Universitetshospitalernes. retningslinjer for indgåelse af forskningskontrakter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Universitetshospitalernes. retningslinjer for indgåelse af forskningskontrakter"

Transkript

1 Universitetshospitalernes retningslinjer for indgåelse af forskningskontrakter December 2004

2

3 Universitetshospitalernes retningslinjer for indgåelse af forskningskontrakter Fyns Amt Københavns Amt Nordjyllands Amt Århus Amt Hovedstadens Sygehusfællesskab Københavns Universitet Syddansk Universitet Aarhus Universitet December 2004

4 2 Udgivet af Hovedstadens Sygehusfællesskab Redaktion: Arbejdsgruppe med repræsentanter fra universiteterne og amter/hovedstadens Sygehusfællesskab Layout: KathArt Interactive ApS Tryk: Jønsson & Nomi ISBN:

5 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål Universitetshospitaler Fælles spilleregler Ensartet regelsæt Formål Afgrænsning Aftaletyper Særlige regelsæt Problemstillinger Værdigrundlag Etiske spørgsmål Procedure Høring Universitetshospitalernes retningslinjer for kontraktindgåelse Rettigheder Option på opfindelser Patenter og licenser Markedsmæssige vilkår Overdragelse Licensovervejelser Kliniske data Kildedata Biologisk materiale Publicering Publiceringsret Udsættelse af publicering Håndtering af forretningshemmeligheder Hemmeligholdelse Prisfastsættelse af ydelser Ydelsens værdi Eksklusivitet Værdi af eksklusivitet Tiltrædelse Noter Adresser og telefon Indhold

6 4

7 Baggrund og formål 1 5 Der er en lang tradition for samarbejde mellem offentlige institutioner og erhvervslivet i Danmark. Offentlige institutioner, forskere og forskergrupper samarbejder med private virksomheder om udvikling og afprøvning af ny viden og ny teknologi samt nyttiggørelse af sundhedsvidenskabelig forskning. Det er et samarbejde, der er til gavn for patienterne, den enkelte forsker, de offentlige institutioner og erhvervslivet. Frem for alt fordi dette samarbejde samler resurser, viden og kompetencer, der er afgørende for udviklingen af nye behandlingsformer, produkter og metoder. Universitetshospitaler En del offentlige institutioner har i dag fastlagt retningslinjer for indgåelse af forskningskontrakter med private virksomheder 1. Det gælder også universitetshospitalerne i Danmark. Baggrund og formål

8 6 Begrebet universitetshospital anvendes i denne håndbog i betydningen: Det organisatoriske samarbejde, der er aftalt om uddannelse og forskning mellem et sundhedsvidenskabeligt fakultet og en nærmere angiven kreds af sygehuse 2. Ifølge denne definition udgøres landets universitetshospitaler af de tre sundhedsvidenskabelige fakulteter ved henholdsvis Københavns, Syddansk og Aarhus Universiteter samt hospitalerne i Hovedstadens Sygehusfællesskab, Fyns Amt, Københavns Amt, Nordjyllands Amt og Århus Amt, der har indgået et formaliseret samarbejde om forskning og forskningsbasering af lægeuddannelsen. Fælles spilleregler Universitetshospitalernes øgede samarbejde med private virksomheder har gjort det hensigtsmæssigt for institutionerne at følge fælles spilleregler for kontraktindgåelse. Endvidere er det efter ikrafttrædelsen af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner fra 1999 blevet tydeligt for landets universitetshospitaler, at det er formålstjenligt at have fælles retningslinjer for dette område, idet loven forpligter forskningsinstitutionerne til at kommercialisere opfindelser, som de overtager rettighederne til fra deres ansatte. I retningslinjerne er de vilkår for offentlige forskningsinstitutioners aftaler med erhvervsdrivende, som er fastsat i lov om teknologioverførsel 3, taget i betragtning 3. Samarbejde Landets universitetshospitaler ønsker med nærværende fælles retningslinjer for indgåelse af forskningskontrakter at kvalificere og fremme samarbejdet mellem universitetshospitalerne og private virksomheder om forskning og udviklingsopgaver. Retningslinjerne kan tillige med fordel anvendes, når der samarbejdes med andre eksterne parter 4. Ensartet regelsæt I mange samarbejdsprojekter indgår parter ansat på forskellige forskningsinstitutioner. I sådanne tilfælde er det en fordel, at institutionerne har ensartede retningslinjer. Endelig har industrien efterspurgt ensartede regelsæt for at lette deres samarbejde med de forskellige institutioner. Retningslinjerne udgør den overordnede ramme for universitetshospitalernes indgåelse af forskningskontrakter med private virksomheder. I denne håndbog er kun medtaget retningslinjer for forhold, som alle parterne er enige om at handle ens i forhold til. Lokale retningslinjer for kontraktindgåelse må ikke være i modstrid med Universitetshospitalernes retningslinjer for indgåelse af forskningskontrakter. Baggrund og formål

9 Formål Universitetshospitalernes fælles retningslinjer har til formål: At skabe åbenhed og klare linjer for dette samarbejde til gavn for alle involverede parter. At udgøre et redskab til støtte for forskere og ledelser ved universitetshospitalerne ved indgåelse af aftaler med private parter om forskning og udvikling. At understøtte, at universitetshospitalerne handler på samme måde ved kontraktindgåelse med private parter vedrørende de aspekter af kontraktindgåelse, som er omfattet af retningslinjerne. At medvirke til at gøre det lettere og mere overskueligt for private virksomheder og andre eksterne parter at etablere samarbejder med de forskellige institutioner. 7 At sikre, at universitetshospitalerne og erhvervslivet samarbejder på ligeværdige vilkår, hvor der er balance i parternes ydelser og modydelser og hvor parternes udbytte af samarbejdet står mål med deres bidrag til den samlede værditilvækst i et projekt. Baggrund og formål

10 8

11 Afgrænsning 2 9 Nærværende retningslinjer har til formål at skabe overskuelighed og ensarte universitetshospitalernes samarbejdsgrundlag. Retningslinjerne bygger på universitetshospitalernes erfaringer med lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, herunder institutionernes hidtidige generelle erfaringer med forsknings- og udviklingssamarbejder med erhvervslivet og institutionernes egne retningslinjer på området. Retningslinjerne omfatter situationer, hvor landets universitetshospitaler (nærmere bestemt en hertil bemyndiget part på den enkelte forskningsinstitution) indgår en aftale med en privat virksomhed om vidensudvikling og vidensudveksling i form af forskningsprojekter, herunder aftaler om udvikling og afprøvning. Aftaletyper Der vil være tale om aftaler, hvori der indgår allerede opståede og/eller fremtidige immaterielle rettigheder, primært inden for det biomedicinske område, men også inden for andre områder, hvor den samme problematik gør sig gældende. Afgrænsning

12 10 Følgende aftaletyper vil alle være omfattet af den ovenfor beskrevne definition, idet der inden for de pågældende aftaletyper kan opstå immaterielle rettigheder, som er omfattet af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner: Hensigtserklæringer Hemmeligholdelsesaftaler Samarbejdsaftaler Aftaler om indtægtsdækket virksomhed (herunder rekvireret forskning og kliniske afprøvninger) Aftaler om sponsoreret forskning/unrestricted Grants Material Transfer Agreements Licensaftaler Optionsaftaler Aftaler om overdragelse af rettigheder. Retningslinjerne gælder ikke for sædvanlige aftaler om køb og salg af varer eller tjenesteydelser undtagen i særlige tilfælde, hvor der i væsentligt omfang er tale om videreudvikling af en ydelse eller et produkt. Særlige regelsæt Særlige forhold gør sig gældende for projekter finansieret af EU-midler, fondsmidler og lignende, idet der for disse typer af tilskudsmidler er fastsat særlige regelsæt. Disse særlige regelsæt træder i stedet for retningslinjerne i det omfang, der er en konflikt mellem de forskellige regelsæt. Problemstillinger Universitetshospitalernes retningslinjer for indgåelse af forskningskontrakter behandler de problemstillinger, som universitetshospitalerne altid skal drøfte i kontraktforhandlingerne med en privat part. Der er tale om problemstillinger, der berører universitetshospitalernes grundlæggende interesser i forhold til indgåelse af kontrakter med en privat part og som universitetshospitalerne derfor vil drage nytte af at handle ens i forhold til: Fordeling af rettigheder Ejerskab til patenter og patentansøgninger Ejerskab til originale, kliniske data (herunder humant materiale) Publicering Håndtering af forretningshemmeligheder Beskrivelse og fastlæggelse af parternes ydelser (prisfastsættelse) Eksklusivitet. Foruden disse retningslinjer bør universitetshospitalerne (som det også er anbefalet i rapporten Samarbejdsaftaler mellem universiteter og erhvervsvirksomheder 5 ) i alle kontraktforhandlinger med en privat part endvidere forholde sig til spørgsmål vedrørende: Projektets varighed Budgetlægning Opstilling af milepæle for projektet Regulering af betalingsforhold. Afgrænsning

13 Værdigrundlag 3 11 Universitetshospitalerne ønsker et positivt samarbejde med erhvervslivet. Universitetshospitalerne indgår kontrakter med private virksomheder og øvrige eksterne parter udfra følgende værdigrundlag: Universitetshospitalerne varetager altid hensynet til forsøgspersonernes sikkerhed i gennemførelsen af forskningsprojekter. Universitetshospitalerne tager inden kontraktindgåelse stilling til de etiske spørgsmål, der kan rejses i forbindelse med projektet. Indgåede kontrakter overholder den til enhver tid gældende lovgivning. Universitetshospitalerne håndterer interessekonflikter, således at inhabilitet undgås. Værdigrundlag

14 Etiske spørgsmål Det betyder, at universitetshospitalerne altid skal lade omsorgen for forsøgspersonen gå forud for projektet i overensstemmelse med de gældende retningslinjer på området fastlagt i Vejledning om Biomedicinske Forsøg fra Forskningsministeriet, november Det betyder endvidere, at universitetshospitalerne altid skal gennemføre kliniske forsøg efter de skrevne retningslinjer fra De Videnskabsetiske Komiteer 6 (herunder indhentelse af samtykke fra patienter, der medvirker i kliniske forsøg), Lægemiddelstyrelsen, Retningslinjerne for God Klinisk Praksis og tilsvarende gældende regler, de internationale etiske regler beskrevet i Helsinki Deklarationen II samt den enkelte forskningsinstitutions egne retningslinjer. Procedure Endelig skal universitetshospitalerne hver især sikre sig, at nedenstående procedure efterfølges med henblik på at sikre habilitet: Alle parter skal løbende og uden unødigt ophold oplyse den relevante ledelse om omstændigheder, der kan begrunde inhabilitet herunder personlig eller økonomisk interesse i et projekt. Den relevante ledelse har pligt til at påse, at der ikke forekommer habilitetsproblemer. Hvor der opstår habilitetsproblemer, skal forskningslederen i samarbejde med ledelsen udarbejde en handlingsplan for, hvorledes den forskningsmæssige uafhængighed kan sikres i forhold til ansatte, som har særlige interesser. 12 Retningslinjer for håndtering af de problemstillinger, der er relateret til interessekonflikter opstået i forbindelse med virksomhedsetablering samt ved indgåelse af konsulentaftaler og licensaftaler, er beskrevet i dokumentet Universitetshospitalernes retningslinjer for håndtering af interessekonflikter i forbindelse med virksomhedsetablering, konsulentaftaler og licensaftaler, der forventes at foreligge medio Værdigrundlag

15 Høring 4 13 Universitetshospitalernes retningslinjer for indgåelse af forskningskontrakter har været i høring hos: Rektorkollegiet Lægemiddelindustriforeningen Dansk Industri Medikoindustrien Indenrigs- og Sundhedsministeriet Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Den Centrale Videnskabsetiske Komité. Høring

16 14

17 Universitetshospitalernes 5 retningslinjer for kontraktindgåelse 15 Universitetshospitalerne har fastlagt nedenstående retningslinjer for indgåelse af forskningskontrakter med private virksomheder: ansøgning kan overdrages til den private part. Som udgangspunkt beholder universitetshospitalerne ejerskabet til patentet/ansøgningen. Kontrakter skal indeholde en klar aftale om parternes fordeling af rettigheder, herunder ejerskab til den viden, som bringes ind i projektet samt ejerskab til opfindelser og resultater og knowhow, som måtte fremkomme af samarbejdet. Universitetshospitalerne tager stilling fra sag til sag, om ejerskabet til et patent eller en patent- Den private part har brugsret til anonymiserede kliniske data (herunder humant materiale) vedrørende patienter fra universitetshospitalerne til brug i forbindelse med et konkret og afgrænset forskningsprojekt. Universitetshospitalerne har som offentlige forskningsinstitutioner pligt til at offentliggøre resultaterne af forskningsprojekter. Universitetshospitalernes retningslinjer for kontraktindgåelse

18 Universitetshospitalerne forbeholder sig ret til publicering uden forhåndsgodkendelse fra den private part, der gives op til 30 dage til at kommentere manuskripter og træffe beslutning om, hvorvidt der skal ske patentering samt yderligere 60 dage til at indlevere en prioritetsskabende patentansøgning. Efter forhandling kan det i særlige tilfælde aftales, at publicering udsættes ud over 90 dage. Klausuler om hemmeligholdelse skal afgrænses således, at det af kontrakten tydeligt fremgår, hvilke oplysninger, der skal hemmeligholdes, af hvem og hvor længe. Selve eksistensen af samarbejdet kan dog ikke hemmeligholdes. 16 Universitetshospitalerne er offentligt finansierede og skal mhp. at undgå konkurrenceforvridning altid forlange en modydelse, som samlet set svarer til værdien af den ydelse, som institutionen bidrager med til forskningsprojektet. Universitetshospitalerne indgår kun undtagelsesvis aftaler om eksklusive samarbejder. Nedenfor gennemgås de enkelte retningslinjer for kontraktindgåelse. Hver retningslinje er begrundet og eksemplificeret mhp. at sikre forståelse, åbenhed og klare linjer til gavn for alle involverede parter. Universitetshospitalernes retningslinjer for kontraktindgåelse

19 Rettigheder Kontrakter skal indeholde en klar aftale om parternes fordeling af rettigheder, herunder ejerskab til den viden, som bringes ind i projektet samt ejerskab til opfindelser og resultater og knowhow, som måtte fremkomme af samarbejdet. Allerede under udformningen af et kontraktudkast bør universitetshospitalerne sikre, at projektets aftaleområde afgrænses og beskrives entydigt, således at rettighedsoverdragelsen ikke får et større omfang end det pågældende universitetshospital havde til hensigt: Baggrundsviden, som universitetshospitalet bringer ind i projektet, skal defineres. En afgrænsning af den medbragte viden giver gensidig sikkerhed for, at kontraktparten ikke efterfølgende kan gøre krav på denne viden som værende sin egen. Fordelingen af rettighederne til de resultater/ opfindelser/knowhow, som fremkommer af projektet, skal indføjes i kontrakten, således at der ikke undervejs kan opstå tvivl mellem parterne om rettighedsfordelingen. I vurderingen af, hvor omfattende en rettighedsoverdragelse, der kan accepteres, bør der lægges vægt på, i hvilket omfang hver part bidrager til det projekt, som skal udføres, såvel intellektuelt som økonomisk. Kontraktpartens arbejde på projektet Parternes fælles arbejde på projektet. Option på opfindelser Universitetshospitalerne accepterer almindeligvis ikke på forhånd at fraskrive sig enhver ret til kommerciel udnyttelse af forskningsresultater, som det offentlige har medvirket til at finansiere. Baggrunden herfor er, at det er særdeles vanskeligt for universitetshospitalerne at fastsætte værdien af fremtidige opfindelser. Universitetshospitalerne kan i stedet tilbyde en option på opfindelser, der fremkommer af projektet. Knowhow skal afgrænses snævert og præcist i kontrakten mhp. at undgå, at kontraktparten utilsigtet får et ubegrænset krav på al viden inden for forskningsområdet. Forskningsområdet, som rettighederne overdrages indenfor samt rettighedernes anvendelsesområde, skal afgrænses præcist i kontrakten. 17 Nærmere bestemt bør der i forskningskontrakten almindeligvis sondres mellem baggrundsviden, resultater, opfindelser og knowhow, der udspringer af: Universitetshospitalets arbejde på projektet Ved en ændring af forskningsområdets afgrænsning skal aftalen underskrives af den underskriftsberettigede igen, idet parterne ved at ændre på områdeafgrænsningen også ændrer omfanget og karakteren af de rettigheder, som overdrages i henhold til kontrakten. Universitetshospitalernes retningslinjer for kontraktindgåelse

20 Patenter og licenser Universitetshospitalerne 7 tager stilling fra sag til sag om ejerskabet til et patent eller en patentansøgning kan overdrages til den private part. Som udgangspunkt beholder universitetshospitalerne ejerskabet til patentet/patentansøgningen Med henblik på at sikre fuld udnyttelse af forskningsresultater og opfindelser bør universitetshospitalet fra sag til sag nøje overveje: Om ejerskabet til et patent/en patentansøgning 9 skal overdrages til kontraktparten eller Om der i stedet skal tilbydes en licens til patentet/patentansøgningen enten en ikkeeksklusiv licens eller en eksklusiv licens eller Om den private part, hvis universitetshospitalet ikke ønsker at udtage patent, skal tilbydes muligheden for at foretage udtagelsen eller endelig Om den private part, såfremt universitetshospitalet ikke ønsker at videreføre patentet/patentansøgningen, skal tilbydes mulighed for at få overdraget rettighederne til patentet/patentansøgningen. Markedsmæssige vilkår Al kommerciel udnyttelse af patenter og patentansøgninger skal ske på markedsmæssige vilkår. Ved at beholde ejerskabet til patentet/patentansøgningen på en opfindelse har universitetshospitalet mulighed for at sikre opfindelsens anvendelse, bl.a. ved at inddrage en eventuel licens, hvis erhververen ikke udnytter opfindelsen. Ved at beholde rettighederne til patentet/patentansøgningen sikrer universitetshospitalet sig mulighed for at kunne indgå flere aftaler om licens om den samme opfindelse. Herunder tænkes der ikke alene på, at der kan gives flere licenstagere en ikke-eksklusiv licens 10 på opfindelsen, men også på den situation, at en opfindelse kan anvendes inden for flere områder. Ved overdragelse af retten til patentet/patentansøgningen fraskriver universitetshospitalet sig derimod muligheden for at sikre sig såvel opfindelsens udbredelse som indflydelse på, hvem der skal udnytte opfindelsen. Overdragelse Ved overdragelse af patentet/patentansøgningen er der i forbindelse med erhververens eventuelle konkurs risiko for, at det overdragne patent/patentansøgningen kommer til at indgå i konkursboet. Universitetshospitalet kan hermed både miste patentet/patentansøgningen på opfindelsen og den vederlagsaftale, der evt. er indgået med erhververen af patentet/ansøgningen. Ved alene at give erhververen en licens på opfindelsen beva- Universitetshospitalernes retningslinjer for kontraktindgåelse

21 res muligheden for at licensaftalen ophæves eller eventuelt videreføres ved konkursboets indtræden i aftalen. Universitetshospitalet afgør fra sag til sag, hvorvidt ejerskabet til patentet/patentansøgningen skal overdrages til kontraktparten. Overdragelse af et patent/en patentansøgning kan vanskeliggøre universitetshospitalets muligheder for at rejse eksterne midler inden for det forskningsområde, som opfindelsen udspringer fra, idet den kommercielle interesse efter overdragelsen vil være begrænset hos andre eksterne parter. Licensovervejelser Ofte ønsker licenstager at få en eksklusiv licens til en opfindelse. Den relevante ledelse ved universitetshospitalet skal vurdere, om det er hensigtsmæssigt at give licenstager en eksklusiv licens til opfindelsen, idet der naturligvis samtidig skal tages højde for virksomhedernes kommercielle vilkår. I vurderingen skal der lægges vægt på, om licenstageren har den fornødne kapacitet til at føre opfindelsen ud på markedet. Typisk skal der, for at overdragelse kan finde sted, enten være tale om, at forskningsområdet ikke har betydning for den videre forskning, eller at det i øvrigt vurderes at være mest hensigtsmæssigt i forhold til den teknologiske udvikling. Såfremt ledelsen beslutter at overdrage ejerskabet af et patent/en patentansøgning til den private part, skal dette ske på vilkår, der sikrer, at universitetshospitalet fortsat kan forske inden for det pågældende emneområde samt at der fortsat er mulighed for ekstern finansiering af denne forskning. Eksklusiv licens Hvis universitetshospitalet vælger at give licenstager en eksklusiv licens, skal det område, som licensen gives indenfor, afgrænses så præcist og snævert som muligt, således at universitetshospitalet har mulighed for at licensere andre anvendelser af opfindelsen samt anvendelsen af opfindelsen inden for andre geografiske områder til andre licenstagere. 19 Universitetshospitalet kan i stedet vælge at tilbyde en licens til patentet/patentansøgningen enten en ikke-eksklusiv licens eller en eksklusiv licens. Ved en ikke-eksklusiv licens har licensgiver mulighed for at licensere opfindelsen til flere licenstagere. En eksklusiv licens indebærer, at licenstageren som den eneste har retten til at anvende opfindelsen inden for et afgrænset forskningsområde 11 samt et afgrænset geografisk område. Universitetshospitalerne forbeholder sig altid ret til at forsvare det enkelte patent/patentansøgning, men kan ikke påtage sig en pligt hertil. Det pågældende universitetshospital kan i tilfælde af krænkelsessager yde licenstageren ikke-økonomisk bistand i rimeligt omfang, men ikke forpligte sig til at varetage eller deltage i retsforfølgning el. lign. mod eventuelle krænkere. Universitetshospitalernes retningslinjer for kontraktindgåelse

22 Kliniske data Den private part har brugsret til anonymiserede kliniske data (herunder humant materiale) vedrørende patienter fra universitetshospitalerne til brug i forbindelse med et konkret og afgrænset forskningsprojekt. 20 I de tilfælde, hvor den pågældende aftale involverer kliniske data fra universitetshospitalernes patienter (herunder humant materiale fra disse), giver universitetshospitalet brugsret til data i anonymiseret form i overensstemmelse med gældende lovgivning 12 og kun i relation til det konkrete projekt eksempelvis til brug ved underbygning af en patentansøgning eller ansøgning om godkendelse hos myndighederne. Kildedata Universitetshospitalerne opbevarer originale kildedata (personhenførbare data). I alle tilfælde har universitetshospitalerne ret til at anvende data til ikke-kommercielt brug. Baggrunden for at originale kildedata, herunder humant materiale, forbliver hos universitetshospitalerne er, at dette er afgørende for patienternes fortsatte tillid og dermed deres vilje til at deltage i kliniske forsøg. Patienters medvirken i kliniske forsøg er i lige så høj grad i de private parters interesse. Patienter afgiver ved medvirken i projekter deres personlige data til et konkret formål. Ved brug af samme patientdata til andet formål, skal det sikres, at patientens samtykke indhentes på ny. Dette er universitetshospitalernes ansvar. Generelt skal det sikres, at data anvendes i overensstemmelse med lovgivningen. Det skal bemærkes, at der kan gøre sig særlige forhold gældende ved multicenter-forsøg, hvor mange partnere er involveret i afprøvningen og hvor data samles hos den part, der betaler for afprøvningen. Ved en ændring af lov om patienters retsstilling (lov nr. 312 af ), er der i lovens kapitel 3a optaget bestemmelser om patienters selvbestemmelse over biologisk materiale, der er afgivet i forbindelse med behandling. Biologisk materiale Efter 18e kan biologisk materiale videregives til et konkret biomedicinsk forskningsprojekt, såfremt der er meddelt tilladelse til projektet efter lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter, medmindre patienten har fået registreret et forbud mod videregivelse i et i henhold til loven oprettet vævsanvendelsesregister. Universitetshospitalernes retningslinjer for kontraktindgåelse

23 Publicering Universitetshospitalerne har som offentlige forskningsinstitutioner pligt til at offentliggøre resultaterne af forskningsprojekter. Universitetshospitalerne forbeholder sig ret til publicering uden forhåndsgodkendelse fra den private part. Der gives op til 30 dage til at kommentere manuskripter og træffe beslutning om, hvorvidt der skal ske patentering samt yderligere 60 dage til at indlevere en prioritetsskabende patentansøgning. Efter forhandling kan det i særlige tilfælde aftales, at publicering udsættes ud over 90 dage. Som offentlige forskningsinstitutioner har universitetshospitalerne pligt til at offentliggøre resultaterne af et forskningsprojekt 13, der ud fra en videnskabelig vurdering egner sig til publicering, når det pågældende projekt er finansieret af offentlige midler. Netop for universitetshospitaler er det vigtigt at kunne anvende den nyeste faglige viden i undervisningen, hvis universitetet skal leve op til kravet om at undervise på højeste videnskabelige niveau. Publiceringsret Publiceringsretten gælder for alle typer af projekter, herunder eksternt finansierede projekter og forsøg, der direkte eller indirekte gennemføres på baggrund af offentlige midler, på baggrund af patienter fra offentlige sygehuse og/eller med deltagelse af personale fra offentlige sygehuse. Publiceringsretten gælder uanset projektets udfald. Universitetshospitalerne anerkender tilsvarende den private parts ret til publicering. Universitetshospitalerne giver kontraktparten mulighed for at kommentere manuskriptet, dog uden at have bestemmende indflydelse på manuskriptets endelige form. Kontraktparten har 30 dage til at kommentere det materiale, som påtænkes offentliggjort og i øvrigt tage stilling til, om der i manuskriptet beskrives potentielle opfindelser, der ønskes gjort til genstand for patentering. Universitetshospitalerne indgår ikke klausuler om forhåndsgodkendelse af artikler og abstracts. Universitetshospitalerne ønsker at fremme mulighederne for at udnytte forskningsresultater kommercielt. Såfremt kontraktparten finder, at det materiale, der påtænktes offentliggjort, indeholder beskrivelser af patenterbare opfindelser, kan parten gives yderligere 60 dage til at indlevere en prioritetsskabende patentansøgning. Udsættelse af publicering gælder fra og med den dato, hvor den private part har manuskriptet i hænde. Universitetshospitalerne kan efter de første 30 dage forlange at se dokumentation for, at den private part arbejder aktivt med at indlevere patentansøgningen. 21 Universitetshospitalernes retningslinjer for kontraktindgåelse

24 Udsættelse af publicering Universitetshospitalerne er således indforstået med, at der kan ske udsættelse af publicering i op til 90 dage for at sikre kontraktpartens mulighed for at opnå patent. Udsættelse af publicering ud over 90 dage betragtes som tilbageholdelse af forskningsresultater og kan derfor ikke accepteres. Dog kan der i særlige tilfælde efter forhandling aftales udsættelse ud over 90 dage, hvis kontraktparten fremlægger dokumentation for, at der arbejdes på at patentere og kommercialisere, og alle parter er enige om udsættelse. 22 Generelt skal henvises til Samarbejdsaftale om kliniske forsøg mellem lægestand og lægemiddelindustri fra september 2000, der regulerer ovennævnte forhold og er accepteret af begge parter. Universitetshospitalernes retningslinjer for kontraktindgåelse

25 Håndtering af forretningshemmeligheder Klausuler om hemmeligholdelse skal afgrænses, således at det af kontrakten tydeligt fremgår, hvilke oplysninger, der skal hemmeligholdes, af hvem og hvor længe. Selve eksistensen af samarbejdet kan dog ikke hemmeligholdes 14. Offentlige forskningsinstitutioner kan acceptere at hemmeligholde en kontraktparts forretningshemmeligheder og baggrundsviden. Derimod bør offentlige forskningsinstitutioner kun i helt særlige tilfælde acceptere at hemmeligholde oplysninger, som kan anvendes på tværs af flere forskningsområder. til en anden kontraktpart og derfor afskærer sig fra at samarbejde med andre parter inden for det område, som er omfattet af pligten til hemmeligholdelse. Den part, som opnår hemmeligholdelse, opnår hermed eksklusivitet på dette forskningsområde i den tid, hemmeligholdelsesklausulen er gældende. Universitetshospitalerne påtager sig kun i helt særlige tilfælde at hemmeligholde viden, der knytter sig til institutionernes generelle eller egenfinansierede forskning. Hemmeligholdelse påtages da kun i en kort og klart afgrænset periode og sædvanligvis kun mod økonomisk kompensation for den begrænsning i rådigheden, som institutionen påtager sig i perioden. Hemmeligholdelse En aftale om hemmeligholdelse skal i kontrakten formuleres således, at det klart fremgår hvilke personer, som er forpligtet til hemmeligholdelse, og hvilke oplysninger, der skal hemmeligholdes. Det er meget vigtigt, at der foretages en præcis og snæver afgrænsning af den information, der skal hemmeligholdes. Hemmeligholdelse af information i forhold til én kontraktpart betyder reelt, at universitetshospitalet ikke kan anvende denne information i forhold En bred formulering af en hemmeligholdelsesbestemmelse kan medføre en begrænsning af retten til at publicere forskningsresultater og kan derfor ikke accepteres. Dette kan eksempelvis forekomme, hvis aftalen indeholder en publiceringsbestemmelse, som egentlig fastsætter en rimelig frist for publicering af forskningsresultater, men samtidig indeholder en hemmeligholdelsesbestemmelse, der pålægger forskeren/forskergruppen at hemmeligholde forskningsresultater i en meget lang periode. Uanset, at der i en sådan aftale er fastsat rimelige frister for publicering, vil der reelt ikke kunne ske offentliggørelse af forskningsresultaterne før perioden for hemmeligholdelse er udløbet. Hemmeligholdelse accepteres kun på baggrund af en konkret vurdering af, om hemmeligholdelse er nødvendig og hensigtsmæssig i den konkrete situation. 23 Universitetshospitalernes retningslinjer for kontraktindgåelse

26 Det tidsrum, hvor pligten til hemmeligholdelse løber, skal være fastlagt i kontrakten. Alle fortrolige dokumenter, som udleveres fra en kontraktpart eller gives til en anden institution/virksomhed, skal stemples fortroligt, således at fortroligheden fremgår direkte af dokumentet. Dette er en sikkerhed for parterne idet vurdering af, hvornår oplysninger mv. anses for fortrolige, er forskellig afhængig af, om der er tale om en forskningsinstitution eller privat virksomhed. Private virksomheder skal være opmærksomme på, at niveauet for universitetshospitalernes hemmeligholdelse vil være tilsvarende niveauet for håndteringen af fortrolige oplysninger i øvrigt på offentlige forskningsinstitutioner. 24 Hemmeligholdelse accepteres i øvrigt kun i det omfang, det ikke er i strid med offentlighedslovens og forvaltningslovens regler. Universitetshospitalernes retningslinjer for kontraktindgåelse

27 Prisfastsættelse af ydelser Universitetshospitalerne er offentligt finansierede og skal mhp. at undgå konkurrenceforvridning altid forlange en modydelse, som samlet set svarer til værdien af den ydelse, som institutionen bidrager med til forskningsprojektet. Universitetshospitalerne er, som følge af den offentlige finansiering, forpligtet til at formidle den viden, der fremkommer af forskningen på universitetshospitalerne, til det danske samfund 15. Ydelsens værdi Hvis universitetshospitalerne sælger viden til en privat virksomhed, skal dette ske til en pris, der kan karakteriseres som ydelsens værdi for at undgå at medvirke til at skabe ulige konkurrence. Som følge af Danmarks medlemskab af EU er Danmark endvidere forpligtet til at sikre, at enkelte virksomheder ikke får en ulige konkurrencefordel. Når universitetshospitalerne etablerer samarbejde med private parter, skal alle i samarbejdet have udbytte af det. Derfor skal alle parters udbytte stå i et rimeligt forhold til det bidrag, parterne yder til den samlede værditilvækst. Heri skal indgå en vurdering af parternes samlede udgifter og risici ved at føre en idé frem til et markedsført produkt. Udbytte kan for universitetshospitalerne være et direkte økonomisk udbytte, men det kan også være bedre be hand lings metod er og service til borgerne, mulighed for at løse en opgave hurtigere eller bil ligere, adgang til en viden eller mulighed for faglig udvikling. 25 Universitetshospitalernes retningslinjer for kontraktindgåelse

28 Eksklusivitet Universitetshospitalerne indgår kun undtagelsesvis aftaler om eksklusive samarbejder. 26 Indgåelse af eksklusive aftaler indebærer forskelsbehandling. Offentlige institutioner skal kunne begrunde enhver forskelsbehandling med saglige hensyn. Universitetshospitalerne skal være opmærksomme på, at det arbejdsområde, som er omfattet af eksklusiviteten, defineres så snævert og entydigt som muligt og knyttes til projektet. Om muligt skal eksklusiviteten kun omfatte den involverede forskergruppe/forsker. Hvis det besluttes at acceptere en klausul om eksklusivitet, skal følgende betingelser være til stede: Eksklusiviteten skal være sagligt funderet og kunne begrundes konkret. Der skal foreligge en klar tidsmæssig afgrænsning af den periode, hvor forskerne ikke må samarbejde med andre om et lignende projekt. Der skal gives kompensation for at påtage sig eksklusiviteten. I aftaler, hvor en virksomhed opnår eksklusivitet 16, skal universitetshospitalet være særligt opmærksom på, at aftaleforholdet ikke får karakter af skjult støtte. Værdi af eksklusivitet Når et universitetshospital indgår aftale med en virksomhed om eksklusivitet, indebærer det, at en række andre virksomheder bliver udelukket fra at indgå tilsvarende aftale inden for samme felt med universitetshospitalet. Den virksomhed, som opnår eksklusiviteten, får således en fortrinsstilling i forhold til andre virksomheder. Ved indgåelse af aftaler, der indebærer eksklusivitet, er det derfor vigtigt, at universitetshospitalet modtager en betaling, som svarer til værdien af eksklusiviteten, da eksklusiviteten ellers kan betragtes som en skjult støtte fra universitetshospitalet til virksomheden. Hvorvidt der foreligger skjult støtte vurderes ud fra aftalen som helhed. Det må dog understreges, at jo mere eksklusivitet, der indrømmes i aftalen uden, at der foreligger en modydelse, jo større sandsynlighed vil der være for, at aftalen indebærer en overtrædelse af reglerne om konkurrenceforvridende støtte og EU s statsstøtteregler. Universitetshospitalernes retningslinjer for kontraktindgåelse

29 27

30 28

31 Tiltrædelse 6 29 Universitetshospitalernes retningslinjer for indgåelse af forskningskontrakter er tiltrådt af de besluttende parter hos universitetshospitalerne, som omfatter: Retningslinjerne opdateres og revideres efter behov i forbindelse med møder mellem repræsentanter for universitetshospitalerne i Ledelsesforum for Medicinsk Sundhedsforskning. Fyns Amt Københavns Amt Nordjyllands Amt Århus Amt Hovedstadens Sygehusfællesskab Københavns Universitet Syddansk Universitet Aarhus Universitet Tiltrædelse

32 30

33 Noter Tilsvarende har Den Almindelige Danske Lægeforening og Lægemiddelindustriforeningen formuleret en aftale om indgåelse af forskningskontrakter: Samarbejdsaftale om kliniske forsøg mellem lægestand og lægemiddelindustri, september Der anvendes samme definition, som i rapporten Medicinsk sundhedsforsknings fremtid. MESUF-Rapporten. Opfølgning på anbefalinger til fremme af vilkårene for medicinsk sundhedsforskning, marts 2001, s Lov om teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner (lov 483 af 9. juni 2004). Noter

34 4. Andre eksterne parter omfatter blandt andre offentlige og halvoffentlige institutioner. Retningslinjerne får også betydning i disse forhold, idet offentlige forskningsinstitutioner, i henhold til lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, har ret til opfindelser, som fremkommer af de ansattes arbejde på institutionerne. Institutionerne skal hermed også i forhold til andre offentlige institutioner varetage sine rettigheder til opfindelser mv. 5. Samarbejdsaftale mellem universiteter og erhvervsvirksomheder en rapport fra arbejdsgruppen vedrørende samfi nansierede forskningsprojekter. Forskningsministeriet, Jf. lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter (lov nr. 402 af 28. maj 2003). 7. Nærmere bestemt enten ledelsen for den relevante forskningsinstitution/hospital eller det relevante administrative/politiske beslutningsniveau, alt afhængig af den enkelte institutions delegation og kompetence. 8. Retningslinjen omhandler situationer, hvor universitetshospitalet har det fulde ejerskab til den opfindelse, som skal patenteres. I tilfælde af delt ejerskab til en opfindelse afgøres ejerskabet ved forhandling Ved patent/patentansøgning forstås en opfindelse eller frembringelse, der vil kunne patenteres efter patentloven eller registreres som brugsmodel efter brugsmodelloven, jf. lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner En aftale mellem licensgiver og licenstager, hvor den samme licens kan gives til flere. 11. Forskningsområde betegnes også field. Det kan fx være behandling af gigt. 12. I konkrete situationer fx persondataloven, patientretsstillingsloven og komitéloven. 13. I Universitetsloven 2, stk. 1 anføres, at universiteterne skal udbrede kendskab til videnskabens metoder og resultater og i 2, stk. 3 hedder det, at universiteterne som central viden- og kulturbærende institution skal udveksle viden med det omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at medvirke i den offentlige debat. 14. Retningslinjer for offentlighed om privat fi nansiering af forskning ved statslige forskningsinstitutioner, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, 1. februar Se note Eksklusivitet er en eneret. Noter

35 33

36 34

37 Adresser og telefon 8 35 Fyns Amt Ørbækvej Odense SØ Tlf.: Københavns Amt Stationsparken Glostrup Tlf.: Nordjyllands Amt Niels Bohrs Vej Aalborg Øst Tlf.: Århus Amt Lyseng Allé Højbjerg Tlf.: Hovedstadens Sygehusfællesskab Bredgade København K Tlf.: Københavns Universitet Nørregade København K Tlf.: Syddansk Universitet Campusvej Odense M Tlf.: Aarhus Universitet Nordre Ringgade Århus C Tlf.: Adresser og telefon

38

39

40 Fælles spilleregler I mange samarbejdsprojekter indgår parter ansat på forskellige forskningsinstitutioner. I sådanne tilfælde er det en fordel, at institutionerne har ensartede retningslinjer. Endelig har industrien efterspurgt ensartede regelsæt for at lette deres samarbejde med de forskellige institutioner. Denne håndbog indeholder universitetshospitalernes retningslinjer for indgåelse af forskningskontrakter med private virksomheder. Med retningslinjerne får universitetshospitalerne dermed den overordnede ramme for indgåelse af forskningskontrakter. Håndbogen medtager kun retningslinjer for forhold, som alle parterne er enige om at handle ens i forhold til.

Universitetshospitalernes

Universitetshospitalernes Universitetshospitalernes retningslinjer for håndtering af interessekonflikter December 2005 Universitetshospitalernes retningslinjer for håndtering af interessekonflikter i forbindelse med virksomhedsetablering,

Læs mere

NOTAT. Regulering af IPR, fortrolighedsforpligtelse og publicering ved samarbejde mellem universiteter, hospitaler og private virksomheder

NOTAT. Regulering af IPR, fortrolighedsforpligtelse og publicering ved samarbejde mellem universiteter, hospitaler og private virksomheder Bilag C IPR Koncept NOTAT Til Medico Innovation - Projektbestyrelsen Vedr. Regulering af IPR, fortrolighedsforpligtelse og publicering ved samarbejde mellem universitet, hospital og privat virksomhed Fra

Læs mere

FORSKNING & INNOVATION

FORSKNING & INNOVATION københavns universitet FORSKNING & INNOVATION Københavns Universitets overordnede principper for samarbejder med eksterne parter En praktisk guide til universitetets samarbejdspartnere Forskning & Innovation

Læs mere

Håndbog om forskningskontrakter og opfindelser. Håndbog om forskningskontrakter og opfindelser

Håndbog om forskningskontrakter og opfindelser. Håndbog om forskningskontrakter og opfindelser Håndbog om forskningskontrakter og opfindelser Håndbog om forskningskontrakter og opfindelser Region Hovedstaden Juni 2008 Indholdsfortegnelse BILAG MV 4 FORORD 6 INDHOLD OG FORMÅL 7 POLITISKE MÅL FOR

Læs mere

FORSKNING & INNOVATION

FORSKNING & INNOVATION københavns universitet FORSKNING & INNOVATION Københavns Universitets overordnede principper for samarbejder med eksterne parter En praktisk guide til universitetets forskere FORSKNING & INNOVATION KU

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner LBK nr 210 af 17/03/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Forsknings- og

Læs mere

Aalborg Universitets vederlagsregler

Aalborg Universitets vederlagsregler Aalborg Universitets vederlagsregler Regler for beregning af vederlag for patenterbare opfindelser ved Aalborg Universitet gældende med virkning for opfindelser indberettet efter den 1. juli 2009. I henhold

Læs mere

Beskyt din opfindelse. Som opfinder er det vigtigt, at du tidligt i forløbet kender og forholder dig til reglerne for patentering og vederlag.

Beskyt din opfindelse. Som opfinder er det vigtigt, at du tidligt i forløbet kender og forholder dig til reglerne for patentering og vederlag. Beskyt din opfindelse Som opfinder er det vigtigt, at du tidligt i forløbet kender og forholder dig til reglerne for patentering og vederlag. PATENTERING Hvis du som medarbejder Region Nordjylland har

Læs mere

19. Lægers deltagelse i aktiviteter og modtagelse af ydelser finansieret af virksomheder

19. Lægers deltagelse i aktiviteter og modtagelse af ydelser finansieret af virksomheder Lægeforeningen Lægeforeningens etiske regler Indhold 1. Formål 2. Omhu og samvittighedsfuldhed 3. Forsvarlig lægevirksomhed 4. Information og samtykke 5. Patientens krav på diskretion/den lægelige tavshedspligt

Læs mere

Bemærkninger til høringssvar

Bemærkninger til høringssvar Bemærkninger til høringssvar Høringssvar fra Bemærkninger Lægemiddelstyrelsens bemærkninger Den Videnskabsetiske Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Komité for Region Nordjylland GCP-enheden ved Odense

Læs mere

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige

Læs mere

REGION HOVEDSTADENS HÅNDBOG OM FORSKNINGSKONTRAKTER OG OPFINDELSER

REGION HOVEDSTADENS HÅNDBOG OM FORSKNINGSKONTRAKTER OG OPFINDELSER REGION HOVEDSTADENS HÅNDBOG OM FORSKNINGSKONTRAKTER OG OPFINDELSER Center for Regional Udvikling Enheden for Forskning og Innovation Jura & Kontrakter og Kommercialisering 2. udgave, maj 2015 Forord Der

Læs mere

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til hemmeligholdelsesaftale Indhold INDLEDNING... 2 AFTALENS PARTER... 2 1. FORMÅL... 2 2. PLIGT TIL HEMMELIGHOLDELSE... 3 3. PLIGTENS SUBJEKT...

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter)

Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter) November 2015 Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter) INNOVATIONSFONDEN / ØSTERGADE 26 A, 4. SAL / 1100 KØBENHAVN K T: +45 6190 5000 / W: INNOVATIONSFONDEN.DK / E: KONTAKT@INNOFOND.DK CVR. NR.: 29

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til vederlagsregler for opfindelser. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13

Region Midtjylland. Forslag til vederlagsregler for opfindelser. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13 Region Midtjylland Forslag til vederlagsregler for opfindelser Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13 Regionshuset Viborg Regler for vederlagsberegning ved erhvervsmæssig udnyttelse

Læs mere

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag:

Til bestyrelsen. 12. august 2005 CBJ/kfm. Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt 7. Sag: Til bestyrelsen Ledelsessekretariatet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf. 6550 1000 Fax 6550 1090 www.sdu.dk 12. august 2005 CBJ/kfm Indstilling til bestyrelsesmødet den 23. august 2005, dagsordenens punkt

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Forskningsstøtte i sundhedsforskningen

Forskningsstøtte i sundhedsforskningen Seniorkonsulent, ph.d. Maj-Britt Juhl Poulsen Danske Regioner Forskningsstøtte i sundhedsforskningen Status og anbefalinger Maj 2013 Sundhedsforskningen er det største forskningsområde i Danmark Mia DKK

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Høring over udkast til lovforslag om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Lægemiddelstyrelsen har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag

Læs mere

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Skabelonen er udformet mhp. at kunne fungere inspirerende for ledere, der indgår aftaler med eksterne partner om forskningssamarbejde. Som

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Af Universitetsloven 2 stk. 2, fremgår det, at universitetet har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabsetik. Københavns Universitets

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Vi hjælper din forskning og innovation på vej

Vi hjælper din forskning og innovation på vej AFDELINGEN FOR UNIVERSITETSHOSPITALSANLIGGENDER Vi hjælper din forskning og innovation på vej ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL AFDELINGEN FOR UNIVERSITETSHOSPITALS- ANLIGGENDER Afdelingen for Universitetshospitalsanliggender

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU DTU SSA PH.D. ERHVERVS-PH.D. 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU ERHVERVS-PH.D.-ORDNINGEN mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs.

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Aftaler om forskningssamarbejde vejen gennem den gode forhandling

Aftaler om forskningssamarbejde vejen gennem den gode forhandling Projektindhold Kontraktudarbejdelse Kommercialisering Aftaler om forskningssamarbejde vejen gennem den gode forhandling 2 3 Forord Indholdsfortegnelse Forord 3 Et samarbejde til begges gavn 3 Forskellige

Læs mere

UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder

UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder Den 25. januar 2016 Sagsnr. S-2015-850 UBVA Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) er et stående

Læs mere

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks)

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks) Vedtaget af Lifs medlemmer den 10. december 2009 Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks) Formål 1 Lægemiddelvirksomheder er i løbende dialog og forhandling

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Vedtægter for styregruppen for den nationale fødselskohorte Bedre Sundhed for Mor og Barn.

Vedtægter for styregruppen for den nationale fødselskohorte Bedre Sundhed for Mor og Barn. København, 20. september 2007 Opdateret november 2014 Vedtægter for styregruppen for den nationale fødselskohorte Bedre Sundhed for Mor og Barn. 1. Baggrund for det nationale fødselskohorteprojekt og dets

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING DTU SSA MINDRE PROJEKTER MARTS 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING (MINDRE PROJEKTER) mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 30

Læs mere

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter

Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter Guidelines for hvordan patientforeninger kan samarbejde med medicinalindustrien og hjælpemiddelproducenter gældende fra 1. januar 2009 Formålet med disse guidelines er at hjælpe patientforeninger med at

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen LICENSAFTALER Møde i Opfinderforeningen 27 august 2012 Martin Hjelm Kristensen Otello advokatfirma Licensbegrebet Licentia (latin) tilladelse At give en licens kaldes udlicentiering At sikre sig en rettighed

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Vejledning om forskning på afdøde

Vejledning om forskning på afdøde Sagsnr. 1602385 Dok.nr. 248371 Holbergsgade 6 1057 København K Vejledning om forskning på afdøde T: +45 72 26 93 70 M: kontakt@nvk.dk W: www.nvk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Forskning i

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE A. DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES. Bemærk at alt materiale skal indsendes elektronisk. Hvert dokument skal indsendes som en selvstændig PDF-fil. Dokumenterne skal være påført

Læs mere

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Sygeplejerskeuddannelsen Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Februar 2018 Disse retningslinjer gælder interne opgaver og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter 8. januar 1999 Lovbekendtgørelse nr. 69 af 8. januar 1999 Herved bekendtgøres lov nr. 503 af

Læs mere

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data Forvaltning af adgang til -data Retningslinjer pr. august 2012 1. Indledende kommentarer -data (HHDD-data) er indsamlet i 2001, 2006 og 2010. Data baserer sig på postomdelte spørgeskemaer, hvori der spørges

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

KONSULENTAFTALE. Landmålerrobot. Mellem. Syddansk Universitet TEK Momentum, Det Tekniske Fakultet CVR 29 28 39 58 Campusvej 55 5230 Odense M ( SDU )

KONSULENTAFTALE. Landmålerrobot. Mellem. Syddansk Universitet TEK Momentum, Det Tekniske Fakultet CVR 29 28 39 58 Campusvej 55 5230 Odense M ( SDU ) KONSULENTAFTALE Landmålerrobot Mellem Syddansk Universitet TEK Momentum, Det Tekniske Fakultet CVR 29 28 39 58 Campusvej 55 5230 Odense M ( SDU ) og Larsens Landmåler Service ApS Gl. Kirkevej 21 8700 Horsens

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Offentlig forskning for private midler

Offentlig forskning for private midler Offentlig forskning for private midler Universiteternes samarbejde med erhvervsdrivende fonde og private virksomheder Offentlig forskning for private midler Universiteternes samarbejde med erhvervsdrivende

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU DTU SSA PH.D. ANSÆTTELSE I VIRKSOMHED 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU ANSÆTTELSE I VIRKSOMHED mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Åben innovation - udfordringer mht. rettigheder i forbindelse med projektsamarbejder

Åben innovation - udfordringer mht. rettigheder i forbindelse med projektsamarbejder Åben innovation - udfordringer mht. rettigheder i forbindelse med projektsamarbejder Forskningsog Innovationsstyrelsen 1 Kort om mig Teamleder i Opfinderrådgivningen Kommerciel baggrund Faglig interesse:

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Inhabilitet generelt Den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsen Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Revideret 30. august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Informeret samtykke 3

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Er forskeren embedsmand eller privatperson, når forskeren arbejder sammen med eksterne kommercielle partnere?

Er forskeren embedsmand eller privatperson, når forskeren arbejder sammen med eksterne kommercielle partnere? Er forskeren embedsmand eller privatperson, når forskeren arbejder sammen med eksterne kommercielle partnere? eller Hvad er strafferammen for samarbejde med lægeindustrien? Michael Larsen Professor, overlæge,

Læs mere

Immaterielle rettigheder og kontrakter. Ved partner Mikkel Friis Rossa

Immaterielle rettigheder og kontrakter. Ved partner Mikkel Friis Rossa Immaterielle rettigheder og kontrakter Ved partner Mikkel Friis Rossa 2 Agenda Immaterielle rettigheder (IP) hvad er det for noget? Aftaletyper hvor indgår der typisk IP? Sikring af egen IP Øvrige relevante

Læs mere

LOKAL AFTALE OM RETNINGSLINJER FOR IMMATERIELLE RETTIGHEDER GÆLDENDE FOR ANSATTE VED ÅRHUS KØBMANDSSKOLE

LOKAL AFTALE OM RETNINGSLINJER FOR IMMATERIELLE RETTIGHEDER GÆLDENDE FOR ANSATTE VED ÅRHUS KØBMANDSSKOLE LOKAL AFTALE OM RETNINGSLINJER FOR IMMATERIELLE RETTIGHEDER GÆLDENDE FOR ANSATTE VED ÅRHUS KØBMANDSSKOLE FRA d. 1. JANUAR 2013 1. GENERELT 1.1 Medarbejderens ansættelse hos Skolen har karakter af ansættelse

Læs mere

for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse

for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse Version 3 RETNINGSLINJER for Komitésystemets behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter med omfattende kortlægning af den menneskelige arvemasse Holbergsgade 6 DK-1057 København K Tel +45

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU DTU SSA PH.D. ANSÆTTELSE PÅ DTU 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU ANSÆTTELSE PÅ DTU mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs.

Læs mere

DI-analyse af forskningssamarbejde og kontraktforhandling mellem universiteter og virksomheder

DI-analyse af forskningssamarbejde og kontraktforhandling mellem universiteter og virksomheder DI Oktober 2016 DI-analyse af forskningssamarbejde og kontraktforhandling mellem universiteter og virksomheder 1. Baggrund om analysen DI har i 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 51 forskningstunge

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Inhabilitet generelt Den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Lovtidende A. 24. juni 2013.

Lovtidende A. 24. juni 2013. Lovtidende A 2013 24. juni 2013. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension I medfør af 25 e, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242.

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242. Senest opdateret af HR&O 15. maj 2012 I forbindelse med ikrafttrædelse af ny ansættelsesbekendtgørelse pr. 1. april 2012 har Københavns Universitet fastlagt nedenstående supplerende bemærkninger til bekendtgørelsen.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Forskere i dobbeltroller

Forskere i dobbeltroller Forskere i dobbeltroller Forskeres økonomiske interesser Dobbeltroller eller udfylder vi blot vores rolle som forsker? Sven Frøkjær Dekan, professor Det Farmaceutiske Fakultet Københavns Universitet Destination

Læs mere

Forretningsorden for. De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden

Forretningsorden for. De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden Forretningsorden for De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden I medfør af 36, stk. 4 i lov nr. 593 af 14. juni 2011 om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Læs mere

Manual til Aftale om samfinansieret forskning (flere end to Parter) Introduktion til manualen

Manual til Aftale om samfinansieret forskning (flere end to Parter) Introduktion til manualen Manual Manual til Aftale om samfinansieret forskning (flere end to Parter) Sekretariatet for Johan Schlüter-udvalget Introduktion til manualen 21. oktober 2008 Denne manual har til formål at understøtte

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 27. februar 2014 Byggeri og energieffektivitet Rev. 4., 12. og

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

YNGRE LÆGER AFTALE OM OPLYSNINGSPLIGT VED BIBESKÆFTIGELSE

YNGRE LÆGER AFTALE OM OPLYSNINGSPLIGT VED BIBESKÆFTIGELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF SPECIALLÆGER YNGRE LÆGER AFTALE OM OPLYSNINGSPLIGT VED BIBESKÆFTIGELSE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning

Læs mere

DI-AKTUELT. September 2004. Kontakter, kontrakter og kodeks. Forskningssamarbejde mellem universiteter og virksomheder

DI-AKTUELT. September 2004. Kontakter, kontrakter og kodeks. Forskningssamarbejde mellem universiteter og virksomheder DI-AKTUELT September 2004 Kontakter, kontrakter og kodeks Forskningssamarbejde mellem universiteter og virksomheder Kontakter, kontrakter og kodeks Forskningssamarbejde mellem universiteter og virksomheder

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter Nr. 862 30. november 1999 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter Kapitel 1 Komitésystemet A. nr. 862 frá 30.

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Østkraft Net A/S Energitilsynet (j.nr. 14/10249) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T REG L E R V E D R Ø R E N D E F O R S K N I N G S - B E V I L L I N G E R O G D E L E S T I L

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

Udbudsbilag B. Kontrakt. gennemførelse af slutevalueringer af projekter og initiativer. fra perioden 2010 til 2014

Udbudsbilag B. Kontrakt. gennemførelse af slutevalueringer af projekter og initiativer. fra perioden 2010 til 2014 Udbudsbilag B Kontrakt om gennemførelse af slutevalueringer af projekter og initiativer fra perioden 2010 til 2014 under den Regionale Erhvervsudviklingsstrategi 1. Parterne Følgende parter har indgået

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER Sydjylland FORORD Som Tillidsrepræsentant kan du få til opgave at skulle være bisidder for en kollega under en tjenstlig samtale. Retten til at have en bisidder

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Kapitel 1. Anmeldelse af et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt og indhold i en forsøgsprotokol og en tillægsprotokol

Kapitel 1. Anmeldelse af et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt og indhold i en forsøgsprotokol og en tillægsprotokol Bekendtgørelse om information og samtykke til deltagelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter samt om anmeldelse af og tilsyn med sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter I medfør af 7, 15, stk.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 93/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.3.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbank Tilsynsråd (2015/C 93/02) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR

Læs mere

Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning

Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning Indledning... 1 1. To virkeligheder mødes... 1 2. Åbne og gennemsigtige procedurer omkring forskningsbaseret rådgivning... 2 Den gode Proces... 3 1 Ad hoc

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere