Dansk Arbejder Idrætsforbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Arbejder Idrætsforbund"

Transkript

1 Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 14-11/14 Dato 14. maj 2013 kl Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Afbud fra Nyt møde Jan Ludvigsen (JL), Jens Jørgen Nygaard (JJN), Annie Nielsen AN), Peter Rasmussen (PR), Sonja Søe Bergmann (SSB), Mogens Damgaard (MD), Palle Thomsen (PT) 22. august 2013 i Brøndby 1. Mødet åbnes; godkendelse af dagsordenen 2. Tidligere møder 2.1. Godkendelse af referat af møde 13-11/ Opfølgning af sager 3. Sager til behandling/ særlig drøftelse 3.1. Problemstilling omkring Dansk Karate Forbund 3.2. Udarbejdelse af frivilligpolitik 3.3. Talentudvikling af nye ledere 3.4. Uddeling af støtte fra DAI s Ungdomsfond 4. Økonomi 4.1. Orientering og ansøgninger 5. Status og drøftelser 5.1. Idrætsudvalget 5.2. Regionsudvikling og organisatorisk struktur 5.3. Idræt for sindslidende 5.4. Senioridræt udviklingsprojekt 5.5. Uddannelse 5.6. Internationalt arbejde 5.7. Politisk udvalg 6. Organisation, kommunikation, administration, personale, m.m Indmeldelse af foreninger 6.2. Udmeldelse af foreninger 6.3. Medlemsopgørelse for Kommende mødeaktiviteter 7.1. Møde i samarbejdsudvalget 17. juni Mødeplan for 2. halvår af Konferencer, årsmøder, seminarer, eksterne fora, o.l Årsmøde i DIF maj 2013

2 1. Mødet åbnes; godkendelse af dagsordenen JL bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt. 2. Tidligere møder 2.1. Godkendelse af referat af møde 13-11/14 Godkendt Opfølgning af sager Der har været gennemført et vellykket foreningsrådgiverkursus 17. april med deltagelse af 6 rådgiveremner. Der var desværre en del afbud, hvorfor kurset vil blive gentaget for dem, der var blevet forhindret samt nye emner. De deltagende foreningsrådgivere skal sammen med regionsledelsen og konsulenterne lave en strategiplan for, hvilke foreninger, der skal besøges frem til 1. juni 2014, og hvad formålet med besøgene er. Retningslinierne for specialforbundenes indgåelse af aftaler med DIF om udviklingsprojekter og udviklingskonsulenter blev vedtaget på DIF s årsmøde primo maj, og vi har nu modtaget en vejledning for, hvordan man når frem til nye aftaler efter Det udarbejdede idéoplæg vil sammen med bemærkningerne på sidste møde i forbundsledelsen kunne bruges i idéfasen. Vi skal nu bruge sommeren til at komme igennem de øvrige projektfaser hen imod, at vi forhåbentligt kan have en færdig indstilling klar til møde i DIF s bestyrelse 23./24. august. I projektfasen ligger der ud over det faglige indhold alle de økonomiske vurderinger, der skal gøres. 3. Sager til behandling/ særlig drøftelse 3.1. Problemstilling omkring Dansk Karate Forbund Solrød karateklub gennem årene har foretaget sig nogle ting, som ikke er i orden i forhold til det internationale karateforbund og Dansk Karate Forbund (DKF). Klubben er ifølge DKF medlem af en anden international organisation (WUKF), hvilket betyder, at DKF s klubber ikke må have samkvem med Solrød Karate Klub. Kan i henhold til en bestemmelse blive ekskluderet, hvis de gør det. Solrød er ikke længere medlem af DKF men medlem af DAI, og skulle deltage i DAI s stævne 20. april i Aarhus, hvilket kunne betyde, at de andre deltagende klubber fra DKF ikke ville turde stille op. I dagene op til stævnet blev der gjort forsøg på at få DKF til at se i gennem fingre med stævnet, da det jo bare drejer sig om nogle børn og unge og fordi, der var meget kort tid til stævnet. DKF holdt fast i, at de, hvis Solrød deltog, var nødsaget til at påtale det over for de deltagende klubber fra DKF (kunne ikke oplyse, hvad straffen ville være). Så dette ville nok reelt have betydet, at stævnet måtte aflyses. Det endte med, at Solrød trak sig fra stævnet for, at klubberne ikke kunne komme i klemme, og stævnet blev gennemført. Der er efterfølgende modtaget en henvendelse fra Solrød Karate Klub, der stiller spørgsmål ved DKF s ret til at kunne ekskludere klubber, der er medlem af DKF i et sådan tilfælde. Det er nu aftalt med DKF, at der holdes møde med dem i juni for at få en afklaring og for at undgå lignende situationer fremover. Herudover skal man have en gensidig orientering om hinandens virke og eventuelle samarbejde. Fra DAI deltager JL, PT, Margit Fogt og Alex Rosenbæk.

3 3.2. Udarbejdelse af frivilligpolitik I fortsættelse af drøftelserne på sidste møde, og ud fra en vurdering af interessen for at lægge kræfter i at udarbejde en frivilligpolitik, der blot kan risikere at blive et skriv, som ikke med sikkerhed vil blive anvendt i regionernes arbejde, blev det besluttet at lægge opgaven over i det forløb, der skal gennemføres med en talentgruppe for nye ledere. Se næste punkt Talentudvikling af nye ledere Der har været afholdt møde med to personer, der har vist interesse for at deltage i talentudviklingsgruppen. De kom bl.a. med forslag om at lade et projekt indgå i forløbet, og det vil være nærliggende at foreslå gruppen, at udarbejdelse af en frivilligpolitik for fremtidens DAI kunne være en del af projektopgaven. Der skal nu rekrutteres flere personer, så vi når op på 5-7 personer således, at gruppen kan komme i gang i efteråret. Det overvejes at foretage denne rekruttering ved afholdelse af en samling for unge mennesker i hver region, og her præsentere idéen. Idéen vendes med regionsformændene. Personerne til talentgruppen skal være interesseret i at være med til at udvikle DAI og have tanker om at blive topleder i DAI på forbundsplan eller regionsplan Uddeling af støtte fra DAI s Ungdomsfond Ansøgning til Ungdomsfonden kunne ikke imødekommes ud fra den vurdering, at den ligger uden for fondens formål/ fundats. 4. Økonomi 4.1. Orientering og ansøgninger Der er udsendt regnskaber for første kvartal samt status pr. 31. marts Der var ingen bemærkninger her til. Der har været gennemført kritisk revision af forbundets regnskab for Den kritiske revision anbefalede, at forbundsledelsen skulle være mere kritisk i forhold til budgettet for idrætsaktiviteterne for ikke at afsætte/reservere for store beløb år efter år, der ikke blive brugt. Anbefalede endvidere, at man skulle vurdere mulighederne for at gøre det billigere at deltage i forbundets arrangementer. Gav ros for, at det var lykkedes at oparbejde en god kapital, der kan være med til at sikre DAI fremover, hvis der opstår usikkerhed om økonomien eller foretages investeringer. Ansøgning fra DAI Region Midtjylland om tilskud på ca kr. til lederseminar maj blev imødekommet. 5. Status og drøftelser 5.1. Idrætsudvalget Der er møde i Idrætsudvalget 22. maj i Aarhus, hvor man bl.a. skal drøfte indhold af Idrætsforum september i Dalum Regionsudvikling og organisatorisk struktur DAI Region Sjælland er nu klar til at overtage regnskab og bogholderi, der hidtil har været varetaget af AN og forbundskontoret. JL informerede om, at man i DAI Region Hovedstadens fodboldudvalg havde vedtaget en handlingsplan for ansatte medarbejderressourcer til varetagelse af regionens fodboldturneringer i de kommende år.

4 5.3. Idræt for sindslidende Der er nu forhåndstilmeldt 250 personer til Idrætsfestivalen juli i Vejle. Deltagerne kommer fra 24 foreninger/kontaktsteder landet over. Der afventes nu endelig tilmelding og betaling. Sund By Løbet 7. maj i Fælledparken blev gennemført med ca. 350 deltagere. Løbet blev sat i gang af Københavns socialborgmester Mikkel Warming. DAI er tænkt ind som samarbejdspartner i et arbejdsrelateret projekt i Region Midtjylland, der har til formål at bruge fysisk aktivitet som målrettet middel overfor årige med psykiske lidelser, der skal tilbage på arbejdsmarkedet. Det er MarseilesborgCentret, CFK- Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, der er projektholder og som har ansøgt om 3,5 mio. kr. til projektet. Der forventes svar på ansøgningen 22. maj. DAI skal i så fald levere kurser, konsulentstøtte/ know how og formidle kontakt til foreningerne. Der er sat økonomi af til DAI s involvering. Projektet kan bruges til at komme i kontakt med kommuner i Region Midtjylland, som vi ikke er inde i. Der har været afholdt møde i den administrative styregruppe 25. april, og der er møde i følgegruppen for udviklingsprojektet for unge voksne med sindslidelser 21. maj, hvor man bl.a. skal drøfte resultatet af den gennemførte spørgeskemaundersøgelse samt program og indhold for den afsluttende konference 28. oktober Senioridræt udviklingsprojekt 5.5. Uddannelse 5.6. Internationalt arbejde CSIT har indkaldt kandidater til valget af formand og sekretær for de tekniske komitéer. Valget finder sted under World Sports Games i Varna. Det blev besluttet at indstille Ole Juhl til valget af sekretær for tennis. Der er planer om i løbet af den nye valgperiode at få kørt en anden person fra DAI i stilling til at overtage hvervet. JJN har valgt ikke at genopstille til formandsposten for fodbold, og det blev besluttet ikke at indstille nogen anden kandidat fra DAI. Gruppen til CSIT World Sports Games juni i Bulgarien er nu fuldtallig (50 personer). Der sendes nu slutinformation ud til deltagerne. AN og PR er hovedledere på turen Politisk udvalg 6. Organisation, kommunikation, administration, personale, m.m Indmeldelse af foreninger Hovedstaden: FIOV, FC Den Store Roman, FC Poo, FredSIF, Spielmachers, Estate, Galatasaray SK,Bona Fide 2012 (alle fodbold) Syddanmark: Skt. Klemens Bold (fodbold), Korsløkkens Krolfforening. Nordjylland: Lokomotiv Limfjorden (fodbold), Formica Rufa (fodbold). Ekstraordinære: Ældresagen Rosenholm (ændret fra ordinært medlemskab), Frivilligcenter Hillerød (IFS).

5 6.2. Udmeldelse af foreninger Hovedstaden: Idrætsforeningen L.F., FC Viruus. Syddanmark: Bertoft Borgerforening. Midtjylland: FC Madam Grøn, Vejlby Risskov IK, Torpedo Horsens, Motionsvenner Holstebro. Nordjylland: MFS Motion og Idræt, N.O. Jensen, AL Idrætsforening, Lemvig AFC, Hyrevognsporten Aalborg, FC Medis, Danaweb A/S Medlemsopgørelse for 2012 Medlemsopgørelsen for 2012 er nu offentliggjort, og den interne registrering viser et samlet medlemstal for DAI på medlemmer og 906 foreninger. Den eksterne/ officielle medlemsregistrering viser medlemmer, der er medlem af foreninger, der ikke er medlem af andre specialforbund eller som dyrker en idræt/aktivitet, som ikke findes i andre specialforbund. I forbindelse med overgangen til den fælles medlemsregistrering og brugen af Det Centrale Foreningsregister har DAI og KFUM Idræt indgået en aftale med DIF om, at ordningen med en officiel og en intern liste ikke vil medføre reduktion i de to forbunds medlemstal, idet det vil være den interne medlemsliste, der fremover vil indgå i DIF s økonomiske fordelingsnøgle. Det er nu fra administrativt hold i DIF meddelt PT, at vi kan forvente at blive indbudt til en snak herom, idet man i DIF ikke havde nogen forventning om en så stor stigning i medlemstallet. Stigningen vil medføre en stigning i tilskuddet i 2014 på godt 1 mio. kr. 7. Kommende mødeaktiviteter 7.1. Møde i samarbejdsudvalget 17. juni 2013 Der udsende indkaldelse til mødet nu og fristen for dagsordenspunkter rykkes frem til 29. maj således, at der kan nå at blive sendt dagsorden og materiale ud til deltagerne inden 1. juni af hensyn til deltagelsen i CSIT World Sports Games Mødeplan for 2. halvår af 2013 Der blev fastsat følgende møder i forbundsledelsen: 22. august, september, 29. oktober, 3. december. Samt møde i samarbejdsudvalget: 11. november. 8. Konferencer, årsmøder, seminarer, eksterne fora, o.l Årsmøde i DIF maj 2013 Forslaget til ny udviklingsordning og herunder revision af DIF s udviklingspulje og udviklingskonsulentordning samt indførelse af mulighed for udtræden af fordelingsnøglen blev vedtaget på mødet. Det samme blev et forslag til nyt Lovregulativ om forbud mod manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing) og tilsvarende uetisk adfærd. Niels Nygaard blev genvalgt som formand og formanden for Danmarks Gymnastik Forbund Flemming Knudsen blev valgt som nyt medlem af bestyrelse. Endelig blev der besluttet en navneændring således, at DIF nu hedder Danmarks Idrætsforbund (uden bindestreg). Brøndby, den 28. maj 2013 Referent: Palle Thomsen

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 16-11/14 Dato 13.-14. september 2013 Sted Vilcon Hotel og Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 11-11/14 Dato 7. februar 2013 kl. 17.00 Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens Jørgen Nygaard (JJN), Annie Nielsen

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 14-08/11 Dato 31. maj 2010 kl. 17.00 Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen(JL), Jens Jørgen Nygaard (JJN), Annie Nielsen

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 12-05/08 Dato 16. april 2007 kl. 17.00 Sted Hotel Ansgar, Østre Stationsvej 32, Odense Deltagere Jan Ludvigsen, Peter Rasmussen, Annie

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 2-05/08 Dato 13.-14. januar 2006 på Fangel Kro og Hotel Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 1-11/14 Dato 13. december 2011 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby. Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard,

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 6-05/08 Dato 15. juni 2006 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard, Annie

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 4-05/08 Dato 20. marts 2006 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Peter Rasmussen, Annie Nielsen,

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 10-05/08 Dato 2. januar 2007 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard, Peter

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 1-08/11 Dato 15. december 2008 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby. Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard,

Læs mere

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby.

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby. Forbundsledelsen 9. oktober 2014 Til regioner og foreninger DAI's 41. kongres 15. november 2014 i Brøndby Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag,

Læs mere

DAI Præsentation. DAI Senioridræt. IFS Idræt For Sindet. DAI's hjemmeside. Regionernes hjemmesider

DAI Præsentation. DAI Senioridræt. IFS Idræt For Sindet. DAI's hjemmeside. Regionernes hjemmesider 1 2 3 DAI Præsentation DAI Senioridræt IFS Idræt For Sindet 4 DAI's hjemmeside 5 Regionernes hjemmesider En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk En præsentation af Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk

Læs mere

Bestyrelsesmøde 1-2015

Bestyrelsesmøde 1-2015 Bestyrelsesmøde 1-2015 REFERAT 04-02-2014 KL 18.15 22.35 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Kåre Foged, Palle

Læs mere

Referat fra Senior møde Idrætsforum 21.9.2013 i Dalum.

Referat fra Senior møde Idrætsforum 21.9.2013 i Dalum. Referat fra Senior møde Idrætsforum 21.9.2013 i Dalum. Deltagere: Region Syddanmark: Ole Sick, Kurt Andersen (fra kl. 13), Susanne Hansen (fra kl. 13). Region Sjælland: Elna Harder, Aksel Tagmos Region

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat af korpsrådsmødet den 28. maj 2011 kl. 9.00 20.00 på Bycenter Rysensteen, København

Referat af korpsrådsmødet den 28. maj 2011 kl. 9.00 20.00 på Bycenter Rysensteen, København Referat af korpsrådsmødet den 28. maj 2011 kl. 9.00 20.00 på Bycenter Rysensteen, København Til stede: Signe Lund Christensen(SL), Niels Dam(ND), Pia D. Andersen(PD), Stine Algot(SA), Camilla Gaarden(CG),

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

Referat DKF. Deltagere

Referat DKF. Deltagere Referat DKF Mødegruppe: DKF s årsmøde Dato: 25. marts 2012 Sted: Hotel Scandic, Roskilde Referenter: Dorthe Hansen, Michael Jakobson, Mikkel von Seelen, Rune Dahl Mortensen, Lisa Weidich, Malene Hjorth,

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

[2013] Skriftlig beretning. Håndbold Region Øst

[2013] Skriftlig beretning. Håndbold Region Øst [2013] Skriftlig beretning Håndbold Region Øst Indhold Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde...3 Formandens beretning....4 Ny turneringsstruktur....4 Idræts Forum København....4 KNÆK KURVEN...5

Læs mere

KONGRES 2015 - REFERAT

KONGRES 2015 - REFERAT KONGRES 2015 - REFERAT Tid: Søndag d. 18. januar, kl. 9.00-12.20 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Referent: Trine Lindberg Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen til den årlige

Læs mere

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI

Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI Referat af rådsmøde i BAR Jord til Bord 13. december 2012 kl. 13 i DI I mødet deltog: Forbundssekretær John Sørensen, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (næstformand) Chefkonsulent Birgitte Dember,

Læs mere

DANMARKS GYMNASTIK FORBUNDs Ordinære repræsentantskabsmøde. Lørdag den 25. oktober 2014, kl. 10.00 Scandic, Kettevej 4, 2650 Hvidovre

DANMARKS GYMNASTIK FORBUNDs Ordinære repræsentantskabsmøde. Lørdag den 25. oktober 2014, kl. 10.00 Scandic, Kettevej 4, 2650 Hvidovre DANMARKS GYMNASTIK FORBUNDs Ordinære repræsentantskabsmøde Lørdag den 25. oktober 2014, kl. 10.00 Scandic, Kettevej 4, 2650 Hvidovre Forbundsformand Flemming Knudsen bød velkommen til Danmarks Gymnastik

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte Ammitzbøl der døde sidste år. Referat fra Hal-Hockey / Floorball Landsmødet i Vejle d. 14. Marts 2009 Der deltog 20 personer og alle 3 regioner var repræsenteret Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for den tidligere formand Lotte

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere