DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER"

Transkript

1 18-REDEGØRELSEN DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER En kvantitativ analyse af kommunernes fordeling af 18-midler - udarbejdet af Ankestyrelsen

2 KOLOFON 18-redegørelsen Udgivet af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, december 2014 Redaktion: Ankestyrelsen ISBN.: Layout: Skabertrang Silkeborg Bogtryk Publikationen findes kun i en elektronisk udgave.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ 4 2 STØTTEN TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE UDBETALT 18-STØTTE OG STATSTILSKUD FORSKEL MELLEM KOMMUNERNE UDVIKLINGEN I DEN UDBETALTE STØTTE UUDNYTTEDE 18-MIDLER ANDEN ØKONOMISK STØTTE 13 3 DE STØTTEDE FRIVILLIGE AKTIVITETER OG FORENINGER MÅLGRUPPER FOR AKTIVITETERNE DEN GENNEMSNITLIGE ØKONOMISKE STØTTE TIL FRIVILLIGE AKTIVITETER, 18 FORENINGER OG ORGANISATIONER 3.3 HAR PROJEKTERNE TIDLIGERE MODTAGET STØTTE EFTER 18? KOMMUNERNES ANVENDELSE AF DOKUMENTATION 19 * BILAG 20 BILAG 1 STATISTIKKENS BAGGRUND OG METODE 21 BILAG 2 UDBETALT STØTTE, BLOKTILSKUD MED VIDERE BILAG 3 UDVIKLINGEN I UDBETALT STØTTE OG ANVENDTE TILSKUD I LØBENDE PRISER BILAG 4 INDBERETNINGSSKEMA OM FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE 2013 EFTER 26 LOV OM SOCIAL SERVICE 18

4 1 RESUMÉ 18-redegørelsen er Ankestyrelsens årlige status for kommunernes støtte til det frivillige sociale arbejde. Det frivillige sociale arbejde i kommunerne omfatter en lang række foreningsbårne aktiviteter for ældre, socialt udsatte børn og voksne, psykisk syge og handicappede med videre. Kommunerne kan støtte den frivillige indsats på flere måder. Kommunerne kan efter servicelovens 18 yde direkte økonomisk støtte til det frivillige sociale arbejde. Herudover støtter de fleste kommuner den frivillige indsats med anden økonomisk støtte fx støtte til frivilligcentre eller projekter og arrangementer, der vedrører bestemte forvaltningsområder. Endelig støtter hovedparten af kommunerne det frivillige sociale arbejde med andre former for støtte end økonomisk tilskud fx lokaler eller hjælp til sekretariatsbistand og annoncering.

5 KOMMUNERNE UDBETALTE I 2013 MERE I 18-STØTTE END DE MODTOG I BLOKTILSKUD FRA STATEN Staten udbetalte i 2013 via bloktilskuddet 155,8 mio. kr. til kommunerne til brug for det frivillige sociale arbejde. Der er ikke noget lovkrav om, at kommunerne præcist skal anvende dette tilskud til det frivillige sociale arbejde, men med 18-redegørelsen følges der årligt op på, hvor meget kommunerne har brugt på området. I 2013 udbetalte kommunerne samlet set 159,8 mio. kr. svarende til 4 mio. kr. mere, end de modtog via bloktilskuddet. Af det samlede antal kommuner har knap 40 procent udbetalt mere i 18-støtte, end de modtog i bloktilskud. Det er andet år i træk, at kommunerne samlet anvender mere på det frivillige sociale område, end der er udbetalt via bloktilskuddet. KOMMUNERNE UDBETALTE 76,2 MIO. KR. I ANDEN ØKONOMISK STØTTE Kommunerne udbetalte derudover i alt 76,2 mio. kr. til frivillige aktiviteter i anden økonomisk støtte end den, de udbetalte i henhold til servicelovens 18. FIGUR 1.1 Statstilskud og udbetalt støtte efter 18, (faste priser 2013-niveau). 9 UD AF 10 KOMMUNER STØTTER OGSÅ DET FRI- VILLIGE SOCIALE ARBEJDE PÅ ANDEN MÅDE Ni ud af ti kommuner ydede desuden andre former for støtte end direkte økonomisk støtte. Det kan fx være adgang til brug af lokaler, hjælp til sekretariatsbistand, annoncering og konsulentbistand. DEN FRIVILLIGE INDSATS RETTER SIG OFTEST MOD ÆLDRE Kommunerne støttede i alt frivillige sociale aktiviteter i 2013, heraf var ældre målgruppen for 35 procent af aktiviteterne, sygdomsgrupper udgjorde 16 procent af de støttede aktiviteter, og 12 procent af aktiviteterne var målrettet børn, unge og familier. Derudover blev der også givet støtte til aktiviteter for sindslidende, flygtninge og indvandrere med videre FORENINGER MODTOG HVER I GENNEMSNIT KNAP KR. I gennemsnit modtog de foreninger, der modtog støtte til en eller flere aktiviteter, knap kr. i støtte i 2013, hvilket er en stigning i forhold til Kommunerne støttede i høj grad foreninger, som også tidligere har modtaget støtte. I 2013 havde knap 83 procent af de støttede foreninger også tidligere modtaget støtte Udbetalt 18-støtte Modtaget i statstilskud LOV OM SOCIAL SERVICE 18. Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Stk. 3. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse. Stk. 4. Socialministeren fastsætter retningslinjer for kommunalbestyrelsens indsendelse af redegørelser om den lokale udvikling i det frivillige sociale arbejde og retningslinjer for den centrale opfølgning. RESUMÉ l 5

6 2 STØTTEN TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE Staten udbetaler hvert år, via det kommunale bloktilskud, et tilskud til det frivillige sociale arbejde i kommunerne. Kommunernes opgave er blandt andet at samarbejde med de frivillige sociale foreninger og at medvirke til at støtte og styrke det lokale frivillige sociale arbejde. I lovgivningen er der ikke krav om, hvor stort et beløb kommunerne skal udbetale. Mange kommuner supplerer støtten til det frivillige sociale arbejde via andre regler end servicelovens 18. Ud over støtte efter servicelovens 18 yder 63 procent af kommunerne økonomisk støtte til indsatser eller projekter, hvor den frivillige indsats indgår som del af aktiviteterne. Endelig yder 90 procent af kommunerne andre former for støtte end økonomisk støtte. Det kan være hjælp til lokaler, sekretariatsbistand, konsulentbistand, annoncering eller lignende.

7 2.1 UDBETALT 18-STØTTE OG STATSTILSKUD I 2013 udbetalte kommunerne 159,8 mio. kr. i støtte til det frivillige sociale arbejde efter servicelovens 18, hvilket er 4 mio. kr. mere, end de modtog fra staten, og 1,3 mio. kr. mere end der blev udbetalt i 2012, jf. tabel 2.1. Københavns og Frederiksberg kommuner udbetalte 20,1 mio. kr. i støtte, svarende til knap 13 procent af den samlede udbetalte støtte i Landets øvrige kommuner udbetalte tilsammen 139,7 mio. kr. TABEL 2.1 Udviklingen i udbetalt 18-støtte og modtaget statstilskud i mio. kr. PL Alle kommuner (ekskl. København og Frederiksberg) Udbetalt 18-støtte 134,1 126,8 127,3 135,5 139,7 Modtaget i statstilskud 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 Merforbrug -3,4-10,7-10,2-2,0 2,2 Københavns og Frederiksberg kommuner Udbetalt 18-støtte 22,6 23,0 22,8 23,0 20,1 Modtaget i statstilskud 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 Merforbrug 4,3 4,7 4,5 4,7 1,8 I alt Udbetalt 18-støtte 156,7 149,6 150,2 158,5 159,8 Modtaget i statstilskud 155,8 155,8 155,8 155,8 155,8 Merforbrug 0,9-6,2-5,6 2,7 4,0 Note: Tabellen viser udviklingen i bloktilskuddet og den udbetalte støtte fra 2009 til 2013 i faste priser. Støttebeløbet til det frivillige sociale arbejde er PL-reguleret i forhold til udviklingen i modtaget statstilskud. Grundlaget de faktiske beløb der ligger til grund for beregningen kan ses i bilag 3. Grundet afrundinger er I alt ikke altid summen af de to øvrige. 2.2 FORSKEL MELLEM KOMMUNERNE Der var i 2013 relativt store forskelle på, hvor meget de enkelte kommuner udbetalte i tilskud til det frivillige sociale arbejde pr. indbygger. Dette har også været tilfældet i de foregående år. I 2013 varierede 18-støtten fra knap 64 kr. pr. indbygger i den kommune, der udbetalte mest, til lidt under 6 kr. pr. indbygger i den kommune, der udbetalte mindst til foreningerne, jf. kort 2.1. Kommunerne i Region Syddanmark støttede i gennemsnit med 35 kr. pr. indbygger, hvilket er det højeste beløb blandt landets fem regioner. I Region Midtjylland støttede kommunerne i gennemsnit med lidt over 33 kr., kommunerne i Region Nordjylland og Region Sjælland støttede i gennemsnit med henholdsvis 27 kr. og 24 kr. pr. indbygger, mens kommunerne i Region Hovedstaden i gennemsnit udbetalte knap 24 kr. pr. indbygger til det frivillige sociale arbejde. STØTTEN TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE l 7

8 KORT støtte til det frivillige sociale arbejde i 2013 pr. indbygger. STØTTE PR. INDBYGGER Under 15 kr kr kr. 35 kr. og derover NORDFYN 8 l STØTTEN TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE

9 2.3 UDVIKLINGEN I DEN UDBETALTE STØTTE 37 procent af kommunerne udbetalte mere til det frivillige sociale arbejde i 2013, end de modtog via bloktilskuddet, jf. tabel 2.2. TABEL 2.2 Kommunernes udbetalte 18-støtte, som andel af statstilskuddet Kommuner i procent der anvender: Under 25 procent procent procent procent Over 100 procent I alt STØTTEN TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE l 9

10 KORT 2.2 Vækst eller fald 18 støtte i procent af bloktilskud ÆNDRING I % AF BLOKTILSKUD Stigning over 10 procent Stigning 0-10 procent Fald 0-10 procent Fald over 10 procent NORDFYN 10 l STØTTEN TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE

11 18-STØTTE I STØRRE OG MINDRE KOMMUNER Der er en tendens til, at de største kommuner udbetaler mest i 18-støtte. De 7 største kommuner med over indbyggere anvendte i 2013 i gennemsnit 131 procent af bloktilskuddet, hvorimod de kommuner, der havde under indbyggere i gennemsnit udbetalte 78 procent af bloktilskuddet. For landet som helhed udbetalte kommunerne 103 procent af det tilskud, de modtog fra staten til 18-støtte, til foreningerne, jf. tabel 2.3. TABEL 2.3 Udbetalt 18-støtte og modtaget bloktilskud i Fordelt på kommunestørrelse målt i antal indbyggere. Antal indbyggere pr. kommune Antal kommuner 18-støtte i kr. pr. kommune Bloktilskud i kr. pr. kommune 18 støtte i pct. af tilskud (gennemsnit) og derover Under Hele landet UUDNYTTEDE 18-MIDLER Som tidligere anført er der ikke noget lovkrav om, hvor mange midler kommunerne skal anvende på det frivillige sociale arbejde, og det er således kommunerne selv der afgør, hvorledes eventuelle ikke udnyttede budgetbeløb skal anvendes. 42 kommuner har oplyst, at de har overført uudnyttede 18 midler fra 2013 til Dette svarer stort set til billedet i 2012, jf. figur 2.1. FIGUR 2.1 Har kommunerne overført uudnyttede 18-midler? Ja - har overført 18-midler Nej - har ikke overført 18-midler STØTTEN TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE l 11

12 Hovedparten af de kommuner, der har overført 18-midler fra 2013 til 2014, er mindre kommuner. En væsentlig årsag til, at kommunerne overfører uudnyttede 18-midler til 2014, er, at kommunerne ikke har modtaget nok ansøgninger, der opfylder de opstillede kriterier for at modtage støtte. Ligeledes er det kommunernes vurdering, at kvaliteten i en række af ansøgningerne ikke har været tilfredsstillende, jf. tabel 2.4. Herudover er der mange kommuner, der har overført 18-midler til 2014, fordi projekter i 2013 er blevet forsinket, eller foreningerne har tilbagebetalt midler på grund af mindre forbrug. Derudover er det i flere kommuner fast praksis at gemme en såkaldt akutpulje eller restpulje, der kan søges løbende hele året både til nye initiativer og til akut opståede behov. Kommuner, der har denne praksis, får ikke altid brugt bevillingen fuldt ud. De afsatte midler, der ikke anvendes, overføres som hovedregel til det efterfølgende år. TABEL 2.4 Årsager til at kommunen har overført uudnyttede 18-midler Manglende ansøgninger, der opfylder opstillede kriterier Kvaliteten i ansøgningerne var ikke tilfredsstillende Andet I alt Note: Kategorien Andet dækker over en relativt bred vifte af årsager, fx Foreninger havde søgt midler til aktiviteter der lå udenfor tildelingsrammerne og Resterende projekter var for dyre i forhold til restbeløb. Stort set alle de kommuner, der har overført uudnyttede 18-midler til 2014, oplyser, at midlerne påtænkes anvendt til frivilligt socialt arbejde, jf. tabel 2.5. Ud over at bidrage til næste års pulje, er der nogle kommuner, der påtænker at vægte særlige indsatser eller udviklingsprojekter i relation til den frivillige sociale indsats i det kommende år. Enkelte kommuner vælger også at anvende de overførte midler til etablering af fx et frivilligsekretariat eller til finansiering af driften af kommunens frivilligcenter. TABEL 2.5 Hvad anvender kommunen de overførte uudnyttede 18-midler til? 2013 Finansiering af frivilligcentre 9 Finansiering af frivilligkoordinator/ frivilligsekretariat Andet 87 4 I alt 100 Note: Kategorien Andet dækker over en relativt bred vifte af anvendelser, fx Udvikling af det aktive medborgerskab, både det frivillige, sociale arbejde som det generelle medborgerskab og Udviklingspulje, som har til formål at støtte nye initiativer og aktiviteter indenfor frivilligt socialt arbejde. 12 l STØTTEN TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE

13 2.5 ANDEN ØKONOMISK STØTTE Kommunerne har også indsendt oplysninger om den samlede økonomiske støtte, der ydes ud over støtte efter servicelovens 18. Det kan fx være økonomisk støtte til korterevarende projekter, bevillinger, der løber over flere år, eller støtte, der ydes under kommunens enkelte forvaltningsområder eller driftsområder. Det er et krav, at det frivillige sociale arbejde er en væsentlig del af aktiviteten eller indsatsen. Kommunerne har samlet set udbetalt cirka 76 mio. kr. i støtte udover 18-støtten i Det svarer til, at hver kommune, der udbetalte denne form for støtte, i gennemsnit udbetalte 1,2 mio. kr. til den frivillige sociale indsats ud over 18-støtten, jf. tabel 2.6. TABEL 2.6 Har kommunen i 2013 støttet indsatser eller aktiviteter økonomisk, hvor den frivillige sociale indsats indgår som en væsentlig del af aktiviteterne? Antal Mio. kr. Gns. pr. kommune mio. kr. Ja ,2 1,2 Nej I alt ,2 0,8 Note: Tabellen viser økonomiske tilskud udover den støtte, der er oplyst om i tabel 2.1 om støtte efter servicelovens 18. Bilag 2 indeholder en kommunefordelt oversigt over de økonomiske tilskud udover 18-støtten. Det samlede støttebeløb på cirka 76 mio. kr. er et fald i forhold til 2012, hvor der samlet blev udebetalt 81,9 mio. kr. i anden økonomisk støtte end 18-støtte. INDSATSER OG AKTIVITETER DER MODTAGER ANDEN ØKONOMISK STØTTE END 18-STØTTE De indsatser og aktiviteter, som kommunerne støtter ud over servicelovens 18, og hvor den frivillige sociale indsats indgår som et væsentlig element, dækker en række områder. Nogle af disse indsatser og aktiviteter vil i nogle kommuner også kunne være omfattet af støtten efter servicelovens 18. Det er økonomisk støtte til fx: SOCIALE CAFÉER OG VÆRESTEDER: Aktivitets- og væresteder Varmestuer og caféer Brugerstyrede aktivitetscentre Medborgerhuse Drift og støtte til frivilligsteder Tilskud til kvindekrisecentre Seniorhuse og tilskud til forskellige senioraktiviteter Driftsstøtte til væresteder for voksne udsatte Støtte til ældre- og handicapforeninger Sociale projekter og tilbud for ældre, sindslidende, misbrugere og hjemløse Klubordninger for psykisk udsatte Løn og husleje i forbindelse med selvhjælp Samarbejde med familier og institutioner om primært børn med psykiske lidelser SUNDHEDS- OG OMSORGSPROJEKTER: Sundhedsfremmende projekter og samarbejde med blandt andet patientforeninger Bedre psykiatri Tilskud til hospice Omsorgsprojekter og aktiviteter for ensomme, socialt udsatte, ældre og handicappede STØTTEN TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE l 13

14 Rådgivning og hjælp til personer udsat for seksuelt misbrug og vold Støtte til organisationer, der udfører frivilligt socialt arbejde i relation til udsatte børn og voksne, hvor årsagerne er misbrug, ensomhed og sygdom Partnerskabsaftale om senioridræt Idræt for socialt udsatte, frivillig motionsven-ordning, sport for overvægtige børn Busture for pensionister med svære handicaps Motion og caféaktiviteter for kræftramte BYDELSPROJEKTER OG BOLIGSOCIALE INDSATSER: Boligsociale integrationsprojekter Integrationsarbejde i form af lektiehjælp med videre Aktivitetscentre blandt andet for ældre, ældreklubber Projekter om genhusning af hjemløse Venneforeninger Brugerråd Projekt sundhed og trivsel i boligområder FRIVILLIGCENTRE OG KOORDINATORER MED VIDERE: Oprettelse og drift af frivilligcentre Lokaler og aktiviteter Løn til frivilligkoordinatorer samt deltidsansatte ANDET: Etablering af netværk Støtte til selvhjælp Rådgivning og vejledning Madklub for socialt udsatte Mentorordning for unge Pårørendegrupper i psykiatrien Bilag 2 indeholder en kommunefordelt oversigt over udbetaling af 18-støtte. Derudover indgår også en oversigt over de kommuner, der har oplyst det samlede økonomiske støttebeløb i 2013, der ligger ud over 18-støtten. LOKALER, SEKRETARIATSBISTAND OG ANDEN IKKE ØKONOMISK HJÆLP 9 ud af 10 kommuner ydede i 2013 anden støtte end økonomisk støtte; fx til lokaler, sekretariatsbistand, annoncering, konsulentbistand og andet. Andelen af kommuner, der ydede anden støtte end økonomisk støtte, har været stigende siden 2009, jf. tabel 2.7. TABEL 2.7 Har kommunen ydet andre former for støtte end kontant støtte? Ja Nej I alt Den mest anvendte form for anden støtte end økonomisk støtte er tildeling af lokaler til frivillige foreninger, jf. tabel STØTTEN TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE l

15 TABEL 2.8 Andre former for støtte end økonomisk støtte Lokaler Sekretærbistand Støtte til annoncering Konsulentbistand Andet Note: 28 procent af kommunerne har under kategorien Andet oplyst, at de har ydet støtte til fx Råd, vejledning, information med videre, Udlån af bærbare pc er, Opbygning af hjemmeside med videre. Denne andel er steget i forhold til Det fremgår af tabel 2.8, at andelen af kommuner, der i 2013 ydede hjælp til lokaler samt konsulentbistand, er faldet marginalt i forhold til Samtidig ses en mindre stigning i andelen af kommuner, der yder støtte til annoncering og sekretærbistand med videre. Den ikke-økonomiske støtte går til aktiviteter og indsatser, hvor den frivillige sociale indsats indgår som et væsentligt element. Der er flere kommuner, der støtter den lokale frivillige sociale indsats via fagdage, åbent hus-arrangementer, frivilligmesser, konferencer samt kompetenceudvikling og kurser for frivillige. Mange kommuner tilbyder rådgivning, bistand samt konsulent- og sekretariatsbistand til frivillige foreninger og organisationer. Nogle kommuner fremhæver, at de har ansat frivilligkonsulenter. Derudover hjælper flere kommuner med trykning af materiale, markedsføring, PR med videre, der synliggør og informerer om foreningerne og organisationerne. STØTTEN TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE l 15

16 3 DE STØTTEDE FRIVILLIGE AKTIVITETER OG FORENINGER Kommunerne har oplyst, at de i 2013 samlet har støttet frivillige foreninger og frivillige sociale aktiviteter med 18-midler. Det er en stigning i forhold til 2012, hvor kommunerne støttede foreninger og aktiviteter. 16 l STØTTEN TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE

17 3.1 MÅLGRUPPER FOR AKTIVITETERNE 35 procent af samtlige aktiviteter rettede sig i 2013 mod målgruppen af ældre, mens sygdomsgrupper og børn, unge og familie var målgruppen for henholdsvis 16 procent og 12 procent af det samlede antal aktiviteter. En mindre del af aktiviteterne rettede sig mod mere specifikke målgrupper, fx kvinder eller mænd i krise, personer med et nuværende eller tidligere misbrug, hjemløse, sindslidende, ensomme, flygtninge/indvandrere, ofre for vold eller seksuelle overgreb samt pårørende til de nævnte grupper. De bevillinger, hvor kommunerne har indsendt oplysninger om antal samt målgrupper for de frivillige aktiviteter, beløb sig til i alt 136,3 mio. kr. Dette svarer til mere end 85 procent af den samlede udbetalte støtte i 2013, jf. tabel 3.1. TABEL 3.1 Målgrupper for de kommunalt støttede frivillige aktiviteter i 2013 Antal Samlet støttebeløb Mio.kr. af samlet støtte Ældre ,5 21 Børn, unge og familier ,5 11 Kvinder eller mænd i krise ,8 3 Handicappede ,3 5 Misbrugere eller tidligere misbrugere ,7 7 Hjemløse ,5 2 Sindslidende ,1 7 Sygdomsgrupper ,1 7 Flygtninge og indvandrere ,5 7 Ensomme ,4 2 Ofre for vold eller seksuelle overgreb ,4 3 Pårørende til ovennævnte grupper ,3 1 Andre ,2 24 I alt ,3 100 Note: Kategorien Andre dækker over fx boligsociale caféer, bisiddergrupper, genbrugsbutikker, generelle sociale organisationer, frivilligcentre, frivillighedsformidlinger, selvhjælpsgrupper samt aktivitetshuse, væresteder og sociale caféer. Kommunerne gav i støtte til en række forskellige frivillige foreninger, organisationer og projekter, herunder Dansk Røde Kors, Frelsens Hær, Kirkens Korshær, boligforeninger, diabetesforeninger, genbrugsforretninger med humanitært formål, natteravnene og motion- og sundhedsprojekter samt enkeltstående arrangementer som frivilligdage, kulturweekender med videre. Kommunernes oplysninger tegner et billede af en bred og mangfoldig frivillig indsats, der retter sig mod mange forskellige målgrupper. DE STØTTEDE FRIVILLIGE AKTIVITETER OG FORENINGER l 17

18 3.2 DEN GENNEMSNITLIGE ØKONOMISKE STØTTE TIL FRIVILLIGE AKTIVITETER, FORENINGER OG ORGANISATIONER I gennemsnit modtog den enkelte forening/organisation i kr. i støtte pr. bevilling, jf. figur 3.1. Det er en stigning i forhold til 2012, hvor den gennemsnitlige støtte pr. bevilling var kr. De foreninger, der modtog støtte til en eller flere aktiviteter, modtog i gennemsnit kr. i støtte i FIGUR 3.1 Den gennemsnitlige bevilling til frivillige foreninger fordelt efter målgrupper Andre Pårørende til ovennævnte grupper Ofre for vold eller seksuelle overgreb Ensomme Flygtninge / indvandrere Sygdomsgrupper Sindslidende Hjemløse Misbrugere eller tidligere misbrugere Handicappede Kvinder eller mænd i krise Børn, unge og familier Ældre Gennemsnit i alt Note: Kategorien Andre dækker over fx boligsociale caféer, bisiddergrupper, genbrugsbutikker med videre. Det fremgår af figur 3.1, at aktiviteter, der retter sig mod ofre for vold eller seksuelle overgreb, i gennemsnit modtog cirka kr. i støtte og derved modtog mest støtte. Herefter følger aktiviteter, der retter sig mod hjemløse samt misbrugere og tidligere misbrugere, der modtog mellem cirka kr. og cirka kr. 18 l DE STØTTEDE FRIVILLIGE AKTIVITETER OG FORENINGER

19 3.3 HAR PROJEKTERNE TIDLIGERE MODTAGET STØTTE EFTER 18? Det fremgår af tabel 3.2, at de fleste af de foreninger, der har modtaget 18-støtte i 2013, er gengangere fra tidligere år. I 2013 havde 83 procent af de foreninger, der modtog støtte, også fået støtte tidligere. Denne tendens kan også findes i tidligere år, jf. tabel 3.2. TABEL 3.2 Andel af foreninger der tidligere har modtaget 18-midler Har tidligere modtaget 18-midler Har ikke tidligere modtaget 18-mdler I alt KOMMUNERNES ANVENDELSE AF DOKUMENTATION Næsten 70 procent af kommunerne indsamler systematisk information om, hvilke aktiviteter der gennemføres for de bevilgede 18-midler, og mere end 75 procent af kommunerne indsamler systematisk dokumentation for blandt andet at sikre, at 18-midlerne anvendes i overensstemmelse med den ansøgning, som har dannet grundlag for bevillingen. DE STØTTEDE FRIVILLIGE AKTIVITETER OG FORENINGER l 19

20 * BILAG 20 l DE STØTTEDE FRIVILLIGE FORENINGER

21 BILAG 1 STATISTIKKENS BAGGRUND OG METODE BAGGRUND OG METODE Efter aftale med Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har Ankestyrelsen oprettet en statistik om det frivillige sociale arbejde, der erstatter de tidligere årligt tilbagevendende survey-undersøgelser. Den primære baggrund for etableringen af statistikken er, at de oplysninger om det frivillige sociale arbejde, som Ankestyrelsen siden 2010 har skullet indsamle, i det væsentligste er basisoplysninger om ressourcer, herunder økonomi. Disse spørgsmål har været tilbagevendende i de senere år, og det forventes, at de skal gentages for at gøre det muligt at følge udviklingen i støtten til det frivillige sociale arbejde over tid. Rammerne for 18-statistikken er fastsat af en arbejdsgruppe bestående af Frivilligrådet, KL samt Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. De indhentede data er indsamlet på baggrund af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse. SPØRGESKEMAET Ankestyrelsen udsendte i april 2014 et spørgeskema til landets kommuner. Herefter er de kommuner, der ikke overholdt svarfristen, blevet rykket for oplysninger både via og ved telefoniske henvendelser. De sidste besvarelser er sendt til Ankestyrelsen i august Undersøgelsen indeholder svar fra 98 kommuner og besvarelsesprocenten er derfor 100 procent Det er ikke alle kommuner, der har besvaret samtlige spørgsmål, og det er heller ikke alle kommuner, der nødvendigvis skal besvare samtlige spørgsmål. Derfor kan antallet af svarkommuner variere i rapportens tabeller og figurer. Antallet af besvarelser kan aflæses i forbindelse med de enkelte tabeller med videre. I nogle af tabellerne har decimalafrundinger medført, at procenten ikke summer til 100. UDGIFTERNE TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE Undersøgelsen beskriver blandt andet kommunernes tilskud til det frivillige sociale arbejde. For at verificere oplysningerne har vi sendt individuelle e- mails til de kommuner, hvor Danmarks Statistiks opgørelse over udgifterne til frivilligt socialt arbejde i 2013 varierede mest i forhold til de oplysninger Ankestyrelsen har modtaget. I nogle tilfælde har Ankestyrelsen også rettet telefonisk henvendelse, især med henblik på at korrigere økonomioplysningerne om 18-støtten. Derudover har Ankestyrelsen rettet henvendelse til de kommuner, hvor støtten til det frivillige sociale arbejde er ændret væsentligt fra 2012 til Der har været tale om kommuner, hvor støtten er oplyst at være faldet eller steget betydeligt. Henvendelserne er sket for at verificere oplysningerne og har omfattet cirka 15 procent af kommunerne. De kommunefordelte opgørelser over støtten til det frivillige sociale arbejde i 2013 fremgår af kort 1 og bilag 2. Ved sammenligning af de enkelte kommuners støtte til det frivillige sociale arbejde i bilag 2 skal der gøres opmærksom på, at retningslinjerne for kontering af udgifterne til frivilligt socialt arbejde rummer en vis frihed for kommunerne. Kommunerne kan således vælge at opføre udgifterne til fx frivilligcentre under konto , hvilket vil sige frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18, eller de kan vælge at placere udgifterne på andre konti, hvor det lokalt findes mest hensigtsmæssigt. Det betyder, at den direkte sammenligning af kommunernes støtte til det frivillige sociale arbejde efter servicelovens 18 må tages med denne form for forbehold. Omkring halvdelen af kommunerne har fx et eller flere frivilligcentre i kommunen, hvor konteringen således kan variere. DE STØTTEDE FORENINGER Kommunerne har oplyst om frivillige sociale foreninger samt fordelingen med hensyn til målgrupper af den 18-støtte de modtog i Det skønnes, at de frivillige aktiviteter, som kommunerne har oplyst om, udgør mere end 85 procent af det samlede antal støttede aktiviteter. De aktiviteter, som kommunerne har belyst med hensyn til blandt andet målgrupper, vurderes at være et tilstrækkeligt grundlag for at give et retvisende billede af fordelingen af støtten mellem de forskellige målgrupper. HENT SELV OPLYSNINGER I TAL FRA ANKESTYRELSEN Flere af de oplysninger, der indgår som grundlag for statistikken om det frivillige sociale arbejde, er offentliggjort under Tal fra Ankestyrelsen på Ankestyrelsens hjemmeside: Statistik om frivilligt socialt arbejde. Her er det også muligt at hente data på kommuneniveau. BILAG l 21

22 BILAG 2 UDBETALT STØTTE, BLOKTILSKUD MED VIDERE 2013 Område Udbetalt 18-støtte i 1000 kr. Bloktilskud i 1000 kr. 18-støtte i procent af bloktilskud Øvrig støtte i 1000 kr. Indbyggere i 2013 Hele landet Region Hovedstaden København Frederiksberg Ballerup Brøndby Dragør Gentofte Gladsaxe Glostrup Herlev Albertslund Hvidovre Høje-Taastrup Lyngby-Taarbæk Rødovre Ishøj Tårnby Vallensbæk Furesø Allerød Fredensborg Helsingør Hillerød Hørsholm Rudersdal Egedal Frederikssund Halsnæs Gribskov Bornholms kommune l BILAG

23 Område Udbetalt 18-støtte i 1000 kr. Bloktilskud i 1000 kr. 18-støtte i procent af bloktilskud Øvrig støtte i 1000 kr. Indbyggere i Region Sjælland Greve Køge Roskilde Solrød Odsherred Holbæk Faxe Kalundborg Ringsted Slagelse Stevns Sorø Lejre Lolland Næstved Guldborgsund Vordingborg Område Udbetalt 18-støtte i 1000 kr. Bloktilskud i 1000 kr. 18-støtte i procent af bloktilskud Øvrig støtte i 1000 kr. Indbyggere i Region Syddanmark Middelfart Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Nyborg Odense Svendborg Nordfyn Langeland Ærø Haderslev Billund Sønderborg Tønder Esbjerg Fanø Varde Vejen Aabenraa Fredericia Kolding Vejle BILAG l 23

24 Område Udbetalt 18-støtte i 1000 kr. Bloktilskud i 1000 kr. 18-støtte i procent af bloktilskud Øvrig støtte i 1000 kr. Indbyggere i Region Midtjylland Horsens Herning Holstebro Lemvig Struer Syddjurs Norddjurs Favrskov Odder Randers Silkeborg Samsø Skanderborg Århus Ikast-Brande Ringkøbing-Skjern Hedensted Skive Viborg Område Udbetalt 18-støtte i 1000 kr. Bloktilskud i 1000 kr. 18-støtte i procent af bloktilskud Øvrig støtte i 1000 kr. Indbyggere i Region Nordjylland Morsø Thisted Brønderslev-Dronninglund Frederikshavn Vesthimmerland Læsø Rebild Mariagerfjord Jammerbugt Aalborg Hjørring l BILAG

25 BILAG 3 UDVIKLINGEN I UDBETALT STØTTE OG ANVENDTE TILSKUD I LØBENDE PRISER I tabellen nedenfor vises i løbende priser det materiale, der ligger til grund for rapportens tabel 2.1 om udbetalt støtte og statstilskud i perioden 2009 til Tabel 2.1 er opgjort i faste priser PL 2013, mens nedenstående opgørelse er i løbende priser. I 2013 udbetalte kommunerne 159,8 mio. kr. i støtte til det frivillige sociale arbejde efter servicelovens 18, hvilket i løbende priser var en stigning på 3,6 mio. kr. i forhold til Københavns og Frederiksberg kommuner udbetalte 20,1 mio. kr. i støtte, hvilket er et fald i forhold til 2012 på 2,6 mio. kr. De øvrige kommuner anvendte 139,7 mio. kr., som er en stigning på 6,2 mio. kr. i forhold til Kommunerne modtog i 2013 i alt 155,8 mio.kr. i bloktilskud fra staten til det frivillige arbejde. Kommunerne anvendte dermed 4 mio. kr. mere end de modtog i statstilskud, hvilket svarer til, at kommunerne samlet set anvendte 102,5 procent af bloktilskuddet. TABEL 3.3 Udviklingen i udbetalt støtte og modtaget statstilskud. Løbende priser. Mio.kr Alle kommuner (ekskl. København og Frederiksberg) Udbetalt 18-støtte 123,8 120,7 122,5 133,5 139,7 Modtaget i statstilskud 130,3 131,9 132,9 135,7 137,5 Merforbrug -6,5-11,2-10,4-2,2 2,2 Københavns og Frederiksberg kommuner Udbetalt 18-støtte 20,9 21, ,7 20,1 Modtaget i statstilskud 13,6 16, ,8 18,3 Merforbrug 7,3 5,4 5 4,9 1,8 I alt Udbetalt 18-støtte 144,7 142,5 144,5 156,2 159,8 Modtaget i statstilskud 143,9 148,4 149,9 153,5 155,8 Merforbrug 0,8-5,9-5,4 2,7 4 BILAG l 25

26 BILAG 4 INDBERETNINGSSKEMA OM FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE 2013 EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 18 Kommune: Kontaktperson: Telefonnummer: SPØRGSMÅL OM STØTTEN 1. OPLYS DET UDBETALTE STØTTEBELØB TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I KR. - JF. SERVICELOVENS 18: a. Regnskab HAR KOMMUNEN OVERFØRT EVENTUELLE UUDNYTTEDE 18-MIDLER FRA 2013 TIL 2014? Ja eller nej: Ja L Nej L 2.A HVIS JA I SPØRGSMÅL 2, HVILKET BELØB HAR KOMMUNEN OVERFØRT FRA 2013 TIL 2014? Beløbet i hele kr. 2.B HVIS JA I SPØRGSMÅL 2, HVAD ER ÅRSAGEN TIL AT KOMMUNEN HAR OVERFØRT UUDNYTTEDE 18-MIDLER FRA 2013 TIL 2014? Markér det eller de relevante felter a. Manglede ansøgninger, der opfyldte opstillede kriterier L b. Kvaliteten i ansøgningerne var ikke tilfredsstillende L c. Andet L Hvis markering i c. Andet, oplys hvad: 26 l BILAG

27 2.C HVAD ANVENDER KOMMUNEN DE UUDNYTTEDE 18-MIDLER TIL? Markér det eller de relevante felter a. Finansiering af frivilligcentre L b. Finansiering af frivilligkoordinator/frivilligsekretariat L c. Andet L Hvis markering i c. Andet beskriv kort hvad midlerne anvendes/påtænkes anvendt til: 3. HAR KOMMUNEN I 2013 STØTTET INDSATSER ELLER PROJEKTER MED ØKONOMISKE TILSKUD, HVOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE INDGÅR SOM EN SOCIAL INDSATS OVER FOR UDSATTE BORGERE? Der ønskes oplysninger om det samlede økonomiske tilskud udover den støtte, der er oplyst i spørgsmål 1 om støtte efter servicelovens 18. Tilskuddet kan fx omfatte økonomisk støtte til korterevarende projekter, bevillinger der løber over flere år eller støtte, der ydes under kommunens enkelte forvaltningsområder/driftsområder, men også økonomisk støtte til fx frivilligcentre. Der ønskes alene oplysninger om indsatser, hvor frivilligt socialt arbejde er involveret som del af aktiviteten/indsatsen. Ja eller nej: Ja L Nej L 3.A HVIS JA I SPØRGSMÅL 3, ANGIV DEN SAMLEDE STØTTE FOR ÅRET 2013: Hvis det præcise beløb ikke kendes, kan der anvendes et kvalificeret skøn Beløbet i hele kr. 3.B BESKRIV KORT HVILKE STØTTEDE AKTIVITETER, DER ER TALE OM: Beskrivelse af støttede aktiviteter: 4. HAR KOMMUNEN YDET ANDRE FORMER FOR STØTTE END KONTANT ØKONOMISK STØTTE I 2013 (FX STILLET LOKALER TIL RÅDIGHED)? Markér det relevante felt Ja eller nej: Ja L Nej L BILAG l 27

28 4.A HVIS JA TIL SPØRGSMÅL 4, OPLYS HVILKE ANDRE FORMER FOR STØTTE END KONTANT ØKONOMISK STØTTE, KOMMUNEN HAR YDET I 2013: Markér det eller de relevante felter a. Lokaler L b. Sekretærbistand L c. Støtte til annoncering L d. Konsulentbistand L e. Andet L Hvis markering i e. Andet, angiv hvilken: STØTTEN FORDELT PÅ FORENINGERNE 5. HVOR MANGE FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER MODTOG 18-STØTTE I 2013? Antal frivillige sociale foreninger 6. MÅLGRUPPERNE I DEN FRIVILLIGE INDSATS Oplys om det samlede antal foreninger inden for hver af de enkelte målgrupper og den udbetalte 18-støtte Antal foreninger og samlet støttebeløb a. Ældre b. Børn, unge og familier c. Kvinder eller mænd i krise d. Handicappede e. Misbrugere eller tidligere misbrugere f. Hjemløse g. Sindslidende h. Sygdomsgrupper i. Flygtninge/indvandrere 28 l BILAG

29 j. Ensomme k. Ofre for vold eller seksuelle overgreb l. Pårørende til ovennævnte grupper m. Andre Hvis oplysning i m. Andre, angiv hvem: 7. I HVILKET OMFANG HAR AKTIVITETERNE TIDLIGERE FÅET STØTTE VIA 18: Kendes den præcise procentfordeling ikke, kan der anvendes et kvalificeret skøn a. Aktiviteter, der ikke tidligere har fået støtte b. Aktiviteter, der tidligere har fået støtte I alt (a+b)=100 pct HVIS KOMMUNEN HAR UDPEGET EN SÆRLIG KONTAKTPERSON TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE, OPLYS NAVN OG PÅ KONTAKTPERSON: Kontaktperson: E- mail: 9. INDSAMLER KOMMUNEN SYSTEMATISK INFORMATION OM, HVILKE AKTIVITETER DER FAKTISK GENNEMFØRES FOR DE BEVILLIGEDE 18-MIDLER? Markér det relevante felt Ja eller nej: Ja L Nej L 9.A INDSAMLER KOMMUNEN SYSTEMATISK DOKUMENTATION FOR BL.A. AT PÅSE, OM 18-MIDLERNE ANVENDES I OVERENSSTEMMELSE MED DE ANSØGNINGER, HVOREFTER MIDLERNE ER BEVILLIGET? Ja eller nej: Ja L Nej L EVENTUELLE BEMÆRKNINGER TIL BESVARELSEN AF SKEMAET KAN NOTERES HER: BILAG l 29

30 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens kanal København K 30 STØTTEN TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE l

DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER

DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER 18-REDEGØRELSEN DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER En kvantitativ analyse af kommunernes fordeling af 18-midler - udarbejdet af Ankestyrelsen KOLOFON 18-redegørelsen Udgivet af

Læs mere

DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER

DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER 18-REDEGØRELSEN DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER En kvantitativ analyse af kommunernes fordeling af 18-midler - udarbejdet af Ankestyrelsen KOLOFON Udgivet af Social-, Børne-

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

18 Redegørelsen 2015 Det Kommunale Samarbejde Med Frivillige Sociale Foreninger

18 Redegørelsen 2015 Det Kommunale Samarbejde Med Frivillige Sociale Foreninger 18 Redegørelsen 2015 Det Kommunale Samarbejde Med Frivillige Sociale Foreninger 1 Resumé... 1 2 Støtten til det frivillige sociale arbejde... 3 2.1 Udbetalt 18-støtte og statstilskud 2011-2015... 3 2.2

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Kommunalbestyrelsesmedlemmer. December 2012. Redegørelse for 18-støtte til frivilligt socialt arbejde i 2011

Kommunalbestyrelsesmedlemmer. December 2012. Redegørelse for 18-støtte til frivilligt socialt arbejde i 2011 Ministeren, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2012-2448 Kommunalbestyrelsesmedlemmer December 2012 Redegørelse for 18-støtte til frivilligt socialt

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde 2012

Frivilligt socialt arbejde 2012 Side 1 af 12 Frivilligt socialt arbejde 2012 efter Lov om social service 18 Kommune:.. Kontaktperson: Telefonnummer: E-mail: Indberettes på www.ast.dk Indberetning til undersøgelser/statistikker senest

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim.

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim. Tove Have Fra: Bjarne Simonsen Sendt: 6. oktober 2015 10:48 Til: borgerservice@kk.dk; albertslund@albertslund.dk; kommunen@alleroed.dk; assens@assens.dk; balkom@balk.dk; kommunen@billund.dk;

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere