Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede"

Transkript

1 Faxe Kommune Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede Tilbud November 2009

2 COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk Faxe Kommune Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede Tilbud November 2009 Dokumentnr 0 Version D Udgivelsesdato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt SHJ, UKJ, ANW CAG CAG

3 Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 2 Aktiviteter 4 21 Vision og konceptudvikling 4 22 Organisatorisk - Finansielle Analyse 8 23 Kommunikationsplan Salgsmateriale 11 3 Projekthold 12 4 Tid og budget 14 5 Udvalgte referencer 16

4 Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede 2 1 Baggrund Faxe Kommune har med beslutningen om at vedtage Kommuneplantillæg for et Erhvervsområde ved Rønnede igangsat virkeliggørelsen af ideen om et erhvervsområde vest for Rønnede beliggende op til Sydmotorvejen Faxe Kommune skal tage stilling til, hvorvidt udviklingen af erhvervsområdet skal ske på grundlag af kommunal kapital til erhvervelse af jord og byggemodning, eller om der er mulighed for at inddrage/involvere private parter heri Faxe Kommune har på den baggrund bedt COWI komme med oplæg til, hvordan vi kan rådgive Faxe Kommune omkring afklaring af finansielle, juridiske og forretningsmæssige forudsætninger for at udvikle og markedsføre erhvervsområdet COWI har erfaringer med rådgivning omkring lignende projekter i Ringsted (Miljø- og energirigtigt virksomhedsfællesskab -MEV), Næstved (Ny by ved Stenlængeområdet), Frederikssund (Ny by ved St Rørbæk), København (Carlsberggrunden), Viborg (Slagterigrunden), Ålborg (Village 21 på Eternitområdet) og Herning (HI-Parken) jf referencelisten i afsnit 5 På den baggrund anbefaler vi en proces, der omfatter konceptudvikling, en plan for hvordan projektet skal organiseres og finansieres, en kommunikationsplan, der skitserer hvordan projektet kan markedsføres, samt udarbejdelse af salgsmateriale til potentielle investorer eller købere Konceptudviklingen har til formål skabe værditilvækst for kommunen på området ved at give det en klar profil i forhold til både mulige investorer og fremtidige beboere i form af virksomheder Konceptudviklingen foregår derfor som en proces, hvor Faxe Kommune, repræsentanter for erhvervslivet og organisationer/institutioner med interesser i at præge erhvervsudviklingen inddrages i en dialog med henblik på at fastlægge et brand for erhvervsområdet

5 Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede 3 Den organisatorisk-finansielle analyse skitserer, hvilke organisatoriske muligheder der er for at udvikle området, herunder en model hvor kommune påtager sig ansvaret, en ren privat model og et fælles kommunalt-privat udviklingsselskab Derudover udarbejdes en finansieringsplan, der giver et samlet overblik over de anlægsomkostninger, der er forbundet med ekspropriation og byggemodning af området samt de forventede indtægter ved salg af byggegrundene På basis heraf udarbejdes en likviditetsoversigt og en finansiel analyse, der beskriver mulighederne for at få medfinansiering fra private developere / banker, og mulighederne for at få fondsmidler feks Vækstforum Sjælland, Regionalfondsmidler eller Realdania Kommunikationsplanen skal dernæst udgøre afsættet for at markedsføre erhvervsområdet med fokus på de virksomhedstyper og virksomheder, som må antages at have en særlig interesse i lokalisere sig i Rønnede Erhvervsområde Dette vil give grundlag for, at der kan tages en politisk beslutning om, hvordan projektet bedst kan realiseres, herunder om området skal udvikles af kommunen, private eller et fælles udviklingsselskab Først når denne beslutning er taget udarbejdes salgsmateriale I de følgende afsnit beskrives de aktiviteter, som COWI vil igangsætte med henblik på at forberede udviklingen af Rønnede Erhvervsområde

6 Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede 4 2 Aktiviteter 21 Vision og konceptudvikling Visionen for erhvervsområdet ses som en central del i udviklingen af området, herunder især som en central del af tilvejebringelsen af privat kapital til denne udvikling Området er udlagt i et kommuneplantillæg som et erhvervsområde, der dels skal rumme almindelig industri og dels skal rumme videns- og innovationsvirksomheder Visionen skal udvikles i et samarbejde mellem Faxe Kommune og de lokale/regionale erhvervsvirksomheder samt de særlige virksomhedstyper, der satses på under udviklingen af visionen Formålet med konceptudviklingen er at skabe værditilvækst for kommunen ved at give området en klar profil - både i forhold til mulige investorer og fremtidige beboere i form af virksomheder Tankegangen er, at investorer og beboere køber et forretningskoncept frem for blot et stykke jord COWIs model for konceptudvikling, der udspringer af erfaringer med udvikling af andre større erhvervsområder, arbejder med opfyldelse af to sæt succeskriterier: Aktiv og tidlig inddragelse potentielle interessenter i design af forretningskonceptet Effektiv styring af konceptudviklingsprocessen Inddragelseskriteriet gør konceptet markedsorienteret, mens styringskriteriet sikrer dets konsistens, således at modsatrettede interesser kan afdækkes og afvejes i en tidlig fase COWIs model arbejder derfor med tre aktiviteter: Kortlægning af interessenter i form af potentielle investorer og virksomheder og deres præferencer Afholdelse af et konceptværksted, der giver input til indholdet af forretningskonceptet i form af vision, profil og strategi

7 Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede 5 Udformning af konceptet med vision, profil og strategi Aktiviteterne er kort beskrevet i de efterfølgende afsnit Outputtet af processen er en konceptbeskrivelse, der danner grundlag for kommunikationsplan og salgsmateriale 211 Kortlægning af interessenter Første aktivitet frem mod udviklingen af en vision for området vil være at gennemføre en kortlægning af de interessenter, der på grundlag af de indledende forestillinger om området og dets potentiale anses for at være den relevante målgruppe De indledende forestillinger kan eksempelvis tage udgangspunkt i, at en række grundlæggende forhold inddrages i profileringen Disse er: den geografiske placering af området - beliggende i den kommende trafikkorridor mellem Skandinavien og det Centrale Europa muligheden for at tiltrække klima- og alternative energivirksomheder, som kan samlokaliseres med den i området værende solcellevirksomhed en udvikling af området som et center i en samlet Sydsjællandsk erhvervsakse (Faxe-Næstved) Kortlægningen vil blive gennemført på grundlag af en dialog med Faxe Kommune og med afsæt i COWI's erfaringer med at inddrage interessenter i udviklingen af lignende erhvervsområder Projektets opstartsmøde anvendes aktivt i denne proces Som guide for kortlægningen udarbejdes der som resultat af opstartprocessen en konceptskitse, der udgør version 0 af områdets forretningskoncept Den videre proces har til formål at videreudvikle, kvalificere og verificere grundtankerne i konceptskitsen Kortlægningen vil munde ud i en liste over virksomheder, hvis profiler antages at matche udviklingen af Rønnede Erhvervsområde Kortlægningen vil bestå i en liste over virksomhederne, navne på virksomhedernes kontaktpersoner og en kort karakteristik af den enkelte virksomheds mulige bidrag til udviklingen af området Kernen af virksomheder som anses for at være interessante i denne forbindelse er vidensvirksomheder, der er karakteriseret ved producere viden eller produkter med et højt vidensindhold Fællesnævnerne for virksomhederne i Erhvervsområdet ved Rønnede er som udgangspunkt, at de agerer på eller relaterer sig til det internationale marked inden for områderne industri, handel, rådgivning og markedsføring

8 Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede 6 Driveren er, at virksomhederne formodes at have en række fælles behov, hvor samlokalisering styrker deres ageren på det internationale marked, selvom de kommer fra forskellige brancher Erfaringer fra lignende processer viser, at virksomheder, der på trods af forskellige produkter og servicekoncepter møder de samme udfordringer på det internationale marked, gerne vil lokalisere sig med "ligesindede" En vigtig parameter, der skal nærmere udforskes, er derfor muligheden for via samlokaliseringen at networke formelt og uformelt med erhvervsområdets øvrige beboere Kortlægningen omfatter også potentielle investorer og developere, der dog holdes i venteposition for at sikre kommunen størst mulig handlefrihed i denne tidlige fase Outputtet af kortlægningen er derfor 1 version af forretningskonceptet, der danner grundlag for konceptværkstedet 212 Afholdelse af konceptværksted På grundlag af kortlægningen af interessenter afholdes et konceptværksted, hvor virksomhederne opfordres til at bidrage med ideer og indspil til udviklingen af erhvervsområdets brand Dette sker på grundlag af korte oplæg dels fra kommunen og dels fra COWI Konceptværkstedet er forum for en mere detaljeret diskussion af præferencer og krav hos de deltagende virksomheder og kvalificerer således kortlægningens resultater som input til udformningen af erhvervsområdets forretningskoncept Afhængigt af resultatet af kortlægningen træffes der undervejs i forløbet beslutning, om værkstedet skal gennemføres tematisk med fokus på specielle præferencer eller branchemæssigt 213 Udformning af forretningskoncept - vision, profil og strategi Udviklingen af forretningskonceptet gennemføres fortløbende gennem hele processen Indledningsvis udarbejdes en kort konceptskitse med vision, profil og strategi for området i samråd med Faxe Kommune Konceptskitsen justeres og udbygges på baggrund af resultaterne af kortlægningen og bruges herefter som udgangspunkt for drøftelserne i konceptværkstederne På grundlag af input fra konceptværkstedet udarbejdes det endelige forretningskoncept for det videre arbejde med erhvervsområdet Vision, profil og strategi for at brande erhvervsområdet igangsættes herefter

9 Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede 7 Strategien skal først og fremmest fastlægge formål og aktiviteter knyttet til virkeliggørelsen af formålet - herunder især svare på - hvad der skal til for at komme videre med udviklingen af området Strategien vil inddrage såvel teorier som hidtidige erfaringer med en række faktorer som kan have betydning for virksomheders lokalisering i bestemte områder Erfaringsmæssigt spiller de faktorer, som er nævnt i tabellen nedenfor, en betydelig rolle: Lokaliseringsfaktorer for virksomheder 1 Forudsætningsniveau: Afgørende faktorer i forhold til attraktive lokaliseringsmuligheder Betydende niveau: Betydende faktorer i forhold til attraktive lokaliseringsmuligheder Perifert niveau: Mindre betydning Bygningernes funktionalitet Muligheder for ekspansion og vækst Adgang til kollektiv trafik og motorvej Adgang til højtuddannet arbejdskraft Bygningens og områdets herlighedsværdi Adgang til faglig arbejdskraft Adgang til teknologisk infrastruktur Kvaliteten af det omkringliggende miljø Nærhed til kunder og markeder Adgang til offentlig støtte Relationer til offentlige myndigheder Nærhed til partnere og leverandører Nærhed til virksomheder i koncernen Nærhed til virksomheder inden for samme branche I forbindelse med udarbejdelsen af strategien for erhvervsområdet vil der blive udarbejdet en matrix over konkrete og betydende faktorer for lokalisering i Rønnede Dette vil tage udgangspunkt i to kriterier: Områdeprofil Virksomhedsprofil Det foreslås at der udarbejdes en matrix, der - delområde for delområde - fastlægger profilen for henholdsvis virksomheder og områder Tanken er herigennem at skabe de bedst mulige betingelser for at erhvervsområdet kan tiltrække attraktive virksomheder 1 Hovedstadens Udviklingsråd (2003): Studie af faktorer der er betydende for videnvirksomheders lokalisering i Hovedstaden

10 Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede Output Processen med konceptudvikling leverer flg output: Forretningskoncept 0 version - Første udkast til forretningskoncept (konceptskitse), der danner grundlag for kortlægningen af virksomheder og investorer Forretningskoncept 1 version - Andet udkast til forretningskoncept, der bygger på kortlægningen af præferencer hos virksomheder og investorer og danner grundlag for konceptværkstedet Forretningskoncept endelig version - Endeligt forretningskoncept med gennemførelsesstrategi, der bygger på input fra konceptværkstedet og danner en integreret helhed med kommunikationsplanen og salgsmaterialet 22 Organisatorisk - Finansielle Analyse I forbindelse med udvikling af Rønnede erhvervsområde er det væsentligt, at man tidligt i processen får et overblik over mulige finansieringskilder, herunder om det vil være mest fordelagtigt at lave et rent kommunalt projekt eller om der er muligheder for at gennemføre projektet i samarbejde med private, enten i et udviklingsselskab eller som et offentlig-privat samarbejde Derudover skal der udarbejdes en finansieringsplan, der giver overblik over de anlægsomkostninger, der er forbundet med ekspropriation og byggemodning af området, et skøn over hvad der kan forventes af indtægter ved salg af byggegrundene I den forbindelse udarbejdes nogle scenarier for udbygningstakten i erhvervsområdet baseret på dialogen med de deltagerne fra konceptværkstederne På baggrund af disse scenarier udarbejdes en likviditetsoversigt, der giver overblik over finansieringsbehovet, og der udarbejdes en finansieringsstrategi for projektet, der beskriver de muligheder der er for at få privat medfinansiering fra developere / banker samt mulighederne for at basere finansieringen - helt eller delvis - på fondsmidler feks fra Vækstforum Sjælland, Regionalfondsmidler eller Realdania 221 Mulige organisationsmodeller/scenarier Der er flere muligheder for at strukturere den organisatoriske ramme omkring erhvervsområdet Overordnet set kan modeller varieres over fordelingen af ansvar mellem offentlig og privat deltager i forhold til en række temaer, herunder ejerskab og finansiel risiko Mulighederne for at udvikle relevante modeller kan eksempelvis være: en ren kommunal organisation, som igen underopdeles i: o en del af den kommunale forvaltning eller o udskilt som selvstændigt kommunalt ejet selskab (I/S)

11 Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede 9 en delvis kommunal, delvis offentlig organisation, som kan underopdeles i: o et formelt selskab stiftet med det formål at etablere og udvikle erhvervsområdet Den typiske organisation er et såkaldt byudviklingsselskab, hvor det kommunale indskud udgøres af jorden, som kommunen har købt o et OPP, hvor kommunen udbyder den tjenesteydelse det er at finansiere, etablere, udvikle og drive erhvervsområdet i en afgrænset periode til et til lejligheden stiftet selskab, som overtager såvel ejerskab som finansiel risiko for etablering, drift og udvikling af erhvervsområdet 222 Datagrundlag Til brug for den finansielle analyse skal der tilvejebringes et anlægsoverslag over byggemodningsomkostninger til erhvervsområdet og den nødvendige tilsluttende infrastruktur til området Overslaget bør omfatte forsyning af drikkevand frem til skel, kloakering for spildevand og regnvand frem til skel, teknologisk infrastruktur frem til skel samt etablering af tilkørselsveje COWI udarbejder med udgangspunkt det valgte forretningskoncept et anlægsoverslag over de skattefinansierede byggemodningsomkostninger i området ( veje, rundkørsler pladser ol) baseret på COWIs erfaringstal Faxe Kommune går i dialog med Faxe Forsyning og DONG med henblik på at tilvejebringer byggemodningsomkostninger vedr takstfinansierede området (vand, spildevand, naturgas, el) Overslag over udgifter til ekspropriation af jord udarbejdes udfra oplysninger leveret af Faxe Kommune vedrørende erfaringstal fra tidligere ekspropriation i Faxe Kommune og omkringliggende kommuner Indtægten fra salg af erhvervsgrunde er meget konjunkturfølsom, så det vil være svært at lave prognose for indtægterne baseret på tidligere salgspriser i området Det anbefales derfor at Faxe Kommune beder en erhvervsmægler lave vurdering af værdien af grundene i det konkrete projekt Dette er således ikke omfattet af dette tilbud 223 Økonomisk - finansiel analyse I forbindelse med den finansielle analyse udarbejder COWI en økonomisk model, som viser de økonomiske konsekvenser for Faxe Kommune ved en realisering af erhvervsområdet Modellen udvikles, så den kan anvendes til en række scenarier Derved bliver det muligt at få indsigt i forskellige anlægsløsninger, forskellige udbygningstakter, mv Værktøjet vil efterfølgende kunne anvendes af Faxe Kommune til opdatering af analysen, feks i forbindelse med politiske behandlinger COWI har tidligere udviklet tilsvarende værktøjer bla for Frederikssund Kommune i forbindelse

12 Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede 10 med by- og erhvervsudvikling af St Rørbæk, og for Københavns Kommune i forbindelse med de nye byudviklingsområder Modellen giver overblik over likviditeten i projektet og kan anvendes til at analysere, hvordan finansieringen kan struktureres, dvs hvor meget lån kommunen kan optage til jordforsyning ol, hvor meget privat finansiering projektet kan bære og hvor meget finansiering, der kan komme fra andre kilder feks Vækstforum Sjælland, Regionalfondsmidler eller Realdania 224 Output Den organisatoriske og finansielle analyse opsummeres i en rapport, som præsenterer de valgte organisationsmodeller/scenarier, forudsætningerne for anlægsoverslag og indtægtsprognoser, mulige finansieringskilde samt et forslag til en finansieringplan for projektet Afrapporteringen udformes i dialog med Faxe Kommune, så den nemt kan indgå i den politiske behandling af sagen 23 Kommunikationsplan 231 Kommunikationsplanen Kommunikationsplanen skal bidrage til, at forretningskonceptet og visionen for Erhvervsområde ved Rønnede markedsføres overfor de virksomheder og virksomhedstyper, der kunne have en interesse i at etablere virksomhed i området Det er COWIs erfaring, at kommunikation skal tænkes ind fra opgaveløsningens begyndelse Kommunikationsplanen bygger videre på visionsarbejdet og konceptudviklingen for området, som er beskrevet i afsnit 21 I forbindelse med afholdelse af konceptværkstederne henter COWIs kommunikationsekspert inspiration til, hvordan budskaberne skal udformes for at få den største gennemslagskraft Desuden giver konceptværkstederne mulighed for at få et nøje overblik over, de kommunikationskanaler der bedst egner sig til at nå de respektive interessenter, og hvornår kommunen i relation til timing opnår det største udbytte ved at markedsføre området 232 Output Kommunikationsplanen vil omfatte: Et samlet overblik over og en gruppering af interessenterne Udarbejdelse af budskaber af markedsføringsmæssig karakter Budskaberne skræddersyes de respektive interessenter Kortlægning af de kommunikationskanaler, det er relevant at bringe i spil i forhold til de forskellige grupper af interessenterne En tidsplan for, hvornår hvilke budskaber skal lanceres i forhold til hvilke grupper af interessenter

13 Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede Salgsmateriale Med udgangspunkt i forretningskoncept og kommunikationsplan udarbejdes et materiale, som kan anvendes i forbindelse med den konkrete markedsføring af området Materialet indeholder korte beskrivelser af områdets beliggenhed og af konceptet for områdets fremtidige anvendelse og funktioner Der lægges særlig vægt på de på side 7 beskrevne betydende faktorer i forhold til attraktive lokaliseringsmuligheder Materialet vil også indeholde visualiseringer og evt fotos fra tilsvarende områder, der kan give potentielle købere bedre indtryk af, hvordan området vil fremtræde, efter at det er bebygget og taget i anvendelse Desuden beskrives prisniveauet for køb af arealer samt mulighed for at få yderligere oplysninger, herunder eventuelle links til relevante hjemmesider 241 Output Salgsmaterialet vil omfatte en trykkeklar pdf til en 4-sidet folder i A4 format med tekst, fotos, 2-3 visualiseringer og en grafisk opsætning efter nærmere aftale Alternativt kan salgsmaterialet udformes som filer på en CD-Rom, der kan fremsendes/udleveres til potentielle købere

14 Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede 12 3 Projekthold I det følgende gives en kort introduktion til de medarbejdere der foreslås knyttet til projektet Projektleder og Finansieringsplan Konceptudvikling Jura og organisation Annette Walter (Candoecon), er projektchef og gruppeleder for COWIs gruppe for finansiering og OPP Annette har bred erfaring med by- og erhvervsudvikling og har været projektleder for en række multidiciplinære byudviklingsprojekter, hvor hun stået for proces ledelse og koordinering af teknisk, juridisk og økonomiske rådgivning Projekterne omfatter OPP udbud af ny skole i Rudkøbing på Langeland, OPP forundersøgelser for Næstved Arena og ny bydel på Stenlængegård området, forundersøgelse af Nyt stadion og nyt erhvervsområde i Gentofte Kommune, Udvidelse af Hillerød sundheds- og idrætscenter Desuden har hun bidraget med finansiel, markedsmæssig ekspertise omkring udvikling af Hørsholm Bymidte, og var leder af den økonomiskfinansielle analyse af Ny by i St Rørbæk ved Frederikssund Annette har været ansat i COWI siden 2002, og arbejdede før dette i projektfinansieringsafdelingen i Nordea Søren Holm Pedersen, (Cand Scient Pol), er seniorrådgiver og gruppeleder for Udvikling og Økonomi i COWIs afdeling for Plan, Udvikling og Design Han beskæftiger sig med finansielle analyser, konceptudvikling og investorkontakt samt evalueringer af erhvervsmæssige, politiske og administrative forhold Han har ledelseserfaring fra private og offentlige virksomheder og tidligere deltaget i udarbejdelsen og gennemførelsen af konceptudviklingsanalyser og forretningsplaner for aktiviteter inden for oplevelsesøkonomi og andre mere traditionelle brancher Han er specialist i sammensætning og analyse af forretningskoncepter for komplekse centerprojekter i privat og offentligt regi Ulf Kjellerup (cand jur og PhD), er senior jurist i COWIs afdeling Økonomi, finansiering og jura og er ekspert i offentlig ret, med ekspertise indenfor kontraktstyring, udbud, udlicitering, privatisering og samarbejde med den private sektor Han har indgående kendskab til kommunal planproces og har deltaget i alle de OPP-forundersøgelser, som COWI har lavet for danske kommuner, herunder Udvidelse af FrederiksborgCentret i Hillerød Kommune, OPP udbud af Arenaprojekt og ny bydel for Næstved Kommune, Byudvikling og byomdannelse i Hørsholm Bymidte, Kulturhus i Vejen Senest har Ulf Kjellerup været en del af rådgiverteamet for Odense Kommunes salg af Odense lufthavn

15 Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede 13 Ulf Kjellerup har ligeledes fungeret som juridisk ekspert i forbindelse med etableringen af byudviklingsaftale for udviklingen af Carlsberg-grunden i Valby, Københavns Kommune, for etableringen af en byudviklingsaftale for Slagterigrunden i Viborg, Viborg Kommune Anlægsoverslag Kirsten Jensen (teknikumingeniør) er projektingeniør hos COWI i Ringsted i afdelingen for jernbaner, veje og lufthavne og har bred anlægsteknisk viden indenfor vej- og kloakområdet Kirsten Jensen har stor kommunalteknisk erfaring; herunder erfaring med byggemodningsopgaver i alle faser fra planlægning til og med udførelse samt nyanlæg af veje, kloakker og øvrige bygværker, planlægning i forhold til myndighedsbehandling, udarbejdelse af anlægsoverslag, udbudsmateriale samt erfaring med ekspropriationer til vej- og kloakprojekter Herud over besidder Kirsten Jensen erfaring med indtænkning af drift, tilgængelighed og trafiksikkerhed i forbindelse med nyanlæg samt har et indgående lokalkendskab til området i kraft af en tidligere ansættelse som vejingeniør i Faxe Kommune Kommunikationsplan Niels Helberg er sociolog og seniorprojektleder i COWIs afdeling for Kommunikation og Management Han har et omfattende kendskab til kommunikation, strategiske processer, planlægning og mødefacilitering især på kommunalt og regionalt niveau Niels har I en årrække stået for tilrettelægning og gennemførelse af kommunikations-, planlægnings- og udviklingsprocesser, borgerinddragelse mv Han har bla stået for udarbejdelsen af en bosætningsstrategi for Sydfyn, en samlet udviklingsstrategi for Nordvestsjælland og analyser af udviklingspotentialer i erhvervsområder i Helsingør Senest har han arbejdet med kommunikations- og udviklingsprocesser i Roskilde, Rudersdal, Nyborg og Frederiksberg kommuner I øjeblikket er han bla involveret i udarbejdelse af miljøredegørelser for jernbaneprojektet København-Ringsted og kommunikationsopgaver i forbindelse med RealDanias projekt om "Fremtidens landbrugsbyggeri" (se www fremtidsgårdedk) Økonom Visualisering Fatih Ünsal (candpolit 2005) er økonom i COWIs afdeling for Samfundsøkonomi og Finansiering og har praktisk erfaring med udvikling af avancerede regnearksapplikationer Fatih har været med til at udvikle model til Kommunaløkonomiske konsekvenser af nye byudviklingsområder i Københavns Kommune Derudover har han lavet en række kommunaløkonomiske og finansielle analyser for bla Ballerup Kommune, Helsingør Kommune, Stevns Kommune og Maribo Kommune Thomas Knudsøø Damm (Cand polyt - Arkitektur & Design, Aalborg Universitet, 2007 ) er visualiseringsekspert i COWIs afdeling for Plan, Udvikling og Design Thomas arbejder bredt med konceptudvikling, byplanarkitektur og byomdannelsesstrategier, hvor det primære fokus er på byudvikling, bebyggelsesplaner, byrumsdesign og landskabsdesign Han har erfaring med fysisk og rumligt design i storskala og byrumsskala, grafisk præsentation, visualisering, konkurrencer, analyser og baggrundsmateriale

16 Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede 14 4 Tid og budget Det foreslås at projektet opstartes i primo november Projektet vil herefter løbe i 3 faser: Fase 1: Konceptudviklingen sker fra primo november til ultimo februar I denne fase afholdes konceptværksted og forretningskonceptet udvikles Fase 2: Projektforberedelsen sker fra medio februar til medio april I denne fase udarbejdes forslag til organisations og udbudsmodel, samt finansieringsplan Fase 3: Kommunikation Kommunikationsplan og salgsmaterialet bliver udarbejdet i maj 2010 når konceptet, organisationsmodellen, finansieringsplanen og kommunikationsplanen har været politisk behandlet Konceptudvikling Opstartsmøde Kortlægning Konceptværksted Afrapportering forretningskoncept Organisation og Udbudsmodeller Beskrivelse udbudsmodeller Økonomi og finansieringsplan anlægsoverslag Finansieringsmodel nov dec jan feb mar apr maj Finansieringsstrategi Afrapportering organisation og finansiering Kommunikation Kommunikationsplan Salgsmateriale Møder Statusmøder projektgruppe 15-dec 14-jan 25-feb 18-mar Præsentation foreløbige resultater byråd 11-feb 25-mar

17 Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede 15 Projektet tilbydes løst som timepris kontrakt tilbydes under SKI rammeaftalen med en budgetramme på i alt kr, heraf honorar på i alt kr (ekskl moms) og udlæg, som forventes at beløbe sig til 3600 kr ( 3 rejser fra Ålborg til Faxe for Søren Holm Pedersen, samt en overnatning i forbindelse med konceptworkshoppen) Derudover har Faxe Kommune bedt om juridisk assistance i forbindelse med besvarelse af klage til naturklagenævnet vedr kommuneplantillæg for Rønnede Erhvervspark Dette forventes at udgøre maksimalt kr(ekskl moms) Annette Walter Søren Holm Ulf Kjellerup Timesats (SKI) Møder og projektledelse Projektledelse 20 Opstartsmøde 8 8 Juridisk bistand (ad hoc) Assistance Naturklagenævn 15 Konceptudvikling kortlægning 30 konceptværksted 0 30 Forretningskoncept 30 Afrapporteringsmøde 8 Organisation & finansiering Organisation & Udbudsmodeller Anlægsoverslag 37 Økonomimodel Finansieringsstrategi Afrapporteringsmøde 5 Kommunikationsplan Møde med kommunen 6 Deltagelse i konceptværksted 7 Kommunikationsplan 21 Afrapporteringsmøde 6 Salgsmateriale Tekst & struktur 15 Visualisering 24 Layout 14 I alt timer Kirsten Nielsen Fatih Ûnsal Niels Helberg Thomas Grafikker Timer i alt DKK i alt COWI har tegnet almindelig ansvarsforsikring i Tryg Forsikring under policenummer COWIs samlede ansvar i forbindelse med en eventuel aftale kan dog maksimalt svare til honorarets størrelse

18 Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede 16 5 Udvalgte referencer Konceptudvikling erhvervsparker: Miljø- og energirigtige virksomhedsfællesskaber - MEV Ringsted Ringsted Kommune(Maj 2009-) Udvikling af koncepter for virksomhedsfællesskaber i erhvervsområder baseret på miljø og energivirksomheder Konceptudviklingen omfatter kortlægning af relevante virksomheder og udarbejdelse af forretningskoncept og alternative forretningsmodeller for etablering af erhvervsområder baseret på miljø og energi virksomheder Konceptudvikling og udarbejdelse af forretningsplan for Village21 FLS Estates (Oktober 2007-December 2007) Village21 er et nyt bydelscenter i Ålborg beliggende på Dansk Eternitfabriks gamle grund Opgaven går ud på at udvikle koncept for indretning af bydelen med virksomhedsdomiciler for vidensbaserede virksomheder mv Konceptudviklingen dannede grundlag for senere salg af konceptet til privat developer Udvikling af koncept for HI-Erhvervspark, Herning Herning Kommune (Maj 2007-September 2007) Udvikling af koncepter for virksomhedsfællesskaber i erhvervsområde baseret på logistikvirksomheder Konceptudviklingen omfatter kortlægning af relevante virksomheder og udarbejdelse af forretningskoncept og alternative forretningsmodeller for etablering af erhvervsområder baseret på logistik virksomheder Offentlig Private Samarbejdsformer byudvikling: OPP forundersøgelse Næstved Arena, Næstved Kommune, Næstved Kommune ønsker at etablere Sportsarena, træningshal, vandkulturhus og sundhedscenter i udkanten af Næstved (Stenlængegårdområdet) Derudover ønsker kommunen at inddrage byudviklingsdelen i projektet ( boliger og erhverv), således at en privat investor for mulighed for at både at anlægge og drive arena projektet og bygge hotel, boliger i området COWI assistere Næstved Kommune med at undersøge mulighederne for at udbyde projektet som et Offentlig Privat Partnerskab, herunder mulige udbudsmodeller, afdækning af markedet interesse for projektet og analyse af de finansielle / likviditetsmæssige konsekvenser for kommunen

19 Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede 17 Byudviklingsaftale for Carlsberg-grunden, Københavns Kommune ( ) Udvikling og etablering af aftale mellem Carlsberg-ejendomme og Københavns Kommune for byomdannelse af Carlsberg-grunden Rådgivningen indeholdt analyse af forskellige muligheder for at lade Carlsberg-ejendomme bidrage til fremtidig infrastruktur i området Fastlæggelse af kvalitetsniveau for infrastruktur bekostet af Carlsberg-ejendomme Fastlæggelse af indholdet i en kommende lokalplan for området Etablering af byudviklingsaftale for Slagterigrunden i Viborg, Viborg Kommune ( ) Etablering af aftale om finansiering og gennemførelse af anlægsarbejder til etablering af ny infrastruktur på grunden Indgåelse af aftale mellem BOCA A/S og Viborg Kommune om indholdet i en kommende lokalplan samt kvaliteten af den privat betalte infrastruktur OPP forundersøgelse Hørsholm Idrætspark, Hørsholm Kommune (2007) Hørsholm Kommune ønsker at renovere Hørsholm Idrætspark, og opføre nyt istræningshal, boldhal, omklædning, P-faciliteter og modernisering af udendørs faciliteter, herunder fodboldbaner, anlægge ny løbetid mv Derudover er der mulighed for at inddrage et nærliggende byudviklingsområdet i projektet (13 ha), således at en privat investor for mulighed for at både at anlægge og drive Hørsholm Idrætspark projektet og bygge erhverv og boliger i området COWI assistere Næstved Kommune med at undersøge mulighederne for at udbyde projektet som et OPP eller som et skræddersyet byggeri Undersøgelsen omfatter analyse af mulige udbudsmodeller, afdækning af markedet interesse for projektet og analyse af de finansielle konsekvenser for kommunen Finansieringsmodeller byudvikling: Kommunaløkonomiske konsekvenser af nye byudviklingsområder i Københavns Kommune ( 2009) København Kommune ønsker overblik over kommunaløkonomiske konsekvenser ved de nye byudviklingsområder COWI udvikler kommunaløkonomisk model, der indeholder data omkring udbygningstakten, prognoser for demografiske og socioøkonomiske sammensætning af befolkningen i de nye byområder Baseret på dette beregner modellen øgede kommunale udgifter og øgede skatteindtægter som følge af tilflytning til nye områder, samt effekten på den tilskud og udligning som Københavns Kommune får udbetalt fra staten Masterplan og feasibilityanalyse for Den Hvide Kødby Københavns Kommune (Januar-April 2009) Udarbejdelse af masterplan med beskrivelse af aktiviteter, aktivitetsindhold, faciliteter, arealdisponering, trafikanalyse, visualiseringer, anlægsøkonomi, driftsøkonomi, rentabilitetskalkule og finansieringsmodeller for Den Hvide Kødby i Københavns city Ny by ved St Rørbæk - økonomisk analyse Frederikssund Kommune ( ) Frederikssund er i gang med at planlægge en helt ny by ved Store Rørbæk med et areal på 250 ha Byen vil rumme 6000 nye boliger og arbejdspladser COWI har kvalitetsikret og videreudviklet den projektøkonomisk model for den nye by, herunder validering af infrastruktur- og byggemodnings omkostningerne Analysen omfatter også risikoanalyse af projektet og

20 Strategi for udvikling og salg af Erhvervsområde ved Rønnede 18 dets påvirkning på kommunernes overordnede økonomi Klient: Frederikssund Kommune, 2006 Kommunikation byudvikling Byudvikling i Hørsholm Kommune, Hørsholm Kommune ( ) Hørsholm Kommune investerer i disse år i udvikling af bymidten med henblik på at højne livskvaliteten hos byens borgere og brande byen som attraktiv og tidssvarende COWI varetager procesledelsen af opgaven - herunder planlægning og udbud af kommunalt ejet arealer i bymidten Som en del af opgaven varetager COWI i tæt samarbejde med Hørsholm Kommune kommunikationsindsatsen i forhold til de fire interessentgrupper borgere, professionelle samarbejdspartnere, medarbejdere i kommunen og kommunalbestyrelsen Opgaven rummer i den forbindelse tæt kontakt med de lokale og regionale medier Inddragelse af virksomheder og borgere i den fysiske planlægning Sammen med RealDania, Dansk Byplanlaboratorium har Niels Helberg (SvAJ) og Annika AGGER (RUC) udarbejdet rapporten: "Inddragelse af virksomheder og borgere i den fysiske planlægning" Rapporten rummer en lang række konkrete eksempler og anbefalinger til kommunerne med henblik på at højne kvaliteten af kommunikations- og borgerinddragelsesprocesser Rapporten kan ses på adressen:

JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION. Roskilde. Ringsted Kommune. Køge. Ringsted station. Odense.

JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION. Roskilde. Ringsted Kommune. Køge. Ringsted station. Odense. JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION Ringsted Kommune Roskilde Køge Odense Ringsted station Næstved Projektnr. Dokumentnr. A028248 JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE Udgivelsesdato

Læs mere

PÅ SPORET AF PLANSTRATEGI 2014-15

PÅ SPORET AF PLANSTRATEGI 2014-15 PÅ SPORET AF PLANSTRATEGI 2014-15 INDHOLD 3 INTRO 4 PLANSTRATEGIPROCESSEN 7 BOSÆTNING 8 ERHVERVSUDVIKLING 10 BYROLLER OG TILPASNING 12 BYMIDTEUDVIKLING OG DETAILHANDEL 14 TRAFIKSTRATEGI OG CYKLISME 17

Læs mere

Delprojekt 1: Planlovens muligheder for aktiv regulering - og samspillet med partnerskaber og byudviklingsselskaber

Delprojekt 1: Planlovens muligheder for aktiv regulering - og samspillet med partnerskaber og byudviklingsselskaber Delprojekt 1: Planlovens muligheder for aktiv regulering - og samspillet med partnerskaber og byudviklingsselskaber - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Et partnerskab mellem Fonden Realdania og

Læs mere

Byerne et godt sted at bo Rapport om aktørinddragelse i områdeudvikling

Byerne et godt sted at bo Rapport om aktørinddragelse i områdeudvikling Byerne et godt sted at bo Rapport om aktørinddragelse i områdeudvikling Mads Uldall Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 INDDRAGELSE AF BYENS AKTØRER I BYUDVIKLINGEN...4 OMRÅDEUDVIKLING...5 VALG AF CASES...6

Læs mere

Guide til Sustainable Urban Mobility Plans GUIDE TIL BÆREDYGTIGE MOBILITETSPLANER I DANMARK. Udarbejdet af Tetraplan og Formel M

Guide til Sustainable Urban Mobility Plans GUIDE TIL BÆREDYGTIGE MOBILITETSPLANER I DANMARK. Udarbejdet af Tetraplan og Formel M Guide til Sustainable Urban Mobility Plans GUIDE TIL BÆREDYGTIGE MOBILITETSPLANER I DANMARK Udarbejdet af Tetraplan og Formel M 2. udgave, marts 2014 1 SUMP-manualen 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion

Læs mere

Vejledning til Investeringsredegørelse

Vejledning til Investeringsredegørelse Vejledning til Investeringsredegørelse Hvordan fremmes private investeringer i byfornyelsen? Version 1.0. November 2004 (gældende) Indholdsfortegnelse VEJLEDNING... 4 Hvorfor en investeringsredegørelse...5

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVATE PARTNERSKABER I BYOMDANNELSE - ET UDVIKLINGSPROJEKT OM MULIGHEDER OG BARRIERER NOTATSAMLING

OFFENTLIG-PRIVATE PARTNERSKABER I BYOMDANNELSE - ET UDVIKLINGSPROJEKT OM MULIGHEDER OG BARRIERER NOTATSAMLING OFFENTLIG-PRIVATE PARTNERSKABER I BYOMDANNELSE - ET UDVIKLINGSPROJEKT OM MULIGHEDER OG BARRIERER NOTATSAMLING AUGUST 2006 Offentlig-private partnerskaber i byomdannelse - Et udviklingsprojekt om muligheder

Læs mere

JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT

JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT JUNI 2014 RINGBYSAMARBEJDET FÆLLES VIDENSGRUNDLAG FOR BYOMDANNELSE I RINGBYEN - BAGGRUNDSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12 Sag nr.: 2013-2925 Dok nr.: 2013-23739 ERHVERVSPOLITIK Ballerup Kommune Indhold Forord 2 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 3 Fra vision til handling 3 Fokusområde 1 Viden og innovation 4 Fokusområde

Læs mere

SILKEBORGS ERHVERVSKORRIDOR NYTÆNKENDE ERHVERVSKORRIDOR, GRØN FORBINDELSE OG BYPORT

SILKEBORGS ERHVERVSKORRIDOR NYTÆNKENDE ERHVERVSKORRIDOR, GRØN FORBINDELSE OG BYPORT SILKEBORGS ERHVERVSKORRIDOR NYTÆNKENDE ERHVERVSKORRIDOR, GRØN FORBINDELSE OG BYPORT Silkeborgs erhvervskorridor NYTÆNKENDE ERHVERVSKORRIDOR, GRØN FORBINDELSE OG BYPORT Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER SPIRERIET I NYKØBING FALSTER Spireriet i Nykøbing Falster Udarbejdet af Kuben Management A/S i samarbejde med GivRum for Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Rådhuset Parkvej 37 4800 Nykøbing F Projektleder

Læs mere

OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT

OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT REGION SJÆLLAND OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL OPGAVEBESKRIVELSE 1 Baggrund

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15.

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15. Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008,

Læs mere

Guide til Sustainable Urban Mobility Planning. Guide til bæredygtig mobilitetsplanlægning i Danmark. Udarbejdet af Tetraplan for Formel M

Guide til Sustainable Urban Mobility Planning. Guide til bæredygtig mobilitetsplanlægning i Danmark. Udarbejdet af Tetraplan for Formel M Guide til Sustainable Urban Mobility Planning Guide til bæredygtig mobilitetsplanlægning i Danmark Udarbejdet af Tetraplan for Formel M April 2013 Udarbejdet af: Anette Enemark Tetraplan I samarbejde med

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling.

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. Håndbog i projektudvikling Realdania Jarmers Plads 2 1550 København V Udgivet 2014 Projekthåndbogen er udarbejdet

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Redskaber til den bæredygtige by. Inspiration

Redskaber til den bæredygtige by. Inspiration Redskaber til den bæredygtige by Inspiration Indhold Forord 3 Introduktion til 4 bæredygtighed Lovramme for 6 bæredygtighed Bæredygtighed i 8 lokalplaner Bæredygtigheds- 10 værktøjer til lokal planer Ni

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

NærHeden Fremtidens forstad

NærHeden Fremtidens forstad Mellem Høje-Taastrup Kommune og Realdania By A/S (CVR-nr. 30 81 32 51) er der indgået følgende Partnerskabskabsaftale om byudvikling af NærHeden Fremtidens forstad Aftalens formål Høje-Taastrup Kommune

Læs mere

MORE skal skabe sammenhæng mellem kommunale strategier og politiske prioriteter og internationalisering

MORE skal skabe sammenhæng mellem kommunale strategier og politiske prioriteter og internationalisering Municipality OutReach Europe MORE EUROPÆISK MERVÆRDI FOR MIDTJYSKE KOMMUNER Central Denmark EU Office (CDEU) går nye veje. I samarbejde med de midtjyske kommuner, vil vi være med til at skabe internationalisering,

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Kortlægning af udfordringer vedrørende

Kortlægning af udfordringer vedrørende Kortlægning af udfordringer vedrørende offentlig-privat partnerskab (OPP) København den 31. marts 2008 Kortlægning af udfordringer vedrørende offentlig-privat partnerskab (OPP) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Plankultur i en brydningstid En vurdering af kommunernes arbejde med kommuneplan 09

Plankultur i en brydningstid En vurdering af kommunernes arbejde med kommuneplan 09 Plankultur i en brydningstid En vurdering af kommunernes arbejde med kommuneplan 09 Miljøministeriet Realdania Side 1 af66 Kolofon Udgivet af Plan09, april 2010 Tekst og redaktion: Operate A/S Faglige

Læs mere

EVALUERING AF MIDTNET- PROGRAMMET

EVALUERING AF MIDTNET- PROGRAMMET FEBRUAR 2015 REGION MIDTJYLLAND EVALUERING AF MIDTNET- PROGRAMMET RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2015 REGION MIDTJYLLAND

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere