Oplevelsesøkonomi i og omkring Vadehavet. Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) Niels Bohrsvej 6, 6700 Esbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplevelsesøkonomi i og omkring Vadehavet. Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) Niels Bohrsvej 6, 6700 Esbjerg"

Transkript

1 Indstillingsskema til vækstforum Bilag 21b Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden kr kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler kr kr. J.nr.: 08/ Projektnavn: Ansøger: Adresse: Oplevelsesøkonomi i og omkring Vadehavet Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) Niels Bohrsvej 6, 6700 Esbjerg Kontaktperson: Winnie Abildgaard Kontaktpersons e-adresse Kommune: Esbjerg (projektet dækker Esbjerg, Tønder, Fanø og Varde kommuner) Juridisk status og CVR/CPR nr.: CVR nr Partner i projektet og partners relation og rolle: Esbjerg Erhvervsudvikling, Fanø Turist- og Erhvervsforening, Rømø- Tønder Turistforening, Varde Erhvervs- og Turistråd disse 4 bidrager alle til projektet med a) forankring i den respektive kommune og b) aktiv indsats i form af koordinering af enkeltaktiviteter og c) deltagelse i styregruppen. Desuden medvirker følgende række af partnere, som alle bidrager med arbejdskraft samlet beregnet til kr. over hele projektperioden på 3 år: Øvrige netværksdeltagere: Vadehavscentret, Esbjerg Erhvervsudvikling, Esbjerg Kommune, Esbjerg Kunstmuseum, Fanø Kommune, Fanø Kunstmuseum, Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Foreningen Skærbæk Fritidscenter, Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter/SDU, Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab/SDU, Institut for Maritim Forskning og Innovation/SDU, Janusforeningen (kunstforening), Kommunernes Vadehavssekretariat, Museet for Varde by og egn, Museum Sønderjylland (Tønder afd.), Natur- og Kulturcenter Myrthuegård, Naturcenter Tønnisgård, Fonden Naturkultur Varde, Rederiet Larus, Ribe Kunstmuseum, Rømø Havn, Skov- og Naturstyrelsen Blåvandshuk, Syddansk Turisme, Sydfynske A/S (Fanøfærgerederiet), Sydvestjyske Museer, Tønder Kommune, Foreningen Vadehavsprodukter, Varde Kommune. Side 1 af 6

2 Projektstart / Projektslutning: Marts 2009 Februar 2012 Vækstforums indsatsområde: Strukturfonds indsatsområde: Relation til den regionale partnerskabsaftale, tema: Indsatsområde i forhold til partnerskabsaftale: Indsatsområde 4+7, oplevelsesøkonomi udvikling af nye forretningsområder Regionalfond: prioritet 1.1.: Innovation, videndeling og videnopbygning, prioritet 1.1.2: Samspil om innovation Tema nr. 5: Markedsføring af Danmark tiltrækning af investeringer og turisme Indsats 28: kultur- og oplevelsesøkonomi Vækstforumsekretariatets kommentar: Sekretariatet finder at projektet er støtteberettiget i forhold til tilskudsreglerne for EU s regionalfond og Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi. Projektet er regionalt funderet gennem deltagelsen af de 4 vadehavskommuner Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder samt Syddansk Turisme. Yderligere omkring 30 aktører indenfor projektområdet deltager. Yderområder er repræsenteret ved Tønder Kommune, som geografisk set dækker ca. halvdelen af projektområdet. Der er tale om offentligt-privat partnerskab gennem inddragelse af en lang række mindre virksomheder indenfor turisme og fødevareproduktion i vadehavsområdet. Projektet vil udvikle og styrke turist- og oplevelseserhvervene i og omkring den kommende Nationalpark Vadehavet. Det vil ske gennem et overordnet styrende og koordinerende organ i form af Sydvestjysk Udviklingsforum med en tilknyttet styregruppe bestående af turistaktører i de 4 involverede kommuner. Styregruppen vil sikre tværgående initiativer og information samt videndeling på tværs af de 4 delprojekter, omhandlende natur, kunst, mad og maritime aktiviteter. Dette vil ske gennem løbende formidling af projektinformationer, konferencer, statusrapporter etc. Generelt for hele projektet med underliggende delprojekter gælder, at man vil udvikle nye turistprodukter med et særligt fokus på helårsturismen. Man vil opkvalificere de nuværende turistaktører og det tilknyttede erhvervsliv gennem øget koordinering og samarbejde, kompetenceudvikling m.v. Dette skal sikre en økonomisk vækst i den kommende Nationalpark Vadehavet gennem øget indtjening i eksisterende virksomheder, der arbejder indenfor oplevelsesøkonomien. Endvidere etablering af nye virksomheder i takt med udviklingen af en helårsturisme, hvor hovedmålgruppen er inden- og udenlandske turister i alderen år og opefter. Den økonomiske vækst i erhvervene skal således også give grundlag for et øget antal arbejdspladser på helårsbasis - og dermed samtidig øge motivation for bosætning i området. Projektets grundidé er, at nye aktiviteter skal tage udgangspunkt i områdets nuværende natur- og kulturgrundlag, og således bygge på autencitet. Formidlingsmæssigt understøttes hele projektet af en omfattende informations- og PR-virksomhed, bl.a. med en nye web-portal, nye elektroniske formidlingsformer m.v.. Projektet inddrages forskningsmæssigt gennem Syddansk Universitet bl.a. gennem Institut for forskning og udvikling i landdistrikter og Center for turisme, innovation og kultur. Dermed er der sikret direkte forbindelse til nyeste viden på et højt niveau. Som en del af dette vil man styrke kompetenceudvikling, strategisk innovation, jobskabelse og indtjening i turisterhvervet. Man vil gennem samarbejde med nævnte vidensinstitutioner og det tværgående projekt Innotour fremme den strategiske innovation hos områdets turistaktører, der således tilbydes efteruddannelse. Endvidere skabes regionalt sammenhold, erfaringsudveksling samt metodeudvikling så hele branchen får kendskab til og mulighed for at anvende udviklingsværktøjer. M.h.p. et bredere regionalt perspektiv er der indgået en samarbejdsaftale mellem dette projekt og et projekt Side 2 af 6

3 på Sydfyn, som har til formål at fremme naturturisme og undersøge mulighederne for at etablere en nationalpark i og omkring Det sydfynske Øhav. Samarbejdsaftalen koordineres af Syddansk Turisme. Vadehavsprojektet har gennem kommunernes vadehavssekretariat et formelt samarbejde med relevante tyske myndigheder, herunder den tilstødende nationalpark i det tyske vadehav. Dette vil blive søgt udbygget i dette projekt. Der er en tydelig nyhedsværdi i dels hele koordineringen og samlingen af aktiviteter, som hidtil har været opdelt i mange organisationer, ligesom projektet indeholder en lang række nye tiltag, som ligger i tråd med tidens krav om udvikling for nye turismeprodukter for at fastholde hidtidige og tiltrække nye turistgrupper. Det indstilles: - At ansøgningen indstilles til tilsagn som ansøgt, herunder at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på kr. bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter, at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på kr. bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter, at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed for offentligheden. Her vurderes ansøgningens placering i A, B og C-kategorien. (A: tilsagn, B: til drøftelse, C: afslag) Kategori A Ansøgers korte resumé af projektet: Projektet har til formål at udvikle turismen og oplevelsesøkonomien i og omkring Nationalpark Vadehavet. Projektet arbejder således aktivt med at udvikle nye produkter, nye koncepter og nye tilbud, der modsvarer turisternes ønsker og krav. Derudover arbejder projektet med nye formidlingsformer og nye formidlingsplatforme, der modsvarer turisternes efterspørgsel om nem og hurtig adgang til viden om de muligheder og tilbud området har at byde på. Endelig vil projektet fokusere på udvikling af koncepter, der kan understøtte mikro-virksomhedernes forretningsudvikling til gavn for virksomhederne selv og for hele området. Effekten af ovennævnte skal alt andet lige være med til at sikre, at flere gæster besøger området, ligesom vi via en kvalitativ produktudviklings indsats søger at øge døgnforbruget hos de gæster, der allerede er her. Aktiviteterne understøtter endvidere helårsturismen, der er et område, vi har haft stigende fokus på over de seneste år. Dette betyder en styrkelse af forretningsgrundlaget hos turismeaktørerne og dermed skabelse af flere og bedre jobs i turismebranchen. En understøttelse af mikrovirksomhederne vil derudover medføre, at der skabes grobund for lokal udvikling i hele området, inklusive udkantsområderne, til gavn for bosætning og skabelse af nye jobs. Projektet består af en række delprojekter: De 4 faglige delprojekter a) delprojekt Natur, som består af en øget indsats for naturformidlingen med udvikling af nye produkter, levendegørelse af fortællinger og brug af ny teknologi i form af det digitale oplevelseskort, hvor den besøgende via mobiltelefon m.v. kan downloade informationer om Side 3 af 6

4 konkrete steder. Endvidere indeholder naturdelen to forprojekter, dels en forundersøgelse af Cirkular Vision trækfugle i tidevandets landskab, som er et virtuelt oplevelsesrum, placeret ved Vadehavscentret, som skal give den besøgende en fornemmelse af at være midt i trækfuglenes flok. Dels en forundersøgelse af en etablering af et formidlingscenter for krondyr ved Oksbøl med udstilling, ture og anden formidling. Der er udset en gammel klitgård ved Kærgård Plantage som lokalisering af centret. De to idéer kræver begge forundersøgelser som skal tilvejebringe et grundlag i form af en virksomhedsplan og den fysiske udformning, teknik m.v. (Udgift til dette delprojekt med dets 3 nævnte dele er hhv kr., kr. og kr.) b) delprojekt Kunst, som drejer sig om at synliggøre de mange kunstmuseer, kunstnere og kunsthåndværkere i området som en turistmæssig ressource. Gennem markedsføring, gennemførelse af kunst-events, etablering af kunstruter med hjemmebesøg hos kunstnere, markeder etc., skal der skabes en sammenhængende turistattraktion for de kunstinteresserede, som skal trækkes til området. Økonomisk set skal delprojektet dels skabe en øget omsætning hos kunstnere, dels støtte den afledte omsætning i form af overnatninger og andet forbrug. (Udgift til dette delprojekt er kr.). c) delprojekt Martitime oplevelser vil satse på at udvikle oplevelsesaktiviteter, guide ture og mindre udstillinger som formidler områdets maritime historie, i Vadehavets havne, som dels udgøres af erhvervshavne, dels af fritidshavne. Udover selve havnene vil delprojektet iværksætte maritime aktiviteter til søs som f.eks. sejlruter, udflugter med både som sælsafari m.v. samt udvikle events med sejlskibsregattaer med store sejlskibe m.m.. (Udgift til dette delprojekt er kr.). d) Delprojekt Gourmet har fokus på Vadehavets egne produkter, som dels kan samles på egen hånd, dels produceres og sælges hos mange mindre producenter i området (fisk, rejer, muslinger, lammeog oksekød, mejeriprodukter, grøntsager etc. Konkret vil projekter skabe udvikling gennem 3 aktiviteter: koncepter for forretnings- og produktudvikling, markedsføring og afsætning for de mindre producenter etablering af en gourmet-rute i samarbejde med restauranter samt endelig koncepter, der understøtter ture i området, hvor folk selv kan finde og plukke og konsumere på stedet. (Udgift til dette delprojekt er kr.) Alle delprojekter eller søjler er bygget op omkring geografisk brede projekter. Derudover indeholder Natur søjlen to lokalt forankrede projekter, der begge har et stort fyrtårns potentiale i forhold til skabelsen af nye stærke oplevelser, der kan være med til at sikre en unik formidling af Vadehavsområdet. Delprojekterne samles i et overordnet projekt, der skal sikre udvikling, fremdrift og fremtidig forankring af resultaterne, Derudover vil der i det overordnede projekt være en række tværgående aktiviteter, der understøtter videndeling mellem projektets partnere og arbejdet i delprojekterne. Projektets formål: At udvikle turist- og oplevelseserhvervene i og omkring den kommende Nationalpark Vadehavet m.h.p. at opnå et øget udbud af attraktioner og oplevelser året rundt, og dermed skabe grobund for øget produktivitet, øget indtjening og vækst i antallet af arbejdspladser i branchen. Projektets målgruppe: Den primære målgruppe for selve projektet er alle aktører i turist- og oplevelseserhvervene i og omkring Vadehavet. Den sekundære målgruppe er den potentielle turistskare. Side 4 af 6

5 Projektets forventede effekter: Overordnet set forventer projektet, at udvikling og markedsføring af nye produkter vil kunne øge døgnforbruget pr. turist med 20%. Opdelt på de 4 delprojekter forventer ansøgeren følgende konkrete økonomiske effekter af projektet, her forstået som niveau ved udgangen af 2012: natursøjlen : - udvikling af naturformidling, 5 nye temaferietilbud, salg af årligt = 10 mio. kr. i øget omsætning - Cirkular vision, nye besøgende pr. år = 20 mio. kr. i øget omsætning - Nationalt krondyrcenter, nye gæster pr. år = 20 mio. kr. i øget omsætning (3-4 dg. á 500 kr/turist) gourmetsøjlen : - omsætningsstigning på 20 % hos områdets fødevareproducenter, i alt 10 nye arbejdspladser - gourmet-rute med restaurantbesøg, 5 mio. kr. i øget omsætning hos disse - nye koncepter, nye gæster, 5 mio. kr. i omsætning kunstsøjlen : - udvikling af 5 nye temaferietilbud, salg af stk. årligt = 10 mio. kr. i omsætning - en omsætningsstigning hos deltagende kunstnere på 20 %, 5 nye arbejdspladser hos kunstnere - kunstrute, nye besøgende årligt = 10 mio. kr. i øget omsætning maritime søjle : nye aktiviteter/tema på maritim historie og kultur, nye besøgende pr. år = 20 mio. kr. i øget omsætning. Samlet vurderes, at den gennemsnitlige turist vil øget sit døgnforbrug med 20 %, og at der, opdelt på 4 temaer, vil blive en øget omsætning på mindst 100 mio. kr. årligt i form af nye turister, som kommer til området lokket af specielle tilbud (nicheturister). Antallet af nye arbejdspladser som følge af de aktiviteter, er vanskeligere at opgøre, men vil hvis forudsætningerne holder ikke være ubetydeligt. Ansøgt finansiering: Ansøgt: Procent: Nærmere beskrivelse: Samlede støtteberettigede kr. 100 % udgifter: Ansøgte Mål 2-Midler: kr. 50 % Regionalfond Kontante regionale tilskud: kr. 25 % REM-midler Egenfinansiering: kr. 1 % Kommuner m.v. Finansiering via 4, kr. 24 % Arbejdskraft fra parterne. deltagerunderhold: Statslige indirekte tilskud: kr. % Indtægter fra projektet: kr. % Kontante kommunale tilskud: kr. % Kontante private tilskud: kr. % Kontante tilskud fra offentligt lignende: kr. % Side 5 af 6

6 Indstillet finansiering: Indstillet: Procent: Nærmere beskrivelse: Samlede støtteberettigede kr. 100 % udgifter: Ansøgte Mål 2-Midler: kr. 50 % Regionalfonden Kontante regionale tilskud: kr. 25 % REM-midler Egenfinansiering: kr. 1 % Kommuner m.v. Finansiering via kr. 24 % Arbejdskraft fra parterne. deltagerunderhold: Statslige indirekte tilskud: kr. % Indtægter fra projektet: kr. % Kontante kommunale tilskud: kr. % Kontante private tilskud: kr. % Kontante tilskud fra offentligt ligenden: kr. % Kommentarer til budgettet: Udviklingsområde procent: Hvor stor en del af projektet vurderes at være til gavn for regionens yderområder En meget stor del af projektområdet ligger i Tønder Kommune, som har status af yderområde. 41 % Side 6 af 6

Destination Sydvestjylland nye samarbejdsformer for succes

Destination Sydvestjylland nye samarbejdsformer for succes DESTINATION SYDVESTJYLLAND Destination Sydvestjylland nye samarbejdsformer for succes Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde og Vejen Sydvestjysk Udviklingsforum 03-01-2012 Ansøgning til Den Europæiske fond for

Læs mere

På landsplan var der i 2003 en omsætning på 175 mia. og 217.000 jobs inden for oplevelseserhvervene i Danmark, svarende til 7,3 procent af samtlige

På landsplan var der i 2003 en omsætning på 175 mia. og 217.000 jobs inden for oplevelseserhvervene i Danmark, svarende til 7,3 procent af samtlige N O T A T Uddrag af regionernes erhvervsudviklingsstrategier Region Nordjylland Oplevelsesøkonomi Baggrund - Nye oplevelseserhverv I takt med at flere og flere løntunge produktionsjobs og også mange videnjobs

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 25-1-2010 Projekt slut dato: 26-4-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer 2-Baggrund.doc Beskrivelse af tværgående

Læs mere

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning!

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning! Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 En god forretning! 2 Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 Indhold Forord... 5 En god forretning!...6 1. Baggrunden...8 2. Nøglen til succes...12 3.

Læs mere

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Demoprojekt: Kysten som servicelandskab Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15.

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15. Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008,

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. November 2010

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. November 2010 Bornholms Vækstforum Projektkatalog Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift November 2010 1 Udgivet af: Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Regional Udvikling Ullasvej

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Forord Alle taler om turismens betydning, om oplevelsesøkonomi og et samfund hvor turismen får større og større betydning. Turismen

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010 Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 6

Læs mere

Djursland Vækst gennem oplevelser

Djursland Vækst gennem oplevelser Ansøgning Djursland Vækst gennem oplevelser Ny Vækst i turismen i Region Midtjylland Operatør af Stærke feriesteder ØST 26. oktober 2011 1 Ansøges af: Fonden Destination Djursland (herefter kaldt Destination

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Aktører og indsatser Faktaark om turisemarbejdet i Syddanmark

Aktører og indsatser Faktaark om turisemarbejdet i Syddanmark Faktaark om turisemarbejdet i Syddanmark Udarbejdet af Region Syddanmark i samarbejde med EHSB - Oktober 2013 FORORD Med fokus på at etablere et solidt grundlag for den erhvervspolitiske udvikling af turismeområdet

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 1 ERHVERVS-

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

REGIONALPOLITISK REDEGØRELSE 2008

REGIONALPOLITISK REDEGØRELSE 2008 REGIONALPOLITISK REDEGØRELSE 2008 REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET REGIONALPOLITISK REDEGØ RELSE 2008 - REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Udgivet af: Velfærdsministeriet Holmens Kanal 22 1060

Læs mere

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Danmark i balance i en global verden 4 3. Status

Læs mere

Valgte Prioriteter. Projekt start dato: 4-1-2010. Projekt slut dato: 31-3-2013

Valgte Prioriteter. Projekt start dato: 4-1-2010. Projekt slut dato: 31-3-2013 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 4-1-2010 Projekt slut dato: 31-3-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer 2-Baggrund.doc ButlerBot22.06.09.1.docx

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 23. maj 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 23. maj 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde mandag d. 23. maj 2011 Dato: 13.05.2011

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger fra den formålsbestemte pulje til regionale oplevelsesprojekter

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger fra den formålsbestemte pulje til regionale oplevelsesprojekter Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevillinger fra den formålsbestemte pulje til regionale oplevelsesprojekter Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 22 " # $ #$ % & & $'(()

Læs mere

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. Januar 2013

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. Januar 2013 Bornholms Vækstforum Projektkatalog Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift Januar 2013 Udgivet af: Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Regional Udvikling Ullasvej

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Dato:

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Forventede aktiviteter:

Forventede aktiviteter: 6.2.1 Bosætning trivsel og nye muligheder Der skal skabes attraktive muligheder for bosætning i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune, således at flere mennesker i den arbejdsdygtige alder har disse

Læs mere