Bekendtgørelse om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære 1)"

Transkript

1 BEK nr 289 af 17/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære 1) I medfør af 5, stk. 3, og 34, stk. 2, i lov nr. 525 af 29. april 2015 om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven) fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på følgende, som herefter benævnes elektriske produkter: 1) Elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer beregnet til anvendelse i potentielt eksplosiv atmosfære. 2) Elektriske sikkerheds-, kontrol- og reguleringsanordninger, der er beregnet til anvendelse uden for en potentielt eksplosiv atmosfære, men som er nødvendige, eller som bidrager til, at det elektriske materiel og de elektriske sikringssystemer kan fungere sikkert i forbindelse med eksplosionsrisici. 3) Komponenter, der er beregnet til indbygning i elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer, som omhandlet i nr Denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse på følgende: 1) Medicinsk udstyr beregnet til anvendelse i et medicinsk miljø. 2) Elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer, når eksplosionsfaren udelukkende skyldes tilstedeværelsen af ustabile eksplosive eller kemiske stoffer. 3) Elektrisk materiel beregnet til anvendelse i husholdninger og ikke-kommercielle områder, hvor en potentielt eksplosiv atmosfære kun sjældent forekommer og udelukkende som følge af tilfældigt udslip af gas. 4) Personlige værnemidler, som er omfattet af Rådets direktiv 89/686/EØF af 21. december 1989 om indbydes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om personlige værnemidler. 5) Søgående skibe og mobile offshore-enheder samt udstyr om bord på sådanne skibe eller enheder. 6) Transportmidler, dvs. køretøjer og påhængsvogne dertil, som udelukkende er bestemt til personbefordring af luftvejen, ad vej, med jernbane eller ad vandvejen og transportmidler, i det omfang de er beregnet til godstransport ad luftvejen, ad offentlig vej, med jernbane eller ad vandvejen. Køretøjer bestemt til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære er ikke undtaget fra denne bekendtgørelses anvendelsesområde. 7) Elektrisk materiel, som er omfattet af artikel 346, stk. 1, litra b, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. 3. I denne bekendtgørelse forstås ved: Kapitel 2 Definitioner 1

2 1) Elektrisk materiel: Elektriske maskiner, elektriske apparater, faste eller mobile elektriske anordninger, elektriske reguleringsanordninger og instrumenter, elektriske detektionssystemer og forebyggende systemer, som alene eller kombineret er bestemt til fremstilling, overførsel, oplagring, måling, regulering, transformering af energi eller bearbejdning af materiale, og som ved de potentielle tændkilder, de besidder, vil kunne fremkalde en eksplosion. 2) Elektriske sikringssystemer: Elektriske anordninger, bortset fra komponenter til materiel, som er beregnet til øjeblikkeligt at standse en begyndende eksplosion eller begrænse det område, der rammes af en eksplosion, og som særskilt gøres tilgængeligt på markedet som selvstændigt fungerende systemer. 3) Komponenter: De dele, som har afgørende betydning for, at det elektriske materiel og de elektriske sikringssystemer kan fungere sikkert, men som ikke har nogen selvstændig funktion. 4) Eksplosiv atmosfære: Blanding under atmosfæriske betingelser af luft og brændbare stoffer i form af gasser, dampe, tåger eller støv, i hvilken forbrændingen efter antændelse breder sig til hele den ubrændte blanding. 5) Potentielt eksplosiv atmosfære: Atmosfære, som vil kunne blive eksplosiv som følge af lokale og operationelle forhold. 6) Materielgruppe I: Materiel, der er bestemt til arbejde under jorden i miner samt i disses installationer over jorden, hvor der kan opstå fare som følge af grubegas og eller brændbart støv, hvilket omfatter kategori M1 og M2, jf. bilag 1. 7) Materielgruppe II: Materiel, der er bestemt til at anvendes andre steder, hvor der kan opstå fare på grund af en eksplosiv atmosfære, hvilket omfatter materielkategori 1, 2 og 3, jf. bilag 1. 8) Materielkategori: Klassificeringen af materiel inden for hver materielgruppe angivet i bilag 1, som fastlægger det krævede beskyttelsesniveau, der skal garanteres. 9) Beregnet anvendelse: Brug af et produkt som foreskrevet af fabrikanten gennem dennes fastsættelse af materiellet som tilhørende en bestemt materielgruppe og -kategori eller dennes levering af alle de oplysninger, som er nødvendige for, at et sikringssystem, en anordning eller en komponent kan fungere sikkert. 10) Gøre tilgængelig på markedet: Levering af et produkt med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse på EU-markedet som led i erhvervsvirksomhed mod eller uden vederlag. 11) Bringe i omsætning: Første tilgængeliggørelse af et produkt på EU-markedet. 12) Fabrikant: Enhver fysisk eller juridisk person, som fremstiller et produkt eller får et sådant produkt konstrueret eller fremstillet og markedsfører dette produkt under sit navn eller varemærke eller anvender det til eget brug. 13) Bemyndiget repræsentant: Enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i EU, og som har modtaget en skriftlig fuldmagt fra fabrikanten til at handle på dennes vegne i forbindelse med varetagelsen af specifikke opgaver. 14) Importør: Enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i EU, og som bringer et produkt med oprindelse i et tredjeland i omsætning på EU-markedet. 15) Distributør: Enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskæden ud over fabrikanten eller importøren, der gør et produkt tilgængeligt på markedet. 16) Erhvervsdrivende: Fabrikanten, den bemyndigede repræsentant, importøren og distributøren. 17) Teknisk specifikation: Et dokument, der fastsætter, hvilke tekniske krav et produkt skal opfylde. 18) Harmoniseret standard: Harmoniseret standard som defineret i artikel 2, stk. 1, litra c, i forordning 1025/2012/EF. 19) Overensstemmelsesvurdering: En proces til påvisning af, om et produkt opfylder de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i denne bekendtgørelse. 20) Overensstemmelsesvurderingsorgan: Et organ, der udfører overensstemmelsesvurderingsopgaver, herunder kalibrering, afprøvning, certificering og inspektion. 2

3 21) Tilbagekaldelse: Enhver foranstaltning, der har til formål at opnå, at et produkt, der allerede er gjort tilgængeligt for slutbrugeren, returneres. 22) Tilbagetrækning: Enhver foranstaltning, der har til formål at forhindre, at et produkt i forsyningskæden gøres tilgængeligt på markedet. 23) EU-harmoniseringslovgivning: Alle EU-retsakter, som harmoniserer betingelserne for markedsføring af produkter. 24) CE-mærkning: Mærkning, hvormed fabrikanten angiver, at produktet er i overensstemmelse med alle gældende krav i EU-harmoniseringslovgivning om anbringelse af denne mærkning. Kapitel 3 Erhvervsdrivendes forpligtelser Fabrikantens forpligtelser 4. Fabrikanten skal, når denne bringer elektriske produkter i omsætning på markedet eller anvender dem til eget brug, sikre, at de er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i bilag Fabrikanten skal udarbejde den i bilag 3-9 omhandlede tekniske dokumentation og foretage eller få foretaget den overensstemmelsesvurderingsprocedure, der fremgår af 28. Stk. 2. Når overensstemmelse af et elektrisk produkt, som ikke er en komponent, med de gældende krav er blevet dokumenteret ved en sådan procedure, skal fabrikanten udarbejde en EU-overensstemmelseserklæring og anbringe CE-mærkningen. Stk. 3. Når en komponents overensstemmelse med de gældende krav er blevet dokumenteret ved den relevante overensstemmelsesvurderingsprocedure, skal fabrikanten udfærdige en skriftlig overensstemmelsesattest, jf Fabrikanten skal sikre, at hvert enkelt elektrisk produkt ledsages af en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen eller eventuelt af overensstemmelsesattesten. Hvis der imidlertid leveres et stort antal elektriske produkter til en enkelt bruger, kan partiet eller sendingen ledsages af en enkelt kopi. Stk. 2. Fabrikanten skal opbevare den tekniske dokumentation og EU-overensstemmelseserklæringen eller, hvor det er relevant, overensstemmelsesattesten i 10 år efter, at det elektriske produkt er blevet bragt i omsætning. 7. Fabrikanten skal have procedurer til sikring af produktionsseriers fortsatte overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Der skal i fornødent omfang tages hensyn til ændringer i produktets konstruktion eller kendetegn og til ændringer i de harmoniserede standarder eller andre tekniske specifikationer, der er henvist til for at dokumentere det elektriske produkts overensstemmelse. Stk. 2. For så vidt angår de med et elektrisk produkt forbundne risici, skal fabrikanten, når det anses for hensigtsmæssigt for at beskytte slutbrugernes sundhed og sikkerhed, foretage stikprøvekontrol af elektriske produkter, der er gjort tilgængelige på markedet, undersøge og om nødvendigt føre register over klager, produkter, der ikke opfylder kravene, og produkttilbagekaldelser og holde distributørerne orienteret om enhver sådan overvågning. 8. Fabrikanten skal sikre, at elektriske produkter, som den pågældende har bragt i omsætning, er forsynet med et type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken de kan identificeres, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Fabrikantens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og postadresse skal fremgå af det elektriske produkt. Adressen skal angive ét enkelt sted, hvor fabrikanten kan kontaktes, jf. dog stk. 3. Kontaktoplysningerne skal angives på et for slutbrugerne samt Sikkerhedsstyrelsen og de øvrige markedsovervågningsmyndigheder let forståeligt sprog. 3

4 Stk. 3. Er det på grund af et det elektriske produkts størrelse eller art ikke muligt at opfylde stk. 1-2, skal de krævede oplysninger fremgå af emballagen eller af et dokument, der ledsager produktet. 9. Fabrikanten skal sikre, at elektriske produkter, som ikke er komponenter, og som den pågældende har bragt i omsætning, er forsynet med det særlige eksplosionssikringsmærke og, hvor det er relevant, med den øvrige mærkning og information, der er omhandlet i bilag 2, punkt Stk. 2. Fabrikanten skal endvidere sikre, at det elektriske produkt ledsages af en brugsanvisning og sikkerhedsinformation på dansk. Brugsanvisningen og sikkerhedsinformationen samt eventuel mærkning skal være klar og forståelig. 10. En fabrikant, som ved eller burde vide, at et elektrisk produkt, som den pågældende har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med kravene i denne bekendtgørelse, skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe det elektriske produkt i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage. Stk. 2. Når det elektriske produkt udgør en risiko, skal fabrikanten straks orientere Sikkerhedsstyrelsen og de kompetente nationale myndigheder i de øvrige medlemsstater, hvor den pågældende har gjort produktet tilgængeligt på markedet, herom. Fabrikanten skal samtidig give nærmere oplysninger om særligt den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de trufne foranstaltninger. Bemyndigede repræsentanter 11. Fabrikanten kan ved skriftlig fuldmagt udpege en bemyndiget repræsentant. Stk. 2. Forpligtelserne i henhold til 4 og forpligtelsen til at udarbejde teknisk dokumentation i henhold til 5, stk. 1, må ikke være omfattet af den bemyndigede repræsentants fuldmagt. 12. En bemyndiget repræsentant skal udføre de opgaver, der er fastsat i den fuldmagt, denne har modtaget fra fabrikanten. Fuldmagten skal mindst sætte den bemyndigede repræsentant i stand til følgende: 1) At stille den tekniske dokumentation og EU-overensstemmelseserklæringen, og hvor det er relevant overensstemmelsesattesten, til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen og de øvrige nationale markedsovervågningsmyndigheder i 10 år efter, at produktet er bragt i omsætning. 2) På grundlag af en begrundet anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen eller en anden kompetent national myndighed, at give al den information og dokumentation, der er nødvendig for at vurdere det elektriske produkts overensstemmelse med lovgivningen. 3) At samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen eller en anden kompetent national myndighed, når disse anmoder herom, om foranstaltninger, der træffes for at undgå risici, som de elektriske produkter, der er omfattet af den bemyndigede repræsentants fuldmagt, udgør. Importørens forpligtelser 13. Importøren må kun bringe elektriske produkter i omsætning, der opfylder kravene i denne bekendtgørelse. 14. Før importøren bringer et elektrisk produkt i omsætning, skal importøren sikre, at fabrikanten har gennemført den relevante overensstemmelsesvurderingsprocedure, jf. 28. Stk. 2. Importøren skal derudover sikre, at 1) fabrikanten har udarbejdet den tekniske dokumentation, 2) det elektriske produkt er forsynet med CE-mærkning og er ledsaget af EU-overensstemmelseserklæring eller overensstemmelsesattesten samt den krævede dokumentation, og 3) fabrikanten har opfyldt kravene i 8 og 9, stk En importør, som ved eller burde vide, at et elektrisk produkt ikke er i overensstemmelse med de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i bilag 2, må ikke bringe det elektriske produkt i omsætning, før det er blevet bragt i overensstemmelse med kravene. 4

5 Stk. 2. Når det elektriske produkt udgør en risiko, skal importøren endvidere underrette fabrikanten samt Sikkerhedsstyrelsen og de øvrige markedsovervågningsmyndigheder herom. 16. Importørens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og postadresse, hvor den pågældende kan kontaktes, skal fremgå af det elektriske produkt. Kontaktoplysningerne skal angives på et for slutbrugerne samt Sikkerhedsstyrelsen og de øvrige markedsovervågningsmyndigheder let forståeligt sprog. Stk. 2. Er det ikke muligt at placere oplysningerne, jf. stk. 1, på det elektriske produkt, skal de fremgå af emballagen eller af et dokument, der ledsager det elektriske produkt. 17. Importøren skal sikre, at det elektriske produkt ledsages af en brugsanvisning og sikkerhedsinformation på dansk. Stk. 2. Importøren skal sikre, at opbevarings- og transportbetingelserne for elektriske produkter, som den pågældende har ansvaret for, ikke bringer deres overensstemmelse med de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i bilag 2 i fare. Stk. 3. For så vidt angår de med et elektrisk produkt forbundne risici, skal importøren, når det anses for hensigtsmæssigt for at beskytte slutbrugernes sundhed og sikkerhed, foretage stikprøvekontrol af produkter, der er gjort tilgængelige på markedet, undersøge og om nødvendigt føre register over klager, produkter, der ikke opfylder kravene, og produkttilbagekaldelser og holde distributørerne orienteret om enhver sådan overvågning. 18. En importør, som ved eller burde vide, at et elektrisk produkt, som den pågældende har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med kravene i denne bekendtgørelse, skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe det elektriske produkt i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage. Stk. 2. Når det elektriske produkt udgør en risiko, skal importøren endvidere straks orientere Sikkerhedsstyrelsen og de kompetente nationale myndigheder i de øvrige medlemsstater, hvor den pågældende har gjort produktet tilgængeligt på markedet, herom. Importøren skal samtidig give nærmere oplysninger om særligt den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de trufne foranstaltninger. 19. Importøren skal i 10 år efter, at det elektriske produkt er bragt i omsætning, opbevare en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen eller, hvor det er relevant, overensstemmelsesattesten, så den står til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen og de øvrige markedsovervågningsmyndigheder, og sikre, at den tekniske dokumentation kan stilles til rådighed for disse myndigheder efter anmodning. Distributørens forpligtelser 20. Distributøren skal, når denne gør et elektrisk produkt tilgængeligt på markedet, handle med fornøden omhu over for kravene i denne bekendtgørelse. 21. Før distributøren gør et elektrisk produkt tilgængeligt på markedet, skal den pågældende kontrollere, at 1) det er forsynet med CE-mærkningen, 2) hvor det er relevant, at det er ledsaget af EU-overensstemmelseserklæring eller overensstemmelsesattesten samt den krævede dokumentation, 3) det er ledsaget af en brugsanvisning og sikkerhedsinformation på dansk, 4) fabrikanten har opfyldt kravene i 8 og 9, stk. 1, og 5) en eventuel importør har opfyldt kravene i 16. Stk. 2. En distributør, som ved eller burde vide, at et elektrisk produkt ikke er i overensstemmelse med de væsentlige krav i bilag 2, må ikke gøre det elektriske produkt tilgængeligt på markedet, før det er blevet bragt i overensstemmelse med kravene. 5

6 Stk. 3. Når det elektriske produkt udgør en risiko, skal distributøren endvidere underrette fabrikanten eller importøren samt Sikkerhedsstyrelsen og de øvrige markedsovervågningsmyndigheder herom. 22. Distributøren skal sikre, at opbevarings- og transportbetingelserne for elektriske produkter, som den pågældende har ansvaret for, ikke bringer deres overensstemmelse med de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i bilag 2 i fare. 23. En distributør, som ved eller burde vide, at et elektrisk produkt, som den pågældende har gjort tilgængeligt på markedet, ikke er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse, skal sikre, at der træffes de nødvendige foranstaltninger for at bringe det elektriske produkt i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage. Stk. 2. Når det elektriske produkt udgør en risiko, skal distributøren endvidere straks orientere Sikkerhedsstyrelsen og de kompetente nationale myndigheder i de øvrige medlemsstater, hvor den pågældende har gjort produktet tilgængeligt på markedet, herom. Distributøren skal samtidig give nærmere oplysninger om særligt den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de trufne foranstaltninger. Importørens og distributørens overtagelse af fabrikantens forpligtelser 24. En importør eller distributør, der bringer elektriske produkter i omsætning under sit navn eller varemærke, anses for at være fabrikant og er underlagt de samme forpligtelser som fabrikanten, jf. 4-10, 37 og 41, stk. 1. Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis importøren eller distributøren ændrer et elektrisk produkt, der allerede er bragt i omsætning på en sådan måde, at det kan berøre overholdelsen af denne bekendtgørelse. Erhvervsdrivendes identifikation af øvrige erhvervsdrivende 25. En erhvervsdrivende skal efter anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen eller en anden markedsovervågningsmyndighed identificere 1) enhver erhvervsdrivende, som har leveret et elektrisk produkt til den pågældende, og 2) enhver erhvervsdrivende, som den pågældende har leveret et elektrisk produkt til. Stk. 2. En erhvervsdrivende skal kunne fremlægge de i stk. 1 nævnte oplysninger i en periode på 10 år efter, at den pågældende har fået leveret eller har leveret det elektriske produkt. Kapitel 4 Elektriske produkters overensstemmelse Tilgængeliggørelse på markedet og ibrugtagning 26. Elektriske produkter må kun gøres tilgængelige på markedet og tages i brug, såfremt de overholder denne bekendtgørelse, når de installeres og vedligeholdes på passende vis og bruges i overensstemmelse med deres beregnede anvendelse. Stk. 2. Elektriske produkter skal opfylde de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav, der er anført i bilag 2, og som er gældende for dem under hensynstagen til deres beregnede anvendelse. Formodning om elektriske produkters overensstemmelse 27. Elektriske produkter, som er i overensstemmelse med harmoniserede standarder eller dele deraf, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, formodes at være i overensstemmelse med de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i bilag 2, der er omfattet af disse standarder eller dele deraf. 6

7 Overensstemmelsesvurderingsprocedurer 28. Overensstemmelsen af elektrisk materiel, herunder i nødvendigt omfang de i 1, nr. 2, omhandlede anordninger, vurderes efter følgende procedure: 1) For materielgruppe I og II, materielkategori M1 og 1, anvendes modul B i bilag 3 sammen med enten modul D i bilag 4 eller modul F i bilag 5. 2) For materielgruppe I og II, materielkategori M2 og 2 anvendes følgende: a) For forbrændingsmotorer og elektrisk materiel, anvendes modul B i bilag 3 sammen med enten modul C1 i bilag 6 eller modul E i bilag 7. b) For øvrigt materiel der ikke omfattes af litra a, anvendes modul A i bilag 8. Den tekniske dokumentation i punkt 2 i bilag 8 fremsendes til et bemyndiget organ, som hurtigst muligt bekræfter modtagelsen af dokumentationen og derefter opbevarer den. 3) For materielgruppe II, materielkategori 3 anvendes modul A i bilag 8. 4) For materiel gruppe I og II udover procedurerne i nr. 1-3, kan overensstemmelse på grundlag af modul G i bilag 9 også anvendes. Stk. 2. For elektriske sikringssystemer skal overensstemmelsen konstateres i overensstemmelse med proceduren i stk. 1, nr. 1 eller stk. 1, nr. 4. Stk. 3. For så vidt angår de sikkerhedsmæssige aspekter, der er omhandlet i bilag 2, punkt 1.2.7, kan proceduren i bilag 8 også anvendes som supplement til overensstemmelsesvurderingsprocedurerne i stk Stk. 4. Uanset stk. 1-3 kan Sikkerhedsstyrelsen på behørigt begrundet anmodning give tilladelse til, at produkter, som ikke er komponenter, for hvilke procedurerne i stk. 1-3 ikke er anvendt, og som benyttes i sikkerhedsøjemed, bringes i omsætning og tages i brug i Danmark. 29. De i 28, stk. 1, omhandlede procedurer gælder også for komponenter bortset fra anbringelsen af CE-mærkningen og udfærdigelsen af EU-overensstemmelseserklæringen. Fabrikanten attesterer skriftligt, at de pågældende komponenter er i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i denne bekendtgørelse og anfører komponenternes karakteristika samt betingelserne for indbygning i materiel eller sikringssystemer, således at de sundheds- og sikkerhedskrav i bilag 2, der gælder for færdigfremstillet materiel eller sikringssystemer, overholdes. 30. Dokumenter og korrespondance vedrørende de i 28, stk. 1-3, og 29 omhandlede overensstemmelsesvurderingsprocedurer, skal udfærdiges på dansk eller engelsk. EU-overensstemmelseserklæring 31. Det skal af EU-overensstemmelseserklæringen fremgå, at det er blevet dokumenteret, at de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i bilag 2 er opfyldt. Stk. 2. EU-overensstemmelseserklæringen skal 1) følge modellen i bilag 10, 2) indeholde de elementer, der er anført i de relevante overensstemmelsesvurderingsprocedurer i bilag 3-9, 3) løbende ajourføres, og 4) oversættes til dansk eller engelsk, hvis produktet bringes i omsætning eller gøres tilgængeligt på markedet i Danmark. Stk. 3. Hvis et elektrisk produkt er omfattet af mere end én EU-retsakt, der kræver en EU-overensstemmelseserklæring, udfærdiges der en enkelt EU-overensstemmelseserklæring for alle sådanne EU-retsakter. Det skal af erklæringen fremgå, hvilke EU-retsakter den vedrører, herunder hvor disse er offentliggjort. Stk. 4. Ved at udfærdige EU-overensstemmelseserklæringen står fabrikanten inde for, at det elektriske produkt opfylder kravene i denne bekendtgørelse. 7

8 CE-mærkning 32. CE-mærkningen skal anbringes, før det elektriske produkt bringes i omsætning. Stk. 2. CE-mærkningen er underkastet de generelle principper i artikel 30 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2008/765/EF. 33. CE-mærkningen anbringes synligt, letlæseligt og således, at den ikke kan slettes, på det elektriske produkt eller på mærkepladen. Hvis det elektriske produkt er af en sådan art, at dette ikke er muligt eller berettiget, anbringes den på emballagen og på de ledsagende dokumenter. Stk. 2. Efter CE-mærkningen anføres identifikationsnummer på det bemyndigede organ, hvis et sådant organ deltager i produktionskontrolfasen. Det bemyndigedes organs identifikationsnummer anbringes af organet selv eller efter dettes anvisninger af fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant. Stk. 3. CE-mærkningen og eventuelt det bemyndigede organs identifikationsnummer skal efterfølges af 2) symbolerne for materielgruppen- og kategorien, og 3) hvor det er relevant, den øvrige mærkning og information, som er omhandlet i bilag 2, punkt Stk. 4. Efter CE-mærkningen og de mærker og symboler samt information, der er omhandlet i stk. 3, og eventuelt det bemyndigede organs identifikationsnummer, kan der anbringes en anden form for angivelse vedrørende særlig risiko eller anvendelse. 34. Elektriske produkter, der er konstrueret til specifikke eksplosive atmosfærer, skal mærkes, så dette klart fremgår. Kapitel 5 Elektriske produkter til brug for messer mv. 35. Elektriske produkter må præsenteres på messer og udstillinger og ved demonstrationer, selvom produkterne ikke er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse, såfremt det ved synlig skiltning klart er anført, at produkterne ikke er i overensstemmelse med denne bekendtgørelse, og at produkterne ikke kan erhverves, før fabrikanten har bragt dem i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Stk. 2. Ved demonstrationer, jf. stk. 1, skal der træffes passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre beskyttelsen af personer. Kapitel 6 Bemyndigede organer 36. Direktøren for Arbejdstilsynet udpeger bemyndigede organer til at gennemføre procedurerne for overensstemmelsesvurdering for så vidt angår elektriske produkter omfattet af denne bekendtgørelse. Kapitel 7 Markedsovervågning 37. En erhvervsdrivende har efter begrundet anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen pligt til at give alle oplysninger og al dokumentation, som er nødvendige for kontrollen med overholdelsen af denne bekendtgørelse. Oplysningerne og dokumentationen skal gives på papir eller i elektronisk format. Stk. 2. Fabrikanten og importøren skal give de i stk. 1 nævnte oplysninger og dokumentation på et for Sikkerhedsstyrelsen let forståeligt sprog. 38. Sikkerhedsstyrelsen kan oplyse offentligheden om faren ved elektriske produkter. 39. De berørte erhvervsdrivende skal på enhver nødvendig måde samarbejde med henblik på Sikkerhedsstyrelsens eller en anden markedsovervågningsmyndigheds evaluering af et elektrisk produkt, hvor 8

9 der er tilstrækkelig grund til at antage, at det udgør en risiko for personers sundhed eller sikkerhed eller for husdyr eller ejendom. 40. Sikkerhedsstyrelsen kan meddele påbud om at fjerne CE-mærkning, hvis et elektrisk produkt uretmæssigt er påført CE-mærkning. Erhvervsdrivendes foranstaltninger 41. Fabrikanten og importøren skal, hvis Sikkerhedsstyrelsen eller en anden kompetent national myndighed anmoder herom, samarbejde med myndigheden om foranstaltninger, der træffes for at eliminere risici, som et elektrisk produkt, den pågældende har bragt i omsætning, udgør. Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for den bemyndigede repræsentant for så vidt angår elektriske produkter, der er omfattet af den pågældendes fuldmagt. Stk. 3. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for den distributør, der har gjort de elektriske produkter tilgængelige. 42. Hvis Sikkerhedsstyrelsen konstaterer, at et elektrisk produkt udgør en risiko for personers sundhed eller sikkerhed eller for husdyr eller ejendom, og det ikke opfylder kravene i denne bekendtgørelse, anmoder Sikkerhedsstyrelsen straks den pågældende erhvervsdrivende inden for en rimelig frist i forhold til risikoens art at træffe alle fornødne foranstaltninger ved at 1) bringe det elektriske produkt i overensstemmelse med kravene i denne bekendtgørelse, 2) trække det elektriske produkt tilbage fra markedet, eller 3) kalde det elektriske produkt tilbage. Stk. 2. Den pågældende erhvervsdrivende skal sikre, at der træffes alle de fornødne foranstaltninger over for alle de pågældende elektriske produkter, som den erhvervsdrivende har gjort tilgængelige på EUmarkedet. Stk. 3. Sikkerhedsstyrelsen underretter det relevante bemyndigede organ om påbud efter stk Hvis den pågældende erhvervsdrivende ikke træffer de fornødne foranstaltninger inden for den i 42, stk. 1, omhandlede frist, træffer Sikkerhedsstyrelsen de nødvendige foreløbige foranstaltninger for at 1) forbyde eller begrænse, at det elektriske produkt gøres tilgængelig på det danske marked, 2) trække det elektriske produkt tilbage fra markedet eller 3) kalde det elektriske produkt tilbage. Stk. 2. Hvis Kommissionen træffer afgørelse om, at en af Sikkerhedsstyrelsen truffet afgørelse som nævnt i stk. 1 skal ændres eller trækkes tilbage, tilpasser styrelsen sin afgørelse i overensstemmelse hermed eller trækker den tilbage. Elektriske produkter, som er i overensstemmelse med kravene, men som udgør en risiko 44. Hvis et elektrisk produkt, selvom det opfylder kravene i denne bekendtgørelse, udgør en risiko for personers sundhed og sikkerhed eller for husdyr eller ejendom, kan Sikkerhedsstyrelsen påbyde den erhvervsdrivende inden for en rimelig tidsfrist, som Sikkerhedsstyrelsen fastsætter i forhold til risikoens art, at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at 1) sikre, at det pågældende elektriske produkt, når det bringes i omsætning, ikke længere udgør en risiko, 2) trække det elektriske produkt tilbage fra markedet eller 3) kalde det elektriske produkt tilbage. Stk. 2. Den pågældende erhvervsdrivende skal sikre, at der træffes alle de fornødne foranstaltninger over for alle de pågældende elektriske produkter, som den erhvervsdrivende har gjort tilgængelige på EUmarkedet. 9

10 Stk. 3. Hvis Kommissionen træffer afgørelse om, at en af Sikkerhedsstyrelsen truffet afgørelse som nævnt i stk. 1 skal ændres eller trækkes tilbage, tilpasser styrelsen sin afgørelse i overensstemmelse hermed eller trækker den tilbage. Formelle mangler 45. Sikkerhedsstyrelsen kan påbyde den erhvervsdrivende inden for en nærmere angivet frist at bringe følgende forhold i orden: 1) CE-mærkning er anbragt i modstrid med artikel 30 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 765/2008/EF eller i modstrid med 32, stk. 1, eller 33. 2) CE-mærkning, hvor den er påkrævet, er ikke blevet anbragt. 3) Det særlige eksplosionssikringsmærke, symbolerne for materielgruppen og -kategorien, og hvor det er relevant, den øvrige mærkning og information, er ikke anbragt eller anbragt i modstrid med bilag 2, punkt ) Identifikationsnummeret på det bemyndigede organ, hvis et sådant organ deltager i produktionskontrolfasen, er ikke anbragt eller anbragt i strid med 33, stk. 2. 5) EU-overensstemmelseserklæringen eller overensstemmelsesattesten ledsager ikke produktet eller er ikke udarbejdet korrekt. 6) Den tekniske dokumentation mangler eller er ufuldstændig. 7) De i 8, stk. 2, eller 16, stk. 1, krævede oplysninger mangler, er fejlagtige eller ufuldstændige. 8) Et eller flere af de øvrige administrative krav til fabrikanten og importøren i 4-10, 13-19, 37 og 41, stk. 1, er ikke opfyldt. Stk. 2. Hvis forholdet ikke er bragt i orden inden for den i stk. 1 angivne frist, kan Sikkerhedsstyrelsen 1) forbyde, at det elektriske produkt gøres tilgængelig på markedet, eller 2) påbyde den erhvervsdrivende at tilbagetrække det elektriske produkt eller kalde det elektriske produkt tilbage. Kapitel 8 Straf 46. Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der 1) i strid med 4, 5, stk. 1 og 2, eller 13 bringer elektriske produkter i omsætning, 2) i strid med 20, jf. 26, gør elektriske produkter tilgængelige på markedet, 3) i strid med 26 tager et elektrisk produkt i brug, 4) undlader at opbevare dokumentationen efter 6, stk. 2, 19 eller 25, stk. 2, 5) undlader at forsyne det elektriske produkt med relevante oplysninger, jf. 8-9 eller 16, 6) undlader at opfylde kravene omkring brugsanvisning og sikkerhedsinformation, jf. 9, stk. 2, 17, stk. 1, og 21, stk. 1, nr. 3, 7) undlader at kontrollere, at det elektriske produkt er forsynet med krævede oplysninger, jf. 14, stk. 2, nr. 2 og 3, eller 21, stk. 1, nr. 1, 2, 4 og 5, 8) undlader at foretage den fornødne underretning af Sikkerhedsstyrelsen efter 10, stk. 2, 15, stk. 2, 18, stk. 2, 21, stk. 3, eller 23, stk. 2, 9) undlader at give Sikkerhedsstyrelsen en i henhold til 25, stk. 1, eller 37 afkrævet oplysning, eller 10) undlader at efterkomme et forbud eller et påbud efter 40, eller

11 Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Stk. 3. Forældelsesfristen for strafansvaret er 10 år. Kapitel 9 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 47. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. april 2016, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 697 af 18. august 1995 om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære ophæves. Stk træder i kraft den 19. marts Elektriske produkter, der opfylder kravene i bekendtgørelse nr. 697 af 18. august 1995 om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære, og som er bragt i omsætning inden den 20. april 2016, kan fortsat gøres tilgængelige på markedet og tages i brug. Erhvervs- og Vækstministeriet, den 17. marts 2016 TROELS LUND POULSEN / Lizzi Krarup Jakobsen 11

12 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/34/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære, EU-tidende 2014, nr. L 96, side

13 KRITERIER FOR UNDERINDDELING AF MATERIELGRUPPER I KATEGORIER Bilag 1 1. Materielgruppe I a) Materielkategori M 1 omfatter materiel, der er konstrueret og, om nødvendigt, forsynet med supplerende særlige beskyttelsesforanstaltninger til at kunne fungere i overensstemmelse med de af fabrikanten specificerede driftsparametre og har et meget højt beskyttelsesniveau. Materiel i denne kategori er beregnet til arbejde under jorden i miner samt i disses anlæg over jorden, hvor der kan opstå fare som følge af grubegas og/eller brændbart støv. Materiel i denne kategori skal, selv når der undtagelsesvis forekommer forstyrrelser, der vedrører materiellet, være funktionsdygtigt i en eksplosiv atmosfære og skal være forsynet med flere forskellige beskyttelsesforanstaltninger, således at der i tilfælde af svigt af en af beskyttelsesforanstaltningerne er mindst én anden deraf uafhængig beskyttelsesforanstaltning, der sikrer det krævede beskyttelsesniveau eller, at det krævede beskyttelsesniveau stadig er sikret, selv om der opstår to indbyrdes uafhængige fejl. Materiel i denne kategori skal opfylde de supplerende krav i punkt i bilag 2. b) Materielkategori M 2 omfatter materiel, der er konstrueret således, at det er funktionsdygtigt i overensstemmelse med de af fabrikanten specificerede driftsparametre og sikrer et højt beskyttelsesniveau. Materiel i denne kategori er beregnet til arbejde under jorden i miner samt i disses anlæg over jorden, hvor der kan opstå fare som følge af grubegas og/eller brændbart støv. Energitilførslen til dette materiel skal kunne afbrydes i tilfælde af, at der opstår en eksplosiv atmosfære. Beskyttelsesanordninger til materiel i denne kategori skal sikre, at materiellet har det krævede beskyttelsesniveau under normal drift, herunder også mere krævende driftsforhold, og navnlig under særligt belastende anvendelse eller brug under skiftende omgivelsesbetingelser. Materiel i denne kategori skal opfylde de supplerende krav i punkt i bilag Materielgruppe II a) Materielkategori 1 omfatter materiel, der er konstrueret således, at det er funktionsdygtigt i overensstemmelse med de af fabrikanten specificerede driftsparametre og sikrer et meget højt beskyttelsesniveau. Materiel i denne kategori er beregnet til at anvendes, hvor der konstant, gennem længere tid eller hyppigt forekommer eksplosiv atmosfære dannet af en blanding af luft og gasser, dampe eller tåge eller en blanding af luft og støv. Materiel i denne kategori skal, selv når der undtagelsesvis forekommer forstyrrelser, der vedrører materiellet, sikre det krævede beskyttelsesniveau og skal være forsynet med flere forskellige beskyttelsesforanstaltninger, således at der i tilfælde af svigt af en af beskyttelsesforanstaltningerne er mindst én anden deraf uafhængig beskyttelsesforanstaltning, der sikrer det krævede beskyttelsesniveau eller, at det krævede beskyttelsesniveau stadig er sikret, selv om der opstår to indbyrdes uafhængige fejl. Materiel i denne kategori skal opfylde de supplerende krav i punkt 2.1 i bilag 2. b) Materielkategori 2 omfatter materiel, der er konstrueret således, at det er funktionsdygtigt i overensstemmelse med de af fabrikanten specificerede driftsparametre og sikrer et højt beskyttelsesniveau. 13

14 Materiel i denne kategori er beregnet til at anvendes, hvor der lejlighedsvis kan opstå eksplosive atmosfærer dannet af gasser, dampe, tåge eller en blanding af luft og støv. Beskyttelsesanordninger til materiel i denne kategori skal sørge for, at materiellet sikrer det krævede beskyttelsesniveau, selv i tilfælde af hyppige forstyrrelser eller almindeligt forekommende funktionsfejl ved materiellet. Materiel i denne kategori skal opfylde de supplerende krav i punkt 2.2 i bilag 2. c) Materielkategori 3 omfatter materiel, der er således konstrueret, at det er funktionsdygtigt i overensstemmelse med de af fabrikanten specificerede driftsparametre og sikrer et normalt beskyttelsesniveau. Materiel i denne kategori er beregnet til at anvendes, hvor en eksplosiv atmosfære dannet af gasser, dampe, tåge eller en blanding af luft og støv kun undtagelsesvis vil opstå og da kun i et kortere tidsrum. Materiel i denne kategori skal sikre det krævede beskyttelsesniveau under normal drift. Materiel i denne kategori skal opfylde de supplerende krav i punkt 2.3 i bilag 2. 14

15 Bilag 2 VÆSENTLIGE SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSMÆSSIGE KRAV I FORBINDELSE MED KONSTRUKTION OG FREMSTILLING AF MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL AN- VENDELSE I EN POTENTIELT EKSPLOSIV ATMOSFÆRE Indledende bemærkninger A. Der skal så vidt muligt tages hensyn til den tekniske viden, som kan udvikle sig hurtigt, og den skal hurtigst muligt tages i anvendelse. B. For anordninger, der er omhandlet i 1, nr. 2, gælder de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav kun, for så vidt de er en forudsætning for, at anordningerne kan fungere og betjenes sikkert og pålideligt i henseende til eksplosionsrisici. 1. Krav, der er fælles for materiel og sikringssystemer 1.0. Generelle krav Principper for integreret eksplosionssikring Materiel og sikringssystemer beregnet til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære skal konstrueres med integreret eksplosionssikring for øje. Med henblik herpå skal fabrikanten sørge for: i første række at undgå, at selve materiellet og sikringssystemerne afgiver eller frigiver eksplosive luftblandinger, hvis det er muligt at forhindre antændelse af eksplosive atmosfærer, idet alle tændkilder, elektriske såvel som ikke-elektriske, tages i betragtning at en eksplosion, hvis den alligevel skulle ske og direkte eller indirekte kan bringe personer og i givet fald husdyr eller ejendom i fare, omgående bringes til ophør, og/eller, at det område, der påvirkes af flammer og tryk fra eksplosionen, begrænses til et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau Materiel og sikringssystemer skal konstrueres og fremstilles under hensyntagen til eventuelle funktionsforstyrrelser, således at farlige situationer så vidt muligt undgås. Der skal tages højde for muligt misbrug, som med rimelighed kan forventes Særlige kontrol- og vedligeholdelsesbetingelser Materiel og sikringssystemer, for hvilke der gælder særlige kontrol- og vedligeholdelsesbetingelser, skal være konstrueret og fremstillet under hensyntagen til disse bestemmelser Omgivelsesbetingelser Materiel og sikringssystemer skal konstrueres og fremstilles under hensyntagen til bestående og forudsigelige omgivelsesbetingelser Mærkning Alt materiel og alle sikringssystemer skal mindst være forsynet med følgende angivelser på en måde, så de er letlæselige og ikke kan fjernes: fabrikantens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og adresse CE-mærkning (jf. bilag II til forordning (EF) nr. 765/2008) serie- eller typebenævnelse eventuelt parti- eller serienummer fabrikationsår 15

16 for så vidt angår materielgruppe II, bogstavet»g«(for eksplosive atmosfærer, som skyldes tilstedeværelsen af gasser, dampe eller tåger) og/eller bogstavet»d«(for eksplosive atmosfærer, som skyldes tilstedeværelsen af støv). Endvidere skal materiel og sikringssystemer, hvor det er nødvendigt, forsynes med alle angivelser, der er påkrævede af hensyn til brugssikkerheden Brugsanvisning a) Der skal til alt materiel og alle sikringssystemer medfølge en brugsanvisning, som mindst indeholder følgende oplysninger: de samme angivelser som anført for mærkningen bortset fra parti- eller serienummeret (se punkt 1.0.5), samt eventuelle oplysninger, der kan have nytte i forbindelse med vedligeholdelsen (f.eks.: reparatørens adresse, osv.) vejledning i sikker: ibrugtagning anvendelse montering, demontering vedligeholdelse (løbende vedligeholdelse og reparation) installation justering om nødvendigt angivelse af fareområder ud for trykaflastningsanordninger om nødvendigt oplæringsinstrukser de angivelser, der er nødvendige for på et betryggende grundlag at kunne afgøre, om materiel i en given kategori eller et sikringssystem kan benyttes uden fare på det sted og under de forhold, hvor det påtænkes anvendt specifikationer for elektriske forbindelser og for tryk, maksimal overfladetemperatur og andre grænseværdier om nødvendigt særlige brugsbetingelser, herunder angivelse af misbrug, der erfaringsmæssigt kan forekomme om nødvendigt de vigtigste egenskaber for redskaber, der kan monteres på materiellet eller sikringssystemet b) Brugsanvisningen skal indeholde de tegninger, diagrammer og skitser, der er nødvendige for ibrugtagning, vedligeholdelse, eftersyn, kontrol af korrekt funktion, og i givet fald reparation af materiellet eller sikringssystemet, samt alle nødvendige forskrifter især vedrørende sikkerheden c) Dokumentation om materiellet eller sikringssystemet må ikke være i modstrid med brugsanvisningen, hvad angår de sikkerhedsmæssige aspekter Valg af materialer Materialer, der anvendes til fremstilling af materiel og sikringssystemer, må ikke kunne forårsage en eksplosion under de forventelige driftsbelastninger Under de anvendelsesbetingelser, fabrikanten har opstillet, må der ikke mellem de materialer, der anvendes, og bestanddelene i den eksplosive atmosfære opstå reaktioner, der kan medføre en forringelse af eksplosionsforebyggelsen Materialerne skal vælges således, at forudsigelige ændringer i deres egenskaber og kompatibilitet med andre materialer ikke resulterer i en forringelse af den tilstræbte beskyttelse, idet der især skal tages behørigt højde for materialets korrosionsbestandighed, slidstyrke, elektriske ledningsevne, mekaniske styrke, ældning og følgerne af temperatursvingninger. 16

17 1.2. Konstruktion og fremstilling Materiel og sikringssystemer skal konstrueres og fremstilles under hensyntagen til den tekniske viden vedrørende eksplosionssikring, således at de kan fungere sikkert under hele den forventede levetid Komponenter beregnet til indbygning i eller som reservedele til materiel og sikringssystemer skal konstrueres og fremstilles således, at de fungerer sikkert i overensstemmelse med den beregnede brug, når de monteres efter fabrikantens forskrifter Lukket konstruktion og forebyggelse af lækage Materiel, der kan frigøre gasser eller brændbart støv, skal, så vidt det overhovedet er muligt, anvende lukket konstruktion. Hvis sådant materiel har åbninger eller lækager, skal disse så vidt muligt være udformet således, at udslip af gasser eller støv ikke fører til, at der dannes en eksplosiv atmosfære uden for materiellet. Åbninger til påfyldning og tømning skal være konstrueret og udstyret således, at udledning af antændelige stoffer så vidt muligt begrænses ved påfyldning og tømning Støvaflejring Materiel og sikringssystemer, der er beregnet til anvendelse i områder, hvor støv forekommer, skal være konstrueret således, at støvaflejring på overfladen ikke kan medføre, at de antændes. Støvaflejringer skal som hovedregel begrænses mest muligt. Materiel og sikringssystemer skal nemt kunne rengøres. Overfladetemperaturen på de forskellige dele af materiellet skal være væsentlig lavere end det aflejrede støvs glødetemperatur. Der skal tages hensyn til tykkelsen af det aflejrede støvlag, og om nødvendigt skal der træffes foranstaltninger til begrænsning af temperaturen for at undgå varmeakkumulation Supplerende beskyttelsesforanstaltninger Materiel og sikringssystemer, som kan blive udsat for visse former for ydre belastninger, skal om nødvendigt være forsynet med supplerende beskyttelsesforanstaltninger. Materiellet skal kunne modstå de belastninger, det udsættes for, uden at eksplosionssikringen forringes Sikker åbning Er materiel og beskyttelsessystemer anbragt i en beholder eller indkapsling, som udgør en del af selve eksplosionsbeskyttelsen, må denne beholder eller indkapsling kun kunne åbnes med specialværktøj eller under anvendelse af egnede beskyttelsesforanstaltninger Beskyttelse mod andre risici Materiel og sikringssystemer skal konstrueres og fremstilles således: a. at der ikke er fare for legemsbeskadigelse eller anden skade ved direkte eller indirekte kontakt b. at overfladetemperaturer på tilgængelige dele eller stråling, som kan medføre fare, ikke forekommer c. at farer af ikke-elektrisk art, som erfaringsmæssigt kan forekomme, undgås d. at forudsigelig overbelastning ikke fører til en farlig situation. Når de risici i forbindelse med materiel og sikringssystemer, som er omhandlet i dette punkt, helt eller delvis er omfattet af andre EU-retsakter, finder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/34/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære 1), ikke anvendelse eller ophører med at finde anvendelse på så- 17

18 dant materiel, sådanne sikringssystemer og sådanne risici, når disse specifikke EU-retsakter finder anvendelse Overbelastning af materiellet Farlig overbelastning af materiellet skal forebygges allerede på planlægningsstadiet ved hjælp af indbyggede måle-, styrings- og reguleringsanordninger, såsom overstrømsrelæer, termostater, differenstrykafbrydere, flowmetre, tidsrelæer, omdrejningstællere og/eller lignende kontrolanordninger Eksplosionssikker indkapsling Hvis dele, der kan forårsage antændelse af en eksplosiv atmosfære, er indkapslet, skal det sikres, at indkapslingen kan modstå det tryk, der opstår ved en eksplosion af en eksplosiv blanding inde i materiellet, og forhindre, at eksplosionen forplanter sig til den eksplosive atmosfære uden for indkapslingen Potentielle tændkilder Farer fra forskellige tændkilder Der må ikke forekomme potentielle tændkilder såsom gnister, flammer, elektriske lysbuer eller høj overfladetemperatur, lydenergi, optisk stråling eller elektromagnetiske bølger eller andre tændkilder Farer fra statisk elektricitet Akkumulering af statisk elektricitet, der kan føre til farlige udladninger, skal forebygges med egnede midler Farer fra fejl- og krybestrømme Det skal forhindres, at der i materiellets elektrisk ledende dele forekommer fejl- og krybestrømme, der eksempelvis kan medføre farlig korrosion, ophedning af overfladen eller gnistdannelse, der vil kunne forårsage antændelse Farer fra overopvarmning Ved konstruktionen skal det så vidt muligt undgås, at der kan ske overopvarmning ved friktion eller slag, f.eks. mellem materialer på roterende dele eller på grund af fremmedlegemer Farer fra trykudligning Materiel og sikringssystemer skal konstrueres eller udstyres med indbyggede måle-, kontrol- og reguleringsanordninger på en sådan måde, at trykudligning ikke danner chokbølger eller kompression, som kan forårsage antændelse Farer som følge af påvirkninger udefra Materiel og sikringssystemer skal være konstrueret og fremstillet således, at de på fuldt forsvarlig vis og under hensyntagen til de af fabrikanten opstillede grænser for driftsbetingelser kan bruges i overensstemmelse med deres formål, selv i skiftende omgivende miljøer og under påvirkninger såsom fejlstrømme, fugt, rystelser, forurening og anden påvirkning udefra Materiellets dele skal være egnede til de forventede mekaniske og temperaturmæssige forhold og kunne modstå angreb fra stoffer, der allerede er til stede eller kan forventes at forekomme Krav til udstyr, der bidrager til sikkerheden Sikkerhedsanordninger skal fungere uafhængigt af de måle- og/eller styreanordninger, der er nødvendige for driften. 18

19 Fejl i en sikkerhedsanordning skal ved hjælp af passende tekniske foranstaltninger så vidt muligt konstateres tilstrækkeligt hurtigt til at sikre, at der kun er meget lille sandsynlighed for, at der opstår en farlig situation. Som hovedregel skal princippet om aktiv sikkerhed (failsafe-princippet) anvendes. Sikkerhedsmæssige indgreb skal som hovedregel virke direkte på de pågældende styreorganer, uden om softwaren Ved fejl i en sikkerhedsanordning skal materiel og/eller sikringssystemer så vidt muligt gå i sikker tilstand Nødstopanordninger skal så vidt muligt være forsynet med spærring, således at genstart ikke kan finde sted. En ny startordre må kun medføre, at maskinen går i gang, hvis spærringen mod genstart forinden er blevet tilbagestillet ved en bevidst handling Styrings- og displayanordninger Eventuelle styrings- og displayanordninger skal være udformet i overensstemmelse med ergonomiske principper, så der opnås den størst mulige brugssikkerhed for så vidt angår eksplosionsrisici Krav til anordninger med målefunktioner til anvendelse i forbindelse med eksplosionsbeskyttelse. Anordninger med målefunktioner skal, i den udstrækning de anvendes i forbindelse med materiel, der anvendes i eksplosive atmosfærer, være konstrueret og fremstillet under hensyntagen til deres forventede funktionsevne og de særlige forhold, som de skal anvendes under Om nødvendigt skal anordninger med målefunktioner kunne kontrolleres for aflæsningsnøjagtighed og for funktionsevne Ved konstruktion af anordninger med målefunktioner skal der anvendes en sikkerhedsfaktor, der sikrer, at alarmtærsklen ligger tilstrækkelig langt under eksplosions- og/eller antændelsesgrænsen for den analyserede luft, idet der navnlig tages højde for anlæggets driftsform og mulige afvigelser i målesystemet Risici i forbindelse med software Ved udformningen af datastyret materiel og datastyrede sikringssystemer og sikkerhedsanordninger skal der især tages hensyn til risici som følge af fejl i programmet Sikkerhedskrav til systemet Materiel og sikringssystemer, der indgår i en automatiseret proces, skal kunne standses manuelt, hvis driftsbetingelserne ændrer sig ud over det påregnede interval, forudsat at sikkerheden ikke forringes herved Når nødstopanordningen aktiveres, skal akkumuleret energi ledes bort så hurtigt og sikkert som muligt eller isoleres, således at den ikke længere udgør en fare. Dette gælder ikke elektrokemisk oplagret energi Farer som følge af strømafbrydelse Materiel og sikringssystemer, hvor strømafbrydelse kan medføre, at der opstår nye farer, som kan forplante sig, skal kunne holdes i sikker drift uafhængigt af resten af anlægget Risici forbundet med tilslutninger Materiel og sikringssystemer skal være forsynet med egnede kabel- og ledningstilslutninger. 19

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske

Læs mere

Bekendtgørelse om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser 1)

Bekendtgørelse om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser 1) BEK nr 311 af 30/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 120-01-00001 Senere ændringer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/34/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/34/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/309 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/34/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om materiel og sikringssystemer til anvendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære 1) BEK nr 1305 af 23/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20150039085 Senere ændringer til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/357 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk

Læs mere

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Loven finder anvendelse på apparater, faste anlæg og radioudstyr, som bringes i omsætning, gøres

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære *) Side 1 af 23

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære *) Side 1 af 23 Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære *) *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gemmenfører Rådets direktiv nr. 94/9/EF, EF-tidende

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) 2015/1 LSF 92 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin. Energistyrelsen, j.nr. 2015-6274 Fremsat den

Læs mere

Nye krav trin-for-trin

Nye krav trin-for-trin Nye EU-krav 15. sep. 15 Nye krav trin-for-trin Indlæg på seminar om nye EU-krav v/annette Dragsdahl, DI og Jan Roed, Sikkerhedsstyrelsen Hvilke nye områder berøres? Lovgivning vedrørende elektromagnetisk

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel 1)

Bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel 1) BEK nr 1285 af 04/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 115-01-00005 Senere ændringer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere 1)

UDKAST Bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere 1) 12. august 2015 UDKAST Bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere 1) I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 3, 6, stk. 3, 7, stk. 2, 8, stk. 3, 9, stk. 3, 11, 13, 17, stk. 4, 20, 21, stk. 1, og

Læs mere

- og de enkelte aktørers rolle

- og de enkelte aktørers rolle CE-mærkning 13. sep. 11 CE-mærkning - og de enkelte aktørers rolle Indlæg på temadagen for fyrværkeribranchen Tirsdag den 13. sept. 2011 v/annette, DI Annette Chefkonsulent i Europapolitisk Funktion, DI

Læs mere

23. november Nr EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/29/EU. af 26. februar 2014

23. november Nr EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/29/EU. af 26. februar 2014 23. november 2015. 3 Nr. 1304. Bilag 1 I bilaget er gengivet Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2014/29/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af simple

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/79 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet

Læs mere

ATEX En kort introduktion til de nye direktiver

ATEX En kort introduktion til de nye direktiver Info om Process Engineering A/S Process Engineering A/S udfører rådgivende ingeniøropgaver for procesindustrien, indenfor levnedsmiddel-, farmaceutisk og kemisk industri. Eksempler på ydelser indenfor

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF 25.11.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 310/29 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF af 21. oktober 2009 om ændring af direktiv 2006/42/EF for så vidt angår pesticidudbringningsmaskiner

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/29/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/29/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/45 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/29/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af simple trykbeholdere

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/32/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/32/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/149 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/32/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF L 390/24 31.12.2004 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF af 15. december 2004 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114 Page 1 of 6 Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 1262 af 16/12/2009 Gældende (produktsikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/33/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/33/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/251 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/33/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om elevatorer og sikkerhedskomponenter til

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod at bringe skæreudstyr af slagletypen til bærbare håndholdte buskryddere i omsætning 1)

Bekendtgørelse om forbud mod at bringe skæreudstyr af slagletypen til bærbare håndholdte buskryddere i omsætning 1) BEK nr 681 af 10/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120245305 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 31.3.2016 L 81/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/424 af 9. marts 2016 om tovbaneanlæg og om ophævelse af direktiv 2000/9/EF (EØS-relevant

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ATEX FORUM 29. april 2014

ATEX FORUM 29. april 2014 ATEX FORUM 29. april 2014 Grænsefladen mellem ATEX og MD NLF-pakken og ændringer i ATEX/94 direktivet. - Nyt ATEX 2014/34/EU direktiv. 20140429/Erik Lund Lauridsen Slide 1 MD- og ATEX-direktiverne 20140429/Erik

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning

Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning The Danish Safety Technology Authority Fyrværkeri (Nørregade 63, Esbjerg) Forbrugerprodukter, legetøj Gas, VVS, kloak Elsikkerhed Akkreditering, legal metrologi

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte 1

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte 1 1 UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte 1 I medfør af 15, stk. 1, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 13. februar 2014 (OR. en) 2011/0353 (COD) PE-CONS 51/13 ENT 187 MI 547 CONSOM 125 COMPET 467 CODEC 1476 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse. Europa-Kommissionen Erhverv

Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse. Europa-Kommissionen Erhverv SIKKERHEDSKRAV TIL LEGETØJ Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse Europa-Kommissionen Erhverv Fotolia Orange Tuesday Der findes ca. 80 millioner børn under 14 år i EU. Ca. 2 000 virksomheder med

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Orienteringsmøde. Udkast til forslag til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold. Energistyrelsen, 28. september 2015

Orienteringsmøde. Udkast til forslag til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold. Energistyrelsen, 28. september 2015 Orienteringsmøde Udkast til forslag til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold Energistyrelsen, 28. september 2015 Center for Tele i Energistyrelsen Direktiverne Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Maskindirektivet finder anvendelse på maskiner og fastlægger de væsentligste sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med disse.

Maskindirektivet finder anvendelse på maskiner og fastlægger de væsentligste sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med disse. Maskindirektivet Undervisningsmateriale til brug for undervisningen på Handels- og Ingeniørhøjskolerne Udarbejdet af: Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus Handels- og IngeniørHøjskolen, Herning Indholdsfortegnelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF 31.3.2016 L 81/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

A7-0376/45 EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/ /EU

A7-0376/45 EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/ /EU 29.1.2014 A7-0376/45 Ændringsforslag 45 Zuzana Roithová, Malcolm Harbour for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse Betænkning Zuzana Roithová Måleinstrumenter COM(2011)0769 C7-0422/2011

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Indretning trykbærende udstyr

Indretning trykbærende udstyr Indretning trykbærende udstyr Nyt PED Aerosoler Nyt simpelt SPVD Transportabelt Regler TPED Tidligere regler Off-shore Nyt (ikke PED), ombygning og reparation Nyindretning - Stationært Direktivet om indretning

Læs mere

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007 Alle værdier er udfyldt i forhold af a Tilhørende elektrisk materiel omfatter elektriske sikkerhedskontrol- og reguleringsanordninger, der er bestemt til at anvendes uden for eksplosionsfarlig atmosfære,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1073 af 13/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Føedvarestyrelsen, j.nr.2017-29-31-00344 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

Udkast til. Anvendelse og definitioner

Udkast til. Anvendelse og definitioner Udkast til Bekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1 I medfør af 3, 6, 7, 8a og 12, stk. 2 og 3, 13, stk. 6, 14, stk. 3, og 15, stk. 2, i lov nr. 308 af 30. april 2008 om miljøvenligt

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) BEK nr 295 af 18/03/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-470

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/29/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/29/EU 28.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 178/27 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/29/EU af 12. juni 2013 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af pyrotekniske

Læs mere

Lov om medicinsk udstyr

Lov om medicinsk udstyr Lov nr. 1046 af 17/12/2002 med ændringer ved lov nr. 359 af 09/04/2013 lov nr. 518 af 26/05/2014 Lov om medicinsk udstyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

(EUT L 170 af 30.6.2009, s. 1)

(EUT L 170 af 30.6.2009, s. 1) 2009L0048 DA 20.07.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/48/EF af 18. juni 2009 om

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Bekendtgørelse om personligt sikkerhedsudstyr, der anvendes på færdselslovens område (cykelhjelme, personreflekser m.m.) 1

Bekendtgørelse om personligt sikkerhedsudstyr, der anvendes på færdselslovens område (cykelhjelme, personreflekser m.m.) 1 Bekendtgørelse om personligt sikkerhedsudstyr, der anvendes på færdselslovens område (cykelhjelme, personreflekser m.m.) 1 I medfør af 68, stk. 1 og stk. 2, 81 a og 118, stk. 8, i færdselsloven jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning 1) BEK nr 624 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. april 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20140113721 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter 1)

Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter 1) BEK nr 1382 af 25/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 515-10-00012 Senere ændringer

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning AGROMEK 2016 Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning Formål Hvad er formålet med disse 30 minutter 1. Kort info om udvalgte regler. 2. Automatisk igangsætning

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1) BEK nr 735 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer

Læs mere

ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007

ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007 ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007 Lars Vædeled Roed Dias 1 / 2007-10-30 / Lars Vædeled Roed / ATEX ATEX Eksplosionsfarlige områder Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære Dias 2 / 2007-10-30 / Lars

Læs mere

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning AGROMEK 2016 Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning Formål Hvad er formålet med disse 30 minutter 1. Kort info om udvalgte regler. 2. Reparation og vedligehold

Læs mere

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007 i et klassificeret,, men som er ex-beskyttet af Alle værdier er udfyldt i forhold af a i et klassificeret,, men som er ex-beskyttet af Det elektriske materiel er efter Boligministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand. Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen

MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand. Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen Hvorfor NLF? Hvad er NLF? EU-direktiver efter den nye metode er udstedt over en

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1376 af 06/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2013-29-2301-01311 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende L 92/12 Den Europæiske Unions idende 3.4.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 304/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav

Læs mere

Vi skriver til jer, fordi vi kan se at jeres virksomhed markedsfører segboards (også kaldet hoverboards) på det danske marked.

Vi skriver til jer, fordi vi kan se at jeres virksomhed markedsfører segboards (også kaldet hoverboards) på det danske marked. 6. april 2016 Sag nr. 20160046006 Information til importører og forhandlere af segboards Vi skriver til jer, fordi vi kan se at jeres virksomhed markedsfører segboards (også kaldet hoverboards) på det

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00)

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2011/0350(COD) 7.6.2012 AMENDMENTS 35-50 Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) Harmonisering af medlemsstaternes

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 4.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 88/5 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen 10. november 2009 2 Nyt direktiv vedtaget 17. maj 2006 Træder i kraft 29. december 2009 Kun overgangsordning for boltepistoler

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 1794 af 18/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000200 Senere ændringer til

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0078 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0078 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0078 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.2.2013 COM(2013) 78 final 2013/0049 (COD) PRODUKTSIKKERHEDS- OG MARKEDSOVERVÅGNINGSPAKKEN Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 (Ændring af kravene til bemyndigede organer, sporbarhed mv.) 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 18. december 2013. Nr. 1582. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) I medfør af 7, stk. 2, og 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017

BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017 BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1212174 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1)

Bekendtgørelse af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1) LBK nr 1022 af 21/10/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2008-1433-320 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om apotekers og detailforhandleres onlineforhandling og om forsendelse af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om apotekers og detailforhandleres onlineforhandling og om forsendelse af lægemidler 1) BEK nr 675 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, j.nr.

Læs mere