Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef"

Transkript

1 Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef HR-Centret Vejledning - ledere - ledelsesevaluering 2016 Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere og chef oplever, at du indfrier de forventninger, Høje- Taastrup Kommune har til lederne i ledelsesgrundlaget. Det er vigtigt at understrege det fremadrettede og udviklende perspektiv i ledelsesevaluering. Ledelsesevalueringen er et værktøj, der skal understøtte ledelsesudviklingen. Det er således ambitionen, at ledelsesevalueringen lægger op til dialog, refleksion og handling. I Høje-Taastrup Kommune tager ledelsesevalueringen 2016 udgangspunkt i et spørgeskema, som medarbejderne udfylder. Derefter tager lederen en dialog med medarbejderne, som har mulighed for at nuancere, berette samt drøfte deres syn på din ledelse (se forslag til lokal dialog på side 3). Dernæst har lederen en LUS (Leder-Udviklings-Samtale) med sin chef. Spørgeskemaet bliver sendt direkte til medarbejdernes e-boks og på baggrund af besvarelserne, genererer lederen en rapport. Sidst i evalueringsforløbet skal du, i samarbejde med din chef, udarbejde en udviklingsplan for din ledelsespraksis. En plan, der aftales med din chef og som evt. gennemføres i samspil med dine medarbejdere, dine lederkolleger og din chef, som kan støtte dig i, at blive en endnu bedre leder. Ledelsesevaluering et vigtigt redskab til ledelsesudvikling Høje-Taastrup Kommune har fokus på god ledelse og udvikling af ledelse. Det gælder på alle niveauer, og skal være til gavn for organisationen som helhed, borgerne, medarbejderne og den enkelte leder. Ledelsesevaluering er et centralt bidrag til ledelsesudvikling. Som illustreret i nedenstående figur giver evalueringen input til din udviklingsplan, som danner grundlag for tilrettelæggelsen af din kompetenceudvikling. På baggrund heraf kan der ske en effektvurdering af udviklingsindsatsen ved den årlige LUS, som gennemføres i forbindelse med en ledelsesevaluering. Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. ArneFj /16 15/9670

2 Høje-Taastrup Kommune gennemfører ledelsesevaluering hvert 3. år. I den mellemliggende periode er det din og din chefs opgave at følge op på din ledelsesudvikling. Den årlige LUS er et centralt omdrejningspunkt for opfølgningen på din ledelsesudvikling. Ledelsesevaluering gennemføres i en proces med 5 trin. Evalueringsprocessen i korte træk Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4 Trin 5 Info til Medarbejdere Spørgeskema Lokal dialog LUS Udviklings -plan Medarbejderne orien- Der gennemføres spør- På baggrund af rappor- Ledelsesevalueringen Efterfølgende arbej- teres om ledelseseva- geskemaundersøgelse ten gennemfører lede- bliver gennemgået og der lederen med at luering. om medarbejdernes ren lokalt en dialog drøftet på den årlige udvikle sin ledelse i Det anbefales, at ar- oplevelse af lederens med egen medarbej- lederudviklingssamtale samspil med chef og bejdspladsen sammen ledelse i uge 45. dergruppe, hvor også (LUS), hvor den skal medarbejdere med gennemgår spørgsmå- Efter besvarelsen bliver resultatet af spørge- indgå i prioriteringen af udgangspunkt i ud- lene og trinene i eva- der dannet en rapport skemaundersøgelsen lederens fremadrettede viklingsplanen. lueringen. til lederen og dennes formidles til medarbej- kompetenceudvikling. NB: Spørgsmålene til chef i begyndelsen af derne. Dialogens for-. ledelsesevaluering uge 48. mål er at uddybe og sendes til medarbejde- konkretisere medar- rens e-boks. bejdernes oplevelse af lederens ledelse samt evt. at informere om, hvad lederen vil arbejde videre med. 2

3 Information til medarbejderne inden spørgeskemaundersøgelse Før spørgeskemaundersøgelsen udsendes i uge 45, er det vigtigt, at medarbejderne er informeret om processen omkring ledelsesevalueringen. Det anbefales at arbejdspladsen gennemgår spørgsmålene, så der er en fælles forståelse for, hvad der spørges om, og hvornår arbejdspladsen har en lokal dialog. Ved denne ledelsesevaluering får medarbejderne deres link til spørgeskemaet via deres e- Boks. Det kan være, at der er enkelte medarbejdere, der ikke har været i deres e-boks (selv om deres lønseddel sendes til den) og derfor skal bestille nyt nøglekort så medarbejderne kan få adgang til deres e-boks. Forslag til lokal dialog Forberedelse af dialogmødet Planlæg hvornår og hvordan arbejdspladsen kan afholde et dialogmøde med medarbejderne om resultatet af ledelsesevalueringen. Afsæt tilstrækkelig tid til dialogmødet i forhold til antallet af medarbejdere. Ud fra rapporten beslutter lederen, hvad der med fordel kan drøftes. Gerne delt op i hvad er vi glade for og skal forsætte med? og hvad vil vi gerne have udviklet?. Gennemførelse af dialogmødet Program og forventninger til mødet fremlægges af lederen, herunder hvilke spilleregler der gælder for mødet i forhold til anerkendende dialog. Rapporten gennemgås, hvorefter lederen takker for besvarelserne og fortæller, hvilke tanker det har vakt hos lederen. Giv herefter mulighed for dialog (f.eks. opfordring til kommentarer, synspunkter og forslag). Hvis det vurderes, at medarbejderne har lettere ved at tage dialogen i små grupper, kan dette overvejes. Det er vigtigt, at alle bliver hørt. Gennemgå de enkelte medarbejderes ønsker til, hvad der skal drøftes ud fra resultaterne. Det er vigtigt først at kigge efter det, der allerede er lykkedes. Det er energigivende og gør det lettere efterfølgende at tale om de ting, der ikke fungerer så godt. Dialogen på mødet fungerer mest konstruktivt, hvis dens opbygning og spilleregler er baseret på en anerkendende tilgang. Dette indebærer: At alle skal have lov til at komme til orde At forskelle i holdninger og synsvinkler skal anerkendes At man lytter aktivt og ikke afbryder hinanden At der fokuseres på handlinger og ikke personer, når I drøfter indsatsområder At I tænker i muligheder frem for begrænsninger. Leder tager selv referat, som kan bruges i forhold til refleksion og LUS. Lederudviklingssamtale Lederudviklingssamtalen (LUS) er omdrejningspunkt for at drøfte den enkelte leders udvikling. På baggrund af LUS fastlægges en udviklingsplan med konkret aftale om, hvilke ledelseskompetencer der skal udvikles, hvordan kompetencerne erhverves og bringes i spil, og hvordan der følges op på den ønskede udvikling. I udviklingssamtalen skabes der klarhed om forventninger, og der gives personlig feedback til den enkelte leder. LUS er et vigtigt redskab til at udvikle og forbedre ledelse. Samtalen om forventninger, kompetencer og udviklingsbehov skal ske i relation til ledelsesgrundlaget og de nuværende og fremadrettede ledelsesmæssige udfordringer. Der arbejdes videre med resultaterne fra ledelsesevalueringen i den årlige LUS, hvor der i de mellemliggende år følges op på udviklingsbehov. 3

4 Materialer til LUS findes her: Vejledning Forberedelse Kompetenceudviklingsplan Udviklingsplan Efter LUS kan lederen overveje om medarbejderne skal informeres om, hvilke udviklingsområder lederen skal arbejde videre med. Under alle omstændigheder er det vigtigt, at lederen anerkender medarbejdernes andel i ledelsesevaluering. Spørgsmål Der er to sæt spørgsmål, som begge tager udgangspunkt i ledelsesgrundlaget. Det ene sæt er til ledere, der refererer til centerchefer eller direktører, og det andet sæt er til medarbejdere og øvrige ledere. Ud over spørgsmålene herunder er der mulighed for at hvert center/sektor kan tilføje op til 3 spørgsmål, hvor samme svarkategori kan bruges. Det er centerchefen, der tager stilling til, hvilke spørgsmål der evt. skal stilles lokalt (sendes til HR-Centret senest den 1. november 2016 til Helle Mølleskov, mail Ledelsesevaluering spørgsmål til ledere under centerchefer og direktører Tekst i ledelsesgrundlaget Nr. Spørgsmål til ledere i ledelsesevaluering Indledning og relation til værdierne Helhed Ledere i HTK er ikke kun ledere af den enhed, de er i til daglig. De er en del af koncernen HTK. Professionalisme ledelse er et fælles anliggende. Derfor stiller vi i HTK krav til ledere om at agere professionelt og at udvikle professionalismen 1 Min leder har blik for, hvad der bedst tjener hele Høje-Taastrup Kommune i sin ledelse. 2 Jeg oplever at min leder er professionel på arbejdspladsen. 3 Min leder fokuserer på, at jeg altid yder et professionelt stykke arbejde. Engagement - Ledelsesopgaven består af mange delelementer. Ledere i HTK engagerer sig i alle dele af ledelsesopgaven Menneskelighed og positivt livssyn - Medarbejderne er vores vigtigste ressource. Derfor er relationen mellem leder og medarbejder af stor betydning for de opgaver, vi udfører Med kerneopgaven i centrum Kerneopgaven handler om, hvad vi er sat i verden for. Dvs. hvad der er vores primære opgave inden for de enkelte fagområder. Lederen sikrer, at medarbejder kender definitionen af egen kerneopgave. Byrådets udviklingsstrategi, politikker, mål og prioriteringer er omdrejningspunkt for ledelse, styring og planlægning. Lederen skal derfor udvikle kerneopgaven i et strategisk perspektiv samt sikre og skabe organisatoriske strukturer, der kan understøtte vedtagne strategier og politiske beslutninger og den ønskede udvikling. 4 Min leder prioriterer tid til ledelse af mig i det omfang jeg har brug for det. 5 Min leder sikrer, at vi ledere er samstemt ift. kerneopgaven. 6 Min leder arbejder aktivt på at virkeliggøre Byrådets udviklingsstrategi, prioriteringer og politikker. 7 Min leder sikrer, at strukturen understøtter vedtagne strategier og politiske beslutninger. 4

5 Tekst i ledelsesgrundlaget Nr. Spørgsmål til ledere i ledelsesevaluering Ledere skal have fokus på at udvikle og optimere driften, så vi kan levere service og ydelser af høj kvalitet, der naturligvis lever 8 Min leder har fokus på at optimere og udvikle driften, så vi kan levere service og ydelser af høj kvalitet. op til lovgivningen. Der skal være fokus på størst mulig nytte for borgerne inden for de stillede rammer, og de politiske beslutninger skal realiseres. Det kræver, at fagligheden omkring kerneopgaven er høj. 9 Min leder har fokus på, at vores arbejde giver størst mulig nytte for borgerne/brugerne inden for de stillede rammer. Sammen Vi sætter helheden først, og derfor er ledere i HTK ikke kun ledere af den enhed, de er i til daglig. De er først og fremmest ledere i HTK. Tværgående koordinering, samarbejde og gode relationer er væsentlige elementer i forhold til at vi lykkes som organisation. Når vi samarbejder, bidrager vi til at gøre hinanden gode til gavn for organisationen. Vi samstemmer ledelsesmæssigt i dialogen mellem ledelsesniveauerne og på tværs, så vi sikrer, at der ikke er tvivl om, i hvilken retning, vi skal. Vi værdsætter den gode dialog i den daglige ledelse. Vi værdsætter de formelle samarbejdsrelationer via MED-struktur, og kun sammen skaber ledere og medarbejdere de bedste resultater. Indad Som leder kommunikerer du tydelige mål og klare forventninger overfor medarbejderne og sikrer en prioritering af opgaverne og ressourcerne i overensstemmelse hermed. Du følger op på målene og vurderer, om indsatsen har den forventede effekt. Du skal kunne forklare og oversætte politiske og ledelsesmæssige beslutninger, så de forstås og giver mening i den lokale kontekst. 10 Min leder sætter helheden først og fokuserer primært på hele Høje-Taastrup Kommune frem for eget ansvarsområde. 11 Min leder bidrager aktivt til et godt samarbejde om opgaverne på tværs i Høje-Taastrup Kommune 12 Min leder har fokus på at MED-udvalg eller personalemøde med MED-status inddrages. 13 Min leder følger op på om vi når vores mål 14 Min leder hjælper mig med at prioritere de vigtigste opgaver og tilpasser ressourcerne, hvis jeg har brug for det. 15 Min leder gør det tydeligt, hvilke mål og forventninger, der er til os. 16 Min leder forklarer de politiske og ledelsesmæssige beslutninger, så jeg kan forstå dem i forhold mine egne ledelsesopgaver. Du sikrer rammerne for at det daglige arbejde udføres på en forsvarlig måde med fokus på medarbejdernes og ledernes trivsel og gode arbejdsmiljø. Du har fokus på, om medarbejdere og ledere har de fornødne faglige kompetencer, og sikrer udviklingen af kompetencerne i overensstemmelse med de strategiske mål. Du udøver situationsbestemt ledelse og har fokus på processer både i forhold til at lede opad, nedad og til siden. Du har fokus på sikker drift og på muligheden for løbende effektiviseringer og optimeringer. Du agerer på en måde, der bidrager til at skabe tillid hos medarbejderne. Udad 17 Min leder har fokus på underordnede lederes trivsel og gode arbejdsmiljø. 18 Min leder har fokus på udvikling af mine kompetencer, så jeg kan leve op til krav og forventninger 19 Jeg har tillid til min leder. 5

6 Tekst i ledelsesgrundlaget Nr. Spørgsmål til ledere i ledelsesevaluering Som leder har du fokus på verdenen omkring dig og det strategiske fællesskab med borgerne. God ledelse fordrer en undersøgende 20 Min leder forholder sig åbent til, at vi gør ting på nye og anderledes måder, end vi plejer tilgang til omverdenen og søger hele tiden ny inspiration og viden om muligheder for merværdi. 21 Min leder har fokus på samarbejdet med borgere og brugere. God ledelse er at etablere og udvikle relationer. Du engagerer dig i netværk både internt og eksternt. Du kommunikerer med borgerne og omverdenen på en måde, der bidrager til at udvikle og sikre tilliden til kommunen. De gode historier videreformidles og bidrager til at brande HTK som attraktiv bosætnings- og erhvervskommune og som en attraktiv arbejdsplads. Du sikrer nødvendig information, samt kommunikerer sagligt og værdigt med borgere og brugere Ledelsesevaluering spørgsmål til medarbejdere Tekst i ledelsesgrundlaget Indledning og relation til værdierne Helhed Ledere i HTK er ikke kun ledere af den enhed, de er i til daglig. De er en del af koncernen HTK. Professionalisme ledelse er et fælles anliggende. Derfor stiller vi i HTK krav til ledere om at agere professionelt og at udvikle professionalismen Engagement - Ledelsesopgaven består af mange delelementer. Ledere i HTK engagerer sig i alle dele af ledelsesopgaven Menneskelighed og positivt livssyn - Medarbejderne er vores vigtigste ressource. Derfor er relationen mellem leder og medarbejder af stor betydning for de opgaver, vi udfører Med kerneopgaven i centrum Kerneopgaven handler om, hvad vi er sat i verden for. Dvs. hvad der er vores primære opgave inden for de enkelte fagområder. Lederen sikrer, at medarbejder kender definitionen af egen kerneopgave. Byrådets udviklingsstrategi, politikker, mål og prioriteringer er omdrejningspunkt for ledelse, styring og planlægning. Lederen skal derfor udvikle kerneopgaven i et strategisk perspektiv samt sikre og skabe organisatoriske strukturer, der kan understøtte vedtagne strategier og politiske beslutninger o den ønskede udvikling. Ledere skal have fokus på at udvikle og optimere driften, så vi kan levere service og ydelser af høj kvalitet, der naturligvis lever op til lovgivningen. Der skal være fokus på størst mulig nytte for borgerne Spørgsmål i ledelsesevaluering revideret efter Chefforum 1 Jeg oplever at min leder er professionel som leder. 2 Min leder skaber en god relation til mig. 3 Min leder arbejder aktivt med at skabe forhold på arbejdspladsen, der gør at jeg kan udføre et godt stykke arbejde. 4 Min leder har fokus på, at vores arbejde gi- 6

7 Tekst i ledelsesgrundlaget inden for de stillede rammer, og de politiske beslutninger skal realiseres. Det kræver, at fagligheden omkring kerneopgaven er høj. Sammen Vi sætter helheden først, og derfor er ledere i HTK ikke kun ledere af den enhed, de er i til daglig. De er først og fremmest ledere i HTK. Tværgående koordinering, samarbejde og gode relationer er væsentlige elementer i forhold til at vi lykkes som organisation. Når vi samarbejder, bidrager vi til at gøre hinanden gode til gavn for organisationen. Vi samstemmer ledelsesmæssigt i dialogen mellem ledelsesniveauerne og på tværs, så vi sikrer, at der ikke er tvivl om, i hvilken retning, vi skal. Vi værdsætter den gode dialog i den daglige ledelse. Vi værdsætter de formelle samarbejdsrelationer via MED-struktur, og kun sammen skaber ledere og medarbejdere de bedste resultater. Indad Som leder kommunikerer du tydelige mål og klare forventninger overfor medarbejderne og sikrer en prioritering af opgaverne og ressourcerne i overensstemmelse hermed. Du følger op på målene og vurderer, om indsatsen har den forventede effekt. Du skal kunne forklare og oversætte politiske og ledelsesmæssige beslutninger, så de forstås og giver mening i den lokale kontekst. Du sikrer rammerne for at det daglige arbejde udføres på en forsvarlig måde med fokus på medarbejdernes og ledernes trivsel og gode arbejdsmiljø. Du har fokus på, om medarbejdere og ledere har de fornødne faglige kompetencer, og sikrer udviklingen af kompetencerne i overensstemmelse med de strategiske mål. Du udøver situationsbestemt ledelse og har fokus på processer både i forhold til at lede opad, nedad og til siden. Du har fokus på sikker drift og på muligheden for løbende effektiviseringer og optimeringer. Du agerer på en måde, der bidrager til at skabe tillid hos medarbejderne. Udad Som leder har du fokus på verdenen omkring dig og det strategiske fællesskab med borgerne. God Ledelse fordrer en undersøgende tilgang til omverdenen og søger hele tiden ny inspiration og viden om muligheder for merværdi. Spørgsmål i ledelsesevaluering revideret efter Chefforum ver størst mulig nytte for borgerne/brugerne inden for de givne rammer. 5 Min leder involverer medarbejderne via MED-udvalg/personalemøder. 6 Min leder lægger vægt på den gode dialog med medarbejderne. 7 Min leder hjælper mig med at prioritere de vigtigste opgaver, hvis jeg har brug for det. 8 Min leder gør det tydeligt, hvilke mål og forventninger, der er til vores arbejde. 9 Min leder arbejder for medarbejdernes trivsel og gode arbejdsmiljø. 10 Hvis jeg har brug for det, har min leder fokus på udvikling af mine kompetencer, for at jeg kan leve op til krav og forventninger. 11 Jeg har tillid til min leder. 12 Min leder er åben for nye muligheder og inspiration udefra. 7

8 Tekst i ledelsesgrundlaget God ledelse er at etablere og udvikle relationer. Du engagerer dig i netværk både internt og eksternt. Du kommunikerer med borgerne og omverdenen på en måde, der bidrager til at udvikle og sikre tilliden til kommunen. De gode historier videreformidles og bidrager til at brande HTK som attraktiv bosætnings- og erhvervskommune og som en attraktiv arbejdsplads. Du sikrer nødvendig information, samt kommunikerer sagligt og værdigt med borgere og brugere Spørgsmål i ledelsesevaluering revideret efter Chefforum Svarkategorier: I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad I meget mindre grad Ikke relevant Har du spørgsmål? Er du velkommen til at kontakte HR-Centret: Proces: Arne Fjellerad Ea E. Roldgaard System: Helle Mølleskov Helle Planck Larsen

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til Senest revideret 21. marts 2013 Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Vejledning til selvevaluering

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Vejledning til selvevaluering Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Vejledning til selvevaluering Senest revideret 8. februar 2013 Selvevaluering Nærmeste leder Medarbejdere Lederkolleger Selvevaluering Udviklingsplan Selvevalueringen

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune

DIAmanten. God ledelse i Solrød Kommune DIAmanten God ledelse i Solrød Kommune Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesopgaven 4 3. Ledelse i flere retninger 5 4. Strategisk ledelse 7 5. Styring 8 6. Faglig ledelse 9 7. Personaleledelse 10 8. Personligt

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016

LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 LEDELSESGRUNDLAG DEL 2 UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR DECEMBER 2016 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. Ledelsesgrundlaget viser ledelsesfunktionerne i Guldborgsund

Læs mere

Med dette ledelsesgrundlag sættes rammerne for, hvad der er god ledelse i Høje-Taastrup Kommune.

Med dette ledelsesgrundlag sættes rammerne for, hvad der er god ledelse i Høje-Taastrup Kommune. LEDELSESGRUNDLAG Med dette ledelsesgrundlag sættes rammerne for, hvad der er god ledelse i Høje-Taastrup Kommune. Ledelse i Høje-Taastrup Kommune hviler på kommunens fire værdier: Helhed Ledere i Høje-Taastrup

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Ledelsesgrundlag FOKUS

Ledelsesgrundlag FOKUS sgrundlag FOKUS udøves i relationer I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner Borgere og virksomheder skal opleve mødet med os som top professionelt. De skal opleve, at vores indsats er båret af energi

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre.

LEDELSESGRUNDLAG. Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. LEDELSESGRUNDLAG Ledelse i Greve Kommune at skabe effekt gennem andre. Du sidder nu med Greve Kommunes ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlaget er en del af ledelseskonceptet, som sætter retning for Greve

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni Ledelse af rehabilitering. Ledelse af relationer

Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni Ledelse af rehabilitering. Ledelse af relationer Rolle og ansvarsbeskrivelse i Ældre og Handicapforvaltningen Juni 2017 forretningen en politisk styret organisation relationer rehabilitering Indledning Du sidder nu med en revideret udgave af Ældre- og

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Ledelsesgrundlag Skive - det er RENT LIV

Ledelsesgrundlag Skive - det er RENT LIV Ledelsesgrundlag Illustrationer: www.loneboenielsen.dk Layout og produktion: ArcoRounborg God ledelse i Skive Kommune God ledelse er afgørende I Skive Kommune har vi fokus på god ledelse. Det har vi i

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Fokus på målet i løsningen af kerneopgaven. Definition af målet med kerneopgaven og den enkelte medarbejders ansvarsområde. Leder af ledere: Tydelige mål, rammer, retning for og evaluering af opgaveløsningen.

Læs mere

SPØRGERAMME FOR LEDELSESEVALUERING

SPØRGERAMME FOR LEDELSESEVALUERING DIALOG RESULTATER TRIVSEL SPØRGERAMME FOR LEDELSESEVALUERING Ledelsesevaluering - Evaluering af direktører (270-graders) # Spørgsmål i respondentvinklen "underordnede" (medarbejdere/ledere) 2 [x] viser

Læs mere

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag

Kalundborg Kommunes. Ledelses- og styringsgrundlag Kalundborg Kommunes Ledelses- og styringsgrundlag Velkommen til Kalundborg Kommunes nye ledelsesog styringsgrundlag Det beskriver, hvordan vi skaber fælles retning og samarbejde for bedre resultater. Vi

Læs mere

Ledelse sådan! helhedsorienterede blik på, hvad der er bedst for borgeren, barnet eller den opgave, der står i centrum.

Ledelse sådan! helhedsorienterede blik på, hvad der er bedst for borgeren, barnet eller den opgave, der står i centrum. Ledelse - sådan! Ledelse sådan! Ledelsesgrundlaget i Rebild Kommune skal være med til at sikre, at vi har den rigtige ledelse til den bedst mulige løsning af kerneopgaven og den rigtige ledelse i forhold

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Vær fornyende. Ta ledelse. Kerneopgaven. Skab følgeskab. Ledelse - sådan! Ha styr på driften

Vær fornyende. Ta ledelse. Kerneopgaven. Skab følgeskab. Ledelse - sådan! Ha styr på driften Vær fornyende Ta ledelse Kerneopgaven Skab følgeskab Ha styr på driften Ledelse - sådan! Vær fornyende Ledelse sådan! Ta ledelse Kerneopgaven Ha styr på driften Skab følgeskab Ledelsesgrundlaget i Rebild

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Udvikling af ledelsestalent

Udvikling af ledelsestalent Udvikling af ledelsestalent 1 10 Hvorfor talentforløb indenfor ledelse Alle medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune har talent og alle skal løbende kompetenceudvikles, så alles potentiale bliver udfoldet

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

HR & Arbejdsmiljø kan tilbyde LUS-værktøjet i 4 pakker:

HR & Arbejdsmiljø kan tilbyde LUS-værktøjet i 4 pakker: FORMÅL MED LUS Lederudviklingssamtalen er en samtale mellem en leder, som er centrum for samtalen, og dennes chef, og samtalen har til formål at bevidstgøre koblingen mellem kerneopgaven, kompetencer,

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Bilag 3 Tillægsdagsorden MED-Hovedudvalget Spørgeskema nærmeste chef. Ledelsesevaluering. Kommune

Bilag 3 Tillægsdagsorden MED-Hovedudvalget Spørgeskema nærmeste chef. Ledelsesevaluering. Kommune Bilag 3 Tillægsdagsorden MED-Hovedudvalget 22092011 Spørgeskema nærmeste chef Ledelsesevaluering Kommune Spørgeskema nærmeste chef Ledelsesevalueringen i Næstved Kommune tager udgangspunkt i de seks principper

Læs mere

Vejledning for rapporttrækning fra undersøgelsen om Social kapital

Vejledning for rapporttrækning fra undersøgelsen om Social kapital Vejledning for rapporttrækning fra undersøgelsen om Social kapital Denne vejledning forklarer, hvordan du læser og bruger rapporten med resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen om Social kapital. Rapporten

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Kodeks for god ledelse

Kodeks for god ledelse Kodeks for god ledelse 1. Jeg påtager mig mit lederskab 2. Jeg er bevidst om mit ledelsesrum og den politiske kontekst, jeg er en del af 3. Jeg har viden om og forståelse for den faglige kontekst, jeg

Læs mere

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010 Veje og vildveje i Ledelsesevaluering Annekirstine Farver d. 8. april 1 NDHOLD Hvem er vi? Hvorfor ledelsesevaluering? Hvordan gør vi konkret? Hvad er erfaringerne indtil nu (Og hvad koster det) Spørgsmål..

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse arbejdsmiljø københavn Guide til en god trivselsundersøgelse Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 4 Sørg for at forankre arbejdet med trivselsundersøgelsen...

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016

LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016 LEDELSESGRUNDLAG DEL 1 DECEMBER 2016 1 FORORD Guldborgsund Kommunes ledelsesgrundlag lægger sig tæt op ad vores kerneopgave og er båret af den præcise retning og de værdier, der lægges til grund for kerneopgaven.

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

De syv ledelseskompetencer. Medarbejdernes rolle i god ledelse

De syv ledelseskompetencer. Medarbejdernes rolle i god ledelse De syv ledelseskompetencer Medarbejdernes rolle i god ledelse Vi spiller hinanden gode - medarbejderens rolle Her er Ledelseskæden suppleret med medarbejderens rolle. Beskrivelsen er en inspiration til

Læs mere

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune

Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Lederkompetencer - Skanderborg Kommune Medarbejderprofilen er inddraget i samme oversigt som lederprofilerne her er hovedvægten på ns deltagelse i opnåelse af målet indenfor hver lederkompetence. Tekst

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Min ledelsesevaluering

Min ledelsesevaluering Min ledelsesevaluering Ledelse: Kurs 1 1. Min nærmeste leder melder klart ud om arbejdspladsens mål og prioriteringer % () 15 2. Min nærmeste leder er åben over for nye ideer og feedback % () 15 3. Min

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

Fælles retning og styring i én Helsingør Kommune. Helsingør Kommunes styringsmodel

Fælles retning og styring i én Helsingør Kommune. Helsingør Kommunes styringsmodel Fælles retning og styring i én Helsingør Kommune Helsingør Kommunes styringsmodel Vedtaget af Byrådet den 17. december 2012 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 1.1 Ambitionen med styringsmodellen...4 1.2 Dokumentets

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Retningslinje for trivselsmåling i Region Sjælland

Retningslinje for trivselsmåling i Region Sjælland Retningslinje for trivselsmåling i Region Sjælland Baggrund Når vi trives i arbejdet, oplever vi balance mellem krav, behov, kompetencer og ressourcer. Erfaringer fra mange arbejdspladser viser, at trivsel

Læs mere

Kompetenceudvikling i Billund kommune.

Kompetenceudvikling i Billund kommune. Kompetenceudvikling i Billund kommune. Lederudvikling i Billund kommune Dato: 28. april 2008 Kompetenceudviklingen af ledere i Billund kommune tager udgangspunkt i det vedtagne ledelsesgrundlag, herunder

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Koncernfælles retningslinjer for kompetenceudvikling

Koncernfælles retningslinjer for kompetenceudvikling 15. december 2015 Koncernfælles retningslinjer for kompetenceudvikling Indledning Kompetente medarbejdere er en forudsætning for en god og effektiv opgaveløsning. Strategisk og systematisk kompetenceudvikling

Læs mere

Det nordfynske ledelsesgrundlag

Det nordfynske ledelsesgrundlag Det nordfynske ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Værd at vide om. 360 Lederevaluering på

Værd at vide om. 360 Lederevaluering på Værd at vide om 360 Lederevaluering på 1. Baggrund og formål I University College Lillebælt er det hensigten, både at styrke den enkelte leder og udvikle dennes lederkompetencer, og at bringe den enkelte

Læs mere

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse.

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitik Indledning Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitikken skal bidrage til at udfordre og udvikle den daglige ledelse i retning af øget

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Om i UCC For UCC er det ambitionen, at udøves professionelt og med et fælles afsæt. UCC skal fungere som én samlet organisation. Om i UCC er en del af UCC s sgrundlag og

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Kommunikere tydeligt Være rollemodel Være fagligt stærk Resultatansvar Sikre samskabelse Arbejde strategisk Være innovativ Samarbejde på tværs Ledelses- og medarbejdergrundlag Nyt Ledelses- og medarbejdergrundlag

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

ledelsesgrundlag kolding kommune Kompetencekataloget

ledelsesgrundlag kolding kommune Kompetencekataloget ledelsesgrundlag kolding kommune Kompetencekataloget Ledelsesgrundlag Kolding Kommune 6 kompetencer Med ledelsesprincipperne viser vi den retning, organisationen skal udvikle sig i og knytter værdier til

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS)

KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS) DIALOG RESULTATER TRIVSEL MUS GRUS KONCEPT FOR MEDARBEJDER- UDVIKLINGSSAMTALE (MUS) OG GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALE (GRUS) 1. INDLEDNING I Syddjurs Kommune gennemføres samtaler i form af medarbejderudviklingssamtaler

Læs mere

HVIDOVREVEJEN. Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune

HVIDOVREVEJEN. Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune HVIDOVREVEJEN Ledelses- og medarbejdergrundlag for Hvidovre Kommune 1 LEDELSES- OG MEDARBEJDERGRUNDLAG for Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune er en veldrevet organi sation, der bygger på en anerkendende

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

HR-strategi 2015-2018

HR-strategi 2015-2018 HR-strategi 2015-2018 10 1 HR-strategiens formål HR-strategien skal understøtte, at kommunen kan levere kerneopgaver af høj kvalitet og i overensstemmelse med de politiske målsætninger og gældende rammevilkår.

Læs mere

CENTERCHEF TIL CENTER FOR UDSATTE OG KRIMINALITETSTRUEDE UNGE

CENTERCHEF TIL CENTER FOR UDSATTE OG KRIMINALITETSTRUEDE UNGE KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Borgercenter Børn og Unge STILLINGS- OG PERSONPROFIL CENTERCHEF TIL CENTER FOR UDSATTE OG KRIMINALITETSTRUEDE UNGE SOCIALFORVALTNINGEN, KØBENHAVNS KOMMUNE Om Socialforvaltningen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Centerchef til Borger- og Arbejdsmarkedscenter

Stillings- og personprofil. Centerchef til Borger- og Arbejdsmarkedscenter Stillings- og personprofil Centerchef til Borger- og Arbejdsmarkedscenter Høje-Taastrup Kommune Oktober 2015 Opdragsgiver Høje-Taastrup Kommune Adresse Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup 43

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

Ledelsesevaluering i april/maj 2017

Ledelsesevaluering i april/maj 2017 Ledelsesevaluering i april/maj 2017 Fra måling til organisatorisk løft Informationsmateriale til personalemøde Hvad er ledelsesevaluering? Ledelsesevaluering handler om at udvikle din leders ledelsespraksis

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Ledelse. i Odense Kommune

Ledelse. i Odense Kommune Ledelse i Odense Kommune 9 1 Ledelsesgrundlag i Odense Kommune I Odense Kommunes arbejde med at sikre gode serviceløsninger for borgere og virksomheder og skabe den nødvendige dynamik i udviklingen af

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Maj 2016

Ledelsesgrundlag. Maj 2016 Ledelsesgrundlag Maj 2016 1 Indledning I efteråret 2015 blev det besluttet at igangsætte arbejdet med et nyt ledelsesgrundlag for Trekantområdets Brandvæsen Alle afdelingschefer og sektionsledere har udarbejdet

Læs mere

Udviklingsstrategi 2016. Udviklingsstrategi 2016

Udviklingsstrategi 2016. Udviklingsstrategi 2016 Udviklingsstrategi 2016 1 Indledning Greve Kommune skaber sammen med borgere og virksomheder rammer for et attraktivt og udviklende fællesskab. Denne overordnede kerneopgave danner rammen for arbejdet

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere