Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406"

Transkript

1 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406

2 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering, anvendelse og risikoforandring 3 14 Anmeldelse af skade 3 15 Anden forsikring 4 16 Krigs-, jordskælvs- og atomskade 4 17 Opkrævning af betaling, afgifter og gebyr 4 18 Indeksregulering af pris, summer og selvrisiko 4 19 Forsikringens varighed og opsigelse Fastpræmie-ordning Regres Moms Besigtigelse Ved uoverensstemmelse Lovgivning Medlemsskab af Alm Brand af 1792 fmba 5 2 Særlige bestemmelser 3 Ansvarsforsikring 31 Hvilket ansvar er dækket? 7 4 Kasko- og brandforsikring 41 Hvilke genstande er omfattet? 8 42 Hvilke skader er dækket? 8 43 Hvordan beregner vi erstatningen? 8 44 Transportomkostninger 9 5 Særlige dækninger 51 Redningsforsikring i udlandet Retshjælpsforsikring Vejhjælp Brugsveteranforsikring 11 Fortrydelsesret Motorløb og konkurrencekørsel 6 22 Stilstandsperiode 6 23 Selvrisiko 6

3 Afsnit 1 Fællesbestemmelser Side 3 Fortrydelsesret ved nytegning Efter forsikringsaftalelovens 34i har forsikringstageren fortrydelsesret Se side Hvem dækker forsikringen? 111 Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med forsikringstagerens tilladelse bruger køretøjet, lader den benytte eller er fører af det For Reparatør, forhandler eller lignende virksomheder, der har fået overladt køretøjet til reparation, service og lignende er sikret på policen - dog ikke for skade sket under kørsel, der ikke er i forsikringstagers interesse Forsikringens selvrisiko jf punkt 111 opkræves hos virksomheden Virksomheder, der har køretøjet i varetægt for salg, kommission eller transport, er ikke sikret på policen Såfremt skaden i øvrigt er dækket af denne forsikring, er kunden sikret og skaden betales i første omgang af Alm Brand, der herefter kræver udgifterne refunderet af de eventuelle ansvarlige 112 Ved salg af køretøjet er ny ejer dækket af forsikringen i 3 uger efter overtagelsesdagen, hvis der ikke er tegnet anden forsikring Forsikringens selvrisiko jf punkt 111 opkræves hos den nye ejer 12 Hvor dækker forsikringen? 121 Forsikringen dækker i Europa, samt i de lande uden for Europa, der er tilsluttet "grønt-kort" ordningen For lastbiler med over 4 tons totalvægt, traktorer, motorredskaber samt påhængskøretøjer til sådanne dækker forsikringen dog kun uden for Danmark, når der er truffet særlig aftale herom 122 Er der tegnet anden forsikring for kørsel i udlandet, dækker nærværende forsikring kun subsidiært Dvs hvis ikke en anden forsikring dækker 13 Køretøjets registrering, anvendelse og risikoforandring 131 Det forudsættes: 1311 At køretøjet er et veteran- eller klassisk køretøj, der er historisk korrekt og i original stand samt forsvarligt vedligeholdt 1312 At kørslen alene er hobbykørsel Ved hobbykørsel forstås en begrænset anvendelse af det forsikrede veteran- eller klassiske køretøj i naturlig sammenhæng med interessen for det bevaringsværdige køretøj Almindelig brugskørsel, som har det primære formål, at opfylde et almindeligt transportbehov feks kørsel til og fra arbejde, shopping og lignende er ikke dækket (For Brugsveteranforsikring gælder særlige regler omkring kørsel jf afsnit 54) 1313 At køretøjets ejer/bruger og anvendelse mv er registreret i henhold til bestemmelserne i Registreringsbekendtgørelsen og Færdselsloven - og at køretøjet i øvrigt anvendes lovligt 1314 At studenter-, konfirmations- og brudekørsel samt udlejning af det forsikrede køretøj er ikke dækket, medmindre selskabets tilladelse hertil foreligger 132 Alm Brand skal hurtigst muligt have besked, når 1321 forsikringstager eller den faste bruger flytter til udlandet 1322 køretøjet skifter anvendelse, indretning, udstyr, motorstørrelse, motorydelse, vægt, kørsel med påhængskøretøj, udlejning eller lignende, i forhold til det, der er oplyst i policen, 1323 køretøjet får en anden fast bruger, flere ejere eller overgår til ny ejer Forsikringsbetingelserne og -præmien er fastsat på baggrund af oplysningerne i policen Hvis oplysningerne ikke er rigtige, og Alm Brand ikke orienteres herom, kan det medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvis Når Alm Brand er underrettet om ændringer i risikoen, tages der stilling til om og på hvilke betingelser, forsikringen kan fortsætte Ved ændring af risikoforholdene kan det medføre nye forsikringsbetingelser og få betydning for præmien i op- eller nedadgående retning 14 Anmeldelse af skade 141 Enhver skade eller uheld, der kan medføre erstatningskrav, skal hurtigst muligt anmeldes til Alm Brand Ønsker Alm Brand at modtage skriftlig anmeldelse, kan vi anmode om det Tyveri og røveri skal desuden hurtigst muligt anmeldes til politiet 142 Alm Brand skal give samtykke, før der laves en aftale om erstatning eller reparation Mindre reparationer kan dog iværksættes, hvis det ville være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med køretøjet uden Bliver forskrifterne ikke fulgt, kan det få betydning for, hvordan vi fastsætter erstatningen

4 Afsnit 1 Fællesbestemmelser Side 4 15 Anden forsikring Hvis sikrede har oprettet en forsikring mod samme risiko i andet selskab, og hvis det selskab har taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis en lignende forsikring også er oprettet i andet selskab, gælder samme forbehold denne forsikring Bestemmelserne gælder kun selskaberne, som betaler erstatning i fællesskab 16 Krigs-, jordskælvs- og atomskade Forsikringen dækker ikke skader som følge af 161 krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder, 162 jordskælv eller andre naturforstyrrelser, 163 udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter 17 Opkrævning af betaling, afgifter og gebyr 171 Alm Brand opkræver betalingen via girokort eller Betalingsservice med tillæg for porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr Betales forsikringen ikke senest på den betalingsdag, der står på opkrævningen, sender Alm Brand et rykkerbrev, der indeholder oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis forsikringen ikke er betalt senest på den nye betalingsdag, der er anført Rykkerbrevet vil være pålagt et gebyr, og der beregnes renter efter renteloven fra opkrævningens sidste rettidige betalingsdag til betalingen sker 172 Til prisen kommer lovpligtige afgifter, som vi skal opkræve på statens vegne Afgifterne vil fremgå af din opkrævning 173 Alm Brand er berettiget til, at opkræve gebyrer til dækning af de omkostninger, der er forbundet med udbetalinger, udfærdigelse og fremsendelse af dokumenter, opkrævninger, besigtigelser, taksationer og andre ydelser i forbindelse med varetagelse af kundeforholdet Du kan altid se de gældende gebyrer på wwwalmbranddk og få dem oplyst ved at henvende dig til Alm Brand 18 Indeksregulering af pris, summer og selvrisiko Indeksregulering sker i takt med ændringer i Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor 181 Prisen reguleres fra førstkommende forfaldsdag 182 Forsikringssummer, erstatningsmaksimumbeløb og generelle selvrisici reguleres fra 1 januar Ophører udgivelsen af eller ændres beregningsmetoden for det anførte indeks, kan Alm Brand fortsætte reguleringen i overensstemmelse med et lignende indeks fra Danmarks Statistik eller anden institution 19 Forsikringens varighed og opsigelse 191 Forsikringen er oprettet for 1-årige perioder, og den fortsætter, indtil en af parterne skriftligt opsiger forsikringen med mindst 1 måneds varsel til den hovedforfaldsdag, som fremgår af policen 192 Alm Brand kan ændre forsikringens betingelser og/eller pris med 1 måneds varsel til en forfaldsdag Kan forsikringstageren ikke godkende ændringerne, har denne ret til at opsige forsikringen fra forfaldsdagen 193 Betales et udlagt selvrisikobeløb eller et udlagt momsbeløb ikke inden den dato, der står på girokortet har Alm Brand ret til at opsige kasko- og brandforsikringen med 14 dages varsel 194 Efter en skade er anmeldt, kan begge parter indtil 14 dage efter, at erstatningen er betalt, eller efter at skaden er afvist skriftligt opsige forsikringen med 14 dages varsel I stedet for at opsige forsikringen efter en skade er anmeldt, kan Alm Brand indtil 14 dage efter at erstatningen er betalt, eller efter at skaden er afvist og med mindst 14 dages varsel vælge skriftligt at ændre forsikringens vilkår Det kan for eksempel ske ved, at indføre en selvrisiko, forhøje gældende selvrisiko, begrænse dækningen, kræve bedre sikring eller forhøje prisen Forsikringstageren kan skriftligt vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft Alm Brand skal have skriftlig besked herom inden tidspunktet hvor ændringen træder i kraft 195 Til trods for forsikringsbetingelsernes punkt 191 om forsikringens varighed og opsigelse, er forsikringen oprettet med mulighed for, at forsikringstageren skriftligt kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned For det forkortede opsigelsesvarsel skal forsikringstageren betale et gebyr Hvis opsigelsen sker til forsikringens udløb inden første hovedforfald, efter forsikringen er trådt i kraft, betaler forsikringstageren yderligere et gebyr Du kan altid se de gældende gebyrer på wwwalmbranddk og få dem oplyst ved at henvende dig til Alm Brand 110 Fastpræmie-ordning Forsikringen er med fastpræmie-ordning, hvilket betyder at præmien ikke ændres efter skadeforløbet

5 Afsnit 1 Fællesbestemmelser Side Regres Har Alm Brand på baggrund af andet end policen måttet betale en skade, der ikke er dækket af forsikringen, har Alm Brand regresret for de betalte udgifter feks 1111 Forsæt og uagtsomhed Alm Brand har regres mod enhver, der efter Færdselslovens 104 er ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med forsæt Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløshed, har Alm Brand regresret (Færdselslovens 108, stk 2) 1112 Udlejning uden fører Udlejes køretøjet uden fører i strid med de bestemmelser der er fastsat af Justitsministeriet, er Alm Brand forpligtet til at gøre regres, hvis Alm Brand har haft udgifter i forbindelse med skaden Medmindre det godtgøres, at skaden eller omfanget ikke skyldes, at køretøjet er udlejet i strid med bestemmelserne 1113 Erstatning til panthaver Skadetilfælde, hvor sikredes ret til erstatning er helt eller delvist bortfaldet, og erstatningen kun udbetales på grundlag af en noteret panthaverdeklaration 1114 Anden kørsel end hobbykørsel skader forvoldt ved anden kørsel end hobbykørsel, jf punkt 316 og punkt 4210 Dette gælder dog ikke for brugsveteranforsikringen, jf punkt 54 Hvis sikrede ikke opnår et tilfredsstillende resultat efter igen at have henvendt sig til Alm Brand, kan sikrede, hvis køretøjet er registreret i privat navn, klage til Ankenævnet for Forsikring Klageskema og ankenævnets vedtægter kan fås hos: Alm Brand - wwwalmbranddk Ankenævnet for Forsikring - wwwankeforsikringdk Anker Heegaards Gade 2, postboks København V Telefon: (mellem kl 1000 og 1300) Yderligere oplysninger kan fås hos: Forbrugerrådet - wwwtaenkdk Fiolstræde 17, postboks København K Telefon: Forsikringsoplysningen - wwwforsikringogpensiondk Philip Heymans Allé Hellerup Telefon: (mellem kl 1000 og 1600) 115 Lovgivning For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed 112 Moms Alm Brand betaler moms i henhold til gældende lov For køretøjer, der tilhører registrerede virksomheder, betaler de selv momsen i det omfang, virksomheden kan medregne beløbet til den indgående moms Alm Brand udlægger momsen over for reparatøren, og sender opgørelsen til virksomheden, når skaden afregnes Ved kontant erstatning trækker vi momsen fra i erstatningsbeløbet 113 Besigtigelse Alm Brand har i forsikringstiden ret til at besigtige køretøjet Alm Brand kan forlange nye billeder af køretøjet 116 Medlemsskab af Alm Brand af 1792 fmba Alm Brand af 1792 fmba er en forening, hvis medlemmer er de til enhver tid værende forsikringstagere i de selskaber i Alm Brand A/S-Koncernen, der indtegner skadesforsikringer Indtræden som medlem af foreningen sker automatisk, når den nævnte betingelse er opfyldt Foreningens formål er defineret i vedtægten Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser og er ikke forpligtede til at betale kontingent eller foretage andre indbetalinger til foreningen Se i øvrigt foreningens vedtægt, som foreningens medlemmer til enhver tid kan få udleveret ved at henvende sig til Alm Brand 114 Ved uoverensstemmelse Dette afsnit gælder kun, hvis sikrede er en privat person Opstår der uoverensstemmelse mellem sikrede og Alm Brand, skal sikrede igen rette henvendelse til Alm Brand Det gælder bla, hvis sikrede ikke er enig i de oplysninger, som Alm Brand har lagt til grund for afgørelsen, eller hvis sikrede mener, at grundlaget for afgørelsen i øvrigt er utilstrækkelig

6 Afsnit 2 Særlige bestemmelser Side 6 21 Motorløb og konkurrencekørsel 211 Forsikringen dækker øvelseskørsel, kørsel under orienterings-, præcisions- og økonomiløb, hvis - Kørslen foregår her i Danmark Ved deltagelse i udlandet skal tilladelse fra Alm Brand foreligge - der ikke er tale om terrænkørsel - Justitsministeriets tilladelse til det enkelte løb foreligger, hvis en sådan kræves - de foreskrevne regler for løbet overholdes - kørslen ikke sker som led i et internationalt løb feks rally 212 derudover dækker forsikringen øvelseskørsel (glatføre-, manøvre-, skolekørsel ol) på arealer, som politiet har godkendt og afspærret til formålet, hvis kørslen foregår under instruktion af en godkendt kørelærer, motororganisation eller tilsvarende sagkyndige 213 Konkurrencekørsel og træning til det, herunder enhver anden kørsel på bane end den, der er nævnt i punkt 211 og 212, dækker forsikringen ikke 233 Ved skade, der er forvoldt af en kendt skadevolder, hvis erstatningsansvar bortfalder efter reglerne i lov om erstatningsansvar, opkræver vi ikke selvrisiko 234 Ved hærværks- og/eller tyveriskade, der er forvoldt af en kendt gerningsmand, opkræver vi ikke selvrisiko Skadevolder skal være kendt af Alm Brand og have erkendt eller være dømt for at have forvoldt skaden 235 Ved skade eller skadeudgift, der kun vedrørende Redningsforsikring i udlandet, opkræver vi ikke selvrisiko 236 Ved skade, der vedrører Retshjælpsforsikringen, gælder der en særlig selvrisiko jf punkt 52 Har Alm Brand i skadetilfælde lagt ud for selvrisikoen, har Alm Brand ret til straks at anmode forsikringstageren eller den sikrede om at refundere udlægget 22 Stilstandsperiode Kørselsuheld med indregistreret køretøj i perioden fra 16 november til og med den 14 marts er ikke dækket, med mindre skaden er opstået i forbindelse med tyveri af køretøjet Såfremt en veteranklub har tradition for afvikling af et veteranløb i stilstandsperioden, kan Alm Brand give dispensation til kundens deltagelse 23 Selvrisiko Forsikringens selvrisiko fremgår af policen Selvrisikobeløbet indeksreguleres jf punkt 18 Vi beregner og opkræver selvrisiko ved alle kasko- og brandskader, der har medført udgift for Alm Brand En skade er enhver forsikringsbegivenhed, der, direkte eller indirekte gennem udligning med andre krav, medfører udgift for Alm Brand Særlige forhold omkring selvrisiko: 231 Ved skader, der er sket, mens køretøjet er overladt til reparation, service og lignende, hos reparatør, forhandler eller lignende virksomhed og disse er sikret på policen jf punkt 11, opkræver vi ikke selvrisiko Er disse ansvarlige for skaden, opkræves/fratrækkes selvrisikobeløbet dog hos reparatøren, forhandleren eller virksomheden 232 Ved skade, der er sket, efter overtagelsesdagen, hvis den nye ejer er sikret på policen, jf punkt 112, opkræver vi dog selvrisiko hos den nye ejer

7 Afsnit 3 Ansvarsforsikring Side 7 31 Hvilket ansvar er dækket? Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade, der sker ved det motordrevne køretøjs brug som køretøj med Færdselslovens summer bortset fra 311 skade på forsikringstagerens eller brugerens ting, 312 skade på føreren og førerens ting 313 skade på tilkoblet køretøj, 314 skade på transporteret gods (dog ikke personligt rejsegods) under kørsel i udlandet, 315 skade, der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport 316 skader forvoldt ved anden kørsel end hobbykørsel, jf punkt 13 Dette gælder dog ikke for brugsveteranforsikringen, jf punkt 54 I lande, hvor "grønt-kort"-ordning eller anden international aftale gælder, dækker forsikringen efter de pågældende landes lovgivning, dog mindst med de summer, der gælder for kørsel i Danmark I øvrige lande dækker forsikringen med de summer, der gælder for kørsel i Danmark Ud over erstatning til skadelidte dækker forsikringen omkostninger i forbindelse med erstatningssagen og eventuelle renter af erstatningsbeløbet, selvom det betyder, at forsikringssummen overskrides

8 Afsnit 4 Kasko- og brandforsikring Side 8 41 Hvilke genstande er omfattet? Forsikringen omfatter 411 Selve køretøjet 412 Fastmonteret tilbehør, der kun anvendes i forbindelse med det forsikrede køretøj jf dog punkt tidstypisk tilbehør, herunder sidevogn til veteranmotorcykel, der er fastmonteret i eller på veterankøretøjet 414 værktøj i almindeligt omfang, når det kun anvendes i forbindelse med det forsikrede veterankøretøj (der erstattes maksimalt for 1500 kr) 415 afmonteret tilbehør, herunder sidevogn til veteranmotorcykel, når det alene anvendes i forbindelse med det forsikrede veterankøretøj Forsikringen omfatter ikke 416 Mobiltelefoner, navigationsanlæg og andet elektronisk udstyr, der er flytbart 417 Brændstof og andre væsker 418 Reservedele Ved reservedele forstås dele, som på skadestidspunktet kunne erstatte, og dermed tjene samme formål som, allerede på køretøjet monterede dele Dog omfatter forsikringen: - ét sæt vinterdæk/-fælge forudsat køretøjet på skadestidspunktet havde monteret sommerdæk/-fælge, eller, - ét sæt sommerdæk/-fælge forudsat køretøjet på skadestidspunktet havde monteret vinterdæk/-fælge 42 Hvilke skader er dækket? Forsikringen dækker enhver skade på køretøjet samt tab af køretøjet ved tyveri eller røveri bortset fra 421 skade, der kun opstår i køretøjets mekaniske, elektriske og/eller elektroniske dele (feks motor, transmission og styretøj), medmindre skaden er sket ved brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri og hærværk eller er sket under transport på eller ved hjælp af andet transportmiddel En eventuel følgeskade på dele, der ikke er mekaniske/elektroniske er dog dækket 422 skade, der påføres køretøjet eller dele af det under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, medmindre skaden skyldes kørsel, brand eller at køretøjet styrter ned fra en lift 423 skade, der er en følge af vejrets påvirkning (feks tæring, rust og frostsprængning) eller forringelse af bilens værdi, som følge af alder og brug, herunder slidtage, lakskader på grund af stenslag eller ridser i ruder mm 424 skade sket ved kørsel med en uindregistreret veteranbil eller motorcykel 425 skade sket, hvor veterankøretøjet er udlejet 426 Skade, der opstår, fordi veterankøretøjet har kørt uden vand eller olie Derudover dækker forsikringen ikke de skader, der er nævnt herunder, når forsikringstageren, dennes ægtefælle/samlever, hjemmeboende børn, eller den faste bruger er fører Ved anden fører end de nævnte er forsikringstageren dækket, medmindre han var vidende om, at det var sådan, eller at hans ukendskab hertil skyldes grov uagtsomhed: 427 skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed 428 Skade, der opstod, mens køretøjet blev ført af en person, der var påvirket af alkohol, narkotika, medicin og lignende, se Forsikringsaftalelovens 20 og Færdselslovens Skade, der opstod, mens bilen blev ført af en person, der ikke havde lovligt kørekort, se Forsikringsaftalelovens skader forvoldt ved anden kørsel end hobbykørsel, jf punkt 13 Dette gælder dog ikke for brugsveteranforsikringen, jf punkt Hvordan beregner vi erstatningen? Den på policen anførte forsikringssum er udtryk for den maksimale erstatning, der kan komme til udbetaling i forbindelse med en dækningsberettiget kaskoskade Alm Brand kan enten lade køretøjet reparere, erstatte skaden med et kontant beløb eller foretage genanskaffelse af tilsvarende udstyr Alm Brand har ret til at forlange dokumentation for det rejste krav Findes dokumentationen ikke, ansætter Alm Brand beløbet skønsmæssigt 431 Reparation 4311 Ved reparation skal bilen sættes i samme stand som før skaden Alm Brand har ret til at anvise en reparatør Forsikringen omfatter ikke forøgede udgifter ved reparation uden for normal arbejdstid og eventuel

9 Afsnit 4 Kasko- og brandforsikring Side 9 forringelse af bilens handelsværdi efter en reparation 4312 Sker en skade, mens køretøjet er overladt eller solgt til reparatør, forhandler eller lignende virksomhed, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser, hvis de er ansvarlige for skaden Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for den form for reparation 4313 Reparation af køretøjet finder ikke sted, hvis den udgiftsgrænse, der er fastsat af Ministeriet for Skatter og Afgifter, overskrides Skaden afgøres da ved kontant erstatning 432 Kontant erstatning Afgøres skaden ved kontant erstatning, eller køretøjet efter tyveri eller røveri ikke er fundet inden 4 uger efter, at Alm Brand og politiet har modtaget anmeldelsen, beregner vi erstatningen til det beløb, en bil af tilsvarende alder og stand vil kunne anskaffes til mod kontant betaling Driftsomkostninger i forbindelse med bilen feks finansiering, dækker forsikringen ikke Det skaderamte køretøj tilfalder Alm Brand 433 Genanskaffelse Alm Brand har ret til at yde erstatning for det skaderamte ved at genanskaffe tilsvarende udstyr Det skaderamte køretøj tilfalder Alm Brand 44 Transportomkostninger Alm Brand betaler nødvendige omkostninger ved køretøjets transport til nærmeste reparatør, hvis transporten er nødvendig på grund af en skade Er køretøjet efter tyveri eller røveri fundet, betaler Alm Brand ud over den skade, der eventuelt er skat på køretøjet, også de nødvendige omkostninger til transport af køretøjet til forsikringstagerens adresse Forsikringen dækker ikke transportomkostningerne, hvis udgiften er dækket af en anden forsikring, abonnement eller lignende

10 Afsnit 5 Særlige dækninger Side Redningsforsikring i udlandet (Denne dækning gælder, hvis policen både omfatter kasko- og brandforsikring dog ikke under stilstand) De fuldstændige forsikringsbetingelser for Redningsforsikring i udlandet findes i det røde SOS-kort, og kan fås hos Alm Brand eller på wwwsosdk Som vejledning kan vi oplyse: Forsikringen omfatter personbiler, vare- og lastbiler med indtil 3500 kg totalvægt Vare- og lastbiler er dog ikke dækket, hvis rejsens formål er godstransport Forsikringen dækker visse omkostninger i forbindelse med en skade, der er omfattet af kasko- og brandforsikringen, eller mekanisk skade, når uheldet opstår under rejse i udlandet 52 Retshjælpsforsikring (Denne dækning gælder, hvis policen både omfatter kaskoog brandforsikring ) 521 Forsikringens Formål Forsikringens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter, og som ikke har forbindelse med sikredes erhvervsudøvelse Forsikringen dækker ikke udgifter til almindelig advokatrådgivning eller klagenævnsbehandling, hvor der ikke er sket henvisning fra en domstol Anmodning om retshjælp skal indgives gennem en advokat, der har påtaget sig sagen Advokaten skal indgive anmeldelse til Alm Brand, så snart denne har påtaget sig sagen og inden yderligere skridt foretages I småsager indgiver sikrede selv anmeldelse på særlig blanket for småsager Blanketten udarbejdes af Forsikring & Pension og kan bestilles på wwwforsikringogpensiondk, i Alm Brand eller hos domstolene 522 Forsikringsbetingelser De særlige krav til dækning og undtagelser til forsikringen kan du læse i forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelserne kan fås hos Alm Brand Betingelserne er i vidt omfang ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation 523 Hvordan beregner vi erstatningen? Alm Brands erstatningspligt er for en forsikringsbegivenhed som udgangspunkt begrænset til kr Selvrisiko udgør de første 10 % af de samlede udgifter, dog mindst 2500 kr For småsager beregnes ikke selvrisiko 53 Vejhjælp (Denne dækning gælder kun hvis policen både omfatter kasko- og brandforsikring og køretøjet er et veterankøretøj på 35 år eller ældre) 531 Betingelserne for vejhjælp Vejhjælpen gælder overalt i Danmark, undtagen Færøerne og Grønland, i perioden fra og med 15 marts til og med 15 november Der er en selvrisiko på 708 kr (indeks- 2013), for hver gang, der ydes en assistance For Vejhjælp er det en forudsætning, at bilen ikke har en totalvægt på mere end 3500 kg Dækningen gælder fra policen træder i kraft 532 Vejhjælpen omfatter Driftsstop, der forhindrer fortsat kørsel ved egen hjælp Ved startsvigt forsøges afhjælpning på stedet (eventuelt udleverede reservedele betales kontant af ejeren) Transport af veterankøretøjet til reparatør eller hjem, hvis ikke havariet kan udbedres på stedet Persontransport af fører og passager til bopæl eller fælles bestemmelsessted i forbindelse med ovennævnte Ved udskridning eller fastkørsel bjærges køretøjet fri 533 Skader under Vejhjælpen skal anmeldes til: Dansk Autohjælp A/S, tlf nr Oplys vejhjælpens abonnements nr Vejhjælpen ydes ikke: Fra køretøjets opbevaringssted eller forsikringstager/ fast brugers bopæl hvis der i forvejen er tegnet et lignende abonnement eller såfremt assistancen er omfattet af kaskoforsikringens pkt 44 hvis køretøjet er udlejet eller på anden måde overdraget til servicestation, værksted eller lignende for uheld opstået som anført i særlige bestemmelser pkt 21, uanset om en skadeudgift måtte være dækket for uheld opstået under eller ved hastighedskonkurrencer, eller anden kap- og væddeløbskørsel af nogen art, uanset om disse sker på privat eller offentlig vej

11 Afsnit 5 Særlige dækninger Side Brugsveteranforsikring (Denne dækning gælder kun hvis den fremgår af policen) For dækningen gælder samme regler som under almindelig veteranforsikring, i det omfang de ikke er konkret fraveget i dette punkt 541 Køretøjets registrering og anvendelse Det forudsættes: 5411 At køretøjet er et veteran køretøj på 35 år eller ældre 5412 At køretøjet ikke må være det primære køretøj 5413 At køretøjets ejer/bruger og anvendelse mv er registreret i henhold til bestemmelserne i Registreringsbekendtgørelsen og Færdselsloven - og at køretøjet i øvrigt anvendes lovligt og har en maksimal totalvægt på 3500 kg og er indregistreret til privat kørsel 5414 At der udover hobbykørsel jf punkt 1312 også dækkes anden kørsel, dog må der maksimalt køres 6000 km pr kalenderår Anden kørsel omfatter ikke motorløb og konkurrencekørsel jf punkt At føreren af køretøjet skal minimum være fyldt 30 år 5416 At køretøjets ejer/bruger er Pluskunde i Alm Brand 5417 At køretøjet kan benyttes efter ovennævnte regler i perioden fra og med 15 marts til og med 15 november 542 Stilstandsperiode Kørselsuheld med indregistreret køretøj i perioden fra 16 november til og med den 14 marts er ikke dækket, med mindre skaden er opstået i forbindelse med tyveri af køretøjet Såfremt en veteranklub har tradition for afvikling af et veteranløb i stilstandsperioden, kan Alm Brand give dispensation til kundens deltagelse

12 Fortrydelse Veterankøretøjsforsikring Side 12 Fortrydelsesret Fortrydelsesfristen Efter Forsikringsaftalelovens 34i har du ret til at fortryde dit køb af private forsikringer Fortrydelsesfristen er 14 dage ved aftaler om livsforsikring og individuel pensionsordning dog 30 dage Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har fået besked om, at aftalen er indgået Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du på skrift (feks på papir eller som ) har fået oplysning om fortrydelsesretten Hvis du feks har fået besked om, at aftalen er indgået mandag den 1 og også har fået oplysning om fortrydelsesretten, er fristen til og med mandag den 15 Hvis oplysningerne først er givet senere, feks onsdag den 3, er fortrydelsesfristen onsdag den 17 Ved aftale om livsforsikring og individuel pensionsordning, hvor fortrydelsesfristen er 30 dage, og der feks er givet besked om, at aftalen er indgået mandag den 1, og der også er givet oplysning om fortrydelsesretten, er fristen til og med onsdag den 31 Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til efterfølgende hverdag Hvordan fortryder du? Hvis du fortryder? Inden fortrydelsesfristens udløb skal du skriftligt pr brev eller elektronisk post give Alm Brand besked om, at du har fortrudt aftalen Meddelelsen skal sendes inden fristens udløb Hvis du vil sikre dig bevis for, at fortrydelsen er sket rettidigt, kan du sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden, fra du har købt forsikringen, til du fortryder, så er skaden ikke dækket af forsikringen Fortrydelsesblanket Jeg fortryder aftalen om Veterankøretøjsforsikring Aftalen af: Dag Måned År Policenummer i Alm Brand Policenummer Policenummer i nyt selskab Nyt selskab og policenummer Forsikringstager Navn Adresse Postnr By Underskrift Dato / år Underskrift Denne blanket indsendes til Alm Brand, Midtermolen 7, 2100 København Ø

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans ŠKODA All Inclusive Forsikringsbetingelser for Person- og varebiler finansieret via ŠKODA Finans Oktober 2013 - version 1.43 Gældende for køretøjer indregistreret 10.2013 Dækninger: Aftalen vil omfatte:

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police.

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 Betingelserne gælder for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget

Læs mere

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13-05 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING Indholdsfortegnelse 1 Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen....3 2 Hvilke tvister er dækket

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Forsikrings betingelser Nr. RF-07 Gældende fra 11. juli 2014 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring.

og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring. BILEN OG FORSIKRING SEPTEMBER 2014 SIDE 1 Bilen og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring. Forsikringsoplysningen,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

CAR TRAWLER SELVRISIKO- OG DEPOSITUMFORSIKRING I FORBINDELSE MED BILLEJE

CAR TRAWLER SELVRISIKO- OG DEPOSITUMFORSIKRING I FORBINDELSE MED BILLEJE CAR TRAWLER SELVRISIKO- OG DEPOSITUMFORSIKRING I FORBINDELSE MED BILLEJE Vedrører og udgør en del af Generelle Bestemmelser for Forsikring og forsikringscertifikatet hos. Skaden skal anmeldes til: Falck

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere