Pris- og lønudvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pris- og lønudvikling"

Transkript

1 Danske - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt Marts 2009 Pris- og lønudvikling Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske i juni 2008, og indeholdt en endelig opgørelse for 2007 samt nye skøn for 2008 og Denne Økonomisk Vejledning indeholder et skøn for pris- og lønudviklingen for 2008 og 2009 ligesom sidst udsendte vejledning samt det første skøn for Denne PL er udarbejdet i Danske. I juni 2009 udmeldes den PL, som budgetterne skal fremskrives med til I tabel 1 er de reviderede pris- og lønudviklingsindeks for 2008 og 2009 sammenholdt med tidligere udmeldte skøn og skønnet for 2010 fremgår: Tabel 1 Pris- og lønudviklingen Pct Prisudvikling 2,8 2,4 2,3 Økonomisk vejledning 2008 (juni 2008) 2,9 3,0 Økonomisk vejledning 2007 (juni 2007) 2,6 Økonomisk vejledning 2007 (april 2007) 2,2 Prisudvikling inkl. overførsler og medicin 2,8 2,3 2,0 Økonomisk vejledning 2008 (juni 2008) 2,7 2,4 Økonomisk vejledning 2007 (juni 2007) 2,4 Økonomisk vejledning 2007 (april 2007) 1,9 Lønudvikling 3,97 5,20 3,79 Økonomisk vejledning 2008 (juni 2008) 3,96 5,12 Økonomisk vejledning 2007 (juni 2007) 3,25 Økonomisk vejledning 2007 (april 2007) 3,90 PL inkl. sygesikringsmedicin 3,3 3,7 2,8 Økonomisk vejledning 2008 (juni 2008) 3,3 3,7 Økonomisk vejledning 2007 (juni 2007) 2,8 Økonomisk vejledning 2007 (april 2007) 2,6 PL ekskl. sygesikringsmedicin 3,6 4,0 3,1 Økonomisk vejledning 2008 (juni 2008) 3,6 4,0 Økonomisk vejledning 2007 (juni 2007) 3,1 Økonomisk vejledning 2007 (april 2007) 3,1 PL regional udvikling - 2,6 3,2 Økonomisk vejledning 2008 (juni 2008) 4,1 Det fremgår heraf, at den samlede pris- og lønudvikling for 2008 ekskl. medicin, skønnes til 3,6 pct., dvs. uændret i forhold til skønnet fra juni måned For 2009 er udviklet et særskilt pris- og lønindeks for hhv. sundhedsområdet og regional udvikling, jf. nedenfor om metode. Pris- og lønudviklingen for 2009 på sundhedsområdet ekskl. medicin skønnes til 4,0 pct., hvilket er uændret i forhold til skønnet fra juni måned Pris- og lønskønnet for regional udvikling for 2009 skønnes nu til 2,6 pct., hvilket er 1,5 procentpoint lavere end det skøn, som Finansministeriet og Danske var enige om i økonomiaftalen for For 2010 skønnes pris- og lønudviklingen for sundhedsområdet ekskl. medicin til 3,1 pct. og pris- og lønudviklingen for regional udvikling skønnes til 3,2 pct. Pris- og lønudviklingen for regionernes samlede udgifter til regional udvikling og sundhed inkl. medicin i 2010 skønnes til 2,8 pct.

2 Side 2 1. Opgørelsesmetode I økonomiaftalen for 2008 mellem regeringen og Danske blev der aftalt et fælles arbejde med henblik på evt. at justere metoden for udarbejdelse af pris- og lønskønnet for regioner efter overgangen til den nye struktur. I forbindelse med økonomiaftalen for 2009 blev der aftalt en revideret metode for regioner gældende for aftaleåret Den reviderede metode indebærer, at der for 2009 opgøres tre pris- og lønindeks for regionerne: Et pris- og lønindeks for sundhedsområdet ekskl. medicin, der er en videreførelse af det hidtidigt opgjorte pris- og lønindeks ekskl. medicin. Indekset anvendes til opregning af de regionale sundhedsudgifter i forbindelse med den årlige økonomiaftale. Der er alene tale om marginale ændringer i opgørelsen af vægtgrundlaget, som er affødt af den regionale budget- og kontoplan: Vægten for sygehusmedicin ændres fra en fast andel af øvrige varekøb til en løbende vægt opgjort på baggrund af de faktiske udgifter, der i den nye kontoplan opgøres særskilt på art 2.9 gruppe 120 på funktion Endvidere er vægtgrundlaget for lægeudgifter (overførsler) udvidet marginalt, idet samtlige funktioner under sygesikring nu indgår (dvs , svarende til tidligere funktion 4.70, plus svarende til tidligere funktion ). Et nyt pris- og lønindeks for regional udvikling. Indekset anvendes til pris- og lønopregning af udgifterne til regional udvikling i forbindelse med den årlige økonomiaftale. Det regionale tilskud til kollektiv trafik indgår i vægtgrundlaget for dette indeks og reguleres med et sammenvejet omkostningsindeks, som også bruges til at regulere prisstigningsloftet for de regionale busselskaber. I indekset indgår fire underindeks: Udviklingen i brændselspriser (10 pct.), renteudvikling (10 pct.), lønudviklingen for den private sektor (60 pct.) samt almindelig forbrugerpriser (20 pct.) jf. bekendtgørelse om taksstigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber mv. (BEK nr af 02/10/2007). På den måde tages der højde for en evt. særskilt prisudvikling på kollektiv trafikområdet. Et nyt pris- og lønindeks for regionerne samlede udgifter, dvs. regional udvikling og sundhed inkl. medicin. Dette indeks erstatter det hidtil opgjorte pris- og lønindeks inkl. medicin, og anvendes til prisog lønopregning af det regionale bloktilskud og DUT-beløb på bloktilskudsaktstykket samt PLregulering af de kommunale bidrag til regionerne. Der udestår fortsat en endelig afklaring af den fremadrettede metode og dermed den endelige PL-rapport vedr. ny metode. Det reviderede skøn for 2008 er fortsat baseret på den hidtidige anvendte metode for regionerne, dvs. vægtgrundlaget er tilsvarende det, der blev anvendt ved aftaleindgåelse for 2008, men indeksene er justeret. Den hidtidige metode for regioner er beskrevet i Økonomisk Vejledning fra juni Vægtgrundlag for 2009 afspejler den anvendte nye metode, dvs. vægtgrundlaget for pris- og lønudviklingen for sundhedsområdet ekskl. medicin tager udgangspunkt i udgiftssammensætningen på sundhedsområdet (hovedkonto 1). Vægtgrundlaget for pris- og lønudviklingen for regional udvikling tager udgangspunkt i

3 Side 3 udgiftssammensætningen på regional udviklingsområdet (hovedkonto 3). nes samlede pris- og lønudvikling for regional udvikling og sundhedsområdet inkl. medicin tager udgangspunkt i hovedkonto 1 og 3. Skønnet for 2010 afspejler den anvendte nye metode for Udgangspunktet for skønnene for 2008, 2009 og 2010 i denne vejledning er konjunkturvurderingen i Finansministeriets økonomiske redegørelse fra december 2008 samt KTO-forliget af 2. marts 2008 og Sundhedskartel-forliget af 13. juni Pris- og lønudviklingen 2008 Den samlede pris- og lønudvikling ekskl. medicin for 2008 skønnes til 3,6 pct., dvs. uændret i forhold til skønnet fra juni måned Det dækker over en samlet prisudvikling på 2,8 pct. og en lønudvikling på 3,97 pct. inkl. AER. Skønnet inkl. medicin er tilsvarende uændret i forhold til juni-skønnet, nemlig 3,3 pct. 2.1 Prisudviklingen 2008 Der foreligger endnu ikke en endelig opgørelse af prisudviklingen for 2008, hvormed denne opgørelse stadig betragtes som et skøn. På baggrund af Finansministeriets seneste indekstal skønnes den samlede prisudvikling til 2,8 pct. i 2008, dvs. 0,1 procentpoint lavere end i juni måned Årsagen hertil er, at prisen på øvrige tjenesteydelser, der vægter med ca. 47 pct. i den samlede prisudvikling, er nedjusteret med 0,4 procentpoint fra 3,5 til 3,1 pct. i For de øvrige varegrupper er der sket mindre justeringer, hver især dog kun med en marginal effekt, når der tages højde for varegruppernes vægt i den samlede udgiftssammensætning. Fødevarer og øvrige varekøb er steget med hhv. 1,2 og 0,2 procentpoint. Brændsel, køb af jord og bygninger, anskaffelser og entreprenør- håndværkerydelser er omvendt faldet med hhv. 0,8, 2,0, 0,1 og 0,1 procentpoint. Tabel 2 Prisindeks 2008 Vægte for regioner R07 Økonomisk Redegørelse maj 2008 (juni udmelding 08) Økonomisk Redegørelse december 2008 Fødevarer 0,015 6,2 7,4 Brændsel 0,033 7,7 6,9 Køb af jord bygninger 0,001-2,0-4,0 Anskaffelser 0,049 2,1 2,0 Øvrige varekøb (øvrige varekøb/medicin) 0,352 (0,67/0,33) 1,81 (2,7/0,0) 2,01 (3,0/0,0) Entreprenør- og håndværkerydelser 0,082 2,3 2,2 Øvrige tjenesteydelser 0,469 3,5 3,1 Vægtet prisudvikling 1,000 2,9 2,8 Skønnet for praksissektoren er opjusteret med 0,5 procentpoint fra 3,9 pct. til 4,4 pct. i 2008, hvilket afspejler især en højere omkostningsudvikling, men også højere generelle lønstigninger bag reguleringsordningerne i sektoren, end forudsat i juni Skøn for lønudviklingen 2008

4 Side 4 Skønnet over lønudviklingen i 2008 er baseret på resultatet fra den samlede overenskomstfornyelse i 2008, dvs. KTO-forliget af 2. marts 2008 og Sundhedskartel-forliget af 13. juni I 2008 var der aftalt generelle lønstigninger pr. 1. april 2008 og forbedrede barselsvilkår pr. 1. oktober Derudover var der aftalt en udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober Lønudviklingen i 2008 er på baggrund heraf opgjort til 3,96 pct. (jf. tabel 3 nedenfor), hvilken den også var ved udsendelsen af Økonomisk Vejledning i juni Tabel 3 Overenskomstaftalte udmøntninger i Generelle lønstigninger 4,09 Plus 2 ugers barsel 0,07 Reguleringsordning 1 1,47 I alt 0,00 4,09 1,54 Budgetvirkning af overenskomst resultatet i 2008 i pct. = 3,45 Overhæng fra 2007 i pct. = 0,51 Budgetvirkning i alt i 2008 i pct. = 3,96 Ved overenskomstfornyelsen blev udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2008 skønnet til 1,62 pct., baseret på Finansministeriets skøn for den private lønudvikling fra 1. kvartal 2007 til 1. kvartal Siden har Danmarks Statistik offentliggjort tal for den regionale/kommunale lønudvikling fra 1. kvartal 2007 til 1. kvartal 2008, der viser en udvikling på 2,8 pct., hvilket er 0,3 pct. point højere end skønnet i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Tilsvarende har Danmarks Statistik opgjort den private lønudvikling fra 1. kvartal 2007 til 1. kvartal 2008 til 4,4 pct., hvilket er 0,3 pct. point lavere end tidligere skønnet. Disse tal indebærer, at udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2008 kan opgøres endeligt til 1,47 pct. hvilken den også var ved udsendelsen af Økonomisk Vejledning i juni Ændringen i udmøntningen fra reguleringsordningen indebærer, at den samlede lønudvikling i 2008 opgøres til 3,96 pct., ekskl. AER, mod en skønnet lønudvikling i forbindelse med overenskomstforhandlingerne på 4,00 pct. Det samlede AER-bidrag er lovreguleret til kr. pr. fuldtidsbeskæftiget i 2008, hvilket er en forhøjelse på 46 kr. i forhold til Denne forhøjelse svarer til ca. 0,01 pct. af lønsummen. På den baggrund er den samlede lønudvikling, inkl. AER, i 2008 skønnet til 3,97 pct. 3. Pris- og lønudviklingen 2009 Den samlede pris- og lønudvikling på sundhedsområdet skønnes uændret til 4,0 pct. i Pris- og lønudviklingen for regional udvikling skønnes til 2,6 pct. hvilket er en nedjustering på 1,5 procentpoint i 1 I forbindelse med indgåelsen af 3-partsaftalen blev det aftalt, at voksenelevlønnens påvirkninger på reguleringsordningen skulle neutraliseres. Denne neutralisering har betydet, at udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2008 forhøjes med 0,01 pct.

5 Side 5 forhold til det skøn på 4,1 pct., som Finansministeriet og Danske var enige om i forbindelse med økonomiforhandlingerne for Pris- og lønskønnet på sundhedsområdet dækker over et lønskøn på 5,20 pct., inkl. AER, og en samlet prisudvikling på 2,4 pct.. Det vil sige lønudviklingen i 2009 er skønnet 0,07 procentpoint højere end skønnet på 5,12 pct. i juni 2008, mens prisudviklingen er nedjusteret med 0,6 procentpoint i forhold til juni-skønnet på 3,0 pct. Pris- og lønudviklingen for regional udvikling dækker i lighed med sundhedsområdet over et lønskøn på 5,20 pct., inkl. AER, og en samlet prisudvikling på 1,8 pct. Det vil sige den samlede prisudvikling på regional udviklingsområdet er skønnet 2,0 procentpoint lavere end skønnet på 3,8 pct. i juni måned Prisudviklingen 2009 Prisudviklingen for sundhedsområdet skønnes til 2,4 pct. mod 3,0 pct. i juni Nedjusteringen er primært båret af et kraftigt nedjusteret skøn for prisudviklingen på brændsel (til -7,8 pct.) i den seneste konjunkturvurdering fra Finansministeriet i forhold til juni-skønnet (på 1,7 pct. i 2009). Herudover har Finansministeriet nedjusteret skønnet for prisstigninger på øvrige tjenesteydelser med 0,7 procentpoint fra 4,9 pct. til 4,2 pct. Prisudviklingen på køb af jord og bygningerne er nedjusteret med 4,5 procentpoint, der dog kun vægter ganske lidt i den samlede prisudvikling og derfor kun har marginal betydning. Skønnet for øvrige varekøb, der vægter med knap 21 pct., er opjusteret med 0,3 procentpoint til 1,8 pct. For de øvrige varegrupper ventes mindre ændringer. Skønnet for praksissektoren er opjusteret med 1,3 procentpoint fra 2,5 pct. til 3,8 pct. i 2009, hvilket afspejler opjusterede forventninger til de automatiske reguleringer af honorar på praksisområderne generelt. Tabel 4 Prisindeks 2009 Vægte for regioner R07 Økonomisk Redegørelse maj 2008 (juni udmelding 08) Økonomiske Redegørelse december 2008 Sundhed Regionaludvikling Fødevarer 0,015 0,001 2,4 2,2 Brændsel 0,033 0,004 1,7-7,8 Køb af jord bygninger 0,001 0,000 0,0-4,5 Anskaffelser 0,050 0,003 2,0 1,2 Øvrige varekøb 0,209 0,021 1,5 1,8 Medicin 0,148 0,0 0,0 Entreprenør- og håndværkerydelser 0,081 0,047 2,5 2,5 Øvrige tjenesteydelser 0,463 0,332 4,9 4,2 Tilskud til kollektiv trafik 0,593 3,4 0,6

6 Side 6 Prisudviklingen for regional udvikling er baseret på de samme prisindeks som på sundhedsområdet (ekskl. overførsler i praksissektoren), men i prisskønnet er yderligere indeholdt et skøn for udviklingen i regionernes tilskud til kollektiv trafik. På baggrund af skøn for de underliggende delindeks i omkostningsindekset på området (olie, rente, privat lønudvikling og nettoprisindekset) i konjunkturvurderingen fra december 2008 er kollektiv trafik-indekset skønnet til 0,6 pct. i Dette er en nedjustering på 2,8 procentpoint i forhold til juni 2008-skønnet på 3,4 pct. Den primære årsag til dette fald er kraftigt nedjusterede forventninger til brændstofprisudviklingen i Samlet er prisudviklingen i 2009 for regional udvikling som helhed skønnet til 1,9 pct. mod 3,8 pct. i juni måned Skøn for lønudviklingen 2009 Skønnet for lønudviklingen i 2009 er ligeledes baseret på resultatet fra organisationsforhandlingerne i 2008 samt de aftalte lønstigninger, der indgår i det samlede overenskomstresultat 2008, dvs. KTO-forliget af 2. marts 2008 og Sundhedskartel-forliget af 13. juni I 2009 er der aftalt generelle lønstigninger, afsat midler til organisationsforhandlinger samt til lokal løndannelse. Derudover er der aftalt ATP-forhøjelser, barns 2. sygedag samt kompensation for personalegoder. Endelig er der aftalt en udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2009, jf. tabel 5. Tabel 5 Overenskomstaftalte udmøntninger i Generelle lønstigninger 0,86 Gennemsnitsløngaranti 0,02 Organisationsforhandlingerne 2,31 Lokal løndannelse 0,85 ATP 0,01 Barns 2. sygedag 0,18 Personalegoder 0,20 Reguleringsordning skøn 2 0,47 I alt 0,01 3,55 1,33 Budgetvirkning i 2009 i pct. = 3,01 Overhæng fra 2008 i pct. = 2,18 Budgetvirkning i alt i 2009 i pct. = 5,19 2 I forbindelse med indgåelsen af 3-partsaftalen blev det aftalt, at virkninger på reguleringsordningen i medfør af seniorordninger og voksenelevløn skal neutraliseres. Denne neutralisering vil blive foretaget, når reguleringsordningen opgøres endeligt.

7 Side 7 Skønnet for udmøntningen af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2009 er opgjort til 0,47 pct. Da Økonomisk Vejledning blev udsendt i juni 2008 blev udmøntningen fra reguleringsordningen skønnet til 0,25 pct. pr. 1. oktober Opjusteringen i forhold hertil skyldes en række faktorer: 1. Den private lønudvikling fra 2., 3. og 4. kvartal 2007 til 2., 3. og 4. kvartal 2008 er opgjort til 4,6 pct., 4,5 pct. og 4,2 pct. af Danmarks Statistik mod skøn på 4,3 pct. i alle tre kvartaler. 2. Den regionale/kommunale lønudvikling fra 2., 3. og 4. kvartal 2007 til 2., 3. og 4. kvartal 2008 er opgjort til 3,0 pct., 4,7 pct. og 5,7 pct. af Danmarks Statistik mod skøn på 3,9 pct., 4,5 pct. og 5,6 pct. Den lavere regionale/kommunale lønudvikling fra 2. kvartal 2007 til 3. kvartal 2008 skyldes, at konflikten i foråret 2008 har slået kraftigere igennem på den regionale/kommunale lønudvikling end forventet i juni 2008, hvilket alt andet lige vil betyde en stigning i reguleringsordningen i Der er fra 1. kvartal 2008 til korrigeret for genetillæg (4-5 uge problematikken) i forhold til Silkeborg Data, hvilket ifølge FLD sænker skønnet for den regionale/kommunale lønudvikling med 0,3 pct. i negativ retning. Samlet betyder disse ændringer, at lønudviklingen for 2009 skønnes til 5,19 pct., ekskl. AER, mod 5,12 pct. i Økonomisk Vejledning fra juni Det samlede AER-bidrag er lovreguleret til kr. pr. fuldtidsbeskæftiget i 2009, hvilket er en forhøjelse på 51 kr. i forhold til Denne forhøjelse svarer til ca. 0,01 pct. af lønsummen. På den baggrund er den samlede lønudvikling, inkl. AER i 2009 skønnet til 5,20 pct. 4. Pris- og lønudviklingen 2010 I denne økonomisk vejledning gives det første skøn for pris- og lønudviklingen for Den samlede prisog lønudviklingen for sundhedsområdet ekskl. medicin skønnes til 3,1 pct. og pris- og lønudviklingen for regional udvikling skønnes til 3,2 pct. 4.1 Prisudviklingen 2010 Prisudviklingen for 2010 skønnes til 2,3 pct. på sundhedsområdet og til 3,1 pct. for regional udvikling. Tendensen med faldende prisudvikling for brændsel og køb af jord og bygninger fra 2009 vurderes af Finansministeriet at stabilisere sig i Det betyder, at der forventes en prisudvikling på brændsel i 2010 på 0,6 pct. og på køb af jord- og bygninger på 0,0 pct. (hhv. -7,8 pct. og -4,5 pct. for 2009). Forventningen om stabilisering af faldende priser på brændsel i 2010 afspejles også i omkostningsindekset til regulering af regionernes tilskud til kollektiv trafik, der for 2010 skønnet til 2,9 pct. (mod 0,6 i 2009). 4.2 Skøn for lønudviklingen 2010 Skønnet for lønudviklingen i 2010 er baseret på resultatet fra organisationsforhandlingerne i 2008 samt de aftalte lønstigninger, der indgår i det samlede overenskomstresultat 2008, dvs. KTO-forliget af 2. marts 2008 og Sundhedskartel-forliget af 13. juni I 2010 er der aftalt generelle lønstigninger, afsat midler til organisationsforhandlinger samt til lokal løndannelse. Derudover er der afsat midler til feriepenge/ferieløn samt

8 Side 8 aftalt en forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse. Endelig er der aftalt en udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2010, jf. tabel 6. Tabel 6 Overenskomstaftalte udmøntninger i Generelle lønstigninger 0,34 Organisationsforhandlingerne 0,03 0,66 Lokal løndannelse 0,85 Pulje 0,05 Feriepenge / ferieløn 0,03 Særlig feriegodtgørelse 0,40 Reguleringsordning skøn 3 0,06 I alt 0,03 2,33 0,06 Budgetvirkning i 2009 i pct. = 1,89 Overhæng fra 2008 i pct. = 1,89 Budgetvirkning i alt i 2009 i pct. = 3,78 Skønnet for udmøntningen af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2010 er opgjort til 0,01 pct. I forbindelse med overenskomstfornyelsen blev udmøntningen fra reguleringsordningen skønnet til 0,57 pct. Nedjustering skyldes flere faktorer: 1. Skønnet for den private lønudvikling fra 2., 3. og 4. kvartal 2008 til 2., 3. og 4. kvartal 2009 er med baggrund i det seneste skøn i Økonomisk Redegørelse nedjusteret med 0,1 pct. i forhold til det skøn, der lå til grund for overenskomstforhandlingerne. 2. Den regionale/kommunale lønudvikling fra 2. kvartal 2008 til 2. kvartal 2009 skønnes pga. konflikten i foråret 2008 til 7,70 pct. sammenlignet med et skøn i forbindelse med overenskomstforhandlingerne på 4,80 pct. Konflikten betyder således, at reguleringsordningen i 2010 alt andet lige falder. 3. Der er korrigeret for personalegoder (0,2 pct.). Samlet betyder disse ændringer, at lønudviklingen for 2010 skønnes til 3,78 pct., ekskl. AER, mod 3,36 pct. i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, idet der er et større overhæng fra Det formålsbestemte arbejdsgiverbidrag til AER (Arbejdsgivernes ElevRefusion) reguleres årligt med satstilpasningsprocenten plus 2 procentpoint. P.t. skønnes denne lovbestemte regulering at udgøre 53 kr. pr. 3 I forbindelse med indgåelsen af 3-partsaftalen blev det aftalt, at virkninger på reguleringsordningen i medfør af seniorordninger og voksenelevløn skal neutraliseres. Denne neutralisering vil blive foretaget, når reguleringsordningen opgøres endeligt.

9 Side 9 medarbejder i 2010, hvilket svarer til meromkostning på 0,01 pct. af lønsummen. Ændringer i AER-bidraget ud over ovennævnte regulering kræver en lovændring. Der har længe været tale om at ændre AER-ordningen. Der vil muligvis blive gennemført politiske forhandlinger om ordningen i efteråret I Danske s skøn for AER-bidraget i 2010 er der ikke indlagt virkning af ændringer som følge af de forventede politiske forhandlinger om ordningens fremtidige indretning. På den baggrund er den samlede lønudvikling, inkl. AER, i 2010 skønnet til 3,79 pct.

10 Side 10 Bilag 1 Pris- og lønudvikling, Tabel 7 PL ekskl. medicin 2008 & PL for sundhedsområdet ekskl. medicin for 2009 og 2010 Vægte Index Sammenvejet ny metode ny metode Faste & Priser 2.2. Fødevarer 1,00 0,015 0,015 7,40 2,20 1,80 0,11 0,03 0, Brændsel 1,00 0,033 0,033 6,90-7,80 0,60 0,22-0,26 0, Køb af jord og bygninger 1,00 0,001 0,001-4,00-4,50 0,00 0,00 0,00 0, Anskaffelser 1,00 0,049 0,050 2,00 1,20 1,80 0,10 0,06 0, Øvrige varekøb 1,00 0,352-2,01 0,00 0,00 0,71 0,00 0,00 Sygehusmedicin 0,33-0,148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Øvrige varekøb 0,67-0,209 3,00 1,80 1,40 0,00 0,38 0, Entreprenør- og håndværksydelser 1,00 0,082 0,081 2,20 2,50 2,50 0,18 0,20 0, Øvrige tjenesteydelser 1,00 0,469 0,463 3,10 4,20 3,70 1,45 1,94 1,71 Prisudvikling 1,000 1,000 2,8 2,4 2,3 Praksissektoren 5.2. Overførsler til personer Lægeudgifter mv. 1,000 1,000 4,40 3,80 2,40 4,40 3,80 2,40 Prisudvikling i praksissektoren ekskl. medicin 4,4 3,8 2,4 Pris 0,705 0,702 2,77 2,36 2,34 1,96 1,65 1,65 Overførsler 0,295 0,298 4,40 3,80 2,40 1,30 1,13 0,71 Samlet prisudvikling 1,000 3,3 2,8 2,4 Pris 0,352 0,342 2,77 2,36 2,34 0,98 0,81 0,80 Overførsler - praksissektor 0,147 0,145 4,40 3,80 2,40 0,65 0,55 0,35 Løn 0,501 0,513 3,97 5,20 3,79 1,99 2,67 1,94 Pris- og Lønudvikling 1,000 1,000 3,6 4,0 3,1 Tabel 8 PL for regional udvikling 2009 og 2010 Vægte Index Sammenvejet ny metode ny metode & Priser 2.2. Fødevarer 0,001 2,20 1,80 0,00 0, Brændsel 0,004-7,80 0,60-0,03 0, Køb af jord og bygninger 0,000-4,50 0,00 0,00 0, Anskaffelser 0,003 1,20 1,80 0,00 0, Øvrige varekøb 0,021 1,80 1,40 0,04 0, Entreprenør- og håndværksydelser 0,047 2,50 2,50 0,12 0, Øvrige tjenesteydelser 0,332 4,20 3,70 1,39 1, Tilskud til andre (kollektiv trafik) 0,593 0,56 2,87 0,33 1,70 Prisudvikling 1,000 1,85 3,08-0,00 0,00 0,00 0,00 Pris 0,791 1,85 3,08 1,46 2,44 Løn 0,209 5,20 3,79 1,09 0,79 Pris- og Lønudvikling 1,000 2,6 3,2

11 Side 11 Tabel 9 PL inkl. medicin 2008 & samlet regional PL inkl. medicin for 2009 og 2010 Vægte Index Sammenvejet ny metode ny metode ny metode Faste & Priser 2.2. Fødevarer 1,00 0,015 0,015 7,40 2,20 1,80 0,11 0,03 0, Brændsel 1,00 0,033 0,032 6,90-7,80 0,60 0,22-0,25 0, Køb af jord og bygninger 1,00 0,001 0,001-4,00-4,50 0,00 0,00 0,00 0, Anskaffelser 1,00 0,049 0,048 2,00 1,20 1,80 0,10 0,06 0, Øvrige varekøb 1,00 0,352-2,01 0,71 Sygehusmedicin 0,33-0,143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Øvrige varekøb 0,67-0,201 3,00 1,80 1,40 0,36 0, Entreprenør- og håndværksydelser 1,00 0,082 0,080 2,20 2,50 2,50 0,18 0,20 0, Øvrige tjenesteydelser 1,00 0,469 0,458 3,10 4,20 3,70 1,45 1,92 1, Tilskud til andre (kollektiv trafik) 0,023 0,56 2,87 0,01 0,07 Prisudvikling 1,000 1,000 2,8 2,3 2,4 Praksissektoren 5.2. Overførsler til personer Lægeudgifter mv. 0,621 0,621 4,40 3,80 2,40 2,73 2,36 1,49 Medicinudgifter 0,379 0,379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prisudvikling i praksissektoren 1,000 1,000 2,7 2,4 1,5 Pris 0,598 0,603 2,77 2,34 2,37 1,7 1,4 1,4 Overførsler 0,402 0,397 2,73 2,36 1,49 1,1 0,9 0,6 Samlet prisudvikling 1,000 1,000 2,8 2,3 2,0 Pris 0,323 0,322 2,77 2,34 2,37 0,90 0,75 0,76 Overførsler - praksissektor 0,217 0,211 2,73 2,36 1,49 0,59 0,50 0,32 Løn 0,460 0,467 3,97 5,20 3,79 1,82 2,43 1,77 Pris- og Lønudvikling 1,000 1,000 3,3 3,7 2,8

Pris- og lønudvikling

Pris- og lønudvikling Danske - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt juni 2008 Pris- og lønudvikling 2007-2009 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske i juni 2007, og indeholdt en endelig opgørelse for 2006

Læs mere

Pris og lønudvikling

Pris og lønudvikling Pris og lønudvikling 2011-2013 Denne vejledning indeholder en endelig opgørelse af pris- og løn (PL-)udviklingen i 2011 samt et nyt skøn for 2012 og skøn for 2013. Skønnene indgår i de økonomiske forudsætninger

Læs mere

Pris- og lønudviklingen , juni udsendt d

Pris- og lønudviklingen , juni udsendt d N O T A T Pris- og lønudviklingen 2006-2008, juni 2007 - udsendt d. 25-06-2007 Sidste skøn for pris- og lønudviklingen blev udmeldt af Danske Regioner i april 2007, og indeholdt skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Konjunkturudviklingen, udviklingen i pris, løn og indkomster

Konjunkturudviklingen, udviklingen i pris, løn og indkomster Konjunkturudviklingen, udviklingen i pris, løn og indkomster Pris- og lønudviklingen 2005-2007 Sidste budgetvejledning blev udsendt i juni 2005. Denne budgetvejledning fra juni 2006 forholder sig til den

Læs mere

Pris- og lønudviklingen

Pris- og lønudviklingen N O T A T Pris- og lønudviklingen 2013-2015 Denne vejledning indeholder en endelig opgørelse af pris- og lønudviklingen i 2013, et revideret skøn for 2014 samt et første skøn for 2015. Skønnene for 2014

Læs mere

Sundheds-PL ekskl. medicintilskud (sygesikring) 1,1 1,1 1,8

Sundheds-PL ekskl. medicintilskud (sygesikring) 1,1 1,1 1,8 N O T A T 30-06-2016 Sag nr. 16/1130 Dokumentnr. 31240/16 Pris- og lønudviklingen 2015-17 Denne vejledning indeholder en endelig opgørelse af pris- og lønudviklingen i 2015, et revideret skøn for 2016

Læs mere

Pris og lønudvikling 2010-2012

Pris og lønudvikling 2010-2012 Pris og lønudvikling 2010-2012 Denne vejledning indeholder en endelig opgørelse af pris- og løn (PL-)udviklingen i 2010 samt et nyt skøn for 2011 og skøn for 2012. Skønnene indgår i de økonomiske forudsætninger

Læs mere

Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL september 2015

Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL september 2015 Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL16 29. september 2015 Der er med finanslovforslaget for 2016 foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2016-2018 i medfør

Læs mere

Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL august 2015

Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL august 2015 Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL16 25. august 2015 Der er med finanslovsforslaget for 2016 foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2016-2018 i medfør

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 3 / 2012 *** 21. juni 2012 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Udmøntningen fra reguleringsordningen

Læs mere

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris Reguleringsordningen I notatet beskrives principperne i reguleringsordningen, ordningens virkning og udmøntningen historisk set. Desuden belyser notatet de aktuelle og konkrete problemer, der er opstået

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

1. kvartal 2010/2011 Privat Danmarks Statistik 2,2 % 2,3 % 2,2 % 1,9 % DA 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,0 %

1. kvartal 2010/2011 Privat Danmarks Statistik 2,2 % 2,3 % 2,2 % 1,9 % DA 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,0 % NYT OM LØN Nr. 1 / 2011 *** 24. juni 2011 *** Danske Regioner udsender fremover et elektronisk nyhedsbrev Nyt om løn, som vil samle aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 3 / 2017 *** 5. september 2017 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 1 / 2014 *** 4. marts 2014 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen i den

Læs mere

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor - november 2009

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor - november 2009 NYHEDSBREV Lønstigninger i den offentlige og den private sektor - november 2009 Danmarks Statistik (DS) opgør som den eneste statistikproducent lønstigningstakter 1 for både den statslige, den kommunale/regionale

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 2 / 2017 *** 31. maj 2017 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen i den

Læs mere

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor februar 2010

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor februar 2010 NYHEDSBREV Lønstigninger i den offentlige og den private sektor februar 2010 Danmarks Statistik (DS) opgør som den eneste statistikproducent lønstigningstakter 1 for både den statslige, den kommunale/regionale

Læs mere

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011

Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011 28. juni 2011 NYHEDSBREV Lønstigninger i den offentlige og den private sektor 1. kvartal 2011 Danmarks Statistik 1 opgør som den eneste statistikproducent lønstigningstakter 2 for både den statslige, den

Læs mere

Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL august Samlede korrektioner på FFL15

Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL august Samlede korrektioner på FFL15 Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL15 26. august 2014 Samlede korrektioner på FFL15 I forbindelse med finanslovsforslaget for 2015 er der lagt en række justeringer af de gældende udgiftslofter

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 3 / 2016 *** 7. september 2016 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen

Læs mere

Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017

Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017 BILAG TIL FORLIG MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU 2015 1 Noter til privatlønsværn for aftaleperioden 2016 og 2017 Statistikgrundlaget for privatlønsværnet Danmarks Statistiks lønindeks for virksomheder og

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 1 / 2012 *** 3. februar 2012 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Reguleringsordningen

Læs mere

Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008

Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008 08-0998 - poul - 15.09.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Løn- og prisudviklingen 2. kvartal 2008 Lønindeksene for maj måned stiger med 5,6 procent i statens område, 4,6 for den

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Lønudviklingen i 2010 er revideret nedad for ansatte i staten.

Lønudviklingen i 2010 er revideret nedad for ansatte i staten. 10-0719 - poul 14.01.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen i 2010 er revideret nedad for ansatte i staten. Danmarks Statistik (DST) har rettet tallene for lønudviklingen

Læs mere

Lønstigninger lavere end i udlandet

Lønstigninger lavere end i udlandet Lønudviklingen 4. kvartal 2013 Marts 2014 Lønstigninger lavere end i udlandet Den årlige ændring i lønstigningstakten på hele DA-området var 1,6 pct. i 4. kvartal 2013. Funktionærernes lønstigningstakt

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI

AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET 11.20.6 Side 1 AFTALE OM GENNEMSNITSLØNGARANTI **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Hvor længe vil reallønnen lide?

Hvor længe vil reallønnen lide? 08-0998 - poul - 12.08.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Hvor længe vil reallønnen lide? Reallønnen har det ikke så godt for tiden. Årsagen er især stigende priser. Prisstigningerne

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Den 19. juni 2012 Ref. DLOE, CPD Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Lønudviklingen 1. kvartal 2012 Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,7 pct. i 1. kvartal 2012, og dermed

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi NOTAT Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi 07-07-2017 EMN-2017-03127 1070218 Sanne Nørgaard Laursen Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 6. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Lønstigninger fortsat lavere, end i udlandet

Lønstigninger fortsat lavere, end i udlandet Lønudviklingen 3. kvartal 2013 December 2013 Lønstigninger fortsat lavere, end i udlandet Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,6 pct. i 3. kvartal 2013. Funktionærernes timefortjeneste

Læs mere

Fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde pr. 1. april 2008

Fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde pr. 1. april 2008 Regionernes Lønnings- og Takstnævn Sundhedskartellet Tid 13-06-2008 Sted Emne Deltagere Regionernes Hus Fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde pr. 1. april

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang Lønudviklingen 1. kvartal 2017 26. juni 2017 Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang I 1. kvartal 2017 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,1 pct., hvilket er 0,1 pct.-point lavere end

Læs mere

Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen

Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen Lønudviklingen 3. kvartal 2014 December 2014 Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen I 3. kvartal 2014 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,7 pct. Funktionærernes løn steg

Læs mere

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 8. september 2010 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 7. januar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

Gennemsnitsløngarantien

Gennemsnitsløngarantien Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Gennemsnitsløngarantien Gennemsnitsløngarantien sikrer hver garantilønsgruppe omfattet af lokal løndannelse en

Læs mere

Nye lønsatser i kommuner og regioner

Nye lønsatser i kommuner og regioner NOTAT 15-0635 - POUL - 02.06.2015 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Nye lønsatser i kommuner og regioner Efter at Danmarks Statistik har offentliggjort kvartalsstatistikkerne for lønudviklingen

Læs mere

Fælles omkostningsindeks for buskørsel 1. BAGGRUND 2. TRAFIKSELSKABERNES OMKOSTNINGSINDEKS 3. PROGNOSER NOTAT 4. PUBLICERING AF OMKOSTNINGSINDEKSET

Fælles omkostningsindeks for buskørsel 1. BAGGRUND 2. TRAFIKSELSKABERNES OMKOSTNINGSINDEKS 3. PROGNOSER NOTAT 4. PUBLICERING AF OMKOSTNINGSINDEKSET Fælles omkostningsindeks for buskørsel 1. BAGGRUND 2. TRAFIKSELSKABERNES OMKOSTNINGSINDEKS 3. PROGNOSER 4. PUBLICERING AF OMKOSTNINGSINDEKSET 5. UDFORMNING AF UDBUDSBETINGELSER NOTAT 07. juli 2010 Johan

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet Lønudviklingen 2. kvartal 2015 21. september 2015 Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet I 2. kvartal 2015 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,1 pct. Funktionærernes

Læs mere

Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet

Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet Lønudviklingen 1. kvartal 2015 19. juni 2015 Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet I 1. kvartal 2015 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,8 pct. Funktionærernes løn

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Afrapportering om beregningsmetoden i reguleringsordningen

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Afrapportering om beregningsmetoden i reguleringsordningen REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KL KTO SHK Afrapportering om beregningsmetoden i reguleringsordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Kommissorium... 3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...

Læs mere

Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang

Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang Lønudviklingen 4. kvartal 2016 6. marts 2017 Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang I 4. kvartal 2016 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,2 pct., hvilket er 0,1 pct.-point højere end

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt januar 2009

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt januar 2009 Håndtering af lønsumsafgift i regionerne Folketinget har vedtaget en ændring af lønsumsafgiften (Lov nr. 526 den 17. juni 2008), der betyder, at den offentlige sektor ikke længere er undtaget fra at betale

Læs mere

Reguleringsordningen i det offentlige

Reguleringsordningen i det offentlige Reguleringsordningen i det offentlige aftalesystem Fakta Jesper Due, Jørgen Steen Madsen og Nana Wesley Hansen Formålet med reguleringsordningen er at sikre en tilnærmelsesvis parallel lønudvikling i den

Læs mere

Lønstigninger er fortsat lavere end i udlandet

Lønstigninger er fortsat lavere end i udlandet Lønudviklingen 2. kvartal 2014 Oktober 2014 Lønstigninger er fortsat lavere end i udlandet I 2. kvartal 2014 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,6 pct. Funktionærernes løn steg med 1,9 pct.,

Læs mere

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned. N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet Lønudviklingen 3. kvartal 2016 5. december 2016 Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet I 3. kvartal 2016 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,1 pct., hvilket er 0,1 pct.-point

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Lønudviklingen 3. kvartal 2008

Lønudviklingen 3. kvartal 2008 08-0998 - Poul 28.11.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 3. kvartal 2008 Der er nu oplysninger om lønudviklingen for 3. kvartal 2008. I den private sektor steg lønnen

Læs mere

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 07. juni 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Prognoser for løn- og prisudviklingen

Prognoser for løn- og prisudviklingen 07-0347 - poul 06.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen (Poul) - poul@ftf.dk - Tlf: 3336 8848 Prognoser for løn- og prisudviklingen Finansministeriet har i Økonomisk Redegørelse skønnet over udviklingen i dansk

Læs mere

En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører.

En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører. N O T A T Regionernes anvendelse af private leverandører En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører. 30-04-2009 Denne analyse præsenterer omfanget

Læs mere

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet 09-0209 - Poul - 18.08.2009 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet Danmarks Statistik har nu offentliggjort lønudviklingen for den private

Læs mere

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi N O T A T 27-06-2016 Sag nr. 16/1332 Dokumentnr. 32066/16 Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 9. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang

Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang Lønudviklingen 2. kvartal 2017 11. september 2017 Stabil lønudvikling og fortsat reallønsfremgang I 2. kvartal 2017 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,4 pct., hvilket er 0,3 pct.-point højere

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 06.10.2016 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017.

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017. d. 06.02.2017 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017. Indhold

Læs mere

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at N O T A T Regionernes brug af private leverandører En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at - 50 procent af regionernes driftsudgifter går til private svarende til 56,2 mia.

Læs mere

Sagsnr.: VP Direkte tlf.nr.: november Til medlemsorganisationerne. Vedr.: Lønudvikling 3.

Sagsnr.: VP Direkte tlf.nr.: november Til medlemsorganisationerne. Vedr.: Lønudvikling 3. Til medlemsorganisationerne Sagsnr.: 16-0331.5 VP Direkte tlf.nr.: 3347 0626 30. november 2016 Vedr.: Lønudvikling 3. kvartal 2015-2016. /. KRL offentliggjorde den 20. oktober 2016 deres seneste lønstatistik,

Læs mere

Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2013

Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2013 Fastsættelse af udgiftslofter for 2014-17 17. maj 2013 1. Sammenfatning Budgetloven, der blandt andet implementerer finanspagtens budgetbalancekrav, blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i juni

Læs mere

Næsten ens lønudvikling i alle sektorer.

Næsten ens lønudvikling i alle sektorer. 13-0542 - poul - 17.06.2014 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Næsten ens lønudvikling i alle sektorer. Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar) 2014

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2015

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2015 Priser Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2015 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggeomkostningsindekset... 4 3. Tabeller... 5 4. Metode... 8 4.1 Vægtgrundlag...

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

Stærkere dansk lønkonkurrenceevne i 1. kvartal

Stærkere dansk lønkonkurrenceevne i 1. kvartal Lønudviklingen 1. kvartal 2013 Juli 2013 Stærkere dansk lønkonkurrenceevne i 1. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,8 pct. i 1. kvartal 2013, og dermed ligger den danske

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS 9. februar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009 Aftale om regionernes økonomi i 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 13. juni 2009 aftale om regionernes økonomi for 2010. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under Regionernes økonomi.

Læs mere

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Til Til Byrådets medlemmer Drøftelse ved 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget om budget 2018-2021 Side 1 af 5 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2018-2021 Indledning I dette notat

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2014

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. juli 2014 Priser Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2014 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggeomkostningsindekset... 4 3. Tabeller... 5 4. Metode... 8 4.1 Vægtgrundlag...

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Lønudviklingen for august som forventet

Lønudviklingen for august som forventet 09-0209 - Poul - 18.08.2009 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen for august 2009 - som forventet Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for såvel den offentlige

Læs mere

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer:

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: En to-årig overenskomst indgået i en svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling. Der er et politisk ønske

Læs mere

Dette notat samler en række økonomiske og aktivitetsmæssige fakta i relation til de praktiserende læger.

Dette notat samler en række økonomiske og aktivitetsmæssige fakta i relation til de praktiserende læger. N O T A T Fakta om økonomi og aktivitet i almen praksis Dette notat samler en række økonomiske og aktivitetsmæssige fakta i relation til de praktiserende læger. 10-11-2012 Udgiftsvæksten i almen praksis

Læs mere

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. januar 2016

Priser Byggeomkostnings- indekset pr. 1. januar 2016 Priser Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2016 Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Byggeomkostningsindekset... 4 3. Tabeller... 5 4. Metode... 8 4.1 Vægtgrundlag...

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet Lønudviklingen 3. kvartal 215 18. december 215 Fortsat reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet I 3. kvartal 215 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,2 pct., hvilket er en stigning

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer

OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer CFU og Finansministeriet har indgået en overenskomst, som giver de statsansatte markante lønstigninger og sikrer dem solid reallønsfremgang.

Læs mere

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet

Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet Lønudviklingen 2. kvartal 2016 10. oktober 2016 Fortsat reallønsfremgang og højere lønstigning end i udlandet I 2. kvartal 2016 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,2 pct., hvilket er uændret

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune 16. september 2016 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2017 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Reallønnen har det skidt for nogle af os

Reallønnen har det skidt for nogle af os 13-0542 - Poul - 21.05.2013 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Reallønnen har det skidt for nogle af os Udviklingen i reallønnen for ansatte i den private sektor er positiv. Og tak

Læs mere

Regionale TR-møder februar/marts Præsentation af forhandlingsresultat

Regionale TR-møder februar/marts Præsentation af forhandlingsresultat Regionale TR-møder februar/marts 2011 Præsentation af forhandlingsresultat KTO KL Periode 1. april 2011 31. marts 2013 Sikring af reallønnen for alle i 2. år 1. år er et nul-år, hvor gælden fra 1. oktober

Læs mere