Kortbestemmelser for pendlerkort Gældende fra 15. januar 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortbestemmelser for pendlerkort Gældende fra 15. januar 2017"

Transkript

1 Kortbestemmelser for pendlerkort Gældende fra 15. januar 2017 Version 1

2 Indholdsfortegnelse Kortbestemmelser for pendlerkort Om pendlerkort Hvad er et pendlerkort Sådan anvendes et pendlerkort Kortudsteder Priser og gebyrer Pendlerkort og udløb Kundetyper Forpligtelser ved brug af pendlerkort Pendlerkort til børn Børn under 15 år Børn på 15, 16 og 17 år Fornyelse af gyldighedsperiode Fornyelse af gyldighedsperiode via 3 Fornyelsesaftale for pendlerkort Tilknytning af fornyelsesaftaler til pendlerkort til børn under Ændring af fornyelsesaftale Opsigelse af fornyelsesaftale Misligholdelse af fornyelsesaftale Spærring og hertil hørende tilbagebetaling af ubrugt periode Kortindehavers spærring af pendlerkort Rejsekort A/S spærring af pendlerkort Lukning af pendlerkort og opsigelse af kundeforhold Tilbagebetaling af ubrugt gyldighedsperiode fra spærret/ lukket pendlerkort Inddragelse af pendlerkort Hæftelse for brug af pendlerkort Kunderegister Formål med kunderegisteret Gæld til Rejsekort A/S eller trafikvirksomhederne Særlige omstændigheder, herunder begrundet mistanke om misbrug Øvrige kortbestemmelser Behandling af personlige oplysninger Information om fornyelser på pendlerkort Fejl og uregelmæssigheder Fejlbehæftede pendlerkort Erstatningskort Henvendelser til Rejsekort A/S Henvendelser fra Rejsekort A/S Klager...14

3 Kortbestemmelser for pendlerkort Rejsekort kortbestemmelser for pendlerkort udgør en aftale mellem Rejsekort A/S og dig som kunde hos Rejsekort A/S. Du accepterer kortbestemmelserne i forbindelse med din bestilling/dit køb af et pendlerkort. Der er ikke fortrydelsesret ved køb eller fornyelse af pendlerkort. De til enhver tid gældende kortbestemmelser kan findes på eller udleveres i et salgssted. Endvidere kan kortbestemmelserne bestilles ved henvendelse til Rejsekort Kundecenter. Bemærk, at kortbestemmelserne løbende kan ændres. Hvis ændringerne er til ugunst for dig, vil de blive varslet to måneder, før de træder i kraft. Du vil i så fald blive orienteret om ændringerne og indholdet af de nye kortbestemmelser pr. , brev eller e-boks. Du vil indenfor fristen på to måneder have mulighed for at lukke dit pendlerkort uden omkostninger, hvis du ikke ønsker at være omfattet af de nye kortbestemmelser. Se nærmere i afsnit 4.3 og 4.4 om lukning af pendlerkort. Bemærk, at de i afsnit 1.4 nævnte gebyrer løbende kan ændres i takt med den almindelige prisudvikling. Ændringer vil blive varslet på i rimelig tid, inden gebyrændringen træder i kraft. Væsentlige gebyrændringer og introduktion af nye gebyrer vil blive varslet individuelt over for dig via , brev eller e-boks, inden gebyrændringen træder i kraft. Ændringer, der ikke er til ugunst for dig, sker uden forudgående varsel, men der vil altid blive informeret om ændringerne på Kortbestemmelserne findes på dansk og engelsk. Til brug for læsningen af kortbestemmelserne kan følgende informationer og ordforklaringer være nyttige: Rejsekort A/S, Automatikvej 1, 1., 2860 Søborg, CVR-nummer , er stiftet af et antal danske trafikvirksomheder. Rejsekort A/S har udgivet nærværende kortbestemmelser og udsteder og ejer alle pendlerkort. Rejsekort A/S er desuden dataansvarlig for behandling af personoplysninger i Rejsekort A/S systemer. Pendlerkort: Et pendlerkort er et eksempel på et kort, der er forudbetalt, og gælder for rejser i et valgt geografisk område (fx en strækning eller visse zoner) og for en valgt periodelængde (fx en måned). Et pendlerkort må ikke tankes op med penge og kan kun bruges indenfor gyldighedsområdet. 2

4 Trafikvirksomhed er en af de trafikvirksomheder, der er tilsluttet Rejsekort A/S, det vil sige: Arriva Tog A/S, Skøjtevej 26, 2770 Kastrup, DSB, Telegade 2, 2630 Taastrup, FynBus, Tolderlundsvej 9, 5000 Odense C, Metroselskabet, Metrovej 5, 2300 København S, Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg, Nordjyllands Trafikselskab, John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, Postboks 1359, 9000 Aalborg Sydtrafik, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, Trafikselskabet Movia, Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby, Kortindehaver er den person, hvis navn, fødselsdato m.m. figurerer i stamoplysninger for rejsekort. Forælder er den person, der hæfter for brug af et rejsekort på vegne af et barn under 18 år. I kortbestemmelserne anvendes termen forælder også i betydningen værge. Rejsekorts hjemmeside Her findes mere information om rejsekort og pendlerkort. Via login på rejsekort selv betjeningen på rejsekort.dk kan kunder betjene sig selv. Rejsekort Kundecenter er trafikvirksomhedernes fælles center for betjening af alle Rejsekort- og pendlerkortkunder. Det er her, du skal henvende dig, hvis der er problemer med dit pendlerkort, eller du ønsker oplysninger om pendlerkort. Åbningstider kan ses på Rejsekort Kundecenter kan kontaktes via eller på telefon Telefonen er døgnåben alle ugens syv dage for spærring af rejsekort og pendlerkort. Rejsekort Kundecenter kan oplyse om mulighederne for at blive betjent i de forskellige salgskanaler. Salgssted: Trafikvirksomhederne har udvalgte salgssteder med personlig betjening. Se salgsstederne på Rejsekortautomat: På mange stationer, visse busterminaler og udvalgte steder findes rejsekortautomater, der kan benyttes til information om dit pendlerkorts gyldighed. 1 Om pendlerkort 1.1 Hvad er et pendlerkort Et pendlerkort er et kort, der gælder til rejser indenfor en fastsat periode og et geografisk område. Til forskel fra et rejsekort, der er et elektronisk betalingsmiddel (med elektronisk pung) til rejser, fungerer et pendlerkort således som en forudbetalt billet. 3

5 Kortindehaveren kan selv vælge i hvilken periode og indenfor hvilket geografisk område, et pendlerkort skal bruges. Pendlerkort tilbydes hos udvalgte trafikvirksomheder og vil blive idriftsat gradvist. 1.2 Sådan anvendes et pendlerkort Reglerne for brug af pendlerkort fremgår af de Fælles landsdækkende rejseregler, der kan findes på Et pendlerkort er et personligt kort, som alene må bruges af kortindehaveren. Der må kun rejses i det område, som kortet er gyldigt i. Indehaveren kan ikke checke andre ind på sit pendlerkort. Et pendlerkort må ikke tankes op. Hvis kortet alligevel forsøges tanket op, vil det blive spærret. Der gælder særlige regler for check-ind og check ud for pendlerkort. Med pendlerkort: behøver kunden ikke checke ind og ud ved rejser med tog, letbane eller metro. skal kunden checke ind ved rejser med bus eller havnebus. Uanset om kunden rejser med tog, metro, bus eller havnebus, skal en ny periode altid aktiveres ved at checke ind første gang, der foretages en rejse med et pendlerkort i en ny gyldighedsperiode. Dette gælder også, selvom kunden har indgået en fornyelsesaftale. Manglende aktivering af en ny gyldighedsperiode bevirker, at kunden ikke har gyldig rejsehjemmel og dermed vil kunne blive pålagt en kontrolafgift. Check ind sker ved at holde pendlerkortet hen på Det Blå Punkt på en kortlæser, der er markeret med check ind. Ved rejse med bus skal check ind ske på kortlæsere placeret i bussen, og ved rejse med tog eller metro, kan check ind ske på kortlæserne placeret på stationen/perronen. Det er kortindehaverens ansvar at sikre aktivering af ny periode. På rejser uden for det område, et pendlerkort er gyldigt til, skal kunden have separat rejsekort eller billet. 1.3 Kortudsteder Udsteder af pendlerkort er: Rejsekort A/S Automatikvej 1, Søborg. CVR-nr adresse: 4

6 1.4 Priser og gebyrer Følgende priser og gebyrer er knyttet til køb og brug af pendlerkort og modtagelse af serviceydelser: Kortpris (køb og genanskaffelse), pendlerkort: 50 kr. Gebyr for udstedelse af pendlerkort i salgssted, udover kortprisen: 30 kr. Gebyr ved valg af kontant udbetaling af ubrugt periode på pendlerkort, når kortindehaveren har konto i dansk pengeinstitut: 50 kr. Gebyr ved sletning af en kunde fra kunderegistret, mod betaling af gæld: 125 kr. (Gælder fra 15. marts 2017) De til enhver tid gældende priser og gebyrer for anskaffelse af pendlerkort og serviceydelser kan endvidere findes på Prisen for gyldighedsperioden for pendlerkortet fastsættes af hver takstmyndighed (trafikvirksomhederne) og er bl.a. bestemt af periodens længde, kundetype og geografisk gyldighed. For nærmere information om priser henvises til de pågældende trafikvirksomheders hjemmesider. 1.5 Pendlerkort og udløb Et pendlerkort er et personligt kort, som har kortnummer påtrykt. Et pendlerkort udløber fem år fra udstedelsesdatoen. Herefter skal et pendlerkort erhverves på ny, se kortpris i afsnit Kundetyper Et pendlerkort kan udstedes til kundetyperne voksen, barn eller pensionist. Et pendlerkort med kundetypen barn kan bruges af børn til og med 15 år. Pendlerkortet skal købes af en forælder, hvis barnet er mellem 0 og 14 år. For en oversigt over samtlige kundetyper og uddybning af anvendelsesmulighederne for de enkelte typer af kort henvises til pendlerkort og de Fælles landsdækkende rejseregler på Forpligtelser ved brug af pendlerkort Når du opretter dig som kunde i forbindelse med køb af pendlerkort skal der afgives personoplysninger såsom navn, bopælsadresse og CPRnummer. Disse oplysninger skal dokumenteres ved gyldig legitimation efter de procedurer, som til enhver tid fastlægges af Rejsekort A/S. Kortindehaveren er forpligtet til at oplyse enhver ændring i de afgivne oplysninger, herunder især: navn, adresse, telefonnummer og adresse ændringer for det dankort eller den bankkonto, der er knyttet til en eventuel fornyelsesaftale. 5

7 Kortindehaveren er forpligtet til at opbevare og håndtere det anvendte pendlerkort forsvarligt, og kortets nummer samt påtrykt navn og evt. billede skal være læsbare og vellignende. Viser det sig, at de afgivne oplysninger er forkerte, er Rejsekort A/S berettiget til uden varsel at spærre/lukke det/de pendlerkort, som den pågældende er indehaver af. For procedure ved spærring/lukning og retsvirkninger heraf, se afsnit 4.3 og 4.4. Kortindehaveren er forpligtet til løbende og omhyggeligt at kontrollere betalingstransaktioner i forbindelse med fornyelse af gyldighedsperiode ved at logge ind på selvbetjeningen på eller ved henvendelse til Rejsekort Kundecenter. Kortindehaveren er ligeledes forpligtet til at kontakte Rejsekort Kundecenter snarest muligt, hvis det konstateres, at der er foretaget uautoriserede eller fejlagtige posteringer, eller der forekommer prisopgørelser, som efter kortindehaverens opfattelse ikke er korrekte. Kortindehaveren skal snarest muligt spærre sit pendlerkort eller lukke sin fornyelsesaftale, hvis kortet bortkommer eller ved mistanke om misbrug. Se nærmere om spærring af pendlerkort i afsnit 4.1. Et pendlerkort kan inddrages, hvis det konstateres ved fx billetkontrol, at pendlerkortet benyttes af en anden end kortindehaver. Se nærmere om inddragelse af pendlerkort i afsnit Pendlerkort til børn Børn under 15 år Børn under 15 år kan ikke selv indgå aftale om køb af et pendlerkort, uden at en forælder på vegne af barnet samtykker i at hæfte for alle udgifter forbundet med køb og brug af kortet. Barnet registreres som kortindehaver, og alle meddelelser vedrørende kortet sendes til barnet som kortindehaver, mens alle meddelelser vedrørende den økonomiske hæftelse sendes til forælderen. Hæftelsesreglerne i afsnit 5 nedenfor gælder derfor forælderen. Hæftelsen gælder, indtil barnet fylder 18 år. Derefter hæfter den pågældende kortindehaver selv. Børn under 18 år hæfter alene personligt i det omfang, værgemålslovgivningen giver grundlag herfor. 6

8 1.8.2 Børn på 15, 16 og 17 år Børn på 15, 16 og 17 år kan selv indgå aftale om køb af pendlerkort mod kontant betaling, herunder ved betaling med betalingskort. Børn på 15 år hører prismæssigt under kundetypen barn og børn på 16 og 17 år hører prismæssigt under kundetypen voksen. Børn under 18 år hæfter alene personligt i det omfang, værgemålslovgivningen giver grundlag herfor. 2 Fornyelse af gyldighedsperiode Pendlerkort kan fornyes via selvbetjeningen på i udvalgte salgssteder eller automatisk ved oprettelse af en fornyelsesaftale, jf. afsnit Fornyelse af gyldighedsperiode via Efter fornyelse af gyldighedsperioden på pendlerkort via selvbetjeningen på skal kortet checkes ind på en check ind-kortlæser, for at fornyelsen bliver aktiveret på kortet. Kortlæserne på stationer/ perroner opdateres ca. hver femte time, mens kortlæserne i busser opdateres ca. en gang i døgnet. Derfor bør fornyelse via selvbetjeningen på ske mindst 5 henholdsvis 24 timer før, gyldighedsperioden ønskes tilgængelig på pendlerkort, alt efter om rejsen skal ske med tog/metro eller bus. Se mere herom på under Pendlerkort. Hvis der går mere end 30 dage fra fornyelse foretages via til pendlerkortet kommer i kontakt med rejsekortudstyr, annulleres den bestilte fornyelse. 3 Fornyelsesaftale for pendlerkort Det er også muligt at indgå en aftale om automatisk fornyelse af gyldighedsperioden, en såkaldt fornyelsesaftale. Det kræver, at kortindehaveren knytter et betalingskort til aftalen, en såkaldt betalingsaftale. Kortindehaveren skal vælge en trafikvirksomhed til at administrere fornyelsesaftalen. Det omfatter bl.a. ekspedition i forbindelse med indgåelse, ændring og ophør af fornyelsesaftalen, modtagelse af overførsler og løbende kundeservice. Den trafikvirksomhed, som administrerer fornyelsesaftalen, forestår endvidere inddrivelse af gæld, hvis fornyelsesaftalen misligholdes. Rejsekort Kundecenter kan dog udføre administration og kundeservice på vegne af den valgte administrerende trafikvirksomhed, eksempelvis ekspedition i forbindelse med indgåelse, ændring og ophør af fornyelsesaftalen og løbende kundeservice. 7

9 Fornyelse af gyldighedsperioden sker første gang, pendlerkortet bliver checket ind på en check ind-kortlæser indenfor gyldighedsområdet, efter at den tidligere periode er udløbet. Hvis en betalingsaftale ikke bliver brugt i over 735 dage, lukkes aftalen af Nets. Hvis lukningen medfører, at efterfølgende betalinger fejler, vil kunden modtage information herom. Kunden kan herefter oprette en ny betalingsaftale, eller forny gyldighedsperioden manuelt. 3.1 Tilknytning af fornyelsesaftaler til pendlerkort til børn under 18 Et barn kan oprette en fornyelsesaftale til et pendlerkort, hvis en forælder betaler for barnet, ved at dele sin betalingsaftale med barnet. Børn har selv adgang til selvbetjening på Forældre kan administrere tilknyttede børns pendlerkort via deres eget login til selvbetjeningen, hvis et værgeforhold er oprettet. Når barnet fylder 15 år, har forælderen ikke længere adgang til barnets selvbetjening. Forælderen hæfter for fornyelsesaftalen, indtil pendlerkortet spærres eller lukkes, eller fornyelsesaftalen opsiges af kortindehaveren, og opsigelsen er modtaget af den trafikvirksomhed, der er valgt som administrator. Fornyelsesaftalen løber, indtil aftalen lukkes eller opsiges af kortindehaveren, eller betalingsaftalen opsiges af den pågældende forælder. Børn under 18 år hæfter kun personligt i det omfang, værgemålslovgivningen giver grundlag herfor. 3.2 Ændring af fornyelsesaftale Den, der har indgået en fornyelsesaftale, kan ændre den via selvbetjeningen på Der vil gå op til et døgn, før ændringen træder i kraft. Kortindehaver er forpligtet til at oplyse om ændringer for det tilmeldte dankort. Se mere herom på under Pendlerkort. Et barn kan ændre fornyelsesaftalen, efter at barnets forælder, der er indehaver af betalingsaftalen, har oprettet en ny delt betalingsaftale med barnet. 8

10 3.3 Opsigelse af fornyelsesaftale Fornyelsesaftalen kan opsiges af den, der har indgået aftalen, uden varsel via selvbetjeningen på eller ved henvendelse til Rejsekort Kundecenter. Ved opsigelse vil der gå op til et døgn, før opsigelsen er trådt i kraft. Ved opsigelse hæftes for de transaktioner, der er foretaget, frem til Rejsekort Kundecenter modtager opsigelsen. 3.4 Misligholdelse af fornyelsesaftale Rejsekort A/S er berettiget til straks at ophæve en fornyelsesaftale, hvis der foreligger misligholdelse i form af manglende indbetaling eller hvis det af kortindehaver tilknyttede betalingskort ikke længere er aktivt, fx hvis det er spærret eller udløbet, og kortindehaver trods opfordring hertil, ikke har tilknyttet et aktivt betalingskort. Meddelelse om ophævelse vil i praksis ske pr. , brev eller e-boks. 4 Spærring og hertil hørende tilbagebetaling af ubrugt periode 4.1 Kortindehavers spærring af pendlerkort Kortindehaver skal straks spærre et pendlerkort hvis: kortet bortkommer eller bliver stjålet eller kortindehaver får mistanke om, at kortet er blevet eller bliver misbrugt. Kortindehaver eller en forælder, der hæfter på vegne af sit barn, kan spærre et pendlerkort på selvbetjeningen på eller ved telefonisk henvendelse til Rejsekort Kundecenter på telefon Der er døgnåbent for spærring alle ugens syv dage. Kortindehaver skal identificere sig og sit pendlerkort i forbindelse med spærring. Når anmodningen om spærring af et kort er modtaget, bekræftes tidspunktet for spærringen skriftligt over for kortindehaver, fortrinsvis via . Kortindehaveren hæfter for betaling af alle fornyelser af pendlerkortet frem til tidspunktet for spærringen. Læs om hæftelsesreglerne i afsnit 5. Et spærret pendlerkort kan ikke genåbnes. Ved spærring udbetales værdien af en eventuel ubrugt periode, og en eventuel negativ gæld vil blive opkrævet, se nærmere i afsnit 4.4. Kortindehaveren skal betale kortprisen for genanskaffelse af et pendlerkort ved spærring, med mindre årsagen til spærringen kan henføres til Rejsekort A/S. 9

11 4.2 Rejsekort A/S spærring af pendlerkort Hvis Rejsekort A/S spærrer et pendlerkort, vil kortindehaver hurtigst muligt modtage skriftlig meddelelse om årsagen hertil. Rejsekort A/S er berettiget til uden varsel, at spærre et pendlerkort, hvis: der foreligger særlige omstændigheder, herunder begrundet mistanke om misbrug, kortindehaveren har opsagt kundeforholdet, har anmodet om spærring af pendlerkortet, har opsagt aftalen om det pågældende kort, jf. afsnit 4.3, eller har tilbagekaldt sit samtykke til Rejsekort A/S og de tilsluttede trafikvirksomheders behandling af persondata, pendlerkortet forsøges tanket op. Hvis pendlerkortet tankes op med penge, vil kortet af tekniske årsager automatisk blive spærret. Pendlerkort kan spærres af Rejsekort A/S, hvis en ny gyldighedsperiode via en fornyelsesaftale ikke bliver betalt, og kortindehaveren ikke efter to skriftlige rykkere har bragt forholdet i orden. 4.3 Lukning af pendlerkort og opsigelse af kundeforhold Kortindehaver kan til enhver tid vælge at lukke sit pendlerkort og dermed opsige sin aftale om et pendlerkort. Ved anmodning om lukning/opsigelse vil Rejsekort A/S spærre kortet. For den nærmere procedure vedrørende lukning af pendlerkort henvises til afsnit 4.1 om proceduren ved spærring og 4.4 om tilbagebetaling af en ubrugt gyldighedsperiode samt til Tilbagebetaling af ubrugt gyldighedsperiode fra spærret/lukket pendlerkort Et pendlerkort, der er spærret eller lukket, kan ikke genåbnes. Efter spærring eller lukning opgør Rejsekort A/S værdien af kortets ubrugte gyldighedsperiode og fratrækker et beløb svarende til værdien af otte dages periode. Kortprisen, jf. afsnit 1.4, udbetales ikke ved spærring/lukning. Hvis en kortindehaver, der skal have en tilbagebetaling fra et lukket/spærret pendlerkort, samtidig har en gæld i relation til pendlerkortet eller fornyelsesaftalen, sker tilbagebetalingen dog først, når gælden er betalt. Efter spærring eller lukning skal pendlerkortet, såfremt det findes, indleveres til Rejsekort A/S eller en tilsluttet trafikvirksomhed. Tilbagebetaling af ubrugt gyldighedsperiode vil ske hurtigst muligt til kortindehaverens NemKonto. 10

12 Er kortindehaveren under 18 år og har en forælder samtykket til at hæfte for brugen af kortet, udbetales restsaldoen til forælderens bankkonto/ NemKonto, såfremt kortindehaveren ikke selv har en NemKonto. For kortindehavere, der ikke har en NemKonto, sker udbetalingen ved overførsel til en af kortindehaveren anvist konto i et dansk pengeinstitut. Hvis kortindehaveren undtagelsesvis ikke har en konto i et dansk pengeinstitut, kan udbetaling ske kontant ved kortindehaverens personlige henvendelse på et nærmere anvist salgssted eller til en udenlandsk konto (tilbydes kun af udvalgte trafikvirksomheder og ved modregning af faktiske transaktionsomkostninger. Kontakt Rejsekort Kundecenter for nærmere information). For en liste over salgssteder, se under Salgs- og servicesteder. Kontant udbetaling forudsætter, at kortindehaveren identificerer sig behørigt, fx ved forevisning af legitimation i form af pas, kørekort eller lignende. Hvis kortindehaveren har en konto i et dansk pengeinstitut, som overførsel kan ske til, men alligevel ønsker kontant udbetaling, kan dette ske efter ovenstående procedure og mod betaling af gebyr, jf. afsnit Inddragelse af pendlerkort Kun kortindehaver kan rejse med gyldig rejsehjemmel på et pendlerkort. Hvis en anden end kortindehaver rejser på et pendlerkort, betragtes det som misbrug, og pendlerkortet kan inddrages i forbindelse med billetkontrol. Der henvises til afsnit 4.2 om spærring af pendlerkort i forbindelse med misbrug. 5 Hæftelse for brug af pendlerkort Kortindehaver eller en forælder, som hæfter på vegne af et barn, hæfter for betaling for alle fornyelser, der foretages med pendlerkort, frem til det tidspunkt, hvor der er rettet henvendelse til Rejsekort A/S med henblik på spærring af det pågældende kort. Fra tidspunktet for henvendelsen hæfter Rejsekort A/S. 6 Kunderegister 6.1 Formål med kunderegisteret Skylder en kortindehaver Rejsekort A/S eller en trafikvirksomhed mere end 500 kr., eller foreligger der særlige omstændigheder såsom begrundet mistanke om misbrug, kan kortindehaveren blive opført i Rejsekort kunderegister, og vil hverken kunne købe et rejsekort personligt, et rejsekort flex eller et pendlerkort i op til 2 år. (Frem til 15. marts 2017 er beløbsgrænsen kr.) 11

13 Rejsekort A/S registrerer i kunderegisteret oplysninger om navn, adresse, CPR-nummer og årsag til, at et pendlerkort er spærret, og at kortindehaver ikke kan erhverve et nyt rejsekort personligt, rejsekort flex eller pendlerkort i en angiven periode, jf. nedenfor. Formålet med registreringen er at undgå tab ved manglende betalinger for brug af pendlerkort og rejsekort ved at undlade at udstede rejsekort/pendlerkort til og indgå tank-op-aftaler eller fornyelsesaftaler med personer, der er opført i registeret som følge af tidligere misligholdelse af aftaler, jf. nedenfor. Rejsekort A/S kan ved registrering i kunderegisteret spærre kundens rejsekort og pendlerkort, hvis der foreligger begrundet mistanke om misbrug. 6.2 Gæld til Rejsekort A/S eller trafikvirksomhederne Hvis en kortindehaver eller en forælder, der hæfter på vegne af et barn, som følge af misligholdelse af en aftale om sit pendlerkort, herunder fornyelsesaftale, skylder Rejsekort A/S eller en tilsluttet trafikvirksomhed mere end 500 kr., kan Rejsekort A/S optage vedkommende i kunderegisteret. (Frem til 15. marts 2017 er beløbsgrænsen kr.) Den person, som bliver registreret, vil hurtigst muligt modtage meddelelse om registreringen pr. , brev eller e-boks. Rejsekort A/S sletter registreringen: når fordringen er betalt eller senest to år efter, at kortindehaveren blev optaget i registeret. 6.3 Særlige omstændigheder, herunder begrundet mistanke om misbrug Hvis der foreligger særlige omstændigheder, herunder begrundet mistanke om misbrug, kan Rejsekort efter konkret vurdering optage en kortindehaver eller en forælder, som hæfter på vegne af et barn, i kunderegistret. Den person, som bliver registreret, vil hurtigst muligt modtage meddelelse om registreringen pr. , brev eller e-boks. Rejsekort A/S sletter registreringen senest efter to år efter, at kortindehaveren blev optaget i kunderegisteret. (Afsnit 6.3 er gældende fra 15. marts 2017). 7 Øvrige kortbestemmelser 7.1 Behandling af personlige oplysninger Rejsekort A/S lægger stor vægt på, at kortindehaverne er trygge ved at bruge pendlerkort og samt ved at gøre brug af fornyelsesaftaler. 12

14 Alle personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og CPR-nummer, som opgives i forbindelse med køb og brug af pendlerkort eller fornyelsesaftaler mv., behandles ansvarligt og i overensstemmelse med lovgivningen, herunder lov om behandling af personoplysninger. Der henvises i øvrigt til Rejsekort A/S privatlivspolitik, som til enhver tid kan findes på Af privatlivspolitikken fremgår detaljer om, hvilke oplysninger der registreres, hvordan de behandles, hvem der har adgang til oplysningerne mv. 7.2 Information om fornyelser på pendlerkort Indehaveren af et pendlerkort har ret til oplysninger om de transaktioner, som er foretaget på vedkommendes pendlerkort, dvs. fornyelser. Forældre, som har indgået aftalen om pendlerkort og hæfter på vegne af et barn under 15 år, har også ret til indsigt i de fornyelser, som er foretaget på barnets pendlerkort. Kortindehaveren har endvidere pligt til at holde sig orienteret om de fornyelser, som foretages på pendlerkort, jf. afsnit 1.7. Kortindehaveren kan få adgang til oplysninger om fornyelser på pendlerkortet via selvbetjeningen på eller ved personlig henvendelse i et salgssted. Dette forudsætter, at der vises legitimation efter personalets anvisning, fx billedlegitimation udstedt af offentlig myndighed såsom pas eller kørekort. 7.3 Fejl og uregelmæssigheder Hvis fejl i rejsekortsystemet giver anledning til transaktioner, der påfører kortindehaveren et direkte tab, påtager Rejsekort A/S sig ansvaret herfor. Hverken Rejsekort A/S eller de tilsluttede trafikvirksomheder er ansvarlige for eventuelle tab som følge af, at et pendlerkort i forbindelse med en transaktion bliver afvist af en tilsluttet trafikvirksomhed. Hvis en check ind-kortlæser eller rejsekortautomat ved forsøg på aktivering af ny gyldighedsperiode er ude af drift, skal der benyttes en anden check ind kortlæser eller rejsekortautomat. Er de andre check ind-kortlæsere eller rejsekortautomater på stedet også ude af drift, skal der ske henvendelse til personalet (togpersonale, buschauffør, stationspersonale el. lign.) eller kontakt til Rejsekort Kundecenter hurtigst muligt. Findes der ikke en løsning på problemet, skal en billet skaffes på anden vis, medmindre der er tale om helt undtagelsesvise særtilfælde, fx mere omfattende systemnedbrud, hvor fornyelser af pendlerkort er umuliggjort, og det fremgår af meddelelse på under aktuelle driftsforstyrrelser, at dette kan undlades, eller de tilsluttede trafikvirksomheder via meddelelse i højttalere eller på anden vis har informeret om, at dette kan undlades. 13

15 7.4 Fejlbehæftede pendlerkort Fejlbehæftede kort skal ikke spærres, men skal sendes til Rejsekort Kundecenter, som undersøger kortet. Kontakt Rejsekort Kundecenter på for nærmere vejledning. Rejsekort A/S udskifter alle fejlbehæftede pendlerkort uden omkostninger. Ved fejlbehæftede kort forstås fejl, der ikke skyldes forkert håndtering af kortet af kortindehaveren. 7.5 Erstatningskort Hvis et pendlerkort er fejlbehæftet eller mistet, kan der bestilles et erstatningskort. 7.6 Henvendelser til Rejsekort A/S Henvendelser skal rettes til Rejsekort Kundecenter via kontaktformularen på eller på telefon Henvendelser fra Rejsekort A/S Kommunikation i relation til pendlerkort fra Rejsekort A/S til kunderne kan ske via , brev, SMS eller e-boks i det omfang kunderne ikke er fritaget fra at modtage Digital Post. 7.8 Klager Klager skal i første omgang rettes til Rejsekort Kundecenter via kontaktformularen på Hvis klager ikke er enig i Rejsekort Kundecenters afgørelse af sagen, kan der klages til en af klageinstanserne nedenfor, idet rette klageinstans afhænger af, hvad klagen vedrører. Ankenævnet for Bus, Tog og Metro Klager, der vedrører fejlbehæftet udstyr, opkrævning af kontrolafgift, pendlerkorts funktionalitet, manglende check-ind /aktivering, optagelse i kunderegisteret m.v. kan indgives til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro via et klageskema, der kan findes på Ankenævnet for Bus, Tog og Metro Gammel Køge Landevej Valby 14

16 EU-Kommissionens online klageportal EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis klageren er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her Ved indgivelse af en klage skal klageren angive adressen Forbrugerombudsmanden Forbrugerombudsmanden behandler klager over Rejsekort A/S generelle vilkår samt markedsføring og reklamer (Markedsføringsloven). Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej Valby Datatilsynet Klager over Rejsekort A/S behandling (registrering, videregivelse etc.) af dine personoplysninger, behandles af Datatilsynet. Datatilsynet Borgergade 28, 5. sal 1300 København K Læs også klagevejledningen på Spørgsmål og tvister om fortolkning af kortbestemmelserne er underlagt dansk ret. Rejsekort A/S / Automatikvej 1, 1., 2860 Søborg/Pendlerkort kortbestemmelser privat/version 1 / / M65 folder 15

Kortbestemmelser for skolekort Gældende fra 1. maj 2017

Kortbestemmelser for skolekort Gældende fra 1. maj 2017 Kortbestemmelser for skolekort Gældende fra 1. maj 2017 Version 1 Indholdsfortegnelse Kortbestemmelser for skolekort... 2 1 Selve Skolekortet... 3 1.1 Hvad er et skolekort...3 1.2 Sådan anvendes et skolekort...3

Læs mere

Kortbestemmelser for skolekort

Kortbestemmelser for skolekort Rejsekort A/S / Automatikvej 1, 1., 2860 Søborg/Skolekort kortbestemmelser privat/version 2 / 1 1 2018 / M65 folder Kortbestemmelser for skolekort Gældende fra 1. januar 2018 Version 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rejsekort kortbestemmelser Gældende fra 23. juni 2010

Rejsekort kortbestemmelser Gældende fra 23. juni 2010 Kundebetjening: Den daglige servicering af kunderne varetages af trafikvirksomhederne. Det er til trafikvirksomhederne, kunderne først henvender sig med spørgsmål, ønsker, klager m.m. Der er 3 salgskanaler:

Læs mere

Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014

Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014 Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014 Version 6.4 Indholdsfortegnelse Kortbestemmelser for rejsekort privat... 2 1 Om rejsekort... 4 1.1 Hvad er et rejsekort?...4 1.2 Sådan anvendes

Læs mere

0 Kortbestemmelserne. Indholdsfortegnelse. 1 Rejsekort

0 Kortbestemmelserne. Indholdsfortegnelse. 1 Rejsekort Indholdsfortegnelse 0 Kortbestemmelserne... 2 1 Rejsekort... 2 1.1 Hvad er et rejsekort?...2 1.2 Kortudsteder og salgskanaler...2 1.3 Rejsekort rejseregler...2 1.3.1 Generelle rejseregler...2 1.4 Priser

Læs mere

Rejsekort Kortbestemmelser Version 6.2 Gældende fra 09. 07 2013

Rejsekort Kortbestemmelser Version 6.2 Gældende fra 09. 07 2013 Rejsekort Kortbestemmelser Version 6.2 Gældende fra 09. 07 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kortbestemmelser for rejsekort... 2 Der er ikke fortrydelsesret ved køb af et rejsekort... 2 1.Selve rejsekort... 3 1.1

Læs mere

Kortbestemmelser for rejsekort privat Gældende fra 15. januar 2017

Kortbestemmelser for rejsekort privat Gældende fra 15. januar 2017 Kortbestemmelser for rejsekort privat Gældende fra 15. januar 2017 Version 7 Indholdsfortegnelse Kortbestemmelser for rejsekort privat...2 1 Om rejsekort...4 1.1 Hvad er et rejsekort... 4 1.2 Hvad er et

Læs mere

Kortbestemmelser for rejsekort privat Gældende fra 15. januar 2017

Kortbestemmelser for rejsekort privat Gældende fra 15. januar 2017 Kortbestemmelser for rejsekort privat Gældende fra 15. januar 2017 Version 7 Indholdsfortegnelse Kortbestemmelser for rejsekort privat...2 1 Om rejsekort...4 1.1 Hvad er et rejsekort... 4 1.2 Hvad er et

Læs mere

Kortbestemmelser for rejsekort privat og pendlerkort Gældende fra 27. september 2016

Kortbestemmelser for rejsekort privat og pendlerkort Gældende fra 27. september 2016 Kortbestemmelser for rejsekort privat og pendlerkort Gældende fra 27. september 2016 Version 6.5 Indholdsfortegnelse Kortbestemmelser for rejsekort privat og pendlerkort...2 1 Om rejsekort og pendlerkort...4

Læs mere

Rejsekort Kortbestemmelser. Version 6 Gældende fra 22. maj 2013

Rejsekort Kortbestemmelser. Version 6 Gældende fra 22. maj 2013 Rejsekort Kortbestemmelser Version 6 Gældende fra 22. maj 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kortbestemmelser for rejsekort... 4 Der er ikke fortrydelsesret ved køb af et rejsekort... 4 1.Selve rejsekort... 5

Læs mere

Kortbestemmelser for rejsekort erhverv, version 9. Kortbestemmelser for rejsekort erhverv Version 9 - Gyldig fra 1-12-2014

Kortbestemmelser for rejsekort erhverv, version 9. Kortbestemmelser for rejsekort erhverv Version 9 - Gyldig fra 1-12-2014 Kortbestemmelser for rejsekort erhverv Version 9 - Gyldig fra 1-12-2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kortbestemmelser for rejsekort erhverv... 3 1. Om rejsekort... 4 1.1 Hvad er et rejsekort?... 4 1.2 Sådan anvendes

Læs mere

Rejsekort kortbestemmelser

Rejsekort kortbestemmelser kortbestemmelser Gældende fra 23. september 2009 Version 4.8 Indholdsfortegnelse 0 Kortbestemmelsernes gyldighed...2 1...2 1.1 Hvad er et rejsekort...2 1.2 Kortudsteder...2 1.3 Rejseregler og priser...2

Læs mere

Kortbestemmelser for rejsekort erhverv Gældende fra 1. maj 2017

Kortbestemmelser for rejsekort erhverv Gældende fra 1. maj 2017 Kortbestemmelser for rejsekort erhverv Gældende fra 1. maj 2017 Version 9.2 Indholdsfortegnelse Kortbestemmelser for rejsekort erhverv... 2 1 Om rejsekort... 4 1.1 Hvad er et rejsekort?...4 1.2 Sådan anvendes

Læs mere

Check Udvej: Check Udvej App til ios og Android samt Check Udvej Web (checkud.rejsekort.dk)

Check Udvej: Check Udvej App til ios og Android samt Check Udvej Web (checkud.rejsekort.dk) Vilkår for brug af Check Udvej Gælder fra 19.oktober 2017. 1. Indledning Disse vilkår udgør en aftale mellem Rejsekort A/S, Automatikvej 1, 2860 Søborg, CVR-nr. 27 33 20 72, og dig som bruger af Check

Læs mere

1. Indledning. Vilkår for brug af Check Udvej. Gælder fra 20.april 2017.

1. Indledning. Vilkår for brug af Check Udvej. Gælder fra 20.april 2017. Vilkår for brug af Check Udvej Gælder fra 20.april 2017. 1. Indledning Disse vilkår udgør en aftale mellem Rejsekort A/S, Automatikvej 1, 2860 Søborg, CVR-nr. 27 33 20 72, og dig som bruger af Check Udvej

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

Rejsekort Rejseregler Januar 2015. Rejsekort Rejseregler Januar 2015

Rejsekort Rejseregler Januar 2015. Rejsekort Rejseregler Januar 2015 Rejsekort Rejseregler Januar 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort

Læs mere

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort personligt... 3 3.1.2 Rejsekort

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster

Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster Gældende fra 10. februar 2010 Rejsekort A/S Indholdsfortegnelse Borgergade 14, 3. DK 1300 København K 1 Rejseregler for rejser med rejsekort...2

Læs mere

Rejsekort passer godt på dine oplysninger

Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort er et elektronisk chipkort, der fungerer både som billet til og som betaling for dine rejser med bus, tog og

Læs mere

Rejsekort Rejseregler

Rejsekort Rejseregler Rejsekort Rejseregler Gældende fra 17. oktober 2016 1. Hvad er rejsereglerne?...4 2. Hvad er rejsekort?...4 3. Hvad er et pendlerkort?...4 4. Hvad skal du vide inden rejsen?...4 4.1. Rejsekort typer, priser

Læs mere

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort barn efter det fyldte 16. år

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort barn efter det fyldte 16. år AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0041 Klageren: XX på vegne af YY 2830 Virum Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S Version 2.0 13 03 2013 BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S DATAANSVARLIG Rejsekort A/S er dataansvarlig i overensstemmelse med lov om personoplysninger ( persondataloven ) i relation til registrering

Læs mere

Rejsekort kortbestemmelser Gældende fra januar 2013

Rejsekort kortbestemmelser Gældende fra januar 2013 Kundebetjening: Den daglige servicering af kunderne varetages af trafikvirksomhederne. Det er til trafikvirksomhederne, kunderne først henvender sig med spørgsmål, ønsker, klager m.m. Trafikvirksomhederne

Læs mere

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S Version 2.2 27 09 2016 BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S DATAANSVARLIG Rejsekort A/S er dataansvarlig i overensstemmelse med lov om personoplysninger ( persondataloven ) i relation til registrering

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Gældende fra 6. juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort...2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 18. januar 2011

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 18. januar 2011 Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 18. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort...2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder...2

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0162 Klageren: XX 2980 Kokkedal Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på

Læs mere

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 7. november 2010

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 7. november 2010 Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 7. november 2010 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort... 2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder...2

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Manglende check-ind af rejsekort grundet for lav saldo.

Kontrolafgift på 750 kr. Manglende check-ind af rejsekort grundet for lav saldo. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0362 Klageren: XX 2700 Brønshøj Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Manglende check-ud på rejsekort, som ønskes annulleret i rejsekorthistorikken. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Manglende check-ud på rejsekort, som ønskes annulleret i rejsekorthistorikken. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0184 Klageren: XX på vegne af sønnen YY 2100 København Ø Indklagede: Rejsekort Kundecenter v/dsb CVRnummer: 20250053 Klagen vedrører:

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: Klageren: 1429 Kbh. K

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: Klageren: 1429 Kbh. K AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0213 Klageren: XX 1429 Kbh. K Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Erstatning på 50 kr. for mistede renter af for tidligt hævet beløb i henhold til tank op-aftale samt for tidsforbrug i forbindelse med sagen.

Erstatning på 50 kr. for mistede renter af for tidligt hævet beløb i henhold til tank op-aftale samt for tidsforbrug i forbindelse med sagen. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0115 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Movia CVR nr.: 29896569 Klagen vedrører: Erstatning på 50 kr. for mistede renter af for

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Klageren klager til dels på sin ægtefælles vegne, da han rejste på klagerens personlige rejsekort med foto i buslinje 5A den 13. marts 2015.

Klageren klager til dels på sin ægtefælles vegne, da han rejste på klagerens personlige rejsekort med foto i buslinje 5A den 13. marts 2015. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0085 Klageren: XX 2200 Kbh. N Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på kr.

Læs mere

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Bilag 2. december 2014 1. Glemmer at checke ud Folk bliver konstant pålagt bøder på 50 kr. for at glemme at checke ud. I hundredvis

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T

September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T 2 3 Kortpris Forudbetaling lokal /national rejse (kundetypen 'Voksen') Kan købes online Adgang til online selvbetjening Giver mulighed for størst rabat ift.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold Abonnement Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Få månedskortet bragt til døren Inden du tilmelder dig Du kan tilmelde dig på tre måder Online stationer Specielt for kort til voksne og unge under

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

1260 kr. i trukket forudbetaling på rejsekort ved 33 manglende checkud, manglende spærring af rejsekortet, samt rykkergebyr.

1260 kr. i trukket forudbetaling på rejsekort ved 33 manglende checkud, manglende spærring af rejsekortet, samt rykkergebyr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0049 Klageren: XX på vegne af YY 4000 Roskilde Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: 1260 kr. i trukket forudbetaling

Læs mere

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0329 Klageren: XX 2450 København SV Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0013. Klageren: 1720 København V. CVRnummer: 29896569

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0013. Klageren: 1720 København V. CVRnummer: 29896569 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0013 Klageren: XX 1720 København V. Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Priser og rabatter på rejser med rejsekort

Læs mere

Tilbageholdelse af forudbetaling på 50 kr. grundet manglende registrering af check-ud.

Tilbageholdelse af forudbetaling på 50 kr. grundet manglende registrering af check-ud. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0182 Klageren: XX 4200 Slagelse Indklagede: Rejsekort A/S v/movia Klagen vedrører: Tilbageholdelse af forudbetaling på 50 kr. grundet

Læs mere

DSB A/S, som det trafikselskab med hvem klagerens søn har indgået tank-opaftalen. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

DSB A/S, som det trafikselskab med hvem klagerens søn har indgået tank-opaftalen. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0086 Klageren: XX på vegne af YY 4180 Sorø Indklagede: DSB A/S, som det trafikselskab med hvem klagerens søn har indgået tank-opaftalen

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S

Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S 28.09.2010 IA Hvad er rejsekort? Et trådløst smartcard: billet

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0213. Klageren: 1429 Kbh. K

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0213. Klageren: 1429 Kbh. K AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0213 Klageren: XX 1429 Kbh. K Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Handelsbetingelser_Telekørsel med betalingskort og evt. periodekort

Handelsbetingelser_Telekørsel med betalingskort og evt. periodekort Trafikselskabet FynBus CVR nr.: 29 97 99 44 EAN nr.: 5798002496055 11. november 2014 Handelsbetingelser_Telekørsel med betalingskort og evt. periodekort Handelsbetingelser Telekørsel administreres af trafikselskabet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af Wildcard i tilknytning til rejsekort Ung

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af Wildcard i tilknytning til rejsekort Ung AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0474 Klageren: XX 2500 Valby Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende indtjekning af Rejsekort. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende indtjekning af Rejsekort. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0224 Klageren: Indklagede: XX 4700 Næstved Movia Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende indtjekning

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 1 Indledning NemID er en sikkerhedsløsning, du kan bruge til din netbank, offentlige og private hjemmesider. Du kan også bruge

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Erhvervskunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på andens personlige rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på andens personlige rejsekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0097 Klageren: XX 2800 Kongens Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Spærring af klagerens datters rejsekort uden varsel. Brevet kom den efterfølgende dag. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Spærring af klagerens datters rejsekort uden varsel. Brevet kom den efterfølgende dag. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0174 Klageren: XX på vegne af YY 2990 Nivå Indklagede: Rejsekort Kundecenter v/dsb CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: Spærring af klagerens

Læs mere

Supplerende kortbestemmelser

Supplerende kortbestemmelser 1. november 2009 Supplerende kortbestemmelser Lyngby Storcenter a.m.b.a - Lyngby Storcenter 623-2800 Kongens Lyngby telefon 4527 7707 - telefax 4587 2015 - CVR nr. 4707 7417 - Danske Bank 4260-0007003773

Læs mere

Handelsbetingelser_Telekørsel med betalingskort og evt. periodekort

Handelsbetingelser_Telekørsel med betalingskort og evt. periodekort Trafikselskabet FynBus CVR nr.: 29 97 99 44 EAN nr.: 5798002496055 11. november 2014 Seneste ændring: 23. november 2016 Handelsbetingelser_Telekørsel med betalingskort og evt. periodekort Handelsbetingelser

Læs mere

D18784. Brugervilkår for Check Udvej Gælder fra 8. juni 2016. 1. INDLEDNING

D18784. Brugervilkår for Check Udvej Gælder fra 8. juni 2016. 1. INDLEDNING D18784 Brugervilkår for Check Udvej Gælder fra 8. juni 2016. 1. INDLEDNING Disse vilkår udgør en aftale mellem Rejsekort A/S, Automatikvej 1, 2860 Søborg, CVR-nr. 27 33 20 72, og dig som bruger af Check

Læs mere

LO PLUS MEDLEMSKORTBETINGELSER

LO PLUS MEDLEMSKORTBETINGELSER LO PLUS MEDLEMSKORTBETINGELSER I det følgende beskrives rammerne og betingelserne for LO Plus ved brug af LO Plus med enten et fysisk medlemskort eller det mobile medlemskort, der er en del af LO Plus

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Betingelser for Danske Mobilbank år

Betingelser for Danske Mobilbank år Betingelser for Danske Mobilbank 15-17 år Gælder fra den 26. september 2016 Danske Mobilbank 15-17 år er Danske Banks elektroniske bankløsning for 15-17 årige privatkunder til mobile enheder som eksempelvis

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

VILKÅR FOR ERHVERVSKORTAFTALER HOS SYDTRAFIK

VILKÅR FOR ERHVERVSKORTAFTALER HOS SYDTRAFIK VILKÅR FOR ERHVERVSKORTAFTALER HOS SYDTRAFIK 1. Erhvervskortaftalens indhold Når der er indgået en aftale om bestilling og udstedelse af Erhvervskort i henhold til disse vilkår (Erhvervskortaftale), berettiger

Læs mere

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it.

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betalingssystemet ejes og drives af Pay4it ApS. Du kan oprette din e-penge konto hos Pay4it via internettet. Når du opretter en konto hos Pay4it,

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0338 Klageren: XX 1358 København K Indklagede: DSB S-tog A/S CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind på rejsekort anonymt. For lav saldo.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind på rejsekort anonymt. For lav saldo. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0106 Klageren: XX 2300 KBH S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0071 Klageren: XX 2610 Rødovre Indklagede: DSB S-tog A/S CVR nr.: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Regler for interne hævekort Opbevar dit interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 12-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr., for at rejse på sin fars rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr., for at rejse på sin fars rejsekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0226 Klageren: Indklagede: XX 2200 København N Metroselskabet A/S ved Metro Service I/S Cvr. nummer: 21263834 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Numrene på periodekortets stamkort ulæselige. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. Numrene på periodekortets stamkort ulæselige. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0236 Klageren: Indklagede: XX 2630 Taastrup DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. Numrene

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0104 Klageren: XX Indklagede: FynBus Klagen vedrører: En kontrolafgift på 5.800 kr. Misbrug af periodekort. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Klageren henvendte sig til Metro Service den 22. august 2015 og anmodede om annullering af kontrolafgiften, idet han oplyste følgende

Klageren henvendte sig til Metro Service den 22. august 2015 og anmodede om annullering af kontrolafgiften, idet han oplyste følgende AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0223 Klageren: XX 2300 Kbh. S. Indklagede: Metroselskabet A/S v/metro Service I/S CVR nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk Regler for hævekort Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Brugerregler for Hævekort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dit hævekort. I

Læs mere

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 Regler for Sydbank hævekort november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Sydbank hævekort Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved etablering af kundeforhold,

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E Gælder fra den 1. januar 2018 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 11-10-2016 Side 1 af 7 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

1 Kortets anvendelsesmuligheder Kortet kan benyttes på Shell servicestationer i Danmark, samt på Øresunds- og Storebæltsbroen

1 Kortets anvendelsesmuligheder Kortet kan benyttes på Shell servicestationer i Danmark, samt på Øresunds- og Storebæltsbroen Kortbetingelser for Shell Card Ansøg om Shell Card 1 Kortets anvendelsesmuligheder Kortet kan benyttes på Shell servicestationer i Danmark, samt på Øresunds- og Storebæltsbroen Kortet kan oprettes med

Læs mere

Kære Færgen Bizz kunde

Kære Færgen Bizz kunde Kære Færgen Bizz kunde 20.08.2015 Færgen og BroBizz A/S har indgået samarbejde. BroBizz A/S er Færgens bizz udsteder, hvilket betyder at du skal have en BroBizz for at kunne registrere en Færgen Bizz aftale.

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

DSB Basis Rejsetidsgaranti

DSB Basis Rejsetidsgaranti DSB Basis Rejsetidsgaranti Gyldig fra 1. september 2017 DSB Basis Rejsetidsgaranti Rejser du med billet, klippekort, årskort eller rejsekort og bliver forsinket 30 minutter eller mere på din rejse med

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Oktober 2012 Version 2.0 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Rejsekort projektet status

Rejsekort projektet status Rejsekort projektet status TØF - 2009 7.oktober 2009 Gregers Mogensen, Rejsekort A/S Hvad er rejsekortet? Et trådløst smartcard: Billet + Betalingsmiddel Til alle rejser For alle rejsende Med alle trafikvirksomheder

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse i metroen i spærretiden.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse i metroen i spærretiden. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0223 Klageren: XX 2960 Rungsted Kyst Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0024 Klageren: Indklagede: XX 2630 Taastrup DSB CVR nummer: 32 78 87 42 Klagen vedrører: Parternes krav: Administrationsgebyr på 125 kr.

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN

BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN Gældende fra den 1. oktober 2017 MobilePay-portalen (i det følgende kaldet Portalen ) giver virksomheden mulighed for at administrere sine MobilePay-løsninger, når de

Læs mere