SOCIALT ARBEJDE LEDELSE OG ADMINISTRATION FORSKNING OG UDVIKLING GRUNDUDDANNELSER EFTER- OG VIDEREUDDANNELSER. Årsrapport 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIALT ARBEJDE LEDELSE OG ADMINISTRATION FORSKNING OG UDVIKLING GRUNDUDDANNELSER EFTER- OG VIDEREUDDANNELSER. Årsrapport 2011"

Transkript

1 SKOLE OG PÆDAGOGIK SUNDHED SOCIALT ARBEJDE NATUR OG TEKNOLOGI ERNÆRING LEDELSE OG ADMINISTRATION 1 FORSKNING OG UDVIKLING GRUNDUDDANNELSER EFTER- OG VIDEREUDDANNELSER INTERNATIONAL Årsrapport 2011 Professionshøjskolen Metropol

2 Indhold Forord Forord Institutionsoplysninger Ledelsesberetning Denne årsrapport beskriver Professionshøjskolen Metropols virksomhed i Årsrapporten giver et nuanceret indblik i vores resultater og aktiviteter. sted, arbejdsplads og samarbejdspartner. Det skete i høj grad i 2011 og på mange af vore udbudssteder med endnu flere mstuderende i nye rammer. 2 Metropols hoved- og nøgletal Indledning Grunduddannelser Efter- og videreuddannelser Forskning og udvikling Finansiel redegørelse Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse for Balance pr Pengestrømsopgørelse for Noter Særlige specifikationer Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Metropols formål er at uddanne professionelle, der bidrager til vækst, velfærd og demokratisk udvikling. Derfor stræber vi efter at rekruttere de dygtigste ansøgere og på at sikre uddannelser, der med høj faglig kvalitet matcher omverdenens udfordringer og behov. Det gør vi ved at forankre vores aktiviteter i praksis og i forskning og udvikling. Det lykkes kun gennem partnerskaber med private virksomheder, off entlige organisationer, faglige miljøer, universiteter og forskningsinstitutioner. Dermed sikrer vi, at dimittender fra Metropol møder behov og udfordringer på arbejdsmarkedet. Metropol er fortsat en ung institution præget af mmange samtidige strategiske fremstød. En tvær gående msatsning er vores campusstrategi, der bringer faglige miljøer sammen i nye rammer med sigte på at udvikle Metropol som uddannelses- I efteråret gennemførtes en større organisationstilpasning. Den blev gennemført på baggrund af to behov: Dels ønskede bestyrelse og ledelse at placere uddannelserne endnu mere centralt organisatorisk, ikke mindst i forhold til forskning og udvikling. Dels skete tilpasningen i lyset af vigende off entlige mbevillinger og afmatning på markedet for efter- og videreuddannelse. Organisationsændringen indebar derfor også en betydelig forenkling og eff ektivisering af ledelse og administration. Vi reducerede knap 15 % på ledelse og mere end fem % på administrative støttefunktioner oveni en betydelig reduktion på samme område i Det betød desværre en afsked med dygtige, engagerede medarbejdere og kolleger. At effektiviseringer og besparelser skal gå

3 hånd i hånd med værdiskabelse og bedre kvalitet er ikke alene et vilkår, men hverdag for Metropols ledelse og medarbejdere, som vi forsøger at håndtere off ensivt og visionært. En grundsten i institutionens udvikling er rammer ne for undervisernes arbejde. Efter et langt og grundigt forhandlingsforløb siden 2010 lykkedes det ikke i efteråret 2011 at nå til enighed om en fælles arbejdstidsaftale, der både kunne tage højde for nye strammere vilkår og samtidig være et off ensivt svar på dette. Der er derfor udarbejdet retningslinjer for arbejdstiden, der giver ensartede rammer for alle Metropols undervisere og som realiserer mere undervisning, mindre administration og større faglig kapacitetsopbygning ved at sikre tid til forskning, udvikling og kompetenceudvikling. Ambitionen er i samarbejde med medarbejderne at kunne realisere en model, hvor 70 % af undervisernes tid anvendes til undervisning, eksamen og forberedelse, 20 % til forskning og udvikling og maksimalt 10 % til administrative opgaver. Når en sådan ambition realiseres, vil Metropol være i stand til at øge omfanget af undervisning, forskning og udvikling og mindske administrative byrder. En sådan udvikling er en nødvendig langsigtet forudsætning for at udbyde attraktive uddannelser af endnu højere kvalitet. Metropol har udviklet sig markant siden sin etablering i Vores position i sektoren er stærk, vi har fuldt optag og en synlig ekstern profi l. Metropol er også en sammenhængende organisation, der kan gennemføre markante forandringer, når det gælder. Vores aktivitet er sat stærkt i vejret, omkostningerne reduceret markant og en strategisk og udviklingsorienteret udvikling præger både vores studerende, ledere og medarbejdere. Mange resultater er hjemtaget, men der er fortsat brug for at stimulere denne udvikling og give den en ny fællesnævner, der tager bestik af den samfundsmæssige udvikling. Det arbejder vi for på Metropol - og kommer til det i endnu højere grad i årene foran os. God fornøjelse med læsningen af Årsrapport 2011! René van Laer Formand Stefan Hermann Rektor 3

4 Bestyrelse Henning Bach Christensen Hanne Berg Peter Torstensen 4 Bjarne Bruun Jensen Irene Nørlund Ida Sofie Jensen Henrik Busch Charlotte Kristensen René van Laer, formand Peter Kay Mortensen Charlotte Rønhof Henrik Michael Jørgensen Pernille Henriques Vibeke Schaltz, næstformand Niels Arendt Nielsen

5 Indledning Figur 1: Organisationsdiagram for Metropol 2011 I 2011 fortsatte Metropol sit fokus på at udvikle uddannelserne, sikre et attraktivt udbud af efter- og videreuddannelser samt et målrettet arbejde for at styrke forskning og udvikling. Året var præget af såvel interne organisatoriske forandringer og processer som eksterne ændringer med ny regering og dermed et skift i professionshøjskolernes ressorttilknytning. Forskning og Udvikling Ledelsessekretariatet Rektor Kommunikation 5 En enkel og effektiv organisation Metropols bestyrelse traf i juni 2011 beslutning om en organisationstilpasning med en målsætning om at skabe en mere enkel og effektiv organisation, der styrker sammenhængen mellem grunduddannelser og forsknings- og udviklingsaktiviteter og sam ler efter- og videreuddannelserne i færre, men stærkere enheder. Den nye organisa tion trådte i kraft 1. september Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet Institut for Rehabilitering og Ernæring Institut for Sygepleje Institut for Teknologi Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Institut for Socialt Arbejde Institut for Skole og Læring Institut for Ledelse og Forvaltning Koncernadministration Biblioteket Bygninger HR og Løn Grundstenen i Metropols organisatoriske opbygning er uddannelse både professionsuddannelserne og de righoldige efter- og videreuddannelsestilbud, der er væ sentlige kanaler til fornyelse af professionelle på de felter, vi uddanner til. Derfor er Metropol nu organiseret med to fakulteter Institut for Sundhedsfaglig og Teknologisk EVU Institut for Socialfaglig og Pædagogisk EVU It Studieservice Økonomi

6 med en række institutter samt et koncernadministrativt område, der understøtter uddannelsesaktiviteter og forsknings- og udviklingsaktiviteter. Videncenteraktiviteter er integreret i de relevante institutter i de faglige uddannelsesmiljøer. Nationalt Center for Erhvervspædagogik bevares dog som videncenter forankret i Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet. Sammenlægningen i Metropols nye institutter skal bidrage til, at forsknings- og udviklingsarbejdet knyttes tættere til vore uddannelser og den praksis og de professioner, Metropol uddanner til. Det skal sikre en løbende udvikling af form og indhold i uddannelserne, at ny viden, der opstår gennem forsknings- og udviklingsaktiviteterne, er tæt koblet til uddannelserne og til praksis. På et marked med svingende efterspørgsel og stærk konkurrence har Metropol i 2011 organisatorisk samlet efter- og videreuddannelsesområdet i tre institutter, der afløser otte efter- og videreuddannelsesenheder. Målet er at understøtte større og stærkere faglige miljøer, der vil trække på de undervisere, der også underviser på grunduddannelserne og derved styrke vidensdeling samt realisere effektiviseringer og synergigevinster. Hermed kan lønsomheden forbedres. I tillæg hertil styrkes markedsfokus og markedsføringsaktiviteterne, der skal bidrage til et mere relevant udbud mere undervisning, mere forskning og udvikling, mindre administration Trods et omfattende og grundigt forhandlingsforløb med undervisernes tillidsrepræsentanter lykkedes det ikke at indgå en fælles arbejdstidsaftale. I stedet har en samlet ledelse på bestyrelsens opdrag udarbejdet og efter drøftelse i HSU påbegyndt indfasningen af en model og arbejdsform, der frigør mere tid til undervisning, mere tid til forskning og udvikling (og ikke mindst kompetenceudvikling af underviserne) og mindsker de administrative opgaver. På Metropol er det ambitionen, at produktion og deling af viden er en integreret del af arbejdsopgaven, der kan bidrage til at styrke kvalitet og relevans af uddannelserne. Konkret betyder retningslinjerne for arbejdstid, at der stiles efter, at 70 % af tiden bruges til opgaver forbundet med undervisning og undervisningsrelaterede aktiviteter herunder eksamen og forberedelse, 20 % til forskning og udvikling herunder kompetenceudvikling og makismalt 10 % til administration. Af den samlede arbejdstid er det ambitionen, at min. 30 % skal allokeres til undervisningsopgaver og læringstid med studerende. Disse mål gælder som en overordnet, aggregeret ambition og tager således højde for lokale afvigelser. I 2012 vil der ske løbende opfølgning på implementeringen af den nye model, som hjælpes på vej af en fokuseret ledelsesindsats og samarbejde med medarbejdere og tillidsrepræsentanter. Der er tale om en meget stor og ingenlunde gnidningsfri udfordring, som ikke desto mindre tegner en perspektivrig udviklingsvej for professionshøjskolens faglige miljøer. Bedst På Nettet og velbesøgt studieportal Metropol har løbende udviklet og konsolideret sit fokus på den digitale kommunikation. Forbedringer og en stærk web-orga- Metropol vandt for andet år i træk prisen Bedst på nettet. Klik på billedet for at læse mere. 6

7 nisation indebar, at Metropol i lighed med 2010 i 2011 vandt prisen Bedst på Nettet som den bedste danske offentlige hjemmeside i kategorien Uddannelsesinstitutioner i konkurrence med Copenhagen Business School, Professionshøjskolen UCC, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. En anden digital succes, den virtuelle studiehåndbog Studiepol.dk, blev lanceret i 2011 til betydelig glæde for Metropols mange studerende. StudiePol er udviklet for at fremme vejledningsindsatsen på Metropol og for at medvirke til, at frafaldet blandt Metropols studerende mindskes. Stigende søgning til grunduddannelser Metropol blev igen i 2011 blandt de fem mest søgte institutioner for videregående uddannelse. I 2011 kunne Metropol sige velkommen til nye studerende. Det var en stigning på syv % i det samlede optag set i forhold til året før, og over en treårig periode udgør fremgangen i Metropols optag 24 %. På samtlige af Metropols grunduddannelser var der generelt stigning i antallet af ansøgere både i kvote 1 og i kvote 2. Dertil kommer, at der var stort set ligelig fordeling mellem 1. prioriteter og øvrige prioriteter, hvilket placerer Metropol som en af de mest prioriterede institutioner i sektoren. Figur 2: Oversigtskort over Metropols geografier Tagensvej 86 Kronprinsesse Sofies Vej 35 Nyelandsvej Dimittendundersøgelsen foretaget i 2011 viser en høj tilfredshed med Metropols uddannelser. Over ¾ af besvarelserne viser en udpræget tilfredshed med uddannelsen, og stort set alle svarede, at deres faglige kompetencer er relevante. Set i lyset af den stigende søgning og den store tilfredshed med uddannelserne er dette overordnet set en yderst positiv udvikling, som kombineret med en ambitiøs campusstrategi kan fortsætte de kommende år, hvor de studerende modtages i attraktive studiemiljøer med fokus på videndeling og læringsmiljøer. Færre men kloge kvadratmeter Siden 2009 har Metropol arbejdet målrettet med at udvikle og eksperimentere med fysiske miljøer for at styrke uddannelser og videnomsætningen. Campusstrategien har været ledetråd i dette arbejde. Campus Rådmandsmarken Pustervig 4-8 Tagensvej 18 7

8 I 2011 blev en række administrative funktioner, forsknings- og udviklingsmedarbejdere samt efter- og videreuddannelser samlet i Metropols moderniserede bygninger på Tagensvej 18. Der har længe været behov for at styrke Metropols faciliteter på efterog videreuddannelsesområdet, for også i det fysiske miljø at fremstå som en professionel efter- og videreuddannelsesinstitution med gode undervisningslokaler. For at kunne realisere ambitionerne i campusstrategien var det nødvendigt med en række omdisponeringer af bygningsmassen. For at kunne gennemføre de mest hensigtsmæssige og optimale bygningsomdisponeringer krævedes en sammenhængende bygningsstrategi. Metropol udvidede i 2011 campusstrategien med et bygningstrategisk element. Målsætningen var at samle vores uddannelser på færre adresser og at blive endnu bedre til at udnytte mulighederne i vores huse. Med andre ord: Færre men klogere kvadratmeter. strategien er således ikke bare selvfinansierende på sigt. Den er også forudsætningen for at vi kan vedblive med skabe rum for udvikling. Skjolds Plads Sigurdsgade HARALDSGADEKVARTERET Jagtvej UNIVERSITETS- PARKEN Vibenshus Runddel Nørre Allé Fælledparken VIDENSINSTITUTIONERNE THE KNOWLEDGE INSTITUTIONS Trianglen Vidensbydelens klynger The science city clusters KØBENHAVNS UNIVERSITET NØRRE CAMPUS UNIVERSITY OF COPENHAGEN NORTH CAMPUS Det Farmaceutiske Fakultet Faculty of Pharmaceutical Sciences Det Naturvidenskabelige Fakultet Faculty of Science Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Faculty of Health Sciences Københavns Biocenter Copenhagen Biocenter ANDRE VIDENSINSTITUTIONER OTHER KNOWLEDGE INSTITUTIONS COBIS Copenhagen Bio Science Park Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek (KUB Nord) Faculty Library of Natural and Health Sciences Professionshøjskolen Metropol Metropolitan University College Rigshospitalet Copenhagen University Hospital 8 Metropol har gennem de sidste par år formået både at udvide antallet af studerende og ansatte uden at øge antallet af kvadratmeter. I efteråret 2011 var vi i stand til at gennemføre vores aktiviteter på et areal, der er 7 % mindre end da Metropol blive dannet. En sådan effektivisering giver reducerede udgifter til både husleje og drift. Campus- Nørrebros Runddel DE GAMLES BY Fredrik Bajers RIGSHOSPITALET Plads Skt. Hans Torv PANUM Tagensvej Blegdamsvej

9 Antal studerende pr. 1/ Sundhed Grunduddannelser Sygeplejerske, Socialt arbejde Fysioterapeut, 666 Ergoterapeut, 423 Jordemoder, 237 Flere og flere unge strømmer til Metropols uddannelser. I 2011 har et stigende antal unge søgt og fået plads på en af Metropols uddannelser. Ultimo 2011 havde Metropol studerende på 16 grunduddannelser inden for sundhed, ernæring, skole, natur og teknologi, ledelse og administration samt socialt arbejde. Stigende efterspørgsel Skole Natur og teknologi Ernæring Ernæring og sundhed, 746 Global Nutrition and Health, 192 Ledelse og administration Offentlig administration, 210 Administrationsøkonom, 132 Katastrofe og risikomanager, 120 Natur og teknologi Bioanalytiker, 387 Laborant, 335 Radiograf, 267 Procesteknolog, 44 Laboratorie, fødevarer og procesteknolog, 38 9 Over unge søgte i 2011 en studieplads på Metropol, hvilket udgør en markant fremgang i søgningen i forhold til sidste år. Som det fremgår af tabel 2 er den samlede søgning steget med 29 % sammenlignet med 2010, og samtlige grunduddannelser oplever en øget søgning dog med varierende styrke. De små administrationsuddannelser udviser en massiv fremgang. De har mere end fordoblet ansøgertallet med stigninger på 124 % og 125 %. Det er positivt, at de små uddannelser er i god vækst, og at der er Socialt arbejde Ernæring stor interesse blandt de uddannelsessøgende på trods af politiske signaler om færre offentligt ansatte. De første kandidater i offentlig administration er netop dimitteret i januar Skole Lærer, 1184 Socialt arbejde Også store uddannelser som socialrådgiveruddannelsen, ernærings- og sundhedsuddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen oplever markante stigninger i ansøgertallene på henholdsvis 39, 38 og 20 %. Til sammen rummer de tre uddannelser over halvdelen af Metropols studerende, og den fortsatte tilstrømning til uddannelserne imødekommer klare behov i omverdenen og bidrager til at stabilisere økonomien. Socialrådgiver, 1237

10 Flere har Metropol som 1. prioritet Årets 1. prioritetsansøgninger var samlet set 19 % højere end sidste år svarende til i alt ansøgere. På næsten alle uddannelser var der i 2011 flere førsteprioritetsansøgere, end der er studiepladser. På fysioterapeutuddannelsen var der så mange førsteprioritetsansøgere, at Metropol kun kunne optage under 1/3 af ansøgerne. Denne positive udvikling betyder, at studiepladserne i stadig højere grad besættes af de mest motiverede og kvalificerede studerende, der har den respektive uddannelse som sit højeste ønske. MANDAG 11. JULI 2011 HILLERØD SEKTION 2 3 Ny socialrådgiveruddannelse hitter 416 unge har søgt ind på den nye socialrådgiveruddannelse i Hillerød. Heraf har 97 søgt uddannelsen som deres førsteprioritet. HILLERØD: I en tid med fokus på socialrådgivernes arbejde stormer de unge ind på socialrådgiveruddannelserne. Professionshøjskolen Metropol har netop optalt årets ansøgninger, og de viser at 416 unge har søgt ind på den nye socialrådgiveruddannelse i Hillerød. Heraf har 97 søgt uddannelsen som sin førsteprioritet. Den nye, private daginstitution Vandpytten åbner den 1. oktober. Initiativtagerne havde ellers håbet på at kunne starte i august. HILLERØD: Fra den 1. oktober vil børnelarmen atter lyde i den tidlige SFO s lokaler på Skatmestervej 8. Her åbner den nye, private daginstitution Vandpytten. De nye ledere, Mette Kjærggard og Rob Wijkman, Dermed er der tilstrækkelig mange ansøgere til, at den nye socialrådgiveruddannelse bliver en realitet efter sommerferien. Studierektor for socialrådgiveruddannelserne på Professionshøjskolen Metropol Thomas Braun, der skal lede den nye uddannelse på Carlsbergvej, er meget tilfreds med de mange ansøgere. - De flotte ansøgertal til socialrådgiveruddannelsen i Hillerød bekræfter, at det var en rigtig beslutning at åbne socialrådgiveruddannelsen i Nordsjælland. Jeg er overbevist om, at de fleste ansøgere kommer fra Nordsjælland og har valgt uddannelsen på grund af den geografiske placering. Men 2 det har sikkert også haft en betydning, at uddannelsen giver undervisere og studerende fra socialrådgiver- og pædagoguddannelserne på Campus Hillerød mulighed for at udforske grænselandet mellem socialrådgivning og socialpædagogik, siger Thomas Braun. HILLERØD SEKTION 2 HILLERØD- REDAKTIONEN Slotsgade 1, 3400 Hillerød Tlf Redaktør Tore Gudnæs Clausager Rich (rich) Journalister Maja Vindelev (mavi) Janne Mulvad (mulvad) Anne-Mette Frøsig Rasmussen (mette) Anders Bang (bang) Mikkel Prytz (prytz) SALG OG ABONNEMENT Tlf Dagligt , lør. kl TID OG STED TORSDAG : Frivilligcenter: Cykelgruppen Frihjul - åben cykelgruppe : Hillerød Lunge Klub - indendørs træning og gymnastik : Bauneparken, Skævinge Pensionistforening: Banko : Frederiksborg Slotskirke: Koncert med Orient West Choir. Arrangeret af Klaverfabrikken Live og Frederiksborg Slotskirke : Annaborg: Fernisering på Den censurerede forårsudstilling. Arr.: Hillerød Kunstforening. BIOGRAFER 70 studerende har de seneste måneder arbejdet frem mod åbningen af den nye børnehave med plads til 22 vuggestuebørn og 26 børnehavebørn. Efter byrådets blåstempling af børnehaveplanerne i slutningen af juni har parret arbejdet med en plan for, hvornår børnehaven kunne holde den første åbningsdag. Håbet var, at det kunne ske allerede i starten af august. Men åbningen er blevet udskudt til 1. oktober. - Vi skal have den rigtige leder skal på plads. Det er et absolut krav, at vi får helt rigtig person og for os at se afgørende for, om det bliver HILLERØD: Fra på fredag den 23. marts kan den censurerede forårsudstilling, som blev vist i FrederiksborgCentret under Hillerød Kunstdage, opleves på Annaborg, Frederiksværksgade 2 A, 3400 Hillerød. Udstillingen er åben frem til 29. april og kan ses torsdage og fredag-lørdagsøndage og helligdage Der er fernisering på torsdag den 22. marts klokken med åbning af billedkunstner og censor Camilla Blachmann. Udstillingen består af 119 værker af 58 kunstnere. Publikum fik i FrederiksborgCentret lejlighed til at stemme på det værk, de syntes bedst om, og publikumsprisen gik til et maleri af Govard Lund, Lynge. Vinderen af publikumskonkurrencen blev Annette Schmidt, Hillerød. Hillerød Kunstforening havde under Hillerød Kunstdage en udstilling af lokale kunstnere på Uddannelsescentret. Her afholdtes en succes. Men det det tager tid. Vi har hyret en professional til at hjælpe med ansættelsen, som har rådet os til at klappe hesten, siger Rob Wijkman. Derudover betyder sommerferien også, at noget af indretningen til lokalerne må vente på sig. Den tidligere SFO kræver ud over nye møbler en hel del arbejde, og med lidt egen sommerferie, så er 1. oktober en realistisk deadline, forklarer Rob Wijkman. - Hvis man ikke har stået i et hus, hvor der skal laves meget, før, så kan man godt blive skræmt. Haven kan Den nye socialrådgiveruddannelse i Hillerød optager 35 studerende efter sommerferien og yderligere 35 til februar, og de skal rent fysisk uddannes samme sted som de pædagogstuderende, nemlig Carlsbergvej 14. De studerende får således mulighed for at profitere af det tætte samarbejde med pædagoguddannelsen i Campus Hillerød og kan derfor tone deres uddannelse endnu mere i retning af udsatte børn og unge, end tilfældet er på de øvrige socialrådgiveruddannelser i landet. Uddannelseschef på Pædagoguddannelsen Nordsjælland Jørgen Jensen ser frem til det nye samarbejde, hvor de to uddannelser gensidigt vil styrke hinanden. - Samarbejdet mellem pædagog- og socialrådgiveruddannelsen vil styrke de socialfaglige elementer på pædagoguddannelsen og de pædagogiske elementer på socialrådgiveruddannelsen. Samtidig vil det give de studerende en indsigt i hinandens fagligheder, som de vil nyde godt af som færdig- også en konkurrence blandt publikum om hvem kunstneren var af et af de udstillede billeder. Kunstneren uddannede, vurderer Jørgen Jensen. Pinerstemning lige nu kan godt sammenlignes med Jurassic Park, hvor naturen har taget over. Men ny maling gør meget. Stor interesse Planerne om den nye børnehave, der får udvidede åbningstider, flere pædagoger end normalt og kun økologisk mad, har vakt opsigt hos flere forældre i Hillerød. Ifølge Rob Wijkman har forældre til 18 børn allerede skrevet sig op til en plads. Og der er kommet henvendelser fra interesserede. - Vi regner med at, vi nok skal få institutionen fyldt op. Thomas Braun glæder sig til at byde de nye studerende velkommen på en uddannelse, der med tiden kan skabe sin helt egen identitet. - Vi har forberedt os godt på opstarten, og i samarbejde med Professionshøjskolen UCC (University College Copenhagen, red.) har vi arrangeret en række aktiviteter på tværs af uddannelserne. Og så er det ikke ukendt, at der ved starten af en ny uddannelser spreder sig en pionerstemning blandt de studerende, og at de i høj grad går ind og tager ejerskab til deres studie. Det Kunstdagenes publikum valgte en favoritkunstner var Inger Bennigsen, og vinderen af publikumskonkurrencen blev Signe Winther, København. Privat børnehave 1. oktober i tidligere SFO-lokaler SLOTSBIO 19.30: Hvidstengruppen. BIOCITY 15.30, 18.30: The best exotic Marigold Hotel , 18.30, 21.30: The Hunger Games , 18.50, 21.30: Hvidestengruppen : The Descendants : Min søsters børn alene hjemme , 21.30: Project X , 21.30: Hugo - 2D : Jernladyen : Fortidens skygge : Kamæleonen : Contraband. FREDAG : Annaborg: Den censurerede forårsudstilling : Klaverfabrikken: Koncert med Himmerland : Kantinen på Hillerød Rådhus: Idrættens dag med hædring af årets idrætsudøvere : Støberihallen: Folketeateret spiller En sørgmunter kærlighedshistorie : Nordisk Lejrskole: Generalforsamling og efterfølgende foredrag med Bertel Haarder. Mindre service HILLERØD: På mandag den 26. marts skal personalet fra Borgerservice på kursus i digitale løsninger. Derfor kan man ikke få lavet pas og kørekort mellem klokken og Der vil være personale ved skranken, men der vil være begrænset service i tre timer. På bare et enkelt år har socialrådgiveruddannelsen i Hillerød vokset sig dobbelt så stor. HILLERØD: Efter sommerferien starter to hold med hver 40 socialrådgiverstuderende i Hillerød i stedet for det ene hold, der startede sidste år. Det er i denne tid, at unge Svar på læserbrev fra Værestedets brugere Debat HILLERØD: Det er med stor alvor, vi læser Brugerrådet fra socialpsykiatriens væresteds læserbrev. Allerførst vil vi gerne understrege, at der hverken er rod eller fejl i regnskaberne. Det er Center for socialpædagogik, -psykiatri og hjerneskade (CSPH s) opgave at skabe rammerne for samvær for borgere med psykisk sygdom og misbrug. Vi lægger stor vægt på omsorg og opmærksomhed for den enkelte. Vi arbejder for, at der ikke er nogle der bliver hægtet af, men at mennesker får øget deres livskvalitet. Socialpsykiatriens værested har haft stor tilslutning efter etablering på Trollesbro med de nye gode rammer for samvær og aktivitet. De nye tilbud på Trollesbro, Substitutionsbehandling samt husvildeboliger har også medført flere brugere i Værestedet, hvilket også var en del af de ønsker, der var for brugerne af de nye tilbud. Brugerne er meget glade for mulighederne i tilbuddet om samvær og har følt sig meget velkomne i værestedet på Trollesbro. I værestedet er der cirka 60 mennesker, som kommer regelmæssigt. Nogen kommer dagligt eller flere gange om ugen, andre kommer mere sporadisk. Der kommer mellem syv og 20 borgere om dagen. uddannelsessøgende skal ansøge til deres drømmestudier, og professionshøjskolen Metropol har modtaget 30 procent flere kvote 2- ansøgninger til socialrådgiveruddannelsen i Hillerød. - Med så mange ansøgere er det helt sikkert, at vi kan oprette et ekstra hold med 40 studerende, så vi til næste år kan optage i alt 80 studerende. Ansøgertallene viser, at der vitterlig er grundlag for en socialrådgiveruddannelse i Hillerød, og at kombinationen af socialrådgivning og socialpædagogik appellerer til en gruppe af unge, som ikke ellers ville have valgt at læse til socialrådgiver, siger Helle Johansen, der er uddannelsesleder på Institut for Socialt Arbejde på professionshøjskolen Metropol. Alt i alt har 251 unge søgt ind på uddannelsen, der blev startet op sidste år. Helle Johansen peger på, at social- Alle mennesker med psykiske lidelser, sociale problemer eller misbrug, borgere som vi yder omsorg og støtte for at medvirke til at de fungerer bedre i deres liv. Budgettet er blevet reduceret fra 2011 til men det har været vigtigt for os at bevare åbningstiden på 22 timer om ugen, som lå til grund for den ramme, som værestedet har. De sidste måneder af 2011 og de første måneder af 12 har vi haft udvidet tilbuddet med fredagsåbent, et tilbud vi arbejder på at fastholde med brugerfrivillige. Susanne Lorentzen Afdelingschef Borger- og Socialservice Hillerød Kommune Det vækker glæde, at der åbner en ny privat børnehave i Hillerød til oktober. Og det kilder i maven, siger Tob Wijkman og Mette Kjærgaard. Foto: Thomas Arnbo Publikumsprisen ved den censurerede forårsudstilling hos Hillerød Kunstforening gik til et maleri af Govard Lund, Lynge. Foto: Prisme 82 Nok ikke lige fra åbningsdagen, men det er heller ikke vores ambition - nærmest tværtimod. Det er godt med en rolig opstart, forklarer Rob Wijkman, der glæder sig til at komme i gang med projektet. - Det kilder i maven. Det er et kæmpe ansvar, vi kommer til at stå med, og det er lidt underligt at stå her efter at have arbejdet med tankerne i næsten et år. Nu er det meget tæt på og konkret. brandt glæder vi os til, siger Thomas Braun. Tilsammen har over 1500 unge i år søgt ind på socialrådgiveruddannelserne på Metropol, som for femte år i træk kan melde om fremgang i ansøgertallet. Udover uddannelsen i Hillerød udbyder Metropol også den klassiske socialrådgiveruddannelse og den interkulturelle og internationale socialrådgiveruddannelse i København samt en socialrådgiveruddannelse på Bornholm med fokus på arbejdsmarkedsforhold. mavi rådgiveruddannelsen i Hillerød er anderledes end de øvrige uddannelser i landet, fordi der er større fokus på udsatte børn og unge samt på tværfagligt samarbejde. Blandt andet samarbejder uddannelsen tæt sammen med pædagoguddannelsen. - Et af de problemer, der oftest fremhæves i debatten om udsatte børn og unge er samarbejdet mellem de forskellige faggrupper. Socialrådgiverstuderende fra Bagerpige blev overfaldet HILLERØD: En bagerpige i Ludvigs Bageri på Frederiksværksgade fik lørdag morgen ved tiden en ubehagelig oplevelse, da hun blev overfaldet af en 19- årig mand. Manden sparkede pigen og slog hende i ansigtet indtil hun faldt om, og han bliver nu sigtet for vold efter 244, fortæller vagthavende hos Nordsjællands Politi, Erik Skriver. Manden forsvandt fra butikken efter overfaldet, men en tilkaldt politipatrulje fandt ham i nærheden kort tid efter. - Han passede 100 procent på den beskrivelse, pigen kunne give af ham. Han var temmelig påvirket af både spiritus og andre ting, så han blev sat i detensionen for at sove den ud, og blev sigtet for vold, oplyser Nordsjællands Politi. Hans Knudsen Jumpband indtager Slotsbio på søndag. Nyt program - uden mordere TORSDAG 22. MARTS 2012 Mange unge vil læse til socialrådgiver Af Tim Panduro Tal med en bank, der forstår dig På gensyn i Spar Nord Hillerød Københavnsvej 31, Hillerød Telefon Sprælsk jazz i Slotsbio HILLERØD: Det er folk fra bl.a. Leonardo Pedersens Jazzkapel og Papa Bue s Viking Jazzband der på søndag kl gæster Café Slotsbio under navnet Hans Knudsen Jumpband. Med rødderne godt forankret i New Orleans-traditionen, bydes der på en»gumbo«af jazz, jump, rhythm-and-blues, boogie-woogie, rock, soul og egne kompositioner. Alt spillet med en personlig og råswingende sound. Hans Knudsens bluesprægede piano/sang, i samspil med Hans Leonardo Pedersens kraftfulde saxer, Jens Sølunds melodiske basspil og Henrik Simonsens solide trommespil, skaber en enestående rytmisk helhed. Dørene er åbne fra kl Billetter til koncerten kan bestilles på På vandring med Martin A. Hansen HILLERØD: Med en pilgrimsvandring på Stevns til de steder, der har tilknytning til Martin A. Hansen og hans fortællinger vil Frederiksborg Valgmenighed forsøge at få indtryk af, hvor de fortællinger, vi har læst af forfatteren eller måske bliver inspireret af vandringen til at læse fandt sted. Vandringen ledes af pilgrimspræst Birgit Berggrensson og sognepræst i Farum Ulla Salicath. Vi mødes lørdag den 24. marts på Københavns Hovedbanegård klokken Afgang klokken med S-tog E mod Køge, hvor vi skifter til privatbane. Flere informationer og NØDEBO: Programmet for højskoledagene i Nødebo Præstegård præsenterer en lang række foredragsholdere, og indholdet er nu - ifølge Allan Høier fra præstegården uden mordere. Højskolen starter lørdag den 10. september, og temaet er Moderne Kristendom. Blandt foredragsholderne er Niels Grønkjær, Jørgen Demant, Lene Højholt og Ulla Salicath. Sidste års højskoledage høstede mange rosende ord med på vejen, og til dette års udgave kan man tilmelde sig til præstesekretær Allan Høier jpå eller ved at ringe på gerne tirsdage mellem klokken 9 og 16. Lars Bo Jørgensen Erhvervskundechef, Spar Nord Hillerød Tlf Hillerød får et endnu større kendskab til fagligheden hos deres kommende samarbejdspartnere på børneområdet, såsom pædagoger og sygeplejersker. Det vil give dem endnu bedre muligheder for at arbejde helhedsorienteret på døgninstitutioner og dagtilbud, forklarer uddannelsesleder Helle Johansen. HILLERØD POSTEN 22. marts 2012 BUTIKSÅBNING Bilkas ankomst til byer rundt omkring i Danmark har ikke altid gået problemfrit. Men i Hillerød har forventningerne været høje til, at Bilka skal være det lokomotiv, der trækker byens handelsliv i gang. Det har smittet af på modtagelsen af hele Bilkaprojektet i Slotsarkaderne, fortæller Richo Boss, der er chef i varehuset, der weekend Bilkachef glæder sig over store forventninger Richo Boss er glad for at Hillerøds butikker knytter forhåbninger til varehusets ankomst - men opfordrer også butikkerne til at gribe mulighederne Richo Boss, ny Bilkachef åbner på onsdag med morgenbrød til kundekøerne, shuttlebusser fra parkeringsanlæg ved blandt andet Frederiksborgcentret og borgmesterklip af snoren til varehuset i den tidligere Kvicklybutik. Det har været meget behageligt. Vi har haft et godt samarbejde med Slotsarkaderne, og vi har kun mødt venlighed overalt. Den positive holdning har naturligvis smittet af på medarbejderne, der føler sig meget velkomne", siger Richo Boss. Butikkerne skal også selv være gode til at udnytte de muligheder, den øgede kundestrøm giver "Vi havde et arrangement med Cityforeningen, hvor vi igen fik fornemmelsen af de store forventninger, der er knyttet til Bilkas ankomst til byen. Vi håber da også at vi trækker ny kraft til byen, så alle kan leve godt af det, og vi er sikre på at i hvert fald Slotsarkadernes butikker vil nyde godt af den øgede kundestrøm, " siger Richo Boss, der dog opfordrer til, at butiksejerne ikke tror, at alle problemer løser sig ved varehusets ankomst. "Butikkerne skal selvfølgelig også selv være gode nok til at udnytte de muligheder, den øgede kundestrøm giver for at få fordel af den." Richo Boss regner med at mellem og mennesker vil kigge forbi på åbningsdagen. Af Jens Berg Thomsen Foto: John Jessen Hansen UDDANNELSE En ny socialrådgiveruddannelse i Hillerød har fået et stort antal ansøgere - så stort at der nu bliver oprettet et ekstra hold hos professionshøjskolen Metropol. Mere end 30 procent flere har søgt ind i kvote to. Med så mange ansøgere er det helt sikkert at vi kan oprette et ekstra hold med 40 studerende, så vi til næste år kan optage i alt 80 studerende. Ansøgertallene viser, at der vitterlig er grundlag for en socialrådgiveruddannelse i Hillerød, og at kombinationen af socialrådgivning og socialpædagogik appellerer til en gruppe af unge, som ikke ellers ville have valgt at læse til socialrådgiver, siger Helle Johansen, uddannelsesleder på Institut for Socialt arbejde på professionshøjskolen Metropol. Socialrådgiveruddannelsen i Hillerød så dagens lys i 2011, hvor 40 studerende startede på uddannelsen, og med ansøgerfremgangen er der udsigt til at uddannelsen vil vokse. Uddannelsen i Hillerød adskiller sig fra de øvrige socialrådgiveruddannelser i landet ved et større fokus på udsatte bang tilmelding hos Birgit på telefon eller Ulla km.dk, telefon Spil badminton til åbent hus HILLERØD: Hillerød Badmintonklub afholder åbent hus i Hillerød Badmintonhal, Milnersvej 37C, 3400 Hillerød søndag den 25. marts klokken Alle der har lyst til at prøve at spille badminton kan møde op, ung som gammel, øvet som uøvet. Man skal blot medbringe indendørs sko og passende tøj, for klubben har ketsjere og bolde. Klubben byder på kaffe, the, vand og kage. Jalina Trio på Nødebo Kro UCC på campusområdet har lige kunnet holde rejsegilde, og de studerende strømmer til stedet. Studerende strømmer til ny socialrådgiveruddannelse Professionshøjskolen Metropol opretter et ekstra hold efter 30 procent flere ansøgere NØDEBO: Der er klassisk koncert med Jalina Trio på Nødebo Kro søndag den 25. marts klokken 16. Koncerten starter med en klavertrio af Haydn, og derefter spilles Mendelssohns klavertrio i c-mol opus 66 og Schumanns Klavertrio nr. 3 i g-mol. Jalina Trio består af de to søstre Line Fredens, violin, og Janne Fredens, cello, sammen med pianisten Søren Rastogi. Entré 100 kr. eller abonnement. Billetter sælges ved indgangen og i forsalg på www. noedebo-kro.dk. børn og unge og på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Blandt andet samarbejder uddannelsen tæt sammen med pædagoguddannelsen. Professionshøjskolen har netop optalt årets kvote 2-ansøgninger, og tallene viser at 251 uddannelsessøgende har søgt ind på uddannelsen. Det er 30 procent flere end sidste år. Socialrådgiveruddannelsen i Hillerød så Meld dig som indsamler HILLERØD: På søndag er det tid til årets landsindsamling til fordel for Kræftens Bekæmpelse. Sloganet i år er»vis flaget«. I år får man som indsamler mulighed for at vise sin grund til at samle ind. Man kan skrive sin bevæggrund på en vimpel og bære den på indsamlingsruten. Meld dig som indsamler på telefon (Viktoria Kostoeva), (Annegrete Bakbøl) eller (Bengt Kimsholt). dagens lys i 2011, hvor 40 studerende startede på uddannelsen, og med ansøgerfremgangen er der udsigt til at uddannelsen vil vokse, skriver skolen i en pressemeddelelse. Professionshøjskolen Metropol har også afdelinger på Bornholm og i København. Bilformand begræder nye leasingregler LEASING Formanden for Dansk Automobilhandler Forning, Knud Nielsen fra Hillerød, begræder nye afgifsregler for leasingbiler. Nu skal vi igen lægge ryg til afgiftsforhøjelser. Vi har solgt biler til private på privatleasing, der måske ikke havde råd til at købe Nu må vi se de gamle biler køre videre, siger han til Erhvervsbladet. En mellemklassebil vil koste op til kroner ekstra om måneden. Mange vil studere i Hillerød tættere på Af Mette Dolmer Thygesen UDDANNELSE Der bliver fyldt på gangene, når Hillerøds uddannelser til pædagog, sygeplejerske, fysioterapeut og psykomotorisk terapeut til sommer slår dørene op igen efter ferien. Det er nemlig populært at søge ind på uddannelserne på Carlsbergvej, som igen i år oplever klar fremgang i ansøgertallet ved kvote 2-optaget. 34 procent flere ansøgninger end sidste år er dumpet ind af brevsprækken hos uddannelserne på UCC - og alle fire uddannelser oplever fremgang. Det er blevet populært at søge ind på uddannelser, hvor man arbejder med mennesker og tænker i fællesskaber. Og så tror jeg også, det spiller ind, at mange har fået øjnene op for, at der nu ligger et stort og nyt uddannelsessted med et stærkt både fagligt og tværfagligt miljø, siger administrationsleder Niels Strunge fra UCC Nordsjælland. Til august 2012 indtager de nye studerende campus, der ligger i den nye bydel Stationszonen, øst for stationen. Det nye campus får plads til flere end studerende og 200 ansatte. 23 Ny uddannelse er en succes Metropol udviklede i 2011 et nyt udbud af socialrådgiveruddannelsen i Hillerød. Uddannelsen modtog i sommer i alt 97 førsteprioritetsansøgere til ca. 60 studiepladser, hvilket betød, at uddannelsen kunne etableres med et fuldt optag. Uddannelsen, der har en særlig profil rettet mod udsatte børn og unge, foregår på UCCs Campus Hillerød og er således med til at lægge grunden for et tættere samarbejde med ikke mindst pædagoguddannelsen. 10

11 1000 Antal personer Optag 2011: studerende - 1 % Figur 5: Udviklingen i optag på Metropols uddannelser. 800 Optag 2010: studerende % + 1 % - 1 % - 2 % - 22 % + 9 % - 3 % - 3 % + 17 % + 45 % % + 11 % 0 % + 20 % mensioneringer, dels nye udbud samt realisering af tidligere tomme pladser. Konkret skyldes årets stigning hovedsageligt tre faktorer: Etableringen af en ny socialrådgiveruddannelse, at læreruddannelsen, laborantuddannelsen og Global Nutrition and Health har øget dimensioneringen samt at administrationsuddannelserne har fået flere kvalificerede ansøgere end tidligere. Sidstnævnte uddannelser har kunnet øge optaget med 126 % og 102 % 0 Øgede indtægter Solid fremgang i optaget Et er stigning i ansøgninger og første prioriteter, noget andet optag. Dimensioneringer sætter nemlig stramme grænser for optaget nye studerende blev i 2011 optaget på en af Metropols uddannelser. Det var en stigning på 7 % i det samlede optag set i forhold til året før, og over en treårig periode udgør fremgangen i Metropols optag 24 %, hvilket dels skyldes forøgede di- Figur 6 viser en stødt stigende produktivitet fra De seneste års investeringer i nye uddannelser og nye udbud kan nu aflæses i den positive aktivitetsudvikling. Den øgede undervisningsaktivitet belaster budgettet på kort sigt, men på lang sigt udløser flere studerende tilsvarende større taxameterindtægter fra grunduddannelserne. I 2011 er STÅ-indtægterne steget med 3,1 % sammenlignet med året før.

12 Figur 6: STÅ-udvikling samlet for Metropol i perioden Figur 7: Tilfredshed med uddannelsen og vurdering af egne kompetencer. Uddrag fra dimittendundersøgelsen % af dimittenderne dimitenderne er overordnet tilfredse med deres uddannelser enten i høj grad eller nogen grad %% vurderer vurderer i høj i høj grad grad eller eller nogen nogen grad grad at deres faglige kompetencer er relevante at deres faglige kompetencer er relevante 5800 Stå 2008 Stå 2009 Stå 2010 Stå % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Udvikling af uddannelser på et oplyst grundlag Metropols uddannelser er kendetegnet ved en stærk kobling mellem teori og praksis, og uddannelserne udvikles løbende på baggrund af systematiske undersøgelser og i samspil med praksis for at sikre høj kvalitet og relevans for vores aftagere. Hvert andet år udarbejdes aftagerundersøgelser, studentertilfredshedsundersøgelser og dimittendundersøgelser, som dels styrker relationerne til praksis, dels giver grundlag for at revidere og videreudvikle uddannelserne. I 2011 gennemførtes den første fælles dimittendundersøgelse for grunduddannelserne på Metropol. Undersøgelsen blandt Metropols dimittender viser en række positive resultater i forhold til dimittendernes tilfredshed med deres uddannelse og i forhold til de faglige kompetencer, de har erhvervet på uddannelsen set i forhold til den funktion, de udfører i deres nuværende job (jf. figur 7). Undersøgelsen viser endvidere, at dimittenderne ønsker, at de praktiske færdigheder, herunder praktikken, skal prioriteres højere i uddannelsesforløbet. Resultaterne danner afsæt for en videreudvikling af uddannelserne og fører til konkrete handlinger på de enkelte uddannelser. Metropols uddannelser indgår i en turnusakkreditering, som kvalitetstester uddannelsen på en lang række parametre. I 2011 blev både læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen positivt akkrediteret.

13 Okt marts 2010 Marts okt Stabilt frafald Okt marts 2011 Marts okt Antal studerende Frafald antal studerende Frafald, procent 4 % 6 % 4 % 6 % Note: Antal studerende er opgjort på måleperiodens startdato. Studerende som indskrives i måleperioden (overflyttere) tælles med i antal studerende ved måleperiodens start. Nyoptag i måleperioden og frafald blandt disse tælles med i efterfølgende periode. Tabel 3: Absolutte frafald på Metropols uddannelser Fastholdelse af Metropols studerende har en høj forretningsmæssig prioritet, da grunduddannelserne udgør størstedelen af Metropols økonomiske grundlag. Derfor har Metropol i 2011 ydet en målrettet indsats for at nedbringe frafaldet på uddannelserne. De væsentligste centrale tiltag indebærer en systematisk kortlægning af frafaldet og opsamling af årsager til frafald samt etablering af studiefaglige samtaler. Sidstnævnte har på læreruddannelsen nedbragt frafaldet blandt studerende på første studieår mærkbart (se tabel 4). ter- og sommerperioder. Opgørelsen viser, at der er flere studerende, der falder fra i sommerperioden end i vinterperioden. Fortsat fokus på effektiv forebyggelse Frafaldet på første studieår er erfaringsmæssigt højere end det gennemsnitlige frafald over et helt studieforløb. Derfor arbejder vi særlig målrettet med frafaldsinitiativerne på første år. Vi har igangsat en række initiativer, som vi måler effekten af. Indsatsen vil formentlig have en positiv afsmitning på de samlede frafaldsopgørelser. Som det fremgår af de seneste tal for perioden okt sep. 2011, er frafaldet nedbragt med 1 % point sammenlignet med samme periode året før. For forårsperioden er frafaldet nedbragt med 2 % point. Internationale aktiviteter I 2011 modtog Metropol 160 udenlandske studerende på ophold, og 307 studerende fra Metropol rejste til udlandet på internationale ophold af forskellig varighed. Samlet set viser perioden fra en betydelig stigning i antallet af indkommende studerende samt et lille fald i antallet af udgående. Den udgående mobilitet er stadig omtrent dobbelt så stor som den indkommende. 282 studerende har i 2011 udløst in- 13 Tabel 3 viser det absolutte frafald på Metropols grunduddannelser. Frafaldet er opgjort som det samlede frafald i måleperioden og ligger stabilt fra 2010 til 2011 på henholdsvis 4 % og 6 % afhængig af vin- Samtaler forebygger frafald. Læs mere her:

14 Udgående studentermobilitet fordelt på destination Figur 8: Metropol sendte i studerende på internationale ophold. Kør musen hen over landende for at se fordelingen. 13 ternationaliseringstaxameter, hvilket er en stigning på 9 % i forhold til Tilknytningen til praksisfeltet er en central del af Metropols uddannelser, og ved at tage på udenlandsophold udvikler den studerende et stærkere kendskab til sit fag i en international kontekst og bliver trænet i at håndtere problemstillinger i praksis. Som det fremgår, har USA, Norge, Kina, Kenya og Uganda i prioriteret rækkefølge været de mest populære destinationer i dette år. Interessen for de afrikanske lande hænger blandt andet sammen med, at disse lande er i fokus som praktik- og valgfag på Metropols to internationale uddannelser, Global Nutrition and Health og den internationale socialrådgiveruddannelse. Når det drejer sig om studieophold, prioriterer de studerende ofte Europa, og særligt Norge er et populært valg. Det er en tendens, at studerende vælger studieophold i lande, hvor de har familiære relationer og sproglig tilknytning. De studerende, der rejser til USA er pt. støttet af en særlig pulje fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Det er Metropols strategi, at internationalisering i stigende grad skal være en slibesten for den faglige udvikling af uddannelserne og af de studerendes kompetencer.

15 Efter- og videreuddannelser Vejen til et velfærdsløft går gennem et professionsløft. Det løft skal vi som uddannelsesinstitution bidrage til ved at udvikle uddannelser og skabe ny viden. Her spiller efter- og videreuddannelser (EVU) en vigtig rolle. De skaber så at sige en hurtig genvej til et professionsløft, medens grunduddannelserne repræsenterer det lange stræk. 15 Den helt overordnede tendens fra 2011 er, at omstillingen af Metropols EVU-aktiviteter er i positiv udvikling. Trods lavkonjunktur samt fald i kursusaktivitet er aktivitetsniveauet og dermed indtægterne ikke bare fastholdt, men endda lettere øget. Det skyldes til dels en succesrig omlægning af udbuddene, så de bedre imødekommer aftagernes behov for længere og kompetencegivende men stadig fleksible uddannelsesforløb. Metropol forventer, at tendensen til stigende efterspørgsel efter EVU i form af åben uddannelse vil fortsætte i En forventning, der kun kan imødekommes ved at stimulere efterspørgslen med markedsbevidste partnerskaber ikke mindst med kommuner, regioner og andre private og offentlige virksomheder. Derfor arbejder

16 vi videre på at udvikle flere kombinationsmuligheder og inden for rammerne af åben uddannelse at sælge flere rekvirerede forløb, der kan målrettes de enkelte aftageres behov. Stigning i Åben Uddannelse og fald i IDV Indtægterne på EVU-aktiviteter falder i to kategorier. Den ene kategori er åben uddannelse (ÅU), hvor indtægterne består af dels de studerendes egen betaling, dels et offentligt taxametertilskud baseret på antallet af studerendeårsværk (STÅ). Den anden kategori er indtægtsdækket virksomhed (IDV), hvor hele indtægten kommer fra deltagerne i EVU-aktiviteten. Som det fremgår af tabel 5 var 2011 karakteriseret af stigende aktivitet inden for åben uddannelse og et næsten tilsvarende fald i IDV-aktiviteter. Samlet set viser resultatet for 2011 en tilsvarende omsætning på EVU-området som i Det er et tilfredsstillende resultat i betragtning af konjunkturerne og de deraf følgende reducerede budgetter til efter- og videreuddannelse. 16 Stigning på næsten alle fagområder Den positive udvikling i ÅU skyldes først og fremmest en stigning i antallet af studerende på den lange række af Metropols diplomuddannelser. Stigningen i antallet Tabel 5: EVU-Indtægter (mio. kr.) på henholdsvis åben uddannelse (ÅU) og indtægtsdækket virksomhed (IDV) ÅU 102,4 127,3 IDV (kun EVU) 70,4 45,1 I alt 172,8 172,4

17 af diplomstuderende afspejler en generel tendens til, at arbejdsgiverne i stadig højere grad prioriterer at give deres ansatte formelle og kompetencegivende uddannelsesforløb frem for eksempelvis kortere kurser. En betydelig offentlig satsning på diplomuddannelsesaktivitet via trepartsaftalen i 2007 bidrager yderligere til at forklare stigningen. sundhedsplejerskeuddannelsen, har i 2011 været igennem en gennemgribende revision. Udvikling af den nye studieordning er sket i et tæt samarbejde med VIA UC Nye uddannelsestilbud i 2011 Det altoverskyggende udviklingsarbejde på EVU-området har i 2011 handlet om at revidere diplomuddannelserne i forhold til den nye bekendtgørelse, der trådte i kraft fra sommeren På det erhvervspædagogiske område har den nye diplomuddannelse afløst det hidtidige pædagogikum for erhvervsskolelærere, og diplomuddannelsen er dermed det nye obligatoriske uddannelsesforløb for lærere på erhvervsuddannelserne. Metropol oplevede større søgning end forventet til denne nye uddannelse og har derfor videreudviklet forskellige modeller, så uddannelsen kan følges både på fuldtid, deltid og som selvstudium. En anden stor og væsentlig uddannelse, Figur 9: STÅ produktion på åben uddannelse fordelt på syv faglige hovedområder

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015 Mødested: Til stede: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Fra bestyrelsen: Anne Møller Ronex, Bente Sorgenfrey (næstformand),

Læs mere

Nye veje og høje mål

Nye veje og høje mål læring Studerende undervisere uddannelsesledere arbejdsmarked bestyrelser samfund institutionsledere Folketinget regering Nye veje og høje mål Kvalitetsudvalgets samlede forslag til reform af de videregående

Læs mere

Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr. 30 87 43 23. Årsrapport 2013

Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr. 30 87 43 23. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Professionshøjskolen University College Sjælland

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens enkeltelementer, uddannelsen som helhed samt de faglige og sociale miljøer

socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens enkeltelementer, uddannelsen som helhed samt de faglige og sociale miljøer socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens enkeltelementer, uddannelsen som helhed samt de faglige og sociale miljøer Socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens

Læs mere

LIGGER LIGE TIL AT SAMLE OP

LIGGER LIGE TIL AT SAMLE OP OFFENTLIG LEDELSE 01 UDGIVET I SAMARBEJDE MELLEM HK/KOMMUNAL SOCIALPÆDAGOGERNE DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING 11 SOCIAL KAPITAL ER EN GAVE Gitte Abildlund, dagtilbudschef i Køge GULDET LIGGER LIGE TIL AT

Læs mere

cbs OBSERVER 2 avis avis for for copenhagen business school handelshøjskolen oktober 2008 2008 Større! Flere! Hurtigere! Billigere! Bedre?

cbs OBSERVER 2 avis avis for for copenhagen business school handelshøjskolen oktober 2008 2008 Større! Flere! Hurtigere! Billigere! Bedre? avis avis for for copenhagen business school handelshøjskolen oktober 2008 2008 cbs OBSERVER 2 Større! Flere! Hurtigere! Billigere! Bedre? CBS har gennem en længere årrække måttet satse på at få stedse

Læs mere

Indhold. 3 Forord: Nye landskaber 5 Beretning ved bestyrelsesformand Ane Arnth Jensen 7 Beretning ved direktør Agi Csonka

Indhold. 3 Forord: Nye landskaber 5 Beretning ved bestyrelsesformand Ane Arnth Jensen 7 Beretning ved direktør Agi Csonka Årsberetning Årsberetning Indhold 3 Forord: Nye landskaber 5 Beretning ved bestyrelsesformand Ane Arnth Jensen 7 Beretning ved direktør Agi Csonka 9 Projekter afsluttet i 2006 GRUNDSKOLE 10 Skolefritidsordninger

Læs mere

PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL

PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL INDHOLD PROFESSIONSHØJSKOLERNE I 2014 4 1 PROFESSIONSHØJSKOLESEKTOREN 6 1.1 Baggrund og lovgrundlag 8 1.2 Det videregående uddannelsesbillede 10 UDGIVET AF Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Klinker skår SOCIALRÅDGIVEREN EFTER DRAB PÅ MOR

Klinker skår SOCIALRÅDGIVEREN EFTER DRAB PÅ MOR 09/13 SOCIALRÅDGIVEREN EFTER DRAB PÅ MOR Klinker skår Forbered livet efter arbejdslivet Hver anden ledig er nyuddannet Ny skattepraksis kan føre til hjemløshed 5HURTIGE Færre chefer og flere med myndighedsopgaver

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

03. Sådan gør andre allerede: Aktivitet på mange måder

03. Sådan gør andre allerede: Aktivitet på mange måder 37 Sådan gør andre allerede: Aktivitet på mange måder 03. Den aktive borger er mange ting. I dette kapitel beskriver vi tre former for aktivitet selvbetjening, mestring og samskabelse og præsenterer en

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER UNIVERSITY COLLEGES DENMARK NY VESTERGADE 17 ST.TV. 1471 KØBENHAVN K +45 3338 2200 UC-DK@UC-DK.DK WWW.UC-DK.DK 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler 2013 Oplag: 300 Ansvarshavende redaktør: Marianne la Cour Sonne, direktør Redaktion & produktion: David Erichsen, kommunikationschef

Læs mere

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009.

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. RESULTATER & NYE MÅL Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009 Redigeringen er afsluttet den 12. oktober 2009. Beretningen kan

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden Få tankerne ned VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2015-01) Sted: Campus Siilkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, Lokale A113 Mødedato: Fredag, 30. januar 2015, kl.

Læs mere

På Vej. Forandringer kan være fulde af lyst. Vores største udfordring de kommende år. At leve med forandringer

På Vej. Forandringer kan være fulde af lyst. Vores største udfordring de kommende år. At leve med forandringer At leve med forandringer 18. juni 2012 Find op i den forreste del af hjernen der hvor nydelsen ligger når du skal forandre og flytte dig, lød opfordringen fra hjerneforsker Morten Kringelbach, da han skød

Læs mere

KEAÅRSRAPPORT2010 1 ÅRSRAPPORT2010 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

KEAÅRSRAPPORT2010 1 ÅRSRAPPORT2010 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI KEAÅRSRAPPORT21 1 ÅRSRAPPORT21 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI 2 KEAÅRSRAPPORT21 Ryesgade 3F, 4 22 København N 46 46 CVR-nr: 3165626 Institutionskode: 1164 kea@kea.dk www.kea.dk REKTOR Ingo Østerskov REVISOR

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Snerrer du ad medarbejderne?

Snerrer du ad medarbejderne? Offentlig Ledelse 02 Udgivet i samarbejde mellem HK/Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 11 Snerrer du ad medarbejderne? Kend dine derailers negativ adfærd, du bør tage alvorligt som

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi 2012 Departementet for Uddannelse og Forskning Politisk forord For det enkelte menneske og for samfundet

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Ulf Hjelmar, Torben Pilegaard Jensen, Sebastian Daugaard og Søren Haselmann. Praktikvejledning på professionsbacheloruddannelserne

Ulf Hjelmar, Torben Pilegaard Jensen, Sebastian Daugaard og Søren Haselmann. Praktikvejledning på professionsbacheloruddannelserne Ulf Hjelmar, Torben Pilegaard Jensen, Sebastian Daugaard og Søren Haselmann Praktikvejledning på professionsbacheloruddannelserne Publikationen Praktikvejledning på professionsbacheloruddannelserne kan

Læs mere

SOCIALRÅDGIVER PÅ TOPPOST

SOCIALRÅDGIVER PÅ TOPPOST 11 12. august 2010 SOCIALRÅDGIVER PÅ TOPPOST DS SÆTTER FINGERAFTRYK VIGTIG INDFLYDELSE PÅ BARNETS REFORM 6 AKADEMIKERE VINDER FREM SOCIALRÅDGIVERE KVALIFICERER PRAKSIS 16 LEDERE ER TILFREDSE MEN HAR STADIG

Læs mere

5 år efter kommunalreformen

5 år efter kommunalreformen SEPTEMBER 2011 DIAKONbladet 348. ÅRGANG 5 år efter kommunalreformen 2 DIAKONbladet Diakonforbundet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund www.diakonforbund.dk > DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE Indlæg

Læs mere

Indledning. Faglig baggrund for lektoranmodningen

Indledning. Faglig baggrund for lektoranmodningen Indhold Indledning... 1 Faglig baggrund for lektoranmodningen... 1 Anmodningens struktur... 3 Ernæring og Sundhedsuddannelsen i et historisk perspektiv... 4 Fra specialkursus i husholdning til professionsbachelor

Læs mere

Indblik Juni 2013 #02. Årgang 8 Juni 2013. TEMA På vej mod ny velfærd

Indblik Juni 2013 #02. Årgang 8 Juni 2013. TEMA På vej mod ny velfærd Indblik Juni 2013 #02 Årgang 8 Juni 2013 TEMA På vej mod ny velfærd 1 Leder Nr. 2, juni 2013 Den store omstilling af velfærden Der er i dag en bred erkendelse af dybden i den økonomiske krise, og de fleste

Læs mere

Mere fokus på forebyggelse end exit

Mere fokus på forebyggelse end exit Indstik om generalforsamlingerne inde i bladet! Albertslund overvejer dagplejen Mere fokus på forebyggelse end exit - Tema om forebyggelse af bandekriminalitet Pioneruddannelsen er kommet godt fra start

Læs mere

Bilagsoversigt: Bilag u00: Bilagsoversigt Bilag u01: Referat af høring Bilag u02: Antal sognemedhjælperstillinger Bilag u03: Antal stillinger SALT s

Bilagsoversigt: Bilag u00: Bilagsoversigt Bilag u01: Referat af høring Bilag u02: Antal sognemedhjælperstillinger Bilag u03: Antal stillinger SALT s Bilagsoversigt: Bilag u00: Bilagsoversigt Bilag u01: Referat af høring Bilag u02: Antal sognemedhjælperstillinger Bilag u03: Antal stillinger SALT s bagland Bilag u04: Antal stillinger FKOF Bilag u05:

Læs mere

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse

de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse Parat til uddannelse? de frafaldstruede unge og deres uddannelsesrejse DEA 2011 1 Indhold DEL 1 Centrale tal om de unges uddannelsesvalg og frafald DEL 2 De unge frafaldstruede historier og indsigter DEL

Læs mere