Forskningsplan for Det Kongelige Bibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsplan for Det Kongelige Bibliotek 2010-2011"

Transkript

1 DET KONGELIGE BIBLIOTEK FORSKNINGSAFDELINGEN Jnr Forskningsplan for Det Kongelige Bibliotek Revideret udgave januar 2010 Det Kongelige Biblioteks opgave som forskningsinstitution er fastlagt gennem Lov nr 224 af 27 marts 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv, hvori det i 1 hedder, at loven gælder for institutioner under Kulturministeriet, hvor forskning er en væsentlig forudsætning for varetagelsen af institutionens hovedopgave, herunder Det Kongelige Bibliotek, jvf også Kulturministeriets Bekendtgørelse nr 586 af 8 juli 1997 om institutioner omfattet af lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv Til forpligtelsen som forskningsinstitution hører udarbejdelsen af forskningsplaner Forskningsplanen skal i henhold til Kulturministeriets retningslinier for flerårige forskningsplaner bla indeholde 1) mål og strategier for forskningen, herunder særlige satsningsområder, 2) præsentation af konkrete forskningsprojekter, 3) oplysninger om forskningens finansiering, 4) oplysninger om forskningsformidlingen og 5) forskningsmiljøet Forskningen ved Det Kongelige Bibliotek indgår som et centralt element i institutionens i- mage som nationalbibliotek Det Kongelige Bibliotek er stedet, hvor man på talrige fagområder umiddelbart kan forvente at finde den højeste ekspertise, når man henvender sig Det Kongelige Bibliotek er en institution med forskning på højt niveau, hvilket gør institutionen til en attraktiv samarbejdspartner Det er en stilling, som biblioteket agter at fastholde og befæste i de kommende år Biblioteket kan kun sikre sig fremtidig vidensdeling med andre internationale forskningsbiblioteker ved at have egne forskningsmedarbejdere, der i første linje er med til at tackle de udfordringer, som moderne forskningsbiblioteker i fællesskab står overfor Forskningsmedarbejderne bidrager både til en kvalificeret samlingsopbygning og samlingsbevaring, hvad enten materialerne er i fysisk eller elektronisk form Det er forskningsmedarbejderne, der ikke alene er med til at stille samlingerne til rådighed for andre, men også ved egen forskning formidler eksempler på samlingernes mangfoldighed, deres kulturelle og forskningsmæssige værdi Førstehåndskendskabet til samlingerne, samt evnen til

2 videnskabelig håndtering af dem, gør forskningsmedarbejderen optimalt rustet til at betjene både den specialiserede bruger og vejlede studenter og andre benyttere på alle niveauer Forudsætninger for udarbejdelsen af planen 1) Fra januar 2010 er antallet af forskere 13 (inkl forskningschefen) 4 er kvinder og 6 mænd (tre stillinger er ubesatte) Hertil føjer sig fem forskere ansat på en særlig bevilling til Dansk Center for Musikudgivelser Af de 13 forskere har 4 musik/teater mm som faglig baggrund Af de øvrige 7 er en historikere, en latinsk filolog, en kunsthistoriker, en judaist, en antropolog og to etnologer Forskere, der ansættes i ordinære stillinger, har ret og pligt til at udføre forskning i 25 % af deres arbejdstid (forskerne ved Dansk Folkemindesamling 50 %) Efter konkret ansøgning kan tiden til forskning forhøjes i perioder med henblik på udførelse af specificerede forskningsopgaver 2) Resultatkontrakten mellem Kulturministeriet og Det Kongelige Bibliotek for indeholder en begrænset forøgelse af forskningsressourcerne for årene 2010 og 2011 Det drejer sig om en merbevilling på henholdsvis og kr for i de to år 3) De 13 forskere vil som hidtil skulle anvende deres forskningstid i henhold til deres ansættelsesvilkår eller arbejdsopgaver Valg af emner skal dog have relation til satsningsområderne i forskningsplanen Institutionen griber ikke direkte ind i den enkeltes valg af forskningsemne i den normerede forskningstid, men der aftales løbende i forbindelse med særlige satsninger bundne forskningsopgaver Om de konkrete forskningsprojekter henvises til bilaget 4) Institutionens budgetterede frie forskningsmidler inden for den givne finanslovsramme udgør knapt et lønårsværk 5) En halv snes forskningskompetente medarbejdere og afdelingsledere er ansat uden for stillingsstrukturen De vil som hidtil fra tid til anden kunne blive frigjort til forskningsopgaver Det sker via fondsmidler, afdelingsaftaler eller på eget initiativ Sådanne aftaler og initiativer vil for perioden blive rettet mod forskningsplanens satsningsområder 6) Bibliotekets øvrige akademisk ansatte kan på lige fod med bibliotekets forskningsansatte have mulighed for at søge gennemførelse af forskningsprojekter via interne og eksterne puljer og fonde 7) Den kategori af domicilerede forskere, som Det Kongelige Bibliotek har givet status af særligt prioriterede forskningstilknyttede i kraft af deres projekters relevans for institutionen, har samme muligheder for at søge gennemførelse af forskningsprojekter via interne og eksterne puljer som de forskningsansatte Side 2

3 1 1 Mål og strategi Som forskningsinstitution er det bibliotekets opgave at udføre forsknings- og udviklingsarbejde inden for bibliotekets fag- og funktionsområder Forskningen er koncentreret i Nationalbiblioteksområdet De opstillede forudsætninger giver kun muligheder for at planlægge de kommende års forskning til 2011 ud over det allerede planlagte og aftalte, såfremt der kan tiltrækkes de fornødne eksterne midler Der forudses ikke en udvidelse af forskerstaben i den eksisterende organisation i planperioden Der henvises til bilag 1: Dimensioneringsplan Forskningsplanen sigter på 1) at fokusere og synliggøre indsatsen inden for satsningsområderne (jfr 12); 2) at udnytte den opbyggede fagekspertise og det tværinstitutionelle kontaktnet, herunder at intensivere samarbejdet med institutter og forskere på Københavns Universitet; 3) at tiltrække eksterne forskningsmidler, herunder til centerdannelser; 4) at tilføre relevante forskningsprojekter til domicilering på Det Kongelige Bibliotek; 5) at få ansat eller tilknyttet phd-stipendiater inden for et eller flere af satsningsområderne i det omfang, det er muligt Her ses særlige muligheder i den nye phd-bekendtgørelse Der er særskilt behov for phd-stipendier inden for kartografi, digitale medier, boghistorie, videnskabshistorie og fysisk og digital bevaring Hertil vil det være ønskeligt med en phd i forskningsetik og en i kulturarvsjura, da det er nye og væsentlige tværfaglige forskningsområder af væsentlig betydning for bibliotekets fremtidige drift Det Kongelige Bibliotek tilstræber nyrekruttering gennem stipendiatordningen på udvalgte forskningsområder og betragter stipendiaterne som et nødvendigt element i vidensudviklingen på institutionen Derfor er domicilering af stipendiater også en del af strategien Det Kongelige Bibliotek vil tilknytte sine phd-stipendiater til den forskerskole, dansk eller udenlandsk, der i hvert enkelt tilfælde er mest relevant for den pågældende stipendiat og kan ikke på forhånd være afhængig af en bestemt forskerskole Projekter tiltrækkes gennem et spændende og alsidigt forskningsmiljø og rådighed over relevante foredrags-, kontor- og IT-faciliteter Der vil specielt blive søgt at tiltrække eksterne forskningsprojekter inden for de nedennævnte satsningsområder Domicilering af forskningsprojekter sker både gennem henvendelse fra biblioteket til relevante forskere og ved ansøgninger fra forskere om domicilering Der indgås en kontrakt i hvert enkelt tilfælde Der sigtes på tre varianter af domicileret forskning: 1) forskning særligt højt prioriteret af institutionen, hvor forskeren gives samme adgang til at søge forskningsmidler og rejse- Side 3

4 penge som de fastansatte forskere, men hvor institutionen ikke bidrager med lønmidler, 2) forskning, der bliver samfinansieret mellem Det Kongelige Bibliotek og en anden institution/fond og 3) forskning, der udføres fuldt finansieret fra anden side Det Kongelige Bibliotek vil videreføre en domicileringspolitik, hvor det fortsat tilstræbes, at antallet af domicilerede forskere er lige så stort som antallet af fastansatte Det vil sikre tilførsel af volumen, kvalitet, fornyelse og inspiration til gavn for forskningsmiljøet og til umiddelbar nytte for bibliotekets service over for universitet, forskningsinstitutioner og andre avancerede brugere For at sikre integrationen mellem fastansatte og domicilerede forskere deltager alle på lige fod i arrangementer og aktiviteter så som foredragsrækker, seminarer o lign, ligesom der gennemføres tilbagevendende tværfaglige aktiviteter af interesse for hele gruppen Der stiles i planperioden mod at gennemføre seminarer om forskningsetik, om retten til kulturarven, videnskabshistorie/videnskabsteori og om kulturforfalskning, alle med deltagelse af udefra kommende eksperter Seminarer og foredragsrækker med fællestemaer vil både være med til at gøre forskergruppen til et team og tilføre den kvalifikationer til institutionens fordel Hensigten er endvidere at anspore til, at institutionen og dets forskningsmedarbejdere og øvrige videnskabelige medarbejdere i størst muligt omfang indgår i faglige netværk og tværinstitutionelle projekter, som det allerede i betydelig udstrækning er tilfældet Konkret indebærer det bla øget støtte til organisering af eller deltagelse i konferencer og seminarer Der lægges vægt på, at medarbejderne indgår i to typer af netværk: 1) netværk med det hovedformål at udveksle viden, 2) netværk hvis formål er udførelse af fællesprojekter I tilknytning til netværksengagementerne tilstræbes etablering af en udvekslingsordning med andre forskningsinstitutioner, herunder forskningsbiblioteker, for en kortere eller længere periode (1 md ½ år), hvorved vidensdelingen med attraktive samarbejdspartnere sættes i system Det Kongelige Bibliotek imødeser i planperioden at indføre anvendelse af peer review og andre former for kvalitativ forskningsevaluering i takt med og på linje med de øvrige forskningsinstitutioner under Kulturministeriet 12 Satsningsområder Det Kongelige Bibliotek har altid søgt at integrere forskningen i institutionens øvrige aktiviteter; det gælder således samlingsopbygningen, samlingsbevaringen, samlingsformidlingen, kulturaktiviteterne og samarbejdet med andre institutioner samt etablering og ved ligeholdelsen af netværk Ved prioritering af nye projekter vil der blive lagt vægt på deres relevans for institutionens opgaveløsning som bibliotek, museum og kulturinstitution og på intensiv udnyttelse af den allerede tilstedeværende forskningskompetence Side 4

5 Alle satsningsområder er på fag- og forskningsfelter, hvor biblioteket gennem sine samlinger og opgaver har både sin styrke og særlige forpligtelser (Der henvises for dette og det følgende generelt til bibliotekets årsberetninger og specielt til nedenstående bilag) Desuden er siden 1945 opbygget særlig ekspertise og netværk omkring moderne dansk historie, i væsentlig grad på grundlag af bibliotekets egne samlinger Dertil kommer fra 1990 erne en meget betydelig udvidelse af musik- og teaterforskningen Forskningen inden for disse områder skal videreføres under de givne forudsætninger, men suppleres med øget forskning inden for IT- og bevarings-områderne, der er væsentlig for institutionens fremtidige udvikling Endelig skal der gennem relevante forskningsprojekter, f eks ved phd-stipendiater, prioriteres kvalificering af kommende medarbejdere Det gælder f eks inden for områderne IT-forskning og kartografi I lighed med andre af Kulturministeriets forskningsinstitutioner har Det Kongelige Bibliotek hidtil ikke kunnet iværksætte, men alene planlægge, tværinstitutionel grundforskning på IT-området med relevans for biblioteket, da personer med forskningstid inden for området ikke har kunnet ansættes, først og fremmest af økonomiske grunde Det IT-faglige udviklingsarbejde har derfor ikke kunnet vekselvirke med et ITgrundforskningsmiljø, hvilket igen påvirker mulighederne for at formulere kvalificerede IT-forskningsprojekter I planperioden forudses ved tværinstitutionelt forskningssamarbejde en ændring af denne situation Satsningsområderne fremover er valgt bredt inden for alle bibliotekets fagområder, men er knyttet til bibliotekets samlinger og den nuværende forskningsstabs fagekspertiser, og kan præciseres til: Humaniora: 1) Bog-, biblioteks-, litteratur- og lærdomshistorie 2) Musik- og teatervidenskab 3) Dansk historie, herunder kunsthistorie med særlig fokus på biografien og kommenterede kildeudgaver 4) Dansk fotohistorie Her søges et nyt felt videreudviklet i relation til Kort- og Billedafdelingens samlinger og Det Nationale Fotomuseum Folklore, musiketnologi og kulturstudier IT-forskning med hensyn til såvel bevaring af de korrekte bitstrømme som evnen til at fortolke og give fornuftig adgang til dem på både kort og meget lang sigt Dette arbejde er en international opgave, som må gennemføres i samarbejde med andre institutioner Forskning i fysisk bevaring af materialer Carl Nielsen Udgaven, det hidtil største videnskabelige udgivelsesprojekt i dansk musikvidenskabs historie, blev afsluttet foråret 2009 i henhold til den i lagte plan baseret på en kombination af offentlig og privat finansiering CNU har gjort Det Kongelige Bibliotek til en af de to førende musikvidenskabelige institutioner i Danmark Udgaven er Side 5

6 fortsat som et bredere Dansk Center for Musikudgivelser (DCM) ved Det Kongelige Bibliotek fra et dansk humanistisk center på internationalt niveau med baggrund i paralleller i udlandet og som en parallel inden for musikvidenskab til Det Danske Sprogog Litteraturselskab, der både kan fastholde den oparbejdede og udviklede ekspertise og videreføre udgivelsen af væsentlige musikværker og danne grundlaget for og rammen om en udvidet forskningsvirksomhed, bla baseret på ekstern, herunder privat støtte Centret har fået en fast grundbevilling til dele af driften fra april Præsentation af konkrete forskningsprojekter Med udgangspunkt i den lagte strategi og på grundlag af de tildelte ressourcer har biblioteket i samråd med de enkelte forskere udarbejdet konkrete forskningsplaner for hver enkelt forsker i årene , ligesom institutionsprojekterne, som de foreligger nu, er indpasset i planen Projekterne er delt op i budgetnormerede projekter, institutionsinitierede projekter og domicilerede projekter Det fremgår af projektoversigten ligesom af de foregående årsberetninger, at Det Kongelige Bibliotek lægger vægt på både de mangfoldige enkeltprojekter og de store værkudgivelser, der kræver koordineret samarbejde internt og eksternt, herunder internationalt Sidstnævnte løses mest hensigtsmæssigt i institutionsregi, hvor faciliteter og erfaring er til stede Planen vedlægges i sin helhed som bilag 2 3 Forskningens finansiering I planperioden vil biblioteket årligt anvende godt 1 % af finanslovsbevillingen til forskningsformål Endvidere vil biblioteket fortsætte den eksternt finansierede forskning ved at færdiggøre de igangværende projekter og ved at søge om midler til iværksættelse af nye projekter samt ved at domicilere eksterne forskere Der vil blive søgt EU-midler gennem internationalt koordinerede ansøgninger Der planlægges med følgende samlede forskningsvolumen omregnet til forskningsårsværk: Årsværk Ordinær finanslovsbevilling (heraf DFM 3,15) 6,50 6,55 Eksternt bidrag til samfinansieret forskning (phd) Side 6

7 Resultatkontrakt 0,40 0,30 Tilskudsfinansieret og domicileret forskning (anslået) 17,00 17,00 Dansk Center for Musik 2,40 2,40 I alt 29,45 29,45 Der søges årligt via adskillige fonde et millionbeløb til forskningspublicering Beløbet varierer betydeligt fra år til år Der forventes ved fortsat målrettet ansøgningsvirksomhed skaffet de nødvendige midler til publicering af de forskningsprojekter, der bliver færdige i planperioden Det er trods den stærkt forringede mulighed for at søge offentlige midler til forskningspublicering Sideløbende intensiveres den digitale publicering 4 Forskningsformidling Forskningsformidlingen fortsætter så vidt muligt i sit hidtidige omfang, idet der lægges vægt på formidling både gennem skrift, tale, udstillinger og de elektroniske medier For hvert forskningsprojekt vurderes den mest hensigtsmæssige formidlingsform Forskningsprojekterne koordineres med både bibliotekets udstillings- og foredragsprogram Det Kongelige Bibliotek agter fortsat at udgive den videnskabelige skriftserie Danish Humanist Texts and Studies (siden 1990 med forløber), den videnskabelige årbog Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger (siden 1954), det populærvidenskabelige kvartalstidsskrift Magasin fra det Kongelige Bibliotek (siden 1986 med forløber) og det mere uregelmæssigt udkommende tidsskrift Carl Nielsen Studies (siden 2003), foruden en øget mængde værker og kildeudgaver i elektronisk form 5 Forskningsmiljøet De fleste af forskerne på Det Kongelige Bibliotek må rette opmærksomheden udad, når der skal etableres faglige forbindelser og personlige netværk, og det gøres uden undtagelse Adskillige deltager i etablerede faglige netværk, nationalt og/eller internationalt og alle tilskyndes dertil Jævnligt mødes historikere fra Slotsholmsinstitutionerne Tøjhusmuseet, Rigsarkivet og Det Kongelige Bibliotek for at præsentere forskningsprojekter Historisk Samfund, som har base på Det Kongelige Bibliotek, indgår også i miljøet med foredrag af både faghistorikere Side 7

8 og andre Et særligt input til miljøet giver de eksternt finansierede og tilknyttede forskningsprojekter, der giver rig lejlighed til dialog på tværs af faggrænser og -traditioner Inden for den natur- og sundhedsvidenskabelige forskning er forskerne afhængige af at kunne samarbejde med laboratorier og hospitalsafdelinger for at få adgang til apparatur, patientfaciliteter mm, udover behovet for at være en del af et netværk Musik- og Teaterafdelingen er et centrum for musikforskning og musikudgivelse i Danmark med et netværk, der omfatter næsten alle institutioner inden for den klassiske og moderne kompositionsmusik Hertil knytter sig Dansk Center for Musikudgivelser, der er udgangspunktet for en række større og mindre initiativer i de kommende år Forskningsmiljøet udbygges gennem deltagelse i eksterne aktiviteter og ved afholdelse af faglige seminarer på institutionen, hvor eksterne forskere indbydes til deltagelse Der er sat midler af, så institutionen kan afholde et antal seminarer ved ekstern finansiering Gennem tildeling af interne rejsemidler og ved ansøgning om eksterne søges løbende rejst de midler, der skal til for at bringe forskerne ud i kortere eller længere perioder De forslag, som blev resultatet af den gennemførte forskningsevaluering i 2003 er blevet fulgt op og videreføres under forskningsplanen i de permanente organer, der behandler og formidler institutionens forskningsaktiviteter 6 Anvendt forskningsbegreb Det Kongelige Bibliotek betjener sig ikke af et selvstændigt eller specielt forskningsbegreb Bibliotekets forskere udfører grundforskning på linie med de andre store kulturinstitutioners forskere under Kulturministeriet og forskere ved universiteterne, udarbejder endvidere videnskabelige kildeudgaver, som også henregnes til forskningen og yder forskningsformidling i alle de varianter, det lader sig gøre Forskningsformidlingen regnes ikke som forskning i sig selv, men er trods det egentlig en integreret og ønsket spin off af det at udføre forskning Derfor indgår forskningsformidling som et væsentligt element ved realiseringen af forskningsprojekter Det Kongelige Bibliotek betragter sin forskning som ligestillet med den forskning, som udføres inden for de enkelte fag på universiteterne og som er repræsenteret på biblioteket Det har været forudsætningen for at kunne indgå i stillingsstrukturen og kunne vejlede ansatte forskere med henblik på at blive seniorforskere Der har været og vil forventeligt fortsat være overensstemmelse mellem bibliotekets og bedømmelsesudvalgenes opfattelse af, hvad forskning er Det Kongelige Bibliotek vil gøre sit dertil 7 Resultatkontraktmål i planperioden Side 8

9 Den indgåede resultatkontrakt mellem Kulturministeriet og Det Kongelige Bibliotek (uden Dansk Folkemindesamling) for indeholder et mål for forskningspublicering og et for forskningsformidling Det førstnævnte mål indebærer det, at der 1) årligt afsluttes 8 større forskningsprojekter, 2) senest 2010 foreligger et bidrag om logisk/funktionel langtidslagring og 3) årligt publiceres mindst 10 afhandlinger i peer-reviewed tidsskrifter Det andet mål indebærer, at der 4) arrangeres en forskningsbaseret udstilling i 2008, 2009 og 2010, 5) at der afholdes mindst to videnskabelige konferencer årligt og 6) at forskere på institutionen deltagere i mindst to større netværk i hele perioden Til afholdelse af konferencer er der bevilget et særskilt beløb for 2009 og 2010 ( kr i alt) Det Kongelige Bibliotek betragter de opstillede mål som minimumsmål 8 Forskningsorganisation og statslig finansiering Forskningen ved Det Kongelige Bibliotek er som hovedregel organiseret i en tværgående Forskningsafdeling under ledelse af en forskningschef En undtagelse herfra er det nationale musikudgivelsescenter Dansk Center for Musikudgivelser, der ledes af en forskningsprofessor, og Dansk Folkemindesamling, der ledes af en overarkivar Pga sine formål og sin organisation har Det Kongelige Bibliotek særlige erfaringer og kompetence i at organisere store, herunder i sagens natur langvarige, nationale forskningsog udgivelsesprojekter inden for humaniora, som andre institutioner enten ikke egner sig til eller ikke ønsker at prioritere, bla pga lange tidshorisonter og en vanskelig planlægnings- og styringsproblematik En løsning herpå har derfor ofte i fortiden været en midlertidig selvstændig institutionsdannelse, feks som centre, hvilket i dagens situation ofte forekommer uhensigtsmæssigt Det har imidlertid vist sig vanskeligt at få bevillinger i offentligt regi til projekter, der er institutions- og ikke individuelt personinitieret, rækkende ud over 1, hhv 2-3 år, og omfattende videnskabelig udgivelses- eller syntesevirksomhed Det danske forskningsrådssystem er helt overvejende baseret og styret ud fra en individualistisk, personorienteret tilgang med kort tidshorisont, i realiteten styret af universitære normer, der er prohibitive for løsning af store udgivelses- eller synteseprojekter i de nationale kulturforskningsinstitutioner som feks Det Kongelige Bibliotek Kulturministeriets Forskningsudvalg er i sin bevillingspraksis desværre erfaringsmæssigt præget af den samme tilgang, en tilgang der er i modstrid med formål, ideer og initiativer, som må anses for meget væsentlige for visse af dets institutioner Disse forhold gør det vanskeligt at skabe sammenhæng i forskningsplanlægningen med udgangspunkt i institutions formål og synsvinkel, særlige kompetencer og aktuelle muligheder Det Kongelige Bibliotek agter i planperioden at tage initiativ til drøftelse af denne problematik med relevante instanser Side 9

10 9 Ligestillingsstrategi 4 af de 13 forskere i ordinære forskerstillinger er kvinder 2 af de fem forskningsansatte ved Dansk Center for Musikudgivelser er kvinder Den tilknyttede phd-studerende er kvinde Af de domicilerede forskningsprojekter udføres otte af kvinder Trods det er der en svag overvægt af mandlige forskere Den relative balance mellem antallet af ansatte mandlige og kvindelige forskere på Det Kongelige Bibliotek afspejler den generelle kønsfordeling inden for de fleste videnskaber Ubalancen har dog de seneste år været i stadig aftagen Biblioteket tilstræber større ligestilling på området på følgende måder: i stillingsopslagene skrives, at kvinder opfordres til at søge forskerstillinger på Det Kongelige Bibliotek at ligestillingshensynet tillægges betydelig vægt ved nyansættelser at der tilstræbes en så vidt mulig ligelig repræsentation af kvinder og mænd i bedømmelsesudvalg, forskningsfaglige råd og nævn mm at man er særligt opmærksom på at deltage i phd-uddannelse af kvinder Bilag 1: Dimensioneringsplan Dimensioneringsplanen tager udgangspunkt i Det Kongelige Biblioteks organisation og samlinger og ikke som tidligere i specifikke fagområder Nationalbiblioteket: Forskningsafdelingen: En forskningschef Håndskriftafdelingen: Tre stillinger med forskningstid (en ubesat) (25 %) Kort- og Billedafdelingen: En stilling med forskningstid (25 %) Musik- og Teaterafdelingen: Tre stillinger med forskningstid (heraf en ny normering fra 2010) (25 %) Orientalsk- og Judaistisk Afdeling: En stilling med forskningstid (25 %) Bevaringsafdelingen: En stilling med forskningstid (ny normering fra 2010) (25 %) Dansk Folkemindesamling: En leder og tre stillinger med forskningstid Side 10

11 (50 %) Bilag 2: Forskningsprojekter Se særskilt dokument Side 11

12 Forskningsprojekter Nr Forsker Emne og målsætning Tidsplan Finansiering 1 Budgetnormeret forskning 1 Bøgvad Kejser, Ulla Substitution (sikkerhedskopiering) af ustabile cellulose baserede KB: 50%, ekstern 50 % materialer Modellering af kvalitet, holdbarhed og omkostninger af analoge og digitale kopier 2 Düring Jørgensen, Jesper Karl Larsen - en biografi Normeret forskningstid og ekstra ekstern og intern forskningstid 3 Düring Jørgensen, Hesteavlen i 1800-tallet på Det kongelige danske Frederiksborgstutteri Normeret forskningstid Jesper (sammen med Anne Phaff Ussing) 4 Düring Jørgensen, Tysk propaganda i Danmark Normeret forskningstid Jesper 5 Jansson, Eva-Maria Jewish books in occupied Denmark: the fate of the Copenhagen collections 2008 Normeret forskningstid Jansson, Eva-Maria Introduktion til Add 320 oct (web-publicering i forbindelse med Bevar 2008 Normeret forskningstid Bogen-konservering; inledt formidlende artikel i tidskriftet Goldberg) 7 Jansson, Eva-Maria Introduktion til Cod Heb 7-9 (web-publicering i forbindelse med Bevar 2008 Normeret forskningstid Bogen-/KB-initeret konservering; inledes 2007) 8 Jansson, Eva-Maria Introduktion til Cod Heb 11 (web-publicering i forbindelse med KBinitieret Normeret forskningstid planlagd digitalisering) 9 Jansson, Eva-Maria Samlingsrelateret forskning og forskningsformidling (nyerhvervelser mm) Normeret forskningstid 10 Jansson, Eva-Maria Introduktioner til web-facsimile-udgaver af Judaistisk Samlings håndskrifter/inkunabler/postinkunabler 11 Jürgensen, Knud Frederik Schybergs teaterkritik En analyse og en annoteret Arne udgave i udvalg af kritikeren Frederik Schybergs teateranmeldelser, - artikler og -essays ledsaget af en web-baseret bibliografi over hans samlede teaterkritik publiceret mellem Normeret forskningstid Normeret forskningstid 12 Jürgensen, Knud Arne Hans Christian Lumbyes kompositioner: Værkfortegnelse og kildekatalog 2010 Normeret forskningstid Forskningsplan REV Side 1 af 7

13 Forskningsprojekter Nr Forsker Emne og målsætning Tidsplan Finansiering 14 Jürgensen, Knud Arne Jens Kistrups teaterkritik En analyse og annoteret udgave i udvalg af kritikeren Jens Kistrups teateranmeldelser, -artikler og -essays ledsaget af en web-baseret bibliografi over hans samlede teaterkritik publiceret i perioden Normeret forskningstid og ekstern bevilling 15 Krabbe Meyer, Mette [barselsorlov] Kia 16 Lauridsen, John T En sønderjyde der har bragt de største ofre for sin danskhed Frits Clausen og den danske nazisme Normeret forskningstid Ekstra forskningstid bevilget 17 Lauridsen, John T Studier i Det Kongelige Biblioteks historie og Samlinger Normeret forskningstid 18 Lauridsen, John T Tysk besættelsespolitik i Danmark Normeret forskningstid 19 Petersen, Erik Catalogus Librorum Manuscriptorum Commentaria in Aristotelem Continentium qui in Bibliothecis Daniae Asservantur / A Catalogue of Manuscripts of Aristotelian Commentaries kept in Danish Libraries [selvstændig publikation på latin og engelsk; udføres i samarbejde med to danske forskere] 20 Petersen, Erik Heiberg and Archimedes in Constantinople [bidrag til engelsksproget publikation]) 21 Petersen, Erik Studier i Det Kongelige Biblioteks ældre håndskrifter, herunder deres proviniens og tidlige samlingshistorie 22 Petersen, Erik Studier i de autografe Erasmus af Rotterdam-håndskrifter GKS 95 2, GKS 92 2, og Thott 73 2 og deres historie 2008 Normeret forskningstid 2008 Normeret forskningstid Normeret forskningstid Normeret forskningstid 23 Petersen, Erik Studier i Erasmus af Rotterdams liv, tid og værk Normeret forskningstid + evt ekstern finansiering 24 Petersen, Erik Studier i latinsk humanisme i Europa ca Normeret forskningstid 26 Røllum-Larsen, Claus Knudåge Riisager Monografi (biografi, værkbehandling og værkfortegnelse) Normeret forskningstid og gennem frikøb fra Kulturministeriets Forskningspulje og Kunstrådets Litteraturudvalg 27 Røllum-Larsen, Claus Red af og bidrag til ny dansk musikhistorie Normeret forskningstid og delvist frikøb Forskningsplan REV Side 2 af 7

14 Forskningsprojekter Nr Forsker Emne og målsætning Tidsplan Finansiering 28 Toftegaard, Anders Boghistoriske studier i de ældre samlinger Normeret forskningstid 29 Fellow, John (red) Kritisk-videnskabelig udgave af Carl Nielsens brevveksling 3 bind udk Ekstern fondsfinansiering 30 Hedegaard, Christen Planets Intern og ekstern finansiering oa 31 Ilsøe, Harald Danske bogomslag ca Intern og ekstern finansiering 32 Kongsted, Ole (udg) Capella Hafniensis 2001ff Ekstern finansiering 33 Krabbe, Niels (red) Carl Nielsen Studies 2003ff KB og ekstern finansiering 34 Krabbe, Niels mfl Carl Nielsen Udgaven Kritisk videnskabelig udgave af komponisten Carl Nielsens værker i 32 bind Talrige bind er publiceret 35 Krabbe, Niels mfl Videnskabelig udgave af komponisten JPE Hartmanns værker Værkerne udgives på musikfilologisk basis på baggrund af et studium af det overleverede kildemateriale med en redegørelse for deres tilblivelse, placering i Hartmanns produktion og deres reception i komponistens levetid Ekstern opp-finansieret 2001ff KB og ekstern, overvejende fondsfinansiering 36 Lauridsen, John T Werner Bests korrespondance med Berlin og andre akter til tysk KB og ekstern finansiering besættelsespolitik i Danmark Lauridsen, John T Vilhelm Bergstrøms dagbog Ikke fastlagt (udg) 38 Lauridsen, John T, Rasmus Mariager, Thorsten B Olesen og Poul Villaume (red) Leksikon om Danmark under den kolde krig KB og fonde 39 Lund, Joachim og Kritisk-videnskabelig udgave af trafikminister Gunnar Larsens dagbøger 2003ff KB og ekstern finansiering John T Lauridsen Lundberg, Sigfrid Content modelling an reusable descriptins af structure 2010f KB og ekstern finansiering 41 Rasmussen, Stig T (red) 2 Institutionsinitieret forskning Catalogue of Oriental Manuscripts in Danish Collections, vol 7 ff 2008ff Ekstern finansiering Forskningsplan REV Side 3 af 7

15 Forskningsprojekter Nr Forsker Emne og målsætning Tidsplan Finansiering 42 Sørensen, Inger Kritisk-videnskabelig udgivelse af Niels W Gades brevveksling Parallel til udgivelsen af JP:E Hartmann og hans kreds En komponistfamilies breve Bd Ekstern fondsfinansiering Samarbejdsprojekt med Danmarks Pædagogiske Bibliotek og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 43 Vinter Hansen, Birgit Bevaring af håndskrifter med jerngallusblæk gennem migratin ved høj Intern og ekstern finansiwering luftfugtighed 44 Vinther Hansen, Undersøgelse af resterende levetider for bibliotekets beholdning af surt Intern finansiering Birgit papir 45 Zierau, Eld Logisk bevaring i en bibliotekskontekst Intern og ekstern finansiring 3 Domicileret forskning 46 Ahtola Nielsen, Jan Nordisk samarbejde under første verdenskrig Eksternt finansieret 47 Appel, Charlotte Danske sognepræsters horisonter og handlingsrum efter reformationen Eksternt finansieret 48 Appel, Charlotte og Dansk skolehistorie til Eksternt finansieret Morten Fink-Jensen 49 Barfoed, Niels Tomis-A - mit hemmelige liv bag jerntæppet 2009 Eksternt finansieret 50 Barfoed, Niels Knud Rasmussen En biografi Eksternt finansieret 51 Bligaard, Mette Arkitekternes fotografier Eksternt finansieret 52 Boel, Bent Den vesteuropæiske venstrefløj og oppositionen i Østeuropa, Eksternt finansieret 53 Bredal, Bjørn Malthe Conrad Bruun En monografi med særligt henblik på hans virke Eksternt finansieret som geograf 54 Bruun, Niels W Udgivelse af Thomas Bartholin dæs brevveksling med engelsk Eksternt finansieret oversættelse 55 Christensen, Karsten En samlet fremstilling om danske bogbind og -værksteder i 1500-tallet Eksternt finansieret Delresultater forventes offentliggjort løbende 56 Christensen, Karsten Proveniensstudier i KBs inkunabelsamling, specielt erhvervelser siden ca Ikke fastlagt Eksternt finansieret 1750 som supplement til Victor Madsens katalog og i forlængelse af Det Kongelige Bibliotek i støbeskeen kap 22 Forskningsplan REV Side 4 af 7

16 Forskningsprojekter Nr Forsker Emne og målsætning Tidsplan Finansiering 57 Christensen, Karsten En redegørelse for Herlufs Trolles og Birgitte Gøyes bøger på Herlufsholm i samarbejde med Næstved Museum Manus færdiggøres Christensen, Karsten Udgivelse af Peder Syvs auktionskatalog Manus søges færdiggjort 2011 Eksternt finansieret Eksternt finansieret 59 Dreyer, Kirsten HC Andersens brevveksling med Chr Wulff og andre medlemmer af Eksternt finansieret familien Wulff 60 Dreyer, Kirsten Kamma Rahbek og Johanne Langberg, et venskab og en brevveksling Eksternt finansieret Fabritius, Elisabeth Skagensmaleren Oscar Björk Eksternt finansieret 62 Fabritius, Elisabeth Michael Ancher og den nye tid Eksternt finansieret 63 Fabritius, Elisabeth Skagensmaleren Anna Ancher ( ) Eksternt finansieret 64 Fabritius, Elisabeth Anna og Michael Anchers breve Eksternt finansieret 65 Fink-Jensen, Morten Tyge Brahes supernova i 1572 set med samtidens øjne Eksternt finansieret 66 Fink-Jensen, Morten Danske sognepræsters horisonter og handlingsrum efter reformationen Eksternt finansieret 67 Graugaard, Christian Aspekter af seksualitetens medicinhistorie Eksternt finansieret 68 Heiberg, Steffen Europæisk kulturhistorie Eksternt finansieret 69 Hvidt, Kristian Biografi om Sylvia Pio Eksternt finansieret 70 Hvidt, Kristian Biografi om Lis Jacobsen Eksternt finansieret 71 Kongsted, Ole Kritisk videnskabelig udgivelse af musikværker med affinitet til Danmark Eksternt finansieret og Østersøområdet ca 1515-ca Mariager, Rasmus Kulturdebat mellem kold krig og velfærd Eksternt finansieret 73 Møller, Morten Mogens Fog En biografi Eksternt finansieret 74 Møller, Morten Biografi af Børge Houmann Eksternt finansieret 75 Vidas, Marina Women and Medieval Illuminated Manuscripts, : Selections from Collection of the Royal Library, Copenhagen Eksternt finansieret Forskningsplan REV Side 5 af 7

17 Forskningsprojekter Nr Forsker Emne og målsætning Tidsplan Finansiering 76 Vidas, Marina The Copenhagen Bohun Manuscripts Eksternt finansieret 77 Viinholdt Nielsen, Udg af Rued Langgaards værker Eksternt finansieret Bendt 78 Willaing, Susanne Jens Baggesens dagbog Ekstern finansiering 79 Yde, Henrik Videnskabelige udg af Martin Andersen Nexøs Samlede Fortællinger 2010 Eksternt finansieret 80 Zeuthen, Louise Biografi om Suzanne Brøgger Eksternt finansieret 4 Dansk Folkemindesamling 81 Christiansen, Palle Kulturopfattelser i tidlig dansk feltforskning ca Ove 82 Christiansen, Palle På jagt efter fortiden Til fods over heden med en folkemindesamler i Ove 83 Christiansen, Palle Smedene fra Lem Tanker om tilværelsen i en vestjysk fabriksby Ove 84 Hansen, Lene Ballader og kædedans i Danmark Halskov 85 Kofod, Else Marie Traditionen tro? Hverdag og fest igennem 200 år En monografi Kofod, Else Marie Fortællinger i 1800-tallets bondesamfund Koudal, Jens Henrik Dagliglivets musik Selvskrevne visebøger i forskellige miljøer Koudal, Jens Henrik Dagliglivets musik Bykultur i det 18 århundrede Koudal, Jens Henrik Dagliglivets musik En borgerlig musiksamling Koudal, Jens Henrik Musik som symbol Nationalitet i Danmark i det 19 og 20 årh Larsen, Hanne Pico Visual Heritage and Heritage Envy among Danish-Americans Marstal, Henrik Mellem danskhed og amerikanisering 2008 Forskningsplan REV Side 6 af 7

18 Forskningsprojekter Nr Forsker Emne og målsætning Tidsplan Finansiering 93 Mogensen, Kevin Kulturel kreativitet som politisk modstandsform Pedersen, Marianne Holm 95 Pedersen, Marianne Holm 96 Smith-Sivertsen, Henrik 97 Smith-Sivertsen, Henrik 98 Wilchen Christensen, Tina Sammenhængen mellem hverdagsliv, tradition og tilhørsforhold blandt indvandrerfamilier i København Religion i familien: Muslimske familiers møde med den danske folkeskole 2010 Lidt god musik Midt i en poptid - en undersøgelse af almindelige danskeres forhold til popmusikken i første halvdel af 1960'erne Indre Missions Ungdom En analyse af unges deltagelse i et fællesskab baseret på tro Forskningsplan REV Side 7 af 7

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Forskningsplan for Det Kongelige Bibliotek 2012-2015

Forskningsplan for Det Kongelige Bibliotek 2012-2015 Forskningsplan for Det Kongelige Bibliotek 2012-2015 Det Kongelige Biblioteks opgave som forskningsinstitution er fastlagt i Lov nr. 224 af 27. marts 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker, museer

Læs mere

Forskningsplan for Det Kongelige Bibliotek

Forskningsplan for Det Kongelige Bibliotek DET KONGELIGE BIBLIOTEK FORSKNINGSAFDELINGEN J.nr. 16/01074 Forskningsplan for Det Kongelige Bibliotek 2016-2019 Det Kongelige Biblioteks opgave som forskningsinstitution er fastlagt i Lov nr. 224 af 27.

Læs mere

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU)

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) hvorfor er det nu interessant? hvad laver det? hvem sidder i det? hvad kan I bruge det til? og hvilke kriterier uddeles pengene efter? hvorfor er det nu interessant?

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007)

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) NATIONALMUSEET FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og en sektorforskningsinstitution (ABM-institution)

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet BEK nr 1222 af 30/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 15/00599 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om stillingsstruktur

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen Institutmøde 15. april 2005 Michael Christensen Organisation AC medarbejder NN Institutleder Michael Christensen Sparringsgruppe Claus Holm Jens Lysgaard gruppeledere Uddannelseskoordinatorer Forsknings-

Læs mere

02-11-2009. Universitetsloven:

02-11-2009. Universitetsloven: FORSKNINGSREGISTRERING: formidlingsstrategisk tiltag, kvalitetssikringsredskab eller vejen mod forskningsstyring? Forskningsevaluering g og forskningsbiblioteker, Danmarks Biblioteksskole, 29. oktober,

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Det Kongelige Bibliotek

Det Kongelige Bibliotek Det Kongelige Bibliotek Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET

DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET 2014 2016 SUPPLEMENT TIL UDVIKLINGSPLAN 2012 2016 DET TEOLOGISKE FAKULTET 2014-2016 Supplement til UDVIKLINGSPLAN 2012-2016 Det Teologiske

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016.

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016. BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION Revideret maj 2016. Ref.: a. FAKPUB DE.990-1 Forsvarsakademiets forskningsstrategi b. Vejledning vedrørende FAK eksterne digitale magasin, bilag 2 til FAKDIR 340-1

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 20. januar 2016 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges:

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges: Ansøgningsskema Ny Kongensgade 20 1557 København V Telefon 33 69 11 00 E-mail: vos@vos.dk Ansøgningen inkl. dette skema og bilag i alt max. 10 sider sendes som pdf-fil til el@vos.dk senest fredag den 13.

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Marts 2015 Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2015 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Procedure for faglig bedømmelse af medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Procedure for faglig bedømmelse af medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger) Til: centerdirektørerne Opgang 5212 Afsnit 5212 Personaleafdelingen Personale og Jura Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35456422 Direkte 35456422 Fax 35456645 Mail anne.mette.ellyton@regionh.dk Ref.:

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet Open access Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet 2 (OA) spiller en vigtig rolle, hvis du ønsker at gøre dine videnskabelige publikationer mere synlige og tilgængelige online handler

Læs mere

Strategi for Institut for Kulturvidenskaber november november 2017

Strategi for Institut for Kulturvidenskaber november november 2017 Strategi for Institut for Kulturvidenskaber november 2014 - november 2017 IKV s strategi forholder sig til SDU s overordnede ambitioner i universitetets Strategi- og ledelsesgrundlag. Den indeholder fem

Læs mere

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK)

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) 1 - Formål Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) kan yde finansiel støtte til forskningsprojekter, arbejdsgruppemøder,

Læs mere

Ansøgning om tilskud til etablering og drift af Studiecentrum for Sønderjyllands Historie

Ansøgning om tilskud til etablering og drift af Studiecentrum for Sønderjyllands Historie Studiecentrum for Sønderjyllands Historie i Aabenraa * Landsarkivet * Haderslevvej 45 * 6200 Aabenraa Aabenraa, den 6. februar 2013 Aabenraa Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Skelbækvej 2 6200 Aabenraa

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND Aftale om tilknytningsformer Regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland er med

Læs mere

Politik for frikøb til forskning

Politik for frikøb til forskning Politik for frikøb til forskning Baggrund og formål Bestræbelsen på at opnå yderligere ekstern finansiering af instituttets aktiviteter er et af de vigtigste strategiske mål for Institut for Æstetik og

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015

VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015 VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015 Som led i sit almennyttige virke besluttede VELUX FONDEN i 2007 at forøge støttemidlerne

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand af Jørgen Burchardt Dansk forskningsformidling Copyright - forfatteren 2007/2014. Forlaget

Læs mere

Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2016

Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2016 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2016 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte til forskningsaktiviteter.

Læs mere

Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv

Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv FORUM FOR IDRÆT 31. ÅRGANG, NR. 1 2015 REDIGERET AF RASMUS K. STORM, SIGNE HØJBJERRE LARSEN, MORTEN MORTENSEN OG PETER JUL JACOBSEN SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG

Læs mere

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Børnekulturens Netværk H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Svendborg d. 12-0-07 Modelforsøg: Børnekultur i kommunen Svendborg kommune ansøger hermed om at blive udpeget til som modelkommune i Børnekulturens

Læs mere

Strategi for Forskning Juridisk Institut, Syddansk Universitet

Strategi for Forskning Juridisk Institut, Syddansk Universitet Strategi for Forskning 2011-2015 Juridisk Institut, Syddansk Universitet 1. Indledning I 1999 begyndte de første studerende på HA(jur.)-uddannelsen på SDU. Juridisk Institut blev selvstændigt den 1. januar

Læs mere

Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns Universitet

Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns Universitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S A G S N O T A T XXX. FEBRUAR 2012 Vedr.: Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns

Læs mere

Ansøgningsfristen til uddeling er den 1. september Der er 3,5 mio. kr. i puljen i 2017.

Ansøgningsfristen til uddeling er den 1. september Der er 3,5 mio. kr. i puljen i 2017. Opslag og vejledning Region Sjællands og Region Syddanmarks forskningspulje til støtte af fælles tværgående forskningsprojekter og forskerstillinger, der omhandler forskning vedr. de specialiserede funktioner.

Læs mere

Bindinger på universiteternes basismidler til forskning

Bindinger på universiteternes basismidler til forskning Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 17. august 2009 KS Baggrundsnotat Bindinger på universiteternes basismidler til forskning I princippet skulle basismidlerne til universiteterne være

Læs mere

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune.

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. PLC - Analyseredskab De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. Analyseværktøjet er en del af et dokument, som beskriver vision

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger) Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 61 Ref.: Risak Dato: 1. november 2012 Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Læs mere

Indhold 1. EN MENNESKELIG OG INDVIKLET VERDEN KAN VI IKKE BARE DEFINERE TINGENE PÅ PLADS? HVAD SKAL DET GØRE GODT FOR?...

Indhold 1. EN MENNESKELIG OG INDVIKLET VERDEN KAN VI IKKE BARE DEFINERE TINGENE PÅ PLADS? HVAD SKAL DET GØRE GODT FOR?... Indhold 1. EN MENNESKELIG OG INDVIKLET VERDEN.............. 13 1.1 De mange begreber...................... 14 2. KAN VI IKKE BARE DEFINERE TINGENE PÅ PLADS?......... 16 2.1. Forskning, videnskab, science,

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA 22.5.2013 Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA I dette notat beskrives de kompetencer, vi ønsker at opdyrke/understøtte i KORA med afsæt i, at KORA skal have to sidestillede spor

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum REFERAT Til stede: Michael Steinicke, Søren H. Mørup, Mette Neville, Henrik Skovgaard-Pedersen, Bente Schandorff Hansen, Cita

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Af mange forskellige grunde er det vigtigt, at AU Herning opbygger et robust forskningsmiljø,

Læs mere

Forskning, monitorering og incitamenter

Forskning, monitorering og incitamenter Institut for Kultur og Globale Studier Kroghstræde 3 9220 Aalborg Øst Marianne Rostgaard Institutleder Telefon: 9940 9924 Email: rostgard@cgs.aau.dk Forskning, monitorering og incitamenter Opdateret august

Læs mere

Definitioner på publikationstyper i PURE

Definitioner på publikationstyper i PURE Definitioner på publikationsr i PURE Definition Bidrag til tidsskrift/avis Artikel, peer reviewed Artikel Letter Kommentar / debat Review Videnskabelig anmeldelse Editorial Tidsskriftsartikel Anmeldelse

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

Forskningsstrategi for Odense Bys Museer for årene 2012-2016

Forskningsstrategi for Odense Bys Museer for årene 2012-2016 Forskningsstrategi for Odense Bys Museer for årene 2012-2016 Odense Bys Museers forskningsstrategi Forskningsstrategien for 2012-2016 har som overordnet mål at styrke opbygningen af et forskningsmiljø

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 22. oktober 2016. Ansøgningsfrister: 1. runde: 15. marts 2017 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 15. januar 2017. 2. runde: 14. september 2017 kl. 24. Ansøgninger

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur ligestillingspolitik En ligeværdig arbejdskultur Den familievenlige arbejdsplads sikrer en sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv Ly n g by-ta arbæk Kommune En rummelig arbejdsplads giver plads til

Læs mere

Protokollat om ph.d.-stipendiater

Protokollat om ph.d.-stipendiater Bilag 5 Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette bilag indeholder: I. Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette protokollat omfatter ph.d.-studerende med kandidatgrad, som i forbindelse med indskrivning ved

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG Vedr. samarbejdet mellem Health, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, Risskov, Region Midtjylland om psykiatrisk forskning og registrering Dato: 14.06.2012

Læs mere

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 26. maj 2011 Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1. Indledning Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musik- og kulturliv. Lærerkorpset rummer

Læs mere

1. Publikationstyper S&L s vejledning til PURE (Udarbejdet af HNR og KRR, 09-01-2006)

1. Publikationstyper S&L s vejledning til PURE (Udarbejdet af HNR og KRR, 09-01-2006) Centerberetning 2005 for Skov & Landskab Underbilag A03-2 S&L s supplerende vejledningsmateriale til PURE PHH 22-08-2006 Som supplement til DVJB s vejledningsmateriale, jf. underbilag A03-1, har Skov &

Læs mere

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING FORELØBIG BESKRIVELSE AF ANSØGNINGSFORLØBET FOR FORÅRET 2016 Til alle interesserede, Professionshøjskolerne

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur 1 Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur Soetkin Versteyhe, Forskningskonsulent https://hjerteforeningen.dk/forskning/soeg-stoette-til/ https://www.boernehjertefonden.dk/sygdomsinformation/forskning/ansogning-om-forskningsstotte

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster,

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster, Islands-Dansk akademisk tradition. Köbenhavns Universitets Seminar i anledning af Islands Universitets 100 års jubileum. Københavns Universitet, 22. september 2011. Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen,

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere