Afslag på aktindsigt i Københavns Teaters sag vedrørende ansættelse af fire teaterchefer på private teatre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afslag på aktindsigt i Københavns Teaters sag vedrørende ansættelse af fire teaterchefer på private teatre"

Transkript

1 Afslag på aktindsigt i Københavns Teaters sag vedrørende ansættelse af fire teaterchefer på private teatre En journalist klagede til ombudsmanden over Kulturministeriets afslag på en anmodning om aktindsigt i grundlaget for Københavns Teaters ansættelse af fire teaterchefer på fire forskellige teatre. Ministeriet havde henvist til at ansættelsessagen ikke var omfattet af offentlighedsloven fordi der var tale om en ansættelsessag i det offentliges tjeneste (offentlighedslovens 2, stk. 2, 1. pkt.). 18. september Forvaltningsret: Under ombudsmandens behandling af klagen lagde ministeriet imidlertid til grund at de enkelte teatre ikke kunne anses for at være en del af den offentlige forvaltning. Ministeriet fastholdt dog afslaget på aktindsigt, nu med henvisning til beskyttelse af væsentlige hensyn til private og offentlige interesser hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet (offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6). Ombudsmanden mente at både hensynene til ansøgerne og det offentliges interesse i at kvalificerede ansøgere ville søge opslåede stillinger i tillid til at der ikke blev givet aktindsigt, kunne begrunde afslaget på aktindsigt ( 13, stk. 1, nr. 6). Ombudsmanden mente således ikke han kunne kritisere resultatet af det meddelte afslag på aktindsigt. Ombudsmanden gjorde dog Københavns Teater og Kulturministeriet bekendt med at de ikke burde have henvist til offentlighedslovens 2, stk. 2, 1. pkt., i det oprindeligt meddelte afslag på aktindsigt. (J.nr ).

2 En journalist, A, anmodede i brev af 11. oktober 2006 Københavns Teater om aktindsigt i beslutningsgrundlaget vedrørende ansættelsen af teaterchefer på teatrene under Københavns Teater, herunder de enkelte ansøgninger, bilag og skrivelser mv. Københavns Teater meddelte A afslag herpå i brev af 18. oktober Københavns Teater skrev at sager om ansættelse ikke var omfattet af offentlighedsloven. Teateret skrev også at diskretion var en forudsætning for ansættelsesproceduren, og at hensynet til ansøgerne vejede tungt. A klagede til Kulturministeriet i en af 23. oktober Kulturministeriet afviste i brev af 26. oktober 2006 at behandle A s klage idet der ikke var fastsat en klageadgang for Københavns Teaters afgørelser til Kulturministeriet. A klagede herefter til mig i en af 30. oktober Jeg sendte A s henvendelse videre til Kulturministeriet den 21. november 2006 med henblik på at ministeriet tog stilling til om ministeriet kunne behandle klagen som led i ulovbestemt rekurs eller tilsyn. Jeg bad også Kulturministeriet om at tage stilling til om Københavns Teater var en del af den offentlige forvaltning (bl.a. med henblik på om teatret var omfattet af min kompetence). Kulturministeriet meddelte i brev af 19. december 2006 at Københavns Teater måtte anses for en del af den offentlige forvaltning. Men ministeriet skrev også at Københavns Teater måtte anses for en uafhængig institution, og at der derfor ikke var en ulovbestemt klageadgang til ministeriet. I brev af 11. januar 2007 skrev jeg til Kulturministeriet at jeg var enig med ministeriet i at Københavns Teater var en del af den offentlige forvaltning. Jeg bad imidlertid ministeriet om at tage stilling til Københavns Teaters afgørelse som led i almindelig sektortilsyn. Kulturministeriet tog herefter stilling til Københavns Teaters afslag på aktindsigt som led i almindeligt sektortilsyn. Ministeriet skrev i brev af 8. februar 2007 bl.a.: 2/16

3 Københavns Teater begrunder sin afgørelse af 18. oktober 2006 om afslag på Deres anmodning om aktindsigt i beslutningsgrundlaget vedrørende ansættelsen af teaterchefer på de fem teatre under Københavns Teater med, at sager om ansættelse efter offentlighedsloven ikke er undergivet aktindsigt. Efter offentlighedslovens 2, stk. 2, 1. pkt., omfattes sager om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste ikke af offentlighedsloven. Ansættelse af teaterchefer inden for Københavns Teater sker ved indsendelse af ansøgninger til Københavns Teater, som er ansvarlig for ansættelsen af teatercheferne. Da Københavns Teater er at anse som en del af den offentlige forvaltning, kan Kulturministeriet tilslutte sig Københavns Teaters afgørelse, hvorefter adgangen til aktindsigt i henhold til offentlighedsloven ikke omfatter ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste, jf. offentlighedslovens 2, stk. 2, 1. pkt. A klagede til mig på ny i af 12. februar 2007 hvor A bad mig om at tage stilling til afslaget på aktindsigt, herunder princippet om meroffentlighed. I brev af 2. april 2007 bad jeg Kulturministeriet og Københavns Teater om udtalelser i anledning af A s klage. Jeg bad om at få nærmere oplysninger om hvorfor myndighederne havde lagt til grund at der var tale om en ansættelsessag i det offentliges tjeneste, jf. offentlighedslovens 2, stk. 2, 1. pkt. Kulturministeriet indhentede en udtalelse af 8. juni 2007 fra Københavns Teater. Københavns Teater redegjorde i udtalelsen nærmere for organiseringen mv. af de fire teatre som fra sæsonen , og de efterfølgende tre sæsoner modtager drifts- og produktionstilskud fra Københavns Teater, og hvor Københavns Teater har ansat de pågældende teaterchefer. Det drejer sig om Betty Nansen Teatret, Camp X, Nørrebro Teater og Østre Gasværk Teater. Derudover oplystes det at der også ydes drifts- og produktionstilskud til folketeatret.dk, men at dette teater refererer til Kulturministeriet, og at det derfor ikke er Københavns Teater der har truffet beslutning om ansættelse af teaterchefen. Om oprettelsen af de fire teatre anføres det i Københavns Teaters udtalelse: 3/16

4 Institutionernes oprettelse Teatrene er ikke konkret oprettet ved lov, men teaterselskabernes nuværende udformning blev fastlagt i forbindelse med ændringen af teaterloven i 1990, der hjemlede, at Den Storkøbenhavnske Landsdelsscene blev omdannet til Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab. Landsdelsscenen havde drevet de forskellige scener og havde eksempelvis personalet ansat centralt. Som følge af lovændringen blev der oprettet teaterselskaber som selvejende institutioner, der skulle drive de enkelte teatre, som den tværkommunale organisation DST havde besluttet at yde tilskud til. De selvejende institutioner blev således oprettet med baggrund i en beslutning i styrelsen for en tværkommunal organisation (som det står i loven fra 1990), der kan sidestilles med en kommunalbestyrelsesbeslutning. Disse selskaber driver fortsat teatrene, og dermed også de teatre som Københavns Teaters bestyrelse har besluttet skal ydes tilskud fra sæson 2007/08, og hvor direktøransættelserne har fundet sted. Fra 1. juli 2007, hvor de nye direktører tiltræder og teatrene modtager tilskud i henhold til Københavns Teaters Strategi, tiltræder også teatrenes nye bestyrelser. Disse bestyrelser, der er på op til 6 medlemmer, er udpeget af Københavns Teater. Teatrenes medarbejdere indstiller 1 medlem til bestyrelsen, ligesom hjemkommunen har haft mulighed for at indstille 1 medlem. Frederiksberg Kommune har gjort brug af denne mulighed (til bestyrelserne for Betty Nansen Teatret og Camp X), mens Københavns Kommune ikke har ønsket at udpege et medlem. Københavns Teater udpeger selv de øvrige 4 medlemmer og beskikker den samlede bestyrelse. 4/16

5 Med overgangen til den ny struktur pr. 1. juli 2007 udformer teatrene nye vedtægter med baggrund i et paradigma (minimumsbestemmelser) som Københavns Teater har udformet. Dette paradigma vedlægges sammen med de gældende vedtægter for de fire teatre. Et særligt forhold gør sig gældende for Camp X, der er et nyt teater initieret af Københavns Teater i henhold til Københavns Teaters Strategi. Camp X er dannet ved en fusion af Avenue-T og Rialto Teatret, der hermed nedlægges som selvstændige enheder og erstattes af den ny institution Camp X. Camp X er således oprettet af Københavns Teater, der er en offentlig myndighed, hvis egen oprettelse er hjemlet i teaterloven. Rent juridisk sker dannelsen af Camp X ved, at selskabet Avenue-T ændrer navn til Camp X og vedtægterne ændres i henhold til den ny struktur. Det fremgår af en oversigt over de forventede indtægter i sæsonen for de fire teatre at Camp X forventes at være rent finansieret ved tilskud fra staten, mens de tre andre teatre forventes at have billetindtægter på mellem 32 pct. og 45 pct. af de samlede indtægter. Det er ikke klart for mig om de forventede billetindtægters størrelser er inklusive statens tilskud til teaterbilletter. Københavns Teater vedlagde som bilag til sin udtalelse af 8. juni 2007 en beskrivelse af de minimumsbetingelser som skal gælde for de tilskudsmodtagende teatre. I minimumsbetingelserne er der bl.a. anført: Tilskudsbetingelser fælles for alle teatrene Bekendtgørelser af 26. april 2006 om hhv. Københavns Teater (bekendtgørelse nr. 367, Hovedstadens Teater) og om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser (bekendtgørelse nr. 265), fastlægger en række tilskudsbetingelser, som de teatre, der indgår i Københavns Teater, skal overholde. Bekendtgørelserne er vedlagt som bilag. Hertil kommer en række supplerende tilskudsbetingelser fastsat af Københavns Teater: 5/16

6 Kunstneriske forhold Teatrenes repertoire skal holde sig inden for rammerne af den profil for teatret, som Københavns Teater har fastlagt. De enkelte teatres profiler fremgår af Strategi Kbh. T. Teaterdirektørerne skal indgå i ledelsesgruppen for Københavns Teater. Ledelsesgruppens funktioner fremgår af Strategi Kbh. T. Teatrene skal følge de retningslinjer, som Københavns Teater fastsætter for teaterdirektørernes mulighed for at varetage kunstneriske opgaver på eget teater samt andet lønnet arbejde uden for eget teater. Økonomi Teatrene skal tilslutte sig et fælles aktivitetsbaseret økonomistyringssystem, for hvilket principperne er beskrevet i Strategi KbhT, herunder retningslinjer for teatrenes adgang til at optage lån. Teatrene skal tilslutte sig de regler og retningslinjer, som Københavns Teater jf. Bekendtgørelse nr. 367 af 26. april 2006 om Københavns Teater fastsætter, for Kapitaltilskud ( 10). Tilbageførselsordninger ( 11). Hensigten med tilbageførselsordningen er at sikre Københavns Teater mulighed for at føre store, akkumulerede overskud på de enkelte teatre tilbage til Københavns Teater. Teaterbygningernes inventar ( 12). Samspil mellem offentlig og privat finansiering af teatrenes drift og produktion. Markedsføring og kommunikation 6/16

7 Teatrene skal tilslutte sig de retningslinjer, som Københavns Teater fastsætter, for Billetformidlingsordningen. Uddeling af fribilletter. Retningslinjer fastsættes i samarbejde med teatrene. En fælles prisstruktur med minimumspriser i et antal priskategorier. Teatrenes deltagelse i Københavns Teaters fælles markedsføringsindsats. Deltagelse i Københavns Teaters fælles hjemmeside. Københavns Teaters samlede kommunikationsstrategi. Teatrene skal i deres resultataftaler med Københavns Teater fastlægge forpligtende handlingsplaner og mål for, hvorledes Københavns Teaters overordnede mål for ændring af teaterkulturen kan opfyldes. Organisation Teatrene skal indgå flerårige resultataftaler med Københavns Teater, for hvilke principper og indhold er beskrevet i bekendtgørelse nr. 367 om Københavns Teater af 26. april 2006, 8 samt i Strategi KbhT. Teatrene skal tilslutte sig de retningslinjer, som Københavns Teater fastsætter, for teatrenes indbyrdes samarbejde samt med sekretariat og bestyrelse for Københavns Teater. Herunder må teatrene ikke afholde udgifter til deltagelse i interne samarbejdsfora, hvis virksomhed i øvrigt er Københavns Teater uvedkommende. Teatrene skal korrigere deres vedtægter i overensstemmelse med retningslinjer fastlagt af KbhT. Hensigten hermed er, at Københavns Teater kan sikre sig, at der ikke er modstrid mellem teatrenes vedtægter og de bestemmelser, der generelt er gældende for de teatre, der indgår i Københavns Teater. 7/16

8 Teatrene skal følge de retningslinjer, som Københavns Teater fastlægger, for at fremme mangfoldighed og ligestilling på teatrene. Teatrene skal følge de retningslinjer, som Københavns Teater fastsætter, for resultatlønsaftaler for teaterdirektørerne. Københavns Teater sendte desuden et eksemplar af de udfærdigede minimumsbestemmelser for de enkelte teatres nye vedtægter. Det fremgår heraf (pkt. 3.1) at teatrene anses for erhvervsdrivende fonde der i medfør af 1, stk. 4, nr. 5, i lov om erhvervsdrivende fonde er undtaget fra fondslovgivningen så længe institutionen modtager støtte fra Københavns Teater i henhold til teaterloven. Det fremgår at teatrene kun kan foretage udlodning af den disponible grundkapital i overensstemmelse med formålet inden for de af teaterlovens udstukne rammer for teatervirksomhed i regi af Københavns Teater (pkt. 6.2). Det fremgår også at teatrene skal føre og aflægge regnskab til Københavns Teater i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om regnskab og revision for tilskudsmodtagere i henhold til teaterloven, og at Københavns Teater udpeger teatrenes revisorer (pkt og 13.4). Ændringer af teatrets vedtægter kan kun ske med Københavns Teaters godkendelse (pkt. 14.1), og foreligger der en eventuel formue ved teatrets opløsning, må den alene anvendes til teaterformål og efter godkendelse af Københavns Teater (pkt. 14.3). På baggrund af Københavns Teaters udtalelse lagde Kulturministeriet til grund at de enkelte teatre ikke kan anses for at være en del af den offentlige forvaltning. Ministeriet fastholdt afslaget på aktindsigt med henvisning til offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6. Ministeriet anførte i udtalelsen af 3. juli 2007 bl.a. følgende: Efter en samlet vurdering finder Kulturministeriet, at de enkelte teatre ikke kan siges at være en del af den offentlige forvaltning. Ministeriet har i den forbindelse særligt lagt vægt på, at teatrene ikke er oprettet ved lov eller i henhold til lov, og at teatrenes hovedfunktioner og opgaver ikke ligner de opgaver, som en offentlig forvaltningsmyndighed varetager. Endvidere har de enkelte teatre autonomi, når det gælder den daglige drift. 8/16

9 På den baggrund må Kulturministeriet være tilbøjelig til at mene, at ansættelsen af teaterlederne på de enkelte teatre ikke kan betragtes som ansættelse i det offentliges tjeneste, uanset det er Københavns Teater, der som offentlig myndighed træffer beslutning om ansættelserne. Kulturministeriet finder imidlertid, at de hensyn, der ligger bag bestemmelsen i offentlighedslovens 2, stk. 2, 1. pkt. også gør sig gældende i denne sag. Det følger af forarbejderne til offentlighedslovens 2, stk. 2, 1.pkt., at bestemmelsen har til formål at sikre, at kvalificerede ansøgere ikke afholder sig fra at søge stillinger i det offentlige på grund af risikoen for, at deres ansøgninger skal blive undergivet aktindsigt. På den måde sidestilles ansættelse i det offentlige med ansættelse i det private, når det gælder diskretion. Det er Kulturministeriets vurdering, at det ville blive endog meget vanskeligt at rekruttere kvalificerede ansøgere til stillingerne som teaterchefer på de københavnske teatre, hvis ansøgningerne var undergivet aktindsigt. Den særlige konstruktion i teaterloven, hvor institutionen Københavns Teater formelt ansætter lederne på de enkelte teatre, bør efter ministeriets opfattelse ikke føre til, at der kan gives aktindsigt i ansøgninger m.v. Efter offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, kan retten til aktindsigt begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. Bestemmelsen kan efter lovmotiverne og praksis navnlig finde anvendelse i situationer, hvor tilsvarende beskyttelsesinteresser, som ligger bag andre udtrykkelige undtagelsesbestemmelser i loven, gør sig gældende, men hvor de udtrykkelige bestemmelser er utilstrækkelige. Efter Kulturministeriets opfattelse må de hensyn, der ligger bag undtagelsesbestemmelsen i 2, stk. 2, 1. pkt., have en afsmittende effekt på bestemmelsen i 13, stk. 1, nr. 6. Beskyttelsesinteressen for ansøgere til stillinger i det offentliges tjeneste bør efter ministeriets opfattelse tillægges samme vægt, når det gælder ansættelse i en stilling på selvejende institutioner, når den formelle ansættelsesproces varetages af den offentlige forvaltning, i dette tilfælde Københavns Teater. På den baggrund fastholder Kulturministeriet under henvisning til offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, ministeriets afslag på (A) s anmodning om aktindsigt. 9/16

10 Kulturministeriet har overvejet spørgsmålet om meroffentlighed, men ministeriet finder ikke grundlag for at give meroffentlighed i den pågældende sag. A fastholdt i en af 2. august 2007 at principperne for meroffentlighed må føre til aktindsigt i sagen. A henviste til den brede debat og efterfølgende usikkerhed i offentligheden om Københavns Teaters ageren i forhold til ansættelsen af teaterdirektørerne. Ombudsmandens udtalelse 1. Min undersøgelse Jeg indledte min undersøgelse af sagen på baggrund af Københavns Teaters og Kulturministeriets anvendelse af offentlighedslovens 2, stk. 2, 1. pkt., som begrundelse for at give afslag på aktindsigt i Københavns Teaters grundlag (ansøgningerne mv.) for ansættelse af de fire teaterchefer på henholdsvis Betty Nansen Teatret, Camp X, Nørrebro Teater og Østre Gasværk Teater. Ifølge offentlighedslovens 2, stk. 2, 1. pkt., gælder loven ikke for sager om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste. Beslutningen om ansættelse af de fire teaterchefer blev truffet af Københavns Teater (som er en offentlig myndighed), men det fremgik af regelgrundlaget og ansættelsesbrevene at teatercheferne blev ansat på de enkelte teatre henholdsvis Betty Nansen Teatret, Camp X, Nørrebro Teater og Østre Gasværk Teater og at det således var de enkelte teatre der var ansættelsesmyndigheden, jf. 15, stk. 1, 3. pkt., i bekendtgørelse nr. 367 af 26. april 2006 om Hovedstadens Teater. Hvis offentlighedslovens 2, stk. 2, 1. pkt., skulle finde anvendelse på ansættelsessagen, som oprindelig anført af myndighederne, kunne det derfor have betydning om de fire teatre også måtte anses for en del af den offentlige forvaltning. Jeg bad derfor om i min høring at myndighederne redegjorde for om de enkelte teatre kunne anses for omfattet af den offentlige forvaltning, således at man kunne lægge til grund at teatercheferne var ansat i det offentliges tjeneste. 10/16

11 Nedenfor under punkt 2 har jeg behandlet spørgsmålet om anvendelsen af offentlighedslovens 2, stk. 2, 1. pkt., som Kulturministeriet i sit høringssvar til mig kommer frem til ikke kan finde anvendelse. Dernæst har jeg under punkt 3 behandlet spørgsmålet om den nu anvendte bestemmelse i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, og spørgsmålet om meroffentlighed. 2. Offentlighedslovens 2, stk. 2, 1. pkt., og de fire teatre Offentlighedslovens 2, stk. 2, 1. pkt., har følgende ordlyd: Bortset fra bestemmelsen i 6 gælder loven endvidere ikke for sager om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste. Bestemmelsen er en videreførelse af den tilsvarende bestemmelse i den tidligere offentlighedslov fra Beskrivelsen af gældende ret i relation til den tidligere bestemmelse findes bl.a. i betænkning om offentlighedslovens revision (nr. 857/1978) hvor der er optrykt en rapport fra en arbejdsgruppe som særligt skulle beskæftige sig med aktindsigt i ansættelsessager og forfremmelsessager, s. 380 f. Det anføres i arbejdsgruppens rapport (betænkningen s. 384) om afgrænsningen af det offentliges tjeneste at det er forudsat at bestemmelsen alene finder anvendelse på ansættelse inden for den offentlige forvaltning, det vil sige i forhold til myndigheder hvis virksomhed i andre henseender er undergivet aktindsigt efter offentlighedsloven, jf. offentlighedslovens 1, stk. 1. Praksis og afgrænsningen af offentlighedslovens 1, stk. 1, den offentlige forvaltning, er ligeledes beskrevet i den anførte betænkning. Om afgrænsningen mellem den offentlige forvaltning og private institutioner er der på s. 87 anført: 3. Institutioner, der er organiseret på privatretligt grundlag 11/16

12 Offentlighedsloven vedrører som nævnt alene de organer, der kan henregnes til den offentlige forvaltning. Det er derfor utvivlsomt, at institutioner af privatretlig karakter, såsom selskaber, stiftelser, foreninger o.s.v., i almindelighed ikke vil være omfattet af lovens bestemmelser. I visse tilfælde er sådanne institutioner, hvis retsgrundlag er privatretligt, imidlertid helt eller delvis undergivet offentlig indflydelse eller kontrol, f.eks. i form af aktiebesiddelse eller ved det offentliges indflydelse på sammensætningen af institutionens ledelse/og eller institutionens daglige drift. Det forekommer ligeledes, at privatretligt organiserede institutioner er tillagt funktioner af klart offentligretlig karakter, samt at sådanne institutioners virksomhed helt eller delvis finansieres ved tilskud fra det offentlige. På denne baggrund er det påkrævet at foretage en nærmere afgrænsning mellem de institutioner, der uanset deres retsgrundlag må henregnes til den offentlige forvaltning, og de institutioner, der som enheder af privatretlig karakter falder uden for loven.... Den nærmere fastlæggelse af lovens rækkevidde i forhold til privatoprettede institutioner, foreninger m.v. giver anledning til betydelig tvivl. Dette hænger navnlig sammen med, at de nævnte private institutioner, foreninger m.v. i vidt omfang modtager tilskud fra det offentlige til deres virksomhed. Modtagelsen af tilskud fra det offentlige kan vel ikke i sig selv antages at medføre, at institutionen må anses for omfattet af loven, jfr. således udtrykkeligt F.T. 1969/70 tillæg A, sp Men i almindelighed er det en betingelse for at opnå et sådant tilskud, at virksomheden indordnes under mere eller mindre intensiv regulering, tilsyn og kontrol fra det offentliges side. Det offentliges indflydelse kan herigennem antage et sådant omfang, at den private rådighed i realiteten er bragt til ophør. 12/16

13 Afgørelsen af, om en bestemt tilskudsinstitution omfattes af loven, kan som nævnt ikke træffes alene på grundlag af det offentliges tilskuds procentuelle størrelse. I de sager, justitsministeriet har haft forelagt med henblik på afgivelse af en vejledende udtalelse, har man derfor givet udtryk for, at afgørelsen må bero på en samlet vurdering, hvorunder der navnlig også må lægges vægt på, i hvilket omfang tilsynsmyndigheden efter de gældende regler kan øve indflydelse på institutionens daglige drift, f.eks. gennem repræsentation i bestyrelsen og lignende eller ved ansættelse af medarbejdere ved institutionen. Udgangspunktet er således at institutioner oprettet på privatretligt grundlag (i modsætning til institutioner oprettet ved lov eller med hjemmel i lov) falder uden for den offentlige forvaltning. De fire teatre er alle oprettet på privatretligt grundlag. Udgangspunktet kan imidlertid fraviges hvis den samlede offentlige regulering, tilsyn og kontrol er så intensiv at den private rådighed i realiteten er bragt til ophør. Retspraksis viser at der skal ganske meget til for at en institution, som er oprettet på privatretlige grundlag, kan anses for at være omfattet af den offentlige forvaltning. Jeg henviser til Højesteretsdommene som er gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 1998, s (dommen om Københavns Kulturbys Fond 1996), 2006, s. 782 (dommen om Silkeborg Handelsskole), og 2001, s (dommen om Beredskabsforbundet). Den sidstnævnte dom er udeladt i Ugeskriftet, bortset fra et referat hvoraf det fremgår at de omstændigheder at Beredskabsforbundet modtog støtte fra det offentlige, at forbundet var undergivet tilsyn fra Indenrigsministeriet, og at forbundet skulle aflægge regnskab efter statens regler, ikke indebar at forbundet kunne anses for at være omfattet af den offentlige forvaltning. Selv om Københavns Teater som anses for en offentlig myndighed har en omfattende styring og kontrol med de teatre der modtager drifts- og produktionstilskud, mener jeg ikke at jeg har tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte Kulturministeriets egen vurdering af at de enkelte teatre der modtager støtte, falder uden for den offentlige forvaltning. 13/16

14 At teaterdirektørerne bliver ansat på de enkelte teatre som ikke anses for en del af den offentlige forvaltning må, som nu anført af Kulturministeriet, betyde at offentlighedslovens 2, stk. 2, 1. pkt., ikke finder anvendelse på aktindsigtsanmodningen. Københavns Teater og Kulturministeriet burde derfor ikke have henvist til denne bestemmelse i det oprindeligt meddelte afslag på aktindsigt. Jeg har gjort myndighederne bekendt hermed. 3. Offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, og meroffentlighed Ministeriet har i udtalelsen af 3. juli 2007 påberåbt sig undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6. Bestemmelsen har følgende ordlyd: 13. Retten til aktindsigt kan begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til 6) private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. Stk. 2. Gør hensyn som nævnt i stk. 1, sig kun gældende for en del af et dokument, skal den pågældende gøres bekendt med dokumentets øvrige indhold. Bestemmelsen i 13, stk. 1, nr. 6, er en enslydende videreførelse af den tidligere offentlighedslovs 2, stk. 2, nr. 4. Det er forudsat i forarbejderne og i betænkning nr. 857/1978, s. 259 f, at bestemmelsen alene finder anvendelse hvor der er et klart behov herfor. 14/16

15 Beskrivelsen af gældende ret efter den tidligere bestemmelse viser (s. 260 f i betænkningen) at bestemmelsen er blevet benyttet til at tilgodese beskyttelsesinteresser der som sådan er anerkendt ved udformningen af lovens øvrige undtagelsesbestemmelser, men hvor de udtrykkelige bestemmelser har vist sig utilstrækkelige. Hensynet til bl.a. ansøgerne (diskretion) til stillinger i det offentliges tjeneste er således varetaget i offentlighedslovens 2, stk. 2, 1. pkt., ved at disse sager ikke er omfattet af loven. Tilsvarende er der for ansøgerne til stillinger i det offentliges tjeneste alene adgang til oplysninger der vedrører ansøgerens egne forhold og dermed ikke oplysninger om medansøgerne (forvaltningslovens 10, stk. 2). I forbindelse med den nugældende offentlighedslov blev der i betænkning nr. 857/1978 foreslået en ordning med en vis udvidelse af offentlighedens adgang til aktindsigt i ansættelsessager (i det offentliges tjeneste). Der skulle således kunne udleveres ansøgerlister medmindre hemmeligholdelse var påkrævet efter stillingens beskaffenhed eller af hensyn til ansøgernes forhold (jf. forslaget til 7, stk. 1, betænkningen s. 36). Dette forslag udgik imidlertid af det endelige lovforslag idet der, under Folketingets behandling, blev rejst tvivl om hensigtsmæssigheden og berettigelsen af en sådan ordning som kunne tænkes at afholde kvalificerede fra at ansøge om ledige stillinger i det offentlige, jf. Folketingstidende , tillæg B, sp f. Formålet med 2, stk. 2, 1. pkt., er således at man ikke vil risikere at adgangen til aktindsigt vil afholde kvalificerede ansøgere fra at søge stillinger i det offentlige. Heri ligger både hensyn til det offentlige at man kan få ansøgere til at søge stillingerne og samtidig hensynet til ansøgernes interesse i ikke at få offentliggjort det faktum at vedkommende har søgt den pågældende stilling (uden at få den), og de oplysninger af privat karakter der måtte fremkomme i forbindelse med ansøgningen. Jeg mener ikke jeg har grundlag for at kritisere at disse hensyn, som anført af Kulturministeriet, kan begrunde at offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 6, finder anvendelse på ansøgningerne og notater herom i Københavns Teaters ansættelsessag om de fire teaterchefer, og at disse hensyn samtidig også kan begrunde afslag på meraktindsigt. 15/16

16 Hertil kommer at Justitsministeriet har lagt til grund at en myndighed ikke kan give aktindsigt i videre omfang i oplysninger om hvem der har søgt en stilling i det offentlige, medmindre der er udtrykkelig lovhjemmel hertil. Ministeriet har begrundet det med at det på baggrund af bl.a. forarbejderne til bl.a. offentlighedslovens 2, stk. 2, 1. pkt., må anses for at være Folketingets opfattelse at en oplysning om hvem der har søgt en stilling i det offentlige, anses for fortrolig, og at en videregivelse af sådanne oplysninger vil være i strid med de almindelige bestemmelser i straffeloven og forvaltningsloven om tavshedspligt, medmindre der er en klar lovbestemmelse om at disse er fraveget. Justitsministeriets udtalelse er gengivet i John Vogter, Forvaltningsloven med kommentarer, 3. udgave. s. 284 f. Jeg kan derfor ikke kritisere resultatet af det meddelte afslag på aktindsigt, og jeg foretager mig derfor ikke mere i anledning af din klage. 16/16

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist

Statsforvaltningens brev til en journalist Statsforvaltningens brev til en journalist 2016-49294 Dato: 29-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Sjælland om aktindsigt Du har den 13. juni 2016 meddelt Region Sjælland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

2014-35. Fond ikke omfattet af offentlighedsloven. 9. december 2014

2014-35. Fond ikke omfattet af offentlighedsloven. 9. december 2014 2014-35 Fond ikke omfattet af offentlighedsloven En journalist klagede til ombudsmanden over, at en fond havde meddelt ham afslag på aktindsigt i referater fra møder i fondens bestyrelse. Fonden havde

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. juli 2014 (J.nr. 2014-0037795) Tiltrådt, at anmodning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. juli 2016 (2016-4038). K kunne ikke meddeles aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

juli Forvaltningsret

juli Forvaltningsret 2015-43 Oplysninger fra konkrete personalesager indgik også i en generel sag. Der var ikke i den generelle sag foretaget en konkret vurdering af, om oplysningerne kunne undtages fra aktindsigt En journalist

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011 2011 5-2. Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber En journalist klagede til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden hos et energiselskab i en sag om aktindsigt. Det fremgik at journalisten havde

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt 2015-13204 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-09- 2015 Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt Du har ved e-mail af 9. februar 2015 klaget over afgørelse af 9.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til 2 journalister.

Statsforvaltningens brev til 2 journalister. Statsforvaltningens brev til 2 journalister. I har klaget over, at Faaborg-Midtfyn Kommune har afslået at give Jer aktindsigt i navne og andre kontaktoplysninger på skribenterne bag spareforslag indkommet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt.

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt. Kendelse af 19. juni 2009 (J.nr. 2009-0018724) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 og offentlighedslovens 14. (Anders Hjulmand, Suzanne Helsteen og Jan Uffe

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011 2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven FødevareErhverv og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gav en mand afslag på indsigt i en række oplysninger om samtlige markblokke i Danmark

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering 2014-36 Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet havde givet (delvist)

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. februar 2015 Udskriftsdato: 31. december 2016 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger

Læs mere

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Anmodet udenrigsministeriet om på ny at overveje et afslag på aktindsigt i en sag om levering af jagtfalke til visse arabiske stater.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde

Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde BEK nr 1130 af 25/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-010573 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Det

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed 2005-20-2. Forvaltningsret 1124.3 115.3. Optagelser af møder mellem borger og myndighed En borger klagede over myndighedernes afslag på at lade ham optage møder mellem myndighederne og ham på diktafon/båndoptager.

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger.

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. 13-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 24. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold kommunen har anført, kan undtage de pågældende prisoplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 28. august 2009 (J.nr. 2009-0018589) Ikke part og anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Niels Bolt Jørgensen, Suzanne

Læs mere

Hemmeligholdelse af advokaters identitet. 4. juli 2014

Hemmeligholdelse af advokaters identitet. 4. juli 2014 2014-20 Hemmeligholdelse af advokaters identitet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at give aktindsigt i navnene på de fem advokater, der senest havde været

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger 12-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 21. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn]

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] [borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] Tak for dit brev af 6. maj 2010 vedhæftet dine tidligere breve, hvori du klager over udtalelser fra Statsforvaltningen Hovedstaden om aktindsigt i statsforvaltningens

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere