Ældrerådet. Referat. Mødedato: 11. august Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding. Karsten Barfoed, Poul Honoré

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældrerådet. Referat. Mødedato: 11. august 2011. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding. Karsten Barfoed, Poul Honoré"

Transkript

1 Sidenr. 131 Referat Mødedato: 11. august 2011 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: : Mødelokale 1.07, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Karsten Barfoed, Poul Honoré

2 Indholdsfortegnelse Sidenr. 132 Sagsnr. Side 1. Valg af samarbejdsmodel for nyt plejecenter i Vonsild Flyttelogistik ved indflytning på nye plejecentre Budget 2012 med overslagsår - Ændringsforslag vedrørende seniorpolitik Status for budgetlægning Tilsyn på plejecentrene Bevillingsstatus pr. 31. maj Oversigt over klagesager 1. april til 30. juni Orientering fra s formand Orientering fra underudvalgenes arbejde samt information fra pleje- og aktivitetscentre Udpegning af 1 repræsentant fra til planlægning af frivillighedsfest i Orientering fra s bisiddere Kommunikation og samt informationsbladet Generel orientering til

3 Sidenr Valg af samarbejdsmodel for nyt plejecenter i Vonsild Sagsid.: 11/10457 Resumé Seniorforvaltningen og By- og Udviklingsforvaltningen har, i samarbejde med PwC og Copenhagen Living Lab, undersøgt mulighederne for at etablere det nye plejecenter i Vonsild som et offentligt-privat samarbejde (OPS), som besluttet af Byrådet i december Styregruppen har vurderet 4 forskellige samarbejdsmodeller ud fra formålene med at anvende en OPS-model. Modellerne adskiller sig fra hinanden ved hvilke ansvarsområder, der er tillagt den private part, og ved den måde det tilknyttede udviklingspartnerskab er organiseret på. Styregruppen er nået til den konklusion, at de samarbejdsmodeller, der bedst tilgodeser de opstillede formål med offentligt-privat samarbejde, er samarbejdsmodellerne A og D. Model A (OPP-light-model incl. service og omsorgsopgaver med offentligt-privat udviklingspartnerskab) giver det ønskede totaløkonomiske incitament og er et reelt nyt alternativ til borgerne. Selvom der er tale om en ukendt og kompleks model, indikerer de markedsundersøgelser, der er lavet undervejs i processen, at der er private parter, der vil være interesserede i at indgå i et sådant partnerskab. Model D (traditionelt udbud i totalentreprise, med kommunen som byg- og driftsherre, samt etablering af offentligt-privat udviklingspartnerskab) kan også realisere en del af formålene og vil videreføre den kendte opgaveløsning på området. Sagen behandles i Seniorudvalget, Teknik- og Boligudvalget, (høring), Handicaprådet (høring), Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Forslag Seniordirektøren og By- og Udviklingsdirektøren indstiller, at det besluttes, om det nye plejecenter i Vonsild skal etableres efter samarbejdsmodel A (offentligt privat partnerskab) eller samarbejdsmodel D (kommunal), jf. rapporten Nyt plejecenter i Vonsild, Beskrivelse og vurdering af samarbejdsmodeller. at såfremt model A anbefales, bemyndiges Seniorforvaltningen og By- og Udviklingsforvaltningen til at indsende ansøgninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriets særlige lånepulje til fremme af offentlige-private samarbejdsprojekter og Socialministeriets pulje til forsøg og udvikling i den almene boligsektor. Beslutning Seniorudvalget den Seniorudvalget anbefaler at det nye plejecenter i Vonsild etableres efter samarbejdsmodel A (offentligt privat partnerskab) Sagen sendes til høring i, Handicaprådet og MED udvalget for plejecentre.

4 Sidenr. 134 Beslutning Teknik- og Boligudvalget den Teknik- og Boligudvalget anbefaler, at det nye plejecenter i Vonsild etableres efter samarbejdsmodel A (offentligt privat partnerskab). Bjarne Juel Møller Beslutning den tager valg af samarbejdsmodel A (offentligt privat partnerskab) for nyt plejecenter i Vonsild til efterretning. Et mindretal i bestående af Kathrine Føns Schultz, Henry Clausen og Ellen Andersen Toldshøj peger på at beslutningen om placeringen af plejecenter i Vonsild bør ændres, således at det gamle plejehjem kan bestå indtil det nye er bygget. Karsten Barfoed, Poul Honoré Sagsfremstilling Byrådet besluttede i december 2010, at det nye plejecenter i Vonsild skal etableres som offentligt-privat samarbejde (OPS). Der blev derfor nedsat en styregruppe, som i samarbejde med PwC og Copenhagen Living Lab, skulle vurdere mulige samarbejdsformer. Rapporten Nyt plejecenter i Vonsild, Beskrivelse og vurdering af samarbejdsmodeller er resultatet af styregruppens arbejde. Afklaringsprocessen har været lærerig for styregruppen og har en selvstændig værdi, idet erfaringerne derfra kan anvendes i andre processer i Kolding Kommune. Formål med at anvende OPS-strukturen Hvis det skal give mening at etablere et plejecenter på en anden måde, end den vi allerede kender og bruger, skal det medføre værdi for både borgeren og kommunen. Denne værdi afspejles i en række formål, der i størst muligt omfang bør være opfyldt: Øge beboernes livskvalitet gennem flere tilbud om service- og omsorgsopgaver (tilkøbsydelser) eller nye plejekoncepter Sikre mere liv på det nye plejecenter ved at inddrage nærmiljøet Sikre et fortsat udviklingssamarbejde, der kan optimere borgernes livskvalitet Sikre fokus på implementering og udvikling af velfærdsteknologi Sikre sammenhæng mellem anlæg og drift Skabe mulighed for at minimere beboerbetaling og optimere den kommunale økonomi. Beskrivelse af samarbejdsmodeller Styregruppen har vurderet fire samarbejdsmodeller, som er forskellige ved, hvilke ansvarsområder, der tillægges den private part. Der er også forskel på organiseringen af det udviklingspartnerskab, der er knyttet til alle 4 samarbejdsmodeller.

5 Sidenr. 135 Følgende 4 samarbejdsmodeller er skitseret og vurderet: Model A: Anlæg, bygningsdrift/-vedligehold og service-/omsorgsopgaven udbydes samlet til et OPP-light-selskab, som også skal etablere og deltage i et udviklingspartnerskab. Model B: Service-/omsorgsopgaven udbydes særskilt og først. Anlæg og bygningsdrift udbydes derefter samlet til OPP-light-selskab. Service-/omsorgsleverandøren etablerer et L548-selskab, som også skal etablere og deltage i udviklingspartnerskabet. Model C: Udbudsmateriale udarbejdes i samarbejde med en selvejende almen ældreboliginstitution, som derefter får overdraget ansvaret for udbud, opførelse og drift af plejecentret, samt etablering af udviklingspartnerskabet. Model D: Traditionelt udbud i totalentreprise, med kommunen som byg- og driftsherre. Der etableres offentligt-privat udviklingspartnerskab. Vurdering af samarbejdsmodeller Styregruppen har vurderet de 4 modeller i forhold til, hvor godt de opfylder de ovenfor angivne formål. Fælles for alle modeller vurderes det, at etablering af plejecentret bør ske under almenboligloven, som giver mulighed for den mest fordelagtige finansiering for kommunen. Det vil sikre, at beboernes husleje ikke bliver for høj og sikre beboernes rettigheder, selvom det medfører begrænsninger for byggeriet - bl.a. at lejlighederne ikke må have luksuspræg. Da der ikke inddrages privat finansiering i modellen, kaldes organisationsformen OPP-light (eller samlet udbud). Det forudsættes i alle modeller, at parterne deltager i et udviklingspartnerskab for at sikre et fortsat udviklingsarbejde. Organiseringen af udviklingspartnerskabet er forskellig, men funktionen er den samme: at sætte rammerne for et forpligtende samarbejde mellem parterne (herunder kommunen og leverandøren) om at identificere, udvikle og implementere løsninger, der kan forbedre den daglige opgaveløsning for kommunen og pleje- og omsorgsleverandøren. Kolding Kommune deltager i udviklingspartnerskabet og opnår dermed indflydelse på processerne og adgang til løsningerne. Kommunen forpligter sig til at indskyde ressourcer i form af økonomi og medarbejdere. Vurdering af samarbejdsmodellerne B og C Styregruppen vurderer, at formålene med at lave et OPS dårligst bliver opfyldt ved samarbejdsmodellerne B og C. I model B er der to kontraktparter én for anlæg og bygningsdrift/-vedligehold og én for pleje-/omsorgsopgaven. Det medfører, at det ikke er det naturlige grundlag for en helhedstankegang, og der vil være risiko for, at to de leverandører vil trække i hver sin retning. Modellen indeholder desuden ikke det ønskede totaløkonomiske incitament. Det samme gør sig gældende for udviklingspartnerskabet, hvor der kan være risiko for, at der, med forskellige deltagere med forskellige interesser, ikke vil være den ønskede fremdrift i samarbejdet. Dannelsen af udviklingspartnerskabet som L548-selskab (som er et fælles offentligt-privat selskab, hvor kommunen ikke må have bestemmende indflydelse) er desuden et nyt område for kommunen og vurderes dermed at være ekstra tidskrævende. Der vil med model B være en del snitflader, som kommunen skal beskrive og håndtere. Samarbejdsmodel C er ny i Kolding Kommune, men er afprøvet i andre kommuner, og kan derfor ikke betegnes som reel nytænkning. De aftaler med private aktører, der i dag er på plejecentre i Kolding Kommune, vedrører alene drift og pleje/omsorg. Der må forventes

6 Sidenr. 136 begrænset konkurrence, da der p.t. ikke er mange kendte aktører på markedet, ligesom den kommunale indflydelse er begrænset til den fælles beskrivelse af udbudsmaterialet. Da den selvejende institution og kommunen vil have indgået samarbejdskontrakt, kan der være risiko for, at der ikke er det ønskede incitament til at implementere løsninger fra udviklingspartnerskabet, som evt. vil medføre en mindre afregning. Valg af samarbejdsmodel B eller C vil få personalemæssige konsekvenser i form af evt. virksomhedsoverdragelse af medarbejdere, og der er derfor planlagt høring i MED- Plejecentre efter 1. behandling i Seniorudvalget. Vurdering og anbefaling af samarbejdsmodellerne A eller D Forudsætningen om, at der skal være en klar sammenhæng mellem anlæg, vedligehold og drift er opfyldt i både model A og model D, med en tydelig ansvarsfordeling og kun få snitflader. Der vurderes at være incitament til en helhedstankegang, der kan komme både borgere, leverandør og kommune til gode. Model D er en kendt og afprøvet model i kommunen, men kan ikke siges at være nytænkning eller bidrage med et nyt tilbud til borgerne. Desuden vil der ved model D ikke være mulighed for at tilbyde tilkøbsydelser til borgerne. Det nye ved den model knytter sig til etableringen af et offenligt-privat udviklingspartnerskab. Etablering af udviklingspartnerskabet kræver dog ikke nødvendigvis, at der er tale om et nybygget plejecenter, men vil ligeledes kunne knyttes til eksisterende plejecentre i kommunen. Model A er en helt ny konstruktion. Det er en kompleks model, som ingen kommuner endnu har forsøgt sig med. Kolding Kommune vil få muligheden for at vise vejen, men har dermed ikke mulighed for at lære af andres erfaringer. Kontraktperioden er på 20 år for at sikre en hensigtsmæssig incitamentsstruktur i forhold til f.eks. materialevalg og implementering af ny velfærdsteknologi. Der er tale om en stor udfordring, som vil give Kolding Kommune erfaringer og ydelser til borgerne, vi ellers ikke ville få, samt give erfaringer med en ny driftstype, så vi får et sammenligningsgrundlag for driften på vore øvrige plejecentre. Det vil give viden om, hvorvidt en privat part kan drive et plejecenter bedre og billigere end Kolding Kommune. Kontrakten er omfattende og kompleks, hvilket kan betyde, at der er risiko for, at det primært er store leverandører, der vil byde på opgaven, eller at der ikke kan opnås tilstrækkelig konkurrence. Markedsundersøgelsen viser dog, at flere private udtrykker interesse for modellen og må forventes at ville byde på opgaven. Den komplekse konstruktion betyder, at udbudsomkostningerne forøges. Der er dog mulighed for at søge Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånepulje til fremme af offentligeprivate samarbejdsprojekter. Det vurderes, at Kolding Kommune gennem lånepuljen vil kunne få en øget låneadgang på mio. kr. Valg af samarbejdsmodel A vil få personalemæssige konsekvenser i form af evt. virksomhedsoverdragelse af medarbejdere, og der er derfor planlagt høring i MED-Plejecentre efter 1. behandling i Seniorudvalget. Bilag: /11 Åben Konsekvenser for personale ved OPP projekt - CaseNo _Konsekvenser for personale ved OPP projekt /11 Åben Revideret rapport - vonsild plejecenter Plejecenter i Vonsild - Beskrivelse og vurdering af samarbejdsmodeller [ ).pdf

7 Sidenr /11 Åben Notat vedr medarbejderinddragelse v projekt

8 Sidenr Flyttelogistik ved indflytning på nye plejecentre Sagsid.: 11/10547 Resumé Kløverhøj, Basagerhus, Egebo og Vonsildhave skal lukke som plejecentre, og beboerne skal flytte til to nye plejecentre på Bertram Knudsens Vej og i Vonsild. Seniorforvaltningen anbefaler, at beboerne på Kløverhøj, Basagerhus og Egebo flytter til Bertram Knudsens Vej, og beboerne på Vonsildhave flytter ind på det nye plejecenter i Vonsild. Beboerne på Vonsildhave skal genhuses fra januar 2013 til ultimo 2014, da det nye plejecenter skal bygges på samme grund, som Vonsildhave i dag er placeret på. Sagen behandles i Seniorudvalget og (høring). Forslag Seniordirektøren foreslår at: Beboere fra Kløverhøj, Basagerhus og Egebo flytter til det nye plejecenter på Bertram Knudsens Vej september Beboere på Vonsildhave flytter til nyt plejecenter i Vonsild ultimo Der stoppes for indflytning på Vonsildhave fra september Beboere på Vonsildhave genhuses på Kløverhøj og i ledige plejeboliger på kommunens øvrige plejecentre fra januar 2013 til nyt plejecenter i Vonsild er klar til indflytning ultimo Beslutning Seniorudvalget den Seniordirektørens forslag anbefales. Sendes til høring i. Lis Ravn Ebbesen, Annie Terp Thomsen Beslutning den udtrykker betænkelighed ved, at der i godt et år fra januar 2013 til februar 2014 vil være adgang til ca. 20 færre plejehjemspladser, samt hvordan det vil gå med samlingsstedet for ældre i aktivitetscentret og cafeteriet i Vonsild. Karsten Barfoed, Poul Honoré

9 Sidenr. 139 Sagsfremstilling Det nye plejecenter på Bertram Knudsens Vej står klar til indflytning september 2013, og det nye plejecenter i Vonsild forventes at stå klar til indflytning ultimo Plejecentrene Basagerhus, Egebo, Kløverhøj og Vonsildhave skal jf. den fysiske udviklingsplan lukkes som plejecentre, og beboerne skal flytte til de 2 nye plejecentre. Derudover forudsætter det nye plejecenter i Vonsild, at Vonsildhave rives ned inden opførslen af det nye plejecenter. Derfor skal beboerne på Vonsildhave flytte herfra januar Der er derfor behov for at træffe beslutning om, hvilke af de 4 gamle plejecentre der lukkes, når Bertram Knudsens Vej står klar, og hvilke beboere der skal flytte ind på det nye plejecenter i Vonsild. Seniorforvaltningen anbefaler at: Beboerne på Kløverhøj, Egebo og Basagerhus flytter til Bertram Knudsens Vej september Beboerne på Vonsildhave genhuses fra januar 2013 til ultimo 2014, hvor de flytter ind på det nye plejecenter i Vonsild. Kløverhøj, Egebo og Basagerhus har tilsammen 95 beboere, og derfor vil der være 5 plejecenterpladser færre fra september 2013 til de midlertidige pladser er samlet på enten Egebo i oktober 2013 eller Basagerhus i februar Når de midlertidige pladser samles, frigøres der 7 midlertidige pladser på de øvrige plejecentre, som omkonverteres til pladser for faste beboere. De 5 færre pladser i forbindelse med flytningen til Bertram Knudsens Vej er dermed kun gældende i 1 eller 5 måneder. Genhusningen af beboerne på Vonsildhave anbefales at foregå ved at: Der stoppes for indflytning af beboere på Vonsildhave fra september Antallet af beboere der skal genhuses, forventes at være ca. 27. Januar 2013 genhuses 17 beboere på de ledige pladser, der er på Kløverhøjs 1. sal, og 10 beboere genhuses på kommunens øvrige plejecentre, hvor de plejeboliger der bliver ledige, i en periode forbeholdes beboerne fra Vonsildhave. Beboerne der genhuses på Kløverhøj flytter alle til det nye plejecenter i Vonsild, og beboerne der genhuses på de øvrige plejecentre får valget mellem at flytte til det nye plejecenter i Vonsild, eller at blive boende på det plejecenter de genhuses på. Et stop for indflytning på Vonsildhave fra september 2011 kan betyde, at Kolding Kommune i en periode ikke kan overholde ventelistegarantien, da vi gradvis vil reducere antallet af plejecenterpladser med 21 fra september 2011 til ultimo Det vil være muligt i en periode at anvende nogle af de midlertidige pladser til faste pladser, såfremt presset på ventelisten bliver for stort. Der vil være et arbejde med at få medarbejdere fra Vonsildhave placeret i overenstemmelse med, hvor beboerne fra Vonsildhave flytter hen for at skabe en ligelig fordeling af ressourcer. Dette vil blive behandlet i forvaltningens MED organisation. Flyttelogistikken samlet set: Kløverhøj September 2011 Januar 2013 September 2013 Flytter til nyt plejecenter Okt. 2013/ feb pladser Ultimo 2014

10 Sidenr. 140 (48) på BKV Egebo (30) Basagerhus (17) Vonsildhave (48) Total antal pladser for ovennævnte plejecentre Stop for indflytning. 27 forventes at skulle genhuses: 17 flytter til 1. sal på Kløverhøj. 10 flytter til ledige plejeboliger på øvrige plejecentre (-21 pladser). (-5 pladser). Flytter til nyt plejecenter på BKV. Flytter til nyt plejecenter på BKV. bliver ledige, da midlertidige pladser samles. (+2 pladser.) Beboerne på Kløverhøj flytter til nyt plejecenter i Vonsild. De øvrige får valget mellem at flytte til nyt plejecenter eller blive boende. (+12 pladser) Genhusningen af beboerne på Vonsildhave har følgende økonomiske konsekvenser: Anlæg: Istandsættelse af boliger på Kløverhøjs 1. sal Totale anlægsudgifter Drift: Indskud + huslejestigninger til genhusning i kommunens øvrige plejeboliger Flytteudgifter til 27 beboere Totale merudgifter til drift Tal fra By- og Udvikling 2./ kr kr kr.

11 Sidenr Budget 2012 med overslagsår - Ændringsforslag vedrørende seniorpolitik Sagsid.: 11/10697 Resumé Der fremsendes udkast til ændringsforslag til budgetforslag 2012 med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne budgetprocedure for Sagen behandles i Seniorudvalget 3. august (1. behandling) (høring) Seniorudvalget 23. august (2. behandling). Forslag Seniordirektøren foreslår, at udvalget drøfter hvilke ændringsforslag, der skal oversendes til Seniorudvalgets 2. behandling. Beslutning Seniorudvalget den Et enigt udvalg fremsender ændringsforslagene i bilag nr. 1,2,3,6 og 7 til Seniorudvalgets 2. behandling. Et flertal med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne anbefaler at forslag 4 fremsendes. Et mindretal med Konservative og Venstre ønsker ikke forslag 4 fremsendt. Sagen sendes til høring i. Lis Ravn Ebbesen, Annie Terp Thomsen Beslutning den anbefaler Seniorudvalgets indstilling til budget Dog ønsker at understrege vigtigheden af de ønsker, som fremsatte i s budgetoplæg. - Det er vigtigt at beboerne på plejecentrene aktiveres for ikke at smide færdigheder, hvorfor der her bør afsættes ekstra ressourcer. - Lempelse af kvalitetsstandarderne på praktisk hjælp i forhold til at raske ægtefæller skal passe svagelige partnere. - Ansættelse af en praktisk aktivitetsmedarbejder - fastholder Randers-modellen for gratis buskørsel for pensionister og indstiller at man undersøger et konkret budget.

12 Sidenr. 142 Karsten Barfoed, Poul Honoré Sagsfremstilling Følgende fremgår bl.a. af Procedure for budget 2012: Ændringsforslag. De stående udvalg kan fremsende ændringsforslag til budgetforslag Det gælder såvel reduktions- som udvidelsesforslag. Samtlige fremsendte forslag samles i et katalog, der udsendes til Byrådets medlemmer primo september Der orienteres om forslagene på Byrådets seminar den 5. september 2011, hvorefter ændringsforslagene kan stilles i forslag af den enkelte byrådsgruppe/det enkelte byrådsmedlem i forbindelse med fremsendelse af ændringsforslag til borgmesteren. Seneste frist for udvalgenes fremsendelse af ændringsforslag til borgmesteren er den 24. august I medfør af drøftelser i Seniorudvalgets møder den 4. maj 2011 og den 1. juni 2011 fremsendes følgende udkast til ændringsforslag til udvalgets drøftelse: SEN-S-01 SEN-S-02 SEN-S-03 SEN-S-04 SEN-A-01 SEN-A-02 SEN-A-03 Frivillighedsfest Aktivitetskonsulent med udgangspunkt i Midtgården Fysioterapeut for selvtrænere Gratis buskørsel for alderspensionister Sygeplejeklinikker Omklædningsfaciliteter hjemmeplejen (vil blive eftersendt) Skure til elcykler og scootere Centralforvaltningens bemærkninger Af Byrådets budgetprocedure fremgår: På baggrund af den foreløbige balancesituation er besluttet, at der ikke udarbejdes et egentligt prioriteringskatalog. I den forbindelse slås fast, at rettidig omhu er en afgørende forudsætning for succesfuld gennemførelse af reduktioner. Gennemførsel kan ikke ske med kort varsel. Set i lyset af den sårbare, balancemæssige situation opfordres den enkelte bevillingshaver til, altid at have et beredskab af gennemarbejdede og gennemførlige forslag vedrørende reduktion af serviceniveauet. Ligeledes henledes opmærksomheden på Byrådets pålæg til samtlige udvalg om, at merudgifter skal finansieres ved forslag til kompenserende besparelser inden for eget område.

13 Sidenr. 143 Hertil kommer et ufravigeligt mål om, såvel for budget 2012 som i regnskab 2012, at overholde Kolding Kommunes serviceramme. Det henstilles derfor, specielt for så vidt angår serviceudgifter, at det enkelte udvalg sikrer balanceneutralitet mellem forslag, der forøger udgifterne og forslag, der reducerer udgifterne. Bilag: /11 Åben SEN-S-01 Frivillighedsfest /11 Åben SEN-S-02 Aktivitetskonsulent med udgangspunkt i Midtgården /11 Åben SEN-S-03 Fysioterapeut for selvtrænere /11 Åben SEN-S-04 Gratis buskørsel for alderspensionister /11 Åben SEN-A-01 Sygeplejeklinikker /11 Åben SEN-A-03 Skure til elcykler og scootere /11 Åben SEN-S-05 Fysisk udviklingsplan for plejecentre, afledt drift

14 Sidenr Status for budgetlægning 2012 Sagsid.: 11/7503 Resumé Seniordirektøren vil på mødet give en orientering om status for tilretningen af basisbudgettet for 2012 samt status over realisering af effektiviserings- og omstillingstiltag. Sagen behandles i Seniorudvalget, (orientering). Forslag Seniordirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Seniorudvalget den Taget til efterretning Lis Ravn Ebbesen, Annie Terp Thomsen Beslutning den Taget til efterretning. Karsten Barfoed, Poul Honoré Sagsfremstilling Seniordirektøren vil på mødet fremlægge status for tilretningen af basisbudgettet for 2012 og resultatet af forvaltningens gennemgang af effektiviserings- og omstillingstiltag. Byrådet vedtog den 14. marts 2011, at fremskrivningen af bevillingsrammerne til prisniveau skal indeholde en generel reducering med 0,2 % årligt i perioden 2012 til 2015 med henblik på realisering af Byrådets pålæg til samtlige budgetansvarlige om årligt at kunne præstere en effektiviseringsgevinst på 0,2 %. Rammebesparelsen bliver udmøntet som en reduktion i prisfremskrivningen. Seniorudvalgets andel af besparelsen udgør som følger: Seniorpolitik hele kr. - 0,2 % s rammebesparelse

15 Sidenr. 145 Som det ses af ovenstående tabel, vil en 0,2 % s reduktion stigende til 0,8 % i 2015 indebære markante reduktioner ud i årene. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at det er realistisk at effektivisere 0,2% årligt uden at dette berører serviceniveauet overfor borgerne. Dog bliver det vanskeligere at indhente yderligere effektiviseringer. Økonomiudvalget har på sit møde den 16. maj 2011 godkendt følgende forslag under Seniorpolitik vedrørende den fortsatte effektiviseringsindsats: - Hjemtagning af rengøringsopgaven på aktivitetscentre og plejecentre - Flere sygeplejeklinikker - Samarbejde om IT på tværs Økonomiudvalget vedtog endvidere, at 33 % af effektiviseringsgevinsten fremadrettet forbliver på driftsbudgettet med henblik på øget service på baggrund af decentral beslutning. Det kan supplerende oplyses, at befolkningsprognosen viser, at antallet af ældre vokser og dermed også det forventede antal hjemmehjælpsmodtagere. Ud fra den demografiske udvikling vil der være behov for yderligere 6,2 9,5 mio. kr. ud i årene. Befolkningsudviklingens pres er ikke indarbejdet i rammen. I forbindelse med budgetlægningen for 2011 blev der i stedet iværksat en række tiltag for at imødekomme det fremtidige behov for personlig og praktisk bistand mv. Det blev ligeledes besluttet, at de igangsatte indsatser skal evalueres og revurderes i forbindelse med budgetlægningen for Ydermere har fordelingen mellem den private og kommunale leverandør af personlig og praktisk bistand samt fordelingen mellem de forskellige former for ydelser/hjælp betydning for budgettet. De senere år er der således en del borgere, der har skiftet fra kommunal til privat leverandør. Bilag: /11 Åben Notat befolkningsprognosens indvirkning

16 Sidenr Tilsyn på plejecentrene 2010 Sagsid.: 10/7990 Resumé Redegørelse vedrørende uanmeldte tilsyn på plejecentrene I henhold til servicelovens 151 har Myndighedsafdelingen foretaget uanmeldte tilsynsbesøg på plejecentrene i Kolding kommune. 63 beboere og 43 pårørende fra de 15 plejecentre har deltaget. I forbindelse med de uanmeldte tilsyn er beboerne blevet interviewet. Desuden er der sendt et spørgeskema til beboernes pårørende. Af svarene fremgår: Den overordnede tilfredshed blandt beboerne er steget fra 2009 til Tilfredsheden blandt beboerne er på procent på de enkelte spørgsmål. Tilfredsheden er lavest vedrørende fælles fysiske og sociale aktiviteter samt, hvordan beboernes funktioner vedligeholdes i dagligdagen. Tilfredsheden blandt de pårørende er generelt høj. Tilfredsheden er lavest vedrørende rengøringsniveauet og hvordan beboerens funktioner vedligeholdes og genoptrænes. Tilfredsheden i 2010 varierer på flere spørgsmål fra tilfredsheden i Denne afvigelse skal i høj grad ses i forhold til populationens størrelse. Sagen behandles i Seniorudvalget. Ældreråd (orientering) og Handicapråd (orientering). Forslag Seniordirektøren foreslår, at redegørelsen tages til efterretning. Beslutning Seniorudvalget den Redegørelsen taget til efterretning. Lis Ravn Ebbesen, Annie Terp Thomsen Beslutning den har med interesse læst undersøgelsen og vi noterer os de pårørendes tilkendegivelse af, at der er ønske om forbedring af, hvordan plejehjemsbeboernes funktioner vedligeholdes og genoptrænes, jævnfør s indstilling til budget Karsten Barfoed, Poul Honoré

17 Sidenr. 147 Sagsfremstilling I henhold til servicelovens 151 har Myndighedsafdelingen i 2010 foretaget uanmeldte tilsynsbesøg på plejecentrene i Kolding kommune. 63 beboere og 43 pårørende fra de 15 forskellige plejecentre har deltaget. Tilsynet har taget udgangspunkt i en skabelon, der også blev brugt i Resultatet fra 2010 med sammenligningstal for 2009 fremgår af bilag. Konklusion Der er generelt meget stor tilfredshed hos de adspurgte beboere med alle de berørte områder. Tilfredsheden er lavest vedrørende fælles fysiske og sociale aktiviteter samt hvordan beboernes funktioner vedligeholdes i dagligdagen. Tilfredshedsgraden er lidt mindre hos de pårørende, om end størsteparten erklærer sig tilfreds eller meget tilfreds. Blandt pårørende er der tilkendegivet størst utilfredshed med rengøringen og, hvordan beboerens funktioner vedligeholdes og genoptrænes. Tilsynet vurderer, at den hjælp, der ydes til beboerne på Kolding Kommunes plejecentre, er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens standard for kvalitet. Sammenhængen mellem den bevilgede hjælp og den leverede hjælp kan ikke vurderes, da beboere på plejecentre ikke er visiteret til ydelser. Tilfredsheden i 2010 varierer på flere spørgsmål fra tilfredsheden i Denne afvigelse skal i høj grad ses i forhold til populationens størrelse. Beboernes tilfredshed er på nogle spørgsmål lidt højere i 2010, på andre spørgsmål lidt lavere. De pårørendes tilfredshed er generelt lavere i 2010 sammelignet med Anbefalinger Det uanmeldte tilsyn har medført anbefalinger til 4 plejecentre. Anbefalingerne vedrører rygepolitik samt uhensigtsmæssige/utidssvarende fysiske rammer, herunder indeklima. På dokumentationsområdet er der givet anbefalinger i forhold til at ajourføre døgnrytmeplaner, sygeplejestatus samt deraf affødte plejeplaner i omsorgssystemet CARE. Anbefalingerne er alle steder efterfulgt. Tilsynet har desuden fulgt op på anbefalingerne fra tilsynsbesøg i Bilag: /11 Åben Uanmeldte tilsyn samlet redegørelse

18 Sidenr Bevillingsstatus pr. 31. maj 2011 Sagsid.: 11/9819 Resumé Bevillingskontrollen viser pr. 31. maj et samlet forbrug på 206,8 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 34% af Seniorudvalgets korrigerede budget. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at den økonomiske ramme for 2011 vil holde. Følgende områder er fortsat under pres og følges ekstra nøje: hjemmeplejen, bestillerbudgettet og uddelegerede sygeplejeydelser. Set i forhold til servicerammen viser bevillingskontrollen et forbrug af serviceudgifter på 204,2 mio. kr. Dette svarer til 36% af det oprindelige budget og vurderingen er fortsat, at servicerammen under Seniorudvalgets politikområde overholdes. Sagen behandles i Seniorudvalget, (orientering) Forslag Seniordirektøren foreslår, at bevillingsstatus pr. 31. maj tages til efterretning. Beslutning Seniorudvalget den Taget til efterretning. Lis Ravn Ebbesen, Annie Terp Thomsen Beslutning den Taget til efterretning. Karsten Barfoed, Poul Honoré Sagsfremstilling Bevillingskontrollen pr. 31 maj 2011 viser et samlet forbrug på 206,8 mio. kr. På nuværende tidspunkt vurderes det, at udgifterne kan holdes indenfor budgetrammen. Tre områder vurderes dog at være under pres i 2011: hjemmeplejen, bestillerbudgettet og uddelegerede sygeplejeydelser. For alle områder er der iværksat tiltag, som skal sikre budgetoverholdelse. Der forventes flere indtægter på elevområdet end budgetteret. I relation hertil skal det oplyses, at der pågår et arbejde i kommunen vedr. finansieringen af elever. Formålet med arbejdet er, at gøre det mere attraktivt at ansætte elever for kommunens øvrige afdelin-

19 Sidenr. 149 ger. Det vil formentligt indebære, at seniorområdet skal afgive en del af indtægterne fra eleverne. Forbruget fordeler sig på følgende områder (i kr.). Område Oprindelig Budget inkl omplacering Korrigeret budget Forbrug pr. 31. maj Gennemsnit forbrug % 42 Fællesudgifter Myndighedsafdelingen - Bestillerbudget Øvrige udgifter Senioradministration Plejecentre Daghjem/ aktivitetscentre Køkkener Hjemmeplejen Hjemmesygeplejen - Sygeplejen Udd. sygeple Elever og uddannelse Projekter Serviceudgifter Personlige tillæg Overførsler Budgetregulering TOTAL Nedenfor er der en kort forklaring på de forskellige overskrifter. Fællesudgifter Overskriften fælles udgifter dækker over en lang række forskellige poster. De primære udgiftsposter er: plejecentrene Dreyershus og Elim, IT udgifter, dyre enkeltsager, barselspulje samt driftstilskud til en række foreninger. Budgetmidler til midlertidige pladser er også placeret under fællesudgifter. Budgetmidlerne til de dyre enkeltsager samt til de midlertidige pladser vil blive omplaceret til henholdsvis myndigheds- og plejecenterområdet. Myndighedsafdelingen Bestillerbudgettet skal finansiere den private og kommunale hjemmeplejes levering af personlig pleje og praktisk bistand. Myndighedsafdelingen visiterer borgerne til en eller flere ydelser, borgeren bestemmer hvem der skal levere. Myndighedsafdelingen betaler for den leverede ydelse. Bemærk at bogføring er altid en måned bagefter. Bilagets diagram 1 viser udviklingen i de visiterede timer fordelt på leverandør.

20 Sidenr. 150 Myndighedsafdelingens øvrige udgifter er bl.a.: handicapkørsel, mellemkommunale betalinger, længerevarende ophold og ældreboliger. Senioradministrationen Udgifter til den administrative drift og økonomistyring af plejecentre, aktivitetsområdet, hjemmesygepleje og hjemmeplejen. Plejecentre Løn og øvrige udgifter til at drive plejecentre samt fællesudgifter. Daghjem/aktivitetsområdet Løn og øvrige udgifter til at drive daghjem og aktivitetsområdet. Køkkener Løn og øvrige udgifter til at drive køkkenområdet. Hjemmeplejen Hjemmeplejen har ikke et budget, men oparbejder indtægter på grundlag af leverede ydelser. Afregningen er organiseret således, at indtægterne kommer en måned senere end udgifterne afholdes. Hjemmeplejen løber rundt når deres forbrug er nul ved årets afslutning. Hjemmesygeplejen Sygeplejen: Løn og øvrige udgifter til at drive hjemmesygeplejen, inkontinens og demensområdet. Uddelegerede sygeplejeydelser I en lang række tilfælde er det fagligt forsvarligt at overlade sygeplejeydelser til hjemmeplejen eller den valgte private leverandør. I disse tilfælde er hjemmeplejen/den private leverandør en underleverandør til hjemmesygeplejen. Køb af ydelser i hjemmeplejen og hos de private leverandører konteres her. Elever og uddannelse Lønudgifter til driftens SSA og SSH elever. Derudover indtægtsføres diverse refusioner samt præmie og bonus. Personlige tillæg Udgifter til personlige tillæg. Projekter Rehabiliteringsprojektets udgifter. Budgetregulering Teknisk konto til styring af fleksibel ansættelsesstop, barselsudligning mv. Udligning sker ved de kvartalsvise bevillingskontroller. Bilag: /11 Åben Udvikling bestillerbudget hjemmeplejen uge 1 til uge 21

21 Sidenr Oversigt over klagesager 1. april til 30. juni 2011 Sagsid.: 11/5689 Resumé Seniordirektøren fremsender oversigt over klagesager vedr. hjemmehjælp indgået i perioden 1. april til 30. juni Sagen behandles i Seniorudvalget og (orientering). Forslag Seniordirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Seniorudvalget den Taget til efterretning Lis Ravn Ebbesen, Annie Terp Thomsen Beslutning den Taget til efterretning. besluttede, at der til næste udgave af informationsbladet 60+ skal informeres om klagemulighederne. Karsten Barfoed, Poul Honoré Sagsfremstilling Seniordirektøren oplyser, at der i perioden 1. april til 30. juni 2011 er indgået i alt 3 klager fordelt på 3 klager over fratagelse af hjælp til praktisk bistand Ved modtagelse af en klage genvurderes denne i Myndighedsafdelingen. Hvis genvurderingen af klagen giver borgeren fuld medhold sendes denne ikke til Det Sociale Nævn. Fører genvurderingen til delvist medhold eller fastholdelse videresendes klagen til Det Sociale Nævn. For de 3 klagesager gælder at

22 Sidenr. 152 Kolding Kommune fastholder afgørelsen i 3 sager. 3 sager er sendt videre til Det Sociale Nævn. Seniorforvaltningen har modtaget 5 afgørelser fra Det Sociale Nævn. Seniorforvaltningen har endvidere modtaget 3 klager over udførelsen af hjælpen. Alle sager er taget op med leverandørene.

23 Sidenr Orientering fra s formand Sagsid.: 10/783 Resumé Formanden for giver på mødet en orientering om udvalgt nyt for. Trafikkursus for +60 årige Ekstraordinært Ældrerådsmøde vedr. budget Sagen behandles i. Forslag Seniorforvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Afholdelse af trafikkursus for +60 årige udsættes til Karsten Barfoed er tovholder. vurderede, at der ikke er behov for et ekstraordinært møde om budget Orienteringen toges til efterretning. Karsten Barfoed, Poul Honoré Sagsfremstilling Seniorforvaltningen foreslår, at der afholdes ekstraordinært ældrerådsmøde vedr. høring af budget 2012 torsdag den 1. september 2011 fra kl

24 Sidenr Orientering fra underudvalgenes arbejde samt information fra pleje- og aktivitetscentre Sagsid.: 10/5087 Resumé s underudvalg giver på mødet en orientering fra underudvalgenes arbejde samt s medlemmer forelægger relevant information fra pleje- og aktivitetscentre. Plejehjemsudvalget Indbydelse til frivillighedsdag den 3. oktober 2011 Oplæg til fokus på frivilligt arbejde Ældre pars forpligtigelser/formåen over for svage samleverer Sagen behandles i. Forslag Seniorforvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Forslag til ældre pars forpligtigelser/formåen over for svage samlevere sendes videre til kommunikationsudvalget, som kommer med et oplæg til næste ældrerådsmøde. Oplæg til fokus på frivilligt arbejde behandles som tema af underudvalg for sundhed, idræt og fritid. Orienteringen toges til efterretning. Karsten Barfoed, Poul Honoré Bilag: /11 Åben Referat fra s underudvalg for plejehjem den 28. juni /11 Åben Invitation til s frivillighedsdag den 3. oktober /11 Åben Oplæg til fokus på frivilligt arbejde /11 Åben Forslag fra s ad hoc udvalg vedr. ældre pars forpligtigelser/formåen over for svage samlevere

25 Sidenr Udpegning af 1 repræsentant fra til planlægning af frivillighedsfest i 2011 Sagsid.: 11/15032 Resumé Udpegning af 1 repræsentant fra til planlægning af frivillighedsfest i 2011 Sagen behandles i. Forslag Seniorforvaltningen foreslår, at udpeger 1 repræsentant til arbejdsgruppen for planlægning af frivillighedsfesten. Beslutning den Elsebeth Søe-Pedersen blev udpeget. Karsten Barfoed, Poul Honoré

26 Sidenr Orientering fra s bisiddere Sagsid.: 10/10503 Resumé s bisiddere giver på mødet en orientering om bisiddernes arbejde. Sagen behandles i (orientering). Forslag Seniorforvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Taget til efterretning. Karsten Barfoed, Poul Honoré

27 Sidenr Kommunikation og samt informationsbladet 60+ Sagsid.: 10/20042 Resumé Kommunikation og samt informationsbladet 60+. Sagen behandles i. Beslutning den Opfordring til emner til +60 brevkassen. Taget til efterretning. Karsten Barfoed, Poul Honoré

28 Sidenr Generel orientering til Sagsid.: 10/793 Resumé Seniorforvaltningen giver på mødet en orientering om udvalgt nyt til. Der orienteres i hovedtræk om: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsydelser og snitfladerne til seniorområdets brugere Bemærkninger til Statsforvaltningen Syddanmark i sagen vedr. Kolding Kommunes administration af reglerne for tildeling af praktisk og personlig hjælp Borgerrådgiver ansat pr. 1. august 2011 Velfærdsteknologi projekter Sagen behandles i (orientering). Forslag Seniorforvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Taget til efterretning. Karsten Barfoed, Poul Honoré

29 Sidenr. 159 Oplæst og godkendt Ivan A. D. Johansen Formand Ingelise Johnsen Næstformand Kathrine Føns Schultz Medlem Jytte Duus Andersen Medlem Christian Gøttig Medlem Karsten Barfoed Medlem Svend Aage Schiermer Medlem Ellen Andersen Toldshøj Medlem Elsebeth Søe-Pedersen Medlem Poul Honoré Medlem Bent E. Nielsen Medlem Ritta Ravnholt Medlem Henry Clausen Medlem

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 10. marts Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 10. marts Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 39 Referat Mødedato: 10. marts 2011 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: : Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt.

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:10. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:10. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 270 Referat Mødedato: 9. februar 2012 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: : Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Elsebeth Søe-Pedersen, Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Sidenr. 53. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 14. april 2011. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Sidenr. 53. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 14. april 2011. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 53 Referat Mødedato: 14. april 2011 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Ingen Indholdsfortegnelse Sidenr. 54 Sagsnr.

Læs mere

Sidenr. 209. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 10. november 2011. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:20. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Sidenr. 209. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 10. november 2011. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:20. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 209 Referat Mødedato: 10. november 2011 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:20 Mødelokale: Fraværende: Mødelokale 1.07, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Ingen Indholdsfortegnelse Sidenr. 210

Læs mere

Sidenr. 255. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 12. januar 2012. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding.

Sidenr. 255. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 12. januar 2012. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding. Sidenr. 255 Referat Mødedato: 12. januar 2012 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Mødelokale 1.07, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Fraværende: Indholdsfortegnelse Sidenr. 256 Sagsnr.

Læs mere

Handicaprådet. Referat. Mødedato: 11. august Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 14:30. Mødelokale: KUC, Ågade 27

Handicaprådet. Referat. Mødedato: 11. august Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 14:30. Mødelokale: KUC, Ågade 27 Sidenr. 1 Referat Mødedato: 11. august 2011 Mødetidspunkt: 13:30 Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: KUC, Ågade 27 : Bemærkninger: Thorbjørn Halvorsen, Karen Rasmussen, Helle Due Riley Dagsordenen godkendtes

Læs mere

Sidenr. 311. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 12. april 2012. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:20. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Sidenr. 311. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 12. april 2012. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:20. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 311 Referat Mødedato: 12. april 2012 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:20 Mødelokale: : Mødelokale 1.07, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Indholdsfortegnelse Sidenr. 312 Sagsnr. Side 1.

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter 2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt

Læs mere

Ældrerådet. Protokol. Mødedato: 10. februar Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ældrerådet. Protokol. Mødedato: 10. februar Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 24 Protokol Mødedato: 10. februar 2011 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Mødelokale 1.06, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Ingen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Sidenr. 370. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 14. juni 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:30. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Sidenr. 370. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 14. juni 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:30. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 370 Referat Mødedato: 14. juni 2012 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:30 Mødelokale: : Mødelokale 1.07, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Jytte Duus Andersen Indholdsfortegnelse Sidenr. 371

Læs mere

Sidenr. 1. Handicaprådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Gæstekantinen på Rådhuset

Sidenr. 1. Handicaprådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Gæstekantinen på Rådhuset Sidenr. 1 Referat Mødedato: 9. februar 2012 Mødetidspunkt: 13:30 Sluttidspunkt: 15:30 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Gæstekantinen på Rådhuset Ingen Dagsordenen godkendtes Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013 2013 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 8. marts Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:30. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 8. marts Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:30. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 289 Referat Mødedato: 8. marts 2012 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:30 Mødelokale: : Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Svend Aage Schiermer, Poul Honoré Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Ældrerådet. Protokol. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: 12:00. Sluttidspunkt: 13:30. KUC, mødelokale 1.07, 1. sal

Ældrerådet. Protokol. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: 12:00. Sluttidspunkt: 13:30. KUC, mødelokale 1.07, 1. sal Sidenr. 1 Protokol Mødedato: 6. januar 2011 Mødetidspunkt: 12:00 Sluttidspunkt: 13:30 Mødelokale: Fraværende: KUC, mødelokale 1.07, 1. sal GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt ekstra punkt

Læs mere

Sidenr Ældrerådet. Referat. Mødedato: 8. december Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Sidenr Ældrerådet. Referat. Mødedato: 8. december Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 231 Referat Mødedato: 8. december 2011 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: : Mødelokale 1.07, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Indholdsfortegnelse Sidenr. 232 Sagsnr. Side 1.

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området

Læs mere

Sidenr. 160. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 8. september 2011. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Sidenr. 160. Ældrerådet. Referat. Mødedato: 8. september 2011. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 160 Referat Mødedato: 8. september 2011 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Mødelokale 1.07, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Ingen Indholdsfortegnelse Sidenr. 161

Læs mere

Handicaprådet. Dagsorden. Mødedato: 11. oktober 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen

Handicaprådet. Dagsorden. Mødedato: 11. oktober 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen Sidenr. 1 Dagsorden Mødedato: 11. oktober 2012 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen Fraværende: Bemærkninger: Godkendelse af forslag til dagsordenen: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handicaprådet. Dagsorden. Mødedato: 10. januar 2013. Mødetidspunkt: 13:30. Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen

Handicaprådet. Dagsorden. Mødedato: 10. januar 2013. Mødetidspunkt: 13:30. Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen Sidenr. 1 Dagsorden Mødedato: 10. januar 2013 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen Fraværende: Bemærkninger: Godkendelse af forslag til dagsordenen: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Sidenr Ældrerådet. Referat. Mødedato: 10. maj Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:15. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Sidenr Ældrerådet. Referat. Mødedato: 10. maj Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:15. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 339 Referat Mødedato: 10. maj 2012 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:15 Mødelokale: : Mødelokale 1.07, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Kathrine Føns Schultz Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

OPP projektet Vonsild plejecenter. Anne Schødts ascc@kolding.dk

OPP projektet Vonsild plejecenter. Anne Schødts ascc@kolding.dk OPP projektet Vonsild plejecenter Anne Schødts ascc@kolding.dk Kontraktens omfang Delkontrakt Beskrivelse Driftsopgaver Service og omsorg OPP-leverandørenovertager i driftsperioden s ansvar for at levere

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Integrationsrådet. Referat. Mødedato: 23. august Mødetidspunkt: 17:00. Sluttidspunkt: 18:30. Mødelokale: KUC, lokale 107 Ågade 27, 6000 Kolding

Integrationsrådet. Referat. Mødedato: 23. august Mødetidspunkt: 17:00. Sluttidspunkt: 18:30. Mødelokale: KUC, lokale 107 Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 1 Referat Mødedato: 23. august 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Sluttidspunkt: 18:30 Mødelokale: KUC, lokale 107 Ågade 27, 6000 Kolding : Bemærkninger: Tine Roos Nørgaard, Muhubu Mahamud Barre, Per Simonsen

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

Handicaprådet. Referat. Mødedato: 14. april Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Mødelokale: KUC, Ågade 27

Handicaprådet. Referat. Mødedato: 14. april Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Mødelokale: KUC, Ågade 27 Sidenr. 1 Referat Mødedato: 14. april 2011 Mødetidspunkt: 13:30 Sluttidspunkt: 15:30 Mødelokale: KUC, Ågade 27 : John Hansen Thomhav, Hanne Visbech Holgaard, Hans Erik Adsbøl/Kristian Kruse Bemærkninger:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 25. april 2014 Udbud af hjemmeplejen 1. Resumé Regeringen har vedtaget at forenkle reglerne for frit valg i hjemmeplejen. Det foreslås derfor, at de private

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Sidenr. 85 Referat Mødedato: 19. september 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: Fraværende: KUC, Ågade 27, mødelokale 0.38, stuen Bo Sander Pedersen, Finn Isaksen, Erik Lund GODKENDELSE

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Socialudvalg Referat Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.15. Indkaldte: kl. 13.15 - Britta Rasmussen vedr. punkterne 161-163 kl. 13.45 - Irene Kristensen

Læs mere

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er: 1 Nr. : Budgetanalyse af hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 15/27417 Sagen afgøres i: SU Bilag: Budgetanalyse af hjemmeplejen Indledning/Baggrund Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Socialudvalget, at

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET. for mødet den 18.08.2011, kl. 14:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 102

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET. for mødet den 18.08.2011, kl. 14:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 102 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET REFERAT for mødet den 18.08.2011, kl. 14:30 i Rådhuset, 1. sal, værelse 102 3. Udmøntning af Moderniseringsplan 2012 (2011-108844) 1 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET 3. Udmøntning

Læs mere

Integrationsrådet. Dagsorden. Mødedato: 13. december 2012. Mødetidspunkt: 17:00. Mødelokale: Ågade 27, 6000 Kolding. Fraværende:

Integrationsrådet. Dagsorden. Mødedato: 13. december 2012. Mødetidspunkt: 17:00. Mødelokale: Ågade 27, 6000 Kolding. Fraværende: Sidenr. 1 Dagsorden Mødedato: 13. december 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: KUC Ågade 27, 6000 Kolding Fraværende: Bemærkninger: Godkendelse af forslag til dagsordenen: Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-15:40 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

Fællesmøde mellem Uddannelsesudvalget. Social- og Sundhedsudvalget

Fællesmøde mellem Uddannelsesudvalget. Social- og Sundhedsudvalget Sidenr. 19 Fællesmøde mellem Uddannelsesudvalget og Social- og Protokol Mødedato: 21. februar 2011 Mødetidspunkt: 8:00 Sluttidspunkt: 9:30 Mødelokale: Fraværende: KUC, Ågade 27, mødelokale 1.07, 1. sal

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

Referat af Økonomiudvalgets møde den kl. 10:00 i Mødelokale 3

Referat af Økonomiudvalgets møde den kl. 10:00 i Mødelokale 3 Referat af Økonomiudvalgets møde den 02.06.2015 kl. 10:00 i Mødelokale 3 Tilstedeværende: Flemming Christensen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Marie Stærke (A) udvalgsmedlem Mette Jorsø (V) næstformand

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 11. september 2013 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Fraværende: Preben Jahnsen Dagsorden: 1. Velkomst

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Offentlig privat samarbejde på ældreområdet

Offentlig privat samarbejde på ældreområdet Offentlig privat samarbejde på ældreområdet Velfærdsbazar 2 9. Maj 2012 Indhold: Erfaring med udbud af pleje- og omsorg på plejecenter Dreyershus Politiske og administrative betragninger Opførelse og drift

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 2. oktober Mødetid: 17:00-17:45

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 2. oktober Mødetid: 17:00-17:45 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:45 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete

Læs mere

Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007

Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 18-02-2008 Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 Jf. Økonomiudvalgets beslutning om en månedlig status på hjemmeplejeområdet (ØU 183/2007) orienteres Socialudvalget hermed

Læs mere

Fanø Kommune Sundhed og Ældre

Fanø Kommune Sundhed og Ældre Fanø Kommune Sundhed og Ældre Sagsnr.: 563-2008-45894 Doknr.: 563-2014-34723 Tilsyn på Fanø Plejecenter med virkning fra 1.6.2014 Lovgrundlag I følge Servicelovens 151 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Udvalget for Forretningsordenen

Udvalget for Forretningsordenen Sidenr. 27 Udvalget for Forretningsordenen Protokol Mødedato: 7. marts 2011 Mødetidspunkt: 8:55 Sluttidspunkt: 9:00 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Ingen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Seniorudvalget. Protokol. Mødedato: 2. marts Mødetidspunkt: 8:15. Sluttidspunkt: 10:15. Fraværende: Knud Erik Langhoff forlod mødet kl. 9.

Seniorudvalget. Protokol. Mødedato: 2. marts Mødetidspunkt: 8:15. Sluttidspunkt: 10:15. Fraværende: Knud Erik Langhoff forlod mødet kl. 9. Sidenr. 38 Protokol Mødedato: 2. marts 2011 Mødetidspunkt: 8:15 Sluttidspunkt: 10:15 Mødelokale: Seniorforvaltningen Fraværende: Knud Erik Langhoff forlod mødet kl. 9.30 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 1. oktober Mødetid: 17:00-17:20

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 1. oktober Mødetid: 17:00-17:20 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:20 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 9. oktober 2014, uanmeldt tilsyn

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 10. april 2013 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Fraværende: Aase Stær og Preben Jansen 1. Velkomst 2.

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 28. april 2003 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT AF TILLÆ G S D A G SO R D E N Økonomiudvalget 28. april 2003 kl. 8.30 på Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Knud B Christoffersen,

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 52 Indholdsfortegnelse 29 Åben - Meddelelser til udvalgets møde den 2. maj 2007 30 Åben

Læs mere

Gribskov Kommunes erfaringer med udbud på socialområdet Velfærdsbazar II

Gribskov Kommunes erfaringer med udbud på socialområdet Velfærdsbazar II Gribskov Kommunes erfaringer med udbud på socialområdet Velfærdsbazar II Sundhedschef Mette Bierbaum 9. maj 2012 Dagsorden Kort om Gribskov Kommune Udbudshistorik i Græsted-Gilleleje/Gribskov Kommune Muligheder

Læs mere

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2016

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2016 1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen pr. ultimo januar 2016 Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 3. Mødedato: Mødevarighed: 15.30-17.30 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SS Venteliste, specialiserede botilbud

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere