Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406"

Transkript

1 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406

2 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering, anvendelse og risikoforandring 3 14 Anmeldelse af skade 3 15 Anden forsikring 4 16 Krigs-, jordskælvs- og atomskade 4 17 Opkrævning af betaling, afgifter og gebyr 4 18 Indeksregulering af pris, summer og selvrisiko 4 19 Forsikringens varighed og opsigelse Fastpræmie-ordning Regres Moms Besigtigelse Ved uoverensstemmelse Lovgivning Medlemsskab af Alm Brand af 1792 fmba 5 2 Særlige bestemmelser 3 Ansvarsforsikring 31 Hvilket ansvar er dækket? 7 4 Kasko- og brandforsikring 41 Hvilke genstande er omfattet? 8 42 Hvilke skader er dækket? 8 43 Hvordan beregner vi erstatningen? 8 44 Transportomkostninger 9 5 Særlige dækninger 51 Redningsforsikring i udlandet Retshjælpsforsikring Vejhjælp Brugsveteranforsikring 11 Fortrydelsesret Motorløb og konkurrencekørsel 6 22 Stilstandsperiode 6 23 Selvrisiko 6

3 Afsnit 1 Fællesbestemmelser Side 3 Fortrydelsesret ved nytegning Efter forsikringsaftalelovens 34i har forsikringstageren fortrydelsesret Se side Hvem dækker forsikringen? 111 Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med forsikringstagerens tilladelse bruger køretøjet, lader den benytte eller er fører af det For Reparatør, forhandler eller lignende virksomheder, der har fået overladt køretøjet til reparation, service og lignende er sikret på policen - dog ikke for skade sket under kørsel, der ikke er i forsikringstagers interesse Forsikringens selvrisiko jf punkt 111 opkræves hos virksomheden Virksomheder, der har køretøjet i varetægt for salg, kommission eller transport, er ikke sikret på policen Såfremt skaden i øvrigt er dækket af denne forsikring, er kunden sikret og skaden betales i første omgang af Alm Brand, der herefter kræver udgifterne refunderet af de eventuelle ansvarlige 112 Ved salg af køretøjet er ny ejer dækket af forsikringen i 3 uger efter overtagelsesdagen, hvis der ikke er tegnet anden forsikring Forsikringens selvrisiko jf punkt 111 opkræves hos den nye ejer 12 Hvor dækker forsikringen? 121 Forsikringen dækker i Europa, samt i de lande uden for Europa, der er tilsluttet "grønt-kort" ordningen For lastbiler med over 4 tons totalvægt, traktorer, motorredskaber samt påhængskøretøjer til sådanne dækker forsikringen dog kun uden for Danmark, når der er truffet særlig aftale herom 122 Er der tegnet anden forsikring for kørsel i udlandet, dækker nærværende forsikring kun subsidiært Dvs hvis ikke en anden forsikring dækker 13 Køretøjets registrering, anvendelse og risikoforandring 131 Det forudsættes: 1311 At køretøjet er et veteran- eller klassisk køretøj, der er historisk korrekt og i original stand samt forsvarligt vedligeholdt 1312 At kørslen alene er hobbykørsel Ved hobbykørsel forstås en begrænset anvendelse af det forsikrede veteran- eller klassiske køretøj i naturlig sammenhæng med interessen for det bevaringsværdige køretøj Almindelig brugskørsel, som har det primære formål, at opfylde et almindeligt transportbehov feks kørsel til og fra arbejde, shopping og lignende er ikke dækket (For Brugsveteranforsikring gælder særlige regler omkring kørsel jf afsnit 54) 1313 At køretøjets ejer/bruger og anvendelse mv er registreret i henhold til bestemmelserne i Registreringsbekendtgørelsen og Færdselsloven - og at køretøjet i øvrigt anvendes lovligt 1314 At studenter-, konfirmations- og brudekørsel samt udlejning af det forsikrede køretøj er ikke dækket, medmindre selskabets tilladelse hertil foreligger 132 Alm Brand skal hurtigst muligt have besked, når 1321 forsikringstager eller den faste bruger flytter til udlandet 1322 køretøjet skifter anvendelse, indretning, udstyr, motorstørrelse, motorydelse, vægt, kørsel med påhængskøretøj, udlejning eller lignende, i forhold til det, der er oplyst i policen, 1323 køretøjet får en anden fast bruger, flere ejere eller overgår til ny ejer Forsikringsbetingelserne og -præmien er fastsat på baggrund af oplysningerne i policen Hvis oplysningerne ikke er rigtige, og Alm Brand ikke orienteres herom, kan det medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvis Når Alm Brand er underrettet om ændringer i risikoen, tages der stilling til om og på hvilke betingelser, forsikringen kan fortsætte Ved ændring af risikoforholdene kan det medføre nye forsikringsbetingelser og få betydning for præmien i op- eller nedadgående retning 14 Anmeldelse af skade 141 Enhver skade eller uheld, der kan medføre erstatningskrav, skal hurtigst muligt anmeldes til Alm Brand Ønsker Alm Brand at modtage skriftlig anmeldelse, kan vi anmode om det Tyveri og røveri skal desuden hurtigst muligt anmeldes til politiet 142 Alm Brand skal give samtykke, før der laves en aftale om erstatning eller reparation Mindre reparationer kan dog iværksættes, hvis det ville være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med køretøjet uden Bliver forskrifterne ikke fulgt, kan det få betydning for, hvordan vi fastsætter erstatningen

4 Afsnit 1 Fællesbestemmelser Side 4 15 Anden forsikring Hvis sikrede har oprettet en forsikring mod samme risiko i andet selskab, og hvis det selskab har taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis en lignende forsikring også er oprettet i andet selskab, gælder samme forbehold denne forsikring Bestemmelserne gælder kun selskaberne, som betaler erstatning i fællesskab 16 Krigs-, jordskælvs- og atomskade Forsikringen dækker ikke skader som følge af 161 krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder, 162 jordskælv eller andre naturforstyrrelser, 163 udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter 17 Opkrævning af betaling, afgifter og gebyr 171 Alm Brand opkræver betalingen via girokort eller Betalingsservice med tillæg for porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr Betales forsikringen ikke senest på den betalingsdag, der står på opkrævningen, sender Alm Brand et rykkerbrev, der indeholder oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis forsikringen ikke er betalt senest på den nye betalingsdag, der er anført Rykkerbrevet vil være pålagt et gebyr, og der beregnes renter efter renteloven fra opkrævningens sidste rettidige betalingsdag til betalingen sker 172 Til prisen kommer lovpligtige afgifter, som vi skal opkræve på statens vegne Afgifterne vil fremgå af din opkrævning 173 Alm Brand er berettiget til, at opkræve gebyrer til dækning af de omkostninger, der er forbundet med udbetalinger, udfærdigelse og fremsendelse af dokumenter, opkrævninger, besigtigelser, taksationer og andre ydelser i forbindelse med varetagelse af kundeforholdet Du kan altid se de gældende gebyrer på wwwalmbranddk og få dem oplyst ved at henvende dig til Alm Brand 18 Indeksregulering af pris, summer og selvrisiko Indeksregulering sker i takt med ændringer i Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor 181 Prisen reguleres fra førstkommende forfaldsdag 182 Forsikringssummer, erstatningsmaksimumbeløb og generelle selvrisici reguleres fra 1 januar Ophører udgivelsen af eller ændres beregningsmetoden for det anførte indeks, kan Alm Brand fortsætte reguleringen i overensstemmelse med et lignende indeks fra Danmarks Statistik eller anden institution 19 Forsikringens varighed og opsigelse 191 Forsikringen er oprettet for 1-årige perioder, og den fortsætter, indtil en af parterne skriftligt opsiger forsikringen med mindst 1 måneds varsel til den hovedforfaldsdag, som fremgår af policen 192 Alm Brand kan ændre forsikringens betingelser og/eller pris med 1 måneds varsel til en forfaldsdag Kan forsikringstageren ikke godkende ændringerne, har denne ret til at opsige forsikringen fra forfaldsdagen 193 Betales et udlagt selvrisikobeløb eller et udlagt momsbeløb ikke inden den dato, der står på girokortet har Alm Brand ret til at opsige kasko- og brandforsikringen med 14 dages varsel 194 Efter en skade er anmeldt, kan begge parter indtil 14 dage efter, at erstatningen er betalt, eller efter at skaden er afvist skriftligt opsige forsikringen med 14 dages varsel I stedet for at opsige forsikringen efter en skade er anmeldt, kan Alm Brand indtil 14 dage efter at erstatningen er betalt, eller efter at skaden er afvist og med mindst 14 dages varsel vælge skriftligt at ændre forsikringens vilkår Det kan for eksempel ske ved, at indføre en selvrisiko, forhøje gældende selvrisiko, begrænse dækningen, kræve bedre sikring eller forhøje prisen Forsikringstageren kan skriftligt vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft Alm Brand skal have skriftlig besked herom inden tidspunktet hvor ændringen træder i kraft 195 Til trods for forsikringsbetingelsernes punkt 191 om forsikringens varighed og opsigelse, er forsikringen oprettet med mulighed for, at forsikringstageren skriftligt kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned For det forkortede opsigelsesvarsel skal forsikringstageren betale et gebyr Hvis opsigelsen sker til forsikringens udløb inden første hovedforfald, efter forsikringen er trådt i kraft, betaler forsikringstageren yderligere et gebyr Du kan altid se de gældende gebyrer på wwwalmbranddk og få dem oplyst ved at henvende dig til Alm Brand 110 Fastpræmie-ordning Forsikringen er med fastpræmie-ordning, hvilket betyder at præmien ikke ændres efter skadeforløbet

5 Afsnit 1 Fællesbestemmelser Side Regres Har Alm Brand på baggrund af andet end policen måttet betale en skade, der ikke er dækket af forsikringen, har Alm Brand regresret for de betalte udgifter feks 1111 Forsæt og uagtsomhed Alm Brand har regres mod enhver, der efter Færdselslovens 104 er ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med forsæt Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløshed, har Alm Brand regresret (Færdselslovens 108, stk 2) 1112 Udlejning uden fører Udlejes køretøjet uden fører i strid med de bestemmelser der er fastsat af Justitsministeriet, er Alm Brand forpligtet til at gøre regres, hvis Alm Brand har haft udgifter i forbindelse med skaden Medmindre det godtgøres, at skaden eller omfanget ikke skyldes, at køretøjet er udlejet i strid med bestemmelserne 1113 Erstatning til panthaver Skadetilfælde, hvor sikredes ret til erstatning er helt eller delvist bortfaldet, og erstatningen kun udbetales på grundlag af en noteret panthaverdeklaration 1114 Anden kørsel end hobbykørsel skader forvoldt ved anden kørsel end hobbykørsel, jf punkt 316 og punkt 4210 Dette gælder dog ikke for brugsveteranforsikringen, jf punkt 54 Hvis sikrede ikke opnår et tilfredsstillende resultat efter igen at have henvendt sig til Alm Brand, kan sikrede, hvis køretøjet er registreret i privat navn, klage til Ankenævnet for Forsikring Klageskema og ankenævnets vedtægter kan fås hos: Alm Brand - wwwalmbranddk Ankenævnet for Forsikring - wwwankeforsikringdk Anker Heegaards Gade 2, postboks København V Telefon: (mellem kl 1000 og 1300) Yderligere oplysninger kan fås hos: Forbrugerrådet - wwwtaenkdk Fiolstræde 17, postboks København K Telefon: Forsikringsoplysningen - wwwforsikringogpensiondk Philip Heymans Allé Hellerup Telefon: (mellem kl 1000 og 1600) 115 Lovgivning For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed 112 Moms Alm Brand betaler moms i henhold til gældende lov For køretøjer, der tilhører registrerede virksomheder, betaler de selv momsen i det omfang, virksomheden kan medregne beløbet til den indgående moms Alm Brand udlægger momsen over for reparatøren, og sender opgørelsen til virksomheden, når skaden afregnes Ved kontant erstatning trækker vi momsen fra i erstatningsbeløbet 113 Besigtigelse Alm Brand har i forsikringstiden ret til at besigtige køretøjet Alm Brand kan forlange nye billeder af køretøjet 116 Medlemsskab af Alm Brand af 1792 fmba Alm Brand af 1792 fmba er en forening, hvis medlemmer er de til enhver tid værende forsikringstagere i de selskaber i Alm Brand A/S-Koncernen, der indtegner skadesforsikringer Indtræden som medlem af foreningen sker automatisk, når den nævnte betingelse er opfyldt Foreningens formål er defineret i vedtægten Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser og er ikke forpligtede til at betale kontingent eller foretage andre indbetalinger til foreningen Se i øvrigt foreningens vedtægt, som foreningens medlemmer til enhver tid kan få udleveret ved at henvende sig til Alm Brand 114 Ved uoverensstemmelse Dette afsnit gælder kun, hvis sikrede er en privat person Opstår der uoverensstemmelse mellem sikrede og Alm Brand, skal sikrede igen rette henvendelse til Alm Brand Det gælder bla, hvis sikrede ikke er enig i de oplysninger, som Alm Brand har lagt til grund for afgørelsen, eller hvis sikrede mener, at grundlaget for afgørelsen i øvrigt er utilstrækkelig

6 Afsnit 2 Særlige bestemmelser Side 6 21 Motorløb og konkurrencekørsel 211 Forsikringen dækker øvelseskørsel, kørsel under orienterings-, præcisions- og økonomiløb, hvis - Kørslen foregår her i Danmark Ved deltagelse i udlandet skal tilladelse fra Alm Brand foreligge - der ikke er tale om terrænkørsel - Justitsministeriets tilladelse til det enkelte løb foreligger, hvis en sådan kræves - de foreskrevne regler for løbet overholdes - kørslen ikke sker som led i et internationalt løb feks rally 212 derudover dækker forsikringen øvelseskørsel (glatføre-, manøvre-, skolekørsel ol) på arealer, som politiet har godkendt og afspærret til formålet, hvis kørslen foregår under instruktion af en godkendt kørelærer, motororganisation eller tilsvarende sagkyndige 213 Konkurrencekørsel og træning til det, herunder enhver anden kørsel på bane end den, der er nævnt i punkt 211 og 212, dækker forsikringen ikke 233 Ved skade, der er forvoldt af en kendt skadevolder, hvis erstatningsansvar bortfalder efter reglerne i lov om erstatningsansvar, opkræver vi ikke selvrisiko 234 Ved hærværks- og/eller tyveriskade, der er forvoldt af en kendt gerningsmand, opkræver vi ikke selvrisiko Skadevolder skal være kendt af Alm Brand og have erkendt eller være dømt for at have forvoldt skaden 235 Ved skade eller skadeudgift, der kun vedrørende Redningsforsikring i udlandet, opkræver vi ikke selvrisiko 236 Ved skade, der vedrører Retshjælpsforsikringen, gælder der en særlig selvrisiko jf punkt 52 Har Alm Brand i skadetilfælde lagt ud for selvrisikoen, har Alm Brand ret til straks at anmode forsikringstageren eller den sikrede om at refundere udlægget 22 Stilstandsperiode Kørselsuheld med indregistreret køretøj i perioden fra 16 november til og med den 14 marts er ikke dækket, med mindre skaden er opstået i forbindelse med tyveri af køretøjet Såfremt en veteranklub har tradition for afvikling af et veteranløb i stilstandsperioden, kan Alm Brand give dispensation til kundens deltagelse 23 Selvrisiko Forsikringens selvrisiko fremgår af policen Selvrisikobeløbet indeksreguleres jf punkt 18 Vi beregner og opkræver selvrisiko ved alle kasko- og brandskader, der har medført udgift for Alm Brand En skade er enhver forsikringsbegivenhed, der, direkte eller indirekte gennem udligning med andre krav, medfører udgift for Alm Brand Særlige forhold omkring selvrisiko: 231 Ved skader, der er sket, mens køretøjet er overladt til reparation, service og lignende, hos reparatør, forhandler eller lignende virksomhed og disse er sikret på policen jf punkt 11, opkræver vi ikke selvrisiko Er disse ansvarlige for skaden, opkræves/fratrækkes selvrisikobeløbet dog hos reparatøren, forhandleren eller virksomheden 232 Ved skade, der er sket, efter overtagelsesdagen, hvis den nye ejer er sikret på policen, jf punkt 112, opkræver vi dog selvrisiko hos den nye ejer

7 Afsnit 3 Ansvarsforsikring Side 7 31 Hvilket ansvar er dækket? Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade, der sker ved det motordrevne køretøjs brug som køretøj med Færdselslovens summer bortset fra 311 skade på forsikringstagerens eller brugerens ting, 312 skade på føreren og førerens ting 313 skade på tilkoblet køretøj, 314 skade på transporteret gods (dog ikke personligt rejsegods) under kørsel i udlandet, 315 skade, der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport 316 skader forvoldt ved anden kørsel end hobbykørsel, jf punkt 13 Dette gælder dog ikke for brugsveteranforsikringen, jf punkt 54 I lande, hvor "grønt-kort"-ordning eller anden international aftale gælder, dækker forsikringen efter de pågældende landes lovgivning, dog mindst med de summer, der gælder for kørsel i Danmark I øvrige lande dækker forsikringen med de summer, der gælder for kørsel i Danmark Ud over erstatning til skadelidte dækker forsikringen omkostninger i forbindelse med erstatningssagen og eventuelle renter af erstatningsbeløbet, selvom det betyder, at forsikringssummen overskrides

8 Afsnit 4 Kasko- og brandforsikring Side 8 41 Hvilke genstande er omfattet? Forsikringen omfatter 411 Selve køretøjet 412 Fastmonteret tilbehør, der kun anvendes i forbindelse med det forsikrede køretøj jf dog punkt tidstypisk tilbehør, herunder sidevogn til veteranmotorcykel, der er fastmonteret i eller på veterankøretøjet 414 værktøj i almindeligt omfang, når det kun anvendes i forbindelse med det forsikrede veterankøretøj (der erstattes maksimalt for 1500 kr) 415 afmonteret tilbehør, herunder sidevogn til veteranmotorcykel, når det alene anvendes i forbindelse med det forsikrede veterankøretøj Forsikringen omfatter ikke 416 Mobiltelefoner, navigationsanlæg og andet elektronisk udstyr, der er flytbart 417 Brændstof og andre væsker 418 Reservedele Ved reservedele forstås dele, som på skadestidspunktet kunne erstatte, og dermed tjene samme formål som, allerede på køretøjet monterede dele Dog omfatter forsikringen: - ét sæt vinterdæk/-fælge forudsat køretøjet på skadestidspunktet havde monteret sommerdæk/-fælge, eller, - ét sæt sommerdæk/-fælge forudsat køretøjet på skadestidspunktet havde monteret vinterdæk/-fælge 42 Hvilke skader er dækket? Forsikringen dækker enhver skade på køretøjet samt tab af køretøjet ved tyveri eller røveri bortset fra 421 skade, der kun opstår i køretøjets mekaniske, elektriske og/eller elektroniske dele (feks motor, transmission og styretøj), medmindre skaden er sket ved brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri og hærværk eller er sket under transport på eller ved hjælp af andet transportmiddel En eventuel følgeskade på dele, der ikke er mekaniske/elektroniske er dog dækket 422 skade, der påføres køretøjet eller dele af det under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, medmindre skaden skyldes kørsel, brand eller at køretøjet styrter ned fra en lift 423 skade, der er en følge af vejrets påvirkning (feks tæring, rust og frostsprængning) eller forringelse af bilens værdi, som følge af alder og brug, herunder slidtage, lakskader på grund af stenslag eller ridser i ruder mm 424 skade sket ved kørsel med en uindregistreret veteranbil eller motorcykel 425 skade sket, hvor veterankøretøjet er udlejet 426 Skade, der opstår, fordi veterankøretøjet har kørt uden vand eller olie Derudover dækker forsikringen ikke de skader, der er nævnt herunder, når forsikringstageren, dennes ægtefælle/samlever, hjemmeboende børn, eller den faste bruger er fører Ved anden fører end de nævnte er forsikringstageren dækket, medmindre han var vidende om, at det var sådan, eller at hans ukendskab hertil skyldes grov uagtsomhed: 427 skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed 428 Skade, der opstod, mens køretøjet blev ført af en person, der var påvirket af alkohol, narkotika, medicin og lignende, se Forsikringsaftalelovens 20 og Færdselslovens Skade, der opstod, mens bilen blev ført af en person, der ikke havde lovligt kørekort, se Forsikringsaftalelovens skader forvoldt ved anden kørsel end hobbykørsel, jf punkt 13 Dette gælder dog ikke for brugsveteranforsikringen, jf punkt Hvordan beregner vi erstatningen? Den på policen anførte forsikringssum er udtryk for den maksimale erstatning, der kan komme til udbetaling i forbindelse med en dækningsberettiget kaskoskade Alm Brand kan enten lade køretøjet reparere, erstatte skaden med et kontant beløb eller foretage genanskaffelse af tilsvarende udstyr Alm Brand har ret til at forlange dokumentation for det rejste krav Findes dokumentationen ikke, ansætter Alm Brand beløbet skønsmæssigt 431 Reparation 4311 Ved reparation skal bilen sættes i samme stand som før skaden Alm Brand har ret til at anvise en reparatør Forsikringen omfatter ikke forøgede udgifter ved reparation uden for normal arbejdstid og eventuel

9 Afsnit 4 Kasko- og brandforsikring Side 9 forringelse af bilens handelsværdi efter en reparation 4312 Sker en skade, mens køretøjet er overladt eller solgt til reparatør, forhandler eller lignende virksomhed, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser, hvis de er ansvarlige for skaden Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for den form for reparation 4313 Reparation af køretøjet finder ikke sted, hvis den udgiftsgrænse, der er fastsat af Ministeriet for Skatter og Afgifter, overskrides Skaden afgøres da ved kontant erstatning 432 Kontant erstatning Afgøres skaden ved kontant erstatning, eller køretøjet efter tyveri eller røveri ikke er fundet inden 4 uger efter, at Alm Brand og politiet har modtaget anmeldelsen, beregner vi erstatningen til det beløb, en bil af tilsvarende alder og stand vil kunne anskaffes til mod kontant betaling Driftsomkostninger i forbindelse med bilen feks finansiering, dækker forsikringen ikke Det skaderamte køretøj tilfalder Alm Brand 433 Genanskaffelse Alm Brand har ret til at yde erstatning for det skaderamte ved at genanskaffe tilsvarende udstyr Det skaderamte køretøj tilfalder Alm Brand 44 Transportomkostninger Alm Brand betaler nødvendige omkostninger ved køretøjets transport til nærmeste reparatør, hvis transporten er nødvendig på grund af en skade Er køretøjet efter tyveri eller røveri fundet, betaler Alm Brand ud over den skade, der eventuelt er skat på køretøjet, også de nødvendige omkostninger til transport af køretøjet til forsikringstagerens adresse Forsikringen dækker ikke transportomkostningerne, hvis udgiften er dækket af en anden forsikring, abonnement eller lignende

10 Afsnit 5 Særlige dækninger Side Redningsforsikring i udlandet (Denne dækning gælder, hvis policen både omfatter kasko- og brandforsikring dog ikke under stilstand) De fuldstændige forsikringsbetingelser for Redningsforsikring i udlandet findes i det røde SOS-kort, og kan fås hos Alm Brand eller på wwwsosdk Som vejledning kan vi oplyse: Forsikringen omfatter personbiler, vare- og lastbiler med indtil 3500 kg totalvægt Vare- og lastbiler er dog ikke dækket, hvis rejsens formål er godstransport Forsikringen dækker visse omkostninger i forbindelse med en skade, der er omfattet af kasko- og brandforsikringen, eller mekanisk skade, når uheldet opstår under rejse i udlandet 52 Retshjælpsforsikring (Denne dækning gælder, hvis policen både omfatter kaskoog brandforsikring ) 521 Forsikringens Formål Forsikringens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter, og som ikke har forbindelse med sikredes erhvervsudøvelse Forsikringen dækker ikke udgifter til almindelig advokatrådgivning eller klagenævnsbehandling, hvor der ikke er sket henvisning fra en domstol Anmodning om retshjælp skal indgives gennem en advokat, der har påtaget sig sagen Advokaten skal indgive anmeldelse til Alm Brand, så snart denne har påtaget sig sagen og inden yderligere skridt foretages I småsager indgiver sikrede selv anmeldelse på særlig blanket for småsager Blanketten udarbejdes af Forsikring & Pension og kan bestilles på wwwforsikringogpensiondk, i Alm Brand eller hos domstolene 522 Forsikringsbetingelser De særlige krav til dækning og undtagelser til forsikringen kan du læse i forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelserne kan fås hos Alm Brand Betingelserne er i vidt omfang ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation 523 Hvordan beregner vi erstatningen? Alm Brands erstatningspligt er for en forsikringsbegivenhed som udgangspunkt begrænset til kr Selvrisiko udgør de første 10 % af de samlede udgifter, dog mindst 2500 kr For småsager beregnes ikke selvrisiko 53 Vejhjælp (Denne dækning gælder kun hvis policen både omfatter kasko- og brandforsikring og køretøjet er et veterankøretøj på 35 år eller ældre) 531 Betingelserne for vejhjælp Vejhjælpen gælder overalt i Danmark, undtagen Færøerne og Grønland, i perioden fra og med 15 marts til og med 15 november Der er en selvrisiko på 708 kr (indeks- 2013), for hver gang, der ydes en assistance For Vejhjælp er det en forudsætning, at bilen ikke har en totalvægt på mere end 3500 kg Dækningen gælder fra policen træder i kraft 532 Vejhjælpen omfatter Driftsstop, der forhindrer fortsat kørsel ved egen hjælp Ved startsvigt forsøges afhjælpning på stedet (eventuelt udleverede reservedele betales kontant af ejeren) Transport af veterankøretøjet til reparatør eller hjem, hvis ikke havariet kan udbedres på stedet Persontransport af fører og passager til bopæl eller fælles bestemmelsessted i forbindelse med ovennævnte Ved udskridning eller fastkørsel bjærges køretøjet fri 533 Skader under Vejhjælpen skal anmeldes til: Dansk Autohjælp A/S, tlf nr Oplys vejhjælpens abonnements nr Vejhjælpen ydes ikke: Fra køretøjets opbevaringssted eller forsikringstager/ fast brugers bopæl hvis der i forvejen er tegnet et lignende abonnement eller såfremt assistancen er omfattet af kaskoforsikringens pkt 44 hvis køretøjet er udlejet eller på anden måde overdraget til servicestation, værksted eller lignende for uheld opstået som anført i særlige bestemmelser pkt 21, uanset om en skadeudgift måtte være dækket for uheld opstået under eller ved hastighedskonkurrencer, eller anden kap- og væddeløbskørsel af nogen art, uanset om disse sker på privat eller offentlig vej

11 Afsnit 5 Særlige dækninger Side Brugsveteranforsikring (Denne dækning gælder kun hvis den fremgår af policen) For dækningen gælder samme regler som under almindelig veteranforsikring, i det omfang de ikke er konkret fraveget i dette punkt 541 Køretøjets registrering og anvendelse Det forudsættes: 5411 At køretøjet er et veteran køretøj på 35 år eller ældre 5412 At køretøjet ikke må være det primære køretøj 5413 At køretøjets ejer/bruger og anvendelse mv er registreret i henhold til bestemmelserne i Registreringsbekendtgørelsen og Færdselsloven - og at køretøjet i øvrigt anvendes lovligt og har en maksimal totalvægt på 3500 kg og er indregistreret til privat kørsel 5414 At der udover hobbykørsel jf punkt 1312 også dækkes anden kørsel, dog må der maksimalt køres 6000 km pr kalenderår Anden kørsel omfatter ikke motorløb og konkurrencekørsel jf punkt At føreren af køretøjet skal minimum være fyldt 30 år 5416 At køretøjets ejer/bruger er Pluskunde i Alm Brand 5417 At køretøjet kan benyttes efter ovennævnte regler i perioden fra og med 15 marts til og med 15 november 542 Stilstandsperiode Kørselsuheld med indregistreret køretøj i perioden fra 16 november til og med den 14 marts er ikke dækket, med mindre skaden er opstået i forbindelse med tyveri af køretøjet Såfremt en veteranklub har tradition for afvikling af et veteranløb i stilstandsperioden, kan Alm Brand give dispensation til kundens deltagelse

12 Fortrydelse Veterankøretøjsforsikring Side 12 Fortrydelsesret Fortrydelsesfristen Efter Forsikringsaftalelovens 34i har du ret til at fortryde dit køb af private forsikringer Fortrydelsesfristen er 14 dage ved aftaler om livsforsikring og individuel pensionsordning dog 30 dage Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har fået besked om, at aftalen er indgået Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du på skrift (feks på papir eller som ) har fået oplysning om fortrydelsesretten Hvis du feks har fået besked om, at aftalen er indgået mandag den 1 og også har fået oplysning om fortrydelsesretten, er fristen til og med mandag den 15 Hvis oplysningerne først er givet senere, feks onsdag den 3, er fortrydelsesfristen onsdag den 17 Ved aftale om livsforsikring og individuel pensionsordning, hvor fortrydelsesfristen er 30 dage, og der feks er givet besked om, at aftalen er indgået mandag den 1, og der også er givet oplysning om fortrydelsesretten, er fristen til og med onsdag den 31 Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til efterfølgende hverdag Hvordan fortryder du? Hvis du fortryder? Inden fortrydelsesfristens udløb skal du skriftligt pr brev eller elektronisk post give Alm Brand besked om, at du har fortrudt aftalen Meddelelsen skal sendes inden fristens udløb Hvis du vil sikre dig bevis for, at fortrydelsen er sket rettidigt, kan du sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden, fra du har købt forsikringen, til du fortryder, så er skaden ikke dækket af forsikringen Fortrydelsesblanket Jeg fortryder aftalen om Veterankøretøjsforsikring Aftalen af: Dag Måned År Policenummer i Alm Brand Policenummer Policenummer i nyt selskab Nyt selskab og policenummer Forsikringstager Navn Adresse Postnr By Underskrift Dato / år Underskrift Denne blanket indsendes til Alm Brand, Midtermolen 7, 2100 København Ø

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406 Betingelser Motorcykelforsikring Mortorcykelforsikring Nr MC 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Hvornår dækker forsikringen?

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401 Forsikringsbetingelser Veterankøretøjsforsikring Version 20-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51 Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2-51 1 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING Indholdsfortegnelse Særlige betingelser...3 Ansvar og kasko...3 1 Hvem er sikret... 3 2 Hvor dækkes...

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk.

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 6 Betingelser Nr. 5401 Indholdsfortegnelse Side 2 af 6 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE: Forsikringsselskabet FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE FAGUDTRYK

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. 9062

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. 9062 Betingelser Bilforsikring Bilforsikring Nr 9062 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Risikoforhold 4 14 Anmeldelse af skade 4 15 Anden forsikring 4 16

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Indledning Forsikringstager er Founders A/S, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406 Betingelser Bilforsikring Bilforsikring Nr AU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Risikoforhold 3 14 Ved skade 3 15 Anden

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS Betingelser nr. 11-61 Bilforsikring i samarbejde med Minbildinbil ApS Forudsætninger: Forsikringstager er Minbildinbil ApS, benævnes efterfølgende som Minbildinbil, der driver hjemmesiden Minbildinbil.dk

Læs mere

Autoforsikring Forsikringsbetingelser

Autoforsikring Forsikringsbetingelser Autoforsikring Forsikringsbetingelser ERHVERV-GF-2016-01-301-GLOBAL Vilkårene er opdelt i afsnit med følgende indhold: A Fællesbestemmelser 1. Hvem er dækket 2. I hvilke lande dækker forsikringen 3. Præmiebetaling,

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Vilkår for Registreringspligtige knallerter

Vilkår for Registreringspligtige knallerter Vilkår for Registreringspligtige knallerter DF20028-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET?

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET? Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter DF20029-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Klassisk og Veteran køretøj

Klassisk og Veteran køretøj FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Klassisk og Veteran køretøj Branche M17 Betingelser 010517 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG Hvem dækkes Hvor dækkes Undtagen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Anhængerforsikring

Forsikringsbetingelser for Anhængerforsikring Forsikringsbetingelser for Anhængerforsikring 01.07.2013 Indholdsfortegnelse for anhængerforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvor dækker forsikringen? 1.3. Motorløb m.m. 1.4. Hvornår

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj M20-02 Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt

Læs mere