als J VlS ::T*::i::::*:::::::: Y:*:::::::""* l:t?l?. ::1' Futesø Tidende Kommunal udgift til glæde for borgere i flere kommuner.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "als J VlS ::T*::i::::*:::::::: Y:*:::::::""* l:t?l?. ::1' Futesø Tidende Kommunal udgift til glæde for borgere i flere kommuner."

Transkript

1 als J a VlS 'l *' 3:"cr c o j s,tf ';r \J-.-F: EN: 9:!; v:i -r! L i Futesø Tidende EGNS-AVS for område VÆF{LØSE-EGNEN 3500 Værløse ::T*::i::::*:::::::: Y:*:::::::""* l:t?l?. ::1'.,Det er ikke til at forstå'at Furesø kunne have fået et bedre byråd hvis et afde større partier ville have været med - fbr de sad tilbage med de gode muligheder men de sad tilbage uden indflydelse",,ja, nten alle har vidst, at de flk et tilbud - men ville bare ikke deltage i oprydningen",,der var også en anden ting",.nu efterlyser byrådet ledige lej ligheder tilfl Ygtninge. Det forlyder at man er ved at tømn1e Søndersø Plejehjem rnen fbrvaltningen har forklaret at rnan ikke ved hvad man skal bruge det snaft fraflyttede plejehjem. Var det ikke en mulighed at bruge det til nogle flygtninge når nan ikke vil bruge det til hjemtagne borgere efter sygeophold?" GAMLE DAGE startede julen allerede midt i november hvor man tog kassen med julepynt ned fra loftet. Det bedste blev sorteret fra og suppleret med nye kurver og kæder. Stor succes for cvkelstier fra Farum og til København. Belyste stier gennem natur med godt og vedligeholdt underlag. Sund motion og hurtigere end brugen af offentlige tilbud. Service og følgeskab undervejs i begge retninger men ikke garanteret medvind begge veje Kommunal udgift til glæde for borgere i flere kommuner. Succes beskrevet i Bertingskef Håndboldherrer mistedc lgen SkiOt når man ikke har det guld, sølv, bronzemedal.jer sidste skud i bøssen... n T UTESø Dagblad Kajs Avis 31' januar Frederiksborg Amts Avis H,\R BESKREVE at FURESØ har talt samarbejde med Allerød kommune om fællesløsninger. ARETS FURESØ- "'2 - side BORGER 2015 har fået årets pris. Det blev Anne Gram Nielsen, der er dybt engageret menneske, som både i sit omfattende frivillige og i sit professionelle arbejde har vist stor opmærksomhed og lydhørhed over for mennesker med særlige behov, sagde Susanne Olsen der sidder i forretningsudvalget i Danske Handicaporganisationer Furesø. Hun gør en ganske særlig indsats for lokalsamfundet ud fra et menneskesyn,der også inkluderer mennesker med handicap. Hun gør et stort arbejde for Hareskov Skiklub og Spejdernes Genbrug i Farum, sidder i bestyrelsen for Fu resø Frivilligcenter. Storm P sagde: Høns må egentlig have det beklageligt - de siger bare kluk til alting.

2 Kajs Avis 31. januar nr.2 - side 2 EGNS-AVS for området V.1ERLØSE-ECNtrN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Vaerløse Avis, der udsendtes første gangt-9'lqas Furesø Tidende Da Værløse kommune fik en skolesucces fordi en gruppe lærere tog handsken op? Der var engang man drøftede hvad man skulle gøre for elever der skulle tilbydes en 1O-klasse Projektet havde vel startvanskeligheder der betød, at det ikke var alle medarbejdere der var frivillige. Men i forbindelse med starten havde man på et møde med forældrene forelagt projektet der var en ny form for skolegang - men meget spændende. Det startede som et forsøg, vistnok det første i hele landet. Den første årgang var blanding af elever fra skolerne i Værløse. Skolens arbejde med de unge mennesker var en ny oplevelse for såvel personale som de unge - der stod i en periode hvor det var lidt usikkert hvor man stod og om man skulle slutte skolegangen. For lærerne kunne de opleve at møde de unge det ene år for at starte skoleåret med en ny gruppe det næste år. Unge fra forskellige skoleoplevelser kunne her opleve nye lærere og forhold. Mange har sikkert forladt Egeskolen med inspiration for at fortsætte skolen på andre niveauer. Da skolen udviklede sig trængte man til nye lokaliteter. Man var spændt på hvordan det ville gå med en flytning til Jonstrup - hvor der endnu var en duft af det tidligere seminarium. Forbedrede forhold i og spredning af sko- lens elever til andre kommuner faldt jo godt sammen med de nye muligheder. Man vil også huske, at Egeskolen stillede med et fodboldhold der hentede meget store resultater i en skoleturnering for for alle landets skoler.,rman snakker så meget om piger i alle aldre der er ude for at blive overfaldet kunne de ikke læse et af morgendagbladene - der er indtil flere sider med tilbud fra damer"..,,nej det er i grunden nogle tøsedrenge der er ude på rov - jeg hørte om to modne damer der mødte en blotter. De tog blotteren i stiv arm og spurgte om de måtte tage et billede. De sagde rent ud, at de ville gi' det til EkstraBladet. De havde aldrig før set sådan et udsfvr... FuresøDagblad. Frederiksborg Arnts Avis har i nogen tid bcskevet kommentarer og et luksusrådhus i Veerløse - medens besindige kommentarer kan oplyse, at da man byggede det nuværende rådhus efterlod man en del af underetagen i del rencslc sand - så her starter man altså med en gevinst...,,der sker store ting i Farum-delen i denne tid.",,hvad tænker du på?",,jo i særlig grad at en tidligere borgmester og avismand har præsenteret en f arum- Whisky med smagsprøver og den slags. På den samme gade måtte en af kommunens flotteste supermarkeder melde ud, at de ikke kunne overleve, at man får en Rema i deres kvarter i takt med, at byrådet så gerne ville have toget til Hillerød hvor man er i gang med at bygge endnu et butiksområde...,,ja, og i Værløse får man endnu en Netto og BSLEGETgT har det ikke for godt... NåT MAN OPSGER DEN EASTE TELEFON forsvinder du også i teiefonbogen og kan hurtigt blive glemt.

3 DAGBLAD -: *j:*n^^u^ ""int vil byrådet i"'"' ffi,#ffi,' ffi den gamle skole i lffi'ff-.-,l."" lm*åt"'."1 sø- er Frederiksborg AmtsAvis kunne fortælle at skriver Frederiksborg lister der parkerede på fbrslag. Anders Beier Kajs Avis 31. januar nr.2 - side 3 EGNS.AVS for OMrådCt V,.ERLØSE-EG\EN 35OO VæTøSC Fortsættelse af Haresr--' \/--r--^ ^-':- ;^-udsendtes første gangt Furesø Tidende -,T.-i'åffi:'i"i'"u..'"0 lå,';;r:;;;.i''1 sorte..'1*.::t:,:5i :l;,:;lm:,'i'"xti'å, lt.t""";,;"",i"r" ene sevinst efter den anden arbejde. blev fejret airv r,lgåuffihi' i festsalen il::::[:1;h:l;åili;1" il?fi'.ffit:r1til* 'n,o'reret :^j'1::'ll i eiever der vir r'ære ktar tit at fortsætte deres videreuddannelse og blive til i;;;;. ;; fir..".rr".x f a ttn'o. man så kr. noget. materialer der ikke :S00 Værløse Det er et.eg.t spænoe"ncte område der kan t"" t Nyt.or,rgen i 2014 t.'] yu. anvendt til,,^r nonat de Jeres kategori legehus, veranda og *ui Øgaardsørensen rrttejå'rrs6ur'l;rt";;;:_- megetspændende.mendet l'-""'ul kan også være en hæcler for de lærere der følger med i vindende avis,rpå Spo- Man er ligeved at tro Kurt arbejdet der bærer frugt. nort christensen når han ^, ; ^--,_. :., _ Det er 7'c' Dervandt o.t:".. landsdækkende konku D AVSNR.2-ARET20l5 6-7-klasse med den flisegang' t.et bedr e rct". 7C havde først hvor clerdettog 150 Ut"rtå. - satte så i landskonkur- læst daesordenen' annoncer fra polititrere der tat uden et stort fæl- -,^_- Aalbæk Goldschmidtder var iltt*',g"re pa skole. r"rå ordning for indsamling Avismagere i Harcskov 3 med for tredje gang. Prisen bladsdan' Der var fra uig.nunn.ndetige materialårl Skovt under sorr arbejde 3 til skolen er på kr. alle sider stor ros fra u.j famitiehuse. Det skuttel ET STSRT TLLYKKE. alle sider ikke mindst ske 2015 og blev offentlig- Det er ikke så nemt 4 for indholdet. eio.t i Frederiks_bolq lttt j l0 <Luciapiger Avis. Den 6. novbr 20,14 KOMMUNEN HAR Efter højtideligheden viste man en videofilm fremlagde med start man en strategi mange syge i Ballerup 1 september Dyrk armbevægelser 5 modtaget 265'000 fra, Stationsvej i Hareskov n.o ", ;;;;;:il""i'l'j"' lru:l'll,'åi:l ili'*fl"x1"i ::::::::::: :,Tl[l'.-"';X"1['J;;"'"'" "' i[i;;" ';;;;i;;;;* t at uer rrisill' 11'' '"":" "'l Artarepartierne støtte for fjlx i gtat føre har allt vist stor flair ordningen i føre. Men man kunne ræse for faget journalistik. sodkendte indstillinsen' 20l5'.Udvalget En slags tab 7 r.orurt. handrende 8 smner i Amtsavisen. Husk at ordet er stær- Telefoner lukket 8 kere end sværdet, og jeg 3,:t^*:y:^".",::lT:i-"j :"' :l': ""T',1"' J'ts :ts vide. om det igen er et klip i Miljø-og plan 9 pa den måde får deres sympati sendt videre til lcsskab. Artik-len mænd, to skæbner,,,to 'o]nt, til:_t:t i Tj:n"t gang i i'_t-_il.i" og ganske Social-og - sundhed vaelgere i det førstkommende samme -"i;i;-' uden yi.ltti t"ot"s* Kommunen brander i tv rde 9". l "'""':: r"uu 4r v'v- lir:.ttrl:10...1t.:"1]:1 or. oprinder 12 beralefordenslagsritstølte i:tt"t'-,tofiewillumsen' indtiletformål'nusidder ^ "' ' ror den lokale avis. De fleste Lasse ntt""tj' il"^'-"'l l::iuut manse jurister i l2 :t':,nn 1"'.0,'" de skjulte annoncer. Ryetvej 20 - stue 2 byråd??t??????? Cykel succes med lys l l vundet konkurrencen siser,at n": n"..*:::et.med-l u.",r Furesø borger r r"1.r"1i1i1en, og forg lemmerne i, at de ikke har,",u",.r"..", +ffiffi'å.itn"r'j*^''-""...r..rr. vinderne var i,.u."r, tryråds tekniske ud-l rit u<st11u1oet : dansk.læreranne-lvlette herelter landets bedste Stærk drik i Farum 2 Alm.Brand til en bedre der skulle vise hvordu.,,0,r. rndsamring rra etage- ;"; ;- rt"olnuun s k- "; -u' havde skabt dette ;. otf"t*e skulle starte i,,nu busser s yli",:t'5åit.,å"rj l[xlixå:;illl;i,: ;lr*rn;:iny; :::,:j:,::l]^-."u.,."_ll kommunens folk går ind på Beskæftigelse og erhverv l0 folks grund for at se hvad Sociat_og sundhed fjj:xxfi,ft;?:iiiiiii, l**:;:i;l',. '- i3;1':;$*:: - m-:"x;*: så dehar råd til at betale ior Wulfl ' ;:Ht* for ubehagelige Forætctremøder 13 Når man laver børn 13 "1 6 7 z

4 Det er ikke så nemt at være en kommune eller dennes forvaltning. Ved udlicitering kan det være svært at vide hvad et firmanavn dækker over. Det kan ske en ansat i en kommune privat har et firma der også eller tildels er mandens. Det gør det mere problematisk, hvis mand og hustru ikke har samme efternavn. JEG ER BEGYNDT AT SPSE SUND MAD _ NU DA JEG er fyldt 90. UDE ER GODT hjemme er ofte bedre. LØS ALLE UENGHEDER inden solen går ned. Tag dem ikke med i seng."""' Kajs Avis 31. jzrnuar nr-2 - side 4 EGNS-AVS for området V.4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsaeftelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang 7-9-lg+5 Furesø Tidende Mange syge Ballerup skriver Ballerup Bladet - der fortæller at kommunen m.h.t. sygefravær.2013 havde man noget nær landets højeste sygefravær. forrige valgperiode havde man sparet 346 millioner kr. bort, nu viser det resultatcr der ikke lyder godt Det er i særlig grad det sociale område der er berørt. Men det er jo politikere der mener at medarbejderne nok kan løbe lidt hurtigere og så må vi se hvad der sker... MEN RT}_DT ON{ SER MAN OGSÅ AT DER ER BYRØD- DER DER SPRNGER EN DAG OVER HER OG DER ALT tslver LYSERE når solen skinner i nvfalden sne... VANTER ER EN STOR hjælp når cyklen er frosset og fyldt med sne... ER MAN EN SLAGS ROMANTKER er det utroligt hvad en smuk solnedgang kan betyde 10 Luciapiger Fra Syvstjerneskolen goik gennem Ryetbo og sang julens sange ved det traditionelle Lionsarrangement i dagene op til Jul. Niels Jørgen hød velkommen og fortalte at Lions Club var en kreds der havde sociale opgaver for midler der fremkom ved salg af julemærker og skrabelodder. Der var servering af æblekage, kaffe m.v. Luciapigerne førte til, at man ligesom følte j ulestemningen.de er overtaget afto unge piger efter at de tidligere ledere havde meldt fra efter ret mangc ar. Der deltog en pianist der satte gang i sangene og fik publikum til at synge med. Festen var en god tradition der fik" den nødvcndige hiælp til pyntning, servcring, oprydning samt rokering af borde og stole.en stor taktil alle. Besøget af Luciapiger er også af et frivillgt arbejde udenfor skoletiden. 'Tak for det AL,EREDE FEBRUAR ÅnET EFTER MAN FK DE GAVER MAN KKE KUNNE UNDV,4ERE' har de ikke mere en interesse eller er forsvundet,,det er ikke underligt at lytte til hvis borgere ryster i deres grav fordi amatørledere dygtige ledere gennem årene har udført tilbud om lnotion der er anbefalet af områdets politikere",,hvad ryster de for?",,ja, der arbejdes med et forslag til, at foreninger skal betale for lån af egne lokaler og rum til undervisning og trænings-mødevirksomhed. Det er i en kommune hvor politikere sætter sig for, at kommunen skal være en idrætskommune om få år,,stod der noget om det i noget valgmateriale?",,nej men der blev udarbejdet en id6-bog med gode id6er",,det er virkelig en dejlig sangforening jeg er kommet ind i" sagde Jens.,,Vi begynder med et par store sjusser, og bagefter spiller vi kort. Når vi har drukket lidt så elsker vi med pigerne inde i et sidelokale",,jamen, hvornår synger så?,,på hjemvejen, selvfølgelig"

5 EGNS-AVS for OMrådCt V, RLØSE.EGNEN 35OO VæTøSC Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang 7-9-lgcs Furesø Tidende :"""""" PÅRt tcr nox få det bedre dyrk [yl! l a$lifi Mange medlemmer af byrådet er ikke mere. De ville have husket ph, at det var kommunens politik at opfordre til at motionere. er det første år kommet til verden før byrådet rasler med virkelighed og åbner mulighed for, at lokale foreninger skal betale for at låne lokalertil motionister der optræder uden løn i lokaler man selv har bidraget tilmed Penge...' med støtte med bidrag til aktiviteter og kvalificerede instruktører. Nu afslører man, at der er stemmer i forvaltningen eller byrådet der mener at man skal Kajs Avis 31. januar nr.2 - side 5 Kommunens ønske Yar at betale for stille de brug af nødvendige lokaler. lokaliteter til Det burde rådighed, man være muligt at ville bidrage lægge navn på a a aoaaoaaaaaaaaaao""t"' de der har den FOR DE DER slags id6er, Da Lille Værløse hed LLLE var man stor nok til at opfordre frivillige til at fylde de lokaler op med en rigdom af tilbud men det er nedladende hvis man udover dygtige instruktører og ledere skulle betale for brugen af okaler som borgerne selv har betalt. Det må være en OMMER..,... a a aoaaaaaaaaaaoaaaaa"'o" CYKLER er bedst med gode lygter for og bag - prøv det HAR DELTAGET i møder med busselskaber om de nye køreplaner har man altid spurgt til små busser midt på dagen og om aftenen. Altid var det et nej -fordi det var chauffører der kostede de dyre penge. Endelig her i det nye år har man set mindre busser køre det meste af dagen. Det må vel så sige at man sætter de større busser ind i de to myldretider. Men offentlig transport er jo alligevel en udgift der tærer på rejserne frem og tilbage

6 Kajs Avis 31. januar nr.2 - side 6 EGNS,AVS for OMTådEf V.&RLØSE'EG{E]\ 35OO VæTøSC Fortsæftelse af Flareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang 7-9-"1.g+S Furesø Tidende Kultur Fritids- og ldrætsudvalg har afholdt møde den 13. januar En skulptur er flyttet fra det gamle rådhus til pladsen lbran Farum Kulturhus. FuresøMarina og omliggende aktiviteter skal samles i et samlet udbud. De nuværende forpagtere får forlænget deres kontrakt til senest september. Det ville vel være det værd at se på om hele menageriet svarer til vurderingen - der antagelig er gået til skyerne i guldalderdagene i Farum. Det er rimeligt at se på det - selvom skoven ejer hver kvadratmeter. Det var noget Pjat at den gamle kommune havde solgt til anden side. DET KUNNE KKE LADE SG GØRE NÅR grunden slet ikke kunne ejes af kommunen. Nu har man fået værdifuld engagement man ikke kan købe for penge. Lad nu ikke den løsning drukne i Furesøen... Den nye drøm om en idrætshal er ved at få et udbudsmateriale. Per Kattrup var ikke til stede. Man drøftede møde og arbejdsplan. næste møde skal man drøfte sammenlægningen af borgerservice og Furesø biblioteker til Furesø Bibliotek- og Borgerservice. april mødes man med Skovhusets leder og bestyrelse. Man vil snakke ungekulturhus og kommunen som id rætskommune... Fritidsvej ledningen skal evalueres. MAN HAR FÅET HENVENDELSER FRA 301 foreningsløse børn - så der er noget at gå i gang med. Taget til efterretning Status for parkour-bane ved Farum Arena. HAR MAN KKE i SNAKKET OM DEN TO ÅR NU... Status for aktiviteter på Flvvestationen. Taget til efterretning. Rammebesparelser og tilskudspuljer. møder omkring emnerne var en del byrådsmedlemmer ikke til stede. Er det at vise stor interesse for sagen. MAN BØR ULEJLGE SG MED AT FØLGE MED PÅ NETTET... Der indgår besparelser der kan ramme hårdt samtidig med at man er vild med at give nye aktiviteter og andet på Flyvestatonen uden at tænke på hvis det gor godt kommer det til at koste noget for bevarede aktiviteter der ikke tåler besparelser. TDLGERE BYRÅD VAR NDE PÅ, at man kunne ting meget billigere hvis kommunen overtog administration af fritidsområdet. Det skulle være en tak for kommunen med stod i rent blålys tilbage... Vedligeholdelser af fritidsfaciliteter m.v. Man indstilller at der frigives til formålet. Man drøftede reviderede vedtægter for Furesø Museer. Man indstiller at de foreslåede ændringer godkendes. Man tiltræder at kommunen deltager i Kulturmetropol CoPenhagen. Der er tale om ll projekter. Furesø har deltaget i 4. Tiltrådt at man fortsætter. Man drøftede modernisering af kommunens idræts- og fritidsfaciliteter. Der er afsat 5 mill. Til hvert af 2015 og Efter en høring viser det sig, at F Værløse kan medfinanciere 10. mill. De 4 til renovering, de 6 til foreningsfitnes i eget regie. Hareskov lf vil bidrage med til kunstgræsbane. Afgørelse blev udsat, der skal først være en snak med HF. Besparelser på lokaletilskud. Her er man kommet til at foreslå, at de der lejer lokaler skal betale 13 kr. pr. time. Farum gymnastikforening skulle betale 13 hr.pr.time hvilket ville blive til kr. om året, Bridgeklubben skulle betale 2.000årl.

7 Kultur- Fritids og drætsudv. - Kajs Avis 31'januar 2015-nr'2-side7 EGNS-AVS for området V,ÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløsc ^{vis, der udsendtes første gang Furesø Tidende Fortsat fra foregående sider. Sagen sendes tilbage til Folkeoplysningsudvalget FURESØ RDEKLUB SØGER OM UDVDELSE AF LOKALETLSKUD. Der er tale om en udvidelse på kr. om året. Stald Kiinig ønsketr ikke mere at drive rideskole fra lokalerne, men lbrtsætter med stutteri og hestepension. FURESØ RDESKOLE har 150 på venteliste og ønsker at indgå en ny lejeaftale med Stald Kiinig. Hvis klubben ikke får godkendt den udvidede lej ekontrakt' kender klubben ikke sin fremtid. Klubbens nuværende husleje er på kr. om året Der er tale om en udvidelse i tilskud på kr. om året,. Rideklubbben regner med at man i løbet afde kommende år vil stigetil i alt 400 medlemmer. Fo lkeoplysningsudvalget anbefaler byrådet ikke at imødekomme Furesø Rideklubs ansøgning. Udvalget støtter denne anbefaling over for Bvrådet 'l,aftalepartierne" er ny beskrivelse af de partier der tog imod Borgmesterens tilbud om at løse virkeligheden bedst muligt til gavn og glæde for borgerne. Det dækker over de der lader sig vælge og ikke de der bare går og Yenter på næste valg. Stort set 4 år på frihjul og uden særlig meget indflydelse.,raftalep artierne fik så mange stemmer at de kunne styre begivenhederne og deltage i et samarbejde/ansvar Glem det ikke når man skal skrive læserbfeverset i Furesø'ridencre/Kajs Avis 2015 FURESØ. NY'f kan med stort udbytte følges i Frcderiksborg Amts Avis Her forleden mistede kommunen millioner fordi man mistede en mulighed for at sælge en grund til udvidelse affarum bycenter. Bytorvet bliver ikke udvidet i denne omgang. Flertallet mente projektet var for stort på nuværende tidspunkt. Alle godkendte forliget medens venstre mener, at det er borgmesterens skyld der ikke kommer en udvidelse i denne omgang. Måske vil kommuncn alligevel sælge grunden. DER ER MØDRE DER AMMER DERES BØRN NDTL DE SKAL SKOLE - nu er der nogen der siger, at det kan man godt gøre - så længe børn syntes det er godt. Fordelen er at børn så kan se hvor mælken kan komme fra. Børnene må da også tro der er nok

8 Kajs Avis 31. januar 2015-nr.2-side8 BGNS.AVS for OMrådCt VÅ,RLØSE,-EG{EN 35OO VæTøSC Fortsæftelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9'1945 FureSø Tidende Der var engang enhver større kommune var stolt af, at have et byvåber1... Det fik den nye kommune FURESØ KKE. Det man fik i stedet for var et mærke... Nogen mente ikke det var så nødvendigt og andre fandt det svært at får et byvåben godkendt af de højrof..., Det byvåben V.1ERLØSE KOMMUNE havde - var ret smukt når det stod i far- V f... o... o Driftssikre veje her, nu og i gamle dage. Nogen husker måske'- ilt der langs visse veje henstod en kasse med grus i. Det var efter sigende en hånd til den lastbil der ikke kunne komme op ad bakken fordi vejen var for glat. Det skete at det alligevel ikke var godt nok. For hvis det har været stærkt frost kunne man ikke få glæde af den frosne grus, i en kasse med grus... Troværdighed er til fri skue når man påstår, at en REMAi det yderste af Furesø ville få modstand. Det viser sig nuo at de der driver REMA i Hareskov er en gevinst for byen - men de oprindelige modstandere har glemt at støtte ok. Nu har nye folk på OK taget handsken op og fortsat butikken der gennem årene har været en god ven i nøden. Nu er kiosken blevet et lille posthus hvor man bl.a. kan hente pakker - men også dugligvarer som i gode rrgamle dage"... Da kommunens telefoner Yar lukket [ d.det skete i dagene 9.og 10. december. Hovedparten af landets kommuner har indgået en aftale med TDC, for, at opnå bedre telefonpriser og -service. de to dage kunne man ikke ringe ud eller til kommunen. Der er etableret nød-telefon på vigtige områder som pleje og omsorg, svømmehaller, døgnvagt og servivevagt. Kommunens kendte numre rettes der kke ved. ER DET RMELGT, AT POLTET MANGLER FOLK fordi der spilles fodbold et Sted... o. o... r... r

9 Miljø- Planog Teknikudvalget havde møde den l5.l Energi på tværs - temad iskussioner. Udvalget godkendte visionen men bad forvaltningen kommer med et oplæg relativt til Furesø Kommune på 4 temaer. Dispensation for lokalplan 70.a. Farum KASERNE.. Dispensation godkendt Ejerstrategi og samarbejdsaftale vr:dr. Furesø Forsyning. NDSTLLNGEN GODKENDT Vandtakster Furesø vandforsyning og trevangvandværk. Godkendt indstilling. Grøn guides arbejdsplan 2015 Blev godkendt Pf an Agen da 2l strategi blev udsat Man vil overveje om revisionens omfang og indhold. Frigivelse af anlægsmidler vej og park. Man anbefaler til godkendelse ll projekter Legeskabsprojekter. DET ANBEFALES AT DER FRGVES 3 millioner til projekter Tilgængelighedsprojekter, anlæg. Det anbefales at der frigives kr. Trafikbestilling 2016 Der foreligger en plan. FURESØ KOMMUNE ønsker en busforbindelse fra Farum til København på motorvejen. Men det er meget dyrt MåSKE KAN DEN ÅBNES REGONAL. FORVALTNNGENS NDSTLLNG godk. BORGERE BØR L,'f,SE MERE OM EMNET PÅ NETTET... pcb sanering af Solvangsskolen De 15 mill. Dækker også genhusning. Lars Carpens var imod Husstandsindsamling af genanvendelige materialer hos fritliggende enfamiliehuse. Kajs Avis 31. januar nr.2 - side 9 EGNS-AVS for området V,1ERLØSE-EG1\EN 3500 Vaerløse Fortsættelse af Hareskov-Vaerløse Avis, der udsendtes første gangt'9-194s Furesø Tidende Det vil vist sige, at kommunens folk kan komme og rydde op hvis der ligger materialer der endnu ikke var blevet brugt til aktiviteter. Der er afsat 11,1 million til første etape. NOGEN HAR SPURGT HVAD DER NU ER TLBAGE AF EJENDOMSRETTEN Udvalget anbefaler at man frigiver 11,1 million til første etape. Beboerne vil blive inddraget i årocessen. SE MERE PÅ NETTET Man drøftede affaldsfors ø92015 Projektet blev godkendt. Lars Carpens stemte imod, der er ikke et beslutningsgrundlag for at indføre sortering af madaffald. Fælles udbud af ny affaldsordning. Man forventer der kan hentes rabat. John ngemann Allentoft og Lars Carpens stemte imod. Evaluering af indsats 2014 for bæredygtighed og klima blev taget til efterretning På det lukkede møde drøftede man om Vest-..forbrænding skal overtage affaldsområdet fra Furesø Formanden orienterede: Kommunen har modtaget til bedre parkeringsforhold for cyklister ved Hareskov station. Fra Alm.Brand EJEREN AF,,Freden" skal lovliggøre forhold, Vejdirektoratet og bane-danmark skal bekæmpe Gyldenris Kommunen har afgiort offentlighedens adgang til privatejet areal nord for Furesø. Natur. Og Miljøklagenævnet har ophævet kommunens afgørelse. Kommunerne har pligt til at bistå med modtagelse af flygtninge huse dem og skaffe dem varig bolig SAVE-registrering foregår i Farum Hovedgade. Naturstyrellsen har udsendt høring afvandområder.der er status for LDL på Farum hovedgade

10 BØRNE. OG SKOLE- UDVALGET rr-l navde møoe den 14. januar a a ooaaoaaaaoaaaoaaaoaaa Fl,n omfattende beskrivelse af planlagte dialogmøder mellem udvalget og de enkelte område- og skolebestyrelser. FOR,OLDRE OG ANDRE BØR L.1f,SE MERE PAPRERNE det er dem vedkommende. Kommunen stiller disse møder til rådighed - men forældre skal vise interesse hvis de vil deres skole og udvalgene interesse. Det kan koste 45 min. Man drøftede udmøntning af legepladspuljen. Der er flere skoler der skal have en forbedring af det man kalder lege. - pladser. Allerede nu har det taget flere år. - Man godkendte bevilling af midler. Ole F - Holleufer var fraværende... Man drøftede strategi for mad- og måltider på skole- og dagtilbudsordningerne. ndstillingerne blev godkendt,man drøftede indsatsen for tosprogede elever og børn. Man godkendte at der igangsættes et arbejde med henblik på at beskrive yderligere indsatser for at styrke de to-sprogede børn og elevers sproglige kompetenser. Man drøftede dagtilbudsprognoser pr. dec der blev taget til efterretning PCB-sanering af Solvangsskolen. Det koster 15 mill. Kroner bare for at forberede alle forberedelser frem til entrepenørudbud. Et flertal godkendte bevillingen. Kasper Kriiger stemte imod fordi han ønskede yderligere muligheder efter dialog med skolebesfyrelsen. Man drøllede ledelse af Røde Sol og Kildehuset Blev taget til efterretning Man drøftede diverse meddelelser fra BSU. Taget til efterretning. Kajs Avis 31. januar nr.2 - side 10 EGNS-AVS for OMrådct VÆ,RLØSE-EGNEi 35OO VæTøSC Fortsæftelse af F{areskov-Værløse Avis, der urlsendtes første gangt-9-194s Furesø Tidende Byrådets ekstraordinære møde den 15.1 kr Mødet drejede sig om den retssag kommunen rejste mod TKD Susanne Mortensen deltog kun til 7,48 Borgmesteren redegiorde for sagen der var endt i et fo lig der betyder, at kommunen fortsat ejer grunden - og planerne indtil videre udskudt. Ole F. Holleufer var ikke til stede. Kurt Bork Christensen stemte imod, da han var utilfreds med forløbet i sagen og mener at der er tale om dårligt håndværk fra forvaltningens og borgmesterens side. a a aaaaaaaaaaaa"""t""' CYKLER er bedst med gode lygter for og bag - Prøv det Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget havde møde den 13. jan. Udvalget har ladet optage en film der blev vist. Den er målrettet mod unge mellem 17 og 30 år. Filmen har kostet uden moms. Den vises på kommunens hjemmeside. Man fik en redegørelse om indsats og resultater på området. Taget til efterretning. Man drøftede bl.a. workshop og erhvervspolitik Man drøftede emnet Ny-dansker. Udvalget ønsker ikke at udarbejde et mangfoldighedscharter. FOLKETNGSVALG ER MERE OG MERE BLEVET EN SNAK OM mennesker og hvad man indeholder Det ligner i nogen grad en nedladende virke der er ikke er blevet mindre efterhånden som medierne er lvillige til at give billeder og skrift i farve.

11 Kajs Avis 31. januar side 11 EGNS-AVS for området V,1RLØSE-tsGNEN 3500 Værløse F-ortsæftelse af Hareskov-Værløse.avis, der udsendtes første gangt-9-19+s Furesø Tidende FURESØ NYT Social- og Man mener at have fået tag i de der tre gange røvede Rema i Jonstrup. Sundhedsudvalget navde møde den, 14. Januar Der er sket ændring i de sociale lov. LAD DNE VENNER se efter hvordan det berører dig. Der forelå nyhedsbreve. Der af holdes Politisk dialogmøde den 27. mai Man drøftede sundhedsaftale ll - DER FORELÅ ET udkast.ndstillingen blev godkendt nr.2 - Praktiserende lægers arbejde ved implemantisering af fælles Medicinkort blev drøftet. ndstillin gen blev godkendt.- Se mere på nettet. Social- og Velfærdspolitik blev drøftet. Blev dog udsat Tværsektorielt spealiseret hjemmesygeplejeteam blev drøftet. Godkendt under forudsætning af, at de nødvendige tilladelser efter persondataloven godkendes. SOM DET ENESTE MEDE GENGVER V HVAD DER ER FOREGÅET DE FASTE UDVALG. DET KAN GVE DG STKORDET TL AT SE MERE PÅ NETTET Hvis man prøver at ringe til gamle venner, kunne man let låne en telefonbog hvor man end var i Danmark. Den slags hjælper ved at slutte epoken - når folket som en løbende strøm skifter den faste telefon ud når man får en mobil. Det er et stort tab... NU VL KOMMUNEN HAVE SKOVLEN UNDER SORT ARBEJDE. Man giver sig selv ret til at sende kommunens ind På din grund. Hvis de finder byggemateriale må de tage det med... KØB KOMMUNERNES DAGSORDENER og følg med i hvad man har gang i. Kom munernes dagsordener er det mest kvalificerede ma' teriale der strømmer ud fra rådhusene. KOMMUNERNE ADVARER BORGERNE MOD AT DRKKE SÅ MEGET RENT VAND - der skal spares på det rene vand.' Saml regnvandet op i tønder og anskaf et rensningsanlæg der kan spare dig for vandudgifter',- inden det kommer bag på dig... Plant din græplæne til med små træer og anlæg en sø som et bassin så det dyre vand kan bruges til blomster og øvrige vandinger. Du kan spare hårdt arbejde ved at Plante græsplænen til. Husk din kommune er en grøn 6n... Træer i sted for græs er sundere end du vidste det. SPØRG din kommune eller Agenda 2l - fo ket... PLANT SMÅ TR,EER - dc større kan spaerre - hvis fruen eller datteren solbader. Frcderiksborg A m ts Avis beretter der har været indbrud i Kvickly. Kommunen tilbyder hjælp til igangsættere. Dct er ikke nemt at komme i gang selvom man har gode id6er. Kommunen afviser da at man ikke vil bruge arbejdsløse til at skaffe andre et job. SELVOM DN Cykel er din gode ven skal kæden have olie af og til Når din kommune brænder for At BRANDE din kommune bruger man nu dansk TV... Man bruger den kanal der er mest synlig i området og mest levende og åben når noget sker i Furesø. Man er enige om, at nu skal alle vide at et byrådsflertal har skabt bedre forhold.

12 Ole Opfinder på Furesø iåott,rt. Gøls byggeudvalget har man scoret værdier i at sikre de nødvendige rum - men også rum hvor der ikke henstår stole der kun af og til er i brug. Ved indstemplingen om morgenen får de deres egen stol der indeholdet materiale de skal gøre brug af i dagens løb. Den rollatorlignende stol tager de med sig til kontorer og mødested i løbet af dagen-istedetfor at have hundrede stole i tomme lokaler.ved ikke at bruge en del lokaler sparer man udgifter til varme, rengøring og personalet har det nødvendige udstyr med sig. Efter dagens dont skifter en kontorbetjent materiaslet ud til næste dag. Receptionen har telefonisk kontakt med hvert af Personalets telefoner. Når landmændene skal af med de vædsker der ikke dufter af, anemoner - men han viser hensyn Kender du nogen der bor ude på landet og i nærheden afen større gård kan du opleve at dine venner eller bekendte har modtaget et brev fra nabogården med beklagelse men angivelse af dage han spreder gylle ud på markerne - for det luster slet ikke godt...landmanden vælger nogle bestemte dage hvor det kunne være smart hvis man tog sin vinterferie. Måske kan man ikke - men brevet er da en høflighed. STEGTE,f,BLER ER også værd at snakke om en kold vinteraften, det er også noget vi har fået som id6 fra US4... SPØRGER MAN TL DET kan man få at vide, at piger der endnu ikke har fundet Kajs Avis 31. januar nr.2 - side 12 EGNS-AVS for området VLRLØSb-lr,t'i{EN 3500 Værløse Fortsæftelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-lgl5 FUfeSø Tidende en kæreste at hun endnu ikke har fundet den rette. Men at hun endnu ikke har opgivet. 'Lidt underligt er det ikke... Stille og roligt har fremskridt og nytænkninger fået plads på de offentlige regnskaber og budgetter. Maske ikke alligevel. For - hvor har man registreret værdier og fordele. Man kan stort set ikke gå forbi en kommunalt ansat uden han eller hun har en telefon for øret... Der må være områder hvor man taler om værdi og økonomiske fordele. KREDSE DER STÅR HNANDEN N,!ER påstår man, at man ikke har drøftet godkendelse af et motto: Vielser på rådhuset er med garanti. kirken havde man viet to mennesker -De troede ikke et liv til døden kunne vare så mange år. Men i kirken giver man ikke særlig garanti. "Byrådsarbejde der betaler sig.. et læserbrev fra Gadsaxe-Bladet fortæller en borger at 2. viceborgmesteren kan hente J{6.905 kr. om året, incl. Tabt arbej dstortjeneste. Det mere:. normale kr med deltagelse i 3 udvalg.dertil kommer diæter for deltagelse i naesten alle møder kommunalbestyrelsen har afholdt. Men det skulle der nu være lukket af for siger Wehlast. Det skulle efter hvad hører ikke være forbudt mcn når man lytter til hvad man gør for at spare burde man noh starte med sig selv. MÅSKE SKULLE MAN NDFØRE ET KOMMUNEKORT DER FÅR ET KLP HVER GANG EN BORGER MØDER OP FOR AT OVERV,ERER ET BYRÅDSMÅUE. DER KAN JO SVARES TLBAGE MED EN PRS i F{EMMØDER AF DiN SLAGS ER DER ikke meget at skrive hjem i dag forlyder det..

13 Det er ikke så længe siden de lokale politikere i stribevis underholdt med smukke ord om vores kommune der havde så mange borgere der uden betaling deltog i motion. Selvom valg- programmer- ne var fyndere end tidligere er det ligesom om nogen har gemt noget til efter valget. Når man tænker over, at der kunne have flere der dyrkede motion HVS politikere hav- Kajs Avis 31. januar nr.2 - side 13 EGNS-AVS for området v,'t t{løb-l-r}uit{en 3500 V ærløse s Furesø Tidende Fortsæftelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9-194 at sikre lokaliteter der i årevis KKE havde arbejdsrum nok. Gennem 30 år udskød man en svømmehal i Værløse. Det samme gialdt en hal. DEN FØRSTE var et selvbyggerprojekt. Da man endelig fik en hal blev det til teater og underholdning - for store dele af dette land. Breddeidrætten måtte finde andre og mere beskcdne rammer. DET GJ,ALDT OGSA DE LOVEDE STORFLM. KJELD HAVDE STLLET DET SOM EN GARANTERET MULGHED. Men emnet blev fravalgt - fordi huset ville mangle 6 siddepladser til andre aktiviteter Har jeg fortalt om et spændende lforæclremøde jeg var til her forlededen? - Nej ikke fortæ. - Den ene taler var meget tilfreds med at folk nu blev ældre det var en gevinst - men den var dyr Efter pausen talte den anden og forklarede at der var en tragedie at der mangler børn på alle hylder. Han så ned på os alle med et stift blik som om han ville sige, gå nu hjem tag en flaske rødvin og giv eroterne liv.. BRANDNG AF FURESØ KOMM UNE...Det bliver svært når man ved, at der kun er en enkelt avis der skriver noget om Furesø kommune. Det er heldigvis den bedste... HOLD DG ORENTERET LÆS Frederiksborg Amts Avis selvom den springer søndagen over. Nar mand og kvinde venter barn er det en god sag at går til internettet med beskeden Så kan man de nødvendige steder sætte en plads af til en ny skatteborger eller to. Det er aldrig en fejl at man orientere hvor man skal styre antal af vuggestuepladser. Et gammelt ord siger, at lægger man en og en sammen kan de blive tre... NEJ DET ER FORKERT. DET ER KKE REGSTRERET at en halv snes brvllupper om året giver en halv snes flere børn..."... NU PRØVER MAN AT FREMSTLLE EN PLLE der skal stimulere kræfterne så man kan få børn. Der er muligheder for manden der kan få nye kræfter forlyder det men mor skal have yst...

14 Kajs Avis 31. januar 2015 _ nr. 2_ side l4 EGNS.AVS for OMrådEt V,RLØSE-EGNEN 35OO VæTøSC Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-l9as Furesø Tidende BEREDSKAB er godt at have det opdager man først bagefter... a a aaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaa lunde skal have vasket poter HVS de har været ude på saltet sti... a a aaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaa ERFARNG ET noget man høster af sing fej1... o a a aaaaaaaoaaaaaaaaoaaaaaa DER ER VSSE situationer hvor det er fornuftigt at se bagud...o.. a a aoaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaaa E,N KOP KAFFE kan give nye kræfter af og te" BEREDSKAB er godt at have det opd ^gey man først bageftef... o. Valg til kommune eller folketing har altid delt befolkningen så nogen troede området var orborgerlig" hvad det så ellers f... Nogen har ligesom altid elsket at markere forskellen på de der var det ene og det andet... Til højre, venstre eller midten, konservative, SF eller socialdemokrater o.s.v. Men nogen ved vist at de fleste er borgerlige. Det vil vise sig når vi igen skal have valg til folketinget. Kampagner er gået i gang og der er taget en række billeder Her er det surt hvis ikke man kan trække stemmer til. For dyrt er det... Men på den anden side hvad gør man ikke for t lå en levevej. ;i$iliilin å.''r", ikke hvad den engang var... DA V,'ERLØSE VAR LLLE var Socialdemokratiet det eneste parti der søgte at placere rorr DVraosmeomedlemmer både i Hareskov Værløse KirkeVærløse Som tiden er gået nåede man at sikre byrådsmedlemmer efter deres personlige stemmer. a a o aaaaaoaaaoaaaaaaoaaa VALGFL,SK er blevet et problem - man vil ikke mere kunne servere pølser fordi indholdet stammer fra grise. Det ligner noget nær en tragedie - hvis man gerne vil trække stemme ti...,,du ser virkelig lidt trist ud - er der nogen der har trådt på din sukkermad?",,nej ikke det. Jeg har ige været til en begravelse og deltaget i en snak om hvad det har kostet. Når tiden er rinde har jeg ikke al'sat penge til at blive bisat eller brændt".,,koster det virkeligt sa meget?",,ja, hvis du ikke er medlem af Folkekirken koster det endnu merc. Værre er det når du ønsker at blivc brændt i en anden kommune".,,der var da en gang man fik et tilskud fra ens fagforening",,ja, hvis nu man ikke merc har været medlem".,,du kan være rolig, selv de mest fattige oplever ikke den ende. Der er i dag store kommuner der udliciterer det offentlige pligt til at tage sig af de mest fattige, men ikke af kirkekaffen"... DER KAN V,ERE noget man at fælde en løser ved tåre...

Kajs Avis Nr. 38 27. september 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 38 27. september 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 38 27. september 2007 Side 1 af 12 Skuddrama i Berlin - Skatten i FK - Findes den på Flyvestationen? - Værd at vide om FK - Sparebøsser Jonstrupsamlingen Børnetallet Usynlige politikere Socdem

Læs mere

DET VAR SURT sagde den ene grundejer til den anden: - Vores liv begyndte med en byggegrund og et sommerhus. Så byggede vi vores

DET VAR SURT sagde den ene grundejer til den anden: - Vores liv begyndte med en byggegrund og et sommerhus. Så byggede vi vores EGNS-AVIS for område V'4RJLØSE-EGNEN 3500 Vaerløse Forlsættelse af Hareskov-Værløse Avis der udsendtes første gangt-9-1945 Man mangler endnu en festlighed i Værløse Bymidte når byggeriet på BYMIDTEN kan

Læs mere

VlS. Fulesø Tidende. næsten er umulig. AJS. ai 6

VlS. Fulesø Tidende. næsten er umulig. AJS. ai 6 AJS VlS '; td Agp. E (r'63 tr-eod ai 6 6.i = S:pi oc) l:o Fulesø Tidende EGNS.A\rS Fortsæftelse af Hareskov-Værløse Avis der rrdsendtes første &\s7'9'1945 ARETS MEST SPÆ,NDENDE SKRFTER er helt sikkert

Læs mere

VlS. Det er ikke i Grundloven. den danske regering har fundet retten til at dele befolkningen op i to grupper.

VlS. Det er ikke i Grundloven. den danske regering har fundet retten til at dele befolkningen op i to grupper. a.ar-. 9l- ^-r I rj c't a a VlS EGNS-AVIS for område VÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsæftelse af Hareskov-Vaerløse Avis der udsendtes første gzngt-9-t945 AVIS nr. 36-65.årgang Side 1 - Uge 43-2010 Det er

Læs mere

Kajs Avis Nr. 42 25. oktober 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 42 25. oktober 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 42 25. oktober 2007 Side 1 af 12 Kulturpris - Budgettet - Rigdom og armod - Engle - Folkeoplysning - Byrådsmødet - StandUp-politikere - Farum Revy Lone - Susanne - SuperBestPost - Byrådsstemmer

Læs mere

de der starter skolen igen efter vinterferien skal bruges noget På Fastelavn og tøndeslagning, boller og måske skal man ud og rasie...

de der starter skolen igen efter vinterferien skal bruges noget På Fastelavn og tøndeslagning, boller og måske skal man ud og rasie... AJS VlS EGNS-AVS for område V,ERLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af llareskov-værløse Avis der udsendtes første ga;ngt-9-1945 Det må ikke være nemt at være skolelærer eller elev i vore dage. Først

Læs mere

Kajs Avis Nr. 11 22. marts 2007 Side 1 af 16 Nr.11 22. marts 2007 blev formidlet kontakt. Peter var med på ideen, og en studiekreds blev

Kajs Avis Nr. 11 22. marts 2007 Side 1 af 16 Nr.11 22. marts 2007 blev formidlet kontakt. Peter var med på ideen, og en studiekreds blev Kajs Avis Nr. 11 22. marts 2007 Side 1 af 16 Nr.11 22. marts 2007 blev formidlet kontakt. Peter var med på ideen, og en studiekreds blev oprettet for børn og deres forældre - med henblik på at lave en

Læs mere

Kajs Avis Nr. 31 9. august 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 31 9. august 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 31 9. august 2007 Side 1 af 12 KajsBod - FarumGæld Valg Tegnerier Sladder Rejser Motorvejskøer - Hareskovbyhuse Rotter LokalAviser Rygter IntetKøn Togforsinkelser Hjemmepleje VærløseVest

Læs mere

Kajs Avis Nr. 39 4. oktober 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 39 4. oktober 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 39 4. oktober 2007 Side 1 af 12 Pressecensur - FFF - Superligafodbold - Trafik - Kolonihave - Månedalen - Ulighed - Jernbanehegn - Rygestop - Hundeskove - Skovhuset - DNS-register - Ulighed

Læs mere

Kajs Avis Nr. 43 1. november 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 43 1. november 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 43 1. november 2007 Side 1 af 12 Kulturpris - Månedalen - 12 risikopolitikere - Asyllejre - Nyrige - Hausgaard - Kim Larsen - Postbude - Røgblomster - Ung og tyndhåret IT -Minutrace for hjemmehjælpere

Læs mere

Når din kommune skænder...

Når din kommune skænder... Kajs Avis Nr. 33 23. august 2007 Side 1 af 12 KommuneSkænderi - Regnvand - Delebiler - Breddeidræt - Socialdemokratiet 100 år - Trekroner - Præstesøen - Rygning - Kartofler i Sahara - Pressefrihedens vogter

Læs mere

VlS. al s J. Futesø Tidende. Om et I{ITTEBARN Det lyder uhyggeligt. at en ulykkelig pige

VlS. al s J. Futesø Tidende. Om et I{ITTEBARN Det lyder uhyggeligt. at en ulykkelig pige al s J a VlS Gladsaxe Kommune F ormanden fbr trafik og tcknisk udvalg i (Jlndsare Kommune Ole Skrald Rasmussen Itadhuset, (lladsaxe Itnder henvisning til cn tids debat om placeringen af et Rema meget tæt

Læs mere

Tunnel mellem Værløse og Farum? Tankespind drøm. eller virkelighed... Kajs Avis 2007 Nr. 5 8. februar 2007 side 1. Nr. 5 8.

Tunnel mellem Værløse og Farum? Tankespind drøm. eller virkelighed... Kajs Avis 2007 Nr. 5 8. februar 2007 side 1. Nr. 5 8. Kajs Avis 2007 Nr. 5 8. februar 2007 side 1 undergrunden under Farum Sø? Nr. 5 8. februar 2005 Tunnel mellem Værløse og Farum? Billederne her er fra Bavnestedet i Værløse og viser begyndelsen til en konstruktion,

Læs mere

Futesø Tidende. Påsken er. laf ferieåret. llørdag. 'ager tre fridage. lhold. ferie. limeilem.

Futesø Tidende. Påsken er. laf ferieåret. llørdag. 'ager tre fridage. lhold. ferie. limeilem. ikaj s lavis, b.0.=!.!y 5 7.o ';oto "-? ::x i iar: ^!- Futesø Tidende -a EGNS.A'S for OMrådC V.&F.LØSE.EGNEN 35OO VAETøSC Fortsæftelse af Bereskov-Værløse Avils der udsendtes første gang?-9-1945 Kajs Avis

Læs mere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere øåd q?y -:; 7.cg.:,: \o Fulesø Tidende -J 2L=

Læs mere

Kajs Avis Nr. 15 19. april 2007 Side 1 af 14

Kajs Avis Nr. 15 19. april 2007 Side 1 af 14 Kajs Avis Nr. 15 19. april 2007 Side 1 af 14 Det frie ord - Borgerligt ombud Vinsmagning Overenskomst Skovhusets Venner Fedme - Furesø Kommune: Plan- og Økonomiudvalg Ung i Værløse Frikadeller vs. Sløjd/gymnastik

Læs mere

Kajs Avis Nr. 19 17. maj 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 19 17. maj 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 19 17. maj 2007 Side 1 af 12 Unge og straffeattes - Fiskebæk Hotel - Handicappede - Mobiltelefoni on/off - Netavis - Furesø Kommune Fritidsaktiviteter - Kultur & Samfund - Jordbær i Kirke

Læs mere

Småsnak BURDE FURESØ KOMMUNE OVERVEJE AT GIVE NIK & JAY EN PRIS? SKOVMANDEN DER BLEV TRÆERNES VEN MERE END NOGEN ANDEN.

Småsnak BURDE FURESØ KOMMUNE OVERVEJE AT GIVE NIK & JAY EN PRIS? SKOVMANDEN DER BLEV TRÆERNES VEN MERE END NOGEN ANDEN. Kajs Avis Nr. 8 1. marts 2007 Side 1 af 12 Nr. 8 1. marts 2007 BURDE FURESØ KOMMUNE OVERVEJE AT GIVE NIK & JAY EN PRIS? Man kan ikke forestille sig, at de der bestemmer ikke ved hvem de er. To unge der

Læs mere

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001 Flertal siger ja til fjerrenseri NEJ: Erik Ingerslev imod forretnings ombygning NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 17.01.2001 Yderdøren står nemlig åben, så længe forretningen har åben, begrunder Aage Toftegaard

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1 Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012 Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening STATS PENSIONISTEN Nr. 4 NOVEMBER 2012 Leder: Der er plads til forbedringer i 2013 Generation Y Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Statspensionisternes

Læs mere

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Program Stiftet 10. december 1958 Forårsopvisning Lørdag d. 15. marts kl. 14.00 i Langesøhallen i Morud kl.14.00 Indmarch kl.14.15 Drenge 0.+1.kl. Chris, Nicholaj, Mads,

Læs mere

Karnapper eller ej ÆLDREBOLIGER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 20.01.

Karnapper eller ej ÆLDREBOLIGER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 20.01. medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad Karnapper eller ej ÆLDREBOLIGER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 20.01.2000 Af Svend Ole Jensen

Læs mere

125 års Jubilæum 1885-2010. Det var her det hele startede.

125 års Jubilæum 1885-2010. Det var her det hele startede. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse 125 års Jubilæumsnummer 125 års Jubilæum 1885-2010 Det var her det hele startede. Den 8. februar 1885 stiftedes Socialdemokratisk Forening for Slagelse og Omegn,

Læs mere

LEJRE LIVET. 18 bud på Lejre. for

LEJRE LIVET. 18 bud på Lejre. for LEJRE LIVET for 18 bud på Lejre LEJRE LIVET for Interviews produceret i fra august 2014 til april 2015 Redaktion og fotografi: Palle Bruselius 18 bud på Lejre Som en del af Lejre Kommunes kampagne LEJ-

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 146 august 2012 28. årgang temafamilie Lær din krop at kende SIDE 7 Tema: Hvad tænker de om min sygdom? SIDE 14 Samfund: Unge aktive patienter tog ordet? SIDE

Læs mere

Københavns Kommunekreds Nr. 1 Marts 2011 23. årgang

Københavns Kommunekreds Nr. 1 Marts 2011 23. årgang Københavns Kommunekreds Nr. 1 Marts 2011 23. årgang I dette nummer bl.a.: Tilbage til livet en rejse fra København til Gedser Idrætsforening for Udviklingshæmmede et portræt af KIFU Debat: Eksklusion inklusion

Læs mere