DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER"

Transkript

1 18-REDEGØRELSEN DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER En kvantitativ analyse af kommunernes fordeling af 18-midler - udarbejdet af Ankestyrelsen

2 KOLOFON 18-redegørelsen Udgivet af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, december 2014 Redaktion: Ankestyrelsen ISBN.: Layout: Skabertrang Silkeborg Bogtryk Publikationen findes kun i en elektronisk udgave.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ 4 2 STØTTEN TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE UDBETALT 18-STØTTE OG STATSTILSKUD FORSKEL MELLEM KOMMUNERNE UDVIKLINGEN I DEN UDBETALTE STØTTE UUDNYTTEDE 18-MIDLER ANDEN ØKONOMISK STØTTE 13 3 DE STØTTEDE FRIVILLIGE AKTIVITETER OG FORENINGER MÅLGRUPPER FOR AKTIVITETERNE DEN GENNEMSNITLIGE ØKONOMISKE STØTTE TIL FRIVILLIGE AKTIVITETER, 18 FORENINGER OG ORGANISATIONER 3.3 HAR PROJEKTERNE TIDLIGERE MODTAGET STØTTE EFTER 18? KOMMUNERNES ANVENDELSE AF DOKUMENTATION 19 * BILAG 20 BILAG 1 STATISTIKKENS BAGGRUND OG METODE 21 BILAG 2 UDBETALT STØTTE, BLOKTILSKUD MED VIDERE BILAG 3 UDVIKLINGEN I UDBETALT STØTTE OG ANVENDTE TILSKUD I LØBENDE PRISER BILAG 4 INDBERETNINGSSKEMA OM FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE 2013 EFTER 26 LOV OM SOCIAL SERVICE 18

4 1 RESUMÉ 18-redegørelsen er Ankestyrelsens årlige status for kommunernes støtte til det frivillige sociale arbejde. Det frivillige sociale arbejde i kommunerne omfatter en lang række foreningsbårne aktiviteter for ældre, socialt udsatte børn og voksne, psykisk syge og handicappede med videre. Kommunerne kan støtte den frivillige indsats på flere måder. Kommunerne kan efter servicelovens 18 yde direkte økonomisk støtte til det frivillige sociale arbejde. Herudover støtter de fleste kommuner den frivillige indsats med anden økonomisk støtte fx støtte til frivilligcentre eller projekter og arrangementer, der vedrører bestemte forvaltningsområder. Endelig støtter hovedparten af kommunerne det frivillige sociale arbejde med andre former for støtte end økonomisk tilskud fx lokaler eller hjælp til sekretariatsbistand og annoncering.

5 KOMMUNERNE UDBETALTE I 2013 MERE I 18-STØTTE END DE MODTOG I BLOKTILSKUD FRA STATEN Staten udbetalte i 2013 via bloktilskuddet 155,8 mio. kr. til kommunerne til brug for det frivillige sociale arbejde. Der er ikke noget lovkrav om, at kommunerne præcist skal anvende dette tilskud til det frivillige sociale arbejde, men med 18-redegørelsen følges der årligt op på, hvor meget kommunerne har brugt på området. I 2013 udbetalte kommunerne samlet set 159,8 mio. kr. svarende til 4 mio. kr. mere, end de modtog via bloktilskuddet. Af det samlede antal kommuner har knap 40 procent udbetalt mere i 18-støtte, end de modtog i bloktilskud. Det er andet år i træk, at kommunerne samlet anvender mere på det frivillige sociale område, end der er udbetalt via bloktilskuddet. KOMMUNERNE UDBETALTE 76,2 MIO. KR. I ANDEN ØKONOMISK STØTTE Kommunerne udbetalte derudover i alt 76,2 mio. kr. til frivillige aktiviteter i anden økonomisk støtte end den, de udbetalte i henhold til servicelovens 18. FIGUR 1.1 Statstilskud og udbetalt støtte efter 18, (faste priser 2013-niveau). 9 UD AF 10 KOMMUNER STØTTER OGSÅ DET FRI- VILLIGE SOCIALE ARBEJDE PÅ ANDEN MÅDE Ni ud af ti kommuner ydede desuden andre former for støtte end direkte økonomisk støtte. Det kan fx være adgang til brug af lokaler, hjælp til sekretariatsbistand, annoncering og konsulentbistand. DEN FRIVILLIGE INDSATS RETTER SIG OFTEST MOD ÆLDRE Kommunerne støttede i alt frivillige sociale aktiviteter i 2013, heraf var ældre målgruppen for 35 procent af aktiviteterne, sygdomsgrupper udgjorde 16 procent af de støttede aktiviteter, og 12 procent af aktiviteterne var målrettet børn, unge og familier. Derudover blev der også givet støtte til aktiviteter for sindslidende, flygtninge og indvandrere med videre FORENINGER MODTOG HVER I GENNEMSNIT KNAP KR. I gennemsnit modtog de foreninger, der modtog støtte til en eller flere aktiviteter, knap kr. i støtte i 2013, hvilket er en stigning i forhold til Kommunerne støttede i høj grad foreninger, som også tidligere har modtaget støtte. I 2013 havde knap 83 procent af de støttede foreninger også tidligere modtaget støtte Udbetalt 18-støtte Modtaget i statstilskud LOV OM SOCIAL SERVICE 18. Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Stk. 3. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse. Stk. 4. Socialministeren fastsætter retningslinjer for kommunalbestyrelsens indsendelse af redegørelser om den lokale udvikling i det frivillige sociale arbejde og retningslinjer for den centrale opfølgning. RESUMÉ l 5

6 2 STØTTEN TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE Staten udbetaler hvert år, via det kommunale bloktilskud, et tilskud til det frivillige sociale arbejde i kommunerne. Kommunernes opgave er blandt andet at samarbejde med de frivillige sociale foreninger og at medvirke til at støtte og styrke det lokale frivillige sociale arbejde. I lovgivningen er der ikke krav om, hvor stort et beløb kommunerne skal udbetale. Mange kommuner supplerer støtten til det frivillige sociale arbejde via andre regler end servicelovens 18. Ud over støtte efter servicelovens 18 yder 63 procent af kommunerne økonomisk støtte til indsatser eller projekter, hvor den frivillige indsats indgår som del af aktiviteterne. Endelig yder 90 procent af kommunerne andre former for støtte end økonomisk støtte. Det kan være hjælp til lokaler, sekretariatsbistand, konsulentbistand, annoncering eller lignende.

7 2.1 UDBETALT 18-STØTTE OG STATSTILSKUD I 2013 udbetalte kommunerne 159,8 mio. kr. i støtte til det frivillige sociale arbejde efter servicelovens 18, hvilket er 4 mio. kr. mere, end de modtog fra staten, og 1,3 mio. kr. mere end der blev udbetalt i 2012, jf. tabel 2.1. Københavns og Frederiksberg kommuner udbetalte 20,1 mio. kr. i støtte, svarende til knap 13 procent af den samlede udbetalte støtte i Landets øvrige kommuner udbetalte tilsammen 139,7 mio. kr. TABEL 2.1 Udviklingen i udbetalt 18-støtte og modtaget statstilskud i mio. kr. PL Alle kommuner (ekskl. København og Frederiksberg) Udbetalt 18-støtte 134,1 126,8 127,3 135,5 139,7 Modtaget i statstilskud 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 Merforbrug -3,4-10,7-10,2-2,0 2,2 Københavns og Frederiksberg kommuner Udbetalt 18-støtte 22,6 23,0 22,8 23,0 20,1 Modtaget i statstilskud 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 Merforbrug 4,3 4,7 4,5 4,7 1,8 I alt Udbetalt 18-støtte 156,7 149,6 150,2 158,5 159,8 Modtaget i statstilskud 155,8 155,8 155,8 155,8 155,8 Merforbrug 0,9-6,2-5,6 2,7 4,0 Note: Tabellen viser udviklingen i bloktilskuddet og den udbetalte støtte fra 2009 til 2013 i faste priser. Støttebeløbet til det frivillige sociale arbejde er PL-reguleret i forhold til udviklingen i modtaget statstilskud. Grundlaget de faktiske beløb der ligger til grund for beregningen kan ses i bilag 3. Grundet afrundinger er I alt ikke altid summen af de to øvrige. 2.2 FORSKEL MELLEM KOMMUNERNE Der var i 2013 relativt store forskelle på, hvor meget de enkelte kommuner udbetalte i tilskud til det frivillige sociale arbejde pr. indbygger. Dette har også været tilfældet i de foregående år. I 2013 varierede 18-støtten fra knap 64 kr. pr. indbygger i den kommune, der udbetalte mest, til lidt under 6 kr. pr. indbygger i den kommune, der udbetalte mindst til foreningerne, jf. kort 2.1. Kommunerne i Region Syddanmark støttede i gennemsnit med 35 kr. pr. indbygger, hvilket er det højeste beløb blandt landets fem regioner. I Region Midtjylland støttede kommunerne i gennemsnit med lidt over 33 kr., kommunerne i Region Nordjylland og Region Sjælland støttede i gennemsnit med henholdsvis 27 kr. og 24 kr. pr. indbygger, mens kommunerne i Region Hovedstaden i gennemsnit udbetalte knap 24 kr. pr. indbygger til det frivillige sociale arbejde. STØTTEN TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE l 7

8 KORT støtte til det frivillige sociale arbejde i 2013 pr. indbygger. STØTTE PR. INDBYGGER Under 15 kr kr kr. 35 kr. og derover NORDFYN 8 l STØTTEN TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE

9 2.3 UDVIKLINGEN I DEN UDBETALTE STØTTE 37 procent af kommunerne udbetalte mere til det frivillige sociale arbejde i 2013, end de modtog via bloktilskuddet, jf. tabel 2.2. TABEL 2.2 Kommunernes udbetalte 18-støtte, som andel af statstilskuddet Kommuner i procent der anvender: Under 25 procent procent procent procent Over 100 procent I alt STØTTEN TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE l 9

10 KORT 2.2 Vækst eller fald 18 støtte i procent af bloktilskud ÆNDRING I % AF BLOKTILSKUD Stigning over 10 procent Stigning 0-10 procent Fald 0-10 procent Fald over 10 procent NORDFYN 10 l STØTTEN TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE

11 18-STØTTE I STØRRE OG MINDRE KOMMUNER Der er en tendens til, at de største kommuner udbetaler mest i 18-støtte. De 7 største kommuner med over indbyggere anvendte i 2013 i gennemsnit 131 procent af bloktilskuddet, hvorimod de kommuner, der havde under indbyggere i gennemsnit udbetalte 78 procent af bloktilskuddet. For landet som helhed udbetalte kommunerne 103 procent af det tilskud, de modtog fra staten til 18-støtte, til foreningerne, jf. tabel 2.3. TABEL 2.3 Udbetalt 18-støtte og modtaget bloktilskud i Fordelt på kommunestørrelse målt i antal indbyggere. Antal indbyggere pr. kommune Antal kommuner 18-støtte i kr. pr. kommune Bloktilskud i kr. pr. kommune 18 støtte i pct. af tilskud (gennemsnit) og derover Under Hele landet UUDNYTTEDE 18-MIDLER Som tidligere anført er der ikke noget lovkrav om, hvor mange midler kommunerne skal anvende på det frivillige sociale arbejde, og det er således kommunerne selv der afgør, hvorledes eventuelle ikke udnyttede budgetbeløb skal anvendes. 42 kommuner har oplyst, at de har overført uudnyttede 18 midler fra 2013 til Dette svarer stort set til billedet i 2012, jf. figur 2.1. FIGUR 2.1 Har kommunerne overført uudnyttede 18-midler? Ja - har overført 18-midler Nej - har ikke overført 18-midler STØTTEN TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE l 11

12 Hovedparten af de kommuner, der har overført 18-midler fra 2013 til 2014, er mindre kommuner. En væsentlig årsag til, at kommunerne overfører uudnyttede 18-midler til 2014, er, at kommunerne ikke har modtaget nok ansøgninger, der opfylder de opstillede kriterier for at modtage støtte. Ligeledes er det kommunernes vurdering, at kvaliteten i en række af ansøgningerne ikke har været tilfredsstillende, jf. tabel 2.4. Herudover er der mange kommuner, der har overført 18-midler til 2014, fordi projekter i 2013 er blevet forsinket, eller foreningerne har tilbagebetalt midler på grund af mindre forbrug. Derudover er det i flere kommuner fast praksis at gemme en såkaldt akutpulje eller restpulje, der kan søges løbende hele året både til nye initiativer og til akut opståede behov. Kommuner, der har denne praksis, får ikke altid brugt bevillingen fuldt ud. De afsatte midler, der ikke anvendes, overføres som hovedregel til det efterfølgende år. TABEL 2.4 Årsager til at kommunen har overført uudnyttede 18-midler Manglende ansøgninger, der opfylder opstillede kriterier Kvaliteten i ansøgningerne var ikke tilfredsstillende Andet I alt Note: Kategorien Andet dækker over en relativt bred vifte af årsager, fx Foreninger havde søgt midler til aktiviteter der lå udenfor tildelingsrammerne og Resterende projekter var for dyre i forhold til restbeløb. Stort set alle de kommuner, der har overført uudnyttede 18-midler til 2014, oplyser, at midlerne påtænkes anvendt til frivilligt socialt arbejde, jf. tabel 2.5. Ud over at bidrage til næste års pulje, er der nogle kommuner, der påtænker at vægte særlige indsatser eller udviklingsprojekter i relation til den frivillige sociale indsats i det kommende år. Enkelte kommuner vælger også at anvende de overførte midler til etablering af fx et frivilligsekretariat eller til finansiering af driften af kommunens frivilligcenter. TABEL 2.5 Hvad anvender kommunen de overførte uudnyttede 18-midler til? 2013 Finansiering af frivilligcentre 9 Finansiering af frivilligkoordinator/ frivilligsekretariat Andet 87 4 I alt 100 Note: Kategorien Andet dækker over en relativt bred vifte af anvendelser, fx Udvikling af det aktive medborgerskab, både det frivillige, sociale arbejde som det generelle medborgerskab og Udviklingspulje, som har til formål at støtte nye initiativer og aktiviteter indenfor frivilligt socialt arbejde. 12 l STØTTEN TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE

13 2.5 ANDEN ØKONOMISK STØTTE Kommunerne har også indsendt oplysninger om den samlede økonomiske støtte, der ydes ud over støtte efter servicelovens 18. Det kan fx være økonomisk støtte til korterevarende projekter, bevillinger, der løber over flere år, eller støtte, der ydes under kommunens enkelte forvaltningsområder eller driftsområder. Det er et krav, at det frivillige sociale arbejde er en væsentlig del af aktiviteten eller indsatsen. Kommunerne har samlet set udbetalt cirka 76 mio. kr. i støtte udover 18-støtten i Det svarer til, at hver kommune, der udbetalte denne form for støtte, i gennemsnit udbetalte 1,2 mio. kr. til den frivillige sociale indsats ud over 18-støtten, jf. tabel 2.6. TABEL 2.6 Har kommunen i 2013 støttet indsatser eller aktiviteter økonomisk, hvor den frivillige sociale indsats indgår som en væsentlig del af aktiviteterne? Antal Mio. kr. Gns. pr. kommune mio. kr. Ja ,2 1,2 Nej I alt ,2 0,8 Note: Tabellen viser økonomiske tilskud udover den støtte, der er oplyst om i tabel 2.1 om støtte efter servicelovens 18. Bilag 2 indeholder en kommunefordelt oversigt over de økonomiske tilskud udover 18-støtten. Det samlede støttebeløb på cirka 76 mio. kr. er et fald i forhold til 2012, hvor der samlet blev udebetalt 81,9 mio. kr. i anden økonomisk støtte end 18-støtte. INDSATSER OG AKTIVITETER DER MODTAGER ANDEN ØKONOMISK STØTTE END 18-STØTTE De indsatser og aktiviteter, som kommunerne støtter ud over servicelovens 18, og hvor den frivillige sociale indsats indgår som et væsentlig element, dækker en række områder. Nogle af disse indsatser og aktiviteter vil i nogle kommuner også kunne være omfattet af støtten efter servicelovens 18. Det er økonomisk støtte til fx: SOCIALE CAFÉER OG VÆRESTEDER: Aktivitets- og væresteder Varmestuer og caféer Brugerstyrede aktivitetscentre Medborgerhuse Drift og støtte til frivilligsteder Tilskud til kvindekrisecentre Seniorhuse og tilskud til forskellige senioraktiviteter Driftsstøtte til væresteder for voksne udsatte Støtte til ældre- og handicapforeninger Sociale projekter og tilbud for ældre, sindslidende, misbrugere og hjemløse Klubordninger for psykisk udsatte Løn og husleje i forbindelse med selvhjælp Samarbejde med familier og institutioner om primært børn med psykiske lidelser SUNDHEDS- OG OMSORGSPROJEKTER: Sundhedsfremmende projekter og samarbejde med blandt andet patientforeninger Bedre psykiatri Tilskud til hospice Omsorgsprojekter og aktiviteter for ensomme, socialt udsatte, ældre og handicappede STØTTEN TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE l 13

14 Rådgivning og hjælp til personer udsat for seksuelt misbrug og vold Støtte til organisationer, der udfører frivilligt socialt arbejde i relation til udsatte børn og voksne, hvor årsagerne er misbrug, ensomhed og sygdom Partnerskabsaftale om senioridræt Idræt for socialt udsatte, frivillig motionsven-ordning, sport for overvægtige børn Busture for pensionister med svære handicaps Motion og caféaktiviteter for kræftramte BYDELSPROJEKTER OG BOLIGSOCIALE INDSATSER: Boligsociale integrationsprojekter Integrationsarbejde i form af lektiehjælp med videre Aktivitetscentre blandt andet for ældre, ældreklubber Projekter om genhusning af hjemløse Venneforeninger Brugerråd Projekt sundhed og trivsel i boligområder FRIVILLIGCENTRE OG KOORDINATORER MED VIDERE: Oprettelse og drift af frivilligcentre Lokaler og aktiviteter Løn til frivilligkoordinatorer samt deltidsansatte ANDET: Etablering af netværk Støtte til selvhjælp Rådgivning og vejledning Madklub for socialt udsatte Mentorordning for unge Pårørendegrupper i psykiatrien Bilag 2 indeholder en kommunefordelt oversigt over udbetaling af 18-støtte. Derudover indgår også en oversigt over de kommuner, der har oplyst det samlede økonomiske støttebeløb i 2013, der ligger ud over 18-støtten. LOKALER, SEKRETARIATSBISTAND OG ANDEN IKKE ØKONOMISK HJÆLP 9 ud af 10 kommuner ydede i 2013 anden støtte end økonomisk støtte; fx til lokaler, sekretariatsbistand, annoncering, konsulentbistand og andet. Andelen af kommuner, der ydede anden støtte end økonomisk støtte, har været stigende siden 2009, jf. tabel 2.7. TABEL 2.7 Har kommunen ydet andre former for støtte end kontant støtte? Ja Nej I alt Den mest anvendte form for anden støtte end økonomisk støtte er tildeling af lokaler til frivillige foreninger, jf. tabel STØTTEN TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE l

15 TABEL 2.8 Andre former for støtte end økonomisk støtte Lokaler Sekretærbistand Støtte til annoncering Konsulentbistand Andet Note: 28 procent af kommunerne har under kategorien Andet oplyst, at de har ydet støtte til fx Råd, vejledning, information med videre, Udlån af bærbare pc er, Opbygning af hjemmeside med videre. Denne andel er steget i forhold til Det fremgår af tabel 2.8, at andelen af kommuner, der i 2013 ydede hjælp til lokaler samt konsulentbistand, er faldet marginalt i forhold til Samtidig ses en mindre stigning i andelen af kommuner, der yder støtte til annoncering og sekretærbistand med videre. Den ikke-økonomiske støtte går til aktiviteter og indsatser, hvor den frivillige sociale indsats indgår som et væsentligt element. Der er flere kommuner, der støtter den lokale frivillige sociale indsats via fagdage, åbent hus-arrangementer, frivilligmesser, konferencer samt kompetenceudvikling og kurser for frivillige. Mange kommuner tilbyder rådgivning, bistand samt konsulent- og sekretariatsbistand til frivillige foreninger og organisationer. Nogle kommuner fremhæver, at de har ansat frivilligkonsulenter. Derudover hjælper flere kommuner med trykning af materiale, markedsføring, PR med videre, der synliggør og informerer om foreningerne og organisationerne. STØTTEN TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE l 15

16 3 DE STØTTEDE FRIVILLIGE AKTIVITETER OG FORENINGER Kommunerne har oplyst, at de i 2013 samlet har støttet frivillige foreninger og frivillige sociale aktiviteter med 18-midler. Det er en stigning i forhold til 2012, hvor kommunerne støttede foreninger og aktiviteter. 16 l STØTTEN TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE

17 3.1 MÅLGRUPPER FOR AKTIVITETERNE 35 procent af samtlige aktiviteter rettede sig i 2013 mod målgruppen af ældre, mens sygdomsgrupper og børn, unge og familie var målgruppen for henholdsvis 16 procent og 12 procent af det samlede antal aktiviteter. En mindre del af aktiviteterne rettede sig mod mere specifikke målgrupper, fx kvinder eller mænd i krise, personer med et nuværende eller tidligere misbrug, hjemløse, sindslidende, ensomme, flygtninge/indvandrere, ofre for vold eller seksuelle overgreb samt pårørende til de nævnte grupper. De bevillinger, hvor kommunerne har indsendt oplysninger om antal samt målgrupper for de frivillige aktiviteter, beløb sig til i alt 136,3 mio. kr. Dette svarer til mere end 85 procent af den samlede udbetalte støtte i 2013, jf. tabel 3.1. TABEL 3.1 Målgrupper for de kommunalt støttede frivillige aktiviteter i 2013 Antal Samlet støttebeløb Mio.kr. af samlet støtte Ældre ,5 21 Børn, unge og familier ,5 11 Kvinder eller mænd i krise ,8 3 Handicappede ,3 5 Misbrugere eller tidligere misbrugere ,7 7 Hjemløse ,5 2 Sindslidende ,1 7 Sygdomsgrupper ,1 7 Flygtninge og indvandrere ,5 7 Ensomme ,4 2 Ofre for vold eller seksuelle overgreb ,4 3 Pårørende til ovennævnte grupper ,3 1 Andre ,2 24 I alt ,3 100 Note: Kategorien Andre dækker over fx boligsociale caféer, bisiddergrupper, genbrugsbutikker, generelle sociale organisationer, frivilligcentre, frivillighedsformidlinger, selvhjælpsgrupper samt aktivitetshuse, væresteder og sociale caféer. Kommunerne gav i støtte til en række forskellige frivillige foreninger, organisationer og projekter, herunder Dansk Røde Kors, Frelsens Hær, Kirkens Korshær, boligforeninger, diabetesforeninger, genbrugsforretninger med humanitært formål, natteravnene og motion- og sundhedsprojekter samt enkeltstående arrangementer som frivilligdage, kulturweekender med videre. Kommunernes oplysninger tegner et billede af en bred og mangfoldig frivillig indsats, der retter sig mod mange forskellige målgrupper. DE STØTTEDE FRIVILLIGE AKTIVITETER OG FORENINGER l 17

18 3.2 DEN GENNEMSNITLIGE ØKONOMISKE STØTTE TIL FRIVILLIGE AKTIVITETER, FORENINGER OG ORGANISATIONER I gennemsnit modtog den enkelte forening/organisation i kr. i støtte pr. bevilling, jf. figur 3.1. Det er en stigning i forhold til 2012, hvor den gennemsnitlige støtte pr. bevilling var kr. De foreninger, der modtog støtte til en eller flere aktiviteter, modtog i gennemsnit kr. i støtte i FIGUR 3.1 Den gennemsnitlige bevilling til frivillige foreninger fordelt efter målgrupper Andre Pårørende til ovennævnte grupper Ofre for vold eller seksuelle overgreb Ensomme Flygtninge / indvandrere Sygdomsgrupper Sindslidende Hjemløse Misbrugere eller tidligere misbrugere Handicappede Kvinder eller mænd i krise Børn, unge og familier Ældre Gennemsnit i alt Note: Kategorien Andre dækker over fx boligsociale caféer, bisiddergrupper, genbrugsbutikker med videre. Det fremgår af figur 3.1, at aktiviteter, der retter sig mod ofre for vold eller seksuelle overgreb, i gennemsnit modtog cirka kr. i støtte og derved modtog mest støtte. Herefter følger aktiviteter, der retter sig mod hjemløse samt misbrugere og tidligere misbrugere, der modtog mellem cirka kr. og cirka kr. 18 l DE STØTTEDE FRIVILLIGE AKTIVITETER OG FORENINGER

19 3.3 HAR PROJEKTERNE TIDLIGERE MODTAGET STØTTE EFTER 18? Det fremgår af tabel 3.2, at de fleste af de foreninger, der har modtaget 18-støtte i 2013, er gengangere fra tidligere år. I 2013 havde 83 procent af de foreninger, der modtog støtte, også fået støtte tidligere. Denne tendens kan også findes i tidligere år, jf. tabel 3.2. TABEL 3.2 Andel af foreninger der tidligere har modtaget 18-midler Har tidligere modtaget 18-midler Har ikke tidligere modtaget 18-mdler I alt KOMMUNERNES ANVENDELSE AF DOKUMENTATION Næsten 70 procent af kommunerne indsamler systematisk information om, hvilke aktiviteter der gennemføres for de bevilgede 18-midler, og mere end 75 procent af kommunerne indsamler systematisk dokumentation for blandt andet at sikre, at 18-midlerne anvendes i overensstemmelse med den ansøgning, som har dannet grundlag for bevillingen. DE STØTTEDE FRIVILLIGE AKTIVITETER OG FORENINGER l 19

20 * BILAG 20 l DE STØTTEDE FRIVILLIGE FORENINGER

21 BILAG 1 STATISTIKKENS BAGGRUND OG METODE BAGGRUND OG METODE Efter aftale med Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har Ankestyrelsen oprettet en statistik om det frivillige sociale arbejde, der erstatter de tidligere årligt tilbagevendende survey-undersøgelser. Den primære baggrund for etableringen af statistikken er, at de oplysninger om det frivillige sociale arbejde, som Ankestyrelsen siden 2010 har skullet indsamle, i det væsentligste er basisoplysninger om ressourcer, herunder økonomi. Disse spørgsmål har været tilbagevendende i de senere år, og det forventes, at de skal gentages for at gøre det muligt at følge udviklingen i støtten til det frivillige sociale arbejde over tid. Rammerne for 18-statistikken er fastsat af en arbejdsgruppe bestående af Frivilligrådet, KL samt Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. De indhentede data er indsamlet på baggrund af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse. SPØRGESKEMAET Ankestyrelsen udsendte i april 2014 et spørgeskema til landets kommuner. Herefter er de kommuner, der ikke overholdt svarfristen, blevet rykket for oplysninger både via og ved telefoniske henvendelser. De sidste besvarelser er sendt til Ankestyrelsen i august Undersøgelsen indeholder svar fra 98 kommuner og besvarelsesprocenten er derfor 100 procent Det er ikke alle kommuner, der har besvaret samtlige spørgsmål, og det er heller ikke alle kommuner, der nødvendigvis skal besvare samtlige spørgsmål. Derfor kan antallet af svarkommuner variere i rapportens tabeller og figurer. Antallet af besvarelser kan aflæses i forbindelse med de enkelte tabeller med videre. I nogle af tabellerne har decimalafrundinger medført, at procenten ikke summer til 100. UDGIFTERNE TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE Undersøgelsen beskriver blandt andet kommunernes tilskud til det frivillige sociale arbejde. For at verificere oplysningerne har vi sendt individuelle e- mails til de kommuner, hvor Danmarks Statistiks opgørelse over udgifterne til frivilligt socialt arbejde i 2013 varierede mest i forhold til de oplysninger Ankestyrelsen har modtaget. I nogle tilfælde har Ankestyrelsen også rettet telefonisk henvendelse, især med henblik på at korrigere økonomioplysningerne om 18-støtten. Derudover har Ankestyrelsen rettet henvendelse til de kommuner, hvor støtten til det frivillige sociale arbejde er ændret væsentligt fra 2012 til Der har været tale om kommuner, hvor støtten er oplyst at være faldet eller steget betydeligt. Henvendelserne er sket for at verificere oplysningerne og har omfattet cirka 15 procent af kommunerne. De kommunefordelte opgørelser over støtten til det frivillige sociale arbejde i 2013 fremgår af kort 1 og bilag 2. Ved sammenligning af de enkelte kommuners støtte til det frivillige sociale arbejde i bilag 2 skal der gøres opmærksom på, at retningslinjerne for kontering af udgifterne til frivilligt socialt arbejde rummer en vis frihed for kommunerne. Kommunerne kan således vælge at opføre udgifterne til fx frivilligcentre under konto , hvilket vil sige frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18, eller de kan vælge at placere udgifterne på andre konti, hvor det lokalt findes mest hensigtsmæssigt. Det betyder, at den direkte sammenligning af kommunernes støtte til det frivillige sociale arbejde efter servicelovens 18 må tages med denne form for forbehold. Omkring halvdelen af kommunerne har fx et eller flere frivilligcentre i kommunen, hvor konteringen således kan variere. DE STØTTEDE FORENINGER Kommunerne har oplyst om frivillige sociale foreninger samt fordelingen med hensyn til målgrupper af den 18-støtte de modtog i Det skønnes, at de frivillige aktiviteter, som kommunerne har oplyst om, udgør mere end 85 procent af det samlede antal støttede aktiviteter. De aktiviteter, som kommunerne har belyst med hensyn til blandt andet målgrupper, vurderes at være et tilstrækkeligt grundlag for at give et retvisende billede af fordelingen af støtten mellem de forskellige målgrupper. HENT SELV OPLYSNINGER I TAL FRA ANKESTYRELSEN Flere af de oplysninger, der indgår som grundlag for statistikken om det frivillige sociale arbejde, er offentliggjort under Tal fra Ankestyrelsen på Ankestyrelsens hjemmeside: Statistik om frivilligt socialt arbejde. Her er det også muligt at hente data på kommuneniveau. BILAG l 21

22 BILAG 2 UDBETALT STØTTE, BLOKTILSKUD MED VIDERE 2013 Område Udbetalt 18-støtte i 1000 kr. Bloktilskud i 1000 kr. 18-støtte i procent af bloktilskud Øvrig støtte i 1000 kr. Indbyggere i 2013 Hele landet Region Hovedstaden København Frederiksberg Ballerup Brøndby Dragør Gentofte Gladsaxe Glostrup Herlev Albertslund Hvidovre Høje-Taastrup Lyngby-Taarbæk Rødovre Ishøj Tårnby Vallensbæk Furesø Allerød Fredensborg Helsingør Hillerød Hørsholm Rudersdal Egedal Frederikssund Halsnæs Gribskov Bornholms kommune l BILAG

23 Område Udbetalt 18-støtte i 1000 kr. Bloktilskud i 1000 kr. 18-støtte i procent af bloktilskud Øvrig støtte i 1000 kr. Indbyggere i Region Sjælland Greve Køge Roskilde Solrød Odsherred Holbæk Faxe Kalundborg Ringsted Slagelse Stevns Sorø Lejre Lolland Næstved Guldborgsund Vordingborg Område Udbetalt 18-støtte i 1000 kr. Bloktilskud i 1000 kr. 18-støtte i procent af bloktilskud Øvrig støtte i 1000 kr. Indbyggere i Region Syddanmark Middelfart Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Nyborg Odense Svendborg Nordfyn Langeland Ærø Haderslev Billund Sønderborg Tønder Esbjerg Fanø Varde Vejen Aabenraa Fredericia Kolding Vejle BILAG l 23

24 Område Udbetalt 18-støtte i 1000 kr. Bloktilskud i 1000 kr. 18-støtte i procent af bloktilskud Øvrig støtte i 1000 kr. Indbyggere i Region Midtjylland Horsens Herning Holstebro Lemvig Struer Syddjurs Norddjurs Favrskov Odder Randers Silkeborg Samsø Skanderborg Århus Ikast-Brande Ringkøbing-Skjern Hedensted Skive Viborg Område Udbetalt 18-støtte i 1000 kr. Bloktilskud i 1000 kr. 18-støtte i procent af bloktilskud Øvrig støtte i 1000 kr. Indbyggere i Region Nordjylland Morsø Thisted Brønderslev-Dronninglund Frederikshavn Vesthimmerland Læsø Rebild Mariagerfjord Jammerbugt Aalborg Hjørring l BILAG

25 BILAG 3 UDVIKLINGEN I UDBETALT STØTTE OG ANVENDTE TILSKUD I LØBENDE PRISER I tabellen nedenfor vises i løbende priser det materiale, der ligger til grund for rapportens tabel 2.1 om udbetalt støtte og statstilskud i perioden 2009 til Tabel 2.1 er opgjort i faste priser PL 2013, mens nedenstående opgørelse er i løbende priser. I 2013 udbetalte kommunerne 159,8 mio. kr. i støtte til det frivillige sociale arbejde efter servicelovens 18, hvilket i løbende priser var en stigning på 3,6 mio. kr. i forhold til Københavns og Frederiksberg kommuner udbetalte 20,1 mio. kr. i støtte, hvilket er et fald i forhold til 2012 på 2,6 mio. kr. De øvrige kommuner anvendte 139,7 mio. kr., som er en stigning på 6,2 mio. kr. i forhold til Kommunerne modtog i 2013 i alt 155,8 mio.kr. i bloktilskud fra staten til det frivillige arbejde. Kommunerne anvendte dermed 4 mio. kr. mere end de modtog i statstilskud, hvilket svarer til, at kommunerne samlet set anvendte 102,5 procent af bloktilskuddet. TABEL 3.3 Udviklingen i udbetalt støtte og modtaget statstilskud. Løbende priser. Mio.kr Alle kommuner (ekskl. København og Frederiksberg) Udbetalt 18-støtte 123,8 120,7 122,5 133,5 139,7 Modtaget i statstilskud 130,3 131,9 132,9 135,7 137,5 Merforbrug -6,5-11,2-10,4-2,2 2,2 Københavns og Frederiksberg kommuner Udbetalt 18-støtte 20,9 21, ,7 20,1 Modtaget i statstilskud 13,6 16, ,8 18,3 Merforbrug 7,3 5,4 5 4,9 1,8 I alt Udbetalt 18-støtte 144,7 142,5 144,5 156,2 159,8 Modtaget i statstilskud 143,9 148,4 149,9 153,5 155,8 Merforbrug 0,8-5,9-5,4 2,7 4 BILAG l 25

26 BILAG 4 INDBERETNINGSSKEMA OM FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE 2013 EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 18 Kommune: Kontaktperson: Telefonnummer: SPØRGSMÅL OM STØTTEN 1. OPLYS DET UDBETALTE STØTTEBELØB TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE I KR. - JF. SERVICELOVENS 18: a. Regnskab HAR KOMMUNEN OVERFØRT EVENTUELLE UUDNYTTEDE 18-MIDLER FRA 2013 TIL 2014? Ja eller nej: Ja L Nej L 2.A HVIS JA I SPØRGSMÅL 2, HVILKET BELØB HAR KOMMUNEN OVERFØRT FRA 2013 TIL 2014? Beløbet i hele kr. 2.B HVIS JA I SPØRGSMÅL 2, HVAD ER ÅRSAGEN TIL AT KOMMUNEN HAR OVERFØRT UUDNYTTEDE 18-MIDLER FRA 2013 TIL 2014? Markér det eller de relevante felter a. Manglede ansøgninger, der opfyldte opstillede kriterier L b. Kvaliteten i ansøgningerne var ikke tilfredsstillende L c. Andet L Hvis markering i c. Andet, oplys hvad: 26 l BILAG

27 2.C HVAD ANVENDER KOMMUNEN DE UUDNYTTEDE 18-MIDLER TIL? Markér det eller de relevante felter a. Finansiering af frivilligcentre L b. Finansiering af frivilligkoordinator/frivilligsekretariat L c. Andet L Hvis markering i c. Andet beskriv kort hvad midlerne anvendes/påtænkes anvendt til: 3. HAR KOMMUNEN I 2013 STØTTET INDSATSER ELLER PROJEKTER MED ØKONOMISKE TILSKUD, HVOR FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE INDGÅR SOM EN SOCIAL INDSATS OVER FOR UDSATTE BORGERE? Der ønskes oplysninger om det samlede økonomiske tilskud udover den støtte, der er oplyst i spørgsmål 1 om støtte efter servicelovens 18. Tilskuddet kan fx omfatte økonomisk støtte til korterevarende projekter, bevillinger der løber over flere år eller støtte, der ydes under kommunens enkelte forvaltningsområder/driftsområder, men også økonomisk støtte til fx frivilligcentre. Der ønskes alene oplysninger om indsatser, hvor frivilligt socialt arbejde er involveret som del af aktiviteten/indsatsen. Ja eller nej: Ja L Nej L 3.A HVIS JA I SPØRGSMÅL 3, ANGIV DEN SAMLEDE STØTTE FOR ÅRET 2013: Hvis det præcise beløb ikke kendes, kan der anvendes et kvalificeret skøn Beløbet i hele kr. 3.B BESKRIV KORT HVILKE STØTTEDE AKTIVITETER, DER ER TALE OM: Beskrivelse af støttede aktiviteter: 4. HAR KOMMUNEN YDET ANDRE FORMER FOR STØTTE END KONTANT ØKONOMISK STØTTE I 2013 (FX STILLET LOKALER TIL RÅDIGHED)? Markér det relevante felt Ja eller nej: Ja L Nej L BILAG l 27

28 4.A HVIS JA TIL SPØRGSMÅL 4, OPLYS HVILKE ANDRE FORMER FOR STØTTE END KONTANT ØKONOMISK STØTTE, KOMMUNEN HAR YDET I 2013: Markér det eller de relevante felter a. Lokaler L b. Sekretærbistand L c. Støtte til annoncering L d. Konsulentbistand L e. Andet L Hvis markering i e. Andet, angiv hvilken: STØTTEN FORDELT PÅ FORENINGERNE 5. HVOR MANGE FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER MODTOG 18-STØTTE I 2013? Antal frivillige sociale foreninger 6. MÅLGRUPPERNE I DEN FRIVILLIGE INDSATS Oplys om det samlede antal foreninger inden for hver af de enkelte målgrupper og den udbetalte 18-støtte Antal foreninger og samlet støttebeløb a. Ældre b. Børn, unge og familier c. Kvinder eller mænd i krise d. Handicappede e. Misbrugere eller tidligere misbrugere f. Hjemløse g. Sindslidende h. Sygdomsgrupper i. Flygtninge/indvandrere 28 l BILAG

29 j. Ensomme k. Ofre for vold eller seksuelle overgreb l. Pårørende til ovennævnte grupper m. Andre Hvis oplysning i m. Andre, angiv hvem: 7. I HVILKET OMFANG HAR AKTIVITETERNE TIDLIGERE FÅET STØTTE VIA 18: Kendes den præcise procentfordeling ikke, kan der anvendes et kvalificeret skøn a. Aktiviteter, der ikke tidligere har fået støtte b. Aktiviteter, der tidligere har fået støtte I alt (a+b)=100 pct HVIS KOMMUNEN HAR UDPEGET EN SÆRLIG KONTAKTPERSON TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE, OPLYS NAVN OG PÅ KONTAKTPERSON: Kontaktperson: E- mail: 9. INDSAMLER KOMMUNEN SYSTEMATISK INFORMATION OM, HVILKE AKTIVITETER DER FAKTISK GENNEMFØRES FOR DE BEVILLIGEDE 18-MIDLER? Markér det relevante felt Ja eller nej: Ja L Nej L 9.A INDSAMLER KOMMUNEN SYSTEMATISK DOKUMENTATION FOR BL.A. AT PÅSE, OM 18-MIDLERNE ANVENDES I OVERENSSTEMMELSE MED DE ANSØGNINGER, HVOREFTER MIDLERNE ER BEVILLIGET? Ja eller nej: Ja L Nej L EVENTUELLE BEMÆRKNINGER TIL BESVARELSEN AF SKEMAET KAN NOTERES HER: BILAG l 29

30 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens kanal København K 30 STØTTEN TIL DET FRIVILLIGE SOCIALE ARBEJDE l

DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER

DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER 18-REDEGØRELSEN DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER En kvantitativ analyse af kommunernes fordeling af 18-midler - udarbejdet af Ankestyrelsen KOLOFON 18-redegørelsen Udgivet af

Læs mere

DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER

DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER 18-REDEGØRELSEN DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER En kvantitativ analyse af kommunernes fordeling af 18-midler - udarbejdet af Ankestyrelsen KOLOFON Udgivet af Social-, Børne-

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Kommunalbestyrelsesmedlemmer. December 2012. Redegørelse for 18-støtte til frivilligt socialt arbejde i 2011

Kommunalbestyrelsesmedlemmer. December 2012. Redegørelse for 18-støtte til frivilligt socialt arbejde i 2011 Ministeren, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2012-2448 Kommunalbestyrelsesmedlemmer December 2012 Redegørelse for 18-støtte til frivilligt socialt

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde 2012

Frivilligt socialt arbejde 2012 Side 1 af 12 Frivilligt socialt arbejde 2012 efter Lov om social service 18 Kommune:.. Kontaktperson: Telefonnummer: E-mail: Indberettes på www.ast.dk Indberetning til undersøgelser/statistikker senest

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim.

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim. Tove Have Fra: Bjarne Simonsen Sendt: 6. oktober 2015 10:48 Til: borgerservice@kk.dk; albertslund@albertslund.dk; kommunen@alleroed.dk; assens@assens.dk; balkom@balk.dk; kommunen@billund.dk;

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Til styrkelse af efteruddannelsesindsatsen for praktikvejledere til pædagoguddannelsen er der i perioden 2010-12 afsat 36 mio. kr. (12 mio. kr. pr.

Læs mere

Kommunernes udgifter til idræt

Kommunernes udgifter til idræt Kommunernes udgifter til idræt Februar 2013 Introduktion Det lokale foreningsliv udgør livsnerven i dansk idræt, og foreningerne er helt afhængige af kommunernes velvilje til at støtte foreningerne økonomisk

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER

DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER 18-REDEGØRELSEN 2010 DET KOMMUNALE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER En kvantitativ analyse af kommunernes fordeling af 18-midler - udarbejdet af Ankestyrelsen Kolofon Udgivet af Social- og

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Klik og vælg dato J.nr. 5-304906 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 39 af 23. oktober 205 (alm.

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning

Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning 17. september 2014 Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning Indledning Denne analyse indeholder et overblik over, hvor stor en andel af det samlede turismeforbrug i Danmark der

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

fs10 1 Folkeskoler og privatskoler 2 Undervisningsudgifter 3 En skoles idrætsområde 4 Et fysikforsøg 5 En rosette 6 Figurer af kugler og magneter

fs10 1 Folkeskoler og privatskoler 2 Undervisningsudgifter 3 En skoles idrætsområde 4 Et fysikforsøg 5 En rosette 6 Figurer af kugler og magneter fs10 10.-klasseprøven Matematik December 2013 Et svarark er vedlagt som bilag til dette opgavesæt 1 Folkeskoler og privatskoler 2 Undervisningsudgifter 3 En skoles idrætsområde 4 Et fysikforsøg 5 En rosette

Læs mere

Fattigdommens Danmarkskort

Fattigdommens Danmarkskort 16. april 2009 af Sigrid Dahl, Jarl Quitzau og senioranalytiker Jes Vilhelmsen Direkte tlf.: 33 55 77 21 Fattigdommens Danmarkskort Antallet af fattige i Danmark stiger, og stadigt flere hænger fast i

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 21. november 2014 ULIGHEDENS DANMARKSKORT GENTOFTE HAR DEN HØJESTE ULIGHED I DANMARK I dette notat har CEPOS på baggrund

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Overblik over det delte boligmarked

Overblik over det delte boligmarked NR. 4 APRIL 2015 Overblik over det delte boligmarked Boligmarkedet i Danmark ser stadig mere opdelt ud. Den lidt mere positive økonomiske udvikling og den meget lave rente, ses nu meget tydeligt på boligmarkedet

Læs mere

Campingturismen 2013 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning

Campingturismen 2013 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning 7. juli 2015 Campingturismen 2013 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning Indledning Denne analyse indeholder et overblik over, hvor stor en andel af det samlede turismeforbrug i Danmark der kan

Læs mere

Notat - Forsørgertrykket.

Notat - Forsørgertrykket. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat - Forsørgertrykket. Indledning. BSK Sekretariat Rådhuset, Torvet 7400 Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Peter Sønderby Dato: 10. februar

Læs mere

Fattigdommen vokser fortsat i hver 4. kommune

Fattigdommen vokser fortsat i hver 4. kommune Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser fortsat i hver 4. kommune I perioden 2011 til 2012 er antallet af økonomisk fattige faldet fra 45.400 til 44.100. Det er det første fald i en periode på over 10

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

KL Weidekampsgade 10 2300 København S. Sendt til: kl@kl.dk

KL Weidekampsgade 10 2300 København S. Sendt til: kl@kl.dk KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt til: kl@kl.dk 24. april 2015 Vedrørende offentlige myndigheders kommunikation med borgerne via sms Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge BEK nr 403 af 21/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-2403 Senere

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Q1 Hvilken kommune bor du i?

Q1 Hvilken kommune bor du i? Q1 Hvilken kommune bor du i? Aabenraa Aalborg Aarhus Ærø Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Faaborg-Midtf yn Fanø Favrskov Faxe Fredensborg Fredericia

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere