SOCIALT ARBEJDE LEDELSE OG ADMINISTRATION FORSKNING OG UDVIKLING GRUNDUDDANNELSER EFTER- OG VIDEREUDDANNELSER. Årsrapport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIALT ARBEJDE LEDELSE OG ADMINISTRATION FORSKNING OG UDVIKLING GRUNDUDDANNELSER EFTER- OG VIDEREUDDANNELSER. Årsrapport 2011"

Transkript

1 SKOLE OG PÆDAGOGIK SUNDHED SOCIALT ARBEJDE NATUR OG TEKNOLOGI ERNÆRING LEDELSE OG ADMINISTRATION 1 FORSKNING OG UDVIKLING GRUNDUDDANNELSER EFTER- OG VIDEREUDDANNELSER INTERNATIONAL Årsrapport 2011 Professionshøjskolen Metropol

2 Indhold Forord Forord Institutionsoplysninger Ledelsesberetning Denne årsrapport beskriver Professionshøjskolen Metropols virksomhed i Årsrapporten giver et nuanceret indblik i vores resultater og aktiviteter. sted, arbejdsplads og samarbejdspartner. Det skete i høj grad i 2011 og på mange af vore udbudssteder med endnu flere mstuderende i nye rammer. 2 Metropols hoved- og nøgletal Indledning Grunduddannelser Efter- og videreuddannelser Forskning og udvikling Finansiel redegørelse Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse for Balance pr Pengestrømsopgørelse for Noter Særlige specifikationer Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Metropols formål er at uddanne professionelle, der bidrager til vækst, velfærd og demokratisk udvikling. Derfor stræber vi efter at rekruttere de dygtigste ansøgere og på at sikre uddannelser, der med høj faglig kvalitet matcher omverdenens udfordringer og behov. Det gør vi ved at forankre vores aktiviteter i praksis og i forskning og udvikling. Det lykkes kun gennem partnerskaber med private virksomheder, off entlige organisationer, faglige miljøer, universiteter og forskningsinstitutioner. Dermed sikrer vi, at dimittender fra Metropol møder behov og udfordringer på arbejdsmarkedet. Metropol er fortsat en ung institution præget af mmange samtidige strategiske fremstød. En tvær gående msatsning er vores campusstrategi, der bringer faglige miljøer sammen i nye rammer med sigte på at udvikle Metropol som uddannelses- I efteråret gennemførtes en større organisationstilpasning. Den blev gennemført på baggrund af to behov: Dels ønskede bestyrelse og ledelse at placere uddannelserne endnu mere centralt organisatorisk, ikke mindst i forhold til forskning og udvikling. Dels skete tilpasningen i lyset af vigende off entlige mbevillinger og afmatning på markedet for efter- og videreuddannelse. Organisationsændringen indebar derfor også en betydelig forenkling og eff ektivisering af ledelse og administration. Vi reducerede knap 15 % på ledelse og mere end fem % på administrative støttefunktioner oveni en betydelig reduktion på samme område i Det betød desværre en afsked med dygtige, engagerede medarbejdere og kolleger. At effektiviseringer og besparelser skal gå

3 hånd i hånd med værdiskabelse og bedre kvalitet er ikke alene et vilkår, men hverdag for Metropols ledelse og medarbejdere, som vi forsøger at håndtere off ensivt og visionært. En grundsten i institutionens udvikling er rammer ne for undervisernes arbejde. Efter et langt og grundigt forhandlingsforløb siden 2010 lykkedes det ikke i efteråret 2011 at nå til enighed om en fælles arbejdstidsaftale, der både kunne tage højde for nye strammere vilkår og samtidig være et off ensivt svar på dette. Der er derfor udarbejdet retningslinjer for arbejdstiden, der giver ensartede rammer for alle Metropols undervisere og som realiserer mere undervisning, mindre administration og større faglig kapacitetsopbygning ved at sikre tid til forskning, udvikling og kompetenceudvikling. Ambitionen er i samarbejde med medarbejderne at kunne realisere en model, hvor 70 % af undervisernes tid anvendes til undervisning, eksamen og forberedelse, 20 % til forskning og udvikling og maksimalt 10 % til administrative opgaver. Når en sådan ambition realiseres, vil Metropol være i stand til at øge omfanget af undervisning, forskning og udvikling og mindske administrative byrder. En sådan udvikling er en nødvendig langsigtet forudsætning for at udbyde attraktive uddannelser af endnu højere kvalitet. Metropol har udviklet sig markant siden sin etablering i Vores position i sektoren er stærk, vi har fuldt optag og en synlig ekstern profi l. Metropol er også en sammenhængende organisation, der kan gennemføre markante forandringer, når det gælder. Vores aktivitet er sat stærkt i vejret, omkostningerne reduceret markant og en strategisk og udviklingsorienteret udvikling præger både vores studerende, ledere og medarbejdere. Mange resultater er hjemtaget, men der er fortsat brug for at stimulere denne udvikling og give den en ny fællesnævner, der tager bestik af den samfundsmæssige udvikling. Det arbejder vi for på Metropol - og kommer til det i endnu højere grad i årene foran os. God fornøjelse med læsningen af Årsrapport 2011! René van Laer Formand Stefan Hermann Rektor 3

4 Bestyrelse Henning Bach Christensen Hanne Berg Peter Torstensen 4 Bjarne Bruun Jensen Irene Nørlund Ida Sofie Jensen Henrik Busch Charlotte Kristensen René van Laer, formand Peter Kay Mortensen Charlotte Rønhof Henrik Michael Jørgensen Pernille Henriques Vibeke Schaltz, næstformand Niels Arendt Nielsen

5 Indledning Figur 1: Organisationsdiagram for Metropol 2011 I 2011 fortsatte Metropol sit fokus på at udvikle uddannelserne, sikre et attraktivt udbud af efter- og videreuddannelser samt et målrettet arbejde for at styrke forskning og udvikling. Året var præget af såvel interne organisatoriske forandringer og processer som eksterne ændringer med ny regering og dermed et skift i professionshøjskolernes ressorttilknytning. Forskning og Udvikling Ledelsessekretariatet Rektor Kommunikation 5 En enkel og effektiv organisation Metropols bestyrelse traf i juni 2011 beslutning om en organisationstilpasning med en målsætning om at skabe en mere enkel og effektiv organisation, der styrker sammenhængen mellem grunduddannelser og forsknings- og udviklingsaktiviteter og sam ler efter- og videreuddannelserne i færre, men stærkere enheder. Den nye organisa tion trådte i kraft 1. september Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet Institut for Rehabilitering og Ernæring Institut for Sygepleje Institut for Teknologi Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Institut for Socialt Arbejde Institut for Skole og Læring Institut for Ledelse og Forvaltning Koncernadministration Biblioteket Bygninger HR og Løn Grundstenen i Metropols organisatoriske opbygning er uddannelse både professionsuddannelserne og de righoldige efter- og videreuddannelsestilbud, der er væ sentlige kanaler til fornyelse af professionelle på de felter, vi uddanner til. Derfor er Metropol nu organiseret med to fakulteter Institut for Sundhedsfaglig og Teknologisk EVU Institut for Socialfaglig og Pædagogisk EVU It Studieservice Økonomi

6 med en række institutter samt et koncernadministrativt område, der understøtter uddannelsesaktiviteter og forsknings- og udviklingsaktiviteter. Videncenteraktiviteter er integreret i de relevante institutter i de faglige uddannelsesmiljøer. Nationalt Center for Erhvervspædagogik bevares dog som videncenter forankret i Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet. Sammenlægningen i Metropols nye institutter skal bidrage til, at forsknings- og udviklingsarbejdet knyttes tættere til vore uddannelser og den praksis og de professioner, Metropol uddanner til. Det skal sikre en løbende udvikling af form og indhold i uddannelserne, at ny viden, der opstår gennem forsknings- og udviklingsaktiviteterne, er tæt koblet til uddannelserne og til praksis. På et marked med svingende efterspørgsel og stærk konkurrence har Metropol i 2011 organisatorisk samlet efter- og videreuddannelsesområdet i tre institutter, der afløser otte efter- og videreuddannelsesenheder. Målet er at understøtte større og stærkere faglige miljøer, der vil trække på de undervisere, der også underviser på grunduddannelserne og derved styrke vidensdeling samt realisere effektiviseringer og synergigevinster. Hermed kan lønsomheden forbedres. I tillæg hertil styrkes markedsfokus og markedsføringsaktiviteterne, der skal bidrage til et mere relevant udbud mere undervisning, mere forskning og udvikling, mindre administration Trods et omfattende og grundigt forhandlingsforløb med undervisernes tillidsrepræsentanter lykkedes det ikke at indgå en fælles arbejdstidsaftale. I stedet har en samlet ledelse på bestyrelsens opdrag udarbejdet og efter drøftelse i HSU påbegyndt indfasningen af en model og arbejdsform, der frigør mere tid til undervisning, mere tid til forskning og udvikling (og ikke mindst kompetenceudvikling af underviserne) og mindsker de administrative opgaver. På Metropol er det ambitionen, at produktion og deling af viden er en integreret del af arbejdsopgaven, der kan bidrage til at styrke kvalitet og relevans af uddannelserne. Konkret betyder retningslinjerne for arbejdstid, at der stiles efter, at 70 % af tiden bruges til opgaver forbundet med undervisning og undervisningsrelaterede aktiviteter herunder eksamen og forberedelse, 20 % til forskning og udvikling herunder kompetenceudvikling og makismalt 10 % til administration. Af den samlede arbejdstid er det ambitionen, at min. 30 % skal allokeres til undervisningsopgaver og læringstid med studerende. Disse mål gælder som en overordnet, aggregeret ambition og tager således højde for lokale afvigelser. I 2012 vil der ske løbende opfølgning på implementeringen af den nye model, som hjælpes på vej af en fokuseret ledelsesindsats og samarbejde med medarbejdere og tillidsrepræsentanter. Der er tale om en meget stor og ingenlunde gnidningsfri udfordring, som ikke desto mindre tegner en perspektivrig udviklingsvej for professionshøjskolens faglige miljøer. Bedst På Nettet og velbesøgt studieportal Metropol har løbende udviklet og konsolideret sit fokus på den digitale kommunikation. Forbedringer og en stærk web-orga- Metropol vandt for andet år i træk prisen Bedst på nettet. Klik på billedet for at læse mere. 6

7 nisation indebar, at Metropol i lighed med 2010 i 2011 vandt prisen Bedst på Nettet som den bedste danske offentlige hjemmeside i kategorien Uddannelsesinstitutioner i konkurrence med Copenhagen Business School, Professionshøjskolen UCC, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. En anden digital succes, den virtuelle studiehåndbog Studiepol.dk, blev lanceret i 2011 til betydelig glæde for Metropols mange studerende. StudiePol er udviklet for at fremme vejledningsindsatsen på Metropol og for at medvirke til, at frafaldet blandt Metropols studerende mindskes. Stigende søgning til grunduddannelser Metropol blev igen i 2011 blandt de fem mest søgte institutioner for videregående uddannelse. I 2011 kunne Metropol sige velkommen til nye studerende. Det var en stigning på syv % i det samlede optag set i forhold til året før, og over en treårig periode udgør fremgangen i Metropols optag 24 %. På samtlige af Metropols grunduddannelser var der generelt stigning i antallet af ansøgere både i kvote 1 og i kvote 2. Dertil kommer, at der var stort set ligelig fordeling mellem 1. prioriteter og øvrige prioriteter, hvilket placerer Metropol som en af de mest prioriterede institutioner i sektoren. Figur 2: Oversigtskort over Metropols geografier Tagensvej 86 Kronprinsesse Sofies Vej 35 Nyelandsvej Dimittendundersøgelsen foretaget i 2011 viser en høj tilfredshed med Metropols uddannelser. Over ¾ af besvarelserne viser en udpræget tilfredshed med uddannelsen, og stort set alle svarede, at deres faglige kompetencer er relevante. Set i lyset af den stigende søgning og den store tilfredshed med uddannelserne er dette overordnet set en yderst positiv udvikling, som kombineret med en ambitiøs campusstrategi kan fortsætte de kommende år, hvor de studerende modtages i attraktive studiemiljøer med fokus på videndeling og læringsmiljøer. Færre men kloge kvadratmeter Siden 2009 har Metropol arbejdet målrettet med at udvikle og eksperimentere med fysiske miljøer for at styrke uddannelser og videnomsætningen. Campusstrategien har været ledetråd i dette arbejde. Campus Rådmandsmarken Pustervig 4-8 Tagensvej 18 7

8 I 2011 blev en række administrative funktioner, forsknings- og udviklingsmedarbejdere samt efter- og videreuddannelser samlet i Metropols moderniserede bygninger på Tagensvej 18. Der har længe været behov for at styrke Metropols faciliteter på efterog videreuddannelsesområdet, for også i det fysiske miljø at fremstå som en professionel efter- og videreuddannelsesinstitution med gode undervisningslokaler. For at kunne realisere ambitionerne i campusstrategien var det nødvendigt med en række omdisponeringer af bygningsmassen. For at kunne gennemføre de mest hensigtsmæssige og optimale bygningsomdisponeringer krævedes en sammenhængende bygningsstrategi. Metropol udvidede i 2011 campusstrategien med et bygningstrategisk element. Målsætningen var at samle vores uddannelser på færre adresser og at blive endnu bedre til at udnytte mulighederne i vores huse. Med andre ord: Færre men klogere kvadratmeter. strategien er således ikke bare selvfinansierende på sigt. Den er også forudsætningen for at vi kan vedblive med skabe rum for udvikling. Skjolds Plads Sigurdsgade HARALDSGADEKVARTERET Jagtvej UNIVERSITETS- PARKEN Vibenshus Runddel Nørre Allé Fælledparken VIDENSINSTITUTIONERNE THE KNOWLEDGE INSTITUTIONS Trianglen Vidensbydelens klynger The science city clusters KØBENHAVNS UNIVERSITET NØRRE CAMPUS UNIVERSITY OF COPENHAGEN NORTH CAMPUS Det Farmaceutiske Fakultet Faculty of Pharmaceutical Sciences Det Naturvidenskabelige Fakultet Faculty of Science Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Faculty of Health Sciences Københavns Biocenter Copenhagen Biocenter ANDRE VIDENSINSTITUTIONER OTHER KNOWLEDGE INSTITUTIONS COBIS Copenhagen Bio Science Park Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek (KUB Nord) Faculty Library of Natural and Health Sciences Professionshøjskolen Metropol Metropolitan University College Rigshospitalet Copenhagen University Hospital 8 Metropol har gennem de sidste par år formået både at udvide antallet af studerende og ansatte uden at øge antallet af kvadratmeter. I efteråret 2011 var vi i stand til at gennemføre vores aktiviteter på et areal, der er 7 % mindre end da Metropol blive dannet. En sådan effektivisering giver reducerede udgifter til både husleje og drift. Campus- Nørrebros Runddel DE GAMLES BY Fredrik Bajers RIGSHOSPITALET Plads Skt. Hans Torv PANUM Tagensvej Blegdamsvej

9 Antal studerende pr. 1/ Sundhed Grunduddannelser Sygeplejerske, Socialt arbejde Fysioterapeut, 666 Ergoterapeut, 423 Jordemoder, 237 Flere og flere unge strømmer til Metropols uddannelser. I 2011 har et stigende antal unge søgt og fået plads på en af Metropols uddannelser. Ultimo 2011 havde Metropol studerende på 16 grunduddannelser inden for sundhed, ernæring, skole, natur og teknologi, ledelse og administration samt socialt arbejde. Stigende efterspørgsel Skole Natur og teknologi Ernæring Ernæring og sundhed, 746 Global Nutrition and Health, 192 Ledelse og administration Offentlig administration, 210 Administrationsøkonom, 132 Katastrofe og risikomanager, 120 Natur og teknologi Bioanalytiker, 387 Laborant, 335 Radiograf, 267 Procesteknolog, 44 Laboratorie, fødevarer og procesteknolog, 38 9 Over unge søgte i 2011 en studieplads på Metropol, hvilket udgør en markant fremgang i søgningen i forhold til sidste år. Som det fremgår af tabel 2 er den samlede søgning steget med 29 % sammenlignet med 2010, og samtlige grunduddannelser oplever en øget søgning dog med varierende styrke. De små administrationsuddannelser udviser en massiv fremgang. De har mere end fordoblet ansøgertallet med stigninger på 124 % og 125 %. Det er positivt, at de små uddannelser er i god vækst, og at der er Socialt arbejde Ernæring stor interesse blandt de uddannelsessøgende på trods af politiske signaler om færre offentligt ansatte. De første kandidater i offentlig administration er netop dimitteret i januar Skole Lærer, 1184 Socialt arbejde Også store uddannelser som socialrådgiveruddannelsen, ernærings- og sundhedsuddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen oplever markante stigninger i ansøgertallene på henholdsvis 39, 38 og 20 %. Til sammen rummer de tre uddannelser over halvdelen af Metropols studerende, og den fortsatte tilstrømning til uddannelserne imødekommer klare behov i omverdenen og bidrager til at stabilisere økonomien. Socialrådgiver, 1237

10 Flere har Metropol som 1. prioritet Årets 1. prioritetsansøgninger var samlet set 19 % højere end sidste år svarende til i alt ansøgere. På næsten alle uddannelser var der i 2011 flere førsteprioritetsansøgere, end der er studiepladser. På fysioterapeutuddannelsen var der så mange førsteprioritetsansøgere, at Metropol kun kunne optage under 1/3 af ansøgerne. Denne positive udvikling betyder, at studiepladserne i stadig højere grad besættes af de mest motiverede og kvalificerede studerende, der har den respektive uddannelse som sit højeste ønske. MANDAG 11. JULI 2011 HILLERØD SEKTION 2 3 Ny socialrådgiveruddannelse hitter 416 unge har søgt ind på den nye socialrådgiveruddannelse i Hillerød. Heraf har 97 søgt uddannelsen som deres førsteprioritet. HILLERØD: I en tid med fokus på socialrådgivernes arbejde stormer de unge ind på socialrådgiveruddannelserne. Professionshøjskolen Metropol har netop optalt årets ansøgninger, og de viser at 416 unge har søgt ind på den nye socialrådgiveruddannelse i Hillerød. Heraf har 97 søgt uddannelsen som sin førsteprioritet. Den nye, private daginstitution Vandpytten åbner den 1. oktober. Initiativtagerne havde ellers håbet på at kunne starte i august. HILLERØD: Fra den 1. oktober vil børnelarmen atter lyde i den tidlige SFO s lokaler på Skatmestervej 8. Her åbner den nye, private daginstitution Vandpytten. De nye ledere, Mette Kjærggard og Rob Wijkman, Dermed er der tilstrækkelig mange ansøgere til, at den nye socialrådgiveruddannelse bliver en realitet efter sommerferien. Studierektor for socialrådgiveruddannelserne på Professionshøjskolen Metropol Thomas Braun, der skal lede den nye uddannelse på Carlsbergvej, er meget tilfreds med de mange ansøgere. - De flotte ansøgertal til socialrådgiveruddannelsen i Hillerød bekræfter, at det var en rigtig beslutning at åbne socialrådgiveruddannelsen i Nordsjælland. Jeg er overbevist om, at de fleste ansøgere kommer fra Nordsjælland og har valgt uddannelsen på grund af den geografiske placering. Men 2 det har sikkert også haft en betydning, at uddannelsen giver undervisere og studerende fra socialrådgiver- og pædagoguddannelserne på Campus Hillerød mulighed for at udforske grænselandet mellem socialrådgivning og socialpædagogik, siger Thomas Braun. HILLERØD SEKTION 2 HILLERØD- REDAKTIONEN Slotsgade 1, 3400 Hillerød Tlf Redaktør Tore Gudnæs Clausager Rich (rich) Journalister Maja Vindelev (mavi) Janne Mulvad (mulvad) Anne-Mette Frøsig Rasmussen (mette) Anders Bang (bang) Mikkel Prytz (prytz) SALG OG ABONNEMENT Tlf Dagligt , lør. kl TID OG STED TORSDAG : Frivilligcenter: Cykelgruppen Frihjul - åben cykelgruppe : Hillerød Lunge Klub - indendørs træning og gymnastik : Bauneparken, Skævinge Pensionistforening: Banko : Frederiksborg Slotskirke: Koncert med Orient West Choir. Arrangeret af Klaverfabrikken Live og Frederiksborg Slotskirke : Annaborg: Fernisering på Den censurerede forårsudstilling. Arr.: Hillerød Kunstforening. BIOGRAFER 70 studerende har de seneste måneder arbejdet frem mod åbningen af den nye børnehave med plads til 22 vuggestuebørn og 26 børnehavebørn. Efter byrådets blåstempling af børnehaveplanerne i slutningen af juni har parret arbejdet med en plan for, hvornår børnehaven kunne holde den første åbningsdag. Håbet var, at det kunne ske allerede i starten af august. Men åbningen er blevet udskudt til 1. oktober. - Vi skal have den rigtige leder skal på plads. Det er et absolut krav, at vi får helt rigtig person og for os at se afgørende for, om det bliver HILLERØD: Fra på fredag den 23. marts kan den censurerede forårsudstilling, som blev vist i FrederiksborgCentret under Hillerød Kunstdage, opleves på Annaborg, Frederiksværksgade 2 A, 3400 Hillerød. Udstillingen er åben frem til 29. april og kan ses torsdage og fredag-lørdagsøndage og helligdage Der er fernisering på torsdag den 22. marts klokken med åbning af billedkunstner og censor Camilla Blachmann. Udstillingen består af 119 værker af 58 kunstnere. Publikum fik i FrederiksborgCentret lejlighed til at stemme på det værk, de syntes bedst om, og publikumsprisen gik til et maleri af Govard Lund, Lynge. Vinderen af publikumskonkurrencen blev Annette Schmidt, Hillerød. Hillerød Kunstforening havde under Hillerød Kunstdage en udstilling af lokale kunstnere på Uddannelsescentret. Her afholdtes en succes. Men det det tager tid. Vi har hyret en professional til at hjælpe med ansættelsen, som har rådet os til at klappe hesten, siger Rob Wijkman. Derudover betyder sommerferien også, at noget af indretningen til lokalerne må vente på sig. Den tidligere SFO kræver ud over nye møbler en hel del arbejde, og med lidt egen sommerferie, så er 1. oktober en realistisk deadline, forklarer Rob Wijkman. - Hvis man ikke har stået i et hus, hvor der skal laves meget, før, så kan man godt blive skræmt. Haven kan Den nye socialrådgiveruddannelse i Hillerød optager 35 studerende efter sommerferien og yderligere 35 til februar, og de skal rent fysisk uddannes samme sted som de pædagogstuderende, nemlig Carlsbergvej 14. De studerende får således mulighed for at profitere af det tætte samarbejde med pædagoguddannelsen i Campus Hillerød og kan derfor tone deres uddannelse endnu mere i retning af udsatte børn og unge, end tilfældet er på de øvrige socialrådgiveruddannelser i landet. Uddannelseschef på Pædagoguddannelsen Nordsjælland Jørgen Jensen ser frem til det nye samarbejde, hvor de to uddannelser gensidigt vil styrke hinanden. - Samarbejdet mellem pædagog- og socialrådgiveruddannelsen vil styrke de socialfaglige elementer på pædagoguddannelsen og de pædagogiske elementer på socialrådgiveruddannelsen. Samtidig vil det give de studerende en indsigt i hinandens fagligheder, som de vil nyde godt af som færdig- også en konkurrence blandt publikum om hvem kunstneren var af et af de udstillede billeder. Kunstneren uddannede, vurderer Jørgen Jensen. Pinerstemning lige nu kan godt sammenlignes med Jurassic Park, hvor naturen har taget over. Men ny maling gør meget. Stor interesse Planerne om den nye børnehave, der får udvidede åbningstider, flere pædagoger end normalt og kun økologisk mad, har vakt opsigt hos flere forældre i Hillerød. Ifølge Rob Wijkman har forældre til 18 børn allerede skrevet sig op til en plads. Og der er kommet henvendelser fra interesserede. - Vi regner med at, vi nok skal få institutionen fyldt op. Thomas Braun glæder sig til at byde de nye studerende velkommen på en uddannelse, der med tiden kan skabe sin helt egen identitet. - Vi har forberedt os godt på opstarten, og i samarbejde med Professionshøjskolen UCC (University College Copenhagen, red.) har vi arrangeret en række aktiviteter på tværs af uddannelserne. Og så er det ikke ukendt, at der ved starten af en ny uddannelser spreder sig en pionerstemning blandt de studerende, og at de i høj grad går ind og tager ejerskab til deres studie. Det Kunstdagenes publikum valgte en favoritkunstner var Inger Bennigsen, og vinderen af publikumskonkurrencen blev Signe Winther, København. Privat børnehave 1. oktober i tidligere SFO-lokaler SLOTSBIO 19.30: Hvidstengruppen. BIOCITY 15.30, 18.30: The best exotic Marigold Hotel , 18.30, 21.30: The Hunger Games , 18.50, 21.30: Hvidestengruppen : The Descendants : Min søsters børn alene hjemme , 21.30: Project X , 21.30: Hugo - 2D : Jernladyen : Fortidens skygge : Kamæleonen : Contraband. FREDAG : Annaborg: Den censurerede forårsudstilling : Klaverfabrikken: Koncert med Himmerland : Kantinen på Hillerød Rådhus: Idrættens dag med hædring af årets idrætsudøvere : Støberihallen: Folketeateret spiller En sørgmunter kærlighedshistorie : Nordisk Lejrskole: Generalforsamling og efterfølgende foredrag med Bertel Haarder. Mindre service HILLERØD: På mandag den 26. marts skal personalet fra Borgerservice på kursus i digitale løsninger. Derfor kan man ikke få lavet pas og kørekort mellem klokken og Der vil være personale ved skranken, men der vil være begrænset service i tre timer. På bare et enkelt år har socialrådgiveruddannelsen i Hillerød vokset sig dobbelt så stor. HILLERØD: Efter sommerferien starter to hold med hver 40 socialrådgiverstuderende i Hillerød i stedet for det ene hold, der startede sidste år. Det er i denne tid, at unge Svar på læserbrev fra Værestedets brugere Debat HILLERØD: Det er med stor alvor, vi læser Brugerrådet fra socialpsykiatriens væresteds læserbrev. Allerførst vil vi gerne understrege, at der hverken er rod eller fejl i regnskaberne. Det er Center for socialpædagogik, -psykiatri og hjerneskade (CSPH s) opgave at skabe rammerne for samvær for borgere med psykisk sygdom og misbrug. Vi lægger stor vægt på omsorg og opmærksomhed for den enkelte. Vi arbejder for, at der ikke er nogle der bliver hægtet af, men at mennesker får øget deres livskvalitet. Socialpsykiatriens værested har haft stor tilslutning efter etablering på Trollesbro med de nye gode rammer for samvær og aktivitet. De nye tilbud på Trollesbro, Substitutionsbehandling samt husvildeboliger har også medført flere brugere i Værestedet, hvilket også var en del af de ønsker, der var for brugerne af de nye tilbud. Brugerne er meget glade for mulighederne i tilbuddet om samvær og har følt sig meget velkomne i værestedet på Trollesbro. I værestedet er der cirka 60 mennesker, som kommer regelmæssigt. Nogen kommer dagligt eller flere gange om ugen, andre kommer mere sporadisk. Der kommer mellem syv og 20 borgere om dagen. uddannelsessøgende skal ansøge til deres drømmestudier, og professionshøjskolen Metropol har modtaget 30 procent flere kvote 2- ansøgninger til socialrådgiveruddannelsen i Hillerød. - Med så mange ansøgere er det helt sikkert, at vi kan oprette et ekstra hold med 40 studerende, så vi til næste år kan optage i alt 80 studerende. Ansøgertallene viser, at der vitterlig er grundlag for en socialrådgiveruddannelse i Hillerød, og at kombinationen af socialrådgivning og socialpædagogik appellerer til en gruppe af unge, som ikke ellers ville have valgt at læse til socialrådgiver, siger Helle Johansen, der er uddannelsesleder på Institut for Socialt Arbejde på professionshøjskolen Metropol. Alt i alt har 251 unge søgt ind på uddannelsen, der blev startet op sidste år. Helle Johansen peger på, at social- Alle mennesker med psykiske lidelser, sociale problemer eller misbrug, borgere som vi yder omsorg og støtte for at medvirke til at de fungerer bedre i deres liv. Budgettet er blevet reduceret fra 2011 til men det har været vigtigt for os at bevare åbningstiden på 22 timer om ugen, som lå til grund for den ramme, som værestedet har. De sidste måneder af 2011 og de første måneder af 12 har vi haft udvidet tilbuddet med fredagsåbent, et tilbud vi arbejder på at fastholde med brugerfrivillige. Susanne Lorentzen Afdelingschef Borger- og Socialservice Hillerød Kommune Det vækker glæde, at der åbner en ny privat børnehave i Hillerød til oktober. Og det kilder i maven, siger Tob Wijkman og Mette Kjærgaard. Foto: Thomas Arnbo Publikumsprisen ved den censurerede forårsudstilling hos Hillerød Kunstforening gik til et maleri af Govard Lund, Lynge. Foto: Prisme 82 Nok ikke lige fra åbningsdagen, men det er heller ikke vores ambition - nærmest tværtimod. Det er godt med en rolig opstart, forklarer Rob Wijkman, der glæder sig til at komme i gang med projektet. - Det kilder i maven. Det er et kæmpe ansvar, vi kommer til at stå med, og det er lidt underligt at stå her efter at have arbejdet med tankerne i næsten et år. Nu er det meget tæt på og konkret. brandt glæder vi os til, siger Thomas Braun. Tilsammen har over 1500 unge i år søgt ind på socialrådgiveruddannelserne på Metropol, som for femte år i træk kan melde om fremgang i ansøgertallet. Udover uddannelsen i Hillerød udbyder Metropol også den klassiske socialrådgiveruddannelse og den interkulturelle og internationale socialrådgiveruddannelse i København samt en socialrådgiveruddannelse på Bornholm med fokus på arbejdsmarkedsforhold. mavi rådgiveruddannelsen i Hillerød er anderledes end de øvrige uddannelser i landet, fordi der er større fokus på udsatte børn og unge samt på tværfagligt samarbejde. Blandt andet samarbejder uddannelsen tæt sammen med pædagoguddannelsen. - Et af de problemer, der oftest fremhæves i debatten om udsatte børn og unge er samarbejdet mellem de forskellige faggrupper. Socialrådgiverstuderende fra Bagerpige blev overfaldet HILLERØD: En bagerpige i Ludvigs Bageri på Frederiksværksgade fik lørdag morgen ved tiden en ubehagelig oplevelse, da hun blev overfaldet af en 19- årig mand. Manden sparkede pigen og slog hende i ansigtet indtil hun faldt om, og han bliver nu sigtet for vold efter 244, fortæller vagthavende hos Nordsjællands Politi, Erik Skriver. Manden forsvandt fra butikken efter overfaldet, men en tilkaldt politipatrulje fandt ham i nærheden kort tid efter. - Han passede 100 procent på den beskrivelse, pigen kunne give af ham. Han var temmelig påvirket af både spiritus og andre ting, så han blev sat i detensionen for at sove den ud, og blev sigtet for vold, oplyser Nordsjællands Politi. Hans Knudsen Jumpband indtager Slotsbio på søndag. Nyt program - uden mordere TORSDAG 22. MARTS 2012 Mange unge vil læse til socialrådgiver Af Tim Panduro Tal med en bank, der forstår dig På gensyn i Spar Nord Hillerød Københavnsvej 31, Hillerød Telefon Sprælsk jazz i Slotsbio HILLERØD: Det er folk fra bl.a. Leonardo Pedersens Jazzkapel og Papa Bue s Viking Jazzband der på søndag kl gæster Café Slotsbio under navnet Hans Knudsen Jumpband. Med rødderne godt forankret i New Orleans-traditionen, bydes der på en»gumbo«af jazz, jump, rhythm-and-blues, boogie-woogie, rock, soul og egne kompositioner. Alt spillet med en personlig og råswingende sound. Hans Knudsens bluesprægede piano/sang, i samspil med Hans Leonardo Pedersens kraftfulde saxer, Jens Sølunds melodiske basspil og Henrik Simonsens solide trommespil, skaber en enestående rytmisk helhed. Dørene er åbne fra kl Billetter til koncerten kan bestilles på På vandring med Martin A. Hansen HILLERØD: Med en pilgrimsvandring på Stevns til de steder, der har tilknytning til Martin A. Hansen og hans fortællinger vil Frederiksborg Valgmenighed forsøge at få indtryk af, hvor de fortællinger, vi har læst af forfatteren eller måske bliver inspireret af vandringen til at læse fandt sted. Vandringen ledes af pilgrimspræst Birgit Berggrensson og sognepræst i Farum Ulla Salicath. Vi mødes lørdag den 24. marts på Københavns Hovedbanegård klokken Afgang klokken med S-tog E mod Køge, hvor vi skifter til privatbane. Flere informationer og NØDEBO: Programmet for højskoledagene i Nødebo Præstegård præsenterer en lang række foredragsholdere, og indholdet er nu - ifølge Allan Høier fra præstegården uden mordere. Højskolen starter lørdag den 10. september, og temaet er Moderne Kristendom. Blandt foredragsholderne er Niels Grønkjær, Jørgen Demant, Lene Højholt og Ulla Salicath. Sidste års højskoledage høstede mange rosende ord med på vejen, og til dette års udgave kan man tilmelde sig til præstesekretær Allan Høier jpå eller ved at ringe på gerne tirsdage mellem klokken 9 og 16. Lars Bo Jørgensen Erhvervskundechef, Spar Nord Hillerød Tlf Hillerød får et endnu større kendskab til fagligheden hos deres kommende samarbejdspartnere på børneområdet, såsom pædagoger og sygeplejersker. Det vil give dem endnu bedre muligheder for at arbejde helhedsorienteret på døgninstitutioner og dagtilbud, forklarer uddannelsesleder Helle Johansen. HILLERØD POSTEN 22. marts 2012 BUTIKSÅBNING Bilkas ankomst til byer rundt omkring i Danmark har ikke altid gået problemfrit. Men i Hillerød har forventningerne været høje til, at Bilka skal være det lokomotiv, der trækker byens handelsliv i gang. Det har smittet af på modtagelsen af hele Bilkaprojektet i Slotsarkaderne, fortæller Richo Boss, der er chef i varehuset, der weekend Bilkachef glæder sig over store forventninger Richo Boss er glad for at Hillerøds butikker knytter forhåbninger til varehusets ankomst - men opfordrer også butikkerne til at gribe mulighederne Richo Boss, ny Bilkachef åbner på onsdag med morgenbrød til kundekøerne, shuttlebusser fra parkeringsanlæg ved blandt andet Frederiksborgcentret og borgmesterklip af snoren til varehuset i den tidligere Kvicklybutik. Det har været meget behageligt. Vi har haft et godt samarbejde med Slotsarkaderne, og vi har kun mødt venlighed overalt. Den positive holdning har naturligvis smittet af på medarbejderne, der føler sig meget velkomne", siger Richo Boss. Butikkerne skal også selv være gode til at udnytte de muligheder, den øgede kundestrøm giver "Vi havde et arrangement med Cityforeningen, hvor vi igen fik fornemmelsen af de store forventninger, der er knyttet til Bilkas ankomst til byen. Vi håber da også at vi trækker ny kraft til byen, så alle kan leve godt af det, og vi er sikre på at i hvert fald Slotsarkadernes butikker vil nyde godt af den øgede kundestrøm, " siger Richo Boss, der dog opfordrer til, at butiksejerne ikke tror, at alle problemer løser sig ved varehusets ankomst. "Butikkerne skal selvfølgelig også selv være gode nok til at udnytte de muligheder, den øgede kundestrøm giver for at få fordel af den." Richo Boss regner med at mellem og mennesker vil kigge forbi på åbningsdagen. Af Jens Berg Thomsen Foto: John Jessen Hansen UDDANNELSE En ny socialrådgiveruddannelse i Hillerød har fået et stort antal ansøgere - så stort at der nu bliver oprettet et ekstra hold hos professionshøjskolen Metropol. Mere end 30 procent flere har søgt ind i kvote to. Med så mange ansøgere er det helt sikkert at vi kan oprette et ekstra hold med 40 studerende, så vi til næste år kan optage i alt 80 studerende. Ansøgertallene viser, at der vitterlig er grundlag for en socialrådgiveruddannelse i Hillerød, og at kombinationen af socialrådgivning og socialpædagogik appellerer til en gruppe af unge, som ikke ellers ville have valgt at læse til socialrådgiver, siger Helle Johansen, uddannelsesleder på Institut for Socialt arbejde på professionshøjskolen Metropol. Socialrådgiveruddannelsen i Hillerød så dagens lys i 2011, hvor 40 studerende startede på uddannelsen, og med ansøgerfremgangen er der udsigt til at uddannelsen vil vokse. Uddannelsen i Hillerød adskiller sig fra de øvrige socialrådgiveruddannelser i landet ved et større fokus på udsatte bang tilmelding hos Birgit på telefon eller Ulla km.dk, telefon Spil badminton til åbent hus HILLERØD: Hillerød Badmintonklub afholder åbent hus i Hillerød Badmintonhal, Milnersvej 37C, 3400 Hillerød søndag den 25. marts klokken Alle der har lyst til at prøve at spille badminton kan møde op, ung som gammel, øvet som uøvet. Man skal blot medbringe indendørs sko og passende tøj, for klubben har ketsjere og bolde. Klubben byder på kaffe, the, vand og kage. Jalina Trio på Nødebo Kro UCC på campusområdet har lige kunnet holde rejsegilde, og de studerende strømmer til stedet. Studerende strømmer til ny socialrådgiveruddannelse Professionshøjskolen Metropol opretter et ekstra hold efter 30 procent flere ansøgere NØDEBO: Der er klassisk koncert med Jalina Trio på Nødebo Kro søndag den 25. marts klokken 16. Koncerten starter med en klavertrio af Haydn, og derefter spilles Mendelssohns klavertrio i c-mol opus 66 og Schumanns Klavertrio nr. 3 i g-mol. Jalina Trio består af de to søstre Line Fredens, violin, og Janne Fredens, cello, sammen med pianisten Søren Rastogi. Entré 100 kr. eller abonnement. Billetter sælges ved indgangen og i forsalg på www. noedebo-kro.dk. børn og unge og på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Blandt andet samarbejder uddannelsen tæt sammen med pædagoguddannelsen. Professionshøjskolen har netop optalt årets kvote 2-ansøgninger, og tallene viser at 251 uddannelsessøgende har søgt ind på uddannelsen. Det er 30 procent flere end sidste år. Socialrådgiveruddannelsen i Hillerød så Meld dig som indsamler HILLERØD: På søndag er det tid til årets landsindsamling til fordel for Kræftens Bekæmpelse. Sloganet i år er»vis flaget«. I år får man som indsamler mulighed for at vise sin grund til at samle ind. Man kan skrive sin bevæggrund på en vimpel og bære den på indsamlingsruten. Meld dig som indsamler på telefon (Viktoria Kostoeva), (Annegrete Bakbøl) eller (Bengt Kimsholt). dagens lys i 2011, hvor 40 studerende startede på uddannelsen, og med ansøgerfremgangen er der udsigt til at uddannelsen vil vokse, skriver skolen i en pressemeddelelse. Professionshøjskolen Metropol har også afdelinger på Bornholm og i København. Bilformand begræder nye leasingregler LEASING Formanden for Dansk Automobilhandler Forning, Knud Nielsen fra Hillerød, begræder nye afgifsregler for leasingbiler. Nu skal vi igen lægge ryg til afgiftsforhøjelser. Vi har solgt biler til private på privatleasing, der måske ikke havde råd til at købe Nu må vi se de gamle biler køre videre, siger han til Erhvervsbladet. En mellemklassebil vil koste op til kroner ekstra om måneden. Mange vil studere i Hillerød tættere på Af Mette Dolmer Thygesen UDDANNELSE Der bliver fyldt på gangene, når Hillerøds uddannelser til pædagog, sygeplejerske, fysioterapeut og psykomotorisk terapeut til sommer slår dørene op igen efter ferien. Det er nemlig populært at søge ind på uddannelserne på Carlsbergvej, som igen i år oplever klar fremgang i ansøgertallet ved kvote 2-optaget. 34 procent flere ansøgninger end sidste år er dumpet ind af brevsprækken hos uddannelserne på UCC - og alle fire uddannelser oplever fremgang. Det er blevet populært at søge ind på uddannelser, hvor man arbejder med mennesker og tænker i fællesskaber. Og så tror jeg også, det spiller ind, at mange har fået øjnene op for, at der nu ligger et stort og nyt uddannelsessted med et stærkt både fagligt og tværfagligt miljø, siger administrationsleder Niels Strunge fra UCC Nordsjælland. Til august 2012 indtager de nye studerende campus, der ligger i den nye bydel Stationszonen, øst for stationen. Det nye campus får plads til flere end studerende og 200 ansatte. 23 Ny uddannelse er en succes Metropol udviklede i 2011 et nyt udbud af socialrådgiveruddannelsen i Hillerød. Uddannelsen modtog i sommer i alt 97 førsteprioritetsansøgere til ca. 60 studiepladser, hvilket betød, at uddannelsen kunne etableres med et fuldt optag. Uddannelsen, der har en særlig profil rettet mod udsatte børn og unge, foregår på UCCs Campus Hillerød og er således med til at lægge grunden for et tættere samarbejde med ikke mindst pædagoguddannelsen. 10

11 1000 Antal personer Optag 2011: studerende - 1 % Figur 5: Udviklingen i optag på Metropols uddannelser. 800 Optag 2010: studerende % + 1 % - 1 % - 2 % - 22 % + 9 % - 3 % - 3 % + 17 % + 45 % % + 11 % 0 % + 20 % mensioneringer, dels nye udbud samt realisering af tidligere tomme pladser. Konkret skyldes årets stigning hovedsageligt tre faktorer: Etableringen af en ny socialrådgiveruddannelse, at læreruddannelsen, laborantuddannelsen og Global Nutrition and Health har øget dimensioneringen samt at administrationsuddannelserne har fået flere kvalificerede ansøgere end tidligere. Sidstnævnte uddannelser har kunnet øge optaget med 126 % og 102 % 0 Øgede indtægter Solid fremgang i optaget Et er stigning i ansøgninger og første prioriteter, noget andet optag. Dimensioneringer sætter nemlig stramme grænser for optaget nye studerende blev i 2011 optaget på en af Metropols uddannelser. Det var en stigning på 7 % i det samlede optag set i forhold til året før, og over en treårig periode udgør fremgangen i Metropols optag 24 %, hvilket dels skyldes forøgede di- Figur 6 viser en stødt stigende produktivitet fra De seneste års investeringer i nye uddannelser og nye udbud kan nu aflæses i den positive aktivitetsudvikling. Den øgede undervisningsaktivitet belaster budgettet på kort sigt, men på lang sigt udløser flere studerende tilsvarende større taxameterindtægter fra grunduddannelserne. I 2011 er STÅ-indtægterne steget med 3,1 % sammenlignet med året før.

12 Figur 6: STÅ-udvikling samlet for Metropol i perioden Figur 7: Tilfredshed med uddannelsen og vurdering af egne kompetencer. Uddrag fra dimittendundersøgelsen % af dimittenderne dimitenderne er overordnet tilfredse med deres uddannelser enten i høj grad eller nogen grad %% vurderer vurderer i høj i høj grad grad eller eller nogen nogen grad grad at deres faglige kompetencer er relevante at deres faglige kompetencer er relevante 5800 Stå 2008 Stå 2009 Stå 2010 Stå % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Udvikling af uddannelser på et oplyst grundlag Metropols uddannelser er kendetegnet ved en stærk kobling mellem teori og praksis, og uddannelserne udvikles løbende på baggrund af systematiske undersøgelser og i samspil med praksis for at sikre høj kvalitet og relevans for vores aftagere. Hvert andet år udarbejdes aftagerundersøgelser, studentertilfredshedsundersøgelser og dimittendundersøgelser, som dels styrker relationerne til praksis, dels giver grundlag for at revidere og videreudvikle uddannelserne. I 2011 gennemførtes den første fælles dimittendundersøgelse for grunduddannelserne på Metropol. Undersøgelsen blandt Metropols dimittender viser en række positive resultater i forhold til dimittendernes tilfredshed med deres uddannelse og i forhold til de faglige kompetencer, de har erhvervet på uddannelsen set i forhold til den funktion, de udfører i deres nuværende job (jf. figur 7). Undersøgelsen viser endvidere, at dimittenderne ønsker, at de praktiske færdigheder, herunder praktikken, skal prioriteres højere i uddannelsesforløbet. Resultaterne danner afsæt for en videreudvikling af uddannelserne og fører til konkrete handlinger på de enkelte uddannelser. Metropols uddannelser indgår i en turnusakkreditering, som kvalitetstester uddannelsen på en lang række parametre. I 2011 blev både læreruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen positivt akkrediteret.

13 Okt marts 2010 Marts okt Stabilt frafald Okt marts 2011 Marts okt Antal studerende Frafald antal studerende Frafald, procent 4 % 6 % 4 % 6 % Note: Antal studerende er opgjort på måleperiodens startdato. Studerende som indskrives i måleperioden (overflyttere) tælles med i antal studerende ved måleperiodens start. Nyoptag i måleperioden og frafald blandt disse tælles med i efterfølgende periode. Tabel 3: Absolutte frafald på Metropols uddannelser Fastholdelse af Metropols studerende har en høj forretningsmæssig prioritet, da grunduddannelserne udgør størstedelen af Metropols økonomiske grundlag. Derfor har Metropol i 2011 ydet en målrettet indsats for at nedbringe frafaldet på uddannelserne. De væsentligste centrale tiltag indebærer en systematisk kortlægning af frafaldet og opsamling af årsager til frafald samt etablering af studiefaglige samtaler. Sidstnævnte har på læreruddannelsen nedbragt frafaldet blandt studerende på første studieår mærkbart (se tabel 4). ter- og sommerperioder. Opgørelsen viser, at der er flere studerende, der falder fra i sommerperioden end i vinterperioden. Fortsat fokus på effektiv forebyggelse Frafaldet på første studieår er erfaringsmæssigt højere end det gennemsnitlige frafald over et helt studieforløb. Derfor arbejder vi særlig målrettet med frafaldsinitiativerne på første år. Vi har igangsat en række initiativer, som vi måler effekten af. Indsatsen vil formentlig have en positiv afsmitning på de samlede frafaldsopgørelser. Som det fremgår af de seneste tal for perioden okt sep. 2011, er frafaldet nedbragt med 1 % point sammenlignet med samme periode året før. For forårsperioden er frafaldet nedbragt med 2 % point. Internationale aktiviteter I 2011 modtog Metropol 160 udenlandske studerende på ophold, og 307 studerende fra Metropol rejste til udlandet på internationale ophold af forskellig varighed. Samlet set viser perioden fra en betydelig stigning i antallet af indkommende studerende samt et lille fald i antallet af udgående. Den udgående mobilitet er stadig omtrent dobbelt så stor som den indkommende. 282 studerende har i 2011 udløst in- 13 Tabel 3 viser det absolutte frafald på Metropols grunduddannelser. Frafaldet er opgjort som det samlede frafald i måleperioden og ligger stabilt fra 2010 til 2011 på henholdsvis 4 % og 6 % afhængig af vin- Samtaler forebygger frafald. Læs mere her:

14 Udgående studentermobilitet fordelt på destination Figur 8: Metropol sendte i studerende på internationale ophold. Kør musen hen over landende for at se fordelingen. 13 ternationaliseringstaxameter, hvilket er en stigning på 9 % i forhold til Tilknytningen til praksisfeltet er en central del af Metropols uddannelser, og ved at tage på udenlandsophold udvikler den studerende et stærkere kendskab til sit fag i en international kontekst og bliver trænet i at håndtere problemstillinger i praksis. Som det fremgår, har USA, Norge, Kina, Kenya og Uganda i prioriteret rækkefølge været de mest populære destinationer i dette år. Interessen for de afrikanske lande hænger blandt andet sammen med, at disse lande er i fokus som praktik- og valgfag på Metropols to internationale uddannelser, Global Nutrition and Health og den internationale socialrådgiveruddannelse. Når det drejer sig om studieophold, prioriterer de studerende ofte Europa, og særligt Norge er et populært valg. Det er en tendens, at studerende vælger studieophold i lande, hvor de har familiære relationer og sproglig tilknytning. De studerende, der rejser til USA er pt. støttet af en særlig pulje fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Det er Metropols strategi, at internationalisering i stigende grad skal være en slibesten for den faglige udvikling af uddannelserne og af de studerendes kompetencer.

15 Efter- og videreuddannelser Vejen til et velfærdsløft går gennem et professionsløft. Det løft skal vi som uddannelsesinstitution bidrage til ved at udvikle uddannelser og skabe ny viden. Her spiller efter- og videreuddannelser (EVU) en vigtig rolle. De skaber så at sige en hurtig genvej til et professionsløft, medens grunduddannelserne repræsenterer det lange stræk. 15 Den helt overordnede tendens fra 2011 er, at omstillingen af Metropols EVU-aktiviteter er i positiv udvikling. Trods lavkonjunktur samt fald i kursusaktivitet er aktivitetsniveauet og dermed indtægterne ikke bare fastholdt, men endda lettere øget. Det skyldes til dels en succesrig omlægning af udbuddene, så de bedre imødekommer aftagernes behov for længere og kompetencegivende men stadig fleksible uddannelsesforløb. Metropol forventer, at tendensen til stigende efterspørgsel efter EVU i form af åben uddannelse vil fortsætte i En forventning, der kun kan imødekommes ved at stimulere efterspørgslen med markedsbevidste partnerskaber ikke mindst med kommuner, regioner og andre private og offentlige virksomheder. Derfor arbejder

16 vi videre på at udvikle flere kombinationsmuligheder og inden for rammerne af åben uddannelse at sælge flere rekvirerede forløb, der kan målrettes de enkelte aftageres behov. Stigning i Åben Uddannelse og fald i IDV Indtægterne på EVU-aktiviteter falder i to kategorier. Den ene kategori er åben uddannelse (ÅU), hvor indtægterne består af dels de studerendes egen betaling, dels et offentligt taxametertilskud baseret på antallet af studerendeårsværk (STÅ). Den anden kategori er indtægtsdækket virksomhed (IDV), hvor hele indtægten kommer fra deltagerne i EVU-aktiviteten. Som det fremgår af tabel 5 var 2011 karakteriseret af stigende aktivitet inden for åben uddannelse og et næsten tilsvarende fald i IDV-aktiviteter. Samlet set viser resultatet for 2011 en tilsvarende omsætning på EVU-området som i Det er et tilfredsstillende resultat i betragtning af konjunkturerne og de deraf følgende reducerede budgetter til efter- og videreuddannelse. 16 Stigning på næsten alle fagområder Den positive udvikling i ÅU skyldes først og fremmest en stigning i antallet af studerende på den lange række af Metropols diplomuddannelser. Stigningen i antallet Tabel 5: EVU-Indtægter (mio. kr.) på henholdsvis åben uddannelse (ÅU) og indtægtsdækket virksomhed (IDV) ÅU 102,4 127,3 IDV (kun EVU) 70,4 45,1 I alt 172,8 172,4

17 af diplomstuderende afspejler en generel tendens til, at arbejdsgiverne i stadig højere grad prioriterer at give deres ansatte formelle og kompetencegivende uddannelsesforløb frem for eksempelvis kortere kurser. En betydelig offentlig satsning på diplomuddannelsesaktivitet via trepartsaftalen i 2007 bidrager yderligere til at forklare stigningen. sundhedsplejerskeuddannelsen, har i 2011 været igennem en gennemgribende revision. Udvikling af den nye studieordning er sket i et tæt samarbejde med VIA UC Nye uddannelsestilbud i 2011 Det altoverskyggende udviklingsarbejde på EVU-området har i 2011 handlet om at revidere diplomuddannelserne i forhold til den nye bekendtgørelse, der trådte i kraft fra sommeren På det erhvervspædagogiske område har den nye diplomuddannelse afløst det hidtidige pædagogikum for erhvervsskolelærere, og diplomuddannelsen er dermed det nye obligatoriske uddannelsesforløb for lærere på erhvervsuddannelserne. Metropol oplevede større søgning end forventet til denne nye uddannelse og har derfor videreudviklet forskellige modeller, så uddannelsen kan følges både på fuldtid, deltid og som selvstudium. En anden stor og væsentlig uddannelse, Figur 9: STÅ produktion på åben uddannelse fordelt på syv faglige hovedområder

18 Forskning og udvikling En væsentlig forudsætning for attraktive uddannelser af høj kvalitet er opbygning af stærkere og bedre organiseret videnkapacitet. Et skarpt fokus herpå har været en klar prioritet siden Metropols etablering i I 2011 blev forsknings- og udviklingsindsatsen styrket og reorganiseret. Der er gennemført en tilpasning af organisationen med fokus på sammenhæng mellem forskning og uddannelse; der er i løbet af året igangsat en række store og strategisk vigtige forsknings- og udviklingsprojekter; der er igangsat ph.d.forløb i samarbejde med universiteter, og vi har opnået stærkere og mere aktive samarbejdsrelationer på forsknings- og udviklingsområdet. Ny organisering med større fokus på forskning og udvikling Med Metropols organisationstilpasning vil forskning og udvikling (F&U) på Metropol i væsentlig højere grad foregå som integreret i uddannelserne og uddannelsesudviklingen, idet institutterne i de to nye fakulteter både organiserer og realiserer uddannelsesaktiviteter og F&U-aktiviteter. Dermed skabes en endnu stærkere videnbasering af Metropols grund-, efter- og videreuddannelser. For yderligere at styrke kapacitetsopbygningen på forsknings- og udviklingsområdet i de to fakulteter, er der ansat forskningskompetente prodekaner på hvert fa kultet. Prodekanernes centrale opgave er at sikre udviklingen af forskningskapaciteten i institutterne og at sikre, at der sker

19 F&U i takt med omverden For at sikre løbende input fra forskere og andre væsentlige samarbejdspartnere fra Metropols nære omverden blev Metropols F&U råd nedsat i F&U rådet har 13 eksterne repræsentanter fra relevante forskningsinstitutioner og centrale aftagere og bidrager med råd, faglig sparring og relevant viden i forhold til Metropols indsatser på forsknings- og udviklingsområdet. 19 en sammenhængende koordinering af uddannelsesudvikling, forskning og udvikling og kompetenceudvikling i fakulteter og institutter. Endvidere er der etableret en stabsenhed for Forskning og Udvikling, der under ledelse af prorektor dels har til formål at sikre koordinering og styring af aktiviteterne på tværs af de to fakulteter, dels yder en række services og værktøjer i udviklingen af uddannelser og F&U. Metropol arbejdede i 2011 videre med de fire tværgående strategiske F&U programmer, som blev igangsat i Resultater af indsatsen Metropols målrettede arbejde med forsknings- og udviklingsaktiviteter har givet udslag i samarbejder med centrale partnere om en række strategiske forsknings- og udviklingsprojekter. Disse projekter spænder bredt: Fra uddannelses- og organisationsudvikling til ph.d.-forløb. Eksempler på store projekter i samarbejde med eksterne partnere er: ASTE-projektet projekt med bevilling fra Lundbeckfonden på fire mio. kr. Projektet finder sted i regi af Center for Science Didaktik, hvor KU, UCC og Metropol samarbejder om at udvikle science uddannelser fra folkeskole til universitet. Der er igangsat et ph.d.-for-

20 Klik og se de 4 projekter Technucation 4-10 UddX ASTE Figur 10: Antal ph.d.- forløb på Metropol løb inden for rammerne af ASTE-projektet, og det er en Metropol-lektor, der er ansat i forløbet. Under overskriften 4-10 forpligtede UCC, VIA, Metropol og AU/DPU sig til i fællesskab at arbejde målrettet på 4 svar på skolerådets bud på de 10 vigtigste udfordringer på folkeskoleområdet. Parterne i 4-10 samarbejdet har i fællesskab lagt billet ind på ph.d.-forløb inden for den særlige 28 mio. kr. globaliseringspulje på folkeskolen. Metropol igangsætter i samarbejde med AU/DPU et ph.d.-forløb om klasseledelse. UddX Metropol har i samarbejde med TEC (Teknisk ErhvervsskoleCenter) søgt og fået 38 mio. kr. til projektet UddX (det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium). Metropol har i samarbejde med DPU, UCC, Teknologisk Institut og RUC i 2011 igangsat det store Strategisk Forskningsråds projekt Technucation. Fælles for de igangsatte forløb er, at de på hver deres måde virkeliggør Metropols strategi på forsknings- og udviklingsområdet, idet de Stærk kapacitetsopbygning Metropol er den professionshøjskole i Danmark som er engageret i flest ph.d.-forløb, ligesom vi er den professionshøjskole med flest undervisere på ph.d.-niveau nemlig 44 ansatte (ca. 10 % af vores undervisere). væsentlige faglige felter, hvor Metropol er i gang med at opbygge forsknings- og udviklingsmiljøer. Selvom det i 2011 er lykkes at få indhentet betydelig ekstern finansiering til en række større projekter, bliver hovedparten af Metropols forsknings- og udviklingsaktiviteter fortsat finansieret af globaliseringsmidlerne. Uden dem ville Metropol fx ikke have haft økonomisk mulighed for at gennemføre det løft, som er sket i 2011 på ph.d. området. Det er derfor af afgørende betydning for Metropols fortsatte udvikling på forsknings- og udviklingsområdet, at der etableres nye finansieringsformer for sådanne aktiviteter i de kommende år. Dels er det nuværende finansieringsniveau ganske beskedent i lyset af behovet, dels vil fraværet af en stabil grundkapital og F&U-infrastruktur stort set umuliggøre samarbejde og cofunding om forskning og udvikling I 2011 har Metropol foretaget en massiv kapacitetsopbygning. Der er igangsat ni samfinansierede ph.d.-forløb i samarbejde med universiteter. I alt deltager Metropol i 35 ph.d.-forløb, som foregår i et bredt udsnit af Metropols institutter og på strategisk

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

1.0 Underskrift på protokol af bestyrelsesmøde 15. december 2010 Bestyrelsen underskrev protokol af bestyrelsesmøde 15. december 2010.

1.0 Underskrift på protokol af bestyrelsesmøde 15. december 2010 Bestyrelsen underskrev protokol af bestyrelsesmøde 15. december 2010. EKSTERN VERSION 2a Dato & tid 23. marts 2011 Referent spni Afbud Hanne Berg, Ida Sofie Jensen, Søren Thorup Deltagere Bjarne Bruun Jensen, Charlotte Kristensen, Charlotte Rønhof, Henning Bach Christensen,

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Nordjylland har i de sidste 5 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 11. oktober 2011

Bestyrelsesmøde 11. oktober 2011 Dato & tid 11. oktober, 2011 / Kl. 16.00-19.00 Referent spni Afbud Bjarne Bruun Jensen, Charlotte Rønhof, Ida Sofie Jensen, Niels Arendt Nielsen, Peter Kay Mortensen. Deltagere Charlotte Kristensen, Hanne

Læs mere

Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol

Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol Ledelsessekretariatet\Bestyrelsen\Bestyrelsesmøder 2013\20130321\Bilag 5. 2.2 Orientering om Aftagerundersøgelsen 2012.docx Bilag 7.3.2 Dato 26. februar 2013 Initialer Aftagerundersøgelsen 2012 i Metropol

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 215 Nordjylland har i de sidste 7 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen. I

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Nordjylland har i de sidste 8 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 I 2012 var der atter stigning i antallet af tilbudte studiepladser inden for UC-sektoren, dvs. de syv professionshøjskoler, Danmarks Medie- og

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vejen mod 2020 10 mål for rejsen Vejen mod 2020 Strategi 2020 beskriver University College Lillebælts mission, vision og strategi. De danner tilsammen billedet af, hvad University

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

SOCIALT ARBEJDE LEDELSE OG ADMINISTRATION FORSKNING OG UDVIKLING GRUNDUDDANNELSER EFTER- OG VIDEREUDDANNELSER. Årsrapport 2011

SOCIALT ARBEJDE LEDELSE OG ADMINISTRATION FORSKNING OG UDVIKLING GRUNDUDDANNELSER EFTER- OG VIDEREUDDANNELSER. Årsrapport 2011 SKOLE OG PÆDAGOGIK SUNDHED ERNÆRING SOCIALT ARBEJDE NATUR OG TEKNOLOGI LEDELSE OG ADMINISTRATION FORSKNING OG UDVIKLING GRUNDUDDANNELSER EFTER- OG VIDEREUDDANNELSER Årsrapport 2011 Professionshøjskolen

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Bilag 321 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål AK: Hvilke initiativer vil ministrene

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer af Rektor Laust Joen Jakobsen Uddannelseschef Tove Hvid Persson Professionshøjskolen UCC København HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14/6-2010 Reformer i professionshøjskolesektoren

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Rekrutteringsopgave Efterår 2014

Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Camilla Skov Nielsen Michael Lindgaard Hedemann 8912- HR Valg af stilling og organisation Vi har valgt University College Lillebælt (UCL) som organisation. Stillingen vi

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Professionshøjskolerne en ny kontekst og omstilling til nye opgaver

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Velkommen til uddannelse i virkeligheden

Velkommen til uddannelse i virkeligheden Nyhedsbrev for UCN Professionshøjskolen University College Nordjylland Særnummer August 2008 Velkommen til uddannelse i virkeligheden > Nyhedsbrev for UCN > Junivørsiti kålædsj > Vores uddannelser > Nordjyllands

Læs mere

1.0 Rundvisning: Bygning F Praksis- og Innovationshuset og Agora i ny Bygning B 1.1 Kort orientering om SIG om- og tilbygning

1.0 Rundvisning: Bygning F Praksis- og Innovationshuset og Agora i ny Bygning B 1.1 Kort orientering om SIG om- og tilbygning Dato & tid 29. marts 2016 / kl. 16-19 SIG C211 Referent Afbud Deltagere Stine Hauge Nielsen Jens Elmelund, Charlotte Rønhof, Karsten Skawbo-Jensen, Randi Brinckmann; René van Laer, Henning Bach Christensen,

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2011 Indhold Side 1. PræSentation af ProfeSSionShøjSkoleSektoren.... 4. 1.1. Institutioner.... 4. 1.2. Professionshøjskolerne.set.i.et.videregående.uddannelsesbillede.... 5

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017 Søgning 2017 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 20. marts, 2017 2. udgave, revideret 23. marts 2017 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer

Læs mere

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer Strategiske AU s mål er ift. 2011 at opnå derfor have kvalitetssikring af uddannelser på opnå fuld

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland Tirsdag d. 14. januar 2014 Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland I følgende notat præsenterer University College Sjælland (UCSJ) en række initiativer, der alle positivt vil bidrage

Læs mere

Velkommen til uddannelse i virkeligheden

Velkommen til uddannelse i virkeligheden Nyhedsbrev for UCN Professionshøjskolen University College Nordjylland Særnummer Februar 2009 Velkommen til uddannelse i virkeligheden Af: Niels Horsted, rektor Kære nye studerende > Nyhedsbrev for UCN

Læs mere

Optaget på de videregående uddannelser 2011

Optaget på de videregående uddannelser 2011 11-0731 Jørgen Pater - 10.08.2011 Kontakt: jopa@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Optaget på de videregående uddannelser 2011 Optaget på de videregående uddannelser i 2011 viser en rekordstor stigning. Gennemsnitlig

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 09-11-2015 - Uddybende oversigt fra EVA) ULØ Alm.del Bilag 27 Offentligt Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser Pop-up uddannelser

Læs mere

Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje

Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje September 2012-september 2015 1. Tværgående mål for uddannelsesområdet (school) Rådet har til formål at støtte, koordinere og supplere studienævnets,

Læs mere

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold Indhold Indhold... 1 1. Introduktion til UCL... 2 2. Forretningsområdet, som LMS skal understøtte... 4 Studieaktivitetsmodellen... 4 Side 1 af 5 1. Introduktion til UCL UCL er en selvejende institution,

Læs mere

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM)

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Uddannelsesstrategi 2015-17 for Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Bilag 4a: Bygningsstrategi

Bilag 4a: Bygningsstrategi Bilag 4a Dato 09. oktober 2012 Initialer Bilag 4a: Bygningsstrategi 1.0 Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen beslutter Koncernadministration Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020 VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt HARALDSGADEKVARTERET Jagtvej UNIVERSITETS- PARKEN Nørre Allé FÆLLEDPARKEN Det Farmaceutiske Fakultet Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være Uddannelsesdirektør Hanne Dorthe Fischer: Resultatlønskontrakt 1. januar - 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015)

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Pressekit Fakta om UCL. Opdateret oktober 2015

Pressekit Fakta om UCL. Opdateret oktober 2015 Pressekit Fakta om UCL Opdateret oktober 2015 Fakta om UCL Etablering af campus i Odense Økonomi Fordele Baggrund Uddannelseskvalitet og akkreditering Akkreditering og kvalitetssystem Uddannelsernes økonomi

Læs mere

Notat fra uddannelsesudvalgsmøde den 5. januar 2015

Notat fra uddannelsesudvalgsmøde den 5. januar 2015 Notat fra uddannelsesudvalgsmøde den 5. januar 2015 Indledende oplæg ved rektor Ulla Koch og efterfølgende oplæg ved uddannelsesdirektør Hanne Fischer Ulla Koch indledte det fælles møde for de sundhedsfaglige

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse af, at ledelsesopgaven er forskellig

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2012 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen

Læs mere

UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN

UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN KORT OG GODT OM UCC ucc.dk UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN Hos UCC ved vi, at det BÅDE kræver mod og faglighed at arbejde med læring, pædagogik OG sundhed Indhold PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC I 4 professionsbacheloruddannelser

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31.

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31. NOTAT Resultatlønskontrakt Ledelsessekretariatet Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T4189 7000 www.ucc.dk Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København for perioden 1. januar 2015 31.

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde

Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Dagsorden Pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Mødedato: Starttidspunkt: 11. april Kl. 13.30: pædagoguddannelsens uddannelsesudvalgsmøde Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere:

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Undersøgelse af omfang af planlagt og aflyst undervisning på professionshøjskolerne. 8. april 2009 Sags nr.: 002.33D.121

Undersøgelse af omfang af planlagt og aflyst undervisning på professionshøjskolerne. 8. april 2009 Sags nr.: 002.33D.121 Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Undersøgelse

Læs mere

Klare rammer, bedre balance

Klare rammer, bedre balance Klare rammer, bedre balance Regeringen prioriterer uddannelse højt. I 2016 investerede vi mere end 13 milliarder kroner i de videregående uddannelser. Det er en god investering, fordi de videregående uddannelser

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Den reviderende sygeplejerskeuddannelse - og estimeret behov for kliniske vejlederressourcer.

NOTAT. Allerød Kommune. Den reviderende sygeplejerskeuddannelse - og estimeret behov for kliniske vejlederressourcer. NOTAT Den reviderende sygeplejerskeuddannelse - og estimeret behov for kliniske vejlederressourcer. Allerød Kommune Ældre og Sundhed Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Opgørelse af undervisernes arbejdstid på Metropol

Opgørelse af undervisernes arbejdstid på Metropol Dato 2. marts 2011 Initialer Opgørelse af undervisernes arbejdstid på Metropol 1.0 Baggrund Den 29. november 2010 blev det på et møde mellem rektor og studierektorer besluttet, at der som afsæt for forhandling

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 352 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål AF: Der er i dag stort set mangel på alle

Læs mere

Klaus Michael Jensen, Michael Rasmussen, Claus Niller Nielsen, Anne-Grethe Andersen, Mathilde Kinnberg, Kristian Christrup Larsen

Klaus Michael Jensen, Michael Rasmussen, Claus Niller Nielsen, Anne-Grethe Andersen, Mathilde Kinnberg, Kristian Christrup Larsen Mødereferat Mødedato: Tirsdag den 16. november 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fraværende: Grethe Funch Pedersen, Benedicte Hesselager, Camilla

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Redigeret af Lene Storgaard Brok Forlaget UCC, 2011 1. udgave, 1. oplag Forlagsredaktion:

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Referat Fredag den 10. februar 2017 kl Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat Fredag den 10. februar 2017 kl Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Møde i Regionalt Strategisk Samarbejdsforum Referat Fredag den 10. februar 2017 kl. 13.00 16.00 Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø DELTAGERE Repræsentanter Region Sjælland: Kim Leck Fischer

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt Kl. 10:30 Sluttidspunkt Kl. 12:30 Mødested Hotel Comwell Kellers Park H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop Mødelokale

Læs mere

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Kronik Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Laust Joen Jakobsen En stærk sammenhæng mellem forskning, videreuddannelse og grunduddannelse er helt central for professionshøjskolerne.

Læs mere

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Februar 2014 FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Indledning. Regeringen nedsatte i oktober 2013 Udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 26. maj 2011 Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1. Indledning Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musik- og kulturliv. Lærerkorpset rummer

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere