GENTOFTE-PLAN Økonomioversigter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENTOFTE-PLAN 2014. Økonomioversigter"

Transkript

1 GENTOFTE-PLAN 2014 Økonomioversigter

2 Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

3 Gentofte-Plan 2014 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT 4 RESULTATBUDGET 6 OVERSIGT OVER DRIFTSBEVILLINGER SAMT OPDELING PÅ BUDGETOMRÅDER 7 SPECIFIKATION AF BUDGETTET DRIFTSBUDGETTET 8 Forsyning 9 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik og Miljø (Klima, Natur og Miljø) 10 Beredskab Gentofte (Brand) 11 Idræt og Fritid 12 Kultur og Bibliotek 12 Skole og Fritid 14 Dagtilbud for småbørn 14 Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge 15 Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge 15 Arbejdsmarked og overførselsindkomster 17 Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte 18 Forebyggelse, rehabilitering og pleje 18 Politisk ledelse og administration 20 ANLÆGSBUDGETTET 22 FINANSIELLE POSTER 29 TAKSTOVERSIGT 32 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT 41 3

4 Hovedoversigt Beløb i kr Oprindeligt årsbudget Budgetoverslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter inkl. refusion inkl. refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion): 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED: 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS- OG LØNSTIGNING FOR DRIFT OG ANLÆG C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER: Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning) F. FINANSIERING: Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

5 Hovedoversigt Beløb i kr Budgetoverslag Budgetoverslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter inkl. refusion inkl. refusion inkl. refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion): 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED: 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS- OG LØNSTIGNING FOR DRIFT OG ANLÆG C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER: Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM (A+B+C+D+E+P/L-stigning) F. FINANSIERING: Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

6 Resultatbudget Det skattefinansierede område Regnskab Forventet Budget Budgetoverslag netto, mio. kr. regnskab Skatter indkomstskat grundskyld øvrige skatter Tilskud og udligning generelle tilskud / bloktilskud udligning momsudligning Renter (netto) Finansiering i alt Driftsrammer faste priser Teknik- og Miljøudvalget ekskl. GE Beredskabskommission ekskl. GE Kultur og Fritidsudvalget ekskl. GE Børne og Skoleudvalget ekskl. GE Socialudvalget ekskl. GE Økonomiudvalget ekskl. GE Gentofte Ejendomme (GE) Pris og lønstigninger drift Driftsrammer løbende priser Afdrag på lån Driftsudgifter og afdrag på lån i alt Strukturelt driftsresultat Anlægsudgifter i faste priser Teknik- og Miljøudvalget Kultur og Fritidsudvalget Børne og Skoleudvalget Socialudvalget Økonomiudvalget Pris og lønstigninger anlæg Anlægsudgifter i løbende priser Resultat skattefinansieret område Resultat forsyningsvirksomheder Øvrige finansposter - Balanceforskydninger (netto) Låneoptagelse NESA-midler afkast ordinær deponeringsfrigivelse deponeringsfrigivelse låneramme Øvrige finansposter i alt Budgetbalance Forbrug af kassebeholdningen Forøgelse af kassebeholdningen Likviditetsforskydning Udbetaling Danmark 70 Likvid beholdning ultimo året NESA-beholdning ultimo året 1) = udgifter og - = indtægter Forventet regnskab 2013 er lig med skønnet foretaget i 2. Økonomisk rapportering pr (halvårsregnskabet). 1) En andel på ca. 64 mio. kr. skal ultimo 2017 dække kommunens deponeringsforpligtelser primært for leje af servicearealer ved selvejende ældreboliger. I takt med at kommunen får ledig låneramme vil det blive brugt til at nedbringe deponeringen. 6

7 Driftsbevillinger (nettobevilling i fed) med specifikation på budgetområder Beløb i kr. Oprindeligt årsbudget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Driftsbevillinger i alt TEKNIK OG MILJØ, BRUGERFINANSIERET TEKNIK OG MILJØ, SKATTEFINANSIERET KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Idræt og Fritid Kultur og Bibliotek BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Skole og Fritid Dagtilbud for småbørn Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge DET SOCIALE UDVALG Arbejdsmarked og overførselsindkomster Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte Forebyggelse, rehabilitering og pleje ØKONOMIUDVALGET Politisk ledelse og administration BEREDSKABSKOMMISSIONEN Beredskab Gentofte Opfølgningen på driftsbevillinger vil blive foretaget ekskl. udgifter til Gentofte Ejendomme. Gentofte Ejendommes andel af budgettet for hvert udvag er vist neden for. Udgifter til Gentofte Ejendomme opdelt på udvalg Budget Budgetoverslag netto kr Teknik- og Miljøudvalget Beredskabskommission Kultur og Fritidsudvalget Børne og Skoleudvalget Socialudvalget Økonomiudvalget I alt

8 SPECIFIKATIONER AF DRIFTSBUDGETTET Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder foruden driftsposter rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter og kapitalposter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling. Den af Kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet BEV. Anlægsudgifter markeret med RÅD er rådighedsbeløb, som ikke kan disponeres uden Kommunalbestyrelsens godkendelse af en anlægsbevilling. 8

9 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2014 Driftsudgifter i alt 21 Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret 30 FORSYNING BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER Driftsudgifter i alt Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret.... BEV FORSYNING Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder Varmeforsyning Affaldshåndtering Generel administration Ordninger for dagrenovation restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer

10 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2014 Driftsudgifter i alt 22 Teknik- og miljøudvalget, skattefinansieret 32 PARK OG VEJ BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 22 Teknik- og miljøudvalget, skattefinansieret... BEV PARK OG VEJ Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Kirkegårde Kirkegårde Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik Busdrift Havne Lystbådehavne m.v HELLERUP LYSTBÅDEHAVN SKOVSHOVED HAVN AFVÆRGEPROJEKT VED KYSTVEJENS TANKSTATION RENOVERING IFLG. VEDTÆGTER KLIMA, NATUR OG MILJØ Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Miljøbeskyttelse m.v Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Miljøbeskyttelse

11 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2014 Driftsudgifter i alt 25 Beredskabskommissionen 34 BEREDSKAB GENTOFTE BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 25 Beredskabskommissionen... BEV BEREDSKAB GENTOFTE Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Diverse udgifter og indtægter Skorstensfejerarbejde Redningsberedskab Redningsberedskab

12 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2014 Driftsudgifter i alt 31 Kultur- og fritidsudvalget 38 IDRÆT OG FRITID BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 31 Kultur- og fritidsudvalget... BEV IDRÆT OG FRITID Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER GENTOFTE SPORTSPARK KILDESKOVSHALLEN ANDRE KOMMUNALE IDRÆTSANLÆG MAGLEGÅRDSHALLEN KLUBRUMSPULJE, AFLEDT DRIFT GENTOFTE SPORTSPARK, AFLEDT DRIFT KLUBFACILITETER PÅ SKOVSHOVED HAVN, AFLEDT DRIFT TEGLGÅRDSGRUNDEN Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER NYMOSEHAVE Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud KULTUR OG BIBLIOTEKET Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker GENTOFTE BIBLIOTEK CENTRALBIBLIOTEKSFUNKTIONER GENTOFTE HOVEDBIBLIOTEK ORDRUP MULTIHAL JÆGERSBORG BIBLIOTEK DYSSEGÅRD BIBLIOTEK GENTOFTE GADE'S BIBLIOTEK VANGEDE BIBLIOTEK Kulturel virksomhed Museer Biografer Teatre Musikarrangementer

13 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2014 Driftsudgifter i alt 31 Kultur- og fritidsudvalget 40 KULTUR OG BIBLIOTEKET (fortsat) BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 64 Andre kulturelle opgaver KULTURELLE PROJEKTER I GENTOFTE KOMMUNE AKTIVITETSHUS GENTOFTEGADE MUSIKBUNKEREN I BERNSTOFFSPARKEN Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven KULTURSKOLERNE

14 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2014 Driftsudgifter i alt 41 Børne- og skoleudvalget 42 SKOLE OG FRITID BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 41 Børne- og skoleudvalget... BEV SKOLE OG FRITID Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER BAKKEGÅRDSSKOLEN DYSSEGÅRDSSKOLEN GENTOFTE SKOLE MAGLEGÅRDSSKOLEN MUNKEGÅRDSSKOLEN ORDRUP SKOLE SKOVGÅRDSSKOLEN SKOVSHOVED SKOLE TJØRNEGÅRDSSKOLEN TRANEGÅRDSSKOLEN HELLERUP SKOLE Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber DAGTILBUD FOR SMÅBØRN Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER

15 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2014 Driftsudgifter i alt 41 Børne- og skoleudvalget 44 DAGTILBUD FOR SMÅBØRN (fortsat) BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER GENTOFTE EJENDOMME VEDLIGEHOLDELSE AF DAGINSTITUTIONER EFFEKTIVITET OG KVALITET BØRN, UNGE OG FRITID INDRETNINGSPULJE TIL DAGINSTITUTIONER ÆNDRINGER PÅ DAGINSTITUTIONSOMRÅDET Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Kontante ydelser Sociale formål SOCIALE INSTITUTIONER OG FAMILIEPLEJE FOR BØRN OG UNGE Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilbud til børn og unge med særlige behov

16 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2014 Driftsudgifter i alt 41 Børne- og skoleudvalget 47 SOCIALE INSTITUTIONER OG FAMILIEPLEJE FOR BØRN OG UNGE (fortsat) BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( )

17 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2014 Driftsudgifter i alt 51 Sociale udvalg 48 ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 51 Sociale udvalg... BEV ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Repatriering Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Dagpenge til forsikrede ledige Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret Revalidering Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse Ressourceforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Servicejob Seniorjob for personer over 55 år

18 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2014 Driftsudgifter i alt 51 Sociale udvalg 48 ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER (fortsat) BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 98 Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål BORGERE MED HANDICAP, SINDSLIDENDE OG SOCIALT UDSATTE Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141) Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger

19 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2014 Driftsudgifter i alt 51 Sociale udvalg 53 FOREBYGGELSE, REHABILITERING OG PLEJE (fortsat) BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER EGNE SELVEJENDE/PRIVATE Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål

20 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2014 Driftsudgifter i alt 61 Økonomiudvalget 56 POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 61 Økonomiudvalget... BEV POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Byfornyelse Driftsikring af boligbyggeri Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Ikke autoriseret gruppering Aktivitetsudgifter Tilskud til politiske partier Forskellige udgifter efter økonomiudvalgets vedtagelse Venskabsbysamarbejde Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER FÆLLES ADMINISTRATIONSUDGIFTER - RÅDHUSBETJENTE M.V FÆLLESUDGIFTER - PERSONALE CENTRAL UDDANNELSE FÆLLES ADMINISTRATIONSUDGIFTER I ØVRIGT TEKNIK & MILJØ SKOLE OG FRITID BØRN OG FOREBYGGELSE SOCIAL & SUNDHED DE TVÆRGÅENDE FUNKTIONER DE TVÆRGÅENDE FUNKTIONER, FÆLLESKONTI KOMMUNESERVICE OG TVÆRGÅENDE FUNKTIONER M. FL Fælles it og telefoni Jobcentre Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet

21 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2014 Driftsudgifter i alt 61 Økonomiudvalget 56 POLITISK LEDELSE OG ADMINISTRATION (fortsat) BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 58 Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til udbetaling danmark Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Erhvervsservice og iværksætteri Lønpuljer Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Generelle reserver

22 22 SPECIFIKATIONER AF ANLÆGSBUDGETTET

23 ANLÆGSBUDGETTET BUDGET 2014 Anlægsudgifter i alt 21 Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER Anlægsudgifter i alt Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret Anlæg Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder Varmeforsyning UDBYGNING AF FJERNVARME - FASE 1... RÅD UDBYGNING AF FJERNVARME - FASE 2... RÅD FJERNVARMEVEKSLERE... RÅD UDVIDELSE AF FJERNVARME - FASE 3... RÅD ETABLERING AF STIKLEDNINGER I EKSISTERENDE FJERNVARMEOMRÅDER... RÅD

24 ANLÆGSBUDGETTET BUDGET 2014 Anlægsudgifter i alt 22 Teknik- og miljøudvalget, skattefinansieret BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 22 Teknik- og miljøudvalget, skattefinansieret Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser PARKER OG GRØNNE OMRÅDER... RÅD BELLEVUE STRANDPARK... RÅD Transport og infrastruktur Kommunale veje Vejanlæg CYKELSTIER, NYE (P)... RÅD Standardforbedringer af færdselsarealer TRAFIK- OG MILJØPULJE... RÅD RENOVERING AF VEJE (P).... RÅD CYKELSTIER, RENOVERING (P)... RÅD FORTOVE, RENOVERING (P)... RÅD FORSKØNNELSE OG UDVIKLING AF BYDELSCENTRE... RÅD BELÆGNINGSSTRATEGI.... RÅD VEJBRØNDE... RÅD Havne Kystbeskyttelse KYSTSIKRINGLANGS ØRESUND... RÅD RENOVERING AF BYGVÆRKER... RÅD ENERGIHANDLINGSPLAN... RÅD

25 ANLÆGSBUDGETTET BUDGET 2014 Anlægsudgifter i alt 31 Kultur- og fritidsudvalget BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 31 Kultur- og fritidsudvalget Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg SIF - OMLÆGNING KUNSTGRÆS... RÅD RENOVERING AF IBSTRUP RIDESKOLE... RÅD HELLERUP HAVN, ROKLUBBER - BÅDEBROER... RÅD GENTOFTE STADION - FASE 3... RÅD HELLERUP HAVN, KLUBFACILITETER... RÅD Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Idrætsfaciliteter for børn og unge BEVÆGELSESKLARE OMRÅDER VED TUBORG... RÅD Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver DET GRÅ PAKHUS - TEGLGÅRDSGRUNDEN... RÅD

26 ANLÆGSBUDGETTET BUDGET 2014 Anlægsudgifter i alt 41 Børne- og skoleudvalget BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 41 Børne- og skoleudvalget Anlæg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler GENTOFTE SKOLE - UDVIDET KAPACITET OG ORDRUP SKOLE - FORBEDRET UDSKOLING... RÅD INDRETNING OG INVENTAR PÅ SKOLER... RÅD FYSISKE RAMMER TIL INKLUSION... RÅD UDEAREALER MUNKEGÅRD OG TRANEGÅRDSSKOLEN... RÅD DIGITALISERING AF FOLKESKOLERNE... RÅD Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål BEDRE KVALITET PÅ BØRN- OG UNGEOMRÅDET.... RÅD

27 ANLÆGSBUDGETTET BUDGET 2014 Anlægsudgifter i alt 51 Sociale udvalg BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 51 Sociale udvalg Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri ETABLERING AF SERVICEAREALER VED BYGGERI AF 120 PLEJEBOLIGER PÅ HOLMEGÅRDSPARKEN... RÅD JÆGESBORGHAVE - SERVICEAREALER... RÅD Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sundhedsfremme og forebyggelse STYRKELSE AF DEN NÆRE SUNDHED... RÅD Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger JÆGERSBORGHAVE - 72 PLEJEBOLIGER... RÅD Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold ( 108) MODERNISERINGSPLAN FOR SOCIALE INSTITIUTIONER OG BOTILBUD... RÅD

28 ANLÆGSBUDGETTET BUDGET 2014 Anlægsudgifter i alt 61 Økonomiudvalget BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 61 Økonomiudvalget Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål KLIMATILPASNINGER TIL KOMMUNENS EJENDOMME... RÅD Beboelse BOLIGER TIL BOLIGSOCIALE FORMÅL... RÅD Transport og infrastruktur Havne Lystbådehavne m.v SKOVSHOVED HAVN - UDVIDELSE OG OMDANNELSE M.V.... RÅD Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger BYGGESTYRING AF ANLÆGSPROJEKTER.... RÅD Fælles it og telefoni IT-ANSKAFFELSER... RÅD PULJE TIL VELFÆRDSTEKNOLOGI.... RÅD DIGITAL UDVIKLING... RÅD HANDICAPTILGÆNGELIGHEDS- PROJEKTER.... RÅD STØRRE VEDLIGEHOLDELSESARBEJDER PÅ KOMMUNENS EJENDOMME (BYGOP)... RÅD

29 FINANSIELLE POSTER 29

30 FINANSIELLE POSTER BUDGET 2014 Finansposter i alt BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER Finansposter i alt Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Renter... BEV Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster m.v Tilskud og udligning... BEV Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Efterreguleringer Udligning af selskabsskat Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Udligning vedrørende udlændinge Efterreguleringer Kommunale bidrag til regionerne Kommunalt udviklingsbidrag Særlige tilskud Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder Tilskud fra kvalitetsfonden Beskæftigelsestilskud Bidrag og tilskud vedrørende tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Tilskud til et generelt løft af ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Refusion af købsmoms... BEV Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Udgifter til købsmoms Tilbagebetaling af refusion af købsmoms Skatter... BEV Kommunal indkomstskat Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Afregning af forskelsbeløb Selskabsskat Afregning af selskabsskat m.v Anden skat pålignet visse indkomster Andel af bruttoskat efter 48 e i kildeskatteloven Kommunens andel af skat af dødsboer Grundskyld Grundskyld Anden skat på fast ejendom Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb

31 FINANSIELLE POSTER BUDGET 2014 Finansposter i alt Renter (fortsat) BUDGET 2014 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 08 Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i langfristede tilgodehavender.. BEV Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden Andre langfristede udlån og tilgodehavender (pensionistlån) Deponerede beløb for lån mv Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder... BEV Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt... BEV Forskydninger i langfristet gæld Afdrag på lån og leasingforpligtelser... BEV Finansiering (lånoptagelse)... RÅD

32 TAKSTOVERSIGT Oversigten har til formål at give information om de kommunale takster, der gælder over for borgerne. 32

33 OVERSIGT OVER TAKSTER Noter Kr. inkl. evt. Kr. inkl. evt. Uf.= uforandret TEKNIK- OG MILJØUDVALGET moms moms KLOAK (Nordvand A/S) Vandafledningsafgift pr. m3 26,25 26,55 Taksten er godkendt af Nordvand, men mangler endelig godkendelse i Gentofte Kommune samt udmælding af prisloft fra staten VAND (Nordvand A/S) Vandafgift pr. m3 23,00 19,75 Taksten er godkendt af Nordvand, men mangler endelig godkendelse i Gentofte Kommune samt udmælding af prisloft fra staten FJERNVARME Varmepris pr. gigajoule 169,06 169,06 Den endelige anvendte takst forventes fastsat i Kommunalbestyrelsen i december. Abonnementsafgift 1.462,50 kr, Energiafgift 113,75 kr./gj, Effektafgift 55,31 kr./gj Den endelige anvendte takst forventes fastsat i Kommunalbestyrelsen i december. Spædevand pr. år 312,50 312,50 Kunder, der får opsat spædevandsanlæg, betaler GFj 312,50 kr./år for ubegrænset mængde. Restancemeddelelse Grundgebyr 50,00 50,00 Uf. Gebyr pr. påbegyndt kr. 10,00 10,00 Uf. Incassomeddelelse Grundgebyr 80,00 80,00 Uf. Gebyr pr. påbegyndt kr 10,00 10,00 Uf. Incassobesøg Gebyr pr. luk-besøg 350,00 350,00 Uf. Betalingsordning Oprettelsesgebyr 50,00 50,00 Uf. Rente, 0 / 00 p.a Variabel Variabel Uf. Genoplukning Inden for eksp. tid 490,00 490,00 Uf. Uden for eksp. tid 860,00 860,00 Uf. RENOVATION Renovationsafgift pr. enhed pr. år 3.350, ,00 Ekstra sække 60,00 60,00 Uf. Rotteafgift i 0 / 00 0, ,01521 Af kommunens samlede ejendomsværdier (122,9 mia. kr.). Der opkræves eksl. moms. Promillen beregnes, når de seneste ejendomsværdier kendes. CAMPINGPLADSEN Overnatning, voksen 100,00 100,00 Overnatning, barn 0-2 år 20,00 - Overnatning, barn 3-12 år 45,00 45,00 Autocamper/campingvogn/stort telt m. bil 60,00 60,00 Lille autocamper 50,00 50,00 Stort telt uden bil 50,00 50,00 Lille telt med bil 50,00 50,00 Lille telt uden bil 45,00 45,00 Lille telt uden el og uden bil 35,00 - Strøm pr. kwh. 5,00 5,00 Vaskemaskine pr. vask 40,00 40,00 Tørretumbler, pr. 10 min 10,00 10,00 Brusebad, pr. 5 min. 5,00 5,00 FISKEKORT Gentofte Sø, pr. kort 60,00 60,00 Uf 33

34 OVERSIGT OVER TAKSTER Noter Kr. inkl. evt. Kr. inkl. evt. Uf.= uforandret TEKNIK- OG MILJØUDVALGET moms moms KIRKEGÅRDE Gravsteder Fællesurnegrave 1.947, ,00 Fælleskistegrave 2.976, ,00 Kapel og andre ydelser Ligbæring, pr. mand 456,00 456,00 Ligbæring lørdag/søndag, pr. mand 1.113, ,00 Assistance ved begravelse 383,00 383,00 Assistance ved begravelse, lør/søn 1.113, ,00 Blomsterordning 383,00 383,00 Blomsterordning, uden opbæring, lør/søn 1.113, ,00 Ekstravagt 383,00 383,00 Begravelser efter kl , pr./time 1.113, ,00 VEJ Vejsektionen har ingen faste takster, men indhenter tilbud på hvert enkelt arbejde. HAVNE Fast bådplads i havn pr. m 2 : 1. april 15. november 285,00 285,00 Uf. 16. november 31. marts 95,00 95,00 Uf. Joller på land pr. m 2 : Årligt min. 3 m 2 250,00 200,00 Sejlbrætter/kajakker pr. stk. Årlig leje 700,00 700,00 Uf. Gæsteplads i havn pr. største bredde i meter: 0 2,50 m 130,00 130,00 Uf. 2,51 3,50 m 160,00 160,00 Uf. 3,51 4,00 m 190,00 190,00 Uf. 4,01 5,00 m 290,00 290,00 Uf. over 5,01 m 500,00 500,00 Uf. Gebyr for opkrævning ved båd 250,00 250,00 Leje af skur i Skovshoved Havn: Pr. år for personer med tildelt fast bådplads 700,00 700,00 Uf. Gebyrer vedr. ekspektancelisten Gebyr for optagelse 500,00 500,00 Uf. Administrationsgebyr pr. år 100,00 100,00 Uf. Leje af El måler Leje af El måler 2.500, ,00 Afgift for el fastsættes efter havnens gns. pris for året + 5% til vedligehold og adm. Brug af rampe: Pr. år 1.000, ,00 Uf. Pr. gang 150,00 150,00 Uf. Gebyr for opkrævning ved båd 250,00 250,00 Brug af kran: Sæsonkort 1.200, ,00 Uf. Pr. løft op og ned 300,00 300,00 Uf. Brug af bedding i Hellerup Havn pr. gang: Fastliggere og klubbåde i begge havne 350,00 350,00 Uf. Andre fartøjer 550,00 550,00 Uf. Brug af kaj til optagning eller søsætning pr. gang: Ikke fastliggende fartøjer med mobilkran 200,00 200,00 Uf. 34

35 OVERSIGT OVER TAKSTER Noter KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS OMRÅDE Kr. inkl. evt. moms Kr. inkl. evt. moms Uf.= uforandret IDRÆT OG FRITID Svømmehal - Kildeskovshallen Adgangsbillet, voksen 45,00 45,00 Uf. Adgangsbillet, barn 20,00 20,00 Uf. Adgangsbillet, pensionist 20,00 20,00 Uf. Adgangsbillet, Baby (0-1 år) + voksen 55,00 55,00 Uf. Adgangsbillet, barn sommer 10,00 10,00 Uf. 10 rabatbill., adgang, voksen 350,00 320,00 10 rabatbill., adgang, barn 160,00 160,00 Uf. 10 rabatbill., adgang, pensionist 160,00 160,00 Uf. 10 rabatbill., baby (0-1 år) + voksen 430,00 430,00 Uf. Månedskort, adgang, voksen 375,00 375,00 Uf. Månedskort, adgang, barn 190,00 190,00 Uf. Månedskort, adgang, pensionist 190,00 190,00 Uf. Månedskort, adgang, baby (0-1 år) + voksen 480,00 480,00 Uf. Babytræf 90,00 75,00 Baby sammen med kort, tillæg for baby 10,00 10,00 Uf. Svømmeundervisning pr. halvsæson 700,00 675,00 Træning og stævner, Gentofte klubber 0,00 0,00 Uf. Børnehaver, skoler og GFO pr. person v. rekvisition 15,00 15,00 Uf. Leje af springbassin, pr. time 320,00 320,00 Uf. Leje af børnebassin undervisningsdel, pr. time 300,00 220,00 Leje af bane i 25 meterbassin, pr. time 240,00 160,00 Leje af bane i 50 meterbassin, pr. time 400,00 270,00 Leje af babybassin undervisningsdel, pr. time 350,00 270,00 Kommerciel fotografering efter lukketid, pr. time 1.600, ,00 Uf. Ekstraydelse pr. time (livredder o.l.) 380,00 380,00 Uf. 10 x adgangsbilletter, voksen 400,00 400,00 Uf. 10 x adgangsbilletter, barn 180,00 180,00 Uf. 10 x adgangsbilletter, pensionist 180,00 180,00 Uf. Årskort, voksen 4.000, ,00 Uf. Årskort, barn 2.000, ,00 Uf. Årskort, pensionist 2.000, ,00 Uf. 10 rabatbill., adgang voksen handicappet 240,00 240,00 Uf. 10 rabatbill., adgang barn handicappet 120,00 120,00 Uf. 10 rabatbill., adgang pensionist handicappet 120,00 120,00 Uf. Månedskort, adgang voksen handicappet 280,00 280,00 Uf. Månedskort, adgang barn handicappet 140,00 140,00 Uf. Månedskort, adgang pensionist handicappet 140,00 140,00 Uf. Ledsagerbillet 5,00 Ny - skal dække omkostninger til billet, rengøring, ekspedition og blå futter Klub-badebillet barn 10,00 Tillægsbillet til klubmedlemmer, der ønsker at blive i svømmehallen efter endt træning Klub-badebillet voksen 20,00 Tillægsbillet til klubmedlemmer, der ønsker at blive i svømmehallen efter endt træning Idrætshaller, Kildeskovshallen Kampe, stævner og mødefaciliteter, Gentofte klubber 0,00 0,00 Ekstraydelser 380 kr. / time. Uf. Træning og undervisning, privatskoler, pr. haltime 250,00 250,00 Uf. Træning og undervisning, privatskoler, pr. saltime 125,00 125,00 Uf. Træning og kampe andre lejere, pr. haltime 500,00 500,00 Uf. Træning og kampe andre lejere, pr. saltime 250,00 250,00 Uf. Offentlige møder, hal, dagspris 6.000, ,00 Ekstraydelser 380 kr. / time. Uf. Kommercielle og private møder, hal, dagpris , ,00 Ekstraydelser 380 kr. / time. Uf. Leje af mødesal, pr. time 225,00 225,00 Incl. AV midler, opstilling m.m. Uf. Leje af opholdsstue, pr. time 150,00 150,00 Incl. AV midler, opstilling m.m. Uf. Leje af klubrum, pr. time 80,00 80,00 Incl. AV midler, opstilling m.m. Uf. Kommerciel fotografering, pr. time 500,00 500,00 Uf. Styrketræning, køb af nøglekort 200,00 140,00 Samme takst som Gentofte Sportspark Styrketræning, årsadgang 200,00 200,00 Uf. 35

36 OVERSIGT OVER TAKSTER Noter KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS OMRÅDE Kr. inkl. evt. moms Kr. inkl. evt. moms Uf.= uforandret Gentofte Sportspark Adgangsbillet, Ishal, voksen 25,00 25,00 Klippekort med 10 = 200 kr. Uf. Adgangsbillet, Ishal, barn 15,00 15,00 Klippekort med 10 = 115 kr. Uf. Adgangsbillet, Ishal, pensionist 15,00 15,00 Uf. Leje af ishal med entré (Ishockey) pr. kamp 2.500, ,00 Uf. Leje af ishal uden entré pr. time 750,00 750,00 0 kr. for Gentofteklubber. Uf. Leje af kondirum pr. time ,00 50,00 0 kr. for Gentofteklubber. Uf. Leje af kondirum pr. time ,00 100,00 0 kr. for Gentofteklubber. Uf. Kondirum, årsafgift 200,00 200,00 Uf. Køb af nøgle 200,00 200,00 Uf. Forbrugsstoffer pr. vask i maskine 15,00 15,00 Uf. Leje af lokale pr. time ,00 100,00 0 kr. for Gentofteklubber. Uf. Leje af lokale pr. time ,00 150,00 0 kr. for Gentofteklubber. Uf. Kursuslokale i dagtimer pr. deltager 50,00 50,00 Uf. Opvisningsbane med entré, Superliga (under 1000 bet. Tilsk.) 5.000, ,00 Uf. Superliga (over 1000 bet. Tilsk.) entrébestemt entrébestemt 20% af entré, excl. Moms. Uf. 1. division 1.000, ,00 Uf. 2. division 500,00 500,00 Uf. Danmarksserien 350,00 350,00 Uf. Under Danmarksserien, uden entré 350,00 350,00 0 kr. for Gentofteklubber. Uf. Træningsbaner 250,00 250,00 0 kr. for Gentofteklubber. Uf. Firmaklubber 100,00 100,00 Uf. Lysanlæg, opvisningsbane pr. påb.time 400,00 400,00 Uf. Lysanlæg, grusbane/græslysbane 400,00 400,00 0 kr. for Gentofteklubber. Uf. Ekstra vagttjeneste pr. time 405,00 405,00 Uf. Udeblivelsesgebyr 500,00 500,00 Uf. BIBLIOTEK OG KULTUR Gentofte bibliotekerne Overdagspenge -Afleveringsfrist overskredet mellem 1-7 dage for sent Børn 5,00 5,00 Uf. Voksne 20,00 20,00 Uf dage for sent Børn 30,00 30,00 Uf. Voksne 60,00 60,00 Uf. mere end 30 dage for sent Børn 100,00 100,00 Uf. Voksne 200,00 200,00 Uf. Udlejning af Øregårdssalen, pr. time 500,00 500,00 Uf. Særlige forhold: Hvis der skyldes 200 kr. eller derover, mister man retten til at låne, indtil gælden er betalt. Hvis det lånte materiale bortkommer eller beskadiges, skal det erstattes. Erstatninger sker efter standardpriser, som dækker anskaffelsespris, indbinding m.m. 36

37 OVERSIGT OVER TAKSTER Noter BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Kr. inkl. evt. moms Kr. inkl. evt. moms Pr. md. Pr. md. BØRNEOMRÅDET Dagpleje - fuldtid Børn under 3 år 3.020, ,00 Børn over 3 år 1.658, ,00 Dagpleje - deltid Børn under 3 år 2.265, ,00 Børn over 3 år 1.243, ,00 Vuggestue Fuldtid - Børn under 3 år ekskl. mad 3.020, ,00 Fuldtid - Børn under 3 år inkl. mad 3.806, ,00 Fuldtid - Børn over 3 år ekskl. mad 1.658, ,00 Fuldtid - Børn over 3 år inkl. mad 2.245, ,00 Børnehave - Børn uanset alder Fuldtid ekskl. mad 1.658, ,00 Fuldtid inkl. mad 2.245, ,00 Deltid ekskl. mad 1.409, ,00 Deltid inkl. mad 1.996, ,00 Integrerede og kombinerede institutioner Fuldtid - Børn under 3 år ekskl. mad 3.020, ,00 Fuldtid - Børn under 3 år inkl. mad 3.806, ,00 Fuldtid - Børn over 3 år ekskl. mad 1.658, ,00 Fuldtid - Børn over 3 år inkl. mad 2.245, ,00 Uf.= uforandret FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE Pr. dag / pr. md. Pr. dag / pr. md. Specialtandplejen * 1.768, ,00 Pr. md. Pr. md. SKOLEOMRÅDET Gentofte Fritidsordninger: Uanset klassetrin (11 mdr.) 1.695, ,00 For Gentofte borgere opkræves betaling svarende til det fastsatte loft for egenbetaling iht. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fritidscentre: Børn i dagklub 4. og 5. klasse (11 mdr.) 972,00 970,00 Børn i juniorklub 6. klasse (11 mdr.) 486,00 485,00 Børn i juniorklub 7. klasse (11 mdr.) 300,00 300,00 pr. år pr. år Børn i ungdomsklub 300,00 300,00 * Egenbetaling for borgere i Specialtandplejen 2014 er endnu ikke fastsat af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Taksten er alene fremskrevet. 37

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2012 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2011 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 250 stk Forsidefoto: Dan Turèlls Plads I tabeller

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

GENTOFTE-PLAN. 2016 Økonomioversigter. Efterårsrengøring som led i Ren By Hver Dag

GENTOFTE-PLAN. 2016 Økonomioversigter. Efterårsrengøring som led i Ren By Hver Dag GENTOFTE-PLAN 2016 Økonomioversigter Efterårsrengøring som led i Ren By Hver Dag 1 Gentofte-Plan 2016 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Gentofte-Plan 2011 Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2011 Økonomioversigter Gentofte-Plan 2011 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2011, Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 250 stk Forsidefoto: Kystvejen fra Charlottenlund

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2009 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 325 Forsidefoto: Munkegårdsskolens parterreetage.

Læs mere

BUDGETRAPPORTER OG TAKSTOVERSIGT

BUDGETRAPPORTER OG TAKSTOVERSIGT BUDGETRAPPORTER OG TAKSTOVERSIGT 1 BEVILLINGSOVERSIGT På de næste sider er vist en oversigt over driftsbevillingerne bestående af nettobevillinger. 2 Drift Budgetforslag 2016 1.000 kr. Netto Udgifter Indtægter

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Ballerup Kommune budget 2015

Ballerup Kommune budget 2015 Ballerup Kommune budget 2015 Indholdsfortegnelse A. Forord... 2 B. Overordnet rammebeskrivelse... 4 C. Aftale om budget 2015... 10 D. Hovedoversigt og resultatoversigt... 37 E. Bevillingsoversigt... 41

Læs mere

Gentofte-Plan 2008. Økonomioversigter. Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk

Gentofte-Plan 2008. Økonomioversigter. Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk Gentofte-Plan 2008 Økonomioversigter Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen. Budget 2008

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag Lemvig Kommune Budget 2013 Budgetoverslag 2014-2015-2016 Vedtaget ved 2. behandling af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Farve 3-5 Hovedoversigt til budget Grøn 7-13 Sammendrag

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen.

Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen. Specifikke Bemærkninger til Budget 2017 Punkterne navngives jfr. Autoriseret kontoplan. Der er anført bemærkninger, hvor der er specifikke budgetforudsætninger, der begrunder og beskriver bevillingen.

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2010 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...59 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Specifikationer til årsberetning 2012

Specifikationer til årsberetning 2012 Specifikationer til årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 6 Børne- og Familieudvalget...

Læs mere

1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 6 Bevillingsoversigt... 8 Bevillingsspecifikationer... 10 Drift og refusion... 10 Anlæg... 20 Renter afdrag og finasiering... 26 soversigt... 28 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2009 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...29 Økonomiudvalget...31 Socialudvalget...61 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg Bevillingsomr der 1 konomiudvalget 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg 1 Skole 3 Błrn 0-6 r 4 Familie 3 Arbejdsmarkedsudvalg

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg..

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. Budget 2010 Budgetoverslagsår 2011-2013 Indhold: Borgmesterens indledning... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9 Investeringsoversigt... 11 Artsoversigt.. 13 Budgetsammendrag...

Læs mere

BUDGET Bog 2 - oversigter

BUDGET Bog 2 - oversigter 2 BUDGET 2017-2020 Bog 2 - oversigter December 2016 Indhold Indledning... 5 Tabel 1 Hovedoversigt... 7 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 11 Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...15

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

BUDGETRAPPORTER OG TAKSTOVERSIGT

BUDGETRAPPORTER OG TAKSTOVERSIGT BUDGETRAPPORTER OG TAKSTOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT På de næste sider er vist en oversigt over driftsbevillingerne bestående af nettobevillinger. Driftsbudgettet Driftsudgifter ialt Budgetforslag 2017

Læs mere