Delegationsplan Hillerød Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delegationsplan Hillerød Kommune"

Transkript

1 Delegationsplan Hillerød Kommune Godkendt af yrådet den 26. juni 2010 Administrativt ændret 19. oktober 2010 Administrativt ændret 2. november 2010 Ændret efter bemyndigelse 30. marts 2011 Administrativt ændret 7. april 2011 Administrativt ændret 15. marts 2012 Ændret efter bemyndigelse 26. september

2 Forkortelser Udvalg m.v. yråd Økonomiudvalg Miljø- og Teknikudvalg Socialudvalg Sundhedsudvalg Kultur- og Fritidsudvalg ørne- og Familieudvalg Arbejdsmarkedsudvalget Folkeoplysningsudvalg eredskabskommissionen ørn og Unge-udvalget Udvalg Administrationen Y ØK MT SO SU KF F AR FO E U U ADM Øvrige eslutning ndstilling Høring Orientering H O 2

3 ndhold Nr. ndhold side 1. Affald - Generelt 6 2. Afskrivninger 6 3. Arkivloven 6 4. R-loven 6 5. ekendtgørelse om parkeringskontrol 6 6. ekendtgørelse om kørekort 6 7. ekendtgørelse om pas 6 8. ekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og 6 revision 9. ekendtgørelse om tilsyn med kommunernes administration af reglerne 7 om rådighed 10. eredskabsloven etalingsloven iblioteksloven oligreguleringsloven oligstøtteloven yfornyelsesloven yggeloven ørnefamilieydelsesloven ørnetilskudsloven Campingreglementet Dagtilbudsloven Fast ejendom Fleksydelsesloven Folkeoplysningsloven 13 A ekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og 15 frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 24. Folkeskoleloven 15 A ekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen 16 ekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen 16 C Skolebestyrelsesbekendtgørelsen 16 D ekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til 17 børn, der endnu ikke har begyndt skolegangen E ekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden 17 specialpædagogisk bistand F ekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse 17 og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning 25. Forsikring og Sikring 17 3

4 26. Gebyr og renter Husdyrgodkendelsesloven ndkøb t Jordforureningsloven Kultur og fritid Lov om aktiv socialpolitik Lov om almene boliger m.v. 20 A ekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 21 ekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. 22 C ekendtgørelse om drift og tilsyn med boliger og hjem for gamle, 22 syge og svagelige samt lette kollektivboliger 34. Lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Lov om apotekervirksomhed Lov om beskatning af landets faste ejendomme Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljø Lov om børnepasningsorlov Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl Lov om delpension Lov om den lokale og regionale kollektive personbefordring uden for 25 hovedstadsområdet 42. Lov om Det Centrale Personregister Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om etablering og fælles udnyttelse af master til 27 radiokommunikationsformål m.v. 45. Lov om fonde Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig 28 førtidspension m.v. 48. Lov om integration af udlændinge i Danmark Lov om leje af almene boliger Lov om lån til betaling af ejendomsskatter Lov om planlægning Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel Lov om social pension Lov om social service 34 A ekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i 41 selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven. ekendtgørelse om lejerrettigheder til beboere i visse botilbud 41 efter serviceloven 56. Lov om specialundervisning for voksne Lov om sygedagpenge 42 4

5 58. Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling Lov om ungdomsskoler Miljøbeskyttelsesloven 44 A ekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter Miljømålsloven Museumsloven Musikloven Naturbeskyttelsesloven Persondataloven Repatrieringsloven Restaurationsloven Råstofloven Spildevand - generelt Spilleautomater Styrelsesloven Sundhedsloven Taxaloven Udlændingeloven Vandforsyningsloven Vandløbsloven Varmeforsyningslov Vejloven, offentlige veje Vejloven, private veje Værgemålsloven 52 5

6 Delegationsplan 1. Affald Y ØK U ADM 1.1 Kommunal affaldsplanlægning (Vestforbrænding) (Miljøbeskyttelsesloven 47) MT- 1.2 Vedtægtsændringer i (Vestforbrænding) MT- 1.3 udget og regnskab (Herunder Vestforbrænding og regulativer) MT- 2. Afskrivninger Y ØK U ADM 2.1 Afskrivning af restancer over kr. pr. betalingsart 2.2 Afskrivning af restancer under kr. pr. betalingsart 3. Arkivloven Y ØK U ADM 3.1 Principper for opbevaring af arkivalier, kap. 3 og 5 4. R-loven Y ØK U ADM 4.1 Vejnavne, offentlige veje ( 3a) MT- 4.2 Husnumre, offentlige veje ( 3b) 4.3 Vejnavne, private fællesveje ( 3a, jfr. 3d) MT- 4.4 Husnumre, private fællesveje ( 3b, jfr. 3d) 5. ekendtgørelse om parkeringskontrol Y ØK U ADM 5.1 Kontrol med parkering og kompetence til at pålægge standsnings- og parkeringsafgifter 6. ekendtgørelse om kørekort Y ØK U ADM 6.1 Afgørelser om kørekort, ekendtgørelse om pas Y ØK U ADM 7.1 Pas udstedelse, kap. 2 og 3 8. ekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision 8.1 Alle konkrete arbejdsopgaver, der retter sig mod enkeltpersoner, medmindre andet er angivet i oversigten nedenfor Y ØK U ADM 6

7 8.2 Etablering af betryggende og hensigtsmæssige forretningsgange for sagsbehandling, udbetaling og regnskabsaflæggelse for ydelser eller tilskud omfattet af denne bekendtgørelse, samt betryggende og dokumenterede interne kontroller, 28, stk Sikring af, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring, 28, stk eslutning om, at det ikke er nødvendigt, at der er kopi i sagen af de bilag, som dokumenterer ansøgerens økonomiske situation, eslutning om, at det på de angivne områder og inden for en angivet beløbsgrænse ikke er nødvendigt, at der foreligger dokumentation for, hvordan ydelsen er anvendt, 48, stk ndsendelse af revisionsberetning og svar på revisionsbemærkninger til det relevante ressortministerium, 76, stk. 1-3 AR- SO- 9. ekendtgørelse om tilsyn med kommunernes administration af reglerne om rådighed 9.1 Sende relevante sagsakter til Arbejdsdirektoratet til brug for tilsyn Arbejdsdirektoratets adgang til relevante sagsakter ifm. tilsynsbesøg 9, stk. 1, 4-5 Y ØK U ADM 9.3 Høringssvar til Arbejdsdirektoratet, 10, stk. 2 AR-O 9.4 Opfølgning på Arbejdsdirektoratets tilsyn, 11 AR-O 9.5 Høringssvar til Arbejdsdirektoratet, 12, stk. 2 AR-O 9.6 Opfølgning på Arbejdsdirektoratets tilsyn, 13 AR-O 10. eredskabsloven Y ØK U ADM 10.1 Dispensationer 10.2 Godkendelse af kontrakt om skorstensfejning MT Tilladelser og andre driftmæssige forhold 10.4 Godkendelse af brandkontrakt E- 7

8 11. etalingsloven Y ØK U ADM 11.1 etalingsvedtægt MT Sager vedr. betaling i henhold til betalingsvedtægt 11.3 Dispensationer vedr. betalingsvedtægt MT Sager vedr. spildevandsafgift (betaling ved ledningsbrud) 11.5 Regulativ for tømningsordninger MT Retningslinjer for håndhævelse af regler for offentlige kloakker og kloakanlæg MT Sager vedr. overtagelse af private kloakker og deres økonomi MT Optagelse af private vandløb/klassifikation ( 10) MT- 12. iblioteksloven Y ØK U ADM 12.1 Kommunalbestyrelsen er forpligtet til, eventuelt i samarbejde med andre kommunalbestyrelser, at drive et folkebibliotek med afdelinger for børn og voksne. 3, stk Samarbejde med andre kommuner om hel eller delvis biblioteksbetjening. 3, stk. 1 KF- KF iblioteksbetjening af de børn og voksne, der er afskåret fra selv at komme på biblioteket. 3, stk Filialer eller andre betjeningstilbud, hvor kommunens størrelse og karakter gør det hensigtsmæssigt. 3, stk Fastsættelse og opkrævning af vederlag knyttet til folkebibliotekernes betjening, som har en mere vidtrækkende karakter end benyttelse på stedet, udlån af materialer og almindelig vejledning. Kommunen kan desuden sælge viden, som er oparbejdet i folkebiblioteket i forbindelse med løsning af de almindelige biblioteksopgaver. 20, stk Salg af viden, som er oparbejdet i folkebiblioteket i forbindelse med løsning af de almindelige biblioteksopgaver. 20, stk. 1 KF- KF- KF- KF- 8

9 12.7 eslutning om opkrævning af gebyr for overskridelse af lånetiden, udstedelse af erstatningskort etc KF- 13. oligreguleringsloven Y ØK U ADM 13.1 Fastlæggelse af politik for opdeling/oprettelse/nedlæggelse af beboelseslejligheder MT Afgørelser i henhold til vedtagne politik 14. oligstøtteloven Y ØK U ADM 14.1 Konkrete afgørelser om boligstøtte, der retter sig mod enkeltpersoner, medmindre andet er angivet nedenfor 14.2 Vejledende retningslinjer for behandling af sager om lån til beboerindskud, jf. 55, stk. 2, 2. Pkt. 2. Led, 58-60, 64c, 64f og 68, stk yfornyelsesloven Y ØK U ADM 15.1 eslutning om byfornyelse ( 5) MT Ansøgning om boligforbedring (skema A) MT Støtte efter byfornyelsesloven MT- 16. yggeloven Y ØK U ADM 16.1 Adm. byggesagsbehandling ( 16) 16.2 ehandling af klager over afgørelser iht. yggeloven MT Fastsættelse af niveauplaner i nye områder 16.4 Dispensation med positiv nabohøring ( 22) 16.5 Dispensation med negativ nabohøring ( 22) MT Dispensationer i relation til bygningsreglementerne 16.7 Dispensationer til kommunalt byggeri 16.8 Kommunale byggesyn 9

10 17. ørnefamilieydelsesloven Y ØK U ADM 17.1 Konkrete afgørelser om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, der retter sig mod enkeltpersoner 18. ørnetilskudsloven Y ØK U ADM 18.1 Konkrete afgørelser om børnefamilieydelse, der retter sig mod enkeltpersoner 19. Campingreglementet Y ØK U ADM 19.1 ehandling af sager om Hillerød Camping 20. Dagtilbudsloven Y ØK U ADM 20.1 Det overordnede ansvar for kommunens dag- fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud, 3 F Det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn, fritidsog klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud, Mål og rammer for dagtilbud, fritidstilbud og klubtilbud, 3 F- F Fastsættelse af rammer for tilsyn, 5, stk. 2 F Ansættelse af leder i kommunale daginstitutioner, 6 Dagtilbud til børn inden skolestart 20.6 Læreplaner, 10 F Sprogvurdering, plan for mål og rammer, 11 F Fastsættelse af vedtægt for forældrebestyrelse i kommunale dagtilbud, herunder antal forældrerepræsentanter, medarbejdere og stemmeret, 16, stk Godkendelse af vedtægt for forældrebestyrelse i selvejende institutioner, 16, stk. 2 F Madordninger som tilkøbsydelse, 17 F Driftsaftale med selvejende institutioner, 19, stk. 3 F Fastsættelse af kriterier for godkendelse af private institutioner, 20, stk. 2 F- 10

11 20.13 Godkendelse af privatinstitutioner, 20, stk Godkendelse af private hjem til dagpleje, Fastlæggelse af retningslinjer for ansøgning om optagelse i dagtilbud, 23, stk. 4 F Optagelse i dagtilbud, Fastlæggelse af retningslinjer for optagelse i dagtilbud, 27, stk Fastlæggelse af retningslinjer for udmeldelse af dagtilbud, 29, stk. 3 F- F Lukning af venteliste for børn fra andre kommuner, 28, stk. 2 F Fastsættelse af egenbetaling for dagtilbud, 31 F Ekstra tilskud til børn i udenbys institutioner, 42 F- Klubtilbud Retningslinjer, som sikrer børn og unge indflydelse på indholdet i det enkelte klubtilbud, 65, stk eslutning om forældrebestyrelse, 65, stk. 5 F Afgørelse om optagelse i og udmeldelse af klubtilbud, 67, stk. 1 og 70, stk eslutning om at selvejende og private klubtilbud helt eller delvist selv skal træffe afgørelse om optagelse og udmeldelse, 67, stk. 2 og 70, stk. 3 F Fastsættelse af retningslinjer for optagelse i klubtilbud og udmeldelse, 68 og 70,stk Fastsættelse af egenbetaling, samt beslutning om betaling for materialer og forplejning, 71 F- F Tilskud til børn og unge, der er i private klubordninger, F Tilskud til plads i klubtilbud i en anden kommune, 75 F- 11

12 Private pasningsordninger Tilladelse til etablering af og tilsyn med privat pasning, etingelser for tilskud til privat pasning, 80 og 83 F Godkendelse af, tilsyn med, tilskud til og afslag på tilskud til privat pasning, 82 og Tilskud til pasning af egne børn, 86, 89, 90 F Afslag på tilskud til pasning af egne børn, Socialpædagogisk friplads, 43, 63 og Fast ejendom Y ØK U ADM 21.1 Køb og salg af kommunens faste ejendomme 21.2 Anvendelse af bygninger, arealer mv Anvendelse af bygninger, arealer mv. der kræver en økonomisk bevilling 21.4 Leje og leasing af fast ejendom sidestillet med kommunal anlægsopgave, styrelseslovens 41,stk Leje og leasing af fast ejendom i øvrigt 21.6 Lejebetingelser for stadepladser, pølsevogne mv. MT Udlejning og bortforpagtning af ejendomme/arealer 21.8 Udlejning af beboelseslejemål 21.9 rugsaftaler rugsaftaler med særlig politisk interesse med hensyn til beliggenhed og anvendelse () Ejendomsadministration Lejefastsættelse for beboelseslejemål, boligreguleringslovens kapitel, V A og V Lejefastsættelse for andre lejemål 12

13 22. Fleksydelsesloven Y ØK U ADM 22.1 Alle konkrete afgørelser, der retter sig mod enkeltpersoner, medmindre andet er angivet i oversigten nedenfor 22.2 Tilladelse til undtagelsesvis at se bort fra afbrydelser i indbetaling af bidrag til arbejdsløshedsforsikringen, efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag, 2a, stk Opkrævning af fleksydelsesbidrag, 7og Fradrag for pension, 18, stk Frist for tilbagebetaling af fleksydelse, 28, stk Videregivelse af oplysninger 34a 22.7 Kommunens kontrol 34b 23. Folkeoplysningsloven Y ØK U ADM 23.1 Fravig kravet vedrørende medlem af en foreningsbestyrelse. 5, stk. 6 FO Fravigelse af kravet om bopælspligt for en forening. 5, stk. 7 FO eslutte om der skal indsendelse af beretning. 5, stk. 8 FO Forhøjet tilskud til særlige aktivitetsformer og personer med særlige behov. 8, stk Godkendelse af virksomhed under både kapitel 4 og 5. 5, stk Fastsættelse af frister for ansøgning om tilskud. 10, stk Fastsættelse af formkrav til ansøgning om tilskud. 10, stk Fravige krav om deltager betaling, hvor særlige forhold gør sig gældende. 14, stk Godkend aktiviteter for en bestemt afgrænset deltagerkreds som frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 14, stk. 3 FO- FO- FO- 13

14 23.10 Fastsættelse af frister for ansøgning om tilskud. 18 stk Fastsættelse af formkrav til ansøgningerne om tilskud. 18, stk Forhøjet tilskud til særlige aktivitetsformer og personer med særlige behov. 19, stk. 2 FO Undlade at yde lokaletilskud til 23, stk. 1 og 2 FO Undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud 25, stk. 2 og 5 FO Nedsættelse af lokaletilskuddet jf. 24 og 26 FO Fastsættelse af frister for ansøgning om tilskud Regnskabsperiode og frist for regnskabsaflæggelse. 29, stk Formkrav til regnskab og revision. 29, stk Forlange tilbagebetaling af tilskud og oplysninger. 30 FO Undlad både at yde tilskud og anvise lokaler. 32 FO Undlade at yde tilskud og anvise lokaler til foreninger, hvis ikke foreningen har afgivet erklæring om, at foreningen indhenter børneattester. 33, stk Standse udbetalingen eller tilbageholde disse samt fratage foreningen retten til at benytte allerede anviste lokaler, hvis foreningen, der er forpligtet til at indhente børneattester, ikke indhenter sådanne attester. 33, stk Kræve godtgørelse fra deltagerens hjemstedskommune 43, stk Kræve betaling fra anden kommune end bopælskommune 43, stk A ekendtgørelse om støtte til folkeoplysende FO- 14

15 voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde A1 Fravigelse fra begrænsningen af emner, hvortil FO- der kan ydes tilskud. 3, stk.3 A2 Samle anvisningen af lokaler geografisk og FO- tidsmæssigt. 8 stk. 1 A3 Godkendelse af regnskaber. 17 og 18 FO- 24. Folkeskoleloven Y ØK U ADM 24.1 Rammer for sprogstimulering af børn fra 3 år til skolestart, 4 a F Godkende tilbud om undervisning i andre kunstneriske eller praktisk betonede fag, 6, stk. 6 F Godkendelse af læseplaner, 10, stk. 2, 40, stk Udpegning af censorer, 14, stk Fastlæggelse af ferieplan 24.6 eslutning om fastlæggelse af højere timetal end F- mindste timetal, 16 og bekg. om fravigelse af den ugentlige undervisningstid i folkeskolens Klasse eslutning om klassestørrelse, 17 F Andre undervisningsaktiviteter i 10. Klasse, 19 d, stk. 5 F Henvisning af børn og unge til specialundervisning og specialpædagogisk bistand ved regionsrådets foranstaltning, ndgå driftsoverenskomster med andre kommuner om undervisning, Oprettelse af 10. Klasse skole, 24, stk. 2 F Fælles skoleledelse, 24. stk. 3 F Nedlæggelse af skole, 24, stk. 4 F Fælles ledelse mellem skole og dagtilbud, 24 a F Klasser med forskellig skolealder, 25, stk. 7 F Udsættelse af undervisningspligt 15

16 24.17 Rullende skolestart F Mål og Rammer for folkeskolens virksomhed, 40, stk. 1 og 2 F Mål og indholdsbeskrivelse for SFO, 40, stk. 4 F Delegation af beføjelser til skolebestyrelsen, 40, stk. 5 F Kvalitetsrapport og handleplan, 40a F Vedtægt for kommunens skolevæsen, 41 F Madordning, 40, stk. 2,nr. 6 F eslutning, jf. 50, stk. 1, om betaling for 1. Forældre til elever som deltager i undervisning i fritiden, 2. Voksne som deltager i folkeskolens undervisning 3. Deltagere i kulturcenteraktiviteter F etaling for skolefritidsordning, 50, stk. 2 F etaling for forplejning under ekskursioner Afgørelse om tilrettelæggelse af konfirmationsundervisning, 53, stk Forsøg med tysk og fransk på 6. Klassetrin, 55 F- 24. A ekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen A1 eslutning om befordring, 3 og ekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen 1 eslutning om skolebiblioteker, 10 F- 24. C Skolebestyrelsesbekendtgørelsen C1 Alle konkrete afgørelser i forhold til skolebestyrelsen F- C2 Afgørelse om forskudte valg til skolebestyrelsen 24. D ekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu 16

17 ikke har begyndt skolegangen D1 eslutning om støtte, E ekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand E1 eslutning om henvisning til specialpædagogisk bistand i en anden skole end distriktsskolen, 5, stk. 2 E2 eslutning om henvisning til specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud eller anbringelsessted, 5, stk F ekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning F1 ndgå overenskomst med nye institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om at varetage 10. klasseundervisning på vegne af F2 kommunalbestyrelsen, 1 Forlænge/ændre allerede indgået overenskomster vedrørende udbyder af 10. klasser, Forsikring og Sikring Y ØK U ADM 25.1 Forsikringspolitik herunder politik for arbejdsskader 25.2 Sikringspolitik 26. Gebyr og renter Y ØK U ADM 26.1 Rykkergebyr, lov om gebyrer og morarenter 2, stk Gebyrer i øvrigt 26.3 Rentebetaling, lov om gebyrer og morarenter, Husdyrgodkendelsesloven Y ØK U ADM 27.1 Anmeldelses- og tilladelsespligtige husdyrbrug ( 5 og 10) 27.2 Miljøgodkendelse af husdyrbrug ( 11 og 12) MT Tilsyn i henhold til loven ( 44) 28. ndkøb Y ØK U ADM F- 17

18 28.1 ndkøbspolitik 28.2 Retningslinjer for indkøb 28.3 ndkøbsaftaler udbud og indgåelse 29. t Y ØK U ADM 29.1 T-Sikkerhedspolitik 30. Jordforureningsloven Y ØK U ADM 30.1 Håndhævelse af sager i henhold til Større forureningssager med økonomiske og retlige efterspil MT Regulativer vedrørende omklassificering MT Ændringer af bilag til områdeklassificering 31. Kultur og fritid Y ØK U ADM 31.1 edømme forsamlingshusenes, herunder Slotsbio s regnskaber KF-O 31.2 eslutte tilskudsprincipper, udvælge hvem der skal modtage tilskud samt fastsætte tilskuddenes størrelse i forhold til forsamlingshuse, kr. til kr. puljen, kulturelle fyrtårne og frie kulturmidler 31.3 estemme form og indhold for arrangementer vedr. drættens Dage 31.4 Fastlægge og godkende retningslinjer for brugeraftaler og nogle selvforvaltningsaftaler KF- KF- KF Drifts- og samarbejdsaftaler med selvejende institutioner herunder selvforvaltningsaftaler KF Regnskaber og budgetter for selvejende institutioner under området KF Retningslinjer for udlån af Hillerød Viden- og Kulturpark KF gangsætte større tiltag på området inden for de økonomiske rammer KF- 18

19 31.9 eslutning om fordeling af priser (spejderlederprisen, idrætslederprisen og kulturprisen) KF Resultatkontrakt Folkemuseet KF Udarbejde forslag og indstilling til yrådet om planer inden for Kultur- og drætsområdet Udbetaling af årlige tilskud til Folkemuseet, forsamlingshuse, selvforvaltende klubhuse og idrætsanlæg KF Planer for udbygning indenfor Kultur- og idrætsområdet KF Godkendelse af konkrete aftaler vedr. fælleskommunalt samarbejde på kulturområdet Udarbejdelse af politikker indenfor området (f.eks. Kultur- og idrætspolitik) KF- KF Fastlægge Hillerød Svømmehals priser og åbningstider KF Ændring af kulturkontrakter KF Vedtægtsændringer for Støberihallen, FrederiksborgCentret Væsentlige ændringer af standarder for vedligeholdelse og plejeplaner vedr. idrætsanlæg KF- KF- 32. Lov om aktiv socialpolitik Y ØK U ADM 32.1 Alle konkrete afgørelser, der retter sig mod enkeltpersoner, medmindre andet er angivet i oversigten nedenfor 32.2 ehandling af det samlede resultat af Arbejdsdirektoratets tilsyn 13d, stk. 5 AR evilling, tilrettelæggelse og opfølgning af revalidering, brugen af andre aktører samt særlig støtte evilling og udbetaling af ledighedsydelse samt særlig ydelse til borgere, der er visiteret til fleksjob, 74-74i 19

20 32.5 ndbetaling til Arbejdsmarkedets Tillægspension, 79-80a 32.6 Fastsættelse af internt vejledende retningslinjer for rådighedsbeløb, samværsudgifter og prisniveau for tandproteser, briller og lignende, eslutning om at ansøge eskæftigelsesministeriet om tilladelse til at lave beskæftigelsesfremmende forsøgsordninger, som fraviger reglerne i denne lov, 110 AR- 33. Lov om almene boliger m.v. Y ØK U ADM Opførelse 33.1 Skema A første budget over byggeri 33.2 Skema andet budget over byggeri 33.3 Skema C byggeregnskab Drift 33.4 Forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder uden kommunal garantistillelse 33.5 Forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder med kommunal garantistillelse 33.6 Kommunal garanti, lån og driftsstøtte 33.7 Omdannelse af boliger, Mærkning og ommærkning af almene boliger, 3, 4, 5 og Sammenlægning af selvejende institutioner, der indeholder almene ældre- ungdomsboliger Påse at vedtægter og vedtægtsændringer opfylder lovens krav, 12, stk. 5 i almenboligloven Habilitet, Køb og salg af ejendomme, 26 og 27 20

21 33.13 Væsentlig forandring af ejendommen, Konvertering, omprioritering, udstedelse af pantebreve, a Udpegning af afdelingsbestyrelse i afdelinger, som udelukkende består af ældreboliger, der bebos af svage og plejekrævende ældre, jf. 34, stk Tvister mellem afdelingsbestyrelse, afdelingsmøde og bestyrelse, 37a, stk. 7, 37b, stk. 2 og Pålæg af vedligeholdelsesarbejder m.v., Tilsyn i øvrigt og styringsdialog Påbud, 165 stk Udpegning af midlertidig forretningsfører, 165, stk. 2 og 3 Anvisning/udlejning Anvisning af borgere til hver fjerde ledig bolig, 59, stk Anvisning af borgere til almene ældreboliger, 54 og 57, stk eslutninger, aftaler eller godkendelse vedr. udlejning 3, stk. 4, 5, stk. 5, 51, 51 a, stk. 2 og 3, 51 b, stk. 1 og 8, 52, 54 og 55, stk. 3 og 7, 59, stk. 2, 4,6 og 7, 60, 60a, 61 og Aflastningsboliger Forsøg med salg, kapitel 5 a Andelsboliger Garanti støttede private andelsboliger, 160 e Garanti ustøttede private andelsboliger, 160 n 33. A ekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. A1 Godkende større bestyrelses vederlag, 13, stk. 2 A2 Krav om fremsendelse af edb-baserede regnskaber, 71, stk. 5 A3 Fastsætte fristen for indsendelse af 21

22 styringsrapporten, 109, stk. 3 A4 Fastsættelse af perioden for styringsrapporten, 109, stk. 4 A5 Kritisk gennemgang af årsregnskaber, 113 stk. 2 og 3 A6 A7 Anmode boligorganisationens revisor om særskilt erklæring, 114 Pålægge boligorganisationen at foretage de foranstaltninger som skønnes nødvendige, 115, stk ekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. 1 Godkende overskridelse af fristen for byggeriets påbegyndelse, fristen for fremsendelse af byggeregnskabet og fristen for fremsendelse af dokumentation på afsatte beløb, 43, 48, stk. 1 og C ekendtgørelse om drift og tilsyn med boliger og hjem for gamle, syge og svagelige samt lette kollektivboliger C1 C2 Godkendelse af lejeforhøjelse og andre ændringer i lejevilkår for Lions Park, bekendtgørelse om drift og tilsyn med boliger og hjem for gamle, syge og svagelige samt lette kollektivboliger 17 Godkendelse af budget og årsregnskab for Lions Park, bekendtgørelse om drift og tilsyn med boliger og hjem for gamle, syge og svagelige samt lette kollektivboliger 16 og bb18. ØU og yrådet skal kun orienteres om årsregnskab 34. Lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 34.1 Etableringsaftalen og efterfølgende opfølgning på struktur, samarbejde m.v Aftale med regionsdirektøren om at forbedre indsatsen i jobcentret 11, stk.1 og 40 Y ØK U ADM AR- AR Planlægning og udførelse af den kommunale AR- 22

23 beskæftigelsesindsats i jobcentret 13, stk Tilrettelæggelse af formidlingen af virksomhedsrettede sociale tilbud og inddragelse af virksomhederne beskæftigelsesindsatsen, 13, stk eslutning om, hvorvidt den kommunale del af jobcentret også skal varetage kommunens opgaver i relation til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. og opgaver i relation til Ungdommens Uddannelsesvejledning efter kapitel 2 i lov om vejledning om uddannelse og erhverv 14, stk eslutning om oprettelse af stående udvalg til forvaltning af kommunens opgaver og hjælp til enkeltpersoner efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel samt integrationsloven, 14, stk. 3 og eslutning om oprettelse af jobcenter på bestemt tjenestested, hvor beskæftigelsesindsatsen varetages 15, stk. 1 AR Udarbejdelse af plan for det kommende års beskæftigelsesindsats 23, stk.1 AR Udarbejdelse af årlig resultatrevision, som viser resultater og effekter af den samlede beskæftigelsesindsats i jobcentret, beskæftigelsesregionen og det lokale beskæftigelsesråd skal høres 24 og 25 O O AR-O Fastsættelse af måltal for hvor stor en del af beskæftigelsesindsatsen, der skal overlades til andre aktører, 29, stk. 1 AR Offentliggørelse af kommunens egne enhedsomkostninger ved beskæftigelsesindsatsen 30, stk. 1 AR- 23

24 34.12 Videregivelse af oplysninger til anden aktør om enkelt personer, som er nødvendige for den anden aktørs gennemførelses af den aftalte beskæftigelsesindsats 32, stk Nedsættelse af et lokalt beskæftigelsesråd, AR Virksomhedsplan fra det lokale beskæftigelsesråd, 47, stk. 2 AR-H Udførelse af det lokale beskæftigelsesrådets beslutninger, 47, stk eslutning om, at medlemmerne af de lokale beskæftigelsesråd får diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse 50, stk ehandling af eskæftigelsesankenævnets undersøgelser af kommunens praksis på møde, Fremskaffelse af en given kvote for ansættelse med løntilskud, 56, stk. 1 AR Udarbejdelse af jobcentrets hjemmeside, 60, stk ndberetning af oplysninger til det fælles it-baserede datagrundlag, Tilvejebringelse og indsendelse af oplysninger til statistik, analyse, information m.v. 67, stk Kræve yderligere oplysninger til bl.a. kontrol, 68b 35. Lov om apotekervirksomhed Y ØK U ADM 35.1 Rammer for dosispakket medicin, herunder kvalitetsstandard for medicinadministration, 38, jf. Lægemiddelstyrelsens bek. nr. 80 af 5. februar 2003 SO Daglig håndtering af dosispakket medicin, 38, jf. Lægemiddelstyrelsens bek. nr. 80 af 5. februar Lov om beskatning af landets faste ejendomme Y ØK U ADM 36.1 Ejendomsskatter fritagelse, 8 og 9 O 24

25 37. Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljø 37.1 Sager vedr. bygningsfredning Y ØK U ADM 38. Lov om børnepasningsorlov Y ØK U ADM 38.1 Alle konkrete afgørelser, der retter sig mod enkeltpersoner 39. Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl Alle konkrete afgørelser, der retter sig mod enkeltpersoner, medmindre andet er angivet i oversigten nedenfor 39.2 Tilbud om danskuddannelse samt indgåelse af aftaler med udbydere af danskuddannelse, Aftale med anden kommunalbestyrelse eller et kommunalt fællesskab om overdragelse af ansvaret for danskuddannelser, 11, stk. 2 Y ØK U ADM AR- SO Tilsyn med udbyder af danskuddannelse 11, stk Godkendelse af danskuddannelse uden for kommunens grænser 11a, stk Fastsættelse af betaling, AR- SO Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning til udlændinge over 18 år 16 b (gælder pr. 1. juli 2010) 39.8 Ansøgning om forsøgsordninger hos ntegrationsministeren, Tilvejebringelse og indberetninger af oplysninger til ntegrationsministeriet, Aftale med udbyderne om at varetage andre integrationsopgaver end danskuddannelse, 19 AR- SO- 40. Lov om delpension Y ØK U ADM 40.1 Alle konkrete afgørelse, der retter sig mod enkeltpersoner 41. Lov om den lokale og regionale kollektive personbefordring uden for hovedstadsområdet Y ØK U ADM 41.1 Godkendelse af regionale trafikplaner MT- 25

26 41.2 Sager vedr. regionale køreplaner og handicapkørsel MT- 42. Lov om Det Centrale Personregister Y ØK U ADM 42.1 Konkrete afgørelser, der retter sig mod enkeltpersoner, medmindre andet er angivet nedenfor 42.2 Genvurdering af klager over konkrete afgørelser, Administrativt fastsatte bøder, 58, stk. 1, jf Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Y ØK U ADM 43.1 Alle konkrete afgørelser, der retter sig mod enkeltpersoner, medmindre andet er angivet i oversigten nedenfor 43.2 eslutning om tilbud efter denne lov på et tidligere tidspunkt end lovens minimumskrav (fx straksaktivering) AR Overlade det til andre aktører at udføre opgaver og træffe afgørelser 4b 43.4 Sikring af, at borgere, der søger om eller modtager kontant- eller starthjælp alene på grund af ledighed, ved første henvendelse registreres som arbejdssøgende 11, stk Opfølgningssamtale senest 3 uger efter tilmeldingen, Tilrettelæggelse og gennemførelse af individuelle og fleksible kontaktforløb Fastsættelse af retningslinjer for anden form for kontakt end samtale 18, stk ndkaldelse til individuel samtale m.v., hvor der på baggrund af offentlig myndigheds kontrolaktion er rejst tvivl om rådighed 21a, stk Udarbejdelse af jobplan, Supplerende oplysninger og status til integrationskontrakt, mv. 31a 26

27 43.11 Vejledning og opkvalificering, Virksomhedspraktik, Underretning af det lokale beskæftigelsesråd om anvendelsen af virksomhedspraktik, 49a, stk Virksomhedspraktik til særlig udsatte unge under 18 år, 50a Ansættelse med løntilskud, 51-67f Kontaktforløbet, selvvalgt uddannelse og vejledning om valg mellem flere aktører for borgere, der er visiteret til fleksjob, 73a-73c, stk Tilskud til udgifter til hjælpemidler og mentor m.v efordringsgodtgørelse Fastsættelse af retningslinjer for udbetaling af månedlig godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere, 83, stk. 1-2 AR Udbetaling af månedlig godtgørelse 83, stk Ret og pligt til tilbud for dagpenge-, kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere 84-90a, 91a Opkvalificering ved ansættelse uden løntilskud 99, stk Tilskud til udgifter til hjælpemidler 100, stk Nødvendige oplysninger og underretning til arbejdsløshedskassen 104, stk. 1 og Ansøgning om eskæftigelsesministerens tilladelse til at gennemføre forsøgs- og udviklingsaktiviteter, der fraviger reglerne i denne lov, 116 AR- 44. Lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. y ØK U ADM 44.1 Alle konkrete afgørelser efter den lov 45. Lov om fonde Y ØK U ADM 27

28 45.1 Tilsyn med fonde undergivet kommunal revision, Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v Alle konkrete afgørelser, der retter sig mod enkeltpersoner, medmindre andet er angivet i oversigten nedenfor 47.2 eslutning om personligt tillæg til varmeudgifter til førtidspensionister 17, stk. 1 Y ØK U ADM 47.3 eslutning om vejledende rådighedsbeløb i forbindelse med personligt tillæg til førtidspensionister 17, stk eslutning om og indgåelse af prisaftaler med leverandører af briller, tandproteser og fodbehandling, 18, stk. 4 SO- 48. Lov om integration af udlændinge i Danmark Y ØK U ADM 48.1 Alle konkrete afgørelser, der retter sig mod enkeltpersoner, medmindre andet er angivet i oversigten nedenfor 48.2 ntegrationspolitik SO Retningslinjer for modtagelse af nye flygtninge 48.4 eslutning om at overlade udførelsen af bestemte opgaver vedrørende introduktionsprogrammerne til en eller flere organisationer eller foreninger m.v., 5, stk. 1 AR Aftale om at bemyndige en anden kommune til at forestå opgaver vedrørende introduktionsprogrammer, 5, stk. 2. AR Aftale for det kommende år mellem kommunerne i hver region om boligplacering af flygtninge, eslutning om at erhverve, indrette eller leje ejendomme i kommunen for at udleje disse til beboelse med henblik på generelt at fremme udlændinges mulighed for beboelse og integration, 13 AR- AR Retningslinjer for en gruppe af udlændinge for anden 28

29 form for kontakt 20, stk Tilvejebringe og meddele ministeren oplysninger til tilsyn 25b, stk ehandling af det samlede resultat af ministeriets tilsyn 25b, stk Oprettelse af ntegrationsråd, udpegning af medlemmer og fastsættelse af forretningsorden, Tilvejebringelse og meddelelse af oplysninger om kommunens integrationsindsats, 45, stk ndhentning og videregivelse af oplysninger, når der forligger en bemyndigelse efter 5, stk. 2, 51a AR- AR Udtalelse om introduktionsprogram, udarbejdelse og underskrift af integrationskontrakt og erklæringen om integration mm til Udlændingeservice Lov om leje af almene boliger Y ØK U ADM 49.1 Godkendelse af lejeforhøjelser, 10, stk Påbyde forhøjelse eller nedsættelse af lejen, 10, stk Godkendelse forhøjelse af indskud eller depositum, Lov om lån til betaling af ejendomsskatter Y ØK U ADM 50.1 eslutning om låneordning skal omfatte vej- og kloakudgifter mv. 1, stk. 2 MT Fravigelse af lånebetingelserne, 1, stk Skadesløsbreve og ejerpantebreve beslutning om rykningsret, 4, stk Lov om Planlægning Y ØK U ADM 51.1 Udarbejdelse af Kommuneplanstrategi ( 23) 51.2 Godkendelse af kommuneplan, forslag og endelige (kapitel 4) 51.3 Godkendelse af tillæg til kommuneplan, forslag og endelige (kapitel 4) herunder VVM-redegørelse ( 6) MT- 29

30 51.4 eslutning om igangsætning af lokalplan 51.5 Godkendelse af lokalplaner, forslag + endelige herunder miljøvurdering ( 13-14) MT VVM-screening ( 6c) 51.7 ndsigelse mod andre kommuners planlægning 51.8 Dispensationer vedr. lokalplaner ( 19-21) uden klager 51.9 Dispensationer vedr. lokalplaner ( 19-21) med klager MT Forbud i henhold til Planlovens 14 (forbud mod byggeri) Landsplandirektiver og landsplanredegørelser ( 3) Sager vedr. nybyggeri i landzone ( 35) uden klager Sager vedr. nybyggeri i landzone ( 35) med klage MT Sager vedr. om- og tilbygninger i landzone ( 35) Etablering af vandhuller/terrænregulering i landzone ( 35) større Etablering af vandhuller/terrænregulering i landzone ( 35) mindre MT Øvrige landzonesager MT-O Sager vedr. udstykning og sammenlægning i henhold til gældende planer Dispensationer fra gældende planer (gælder også landzonesager) større sager Dispensationer fra gældende planer (gælder også landzonesager) mindre sager MT Sager vedr. deklarationer 52. Lov om retssikkerhed og administration på det Y ØK U ADM 30

31 sociale område 52.1 Alle konkrete afgørelser, der retter sig mod enkeltpersoner, medmindre andet er angivet i oversigten nedenfor 52.2 Fastsættelse af frister for sagsbehandlingstid på udvalgenes sagsområder 3, stk. 2) 52.3 Tilrettelæggelse af sagsbehandlingen så borgeren har mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag ehandling af ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes for at yde hjælp efter den sociale lovgivning samt vejledning om muligheden for at søge hjælp hos anden myndighed eller efter anden lovgivning ehandling af sager jfr. 5 i forbindelse med fogedrettens underretning om beboers udsættelse af beboelseslejemål 5 a AR- SO- SU- F Tidlig samlet vurdering af behov for hjælp 6 og eslutning om behov for yderligere foranstaltninger for at bringe borgeren tilbage til arbejdsmarkedet senest 2 uger før ophør af erhvervsrettet foranstaltning 7a 52.8 eslutning om opholds- og handlekommune for personer over 18 år ndgåelse af aftale med tidligere opholdskommune om, at denne fortsat har forpligtelsen til at yde hjælp 9, stk a Efter aftale bemyndig opholdskommunen til helt eller delvis at varetage udøvelsen af kommunens opgaver i forhold til borgeren 9 stk eslutning om opholds- og handlekommune for personer under 18 år 9a eslutning om at yde hjælp ved ophold uden for opholds- og handlekommunen 9b eslutning om at indhente og yde refusion, når 31

32 betingelserne herfor er opfyldt 9c eslutning om at indgå aftale med anden kommune om, at tidligere opholdskommune fortsat afholder udgifter til hjælp efter de love, der er nævnt i 9c, stk.1. Det fastsættes i aftalen, hvor længe den skal gælde 9c, stk eslutning om at ansøge ndenrigs- og Socialministeriet om tilladelse til at overlade forpligtelsen til at yde hjælp efter 9 og 9a til en anden kommune, når dette sker som led i en i fælles social vagtordning 9d eslutning om i hvilket omfang ansøger medvirker til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre hvilken hjælp, ansøger er berettiget til eslutning om, med eller uden samtykke fra borgeren, at indhente oplysninger til afgørelse af en enkelt sag eller til generel kontrol eller udveksling af oplysninger med andre offentlige myndigheder og apotekerne 11a-c, 12c og 12d samt 14 AR- SO- F Myndighedens oplysningspligt eslutning om at foretage kontrolbesøg i virksomheder for at modvirke sort arbejde og snyd med udbetaling af sociale ydelser 12a Pålæg til arbejdsgiver om registrering 12a, stk. 5 og Overordnede rammer for planlægning af og udførelse af kommunal virksomhed på det sociale og sundhedsmæssige område efter den sociale lovgivning 15 SO- SU- F Tilsyn med indhold og udførelse af de kommunale tilbud Tilsyn med personer med betydelig og varig nedsat funktionsevne, som skal undergives tilsyn 16a Nedsættelse af et eller flere ældreråd, 30, stk. 3 SO- 32

33 52.24 Høring af ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre, 30, stk Fastsættelse af regler for afholdelse af valg til ældreråd samt fastsættelse af vedtægt for rådet i samarbejde med ældrerådet Nedsættelse af et eller flere klageråd i samarbejde med ældrerådet Fastsættelse af regler for valg af medlemmer til klagerådet i samarbejde med ældrerådet samt valg af 2 medlemmer blandt kommunalbestyrelsens medlemmer eslutning om hvorvidt medlemmer af klagerådet, der ikke samtidig er medlem af kommunalbestyrelsen, skal have diæter m.v. 36, stk. 2 SO-O SU-O MT-O SO- SO- SO- SO Høring af handicaprådet om alle initiativer, der har betydning for mennesker med handicap 37a, stk eslutning om hvordan der skal forholdes til formue, som kan opstå ved, at kommunen betaler private for at få udført opgaver efter den sociale lovgivning Genvurdering af klager over konkrete afgørelser, der retter sig mod enkeltpersoner Genvurdering af klager over kommunens afgørelser om personlig og praktisk hjælp efter 83 og 84 i lov om social service efter indstilling fra Klagerådet 34, jfr. 116, stk. 2 i lov om social service ehandling af Ankestyrelsens og nævnenes undersøgelser af kommunens praksis på møde 79a Oplysninger til statistik, analyse, information m.v. 82 og 83 AR-O SO-O SU-O MT-O F-O AR- SO- SO- AR- SO- F Regnskabsaflæggelse, revision m.v. 85 og 86, jf. bekendtgørelse nr. 119 af 24. februar 2005 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og AR- 33

34 revision 53. Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel Y ØK U ADM 53.1 Alle konkrete afgørelser, der retter sig mod enkeltpersoner 54. Lov om social pension Y ØK U ADM 54.1 Alle konkrete afgørelser, der retter sig mod enkeltpersoner, medmindre andet er angivet i oversigten nedenfor 54.2 eslutning om vejledende rådighedsbeløb til brug for behandling af ansøgninger om personlige tillæg til folkepensionister 14 SO eslutning om tilkendelse af varme- og petroleumstillæg til folkepensionister 14 stk. 2 og eslutning om og indgåelse af prisaftaler med leverandører af briller, tandproteser og fodbehandling, 14a, stk Supplerende engangsydelse til folkepensionister (ældrecheck), 72d 55. Lov om social service Y ØK U ADM 55.1 Alle konkrete afgørelser, der retter sig mod enkeltpersoner, medmindre andet er angivet i oversigten nedenfor 55.2 eslutning om forsyning af nødvendige tilbud efter lov om social service enten ved brug af egen tilbud eller ved samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud Udarbejdelse af årlig redegørelse for kommunens behov for og forventede brug af tilbud efter 5og 6, stk. 1 SO- F- SO- F ndgåelse af årlig rammeaftale mellem kommunen og regionen om tilbud efter 5 og 6, stk. 2 SO- F Oplysninger om tilbud efter 4 til tilbudsportalen Udarbejdelse af udviklingsplan for kommunens botilbud med mere end 100 pladser efter og 9 stk. 3 SO- 34

35 55.7 eslutning om tilrettelæggelse af kommunens forpligtelse til at yde rådgivning, herunder som et åbent og anonymt tilbud samt som opsøgende arbejde 10 og eslutning om indgåelse af aftale mellem kommunen og den nationale viden- og specialrådgiverorganisation om levering af ydelser for denne organisation 13, stk ndberette og godkende tilbud på tilbudsportalen, 14 og bekendtgørelse om Tilbudsportalen Fastsættelse af skriftlige retningslinjer for brugerindflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbud efter denne lov 16, stk eslutning om nedsættelse af et eller flere råd, der rådgiver kommunen om tilrettelæggelse af indsatsen efter denne lov 16, stk eslutning om nedsættelse og sammensætning af bruger- og pårørenderåd i tilknytning til plejehjem, plejeboligbebyggelser og andre tilsvarende boligenheder Fastsættelse af vedtægt for rådets arbejde i samråd med rådet Fastlæggelse af rammerne for samarbejdet med de frivillige sociale organisationer og foreninger samt afsættelse af beløb til støtte for frivilligt arbejde 18 SO- SO- F- SO- SO- KF Frivilligpolitik og fastlæggelse af rammerne for samarbejdet med de frivillige sociale organisationer og foreninger, herunder Frivilligcenter Hillerød (bl.a. samarbejdsaftale med Frivilligcenteret), herunder afsætte årlige kommunale støttebeløb til Frivilligcenteret KF Afsætte beløb til støtte for frivilligt socialt arbejde 18 KF- ørn og unge Specialbørnehave. Specialgruppe i Hillerød Visitationsudvalget for ørn og Unge beslutter Merudgiftsydelse, herunder medicin, rengøring og hjemmepasning. 35

36 55.18 Tabt arbejdsfortjeneste, Praktisk hjælp/personlig pleje Ledsagelse Socialfaglig undersøgelse af barn/ung med samtykke - ekstern undersøgelse Undersøgelse af barn/ung uden samtykke. 51. U- Kan også træffes foreløbig af Formanden for ørn og unge-udvalget, Foranstaltninger efter 52, stk. 3 med samtykke Økonomisk støtte efter 52, stk. 4. Følgeudgifter til iværksættelse af foranstaltning 52, stk Støtteperson til forældre, eslutning om konsulentbistand, jf 52,stk. 3, nr. 1 - uden samtykke eslutning om personlig rådgiver jf 52, stk. 3, nr. 6 - uden samtykke eslutning om fast kontaktperson - jf 52, stk. 3, nr. 7 - uden samtykke ndstilling til Statsforvaltningen om udpegning af forældremyndighedsindehaver, 57 F- F- F Forældrepålæg, 57a Ungepålæg, 57b Anbringelse uden samtykke. 58, stk. 1. Kan også træffes foreløbig af formanden., se 75. Afgørelse om sagen skal forelægges ørn og ungeudvalget Anbringelse uden samtykke - tvang uanset samtykke. 58 stk. 2 U- U Anbringelse uden samtykke ung over 15 år 58 stk. 3 U Genbehandling 62 U ehandling / undersøgelse af livstruende eller U- 36

37 invaliderende sygdom hos børn under 15 år uden samtykke fra forældremyndighed. Kan også træffes foreløbig af formanden, se Ophør af hjælpeforanstaltninger. 68 For anbringelser uden samtykke, skal U orienteres Nægtelse af hjemgivelse. 68, stk. 5 U Nægtelse af hjemgivelse i op til 6 måneder. 68 og 68a. Kan også træffes foreløbig af formanden se 75 U Valg af anbringelsessted Afgørelser under anbringelsen Herunder samvær med andre end forældrene. 69 stk.1 og Ændring af anbringelsessted - med samtykke. 69 stk Ændring af anbringelsessted uden samtykke, 69, stk. U Samvær og kontakt under anbringelse, 71 stk. 1 og 2, eslutninger om overvågning og afbrydelse af samvær, 71, stk Forlængelse eller tildeling igen af personlig rådgiver eller kontaktperson årige, 76, stk Hvis anbragt i forvejen etablering af udslusning, 76, stk Hvis anbragt i forvejen - personlig rådgiver eller kontaktperson, 76, stk Anbringelse med samtykke forlængelse til 23. år med den unges samtykke. 76, stk. 3 U Plejetilladelse privat familiepleje, 78, stk eslutning om at barnet eller den unge ikke må U- hjemtages fra privat familiepleje, 78, stk. 4 Voksne eslutning om at iværksætte eller give tilskud til SO- 37

38 generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte samt fastlæggelse af retningslinjer for hvilke persongrupper der kan benytte disse tilbud Nedsættelse af Tildelingsudvalg vedr. tilskud til frivilligt socialt arbejde til foreninger og aktiviteter ( 18) og aktiverende og forebyggende aktiviteter til medborgere over 60 år ( 79) evilling vedr. enkeltansøgninger vedr. 18 og 79 inden for den afsatte økonomiske ramme foretages af Tildelingsudvalget 55.54a Alle konkrete afgørelser, der retter sig mod enkeltpersoner, medmindre andet er angivet i oversigten nedenfor, jf. 79a KF- KF- KF-O Tildelings udvalg b eslutning om tilrettelæggelse af forebyggende hjemmebesøg, 79a, stk. 2 SU c eslutning om eventuelt at undtage borgere fra ordningen, som modtager både personlig og praktisk hjælp efter servicelovens 83 1, stk. 3, jf. 79a, stk. 3 SU Tilbud om rehabiliteringsophold efter 84, stk Tilbud om genoptræning og vedligeholdelsestræning, 86 og 88, stk Fastsættelse af kvalitets- og prismæssige krav, herunder beredskab, til leverandører af personlig og praktisk hjælp efter 83 og 91, stk eslutning om valg mellem leverandører sikres gennem udbudsmodellen eller godkendelsesmodellen, 91, stk. 2 og 4 SO- SO Godkendelse og indgåelse af kontrakt med leverandører, 91, stk. 2 og Udarbejdelse og uddeling af informationsmateriale, 91, stk Godkendelse af selvudpeget personer til udførelse af personlig og praktisk hjælp efter 83 og 91, stk. 6 SO- 38

39 55.62 Fastsættelse af kvalitetskrav til leverandører af serviceydelser til beboere i plejehjem, plejeboligbebyggelser og tilsvarende boligenheder 92, jf eslutning om evt. fravigelse af bestemmelserne i 91, stk. 1-5, jf. stk. 7 og 92 og eslutning om at give borgerne mulighed for at vælge et servicebevis, 94b Særligt tilsyn med de kommunale opgaver efter 83 og 86, herunder at foretage mindst et anmeldt og et uanmeldt tilsynsbesøg årligt, Rammer for kommunens tilbud om støtte- og kontaktpersoner til udsatte grupper, Rammer for kommunens tilbud om behandling af stofmisbrugere, 101 SO- SO- SO- SO- SO Rammer for kommunens tilbud om behandling, 102 SO Tilbud om beskyttet beskæftigelse, 103 og Rammerne for kommunens tilbud om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud, 103 og 104 SO- AR Rammer for kommunens botilbud, SO Godkendelse af private botilbud efter 107, 144 og ndgåelse af evt. leverandøraftaler i forhold til hjælpemidler, 112, stk. 2 oligindretning oligindretning og boligskifte 116 Magtanvendelse og flytning eslutninger efter 123, stk. 2. Om kontrol af breve, telefon og anden kommunikation med barn/ung anbragt på døgninstitution samt kontrol ved surrogatfængsling. Kan også træffes foreløbig af formanden, se eslutninger om magtanvendelse i form af alarmsystemer, døralarm, fastholdelse, tilbageholdelse i boligen samt beskyttelsesmidler og 130 U- 39

Delegationsplan Hillerød Kommune

Delegationsplan Hillerød Kommune Delegationsplan Hillerød Kommune Godkendt af yrådet den 30. april 2014 Ændret 21. maj 2015 ndhold Nr. ndhold side Forkortelser 4 1. Afskrivninger 5 2. Arkivloven 5 3. R-loven 5 4. ekendtgørelse om parkeringskontrol

Læs mere

Delegationsplan Økonomiudvalget

Delegationsplan Økonomiudvalget Delegationsplan Økonomiudvalget = ndstiller = eslutter O = Orientering ADM STU ØU K 1. Alkoholbevillinger - Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. Dato: 30.08.2010 Side 1/1 Udstedelse

Læs mere

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I Delegationsplan - ørne- og undervisningsudvalget Ringsted Kommune = eslutter, = ndstiller yrådet Økonomiudvalget ørne- og undervisnings-ud valget Generelt Fastsættelse af børnepolitikken Evaluering og

Læs mere

Delegationsplan for Social- og Sundhedsudvalgets område

Delegationsplan for Social- og Sundhedsudvalgets område R/PÅ = ruger- og pårørenderåd = eslutter Sort: Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22.12.2010 = eslutter Rødt= forslag til ny/ændret delegation. Rød gennemstregning = udgår I = Instiller SAGSOMRÅDE KM

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Delegationsplan for Hørsholm Kommune, Social- og Seniorudvalget

Delegationsplan for Hørsholm Kommune, Social- og Seniorudvalget Side 1 af 1 Delegationsplan for Hørsholm Kommune, Social- og Seniorudvalget Delegationsplan for Hørsholm Kommune, Social- og Seniorudvalget... 1 Center for Sundhed og Omsorg...2 Serviceloven og Den almene

Læs mere

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune ørneudvalget Delegationsplan for Køge Kommune ndholdsfortegnelse Lov om social service... 2 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge... 5 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Delegationsplan for Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område

Delegationsplan for Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område SU = ørne- og Skoleudvalget Delegationsplan for Erhvervs- og eskæftigelsesudvalgets område = eslutter Delegationsplan for Erhvervs-, Vækst- og eskæftigelsesudvalgets område Sort: Vedtaget af den 22.12.2010

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 3 Folkepension og personlige tillæg 4 Delpension 4 Førtidspension 5 Børnetilskud og børnebidrag 5 Børnefamilieydelse 6 Boligstøtte 6

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Godkendt af Byrådet 29. marts 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Delegationsplan for Hørsholm Kommune Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Delegationsplan for Hørsholm Kommune Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 1 Delegationsplan for Hørsholm Kommune Erhvervs- og eskæftigelsesudvalget Delegationsplan for Hørsholm Kommune...1 Erhvervs- og eskæftigelsesudvalget...1 Lovområder administreret af Center Arbejdsmarked...

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service ørne- og kulturforvaltningen, Frederikshavn Kommune Kompetenceplan Lov om social service I: indstilling, O: orientering, : bevilling, beslutning Fam.: Familieafd., Afdeling Sagsbehandler Funktionsleder

Læs mere

Notat om delegation. Generelt om delegation

Notat om delegation. Generelt om delegation Departementet Afdelingen for Grundskole, Ungdoms- og Voksenuddannelser Notat om delegation Dette notat tager udgangspunkt i de beføjelser, der i folkeskoleloven udtrykkeligt er henlagt til kommunalbestyrelsen.

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygte, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret 2010 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Skemaet er opdelt efter den lovgivning, sagsområdet hører under. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tilbud om vejledning og opkvalificering

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Delegation af beslutningskompetence

Delegation af beslutningskompetence Delegation af beslutningskompetence 2016 Kompetencefordeling for ørne- og Uddannelsesudvalget Direktørområdet Velfærd juli 2016 Sags id: 16/10352 ndledning en i Assens Kommune er udarbejdet med henblik

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

Kompetenceplan for Ydelsescenter. Gældende fra 9. april 2015

Kompetenceplan for Ydelsescenter. Gældende fra 9. april 2015 Kompetenceplan for Ydelsescenter Gældende fra 9. april 2015 Indhold Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område... 3 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats... 4 Lov om aktiv socialpolitik...

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven

1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Center: Børn & Læring (B), Sundhed & Omsorg (S), Arbejdsmarked (A). UDK = Udbetaling Danmark Dato: 1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Sæt 1.1.1 Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv.

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune 1 Kragelund Plejecenter er ganske nyt - men der er stadig plads til gammel teknologi. Telefonen er dog kun udstillet, den er ikke i funktion. Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

DAGTILBUD OG SKOLE. Delegationsplanen er opbygget med følgende kolonner: Sagsområde BY ØK BUU RNB A Lovgrundlag/administrationsgrundlag.

DAGTILBUD OG SKOLE. Delegationsplanen er opbygget med følgende kolonner: Sagsområde BY ØK BUU RNB A Lovgrundlag/administrationsgrundlag. Delegationsplanen er opbygget med følgende kolonner: Sagsområde En række kolonner for yråd, Økonomiudvalg, ørne- og ssudvalg, råd/nævn/bestyrelser samt Administrationen (her noteres, hvor kompetencen ligger)

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune Aktindsigt dage Staben Byrådssekretariat Henvendelser til borgmesteren Reservation af parcelhusgrund uger Staben Byrådssekretariat dage Staben Byrådssekretariat Huslejenævn/beboerklage nævn Staben Byrådssekretariat

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Sagsbehandlingsfrister Byrådet har på møde den 17. november 2011 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Kompetenceplan for Ishøj Kommune. Familiecenter Center for Sundhed og Ældre Borger- og Socialservice

Kompetenceplan for Ishøj Kommune. Familiecenter Center for Sundhed og Ældre Borger- og Socialservice Kompetenceplan for Ishøj Kommune Familiecenter Center for Sundhed og Ældre orger- og Socialservice Seneste revideret d. 11. februar 2010 Sagsbeh.: Rikke Gredal Forord Den administrative ledelse på Social-

Læs mere

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Sagsbehandlingstider på s område. Indledning. I retssikkerhedsloven 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid,

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Nogle gange vil du få en hurtigere, end der står herunder. Andre gange kan der gå længere tid. Det kan for eksempel være i særligt

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat By, Kultur og Erhverv. Kompetenceplan for fritids- og folkeoplysningsområdet, januar 2018

Hjørring Kommune. Internt notat By, Kultur og Erhverv. Kompetenceplan for fritids- og folkeoplysningsområdet, januar 2018 Hjørring Kommune nternt notat y, Kultur og Erhverv Sag nr. 00.22.04-A21-1-17 29-12-2017 Side 1. Kompetenceplan for fritids- og folkeoplysningsområdet, januar 2018 aggrund Med nærværende kompetenceplan

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed LOV OM SOCIAL SERVICE Personlig hjælp og pleje, aflastning, madudbringning, m.m. Hjælpemidler og forbrugsgoder: Nye ansøgninger Fornyelse af tidligere ansøgninger

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 22, stk. 6, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge Den fulde tekst Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

Ændret fra sagsbehandlingsfrist Genvurdering af klage i fagområdet 66 Alle 4 uger Ny Videresendelse til klageinstans 66 Alle 4 uger Ny

Ændret fra sagsbehandlingsfrist Genvurdering af klage i fagområdet 66 Alle 4 uger Ny Videresendelse til klageinstans 66 Alle 4 uger Ny Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det 2014 Sundhedsudvalget Lov om social service Ansvarligt fagchefområde Generel Bostøtte - voksne 85 Social- og Borgerservice 4 uger* 1 måned Handicaphjælpsordning/BPA

Læs mere

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v.

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. 1. Frie grundskoler giver undervisning inden for 1. 10. klassetrin, som står mål med,

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014

Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 Oversigt over sagsbehandlingsfrister for Erhvervs- og Borgerservice 2014 EMNE Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54-55 Erhvervs- og Borgerservice Borgerservice 1 uge Lov om lån til betaling

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for Gladsaxe Kommune. med virkning fra 1. oktober 2015. J. nr. 00.01.00P00 1 Sag: 2015/04815 003

Styrelsesvedtægt. for Gladsaxe Kommune. med virkning fra 1. oktober 2015. J. nr. 00.01.00P00 1 Sag: 2015/04815 003 Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommune med virkning fra 1. oktober 2015 J. nr. 00.01.00P00 1 J. nr. 00.01.00P00 2 Kapitel I. Byrådet. 1. Stk. 1. Gladsaxe Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Delegationsplan for Kultur- og Fritidsudvalgets område

Delegationsplan for Kultur- og Fritidsudvalgets område Delegationsplan for Kultur- og Fritidsudvalgets område Sort: Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22.12.2010 KM = Kommunalbestyrelsen =eslutter Rødt: Forslag til ny/ændret delegation. Gennemstregning udgår

Læs mere

Eksempel på beslutningskompetenceplan

Eksempel på beslutningskompetenceplan Eksempel på beslutningskompetenceplan Kompetenceplaner handler om, hvem der har kompetence til at give bevilling og træffe afgørelser. I dette eksempel angives hvem, der har kompetence til at hhv. indstille

Læs mere

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune.

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. er for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. Kommunen skal jvf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 3 behandle anmodning om hjælp så hurtigt som muligt. fastsætte

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 10 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen den 27.5.2010 Dok.nr. 1908607 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen Kompetenceplan for ørn og Unge området Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen ndledning Tønder Kommunes styrelsesvedtægt samt Lov om Kommunernes Styrelse angiver de overordnede regler for fordeling

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Lov Område Nuværende Bemærkninger sagsbehandlingstider Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2 uger nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010

Samtlige kommuner m.fl. 20. maj 2010 Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2010-795 Samtlige kommuner m.fl 20. maj 2010 Orientering om ændring af lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2012 Sidst revideret den 20. december 2011 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for,

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret

Læs mere