Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 2008, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 7. Åbent møde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 2008, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 7. Åbent møde"

Transkript

1 Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 2008, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 7 Åbent møde Tilstede Ove E. Dalsgaard (A) - formand Birte Passer (C) Helle Tiedemann (A) Henrik Bolberg (A) Jørgen Juel Bragge (B) Kåre Harder Olesen (V) Michael Krautwald-Rasmussen (A) Ulrik Falk-Sørensen (F) Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A) - næstformand Sekretær Karen Revsbech INDHOLDSFORTEGNELSE Åbent møde 1... Meddelelser 2... Låneoptagelse Budget Mål- og rammebeskrivelserne 4... Befolkningsbevægelser Børnerådsdag 2008, projekt nr anlægsbevilling 6... Benchmarking på områderne kørekort og kontanthjælp - opfølgning 7... Benchmarking på det administrive område - result 8... Ballerup Erhvervsråd - ny organisering 9... Høring - evt. overførelse af støttepunktet i Greve til Frivilligcentret i Hedehusene 10.Edge Cities Network-møde i Getafe - orientering 11.Bynettet - stus for etablering 12.Fremtidig anvendelse af Højeng 13.Rødbo, 40 kommunale boliger og serviceareal - byggeregnskab (skema C) 14.Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen - fritagelse for hverv 15.Brugerrådet ved Ballerup Idrætspark - reviderede vedtægter 16.Ballerup Stadion, nødvendig renovering, projekt nr anlægsregnskab 17.Ballerup Idrætspark, lysanlæg på grusbane, projekt nr anlægsregnskab 18.Måløv Idrætspark, renovering af boldbaner, projekt nr anlægsregnskab 19.Børnehuset Søndergården, Tueholmen 4, Måløv, projekt nr supplerende anlægsbevilling 20.Ældretandplejen - evaluering 21.Trængselsafgifter - Ballerup Kommunes fortste tilslutning UDGÅR 22.Visitionstilsyn 4. kvartal 2007 på Jobcenteret 23.Evaluerings- og Dokumentionsudvalget - handleplan 2009 Lukket møde 24. Meddelelser Intet 25. Byggecentrum Café alkoholbevilling 26. Skov Pub - alkoholbevilling m.m.

2 og således perioden er 4 år fra d.d 27. Fremtidig anvendelse af Højengen 1. Meddelelser Sagsnr.: Dok.nr.: a) Kort orientering om finanslovsforliget b) Orientering om SSP-indssen på Ballerup Stion c) Midlertidig færdiggørelse af området i Søndergård Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 1 Til efterretning 2. Låneoptagelse 2008 Sagsnr.: Dok.nr.: Meddelelse af bemyndigelse til Borgmesteren i forbindelse med effektueringen af årets låneoptagelse på 46,1 mio. kr. På baggrund af de foreliggende oplysninger forventes det, Kommunens lånemuligheder i den kommende budgetopfølgning vil kunne opgøres til 46,1 mio. kr. i Låneoptagelsen har baggrund dels i den foreliggende bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (automisk låneadgang) og dels i en konkret lånedispension meddelt af Velfærdsministeriet, herunder til delvis finansiering af anlægsudgifter på folkeskoleområdet, energibesparende foranstaltninger og nettoudlæg vedrørende udlån til betaling af ejendomsskter. Hjemtagelsen af et samlet lån på 46,1 mio. kr. med en løbetid på 25 år forudsættes ske inden regnskabsårets udgang. Økonomi & Planlægning foreslår, årets lånemuligheder, der foreløbigt er opgjort til 46,1 mio. kr., udnyttes fuldt ud, og Borgmesteren i den forbindelse bemyndiges til acceptere det for Kommunen gunstigste lånetilbud. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 2

3 3. Budget Mål- og rammebeskrivelserne Sagsnr.: Dok.nr.: Økonomiudvalget den 19. februar 2008 Punkt 2 Økonomiudvalget den 25. marts 2008 Punkt 3 Økonomiudvalget den 20. maj 2008 Punkt 4 Økonomiudvalget den 19. august 2008 Punkt 2 den 25. august 2008 Punkt 2 Økonomiudvalget den 2. oktober 2008 Punkt 1 den 9. oktober 2008 Punkt 1 I forlængelse af budgetvedtagelsen den 9. oktober 2008 forelægges mål- og rammebeskrivelserne. Med vedtagelsen af budgettet ved 2. behandlingen den 9. oktober 2008 fastlagde de overordnede mål og rammer for den kommunale virksomhed i Efter behandlingen i de respektive stående udvalg er mål- og rammebeskrivelserne herefter tilrettet i overensstemmelse med de trufne beslutninger, og de forelægges nu til endelig godkendelse. Samtidig forelægges udkast til mål- og rammebeskrivelser på Økonomiudvalgets område på grundlag af det foreliggende budget Økonomiudvalgets samlede driftsramme for 2009 udgør 451,4 mio. kr. Som anført i Økonomi & Planlægnings not af 12. november 2008 vil det godkendte meriale efterfølgende indgå i det trykte budget for Bilag Økonomi & Planlægnings not af 12. november Mål- og rammebeskrivelserne Økonomi & Planlægning foreslår, Mål- og rammebeskrivelserne for de enkelte bevillingsområder endeligt godkendes. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 3 Kåre Harder Olesen tilslutter sig indstillingen med forbehold for Venstres fremste ændringsforslag ved budgetlægningen for Befolkningsbevægelser 2008 Sagsnr.: Dok.nr.: Befolkningen i Ballerup Kommune pr. 1. november 2008 udgjorde Folketallet er dermed steget med 20 personer i løbet af oktober måned. Det nu opgjorte indbyggertal fordelt på aldersgrupper og sammenholdt med befolkningsprognosen ser således ud. Antal pr. Forventet antal pr. 1. november januar 2009 Forskel 0-5 år

4 6-16 år år år år år I alt Det samlede indbyggertal ligger 6 personer under det forventede folketal pr. 1. januar 2009 ifølge befolkningsprognosen, og afvigelserne indenfor alle de opgjorte aldersgrupper er forholdsvis beskedne. I vedlagte bilag vises befolkningsbevægelserne fordelt på fødte, døde samt til- og fraflytninger måned for måned siden 1. januar Bilag Opgørelse af befolkningsbevægelser i 2008 Økonomiudvalget Borgertorvet samt Økonomi & Planlægning foreslår, befolkningsopgørelsen tages til efterretning. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 4 Til efterretning 5. Børnerådsdag 2008, projekt nr anlægsbevilling Sagsnr.: Dok.nr.: Ved vedtagelsen af Ballerup Kommunes Børnepolitik blev det besluttet afsætte en børnepulje og afholde en årlig børnerådsdag. Den 16. december 2008 afholdes den årlige børnerådsdag, hvor børn fra skolens mellemtrin i samarbejde med Borgmesteren fordeler kr. til kommunens skoler. Formålet med Børnerådsdagen er, eleverne har en demokrisk proces på skolerne og, eleverne får indblik i politiske forhandlinger og beslutninger i. Børnerådsdagen tilrettelægges ud fra et koncept om, 3 elever fra hver skole på klassetrin i samarbejde med Borgmesteren fordeler kr. Borgmesteren leder forhandlingen med eleverne ud fra det princip, ALLE skal have noget med hjem men ikke nødvendigvis lige meget. Medlemmer af det Børnepolitiske udvalg står for den praktiske del af dagens gennemførelse. Børn & Unge foreslår, der meddeles en anlægsbevilling på kr. til projekt nr Børnerådsdag 2008.

5 Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 5 6. Benchmarking på områderne kørekort og kontanthjælp - opfølgning Sagsnr.: Dok.nr.: KMD foretog i efteråret 2007/foråret 2008 en benchmarkingundersøgelse af borgerservice i 9 kommuner heriblandt Ballerup. Især kontanthjælps- og kørekortområdet skilte sig ud ved ligge under gennemsnittet. På den baggrund besluttede Økonomiudvalget på møde den 20. maj 2008, disse 2 områder skulle undersøges nærmere for komme med bud på, hvorfor Kommunen lå væsentligt under gennemsnittet samt pege på fremtidige indsser. Opfølgning på benchmarkingundersøgelsen er sket ved besøg i 3 kommuner, der har klaret sig godt i benchmarkingen på de 2 udvalgte områder Middelfart, Svendborg og Holbæk. Opfølgningen viste, der er variioner i opgaveløsningen kommunerne imellem både hvad angår organisering af opgaven samt kvaliteten i opgaveløsningen. Disse variioner har betydet, der er forskel på, hvilke ressourcer der er medtaget fra den enkelte kommune i benchmarkingundersøgelsen. Når der korrigeres for disse forskelle i ressourceanvendelsen viste opfølgningen dog også, der forts er behov for have fokus på en effektivisering af den fremtidige opgaveløsning af kontanthjælp og kørekort. Fokus for kontanthjælpsområdet i forhold til den fremtidige opgaveløsning: En nedbringelse af antallet af administrionssager ved en øget fokusering på formålet med administrion af en borgers kontanthjælp. Udvikling af medarbejdernes kompetencer med henblik på, de bliver bedre klædt på til løse opgaven og dermed får den sikkerhed, der skal til for træffe en afgørelse selvstændigt også i komplicerede sager. En målretning af omfanget af sagsbehandlingen i forhold til sagens reelle indhold. Fokus for kørekortområdet i forhold til den fremtidige opgaveløsning: Sammenlægning af kørekort- og pasopgaven med henblik på opnå en bedre og mere effektiv opgaveløsning Kontinuerligt fokus på udvikling af medarbejdernes ekspertise på området Yderligere digitalisering af området med henblik på opnå bedre effektivitet Der vil blive foretaget en opfølgning på opgaveløsningen på områderne, som forelægges Økonomiudvalget i august Bilag Opfølgning på benchmarkingundersøgelse og fremtidige opgaveløsning på kørekort- og kontanthjælpsområdet Økonomiudvalget Borgertorvet og Job og Familie foreslår, opfølgningen på benchmarkingundersøgelsen tages til efterretning.

6 Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 6 Til efterretning 7. Benchmarking på det administrive område - result Sagsnr.: Dok.nr.: På baggrund af budgetaftalen for 2008 er der gennemført en benchmarking på det administrive område. Resulterne er ikke entydige, og det kan ikke ud fra den gennemførte undersøgelse konkluderes, Ballerup Kommune generelt har et højt forbrug i forhold til sammenligningskommunerne. I Servicestregi og aftale om budgettet for 2008 indgik, der skulle gennemføres en benchmarking på det administrive område. Ballerup Kommune har derfor i 2008 deltaget i et samarbejde om benchmarking med Gentofte, Gladsaxe, Greve, Helsingør, Hillerød og Høje-Taastrup kommuner. Af disse kommuner har nogle samme størrelse og struktur som Ballerup Kommune, mens andre har noget anderledes strukturelle forudsætninger. Benchmarking af administrionsområdet kan gøres på mange måder. Der er her valgt en forholdsvis overordnet benchmarking baseret dels på Velfærdsministeriets nøgletal, dels på lønda fra Det Fælleskommunale Løndakontor (FLD). Resulterne er ikke entydige, og kommunernes indbyrdes placering afhænger af, hvilket mål der anvendes. Som overordnet tendens ligger Ballerup Kommune over gennemsnittet for de valgte kommuner, men der er også mål, hvor Ballerup Kommune ligger under gennemsnittet. På enkelte af opgørelserne har Ballerup Kommune det største forbrug, men det kan ikke ud fra den gennemførte undersøgelse konkluderes, Ballerup Kommune generelt har et højt forbrug i forhold til sammenligningskommunerne. Erfaringerne fra den gennemførte benchmarking vil blive anvendt i det videre arbejde med benchmarking på det administrive område i 2009, jf. den politiske aftale om budgettet for Benchmarkingen er beskrevet i vedlagte rapport, hvori der redegøres for forudsætninger, metoder og resulter. Bilag Benchmarking af administrionsområdet, Ballerup Kommune, november 2008 Økonomiudvalget Økonomi & Planlægning foreslår, resultet af den gennemførte benchmarking tages til efterretning. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 7 Til efterretning 8. Ballerup Erhvervsråd - ny organisering Sagsnr.: Dok.nr.: Ballerup Erhvervsråd har på workshop den 9. september 2008 diskuteret de fremtidige indssområder for Rådets virke og i den forbindelse den fremtidige organisering.

7 Som oplæg til workshoppen har der været gennemført 11 interviews med nøglepersoner i Ballerup Kommune mhp. afdække tidligere succeser samt ideer og visioner for det fremtidige Ballerup med fokus på erhvervsudvikling. Der var peget på 4 fokusområder: Uddannelse, Sundhed/idræt, Kunst/kultur og Miljø. Der var enighed om, uddannelsesområdet er det område, man vil bruge som udgangspunkt for dialogen med Kommunen omkring identifikion af et eller flere udviklingsprojekter. Erhvervsrådet konsterede, Kommunen i stigende omfang selv henvender sig direkte til erhvervslivet i stedet for gå gennem f.eks. Ballerup Erhvervsråd, virksomhederne henvender sig direkte til Kommunen, Rådet bliver ikke brugt aktivt af virksomhederne Det betyder, behovet for Ballerup Erhvervsråd i den nuværende form ikke længere er hensigtsmæssig, og der skal findes en ny model. Kommunen har brug for en partner, som kan skabe relevante kontakter til erhvervslivet. Erhvervsrådet skal derfor gøre sig sin nye stilling klar i forhold til opgaver, og derefter skal der være diskussion med Kommunen om, hvordan dette bedst organiseres. Den nye organision Formålet med ændring af Ballerup Erhvervsråd er henholdsvis udvikle nye typer af interessante og visionære projekter i et tæt samspil med Kommunen. Via projekterne skabes kontakter til og engagement hos kommunens virksomheder. Det blev foreslået, den nye organision kunne tage form som et Rådgivningsråd, der mødes fire gange om året og bliver udskiftet hvert andet år. Rådet kunne bestå af fire til fem personer, som erhvervslivet udpeger. Det blev påpeget, vedtægterne i forbindelse med det nye Råd skal være simple. Rådet skal være i dialog med Kommunen omkring dennes indsområder. Den nye organision skal være formidler af relevante kontakter og dermed have til opgave indkalde relevante personer fra virksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisioner mfl. til drøftelser af fokusområder, som Kommunen sser på. Det foreslås, der sses på ét område, f.eks. uddannelse. Den nye organision skal have alle virksomheder i kommunen som medlemmer, for derigennem nemmere kunne skabe adgang til sætte det bedste hold til de enkelte projekter. Hvis der blev fokuseret på uddannelse, ville det være relevant videreudvikle ideerne omkring en campus. Målet består i, organisionen i kraft af sine succesprojekter skaber udvikling, som både erhvervsliv og kommune kan se nytten af. Hvis projekterne er relevante, og det giver mening for virksomhederne, så vil de være motiverede i deltage aktivt. De kernekontakter der bliver etableret gennem projekterne, skal der selvfølgelig etableres et erhvervsforum/netværk til evt. kombineret med 1-2 spændende erhvervsarrangementer om året. Den nye model foreslås iværks formelt pr. 1. januar Den nuværende bestyrelse forslås i praksis virke som rådgivningsråd til 31. december Erhvervsrådet vil på sin ordinære generalforsamling i foråret 2009 behandle forslaget om Erhvervsrådets nedlæggelse. Tre repræsentanter for Ballerup Erhvervsråd er indbudt til deltage i sagens behandling. Økonomiudvalget By og Erhvervsudvikling foreslår, den foreslåede model til organisionsudvikling godkendes. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 8 Udsættes til næste møde.

8 Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 8 Godkendt og således Ballerup Erhvervsråd medvirker i udarbejdelsen af forslag til vedtægter og udpegning af medlemmer. I behandlingen af nærværende sag deltog formand Peter Speldt samt medlemmerne Jørgen Andersen og Jørgen Ravnsbæk Andersen fra Ballerup Erhvervsråd. 9. Høring - evt. overførelse af støttepunktet i Greve til Frivilligcentret i Hedehusene Sagsnr.: Dok.nr.: Til brug for de politiske drøftelser vedrørende en eventuel overførelse af støttepunktet i Greve til Frivilligcentret i Hedehusene, har forsvarsministeriet anmodet de berørte Kommuner om evt. bemærkninger hertil. Af aftalen om redningsberedskabet efter 2006 fremgår det blandt andet, der skal gennemføres en undersøgelse af det stslige redningsberedskabs organision, struktur og kapaciteter med henblik på dels sikre, niveauerne i det samlede redningsberedskab komplementerer hinanden i opgaveløsningen, dels skabe grundlag for en beslutning om eventuelle ændringer i det nuværende niveau 2 beredskab. Til gennemførelse af undersøgelsen blev der i august 2007 neds en tværgående arbejdsgruppe bestående af Forsvarsministeriet (formandskab), Beredskabsstyrelsen, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune, Beredskabsforbundet og Dansk Institut for Militære Studier. Samtlige landets kommuner har bidraget til undersøgelsen bl.a. i forbindelse med en større spørgeskemaundersøgelse, der blev gennemført i januar/februar Arbejdsgruppen har nu færdiggjort arbejdet med rapporten, som indeholder en række vurderinger, konklusioner og anbefalinger vedrørende blandt andet merielsituionen, placeringen og anvendelsen af de kommunale støttepunkter. Arbejdsgruppen konkluderer bl.a. behovet for niveau 2- beredskabet ikke på nuværende tidspunkt har ændret sig, og det kommunale støttepunktsberedskab derfor bør videreføres. Arbejdsgruppen er i relion hertil, kommet frem til, den nuværende målsætning om dækning af hele landet inden for ca. en time med niveau 2 assistance bør afløses af en egentlig risikobaseret tilgang til antallet, placeringen og dimensioneringen af niveau 2 beredskabet. Dette vil efter arbejdsgruppens vurdering forudsætte en nærmere analyse af risikobilledet i alle områder af Danmark. Arbejdsgruppen har dog vurderet, det kommunale støttepunkt i Greve umiddelbart bør flyttes til det stslige frivilligcenter i Hedehusene og dermed ikke afvente resultet af risikoanalysen, idet tilpasningen her ikke er begrundet i forudsætningen om ca. en times dækning, men er udtryk for et ønske om nyttiggøre den betydelige synergi, der vil være ved samplacere støttepunktet med de 300 frivillige på frivilligcenteret i Hedehusene og dermed styrke det stslige assistanceberedskab i hovedstadsområdet. Forslaget skal således ses som et led i etableringen af et nærmere og stærkere assistanceberedskab i hovedstadsområdet. Til brug for de politiske drøftelser vedrørende en eventuel overførelse af støttepunktet i Greve til Frivilligcenteret i Hedehusene anmoder Forsvarsministeriet kommunerne om eventuelle bemærkninger hertil. Formålet med høringen er få afdækket de berørte støttepunkts-kommuners holdning til dette spørgsmål forinden en beslutning om dette eventuelt tages. Redningsberedskabet udtaler følgende om forslaget: Redningsberedskabet er enig i arbejdsgruppen og konsulentfirmaets konklusion. Der er en klar fordel ved have støtteberedskabet centralt placeret i forhold til de kommuner støttepunktet skal servicere. Isoleret set i forhold til Ballerup Kommune, er der en kortere kørevej og derved en kortere respons tid, hvilket er en klar forbedring.

9 Endvidere ser Redningsberedskabet også en klar fordel ved have det samlet i et stort beredskabscenter. I Greve er der totalt 32 brandfolk/reddere samt frivillige, hvor de til sammenligning har 300 frivillige tilknyttet Hedehusene. Det giver efter redningsberedskabets vurdering et stærkere stsligt assistanceberedskab. Redningsberedskabet foreslår, Ballerup Kommune støtter forslaget om overførelse af støttepunktet i Greve til Frivilligcentret i Hedehusene. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt Edge Cities Network-møde i Getafe - orientering Sagsnr.: Dok.nr.: I dagene oktober afholdt Edge Cities Network (ECN) sit halvårlige møde i Getafe. I mødet deltog Borgmester Ove E. Dalsgaard, Viceborgmester Tom Nielsen og Kommunalbestyrelsesmedlem Kåre Harder Olesen. Desuden på embedsmandssiden Direktør Karen Revsbech, Børn- og ungeudviklingschef Lisbet Haubro Christensen, Erhvervsudviklingschef Anne Møller Andersen og Internional Koordinor Susse Bøtefyhr. Edge Cities Network-mødet i Getafe bestod som altid af en lang række delmøder, bl.a. et politikerforum, et styregruppemøde, et forberedende EU-projekt møde, et børn- og ungeudviklingsnetværksmøde samt et heldagsseminar om kommunale opgaver og ikke mindst deres finansiering i partnerlandene. Se også vedlagte program samt refer fra det foregående Edge Cities Network møde i Bruxelles februar 2008 under svensk formandskab. Ved mødet overtog Getafe formandskabet efter Nacka, hvorved også Ballerup Kommune træder ud af den forberedende tremandsgruppe det såkaldte triumvir, der består af afgående (Nacka), nuværende (Getafe) og kommende formand (Grodzisk). Næste møde finder sted i Bruxelles i foråret Bilag Program for mødet i Getafe oktober Summary med fotos fra mødet i Bruxelles februar 2008 Økonomiudvalget Borgmestersekretariet foreslår, orienteringen tages til efterretning. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 10 Til efterretning 11. Bynettet - stus for etablering Sagsnr.: Dok.nr.:

10 I 2005 indgik Ballerup Kommune aftale med TDC om etablering af en række fiberforbindelser den såkaldte City Manaftale. Beslutningen blev truffet for imødegå dels borgere og virksomheders behov for øget kapacitet på dransport og dels for sikre egen kommunal virksomheds behov for intern kabling. Aftalen er realiseret i august Etableringen af bynettet har været opdelt i flere faser som dels omhandlede selve nedgravningen af fibernettet, dels markedsføring overfor borgere, virksomheder og foreninger. Alle faser er nu gennemført. Der er bl.a. etableret fiberforbindelse til 60 kommunale lokioner. Der er i 2007 gennemført kampagner overfor borgere og virksomheder for sikre, disse var fuldt informeret om tilslutningsmuligheder til infrastrukturen. TDC garanterer således for nuværende fuld dækning af Ballerup Kommune på 10 Mbit/ 10Mbit linjer til alle boligområder og til kommunale institutioner. Der er således etableret et såkaldt bredt bynet som alle har mulighed for koble sig på. TDC har her august 2008 dog stadig et teknisk problem med forsyningssikkerheden i en lille del af Skovlunde, dette er TDC i fuld gang med udbedre. Der har været en del borgerhenvendelser, der omhandler hvornår etableringen af bynettet er gennemført, og det har - trods kampagnerne - vist sig være vanskeligt kommunikere til borgerne, de ikke har gris internet, men har fået en forsyningsgaranti på it-landevejens bredde. TDC har ifølge aftalen i kampagneperioden haft etableret en telefonservice. Økonomiudvalget IT-Centret foreslår, orienteringen tages til efterretning. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 11 Til efterretning Til førstkommende møde i Økonomiudvalget udarbejdes orientering om opfyldelsen af borgernes forventninger til Bynettet. 12. Fremtidig anvendelse af Højeng Sagsnr.: Dok.nr.: Området anvendes i dag midlertidigt som kolonihaveområde efter beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 8. april Som led i den fortste udvikling af området foreslås kolonihaveanvendelsen ophørt efter udløbet af lejeaftalen med brugerne. Forhistorien Teknisk Udvalg anmoder i 1978 Hovedstadsrådet (daværende zonemyndighed) om gribe ind overfor ulovlig bebyggelse i Højeng. Hovedstadsrådet påbyder i november 1982 ejeren fjerne bebyggelsen. Efter udtømte klagemuligheder afsiges der i marts 1990 dom i sagen: Ejeren pålægges fjerne bebyggelsen inden 1. september 1990 under tvang af bøder på kr. pr. måned. På baggrund af bøn fra brugerne af området overtager Kommunen sagen med henblik på afvikling af området over en 10-årig periode. Lokalplan 078, der fastlægger området til landskabsområde til støtte for friluftslivet, vedtages i 1993 og samtidig tinglyses en deklarion med overenskomst om afvikling af området, således al ulovlig bebyggelse er fjernet den 1. oktober Kommunen er nu zonemyndighed.

11 I april 2001 søger brugerne om permanent tilladelse til kolonihaver eller en forlængelse i yderligere 10 år. beslutter erhverve arealet med henblik på i en forsøgsperiode give brugerne mulighed for skabe et økologisk baseret kolonihaveområde. Ballerup Kommune erhverver ejendommen i Der gives landzonetilladelse og dispension fra Lokalplan 078 i en forsøgsperiode på 5 år. Tilladelsen udløb den 8. april Samtidig blev der indgået lejeaftale med brugerne og aftale med den tidligere ejer om tilsyn og drift af området. Lejeaftalen er forlænget til 31. december Driftsaftalen er udløbet, og Kommunen forestår nu driften. Aktuelt Haveforeningen Højengen har i februar 2008 fremsendt evaluering af det femårige forsøgsprojekt og anmodet om ny lokalplan, der sikrer området til kolonihaveformål. Efterfølgende har foreningen meldt sig ind i kolonihaveforbundet. Haveforeningen konkluderer i sin evaluering, der ikke er udviklet en økologisk haveforening. Haveforeningen anfører, de ikke har fået tilstrækkelig støtte, vejledning og mål fra den kommunale forvaltning en del af de store planer for fællesarealet blev forhindret, da skydebanearealet blev registreret som forurenet, og økonomien kun har tilladt den nødvendigste vedligeholdelse og oprydning. Bjørneklobekæmpelse nævnes som opnåede resulter. Nye muligheder for områdets anvendelse Fingerplan 2007, Furesø Kommunes planer for byudvikling i det sydligste område af Flyvestion Værløse samt Egedal Kommunes planer om etablering af et ferie- og oplevelsescenter i del af Måløv Knudepunkt, giver nurlig anledning til, i forbindelse med den igangværende Kommuneplanrevision, genoverveje anvendelsen af hele området omkring Jungshøjvej mellem erhvervsområdet og Kommunegrænsen. Afvikling af Haveforeningen Højengens bebyggelse og anvendelse Motivionen for en afvikling af områdets eksisterende anvendelse er således et behov for kunne stille arealet til rådighed for andre planmæssige dispositioner inden for den nærmeste fremtid, samt et selvstændigt behov for bringe den eksisterende midlertidige anvendelse af området til ophør. Der er intet planmæssigt eller lejeretsligt til hinder for en afvikling: Området er ikke registreret som et varigt kolonihaveområde. Hverken Kommuneplan eller Lokalplan 078 giver medlemmerne af haveforeningen en forventning eller et retskrav på kunne fortsætte med kolonihaver. Der er intet lejeretligt til hinder for, udlejningen bringes til ophør med udgangen af Med henblik på sikre lejerne en rimelig frist til afvikle den eksisterende anvendelse og rydde området, bør der fastsættes en afviklingsperiode på 3 måneder fra ophør af lejeforholdet, sådan området afleveres ryddet til Kommunen senest den 31. marts Umiddelbare konsekvenser af en beslutning om afvikling: Lejerne skal rydde deres havelod for bebyggelse. Nogle huse vil kunne flyttes, men hovedparten er skure og udrangerede campingvogne, som ikke vil kunne sælges eller genanvendes. Området frigøres til mulig nurgenopretning i overensstemmelse med den gældende Lokalplan 078. Hvis kolonihaveområdet ønskes videreført og gjort til permanent økologisk kolonihaveområde, skal der skabes det nødvendige plangrundlag og forhandles og indgås en opsigelig lejekontrakt med brugerne i området, hvori alle vilkår aftales, ligesom ulovlige forhold i henhold til nurbeskyttelsesloven skal bringes til ophør. Nurgenopretning omkring søen vil berøre flere af de nuværende lodder langs søen. Udgifter til etablering og drift af et permanent område, herunder vandforsyning og kloakering, skal dækkes af brugerne og vil betyde en markant merudgift for lejerne i forhold til den leje, der betales i dag. Bilag 1 Haveforeningens rapport Evaluering af det 5-årige forsøgsprojekt og bilag 2 Luftfoto, der viser nurområder og planer for nabokommuner, ligger i sagen. By- og Erhvervsudvikling foreslår, områdets eksisterende anvendelse og bebyggelse afvikles pr. 31. marts 2009,

12 og der gives Borgmesteren mand til inden den 31. marts 2009 forhandle og indgå en afviklingsaftale og -plan med Haveforeningen Højeng. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt Rødbo, 40 kommunale boliger og serviceareal - byggeregnskab (skema C) Sagsnr.: Dok.nr.: Rødbo består af 40 nyopførte boliger med serviceareal til yngre, fysisk handicappede borgere. Boligerne er opført i af Københavns Amt og overdraget til Ballerup Kommune pr. 1. januar Det endelige byggeregnskab foreligger nu med en anskaffelsessum på kr. for boligerne og kr. for servicearealet. Region Hovedstaden sender den 12. december 2007 skema C (byggeregnskab) for botilbuddet Rødbo med tilhørende serviceareal. Rødbo er opført af Københavns Amt. Amtsrådet besluttede den 10. november 2004 placere det nye botilbud Rødbo på Klausdalsbrovej 621 A-E i Ballerup Kommune. Rødbo erstter et tidligere botilbud af samme navn beliggende i Rødovre Kommune. Det tidligere botilbud blev ved en gennemgang i 2001 vurderet som uegnet til yngre, fysisk handicappede borgere på længere sigt. Skema A for projektering af boligerne er godkendt af Københavns Amtsråd den 7. september 2005, og skema B er efter afholdt licition godkendt den 28. september Rødbo er opført i perioden oktober 2005 til december 2006, hvorefter boligerne og servicearealet er taget i brug. Boligerne og servicearealet er overdraget til Ballerup Kommune pr. 1. januar 2007 i forbindelse med struktur- og opgavereformen. skal derfor godkende skema C for boligerne og servicearealet. KAB fungerer som forretningsfører for boligerne. Boligerne Den endelige anskaffelsessum for boligerne beløber sig til kr. Grundudgifter Håndværkerudgifter Omkostninger Gebyrer I alt maksimumbeløb kr. pr. m 2 Herudover er der afholdt merudgifter for Afste beløb der endnu ikke er afholdt Total kr kr kr kr kr kr kr kr. Anskaffelsessummen er, i forhold til skema B, forhøjet med kr., der svarer til ca. 2 pct.

13 De afste beløb på kr. omfter delvis betaling for udførelse af asfaltarbejde for kr., forventet udbetaling af incitamentspulje til rådgivere for kr. og renter for kr. De afste beløb skal afholdes inden 6 måneder fra s godkendelse af byggeregnskabet. Forbrug af de afste beløb godkendes administrivt af By- og Erhvervsudvikling. Anskaffelsessummen finansieres på følgende måde: Lån i Kommunekredit 91 pct. af kr. Ststilskud til boliger til yngre fysisk handicappede borgere svarer til 7 pct. grundkapitallån Ballerup Kommune (beboerindskud) I alt kr kr kr kr. Boligerne har et samlet areal på m2, heraf er m2 fællesarealer. Boligerne er indrettet med 2 værelser og et nettoareal på 42 m2. Boligernes bruttoareal er på 75 m2. Fællesarealerne omfter fælles køkkener og opholdsrum i tilknytning til de 40 boliger, der er fordelt i 4 huse. Der er ligeledes tilknyttet et aktivitetscenter til boligerne. Husleje Ved skema B, der blev godkendt i Københavns Amtsråd i 2005, blev huslejen beregnet til kr. pr. m2 og forsyningsudgifter (vand og varme) til 202 kr. pr. m2. Den endelige husleje er pr. 1. januar 2007, da boligerne blev taget i brug, opkrævet med kr. pr. m2. Hertil kommer forsyningsudgifter (vand og varme) på 138,30 kr. pr. m2. Boligerne, der har et bruttoareal på 75 m2, har fået en husleje på kr. samt forsyningsudgifter for 864,38 kr. I alt 8.089,38 kr. Serviceareal Servicearealet omfter m2, der indeholder behandlings- og samlingslokaler til brug for aktivitets-, samværs- og optræningstilbud. Den endelige anskaffelsessum for servicearealet beløber sig til kr. Anskaffelsessum Afste beløb der endnu ikke er afholdt I alt kr kr kr. De afste beløb på kr. omfter delvis betaling for udførelse af asfaltarbejde for kr., forventet udbetaling af incitamentspulje til rådgivere for kr. og renter for kr. Servicearealet finansieres af Ballerup Kommune. Der gives et ststilskud på kr. pr. bolig, der er tilknyttet servicearealet, jf. Almenboliglovens 141, stk. 1. Lån optaget i Kommunekredit medfører ikke krav om kommunal garanti. Region Hovedstadens brev af 12. december 2007 med skema C for boliger og serviceareal ligger i sagen. By- og Erhvervsudvikling foreslår, skema C for boligerne med en samlet endelig anskaffelsessum på

14 kr. godkendes, det godkendes, der i anskaffelsessummen er afste beløb for kr., boligernes samlede finansiering med realkreditlån på kr., ststilskud på kr. og kommunal finansiering på kr. godkendes, den endelige årlige husleje på kr. pr. m2 og forsyningsudgifter på 138,30 kr. pr. m2 pr. 1. januar 2007 godkendes, og skema C for servicearealet med en samlet endelig anskaffelsessum på kr. godkendes. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen - fritagelse for hverv Sagsnr.: Dok.nr.: Økonomiudvalget den 19. august 2008 Punkt 10 den 25. august 2008 Punkt 6 En forældrerepræsentant i skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen har anmodet om fritagelse fra hvervet. Efter Skolebestyrelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 903 af 26. september 2005, 37, træffer kommunalbestyrelsen beslutning om fritagelse for hvervet som forældrerepræsentant i skolebestyrelsen, såfremt vedkommende på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andre offentlige hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til ønske sig fritaget fra hvervet. Forældrerepræsentant Birgitte Marie Vedel har anmodet om blive fritaget fra hvervet på grund af personale årsager. Efter bekendtgørelsens 39 indtræder stedfortræderen, når et medlem udtræder. Som suppleant for Birgitte Marie Vedel indtræder Karin Aaslet, Vårbuen 40, 2750 Ballerup. I sagen findes en opderet oversigt over Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen. Borgmestersekretariet foreslår, der meddeles tilladelse til, Birgitte Marie Vedel udtræder af skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen, suppleant Karin Aaslet indtræder i Skolebestyrelsen ved Hedegårdsskolen. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 14

15 15. Brugerrådet ved Ballerup Idrætspark - reviderede vedtægter Sagsnr.: Dok.nr.: I konsekvens udmøntningen af Stregiplanen for udvikling af Ballerup Idrætsby og de heraf ændrede fysiske og indholdsmæssige rammer for institutionens drift, har Brugerrådet i Ballerup Idrætspark udarbejdet forslag til reviderede vedtægter. Vedtægterne er nu tilpasset til de faktiske, konkrete forhold og indstilles af Brugerrådet i Ballerup Idrætspark til ikrafttræden pr. 1. januar Det nuværende Brugerråd indstilles til fortsætte sit virke indtil nyvalg har fundet sted. Vedtægterne udsendes som bilag til behandlingen, men de centrale ændringsforslags er som følger: 1. Brugerrådet består af 8 medlemmer, heraf 1 medlem udpeges af og blandt Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer. Brugerrådet vælges for 2 år af gangen, dog første gang for 3 år til udgangen af s medlem vælges dog for 4 år følgende s valgperiode. 2. Medlemmerne sammensættes af repræsentanter for foreninger, hvis hovedaktivitet foregår i Ballerup Idrætspark og foreninger, som er driftsmæssigt forankret med foreningslokaler i Ballerup Idrætspark. Det betyder konkret, : Dansk Cykel Ring overgår til driftsmæssig forankret forening i Ballerup Idrætspark Ballerup Petanque Klub overgår som forening med hovedaktivitet i Ballerup Idrætspark Kano & Kajak Klubben, Rulleskøjteforeningen Tapetrullerne, Skovlunde Golfklub tilknyttes som driftsmæssig forankret forening i Ballerup Idrætspark Ballerup- Skovlunde Lydighed tilknyttes som driftsmæssig forankret forening i Ballerup Idrætspark (uanset foreningen ikke er en godkendt, folkeoplysende forening) 3. Fridrættens leder deltager i Rådets møder som tilforordnet og uden stemmeret (tidligere med stemmeret). 4. Mødeindkaldelse sker med mindst 8 dages varsel. 5. Ved forfald opfordres til, der sendes en stedfortræder til Brugerrådets møde. Forfald og navn på stedfortræder meddeles Stadioninspektøren/Rådets sekretær inden mødets afholdelse. 6. Beslutningsrefer udsendes til hvert enkelt medlem af Rådet samt foreningernes formænd, såfremt de ikke er repræsenteret i Rådet. 7. Præcisering af Brugerrådets opgaver. Bilag Forslag til reviderede vedtægter for Brugerrådet i Ballerup Idrætspark Kultur & Fritid foreslår, forslag til reviderede vedtægter godkendes, de reviderede vedtægter træder i kraft den 1. januar 2009,

16 det nuværende Brugerråd fungerer indtil nyt Brugerråd er valgt, og den første valgperiode for Brugerrådets medlemmer er 3 år fra 1. januar 2009 til 31. december Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den Punkt 6 Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 15 Anbefales 16. Ballerup Stadion, nødvendig renovering, projekt nr anlægsregnskab Sagsnr.: Dok.nr.: Kultur- og Fritidsudvalget den 8. august 2006 Punkt 13 Økonomiudvalget den 22. august 2006 Punkt 15 den 28. august 2006 Punkt 10 har den 28. august 2006 bevilget kr. til nødvendig renovering af Ballerup Stadion. I bevillingen indgår blandt andet spillerbokse, tælleapparer, saksegitre, scoretavle, udskiftning af sæder mv. Det samlede regnskab for renoveringen er blevet opgjort til kr. svarende til en mindreudgift på kr. eller 5,8 pct. Kultur & Fritid foreslår, regnskabet godkendes. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den Punkt 8 Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 16 Anbefales 17. Ballerup Idrætspark, lysanlæg på grusbane, projekt nr anlægsregnskab Sagsnr.: Dok.nr.: Kultur- og Fritidsudvalget den 19. marts 2007 Punkt 1 Økonomiudvalget den 20. marts 2007 Punkt 19 den 26. marts 2007 Punkt 14 har den 26. marts 2007 bevilget kr. til Ballerup Kommunes andel af et nyt lysanlæg på grusbane.

17 På s møde den 29. september 2008, blev der, i forbindelse med budgetopfølgningen bevilget en supplerende anlægsbevilling på kr. til Ballerup Kommunes andel af 3. generions kunstgræsbane. I alt er der bevilget kr. DBU har bevilget 1 mio. kr. til Ballerup Fodboldhal Fonden til etablering af kunststofgræsbane samt nyt lysanlæg til denne bane. Ved siden af denne bane har Ballerup Kommune etableret en grusbane. Etablering af lysanlægget er til denne bane. Regnskabet er opgjort til kr. Kultur & Fritid foreslå foreslår, regnskabet godkendes. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den Punkt 9 Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 17 Anbefales 18. Måløv Idrætspark, renovering af boldbaner, projekt nr anlægsregnskab Sagsnr.: Dok.nr.: Kultur- og Fritidsudvalget den 7. marts 2006 Punkt 12 Økonomiudvalget den 21. marts 2006 Punkt 26 den 27. marts 2006 Punkt 14 har den 27. marts 2006 bevilget kr. til færdiggørelse af banerenoveringer i henholdsvis Måløv Idrætspark og på Højagermarken, samt nødvendige arbejder omkring henholdsvis etablering og renovering af hegn og arealtilpasninger i forbindelse med den nye idrætshal i Måløv. I forbindelse med budgetopfølgningen har den 29. september 2008 bevilget en supplerende anlægsbevilling på kr. I alt er der bevilget kr. Det samlede regnskab til arbejderne er opgjort til kr. svarende til et merforbrug på 200 kr. eller 0,02 pct. Kultur & Fritid foreslår, regnskabet godkendes. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den Punkt 10

18 Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 18 Anbefales 19. Børnehuset Søndergården, Tueholmen 4, Måløv, projekt nr supplerende anlægsbevilling Sagsnr.: Dok.nr.: Socialudvalget den 5. april 2006 Punkt 14 den 29. maj 2006 Punkt 11 Socialudvalget den 17. april 2007 Punkt 6 Økonomiudvalgets møde 24. april 2007 Punkt 15 s møde 30. april 2007 Punkt 11 Realiseringen af det nye børnehus i Søndergården er blevet dyrere end forventet - primært i forhold til inventar og udeareal. Der er på denne baggrund ved 2. anlægsopfølgning i 2008 afs samlet kr. på investeringsoversigten fordelt på årene 2008 og Beløbet søges nu bevilliget i form af en supplerende anlægsbevilling. I forbindelse med færdiggørelsen af det nye børnehus i Søndergården må det konsteres, udgifterne til inventar, sikring af institutionen og anlæg af legeplads er væsentligt højere end det udgiftsniveau, der var foruds i det oprindelige budget. Merudgifterne skyldes blandt andet der ikke i fornødent omfang var taget højde for institutionens og udearealernes størrelse i det oprindelige budget. Der er på denne baggrund ved 2. anlægsopfølgning i investeringsoversigten indarbejdet yderligere kr. i 2008 og kr. i 2009 til indkøb af det resterende inventar og anlæg af 2. fase af legepladsen. Ved udformningen af institutionens legeplads er der i en proces med inddragelse af børn og medarbejdere udarbejdet forslag fra kunstnergruppen Konvoj. Efter drøftelse af forslaget i byggeudvalget er institutionens ledelse og Daginstitutioner af byggeudvalget blevet bemyndiget til prioritere anlægget af legepladsen, således realiseringen af kunstnergruppens forslag tilpasses den reviderede budgetramme. Ibrugtagningen af institutionen medfører endvidere en øget driftsudgift på kr. årligt til vedligeholdelse af udearealerne. Den forholdsmæssige udgift hertil udgør i kr. Det anbefales, driftsudgiften medtages ved førstkommende budgetopfølgning. Daginstitutioner foreslår, der meddeles en supplerende anlægsbevilling på kr. i 2008 til projekt nr. 4416, der meddeles en supplerende anlægsbevilling på kr. i 2009 til projekt nr. 4416, der indarbejdes en tillægsbevilling til driftsbudgettet for 2008 (udskiftning af sand i sandkasser, beskæring af frugtbuske, hæk og græsklipning) på kr kr., konto , i den førstkommende budgetopfølgning, og der indarbejdes en tillægsbevilling til driftsbudgettet for 2009 og fremover

19 (udskiftning af sand i sandkasser, beskæring af frugtbuske, hæk og græsklipning) på kr kr., konto , i den førstkommende budgetopfølgning. Socialudvalgets beslutning den Punkt 3 Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 19 Anbefales 20. Ældretandplejen - evaluering Sagsnr.: Dok.nr.: Ældretandplejen har fungeret som forsøgsordning siden 1987 med forskellige ændringer i formen undervejs. Forsøgsordningen er en dispension fra Ministeriet for sundhed og forebyggelse, der skal forlænges med udgangen af Da forsøgsordningen blev forlænget i 2004 anmodede Ministeriet for sundhed og forebyggelse om Ballerup Kommune foretog en evaluering af ældretandplejen inden Evalueringen viser, tilslutningen til Ældretandplejen forts er stor (84 pct.), om end den er faldet 11 procentpoint siden Der er stor tilfredshed med både ordningen og tandplejeklinikkerne blandt de ældre, hvoraf 96 pct. har været til tandlæge i løbet af det sidste år. Halvdelen af de ældre, der er tilmeldt de kommunale klinikker mener, tilskuddet har stor betydning for hvor ofte de går til tandlægen. Bilag Samlet evalueringsrapport af ældretandplejen Bilag ældretandpleje Økonomiudvalget Sundhed & Forebyggelse foreslår, evalueringen godkendes, der tages kontakt til Ministeriet for sundhed og forebyggelse vedrørende fornyet ansøgning, og sagen forelægges med henblik på stillingtagen i økonomiudvalget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets beslutning den Punkt 7 Godkendt med de faldne bemærkninger, idet udvalget ønsker evalueringen tillige gentages/suppleres med erfaringer for 2008 og 2009 med henblik på behandling i Evaluerings-og dokumentionsudvalgets beslutning den Punkt 6 Til efterretning Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 20 Godkendt

20 og således sagen forelægges på ny når ministeriets svar på ansøgningen foreligger. 21. Trængselsafgifter - Ballerup Kommunes fortste tilslutning UDGÅR Sagsnr.: Dok.nr.: Teknik- og Miljøudvalget den 14. maj 2007 Punkt 6 Økonomiudvalget den 15. maj 2007 Punkt 16 den 21. maj 2007 Punkt 13 Ballerup Kommune skal, i lighed med de øvrige kommuner i Kommuneforum, beslutte, om den vil fortsætte det videre arbejde med indføre trængselsafgifter, jf. den udarbejdede rapport Trængselsafgifter i Hovedstadsområdet (bilag 1). Indførelsen, der dog kræver et lovgrundlag, skal øge fremkommeligheden og forbedre bymiljøet. Trafikalt er det begrænset, hvor meget Ballerup Kommune vil blive påvirket. Til gengæld åbner samarbejdet mulighed for, Kommunen kan være med til påvirke de trafikale tiltag, der skal medvirke til få flyttet bilister over i enten den kollektive trafik og/eller til bruge cyklen. Igennem de seneste år er trængslen i Hovedstadsområdet steget med mere end 10 pct. om året. Nogle strækninger er så hårdt belastede, rejsehastigheden er faldet til under 20 km/t i myldretiden. Tabet var i 2004 opgjort til ca timer dagligt eller mere end 6 mia. kr./år et beløb der i dag estimeres til over 10 mia. kr./år. Den primære barriere for indførelse af et trængselsafgiftssystem er, der ikke eksisterer et lovgrundlag endnu. Betalingsringen foreslås placeret i Københavns Kommune i store træk langs med ringbanen indenfor Ring 2. Det skønnes, det vil medføre, trafikarbejdet (kørte bil-kilometer) vil falde med ca. 23 pct. indenfor ringen, mens der i Hovedstadsområdet som helhed vil ske et fald i trafikarbejdet på ca. 4 pct. Trafikken i Ballerup Kommune vil ikke blive påvirket nævneværdigt. I arbejdet med gennemgå resulterne af den gennemførte modelkørsel og udpege forslag til afværgeforanstaltninger er det blevet påpeget, det er vigtigt overvåge trafikafviklingen i de to kryds på Ballerup Byvej ved henholdsvis Ring 4 og Skovvej/Hold-an Vej. Endvidere er der en forventning om, den allerede gennemførte ombygning af Torvevej vil betyde, en eventuel trafikstigning i stedet vil ske på Malmparken. Som led i den trafikale startpakke er der lagt op til en styrkelse af S-busnettet, hvilket kan berøre linjerne 350S, 400S og 500S i Ballerup Kommune, ligesom der er skitseret forslag til direkte-busser, som skal supplere S-banen, og som også vil betjene dele af Ballerup Kommune. Endelig er det oplagt få relanceret Park & Ride-pladsen ved Kildedal Stion. Dette projekt vil øge presset på DSB S- tog for forbedre betjeningen af Kildedal Stion. Provenuet fra trængselsafgifterne skal investeres direkte i lokale forbedringer af mobiliteten og bedre kollektiv trafik. I første omgang kanaliseres provenuet over i en tilbagebetaling af udgifterne i forbindelse med den trafikale startpakke. Der er således ikke direkte udgifter for Kommunen forbundet med tilslutte sig det fortste arbejde. En række aktiviteter skal gennemføres, før et trængselsafgiftssystem kan sættes i drift. En af de mest centrale er, den nødvendige lovgivning skal vedtages af Folketinget, inden en egentlig udbudsproces kan igangsættes. En borgmesterforhandlingsdelegion blev neds ved Kommuneforum-mødet i juni 2008 med henblik på eventuel forhandling med Regeringen om det videre forløb. Forhandlingsdelegionen består af borgmestrene Ritt Bjerregaard, Københavns Kommune, Erik Nielsen, Rødovre Kommune, Rolf Aagaard-Svendsen, Lyngby-Taarbæk Kommune og Finn Aaberg, Albertslund Kommune. Med udgangspunkt i Regeringens trafikinvesteringsplan og Kommuneforums rapport om trængselsafgiftssystem i Hovedstadsområdet, vil det være hensigtsmæssigt på alle måder søge dialog med Regeringen. Der vil gå mindst 18 måneder, fra en lov er vedtaget, til der kan opkræves trængselsafgifter i Hovedstadsområdet. Parallelt med lovgivningsarbejdet og udbud skal den trafikale startpakke udvikles og implementeres, ligesom driftsselskabet skal oprettes. På sagen ligger følgende bilag: Bilag 2 - Frem mod implementering Baggrundsnot Bilag 3 - Baggrundsnot om Kommuneforum og den kommende proces Bilag 4 - Placering af betalingsring

21 Bilag 5 - Trafikale afværgeforanstaltninger Bilag 6 - Kollektiv startpakke Bilag Bilag 1 - Trængselsafgifter i Hovedstadsområdet Bilag 7 - af bilagene 1, 4, 5 og 6 vedrørende grundlag for det videre arbejde med indførelse af trængselsafgifter Miljø & Teknik foreslår, der arbejdes videre med indføre trængselsafgifter i henhold til embedsmandsgruppens rapport (bilag 1). Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Punkt 4 Venstre kan ikke medvirke. Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 21 Udgår af dagsordenen 22. Visitionstilsyn 4. kvartal 2007 på Jobcenteret Sagsnr.: Dok.nr.: Arbejdsmarkedsdirektoret overvåger om landets jobcentre afholder de kvartalsvise kontaktsamtaler med kontanthjælpsmodtagere til tiden. Arbejdsmarkedsdirektoret har i 4. kvartal 2007 gennemgået 26 sager i Jobcenter Ballerup, og besluttet, der i 5 sager ikke er afholdt samtaler til tiden. Det indebærer, Ballerup Kommune skal tilbagebetale kr. i stsrefusion. Ifølge loven skal Jobcenteret senest hver 3. måned afholde individuelle samtaler med personer, der modtager kontanthjælp. Hvis dette ikke sker, mister Kommunen refusion fra den do, som samtalen skulle være afholdt, til den dag samtalen afholdes. Dokumentionen for samtalens afholdelse sker i et centralt registreringssystem (Dialogguiden). Loven giver mulighed for delegere afholdelsen af samtaler til f.eks. aktiveringsprojekter. Det betyder, projekterne sender en opfølgningsskrivelse til Jobcenteret, som er dannet på baggrund af projektets samtaler med den enkelte kontanthjælpsmodtager. Jobcenteret sørger for, informionerne i denne opfølgningsskrivelse kommer i dialogguiden. Desuden giver loven mulighed for fritage personer fra samtaler, hvis der er tale om længerevarende sygdom. Før dialogguiden blev indført i 2005, blev sagerne beskrevet i journalen. Arbejdsdirektoret kontrollerer dette i en stikprøvetest (visitionstilsyn). Nedenfor er gennemgået de fem sager, som Arbejdsdirektoret, har besluttet ikke er berettiget til stsrefusion. 35 pct. 65 pct. I alt mistet Periode Passivt tilbud Aktivt tilbud Stsrefusion Sag / / Sag / /

22 Sag / / Sag / / Sag / / Der ydes 35 pct. stsrefusion, når kontanthjælpsmodtageren ikke er i aktivt tilbud, mens der ydes 65 pct. når kontanthjælpsmodtageren er i aktivt tilbud f.eks. på Grantoftegård, Sprogcenteret mfl. Den årlige stsrefusion vedrørende kontanthjælp til Ballerup kommune udgør 40,2 mio. kr., hvoraf stsrefusion vedrørende aktiv forsørgelse udgør 18,2 mio. kr. Den mistede refusion udgør således 0,4 pct. af den samlede stsrefusion. Det skal understreges, sager der er udtaget til visitionstilsyn ikke nødvendigvis er repræsentive. Det skyldes, det kun er sager, hvor der er en vis grad af risikomoment der udtrækkes. Således udtrækkes f.eks. ikke de sager, hvor personen har været på kontanthjælp i mindre end 6 måneder eller er på barsel mv. Årsagen til den manglende afholdelse af samtaler til tiden skyldes primært administrive fejl og i visse tilfælde administrive forglemmelser. Jobcenter Ballerup har intensiveret sit ledelsestilsyn således det kan forebygges, sådanne sager ikke gentager sig. Det vil ske ved systemudtræk og jævnlige ledelsesrapporter om rettidighed. Bilag Arbejdsdirektorets afrapportering af 12. september Not af 24. oktober 2008 om gennemgang af de fem sager Økonomiudvalget Job & Familie foreslår, sagen indstilles til godkendelse. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning den Punkt 3 Godkendt Økonomiudvalgets beslutning den Punkt 22 Godkendt 23. Evaluerings- og Dokumentionsudvalget - handleplan 2009 Sagsnr.: Dok.nr.: I forlængelse af Evaluerings- og Dokumentionsudvalgets stregi er det besluttet, der hvert år skal udarbejdes et bilag, der fastlægger initiiver vedr. evaluering og dokumention for det kommende år. De enkelte afdelinger har i forlængelse af Servicestregien for 2009 beskrevet eller videreført følgende forslag til opgaver, der kan evalueres og fremlægges for udvalget i 2009: Børn & Unge - Evaluering af specialundervisningsopgaven/overdragelse af amtsopgaverne (EVA) (påbegyndt 2008) - Ny organisions- og ledelsesstruktur på BFO-området (videreført fra 2008) - Ny organisions- og ledelsesstruktur på daginstitutionsområdet (videreført fra 2008) - Ny organisions- og ledelsesstruktur på klub-området (videreført fra 2008) Miljø & Teknik - Kvalitetsstyring på Nur & Miljøområdet (lovpligtig) Direktionssekretariet

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer mandag den 24. november 2008, kl. 18:00 i s mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". Tilstede Ove

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget. mandag den 26. november 2007, kl. 17:45. i Udvalgsværelse 1. Åbent møde. Medlemmer

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget. mandag den 26. november 2007, kl. 17:45. i Udvalgsværelse 1. Åbent møde. Medlemmer Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget mandag den 26. november 2007, kl. 17:45 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Medlemmer Ove E. Dalsgaard (A) - formand Tom Nielsen (A) - næstformand Helle Tiedemann (A) Henrik

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal. Åbent møde. Tilstede

Kommunalbestyrelsen. torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal. Åbent møde. Tilstede Kommunalbestyrelsen torsdag den 08. oktober 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Åbent møde Tilstede Ove E. Dalsgaard (A) - borgmester Tom Nielsen (A) - 1. viceborgmester Grethe Larsen (A) 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

1. Revurdering af model for genetablering af daginstitutionsafdelingen Stenhusstræde 1

1. Revurdering af model for genetablering af daginstitutionsafdelingen Stenhusstræde 1 Refer Socialudvalget tirsdag den 28. april 2009, kl. 18:00 i Udvalgsværelse 1 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Lene W. Nielsen (A) - næstformand Jesper Würtzen (A) Jørn

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 28. januar 2010 Tidspunkt: 11.00 Sted: KolleKolle Konferencehotel, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 19-12-2016 Økonomiudvalget - 19-12-2016 19.12.2016 kl. 16:45 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune d.16. maj 2006.2

1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune d.16. maj 2006.2 Møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tirsdag den 14. marts 2006, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag.

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Fraværende med afbud: Tine Landin Meddelelser a. Udvikling i børnetallet set i forhold til prognosen (distriktopdelt). 2002000505 Faktisk befolkning

Læs mere

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8 Side 2 af 8 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Det fælleskommunale samarbejdes navn er Vestbad. Vestbads faste ejendom er beliggende Nykær 26, 2605 Brøndby, på matr. Nr. 6 k Brøndbyøster by, Brøndbyøster og 8

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 21-12-2015 Økonomiudvalget - 21-12-2015 21.12.2015 kl. 17:00 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 6. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

2... Status på aftalen om det fremtidige kommunale samarbejde om Ballerup Sprogcenter3

2... Status på aftalen om det fremtidige kommunale samarbejde om Ballerup Sprogcenter3 Møde i tirsdag den 6. februar 2007, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Lokal erhvervsservice i Ballerup Kommune. 2 2... Stus på aftalen om det fremtidige kommunale samarbejde

Læs mere

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse.

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse. Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Virksomhedsbesøg hos Falck i Ballerup Udvalget har besluttet besøge lokale virksomheder, og Falck er en virksomhed

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted Udkast til nye vedtægter (Grundlag: Delegeretforsamlingen nedlægges. Bestyrelsen er herefter KANUKOKA s højeste myndighed. Bestyrelsen består af en fast fuldtidsformand samt borgmestre og 1. viceborgmestre/lederen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner Notat Til: Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse 1 Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Arbejdstitel (herefter benævnt Institutionen). Dens hjemsted er Tønder Kommune.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

a) indbydelse til Aktuel Kommunaløkonomi i juni måned 2008.

a) indbydelse til Aktuel Kommunaløkonomi i juni måned 2008. Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget mandag den 31. marts 2008, kl. 17:30 i Udvalgsværelse 1 Medlemmer Tom Nielsen (A) - næstformand Birte Passer (C) Helle Tiedemann (A) Henrik Bolberg (A) Jørgen Juel

Læs mere

VEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNES LYSTBÅDEHAVNE, SKOVSHOVED HAVN OG HELLERUP LYSTBÅDEHAVN

VEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNES LYSTBÅDEHAVNE, SKOVSHOVED HAVN OG HELLERUP LYSTBÅDEHAVN VEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNES LYSTBÅDEHAVNE, SKOVSHOVED HAVN OG HELLERUP LYSTBÅDEHAVN november 2003 1. Formål. Stk. 1. Vedtægtens formål er at sikre, at der er en bestyrelse, der ved selvforvaltning har

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 20-06-2016 Økonomiudvalget - 20-06-2016 20.06.2016 kl. 17:45 Mødecenter C - Lokale 32 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1 Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG HJEMSTED... 3 2 INTERESSENTER... 3 3 FORMÅL... 3 4 PLIGTER OG RETTIGHEDER... 3 5 LÅN OG HÆFTELSE...

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1 Åbent møde Tilstede Lolan Ottesen (A) - Formand Lene W. Nielsen (A) - Næstformand Doris Børger (A) Tine Landin (A) Jørgen Juel Bragge (B) Jarne Rasmussen

Læs mere

af Cyklistforbundet. Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling Vedtægter for lokalafdelingen Forslag pr. 23. februar 2017

af Cyklistforbundet. Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling Vedtægter for lokalafdelingen Forslag pr. 23. februar 2017 Cyklistforbundet Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling Vedtægter for lokalafdelingen Forslag pr. 23. februar 2017 Gammel tekst Ny tekst 1 Dansk Cyklist Forbund, Lyngby- Taarbæk/Rudersdal afdeling er en

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S REFA

VEDTÆGTER FOR I/S REFA Den 05. juni 2008 J.nr. 00.01.80-vedtægter VEDTÆGTER FOR I/S REFA 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S REFA - Fælleskommunal affaldsbehandling for Lolland-Falster. Interessentskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Kommunalbestyrelserne i de nævnte kommuner indgår med virkning fra 1. januar 2016 aftale om et

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger for klubber og byggelegepladser *

2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger for klubber og byggelegepladser * Møde i Kultur- og Fritidsudvalget onsdag den 2. juni 2004, Kl. 08.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner 1. To eller flere kommunalbestyrelser kan i medfør af beredskabslovens 10 samordne deres redningsberedskab. Som led i

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

OBS! Mødet afholdes på Måløv Bibliotek, Måløv Hovedgade 60, Måløv. 3. Renovering af vestlængen, Børnekulturcenter Hestestalden - Anlægsbevilling *

OBS! Mødet afholdes på Måløv Bibliotek, Måløv Hovedgade 60, Måløv. 3. Renovering af vestlængen, Børnekulturcenter Hestestalden - Anlægsbevilling * Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 7. oktober 2003, Kl. 08.00 OBS! Mødet afholdes på Måløv Bibliotek, Måløv Hovedgade 60, Måløv REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Problemer med

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. tirsdag den 30. maj 2006, Kl. 13.00. i udvalgsværelse 1. Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE

Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. tirsdag den 30. maj 2006, Kl. 13.00. i udvalgsværelse 1. Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 30. maj 2006, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Konstitution under formandens ferie. 2 2... StatistikNyt marts 2006.

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Dragør Kommune. Beredskabskommissionen 24. februar 2015

Dragør Kommune. Beredskabskommissionen 24. februar 2015 Møde dato Blad nr. Beredskabskommissionen 24. februar 2015 1 Møde i Beredskabskommissionen tirsdag den 24. februar 2015 kl. 17.00 i mødelokalet på St. Magleby brandstation, Kirkevej 9. Mødedeltagere: Eik

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

BEREDSKABSKOMMISSIONEN BEREDSKABSKOMMISSIONEN Refer Tidspunkt: 14:00 Mødested: Mødelokalet på Endelavevej 14, 8700 Horsens Mødenummer: 2 Deltagere: Beredskabskommissionen - Afbud fra Kim Hagsten Sørensen, Hedensted René Hemberg,

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Vedtægter for Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise 1. Navn: Faggruppens navn er Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Faggruppens binavn er Danske Ejendomsadvoker

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 3. juni 2003, Kl. 13.00 i udv.vær. 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

Referat. til Økonomiudvalget

Referat. til Økonomiudvalget Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødetidspunkt: 9:30-11:00 Mødested: Deltagere: Borgmesterens mødelokale Johnny Søtrup, Henrik Vallø, Henning Ravn, Jakob Lose, Anders Kronborg,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

REFERAT ØKONOMIUDVALGET

REFERAT ØKONOMIUDVALGET REFERAT ØKONOMIUDVALGET den 10.10.2011 i Borgmesterens Mødeværelse Hans Erik Møller (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Byrådets temamøder 2012... 4 3 Forslag til ny driftsoverenskomst mellem

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Lovgrundlag. I henhold til dagtilbudslovens 14 skal der ved alle kommunale daginstitutioner og den kommunale dagpleje oprettes en bestyrelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl. 10.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Konstituering af bestyrelsesformand

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

KANUKOKA s vedtægter

KANUKOKA s vedtægter KANUKOKA s vedtægter Navn, formål og hjemsted 1. Foreningens navn er KANUKOKA med binavn De grønlandske kommuners Landsforening. Foreningens formål er at varetage kommunernes fælles og almindelige interesser,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere