Ældrerådet. Referat. Mødedato: 11. august Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding. Karsten Barfoed, Poul Honoré

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældrerådet. Referat. Mødedato: 11. august 2011. Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding. Karsten Barfoed, Poul Honoré"

Transkript

1 Sidenr. 131 Referat Mødedato: 11. august 2011 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: : Mødelokale 1.07, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Karsten Barfoed, Poul Honoré

2 Indholdsfortegnelse Sidenr. 132 Sagsnr. Side 1. Valg af samarbejdsmodel for nyt plejecenter i Vonsild Flyttelogistik ved indflytning på nye plejecentre Budget 2012 med overslagsår - Ændringsforslag vedrørende seniorpolitik Status for budgetlægning Tilsyn på plejecentrene Bevillingsstatus pr. 31. maj Oversigt over klagesager 1. april til 30. juni Orientering fra s formand Orientering fra underudvalgenes arbejde samt information fra pleje- og aktivitetscentre Udpegning af 1 repræsentant fra til planlægning af frivillighedsfest i Orientering fra s bisiddere Kommunikation og samt informationsbladet Generel orientering til

3 Sidenr Valg af samarbejdsmodel for nyt plejecenter i Vonsild Sagsid.: 11/10457 Resumé Seniorforvaltningen og By- og Udviklingsforvaltningen har, i samarbejde med PwC og Copenhagen Living Lab, undersøgt mulighederne for at etablere det nye plejecenter i Vonsild som et offentligt-privat samarbejde (OPS), som besluttet af Byrådet i december Styregruppen har vurderet 4 forskellige samarbejdsmodeller ud fra formålene med at anvende en OPS-model. Modellerne adskiller sig fra hinanden ved hvilke ansvarsområder, der er tillagt den private part, og ved den måde det tilknyttede udviklingspartnerskab er organiseret på. Styregruppen er nået til den konklusion, at de samarbejdsmodeller, der bedst tilgodeser de opstillede formål med offentligt-privat samarbejde, er samarbejdsmodellerne A og D. Model A (OPP-light-model incl. service og omsorgsopgaver med offentligt-privat udviklingspartnerskab) giver det ønskede totaløkonomiske incitament og er et reelt nyt alternativ til borgerne. Selvom der er tale om en ukendt og kompleks model, indikerer de markedsundersøgelser, der er lavet undervejs i processen, at der er private parter, der vil være interesserede i at indgå i et sådant partnerskab. Model D (traditionelt udbud i totalentreprise, med kommunen som byg- og driftsherre, samt etablering af offentligt-privat udviklingspartnerskab) kan også realisere en del af formålene og vil videreføre den kendte opgaveløsning på området. Sagen behandles i Seniorudvalget, Teknik- og Boligudvalget, (høring), Handicaprådet (høring), Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Forslag Seniordirektøren og By- og Udviklingsdirektøren indstiller, at det besluttes, om det nye plejecenter i Vonsild skal etableres efter samarbejdsmodel A (offentligt privat partnerskab) eller samarbejdsmodel D (kommunal), jf. rapporten Nyt plejecenter i Vonsild, Beskrivelse og vurdering af samarbejdsmodeller. at såfremt model A anbefales, bemyndiges Seniorforvaltningen og By- og Udviklingsforvaltningen til at indsende ansøgninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriets særlige lånepulje til fremme af offentlige-private samarbejdsprojekter og Socialministeriets pulje til forsøg og udvikling i den almene boligsektor. Beslutning Seniorudvalget den Seniorudvalget anbefaler at det nye plejecenter i Vonsild etableres efter samarbejdsmodel A (offentligt privat partnerskab) Sagen sendes til høring i, Handicaprådet og MED udvalget for plejecentre.

4 Sidenr. 134 Beslutning Teknik- og Boligudvalget den Teknik- og Boligudvalget anbefaler, at det nye plejecenter i Vonsild etableres efter samarbejdsmodel A (offentligt privat partnerskab). Bjarne Juel Møller Beslutning den tager valg af samarbejdsmodel A (offentligt privat partnerskab) for nyt plejecenter i Vonsild til efterretning. Et mindretal i bestående af Kathrine Føns Schultz, Henry Clausen og Ellen Andersen Toldshøj peger på at beslutningen om placeringen af plejecenter i Vonsild bør ændres, således at det gamle plejehjem kan bestå indtil det nye er bygget. Karsten Barfoed, Poul Honoré Sagsfremstilling Byrådet besluttede i december 2010, at det nye plejecenter i Vonsild skal etableres som offentligt-privat samarbejde (OPS). Der blev derfor nedsat en styregruppe, som i samarbejde med PwC og Copenhagen Living Lab, skulle vurdere mulige samarbejdsformer. Rapporten Nyt plejecenter i Vonsild, Beskrivelse og vurdering af samarbejdsmodeller er resultatet af styregruppens arbejde. Afklaringsprocessen har været lærerig for styregruppen og har en selvstændig værdi, idet erfaringerne derfra kan anvendes i andre processer i Kolding Kommune. Formål med at anvende OPS-strukturen Hvis det skal give mening at etablere et plejecenter på en anden måde, end den vi allerede kender og bruger, skal det medføre værdi for både borgeren og kommunen. Denne værdi afspejles i en række formål, der i størst muligt omfang bør være opfyldt: Øge beboernes livskvalitet gennem flere tilbud om service- og omsorgsopgaver (tilkøbsydelser) eller nye plejekoncepter Sikre mere liv på det nye plejecenter ved at inddrage nærmiljøet Sikre et fortsat udviklingssamarbejde, der kan optimere borgernes livskvalitet Sikre fokus på implementering og udvikling af velfærdsteknologi Sikre sammenhæng mellem anlæg og drift Skabe mulighed for at minimere beboerbetaling og optimere den kommunale økonomi. Beskrivelse af samarbejdsmodeller Styregruppen har vurderet fire samarbejdsmodeller, som er forskellige ved, hvilke ansvarsområder, der tillægges den private part. Der er også forskel på organiseringen af det udviklingspartnerskab, der er knyttet til alle 4 samarbejdsmodeller.

5 Sidenr. 135 Følgende 4 samarbejdsmodeller er skitseret og vurderet: Model A: Anlæg, bygningsdrift/-vedligehold og service-/omsorgsopgaven udbydes samlet til et OPP-light-selskab, som også skal etablere og deltage i et udviklingspartnerskab. Model B: Service-/omsorgsopgaven udbydes særskilt og først. Anlæg og bygningsdrift udbydes derefter samlet til OPP-light-selskab. Service-/omsorgsleverandøren etablerer et L548-selskab, som også skal etablere og deltage i udviklingspartnerskabet. Model C: Udbudsmateriale udarbejdes i samarbejde med en selvejende almen ældreboliginstitution, som derefter får overdraget ansvaret for udbud, opførelse og drift af plejecentret, samt etablering af udviklingspartnerskabet. Model D: Traditionelt udbud i totalentreprise, med kommunen som byg- og driftsherre. Der etableres offentligt-privat udviklingspartnerskab. Vurdering af samarbejdsmodeller Styregruppen har vurderet de 4 modeller i forhold til, hvor godt de opfylder de ovenfor angivne formål. Fælles for alle modeller vurderes det, at etablering af plejecentret bør ske under almenboligloven, som giver mulighed for den mest fordelagtige finansiering for kommunen. Det vil sikre, at beboernes husleje ikke bliver for høj og sikre beboernes rettigheder, selvom det medfører begrænsninger for byggeriet - bl.a. at lejlighederne ikke må have luksuspræg. Da der ikke inddrages privat finansiering i modellen, kaldes organisationsformen OPP-light (eller samlet udbud). Det forudsættes i alle modeller, at parterne deltager i et udviklingspartnerskab for at sikre et fortsat udviklingsarbejde. Organiseringen af udviklingspartnerskabet er forskellig, men funktionen er den samme: at sætte rammerne for et forpligtende samarbejde mellem parterne (herunder kommunen og leverandøren) om at identificere, udvikle og implementere løsninger, der kan forbedre den daglige opgaveløsning for kommunen og pleje- og omsorgsleverandøren. Kolding Kommune deltager i udviklingspartnerskabet og opnår dermed indflydelse på processerne og adgang til løsningerne. Kommunen forpligter sig til at indskyde ressourcer i form af økonomi og medarbejdere. Vurdering af samarbejdsmodellerne B og C Styregruppen vurderer, at formålene med at lave et OPS dårligst bliver opfyldt ved samarbejdsmodellerne B og C. I model B er der to kontraktparter én for anlæg og bygningsdrift/-vedligehold og én for pleje-/omsorgsopgaven. Det medfører, at det ikke er det naturlige grundlag for en helhedstankegang, og der vil være risiko for, at to de leverandører vil trække i hver sin retning. Modellen indeholder desuden ikke det ønskede totaløkonomiske incitament. Det samme gør sig gældende for udviklingspartnerskabet, hvor der kan være risiko for, at der, med forskellige deltagere med forskellige interesser, ikke vil være den ønskede fremdrift i samarbejdet. Dannelsen af udviklingspartnerskabet som L548-selskab (som er et fælles offentligt-privat selskab, hvor kommunen ikke må have bestemmende indflydelse) er desuden et nyt område for kommunen og vurderes dermed at være ekstra tidskrævende. Der vil med model B være en del snitflader, som kommunen skal beskrive og håndtere. Samarbejdsmodel C er ny i Kolding Kommune, men er afprøvet i andre kommuner, og kan derfor ikke betegnes som reel nytænkning. De aftaler med private aktører, der i dag er på plejecentre i Kolding Kommune, vedrører alene drift og pleje/omsorg. Der må forventes

6 Sidenr. 136 begrænset konkurrence, da der p.t. ikke er mange kendte aktører på markedet, ligesom den kommunale indflydelse er begrænset til den fælles beskrivelse af udbudsmaterialet. Da den selvejende institution og kommunen vil have indgået samarbejdskontrakt, kan der være risiko for, at der ikke er det ønskede incitament til at implementere løsninger fra udviklingspartnerskabet, som evt. vil medføre en mindre afregning. Valg af samarbejdsmodel B eller C vil få personalemæssige konsekvenser i form af evt. virksomhedsoverdragelse af medarbejdere, og der er derfor planlagt høring i MED- Plejecentre efter 1. behandling i Seniorudvalget. Vurdering og anbefaling af samarbejdsmodellerne A eller D Forudsætningen om, at der skal være en klar sammenhæng mellem anlæg, vedligehold og drift er opfyldt i både model A og model D, med en tydelig ansvarsfordeling og kun få snitflader. Der vurderes at være incitament til en helhedstankegang, der kan komme både borgere, leverandør og kommune til gode. Model D er en kendt og afprøvet model i kommunen, men kan ikke siges at være nytænkning eller bidrage med et nyt tilbud til borgerne. Desuden vil der ved model D ikke være mulighed for at tilbyde tilkøbsydelser til borgerne. Det nye ved den model knytter sig til etableringen af et offenligt-privat udviklingspartnerskab. Etablering af udviklingspartnerskabet kræver dog ikke nødvendigvis, at der er tale om et nybygget plejecenter, men vil ligeledes kunne knyttes til eksisterende plejecentre i kommunen. Model A er en helt ny konstruktion. Det er en kompleks model, som ingen kommuner endnu har forsøgt sig med. Kolding Kommune vil få muligheden for at vise vejen, men har dermed ikke mulighed for at lære af andres erfaringer. Kontraktperioden er på 20 år for at sikre en hensigtsmæssig incitamentsstruktur i forhold til f.eks. materialevalg og implementering af ny velfærdsteknologi. Der er tale om en stor udfordring, som vil give Kolding Kommune erfaringer og ydelser til borgerne, vi ellers ikke ville få, samt give erfaringer med en ny driftstype, så vi får et sammenligningsgrundlag for driften på vore øvrige plejecentre. Det vil give viden om, hvorvidt en privat part kan drive et plejecenter bedre og billigere end Kolding Kommune. Kontrakten er omfattende og kompleks, hvilket kan betyde, at der er risiko for, at det primært er store leverandører, der vil byde på opgaven, eller at der ikke kan opnås tilstrækkelig konkurrence. Markedsundersøgelsen viser dog, at flere private udtrykker interesse for modellen og må forventes at ville byde på opgaven. Den komplekse konstruktion betyder, at udbudsomkostningerne forøges. Der er dog mulighed for at søge Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånepulje til fremme af offentligeprivate samarbejdsprojekter. Det vurderes, at Kolding Kommune gennem lånepuljen vil kunne få en øget låneadgang på mio. kr. Valg af samarbejdsmodel A vil få personalemæssige konsekvenser i form af evt. virksomhedsoverdragelse af medarbejdere, og der er derfor planlagt høring i MED-Plejecentre efter 1. behandling i Seniorudvalget. Bilag: /11 Åben Konsekvenser for personale ved OPP projekt - CaseNo _Konsekvenser for personale ved OPP projekt /11 Åben Revideret rapport - vonsild plejecenter Plejecenter i Vonsild - Beskrivelse og vurdering af samarbejdsmodeller [ ).pdf

7 Sidenr /11 Åben Notat vedr medarbejderinddragelse v projekt

8 Sidenr Flyttelogistik ved indflytning på nye plejecentre Sagsid.: 11/10547 Resumé Kløverhøj, Basagerhus, Egebo og Vonsildhave skal lukke som plejecentre, og beboerne skal flytte til to nye plejecentre på Bertram Knudsens Vej og i Vonsild. Seniorforvaltningen anbefaler, at beboerne på Kløverhøj, Basagerhus og Egebo flytter til Bertram Knudsens Vej, og beboerne på Vonsildhave flytter ind på det nye plejecenter i Vonsild. Beboerne på Vonsildhave skal genhuses fra januar 2013 til ultimo 2014, da det nye plejecenter skal bygges på samme grund, som Vonsildhave i dag er placeret på. Sagen behandles i Seniorudvalget og (høring). Forslag Seniordirektøren foreslår at: Beboere fra Kløverhøj, Basagerhus og Egebo flytter til det nye plejecenter på Bertram Knudsens Vej september Beboere på Vonsildhave flytter til nyt plejecenter i Vonsild ultimo Der stoppes for indflytning på Vonsildhave fra september Beboere på Vonsildhave genhuses på Kløverhøj og i ledige plejeboliger på kommunens øvrige plejecentre fra januar 2013 til nyt plejecenter i Vonsild er klar til indflytning ultimo Beslutning Seniorudvalget den Seniordirektørens forslag anbefales. Sendes til høring i. Lis Ravn Ebbesen, Annie Terp Thomsen Beslutning den udtrykker betænkelighed ved, at der i godt et år fra januar 2013 til februar 2014 vil være adgang til ca. 20 færre plejehjemspladser, samt hvordan det vil gå med samlingsstedet for ældre i aktivitetscentret og cafeteriet i Vonsild. Karsten Barfoed, Poul Honoré

9 Sidenr. 139 Sagsfremstilling Det nye plejecenter på Bertram Knudsens Vej står klar til indflytning september 2013, og det nye plejecenter i Vonsild forventes at stå klar til indflytning ultimo Plejecentrene Basagerhus, Egebo, Kløverhøj og Vonsildhave skal jf. den fysiske udviklingsplan lukkes som plejecentre, og beboerne skal flytte til de 2 nye plejecentre. Derudover forudsætter det nye plejecenter i Vonsild, at Vonsildhave rives ned inden opførslen af det nye plejecenter. Derfor skal beboerne på Vonsildhave flytte herfra januar Der er derfor behov for at træffe beslutning om, hvilke af de 4 gamle plejecentre der lukkes, når Bertram Knudsens Vej står klar, og hvilke beboere der skal flytte ind på det nye plejecenter i Vonsild. Seniorforvaltningen anbefaler at: Beboerne på Kløverhøj, Egebo og Basagerhus flytter til Bertram Knudsens Vej september Beboerne på Vonsildhave genhuses fra januar 2013 til ultimo 2014, hvor de flytter ind på det nye plejecenter i Vonsild. Kløverhøj, Egebo og Basagerhus har tilsammen 95 beboere, og derfor vil der være 5 plejecenterpladser færre fra september 2013 til de midlertidige pladser er samlet på enten Egebo i oktober 2013 eller Basagerhus i februar Når de midlertidige pladser samles, frigøres der 7 midlertidige pladser på de øvrige plejecentre, som omkonverteres til pladser for faste beboere. De 5 færre pladser i forbindelse med flytningen til Bertram Knudsens Vej er dermed kun gældende i 1 eller 5 måneder. Genhusningen af beboerne på Vonsildhave anbefales at foregå ved at: Der stoppes for indflytning af beboere på Vonsildhave fra september Antallet af beboere der skal genhuses, forventes at være ca. 27. Januar 2013 genhuses 17 beboere på de ledige pladser, der er på Kløverhøjs 1. sal, og 10 beboere genhuses på kommunens øvrige plejecentre, hvor de plejeboliger der bliver ledige, i en periode forbeholdes beboerne fra Vonsildhave. Beboerne der genhuses på Kløverhøj flytter alle til det nye plejecenter i Vonsild, og beboerne der genhuses på de øvrige plejecentre får valget mellem at flytte til det nye plejecenter i Vonsild, eller at blive boende på det plejecenter de genhuses på. Et stop for indflytning på Vonsildhave fra september 2011 kan betyde, at Kolding Kommune i en periode ikke kan overholde ventelistegarantien, da vi gradvis vil reducere antallet af plejecenterpladser med 21 fra september 2011 til ultimo Det vil være muligt i en periode at anvende nogle af de midlertidige pladser til faste pladser, såfremt presset på ventelisten bliver for stort. Der vil være et arbejde med at få medarbejdere fra Vonsildhave placeret i overenstemmelse med, hvor beboerne fra Vonsildhave flytter hen for at skabe en ligelig fordeling af ressourcer. Dette vil blive behandlet i forvaltningens MED organisation. Flyttelogistikken samlet set: Kløverhøj September 2011 Januar 2013 September 2013 Flytter til nyt plejecenter Okt. 2013/ feb pladser Ultimo 2014

10 Sidenr. 140 (48) på BKV Egebo (30) Basagerhus (17) Vonsildhave (48) Total antal pladser for ovennævnte plejecentre Stop for indflytning. 27 forventes at skulle genhuses: 17 flytter til 1. sal på Kløverhøj. 10 flytter til ledige plejeboliger på øvrige plejecentre (-21 pladser). (-5 pladser). Flytter til nyt plejecenter på BKV. Flytter til nyt plejecenter på BKV. bliver ledige, da midlertidige pladser samles. (+2 pladser.) Beboerne på Kløverhøj flytter til nyt plejecenter i Vonsild. De øvrige får valget mellem at flytte til nyt plejecenter eller blive boende. (+12 pladser) Genhusningen af beboerne på Vonsildhave har følgende økonomiske konsekvenser: Anlæg: Istandsættelse af boliger på Kløverhøjs 1. sal Totale anlægsudgifter Drift: Indskud + huslejestigninger til genhusning i kommunens øvrige plejeboliger Flytteudgifter til 27 beboere Totale merudgifter til drift Tal fra By- og Udvikling 2./ kr kr kr.

11 Sidenr Budget 2012 med overslagsår - Ændringsforslag vedrørende seniorpolitik Sagsid.: 11/10697 Resumé Der fremsendes udkast til ændringsforslag til budgetforslag 2012 med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne budgetprocedure for Sagen behandles i Seniorudvalget 3. august (1. behandling) (høring) Seniorudvalget 23. august (2. behandling). Forslag Seniordirektøren foreslår, at udvalget drøfter hvilke ændringsforslag, der skal oversendes til Seniorudvalgets 2. behandling. Beslutning Seniorudvalget den Et enigt udvalg fremsender ændringsforslagene i bilag nr. 1,2,3,6 og 7 til Seniorudvalgets 2. behandling. Et flertal med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne anbefaler at forslag 4 fremsendes. Et mindretal med Konservative og Venstre ønsker ikke forslag 4 fremsendt. Sagen sendes til høring i. Lis Ravn Ebbesen, Annie Terp Thomsen Beslutning den anbefaler Seniorudvalgets indstilling til budget Dog ønsker at understrege vigtigheden af de ønsker, som fremsatte i s budgetoplæg. - Det er vigtigt at beboerne på plejecentrene aktiveres for ikke at smide færdigheder, hvorfor der her bør afsættes ekstra ressourcer. - Lempelse af kvalitetsstandarderne på praktisk hjælp i forhold til at raske ægtefæller skal passe svagelige partnere. - Ansættelse af en praktisk aktivitetsmedarbejder - fastholder Randers-modellen for gratis buskørsel for pensionister og indstiller at man undersøger et konkret budget.

12 Sidenr. 142 Karsten Barfoed, Poul Honoré Sagsfremstilling Følgende fremgår bl.a. af Procedure for budget 2012: Ændringsforslag. De stående udvalg kan fremsende ændringsforslag til budgetforslag Det gælder såvel reduktions- som udvidelsesforslag. Samtlige fremsendte forslag samles i et katalog, der udsendes til Byrådets medlemmer primo september Der orienteres om forslagene på Byrådets seminar den 5. september 2011, hvorefter ændringsforslagene kan stilles i forslag af den enkelte byrådsgruppe/det enkelte byrådsmedlem i forbindelse med fremsendelse af ændringsforslag til borgmesteren. Seneste frist for udvalgenes fremsendelse af ændringsforslag til borgmesteren er den 24. august I medfør af drøftelser i Seniorudvalgets møder den 4. maj 2011 og den 1. juni 2011 fremsendes følgende udkast til ændringsforslag til udvalgets drøftelse: SEN-S-01 SEN-S-02 SEN-S-03 SEN-S-04 SEN-A-01 SEN-A-02 SEN-A-03 Frivillighedsfest Aktivitetskonsulent med udgangspunkt i Midtgården Fysioterapeut for selvtrænere Gratis buskørsel for alderspensionister Sygeplejeklinikker Omklædningsfaciliteter hjemmeplejen (vil blive eftersendt) Skure til elcykler og scootere Centralforvaltningens bemærkninger Af Byrådets budgetprocedure fremgår: På baggrund af den foreløbige balancesituation er besluttet, at der ikke udarbejdes et egentligt prioriteringskatalog. I den forbindelse slås fast, at rettidig omhu er en afgørende forudsætning for succesfuld gennemførelse af reduktioner. Gennemførsel kan ikke ske med kort varsel. Set i lyset af den sårbare, balancemæssige situation opfordres den enkelte bevillingshaver til, altid at have et beredskab af gennemarbejdede og gennemførlige forslag vedrørende reduktion af serviceniveauet. Ligeledes henledes opmærksomheden på Byrådets pålæg til samtlige udvalg om, at merudgifter skal finansieres ved forslag til kompenserende besparelser inden for eget område.

13 Sidenr. 143 Hertil kommer et ufravigeligt mål om, såvel for budget 2012 som i regnskab 2012, at overholde Kolding Kommunes serviceramme. Det henstilles derfor, specielt for så vidt angår serviceudgifter, at det enkelte udvalg sikrer balanceneutralitet mellem forslag, der forøger udgifterne og forslag, der reducerer udgifterne. Bilag: /11 Åben SEN-S-01 Frivillighedsfest /11 Åben SEN-S-02 Aktivitetskonsulent med udgangspunkt i Midtgården /11 Åben SEN-S-03 Fysioterapeut for selvtrænere /11 Åben SEN-S-04 Gratis buskørsel for alderspensionister /11 Åben SEN-A-01 Sygeplejeklinikker /11 Åben SEN-A-03 Skure til elcykler og scootere /11 Åben SEN-S-05 Fysisk udviklingsplan for plejecentre, afledt drift

14 Sidenr Status for budgetlægning 2012 Sagsid.: 11/7503 Resumé Seniordirektøren vil på mødet give en orientering om status for tilretningen af basisbudgettet for 2012 samt status over realisering af effektiviserings- og omstillingstiltag. Sagen behandles i Seniorudvalget, (orientering). Forslag Seniordirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Seniorudvalget den Taget til efterretning Lis Ravn Ebbesen, Annie Terp Thomsen Beslutning den Taget til efterretning. Karsten Barfoed, Poul Honoré Sagsfremstilling Seniordirektøren vil på mødet fremlægge status for tilretningen af basisbudgettet for 2012 og resultatet af forvaltningens gennemgang af effektiviserings- og omstillingstiltag. Byrådet vedtog den 14. marts 2011, at fremskrivningen af bevillingsrammerne til prisniveau skal indeholde en generel reducering med 0,2 % årligt i perioden 2012 til 2015 med henblik på realisering af Byrådets pålæg til samtlige budgetansvarlige om årligt at kunne præstere en effektiviseringsgevinst på 0,2 %. Rammebesparelsen bliver udmøntet som en reduktion i prisfremskrivningen. Seniorudvalgets andel af besparelsen udgør som følger: Seniorpolitik hele kr. - 0,2 % s rammebesparelse

15 Sidenr. 145 Som det ses af ovenstående tabel, vil en 0,2 % s reduktion stigende til 0,8 % i 2015 indebære markante reduktioner ud i årene. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at det er realistisk at effektivisere 0,2% årligt uden at dette berører serviceniveauet overfor borgerne. Dog bliver det vanskeligere at indhente yderligere effektiviseringer. Økonomiudvalget har på sit møde den 16. maj 2011 godkendt følgende forslag under Seniorpolitik vedrørende den fortsatte effektiviseringsindsats: - Hjemtagning af rengøringsopgaven på aktivitetscentre og plejecentre - Flere sygeplejeklinikker - Samarbejde om IT på tværs Økonomiudvalget vedtog endvidere, at 33 % af effektiviseringsgevinsten fremadrettet forbliver på driftsbudgettet med henblik på øget service på baggrund af decentral beslutning. Det kan supplerende oplyses, at befolkningsprognosen viser, at antallet af ældre vokser og dermed også det forventede antal hjemmehjælpsmodtagere. Ud fra den demografiske udvikling vil der være behov for yderligere 6,2 9,5 mio. kr. ud i årene. Befolkningsudviklingens pres er ikke indarbejdet i rammen. I forbindelse med budgetlægningen for 2011 blev der i stedet iværksat en række tiltag for at imødekomme det fremtidige behov for personlig og praktisk bistand mv. Det blev ligeledes besluttet, at de igangsatte indsatser skal evalueres og revurderes i forbindelse med budgetlægningen for Ydermere har fordelingen mellem den private og kommunale leverandør af personlig og praktisk bistand samt fordelingen mellem de forskellige former for ydelser/hjælp betydning for budgettet. De senere år er der således en del borgere, der har skiftet fra kommunal til privat leverandør. Bilag: /11 Åben Notat befolkningsprognosens indvirkning

16 Sidenr Tilsyn på plejecentrene 2010 Sagsid.: 10/7990 Resumé Redegørelse vedrørende uanmeldte tilsyn på plejecentrene I henhold til servicelovens 151 har Myndighedsafdelingen foretaget uanmeldte tilsynsbesøg på plejecentrene i Kolding kommune. 63 beboere og 43 pårørende fra de 15 plejecentre har deltaget. I forbindelse med de uanmeldte tilsyn er beboerne blevet interviewet. Desuden er der sendt et spørgeskema til beboernes pårørende. Af svarene fremgår: Den overordnede tilfredshed blandt beboerne er steget fra 2009 til Tilfredsheden blandt beboerne er på procent på de enkelte spørgsmål. Tilfredsheden er lavest vedrørende fælles fysiske og sociale aktiviteter samt, hvordan beboernes funktioner vedligeholdes i dagligdagen. Tilfredsheden blandt de pårørende er generelt høj. Tilfredsheden er lavest vedrørende rengøringsniveauet og hvordan beboerens funktioner vedligeholdes og genoptrænes. Tilfredsheden i 2010 varierer på flere spørgsmål fra tilfredsheden i Denne afvigelse skal i høj grad ses i forhold til populationens størrelse. Sagen behandles i Seniorudvalget. Ældreråd (orientering) og Handicapråd (orientering). Forslag Seniordirektøren foreslår, at redegørelsen tages til efterretning. Beslutning Seniorudvalget den Redegørelsen taget til efterretning. Lis Ravn Ebbesen, Annie Terp Thomsen Beslutning den har med interesse læst undersøgelsen og vi noterer os de pårørendes tilkendegivelse af, at der er ønske om forbedring af, hvordan plejehjemsbeboernes funktioner vedligeholdes og genoptrænes, jævnfør s indstilling til budget Karsten Barfoed, Poul Honoré

17 Sidenr. 147 Sagsfremstilling I henhold til servicelovens 151 har Myndighedsafdelingen i 2010 foretaget uanmeldte tilsynsbesøg på plejecentrene i Kolding kommune. 63 beboere og 43 pårørende fra de 15 forskellige plejecentre har deltaget. Tilsynet har taget udgangspunkt i en skabelon, der også blev brugt i Resultatet fra 2010 med sammenligningstal for 2009 fremgår af bilag. Konklusion Der er generelt meget stor tilfredshed hos de adspurgte beboere med alle de berørte områder. Tilfredsheden er lavest vedrørende fælles fysiske og sociale aktiviteter samt hvordan beboernes funktioner vedligeholdes i dagligdagen. Tilfredshedsgraden er lidt mindre hos de pårørende, om end størsteparten erklærer sig tilfreds eller meget tilfreds. Blandt pårørende er der tilkendegivet størst utilfredshed med rengøringen og, hvordan beboerens funktioner vedligeholdes og genoptrænes. Tilsynet vurderer, at den hjælp, der ydes til beboerne på Kolding Kommunes plejecentre, er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens standard for kvalitet. Sammenhængen mellem den bevilgede hjælp og den leverede hjælp kan ikke vurderes, da beboere på plejecentre ikke er visiteret til ydelser. Tilfredsheden i 2010 varierer på flere spørgsmål fra tilfredsheden i Denne afvigelse skal i høj grad ses i forhold til populationens størrelse. Beboernes tilfredshed er på nogle spørgsmål lidt højere i 2010, på andre spørgsmål lidt lavere. De pårørendes tilfredshed er generelt lavere i 2010 sammelignet med Anbefalinger Det uanmeldte tilsyn har medført anbefalinger til 4 plejecentre. Anbefalingerne vedrører rygepolitik samt uhensigtsmæssige/utidssvarende fysiske rammer, herunder indeklima. På dokumentationsområdet er der givet anbefalinger i forhold til at ajourføre døgnrytmeplaner, sygeplejestatus samt deraf affødte plejeplaner i omsorgssystemet CARE. Anbefalingerne er alle steder efterfulgt. Tilsynet har desuden fulgt op på anbefalingerne fra tilsynsbesøg i Bilag: /11 Åben Uanmeldte tilsyn samlet redegørelse

18 Sidenr Bevillingsstatus pr. 31. maj 2011 Sagsid.: 11/9819 Resumé Bevillingskontrollen viser pr. 31. maj et samlet forbrug på 206,8 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 34% af Seniorudvalgets korrigerede budget. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at den økonomiske ramme for 2011 vil holde. Følgende områder er fortsat under pres og følges ekstra nøje: hjemmeplejen, bestillerbudgettet og uddelegerede sygeplejeydelser. Set i forhold til servicerammen viser bevillingskontrollen et forbrug af serviceudgifter på 204,2 mio. kr. Dette svarer til 36% af det oprindelige budget og vurderingen er fortsat, at servicerammen under Seniorudvalgets politikområde overholdes. Sagen behandles i Seniorudvalget, (orientering) Forslag Seniordirektøren foreslår, at bevillingsstatus pr. 31. maj tages til efterretning. Beslutning Seniorudvalget den Taget til efterretning. Lis Ravn Ebbesen, Annie Terp Thomsen Beslutning den Taget til efterretning. Karsten Barfoed, Poul Honoré Sagsfremstilling Bevillingskontrollen pr. 31 maj 2011 viser et samlet forbrug på 206,8 mio. kr. På nuværende tidspunkt vurderes det, at udgifterne kan holdes indenfor budgetrammen. Tre områder vurderes dog at være under pres i 2011: hjemmeplejen, bestillerbudgettet og uddelegerede sygeplejeydelser. For alle områder er der iværksat tiltag, som skal sikre budgetoverholdelse. Der forventes flere indtægter på elevområdet end budgetteret. I relation hertil skal det oplyses, at der pågår et arbejde i kommunen vedr. finansieringen af elever. Formålet med arbejdet er, at gøre det mere attraktivt at ansætte elever for kommunens øvrige afdelin-

19 Sidenr. 149 ger. Det vil formentligt indebære, at seniorområdet skal afgive en del af indtægterne fra eleverne. Forbruget fordeler sig på følgende områder (i kr.). Område Oprindelig Budget inkl omplacering Korrigeret budget Forbrug pr. 31. maj Gennemsnit forbrug % 42 Fællesudgifter Myndighedsafdelingen - Bestillerbudget Øvrige udgifter Senioradministration Plejecentre Daghjem/ aktivitetscentre Køkkener Hjemmeplejen Hjemmesygeplejen - Sygeplejen Udd. sygeple Elever og uddannelse Projekter Serviceudgifter Personlige tillæg Overførsler Budgetregulering TOTAL Nedenfor er der en kort forklaring på de forskellige overskrifter. Fællesudgifter Overskriften fælles udgifter dækker over en lang række forskellige poster. De primære udgiftsposter er: plejecentrene Dreyershus og Elim, IT udgifter, dyre enkeltsager, barselspulje samt driftstilskud til en række foreninger. Budgetmidler til midlertidige pladser er også placeret under fællesudgifter. Budgetmidlerne til de dyre enkeltsager samt til de midlertidige pladser vil blive omplaceret til henholdsvis myndigheds- og plejecenterområdet. Myndighedsafdelingen Bestillerbudgettet skal finansiere den private og kommunale hjemmeplejes levering af personlig pleje og praktisk bistand. Myndighedsafdelingen visiterer borgerne til en eller flere ydelser, borgeren bestemmer hvem der skal levere. Myndighedsafdelingen betaler for den leverede ydelse. Bemærk at bogføring er altid en måned bagefter. Bilagets diagram 1 viser udviklingen i de visiterede timer fordelt på leverandør.

20 Sidenr. 150 Myndighedsafdelingens øvrige udgifter er bl.a.: handicapkørsel, mellemkommunale betalinger, længerevarende ophold og ældreboliger. Senioradministrationen Udgifter til den administrative drift og økonomistyring af plejecentre, aktivitetsområdet, hjemmesygepleje og hjemmeplejen. Plejecentre Løn og øvrige udgifter til at drive plejecentre samt fællesudgifter. Daghjem/aktivitetsområdet Løn og øvrige udgifter til at drive daghjem og aktivitetsområdet. Køkkener Løn og øvrige udgifter til at drive køkkenområdet. Hjemmeplejen Hjemmeplejen har ikke et budget, men oparbejder indtægter på grundlag af leverede ydelser. Afregningen er organiseret således, at indtægterne kommer en måned senere end udgifterne afholdes. Hjemmeplejen løber rundt når deres forbrug er nul ved årets afslutning. Hjemmesygeplejen Sygeplejen: Løn og øvrige udgifter til at drive hjemmesygeplejen, inkontinens og demensområdet. Uddelegerede sygeplejeydelser I en lang række tilfælde er det fagligt forsvarligt at overlade sygeplejeydelser til hjemmeplejen eller den valgte private leverandør. I disse tilfælde er hjemmeplejen/den private leverandør en underleverandør til hjemmesygeplejen. Køb af ydelser i hjemmeplejen og hos de private leverandører konteres her. Elever og uddannelse Lønudgifter til driftens SSA og SSH elever. Derudover indtægtsføres diverse refusioner samt præmie og bonus. Personlige tillæg Udgifter til personlige tillæg. Projekter Rehabiliteringsprojektets udgifter. Budgetregulering Teknisk konto til styring af fleksibel ansættelsesstop, barselsudligning mv. Udligning sker ved de kvartalsvise bevillingskontroller. Bilag: /11 Åben Udvikling bestillerbudget hjemmeplejen uge 1 til uge 21

21 Sidenr Oversigt over klagesager 1. april til 30. juni 2011 Sagsid.: 11/5689 Resumé Seniordirektøren fremsender oversigt over klagesager vedr. hjemmehjælp indgået i perioden 1. april til 30. juni Sagen behandles i Seniorudvalget og (orientering). Forslag Seniordirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Seniorudvalget den Taget til efterretning Lis Ravn Ebbesen, Annie Terp Thomsen Beslutning den Taget til efterretning. besluttede, at der til næste udgave af informationsbladet 60+ skal informeres om klagemulighederne. Karsten Barfoed, Poul Honoré Sagsfremstilling Seniordirektøren oplyser, at der i perioden 1. april til 30. juni 2011 er indgået i alt 3 klager fordelt på 3 klager over fratagelse af hjælp til praktisk bistand Ved modtagelse af en klage genvurderes denne i Myndighedsafdelingen. Hvis genvurderingen af klagen giver borgeren fuld medhold sendes denne ikke til Det Sociale Nævn. Fører genvurderingen til delvist medhold eller fastholdelse videresendes klagen til Det Sociale Nævn. For de 3 klagesager gælder at

22 Sidenr. 152 Kolding Kommune fastholder afgørelsen i 3 sager. 3 sager er sendt videre til Det Sociale Nævn. Seniorforvaltningen har modtaget 5 afgørelser fra Det Sociale Nævn. Seniorforvaltningen har endvidere modtaget 3 klager over udførelsen af hjælpen. Alle sager er taget op med leverandørene.

23 Sidenr Orientering fra s formand Sagsid.: 10/783 Resumé Formanden for giver på mødet en orientering om udvalgt nyt for. Trafikkursus for +60 årige Ekstraordinært Ældrerådsmøde vedr. budget Sagen behandles i. Forslag Seniorforvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Afholdelse af trafikkursus for +60 årige udsættes til Karsten Barfoed er tovholder. vurderede, at der ikke er behov for et ekstraordinært møde om budget Orienteringen toges til efterretning. Karsten Barfoed, Poul Honoré Sagsfremstilling Seniorforvaltningen foreslår, at der afholdes ekstraordinært ældrerådsmøde vedr. høring af budget 2012 torsdag den 1. september 2011 fra kl

24 Sidenr Orientering fra underudvalgenes arbejde samt information fra pleje- og aktivitetscentre Sagsid.: 10/5087 Resumé s underudvalg giver på mødet en orientering fra underudvalgenes arbejde samt s medlemmer forelægger relevant information fra pleje- og aktivitetscentre. Plejehjemsudvalget Indbydelse til frivillighedsdag den 3. oktober 2011 Oplæg til fokus på frivilligt arbejde Ældre pars forpligtigelser/formåen over for svage samleverer Sagen behandles i. Forslag Seniorforvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Forslag til ældre pars forpligtigelser/formåen over for svage samlevere sendes videre til kommunikationsudvalget, som kommer med et oplæg til næste ældrerådsmøde. Oplæg til fokus på frivilligt arbejde behandles som tema af underudvalg for sundhed, idræt og fritid. Orienteringen toges til efterretning. Karsten Barfoed, Poul Honoré Bilag: /11 Åben Referat fra s underudvalg for plejehjem den 28. juni /11 Åben Invitation til s frivillighedsdag den 3. oktober /11 Åben Oplæg til fokus på frivilligt arbejde /11 Åben Forslag fra s ad hoc udvalg vedr. ældre pars forpligtigelser/formåen over for svage samlevere

25 Sidenr Udpegning af 1 repræsentant fra til planlægning af frivillighedsfest i 2011 Sagsid.: 11/15032 Resumé Udpegning af 1 repræsentant fra til planlægning af frivillighedsfest i 2011 Sagen behandles i. Forslag Seniorforvaltningen foreslår, at udpeger 1 repræsentant til arbejdsgruppen for planlægning af frivillighedsfesten. Beslutning den Elsebeth Søe-Pedersen blev udpeget. Karsten Barfoed, Poul Honoré

26 Sidenr Orientering fra s bisiddere Sagsid.: 10/10503 Resumé s bisiddere giver på mødet en orientering om bisiddernes arbejde. Sagen behandles i (orientering). Forslag Seniorforvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Taget til efterretning. Karsten Barfoed, Poul Honoré

27 Sidenr Kommunikation og samt informationsbladet 60+ Sagsid.: 10/20042 Resumé Kommunikation og samt informationsbladet 60+. Sagen behandles i. Beslutning den Opfordring til emner til +60 brevkassen. Taget til efterretning. Karsten Barfoed, Poul Honoré

28 Sidenr Generel orientering til Sagsid.: 10/793 Resumé Seniorforvaltningen giver på mødet en orientering om udvalgt nyt til. Der orienteres i hovedtræk om: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsydelser og snitfladerne til seniorområdets brugere Bemærkninger til Statsforvaltningen Syddanmark i sagen vedr. Kolding Kommunes administration af reglerne for tildeling af praktisk og personlig hjælp Borgerrådgiver ansat pr. 1. august 2011 Velfærdsteknologi projekter Sagen behandles i (orientering). Forslag Seniorforvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Taget til efterretning. Karsten Barfoed, Poul Honoré

29 Sidenr. 159 Oplæst og godkendt Ivan A. D. Johansen Formand Ingelise Johnsen Næstformand Kathrine Føns Schultz Medlem Jytte Duus Andersen Medlem Christian Gøttig Medlem Karsten Barfoed Medlem Svend Aage Schiermer Medlem Ellen Andersen Toldshøj Medlem Elsebeth Søe-Pedersen Medlem Poul Honoré Medlem Bent E. Nielsen Medlem Ritta Ravnholt Medlem Henry Clausen Medlem

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 19-08-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Drift af plejecentre og hjemmehjælp

Drift af plejecentre og hjemmehjælp Konkurrenceudsættelse af Drift af plejecentre og hjemmehjælp Potentialeafklaring - Vejle Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Varde Kommune Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 25. august 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 11-06-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Henrik Brade Johansen Curt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011. Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011. Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Direktionens forslag til høringsmateriale

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - Juni...2 3.

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013. Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013. Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39

Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39 Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39 Delt ager e: Ulla Lars en, Gret e Sch ødts, Ka ren Stra ndh ave, Mas oum Mor adi, Stee n Gun dert ofte,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Hans Bjergegaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 13/27671 Udviklingsstrategi 2015 på social- og specialundervisningsområdet

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 07-11-2011 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen Afbud: Bente Bondebjerg,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere