Bruxelles, den 30. oktober 2009 (OR. en) RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO 15265/09 CO CL 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruxelles, den 30. oktober 2009 (OR. en) RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO 15265/09 CO CL 3"

Transkript

1 RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO Bruxelles, den 30. oktober 2009 (OR. en) 15265/09 CO CL 3 FØLGESKRIVELSE fra: formandskabet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD I BRUXELLES DE OKTOBER 2009 FORMA DSKABETS KO KLUSIO ER Hermed følger til delegationerne formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Bruxelles den oktober /09

2 Det Europæiske Råd understregede, at EU har brug for hurtigt at skabe klarhed over sin institutionelle opbygning for at kunne fungere effektivt, og så frem til en hurtig afslutning af ratificeringsprocessen, således at traktaten kan træde i kraft inden årets udgang. Det Europæiske Råd fastlagde EU's holdning med hensyn til den kommende klimakonference i København, hvor EU vil kunne spille en konstruktiv rolle i slutfasen af forhandlingerne, navnlig om nøglespørgsmål som finansiering, teknologioverførsel, tilpasning, modvirkning og god forvaltningspraksis. Det Europæiske Råd gjorde status over den økonomiske, finansielle og beskæftigelsesmæssige situation og understregede især, at der skal udarbejdes en koordineret exitstrategi for de bredt baserede konjunkturstimulerende politikker, når opsvinget er sikret. Det vedtog EU's strategi for Østersøområdet, som udgør en integreret ramme for tackling af fælles udfordringer. Det gjorde status over fremskridtene med gennemførelsen af foranstaltninger vedrørende ulovlig indvandring og efterlyste en yderligere indsats, navnlig vedrørende forstærkelse af Frontex. Endelig så Det Europæiske Råd på situationen i Afghanistan og Pakistan. o o o Forud for Det Europæiske Råds møde gav formanden for Europa-Parlamentet, Jerzy Buzek, en redegørelse, der blev efterfulgt af en udveksling af synspunkter. o o o I. Institutionelle spørgsmål 1. Det Europæiske Råd hilser det velkommen, at Tyskland, Irland og Polen har ratificeret Lissabontraktaten, hvilket betyder, at den nu er godkendt af alle 27 medlemsstaters befolkning eller parlament /09 1

3 2. Det Europæiske Råd erindrer om, at Lissabontraktatens ikrafttræden kræver, at hver af de 27 medlemsstater ratificerer den i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser. Det bekræfter, at det er fast besluttet på, at traktaten skal træde i kraft inden udgangen af 2009, således at dens virkninger kan udvikles i fremtiden. På grundlag heraf og under hensyntagen til den holdning, som Den Tjekkiske Republik har indtaget, er stats- og regeringscheferne blevet enige om, at de ved indgåelsen af den næste tiltrædelsestraktat og i overensstemmelse med deres respektive forfatningsmæssige krav knytter protokollen (i bilag I) til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. I den forbindelse bekræfter Det Europæiske Råd for så vidt angår den juridiske anvendelse af Lissabontraktaten og dens forbindelser med medlemsstaternes retssystemer, a) at Lissabontraktaten bestemmer, at "beføjelser, der ikke er tildelt Unionen i traktaterne, forbliver hos medlemsstaterne" (artikel 5, stk. 2, i TEU) b) at charteret "er rettet til Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer under iagttagelse af nærhedsprincippet samt til medlemsstaterne, dog kun når de gennemfører EU-retten" (artikel 51, stk. 1, i charteret). 3. Det Europæiske Råd noterer sig det forberedende arbejde med henblik på Lissabontraktatens ikrafttræden (dok /09). Det tilslutter sig formandskabets rapport om retningslinjer for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (dok /09) og opfordrer den kommende højtstående repræsentant til at fremlægge et forslag om tilrettelæggelsen og driften af EU- Udenrigstjenesten så hurtigt som muligt efter Lissabontraktatens ikrafttræden med henblik på Rådets vedtagelse senest ved udgangen af april I den forbindelse erkender det desuden, som det understreges i den europæiske sikkerhedsstrategi, at Den Europæiske Union er nødt til at blive mere handlekraftig, mere sammenhængende og mere strategisk som global aktør, bl.a. i sine forbindelser med strategiske partnere, i forhold til nabolandene og i konfliktramte områder /09 2

4 II. Klimaforandringer 4. Klimaet forandrer sig hurtigere end forventet, og de risici, dette indebærer, kan allerede mærkes. Vi oplever, at isen smelter mange steder, at vandstanden i verdenshavene stiger, og at oversvømmelser, tørke og hedebølger forekommer med større hyppighed, øget intensitet og længere varighed. 5. Der er nu kun få uger til konferencen i København, og Den Europæiske Union er mere end nogensinde fast besluttet på at spille en førende rolle og bidrage til at nå frem til en global, ambitiøs og samlet aftale. Alle parter i forhandlingerne skal give processen fornyet fremdrift, og forhandlingstempoet skal sættes op. 6. Københavnsaftalen skal indeholde bestemmelser om 2º C-målsætningen, ambitiøse tilsagn om emissionsreduktion fra de udviklede lande, passende modvirkningsforanstaltninger fra de udviklede landes side, tilpasning, teknologi og en aftale om finansiering som skitseret nedenfor. Det Europæiske Råd understreger, at der for perioden fra den 1. januar 2013 skal indgås en juridisk bindende aftale, som bygger på Kyotoprotokollen og indoptager alle dens væsentlige bestanddele. Det Europæiske Råd erkender også, at alle lande bør træffe foranstaltninger omgående, herunder de lande, der ikke i øjeblikket er bundet af Kyotoprotokollen. 7. Det Europæiske Råd opfordrer alle parter til at tilslutte sig 2 o C-målsætningen og nå til enighed om globale emissionsreduktioner på mindst 50 % og, som en del af de globale emissionsreduktioner, en samlet emissionsreduktion for de udviklede lande på mindst % inden 2050 i forhold til 1990-niveauet; dette skulle kunne udgøre både en vision og en målestok for fastsættelsen af mellemfristede mål, der justeres jævnligt på grundlag af videnskabelige undersøgelser. Det støtter et EU-mål om som led i de reduktioner, de udviklede lande i henhold til IPCC er nødt til at foretage som gruppe, at reducere emissionerne med % inden 2050 i forhold til 1990-niveauet /09 3

5 8. Den Europæiske Union ligger i front med hensyn til indsatsen for at bekæmpe klimaforandringerne. Den forpligter sig til at træffe beslutning om at yde en 30 %'s reduktion senest i 2020 i forhold til 1990-niveauet som sit betingede tilbud til en global og samlet aftale for tiden efter 2012, under forudsætning af at andre udviklede lande forpligter sig til tilsvarende emissionsreduktioner, og at udviklingslandene yder et passende bidrag i overensstemmelse med deres ansvar og respektive kapaciteter. 9. Handling fra Den Europæiske Unions side alene vil ikke være nok. Der kan kun opnås en samlet og ambitiøs aftale, hvis alle parter bidrager til processen. Andre udviklede lande bør også udvise lederskab og forpligte sig til ambitiøse emissionsreduktioner samt øge deres nuværende tilsagn. Udviklingslandene, navnlig de mest udviklede, bør forpligte sig til passende modvirkningstiltag som et udtryk for deres fælles, men differentierede ansvar og respektive kapaciteter. Det Europæiske Råd understreger behovet for at måle, rapportere og verificere (MRV) modvirkningsindsatsen i alle lande. 10. Tilpasning er et nødvendigt element, som skal behandles samlet i en Københavnsaftale. Det Europæiske Råd henviser til forslaget om at fastsætte en handlingsramme for tilpasning (Framework for Action on Adaptation) som led i denne aftale. Det understreger nødvendigheden af at øge støtten til tilpasning i udviklingslandene indtil og efter 2012 med fokus på lande og regioner, der er særligt sårbare over for klimaforandringernes negative virkninger. 11. Det Europæiske Råd understreger vigtigheden af at skabe incitamenter til at inddrage den private sektor i det teknologiske samarbejde. FoU skal øges betydeligt, der skal fastsættes globale teknologimål, og sikre og bæredygtige teknologier skal udbredes /09 4

6 12. En aftale om finansiering bliver en vigtig del af en aftale i København. En gradvis, men markant stigning i de supplerende offentlige og private finansielle strømme er nødvendig for at hjælpe udviklingslandene med at gennemføre ambitiøse modvirknings- og tilpasningsstrategier. 13. EU er parat til at yde sin rimelige andel af den globale indsats ved at opstille et ambitiøst modvirkningsmål, åbne mulighed for kompensationer og yde sin rimelige andel af offentlig støtte. Det Europæiske Råd tilslutter sig Kommissionens skøn, hvorefter de samlede ekstra nettoomkostninger til modvirkning og tilpasning i udviklingslandene vil kunne udgøre ca. 100 mia. EUR om året inden udgangen af 2020, som skal finansieres af en kombination af landenes egen indsats, det internationale CO 2 -marked og internationale offentlige midler. 14. Det samlede niveau for nødvendig international offentlig støtte skønnes at ligge et sted mellem 22 og 50 mia. EUR om året inden udgangen af 2020, idet der sikres en retfærdig byrdefordeling på globalt plan i overensstemmelse med den fordelingsnøgle, som parterne skal aftale, et forvaltningssystem og gennemførelse med henblik på specifikke modvirkningstiltag og ambitiøse lav-co 2 -udviklings-strategier/lav-co 2 -vækst-planer. Dette interval vil eventuelt kunne begrænses i lyset af topmødet i København. 15. Der skal udvikles effektive institutionelle forvaltningsrammer forud for finansieringen. Det Europæiske Råd støtter oprettelsen af et højniveauforum eller -organ, der skal oprettes under vejledning af UNFCCC, og som bl.a. får til opgave at tilvejebringe en oversigt over internationale kilder til klimafinansiering i udviklingslande. 16. Alle lande, undtagen de mindst udviklede, bør bidrage til den internationale offentlige finansiering på grundlag af en samlet global fordelingsnøgle, der er baseret på emissionsniveauer og BNP, så både ansvaret for de globale emissioner og evnen til at betale bliver afspejlet med betydelig vægt på emissionsniveauer. Vægten på emissionerne bør øges med tiden for at tage hensyn til tilpasninger af økonomierne. EU og dets medlemsstater er parate til at påtage sig deres deraf følgende rimelige andel af den samlede internationale offentlige finansiering /09 5

7 17. Det Europæiske Råd understreger, at international offentlig støtte til hurtig igangsætning er vigtig i forbindelse med en samlet, afbalanceret og ambitiøs Københavnsaftale. Formålet bør være at forberede en konkret og effektiv indsats på mellemlang og længere sigt og undgå udsættelse af en ambitiøs indsats med særlig vægt på de mindst udviklede lande. Det Europæiske Råd noterer sig Kommissionens skøn, hvorefter der er behov for en samlet finansiering på 5-7 mia. EUR om året i de første tre år efter en ambitiøs aftale i København, og understreger, at et tal vil blive fastsat på baggrund af resultatet af konferencen i København. EU og dets medlemsstater er i den forbindelse rede til at bidrage med deres rimelige andel af disse omkostninger. Det Europæiske Råd understreger, at bidraget vil være betinget af, at andre nøgleaktører gør en tilsvarende indsats. 18. Det Europæiske Råd noterer sig, at et betydeligt antal tildelte enheder sandsynligvis vil være uudnyttet i den nuværende forpligtelsesperiode i henhold til Kyotoprotokollen. Dette spørgsmål skal løses, uden at der sker forskelsbehandling, således at europæiske og ikkeeuropæiske lande behandles ens, og således at håndteringen af de overskydende tildelte enheder ikke påvirker en Københavnsaftales integritet. 19. Privat finansiering vil blive stimuleret ved udvikling af et bredt og likvidt CO 2 -marked baseret på robuste lofts- og handelsordninger i de udviklede lande, en reformeret CDM og sektorspecifikke krediterings- og handelsmekanismer til indsatsen i udviklingslandene. 20. Det Europæiske Råd understreger den rolle, som modvirkningsforanstaltninger spiller i forbindelse med arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug, navnlig ved at skabe incitamenter for mindre skovrydning og skovforringelse og for bæredygtig skovforvaltning i udviklingslandene. Der bør indføres en resultatbaseret mekanisme, der tager højde for verificerede emissionsreduktioner /09 6

8 21. Det erindrer om, at risikoen for CO 2 -lækager analyseres og behandles i det nye ETS-direktiv (direktiv 2009/29/EF), så der på baggrund af resultatet af de internationale forhandlinger, og i det omfang disse fører til en global reduktion af drivhusgasemissioner, er mulighed for at overveje passende foranstaltninger, der skal træffes i overensstemmelse med internationale handelsregler, med henblik på at opretholde EU-politikkernes miljømæssige integritet. En ambitiøs international aftale er stadig den bedste måde at håndtere dette spørgsmål på. 22. Det Europæiske Råd noterer sig Kommissionens udkast til afgørelse med en liste over sektorer og undersektorer, der skønnes at være udsat for en signifikant risiko for CO 2 -lækage ud fra de kriterier, der er fastsat i det nye ETS-direktiv (direktiv 2009/29/EF). Det bemærker, at der kan tilføjes sektorer eller undersektorer til listen på grundlag af nye oplysninger, hvis de opfylder de relevante kriterier. Listen vil blive revideret i lyset af resultaterne af de internationale klimaforandringsforhandlinger. 23. Alle internationale parter bør sideløbende med klimafinansieringsbidragene give tilsagn om, at fattigdomsbekæmpelsen og de løbende fremskridt hen imod 2015-målene ikke vil blive undergravet eller sat på spil af denne finansiering. Innovativ finansiering kan spille en rolle i indsatsen for at sikre forudsigelige finansieringsstrømme til bæredygtig udvikling, især til de fattigste og mest sårbare lande. 24. Det Europæiske Råd giver sin tilslutning til de konklusioner, som Rådet vedtog den 21. oktober 2009 (dok /09), og som sammen med disse konklusioner fra Det Europæiske Råd og retningslinjerne i bilaget udgør en stærk forhandlingsposition for EU. Dette vil gøre det muligt for Den Europæiske Union at spille en konstruktiv rolle i den afsluttende fase af forhandlingsprocessen, navnlig med hensyn til nøglespørgsmål som finansiering, teknologioverførsel, tilpasning, modvirkning og god forvaltningspraksis. 25. Det Europæiske Råd opfordrer formandskabet til at tage de nødvendige skridt til at opretholde en stærk forhandlingsposition under hele processen og vil vurdere situationen igen på mødet i december, så de nødvendige afgørelser kan træffes i lyset af de første stadier af konferencen i København /09 7

9 III. Den økonomiske og finansielle situation samt beskæftigelsessituationen 26. Den kraftige nedgang i Europas økonomiske aktivitet er ved at være slut, de finansielle markeder stabiliseres, og tilliden forbedres. Der er dog ingen grund til at stille sig tilfreds, navnlig i betragtning af stigningen i arbejdsløsheden. Det spirende opsving må overvåges på nært hold, og de understøttende politikker bør ikke trækkes tilbage, før opsvinget er endeligt sikret. 27. For at forankre forventningerne og styrke tilliden er det samtidig, når opsvinget er sikret, nødvendigt at udarbejde en koordineret exitstrategi for de bredt baserede konjunkturstimulerende politikker inden for rammerne af gennemførelsen af stabilitets- og vækstpagten. I overensstemmelse med punkt 23 opfordres Kommissionen til at undersøge mulighederne for innovativ finansiering på globalt plan. Det Europæiske Råd udtaler sin støtte til Rådets konklusioner af 20. oktober 2009 og opfordrer Rådet og Kommissionen til at fortsætte deres arbejde vedrørende exitstrategier og aflægge rapport til Det Europæiske Råd i december Det Europæiske Råd så frem til, at de nødvendige skridt bliver taget for at sikre et stærkt og bæredygtigt opsving. Det var enigt om behovet for en koordineret indsats, både i Europa og internationalt, for at generere nye kilder til vækst og højere beskæftigelse i fremtiden. Det understregede vigtigheden af reformer for at styrke det indre marked, skabe investeringer i erhvervslivet og fremtidige job, fremme øget handel og styrke finanssektoren. Det Europæiske Råd ser frem til at drøfte en ny europæisk strategi for beskæftigelse og vækst som en del af den forestående revision af Lissabonstrategien /09 8

10 29. Eftersom beskæftigelsessituationen i Europa kan forventes at blive yderligere forværret, er et fortsat politisk engagement i aktive arbejdsmarkedspolitikker påkrævet. Det er nødvendigt at træffe foranstaltninger for at støtte tilknytningen til arbejdsmarkedet og forhindre, at den høje arbejdsløshed varer ved, for således at sikre et højt beskæftigelsesniveau og holdbare offentlige finanser på lang sigt. Deltagelse på arbejdsmarkedet er en forudsætning for økonomisk vækst, den enkeltes sociale og økonomiske velstand og et Europa med større social samhørighed. I den forbindelse bør aktive politikker for social inklusion og social beskyttelse ligeledes fremmes. Den Europæiske Union kan bidrage til disse bestræbelser ved at fremme samarbejde, koordination og gensidig læring. 30. Det Europæiske Råd minder om sine konklusioner fra juni 2009 om styrkelse af EU's tilsynsrammer og noterer sig, at der var bred enighed i Rådet den 20. oktober 2009 om to lovgivningsforslag (en forordning og en rådsbeslutning) om oprettelse af Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici med ansvar for makrotilsyn. Det Europæiske Råd opfordrer indtrængende formandskabet til at indlede processen med Europa-Parlamentet om disse forslag. Det Europæiske Råd anerkender de fremskridt, der er gjort hidtil, og minder om betydningen af hurtigt at fortsætte arbejdet med oprettelsen af de europæiske tilsynsmyndigheder for mikrotilsyn for at nå frem til en generel indstilling til disse forslag. Det Europæiske Råd henstiller indtrængende til Rådet, at det efter den videre politiske behandling når til enighed senest i december 2009 om den samlede pakke vedrørende oprettelse af en ny tilsynsstruktur i EU. Det Europæiske Råd vil drøfte dette spørgsmål på sit næste møde. 31. Det Europæiske Råd opfordrer til, at der gøres hurtige fremskridt med hensyn til styrkelsen af reguleringsrammerne for forebyggelse, styring og løsning af finansielle kriser og med hensyn til udviklingen af en samlet EU-ramme for tættere politisk koordination vedrørende finansiel stabilitet i overensstemmelse med den køreplan, som Rådet blev enigt om den 20. oktober /09 9

11 32. Det Europæiske Råd glæder sig i denne forbindelse over resultatet af G20-mødet i Pittsburgh, især for så vidt angår udarbejdelsen af en ramme for stærk, bæredygtig og afbalanceret vækst samt det fortsatte arbejde med et charter for bæredygtig økonomisk aktivitet. Det glæder sig også over tilsagnet om at træffe foranstaltninger til at styrke det internationale finansielle tilsyns- og reguleringssystem, herunder reform af de internationale kompensationsstandarder og indførelse af et samlet sæt globale regnskabsstandarder af høj kvalitet. Det Europæiske Råd fremhæver, at IMF og G20 i forbindelse med rammen for stærk, bæredygtig og afbalanceret vækst skal tage fuldt hensyn til den institutionelle økonomiske og politiske struktur i Den Europæiske Union og euroområdet som helhed. Det opfordrer Rådet og Kommissionen til at sikre, at Den Europæiske Union forbereder fremtidige G20-møder grundigt. 33. Det Europæiske Råd hilser de fremskridt velkommen, som er opnået med hensyn til energiinfrastrukturer og -sammenkoblinger samt krisemekanismer siden januar 2009, jf. den rapport, som formandskabet har forelagt (dok /2/09). Det henstiller til de berørte aktører hurtigt at gennemføre de næste skridt i rapporten, især hvad angår forslaget til forordning om gasforsyningssikkerhed, der bør vedtages snarest muligt. 34. Det Europæiske Råd hilser med tilfredshed de initiativer, som Kommissionen har taget med henblik på at stabilisere det europæiske marked for mejeriprodukter som svar på Det Europæiske Råds møde i juni Det noterer sig i den forbindelse Kommissionens forslag om at afbøde de mest presserende likviditetsproblemer i sektoren ved at frigøre 280 mio. EUR over 2010-budgettet. Det Europæiske Råd opfordrer Rådet til fortsat at tage de udfordringer op, som mejerisektoren står over for. Det noterer sig, at Kommissionen har nedsat en gruppe på højt plan, der skal tage sig af den vigtige opgave at drøfte udsigterne på mellemlang og lang sigt /09 10

12 IV. EU-strategien for Østersøområdet 35. Det Europæiske Råd vedtager EU-strategien for Østersøområdet og tilslutter sig Rådets konklusioner om spørgsmålet (dok /09). Denne strategi udgør en integreret ramme til behandling af fælles udfordringer, f.eks. de presserende miljøudfordringer i relation til Østersøen, og til at bidrage til regionens økonomiske succes og dens sociale og territoriale samhørighed samt EU's konkurrenceevne. 36. Det Europæiske Råd opfordrer alle relevante aktører til hurtigt at skride til handling og sikre fuld gennemførelse af strategien, som vil kunne være et eksempel på en makroregional strategi. Det anmoder Kommissionen om at forelægge en fremskridtsrapport for Rådet senest i juni V. Indvandring og asyl 37. Det Europæiske Råd glæder sig over de fremskridt, der er gjort med hensyn til gennemførelsen af de foranstaltninger, som det pegede på på sit møde i juni 2009 vedrørende ulovlig migration i Middelhavsområdet. En beslutsom europæisk reaktion baseret på fasthed, solidaritet og fælles ansvar er fortsat af afgørende betydning i overensstemmelse med den europæiske pagt om indvandring og asyl samt EU's samlede migrationsstrategi. Det opfordrer til en fortsat samordnet indsats for at tage denne udfordring op under ét og undgå nye tragedier på havet. 38. Det Europæiske Råd noterer sig iværksættelsen af pilotprojektet med henblik på fordeling på frivilligt grundlag af personer, der nyder international beskyttelse, og som befinder sig i Malta, og opfordrer indtrængende flere medlemsstater til at deltage i projektet. Det noterer sig også de gode fremskridt, der er gjort med oprettelsen af Det Europæiske Asylstøttekontor, og opfordrer til, at der opnås en aftale inden udgangen af Det noterer sig endvidere det igangværende arbejde vedrørende forstærkelsen af Frontex. Det hilser indledningen af den styrkede dialog om migration med Tyrkiet velkommen og opfordrer til, at der snarest tages konkrete skridt, navnlig med hensyn til tilbagetagelse og grænsekontrol, jf. konklusionerne fra juni /09 11

13 39. En bred, fremadskuende og samlet EU-migrationspolitik, som er i overensstemmelse med folkeretten, udgør grundlaget for bæredygtige aktioner på mellemlang og lang sigt til styring af migrationen. Dette vil blive afspejlet i det flerårige Stockholmprogram, der skal vedtages i december. 40. I denne forbindelse opfordrer Det Europæiske Råd til at øge indsatsen for at vedtage, gennemføre og evaluere instrumenter for at fortsætte med at gennemføre det fælles europæiske asylsystem, idet spørgsmålet om interne sekundære migrationsstrømme samt behovet for konkret og effektiv solidaritet med medlemsstater, der er under særligt pres, tages op til behandling opfordrer Det Europæiske Råd til at styrke Frontex' operative kapaciteter og fremme agenturets udvikling og anmoder Kommissionen om at forelægge forslag med henblik herpå i begyndelsen af En sådan styrkelse kunne baseres på følgende elementer: i) udarbejdelse af klare fælles operative procedurer, der indeholder klare regler for deltagelse i fælles operationer til søs, idet der tages behørigt hensyn til i overensstemmelse med folkeretten at beskytte dem, der har behov for det, og som rejser i blandede strømme ii) øget operativt samarbejde mellem Frontex og oprindelses- og transitlande iii) undersøgelse af muligheden for regelmæssig Frontexfinansieret chartring i forbindelse med fælles tilbagesendelsesflyvninger anmoder Det Europæiske Råd Kommissionen og medlemsstaterne om at fremskynde gennemførelsen af den samlede migrationsstrategi med vægt på dens strategiske og effektive anvendelse, herunder de regionale beskyttelsesprogrammer. I denne sammenhæng vil det være afgørende at sikre effektiv anvendelse af alle relevante eksisterende finansielle instrumenter opfordrer Det Europæiske Råd formandskabet og Kommissionen til at udbygge dialogen med Libyen om styring af migrationen og om en løsning på den ulovlige indvandring, herunder samarbejde til søs, grænsekontrol og tilbagetagelse understreger Det Europæiske Råd betydningen af tilbagetagelsesaftaler som et redskab til bekæmpelse af ulovlig indvandring /09 12

14 VI. Eksterne forbindelser Formandskabets konklusioner - den oktober 2009 i Bruxelles 41. Det Europæiske Råd tilslutter sig konklusionerne fra samlingen i Rådet den 27. oktober om Afghanistan og Pakistan og hilser vedtagelsen af planen for en øget EU-indsats i regionen velkommen. Handlingsplanen vil styrke de afghanske og pakistanske statsinstitutioners civile kapacitet. Den Europæiske Union er nu bedre rustet til at reagere på de udfordringer, som regionen står over for. 42. EU hilser det arbejde velkommen, som udføres af valginstitutionerne i Afghanistan med hensyn til at sikre valgprocessens troværdighed. Det Europæiske Råd understreger, at det er nødvendigt, at anden runde af præsidentvalget bliver troværdig, inklusiv og sikker og afspejler det afghanske folks vilje. Det Europæiske Råd understreger sin tillid til FN's lederskab med hensyn til koordinationen af det internationale samfunds indsats i Afghanistan. 43. Det Europæiske Råd deler bekymringerne over den stadig ringere sikkerhedssituation i Pakistan og støtter Pakistans regering i dens bestræbelser på at opnå kontrol med alle dele af landet. Den Europæiske Union er rede til at hjælpe den berørte befolkning /09 13

15 BILAG I PROTOKOL OM A VE DELSE AF DE EUROPÆISKE U IO S CHARTER OM GRU DLÆGGE DE RETTIGHEDER I DE TJEKKISKE REPUBLIK Stats- og regeringscheferne for Den Europæiske Unions 27 medlemsstater, der noterer sig det ønske, som Den Tjekkiske Republik har udtrykt, der tager hensyn til Det Europæiske Råds konklusioner, er blevet enige om følgende protokol: Artikel 1 Protokol nr. 30 om anvendelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder i Polen og i Det Forenede Kongerige finder anvendelse på Den Tjekkiske Republik. Artikel 2 Titlen, præamblen og den dispositive del af protokol nr. 30 ændres, så de omfatter Den Tjekkiske Republik på samme måde, som de omfatter Polen og Det Forenede Kongerige. Artikel 3 Denne protokol knyttes som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde /09 14 BILAG I

16 BILAG II Retningslinjer for EU's holdning vedrørende international klimafinansiering 1. EU UNDERSTREGER, at alle lande har en fælles interesse i at imødegå klimaforandringerne ved at opbygge drivhusgaseffektive og klimarobuste økonomier og dermed understøtte såvel bæredygtig udvikling som energisikkerhed. Hvis det skal lykkes, vil det kræve et stærkt engagement og en stærk indsats fra alle lande. 2. EU GENTAGER, at alle lande, bortset fra de mindst udviklede, bør dække deres rimelige andel af omkostningerne ved tackling af klimaforandringerne. UNDER HENVISNING TIL Rådets konklusioner fra marts 2009 bør de udviklede lande udvise lederskab ved at forpligte sig til ambitiøse emissionsreduktioner og øge deres nuværende tilsagn. Udviklingslandene, navnlig de økonomisk mere udviklede, bør forpligte sig til nationalt passende modvirkningstiltag og dermed afspejle deres fælles, men differentierede ansvar og respektive kapaciteter. Disse tilsagn, der vil fremme yderligere bestræbelser, bør støttes af en effektiv international arkitektur for samarbejde og passende støtte. International støtte bør også bidrage til tilpasningen til klimaforandringerne. Hensigtsmæssig forvaltning af klimafinansiering 3. EU ERINDRER OM, at formålet med finansiering af CO 2 -markedet og international offentlig støtte er at yde et fuldgyldigt bidrag til Københavnsaftalens mål ved at sikre effektive modvirknings- og tilpasningsforanstaltninger i udviklingslandene. Dette kræver effektive institutionelle forvaltningsrammer, der skal udvikles forud for finansieringen. Det generelle grundlag for indsatsen bør være omfattende nationale strategier /09 15 BILAG II

17 4. EU ERINDRER OM Rådets konklusioner fra marts og juni og BETONER, at de væsentligste komponenter i forvaltningsrammerne for finansieringen af modvirkning bør være: Fremlæggelse af ambitiøse og robuste nationale lav-co 2 -vækst-planer (LCGP'er) fra samtlige lande, bortset fra de mindst udviklede lande. LCGP'erne bør indeholde en beskrivelse af deres nuværende rammer for modvirkning og energipolitik, herunder regulering og prissætning. De udviklede lande bør skitsere deres planer for gennemførelse af reduktionsmål for hele økonomien og for tildeling af international støtte. De udviklede lande bør beskrive deres planlagte emissionsforløb og reduktioner under business-as-usual-scenariet, indkredse brede mulige indsatsområder og -typer i denne henseende, og angive forventninger til indenlandsk og international finansiering. Der bør være en uafhængig international teknisk vurdering af disse nationale planer. Det kan bidrage til at lette adgangen til støtte til specifikke tiltag. Støtte til specifikke nationalt passende modvirkningstiltag (NAMA'er) på sektor- eller programplan kan komme fra en lang række multilaterale og bilaterale kanaler. Sammenhængen og konsistensen i støttesystemet kan bygge på måling, rapportering og verifikation (MRV) af modvirkningstiltagene og de to globale funktioner i form af et register og matchning af støtte og modvirkningsindsats: Tiltag uden støtte kan måles og verificeres nationalt på grundlag af internationalt aftalte standarder og bør rapporteres internationalt. Tiltag, der får støtte og er relateret til CO 2 -markedet, bør måles, rapporteres og verificeres internationalt. MRV-behandling af tiltag, der får støtte, indebærer verifikation af, at såvel finansieringen som tiltaget i sig selv fuldt ud lever op til forpligtelserne /09 16 BILAG II

18 Alle modvirkningstiltag kan opføres i et internationalt register. LCGP'erne og registret over samtlige NAMA'er sikrer fuld gennemsigtighed med hensyn til den ramme, inden for hvilken de enkelte NAMA'er støttes. En matchningsfunktion, der giver overblik og vejledning og bidrager til informationsformidling, kan være til rådighed for såvel de lande, der fremlægger NAMA'er med henblik på støtte, som de lande og institutioner, der tilbyder støtte. Det kan lette matchningen af kompetencer og behov og forbedre den samlede indsats. Forvaltningen på globalt plan bør bygge på principperne om effektivitet, efficiens og retfærdighed. Institutionel forankring af globale funktioner skal bygge på en klar adskillelse af det politiske og det operationelle plan, hvor vejledning gives på det politiske plan, og beslutningstagning og gennemførelse sker på et yderst professionelt teknisk plan. Begge planer kan indhente rådgivning fra internationalt anerkendte eksperter. Det er nødvendigt med en afbalanceret repræsentation på politisk plan. De mangler og ubalancer i finansieringen af modvirknings- og tilpasningstiltag, der måtte opstå, bør overvåges og jævnligt kontrolleres på højt plan af et passende organ. 5. International opfølgning er nødvendig for at sikre klar gennemsigtighed i forbindelse med den samlede indsats. Dette omfatter den nationale indsats, kompensationskøb og offentlig støtte i udviklede lande og indsats uden støtte, indsats med støtte og kompensationsbaserede emissionsreduktioner i udviklingslandene /09 17 BILAG II

19 6. Der bør fastsættes bestemmelser for en effektiv og velordnet overgang fra projektbaserede til sektorbaserede CO 2 -markedsmekanismer, navnlig i de mere udviklede udviklingslande. Dette er nødvendigt for at sikre en overkommelig administration af kompensationskreditering som led i forøgelsen af CO 2 -markedets finansielle strømme til udviklingslandene. Det vil også øge den miljømæssige integritet og indebærer, at udviklingslandene får større skønsbeføjelser med hensyn til, hvilken teknologi og hvilke politikker der anvendes for at yde en indsats for kreditterne. Sektorsystemernes krediteringstærskler og -mål bør fastsættes, så de afspejler en ambitiøs egenindsats i overensstemmelse med landenes respektive kapaciteter. Internationalt samarbejde og en ordning til verifikation og godkendelse af ambitionen i sådanne tærskler og mål vil være afgørende. 7. EU UNDERSTREGER, at international offentlig finansiering også bør støtte tilpasningen til klimaforandringerne i udviklingslandene, navnlig når det gælder de fattigste og mest sårbare lande med begrænset national kapacitet. Tilpasningsspørgsmål bør effektivt indarbejdes i udviklingsstrategier og national planlægning gennem landestyrede processer og koordination. Den finansielle støtte til tilpasningen vil blive baseret på disse nationale strategier og planer. Det internationale plan bør sørge for generel vejledning samt analyse og udveksling af god praksis. Udviklingssamarbejdet og gennemførelsen af bistandsbaserede investeringer bør foregå i fuld overensstemmelse med opbygningen af klimarobuste økonomier, og samtlige nøglespillere inden for udviklingssamarbejdet bør, hvor det er relevant, indarbejde klimahensyn i deres foranstaltninger. Synergien mellem gennemførelsen af international klimafinansiering og anden bistand i udviklingslande bør udnyttes fuldt ud, og gennemførelsen af international klimafinansiering bør overholde aftalte standarder for bistandseffektivitet. Eksisterende institutioners erfaringer med levering af støtte i udviklingslande bør udnyttes fuldt ud. Rapportering om fremskridt med hensyn til tilpasning bør også være landestyret ved hjælp af forbedrede nationale meddelelser /09 18 BILAG II

20 Dækning af ekstraomkostninger og privat finansiering 8. EU UNDERSTREGER, at den finansielle støtte, der er til rådighed, bør øges med tiden i tråd med absorptionskapaciteten, det overordnede indsatsniveau og udviklingen og gennemførelsen af de effektive forvaltningsrammer. Udviklingslandenes egen indsats bør øges i takt med deres udviklingsniveau og ligeledes afspejle det modvirkningspotentiale, der findes. Modvirkningsstøtte ydes til gengæld for specifikke foranstaltninger, der er forankret i en ambitiøs overordnet strategi i modtagerlandet. 9. Kommissionens skøn over kravene til modvirkningsfinansiering forudsætter gennemførelse af de mest omkostningseffektive foranstaltninger. EU UNDERSTREGER, at valg af andre foranstaltninger end de mest omkostningseffektive ikke bør sænke ambitionen for modvirkningsindsatsen, og de deraf følgende ekstra omkostninger bør dækkes af de myndigheder, der foretager sådanne valg. Alle udviklingslande forventes på mellemlang sigt at gennemføre sådanne modvirkningstiltag i form af en egenindsats, som resulterer i direkte økonomiske fordele og direkte støtter bæredygtig udvikling, bl.a. ved at fjerne subsidier til fossilt brændsel og andre incitamenter til valg af ekstremt emissionsintensive produktions- og forbrugsmønstre. Støtte til kapacitetsopbygning for at fremme sådanne politiske ændringer kan vise sig nødvendig. 10. Alle lande vil skulle fremskaffe privat finansiering ved at følge hensigtsmæssige politikker, der bl.a. fremmer investeringsincitamenter. I den forbindelse ANERKENDER EU betydningen af velfungerende finansmarkeder og et godt erhvervsmiljø i udviklingslandene for at muliggøre långivning til lav-co 2 -investeringer og ERKENDER, at långivning fra internationale institutioner også kan spille en rolle som katalysator /09 19 BILAG II

21 11. Privat finansiering vil også blive stimuleret ved udvikling af et bredt og likvidt CO 2 -marked baseret på robuste lofts- og handelsordninger i de udviklede lande, en reformeret CDM og sektorspecifikke krediterings- og handelsmekanismer til indsatsen i udviklingslandene. 12. EU ERKENDER, at udviklingen og resultaterne af et robust CO 2 -marked afhænger af ambitionen for modvirkningsmålene og de respektive emissionsreduktionsmønstre i udviklingslandene. International offentlig finansiering på mellemlang sigt 13. Finansiering gennem CO 2 -markedet bør overvåges og identificeres særskilt og kan ikke medregnes i opfyldelsen af tilsagn om offentlig finansiel støtte, undtagen når det drejer sig om køb af kompensationskreditter, der ikke anvendes til overholdelse af kvantitative mål for emissionsbegrænsninger. 14. En global fordelingsnøgle vil øge det samlede finansieringsbeløb, der rejses, bl.a. ved at sikre tillid til en retfærdig fordeling af finansieringen, og den vil øge den globale ansvarlighed og tage hensyn til udviklingen i verdensøkonomien. Samtidig vil den sikre et mere stabilt niveau af støtte og give et benchmark, der kan bruges til verifikation af finansieringsbidragene. Udviklingslandene vil blive nettobidragsydere i et omfang, der bl.a. afhænger af deres kapacitets- og modvirkningspotentiale. 15. Landene bør finansiere deres bidrag på grundlag af nationale prioriteter og i overensstemmelse med budgetrammer og nationale budgetprincipper. Landene kunne eventuelt overveje anvendelse af indtægter fra specifikke kilder. Indtægter fra specifikke kilder bør anerkendes som bidrag efter den globale fordelingsnøgle, for så vidt disse bidrag utvetydigt kan henføres til et oprindelsesland /09 20 BILAG II

22 16. Robust MRV-behandling i forbindelse med modvirkning og overvågning og gennemgang i forbindelse med tilpasning samt regelmæssig revision bør styrke overholdelsen af internationale finansieringsforpligtelser. 17. Bidrag fra globale kilder vil kunne supplere andre bidrag over de offentlige finanser og vil kunne formidles gennem globale fonde. Finansielle strømme gennem globale fonde bør kanaliseres gennem eksisterende institutioner for at sikre støtte, øge synergien og begrænse de administrative omkostninger. En sådan finansiering vil kunne fokusere på at afhjælpe mangler i den internationale finansiering. 18. For at øge den globale modvirkningsindsats og styrke lige vilkår i forhold til andre emissionskilder UNDERSTREGER EU, at der er stærkt behov for passende global regulering af emissioner, der ellers ikke er omfattet af regulering, fra international luftfart og søtransport. Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) og Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) er hver især passende fora for udviklingen af globale rammer baseret på globale sektorspecifikke mål fastsat af UNFCCC, der bør sikre en flagneutral, ikkeforvridende dækning af de enkelte sektorer med henblik på at undgå CO 2 -lækage og bygge på markedsbaserede foranstaltninger samt overholde det nationale finanspolitiske ansvar. Med henblik på at afspejle forskelligartede forhold og de respektive kapaciteter kunne en del af de potentielle indtægter endvidere anvendes til klimaforandringsformål i udviklingslandene. 19. Der bør opstilles et omfattende sæt af statistiske oplysninger med henblik på klimafinansiering og støtte, helst ved at bygge videre på eksisterende rapporteringsmekanismer såsom OECD-C-systemet for overvågning af finansielle strømme til udviklingslandene, herunder O, på grundlag af en reel inddragelse af udviklingslandene. De statistiske oplysninger bør være helt igennem konsekvente og gennemsigtige og således kunne bidrage til at identificere enhver trussel mod bestræbelserne på at reducere fattigdommen og indsatsen for at opfylde 2015-målene /09 21 BILAG II

23 BILAG III ERKLÆRI G OM IRA Det Europæiske Råd er fortsat fast besluttet på, at der skal findes en diplomatisk løsning på spørgsmålet om Irans atomprogram, og opfordrer indtrængende Iran til at samarbejde fuldt ud i forbindelse med denne indsats. Det Europæiske Råd gentager sin alvorlige bekymring over udviklingen af Irans atomprogram og Irans vedvarende manglende opfyldelse af sine internationale forpligtelser. Afsløringen for nylig af berigelsesanlæg i nærheden af Qom har yderligere forstærket denne bekymring. Det Europæiske Råd tilskynder kraftigt Iran til at efterkomme kravene i FN's Sikkerhedsråds resolutioner og til at samarbejde fuldt ud med IAEA om at løse alle udestående spørgsmål og genopbygge tilliden til, at Irans atomprogram udelukkende tjener fredelige formål. Det Europæiske Råd opfordrer også Iran til at nå til enighed med IAEA om planen om levering af nukleart brændsel til forskningsreaktoren i Teheran, hvilket vil kunne bidrage til opbygning af tilliden, samtidig med at Irans behov for radioisotoper til medicinske formål tilgodeses. Fremskridt med hensyn til det iranske atomspørgsmål vil kunne bane vejen for bedre forbindelser mellem EU og Iran og åbne op for et samarbejde til begge parters fordel på det politiske, økonomiske, sikkerhedsmæssige og tekniske område. Det Europæiske Råd vil fortsætte gennemgangen af samtlige aspekter af det iranske atomspørgsmål og i forbindelse med tosporstilgangen træffe afgørelse om, hvilke skridt der fremover bør tages /09 22 BILAG III

24 Det Europæiske Råd beklager de fortsatte overtrædelser af menneskerettighederne i Iran. Det er alvorligt bekymret over brugen af dødsstraf, den voldelige undertrykkelse af oppositionen og masseretssagerne mod journalister, menneskerettighedsforkæmpere og politiske aktivister efter valget i Iran. Det Europæiske Råd udtrykker sin fortsatte bekymring over situationen for personalet ved EU's missioner og for EU-borgere i Iran, som er blevet stillet for retten i den seneste tid, og opfordrer til, at de løslades omgående og uden betingelser /09 23 BILAG III

25 BILAG IV LISTE OVER DOKUME TER FORELAGT FOR DET EUROPÆISKE RÅD Situationsrapport fra formandskabet om det forberedende arbejde med henblik på Lissabontraktatens ikrafttræden (dok /09) Formandskabets rapport til Det Europæiske Råd om Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (dok /09) Rådets konklusioner af 21. oktober 2009 om EU's holdning med henblik på klimakonferencen i København (dok /09) Rådets konklusioner af 20. oktober 2009 om exitstrategier (dok /09) Skrivelse fra formanden for Rådet (økonomi og finans) om status over arbejdet med finansielt tilsyn (dok /09) Rapport om fremskridtene med hensyn til energiforsyningssikkerhed (dok /2/09 REV 2) Rådets konklusioner af 26. oktober 2009 om strategien for Østersøområdet (dok /09) Rådets konklusioner af 27. oktober 2009 om Afghanistan og Pakistan (dok /09) Rådets konklusioner af 27. oktober 2009 om styrkelse af EU's indsats i Afghanistan og Pakistan (dok /09) 15265/09 24 BILAG IV

Foreløbig uredigeret udgave. Beslutning -/CP.15

Foreløbig uredigeret udgave. Beslutning -/CP.15 Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 327 Offentligt Uofficiel oversættelse af Copenhagen Accord Foreløbig uredigeret udgave Partskonferencen Beslutning -/CP.15 tager Københavnssaftalen

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/3 2005 Bilag 10 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere. Bilag Journalnummer 1 400.C.2-0 EUK 21. marts 2005 Til underretning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2013 COM(2013) 379 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om gennemførelsen af de overordnede retningslinjer i den økonomiske politik i de lande, der

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 19.4.2013 2012/0122(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

I. 2030-RAMME FOR KLIMA- OG EERGIPOLITIKKE

I. 2030-RAMME FOR KLIMA- OG EERGIPOLITIKKE Det Europæiske Råd Bruxelles, den 23. oktober 2014 (OR. en) SN 79/14 NOTE Vedr.: Det Europæiske Råd (den 23.-24. oktober 2014) Konklusioner om 2030-rammen for klima- og energipolitikken I. 2030-RAMME FOR

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0308/2012 af F. M., italiensk statsborger, om den skovbrugspolitik, den peruvianske regering fører

Læs mere

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juli 2000 (28.07) (OR. fr) 9895/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 46 SAN 76 ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. oktober 2012 (09.11) (OR. en) 15647/12 JEUN 88 SOC 873 EDUC 319 CULT 138 RELEX 986 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS Euroområdets stats- og regeringschefer har besluttet at vedtage en pagt for euroen for at

Læs mere

14121/15 aan/aan/ef 1 DGC 2B

14121/15 aan/aan/ef 1 DGC 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2015 (OR. en) 14121/15 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 17. november 2015 til: delegationerne CSDP/PSDC 617

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 13.6.2007 ARBEJDSDOKUMENT om diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt Det Europæiske Råd Bruxelles, den 18. marts 2016 (OR.en) SN 38/16 NOTE Vedr.: Erklæring fra EU og Tyrkiet SN 38/16 1 Erklæring fra EU

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt Det Europæiske Råd Bruxelles, den 7. marts 2016 (OR. en) SN 28/16 NOTE Vedr.: Erklæring fra EU's stats- og regeringschefer

Læs mere

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. oktober 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 14949/14 FISC 181 ECOFIN 1001 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14576/14

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. december 1997 RÅDET (OR. f) 13241/97 LIMITE AGENDA 26 ELARG 29 NOTE FRA FORMANDSKABET

DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. december 1997 RÅDET (OR. f) 13241/97 LIMITE AGENDA 26 ELARG 29 NOTE FRA FORMANDSKABET DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. december 1997 RÅDET (OR. f) 13241/97 LIMITE AGENDA 26 ELARG 29 NOTE FRA FORMANDSKABET Vedr.: Rapport fra formandskabet til Det Europæiske Råd om EU's udvidelse og

Læs mere

7144/16 ams/fh/hm 1 DGE 1A

7144/16 ams/fh/hm 1 DGE 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. marts 2016 (OR. en) 7144/16 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet ENV 170 FIN 177 AGRI 136 IND 54 SAN 100 De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 28-294

ÆNDRINGSFORSLAG 28-294 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2010/0115(NLE) 8.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 28-294 Udkast til betænkning Csaba Őry (PE441.223v01-00) om forslag til Rådets afgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 01. juli 2016 Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 11.01.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om klimaforandringernes økonomiske og finansielle indvirkning på AVS-staterne

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 27.5.2015 2015/2074(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Budget 2016 - mandat for trepartsmødet

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Spørgsmål 9 dels Indien laves en formulering, der sikrer, at miljøproblemer, og ikke mindst klimaproblemerne kommer til at spille en vigtig

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: PROTOKOL, BILAG IX UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 30.4.2010 PE441.160v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 (PE441.159v01-00) om EU s holdning i forbindelse med G20-topmødet i Toronto AM\814973.doc PE441.160v01-00

Læs mere

7514/12 aan/ams/gm/pfw/pj/hsm 1 DG I 1A

7514/12 aan/ams/gm/pfw/pj/hsm 1 DG I 1A RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO Bruxelles, den 12. marts 2012 (16.03) (OR. en) 7514/12 E V 198 DEVGE 62 RELEX 211 O U 32 ECOFI 240 ORIE TERE DE OTE fra: generalsekretariatet til: delegationerne Vedr.: Rio+20:

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0429 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0429 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0429 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 429 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Det Forenede Kongeriges nationale reformprogram

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2011-5794 lec 1. november 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 .. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2102(INI) 06.10.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 Sirpa Pietikäinen (PE448.751v01-00) Skat og udvikling - samarbejde med udviklingslandene om god

Læs mere

AFTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAB MELLEM DEN ISLAMISKE REPUBLIK AFGHANISTAN OG KONGERIGET DANMARK

AFTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAB MELLEM DEN ISLAMISKE REPUBLIK AFGHANISTAN OG KONGERIGET DANMARK AFTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAB MELLEM DEN ISLAMISKE REPUBLIK AFGHANISTAN OG KONGERIGET DANMARK Den Islamiske Republik Afghanistans regering og Kongeriget Danmarks regering (herefter benævnt parterne

Læs mere