POLICY PAPER NR 03. Privat Partistøtte. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POLICY PAPER NR 03. Privat Partistøtte. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N"

Transkript

1 NR 03 Privat Partistøtte Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N

2 Transparency International (TI) er den globale civilsamfundsorganisation, der står i spidsen for kampen mod korruption. Gennem mere end 90 afdelinger verden over og et internationalt sekretariat i Berlin, skaber TI opmærksomhed omkring de skadelige konsekvenser korruption medfører og samarbejder med regeringer, virksomheder og civilsamfundsorganisationer om at udvikle og implementere foranstaltninger til atbekæmpe korruption. INDHOLD Transparency International Danmark (TI-DK) er den danske afdeling af TI. Vi skaber opmærksomhed omkring korruption; advokerer for juridiske reformer på nationalt og internationalt niveau; afholder debatarrangementer og sætter fokus på ridser i lakken i det danske integritetssystem. Udgiver: Transparency International Danmark. Skrevet af: Natasja Linn Felix Layout: Frederikke Lange / / fröhline.dk Publiceret første gang i december 2012 Denne publikation er et produkt af det europæiske projekt om nationale integritetssystemer i Europa. Det nationale integritetssystems evalueringsmetode er udviklet og koordineret af Transparency International. Kopiering er tilladt, forudsat at Transparency International refereres som rettighedshaver Transparency International Danmark. Erklæring om ansvarsfraskrivelse: Alt er gjort for at kontrollere rigtigheden af indholdet i denne rapport. Alle informationer menes at være korrekte per september Ikke desto mindre kan Transparency International Danmark ikke påtage sig ansvaret for konsekvenserne af rapportens anvendelse til andre formål eller i andre sammenhænge. Politiske anbefalinger afspejler Transparency International Danmarks mening. Dette projekt er finansieret med støtte fra Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet Programmet, Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Indre Anliggender. Denne publikation afspejler alene forfatternes synspunkter, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for enhver brug af oplysningerne i rapporten. Politiske partier vurderes at være den mest korrupte institution Eksisterende partistøtteregler medfører øget risici for korrupt adfærd Øget gennemsigtighed og oplysning skal sikre de politiske partiers integritet TI Danmark anbefaler: partistøtteloven skal forbedres TI Danmarks tilgang Prevention of and Flight Against Crime. With financial from the Prevention of and Flight Against Crime Programme. European Commission - Directorate-General Home Affairs

3 Politiske partier vurderes at være den mest korrupte institution TI Danmark arbejder for at lukke de huller i det danske integritetssystem, der kan medføre korruption og magtmisbrug. Den europæiske anti-korruptions enhed (GRECO) finder Danmarks regler omkring partistøtten utilstrækkelige og påpeger, at Danmark ikke efterlever sine internationale forpligtelser med de nuværende regler. 1 TI Danmarks formål med dette policy paper er således at understrege behovet for nye tilpassede regler omkring gennemsigtighed i den private partistøtte og sikre at politikere og regeringen efterlever de internationale erklæringer, som vi har tilsluttet os. De nuværende regler for privat partistøtte foreskriver, at alle bidragsydere, der donerer kr. eller derover til et partis landsorganisation skal offentliggøres med navn men det er ikke et krav at beløbsstørrelsen for den enkelte bidragsyder skal offentliggøres. 2 Hvis en bidragsyder vælger at støtte flere lokale partiforeninger med fx kr. er der ikke krav om offentliggørelse, da grænsen på de kr. dermed ikke overstiges. Således er det muligt at undgå kravet om offentlighed selvom der samlet set er tale om donationer over kr. til partiet. Samtidig er det tilladt, at private tilskudsydere samler sig i forbund og donerer gennem dem og hermed forbliver anonyme i stedet for at stå offentligt frem. Der er således flere muligheder for at undgå at få sit navn offentliggjort, hvis man ønsker at donere penge til et parti. Derudover er privatstøtte til de enkelte folketingskandidater og partimedlemmer ikke reguleret af andet end skatteregler, 3 og der er altså ingen forpligtelse til regnskabsaflæggelse eller gennemsigtighed for den enkelte kandidats vedkommende. Dette åbner muligheder for uhensigtsmæssige forbindelser mellem kandidater og bidragsydere, men også en masse spekulationer affødt af manglen på gennemsigtighed. 4 Politiske partier spiller en væsentlig rolle i moderne demokratier og det kræver stærke partier og ressourcer at føre effektive valgkampe og deltage i den politiske konkurrence. I den konstante konkurrence om stemmer er private støttekroner afgørende, men det skaber også en afhængighed af donorer, hvilket kan åbne op for korrupt interessevaretagelse. Politiske partier må derfor balancere mellem ønsket om at generere ressourcer og fastholde et politisk fokus. Korruption i politik kan derved forvride den politiske konkurrence og ansvarlighed samt partier og kandidaters politiske prioriteter. Politiske partier er den institution på verdensplan, der gang på gang vurderes som den mest korrupte. Samtidig viser et nyt europæisk studie, at der i langt størstedelen af de europæiske lande er mangler i lovgivningen omkring partistøtte. 5 Sådanne mangler åbner op for korrupt adfærd og Danmark er ingen undtagelse. De politiske partier vurderes af den danske befolkning til at være den mest korrupte institution i Danmark og det seneste Global Corruption Barometer fra TI viser, at de politiske partier opfattes som meget eller ekstremt korrupte af 18,4% af respondenterne. 6 Årsagen til denne mistillid til politiske partier skyldes hovedsagligt manglen på gennemsigtighed i privat støtte til politiske partier og individuelle kandidater. 7 Huller i lovgivningen gør det muligt for private donorer at undgå kravet om offentlighed og giver rum for spekulationer om interessevaretagelse. Ved mangel på åbenhed øges risikoen for korrupt adfærd idet korruption trives bedst i det skjulte. De radikale venstre opsagde i foråret 2011 den politiske aftale, der ligger til grund for partistøttereglerne ( Lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. ) 8 Det politiske flertal for reglerne, der har eksisteret indtil da gør sig således ikke længere gældende og reglerne bør ændres hurtigst muligt. I regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen 9 fra oktober 2011 erklærer regeringen at ville nedsætte et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan gennemsigtigheden i partistøtten kan forbedres. Dette er endnu ikke sket. Derfor anbefaler TI Danmark, at ekspertudvalget nedsættes hurtigst muligt og reviderer de nuværende regler, så de reflekterer et mere transparent grundlag. Udgangspunktet for TI Danmark er, at alle relevante finansielle oplysninger skal lægges åbent frem så medier og borgere selv kan vurdere om partierne varetager egne interesser eller donorers. Samtidig er det afgørende, at reglerne udformes så de lever op til Danmarks internationale forpligtelser, hvilket de nuværende regler ikke gør Nationalt integritessystemstudie, Transparency International Danmark, Fulde tekst kan findes på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Et Danmark, der står sammen, Regeringsgrundlag, oktober Group of States against Corruption: Compliance Report on Denmark: Incriminations (ETS 173 and 191, GPC 2), Transparency of Party Funding ; Nationalt integritessystemstudie, Transparency International Danmark, Group of States against Corruption: Compliance Report on Denmark: Incriminations (ETS 173 and 191, GPC 2), Transparency of Party Funding 2. 1 og 2 i lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber 3. Group of States against Corruption: Compliance Report on Denmark: Incriminations (ETS 173 and 191, GPC 2), Transparency of Party Funding ; Nationalt integritessystemstudie, Transparency International Danmark, Nationalt integritessystemstudie, Transparency International Danmark, Transparency International, Money, Politics, Power: Corruption Risks in Europe, Transparency International, Global Corruption Barometer 2010,

4 Eksisterende partistøtteregler medfører øget risici for korrupt adfærd Øget gennemsigtighed og oplysning skal sikre de politiske partiers integritet Intet tyder på, at politiske partier i Danmark ikke overholder de danske regler, som findes om offentliggørelse af partiernes finansielle information. 11 Problemet er derimod, at de eksisterende regler ikke sikrer tilstrækkelig gennemsigtighed om størrelsen af enkeltbidrag og giver mulighed for at holde bidrag helt udenfor partiregnskaberne og dermed helt undgå offentliggørelse. Dette giver rum for spekulationer og mulighed for korrupt adfærd og magtmisbrug. Sådanne huller i integritetssystemet bør så vidt muligt lukkes for at sikre en høj grad af integritet i samfundet. Den europæiske anti-korruptions enhed (GRECO) afleverede i 2010 en rapport, hvoraf det fremgik at partistøttereglerne i Danmark ikke i tilstrækkeligt omfang opfyldte GRECO s anbefalinger. 12 GRECO s anbefalinger fremgår af Europarådets Recommendations fra Ministerrådet. De danske regler sikrer ikke den offentlighed, der bør være omkring privat partistøtte for at undgå korruption eller mistanke om, at partier eller individuelle kandidater varetager særlige samfundsgruppers interesser. Regeringen har i november 2011 svaret GRECO, at regeringen vil overveje, hvordan man kan øge gennemsigtigheden af privat partistøtte. 11. Nationalt integritessystemstudie, Transparency International Danmark, Group of States against Corruption: Compliance Report on Denmark: Incriminations (ETS 173 and 191, GPC 2), Transparency of Party Funding TI Danmark mener, at der bedst værnes om det danske integritetssystem gennem så megen gennemsigtighed som muligt. Udover muligheden for at holde politikere ansvarlige så reduceres unødig mytedannelse og mistænkeliggørelse, såfremt der ikke er noget at komme efter. Derved ville politikere og politiske partier kunne forbedre deres omdømme, så de ikke vedbliver at være den institution, der hyppigst sættes i forbindelse med korruption. TI Danmark vil som nævnt arbejde for en forbedret lovgivning på partifinansieringsområdet. Det er de politiske partier selv, der er ansvarlige for at lave og ændre lovgivningen og indtil videre har der ikke været et tilstrækkelig stærkt incitament til at ændre reglerne. Partierne kan siges at have holdt hinanden skakmat i denne sag: Venstrefløjen har presset på for øget åbenhed omkring de private bidrag, mens højrefløjen så til gengæld har krævet, at reglerne for fagbevægelsens tilskud i så fald også skulle ændres, således at et medlem, i stedet for aktivt at skulle frabede sig at bidrage til partistøtten, faktisk aktivt skulle tilmelde sig. 13 Foruden at efterleve anbefalingerne for GRE- CO anbefaler TI Danmark derfor en løsning, hvor det gør ondt på begge sider af den politiske fløj. Reglerne bør udformes med henblik på dels at blotlægge private bidrag dels indirekte bidrag ydet til de politiske partier. For at kunne få en politisk aftale i stand er det afgørende at finde et kompromis mellem partierne, der samtidig efterlever internationale standarder på området. 13. Nationalt integritessystemstudie, Transparency International Danmark,

5 TI Danmark anbefaler: gennemsigtighed i partistøtten skal sikres Partistøttereglerne bør revideres hurtigst muligt for at sikre den nødvendige gennemsigtighed i privat støtte til politiske partier og individuelle kandidater. Private donorer og deres donationer bør være offentligt tilgængelige uden undladelsesmuligheder så medier og borgere selv har mulighed for at vurdere om et politisk parti plejer andre interesser end de partipolitiske. På samme måde bør bidrag til enkeltkandidater lægges systematisk åbent frem. TI Danmark anbefaler, at Folketinget snarest nedsætter et ekspertudvalg, der har til opgave at udarbejde anbefalinger til ændring af partistøtteloven. TI Danmark deltager gerne i dette ekspertudvalg. TI Danmark anbefaler, at ændringerne i lov om partistøtte tager udgangspunkt i anbefalingerne fra GRECO, herunder bør den indeholde: 1. Forbud mod at modtage donationer fra anonyme bidragsydere, evt. over en vis mindstegrænse. 2. Angivelse af summen af bidrag fra hver donor, hvis summen overstiger DKK (aktuel grænse). Endvidere bør ekspertudvalget vurdere om denne grænse skal ændres. 3. Retningslinjer vedrørende opgørelse af værdi for donationer i form af naturalier og tjenesteydelser, som skal fremgå af partiernes regnskaber. 4. Regler, der kan sikre en forøgelse af gennemsigtigheden omkring donationer i forbindelse med valgkampe. 5. Regler, der kan sikre en forøgelse af gennemsigtigheden omkring donationer til lokalafdelinger og til enkeltkandidater. 6. Indføre uafhængig og reel overvågning af at reglerne overholdes. 7. Overveje, om der skal være en absolut øvrre grænse for bidrag fra en enkelt donor. 8. Hvor donationer kommer fra juridiske personer, skal regler sikre, at disses shareholders (f.x. aktionærer) orienteres. 9. Regler, der sikrer, at juridiske personer, som ejes af staten eller andre offentlige forvaltninger ikke yder donationer. 10. Regler, der begrænser eller forbyder donationer fra juridiske enheder, som er leverandører til den offentlige forvaltning. 11. Reducere tidsfristen for aflevering og offentliggørelse af partiernes regnskaber fra de nuværende 12 måneder til f.ex. samme frist som for selskaber (5 måneder). 12. Fleksible og effektive sanktionsmuligheder. Partifinansieringen fremhæves gang på gang som en af Danmarks helt bløde punkter i et korruptionsøjemed og derfor vil en revidering af reglerne være et afgørende skridt for Danmark for at dæmme op for korruptionsrisici. Samtidig vil det være et vigtigt signal at sende til andre europæiske lande, hvor lignende problematikker er konstateret. 14 Dermed kan Danmark fastholde sin position som et foregangsland i bekæmpelse af korruption og bevaring af en høj integritet. TI DANMARKS TILGANG TI Danmarks tilgang til disse prioriteter er tosporet. Dels vil vi som videnscenter arbejde for at formidle ekspertviden omkring offentlighedsloven og aktindsigt, så borgere og journalister har kendskab til mulighederne for at holde politikere og offentlig ansatte ansvarlige. Dels vil TI Danmark agere vagthund og arbejde for at få opdateret offentlighedsloven så den er tilpasset det moderne samfund. Det er TI Danmarks rolle i samarbejde med andre interesseorganisationer og medier fortsat at gøre opmærksom på de utilstrækkelige regler og hermed sikre, at undtagelsesmulighederne bliver reduceret, og embedspraksis bliver højnet. 14. Transparency International, Money, Politics, Power: Corruption Risks in Europe,

6 Kontakt Transparency International Danmark c/o Mellemfolkeligt Samvirke Fælledvej 12, 2200 København N Læs mere på: 10 ISBN

NATIONALT INTEGRITETSSYSTEM STUDIE DANMARK 2011

NATIONALT INTEGRITETSSYSTEM STUDIE DANMARK 2011 Barents Sea Norwegian Sea Atlantic Ocean Baltic Sea North Sea Bay of Biscay NATIONALT INTEGRITETSSYSTEM STUDIE DANMARK 2011 Black Sea Mediterranean Sea 420 Miles www.transparency.dk Transparency International

Læs mere

POLICY PAPER NR 04. Den private sektor. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N

POLICY PAPER NR 04. Den private sektor. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N NR 04 Den private sektor Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N Transparency International (TI) er den globale civilsamfundsorganisation, der står i spidsen for kampen mod

Læs mere

NATIONALT INTEGRITETSSYSTEMSTUDIE DANMARK 2011

NATIONALT INTEGRITETSSYSTEMSTUDIE DANMARK 2011 NATIONALT INTEGRITETSSYSTEMSTUDIE DANMARK 2011 TRANSPARENCY INTERNATIONAL DANMARK Forord Dette studie forsøger for første gang at give en samlet fremstilling af styrker og svagheder i det danske integritetssystem

Læs mere

Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier. Betænkning nr. 1550

Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier. Betænkning nr. 1550 Betænkning om åbenhed om økonomisk støtte til politiske partier Betænkning nr. 1550 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager

Læs mere

Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission.

Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission. 22. marts 2012. Transparency International. Beretning 2011/2012. A. Indledning. Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission. Vi passerede den

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

Transparency International. Beretning 2010/2011.

Transparency International. Beretning 2010/2011. 24. marts 2011. Transparency International. Beretning 2010/2011. A. Aktiviteter. 1. Indledning. Først og fremmest vil jeg indlede med at fremhæve, at året har stået i NIS-studiets og akkrediteringens tegn.

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

Transparency International. Beretning 2009/2010. A. Aktiviteter: 25. marts 2010.

Transparency International. Beretning 2009/2010. A. Aktiviteter: 25. marts 2010. 25. marts 2010. Transparency International. Beretning 2009/2010. A. Aktiviteter: 1. Indledning. 2009 har det været et spændende år. Den internationale bevågenhed om korruption og misbrug af betroet magt

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Integritetsstudie af den offentlige sektor i Grønland. Januar 2012

Integritetsstudie af den offentlige sektor i Grønland. Januar 2012 Integritetsstudie af den offentlige sektor i Grønland Januar 2012 Indhold 1. Sammenfatning... 1 2. Indledning... 4 2.1 Overordnede mål... 5 2.2 Afgrænsning... 5 3. Metodetilgang... 6 3.1 NIS metoden...

Læs mere

Styrket indsats mod skattely

Styrket indsats mod skattely Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner November 2014 Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 9 Offentligt 11. oktober 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 19. oktober 2010 Dagsorden, 1. udgave 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 December 2013 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 10. december 2013

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015

Overblik Inspiration Viden Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015 Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015 giver dig en række nye artikler, og analyser og data er opdateret. Bogen indeholder ajourført og relevant inspiration til effektivt bestyrelsesarbejde. God læselyst. Overblik

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Vi giver med en hand og tager med den anden: Europas rolle i skatterelateret kapitalflugt fra udviklingslande 2013

Vi giver med en hand og tager med den anden: Europas rolle i skatterelateret kapitalflugt fra udviklingslande 2013 Vi giver med en hand og tager med den anden: Europas rolle i skatterelateret kapitalflugt fra udviklingslande 2013 Uddrag fra rapport koordineret af Eurodad Vi giver med den ene hånd og tager med den anden:

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse

Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Rapport 6. november 2014 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Indhold 2 Indhold

Læs mere

IBIS Analyse December 2009

IBIS Analyse December 2009 IBIS Analyse IBIS Analyse December 2009 Gennemsigtige virksomhedsregnskaber giver penge til udvikling Af: Sarah Kristine Johansen, Politikmedarbejder IBIS Resumé En ændring af virksomhedernes regnskabspraksis,

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om udviklingsbistanden til Bhutan og Bangladesh. Januar 2008

Beretning til Statsrevisorerne om udviklingsbistanden til Bhutan og Bangladesh. Januar 2008 Beretning til Statsrevisorerne om udviklingsbistanden til Bhutan og Bangladesh Januar 2008 UDVIKLINGSBISTANDEN TIL BHUTAN OG BANGLADESH i Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater...1 II. Indledning...4

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere