Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede"

Transkript

1 Faxe Kommune Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede Tilbud November 2009

2 COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk Faxe Kommune Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede Tilbud November 2009 Dokumentnr 0 Version D Udgivelsesdato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt SHJ, UKJ, ANW CAG CAG

3 Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 2 Aktiviteter 4 21 Vision og konceptudvikling 4 22 Organisatorisk - Finansielle Analyse 8 23 Kommunikationsplan Salgsmateriale 11 3 Projekthold 12 4 Tid og budget 14 5 Udvalgte referencer 16

4 Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede 2 1 Baggrund Faxe Kommune har med beslutningen om at vedtage Kommuneplantillæg for et Erhvervsområde ved Rønnede igangsat virkeliggørelsen af ideen om et erhvervsområde vest for Rønnede beliggende op til Sydmotorvejen Faxe Kommune skal tage stilling til, hvorvidt udviklingen af erhvervsområdet skal ske på grundlag af kommunal kapital til erhvervelse af jord og byggemodning, eller om der er mulighed for at inddrage/involvere private parter heri Faxe Kommune har på den baggrund bedt COWI komme med oplæg til, hvordan vi kan rådgive Faxe Kommune omkring afklaring af finansielle, juridiske og forretningsmæssige forudsætninger for at udvikle og markedsføre erhvervsområdet COWI har erfaringer med rådgivning omkring lignende projekter i Ringsted (Miljø- og energirigtigt virksomhedsfællesskab -MEV), Næstved (Ny by ved Stenlængeområdet), Frederikssund (Ny by ved St Rørbæk), København (Carlsberggrunden), Viborg (Slagterigrunden), Ålborg (Village 21 på Eternitområdet) og Herning (HI-Parken) jf referencelisten i afsnit 5 På den baggrund anbefaler vi en proces, der omfatter konceptudvikling, en plan for hvordan projektet skal organiseres og finansieres, en kommunikationsplan, der skitserer hvordan projektet kan markedsføres, samt udarbejdelse af salgsmateriale til potentielle investorer eller købere Konceptudviklingen har til formål skabe værditilvækst for kommunen på området ved at give det en klar profil i forhold til både mulige investorer og fremtidige beboere i form af virksomheder Konceptudviklingen foregår derfor som en proces, hvor Faxe Kommune, repræsentanter for erhvervslivet og organisationer/institutioner med interesser i at præge erhvervsudviklingen inddrages i en dialog med henblik på at fastlægge et brand for erhvervsområdet

5 Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede 3 Den organisatorisk-finansielle analyse skitserer, hvilke organisatoriske muligheder der er for at udvikle området, herunder en model hvor kommune påtager sig ansvaret, en ren privat model og et fælles kommunalt-privat udviklingsselskab Derudover udarbejdes en finansieringsplan, der giver et samlet overblik over de anlægsomkostninger, der er forbundet med ekspropriation og byggemodning af området samt de forventede indtægter ved salg af byggegrundene På basis heraf udarbejdes en likviditetsoversigt og en finansiel analyse, der beskriver mulighederne for at få medfinansiering fra private developere / banker, og mulighederne for at få fondsmidler feks Vækstforum Sjælland, Regionalfondsmidler eller Realdania Kommunikationsplanen skal dernæst udgøre afsættet for at markedsføre erhvervsområdet med fokus på de virksomhedstyper og virksomheder, som må antages at have en særlig interesse i lokalisere sig i Rønnede Erhvervsområde Dette vil give grundlag for, at der kan tages en politisk beslutning om, hvordan projektet bedst kan realiseres, herunder om området skal udvikles af kommunen, private eller et fælles udviklingsselskab Først når denne beslutning er taget udarbejdes salgsmateriale I de følgende afsnit beskrives de aktiviteter, som COWI vil igangsætte med henblik på at forberede udviklingen af Rønnede Erhvervsområde

6 Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede 4 2 Aktiviteter 21 Vision og konceptudvikling Visionen for erhvervsområdet ses som en central del i udviklingen af området, herunder især som en central del af tilvejebringelsen af privat kapital til denne udvikling Området er udlagt i et kommuneplantillæg som et erhvervsområde, der dels skal rumme almindelig industri og dels skal rumme videns- og innovationsvirksomheder Visionen skal udvikles i et samarbejde mellem Faxe Kommune og de lokale/regionale erhvervsvirksomheder samt de særlige virksomhedstyper, der satses på under udviklingen af visionen Formålet med konceptudviklingen er at skabe værditilvækst for kommunen ved at give området en klar profil - både i forhold til mulige investorer og fremtidige beboere i form af virksomheder Tankegangen er, at investorer og beboere køber et forretningskoncept frem for blot et stykke jord COWIs model for konceptudvikling, der udspringer af erfaringer med udvikling af andre større erhvervsområder, arbejder med opfyldelse af to sæt succeskriterier: Aktiv og tidlig inddragelse potentielle interessenter i design af forretningskonceptet Effektiv styring af konceptudviklingsprocessen Inddragelseskriteriet gør konceptet markedsorienteret, mens styringskriteriet sikrer dets konsistens, således at modsatrettede interesser kan afdækkes og afvejes i en tidlig fase COWIs model arbejder derfor med tre aktiviteter: Kortlægning af interessenter i form af potentielle investorer og virksomheder og deres præferencer Afholdelse af et konceptværksted, der giver input til indholdet af forretningskonceptet i form af vision, profil og strategi

7 Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede 5 Udformning af konceptet med vision, profil og strategi Aktiviteterne er kort beskrevet i de efterfølgende afsnit Outputtet af processen er en konceptbeskrivelse, der danner grundlag for kommunikationsplan og salgsmateriale 211 Kortlægning af interessenter Første aktivitet frem mod udviklingen af en vision for området vil være at gennemføre en kortlægning af de interessenter, der på grundlag af de indledende forestillinger om området og dets potentiale anses for at være den relevante målgruppe De indledende forestillinger kan eksempelvis tage udgangspunkt i, at en række grundlæggende forhold inddrages i profileringen Disse er: den geografiske placering af området - beliggende i den kommende trafikkorridor mellem Skandinavien og det Centrale Europa muligheden for at tiltrække klima- og alternative energivirksomheder, som kan samlokaliseres med den i området værende solcellevirksomhed en udvikling af området som et center i en samlet Sydsjællandsk erhvervsakse (Faxe-Næstved) Kortlægningen vil blive gennemført på grundlag af en dialog med Faxe Kommune og med afsæt i COWI's erfaringer med at inddrage interessenter i udviklingen af lignende erhvervsområder Projektets opstartsmøde anvendes aktivt i denne proces Som guide for kortlægningen udarbejdes der som resultat af opstartprocessen en konceptskitse, der udgør version 0 af områdets forretningskoncept Den videre proces har til formål at videreudvikle, kvalificere og verificere grundtankerne i konceptskitsen Kortlægningen vil munde ud i en liste over virksomheder, hvis profiler antages at matche udviklingen af Rønnede Erhvervsområde Kortlægningen vil bestå i en liste over virksomhederne, navne på virksomhedernes kontaktpersoner og en kort karakteristik af den enkelte virksomheds mulige bidrag til udviklingen af området Kernen af virksomheder som anses for at være interessante i denne forbindelse er vidensvirksomheder, der er karakteriseret ved producere viden eller produkter med et højt vidensindhold Fællesnævnerne for virksomhederne i Erhvervsområdet ved Rønnede er som udgangspunkt, at de agerer på eller relaterer sig til det internationale marked inden for områderne industri, handel, rådgivning og markedsføring

8 Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede 6 Driveren er, at virksomhederne formodes at have en række fælles behov, hvor samlokalisering styrker deres ageren på det internationale marked, selvom de kommer fra forskellige brancher Erfaringer fra lignende processer viser, at virksomheder, der på trods af forskellige produkter og servicekoncepter møder de samme udfordringer på det internationale marked, gerne vil lokalisere sig med "ligesindede" En vigtig parameter, der skal nærmere udforskes, er derfor muligheden for via samlokaliseringen at networke formelt og uformelt med erhvervsområdets øvrige beboere Kortlægningen omfatter også potentielle investorer og developere, der dog holdes i venteposition for at sikre kommunen størst mulig handlefrihed i denne tidlige fase Outputtet af kortlægningen er derfor 1 version af forretningskonceptet, der danner grundlag for konceptværkstedet 212 Afholdelse af konceptværksted På grundlag af kortlægningen af interessenter afholdes et konceptværksted, hvor virksomhederne opfordres til at bidrage med ideer og indspil til udviklingen af erhvervsområdets brand Dette sker på grundlag af korte oplæg dels fra kommunen og dels fra COWI Konceptværkstedet er forum for en mere detaljeret diskussion af præferencer og krav hos de deltagende virksomheder og kvalificerer således kortlægningens resultater som input til udformningen af erhvervsområdets forretningskoncept Afhængigt af resultatet af kortlægningen træffes der undervejs i forløbet beslutning, om værkstedet skal gennemføres tematisk med fokus på specielle præferencer eller branchemæssigt 213 Udformning af forretningskoncept - vision, profil og strategi Udviklingen af forretningskonceptet gennemføres fortløbende gennem hele processen Indledningsvis udarbejdes en kort konceptskitse med vision, profil og strategi for området i samråd med Faxe Kommune Konceptskitsen justeres og udbygges på baggrund af resultaterne af kortlægningen og bruges herefter som udgangspunkt for drøftelserne i konceptværkstederne På grundlag af input fra konceptværkstedet udarbejdes det endelige forretningskoncept for det videre arbejde med erhvervsområdet Vision, profil og strategi for at brande erhvervsområdet igangsættes herefter

9 Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede 7 Strategien skal først og fremmest fastlægge formål og aktiviteter knyttet til virkeliggørelsen af formålet - herunder især svare på - hvad der skal til for at komme videre med udviklingen af området Strategien vil inddrage såvel teorier som hidtidige erfaringer med en række faktorer som kan have betydning for virksomheders lokalisering i bestemte områder Erfaringsmæssigt spiller de faktorer, som er nævnt i tabellen nedenfor, en betydelig rolle: Lokaliseringsfaktorer for virksomheder 1 Forudsætningsniveau: Afgørende faktorer i forhold til attraktive lokaliseringsmuligheder Betydende niveau: Betydende faktorer i forhold til attraktive lokaliseringsmuligheder Perifert niveau: Mindre betydning Bygningernes funktionalitet Muligheder for ekspansion og vækst Adgang til kollektiv trafik og motorvej Adgang til højtuddannet arbejdskraft Bygningens og områdets herlighedsværdi Adgang til faglig arbejdskraft Adgang til teknologisk infrastruktur Kvaliteten af det omkringliggende miljø Nærhed til kunder og markeder Adgang til offentlig støtte Relationer til offentlige myndigheder Nærhed til partnere og leverandører Nærhed til virksomheder i koncernen Nærhed til virksomheder inden for samme branche I forbindelse med udarbejdelsen af strategien for erhvervsområdet vil der blive udarbejdet en matrix over konkrete og betydende faktorer for lokalisering i Rønnede Dette vil tage udgangspunkt i to kriterier: Områdeprofil Virksomhedsprofil Det foreslås at der udarbejdes en matrix, der - delområde for delområde - fastlægger profilen for henholdsvis virksomheder og områder Tanken er herigennem at skabe de bedst mulige betingelser for at erhvervsområdet kan tiltrække attraktive virksomheder 1 Hovedstadens Udviklingsråd (2003): Studie af faktorer der er betydende for videnvirksomheders lokalisering i Hovedstaden

10 Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede Output Processen med konceptudvikling leverer flg output: Forretningskoncept 0 version - Første udkast til forretningskoncept (konceptskitse), der danner grundlag for kortlægningen af virksomheder og investorer Forretningskoncept 1 version - Andet udkast til forretningskoncept, der bygger på kortlægningen af præferencer hos virksomheder og investorer og danner grundlag for konceptværkstedet Forretningskoncept endelig version - Endeligt forretningskoncept med gennemførelsesstrategi, der bygger på input fra konceptværkstedet og danner en integreret helhed med kommunikationsplanen og salgsmaterialet 22 Organisatorisk - Finansielle Analyse I forbindelse med udvikling af Rønnede erhvervsområde er det væsentligt, at man tidligt i processen får et overblik over mulige finansieringskilder, herunder om det vil være mest fordelagtigt at lave et rent kommunalt projekt eller om der er muligheder for at gennemføre projektet i samarbejde med private, enten i et udviklingsselskab eller som et offentlig-privat samarbejde Derudover skal der udarbejdes en finansieringsplan, der giver overblik over de anlægsomkostninger, der er forbundet med ekspropriation og byggemodning af området, et skøn over hvad der kan forventes af indtægter ved salg af byggegrundene I den forbindelse udarbejdes nogle scenarier for udbygningstakten i erhvervsområdet baseret på dialogen med de deltagerne fra konceptværkstederne På baggrund af disse scenarier udarbejdes en likviditetsoversigt, der giver overblik over finansieringsbehovet, og der udarbejdes en finansieringsstrategi for projektet, der beskriver de muligheder der er for at få privat medfinansiering fra developere / banker samt mulighederne for at basere finansieringen - helt eller delvis - på fondsmidler feks fra Vækstforum Sjælland, Regionalfondsmidler eller Realdania 221 Mulige organisationsmodeller/scenarier Der er flere muligheder for at strukturere den organisatoriske ramme omkring erhvervsområdet Overordnet set kan modeller varieres over fordelingen af ansvar mellem offentlig og privat deltager i forhold til en række temaer, herunder ejerskab og finansiel risiko Mulighederne for at udvikle relevante modeller kan eksempelvis være: en ren kommunal organisation, som igen underopdeles i: o en del af den kommunale forvaltning eller o udskilt som selvstændigt kommunalt ejet selskab (I/S)

11 Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede 9 en delvis kommunal, delvis offentlig organisation, som kan underopdeles i: o et formelt selskab stiftet med det formål at etablere og udvikle erhvervsområdet Den typiske organisation er et såkaldt byudviklingsselskab, hvor det kommunale indskud udgøres af jorden, som kommunen har købt o et OPP, hvor kommunen udbyder den tjenesteydelse det er at finansiere, etablere, udvikle og drive erhvervsområdet i en afgrænset periode til et til lejligheden stiftet selskab, som overtager såvel ejerskab som finansiel risiko for etablering, drift og udvikling af erhvervsområdet 222 Datagrundlag Til brug for den finansielle analyse skal der tilvejebringes et anlægsoverslag over byggemodningsomkostninger til erhvervsområdet og den nødvendige tilsluttende infrastruktur til området Overslaget bør omfatte forsyning af drikkevand frem til skel, kloakering for spildevand og regnvand frem til skel, teknologisk infrastruktur frem til skel samt etablering af tilkørselsveje COWI udarbejder med udgangspunkt det valgte forretningskoncept et anlægsoverslag over de skattefinansierede byggemodningsomkostninger i området ( veje, rundkørsler pladser ol) baseret på COWIs erfaringstal Faxe Kommune går i dialog med Faxe Forsyning og DONG med henblik på at tilvejebringer byggemodningsomkostninger vedr takstfinansierede området (vand, spildevand, naturgas, el) Overslag over udgifter til ekspropriation af jord udarbejdes udfra oplysninger leveret af Faxe Kommune vedrørende erfaringstal fra tidligere ekspropriation i Faxe Kommune og omkringliggende kommuner Indtægten fra salg af erhvervsgrunde er meget konjunkturfølsom, så det vil være svært at lave prognose for indtægterne baseret på tidligere salgspriser i området Det anbefales derfor at Faxe Kommune beder en erhvervsmægler lave vurdering af værdien af grundene i det konkrete projekt Dette er således ikke omfattet af dette tilbud 223 Økonomisk - finansiel analyse I forbindelse med den finansielle analyse udarbejder COWI en økonomisk model, som viser de økonomiske konsekvenser for Faxe Kommune ved en realisering af erhvervsområdet Modellen udvikles, så den kan anvendes til en række scenarier Derved bliver det muligt at få indsigt i forskellige anlægsløsninger, forskellige udbygningstakter, mv Værktøjet vil efterfølgende kunne anvendes af Faxe Kommune til opdatering af analysen, feks i forbindelse med politiske behandlinger COWI har tidligere udviklet tilsvarende værktøjer bla for Frederikssund Kommune i forbindelse

12 Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede 10 med by- og erhvervsudvikling af St Rørbæk, og for Københavns Kommune i forbindelse med de nye byudviklingsområder Modellen giver overblik over likviditeten i projektet og kan anvendes til at analysere, hvordan finansieringen kan struktureres, dvs hvor meget lån kommunen kan optage til jordforsyning ol, hvor meget privat finansiering projektet kan bære og hvor meget finansiering, der kan komme fra andre kilder feks Vækstforum Sjælland, Regionalfondsmidler eller Realdania 224 Output Den organisatoriske og finansielle analyse opsummeres i en rapport, som præsenterer de valgte organisationsmodeller/scenarier, forudsætningerne for anlægsoverslag og indtægtsprognoser, mulige finansieringskilde samt et forslag til en finansieringplan for projektet Afrapporteringen udformes i dialog med Faxe Kommune, så den nemt kan indgå i den politiske behandling af sagen 23 Kommunikationsplan 231 Kommunikationsplanen Kommunikationsplanen skal bidrage til, at forretningskonceptet og visionen for Erhvervsområde ved Rønnede markedsføres overfor de virksomheder og virksomhedstyper, der kunne have en interesse i at etablere virksomhed i området Det er COWIs erfaring, at kommunikation skal tænkes ind fra opgaveløsningens begyndelse Kommunikationsplanen bygger videre på visionsarbejdet og konceptudviklingen for området, som er beskrevet i afsnit 21 I forbindelse med afholdelse af konceptværkstederne henter COWIs kommunikationsekspert inspiration til, hvordan budskaberne skal udformes for at få den største gennemslagskraft Desuden giver konceptværkstederne mulighed for at få et nøje overblik over, de kommunikationskanaler der bedst egner sig til at nå de respektive interessenter, og hvornår kommunen i relation til timing opnår det største udbytte ved at markedsføre området 232 Output Kommunikationsplanen vil omfatte: Et samlet overblik over og en gruppering af interessenterne Udarbejdelse af budskaber af markedsføringsmæssig karakter Budskaberne skræddersyes de respektive interessenter Kortlægning af de kommunikationskanaler, det er relevant at bringe i spil i forhold til de forskellige grupper af interessenterne En tidsplan for, hvornår hvilke budskaber skal lanceres i forhold til hvilke grupper af interessenter

13 Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede Salgsmateriale Med udgangspunkt i forretningskoncept og kommunikationsplan udarbejdes et materiale, som kan anvendes i forbindelse med den konkrete markedsføring af området Materialet indeholder korte beskrivelser af områdets beliggenhed og af konceptet for områdets fremtidige anvendelse og funktioner Der lægges særlig vægt på de på side 7 beskrevne betydende faktorer i forhold til attraktive lokaliseringsmuligheder Materialet vil også indeholde visualiseringer og evt fotos fra tilsvarende områder, der kan give potentielle købere bedre indtryk af, hvordan området vil fremtræde, efter at det er bebygget og taget i anvendelse Desuden beskrives prisniveauet for køb af arealer samt mulighed for at få yderligere oplysninger, herunder eventuelle links til relevante hjemmesider 241 Output Salgsmaterialet vil omfatte en trykkeklar pdf til en 4-sidet folder i A4 format med tekst, fotos, 2-3 visualiseringer og en grafisk opsætning efter nærmere aftale Alternativt kan salgsmaterialet udformes som filer på en CD-Rom, der kan fremsendes/udleveres til potentielle købere

14 Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede 12 3 Projekthold I det følgende gives en kort introduktion til de medarbejdere der foreslås knyttet til projektet Projektleder og Finansieringsplan Konceptudvikling Jura og organisation Annette Walter (Candoecon), er projektchef og gruppeleder for COWIs gruppe for finansiering og OPP Annette har bred erfaring med by- og erhvervsudvikling og har været projektleder for en række multidiciplinære byudviklingsprojekter, hvor hun stået for proces ledelse og koordinering af teknisk, juridisk og økonomiske rådgivning Projekterne omfatter OPP udbud af ny skole i Rudkøbing på Langeland, OPP forundersøgelser for Næstved Arena og ny bydel på Stenlængegård området, forundersøgelse af Nyt stadion og nyt erhvervsområde i Gentofte Kommune, Udvidelse af Hillerød sundheds- og idrætscenter Desuden har hun bidraget med finansiel, markedsmæssig ekspertise omkring udvikling af Hørsholm Bymidte, og var leder af den økonomiskfinansielle analyse af Ny by i St Rørbæk ved Frederikssund Annette har været ansat i COWI siden 2002, og arbejdede før dette i projektfinansieringsafdelingen i Nordea Søren Holm Pedersen, (Cand Scient Pol), er seniorrådgiver og gruppeleder for Udvikling og Økonomi i COWIs afdeling for Plan, Udvikling og Design Han beskæftiger sig med finansielle analyser, konceptudvikling og investorkontakt samt evalueringer af erhvervsmæssige, politiske og administrative forhold Han har ledelseserfaring fra private og offentlige virksomheder og tidligere deltaget i udarbejdelsen og gennemførelsen af konceptudviklingsanalyser og forretningsplaner for aktiviteter inden for oplevelsesøkonomi og andre mere traditionelle brancher Han er specialist i sammensætning og analyse af forretningskoncepter for komplekse centerprojekter i privat og offentligt regi Ulf Kjellerup (cand jur og PhD), er senior jurist i COWIs afdeling Økonomi, finansiering og jura og er ekspert i offentlig ret, med ekspertise indenfor kontraktstyring, udbud, udlicitering, privatisering og samarbejde med den private sektor Han har indgående kendskab til kommunal planproces og har deltaget i alle de OPP-forundersøgelser, som COWI har lavet for danske kommuner, herunder Udvidelse af FrederiksborgCentret i Hillerød Kommune, OPP udbud af Arenaprojekt og ny bydel for Næstved Kommune, Byudvikling og byomdannelse i Hørsholm Bymidte, Kulturhus i Vejen Senest har Ulf Kjellerup været en del af rådgiverteamet for Odense Kommunes salg af Odense lufthavn

15 Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede 13 Ulf Kjellerup har ligeledes fungeret som juridisk ekspert i forbindelse med etableringen af byudviklingsaftale for udviklingen af Carlsberg-grunden i Valby, Københavns Kommune, for etableringen af en byudviklingsaftale for Slagterigrunden i Viborg, Viborg Kommune Anlægsoverslag Kirsten Jensen (teknikumingeniør) er projektingeniør hos COWI i Ringsted i afdelingen for jernbaner, veje og lufthavne og har bred anlægsteknisk viden indenfor vej- og kloakområdet Kirsten Jensen har stor kommunalteknisk erfaring; herunder erfaring med byggemodningsopgaver i alle faser fra planlægning til og med udførelse samt nyanlæg af veje, kloakker og øvrige bygværker, planlægning i forhold til myndighedsbehandling, udarbejdelse af anlægsoverslag, udbudsmateriale samt erfaring med ekspropriationer til vej- og kloakprojekter Herud over besidder Kirsten Jensen erfaring med indtænkning af drift, tilgængelighed og trafiksikkerhed i forbindelse med nyanlæg samt har et indgående lokalkendskab til området i kraft af en tidligere ansættelse som vejingeniør i Faxe Kommune Kommunikationsplan Niels Helberg er sociolog og seniorprojektleder i COWIs afdeling for Kommunikation og Management Han har et omfattende kendskab til kommunikation, strategiske processer, planlægning og mødefacilitering især på kommunalt og regionalt niveau Niels har I en årrække stået for tilrettelægning og gennemførelse af kommunikations-, planlægnings- og udviklingsprocesser, borgerinddragelse mv Han har bla stået for udarbejdelsen af en bosætningsstrategi for Sydfyn, en samlet udviklingsstrategi for Nordvestsjælland og analyser af udviklingspotentialer i erhvervsområder i Helsingør Senest har han arbejdet med kommunikations- og udviklingsprocesser i Roskilde, Rudersdal, Nyborg og Frederiksberg kommuner I øjeblikket er han bla involveret i udarbejdelse af miljøredegørelser for jernbaneprojektet København-Ringsted og kommunikationsopgaver i forbindelse med RealDanias projekt om "Fremtidens landbrugsbyggeri" (se www fremtidsgårdedk) Økonom Visualisering Fatih Ünsal (candpolit 2005) er økonom i COWIs afdeling for Samfundsøkonomi og Finansiering og har praktisk erfaring med udvikling af avancerede regnearksapplikationer Fatih har været med til at udvikle model til Kommunaløkonomiske konsekvenser af nye byudviklingsområder i Københavns Kommune Derudover har han lavet en række kommunaløkonomiske og finansielle analyser for bla Ballerup Kommune, Helsingør Kommune, Stevns Kommune og Maribo Kommune Thomas Knudsøø Damm (Cand polyt - Arkitektur & Design, Aalborg Universitet, 2007 ) er visualiseringsekspert i COWIs afdeling for Plan, Udvikling og Design Thomas arbejder bredt med konceptudvikling, byplanarkitektur og byomdannelsesstrategier, hvor det primære fokus er på byudvikling, bebyggelsesplaner, byrumsdesign og landskabsdesign Han har erfaring med fysisk og rumligt design i storskala og byrumsskala, grafisk præsentation, visualisering, konkurrencer, analyser og baggrundsmateriale

16 Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede 14 4 Tid og budget Det foreslås at projektet opstartes i primo november Projektet vil herefter løbe i 3 faser: Fase 1: Konceptudviklingen sker fra primo november til ultimo februar I denne fase afholdes konceptværksted og forretningskonceptet udvikles Fase 2: Projektforberedelsen sker fra medio februar til medio april I denne fase udarbejdes forslag til organisations og udbudsmodel, samt finansieringsplan Fase 3: Kommunikation Kommunikationsplan og salgsmaterialet bliver udarbejdet i maj 2010 når konceptet, organisationsmodellen, finansieringsplanen og kommunikationsplanen har været politisk behandlet Konceptudvikling Opstartsmøde Kortlægning Konceptværksted Afrapportering forretningskoncept Organisation og Udbudsmodeller Beskrivelse udbudsmodeller Økonomi og finansieringsplan anlægsoverslag Finansieringsmodel nov dec jan feb mar apr maj Finansieringsstrategi Afrapportering organisation og finansiering Kommunikation Kommunikationsplan Salgsmateriale Møder Statusmøder projektgruppe 15-dec 14-jan 25-feb 18-mar Præsentation foreløbige resultater byråd 11-feb 25-mar

17 Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede 15 Projektet tilbydes løst som timepris kontrakt tilbydes under SKI rammeaftalen med en budgetramme på i alt kr, heraf honorar på i alt kr (ekskl moms) og udlæg, som forventes at beløbe sig til 3600 kr ( 3 rejser fra Ålborg til Faxe for Søren Holm Pedersen, samt en overnatning i forbindelse med konceptworkshoppen) Derudover har Faxe Kommune bedt om juridisk assistance i forbindelse med besvarelse af klage til naturklagenævnet vedr kommuneplantillæg for Rønnede Erhvervspark Dette forventes at udgøre maksimalt kr(ekskl moms) Annette Walter Søren Holm Ulf Kjellerup Timesats (SKI) Møder og projektledelse Projektledelse 20 Opstartsmøde 8 8 Juridisk bistand (ad hoc) Assistance Naturklagenævn 15 Konceptudvikling kortlægning 30 konceptværksted 0 30 Forretningskoncept 30 Afrapporteringsmøde 8 Organisation & finansiering Organisation & Udbudsmodeller Anlægsoverslag 37 Økonomimodel Finansieringsstrategi Afrapporteringsmøde 5 Kommunikationsplan Møde med kommunen 6 Deltagelse i konceptværksted 7 Kommunikationsplan 21 Afrapporteringsmøde 6 Salgsmateriale Tekst & struktur 15 Visualisering 24 Layout 14 I alt timer Kirsten Nielsen Fatih Ûnsal Niels Helberg Thomas Grafikker Timer i alt DKK i alt COWI har tegnet almindelig ansvarsforsikring i Tryg Forsikring under policenummer COWIs samlede ansvar i forbindelse med en eventuel aftale kan dog maksimalt svare til honorarets størrelse

18 Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede 16 5 Udvalgte referencer Konceptudvikling erhvervsparker: Miljø- og energirigtige virksomhedsfællesskaber - MEV Ringsted Ringsted Kommune(Maj 2009-) Udvikling af koncepter for virksomhedsfællesskaber i erhvervsområder baseret på miljø og energivirksomheder Konceptudviklingen omfatter kortlægning af relevante virksomheder og udarbejdelse af forretningskoncept og alternative forretningsmodeller for etablering af erhvervsområder baseret på miljø og energi virksomheder Konceptudvikling og udarbejdelse af forretningsplan for Village21 FLS Estates (Oktober 2007-December 2007) Village21 er et nyt bydelscenter i Ålborg beliggende på Dansk Eternitfabriks gamle grund Opgaven går ud på at udvikle koncept for indretning af bydelen med virksomhedsdomiciler for vidensbaserede virksomheder mv Konceptudviklingen dannede grundlag for senere salg af konceptet til privat developer Udvikling af koncept for HI-Erhvervspark, Herning Herning Kommune (Maj 2007-September 2007) Udvikling af koncepter for virksomhedsfællesskaber i erhvervsområde baseret på logistikvirksomheder Konceptudviklingen omfatter kortlægning af relevante virksomheder og udarbejdelse af forretningskoncept og alternative forretningsmodeller for etablering af erhvervsområder baseret på logistik virksomheder Offentlig Private Samarbejdsformer byudvikling: OPP forundersøgelse Næstved Arena, Næstved Kommune, Næstved Kommune ønsker at etablere Sportsarena, træningshal, vandkulturhus og sundhedscenter i udkanten af Næstved (Stenlængegårdområdet) Derudover ønsker kommunen at inddrage byudviklingsdelen i projektet ( boliger og erhverv), således at en privat investor for mulighed for at både at anlægge og drive arena projektet og bygge hotel, boliger i området COWI assistere Næstved Kommune med at undersøge mulighederne for at udbyde projektet som et Offentlig Privat Partnerskab, herunder mulige udbudsmodeller, afdækning af markedet interesse for projektet og analyse af de finansielle / likviditetsmæssige konsekvenser for kommunen

19 Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede 17 Byudviklingsaftale for Carlsberg-grunden, Københavns Kommune ( ) Udvikling og etablering af aftale mellem Carlsberg-ejendomme og Københavns Kommune for byomdannelse af Carlsberg-grunden Rådgivningen indeholdt analyse af forskellige muligheder for at lade Carlsberg-ejendomme bidrage til fremtidig infrastruktur i området Fastlæggelse af kvalitetsniveau for infrastruktur bekostet af Carlsberg-ejendomme Fastlæggelse af indholdet i en kommende lokalplan for området Etablering af byudviklingsaftale for Slagterigrunden i Viborg, Viborg Kommune ( ) Etablering af aftale om finansiering og gennemførelse af anlægsarbejder til etablering af ny infrastruktur på grunden Indgåelse af aftale mellem BOCA A/S og Viborg Kommune om indholdet i en kommende lokalplan samt kvaliteten af den privat betalte infrastruktur OPP forundersøgelse Hørsholm Idrætspark, Hørsholm Kommune (2007) Hørsholm Kommune ønsker at renovere Hørsholm Idrætspark, og opføre nyt istræningshal, boldhal, omklædning, P-faciliteter og modernisering af udendørs faciliteter, herunder fodboldbaner, anlægge ny løbetid mv Derudover er der mulighed for at inddrage et nærliggende byudviklingsområdet i projektet (13 ha), således at en privat investor for mulighed for at både at anlægge og drive Hørsholm Idrætspark projektet og bygge erhverv og boliger i området COWI assistere Næstved Kommune med at undersøge mulighederne for at udbyde projektet som et OPP eller som et skræddersyet byggeri Undersøgelsen omfatter analyse af mulige udbudsmodeller, afdækning af markedet interesse for projektet og analyse af de finansielle konsekvenser for kommunen Finansieringsmodeller byudvikling: Kommunaløkonomiske konsekvenser af nye byudviklingsområder i Københavns Kommune ( 2009) København Kommune ønsker overblik over kommunaløkonomiske konsekvenser ved de nye byudviklingsområder COWI udvikler kommunaløkonomisk model, der indeholder data omkring udbygningstakten, prognoser for demografiske og socioøkonomiske sammensætning af befolkningen i de nye byområder Baseret på dette beregner modellen øgede kommunale udgifter og øgede skatteindtægter som følge af tilflytning til nye områder, samt effekten på den tilskud og udligning som Københavns Kommune får udbetalt fra staten Masterplan og feasibilityanalyse for Den Hvide Kødby Københavns Kommune (Januar-April 2009) Udarbejdelse af masterplan med beskrivelse af aktiviteter, aktivitetsindhold, faciliteter, arealdisponering, trafikanalyse, visualiseringer, anlægsøkonomi, driftsøkonomi, rentabilitetskalkule og finansieringsmodeller for Den Hvide Kødby i Københavns city Ny by ved St Rørbæk - økonomisk analyse Frederikssund Kommune ( ) Frederikssund er i gang med at planlægge en helt ny by ved Store Rørbæk med et areal på 250 ha Byen vil rumme 6000 nye boliger og arbejdspladser COWI har kvalitetsikret og videreudviklet den projektøkonomisk model for den nye by, herunder validering af infrastruktur- og byggemodnings omkostningerne Analysen omfatter også risikoanalyse af projektet og

20 Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede 18 dets påvirkning på kommunernes overordnede økonomi Klient: Frederikssund Kommune, 2006 Kommunikation byudvikling Byudvikling i Hørsholm Kommune, Hørsholm Kommune ( ) Hørsholm Kommune investerer i disse år i udvikling af bymidten med henblik på at højne livskvaliteten hos byens borgere og brande byen som attraktiv og tidssvarende COWI varetager procesledelsen af opgaven - herunder planlægning og udbud af kommunalt ejet arealer i bymidten Som en del af opgaven varetager COWI i tæt samarbejde med Hørsholm Kommune kommunikationsindsatsen i forhold til de fire interessentgrupper borgere, professionelle samarbejdspartnere, medarbejdere i kommunen og kommunalbestyrelsen Opgaven rummer i den forbindelse tæt kontakt med de lokale og regionale medier Inddragelse af virksomheder og borgere i den fysiske planlægning Sammen med RealDania, Dansk Byplanlaboratorium har Niels Helberg (SvAJ) og Annika AGGER (RUC) udarbejdet rapporten: "Inddragelse af virksomheder og borgere i den fysiske planlægning" Rapporten rummer en lang række konkrete eksempler og anbefalinger til kommunerne med henblik på at højne kvaliteten af kommunikations- og borgerinddragelsesprocesser Rapporten kan ses på adressen:

TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN

TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN STEVNS KOMMUNE TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TILBUD 1 Baggrund Stevns Kommune har i 2008 fået udarbejdet

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

Udbud af det samlede beredskab på Djursland

Udbud af det samlede beredskab på Djursland Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Udbud af det samlede beredskab på Djursland Tilbud Januar 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Notat. Model for salg af Regionshospitalet i Holstebro.

Notat. Model for salg af Regionshospitalet i Holstebro. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Notat Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Model for salg af Regionshospitalet i Holstebro. Indledning Det er tidligere

Læs mere

Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest. Cash-flow analyse

Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest. Cash-flow analyse Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Hørsholm kommune Udbygningsplan

Læs mere

B A G G R U ND S A L G A F N O R D L I G E B Y G G E F E L T E R I F R A G A D E T I L B Y

B A G G R U ND S A L G A F N O R D L I G E B Y G G E F E L T E R I F R A G A D E T I L B Y B A G G R U ND S A L G A F N O R D L I G E B Y G G E F E L T E R I F R A G A D E T I L B Y PARTNERSKABET BAG BYOMDANNELSESPROJEKTET FRA GADE TIL BY ER NU SÅ LANGT I PLANLÆGNINGEN AF BYGGEPROCESSEN, AT

Læs mere

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Baggrund Parkér og Rejs er anlæg og faciliteter, som er indrettet og forbeholdt til parkering af bil eller cykel i tilknytning til en rejse med

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem

1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 1: Redegørelse for nyt by- og pendlercykelsystemet I forlængelse af forespørgslen om nyt by- og pendlercykelsystem på Borgerrepræsentationens møde den 10. oktober 2013

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Grundsalg i samt salgspriser i 2016

Grundsalg i samt salgspriser i 2016 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Byrådet traf den 20. januar 2016 beslutning om at fremsende indstilling om Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 til Teknisk Udvalg. Byrådet rejste

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Havvindmøllepark ved Samsø - Gennemførelse af fase 3 (projektering mv.).

Havvindmøllepark ved Samsø - Gennemførelse af fase 3 (projektering mv.). Havvindmøllepark ved Samsø - 2.oktober 2000. Gennemførelse af fase 3 (projektering mv.). 1.Forudsætninger: Fase 3 er i denne sammenhæng defineret som fasen efter opnåelse af myndighedsgodkendelse (VVM-samlet

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen Glostrup Station Forslag til strategiproces Plan Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Strategiprocessen 25. august 2015 Dette notat beskriver et forslag til en strategiproces, hvor

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016 LOKALT ENGAGEMENT DE TRE ER FOR UDVIKLINGEN I SEKRETARIATET 2016 VÆKST I FYSISK SOCIAL Odense Byråds otte politiske mål for Vollsmoses fremtid fra byrådsbeslutning den 12.12.2012: Vollsmose skal gå fra

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

3 Kommunikationsstrategien

3 Kommunikationsstrategien Mødereferat Titel Dato 20 april 2010 Sted Deltagere Cykelpendlerruter i Hovedstadsområdet Møde i kommunikationsgruppen COWI Lyngby Maria H Streuli, Prejektsekretariatet Line K Groot, Projektsekretariatet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder Projektforslag fra Solrød Kommune Jersie Center Fremtidens Forstæder Baggrunden for Solrød Kommunes projektforslag Ligesom i et stort antal øvrige danske forstæder,

Læs mere

Nyt fælles forsyningsselskab. 9 kommuner og 6 forsyningsvirksomheder

Nyt fælles forsyningsselskab. 9 kommuner og 6 forsyningsvirksomheder Nyt fælles forsyningsselskab 9 kommuner og 6 forsyningsvirksomheder Politisk beslutning Den xx dato vedtog Kommunalbestyrelsen/byrådet, at vores forsyningsselskab(er) bliver en del af Nyt Fælles Forsyningsselskab

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse Udbudsmateriale Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse 1. Ordregiver Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder. Spørgsmål til opgaven skal stilles på mailadressen

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse Kravspecifikation Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse 7. oktober 2013 Side 1 af 7 Udviklingssekretariat www.slagelse.dk 20. september 2013 Sagsid.: 330-2013-57751 Kontaktperson: Linda Choe

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Afslutning på SPI projektet

Afslutning på SPI projektet Afslutning på SPI projektet Om projektet Projektet Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI) blev sat i gang i 2011 og har løbet frem til sommeren 2014. Det samlede budget har udgjort 17,6 mio. kr.

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE

BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE BILAG 1: Ydelsesbeskrivelse INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Rammeaftalen og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

Byvision og Letbane i Ring 3. TØF 1. oktober 2012

Byvision og Letbane i Ring 3. TØF 1. oktober 2012 Byvision og Letbane i Ring 3 TØF 1. oktober 2012 Projektet: et storskala byudviklingsprojekt en fælles byvision fælles omdannelsesstrategier en kobling af by- og trafikudvikling 5..Udvikling af den

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Området er beliggende ved den nordlige bygrænse og har en meget synlig placering ved en af byens store indfaldsveje.

Området er beliggende ved den nordlige bygrænse og har en meget synlig placering ved en af byens store indfaldsveje. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. november 2017 Udvikling af Erhvervspark Skejby Nord Området mellem Søftenvej og Paludan-Müllers Vej ønskes udviklet som erhvervsområde.

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Udbudsstrategi for salg af Hannebjerg Plejecenter

Udbudsstrategi for salg af Hannebjerg Plejecenter BILAG 1 UDBUDSSTRATEGI TITEL Udbudsstrategi Hannebjerg DATO 3. februar 2016 TIL Hørsholm Kommune FRA COWI PROJEKTNR A029686 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Begrænset udbud med prækvalifikation: Udbud af et treårigt erhvervsudviklingsprojekt

Begrænset udbud med prækvalifikation: Udbud af et treårigt erhvervsudviklingsprojekt Til: Potentielle ansøgere Koncern Økonomi Indkøb Opgang Blok C Afsnit 1.sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Direkte +45 48205592 Fax +45 48 20 55 98 Mail indkoeb@regionh.dk Web www.regionh.dk

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 BYPLAN IDÉKONKURRENCE FOR DE BYNÆRE HAVNEAREALER 1999 Helhedsplanen må gerne være visionær i sin karakter og skal på det overordnede niveau belyse ideer og

Læs mere

Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen

Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen 2 Introduktion Introduktion Byudvikling er en multidisciplinær opgave med mange interessenter og faggrupper Sadolin & Albæks indgangsvinkel

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager

Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager Projektet med at effektivisere lokalplanprocedurer og plansager begyndte i 2011. type: Fagområde For at opnå et flow i arbejdet, så skal implementeringen

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere

Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter. Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI

Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter. Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter Forskellige typer projekter i kommuneplanen Analyse- og udviklingsprojekter

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

For at sikre de involverede parters ejerskab af projektet, foreslår DGI-huse og haller følgende organisering af projektet:

For at sikre de involverede parters ejerskab af projektet, foreslår DGI-huse og haller følgende organisering af projektet: Furesø Kommune Att.: Peter Rosgaard, Centerchef Borgerservice, Kultur, Idræt og Fritid Vingsted, den 5. juli 2012 Udvikling, drift og organisering af Farum Arena Efter møde afholdt den 12. juni 2012 i

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Baggrund Energistyrelsen har med sit udbud af 450 MW møller i en række kystnæreområder, skabt mulighed for øget havneaktivitet

Læs mere

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Formål, Baggrund og Indhold: Beslutningsoplægget skal give et godt, velunderbygget og solidt grundlag for en beslutning hos de nordjyske

Læs mere

Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum

Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum Naturstyrelsen, Aarhus Kommune og Lokale og Anlægsfonden ønsker at gennemføre et analyse- og udviklingsarbejde, som sikre alle optimale muligheder

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer Invitation til at søge om deltagelse i Vær med Lige nu kan kommuner og vandselskaber søge om 250.000 kr. til at styrke deres samarbejde. 1/9 Invitation til at søge om deltagelse i Realdania, Styrelsen

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge

International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge Et af Danmarks største byudviklingsprojekter indledes i dag med en international konkurrence for tværfaglige teams om at udvikle det

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Dato: 9. april 2015 Sagsnr.: 14/83874 1. Rammen for udvalgets arbejde Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009 Greve Kommune Hjælpemidler 26. marts 2009 1. Baggrund og formål Greve Kommune har henvendt sig til KLs Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til en afklaring af de muligheder, kommunen kan anvende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Analyse af den kollektive trafik. Fredensborg Kommune. Forslag til arbejdsprogram - juli 2010. 1 Baggrund og formål

Indholdsfortegnelse. Analyse af den kollektive trafik. Fredensborg Kommune. Forslag til arbejdsprogram - juli 2010. 1 Baggrund og formål Fredensborg Kommune Analyse af den kollektive trafik Forslag til arbejdsprogram - juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN 02.04.2014 Men hvad skaber vækst? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?..så

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Christian

Læs mere

Hvem er vi? Johanne Helboe Nielsen. Michael Alstrøm. Udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune, Projektleder af OPI i Gødvad Enge jhn@silkeborg.

Hvem er vi? Johanne Helboe Nielsen. Michael Alstrøm. Udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune, Projektleder af OPI i Gødvad Enge jhn@silkeborg. Hvem er vi? Johanne Helboe Nielsen Udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune, Projektleder af OPI i Gødvad Enge jhn@silkeborg.dk Michael Alstrøm Advokat, Partner Rønne & Lundgren Advokatfirma Afdeling for

Læs mere

NOTAT lokal erhvervsservice

NOTAT lokal erhvervsservice NOTAT lokal erhvervsservice Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Lokal erhvervsservice Erhvervsfremmeloven

Læs mere

Nørresundby, Stigsborg Havnefront. Værdi- og Kvalitetskatalog

Nørresundby, Stigsborg Havnefront. Værdi- og Kvalitetskatalog Punkt 11. Nørresundby, Stigsborg Havnefront. Værdi- og Kvalitetskatalog 2012-5422 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender ovennævnte Værdi- og Kvalitetskatalog som

Læs mere

Konsulent og professionel værdiskaber

Konsulent og professionel værdiskaber Samarbejdsformer Konsulent og professionel værdiskaber 14 års erfaring med affaldsog ressourceoptimering heraf 7 år i topledelsen af Renosyd Den værdifulde kundeoplevelse er omdrejningspunktet for mit

Læs mere

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Greve Kommune Visionsseminar om erhvervsudvikling den 3. juni 2008 Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Nævningegruppe 1 De vigtigste udfordringer i Greve Kommune

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Strategi for byernes erhverv

Strategi for byernes erhverv Strategi for byernes erhverv Dansk byplanlaboratorium og Erhvervsstyrelsen 1 Virksomhederne er forskellige og ligger mange steder i byerne De store og miljøbelastende industrier 2 Virksomhederne er forskellige

Læs mere

Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland

Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland Titel: Full Circle Island Samsø som levende laboratorium og udstillingsvindue for cirkulær økonomi (CØ). Vision: Samsø skal være det første

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland

Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Notat om etablering af Læringscenter Holbæk som en del af Uddannelses- og Læringscenter Nordvestsjælland Den store vision Udflytningen af statslige arbejdspladser til Holbæk Kommune har skabt et åbent

Læs mere

Det ønskes at konceptet for +way udbredes til andre byer og det ønskes at starte nye samarbejder om +way i løbet af 2012.

Det ønskes at konceptet for +way udbredes til andre byer og det ønskes at starte nye samarbejder om +way i løbet af 2012. Projektbeskrivelse Til: Rådgivning Storkøbenhavn, Rådgivning Sjælland og Rådgivning Nordsjælland Kopi til: Direktionen Sagsnummer Sagsbehandler CBO Direkte 36 13 16 86 Fax - CBO@moviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Sæt din kommune på landkortet

Sæt din kommune på landkortet Sæt din kommune på landkortet Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K Tel: +45 33 22 02 22 www.copcap.com Projekt SPI er et samarbejde mellem kommuner i hovedstadsregionen og Copenhagen Capacity.

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 11. sep 2013

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 11. sep 2013 TILLÆGSDAGSORDEN Til bestyrelsesmøde den 11. september 2013 Deltagere: Svend Erik Jacobsen, Formand Johnny Dahlgaard, Næstformand Finn Andersen, Bestyrelsesmedlem Benny Christensen, Bestyrelsesmedlem Klaus

Læs mere