Forskningsplan for Det Kongelige Bibliotek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsplan for Det Kongelige Bibliotek 2010-2011"

Transkript

1 DET KONGELIGE BIBLIOTEK FORSKNINGSAFDELINGEN Jnr Forskningsplan for Det Kongelige Bibliotek Revideret udgave januar 2010 Det Kongelige Biblioteks opgave som forskningsinstitution er fastlagt gennem Lov nr 224 af 27 marts 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv, hvori det i 1 hedder, at loven gælder for institutioner under Kulturministeriet, hvor forskning er en væsentlig forudsætning for varetagelsen af institutionens hovedopgave, herunder Det Kongelige Bibliotek, jvf også Kulturministeriets Bekendtgørelse nr 586 af 8 juli 1997 om institutioner omfattet af lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer mv Til forpligtelsen som forskningsinstitution hører udarbejdelsen af forskningsplaner Forskningsplanen skal i henhold til Kulturministeriets retningslinier for flerårige forskningsplaner bla indeholde 1) mål og strategier for forskningen, herunder særlige satsningsområder, 2) præsentation af konkrete forskningsprojekter, 3) oplysninger om forskningens finansiering, 4) oplysninger om forskningsformidlingen og 5) forskningsmiljøet Forskningen ved Det Kongelige Bibliotek indgår som et centralt element i institutionens i- mage som nationalbibliotek Det Kongelige Bibliotek er stedet, hvor man på talrige fagområder umiddelbart kan forvente at finde den højeste ekspertise, når man henvender sig Det Kongelige Bibliotek er en institution med forskning på højt niveau, hvilket gør institutionen til en attraktiv samarbejdspartner Det er en stilling, som biblioteket agter at fastholde og befæste i de kommende år Biblioteket kan kun sikre sig fremtidig vidensdeling med andre internationale forskningsbiblioteker ved at have egne forskningsmedarbejdere, der i første linje er med til at tackle de udfordringer, som moderne forskningsbiblioteker i fællesskab står overfor Forskningsmedarbejderne bidrager både til en kvalificeret samlingsopbygning og samlingsbevaring, hvad enten materialerne er i fysisk eller elektronisk form Det er forskningsmedarbejderne, der ikke alene er med til at stille samlingerne til rådighed for andre, men også ved egen forskning formidler eksempler på samlingernes mangfoldighed, deres kulturelle og forskningsmæssige værdi Førstehåndskendskabet til samlingerne, samt evnen til

2 videnskabelig håndtering af dem, gør forskningsmedarbejderen optimalt rustet til at betjene både den specialiserede bruger og vejlede studenter og andre benyttere på alle niveauer Forudsætninger for udarbejdelsen af planen 1) Fra januar 2010 er antallet af forskere 13 (inkl forskningschefen) 4 er kvinder og 6 mænd (tre stillinger er ubesatte) Hertil føjer sig fem forskere ansat på en særlig bevilling til Dansk Center for Musikudgivelser Af de 13 forskere har 4 musik/teater mm som faglig baggrund Af de øvrige 7 er en historikere, en latinsk filolog, en kunsthistoriker, en judaist, en antropolog og to etnologer Forskere, der ansættes i ordinære stillinger, har ret og pligt til at udføre forskning i 25 % af deres arbejdstid (forskerne ved Dansk Folkemindesamling 50 %) Efter konkret ansøgning kan tiden til forskning forhøjes i perioder med henblik på udførelse af specificerede forskningsopgaver 2) Resultatkontrakten mellem Kulturministeriet og Det Kongelige Bibliotek for indeholder en begrænset forøgelse af forskningsressourcerne for årene 2010 og 2011 Det drejer sig om en merbevilling på henholdsvis og kr for i de to år 3) De 13 forskere vil som hidtil skulle anvende deres forskningstid i henhold til deres ansættelsesvilkår eller arbejdsopgaver Valg af emner skal dog have relation til satsningsområderne i forskningsplanen Institutionen griber ikke direkte ind i den enkeltes valg af forskningsemne i den normerede forskningstid, men der aftales løbende i forbindelse med særlige satsninger bundne forskningsopgaver Om de konkrete forskningsprojekter henvises til bilaget 4) Institutionens budgetterede frie forskningsmidler inden for den givne finanslovsramme udgør knapt et lønårsværk 5) En halv snes forskningskompetente medarbejdere og afdelingsledere er ansat uden for stillingsstrukturen De vil som hidtil fra tid til anden kunne blive frigjort til forskningsopgaver Det sker via fondsmidler, afdelingsaftaler eller på eget initiativ Sådanne aftaler og initiativer vil for perioden blive rettet mod forskningsplanens satsningsområder 6) Bibliotekets øvrige akademisk ansatte kan på lige fod med bibliotekets forskningsansatte have mulighed for at søge gennemførelse af forskningsprojekter via interne og eksterne puljer og fonde 7) Den kategori af domicilerede forskere, som Det Kongelige Bibliotek har givet status af særligt prioriterede forskningstilknyttede i kraft af deres projekters relevans for institutionen, har samme muligheder for at søge gennemførelse af forskningsprojekter via interne og eksterne puljer som de forskningsansatte Side 2

3 1 1 Mål og strategi Som forskningsinstitution er det bibliotekets opgave at udføre forsknings- og udviklingsarbejde inden for bibliotekets fag- og funktionsområder Forskningen er koncentreret i Nationalbiblioteksområdet De opstillede forudsætninger giver kun muligheder for at planlægge de kommende års forskning til 2011 ud over det allerede planlagte og aftalte, såfremt der kan tiltrækkes de fornødne eksterne midler Der forudses ikke en udvidelse af forskerstaben i den eksisterende organisation i planperioden Der henvises til bilag 1: Dimensioneringsplan Forskningsplanen sigter på 1) at fokusere og synliggøre indsatsen inden for satsningsområderne (jfr 12); 2) at udnytte den opbyggede fagekspertise og det tværinstitutionelle kontaktnet, herunder at intensivere samarbejdet med institutter og forskere på Københavns Universitet; 3) at tiltrække eksterne forskningsmidler, herunder til centerdannelser; 4) at tilføre relevante forskningsprojekter til domicilering på Det Kongelige Bibliotek; 5) at få ansat eller tilknyttet phd-stipendiater inden for et eller flere af satsningsområderne i det omfang, det er muligt Her ses særlige muligheder i den nye phd-bekendtgørelse Der er særskilt behov for phd-stipendier inden for kartografi, digitale medier, boghistorie, videnskabshistorie og fysisk og digital bevaring Hertil vil det være ønskeligt med en phd i forskningsetik og en i kulturarvsjura, da det er nye og væsentlige tværfaglige forskningsområder af væsentlig betydning for bibliotekets fremtidige drift Det Kongelige Bibliotek tilstræber nyrekruttering gennem stipendiatordningen på udvalgte forskningsområder og betragter stipendiaterne som et nødvendigt element i vidensudviklingen på institutionen Derfor er domicilering af stipendiater også en del af strategien Det Kongelige Bibliotek vil tilknytte sine phd-stipendiater til den forskerskole, dansk eller udenlandsk, der i hvert enkelt tilfælde er mest relevant for den pågældende stipendiat og kan ikke på forhånd være afhængig af en bestemt forskerskole Projekter tiltrækkes gennem et spændende og alsidigt forskningsmiljø og rådighed over relevante foredrags-, kontor- og IT-faciliteter Der vil specielt blive søgt at tiltrække eksterne forskningsprojekter inden for de nedennævnte satsningsområder Domicilering af forskningsprojekter sker både gennem henvendelse fra biblioteket til relevante forskere og ved ansøgninger fra forskere om domicilering Der indgås en kontrakt i hvert enkelt tilfælde Der sigtes på tre varianter af domicileret forskning: 1) forskning særligt højt prioriteret af institutionen, hvor forskeren gives samme adgang til at søge forskningsmidler og rejse- Side 3

4 penge som de fastansatte forskere, men hvor institutionen ikke bidrager med lønmidler, 2) forskning, der bliver samfinansieret mellem Det Kongelige Bibliotek og en anden institution/fond og 3) forskning, der udføres fuldt finansieret fra anden side Det Kongelige Bibliotek vil videreføre en domicileringspolitik, hvor det fortsat tilstræbes, at antallet af domicilerede forskere er lige så stort som antallet af fastansatte Det vil sikre tilførsel af volumen, kvalitet, fornyelse og inspiration til gavn for forskningsmiljøet og til umiddelbar nytte for bibliotekets service over for universitet, forskningsinstitutioner og andre avancerede brugere For at sikre integrationen mellem fastansatte og domicilerede forskere deltager alle på lige fod i arrangementer og aktiviteter så som foredragsrækker, seminarer o lign, ligesom der gennemføres tilbagevendende tværfaglige aktiviteter af interesse for hele gruppen Der stiles i planperioden mod at gennemføre seminarer om forskningsetik, om retten til kulturarven, videnskabshistorie/videnskabsteori og om kulturforfalskning, alle med deltagelse af udefra kommende eksperter Seminarer og foredragsrækker med fællestemaer vil både være med til at gøre forskergruppen til et team og tilføre den kvalifikationer til institutionens fordel Hensigten er endvidere at anspore til, at institutionen og dets forskningsmedarbejdere og øvrige videnskabelige medarbejdere i størst muligt omfang indgår i faglige netværk og tværinstitutionelle projekter, som det allerede i betydelig udstrækning er tilfældet Konkret indebærer det bla øget støtte til organisering af eller deltagelse i konferencer og seminarer Der lægges vægt på, at medarbejderne indgår i to typer af netværk: 1) netværk med det hovedformål at udveksle viden, 2) netværk hvis formål er udførelse af fællesprojekter I tilknytning til netværksengagementerne tilstræbes etablering af en udvekslingsordning med andre forskningsinstitutioner, herunder forskningsbiblioteker, for en kortere eller længere periode (1 md ½ år), hvorved vidensdelingen med attraktive samarbejdspartnere sættes i system Det Kongelige Bibliotek imødeser i planperioden at indføre anvendelse af peer review og andre former for kvalitativ forskningsevaluering i takt med og på linje med de øvrige forskningsinstitutioner under Kulturministeriet 12 Satsningsområder Det Kongelige Bibliotek har altid søgt at integrere forskningen i institutionens øvrige aktiviteter; det gælder således samlingsopbygningen, samlingsbevaringen, samlingsformidlingen, kulturaktiviteterne og samarbejdet med andre institutioner samt etablering og ved ligeholdelsen af netværk Ved prioritering af nye projekter vil der blive lagt vægt på deres relevans for institutionens opgaveløsning som bibliotek, museum og kulturinstitution og på intensiv udnyttelse af den allerede tilstedeværende forskningskompetence Side 4

5 Alle satsningsområder er på fag- og forskningsfelter, hvor biblioteket gennem sine samlinger og opgaver har både sin styrke og særlige forpligtelser (Der henvises for dette og det følgende generelt til bibliotekets årsberetninger og specielt til nedenstående bilag) Desuden er siden 1945 opbygget særlig ekspertise og netværk omkring moderne dansk historie, i væsentlig grad på grundlag af bibliotekets egne samlinger Dertil kommer fra 1990 erne en meget betydelig udvidelse af musik- og teaterforskningen Forskningen inden for disse områder skal videreføres under de givne forudsætninger, men suppleres med øget forskning inden for IT- og bevarings-områderne, der er væsentlig for institutionens fremtidige udvikling Endelig skal der gennem relevante forskningsprojekter, f eks ved phd-stipendiater, prioriteres kvalificering af kommende medarbejdere Det gælder f eks inden for områderne IT-forskning og kartografi I lighed med andre af Kulturministeriets forskningsinstitutioner har Det Kongelige Bibliotek hidtil ikke kunnet iværksætte, men alene planlægge, tværinstitutionel grundforskning på IT-området med relevans for biblioteket, da personer med forskningstid inden for området ikke har kunnet ansættes, først og fremmest af økonomiske grunde Det IT-faglige udviklingsarbejde har derfor ikke kunnet vekselvirke med et ITgrundforskningsmiljø, hvilket igen påvirker mulighederne for at formulere kvalificerede IT-forskningsprojekter I planperioden forudses ved tværinstitutionelt forskningssamarbejde en ændring af denne situation Satsningsområderne fremover er valgt bredt inden for alle bibliotekets fagområder, men er knyttet til bibliotekets samlinger og den nuværende forskningsstabs fagekspertiser, og kan præciseres til: Humaniora: 1) Bog-, biblioteks-, litteratur- og lærdomshistorie 2) Musik- og teatervidenskab 3) Dansk historie, herunder kunsthistorie med særlig fokus på biografien og kommenterede kildeudgaver 4) Dansk fotohistorie Her søges et nyt felt videreudviklet i relation til Kort- og Billedafdelingens samlinger og Det Nationale Fotomuseum Folklore, musiketnologi og kulturstudier IT-forskning med hensyn til såvel bevaring af de korrekte bitstrømme som evnen til at fortolke og give fornuftig adgang til dem på både kort og meget lang sigt Dette arbejde er en international opgave, som må gennemføres i samarbejde med andre institutioner Forskning i fysisk bevaring af materialer Carl Nielsen Udgaven, det hidtil største videnskabelige udgivelsesprojekt i dansk musikvidenskabs historie, blev afsluttet foråret 2009 i henhold til den i lagte plan baseret på en kombination af offentlig og privat finansiering CNU har gjort Det Kongelige Bibliotek til en af de to førende musikvidenskabelige institutioner i Danmark Udgaven er Side 5

6 fortsat som et bredere Dansk Center for Musikudgivelser (DCM) ved Det Kongelige Bibliotek fra et dansk humanistisk center på internationalt niveau med baggrund i paralleller i udlandet og som en parallel inden for musikvidenskab til Det Danske Sprogog Litteraturselskab, der både kan fastholde den oparbejdede og udviklede ekspertise og videreføre udgivelsen af væsentlige musikværker og danne grundlaget for og rammen om en udvidet forskningsvirksomhed, bla baseret på ekstern, herunder privat støtte Centret har fået en fast grundbevilling til dele af driften fra april Præsentation af konkrete forskningsprojekter Med udgangspunkt i den lagte strategi og på grundlag af de tildelte ressourcer har biblioteket i samråd med de enkelte forskere udarbejdet konkrete forskningsplaner for hver enkelt forsker i årene , ligesom institutionsprojekterne, som de foreligger nu, er indpasset i planen Projekterne er delt op i budgetnormerede projekter, institutionsinitierede projekter og domicilerede projekter Det fremgår af projektoversigten ligesom af de foregående årsberetninger, at Det Kongelige Bibliotek lægger vægt på både de mangfoldige enkeltprojekter og de store værkudgivelser, der kræver koordineret samarbejde internt og eksternt, herunder internationalt Sidstnævnte løses mest hensigtsmæssigt i institutionsregi, hvor faciliteter og erfaring er til stede Planen vedlægges i sin helhed som bilag 2 3 Forskningens finansiering I planperioden vil biblioteket årligt anvende godt 1 % af finanslovsbevillingen til forskningsformål Endvidere vil biblioteket fortsætte den eksternt finansierede forskning ved at færdiggøre de igangværende projekter og ved at søge om midler til iværksættelse af nye projekter samt ved at domicilere eksterne forskere Der vil blive søgt EU-midler gennem internationalt koordinerede ansøgninger Der planlægges med følgende samlede forskningsvolumen omregnet til forskningsårsværk: Årsværk Ordinær finanslovsbevilling (heraf DFM 3,15) 6,50 6,55 Eksternt bidrag til samfinansieret forskning (phd) Side 6

7 Resultatkontrakt 0,40 0,30 Tilskudsfinansieret og domicileret forskning (anslået) 17,00 17,00 Dansk Center for Musik 2,40 2,40 I alt 29,45 29,45 Der søges årligt via adskillige fonde et millionbeløb til forskningspublicering Beløbet varierer betydeligt fra år til år Der forventes ved fortsat målrettet ansøgningsvirksomhed skaffet de nødvendige midler til publicering af de forskningsprojekter, der bliver færdige i planperioden Det er trods den stærkt forringede mulighed for at søge offentlige midler til forskningspublicering Sideløbende intensiveres den digitale publicering 4 Forskningsformidling Forskningsformidlingen fortsætter så vidt muligt i sit hidtidige omfang, idet der lægges vægt på formidling både gennem skrift, tale, udstillinger og de elektroniske medier For hvert forskningsprojekt vurderes den mest hensigtsmæssige formidlingsform Forskningsprojekterne koordineres med både bibliotekets udstillings- og foredragsprogram Det Kongelige Bibliotek agter fortsat at udgive den videnskabelige skriftserie Danish Humanist Texts and Studies (siden 1990 med forløber), den videnskabelige årbog Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger (siden 1954), det populærvidenskabelige kvartalstidsskrift Magasin fra det Kongelige Bibliotek (siden 1986 med forløber) og det mere uregelmæssigt udkommende tidsskrift Carl Nielsen Studies (siden 2003), foruden en øget mængde værker og kildeudgaver i elektronisk form 5 Forskningsmiljøet De fleste af forskerne på Det Kongelige Bibliotek må rette opmærksomheden udad, når der skal etableres faglige forbindelser og personlige netværk, og det gøres uden undtagelse Adskillige deltager i etablerede faglige netværk, nationalt og/eller internationalt og alle tilskyndes dertil Jævnligt mødes historikere fra Slotsholmsinstitutionerne Tøjhusmuseet, Rigsarkivet og Det Kongelige Bibliotek for at præsentere forskningsprojekter Historisk Samfund, som har base på Det Kongelige Bibliotek, indgår også i miljøet med foredrag af både faghistorikere Side 7

8 og andre Et særligt input til miljøet giver de eksternt finansierede og tilknyttede forskningsprojekter, der giver rig lejlighed til dialog på tværs af faggrænser og -traditioner Inden for den natur- og sundhedsvidenskabelige forskning er forskerne afhængige af at kunne samarbejde med laboratorier og hospitalsafdelinger for at få adgang til apparatur, patientfaciliteter mm, udover behovet for at være en del af et netværk Musik- og Teaterafdelingen er et centrum for musikforskning og musikudgivelse i Danmark med et netværk, der omfatter næsten alle institutioner inden for den klassiske og moderne kompositionsmusik Hertil knytter sig Dansk Center for Musikudgivelser, der er udgangspunktet for en række større og mindre initiativer i de kommende år Forskningsmiljøet udbygges gennem deltagelse i eksterne aktiviteter og ved afholdelse af faglige seminarer på institutionen, hvor eksterne forskere indbydes til deltagelse Der er sat midler af, så institutionen kan afholde et antal seminarer ved ekstern finansiering Gennem tildeling af interne rejsemidler og ved ansøgning om eksterne søges løbende rejst de midler, der skal til for at bringe forskerne ud i kortere eller længere perioder De forslag, som blev resultatet af den gennemførte forskningsevaluering i 2003 er blevet fulgt op og videreføres under forskningsplanen i de permanente organer, der behandler og formidler institutionens forskningsaktiviteter 6 Anvendt forskningsbegreb Det Kongelige Bibliotek betjener sig ikke af et selvstændigt eller specielt forskningsbegreb Bibliotekets forskere udfører grundforskning på linie med de andre store kulturinstitutioners forskere under Kulturministeriet og forskere ved universiteterne, udarbejder endvidere videnskabelige kildeudgaver, som også henregnes til forskningen og yder forskningsformidling i alle de varianter, det lader sig gøre Forskningsformidlingen regnes ikke som forskning i sig selv, men er trods det egentlig en integreret og ønsket spin off af det at udføre forskning Derfor indgår forskningsformidling som et væsentligt element ved realiseringen af forskningsprojekter Det Kongelige Bibliotek betragter sin forskning som ligestillet med den forskning, som udføres inden for de enkelte fag på universiteterne og som er repræsenteret på biblioteket Det har været forudsætningen for at kunne indgå i stillingsstrukturen og kunne vejlede ansatte forskere med henblik på at blive seniorforskere Der har været og vil forventeligt fortsat være overensstemmelse mellem bibliotekets og bedømmelsesudvalgenes opfattelse af, hvad forskning er Det Kongelige Bibliotek vil gøre sit dertil 7 Resultatkontraktmål i planperioden Side 8

9 Den indgåede resultatkontrakt mellem Kulturministeriet og Det Kongelige Bibliotek (uden Dansk Folkemindesamling) for indeholder et mål for forskningspublicering og et for forskningsformidling Det førstnævnte mål indebærer det, at der 1) årligt afsluttes 8 større forskningsprojekter, 2) senest 2010 foreligger et bidrag om logisk/funktionel langtidslagring og 3) årligt publiceres mindst 10 afhandlinger i peer-reviewed tidsskrifter Det andet mål indebærer, at der 4) arrangeres en forskningsbaseret udstilling i 2008, 2009 og 2010, 5) at der afholdes mindst to videnskabelige konferencer årligt og 6) at forskere på institutionen deltagere i mindst to større netværk i hele perioden Til afholdelse af konferencer er der bevilget et særskilt beløb for 2009 og 2010 ( kr i alt) Det Kongelige Bibliotek betragter de opstillede mål som minimumsmål 8 Forskningsorganisation og statslig finansiering Forskningen ved Det Kongelige Bibliotek er som hovedregel organiseret i en tværgående Forskningsafdeling under ledelse af en forskningschef En undtagelse herfra er det nationale musikudgivelsescenter Dansk Center for Musikudgivelser, der ledes af en forskningsprofessor, og Dansk Folkemindesamling, der ledes af en overarkivar Pga sine formål og sin organisation har Det Kongelige Bibliotek særlige erfaringer og kompetence i at organisere store, herunder i sagens natur langvarige, nationale forskningsog udgivelsesprojekter inden for humaniora, som andre institutioner enten ikke egner sig til eller ikke ønsker at prioritere, bla pga lange tidshorisonter og en vanskelig planlægnings- og styringsproblematik En løsning herpå har derfor ofte i fortiden været en midlertidig selvstændig institutionsdannelse, feks som centre, hvilket i dagens situation ofte forekommer uhensigtsmæssigt Det har imidlertid vist sig vanskeligt at få bevillinger i offentligt regi til projekter, der er institutions- og ikke individuelt personinitieret, rækkende ud over 1, hhv 2-3 år, og omfattende videnskabelig udgivelses- eller syntesevirksomhed Det danske forskningsrådssystem er helt overvejende baseret og styret ud fra en individualistisk, personorienteret tilgang med kort tidshorisont, i realiteten styret af universitære normer, der er prohibitive for løsning af store udgivelses- eller synteseprojekter i de nationale kulturforskningsinstitutioner som feks Det Kongelige Bibliotek Kulturministeriets Forskningsudvalg er i sin bevillingspraksis desværre erfaringsmæssigt præget af den samme tilgang, en tilgang der er i modstrid med formål, ideer og initiativer, som må anses for meget væsentlige for visse af dets institutioner Disse forhold gør det vanskeligt at skabe sammenhæng i forskningsplanlægningen med udgangspunkt i institutions formål og synsvinkel, særlige kompetencer og aktuelle muligheder Det Kongelige Bibliotek agter i planperioden at tage initiativ til drøftelse af denne problematik med relevante instanser Side 9

10 9 Ligestillingsstrategi 4 af de 13 forskere i ordinære forskerstillinger er kvinder 2 af de fem forskningsansatte ved Dansk Center for Musikudgivelser er kvinder Den tilknyttede phd-studerende er kvinde Af de domicilerede forskningsprojekter udføres otte af kvinder Trods det er der en svag overvægt af mandlige forskere Den relative balance mellem antallet af ansatte mandlige og kvindelige forskere på Det Kongelige Bibliotek afspejler den generelle kønsfordeling inden for de fleste videnskaber Ubalancen har dog de seneste år været i stadig aftagen Biblioteket tilstræber større ligestilling på området på følgende måder: i stillingsopslagene skrives, at kvinder opfordres til at søge forskerstillinger på Det Kongelige Bibliotek at ligestillingshensynet tillægges betydelig vægt ved nyansættelser at der tilstræbes en så vidt mulig ligelig repræsentation af kvinder og mænd i bedømmelsesudvalg, forskningsfaglige råd og nævn mm at man er særligt opmærksom på at deltage i phd-uddannelse af kvinder Bilag 1: Dimensioneringsplan Dimensioneringsplanen tager udgangspunkt i Det Kongelige Biblioteks organisation og samlinger og ikke som tidligere i specifikke fagområder Nationalbiblioteket: Forskningsafdelingen: En forskningschef Håndskriftafdelingen: Tre stillinger med forskningstid (en ubesat) (25 %) Kort- og Billedafdelingen: En stilling med forskningstid (25 %) Musik- og Teaterafdelingen: Tre stillinger med forskningstid (heraf en ny normering fra 2010) (25 %) Orientalsk- og Judaistisk Afdeling: En stilling med forskningstid (25 %) Bevaringsafdelingen: En stilling med forskningstid (ny normering fra 2010) (25 %) Dansk Folkemindesamling: En leder og tre stillinger med forskningstid Side 10

11 (50 %) Bilag 2: Forskningsprojekter Se særskilt dokument Side 11

12 Forskningsprojekter Nr Forsker Emne og målsætning Tidsplan Finansiering 1 Budgetnormeret forskning 1 Bøgvad Kejser, Ulla Substitution (sikkerhedskopiering) af ustabile cellulose baserede KB: 50%, ekstern 50 % materialer Modellering af kvalitet, holdbarhed og omkostninger af analoge og digitale kopier 2 Düring Jørgensen, Jesper Karl Larsen - en biografi Normeret forskningstid og ekstra ekstern og intern forskningstid 3 Düring Jørgensen, Hesteavlen i 1800-tallet på Det kongelige danske Frederiksborgstutteri Normeret forskningstid Jesper (sammen med Anne Phaff Ussing) 4 Düring Jørgensen, Tysk propaganda i Danmark Normeret forskningstid Jesper 5 Jansson, Eva-Maria Jewish books in occupied Denmark: the fate of the Copenhagen collections 2008 Normeret forskningstid Jansson, Eva-Maria Introduktion til Add 320 oct (web-publicering i forbindelse med Bevar 2008 Normeret forskningstid Bogen-konservering; inledt formidlende artikel i tidskriftet Goldberg) 7 Jansson, Eva-Maria Introduktion til Cod Heb 7-9 (web-publicering i forbindelse med Bevar 2008 Normeret forskningstid Bogen-/KB-initeret konservering; inledes 2007) 8 Jansson, Eva-Maria Introduktion til Cod Heb 11 (web-publicering i forbindelse med KBinitieret Normeret forskningstid planlagd digitalisering) 9 Jansson, Eva-Maria Samlingsrelateret forskning og forskningsformidling (nyerhvervelser mm) Normeret forskningstid 10 Jansson, Eva-Maria Introduktioner til web-facsimile-udgaver af Judaistisk Samlings håndskrifter/inkunabler/postinkunabler 11 Jürgensen, Knud Frederik Schybergs teaterkritik En analyse og en annoteret Arne udgave i udvalg af kritikeren Frederik Schybergs teateranmeldelser, - artikler og -essays ledsaget af en web-baseret bibliografi over hans samlede teaterkritik publiceret mellem Normeret forskningstid Normeret forskningstid 12 Jürgensen, Knud Arne Hans Christian Lumbyes kompositioner: Værkfortegnelse og kildekatalog 2010 Normeret forskningstid Forskningsplan REV Side 1 af 7

13 Forskningsprojekter Nr Forsker Emne og målsætning Tidsplan Finansiering 14 Jürgensen, Knud Arne Jens Kistrups teaterkritik En analyse og annoteret udgave i udvalg af kritikeren Jens Kistrups teateranmeldelser, -artikler og -essays ledsaget af en web-baseret bibliografi over hans samlede teaterkritik publiceret i perioden Normeret forskningstid og ekstern bevilling 15 Krabbe Meyer, Mette [barselsorlov] Kia 16 Lauridsen, John T En sønderjyde der har bragt de største ofre for sin danskhed Frits Clausen og den danske nazisme Normeret forskningstid Ekstra forskningstid bevilget 17 Lauridsen, John T Studier i Det Kongelige Biblioteks historie og Samlinger Normeret forskningstid 18 Lauridsen, John T Tysk besættelsespolitik i Danmark Normeret forskningstid 19 Petersen, Erik Catalogus Librorum Manuscriptorum Commentaria in Aristotelem Continentium qui in Bibliothecis Daniae Asservantur / A Catalogue of Manuscripts of Aristotelian Commentaries kept in Danish Libraries [selvstændig publikation på latin og engelsk; udføres i samarbejde med to danske forskere] 20 Petersen, Erik Heiberg and Archimedes in Constantinople [bidrag til engelsksproget publikation]) 21 Petersen, Erik Studier i Det Kongelige Biblioteks ældre håndskrifter, herunder deres proviniens og tidlige samlingshistorie 22 Petersen, Erik Studier i de autografe Erasmus af Rotterdam-håndskrifter GKS 95 2, GKS 92 2, og Thott 73 2 og deres historie 2008 Normeret forskningstid 2008 Normeret forskningstid Normeret forskningstid Normeret forskningstid 23 Petersen, Erik Studier i Erasmus af Rotterdams liv, tid og værk Normeret forskningstid + evt ekstern finansiering 24 Petersen, Erik Studier i latinsk humanisme i Europa ca Normeret forskningstid 26 Røllum-Larsen, Claus Knudåge Riisager Monografi (biografi, værkbehandling og værkfortegnelse) Normeret forskningstid og gennem frikøb fra Kulturministeriets Forskningspulje og Kunstrådets Litteraturudvalg 27 Røllum-Larsen, Claus Red af og bidrag til ny dansk musikhistorie Normeret forskningstid og delvist frikøb Forskningsplan REV Side 2 af 7

14 Forskningsprojekter Nr Forsker Emne og målsætning Tidsplan Finansiering 28 Toftegaard, Anders Boghistoriske studier i de ældre samlinger Normeret forskningstid 29 Fellow, John (red) Kritisk-videnskabelig udgave af Carl Nielsens brevveksling 3 bind udk Ekstern fondsfinansiering 30 Hedegaard, Christen Planets Intern og ekstern finansiering oa 31 Ilsøe, Harald Danske bogomslag ca Intern og ekstern finansiering 32 Kongsted, Ole (udg) Capella Hafniensis 2001ff Ekstern finansiering 33 Krabbe, Niels (red) Carl Nielsen Studies 2003ff KB og ekstern finansiering 34 Krabbe, Niels mfl Carl Nielsen Udgaven Kritisk videnskabelig udgave af komponisten Carl Nielsens værker i 32 bind Talrige bind er publiceret 35 Krabbe, Niels mfl Videnskabelig udgave af komponisten JPE Hartmanns værker Værkerne udgives på musikfilologisk basis på baggrund af et studium af det overleverede kildemateriale med en redegørelse for deres tilblivelse, placering i Hartmanns produktion og deres reception i komponistens levetid Ekstern opp-finansieret 2001ff KB og ekstern, overvejende fondsfinansiering 36 Lauridsen, John T Werner Bests korrespondance med Berlin og andre akter til tysk KB og ekstern finansiering besættelsespolitik i Danmark Lauridsen, John T Vilhelm Bergstrøms dagbog Ikke fastlagt (udg) 38 Lauridsen, John T, Rasmus Mariager, Thorsten B Olesen og Poul Villaume (red) Leksikon om Danmark under den kolde krig KB og fonde 39 Lund, Joachim og Kritisk-videnskabelig udgave af trafikminister Gunnar Larsens dagbøger 2003ff KB og ekstern finansiering John T Lauridsen Lundberg, Sigfrid Content modelling an reusable descriptins af structure 2010f KB og ekstern finansiering 41 Rasmussen, Stig T (red) 2 Institutionsinitieret forskning Catalogue of Oriental Manuscripts in Danish Collections, vol 7 ff 2008ff Ekstern finansiering Forskningsplan REV Side 3 af 7

15 Forskningsprojekter Nr Forsker Emne og målsætning Tidsplan Finansiering 42 Sørensen, Inger Kritisk-videnskabelig udgivelse af Niels W Gades brevveksling Parallel til udgivelsen af JP:E Hartmann og hans kreds En komponistfamilies breve Bd Ekstern fondsfinansiering Samarbejdsprojekt med Danmarks Pædagogiske Bibliotek og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 43 Vinter Hansen, Birgit Bevaring af håndskrifter med jerngallusblæk gennem migratin ved høj Intern og ekstern finansiwering luftfugtighed 44 Vinther Hansen, Undersøgelse af resterende levetider for bibliotekets beholdning af surt Intern finansiering Birgit papir 45 Zierau, Eld Logisk bevaring i en bibliotekskontekst Intern og ekstern finansiring 3 Domicileret forskning 46 Ahtola Nielsen, Jan Nordisk samarbejde under første verdenskrig Eksternt finansieret 47 Appel, Charlotte Danske sognepræsters horisonter og handlingsrum efter reformationen Eksternt finansieret 48 Appel, Charlotte og Dansk skolehistorie til Eksternt finansieret Morten Fink-Jensen 49 Barfoed, Niels Tomis-A - mit hemmelige liv bag jerntæppet 2009 Eksternt finansieret 50 Barfoed, Niels Knud Rasmussen En biografi Eksternt finansieret 51 Bligaard, Mette Arkitekternes fotografier Eksternt finansieret 52 Boel, Bent Den vesteuropæiske venstrefløj og oppositionen i Østeuropa, Eksternt finansieret 53 Bredal, Bjørn Malthe Conrad Bruun En monografi med særligt henblik på hans virke Eksternt finansieret som geograf 54 Bruun, Niels W Udgivelse af Thomas Bartholin dæs brevveksling med engelsk Eksternt finansieret oversættelse 55 Christensen, Karsten En samlet fremstilling om danske bogbind og -værksteder i 1500-tallet Eksternt finansieret Delresultater forventes offentliggjort løbende 56 Christensen, Karsten Proveniensstudier i KBs inkunabelsamling, specielt erhvervelser siden ca Ikke fastlagt Eksternt finansieret 1750 som supplement til Victor Madsens katalog og i forlængelse af Det Kongelige Bibliotek i støbeskeen kap 22 Forskningsplan REV Side 4 af 7

16 Forskningsprojekter Nr Forsker Emne og målsætning Tidsplan Finansiering 57 Christensen, Karsten En redegørelse for Herlufs Trolles og Birgitte Gøyes bøger på Herlufsholm i samarbejde med Næstved Museum Manus færdiggøres Christensen, Karsten Udgivelse af Peder Syvs auktionskatalog Manus søges færdiggjort 2011 Eksternt finansieret Eksternt finansieret 59 Dreyer, Kirsten HC Andersens brevveksling med Chr Wulff og andre medlemmer af Eksternt finansieret familien Wulff 60 Dreyer, Kirsten Kamma Rahbek og Johanne Langberg, et venskab og en brevveksling Eksternt finansieret Fabritius, Elisabeth Skagensmaleren Oscar Björk Eksternt finansieret 62 Fabritius, Elisabeth Michael Ancher og den nye tid Eksternt finansieret 63 Fabritius, Elisabeth Skagensmaleren Anna Ancher ( ) Eksternt finansieret 64 Fabritius, Elisabeth Anna og Michael Anchers breve Eksternt finansieret 65 Fink-Jensen, Morten Tyge Brahes supernova i 1572 set med samtidens øjne Eksternt finansieret 66 Fink-Jensen, Morten Danske sognepræsters horisonter og handlingsrum efter reformationen Eksternt finansieret 67 Graugaard, Christian Aspekter af seksualitetens medicinhistorie Eksternt finansieret 68 Heiberg, Steffen Europæisk kulturhistorie Eksternt finansieret 69 Hvidt, Kristian Biografi om Sylvia Pio Eksternt finansieret 70 Hvidt, Kristian Biografi om Lis Jacobsen Eksternt finansieret 71 Kongsted, Ole Kritisk videnskabelig udgivelse af musikværker med affinitet til Danmark Eksternt finansieret og Østersøområdet ca 1515-ca Mariager, Rasmus Kulturdebat mellem kold krig og velfærd Eksternt finansieret 73 Møller, Morten Mogens Fog En biografi Eksternt finansieret 74 Møller, Morten Biografi af Børge Houmann Eksternt finansieret 75 Vidas, Marina Women and Medieval Illuminated Manuscripts, : Selections from Collection of the Royal Library, Copenhagen Eksternt finansieret Forskningsplan REV Side 5 af 7

17 Forskningsprojekter Nr Forsker Emne og målsætning Tidsplan Finansiering 76 Vidas, Marina The Copenhagen Bohun Manuscripts Eksternt finansieret 77 Viinholdt Nielsen, Udg af Rued Langgaards værker Eksternt finansieret Bendt 78 Willaing, Susanne Jens Baggesens dagbog Ekstern finansiering 79 Yde, Henrik Videnskabelige udg af Martin Andersen Nexøs Samlede Fortællinger 2010 Eksternt finansieret 80 Zeuthen, Louise Biografi om Suzanne Brøgger Eksternt finansieret 4 Dansk Folkemindesamling 81 Christiansen, Palle Kulturopfattelser i tidlig dansk feltforskning ca Ove 82 Christiansen, Palle På jagt efter fortiden Til fods over heden med en folkemindesamler i Ove 83 Christiansen, Palle Smedene fra Lem Tanker om tilværelsen i en vestjysk fabriksby Ove 84 Hansen, Lene Ballader og kædedans i Danmark Halskov 85 Kofod, Else Marie Traditionen tro? Hverdag og fest igennem 200 år En monografi Kofod, Else Marie Fortællinger i 1800-tallets bondesamfund Koudal, Jens Henrik Dagliglivets musik Selvskrevne visebøger i forskellige miljøer Koudal, Jens Henrik Dagliglivets musik Bykultur i det 18 århundrede Koudal, Jens Henrik Dagliglivets musik En borgerlig musiksamling Koudal, Jens Henrik Musik som symbol Nationalitet i Danmark i det 19 og 20 årh Larsen, Hanne Pico Visual Heritage and Heritage Envy among Danish-Americans Marstal, Henrik Mellem danskhed og amerikanisering 2008 Forskningsplan REV Side 6 af 7

18 Forskningsprojekter Nr Forsker Emne og målsætning Tidsplan Finansiering 93 Mogensen, Kevin Kulturel kreativitet som politisk modstandsform Pedersen, Marianne Holm 95 Pedersen, Marianne Holm 96 Smith-Sivertsen, Henrik 97 Smith-Sivertsen, Henrik 98 Wilchen Christensen, Tina Sammenhængen mellem hverdagsliv, tradition og tilhørsforhold blandt indvandrerfamilier i København Religion i familien: Muslimske familiers møde med den danske folkeskole 2010 Lidt god musik Midt i en poptid - en undersøgelse af almindelige danskeres forhold til popmusikken i første halvdel af 1960'erne Indre Missions Ungdom En analyse af unges deltagelse i et fællesskab baseret på tro Forskningsplan REV Side 7 af 7

B I B. Årsberetning L I O

B I B. Årsberetning L I O D E T K G L B I B Årsberetning L I O T E K 20 12 årsberetning 2012 KOLOFON Årsberetning 2012 er baseret på bidrag fra Det Kongelige Biblioteks afdelinger og er redigeret af Lisbet Crone Jensen Summary

Læs mere

D E T K G L D e t kon B I B g e l g L I O T E K ig e b in ibl n io t t e e k r Å e 20 11 r s b b e s r e r t n Å in g 2011

D E T K G L D e t kon B I B g e l g L I O T E K ig e b in ibl n io t t e e k r Å e 20 11 r s b b e s r e r t n Å in g 2011 D E T K G L B I B Å r s b e r e t n i n g L I O T E K 20 11 årsberetning 2011 KOLOFON Årsberetning 2011 er baseret på bidrag fra Det Kongelige Biblioteks afdelinger og er redigeret af Lisbet Crone Jensen

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G D E T K G L B I B Å R S B E R E T N I N G L I O T E K 20 13 årsberetning 2013 KOLOFON Årsberetningen 2013 er baseret på bidrag fra Det Kongelige Biblioteks afdelinger Redaktion: Lotte Svenningsen, Joana

Læs mere

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18 Museum Nordsjælland Vision 2020 og strategi 2015-18 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.1. Museum Nordsjælland historik og udgangspunkt..... 3 1.2. Formål med strategi og vision..... 3 2. Grundantagelser..

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k

Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1. Præsentation af virksomheden

Læs mere

D E T K G L B I B g L I O T E K in n t e r e 20 06 bs r Å

D E T K G L B I B g L I O T E K in n t e r e 20 06 bs r Å D E T K G L Å r s b e r e t n i n g B I B L I O T E K 20 06 årsberetning 2006 541-006 Svanemærket tryksag kolofon Forsidemotivet viser Københavns Universitetsbibliotek Nords bygning, som ligger på hjørnet

Læs mere

Statens Museum for Kunst

Statens Museum for Kunst Forskningsberetning 2012 Statens Museum for Kunst Indledning s. 2 Overordnede målsætninger s. 2 Beretning Forskningen i 2012 s. 3 Bemanding og dimensionering s. 5 Bevillingsforhold s. 7 Oversigt over forskningsprojekter

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Dansk Sprognævn:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Dansk Sprognævn: Rammeaftale 04.07.2011 Dansk Sprognævn 2011-2014 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Sprognævn på den anden side fastlægger mål for Dansk Sprognævns virksomhed

Læs mere

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR BYGNINGSBEVARING TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 2011 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag....2 Opfølgning.....3 FAABORG MUSEUM FOR

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 1 2 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k

Å r s r a p p o r t 2 0 1 2 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Å r s r a p p o r t 2 0 1 2 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden... 4 1.2. Årets resultater... 5

Læs mere

Å r s b e r e t n i n g

Å r s b e r e t n i n g D E T K G L B I B Å r s b e r e t n i n g L I O T E K 2008 årsberetning 2008 KOLOFON Årsberetning 2008 er baseret på bidrag fra Det Kongelige Biblioteks afdelinger og er redigeret af Lone Ømann Summary

Læs mere

Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007

Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007 Danmarks JordbrugsForskning Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Forord... 3 Indledning... 5 DJF s mission, vision og strategi... 5 DJF s planlægnings-, styrings-

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation af

Læs mere

NATIONALMUSEETS FORSKNING

NATIONALMUSEETS FORSKNING NATIONALMUSEETS FORSKNING 2003 Nationalmuseet April 2005 Forord Forskningsberetning 2003 giver en oversigt over forskningsindsatsen på Nationalmuseets ti nuværende forskningsområder, Forskningssekretariatets

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DANMARKS TEKNISKE MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF DANMARKS TEKNISKE MUSEUM KVALITETSVURDERING AF DANMARKS TEKNISKE MUSEUM 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 DANMARKS TEKNISKE MUSEUM... 4 Nøgletal i 2011/2012... 4 KULTURSTYRELSENS

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Arbejdsplan 2015-2018. for. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg

Arbejdsplan 2015-2018. for. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg Arbejdsplan 2015-2018 for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg Oversigt over de strategiske mål og delmål, som Fiskeri- og Søfartsmuseet under forudsætning af fornøden finansiering vil

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM 2013 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag... 2 Opfølgning... 3 STRUER MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS

Læs mere

2 0 04 sberetning år

2 0 04 sberetning år D E T K G L B I B ÅRSBERETNING L I O T E K 2004 årsberetning 2004 NORDISK MILJØMÆRKNING kolofon FORSIDE: Fakultetsbiblioteket for humaniora skal ligge på det nye Universitetstorv i Ørestaden, og bestå

Læs mere

NATIONALMUSEETS FORSKNING

NATIONALMUSEETS FORSKNING NATIONALMUSEETS FORSKNING 2005 Nationalmuseet 2011 Forord Forskningsberetning 2005 giver en oversigt over forskningsindsatsen på Nationalmuseets ti nuværende forskningsområder, Forskningssekretariatets

Læs mere

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1 VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1 LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING Virksomhedsregnskabet for 2001 er udformet i overensstemmelse med Vejledning i udarbejdelse af virksomhedsregnskaber, Finansministeriet januar

Læs mere

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver...3 1.2. Årets faglige resultater...4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

KUNSTNERISK UDVIKLINGSVIRKSOMHED

KUNSTNERISK UDVIKLINGSVIRKSOMHED JANUAR 2012 1 KUNSTNERISK UDVIKLINGSVIRKSOMHED KUNSTNERISK UDVIKLINGSVIRKSOMHED UDREDNING OM VIDENSGRUNDLAGET PÅ DE VIDEREGÅENDE KUNSTNERISKE UDDANNELSER WWW.KUM.DK 2 Kunstnerisk udviklingsvirksomhed Kunstnerisk

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Kulturhistorisk Museum Randers

Kvalitetsvurdering af. Kulturhistorisk Museum Randers Kvalitetsvurdering af Kulturhistorisk Museum Randers 2008 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Baggrund for kvalitetsvurderingen 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser 17. august 2015 Mødested: Blangstedgårdsvej, lokale F1.29 Starttidspunkt: 12.00 Sluttidspunkt: 16.00 Mødeleder: SOPE Referent: Bianca Dreyer Hyre Deltagere: Lena

Læs mere

D E T K G L D e t kon B I B g e l g L I O T E K ig e b in ibl n io t t e e k r Å e 2009 r s b b e s r e r t n Å in g 2009

D E T K G L D e t kon B I B g e l g L I O T E K ig e b in ibl n io t t e e k r Å e 2009 r s b b e s r e r t n Å in g 2009 D E T K G L B I B Å r s b e r e t n i n g L I O T E K 2009 årsberetning 2009 KOLOFON Årsberetning 2009 er baseret på bidrag fra Det Kongelige Biblioteks afdelinger og er redigeret af Lone Ømann Summary

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere