CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne : nye muligheder for unge landmænd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge landmænd"

Transkript

1 CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS European Council of Young Farmers - Europäischer Rat der Junglandwirte Ref: CEJA-N EN Udvikling af landdistrikterne : nye muligheder for unge landmænd CEJA afholdt den april 2008 seminar i Brno, Tjekkiet om udvikling af landdistrikterne og udformede følgende erklæring. Indledning Landdistrikterne bliver stadig vigtigere, da den nye situation, der er opstået i de senere år med diskussioner om stigende fødevareefterspørgsel, klimaforandringer, vedvarende energi og enden på olie-epoken, gør, at disse områder har store muligheder for nye økonomiske aktiviteter og samfundsmæssig og territorial samhørighed. Unge landmænd spiller derfor en betydelig rolle, da de udgør den næste generation i disse områder og for en stor del bidrager til den vitalitet og den dynamik, der er på landet. Ud fra en økonomisk synsvinkel udgør unge landmænd grundlaget for den fremtidige beskæftigelse og økonomiske udvikling i landdistrikterne, fordi landbrug normalt er en af hovedaktiviteterne i disse områder. En succesrig strategi for udvikling af landdistrikterne, indeholdende en multifunktionel og diversificeret holdning til aktiviteter i landdistrikterne, vil derfor ikke være mulig uden unge landmænd. Målsætningerne i Lissabon og Göteborg strategierne kan kun nås med denne nye generation af iværksættere inden for landbrug, der kan sikre økonomisk udvikling, konkurrenceevne såvel som bæredygtighed i de europæiske landdistrikter. Ydermere bidrager landbruget til at holde traditioner, kultur- og naturarv i live. Da vi står over for mange nye udfordringer har vi hårdt brug for den næste generation af iværksættere inden for landbrug. I 2007 fremkom alarmerende tal for landdistrikter over hele verden: For første gang i historien bor der nu flere mennesker i byområder end på landet. Spørgsmålet om udvikling af landdistrikterne er derfor blevet endnu mere væsentligt, og det er vigtigere end nogensinde før, at vi sikrer aktiviteter i landdistrikterne for derved at undgå affolkning og tendensen til flere uopdyrkede jorder. De aktuelle muligheder for støtte til unge landmænd i landdistriktspolitikken Hvis vi ser på de økonomiske midler der faktisk anvendes til at etablere unge landmænd i de forskellige EU medlemsstater kan vi konstatere, at adskillige lande slet ikke har afsat midler hertil. Mange andre medlemsstater anvender ikke mere end 1-2 % af deres budget til landdistriktsudvikling på unge landmænd. Andre tiltag, især uddannelse og rådgivning, der kunne støtte unge landmænd i etableringsfasen og udviklingen af deres virksomhed er slet ikke nævnt i EU-medlemsstaternes budgetter, dette gælder især de nye medlemsstater. Det er ikke acceptabelt, hvis vi tager i betragtning, at det europæiske landbrugs fremtid i stort omfang er afhængig af unge landmænd. CEJA anmoder derfor om en obligatorisk finansiel støtte til unge landmænd, hvilket vil sikre, at landbruget vil vedblive at være en vital sektor. Både enkeltpræmier og rentetilskud og en kombination af de to muligheder skal stadig foreslås som støtte til etablering af unge landmænd i landdistriktslovgivningen. Landdistrikterne er afhængige af landmændene, både samfundsmæssigt, økonomisk og

2 miljømæssigt, og det er vigtigt at forholde sig til de alarmerende tal, der viser, at mindre end 8 % af vore landmænd er under 35 år, mens over halvdelen er tæt på pensionsalderen. Mulige støtteforanstaltninger for unge landmænd i landdistrikterne Selvom det blev udtrykt helt klart i landbrugspolitikken fra 2003, at unge landmænd skulle prioriteres, mangler der stadig konkrete foranstaltninger eller de er ikke klart defineret. Begrebet etablering af unge landmænd er knyttet til oprettelse af en virksomhedsplan. Imidlertid bliver indholdet og gennemførelsen af en virksomhedsplan ikke altid anerkendt og andre foranstaltninger mangler fuldstændig. Desuden er unge landmænd indtil videre kun omfattet af den første akse i landdistriktsudviklingspolitikken. I CEJA mener vi ikke, at dette afspejler virkeligheden da unge landmænd, som den fremtidige generation af iværksættere inden for europæisk landbrug, hører ind under alle tre kategorier eftersom de vil være arealforvaltere (land managers) af vore fremtidige landdistrikter. Foruden ideen om at forbedre konkurrenceevnen i landbrugssektoren burde unge landmænd også kunne drage fordel af finansiering anvendt til forbedring af livskvaliteten i landdistrikterne og diversificering af økonomien i landdistrikterne såvel som til at forbedre miljøet og det åbne land. En virksomhedsplan er et værktøj udviklet som støtte til unge landmænds adgang til de finansielle midler, der er nødvendige for at kunne starte deres egen virksomhed. Den unge landmand skal udvikle en 5-års strategi, hvilket sikrer en langsigtet etablering. Virksomhedsplaner er imidlertid ikke blevet fuldstændig anerkendt af de forskellige nationale institutioner, og der er derfor behov for en videreudvikling af konceptet, hvis det skal være et effektivt redskab til udvikling af unge landmænds virksomhed. Lige siden 2005 har CEJA foreslået, at virksomhedsplanen burde blive en integreret del af en samlet pakke for unge landmænd. En sådan pakke skulle ikke kun indeholde hjælp til etablering, men også tilhørende opfølgning på de investeringer de unge landmænd foretager, såsom modernisering af bedriften, træning, rådgivning og uddannelse i miljømæssig udvikling af landbruget. Den samlede pakke skal ses som et redskab til at fremme udviklingen af en bæredygtig landbrugsbedrift med langsigtet planlægning og løbende igangsættelse af de forskellige tiltag. Ydermere er formålet med denne koordinerede tilgang at sikre unge landmænds adgang til en række foranstaltninger inden for de tre akser, efter at deres virksomhedsplan er blevet godkendt. En anden idé som CEJA har bragt frem med jævne mellemrum igennem de seneste år er anmodningen om finansiel støtte til relancering af et europæisk udvekslingsprogram for unge landmænd. Et udvekslingsprogram er ikke kun et interessant tiltag i sig selv, det kunne også hjælpe unge landmænd med at lære af eksempler på best practice. Østeuropæiske lande bør fortsætte med at benytte EAFDR finansiering til unge landmænds etablering og til modernisering af deres bedrifter, men samtidig investere mere i uddannelse af unge landmænd og implementering af europæiske standarder. De østeuropæiske lande vil hermed kunne drage fordel af de erfaringer, som unge landmænd allerede har gjort sig inden for disse områder. Unge landmænd har brug for nye værktøjer, når de etablerer sig. Disse værktøjer kunne blive udviklet på samme måde som de systemer der allerede er i brug i nogle lande, som f.eks. investeringskapitalbonus, statsgaranterede obligationer og rentetilskud. Disse redskaber burde blive styrket og anvendt på europæisk plan. Det bør ikke længere være op til de enkelte medlemsstater, hvorvidt de ønsker at støtte unge landmænd. Med det aktuelle frivillige koncept er der mindst 14 lande fra EU-27, der ikke bruger mere end 2% af EAFRD budgettet på unge landmænds etablering. Det bør være obligatorisk at støtte unge landmænd finansielt. Desuden anmoder CEJA 2

3 om, at man undlader at fastsætte et maksimalt beløb for hvad der kan anvendes til etablering af unge landmænd i ugunstigt stillede områder. Det ville endvidere være ønskeligt at inkludere forskellige foranstaltninger så som uddannelse, rådgivningsydelser, modernisering m.m. i støtten til unge landmænd for at garantere bæredygtighed og konkurrenceevne i landbruget. Kun en kombination af forskellige muligheder kan gøre den unge landmand konkurrencedygtig på markedet. Ydermere bør regler og retningslinjer for virksomhedsplaner og andre værktøjer harmoniseres i Europa for at gøre uddannelsen af unge landmænd heri lettere. Det er nødvendigt at finde et godt evalueringssystem for at kunne identificere bedste praksis og forsøge at udviske forskellene mellem de europæiske medlemsstater samt på regionalt og lokalt plan. Ved hjælp af et sådant system kan man identificere bedste praksis i implementeringen af landdistriktspolitikken og bruge bedste praksis til en mere succesrig udvikling af landdistrikterne i fremtiden. Evalueringssystemet burde også tage højde for at adgangen til finansielle midler bliver simplificeret for at undgå at unge landmænd skal bruge for megen energi på administrativt arbejde og bureaukrati. Adgang til jord bør være et element i den fremtidige politik til udvikling af landdistrikterne, især for EU-15 som oplever stigende vanskeligheder inden for dette område (køb, overdragelse). Tiltag der kan hjælpe unge landmænd med at erhverve jord og starte eget landbrug bør være en del af landdistriktslovgivningen. Landdistriksudvikling, bioenergi og klimaforandringer Miljømæssige foranstaltninger modtager størstedelen af landdistriktsmidlerne i mange medlemsstater. Dette viser hvor interesserede landmændene er i at forbedre deres produktionsmetoder, når det gælder miljø. Generelt støtter CEJA en bæredygtig udviklingsmodel. Vi foreslår derfor en model hvor multifunktionelle landbrugsvirksomheder spiller en central rolle ved på samme tid at forkaste rovdrift på natur og ressourcer og fremme konkurrenceevne og bæredygtighed. Ved at fremstille og forbruge bioenergi lokalt kan man støtte økonomisk vækst, social og territorial samhørighed og samtidig reducere udslippet af drivhusgasser takket være den vigtige rolle, som iværksættere inden for landbrug spiller i denne sektor. CEJA vil gerne se nye ideer og strategier i europæisk politik, der kan gøre unge landmænd mindre afhængige af landbrugsfinansiering, når deres planer og projekter faktisk hører til inden for den industrielle, finansielle eller miljømæssige sektor. Det er nødvendigt med et bredere initiativ for at kunne honorere landmændene for alle de forskellige services de yder samfundet og miljøet. Dette initiativ skal udarbejdes i samarbejde med de forskellige involverede EU-institutioner for at man kan nå til en reel territorial strategi der støtter produktion af bioenergi og kampen mod klimaforandringer. CEJA mener, at produktion af bioenergi er vigtig for Europa, fordi man bør undgå den betydelige import af råmaterialer til produktion af biobrændstoffer. Europa må sikre sig, at den reducerede afhængighed af importerede fossile brændstoffer ikke bliver erstattet af en ny af hængighed af import af råmaterialer fra tredjelande. Yderligere import af landbrugsprodukter vil også få en negativ indflydelse på klimaforandringerne. Det er således nødvendigt at man sikrer sig, at importen ikke skader den positive indvirkning bioenergi har på CO2 balancen sammenlignet med fossile brændstoffer, som følge af den ekstra CO2 udledning, der skabes ved transport. Vi støtter derfor lokal produktion og forbrug af bioenergi. 3

4 En succesrig strategi kræver samarbejde på europæisk niveau For at nå til en succesrig strategi for udvikling af de europæiske landdistrikter kan vi ikke kun henholde os til Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Andre Generaldirektorater bør integreres i et succesrigt europæisk tiltag, f.eks. Generaldirektoratet for Regional Politik, inkl. deres samhørighedspolitik, Generaldirektoratet for Erhvervs- og virksomhedspolitik, Generaldirektoratet for Miljø samt Generaldirektoratet for Forskning. Som anmodet om i tidligere erklæringer vil CEJA sætte pris på nedsættelse af en egentlig ekspertgruppe i de forskellige europæiske institutioner. EU bør udvikle en klar strategi for et nyt og bæredygtigt partnerskab, der omfatter alle aktører inden for landdistriktsudvikling. Formålet med et sådant partnerskab skulle være at forbedre konkurrenceevnen i landdistrikterne og sikre territorial samhørighed samt en vellykket arealforvaltning. Et sådant samarbejde bør endvidere samle alle interessenter, herunder unge landmænd. CEJA anmoder de forskellige Generaldirektorater i Europa-Kommissionen om at indlede snarlige forhandlinger om etablering af en sådan ekspertgruppe. I CEJA mener vi, at det kun er muligt at finde løsninger på de udfordringer vi står overfor i dag ved at nedsætte en arbejdsgruppe der består af alle ovennævnte sektorer. For at illustrere dette kan nævnes: Adgang til jord og, mere generelt, arealforvaltning vil blive et stadigt mere vigtigt emne. På grund af øget bebyggelse, f.eks. boliger, parkeringspladser og indkøbscentre, kommer der stort pres på jord i nogle områder. I andre områder har tørke gjort det umuligt at opretholde en landbrugsproduktion. Ydermere skal landmænd nu følge mange strenge regler til beskyttelse af miljøet. Et eksempel kunne være hvis en landmand har brug for at fælde nogle træer for at kunne opføre en ny staldbygning og derfor skal genplante disse træer et andet sted på sin jord. Herved ender han med at miste et stykke jord, der ikke længere kan bruges til sit oprindelige formål, nemlig landbrugsproduktion. Et andet problem er den ofte vanskelige overdragelse af jord i forbindelse med generationsskifte, og hvis alle disse forhold samles bliver det klart, at de bør betragtes ud fra et bredere perspektiv. CEJA anmoder derfor om øget samarbejde mellem alle involverede institutioner og organisationer, herunder unge landmænd, med henblik på at kunne foreslå praktiske løsninger. Konklusion Det bliver ikke udelukkende den egentlige politik for landdistriktsudvikling der kommer til at løse den omfattende række problemer, der er i landdistrikterne. Det er nødvendigt at udvikle en helt ny strategi for at kunne klare de udfordringer vi står overfor og som ikke vil blive mindre i fremtiden. CEJA anmoder om en integreret EU politik hvor alle sektor- og territoriale politikker samarbejder om at nå det samme mål: en bæredygtig udvikling af landdistrikterne i Europa. Unge landmænd og deres bidrag til udviklingen af landdistrikterne udgør en fantastisk mulighed for europæisk konkurrenceevne og bæredygtighed. Det er derfor CEJA anmoder om en obligatorisk minimumshjælp til etablering såvel som opfølgningstiltag der støtter udviklingen af unge landmænds virksomheder. På linje med den pakke til unge landmænd, vi tidligere har foreslået, mener vi, at kun ved at integrere unge landmænd på alle tre akser i landdistriktsudviklingspolitikken kan man opnå et vellykket generationsskifte i landbruget. LEADER programmet er en noget andet tilgang til landdistriktsudvikling og er derfor ikke behandlet i nærværende erklæring. Ikke desto mindre finder vi det vigtigt, at landmænd også tager del i de lokale aktionsgrupper for at opnå en afbalanceret repræsentation af landbefolkningen, der formodes at nyde godt af LEADER initiativerne. Ydermere vil CEJA sætte pris på en åbning af diskussionen om virksomhedsplaner, der bør danne grundlag for ikke blot offentlig, men også privat finansiering. Det ville være et stort 4

5 fremskridt, hvis en velgennemtænkt virksomhedsplan kan udarbejdes via en kombineret finansiering baseret på et partnerskab mellem private og offentlige institutioner. Et sådant nyt tiltag vil kræve samarbejde mellem alle involverede instanser. Som altid er CEJA åben for dialog. Unge landmænd er klar til at udveksle erfaringer, specielt med eksempler på bedste praksis der også kunne fungere for andre. Vi har klare ideer om de forskellige mulige tiltag inden for landbrugs- og landdistriktsudviklingspolitikken, og vi ønsker at dele vore synspunkter med andre institutioner eller organisationer for at styrke samarbejdet mellem disse. CEJA hilser derfor Kommissionens initiativ med dannelse af et netværk for landdistriktsudvikling velkomment, fordi det er en af disse samarbejdsaktiviteter vi finder særdeles vigtig for de europæiske landdistrikters levedygtighed. Annex 1: Procentdel af Europas Landbrugs støtte til landdistrikter brugt til formålet Etablering af unge landmænd i støtteperioden NB: For de lande der har 0, betyder det under 1 eller 1.5%, men vi har ikke de eksakte tal. 5

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 ENDELIG A6-0145/2005 12.5.2005 * BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling

Læs mere

Landbrug. Et partnerskab mellem Europa og landmændene INDBLIK I EU POLITIK

Landbrug. Et partnerskab mellem Europa og landmændene INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Landbrug Et partnerskab mellem Europa og landmændene EU s fælles landbrugspolitik: for vores mad, vores landdistrikter og vores miljø 2 I N D B L I K I E U - P O L I T I K INDHOLD

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg NAT/256 Udvikling af landdistrikterne /ELFUL Bruxelles, den 9. marts 2005 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE om Forslag til Rådets forordning

Læs mere

9079/15 ikn DG G 3 A

9079/15 ikn DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. maj 2015 (OR. en) 9079/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. maj 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COMPET 240 SAN 149 MI 333 EMPL 210 CONSOM 85 TRANS 174

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Vejledning i lokaludvikling styret af lokalsamfundet for lokale aktører

Vejledning i lokaludvikling styret af lokalsamfundet for lokale aktører De europæiske struktur- og investeringsfonde Vejledning for medlemsstater og programmyndigheder Vejledning for støttemodtagere Vejledning i lokaludvikling styret af lokalsamfundet for lokale aktører Version

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 10.3.2011 2011/XXXX(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om en effektiv råvarestrategi for Europa (2011/XXXX(INI)) Udvalget om Industri, Forskning

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede: Jeppe Bøje

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

DE T EUROPÆISK E INS T I T U T F OR INNOVAT ION OG T EK NOLOG I

DE T EUROPÆISK E INS T I T U T F OR INNOVAT ION OG T EK NOLOG I NC-30-08-498-DA-C Mere information: Der er yderligere information om Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi på s hjemmeside: http://eit.europa.eu Hvordan får man fat i publikationer fra EU

Læs mere

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-001 MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-002 FORSÆDE: Patrick COX Formand er meget tynget af de tragiske begivenheder, der har domineret nyhederne i de seneste dage. Jeg henviser til den række voldshandlinger,

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Iværksætterundervisning. erhvervsuddannelser. Ekspertgruppens endelige rapport. Europa-Kommissionen Erhvervspolitik

Iværksætterundervisning. erhvervsuddannelser. Ekspertgruppens endelige rapport. Europa-Kommissionen Erhvervspolitik Iværksætterundervisning i erhvervsuddannelser Ekspertgruppens endelige rapport Europa-Kommissionen Erhvervspolitik EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Fremme af SMV'ers konkurrenceevne

Læs mere

INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011

INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011 INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011 FÆLLES STUDIE FORETAGET AF DE EUROPÆISKE SOCIALE PARTNERE (ARBEJDSMARKEDETS PARTER) IMPLEMENTERINGEN AF FLEXICURITY OG ARBEJDSMARKEDETS PARTERS ROLLE

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed

INDBLIK I EU-POLITIK. Miljø. Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer. Nytænkning er en nødvendighed INDBLIK I EU-POLITIK Miljø Et sundt og bæredygtigt miljø til de kommende generationer Nytænkning er en nødvendighed INDHOLD Hvorfor har vi brug for en miljøpolitik?... 3 INDBLIK I EU-POLITIK Denne publikation

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2013 COM(2013) 739 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Kommissionens

Læs mere

Økologisk biogas: produktion af grøn energi i vores Regioner.

Økologisk biogas: produktion af grøn energi i vores Regioner. Økologisk biogas: produktion af grøn energi i vores Regioner. Fordelene ved økologisk biogasproduktion på økologiske bedrifter blev præsenteret på den afsluttende begivenhed af SUSTAINGAS projektet:»økologisk

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2001 KOM(2001) 366 endelig GRØNBOG Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

anorama intelligent specialisering inforegio Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner

anorama intelligent specialisering inforegio Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner anorama [Vinter 2012 Nr. 44] inforegio intelligent specialisering Drivkraften bag den fremtidige økonomiske vækst i Europas regioner Fremskridt i Polen: En aktuel succeshistorie fra EU evaluering af Samhørighedsfondens

Læs mere

10 spørgsmål til debat

10 spørgsmål til debat 10 spørgsmål til debat Med konklusionerne og anbefalingerne i den anden samhørighedsrapport fremlægges der 10 spørgsmål til offentlig debat om den fremtidige samhørighedspolitik. Disse spørgsmål gengives

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

LEIPZIG-CHARTERET om bæredygtige europæiske byer

LEIPZIG-CHARTERET om bæredygtige europæiske byer LEIPZIG-CHARTERET om bæredygtige europæiske byer Vedtaget på det uformelle ministermøde om byudvikling og territorial samhørighed i Leipzig den 24.-25. maj 2007 PRÆAMBEL "LEIPZIG-CHARTERET om bæredygtige

Læs mere

Bruxelles, den 25.2.2015 COM(2015) 80 final ENERGIUNIONSPAKKEN

Bruxelles, den 25.2.2015 COM(2015) 80 final ENERGIUNIONSPAKKEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.2.2015 COM(2015) 80 final ENERGIUNIONSPAKKEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG, REGIONSUDVALGET

Læs mere

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING Introduktion til borgertopmødet 8 KAPITEL 1 Baggrund og rammer: Værktøjer til politisk beslutningstagning 16 KAPITEL 2

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere