VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg)"

Transkript

1 /hmg redigeret i pkt. 1, 3.9 og 12.2, /hmg godkendt af Aalborg Byråd 13. marts 2000 redigeret i pkt. 3.2, 4.2, og 5.2, /ej redigeret i pkt. 3.1, 3.9, 3.10, og 4.5, /ej redigeret i pkt. 1.1, 2.1, 3.2, 3.3, 4.2, 4.5, 9.2, 9.3, 9.4, /ej VEDTÆGT for Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg (herefter kaldet AKU-Aalborg) 1. AKU- Aalborg s formål AKU-Aalborg er en forening, der varetager samarbejdet mellem de almene boligorganisationer, selvejende ungdomsboliginstitutioner, støttede private ungdomsboliginstutioner og Aalborg Kommune om fælles anvisning af ungdomsboliger. 1.1 AKU-Aalborg's primære opgave er at anvise boliger til unge i Aalborg Kommunes selvejende ungdomsboliginstitutioner, støttede private ungdomsboliginstutioner og almene ungdomsboliger (herefter samlet kaldet ungdomsboliger). 1.2 Sekundært bør AKU-Aalborg tilbyde at: - udføre forskellige administrationsopgaver for de tilknyttede ungdomsboliger, - formidle private boliger, - indsamle informationer om boligmarkedet for unge under uddannelse og andre unge med et særligt behov, og viderebringe disse informationer til boligsøgende potentielle bygherrer af ungdomsboliger og andre interesserede. 1

2 2. Medlemmer 2.1 Alle Aalborg Kommunes almene boligorganisationer, selvejende ungdomsboliginstitutioner og støttede private ungdomsboliginstitutioner, er medlemmer af AKU-Aalborg med alle de rettigheder og forpligtelser, der følger heraf. Ustøttede private ungdomsboliginstitutioner kan - efter tilmelding til AKU-Aalborg med heraf følgende pligt til at deltage i finansieringen efter pkt. 9.2 og deltage i repræsentantskabsmøderne med hver 2 repræsentanter, men har ikke stemmeret. 3. Repræsentantskabet 3.1 Repræsentantskabet er AKU-Aalborg's øverste myndighed. Repræsentantskabet: - vælger bestyrelsen, - godkender budgetter for AKU-Aalborg's aktiviteter - diskuterer fælles problemer for ungdomsboligerne - godkender de af bestyrelsen udarbejdede fælles anvisningskriterier. 3.2 Repræsentantskabet vælges for 2 år ad gangen og består af: 2 repræsentanter for hver selvejende ungdomsboliginstitution (den ene heraf tilstræbes, at være repræsentant for ungdomsboligerne) 2 repræsentanter for hver almen boligorganisation (den ene heraf tilstræbes at være repræsentant for ungdomsboligerne) 2 repræsentanter for hver støttet privat ungdomsboliginstitution (den ene heraf tilstræbes at være repræsentant for ungdomsboligerne) 4 repræsentanter vælges blandt de uddannelsessøgende på uddannelsesinstitutioner beliggende i Aalborg Kommune (maksimalt 2 fra hver uddannelsesinstitution) og 2 repræsentanter udpeget af Aalborg Byråd og valgt for byrådsperioden. Hertil kommer en repræsentant for tilsynet med det støttede boligbyggeri. Denne repræsentant har alene observatørstatus. 3.3 Hvert medlem af repræsentantskabet har 1 stemme Ustøttede private ungdomsboliginstitutioner her ikke stemmeret. 3.4 Beslutninger træffes af de tilstedeværende ved almindeligt stemmeflertal. 3.5 Hvis en repræsentant vælger at sende en suppleant til repræsentantskabsmøde, har suppleanten stemmeret ved medbringelsen af skriftlig fuldmagt fra repræsentanten. 3.6 Repræsentantskabet udarbejder selv sin forretningsorden, 2

3 3.7 Repræsentantskabet træffer på et ordinært repræsentantskabsmøde beslutning om, hvorvidt repræsentantskabet eller bestyrelsen vælger formand og/eller næstformand for bestyrelsen. 3.8 Formanden for bestyrelsen er tillige formand for repræsentantskabet. 3.9 Ordinært repræsentantskabsmøde indkaldes med 4 ugers varsel og afholdes normalt hvert år i oktober, hvor der som minimum behandles budget, aflæggelse af beretning fra formanden for bestyrelsen, herunder orientering om anvisning af boliger, samt valg af medlemmer til bestyrelsen. Forslag, der ønskes behandlet på et ordinært repræsentantskabsmøde, skal være indsendt til administrationen senest 14 dage før mødet. Dagsorden og evt. indkomne forslag skal være udsendt til medlemmerne senest 7 dage før mødet Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes, såfremt bestyrelsen eller minimum 25% af de til enhver tid værende medlemmer af repræsentantskabet kræver det. Anmodningen skal gives skriftlig til administrationen med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen skal ske med 2 ugers varsel. 4. Bestyrelsen 4.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af AKU-Aalborg. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder - budgetlægning, - regnskabsaflæggelse, - at afstikke rammerne for den daglige drift, - ansættelse og afskedigelse af administrativt personale, - udarbejdelse af fælles anvisningskriterier og - behandling af dispensationsansøgninger. 4.2 Bestyrelsen består af maksimalt 9 medlemmer og 6 suppleanter, der alle vælges blandt repræsentantskabets medlemmer for 2 år ad gangen. Bestyrelsen sammensættes således: 3 af repræsentanterne for de selvejende boligorganisationer og de støttede private ungdomsinstitutioner (hvoraf mindst en skal være uddannelsessøgende) samt 2 suppleanter heraf, (hvoraf mindst en skal være uddannelsessøgende). 3 af repræsentanterne for de almene boligorganisationer (hvoraf mindst en skal være uddannelsessøgende) samt 2 suppleanter heraf, (hvoraf mindst en skal være uddannelsessøgende). 2 af repræsentanterne for de uddannelsessøgende (på uddannelsesinstitutioner beliggende i Aalborg Kommune), samt 1 suppleant heraf og 1 af byrådets repræsentanter samt 1 suppleant heraf, der er valgt for byrådsperioden. 3

4 4.3 Hvert år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtlige valgte medlemmer ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, medlemmerne er valgt. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer ikke vederlag fra AKU-Aalborg. 4.4 Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for bestyrelsens virke. 4.5 Bestyrelsen godkender regnskab for AKU-Aalborg, hvorefter det udsendes til repræsentantskabets medlemmer samt deltagere fra de ustøttede boligorganisationer til orientering. 5. Anvisning 5.1 Bestyrelsen udarbejder kriterier for anvisning af ungdomsboliger. 5.2 Kriterierne skal tage hensyn til ansøgernes uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale situation og være i overensstemmelse med de i lovgivningen fastsatte regler. Kriterierne skal godkendes af repræsentantskabet og indsendes til tilsynet med støttede boliger, der påser, at kriterierne ikke er i strid med gældende lovgivning. Aalborg Kommune, tilsynet med støttede boliger, påser ligeledes, at boligerne udlejes til den berettigede personkreds iht. Ungdomsboligdriftsbekendtgørelsens Administration 6.1 Bestyrelsen ansætter en administration til at varetage den daglige drift af AKU-Aalborg. 6.2 Administrationen foretager anvisningen af ungdomsboliger efter de til enhver tid gældende kriterier herfor og inden for de rammer, der herved er afstukket af bestyrelsen. 6.3 Kontorlederen er sekretær for bestyrelsen. 6.4 Administrationen skal være beliggende centralt i Aalborg og uden fysisk tilknytning til de almene boligorganisationer og selvejende ungdomsboliginstitutioner. 7. Tavshedspligt 7.1 Der påhviler repræsentantskabet, bestyrelsen og AKU-Aalborg's ansatte tavshedspligt overfor fortrolige oplysninger. Tavshedspligten bortfalder ikke ved udtræden eller fratræden af den pågældende stilling. 4

5 8. Habilitet 8.1 Ingen må deltage i behandlingen af en sag, hvis vedkommende er part i sagen eller repræsentant for en part i sagen. Det påhviler ethvert medlem at gøre opmærksom på forhold, der kan give anledning til tvivl om vedkommendes habilitet. Rejses der under en sag spørgsmål om inhabilitet, afgør de øvrige medlemmer spørgsmålet. I øvrigt finder lovgivningens almindelige regler på området anvendelse. 9. Økonomi 9.1 AKU-Aalborg's aktiviteter består af to selvstændige enheder: opgaver med ungdomsboliger og opgaver med boligformidling. De to enheder har fælles regnskaber og budgetter. Regnskabsperioden løber fra Opgaverne med ungdomsboliger finansieres af medlemmerne samt Aalborg Kommune. AKU-Aalborgs drift er baseret på tilskud fra Kommunen og ungdomsboligorganisationerne. (I henhold til aftale mellem Aalborg kommune og Aalborgs Kollegie- & Boligorganisationer og Foreningen AKU-Aalborg). Eventuelt suppleret af egenindtjening. 9.3 Medlemmerne bidrager til finansieringen af opgaverne med ungdomsboligerne med lige store beløb pr. lejemål, de har overgivet til formidling. Beløbet reguleres pr. 1. januar hvert år med stigningen i forbrugerprisindekset for det foregående år. Ustøttede private ungdomsboliger betaler ovennævnte honorar korrigeret for kommunale tilskud. 9.4 Boligformidlingen har en af Aalborg Kommune fastsat økonomi. (I henhold til aftale mellem Aalborg kommune og Aalborgs Kollegie- & Boligorganisationer og Foreningen AKU-Aalborg). 9.5 Bestyrelsen er overfor repræsentantskabet og Aalborg Kommune ansvarlig for regnskab og udarbejdelsen af budgetter samt for, at driften finansieres i henhold til ovenstående. 9.6 Revision af AKU-Aalborg's regnskaber foretages af Aalborg Kommune, inden de fremlægges til godkendelse. 5

6 10. Ændringer af vedtægterne og ikrafttræden 10.1 Ændringer i vedtægterne skal vedtages med minimum 2/3 flertal på et repræsentantskabsmøde og efterfølgende indsendes til tilsynet med støttet boligbyggeri, der passer, at de nye vedtægter ikke er i strid med gældende lovgivning Ændringerne træder i kraft straks efter repræsentantskabets vedtagelse. 11. Opløsning 11.1 Ved AKU-Aalborg's opløsning skal formuen anvendes til lignende formål. 12. Vedtagelse 12.1 Nærværende vedtægter, der på forhånd er forelagt for tilsynet med støttet boligbyggeri, er vedtaget på repræsentantskabsmødet den 22. november 2006 med minimum 2/3 flertal og træder i kraft straks herefter. 6

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels- Boligforening Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Vojens kommune. Stk. 3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål

I. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for LAG Odder-Hedensted I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Odder-Hedensted 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppen hjemsted er Odder og Hedensted Kommuner

Læs mere

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lysnet Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner.

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner. Den 27. marts 2015 Forslag til: Vedtægter for den lokale aktionsgruppe FLAG Vestjylland. 1. Navn Aktionsgruppens navn er FLAG Vestjylland. I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere