Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Maj Nr. 2. Medlemsinfo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Maj 2011. Nr. 2. Medlemsinfo"

Transkript

1 Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Maj Nr. 2. Medlemsinfo

2 Kredsbestyrelsen Indhold: Adresser, mail og telefon på side 23. Leder: 3 Ansvarshavende: Udskudt møde 5 Ole Maymann Afholdte møder 6 Redaktion: Ole Maymann Generalforsamling 7 Marie Johannessen Økonomien 11 Stof til bladet: Sendes til: Familiemøde 13 Ole Maymann Gå hjem møde 14 Julemøde / Stamcelle forskning 15 Forsiden: Tulipaner Linedance 16 Forskningsgruppen 17 Udgivet af: Parkinsonforeningen Ny Bog? 19 Nordsjællandskredsen. Oplag 650 Kronisk sygdom 20 Telefonnumre 23 Huskeseddel 24. 2

3 Kære venner. Formandens leder: Så studsede jeg over denne overskrift da jeg skrev den. Er I mine venner, eller er I medlemmer af den forening hvor jeg tilfældigvis er formand. Efter 5-6 år i foreningen syntes jeg at jeg har fået et mere afslappet og fortroligt forhold til mange af jer, så jeg beholder helt sikkert overskriften venner. Så er den generalforsamling overstået. Den gik efter planen. Kun er jeg lidt overrasket over at der ikke mødte flere frem. De foregående år har vi været mellem 50 og 60. Så vi i bestyrelsen funderede lidt. Er det stedet, er det prisen for at deltage i middagen, eller er det noget helt andet der denne gang gjorde at vi kun var 36. Vores eneste konklusion er, at vi skal passe på med at tage for stor egenbetaling. Udgiften til foreningen er stor nok i forvejen. Efter generalforsamlingen holdt vi bestyrelses møde og konstituerede os på samme måde som foregående år. Så listen over bestyrelsesmedlemme bag i bladet er den samme som i de foregående blade. Som det også fremgår af bladet, lavede vi en oversigt over møderne i efteråret og vinteren. Vi fortsætter lidt i samme stil, men koncentrerer os måske lidt om arrangementer for nyere medlemmer, hvortil alle andre selvfølgelig er yderst velkomne. Familiemødet i september er sponsoreret af VELUX fonden, og skal derfor afholdes nogenlunde som beskrevet i ansøgningen.. 3

4 En erfaren Parkinson psykolog går lidt tættere på problemet når Mr. Parkinson blander sig i familien. Der er tid til kaffepauser, og en frokost bagefter således at man får tid til at snakkke med ligesindede. Der skal afleveres rapport før man får støtte pengene udbetalt. Mødet for nyere medlemmer i oktober, er sponsoret af kommunernes 18 midler. Så her skal vi også holde os lidt til beskrivelsen i ansøgningen. Vi vil udbygge det traditionelle velkomstmøde for nydiagnostiserede med lidt bredere information og hyggelige omgivelser, end bare lige et foredrag af en neurolog. Mødet for aktive frivillige skal gentages. Her kan bestyrelsen få ideer til i hvilken retning vi skal arbejde, og omvendt kan vi måske involvere nogle til langsomt at indgå i bestyrelsen. Husk på at formanden nævnte at han tog posten endnu een periode mere, så måtte der afløsning til. Hvis aktivitetsniveauet skal holdes må der friske medlemmer til. Efter opfordring på generalforsamlingen, prøver vi lidt med en anden stil. Der var opfordring til at holde en danse aften. Måske fordi der var Jazz musik til generalforsamlingen, men da det er det sidste møde i året, kombinerer vi det nok lidt med sang og julehygge. Det er jeg spændt på hvordan i modtager. Derefter tager vi de mere traditionelle møder med en neurolog eller anden form for faglig oplysning.. 4

5 Landsforeningen omtaler at man vil være mere hjemmeside og internetorienteret. Det er nok en rigtig vej frem, selv om mange af os hører til de lidt ældre. Men erfaringen er netop at vores aldersgruppe år, er blevet betydelig mere aktiv med komputer og internet de seneste år. Der skulle allerede have været introduceret en ny hjemmeside, men jeg har endnu ikke set de store ændringer. Sådan noget med store IT projekter er vist altid bagefter. Jeg har ellers ikke lige de store nyheder fra landsforeningen. Der rapporteres dog at det går en smule bedre end planlagt med hensyn til økonomien, og som de foregående år, er man ikke bekendt med nogle arvebeløb eller store donationer. Vi må klare os selv. Men der bliver foreløbig ingen kontingent stigninger. Velkommen til endnu en sæson. Ole Maymann. 5

6 Afholdte medlemsmøder: Mødet den 22. februar med Ulla Buhl var særdeles velbesøgt. Der var omkring 50 medlemmer tilstede. Ulla talte om kroppen og Mr. Parkinson, at funktionerne påvirker hinanden, spise og fordøjelses problemer og muligheden for selv at gribe ind i din hverdag. Mødet den 7. april i samarbejde med Københavns omegn med emnet Wearing Off var kun besøgt af 3 eller 4 medlemmer fra nordsjælland. Et godt møde om de traditionelle problemer med Helle Thagesen og Orion Pharma, men det er lidt uvant for os at tage til København. Andre aktiviteter: Marie Johannessen og Jens M. Larsen deltog i Hovedbestyrelsesmødet den 30. april. Indlagt i HB mødet var en orientering om genterapi ved Marie Johannessen. Møderne omkring den internationale Parkinsondag var aflyst i år grundet økonomien. Til gengæld holdt vores ambassadør Simon Rosenbaum 60 års jubilæum med en forestilling i København. Det var virkeligt pengene værd, og så gik de endda til et godt formål. Kunsten stiger blev holdt i Herning, og var igen en success. Jyderne samler mindst lige så mange mennesker til den slags arrangementer som os på sjælland.. 6

7 Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Generalforsamling 2011 Referat Tid og sted Lørdag den26.marts 2011 kl Kulsviergården, Alsønderup Dagsorden 1.Valg af dirigent 2. Beretning ved formanden 3. Regnskab v/kassereren 4. Valg af bestyrelse for 2 år iflg. vedtægternes 4 5. Valg af suppleanter 6. Indkomne forslag 7- Eventuelt 1. Valg af dirigent Ulla Buhl valgtes til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 2. Formandens beretning Herefter fik formanden Ole Maymann ordet og gennemgik det forløbne år. Der har været afholdt 5 ordinære medlemsmøder med følgende emner: En afslappet aften med bestyrelsen med drøftelse af diverse emner. Arrangement for nydiagnosticerede med neurologen Dominick Rizzi. En aften om Apo-go pennen ved overlæge Tove Henriksen, støttet af Annette Jensen fra C4 Videncenter. Rapport fra World Parkinson Conference i Skotland ved audiologen Maja Dal. Og sluttelig en aften om fysiske problemer ved Ulla Buhl. Også i år har der været temamøde om Parkinson i familien ved psykologen Susanne Ohrt.. 7

8 Desuden har der været møde med bestyrelsen for de aktive frivillige om idéer og muligheder i arbejdet, bl.a. om caféerne. Bestyrelsen har holdt 9 møder og desuden har formand og næstformand været meget aktive i både Landsforeningen og Hovedstadsregionen. Der har været udsendt 4 numre af Medlemsinfo. Det har været overvejet om bladet kan udsendes via mail. Caféerne i Frederikssund, Hørsholm, Humlebæk og Helsingør fungerer rimelig godt. Der har været fremsat ønsker om yderligere gruppedannelser fra to medlemmer dog uden resultat. Som resultat af den vigende økonomi i landsforeningen er overførslen herfra reduceret med 25 %. Kredsen har selv hentet øremærkede donationer på kr. og der opkræves nu betaling for serveringen ved arrangementerne. Mødestederne koster også penge, selvom Alsønderup er måske lidt dyrere end Grønnegade, men der er så andre fordele. Ved at skifte trykkeri forventes der en besparelse på ca. kr. 5.ooo. Fra den positive side nævntes, at der er skaffet penge til aktiviteterne udefra og at næstformanden har deltaget aktivt både i forretningsudvalget ( FU ) og i stamcelleforskningsgruppen. Af planlagte aktiviteter blev der nævnt: Et møde i september om stamcelleforskningen. linedancegruppe i Helsingør sammen med foreningen Linedance Parkinsonfysioterapi bliver mere og mere almindeligt. Nordsjællandskredsen regnes faktisk for en af de mere aktive i landet.. 8

9 Økonomien for det kommende år er i orden og der er planer om familiemøde med en psykolog, møder for nye medlemmer, for nydiagnosticerede, med neurologer og en dag for de aktive frivillige. Andre ønsker og idéer er også velkomne. Medlemstallet i kredsen er stigende til trods for den kontingentstigning som Landsforeningens problemer har medført. Formanden var derfor villig til genvalg. Herefter åbnede dirigenten for diskussion af beretningen. Et medlem stillede forslag om en sommertur. Det foresloges at spare på udgiften til Medlemsinfo ved at udsende bladet via mail. Det oplystes, at et lignende forslag omkring Parkinson Nyt har været drøftet i hovedbestyrelsen, men at der foreløbig ikke var ønske herom. Medlemsaften med musik, sang og dans efterlystes. Beretningen godkendtes herefter med akklamation. 3. Regnskab v/ kassereren Kassereren John Løwe gennemgik regnskabet for kalenderåret Regnskabet balancerer med et overskud på kr ,36 kr. Årets resultat rostes, men det fremførtes fra et medlem at der ikke nødvendigvis burde tilstræbes et overskud. Regnskabet godkendtes herefter. Budgettet for 2011 blev ligeledes gennemgået. 4. Valg af bestyrelse for 2 år Formanden Ole Maymann genopstillede og valgtes. Han er desuden født medlem af hovedbestyrelsen. Næstformanden Marie Johannessen var ligeledes villig til genvalg og valgtes, også som medlem af hovedbestyrelsen. Kassereren John Løwe genvalgtes. Bestyrelsesmedlem Jens M. Larsen genvalgtes ligeledes, også som suppleant til hovedbestyrelsen.. 9

10 5. Valg af suppleanter for 1 år Gurli Andersen, Susanne Bøggild og Bent Vindelin valgtes. 6. Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag inden fristens udløb 7. Eventuelt Leif Rostgaard, der er pårørende, deltager som repræsentant for kredsen i Dansk Handicapforenings møder. Han meddelte at han var villig til at viderebringe ønsker og forslag, evt. via Ole Maymann. På et spørgsmål om hvilke ændringer, der evt. overvejedes omkring Parkinson Nyt, fortalte Ole at der kun skal komme 4 nr. pr. år mod nu 6, og at sidetallet reduceres. Ulla Buhl fortalte at 4 af de danske Parkinsontæpper var sendt videre til det store internationale tæppe, men at de øvrige var blevet til èt tæppe, der kan lånes til arrangementer ude i landet. Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet.formanden takkede for god ro og orden og udbragte et trefoldigt hurra for Parkinsonforeningen og Nordsjællandskredsen. Ole Maymann Ulla Buhl Susanne Bøggild formand dirigent referent Referatet er underskrevet og sendt til landsforeningen. 10

11 LIDT OM KREDSENS ØKONOMI. På generalforsamlingen den 26. marts blev kredsens årsregnskab for 2010 gennemgået. Her følger et sammendrag. ÅRSREGNSKABET består, udover godkendelser fra kredsens ledelse samt kredsens revisor, af RESULTATOPGØRELSE 1/1 31/ og BALLANCE 31./ RESULTATOPGØRELSE 1/1 31/ også kaldet driftsregnskabet afspejler periodens indtægter og udgifter samt overskud eller underskud. INDTÆGTERNE på ca kr. består hovedsagelig af kredsens andel af medlemskontingentet på ca samt gaver og donationer på ca , og ikke mindst deltagerbetaling på ca. 9000, som vi opkræver ved større arrangementer. UDGIFTERNE på ca kr. består i store træk af møder og medlemsaktiviteter på ca kr. samt udgivelse af vort blad på ca kr. ÅRETS RESULTAT er et overskud på kr., hvilket ligger indenfor de tilsigtede rammer. BALANCEN PR. 31/ også kaldet status, er et øjebliksbillede af aktiverne i vort tilfælde kr. og af passiverne som består af egenkapitalen primo plus. 11

12 årets resultat kr. i alt , hvilket afbalancerer årsregnskabet. Til at lette den regnskabsmæssige forståelse en lille smule, skal det nævnes, at balancen pr. 31/ er et øjebliksbillede denne dag af aktiver og passiver. Sammenholder vi dette øjebliksbillede med det tilsvarende øjebliksbillede balancen pr. 31/ vil forskellen på disse to øjebliksbilleder nøjagtigt afspejle årets aktiviteter i resultatopgørelsen 1/1 31/ Skulle enkelte medlemmer ønske et eksemplar af årsregnskabet kan det stadig rekvireres hos undertegnede. JOHN LØWE KASSERER

13 FAMILIE Gå hjem møde med en psykolog Onsdag den 21. september 2011 kl Kulsviergården Pibe Møllevej 7, Alsønderup, 3400 Hillerød. Kære allesammen Igen i år har vi overtalt Psykolog Susanne Ohrt til at komme for at fortælle om hvilke vanskeligheder, der kan opstå i familien, når et af dens medlemmer får parkinson. Vi prøver i år at holde det på en hverdagsaften. Så håber vi der er rigtig mange, der kan være med. Vi forstår familien i denne sammenhæng bredt, dvs bofælle, voksne børn, men også gode venner og gode naboer. Susanne plejer også at have værktøjer med til at prøve at mildne nogle af problemerne. Kom ved tiden og start med en kop kaffe. Derpå starter Susanne kl 17, og vi går ud fra at vi også får nogle gode gruppediskussioner. Kl stopper Susanne, og får vi lejlighed til at nyde Alsønderups gode mad. Og så er ordet ellers frit så længe vi orker. Vi ses Marie og Ole Tilmelding til Gurli eller Ole mindst 5 dage før eller eller

14 Møde for aktive frivillige Kulsviergården i Alsønderup Pibe Møllevej 7. Hillerød. I oktober holdes der i stil med sidste år, et informationsmøde med de aktive frivillige. Et dialog møde hvor bestyrelses kan få information ude fra cafeerne og aktive områder. Hvad vi skal arrangere for medlemmerne? Og selvfølgelig også information fra bestyrelsen.. Så overvej allerede nu hvad du kan deltage med. Der vil blive udsendt separat indbydelse til de involverede. Er der nogle der vil være med i mere planlægning, så ring til Ole Maymann. GÅ HJEM MØDE. Især for nye medlemmer, men gamle er også velkomne. Med Neurolog Holger Jespersen TIRSDAG DEN 25. OKTOBER 2011 Kl Kulsviergården i Alsønderup Pibe Møllevej 7. Hillerød. Vi prøver lidt nyt med hensyn til tidspunktet. De arbejdsramte kan nok lige nå det. NÆRMERE I NÆSTE NUMMER. 14

15 DANSE / SYNGE / JULEMØDE TIRSDAG 29. november 2011 kl Kulsviergården i Alsønderup Pibe Møllevej 7. Hillerød. Vi vil prøve at lave det lidt aktivt. Så det er helt sikkert du kommer til at synge og lære nye danse. NÆRMERE I NÆSTE NUMMER Annonce for møde. Forskningsmøde om fremtidens behandling af Parkinson (den 20 sep, kl 18 i aud A, Glostrup hospital). Forskningsgruppen afholder et møde om Stamcellebehandling og om Genterapi med forskere fra den internationalt kendte Parkinson forskergruppe i Lund. Vi har inviteret Paul Rosenblad og Gesini Paul. Der vil blive omtalt såvel aktuel forskning i laboratoriet, som den kliniske behandling Stamcelleforedraget vil omfatte dels de kliniske forsøg, der lige nu foregår på Europæisk basis med stamceller fra aborterede fostre, dels vil der blive omtalt laboratorieforsøg med ips-manipulerede humane stamceller. Genterapien omfatter forsøg med indgivelse af et et enzym, der omdanner L-Dopa til Dopamin, så man i teorien skal kunne få en jævn dopamin tilførsel uden at spise medicin. Metoden har nu været benyttet i over 200 patienter på verdensbasis og Lund regner med at starte i (nærmere om genterapi i næste nummer). Hilsen Forskningsgruppen Foredragene foregår på langsomt skandinavisk. Tilmelding til foredragene er nødvendig (landsforeningen hjemmesiden) Eller ring.. 15

16 11. april. Den internationale Parkinson dag. Da arrangementer i forbindelse med den internationale Parkinson dag den 11. var aflyst, blev kredsene opfordret til at promovere Parkinson foreningen på andre måder. Vi gik sammen med Linedance 3000 i Helsingør, og det lykkedes os at få en helsides omtale i Helsingør dagblad. Artiklen gik hovedsagelig på det opstartede samarbejde om at få Parkinson diagnostiserede ud og røre sig. Gerne i forbindelse med dans. Hvis I Googler Parkinson i forbindelse med Linedance, vil I få en masse artikler og billeder. Det er blevet meget populært verden over. Måske mest i USA, men vi er da også med. Her et par billeder fra dagen på Helsingør Bycenter hvor Parkinson holdet og de øvede gav lidt opvisning til ære for avisen og publikum.. 16

17 Birkerød den Rapport fra forskningsgruppen vinter-forår Tidligere har jeg fortalt om, at jeg arbejder i parkinsonforeningens forskningsgruppe. Dens formål er at orientere HB om, hvad der sker på forskningsområdet for Parkinsonsygdommen så godt, som vi nu som lægfolk, er i stand til det. Vi håber også dermed at medvirke til at give Parkinson foreningen en mere aktiv profil. Gruppen består i dag i dag af mig som formand, af landsformanden og nogle meget interesserede medlemmer af foreningen. Jeg er blevet formand i kraft af, at jeg tidligere i mit arbejdsliv har beskæftiget mig med medicinudvikling og biokemi. Aktiviteter Hovedfokus i den forløbne periode har været stamcellearbejde og genterapi: Vi har arrangeret et møde med Xcell Tyskland og med professor Jens Zimmer fra Odense. XCell er et kommercielt firma, der foretager stamcelle transplantation med patientens egen knoglemarv. Det var helt klart ud fra diskussionerne, at Jens Zimmer ikke mente at stamcellerne havde nogen chance for at nå patienternes hjerne og endnu mindre at vokse sig fast. Det blev fremført fra firmaets side, at en del patienter faktisk fik det bedre. Herimod blev der argumenteret, at det var patienternes eget skøn og placebo effekten er på 23 %. Mødet foregik på Glostrup sygehus og blev overværet af ca. 120 medlemmer af Parkinsonforeningen. Dette møde gav os blod på tanden, og da vi havde hørt og læst, at der foregik en hel del forskning i Lund tog vi 5 medlemmer af gruppen over at besøge dem efter at have fået en kontakt med den særdeles kendte parkinsonforsker professor Per Odin.. 17

18 Vi havde et glimrende møde: Først hørte vi om, hvordan man har arrangeret Parkinson behandlingen i Lund. Det drejer sig primært, om at prøve at opfylde patientens ønsker. Eks: Har man problemer med at sove er det det,som man må tage fat på. Derpå var der forskningsforedrag ved Patrick Brundin og Carl Rosenblad, om henholdsvis stamcelle forskning og klinik og om genterapi. Vi arrangerer som konsekvens af mødet i Lund et møde for medlemmerne den 20. september med disse 2 emner på programmet og med foredragsholdere fra Lund. I det hele taget vil vi også fortsætte med at arrangere stormøder for medlemmer. I november prøver vi at få et politisk møde om hvorvidt vi har råd til parkinson behandlingen. Ca. 500 patienter i Sverige har fået afslag på DBS behandling eller Duodopa pumpe af økonomiske årsager. Det kender vi endnu ikke i Danmark men det kan hurtigt blive aktuelt. Vi drøfter også andre emner i gruppen og vender tilbage. Vi håber at I også vil få glæde af vores stormøder Mange hilsener Marie.. 18

19 Kære I som lever med Parkinson som diagnose - eller pårørende. Jeg fik diagnosen Parkinson den 2. november sidste år. Det tog lidt tid at forlige sig med at have en diagnose, som jeg skal leve med resten af mit liv. Altså en husven, hr. Parkinson ;). Nu er jeg gået i gang med at skrive en bog om ham og et tilbageblik på de sidste seks år, hvor jeg kan se, at han har været følgesvend - det jeg troede var Mr. Stress eller Mr. Old Age - viste sig at være Mr. Parkinson ;). Jeg har Parkinson Hypokinesi. Bogen, der ikke er en lærebog, ikke en fagbog, men en bog at blive klog af, en bog fuld af humor, ægthed og visdom, en bog der opfordrer til at tage fysiske og mentale forandringer alvorligt og i tide, ikke undskylde med at jeg er jo aldrig syg, og det går nok over. En bog der opfordrer til at ville og leve livet. Bogen udkommer til efteråret på dansk og engelsk Der er flere bøger på markedet, men de har ikke haft det indhold, jeg har søgt. Af natur er jeg et engageret menneske med et lyst sind og er meget erhvervsaktiv - og ønsker at fortsætte med dette. Bogen vil (med humor) fortælle mit forløb til dato, have et afsnit med korte fortællinger af forløb fra Parkinson-diagnosticerede (for at belyse, hvor forskelligartede symptomerne er og forløbet har været) og et afsnit med pårørende-fortællinger, hver på 3-5 sider. Et række spørgsmål (spørgeskema) indgår som en del af teksten. Herudover en kort opdateret fakta del. Samt gode råd til håndtering af diagnosen m.m.. Jeg har allerede fået tilsagn fra flere Parkinson diagnosticerede og deres pårørende, men mangler kontakt til en eller to kvinder, hvis mænd også kunne tænke sig at bidrage til bogen. Den ene kvinde skal helst være mellem år. Tekst bidraget være enten på skrift eller ved interview. Er der nogen af jer, der synes dette kunne være interessant? Eller kender I nogen hører jeg meget gerne fra jer. De bedste hilsner Regitze Schmidt, Tekstforfatter, forfatter og forlagsredaktør Mail: Telefon:

20 . 20

21 NETVÆRK FOR KRONISK SYGE OG HER TEKSTEN, SÅ MAN KAN LÆSE DEN Netværk for pårørende til alvorligt kronisk syge Har du brug for et pusterum blandt ligesindede? Ideen med netværksgruppen er at skabe et rum til samtale, om de udfordringer man møder i dagligdagen som pårørende til en alvorligt kronisk syg. I netværksgruppen taler vi f.eks. om bekymringer for fremtiden, sorgen over at ens nærmeste er alvorligt syg, eller det at man som pårørende af og til har behov for fridage. Netværksgruppen mødes over 8 gange i Frivilligcentret i Holte. Første møde er d. 3. maj kl Deltagelse er gratis. Der vil være tilknyttet en tovholder til gruppen. Der afholdes en kort samtale med alle deltagere i gruppen inden den oprettes. Få mere information i Frivilligcentret. Frivilligcenter & Selvhjælp Rudersdal Skovgærdet Holte Tlf.nr.: mail Marts

22 Cafeerne i området. Helsingør: Vi mødes den 1. mandag i måneden i Fiolgade 17 C. Der er åbent fra kl Alle er velkomne Kontakt Ulla Andreasen eller Ole Maymann Fredensborg: 2. mandag i ulige måneder. Fælleshuset, Baunebjergvej 11 i Humlebæk Kontakt Birgit Frederikssund: 1. tirsdag i måneden. Lundevej 48. Kontakt Anita Hørsholm; Pårørende Klub Hørsholm Jessie Olesen

23 Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Esrumvej 333 B 3000 Helsingør Formand Ole Maymann Esrumvej 333 B 3000 Helsingør Tlf Næstformand Marie Johannessen Lindebakken Birkerød Tlf Kasserer John Løwe Mikkelborg Park th 2970 Hørsholm Bestyrelsesmedlem Ib Andersen Stokholmsvej Espergærde Tlf Bestyrelsesmedlem Jens M. Larsen Egevang Gilleleje Tlf Bestyrelsesmedlem Torben Thilqvist Farum Stationstorv Farum Tlf: Suppleant Tilmelding Gurli Andersen Breelteparken Hørsholm. Tlf Aktiv frivillig Tilmelding Daisy Lindstrøm Nyhusevej Hillerød Tlf: Suppleant Bent Vindelin Storevang 8 B 3460 Birkerød Tlf Suppleant Susanne Bøggild Stengade 25, 2. mf 3000 Helsingør Tlf

24 Afsender: Dansk Parkinsonforening. Nordsjællandskredsen Esrumvej 333 B, 3000 Helsingør. Huskeseddel til opslagstavlen. September 20. Forskningsmøde om fremtidens behandling af Parkinson på Glostrup Hospital September 21. Familie møde med en psykolog Oktober: XX. Møde for aktive frivillige Oktober: 25. Gå hjem møde for nye medlemmer med neurolog Holger Jespersen November 29. Danse / Synge / Jule møde

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2011. Nr. 3. Medlemsinfo

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2011. Nr. 3. Medlemsinfo Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen August 2011. Nr. 3. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: Adresser, mail og telefon på side 19. Leder: 3 Ansvarshavende: Ole Maymann Psykologisk møde 6 Redaktion:

Læs mere

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2013. Nr. 3. Medlemsinfo

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2013. Nr. 3. Medlemsinfo P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen August 2013. Nr. 3. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: side: Se side 23. Leder 3 Ansvarshavende: Generalforsamling 6 Ole Maymann Medlemsmøde 14 Orientering

Læs mere

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen May 2015. Nr. 2

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen May 2015. Nr. 2 Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen May 2015. Nr. 2 Medlemsinfo Kredsbestyrelse: Adresser og telefonnumre findes på side 23. Ansvarshavende Redaktør: Ole Maymann. Stof til bladet: Sendes til Ole Maymann.

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

2012 Årsrapport For SIND Nordsjælland Kredsens virke.

2012 Årsrapport For SIND Nordsjælland Kredsens virke. SIND-Nordsjælland Kredsen Milnersvej 13 B 3400 Hillerød Hjemmeside www.sindnordsjaelland.dk Formand Kim Kjelgaard Gasværksvej 45 3390 Hundested Tlf. 51 62 85 73 Mail km.kjelgaard@gmail.com 2012 Årsrapport

Læs mere

Fastelavn er mit navn..

Fastelavn er mit navn.. Nr. 1 Februar 2014 26. årgang Fastelavn er mit navn.. Indhold Lidt fra formanden 3 Det nytter!!! 4 Indkaldelse til generalforsamling 5 PARKINSONSKOLEN SYD Tal om demens! 6 Motionens betydning for parkinsonramte

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 140

GBFbladet Medlemsorientering nr. 140 GBFbladet Medlemsorientering nr. 140 36. Årgang. Nr. 4 November 2011 ISSN 0907-7421 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 29. årgang Marts 2012 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 1/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekend for 25-40 årige: Huntingtons Sygdom og et positivt

Læs mere

LHC-nyt. 25. årgang December 2008 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 4/08

LHC-nyt. 25. årgang December 2008 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 4/08 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 25. årgang December 2008 Nr. 4 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 4/08 1 Indhold Formanden har ordet... 3 ACR16: Den nye medicin til behandling af HC... 4 HC-forsknings

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang Juni 2004 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Bestyrelsens beretning for 2003/04... 3 Referat af generalforsamling... 7 Nordisk konference om HC 17.-18.

Læs mere

Fra Temadagene 9.-10. november 13

Fra Temadagene 9.-10. november 13 Fra Temadagene 9.-10. november 13 No. 4 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer fremover: Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

34. årgang, juni 2014 nr. 2

34. årgang, juni 2014 nr. 2 34. årgang, juni 2014 nr. 2 Parkinsonramte kæmper med meget mere end rystelser og muskelstivhed. Det viser den hidtil største danske undersøgelse af de skjulte sider af sygdommen - de non-motoriske symptomer.

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

31. årgang Vinter Nr. 4

31. årgang Vinter Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Vinter Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4 - vinter 2014-2015 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for unge... 4 Ægtefælle/samleverdag

Læs mere

Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds. Nr. 3 Medlemsinfo 2013. Medlemsinfo Nr. 4 2009. Medlemsinfo

Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds. Nr. 3 Medlemsinfo 2013. Medlemsinfo Nr. 4 2009. Medlemsinfo Parkinsonforeningen Storkøbenhavns kreds Nr. 3 2013 Nr. 4 2009 August 2013 22. årgang nr. 3 1 Nr. 3 2013 Redaktion Ulla Mikkelsen Inge Rasmussen Bodil Klinke Gitte Ravn Artikler sendes til: Inge Rasmussen

Læs mere

Lungenyt. Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne

Lungenyt. Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne Tema: Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne I denne udgave af Lungenyt sætter vi fokus på, hvorfor lungesygdomme ikke er med på forsikringsselskabernes lister over kritiske sygdomme. nr. 4 september

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Årgang 63 nr. 4 maj 2005. Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening

Årgang 63 nr. 4 maj 2005. Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening LUNGEFORENINGEN LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE BOSERUP MINDE Årgang 63 nr. 4 maj 2005 Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 63 juni 2007. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød

Nyhedsbrev. Nr. 63 juni 2007. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød Nyhedsbrev Nr. 63 juni 2007 Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød Indhold: Kære medlemmer... 3 Levevilkårsundersøgelsen At leve med MS... 3 Workshop med

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Der var engang - Sådan begynder mange eventyr

Der var engang - Sådan begynder mange eventyr Nr.1 Februar 2012 24. årgang Der var engang - Sådan begynder mange eventyr Se mere om turen på bagsiden I virkelighedens verden inviterer Parkinsonforeningen Fyn dig på en eventyrlig rejse i Brdr. Grimms

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Juni 2007 Praktiske oplysninger Redaktionen Kenneth Jørgensen Nikolaj Højberg Klaus Hougaard Kirstine Nielsen Kontaktmail: inspirator@forfatterhaab.dk Er du interesseret i at annoncere i Inspirator? Så

Læs mere