Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Maj Nr. 2. Medlemsinfo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Maj 2011. Nr. 2. Medlemsinfo"

Transkript

1 Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Maj Nr. 2. Medlemsinfo

2 Kredsbestyrelsen Indhold: Adresser, mail og telefon på side 23. Leder: 3 Ansvarshavende: Udskudt møde 5 Ole Maymann Afholdte møder 6 Redaktion: Ole Maymann Generalforsamling 7 Marie Johannessen Økonomien 11 Stof til bladet: Sendes til: Familiemøde 13 Ole Maymann Gå hjem møde 14 Julemøde / Stamcelle forskning 15 Forsiden: Tulipaner Linedance 16 Forskningsgruppen 17 Udgivet af: Parkinsonforeningen Ny Bog? 19 Nordsjællandskredsen. Oplag 650 Kronisk sygdom 20 Telefonnumre 23 Huskeseddel 24. 2

3 Kære venner. Formandens leder: Så studsede jeg over denne overskrift da jeg skrev den. Er I mine venner, eller er I medlemmer af den forening hvor jeg tilfældigvis er formand. Efter 5-6 år i foreningen syntes jeg at jeg har fået et mere afslappet og fortroligt forhold til mange af jer, så jeg beholder helt sikkert overskriften venner. Så er den generalforsamling overstået. Den gik efter planen. Kun er jeg lidt overrasket over at der ikke mødte flere frem. De foregående år har vi været mellem 50 og 60. Så vi i bestyrelsen funderede lidt. Er det stedet, er det prisen for at deltage i middagen, eller er det noget helt andet der denne gang gjorde at vi kun var 36. Vores eneste konklusion er, at vi skal passe på med at tage for stor egenbetaling. Udgiften til foreningen er stor nok i forvejen. Efter generalforsamlingen holdt vi bestyrelses møde og konstituerede os på samme måde som foregående år. Så listen over bestyrelsesmedlemme bag i bladet er den samme som i de foregående blade. Som det også fremgår af bladet, lavede vi en oversigt over møderne i efteråret og vinteren. Vi fortsætter lidt i samme stil, men koncentrerer os måske lidt om arrangementer for nyere medlemmer, hvortil alle andre selvfølgelig er yderst velkomne. Familiemødet i september er sponsoreret af VELUX fonden, og skal derfor afholdes nogenlunde som beskrevet i ansøgningen.. 3

4 En erfaren Parkinson psykolog går lidt tættere på problemet når Mr. Parkinson blander sig i familien. Der er tid til kaffepauser, og en frokost bagefter således at man får tid til at snakkke med ligesindede. Der skal afleveres rapport før man får støtte pengene udbetalt. Mødet for nyere medlemmer i oktober, er sponsoret af kommunernes 18 midler. Så her skal vi også holde os lidt til beskrivelsen i ansøgningen. Vi vil udbygge det traditionelle velkomstmøde for nydiagnostiserede med lidt bredere information og hyggelige omgivelser, end bare lige et foredrag af en neurolog. Mødet for aktive frivillige skal gentages. Her kan bestyrelsen få ideer til i hvilken retning vi skal arbejde, og omvendt kan vi måske involvere nogle til langsomt at indgå i bestyrelsen. Husk på at formanden nævnte at han tog posten endnu een periode mere, så måtte der afløsning til. Hvis aktivitetsniveauet skal holdes må der friske medlemmer til. Efter opfordring på generalforsamlingen, prøver vi lidt med en anden stil. Der var opfordring til at holde en danse aften. Måske fordi der var Jazz musik til generalforsamlingen, men da det er det sidste møde i året, kombinerer vi det nok lidt med sang og julehygge. Det er jeg spændt på hvordan i modtager. Derefter tager vi de mere traditionelle møder med en neurolog eller anden form for faglig oplysning.. 4

5 Landsforeningen omtaler at man vil være mere hjemmeside og internetorienteret. Det er nok en rigtig vej frem, selv om mange af os hører til de lidt ældre. Men erfaringen er netop at vores aldersgruppe år, er blevet betydelig mere aktiv med komputer og internet de seneste år. Der skulle allerede have været introduceret en ny hjemmeside, men jeg har endnu ikke set de store ændringer. Sådan noget med store IT projekter er vist altid bagefter. Jeg har ellers ikke lige de store nyheder fra landsforeningen. Der rapporteres dog at det går en smule bedre end planlagt med hensyn til økonomien, og som de foregående år, er man ikke bekendt med nogle arvebeløb eller store donationer. Vi må klare os selv. Men der bliver foreløbig ingen kontingent stigninger. Velkommen til endnu en sæson. Ole Maymann. 5

6 Afholdte medlemsmøder: Mødet den 22. februar med Ulla Buhl var særdeles velbesøgt. Der var omkring 50 medlemmer tilstede. Ulla talte om kroppen og Mr. Parkinson, at funktionerne påvirker hinanden, spise og fordøjelses problemer og muligheden for selv at gribe ind i din hverdag. Mødet den 7. april i samarbejde med Københavns omegn med emnet Wearing Off var kun besøgt af 3 eller 4 medlemmer fra nordsjælland. Et godt møde om de traditionelle problemer med Helle Thagesen og Orion Pharma, men det er lidt uvant for os at tage til København. Andre aktiviteter: Marie Johannessen og Jens M. Larsen deltog i Hovedbestyrelsesmødet den 30. april. Indlagt i HB mødet var en orientering om genterapi ved Marie Johannessen. Møderne omkring den internationale Parkinsondag var aflyst i år grundet økonomien. Til gengæld holdt vores ambassadør Simon Rosenbaum 60 års jubilæum med en forestilling i København. Det var virkeligt pengene værd, og så gik de endda til et godt formål. Kunsten stiger blev holdt i Herning, og var igen en success. Jyderne samler mindst lige så mange mennesker til den slags arrangementer som os på sjælland.. 6

7 Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Generalforsamling 2011 Referat Tid og sted Lørdag den26.marts 2011 kl Kulsviergården, Alsønderup Dagsorden 1.Valg af dirigent 2. Beretning ved formanden 3. Regnskab v/kassereren 4. Valg af bestyrelse for 2 år iflg. vedtægternes 4 5. Valg af suppleanter 6. Indkomne forslag 7- Eventuelt 1. Valg af dirigent Ulla Buhl valgtes til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 2. Formandens beretning Herefter fik formanden Ole Maymann ordet og gennemgik det forløbne år. Der har været afholdt 5 ordinære medlemsmøder med følgende emner: En afslappet aften med bestyrelsen med drøftelse af diverse emner. Arrangement for nydiagnosticerede med neurologen Dominick Rizzi. En aften om Apo-go pennen ved overlæge Tove Henriksen, støttet af Annette Jensen fra C4 Videncenter. Rapport fra World Parkinson Conference i Skotland ved audiologen Maja Dal. Og sluttelig en aften om fysiske problemer ved Ulla Buhl. Også i år har der været temamøde om Parkinson i familien ved psykologen Susanne Ohrt.. 7

8 Desuden har der været møde med bestyrelsen for de aktive frivillige om idéer og muligheder i arbejdet, bl.a. om caféerne. Bestyrelsen har holdt 9 møder og desuden har formand og næstformand været meget aktive i både Landsforeningen og Hovedstadsregionen. Der har været udsendt 4 numre af Medlemsinfo. Det har været overvejet om bladet kan udsendes via mail. Caféerne i Frederikssund, Hørsholm, Humlebæk og Helsingør fungerer rimelig godt. Der har været fremsat ønsker om yderligere gruppedannelser fra to medlemmer dog uden resultat. Som resultat af den vigende økonomi i landsforeningen er overførslen herfra reduceret med 25 %. Kredsen har selv hentet øremærkede donationer på kr. og der opkræves nu betaling for serveringen ved arrangementerne. Mødestederne koster også penge, selvom Alsønderup er måske lidt dyrere end Grønnegade, men der er så andre fordele. Ved at skifte trykkeri forventes der en besparelse på ca. kr. 5.ooo. Fra den positive side nævntes, at der er skaffet penge til aktiviteterne udefra og at næstformanden har deltaget aktivt både i forretningsudvalget ( FU ) og i stamcelleforskningsgruppen. Af planlagte aktiviteter blev der nævnt: Et møde i september om stamcelleforskningen. linedancegruppe i Helsingør sammen med foreningen Linedance Parkinsonfysioterapi bliver mere og mere almindeligt. Nordsjællandskredsen regnes faktisk for en af de mere aktive i landet.. 8

9 Økonomien for det kommende år er i orden og der er planer om familiemøde med en psykolog, møder for nye medlemmer, for nydiagnosticerede, med neurologer og en dag for de aktive frivillige. Andre ønsker og idéer er også velkomne. Medlemstallet i kredsen er stigende til trods for den kontingentstigning som Landsforeningens problemer har medført. Formanden var derfor villig til genvalg. Herefter åbnede dirigenten for diskussion af beretningen. Et medlem stillede forslag om en sommertur. Det foresloges at spare på udgiften til Medlemsinfo ved at udsende bladet via mail. Det oplystes, at et lignende forslag omkring Parkinson Nyt har været drøftet i hovedbestyrelsen, men at der foreløbig ikke var ønske herom. Medlemsaften med musik, sang og dans efterlystes. Beretningen godkendtes herefter med akklamation. 3. Regnskab v/ kassereren Kassereren John Løwe gennemgik regnskabet for kalenderåret Regnskabet balancerer med et overskud på kr ,36 kr. Årets resultat rostes, men det fremførtes fra et medlem at der ikke nødvendigvis burde tilstræbes et overskud. Regnskabet godkendtes herefter. Budgettet for 2011 blev ligeledes gennemgået. 4. Valg af bestyrelse for 2 år Formanden Ole Maymann genopstillede og valgtes. Han er desuden født medlem af hovedbestyrelsen. Næstformanden Marie Johannessen var ligeledes villig til genvalg og valgtes, også som medlem af hovedbestyrelsen. Kassereren John Løwe genvalgtes. Bestyrelsesmedlem Jens M. Larsen genvalgtes ligeledes, også som suppleant til hovedbestyrelsen.. 9

10 5. Valg af suppleanter for 1 år Gurli Andersen, Susanne Bøggild og Bent Vindelin valgtes. 6. Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag inden fristens udløb 7. Eventuelt Leif Rostgaard, der er pårørende, deltager som repræsentant for kredsen i Dansk Handicapforenings møder. Han meddelte at han var villig til at viderebringe ønsker og forslag, evt. via Ole Maymann. På et spørgsmål om hvilke ændringer, der evt. overvejedes omkring Parkinson Nyt, fortalte Ole at der kun skal komme 4 nr. pr. år mod nu 6, og at sidetallet reduceres. Ulla Buhl fortalte at 4 af de danske Parkinsontæpper var sendt videre til det store internationale tæppe, men at de øvrige var blevet til èt tæppe, der kan lånes til arrangementer ude i landet. Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet.formanden takkede for god ro og orden og udbragte et trefoldigt hurra for Parkinsonforeningen og Nordsjællandskredsen. Ole Maymann Ulla Buhl Susanne Bøggild formand dirigent referent Referatet er underskrevet og sendt til landsforeningen. 10

11 LIDT OM KREDSENS ØKONOMI. På generalforsamlingen den 26. marts blev kredsens årsregnskab for 2010 gennemgået. Her følger et sammendrag. ÅRSREGNSKABET består, udover godkendelser fra kredsens ledelse samt kredsens revisor, af RESULTATOPGØRELSE 1/1 31/ og BALLANCE 31./ RESULTATOPGØRELSE 1/1 31/ også kaldet driftsregnskabet afspejler periodens indtægter og udgifter samt overskud eller underskud. INDTÆGTERNE på ca kr. består hovedsagelig af kredsens andel af medlemskontingentet på ca samt gaver og donationer på ca , og ikke mindst deltagerbetaling på ca. 9000, som vi opkræver ved større arrangementer. UDGIFTERNE på ca kr. består i store træk af møder og medlemsaktiviteter på ca kr. samt udgivelse af vort blad på ca kr. ÅRETS RESULTAT er et overskud på kr., hvilket ligger indenfor de tilsigtede rammer. BALANCEN PR. 31/ også kaldet status, er et øjebliksbillede af aktiverne i vort tilfælde kr. og af passiverne som består af egenkapitalen primo plus. 11

12 årets resultat kr. i alt , hvilket afbalancerer årsregnskabet. Til at lette den regnskabsmæssige forståelse en lille smule, skal det nævnes, at balancen pr. 31/ er et øjebliksbillede denne dag af aktiver og passiver. Sammenholder vi dette øjebliksbillede med det tilsvarende øjebliksbillede balancen pr. 31/ vil forskellen på disse to øjebliksbilleder nøjagtigt afspejle årets aktiviteter i resultatopgørelsen 1/1 31/ Skulle enkelte medlemmer ønske et eksemplar af årsregnskabet kan det stadig rekvireres hos undertegnede. JOHN LØWE KASSERER

13 FAMILIE Gå hjem møde med en psykolog Onsdag den 21. september 2011 kl Kulsviergården Pibe Møllevej 7, Alsønderup, 3400 Hillerød. Kære allesammen Igen i år har vi overtalt Psykolog Susanne Ohrt til at komme for at fortælle om hvilke vanskeligheder, der kan opstå i familien, når et af dens medlemmer får parkinson. Vi prøver i år at holde det på en hverdagsaften. Så håber vi der er rigtig mange, der kan være med. Vi forstår familien i denne sammenhæng bredt, dvs bofælle, voksne børn, men også gode venner og gode naboer. Susanne plejer også at have værktøjer med til at prøve at mildne nogle af problemerne. Kom ved tiden og start med en kop kaffe. Derpå starter Susanne kl 17, og vi går ud fra at vi også får nogle gode gruppediskussioner. Kl stopper Susanne, og får vi lejlighed til at nyde Alsønderups gode mad. Og så er ordet ellers frit så længe vi orker. Vi ses Marie og Ole Tilmelding til Gurli eller Ole mindst 5 dage før eller eller

14 Møde for aktive frivillige Kulsviergården i Alsønderup Pibe Møllevej 7. Hillerød. I oktober holdes der i stil med sidste år, et informationsmøde med de aktive frivillige. Et dialog møde hvor bestyrelses kan få information ude fra cafeerne og aktive områder. Hvad vi skal arrangere for medlemmerne? Og selvfølgelig også information fra bestyrelsen.. Så overvej allerede nu hvad du kan deltage med. Der vil blive udsendt separat indbydelse til de involverede. Er der nogle der vil være med i mere planlægning, så ring til Ole Maymann. GÅ HJEM MØDE. Især for nye medlemmer, men gamle er også velkomne. Med Neurolog Holger Jespersen TIRSDAG DEN 25. OKTOBER 2011 Kl Kulsviergården i Alsønderup Pibe Møllevej 7. Hillerød. Vi prøver lidt nyt med hensyn til tidspunktet. De arbejdsramte kan nok lige nå det. NÆRMERE I NÆSTE NUMMER. 14

15 DANSE / SYNGE / JULEMØDE TIRSDAG 29. november 2011 kl Kulsviergården i Alsønderup Pibe Møllevej 7. Hillerød. Vi vil prøve at lave det lidt aktivt. Så det er helt sikkert du kommer til at synge og lære nye danse. NÆRMERE I NÆSTE NUMMER Annonce for møde. Forskningsmøde om fremtidens behandling af Parkinson (den 20 sep, kl 18 i aud A, Glostrup hospital). Forskningsgruppen afholder et møde om Stamcellebehandling og om Genterapi med forskere fra den internationalt kendte Parkinson forskergruppe i Lund. Vi har inviteret Paul Rosenblad og Gesini Paul. Der vil blive omtalt såvel aktuel forskning i laboratoriet, som den kliniske behandling Stamcelleforedraget vil omfatte dels de kliniske forsøg, der lige nu foregår på Europæisk basis med stamceller fra aborterede fostre, dels vil der blive omtalt laboratorieforsøg med ips-manipulerede humane stamceller. Genterapien omfatter forsøg med indgivelse af et et enzym, der omdanner L-Dopa til Dopamin, så man i teorien skal kunne få en jævn dopamin tilførsel uden at spise medicin. Metoden har nu været benyttet i over 200 patienter på verdensbasis og Lund regner med at starte i (nærmere om genterapi i næste nummer). Hilsen Forskningsgruppen Foredragene foregår på langsomt skandinavisk. Tilmelding til foredragene er nødvendig (landsforeningen hjemmesiden) Eller ring.. 15

16 11. april. Den internationale Parkinson dag. Da arrangementer i forbindelse med den internationale Parkinson dag den 11. var aflyst, blev kredsene opfordret til at promovere Parkinson foreningen på andre måder. Vi gik sammen med Linedance 3000 i Helsingør, og det lykkedes os at få en helsides omtale i Helsingør dagblad. Artiklen gik hovedsagelig på det opstartede samarbejde om at få Parkinson diagnostiserede ud og røre sig. Gerne i forbindelse med dans. Hvis I Googler Parkinson i forbindelse med Linedance, vil I få en masse artikler og billeder. Det er blevet meget populært verden over. Måske mest i USA, men vi er da også med. Her et par billeder fra dagen på Helsingør Bycenter hvor Parkinson holdet og de øvede gav lidt opvisning til ære for avisen og publikum.. 16

17 Birkerød den Rapport fra forskningsgruppen vinter-forår Tidligere har jeg fortalt om, at jeg arbejder i parkinsonforeningens forskningsgruppe. Dens formål er at orientere HB om, hvad der sker på forskningsområdet for Parkinsonsygdommen så godt, som vi nu som lægfolk, er i stand til det. Vi håber også dermed at medvirke til at give Parkinson foreningen en mere aktiv profil. Gruppen består i dag i dag af mig som formand, af landsformanden og nogle meget interesserede medlemmer af foreningen. Jeg er blevet formand i kraft af, at jeg tidligere i mit arbejdsliv har beskæftiget mig med medicinudvikling og biokemi. Aktiviteter Hovedfokus i den forløbne periode har været stamcellearbejde og genterapi: Vi har arrangeret et møde med Xcell Tyskland og med professor Jens Zimmer fra Odense. XCell er et kommercielt firma, der foretager stamcelle transplantation med patientens egen knoglemarv. Det var helt klart ud fra diskussionerne, at Jens Zimmer ikke mente at stamcellerne havde nogen chance for at nå patienternes hjerne og endnu mindre at vokse sig fast. Det blev fremført fra firmaets side, at en del patienter faktisk fik det bedre. Herimod blev der argumenteret, at det var patienternes eget skøn og placebo effekten er på 23 %. Mødet foregik på Glostrup sygehus og blev overværet af ca. 120 medlemmer af Parkinsonforeningen. Dette møde gav os blod på tanden, og da vi havde hørt og læst, at der foregik en hel del forskning i Lund tog vi 5 medlemmer af gruppen over at besøge dem efter at have fået en kontakt med den særdeles kendte parkinsonforsker professor Per Odin.. 17

18 Vi havde et glimrende møde: Først hørte vi om, hvordan man har arrangeret Parkinson behandlingen i Lund. Det drejer sig primært, om at prøve at opfylde patientens ønsker. Eks: Har man problemer med at sove er det det,som man må tage fat på. Derpå var der forskningsforedrag ved Patrick Brundin og Carl Rosenblad, om henholdsvis stamcelle forskning og klinik og om genterapi. Vi arrangerer som konsekvens af mødet i Lund et møde for medlemmerne den 20. september med disse 2 emner på programmet og med foredragsholdere fra Lund. I det hele taget vil vi også fortsætte med at arrangere stormøder for medlemmer. I november prøver vi at få et politisk møde om hvorvidt vi har råd til parkinson behandlingen. Ca. 500 patienter i Sverige har fået afslag på DBS behandling eller Duodopa pumpe af økonomiske årsager. Det kender vi endnu ikke i Danmark men det kan hurtigt blive aktuelt. Vi drøfter også andre emner i gruppen og vender tilbage. Vi håber at I også vil få glæde af vores stormøder Mange hilsener Marie.. 18

19 Kære I som lever med Parkinson som diagnose - eller pårørende. Jeg fik diagnosen Parkinson den 2. november sidste år. Det tog lidt tid at forlige sig med at have en diagnose, som jeg skal leve med resten af mit liv. Altså en husven, hr. Parkinson ;). Nu er jeg gået i gang med at skrive en bog om ham og et tilbageblik på de sidste seks år, hvor jeg kan se, at han har været følgesvend - det jeg troede var Mr. Stress eller Mr. Old Age - viste sig at være Mr. Parkinson ;). Jeg har Parkinson Hypokinesi. Bogen, der ikke er en lærebog, ikke en fagbog, men en bog at blive klog af, en bog fuld af humor, ægthed og visdom, en bog der opfordrer til at tage fysiske og mentale forandringer alvorligt og i tide, ikke undskylde med at jeg er jo aldrig syg, og det går nok over. En bog der opfordrer til at ville og leve livet. Bogen udkommer til efteråret på dansk og engelsk Der er flere bøger på markedet, men de har ikke haft det indhold, jeg har søgt. Af natur er jeg et engageret menneske med et lyst sind og er meget erhvervsaktiv - og ønsker at fortsætte med dette. Bogen vil (med humor) fortælle mit forløb til dato, have et afsnit med korte fortællinger af forløb fra Parkinson-diagnosticerede (for at belyse, hvor forskelligartede symptomerne er og forløbet har været) og et afsnit med pårørende-fortællinger, hver på 3-5 sider. Et række spørgsmål (spørgeskema) indgår som en del af teksten. Herudover en kort opdateret fakta del. Samt gode råd til håndtering af diagnosen m.m.. Jeg har allerede fået tilsagn fra flere Parkinson diagnosticerede og deres pårørende, men mangler kontakt til en eller to kvinder, hvis mænd også kunne tænke sig at bidrage til bogen. Den ene kvinde skal helst være mellem år. Tekst bidraget være enten på skrift eller ved interview. Er der nogen af jer, der synes dette kunne være interessant? Eller kender I nogen hører jeg meget gerne fra jer. De bedste hilsner Regitze Schmidt, Tekstforfatter, forfatter og forlagsredaktør Mail: Telefon:

20 . 20

21 NETVÆRK FOR KRONISK SYGE OG HER TEKSTEN, SÅ MAN KAN LÆSE DEN Netværk for pårørende til alvorligt kronisk syge Har du brug for et pusterum blandt ligesindede? Ideen med netværksgruppen er at skabe et rum til samtale, om de udfordringer man møder i dagligdagen som pårørende til en alvorligt kronisk syg. I netværksgruppen taler vi f.eks. om bekymringer for fremtiden, sorgen over at ens nærmeste er alvorligt syg, eller det at man som pårørende af og til har behov for fridage. Netværksgruppen mødes over 8 gange i Frivilligcentret i Holte. Første møde er d. 3. maj kl Deltagelse er gratis. Der vil være tilknyttet en tovholder til gruppen. Der afholdes en kort samtale med alle deltagere i gruppen inden den oprettes. Få mere information i Frivilligcentret. Frivilligcenter & Selvhjælp Rudersdal Skovgærdet Holte Tlf.nr.: mail Marts

22 Cafeerne i området. Helsingør: Vi mødes den 1. mandag i måneden i Fiolgade 17 C. Der er åbent fra kl Alle er velkomne Kontakt Ulla Andreasen eller Ole Maymann Fredensborg: 2. mandag i ulige måneder. Fælleshuset, Baunebjergvej 11 i Humlebæk Kontakt Birgit Frederikssund: 1. tirsdag i måneden. Lundevej 48. Kontakt Anita Hørsholm; Pårørende Klub Hørsholm Jessie Olesen

23 Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Esrumvej 333 B 3000 Helsingør Formand Ole Maymann Esrumvej 333 B 3000 Helsingør Tlf Næstformand Marie Johannessen Lindebakken Birkerød Tlf Kasserer John Løwe Mikkelborg Park th 2970 Hørsholm Bestyrelsesmedlem Ib Andersen Stokholmsvej Espergærde Tlf Bestyrelsesmedlem Jens M. Larsen Egevang Gilleleje Tlf Bestyrelsesmedlem Torben Thilqvist Farum Stationstorv Farum Tlf: Suppleant Tilmelding Gurli Andersen Breelteparken Hørsholm. Tlf Aktiv frivillig Tilmelding Daisy Lindstrøm Nyhusevej Hillerød Tlf: Suppleant Bent Vindelin Storevang 8 B 3460 Birkerød Tlf Suppleant Susanne Bøggild Stengade 25, 2. mf 3000 Helsingør Tlf

24 Afsender: Dansk Parkinsonforening. Nordsjællandskredsen Esrumvej 333 B, 3000 Helsingør. Huskeseddel til opslagstavlen. September 20. Forskningsmøde om fremtidens behandling af Parkinson på Glostrup Hospital September 21. Familie møde med en psykolog Oktober: XX. Møde for aktive frivillige Oktober: 25. Gå hjem møde for nye medlemmer med neurolog Holger Jespersen November 29. Danse / Synge / Jule møde

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2011. Nr. 3. Medlemsinfo

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2011. Nr. 3. Medlemsinfo Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen August 2011. Nr. 3. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: Adresser, mail og telefon på side 19. Leder: 3 Ansvarshavende: Ole Maymann Psykologisk møde 6 Redaktion:

Læs mere

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Februar 2016. Nr. 1. Medlemsinfo

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Februar 2016. Nr. 1. Medlemsinfo Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Februar 2016. Nr. 1. Medlemsinfo Kredsbestyrelse: Adresser og telefonnumre findes på side 19. Ansvarshavende Redaktør: Ole Maymann. Stof til bladet: Sendes til

Læs mere

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Februar 2012. Nr. 1. Medlemsinfo

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Februar 2012. Nr. 1. Medlemsinfo P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Februar 2012. Nr. 1. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: Adresser, mail og telefon på side 19. Leder 3 Ansvarshavende: Generalforsamling 5 Ole Maymann Transport

Læs mere

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Februar 2013. Nr. 1. Medlemsinfo

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Februar 2013. Nr. 1. Medlemsinfo P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Februar 2013. Nr. 1. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: side: Se side 18. Leder 3 Ansvarshavende: Generalforsamling 6 Ole Maymann Næste medlemsmøde 9 30. april.

Læs mere

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Februar 2011. Nr. 1.

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Februar 2011. Nr. 1. Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Februar 2011. Nr. 1. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: Adresser, mail og telefon på side 23. Leder: 3 Ansvarshavende: Udskudt møde 5 Ole Maymann Kommende møder

Læs mere

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Februar 2014. Nr. 1. Medlemsinfo

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Februar 2014. Nr. 1. Medlemsinfo P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Februar 2014. Nr. 1. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: side: Se side 19. Leder 3 Ansvarshavende: Det aflyste 6 Ole Maymann familiemøde Udgivet i 550 stk.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2013. Nr. 3. Medlemsinfo

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2013. Nr. 3. Medlemsinfo P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen August 2013. Nr. 3. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: side: Se side 23. Leder 3 Ansvarshavende: Generalforsamling 6 Ole Maymann Medlemsmøde 14 Orientering

Læs mere

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. November 2012. Nr. 4. Medlemsinfo

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. November 2012. Nr. 4. Medlemsinfo P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen November 2012. Nr. 4. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: side: Adresser, mail og telefon på side 22. Leder 3 Ansvarshavende: Arrangement for 5 Ole Maymann

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2012. Nr. 3. Medlemsinfo

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. August 2012. Nr. 3. Medlemsinfo P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen August 2012. Nr. 3. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: side: Adresser, mail og telefon på side 22. Leder 3 Ansvarshavende: Foredrag 5 Ole Maymann Genterapi

Læs mere

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. December 2013. Nr. 4. Medlemsinfo

P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. December 2013. Nr. 4. Medlemsinfo P Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen December 2013. Nr. 4. Medlemsinfo Kredsbestyrelsen Indhold: side: Se side 23. Leder 3 Ansvarshavende: Medlemsmøde 6 Ole Maymann Familien i focus. 2 Medlemsmøde

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Medlemsinfo. Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Maj 2016. Nr. 2. Medlemsinfo

Medlemsinfo. Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. Maj 2016. Nr. 2. Medlemsinfo Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen Maj 2016. Nr. 2. Medlemsinfo Kredsbestyrelse: Adresser og telefonnumre findes på side 23. Ansvarshavende Redaktør: Ole Maymann Indholdsfortegnelse Leder 3 Møde-Nydiagnosticerede.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen,

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, Frederikssund, den 2. december 2015 Kære Alle Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, som kan ses nedenfor. Vi minder om vores juleafslutning søndag

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling 11.februar 2012 kl. 09.15 i Gimles Cafe Helligkorsvej 2, Roskilde Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Ib Trelby blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009 LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Juni 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Køb / salg / bytte side 2 Tag med til Fun World - Esbjerg side 3 Referat fra generalforsamling 2009 side 4+5 Bestyrelses /

Læs mere

Referat af Landsmøde den 16. april 2016

Referat af Landsmøde den 16. april 2016 Referat af Landsmøde den 16. april 2016 Pkt. 1 Birgit von der Recke blev valgt til dirigent. Jeanne Bau-Madsen var referent. Stemmetællere: Annam al- Hayali og Ulla Lunde Hansen Dirigenten konstaterede,

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007 Ordinær generalforsamling 21. marts 2007 William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen til de to foredragsholdere, Martina Henze og Henning Nørbæk. Han henviste til den udsendte

Læs mere

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen May 2015. Nr. 2

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen May 2015. Nr. 2 Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen May 2015. Nr. 2 Medlemsinfo Kredsbestyrelse: Adresser og telefonnumre findes på side 23. Ansvarshavende Redaktør: Ole Maymann. Stof til bladet: Sendes til Ole Maymann.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk e-mail: maarfrim@gmail.com OKTOBER

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat af generalforsamling DAF Lokalforeningen Københavns Vestegn

Referat af generalforsamling DAF Lokalforeningen Københavns Vestegn Referat af generalforsamling DAF Lokalforeningen Københavns Vestegn * Ordinær generalforsamling 25. marts 2015. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Finn Jørding bød velkommen og foreslog Frank Hansen som dirigent

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst.

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst. E-mail nyhedsbrev nr. 56 Cafe aften på Café Tower, kl. 18.00-20.00 Stürups Plads 1, dør 230 i Helsingør 3. marts 2016 Hver d. første torsdag i en måned er vi velkomne på restauranten til en cafeáften,

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart onsdag d. 2. april 2014 kl. 16:30 i SAS klubhus, diget 25, 2770 Kastrup Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af klubbens

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Nyhedsbrev Januar 2017 Aktivitetskalender 1. kvartal 2017 Torsdagscafé

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE 28. marts 2010 Referat af Generalforsamling afholdt onsdag d. 24. marts 2010 1. Valg af dirigent Thomas S. Lassen blev valgt som dirigent og konstaterede,

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG - Esbjerg April Februar 20072006 Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG Kom og mød Torben Seldrup, (Musikhuset Esbjerg), Axel Momme (Vestjysk Musikkonservatorium)

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen August 2010. Nr. 3.

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen August 2010. Nr. 3. Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen August 2010. Nr. 3. Medlemsinfo Indhold: side Leder ved formanden. Ole 3 Parkinson i familien. Marie 5 Forskningsgruppen. Marie 7 Ansøgning om støtte hos forskellige

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Lokalafdeling Nordsjælland

Lokalafdeling Nordsjælland Lokalafdeling Nordsjælland Nyhedsbrev 9. Årgang nummer 4 - december 2015 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe hinanden. Onsdagscafe

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. November 2015. Nr. 4. Medlemsinfo

Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen. November 2015. Nr. 4. Medlemsinfo Parkinsonforeningen Nordsjællandskredsen November 2015. Nr. 4 Medlemsinfo Kredsbestyrelse: Adresser og telefonnumre findes på side 19. Ansvarshavende Redaktør: Ole Maymann. Stof til bladet: Sendes til

Læs mere

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 5. februar 2015, kl. 19.30 I gangen v/hallen på Holmebækskolen Fremmødte: Karina Pedersen, Conny Jung, Trine Søgård, Charlotte Egebak,

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 24. februar 2008 kl Det Biovidenskabelige Fakultet Aud. 3 14

Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 24. februar 2008 kl Det Biovidenskabelige Fakultet Aud. 3 14 Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 24. februar 2008 kl. 16.00 Det Biovidenskabelige Fakultet Aud. 3 14 Der var fremmødt 15 stemmeberettigede medlemskaber. Deltagere fra bestyrelsen: Peter Lunding

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014.

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13 marts kl. 19.30 Ungdomsklubben ved Tarup skole Tarupgårdsvej 1, 5210

Læs mere

I alt 51 medlemmer, incl. bestyrelsesmedlemmer, var mødt frem ved mødets start.

I alt 51 medlemmer, incl. bestyrelsesmedlemmer, var mødt frem ved mødets start. REFERAT Emne: Årsmøde Tid: Torsdag 17. marts 2016 kl. 19.00 Sted: Arions Hus, Tulipanvej 28 A, 8240 Risskov Referent: Maja Dyremose Kopi til: Bestyrelsen, kontoret, Tove Jørvang og Børge Olesen til elektronisk

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere