NFA ÅRSBERETNING 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NFA ÅRSBERETNING 2008"

Transkript

1 NFA ÅRSBERETNING 2008 De væsentligste faglige resultater i 2008

2 2008 har som sædvanlig, fristes man til at sige været et begivenhedsrigt år. En international ekspertkomité gennemførte en evaluering af NFA og afleverede sin rapport den 1. oktober. Konklusionerne i evalueringen var meget klare: NFA leverer forskning, der kvalitetsmæssigt er på højde med universiteternes forskning. Samtidig formår NFA at levere forskning, der efterspørges af stakeholderne, uden at det går ud over NFA s neutralitet og integritet. Den flotte evaluering af NFA s forskning bekræfter samlet set, at NFA er godt rustet til at imødekomme de høje krav og store forventninger, der bliver stillet fra omverdenen. Universitetssamarbejdet er i 2008 blevet yderligere intensiveret med adjungering af en række forskere til Københavns Universitet, planlægning og gennemførelse af undervisningen i arbejdspsykologi på Københavns Universitet samt gennemførelse af forelæsninger, censor- og opponentvirksomhed på en række universitetsuddannelser. Jeg vil også benytte denne plads til at fremhæve den positive udvikling, som den europæiske arbejdsmiljøforskning er inde i. Den europæiske sammenslutning af arbejdsmiljøforskningsinstitutter, PEROSH, som NFA s direktør er formand for på tredje år, har i efteråret 2008 besluttet for første gang at indlede samarbejde om forskningsprojekter finansieret af institutternes egne midler. I første omgang drejer det sig om 9 fælles forskningsprojekter. NFA s forskning har i 2008 budt på nogle spændende resultater, som giver lovende perspektiver for forskningen. Jeg vil fremhæve to ph.d.-projekter uden dermed at negligere mange af de andre flotte forskningsresultater, der blev opnået i Den ene afhandling bygger på resultaterne af et forsøg med styrketræning af kontorpersonale, der blev gennemført på NFA fra september 2005 til marts Forsøget viste, at målrettet styrketræning er et effektivt middel til at mindske kroniske smerter i nakkemusklerne. Resultaterne kan få stor betydning for den fremtidig behandling af kroniske smerter i nakkemusklerne, og det kan komme til at berøre ganske mange. Antallet af personer som har smerter i nakkemusklerne er nemlig steget støt gennem de seneste to årtier, og det er nu en af de mest almindelige former for besvær i USA og Europa. Den anden afhandling omhandlede nanopartiklers evne til at inducere inflammation, mutationer og DNA-skader i lungecellerne. Resultaterne fra ph.d.-studiet viser blandt andet, at en række nanopartikler i varierende grad forårsagede inflammation i lungeceller hos mus. Især karbon-nanorør forårsagede en kraftig, men dog kortvarig, inflammation. Ph.d.-studiet bidrager med ny viden om, hvordan nanopartikler påvirker levende organismer. Denne viden er særdeles nyttig i en tid, hvor produkter, der indeholder nanopartikler, bliver stadigt mere udbredte. Jeg vil også fremhæve et hvidbogsarbejde om muskel-skeletbesvær og sygefravær, som NFA har stået i spidsen for, og som blev afsluttet i august Hvidbogen var bestilt af beskæftigelsesministeren som et led i regeringens prioritering af indsatsen mod muskel- og skeletbesvær. Formål med hvidbogen var at tilvejebringe et systematisk overblik over den eksisterende viden om sammenhænge 2

3 mellem muskel- og skeletbesvær og sygefravær, arbejdsfastholdelse og tilbagevenden til arbejdet efter langvarigt sygefravær. Hovedbudskabet i hvidbogen er, at muskel- og skeletbesvær og sygefravær bør betragtes ud fra en tværfaglig synsvinkel, hvor både fysiske og psykosociale forhold inddrages. Hvidbogen anbefaler generelt, at der sikres arbejdspladser, hvor de ansatte oplever tilfredshed med arbejdspladsens indretning, at patienter med muskel- og skeletbesvær holder sig fysisk i gang, og at arbejdspladsen og arbejdsforholdene tilpasses med henblik på, at mennesker med muskel- og skeletbesvær kan arbejde i størst muligt omfang, også selvom det ikke kan lade sig gøre med 100 % effektivitet. Hvidbogen udgør et vigtigt fagligt grundlag for den fremtidige indsats mod sygefravær som følge af muskel- og skeletbesvær. Det bekræftes bl.a. ved, at regeringens sygefraværshandlingsplan tager højde for en række af hvidbogens anbefalinger. Ph.d.-studierne og hvidbogen er alle gode eksempler på forskningsområder, der kan indgå i NFA s fremtidige strategiske forskningsprioritering, som bestyrelsen træffer beslutning om i første halvdel af På bestyrelsens vegne Kjeld Møller Pedersen Bestyrelsesformand 3

4 BESTYRELSEN Professor Kjeld Møller Pedersen (formand) Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet Arbejdsmiljøchef Lars Andersen Lederne Udviklingschef Andy Andresen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Professor Anja Boisen Danmarks Tekniske Universitet Professor Per Langaa Jensen Akademikernes Centralorganisation Centerchef Mikkel Haarder KL LO-sekretær Ejner K. Holst (næstformand) Landsorganisationen i Danmark Underdirektør Thomas Philbert Nielsen Dansk Arbejdsgiverforening Professor Torben Sigsgaard Aarhus Universitet Professor Steffen Loft Københavns Universitet Seniorforsker Bjørg Åse Sørensen Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo Seniorforsker Johnny Dyreborg NFA Seniorforsker Karin Sørig Hougaard NFA 4

5 LEDELSEN DIREKTION LEDELSESGRUPPE Direktør Palle Ørbæk Vicedirektør Ulla W. Skjøth Forskningsdirektør Otto M. Poulsen Projektkoordinationschef Lars Andrup for projektgrupperne: Mikrobiologi Toksikologi Intervention over for indvandrere i rengøringsbranchen og Hudlidelser Nanotoksikologi og arbejdshygiejne Projektkoordinationschef Elsa Bach for projektgrupperne: Overvågning Arbejdsulykker SOSU II Ledelse, organisation og arbejdsmiljø Team og ledelse Projektkoordinationschef Paul-Anker Lund for projektgrupperne: Psykofysiologi Arbejdstid Støj og stress APV-forskning Forebyg mobning Arbejdsmiljø og mentalt helbred Funktion og smerte Projektkoordinationschef Søren Jensen Sekretariatschef Kim Winding 5

6 De væsentligste faglige resultater i 2008 FORSKNINGSPRODUKTIONEN Det er to helt afgørende målsætninger for NFA, at den videnskabelige produktion er omfattende, og at kvaliteten af forskningen er høj. NFA har for andet år i træk haft en betydelig vækst i antal publicerede artikler, både når man ser på det samlede antal, og når man ser på antal artikler pr. forskerårsværk. Der blev publiceret 126 peer reviewede artikler i 2008, hvoraf 123 var i udenlandske tidsskrifter. Med 69 forskerårsværk svarer 126 artikler til 1,8 artikel pr. forskerårsværk. Antallet af forskningsresultater publiceret i internationale videnskabelige tidsskrifter har aldrig været større, hverken i absolutte termer eller i forhold til antal forskerårsværk. Væksten er bl.a. et resultat af NFA s målrettede satsning på at øge den videnskabelige produktion. UNIVERSITETSSAMARBEJDET Samarbejdet med universiteterne bliver fortsat intensiveret i bredden og dybden. I 2008 blev endnu en rammeaftale med et universitet (Syddansk Universitet) underskrevet. NFA har i forvejen rammeaftaler med KU, AU, DTU og AAU. Aftalerne er opbygget som rammeaftaler med det overordnede formål at leve op til hensigten med globaliseringsstrategien om styrkelse af dansk forskning og uddannelse. Rammeaftalerne har til formål at realisere yderligere synergi inden for forskning, at forbedre evnen til at tiltrække internationale forskningsmidler og at øge bidraget til universiteternes uddannelse. Rammeaftalerne udpeger de områder, hvor der er mulighed for at opnå synergi ved samarbejde om forskning, uddannelse og undervisning, idet konkrete samarbejder af et vist omfang samt samarbejder, der indebærer økonomiske mellemværender mellem parterne, udmøntes i separate samarbejdsaftaler. I forhold til AAU, DTU og KU indgås ofte konkretiserende samarbejdsaftaler, som rammer for fx fælles beslægtede forskningsprojekter. I 2008 blev der indgået konkretiserende samarbejdsaftaler med en række institutter på universiteterne. For så vidt angår NFA s bidrag til universitetsuddannelserne har NFA i 2008 bl.a. deltaget aktivt i planlægningen af en ny eliteuddannelse i miljø og sundhed sammen med DTU og de biovidenskabelige, farmaceutiske, sundhedsvidenskabelige og naturvidenskabelige fakulteter på KU. Denne nye, tværfaglige uddannelse er for nylig blevet godkendt af Akkrediteringsrådet. NFA har i 2008 desuden haft ansvar for og gennemført undervisning i væsentligt omfang på Institut for Psykologi, Institut for Folkesundhedsvidenskab og Institut for Kemi på Københavns Universitet, Institut for Ledelse på CBS, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på Roskilde Universitetscenter samt DTU Management på Danmarks Tekniske Universitet. Endelig er fire af NFA s seniorforskere og professorer i 2008 blevet adjungeret til Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab. 6

7 REGERINGENS SYGEFRAVÆRSANALYSE NFA har i foråret 2008 bidraget til det store analysearbejde, der ligger til grund for regeringens sygefraværshandlingsplan. I tillæg hertil har NFA i løbet af 2008 hyppigt rådgivet Beskæftigelsesministeriet om spørgsmål relateret til den eksisterende forskningsbaserede viden om sygefravær. Startskuddet for regeringens sygefraværshandlingsplan fra juni 2008 var en konference om sygefravær og arbejdsfastholdelse, som fandt sted i Odense. NFA var faglig arrangør af konferencen, som havde over 300 deltagende virksomheder, kommunale medarbejdere, jobcenterchefer, læger samt repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Det centrale faglige grundlag for konferencen var Hvidbog om sygefravær og muskel-skeletbesvær. NFA husede den ekspertgruppe, der forfattede hvidbogen, og flere af NFA s forskere var medforfattere på hvidbogen. Hovedbudskabet i hvidbogen er, at muskel- og skeletbesvær og sygefravær bør betragtes ud fra en tværfaglig synsvinkel, hvor både fysiske og psykosociale forhold inddrages. Hvidbogen anbefaler generelt, at der sikres arbejdspladser, hvor de ansatte oplever tilfredshed med arbejdspladsens indretning, at patienter med muskel- og skeletbesvær holder sig fysisk i gang, og at arbejdspladsen og arbejdsforholdene tilpasses med henblik på, at mennesker med muskel- og skeletbesvær kan arbejde i størst muligt omfang, også selvom det ikke kan lade sig gøre med 100 % effektivitet. PEROSH 2008 var på flere måder et afgørende år for PEROSH den europæiske sammenslutning af arbejdsmiljøforskningsinstitutter. NFA s direktør blev i slutningen af 2008 genvalgt som formand for PEROSH for en ny toårig periode. Desuden blev PEROSH-medlemmerne i efteråret 2008 enige om for første gang at iværksætte samarbejde om, i første omgang, 9 forskningsprojekter. Blandt temaerne for de 9 forskningsprojekter er: Seniormedarbejderes arbejdsmiljø, primær og sekundær forebyggelse af depression, måling og risikovurdering af nanopartikler, interventionsforskning vedr. muskel-skeletbesvær, sikkerhedskultur og arbejdsulykker samt udvikling af bedre undersøgelsesmetoder og metoder, der fungerer på tværs af de europæiske lande. PEROSH besluttede i 2008 at etablere et sekretariat og ansætte en Coordinator of European Affairs i tilknytning til det belgiske arbejdsmiljøinstitut. Koordinatoren skal være PEROSH s kontaktperson i forhold til EU og i forhold til andre internationale stakeholdere. DEN INTERNATIONALE EVALUERING 2008 Som et led i regeringsbeslutningen i 2006 om et nyt forskningslandskab blev det bl.a. besluttet, at en international komité af anerkendte eksperter skulle evaluere kvaliteten og relevansen af NFA s forskning, og om NFA levede op til målene i regeringsbeslutningen om uddannelsesbidrag, myndighedsopgaver og en ny organisering. 7

8 Den 1. oktober 2008 afleverede komitéen sin rapport, som sammenfattende konkluderer, at (dansk oversættelse): NFA s forskningskvalitet er høj og på niveau med universiteterne og andre højtrangerende forskningsinstitutioner. Den videnskabelige produktion på NFA er ligeledes høj og tilmed i vækst. Om relevansen af NFA s forskning hedder det: NFA s forskningsbaserede viden værdsættes meget højt og anses for værdifuld af stakeholderne, dvs. arbejdsmarkedets parter, de arbejdsmiljøprofessionelle, virksomheder og myndigheder. Desuden opleves den strategiske retning som værende i overensstemmelse med stakeholdernes ønsker og udtalte behov. Anvendeligheden af NFA s forskningsbaserede viden blandt stakeholderne er stigende. Om effekten af NFA s forskning fremgår det: NFA forsyner Beskæftigelsesministeriet og Arbejdstilsynet med forskningsbaseret viden i et omfattende og stigende omfang og bidrager hermed væsentligt til udarbejdelse af politikker og til myndighedsudøvelse inden for arbejdsmiljøområdet. Evalueringskomitéen konkluderer, at den optimale basisbevilling for NFA bør være på mindst samme niveau som den nuværende bevilling, for at NFA kan opfylde sine nationale forpligtelser, og at en øget konkurrenceudsættelse ikke vil resultere i yderligere kvalitetsforbedringer. NFA S FORSKNINGSRESULTATER Afhængig af hvordan man afgrænser forskningsfelterne, blev der inden for de strategiske forskningsområder publiceret følgende antal videnskabelige, peer reviewede artikler: Forskningsområde Antal artikler Psykisk arbejdsmiljø 29 Muskel- og skeletbesvær 24 Fravær 12 Arbejdsulykker 6 Organisation og ledelse 5 Støj 3 Nye teknologier 11 Beredskab og overvågning 36 8

9 ARTIKLERNE INDEN FOR PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMHANDLEDE BL.A.: Effekterne af lange og skæve arbejdstider Artiklen gennemgår den videnskabelige viden på området og konkluderer, at der er klare, negative konsekvenser af skæve arbejdstider på privatlivet. Imidlertid er der behov for flere interventionsstudier og studier over tid på området. Vold og trusler om vold mod personale i sundhedssektoren Studiet analyserer hyppigheden af episoder med vold og trusler om vold mod sundhedspersonale det første år efter dimittering fra SOSU-skolen. Studiet viste, at der er en ganske høj risiko for at blive udsat for vold og trusler om vold det første års tid efter graduering fra SOSU-skolen. Næsten 25 % af det undersøgte personale havde inden for det første år været udsat for vold, mens godt 33 % havde været udsat for trusler om vold. Forekomst af mobning på arbejdspladsen og risikogrupper En undersøgelse af forekomsten af mobning på forskellige typer af arbejdspladser antyder, at både erhvervsstatus og fordelingen af mænd og kvinder på arbejdspladsen er risikofaktorer i forhold til at blive udsat for mobning. Undersøgelsen ser for første gang nærmere på, hvor udbredt mobning er på det danske arbejdsmarked i en repræsentativ befolkningsundersøgelse sammenlignet med tidligere undersøgelser. Undersøgelsen viser, at ufaglærte medarbejdere er hyppigst udsat for mobning, mens ledere er de mindst udsatte for mobning. Som noget nyt viser de foreløbige resultater, at selv om mænd og kvinder har lige stor risiko for at blive udsat for mobning generelt set, så forekommer der mere mobning på arbejdspladser, der enten er mands- eller kvindedomineret. ARTIKLERNE INDEN FOR MUSKEL- OG SKELETBESVÆR OMHANDLEDE BL.A: Effekten på nakkesmerter af målrettet styrketræning En række videnskabelige artikler fra 2008 har omhandlet de positive effekter ved målrettet styrketræning af bestemte muskelgrupper hos kontorpersonale med nakkesmerter. Forsøgene viser, at det er afgørende for effekten, at der er tale om målrettet styrketræning. Undersøgelse af de fysiske belastninger hos hospitalspersonale En spørgeskemaundersøgelse blandt et stort antal hospitalsmedarbejdere viser, at lænderygsmerter hænger tæt sammen med, hvor mange patienter man dagligt håndterer manuelt. 9

10 ARTIKLERNE INDEN FOR OMRÅDET FRAVÆR OMHANDLEDE BL.A.: Sammenhængen mellem alvorlig depression og førtidspensionering Et studie af et repræsentativt udsnit af den erhvervsaktive befolkning fandt, at svær depression giver markant forøget risiko for senere tilkendelse af førtidspension. Det psykiske arbejdsmiljøs indvirkning på risikoen for førtidig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Studiet fandt, at psykiske arbejdsmiljøfaktorer kan forklare % af førtidspensionssagerne, når der tages højde for en række baggrundsfaktorer. Skifteholdsarbejde og sygefravær Det blev undersøgt, om personer med skifteholdsarbejde har forøget risiko for såvel kort som langvarigt sygefravær. Studier fandt ingen forøget risiko, når der blev kontrolleret for en række baggrundsfaktorer såsom alder, uddannelse og livsstil. Den 8. februar 2008 afholdt NFA det første af en række TTA-netværksmøder med deltagelse af en række arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. Målet for netværkets arbejde er at opsamle den tilgængelige, dokumenterede viden om arbejdsfastholdelse og tilbagevenden til arbejdet fra igangværende og afsluttede projekter i Danmark. Dette er der kommet en oversigt ud af, som gennemgår en række udvalgte, reproducerbare TTA-projekter i Danmark. En fælles, central pointe, som kan uddrages fra TTA-projekterne er, at de centrale aktører skal arbejde tæt sammen omkring den langtidssygemeldte, og samtidig skal alle have en fælles forståelse af, at arbejdet kan have positiv betydning for helbredelsen. Dette er nødvendigt for at nedsætte sygefraværet og undgå, at folk falder ud af arbejdsmarkedet. ARTIKLERNE INDEN FOR ARBEJDSULYKKER OMHANDLEDE BL.A.: Undersøgelse af arbejdsulykker inden for vejtransportsektoren Undersøgelserne viste, at medarbejdere inden for vejtransportsektoren har forøget risiko for arbejdsulykker i form af bl.a. knoglebrud, forstuvninger og hjernerystelse. En landsdækkende undersøgelse af sammenhængen mellem alvorlige hovedskader og Parkinsons syge Studiet fandt ingen forøget risiko for Parkinsons syge hos personer, der har haft alvorlige hovedskader. Desuden blev forskningsprojektet FAIS (Forebyggelse af alvorlige arbejdsulykker gennem intervention i sikkerhed og sikkerhedskultur) afsluttet i Formålet med projektet var at udvikle branche- og virksomhedstilpassede ændringstiltag, der kan reducere forekomsten af arbejdsulykker ved hjælp af proaktive strategier for sikkerhedsarbejdet og at 10

11 vurdere effekten af disse ændringstiltag på virksomhedernes sikkerhedsarbejde og udvikling af sikkerhedskulturen. Det fremgår af projektets hovedkonklusion, at bedre sikkerhed og færre ulykker på byggepladser, i industri og i godstransportbranchen kan opnås, hvis ledelsen taler direkte med medarbejderne om sikkerheden i det daglige. NFA s forskning bringer nye perspektiver ind i forskningen i arbejdsulykker. Hvor fokus tidligere har været mere rettet mod risikofaktorer, viser NFA s forskning, at det giver langt bedre resultater at fokusere på indarbejdelse af en proaktiv sikkerhedskultur på arbejdspladsen. ARTIKLERNE INDEN FOR ORGANISATION OG LEDELSE OMHANDLEDE BL.A.: Virksomhedens sociale kapital En hvidbog om virksomhedens sociale kapital argumenterer for, at der er en klar sammenhæng mellem social kapital og virksomhedens performance. Det gælder både i form af højere produktivitet og kvalitet og i form af et bedre arbejdsmiljø med et lavere sygefravær. Tillid, retfærdighed og samarbejde er fundamentet i virksomhedens sociale kapital. Rapporten for projektet VIPS om virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø viser overordnet set, at de virksomheder, der satser på at udvikle det psykiske arbejdsmiljø i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere får et bedre psykisk arbejdsmiljø. Imidlertid findes der ikke en regelret og simpel metode til at skabe det gode psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne fra VIPS-projektet præsenteres i bogen Arbejdets kerne: Om at arbejde med psykisk arbejdsmiljø i praksis. Forskerne bag projektet Ledelse af team har desuden undersøgt forholdet mellem ledelse, teamorganisering og medarbejdernes psykosociale arbejdsmiljø i en offentlig og en privat virksomhed. Baggrunden for projektet er, at virksomheder i stigende omfang organiserer medarbejdere i teams, og at der er et behov for mere viden om, hvad der skal til, for at teamorganisering forbedrer arbejdsmiljøet, og hvad der er afgørende for, om udfaldet af den nye organisering bliver godt eller dårligt. Resultaterne af projektet viser bl.a., at mellemlederens rolle i en forandringsproces er central i forhold til medarbejdernes oplevelse af graden af rolleklarhed, social støtte og involvering, som igen påvirker graden af medarbejdernes trivsel og jobtilfredshed. Hvorvidt der sker en forbedring i rolleklarhed, social støtte og involvering afhænger af, hvordan mellemlederen konkret arbejder med forandring i dagligdagen. 11

12 ARTIKLERNE INDEN FOR OMRÅDET STØJ OMHANDLEDE BL.A.: Risiko for udvikling af tinnitus ved erhvervsmæssig udsættelse for støj Formålet med undersøgelsen var at undersøge sammenhængen mellem udsættelse for støj og udvikling af tinnitus hos hhv. normalt hørende medarbejdere og medarbejdere med hørenedsættelse. Undersøgelsen viste ingen tegn på, at medarbejdere med normal hørelse havde forøget risiko for tinnitus ved udsættelse for støj på arbejdet. Derimod havde medarbejdere, der i forvejen havde hørenedsættelse, en forøget risiko for at udvikle tinnitus ved udsættelse for støj. Fysiologiske effekter af udfordrende arbejdsopgaver og støj i åbne kontorlandskaber En række forsøgspersoner blev udsat for mentalt krævende arbejdsopgaver i et åbent kontorlandskab med moderat baggrundsstøj. Undersøgelsen fandt ingen negative fysiologiske effekter af kontorstøj. Derimod oplevede forsøgspersonerne arbejdsopgaverne som mere krævende, når der var baggrundsstøj. ARTIKLERNE INDEN FOR OMRÅDET NYE TEKNOLOGIER OMHANDLEDE BL.A.: Toksikologien af fullerener Eksponeringsrisici ved en række forskellige nanopartikler NFA har i det forløbne år markeret sig inden for flere områder af forskningen i risici forbundet med produktion og anvendelse af tekniske nanopartikler. To studier er publiceret, hvor eksponeringsrisici for håndtering af pulver vurderes med støvningstest. Disse studier viser, at der er stor variation i nanopartiklers støvningsindeks, og at lagringsforhold kan påvirke eksponeringsfaren markant. NFA har desuden gennemført en kortlægning af de produktkategorier, som i dag hyppigst indeholder nanopartikler, og de produktkategorier som med den teknologiske udvikling vil komme til at bestå af partikler i nanostørrelse på længere sigt. Inden for det toksikologiske område har der primært været forsket i lungeeffekter og partiklers transport i kredsløbet. I det indeværende år er der kommet ny viden om mekanismerne bag de toksiske effekter af en række nanopartikler bl.a. kvanteprikker (quantum dots), carbon black, karbon-nanorør, C60-fullerener og guld. Karbon-nanorør forårsagede en usædvanlig kraftig, men kortvarig inflammation i lunger på mus. Effekten adskilte sig fra andre testede og sammenlignelige partikler, hvilket gør dem interessante i forhold til fremtidig forskning. Guldpartikler i nanostørrelse ophobedes i leveren og svandt meget langsomt hos mus efter intravenøs injektion. Inden for nye, grønne teknologier har der bl.a. været forsket i eksponeringsrisici på biobrændselsanlæg samt på gartnerier, der anvender biopesticider. 12

13 ARBEJDSMILJØOVERVÅGNINGEN Overvågningsområdet har i 2008 bl.a. bidraget med et større antal analyser i forbindelse med udarbejdelse af sygefraværshandlingsplanen samt analyser til brug for forebyggelseskommissionens arbejde. Desuden er der bidraget med analyser til den årlige overvågningsrapport til Arbejdsmiljørådet. Der blev arbejdet videre med en modernisering af publiceringen af Nationale data på NFA s hjemmeside; eksempelvis er data udvidet med hyppighed af førtidspensioner i de forskellige brancher. Desuden blev virksomhedsovervågningen i 2008 gjort tilgængelig på NFA s hjemmeside. Til grund for virksomhedsovervågningen ligger svar fra arbejdsmiljøansvarlige og medarbejderrepræsentanter på knap danske virksomheder om deres forebyggende arbejdsmiljøindsats. Endelig har året været anvendt til den første nationale tværsnitsundersøgelse (NAT), hvor der er lagt meget vægt på metodeudvikling i relation til de kommende års overvågning. 13

14 2008 ARTIKLER I PEER-REVIEWEDE TIDSSKRIFTER Albertsen K, Rafnsdóttir GL, Grimsmo.A. Tómasson K, Kauppinen K. Workhours and worklife balance. Scand J Work Environ Health 2008;(Suppl 5): Andersen LL, Holtermann A, Jørgensen MB, Sjøgaard G. Rapid muscle activation and force capacity in conditions of chronic musculoskeletal pain. Clin Biomech 2008;23(10): Andersen LL, Suetta C, Andersen JL, Kjær M, Sjøgaard G. Increased proportion of megafibers in chronically painful muscles. Pain 2008;139(3): Andersen LL, Andersen CH, Zebis MK, Nielsen PK, Søgaard K, Sjøgaard G. Effect of physical training on function of chronically painful muscles: a randomized controlled trial. J Appl Physiol 2008;105(6): Andersen LL, Kjær M, Andersen CH, Hansen PB, Zebis MK, Hansen K, Sjøgaard G. Muscle activation during selected strength exercises in women with chronic neck muscle pain. Phys Ther 2008;88(6): Andersen LL, Nielsen PK, Søgaard K, Andersen CH, Skotte J, Sjøgaard G. Torque-EMG-velocity relationship in female workers with chronic neck muscle pain. J Biomech 2008;41(9): Andersen LL, Jørgensen MB, Blangsted AK, Pedersen MT, Hansen EA, Sjøgaard G. A randomized controlled intervention trial to relieve and prevent neck/shoulder pain. Med Sci Sports Exerc 2008;40(6): Andersen LL, Kjær M, Søgaard K, Hansen L, Kryger AI, Sjøgaard G. Effect of two contrasting types of physical exercise on chronic neck muscle pain. Arthritis Care & Research 2008;59(1): Andersen LP, Mikkelsen KL. Recall of occupational injuries: a comparison of questionnaire and diary data. Safety Science 2008;46(2): Andrup L, Barfod KK, Jensen GB, Smidt L. Detection of large plasmids from the Bacillus cereus group. Plasmid 2008;59(2): Apetroaie-Constantin C, Shaheen R, Andrup L, Smidt L, Rita H, Salkinoja-Salonen M. Environment driven cereulide production by emetic strains of Bacillus cereus. Int J Food Microbiol 2008;127(1-2):60-7. Axelstad M, Hansen PR, Boberg J, Bonnichsen M, Nelleman C, Lund SP, Hougaard KS, Hass U. Developmental neurotoxicity of Propylthiouracil (PTU) in rats: Relationship between transient hypothyroxinemia during development and long-lasting behavioural and functional changes. Toxicol Appl Pharmacol 2008;232(1):1-13. Blangsted AK, Søgaard K, Hansen EA, Hannerz H, Sjøgaard G. A one-year randomized controlled trial with different physical-activity programs to reduce musculoskeletal symptoms in neck and shoulders among office workers. Scand J Work Environ Health 2008;34(1): Bojesen A, Muhr SL. In the name of love: let's remember desire. Ephemera - theory and politics in organization 2008;8(1): Bornholdt J, Hansen J, Steininche T, Dictor M, Antonsen A, Wolff H, Schlünssen V, Holmila R, Luce D, Vogel U, Husgafvel-Pursiainen K, Wallin H. K-ras mutations in sinonasal cancers in relation to wood dust exposure. BMC Cancer 2008;8(53):http://www.biomedcentral.com/ /8/53. Bramming P. Immanent philosophy: The consequences and concepts of human resource management. Philosophy of Management 2008;6(2): Brouwer DM, Sadlo G, Winding K, Hanneman MIG. Limitations in mobility: Experiences of visually impaired older people. The British Journal of Occupational Therapy 2008;71(10): Burr H, Ploug N. How to measure trends in the work environment - a workshop at the International NAM- NIVA Summer School. Scand J Work Environ Health 2008;(Suppl 5):22-6. Bültmann U, Christensen KB, Burr H, Lund T, Rugulies R. Severe depressive symptoms as predictor of disability pension: a 10-year follow-up study in Denmark. Eur J Public Health 2008;18(3):

15 Carneiro IG, Ortega A, Borg V, Høgh A. Health and sickness absence in Denmark. A study of elderly-care immigrant workers. Journal of Immigrant and Minority Health [Epub ahead of print]. Christensen KB, Labriola M, Lund T, Kivimäki M. Explaining the social gradient in long-term sickness absence: a prospective study of Danish employees. J Epidemiol Community Health 2008;62(2): Christensen KB, Feveile H, Labriola M, Lund T. The impact of psychosocial work environment factors on the risk of disability pension in Denmark. Eur J Public Health 2008;18(3): Choi B, Kawakami N, Chang S, Koh S, Bjorner J, Punnett L, Karasek R. A cross-national study on the multidimensional characteristics of the five-item psychological demands scale of the job content questionnaire. International Journal of Behavioral Medicine 2008;15(2): Clausen PA, Knudsen HN, Larsen K, Kofoed-Sørensen V, Wolkoff P, Wilkins CK. Use of thermal desorption gas chromatography-olfactometry/mass spectrometry for the comparison of identified and unidentified odor active compounds emitted from building products containing linseed oil. Journal Chromatography A 2008;1210(2): Danielsen PH, Risom L, Wallin H, Autrup H, Vogel U, Loft S, Møller P. DNA damage in rats after a single oral exposure to diesel exhaust particles. Mutat Res 2008;637(1-2): Dyreborg J. The causal relation between lead and lag indicators. Safety Science [Epub ahead of print]. Ektor-Andersen J, Ingvarsson E, Kullendorff M, Ørbæk P. High cost-benefit of early team-based biomedical and cognitive-behaviour intervention for long-term pain-related sickness absence. J Rehabil Med 2008;40(1):1-8. Flyvholm M-A, Jepsen KF. Experiences with implementation of evidence-based prevention programs to prevent occupational skin diseases in different occupations. G Ital Dermatol Venereol 2008;143(1):71-8. Friis S, Thomassen L, Sørensen HT, Tjønneland A, Overvad K, Cronin-Fenton DP, Vogel U, Mclaughlin JK, Blot WJ, Olsen JH. Nonsteroidal anti-inflammatory drug use and breast cancer risk: a Danish cohort study. Eur J Cancer Prev 2008;17(2): Garde AH, Persson R, Hansen ÅM, Österberg K, Ørbæk P, Eek F, Karlson B. Effects of lifestyle factors on concentrations of salivary cortisol in healthy individuals. Scand J Clin Lab Invest [Epub ahead of print]. Gerdle B, Hilgenfeldt U, Larsson B, Kristiansen J, Søgaard K, Rosendal L. Bradykinin and kallidin levels in the trapezius muscle in patients with work-related trapezius myalgia, in patients with whiplash associated pain, and in healthy controls - A microdialysis study of women. Pain 2008;139(3): Gerdle B, Lemming D, Kristiansen J, Larsson B, Peolsson M, Rosendal L. Biochemical alterations in the trapezius muscle of patients with chronic whiplash associated disorders (WAD) - A microdialysis study. Eur J Pain 2008;12(1): Hanse JJ, Winkel J. Work organisation constructs and ergonomic outcomes among European forest machine operators. Ergonomics 2008;51(7): Hansen JS, Larsen ST. Comment to "Di-(2ethylhexyl) phthalate is without adjuvant effect in mice on ovalbumin". Toxicology 2008;247(2-3): Hansen M, Baunsgaard D, Autrup H, Vogel U, Møller P, Lindecrona RH, Wallin H, Poulsen HE, Loft S, Dragsted LO. Sucrose, glucose and fructose have similar genotoxicity in the rat colon and affect the metabolism. Food Chem Toxicol 2008;46(2): Hansen RD, Sørensen M, Tjønneland A, Overvad K, Wallin H, Raaschou-Nielsen O, Vogel U. A halotype of polymorphisms in ASE-1, RAI and ERCC1 and the effects of tobacco smoking and alcohol consumption on risk of colorectal cancer: a danish prospective casecohort study. BMC Cancer 2008;8(54):http://www.biomedcentral.com/ /8/54. Hansen ÅM, Mathiesen L, Pedersen M, Knudsen LE. Urinary 1-hydroxypyrene (1-HP) in environmental and occupational studies - A review. Int J Hyg Environ Health 2008;211(5-6): Hansen ÅM, Meyer HW, Gyntelberg F. Building-related symptoms and stress indicators. Indoor Air 2008;18(6): Hansen ÅM, Garde AH, Persson R. Measurement of salivary cortisol - effects of replacing polyester with cotton and switching antibody. Scand J Clin Lab Invest 2008;68(8): Hansen ÅM, Garde AH, Persson R. Sources of biological and methodological variation in salivary cortisol and their impact on measurement among healthy adults: A review. Scand J Clin Lab Invest 2008;68(6): Hasle P, Kines P, Andersen LP. Small enterprise owners' accident causation attribution and prevention. Safety Science [Epub ahead of print]. 15

16 Hatt L, Loft S, Risom L, Møller P, Sørensen M, Raaschou-Nielsen O, Overvad K, Tjønneland A, Vogel U. OGG1 expression and OGG1 Ser326Cys polymorphism and risk of lung cancer in a prospective study. Mutat Res 2008;639(1-2): Hogh A, Sharipova M, Borg V. Incidence and recurrent work-related violence towards healthcare workers and subsequent health effects. A one-year follow-up study. Scand J Public Health 2008;36(7): Holmila R, Cyr D, Luce D, Heikkilä P, Dictor M, Steininche T, Stjernvall T, Bornholdt J, Wallin H, Wolff H, Husgafvel-Pursiainen K. COX-2 and p53 in human sinonasal cancer: COX-2 expression is associated with adenocarcinoma histology and wood-dust exposure. Int J Cancer 2008;122(9): Holtermann A, Søgaard K, Christensen H, Dahl B, Blangsted AK. The influence of biofeedback training on trapezius activity and rest during occupational computer work: a randomized controlled trial. Eur J Appl Physiol 2008;104(6): Holtermann A, Roeleveld K, Mork PJ, Grönlund C, Karlsson SJ, Andersen LL, Olsen HB, Zebis MK, Sjøgaard G, Søgaard K. Selective activation of neuromuscular compartments within the human trapezius muscle. J Electromyogr Kinesiol [Epub ahead of print]. Hougaard KS, Hannerz H, Feveile H, Bonde JP, Burr H. Infertility among women working in horticulture. A follow-up study in the Danish Occupational Hospitalization Register. Fertil Steril [Epub ahead of print]. Hougaard KS, Jensen KA, Nordly P, Taxvig C, Vogel U, Saber AT, Wallin H. Effects of prenatal exposure to diesel exhaust particles on postnatal development, behavior, genotoxicity and inflammation in mice. Particle & Fibre Tox 2008;5(3):http://dx.doi.org/ / Hvid H, Lund H, Pejtersen JH. Control, flexibility and rhythms. Scand J Work Environ Health 2008;6(Suppl): Jacobsen NR, Pojana G, White P, Møller P, Cohn C, Korsholm KS, Vogel U, Marcomini A, Loft S, Wallin H. Genotoxicity, cytotoxicity and reactive oxygen species induced by single-walled carbon nanotubes and C 60 fullerenes in the FE1-Muta TM Mouse lung epithelial cells. Environ Mol Mutagen 2008;49(6): Jacobsen NR, Møller P, Cohn C, Loft S, Vogel U, Wallin H. Diesel exhaust particles are mutagenic in FE1- Muta TM mouse lung epithelial cells. Mutat Res 2008;641(1-2):54-7. Jensen KA, Koponen IK, Clausen PA, Schneider T. Dustiness behavior of loose and compacted Bentonite and organoclay powders: What is the difference in exposure risk? Journal of Nanoparticle Research [Epub ahead of print]. Johansen A, Pedersen AL, Jensen KA, Karlson U, Hansen BM, Scott-Fordsman JJ, Winding A. Effects of C 60 fullerene nanoparticles on soil bacteria and protozoans. Environ Toxicol Chem 2008;27(9): Juul-Kristensen B, Lund H, Hansen K, Christensen H, Danneskiold-Samsøe B, Bliddal H. Test-retest reliability of joint position and kinesthetic sense in the elbow of healthy subjects. Physiotherapy Theory and Practice 2008;24(1): Kaerlev L, Jensen A, Nielsen PS, Olsen J, Hannerz H, Tüchsen F. Hospital contacts for noise-related hearing loss among Danish seafares and fishermen - a population-based cohort study. Noise Health 2008;10(39):41-5. Kaerlev L, Jensen A, Nielsen PS, Olsen J, Hannerz H, Tüchsen F. Hospital contacts for injuries and musculoskeletal diseases among seamen and fishermen - A population-based cohort study. BMC Musculoskelet Disord 2008;9(8):http://dx.doi.org/ / Kocalevent R-D, Rose M, Becker J, Walter OB, Fliege H, Bjorner JB, Kleiber D, Klapp BF. An evaluation of patient-reported outcomes found computerized adaptive testing was efficient in assessing stress perception. J Clin Epidemiol [Epub ahead of print]. Kristensen TS, Hasle P, Pejtersen J. Virksomhedens sociale kapital - en ny indfaldsvinkel til det psykiske arbejdsmiljø? Tidsskrift for arbejdsliv 2008;10(2): Kristiansen J, Mathiesen L, Nielsen PK, Hansen ÅM, Shibuya H, Petersen HM, Lund SP, Skotte J, Jørgensen MB, Søgaard K. Stress reactions to cognitively demanding tasks and open-plan office noise. Int Arch Occup Environ Health [Epub ahead of print]. Labriola M. Conceptual framework of sickness absence and return to work, focusing on both the individual and the contextual level. Work 2008;30(4): Larsen ST, Nielsen GD. Structure-activity relationship of immunostimulatory effects of phthalates. BMC Immunology 2008;9(61):http://dx.doi.org/ / Larsson B, Rosendal L, Kristiansen J, Sjøgaard G, Søgaard K, Ghafouri B, Abdiu A, Kjaer M, Gerdle B. Responses of algesic and metabolic substances to 8 h of repetitive manual work in myalgic human trapezius muscle. Pain 2008;140(3):

17 Lindeberg SI, Eek F, Lindbladh E, Östergren P-O, Hansen ÅM, Karlson B. Exhaustion measured by the SF-36 vitality scale is associated with a flattened diurnal cortisol profile. Psychoneuroendocrinology 2008;33(4): Linneberg A, Roursgaard M, Hersoug L-G, Larsen ST. Effects of alcohol consumption on the allergen-specific immune response in mice. Alcohol Clin Exp Res 2008;32(3): Lund SP, Kristiansen GB. Hazards to hearing from combined exposure to toluene and noise in rats. Int J Occup Med Environ Health 2008;21(1): Madsen AM, Hansen VM, Nielsen SH, Olsen TT. Exposure to dust and endotoxin of employees in cucumber and tomato nurseries. Ann Occup Hyg [Epub ahead of print]. Madsen AM, Saber AT, Nordly P, Sharma AK, Wallin H, Vogel U. Inflammation but no DNA (deoxyribonucleic acid) damage in mice exposed to airborne dust from a biofuel plant. Scand J Work Environ Health 2008;34(4): Madsen AM, Sharma AK. Sampling of high amounts of bioaerosols using a high-volume electrostatic field sampler. Ann Occup Hyg 2008;52(3): Nabe-Nielsen K, Fallentin N, Christensen KB, Jensen JN, Diderichsen F. Comparison of two self-reported measures of physical work demands in hospital personnel: A cross-sectional study. BMC Musculoskeletal Disord 2008;9(61):http://dx.doi.org/ / Nabe-Nielsen K, Garde AH, Tüchsen F, Hogh A, Diderichsen F. Cardiovascular risk factors and primary selection into shift work. Scand J Work Environ Health 2008;34(3): Netterstrøm B, Conrad N., Bech P, Fink P, Olsen O, Rugulies R, Stansfeld S. The relation between workrelated psychosocial factors and the development of depression. Epidemiological reviews 2008;30(1): Nexø BA, Vogel U, Olsen A, Nyegaard M, Bukowy Z, Rockenbauer E, Zhang X, Koca C, Mains M, Hansen B, Hedemand A, Kjeldgaard A, Laska MJ, Raaschou- Nielsen O, Cold S, Overvad K, Tjønneland A, Bolund L, Børglum AD. Linkage disequilibrium mapping of a breast cancer susceptibility locus near RAI/PPPIRI3L/iASPP. BMC Med Genet 2008;9(56):http://dx.doi.org/ / Nielsen GD, Roursgaard M, Jensen KA, Poulsen SS, Larsen ST. In vivo biology and toxicology of fullerenes and their derivatives. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2008;103(3): Nielsen GD, Øvrebø S. Background, approaches and recent trends for setting health-based occupational exposure limits: A minireview. Regul Toxicol Pharmacol 2008;51(3): Nielsen K, Yarker J, Brenner S-O, Randall R, Borg V. The importance of transformational leadership style for the well-being of employees working with older people. J Adv Nurs 2008;63(5): Nielsen K, Randall R, Yarker J, Brenner S-O. The effects of transformational leadership on followers' perceived work characteristics and psychological well-being: a longitudinal study. Work & Stress 2008;22(1): Nielsen NR, Kristensen TS, Larsen KS, Zhang Z-F, Schnohr P, Grønbæk M. Perceived stress and risk of colorectal cancer in men and women: a prospective cohort study. J Intern Med 2008;263(2): Nielsen NR, Kristensen TS, Schnohr P, Grønbæk M. Perceived stress and cause-specific mortality among men and women: Results from a prospective cohort study. Am J Epidemiol 2008;168(5): Nielsen NR, Stahlberg C, Larsen KS, Kristensen TS, Zhang Z-F, Hundrup YA, Grønbæk M. Are work-related stressors associated with diagnosis of more advanced stages of incident breast cancers? Cancer Causes Control 2008;19(3): Nielsen PK, Søgaard K, Skotte J, Wolkoff P. Ocular surface area and human eye blink frequency during VDU work: the effect of monitor position and task. Eur J Appl Physiol 2008;103(1):1-7. Nieuwenhuijsen K, Bültmann U, Neumeyer-Gromen A, Verhoeven AC, Verbeek JH, Feltz-Cornelius CM. Interventions to improve occupational health in depressed people (review). Cochrane Database of Systematic Reviews 2008;(2):CD Nordander C, Ohlsson K., Balogh I, Hansson G-Å, Axmon A, Persson R, Skerfving S. Gender differences in workers with identical repetitive industrial tasks: exposure and musculoskeletal disorders. Int Arch Occup Environ Health 2008;81(8): Nygaard C, Bramming P. Learning-centred public management education. International Journal of Public Sector Management 2008;21(4):

18 Nørgaard AW, Nøjgaard JK, Clausen PA, Wolkoff P. Secondary ozonides of substituted cyclohexenes: A new class of pollutants characterized by collisioninduced dissociation mass spectrometry using negative chemical ionization. Chemosphere 2008;70(11): Ohashi J-Y, Blangsted AK, Nielsen PK, Jørgensen K. The assessment of muscle strain with surface electromyograms during simulated mushroom picking. J Hum Ergol 2008;37(1): Olsen O, Albertsen K, Nielsen ML, Poulsen KB, Grøn S, Bruunberg HL. Workplace restructurings in intervention studies - a challenge for design, analysis and interpretation. BMC Med Res Methodol 2008;8(39):http://dx.doi.org/ / Ortega A, Høgh A, Pejtersen JH, Olsen O. Prevalence of workplace bullying and risk groups: a representative population study. Int Arch Occup Environ Health [Epub ahead of print]. Persson R, Garde AH, Hansen ÅM, Österberg K, Larsson B, Ørbæk P, Karlson B. Seasonal variation in human salivary cortisol concentration. Chronobiol Int 2008;25(6): Persson R, Hansen ÅM, Ohlsson K, Balogh I, Nordander C, Ørbæk P. Physiological and psychological reactions to work in men and women with identical job tasks. Eur J Appl Physiol [Epub ahead of print]. Persson R, Eek FC, Österberg K, Ørbæk P, Karlson B. A two-week monitoring of self-reported arousal, worry and attribution among persons with annoyance attributed to electrical equipment and smells. Scand J Psychol 2008;49(4): Raaschou-Nielsen O, Sørensen M, Overvad K, Tjønneland A, Vogel U. Polymorphisms in nucleotide excision repair genes, smoking and intake of fruit and vegetables in relation to lung cancer. Lung Cancer 2008;59(2): Roursgaard M, Poulsen SS, Kepley CL, Hammer M, Nielsen GD, Larsen ST. Polyhydroxylated C 60 fullerene (Fullerenol) attenuates neutrophilic lung inflammation in mice. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2008;103(4): Rubak T, Kock Sl, Kofoed-Nielsen B, Lund SP, Bonde JP, Kolstad HA. The risk of tinnitus following occupational noise exposure in workers with hearing loss or normal hearing. Int J Audiology 2008;3(47): Rugulies R, Scherzer T, Krause N. Associations between psychological demands, decision latitude, and job strain with smoking in female hotel room cleaners in Las Vegas. Int J Behav Med 2008;15(1): Rugulies R, Aust B, Burr H, Bultmann U. Job insecurity, chances on the labour market and decline in selfrated health in a representative sample of the Danish workforce. J Epidemiol Community Health 2008;62(3): Schneider T. Role of occupational hygiene research in the control of occupational health risks from engineered nanoparticles. Scand J Work Environ Health 2008;34(6): Schneider T. Resolving indoor-air problems. Scand J Work Environ Health 2008;Suppl (4):25-9. Schneider T. Dust and fibers as a cause of indoor environment problems. Scand J Work Environ Health 2008;Suppl(4):10-7. Semeraro G, Andersen V, Andersen HHK, de Gemmis M, Lops P. User profiling and virtual agents: a case study on e-commerce services. Universal Access in the Information Society 2008;7(3): Sharipova M, Borg V, Hogh A. Prevalence, seriousness and reporting of work-related violence in the Danish elderly care. Scand J Caring Sci [Epub ahead of print]. Shibuya H, Hannerz H, Mikkelsen KL, Cleal B, Gubba L. Hospital contacts due to injuries among male drivers working for road goods-transport contractors in Denmark. Int J Occup Med Environ Health 2008;21(1): Shibuya H, Cleal B, Mikkelsen KL. Work injuries among drivers in the goods-transport branch in Denmark. Am J Ind Med 2008;51(5): Skotte J, Fallentin N. Low back injury risk during repositioning of patients in bed: the influence of handling technique, patient weight and disability. Ergonomics 2008;51(7): Spangenberg S, Hannerz H, Tüchsen F, Mikkelsen KL. A nationwide population study of severe head injury and Parkinson's diseases. Parkinsonism Relat Disorders [Epub ahead of print]. Steindl C, Winding K, Runge U. Occupation and participation in everyday life: Women's experiences of an Austrian refugee camp. Journal of Occupational Science 2008;15(1):

19 Strøyer J, Jensen LD. The role of physical fitness as risk indicator of increased low back pain intensity among people working with physically and mentally disabled persons. Spine 2008;33(5): Svensson AL, Strøyer J, Ebbehøj NE, Mortensen OS. Factors predicting dropout in student nursing assistants. Occup Med 2008;58(8): Sønderstrup-Andersen H, Sønderstrup-Andersen EM. An investigation into diabetes researcher's perceptions of the Journal Impact Factor - reconsidering evaluating research. Scientometrics 2008;76(2): Sørensen OH. Stress som krænkelse af selvet - illegitime stressorer eller legitim ledelsesret. Tidsskrift for arbejdsliv 2008;10(4): Thielen K, Nygaard E, Andersen I, Rugulies R, Heinesen E, Bech P, Bültmann U, Diderichsen F. Misclassification and the use of register-based indicators for depression. Acta Psychiatr Scand [Epub ahead of print]. Tielemans E, Schneider T, Goede H, Tischer M, Warren N, Kromhout H, van Tongeren M, van Hemmen J, Cherrie JW. Conceptual model for assessment of inhalation exposure: defining modifying factors. Ann Occup Hyg 2008;52(7): Tufte P, Clausen T, Borg V. Oplevelser af psykisk nedslidning blandt seniormedarbejdere i den danske ældrepleje. Tidsskrift for arbejdsliv 2008;10(2): Tüchsen F, Christensen KB, Nabe-Nielsen K, Lund T. Does evening work predict sickness absence among female carers for the elderly? Scand J Work Environ Health 2008;34(6): Tüchsen F, Christensen KB, Lund T. Shift work and sickness absence. Occup Med (Lond) 2008;58(4): Tüchsen F, Christensen KB, Lund T, Feveile H. A 15- year prospective study of shift work and disability pension. Occup Environ Med 2008;65: Vogel U, Christensen J, Wallin H, Friis S, Nexø BA, Raaschou-Nielsen O, Overvad K, Tjønneland A. Polymorphisms in genes involved in the inflammatory response and interaction with NSAID use or smoking in relation to lung cancer risk in a prospective study. Mut Res 2008;639(1-2): Watt T, Rasmussen ÅK, Groenvold M, Bjorner JB, Watt SH, Bonnema SJ, Hegedüs L, Feldt-Rasmussen U. Improving a newly developed patient-reported outcome for thyroid patients, using cognitive interviewing. Quality of Life Research 2008;17(7): Wieclaw J, Agerbo E, Mortensen PB, Burr H, Tüchsen F, Bonde JP. Psychosocial working conditions and the risk of depression and anxiety disorders in the Danish workforce. BMC Public Health 2008;8(280):http://dx.doi.org/ / Winkel J, Westgaard RH. Risk factors of occupational MSDs and potential solutions: past, present and future. HESA Newsletter 2008;(34):3-7. Winsløw JH, Borg V. Resources and quality of care in services for the elderly. Scand J Public Health 2008;36(3): Wolkoff P. "Healthy" eye in office-like environments. Environment International 2008;34: Wolkoff P, Clausen PA, Larsen K, Hammer M, Larsen ST, Nielsen GD. Acute airway effects of ozone-initiated d-limonene chemistry: Importance of gaseous products. Toxicology Letters 2008;181(3): Yin J, Vogel U, Ma Y, Qi R, Wang H. Haplotypes of nine single nucleotide polymorphisms on chromosome 19q associated with susceptibility of lung cancer in a Chinese population. Mutat Res 2008;641(1-2):12-8. Zebis MK, Bencke J, Andersen LL, Døssing S, Alkjær T, Magnusson P, Kjær M, Aagaard P. The effects of neuromuscular training on knee joint motor control during sidecutting in female elite soccer and handball players. Clin J Sport Med 2008;18(4): Østensvik T, Veiersted KB, Cuchet E, Nilsen P, Hanse JJ, Carlzon C, Winkel J. A search for risk factors of upper extremity disorders among forest machine operators: A comparison between France and Norway. Int J Ind Erg 2008;38(11-12): Österberg K, Karlson B, Hansen ÅM. Cognitive performance in patients with burnout, in relation to diurnal salivary cortisol. Stress [Epub ahead of print]. 19

20 INTERNATIONALE RAPPORTER, BOGKAPITLER OG BØGER Borg V. Copenhagen psychosocial questionnaire. In: Christensen M, editor. Positive factors at work. The first report of the Nordic project. Copenhagen: Nordic Council of Ministers; 2008; 2.2. p Borg V. Work environment and health in Danish care for the elderly. In: Christensen M, editor. Positive factors at work. The first report of the Nordic project. Copenhagen: Nordic Council of Ministers; 2008; 2.1. p Clausen T. Identification and well-being - tracking the positives in the work environment in the elderly care sector in Denmark. In: Christensen M, editor. Positive factors at work. The first report of the Nordic project. Copenhagen: Nordic Council of Ministers; 2008; 2.3. p. 29. Clausen T, Borg V. Positive psychology as an answer to challenges facing the Nordic welfare societies. In: Christensen M, editor. Positive factors at work. The first report of the Nordic project. Copenhagen: Nordic Council of Ministers; 2008; 1.3. p Dennung B, Madsen SD. Waste management web information report. Bilbao: European Agency for safety and Health at Work; Dennung B, Madsen SD. Respiratory diseases web information report (update). Bilbao: European Agency for Safety and Health at Work; TCRO P Di Nunzio D, Hohnen P, Hasle P, Torvatn H, Øyum L. Impact of restructuring on health and safety and quality of work life. Thematic report WP 12. Psychosocial risks Works changes in work. Hakanen J, Borg V. Concluding remarks. In: Christensen M, editor. Positive factors at work. The first report of the Nordic project. Copenhagen: Nordic Council of Ministers; 2008; 3. p Hogh A. Workplace violence. In: The Encyclopedia of Psychological Trauma. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.; Moller N, Mathiesen K, Wiegman I-M, Sørensen OH. Development of work in call centres. In: Sznelwar, L.I., Macia FL, Montedo UB, editors. Human factors in organizational design and management - IX Ørbæk P, Mikkelsen KL, Bach E. From occupational health to wellbeing at work. In: The quality of working life. Challenges for the future. Brussels: Prevent; 2008; 2.3. p

NFA ÅRSBERETNING 2013. Forord NFA s organisation Faglige resultater. Økonomi og personale Resultater i tal Publikationer

NFA ÅRSBERETNING 2013. Forord NFA s organisation Faglige resultater. Økonomi og personale Resultater i tal Publikationer NFA ÅRSBERETNING 2013 Forord NFA s organisation Faglige resultater Økonomi og personale Resultater i tal Publikationer 1 NFA Årsberetning 2013 Illustrationer Side 1: Pia Dukholm, NFA Side 3: Thomas Tolstrup

Læs mere

Årsberetning 2010. Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

Årsberetning 2010. Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Årsberetning 2010 Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Indhold Året der gik.......................................... 4 Klinisk Virksomhed.................................... 6 Patientundersøgelser..............................

Læs mere

Arbejdsmedicinsk Klinik

Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2014 Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅRET DER GIK... 3 ØKONOMI... 4 KLINISK HVERDAG... 5 FOKUSPUNKTER...

Læs mere

Arbejdsmedicinsk Klinik

Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2012 Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JUNI 2013... 2 ARBEJDSMEDICIN...

Læs mere

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2011 Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JULI 2012... 2 FORORD:

Læs mere

Faglig beretning 2007

Faglig beretning 2007 Faglig beretning 2007 Statens Institut for Folkesundhed 2 Forord Dette er den første faglige beretning fra Statens Institut for Folkesundhed som et institut under Syddansk Universitet. Instituttet overgik

Læs mere

Årsberetning 2013. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Center for Sundhed, Region Hovedstaden. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Årsberetning 2013. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Center for Sundhed, Region Hovedstaden. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Årsberetning 2013 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Center for Sundhed, Region Hovedstaden Årsberetning 2013 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Indhold 02 Forord 03 Befolkningsbaseret

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG FRAVÆR

ARBEJDSMILJØ OG FRAVÆR AMI RAPPORT OM ARBEJDSMILJØ OG FRAVÆR Chris Jensen Thomas Lund Robert Mossing Martin Lindhardt Nielsen Merete Labriola Herman Burr Ebbe Villadsen Arbejdsmiljøinstituttet København 2002 AMI rapport om Arbejdsmiljø

Læs mere

AMI 2001 ARBEJDSMILJØINSTITUTTET

AMI 2001 ARBEJDSMILJØINSTITUTTET Å R S B E R E T N I N G ARBEJDSMILJØINSTITUTTET Å R S B E R E T N I N G FAGLIG PROFIL AMI skal medvirke til at skabe et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø i overensstemmelse med den tekniske og

Læs mere

miljø og sundhed Læs om mobiltelefoner og sygdomme i CNS effekter i dyreforsøg af nanopartikler effekter af skifteholdsarbejde miljøbetinget høreskade

miljø og sundhed Læs om mobiltelefoner og sygdomme i CNS effekter i dyreforsøg af nanopartikler effekter af skifteholdsarbejde miljøbetinget høreskade 1 miljø og sundhed Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed Formidlingsblad 15. årgang, nr. 2, sept. 2009 Læs om mobiltelefoner og sygdomme i CNS effekter i dyreforsøg af

Læs mere

Høring om psykiske arbejdsskader. Onsdag den 23. april 2008 kl. 9.00 12.30 Fællessalen, Christiansborg

Høring om psykiske arbejdsskader. Onsdag den 23. april 2008 kl. 9.00 12.30 Fællessalen, Christiansborg Høring om psykiske arbejdsskader Onsdag den 23. april 2008 kl. 9.00 12.30 Fællessalen, Christiansborg 1 Indholdsfortegnelse Program...3 Folketingsmedlemmer i høringens spørgepanel...5 Præsentation af oplægsholdere...6

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. en ny indfaldsvinkel til det psykiske arbejdsmiljø?

Virksomhedens sociale kapital. en ny indfaldsvinkel til det psykiske arbejdsmiljø? Virksomhedens sociale kapital en ny indfaldsvinkel til det psykiske arbejdsmiljø? Tage Søndergård Kristensen, Peter Hasle & Jan Hyld Pejtersen Siden 1990 har der været en omfattende forskning og teoriudvikling

Læs mere

Mobning på offentlige arbejdspladser

Mobning på offentlige arbejdspladser Mobning på offentlige arbejdspladser Ann-Kristina Løkke Møller Institut for Økonomi Aarhus Universitet Fuglesangs Allé 4 8210 Aarhus C Email: aklm@asb.dk Rune Bysted Institut for Økonomi Aarhus Universitet

Læs mere

Evaluering af Forskningsenheden for Maritim Medicin (FMM), Syddansk Universitet Esbjerg

Evaluering af Forskningsenheden for Maritim Medicin (FMM), Syddansk Universitet Esbjerg Evaluering af Forskningsenheden for Maritim Medicin (FMM), Syddansk Universitet Esbjerg - Eksternt peer review af den videnskabelige produktion Elsa Bach og Bente Moen Arbejdsmiljøinstituttet Danmark Universitetet

Læs mere

Center for Alkoholforskning

Center for Alkoholforskning 2005 06 Center for Alkoholforskning Hvad forsker vi i? Hvad har vi publiceret? C e n t e r f o r A l k o h o l f o r s k n i n g 2 0 0 5 0 6 1 Forord Statens Institut for Folkesundhed, Center for Alkoholforskning.

Læs mere

forskelle i metoderne ved den kliniske undersøgelse og muligvis også i den form for motion og træning, som kan forebygge udviklingen af smerter.

forskelle i metoderne ved den kliniske undersøgelse og muligvis også i den form for motion og træning, som kan forebygge udviklingen af smerter. !! "#$ Resume Ved Regionssygehuset i Silkeborg gennemføres et flerårigt projekt, som har til formål at forbedre funktionsevne og arbejdsfastholdelse af sygemeldte arbejdstagere med uspecifikke lidelser

Læs mere

Sundere lunger livet igennem Argumenter for en national forpligtende indsats på lunge - og allergiområdet

Sundere lunger livet igennem Argumenter for en national forpligtende indsats på lunge - og allergiområdet Sundere lunger livet igennem Argumenter for en national forpligtende indsats på lunge - og allergiområdet Lungesygdomme og allergi rammer hundredetusindvis af danskere. Konsekvenserne af at blive ramt

Læs mere

Ulykker og Sikkerhedspraksis i Bygge- og Anlægsbranchen

Ulykker og Sikkerhedspraksis i Bygge- og Anlægsbranchen Bilag 1: Projektbeskrivelse USBA Ulykker og Sikkerhedspraksis i Bygge- og Anlægsbranchen (USBA-projektet) Et samarbejdsprojekt mellem Dansk Ramazzini Center (v. Arbejdsmedicinsk klinik, Regionshospitalet

Læs mere

Det grænseløse arbejdes grænseløshed

Det grænseløse arbejdes grænseløshed Arbejdsmiljøforskningsfonden Det grænseløse arbejdes grænseløshed - i et gerontologisk perspektiv Slutrapport Projekt nr 20070047986/4 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Til sundhedsprofessionelle. Ditliv. Et rådgivningstilbud til kræftramte og deres pårørende

Til sundhedsprofessionelle. Ditliv. Et rådgivningstilbud til kræftramte og deres pårørende Til sundhedsprofessionelle Ditliv Et rådgivningstilbud til kræftramte og deres pårørende 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor Ditliv?... Hvem er Ditliv til?... Kursustilbud og hjemmeside... Samarbejdspartnere...

Læs mere

stillesiddende adfærd en helbredsrisiko?

stillesiddende adfærd en helbredsrisiko? en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk stillesiddende adfærd en helbredsrisiko? af Kristian Overgaard Anders Grøntved Karina Nielsen

Læs mere

miljø og sundhed Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed Formidlingsblad 19. årgang, nr.

miljø og sundhed Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed Formidlingsblad 19. årgang, nr. 1 miljø og sundhed Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed Formidlingsblad 19. årgang, nr. 3, december 2013 Læs om en mulig forklaring på partikelforårsaget hjerte-kar-sygdom

Læs mere

miljø og sundhed Læs om indeklimaforskning i Danmark 1962-1990 støj fra vejtrafik og helbredseffekter PCB i fedtvæv

miljø og sundhed Læs om indeklimaforskning i Danmark 1962-1990 støj fra vejtrafik og helbredseffekter PCB i fedtvæv 1 miljø og sundhed Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed Formidlingsblad 17. årgang, nr. 2, august 2011 Læs om indeklimaforskning i Danmark 1962-1990 støj fra vejtrafik

Læs mere

miljø og sundhed Læs om moderne indeklimaforskning hormonforstyrrende stoffer PFOA & PFOS dioxin-like potential of environmental compounds Se også

miljø og sundhed Læs om moderne indeklimaforskning hormonforstyrrende stoffer PFOA & PFOS dioxin-like potential of environmental compounds Se også 1 miljø og sundhed Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed Formidlingsblad 17. årgang, nr. 3, december 2011 Læs om moderne indeklimaforskning hormonforstyrrende stoffer

Læs mere

Fysiske belastninger i plejearbejdet Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse i den kommunale ældrepleje

Fysiske belastninger i plejearbejdet Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse i den kommunale ældrepleje Fysiske belastninger i plejearbejdet Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse i den kommunale ældrepleje Nils Fallentin, Anne Faber, Muborak Sharipova SOSU-rapport nr. 14 FYSISKE BELASTNINGER I PLEJEARBEJDET

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

Arbejdspladsbaseret innovation & produktivitet - nordiske erfaringer

Arbejdspladsbaseret innovation & produktivitet - nordiske erfaringer April 2013 Arbejdspladsbaseret innovation & produktivitet - nordiske erfaringer Notat, udarbejdet af Helge Hvid Center for Arbejdslivsforskning Roskilde Universitet 1 Indledning Dette notat er udarbejdet

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

Lean og professionel autonomi på hospitaler

Lean og professionel autonomi på hospitaler Peter Hasle Lean og professionel autonomi på hospitaler Hospitaler står overfor store udfordringer fra voksende krav fra både patienter og samfund samtidig med begrænsede budgetter og stadig flere medicinske

Læs mere

Hverdagsrehabilitering og relationel koordinering. Afsluttende rapport fra ReKoHveR-projektet

Hverdagsrehabilitering og relationel koordinering. Afsluttende rapport fra ReKoHveR-projektet Hverdagsrehabilitering og relationel koordinering Afsluttende rapport fra ReKoHveR-projektet Udarbejdet af: Karen Albertsen, Inger-Marie Wiegman og Hans-Jørgen Limborg September 2014 HVERDAGSREHABILITERING

Læs mere