Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Social- og Omsorgsudvalget, Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødested: Meldahls Rådhus, Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Formand: Henning Due Lorentzen (Socialdemokratiet (A)) Næstformand: Bente Ankersen (Socialdemokatiet (A)) Cecilie R. Schultz (Enhedslisten - De Rød-Grønne) Frances O Donovan (Venstre (V)) Susanne Eilersen (Dansk Folkeparti) Side 1

2 Social- og Omsorgsudvalget, Indholdsfortegnelse 26 Godkendelse af dagsorden Godkendelsesmateriale - Fritvalgs området Udbud på Frit valgsområdet i Plejen Ansøgning om støtte fra akutpuljen - Servicelovens Ansøgning om støtte til Garderfestival Evaluering af miniprojekt i Plejen - Indførelse af selvkørende støvsugere Lukket - Orientering om boligsag Nedsættelse af Udsatteråd Reservering af anlægsmidler Nymarksvej Servicedeklarationer serviceniveau Realisering af budgetstrategi på Social og Omsorgsudvalgets område Orientering...25 Side 2

3 Social- og Omsorgsudvalget, Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Godkendt. Fraværende: Henning Due Lorentzen Side 3

4 Social- og Omsorgsudvalget, Godkendelsesmateriale - Fritvalgs området 2013 Sagsnr.:11/9675 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Frit leverandørvalg efter 91 i Lov om Social Service blev indført i Fredericia Kommune i Fredericia Kommune anvender godkendelsesmodellen på madservice, personlig pleje samt praktisk hjælp. Dog har indkøbsydelsen været i udbud og der er pr. 1. september 2013 godkendt to leverandører. I Fredericia Kommune er der pr. 1. januar 2014, 18 leverandører, der leverer ydelser efter leverandører der leverer praktisk hjælp samt personlig pleje døgnet rundt. Der er 9 leverandører der leverer praktisk hjælp, samt 2 der leverer madservice. Udover disse er der to leverandører der leverer indkøbsydelser. Godkendelsesmaterialet blev sidst revideret i 2011, hvor der blev foretaget væsentlige ændringer og tilføjelser. I nærværende udgave er der udelukkende sket revideringer i forhold til den ændrede indkøbsordning, samt krav til IT. Der er tale om følgende ændringer: 1. på side 32 og 33 hvor de tidligere indkøbsydelser er ændret. Der er tale om, at der i ganske særlige situationer kan være borgere, der ikke kan profiterer af indkøbsydelserne leveret af de nye firmaer, men hvor der er brug for, at det er plejepersonalet der skal hjælpe med at bestille varerne. Disse ydelser bruges for at kunne honorere plejen for ydelsen. Der er tale om en ydelse, hvor der udelukkende kan afsendes en elektronisk bestilling. 2. På side 36 og 37 er krav til IT tilrettet efter de nye muligheder i forhold til adgang til Citrix og Care for de private leverandører. Rettelserne er foretaget af IT-afdelingen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Side 4

5 Social- og Omsorgsudvalget, Indstillinger: Pleje og Sundhed indstiller: At godkendelsesmaterialet godkendes med de ændrede indkøbsydelser, samt tilrettede krav til IT for de private leverandører. Bilag: Åben - Godkendelsesmateriale - frit valg 2013 endeligt.docx Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Indstillingen godkendt. Fraværende: Henning Due Lorentzen Side 5

6 Social- og Omsorgsudvalget, Udbud på Frit valgsområdet i Plejen Sagsnr.:13/5158 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: I juni 2013 orienterede Pleje og Sundhed om dels status på borgernes valg af leverandør (frit valg), dels de nye regler for udbud af ydelserne under frit valg. I Fredericia Kommune tilvejebringes det frie valg pt. efter godkendelsesmodellen. Dertil kommer, at borgerne frem til 1. april 2013 havde mulighed for at vælge et Servicebevis i fht. indkøb, rengøring samt tøjvask. Der var ingen borgere, der gjorde brug af den mulighed. Der er for øjeblikket 18 leverandører af madservice, praktisk hjælp og personlig pleje, heraf 15 private. De nye regler, der trådte i kraft d. 1. april 2013, indebærer, at Kommunalbestyrelsen skal skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter servicelovens 83, kan vælge mellem 2 eller flere leverandører af denne hjælp. Leverandørerne kan evt. vælges efter udbud af opgaverne efter de almindelige regler herom. Den ene leverandør kan være kommunal. Kommunen kan også vælge at fortsætte med godkendelsesmodellen. I forbindelse med indførelsen af de nye regler vedr. Frit Valg har KL vurderet, at der på landsplan kan spares 132 mio. kr., svarende til en andel på ca. 1,3 mio. kr. i Fredericia Kommune. På baggrund af KLs udmeldinger har Pleje og Sundhed anmodet Udbudsportalen i KL om, at lave en konkret vurdering af det økonomiske potentiale i Fredericia Kommune, såfremt der gennemføres et udbud. De politisk vedtagne rammer for potentialevurderingen blev drøftet på et udvalgsmøde d. 27. august 2013 og danner grundlag for vurderingen. Rapporten vedlægges som bilag. På mødet vil der blive orienteret om de nye regler, ligesom erfaringer fra udbud i nabokommuner vil blive præsenteret. Økonomiske konsekvenser: Der er en uddybende vurdering af de økonomiske forhold i rapporten fra KL. Her kan kort nævnes: Potentialet i de ændrede regler for frit valg og udbud er beregnet til 132 mio. kr. samlet set for alle kommunerne. I beregningen af potentialet indgår bl.a., at det for alle landets kommuner under ét vil være muligt at sænke timeprisen pr. hjemmeplejetime med 20 kr. i gennemsnit som følge af priskonkurrence. Hvorvidt det er muligt at realisere et fald i timeprisen på 20 kr. vil variere fra kommune til kommune. Det vil bl.a. afhænge af kommunens Side 6

7 Social- og Omsorgsudvalget, nuværende timepriser, markedssituationen og tilrettelæggelsen af udbuddet. I rapporten fra Udbudsportalen i KL gøres der opmærksom på, at når Fredericia Kommune vælger at fortsætte som leverandør, må det forventes, at det kun vil være den del af timerne, der i dag leveres af private leverandører, der vil blive udsat for priskonkurrence. Det forventes ikke, at de borgere, der i dag har valgt en kommunal leverandør, vil vælge om blot fordi kommunen gennemfører et udbud. Udbuddet vil således omhandle de timer, som udføres af de private leverandører svarende til timer (2012- tal). Af de timer vedrører personlig pleje, mens de resterende timer vedrører praktisk hjælp. Udbuddet forventes at have interesse for det private marked, herunder for de lokale leverandører, eller de leverandører, som i dag er godkendt i kommunen eller i nabokommunerne, idet disse vil få øget deres markedsandel betydeligt, såfremt de vinder opgaven. Det er også forventningen, at de potentielle leverandører kan løfte opgaven. Rapporten fra Udbudsportalen i KL oplyser, at det er forventningen, at Fredericia Kommune kan realisere en effektiviseringsgevinst, som mindst svarer til kommunens andel af det beregnede potentiale, altså ca. 1,3 mio. kr., ved et sådan udbud. På baggrund af potentiale afklaringen anbefaler Udbudsportalen i KL, at Fredericia Kommune udbyder hjemmeplejeydelserne. Administrationen gør opmærksom på, at det er en ressourcekrævende proces at få lavet kravspecifikationen til udbudsmaterialet, som vil involvere visitationen, administrationen og team udbud i væsentlig grad. Processen forventes at strække sig over ½ år inden selve udbuddet kan gennemføres. Kravspecifikationen skal udarbejdes nøje, så der specifikt tages højde for tænkningen i Længst muligt i eget liv, hvor bl.a. rehabilitering og anvendelsen af teknologi er indarbejdet, ligesom krav til leverandører og evt. underleverandører skal være nøje beskrevet. Såfremt et udbud skal have virkning fra årsskiftet 2014/2015 bør processen med udarbejdelse af udbudsmateriale igangsættes nu. Vurdering: Plejen skal i det kommende år bidrage til kommunens besparelser på mio. kr. Dertil kommer beslutningen om, at Plejen fra 2015 ikke længere tilføres mængderegulering, som var en budgettilførsel som følge af en stigning af ældre (demografiudvikling), der forventes at efterspørge hjælp/træning i Plejen. Social- og Omsorgsudvalget står overfor store beslutninger om tilpasning af opgaver ift. til ressourcer gældende for de kommende år. Side 7

8 Social- og Omsorgsudvalget, For at nå i mål med disse økonomiske udfordringer er der behov for at se på alle muligheder for besparelser. En besparelse ved udbud skal derfor være med til at nedbringe udgifterne i Plejen. Det store antal leverandører, som pt. er godkendt i Fredericia Kommune, medfører et betydeligt administrativt arbejde i såvel Økonomiafdelingen, Plejens stab som i visitationen, idet der skal føres kontrol på data og afregninger, sikres elektronisk adgang, undervises i systemer samt afholdes møder i forhold til hver enkelt leverandør. Reduktionen i antallet af leverandører, som følge af et udbud, vil derfor alt andet lige kunne medføre en administrativ reduktion. Indstillinger: Pleje og Sundhed indstiller, at Social- og Omsorgsudvalget godkender, at udarbejdelse af udbudsmateriale igangsættes nu, og at der udbydes på følgende præmisser: 1. Der udbydes efter en model, der indebærer, at den pris, som udbuddet resulterer i, bliver afregningsprisen for andre leverandører, der efterfølgende søger om godkendelse. 2. At udvalget beslutter, hvor mange private leverandører, der skal være efter udbuddet. 3. Den ene leverandør er kommunen selv. 4. Udbuddet omfatter praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) og personlig pleje, herunder at der ses på medtagelsen af udvalgte sygeplejeydelser, der kan uddelegeres. 4. Udbuddet omfatter ikke kommunens plejecentre. Bilag: Åben - PIXIE - Potentialeafklaring - PDF.pdf Åben - Potentialeafklaring for Fredericia Kommune.pdf Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Ad 1. Udvalget ønsker, at der udbydes efter en model, hvor der vælges et fast antal leverandører. Ad 2. Et flertal bestående af Henning Due Lorentzen (A), Bente Ankersen (A) og Cecilie R. Schultz (Ø) ønsker, at der skal være op til 3 leverandører ud over den kommunale leverandør. Der tages endelig stilling til antal leverandører ifb. med godkendelse af udbudsmaterialet. Et mindretal bestående af Frances O Donovan (V) ønsker op til 4 leverandører, hvis de lever op til kravspecifikationerne. Ad 3. Et flertal bestående af Henning Due Lorentzen (A), Bente Ankersen (A) og Cecilie R. Schultz (Ø) godkendte indstillingen. Et mindretal Side 8

9 Social- og Omsorgsudvalget, bestående af Frances O Donovan (V) stemte imod idet Venstre ønsker, at den kommunale leverandør også udbydes. Ad 4. Godkendt. Ad 5. Godkendt. Frances O Donovan (V) ønsker sagen i Byrådet. Fraværende: Susanne Eilersen Side 9

10 Social- og Omsorgsudvalget, Ansøgning om støtte fra akutpuljen - Servicelovens 18 Sagsnr.:14/1328 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Frivilligcenter har fremsendt en ansøgning om støtte fra akutpuljen til afholdelse af centerets 20 års jubilæum. Jubilæet bliver fejret ved et åbent hus arrangement, hvor frivilligcentrets medlems- og brugerforeninger blive tilbudt at kunne være til stede. På dagen skal der efter planen være underholdning og aktiviteter. Jubilæet vil blive synliggjort dels med annoncer og artikler i den lokale dagspresse, dels ved fremstilling af et jubilæumsskrift, kalendere og plakater, der kan købes af interesserede borgere. Økonomiske konsekvenser: Frivilligcenteret søger om følgende: Trykning af plakater kr. Kunstneres udgifter til materiale kr. Astrolog kr. Forplejning til Åbent hus kr. Underholdning kr. Andre udgifter fx jubilæumsskrift kr. Annoncering kr. Aktiviteter kr. I alt kr. Frivilligcenteret vil også forsøge at få dækket nogle af udgifterne ved at søge andre fonde. Der er for 2014 et budget på 18 på i alt kr. Der er ikke overført midler fra tidligere år. Der er i forbindelse med 1. uddeling vedrørende 2014 anvendt i alt kr., og der er dermed et restbeløb på kr. Restbeløbet er fordelt på: Pulje 1 (reserveret til frivilligfest og dialogmøder) Pulje 4 (akutte formål) Til fordeling til ansøgninger vedr. 2. uddeling kr kr kr. Det kan oplyses, at der er indkommet ansøgninger til 2. uddeling lydende på i alt kr. (ekskl. ansøgningen fra Frivilligcenteret). Dertil kommer en ansøgning fra 6. juli Garden på kr. De øvrige ansøgninger til 18 puljen vil blive behandlet på mødet i maj. Side 10

11 Social- og Omsorgsudvalget, Vurdering: Frivilligcenter Fredericia har til formål at udvikle, inspirere og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Fredericia og er bindeled mellem borgerne og de frivillige sociale foreninger. Jubilæumsfesten vil være med til at opfylde dette formål. Frivilligcenteret har ønsket, at deres ansøgning behandles i forhold til akutpuljen, da de har behov for afklaring af de økonomiske rammer snarest muligt, af hensyn til engagement af kunstnere og underholdning. Indstillinger: Pleje og Sundhed indstiller, at Social- og Omsorgsudvalget tager stilling til om og i givet fald med hvilket beløb, Frivilligcenter Fredericia skal have som støtte til jubilæumsarrangementet. Bilag: Åben - Ansøgning jubilæum brev Åben - ansøgningsskema - 18 ansøgning jubilæum 2014 Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Ansøgningen imødekommes med kr. Udvalget opfordrer til at se jubilæumsaktiviteterne i sammenhæng med frivilligfesten og det reserverede beløb hertil. Fraværende: Henning Due Lorentzen Side 11

12 Social- og Omsorgsudvalget, Ansøgning om støtte til Garderfestival 2014 Sagsnr.:14/3450 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Social- og Omsorgsudvalget i Fredericia Kommune har d. 10. februar 2014 modtaget en ansøgning om støtte fra 6. Juli Garden til årets garderfestival. Der er samtidig fremsendt en ansøgning til Kultur- & Idrætsudvalget. Garderfestivalen afholdes i perioden fredag d. 23. maj til søndag d. 25. maj Afholdelse af festivalen indebærer blandt andet, at garderne går march gennem byens gader og holder Tattoo og koncerter på blandt andet Akseltorv. Søndag formiddag vil byens plejecentre få besøg af en bygarde, der vil spille en koncert for kommunens ældre medborgere. Udover koncerter i forbindelse med Garderfestivalen får byens plejecentre op til jul også besøg af 6. Juli Gardens nisseorkester. Der søges om kr. til støtte til afholdelse af garderfestivalen. Økonomiske konsekvenser: 6. juli Garden har i flere år fået støtte til Garderfestivalen fra Socialudvalget. Støtten er givet af 18 puljen på betingelse af, at de nævnte koncerter på kommunens plejecentre afholdes. Der er for 2014 et budget på 18 på i alt kr. Der er ikke overført midler fra tidligere år. Der er i forbindelse med 1. uddeling vedrørende 2014 anvendt i alt kr., og der er dermed et restbeløb på kr. Restbeløbet er fordelt på: Pulje 1 (reserveret til frivilligfest og dialogmøder) Pulje 4 (akutte formål) Til fordeling til ansøgninger vedr. 2. uddeling kr kr kr. Det kan oplyses, at der er indkommet ansøgninger til 2. uddeling lydende på i alt kr. (ekskl. ansøgningen fra Frivilligcenteret til akutpuljen). Dertil kommer nærværende ansøgning fra 6. Juli Garden på kr. De øvrige ansøgninger til 18 puljen vil blive behandlet på mødet i maj. Vurdering: Det vurderes at koncerterne på plejecentrene i forbindelse med dels Garderfestivalen, dels julen er omfattet af kriterierne for tildeling af støtte efter 18-puljen. Side 12

13 Social- og Omsorgsudvalget, Der er også søgt Kultur- & Idrætsudvalget om støtte med kr. Støtten kan gøres betinget af, at de nævnte koncerter på byens plejecentre gennemføres. Indstillinger: Pleje og Sundhed indstiller, at Social- og Omsorgsudvalget tager stilling til om 6. Juli Garden skal tildeles støtte og med hvilket beløb. Bilag: Åben - Ansøgning om midler til afholdelse af Garderfestival 2014, Socialudvalget.pdf Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Ansøgningen imødekommes med kr. Fraværende: Henning Due Lorentzen Side 13

14 Social- og Omsorgsudvalget, Evaluering af miniprojekt i Plejen - Indførelse af selvkørende støvsugere Sagsnr.:12/11137 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: På møde i Socialudvalget d. 27. november 2012 blev det besluttet, at Pleje og Sundhed skulle afprøve mulighederne for indførelse af selvkørende støvsugere i private hjem. Det blev besluttet at afdække og afprøve muligheden ved nye borgere, der efterspørger hjælp til rengøring herunder støvsugning. Nedenfor gives en kort orientering om metode og status på resultaterne, samt en anbefaling for den fremtidige proces. Afprøvningen er iværksat i starten af 2013 i regi af Hverdagsrehabiliteringen. Indførelsen er sket efter en model, hvor selvkørende støvsugere, indkøbt af kommunen/plejen, er afprøvet hos borgere med bevilget rehabiliterende hjælp, dvs. nye borgere. Inden afprøvningen igangsættes er der foretaget en konkret vurdering af dels hjemmets beskaffenhed dels borgerens mulighed for at betjene den selvkørende støvsuger. Efter endt afprøvning er det vurderet, hvorvidt borgeren profiterer af rengøring ved hjælp af selvkørende støvsuger. Udgangspunktet var, at såfremt der var et positivt match med en egnet bolig samt en borger, der kunne betjene den selvkørende støvsuger, så skulle en dialog efter en afprøvning afgøre, om interessen var så stor, at borgeren selv ville købe den selvkørende støvsuger. Økonomiske konsekvenser: Hverdagsrehabiliteringen har indkøbt 6 selvkørende støvsugere til brug i afprøvningsperioden. Den oprindelige tanke var, at borgere og hjem, der blev fundet egnet til støvsugning med selvkørende støvsuger, skulle indkøbe en sådan for egne midler. Den endelige økonomi ved en eventuel indførelse af selvkørende støvsugere er vanskelig at forudsige. Ankestyrelsen har i en principiel afgørelse udtalt, at det er lovligt i forbindelse med vurderingen af behov for hjælp at lægge vægt på, om borgeren selv vil kunne varetage rengøringen ved at bruge hjælpemidler. Derfor vil kommunen godt kunne give afslag på hjælp til fx støvsugning, hvis en konkret og individuel vurdering viser, at borgeren kan eller vil kunne lære at betjene en selvkørende støvsuger. Dog skal kommunen her gang vurdere, om borgeren er berettiget til støtte efter reglerne om indkøb af forbrugsgode eller efter anden lovgivning. Kommunen kan således stå med udgifter til medfinansiering af indkøbet af den selvkørende støvsuger med halvdelen af prisen. Side 14

15 Social- og Omsorgsudvalget, Vurdering: Hverdagsrehabiliteringen har inden opstarten lavet en procedurebeskrivelse for udvælgelse af borgere til afprøvning af selvkørende støvsugere. Af tilbagemeldingerne fra Hverdagsrehabiliteringen fremgår det blandt andet, at det kræver både fysisk og psykisk overskud at sætte sig ind i betjeningen af og at bruge en selvkørende støvsuger. Dette har betydet, at meget få har afprøvet en selvkørende støvsuger. Procedurebeskrivelsen og evalueringen er vedlagt som bilag til sagen. Det er, på baggrund af det sidste års erfaringer, Pleje og Sundheds vurdering, at det ikke vil give nævneværdige gevinster at indføre selvkørende støvsugere i alle private hjem. Dels fordi hjemmene i vid udstrækning ikke egner sig hertil, dels fordi borgere, der visiteres til rengøring ofte ikke har det fornødne fysiske eller psykiske overskud til at betjene en selvkørende støvsuger. Sidstnævnte formentlig fordi visitationskriterierne for bevilling af rengøring herunder støvsugning er ret klare, dvs. borgeren / husstanden skal være ude af stand til at udføre opgaven. Erfaringerne indtil nu viser et meget begrænset potentiale i fht borgere visiteret til rengøring herunder støvsugning. Pleje & Sundhed vurderer på den baggrund, at de selvkørende støvsugere for nuværende primært har sin berettigelse på aktivitetscentrenes store arealer og på plejecentre i fællesarealer, hvor de er taget i brug de steder, hvor Plejen står for rengøringen. Ligeledes kan den selvkørende støvsuger med fordel introduceres på Seniorkurser og ved Forebyggende hjemmebesøg, således den selvkørende støvsuger bliver et forbrugsgode, som er kendt og taget i anvendelse af borgeren selv, hvor det skaber mening og værdi, længe inden praktisk bistand efterspørges. Såfremt der i forbindelse med det daglige arbejde i de private hjem afdækkes potentiale for rengøring med selvkørende støvsugere, vil dette fortsat kunne afprøves efter aftale med borgeren. Indstillinger: Pleje og Sundhed indstiller, at Social- og Omsorgsudvalget godkender: 1. At indførelsen af selvkørende støvsugere i private hjem indstilles for nu, og 2. at de selvkørende støvsugere i stedet introduceres i forbindelse med forebyggende hjemmebesøg og Seniorkurser. Side 15

16 Social- og Omsorgsudvalget, Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Indstillingerne godkendt. Fraværende: Henning Due Lorentzen Side 16

17 Social- og Omsorgsudvalget, Lukket - Orientering om boligsag Sagsnr.:14/3482 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Taget til efterretning. Fraværende: Henning Due Lorentzen Side 17

18 Social- og Omsorgsudvalget, Nedsættelse af Udsatteråd Sagsnr.:14/2216 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: På dialogmødet mellem Social- og Omsorgsudvalget og Udsatterådet den 12. marts 2014 blev der truffet beslutning om, at sammensætningen af det nye Udsatteråd vedtages på udvalgsmødet den 9. april. Udsatterådet kommer med anbefaling. Udsatterådet ønsker at inddrage brugerne så meget som muligt. Samtidig erkender de, at det kan være vanskeligt at fastholde brugerne i hele valgperioden. På baggrund af dette anbefaler Udsatterådet at man lægger sig op af modellen fra Vejle Udsatteråd. Modellen går ud på, at fra de steder der repræsenterer de svageste grupper, udpeges der en fagperson og denne fagperson er ansvarlig for, at der også deltager en bruger på rådsmøderne. Der er således ikke sat fast navn på brugeren. Udsatterådet anbefaler derfor følgende: Formand: Jette Stjerneholm, LVS SKP/gademedarbejder: Jack Bonne + 1 bruger fra gaden Værestedet kontakten: Jens som er bruger af værestedet Foreningen Korskær: Steen Knudsen, Formand for foreningen + 1 bruger fra Hyggen Sinds værested: 1 fagperson og 1 bruger Socialpsykiatrien: Anne Marie Nielsen, fagperson Psykiatrien: Camilla Tamberg, bruger Stifinder: Frank Hanghøj, fagperson + 1 bruger Solstrålen: Peter Hocke, bruger Kirkens Korshær: 1 fagperson + 1 bruger Det foreslås at Solstrålen og Kontakten udvælger hver en suppleant. Rådet vil således være sammensat af 9 brugere og 7 fagpersoner +2 suppleanter Såfremt Udsatterådet nedsættes i overensstemmelse med Udsatterådets indstilling kræver det nogle ændringer i vedtægterne. 1, stk. 2 Den nuværende formulering lyder: Rådet skal fagligt og erfaringsmæssigt rumme viden indenfor områderne, som indbefatter hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede og alkoholmisbrugere i Fredericia. Rådets medlemmer består af en blanding af kommunale medarbejdere samt brugerrepræsentanter. Afdelingen for Voksenservice er sekretær for rådet. Følgende formulering foreslås: Rådet skal fagligt og erfaringsmæssigt rumme viden indenfor områderne: hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, psykisk syge Side 18

19 Social- og Omsorgsudvalget, og alkoholmisbrugere i Fredericia. Rådets medlemmer består af en blanding af fagpersoner og brugere. Voksenservice er sekretariat for rådet. 3 Den nuværende formulering lyder: Rådet består af en formand og 8 medlemmer Følgende formulering foreslås: Rådet består af en formand og minimum 8 medlemmer 4, stk.2 Den nuværende formulering lyder: Interessegrupper og organisationer kan hver indstille 1 til 3 personer til Rådet. Herefter udpeger socialudvalget, eventuelt efter samråd med Rådets formand, øvrige medlemmer og suppleanter til Rådet. Følgende formulering foreslås: Social- og Omsorgsudvalget udpeger i samarbejde med det siddende Udsatteråd Rådets medlemmer. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Voksenservice indstiller, 1. at Social- og Omsorgsudvalget godkender Udsatterådets indstilling til sammesætning. 2. At Social- og Omsorgsudvalget godkender tilretningerne af Udsatterådets vedtægter. Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Indstillingerne godkendt. Fraværende: Henning Due Lorentzen Side 19

20 Social- og Omsorgsudvalget, Reservering af anlægsmidler Nymarksvej Sagsnr.:13/11872 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Socialudvalget godkendte i november 2013 godkendt bygningsspor 2.0. Her blev der til ombygning af Nymarksvej reserveret 1,9 mio. kr. som tages af udviklingspuljens specialiserede socialområde til opbremsning af udgiftsvækst 2013 budget. De 1,9 mio. kr. dækker ombygning af fælleshuset samt opførelse af 4 badeværelser og diverse flytteomkostninger. På baggrund af gennemgang af bygningerne er der yderligere brug for 2 badeværelser samt generelt vedligehold i forbindelse med udflytning. Økonomiske konsekvenser: Der er afsat 1,9 mio. kr. til Nymarksvej. Med de ekstra badeværelser og øvrige vedligehold øges dette med kr. til i alt 2,1 mio. kr. Det reserverede beløb ligger indenfor de afsatte anlægsmidler til udvikling på Voksenområdet. Vurdering: De ekstra toiletter samt maling og andet vedligehold er nødvendige for at bygningen kan fungere tilfredsstillende for de nye beboere. Indstillinger: Voksenservice indstiller at Social- og Omsorgsudvalget reserverer 2,1 mio. kr. til renovering af Nymarksvej. Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Indstillingen godkendt. Fraværende: Henning Due Lorentzen Side 20

21 Social- og Omsorgsudvalget, Servicedeklarationer serviceniveau Sagsnr.:14/3424 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Ud over kvalitetsstandarder har der i Voksenservice de seneste tre år være servicedeklarationer, som med udgangspunkt i kvalitetsstandarden angiver det enkelte tilbuds serviceniveau på forskellige områder. Servicedeklarationerne er målrettet borgere og pårørende. I forbindelse med udarbejdelse af nye servicestandarder er der opstået spørgsmål omkring serviceniveau, som her ønskes afklaret. Det drejer sig om tre områder: Kost Hjemmedage Ferie Ledsagelse KOST For botilbuddene Kobbelgaarden 1 og 3 samt Ullerupdalvej ønskes følgende formulering omkring kost: Med udgangspunkt i den enkelte borgers habiliteringspotentiale, kan de visiteres til et intensivt forløb med det formål, at de lærer, at lave mad selv. Er borgeren i stand til selvstændigt, at foretage indkøb kan personalet være behjælpelig med opvarmning og tilberedning af halvfabrikata. Øvrige borgere vil være visiteret til madservice fra Elbo Køkkenet. HJEMMEDAGE Det har hidtil været kutyme, at borgere i botilbud kan have en hjemmedag, hvor de ikke tager i beskyttet beskæftigelse eller aktivitetsog samværstilbud. Dette har været visiteret fra Myndighed og i øvrigt været udbredt praksis på botilbuddene. Hjemmedage forudsætter, at der er personale på botilbuddet i dagtimerne. Med udgangspunkt i de nye budgetter er der ikke mulighed for at have hjemmedage i samme omfang. Det er dyrt at have dobbelt personale såvel i beskyttet beskæftigelse/aktivitets- og samværstilbud som på botilbuddet. Botilbuddene ønsker derfor at fjerne dette tilbud. Det vil naturligvis altid være muligt for en borger at bede om en fridag i forbindelse med f.eks. lægebesøg. Herudover kan botilbud og myndighed ved individuel vurdering visitere til yderligere fridage såfremt det skønnes at være nødvendigt. FERIE Socialudvalget besluttede i 2011 at fastlægge et fælles serviceniveau for hele Voksenservice. Her vedtog udvalget at borgerne i botilbud har ret til ferie i op til 5 hverdage om året med pædagogisk støtte. Borgerne kan Side 21

22 Social- og Omsorgsudvalget, naturligvis tage på ferie alene eller sammen med pårørende i det omfang de selv ønsker. Med udgangspunkt i de nye budgetter og normeringer kan botilbuddene Kobbelgaarden 1 og 3 samt Ullerupdalvej kun fastholde dette serviceniveau hvis ferie må defineres som: Der ydes støtte til ferie op til 5 hverdage om året. Støtten til ferie kan gives som støtte til endagsture, aktiviteter på og omkring institutionen samt efter en konkret og individuel vurdering støtte til overnatninger uden for botilbuddet. Ved afgørelsen af omfanget af støtte til ferie lægges vægt på den enkelte borgernes funktionsevne og behov. LEDSAGELSE I oktober vedtog Socialudvalget kvalitetsstandard for 97 ledsagelse. Det blev vedtaget, at der skal spares kr. ved at omlægge den hidtidige praksis hvor der, som loven foreskriver, visiteres til op til 15 timers ledsagelse om måneden. I henhold til den nye kvalitetsstandard gælder det for borgere på botilbud at de 5 timer leveres i botilbuddet og der derfor kun kan visiteres i op til 10 timer herudover. For at forhindre misforståelse og forskellig tolkning af dette ønsker botilbuddene at have følgende formulering i deres servicedeklarationer: Der gives 5 timers ledsagelse pr. måned i gennemsnit. Ledsagelsen tager udgangspunkt i borgerens ønsker og vil typisk blive brugt til lægebesøg, tandlægebesøg, frisørbesøg o.l. Den enkelte borger vil kunne opsparer ledsagelse ved ikke at benytte ledsagelse i hverdagen og således bruge alle eller nogle af timerne til ferie med ledsagelse. NOTAT FRA KL KL har januar 2014 udsendt vejledning omkring borgernes betaling i forbindelse med ledsagelse og støtte i weekender, ferier mv. Hidtil har det i kommunerne være almindeligt, at borgerne har afholdt personalets udgifter i forbindelse med ferie og aktiviteter. Det drejer sig bl.a. om flybilletter, entre, restaurationsbesøg m.v. Denne praksis gør KL opmærksom på ikke er lovlig. Det betyder ekstra pres på ferie og fritidsaktiviteter idet den kommunale udgift øges. I Voksenservice betyder det at alle de aktiviteter som berøres af dette sættes i bero indtil videre. Der udarbejdes i mellemtiden en ny procedure, som vil blive sendt til politisk behandling. Økonomiske konsekvenser: Såfremt indstillingen vedtages er der ingen økonomiske konsekvenser. Hvis ferie derimod skal forstås som overnatninger udenfor institutionen, vil det betyde en væsentlig omkostning, idet borgerne på Kobbelgaarden Side 22

23 Social- og Omsorgsudvalget, og 3 samt Ullerupdalvej vil have brug for at personale døgnet rundt ved ferie med overnatning. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Voksenservice indstiller, at Social- og Omsorgsudvalget godkender at Hjemmedag afskaffes, at formuleringerne omkring Kost, Ferie og Ledsagelse godkendes. Bilag: Åben - KL notat om ledsagelse.pdf Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Indstillingerne godkendt, dog udsættes beslutning om ledsagelse. Udvalget ønsker, at der gøres opmærksom på, at der arbejdes med Sund kost i botilbud, jf. Sundhedspolitikken. Side 23

24 Social- og Omsorgsudvalget, Realisering af budgetstrategi på Social og Omsorgsudvalgets område Sagsnr.:14/3496 Sagen afgøres i: Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiudvalget besluttede 18. marts 2014 budgetstrategien for den kommende budgetlægning. Strategien forudsætter, at der skal være balance mellem indtægter og udgifter, og at der skal skabes råderum til investeringer. Råderummet skal skabes gennem ekstraordinære indtægter som eksempelvis salg af jord og ejendomme og altså ikke gennem servicereduktioner. Byrådet er blevet orienteret om budgetstrategien på temamødet den 24. marts Budgetstrategien indebærer, at udvalgene skal pege på effektiviseringer og servicetilpasninger for i alt mio. kr. med henblik på at skabe balance mellem udgifter og indtægter. På udvalgsmøderne i april og maj er der lagt op til, at det enkelte udvalg drøfter, hvordan udvalget kan bidrage til, at reduktionskravet gennemføres. De enkelte udvalgs budgetbidrag skal afleveres medio juni. Bidragene indgår herefter i det samlede budgetforslag til 1. behandlingen. For Social- og Omsorgsudvalget skal der ske tilpasninger af budgettet ift. en andel af kommunes samlede besparelse på mio. kr. årligt, ophør af fremskrivning af mængdereguleringen samt resterende udmøntning af rammebesparelser fra Der vil på mødet blive givet en samlet oversigt. Økonomiske konsekvenser: På udvalgets møde vil der indledningsvis blive givet en gennemgang af økonomi og opgaver. Udgiftsniveauet på området sammenlignes med andre kommuner, og opgaver, som ikke er bestemt i lovgivningen, listes op. Udvalget kan på denne baggrund starte drøftelserne af, hvordan reduktionen kan gennemføres. Der er metodefrihed med hensyn til effektiviseringer og servicetilpasninger. Der kan som eksempler peges på følgende muligheder: Reduktion af serviceniveau Bortfald af ikke-obligatoriske opgaver Øgede indtægter Effektiviseringsprojekter Ændret organisering af opgaven Konkurrenceudsættelse Samdrift evt. med andre kommuner Indkøbsbesparelser Grønthøster Side 24

25 Social- og Omsorgsudvalget, Et af de bærende principper i budgetstrategien er, at der ikke må indarbejdes usikre gevinster i budgetforslaget. Det betyder, at hvis udvalget ønsker at arbejde med eksempelvis effektiviseringer med usikre gevinster, så skal der udarbejdes alternative forslag, som kan tages i anvendelse, hvis gevinsterne ikke realiseres. Udvalget kan på baggrund af de indledende drøftelser pege på konkrete spareforslag eller områder, der nærmere skal analyseres og konsekvensbeskrives frem til udvalgsmødet i maj. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Direktøren for Pleje, Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, at reduktionskravet drøftes. Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Drøftet. Fraværende: Susanne Eilersen, Cecilie R. Schultz Side 25

26 Social- og Omsorgsudvalget, Orientering Sagsnr.:13/13169 Sagen afgøres i: Social- og Omsorgsudvalget Sagsbeskrivelse: Orientering og spørgsmål fra udvalgsformanden. Orientering og spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne. Orientering og spørgsmål fra afdelingen. Pårørendegrupper i Voksenservice. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Ingen. Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Der blev orienteret om opstartsmødet den 8/4 på IPS om ombygningen. Fraværende: Henning Due Lorentzen Side 26

27 Social- og Omsorgsudvalget, Underskriftsside Henning Due Lorentzen Bente Ankersen Frances O Donovan Susanne Eilersen Cecilie R. Schultz

28 Bilag: Godkendelsesmateriale - frit valg 2013 endeligt.docx Udvalg: Social- og Omsorgsudvalget Mødedato: 09. april Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 83731/13

29 Godkendelsesmateriale Fredericia kommune Visitationsafdelingen Tlf: Gothersgade Det frie valg for borgeren Godkendelsesmateriale vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig- og praktisk hjælp.

30 Fredericia Kommune. Godkendelsesmateriale. Revideret august 2013 Frit leverandørvalg i Fredericia Kommune Personlig og praktisk hjælp 0. BAGGRUND 3 1. GENERELLE OPLYSNINGER 4 2. SÅDAN ORGANISERES DET FRIE VALG M.V KRAV OG RETTIGHEDER KRAV TIL INFORMATION OG KONTROLSYSTEM.9 5. UDKAST TIL KONTRAKT DISPOSITION FOR ANSØGNING YDELSESSPECIFIKATIONER PRISFASTSÆTTELSE KOMMUNENS KRAV TIL IT..36 2

31 Fredericia Kommune. Godkendelsesmateriale. Revideret august Baggrund 1. Efter Servicelovens 91 og 92 har alle mulighed for at søge om at blive godkendt som leverandør af ydelser til borgere i Fredericia Kommune. Det drejer sig om udførelse af praktiske og/eller personlig plejeopgaver på ældreområdet i borgernes egne hjem. Opgaverne omfatter ikke beboere på plejehjem. Opgaverne er omfattet af servicelovens 83 om praktisk og personlig hjælp. I afsnit 7 er opgaverne nærmere beskrevet og det er oplyst, hvor man kan se de priser, leverandørerne modtager for at udføre opgaverne. Hjemmehjælpsmodtageren har efter den kommunale visitation, mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendte af Fredericia Kommune. Fredericia Kommune ønsker at understøtte dette frie valg, og har derfor en Bestillerfunktion, Visitationsafdelingen, der er helt adskilt fra udførerorganisationen. Når du skal udfærdige din ansøgning, skal du benytte den disposition, der er anført i afsnit 6 i dette godkendelsesmateriale. Det er vigtigt, at du anvender dispositionen, og klart angiver hvilke opgavekategorier, du ønsker at blive godkendt til, praktisk hjælp og/eller personlig hjælp og pleje. 2. Ansøgning indsendes til Fredericia Kommune, Visitationsafdelingen, Gothersgade 20, 7000 Fredericia. Ansøgningen skal indsendes inden 01. april eller 1.november. Godkendelse vil ske med virkning pr. 1. juli eller 1. januar. Du vil blive indkaldt til møde og snarest herefter modtage besked om din virksomhed er godkendt, dog senest den 15. juni eller 15. december. 3. Endelig aftale er først indgået når Fredericia Kommune har givet accept på ansøgningen, og en skriftlig kontrakt er underskrevet af begge parter. 4. Du er altid velkommen til, at kontakte chefen for Visitationsafdelingen på tlf. Nr , hvis materialet giver anledning til spørgsmål. 3

32 Fredericia Kommune. Godkendelsesmateriale. Revideret august Generelle oplysninger. Fredericia Kommune har i 2010 ca indbyggere. Hjemmeplejen er opdelt i distrikter, hvor det frie leverandørvalg er gældende. 2. Sådan organiseres det frie valg m.v. På baggrund af ansøgning foranlediget af læge, borgeren selv, pårørende eller andre interessenter vurderer centralt ansatte visitatorer, om der er behov for bevilling af hjælp til praktiske opgaver og/eller pleje. Visitatorerne fungerer således som en slags bestillere, der organisatorisk er adskilt fra udførerne af praktisk og/eller personlig hjælp. Såfremt borgeren opfylder visitationskriterierne, vurderer visitatorerne omfanget af hjælp, og der udfærdiges en bevilling. Fredericia Kommune ønsker så stor grad af valgfrihed for borgerne som muligt, og borgerne tilbydes således valg inden for de rammer, der er lovbestemt og vedtaget af Fredericia Kommune. Der er frit valg blandt de leverandører, der er godkendt til at udføre opgaver i Fredericia Kommune. I det frie leverandørvalg får borgeren mulighed for frit at vælge mellem, om opgaven skal udføres af den kommunale pleje eller af en af de godkendte private leverandører. Den bevilgede hjælp ydes som en behovsbestemt ydelse. Bevillingen er ikke tidsfastsat. Revurdering. Visitatorerne gennemfører løbende revurderinger hos modtagere af praktisk og personlig hjælp. Leverandøren er forpligtet til at give visitatorerne besked ved ændringer i borgers situation. Leverandøren er forpligtet til at anerkende resultatet af en revurdering, også i forhold til eventuelle økonomiske konsekvenser. Mulighed for omvalg. En modtager af praktisk og personlig hjælp har altid ret til at ændre sit valg af leverandør. Der skal gives besked til visitationen. Ændringer skal varsles med minimum 14 dage eller efter aftale mellem visitator og leverandører. 4

33 Fredericia Kommune. Godkendelsesmateriale. Revideret august 2013 Fleksibel hjemmehjælp. Af ydelsesspecifikationen i godkendelsesmaterialets afsnit 7, fremgår hvilke ydelser, der kan bevilges i Fredericia Kommune. modtageren af hjælpen har mulighed for inden for de vejledende tidsnormer at veksle mellem de pågældende ydelser. Fleksibel hjemmehjælp giver modtageren af praktisk- personlig hjælp og hjælp til pleje mulighed for at vælge en hel eller delvis anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om. Der er også mulighed for at vælge opgaver, der normalt ikke gives hjælp til f.eks. pudsning af sølv og kobber, rengøring efter gæster m.v. Der kan ikke vælges hjælp som modtageren kan være berettiget til efter anden lovgivning. Det kan ikke lade sig gøre at bytte mellem plejeopgaver og praktiske opgaver, hvis du borgeren har valgt to forskellige leverandører til at udføre opgaverne. Det er den enkelte medarbejder, der i den konkrete situation fagligt vurderer, hvorvidt det er forsvarligt at fravælge de tildelte ydelser til fordel for andre ydelser. Er der tvivl om dette, skal der ydes hjælp i henhold til den konkrete afgørelse. Gentagne fravalg af den bevilgede ydelse meddeles Visitationsafdelingen og kan give anledning til revisitation. Herudover forventes det, at private leverandører på lige fod med den kommunale hjemmepleje inden for det aftalte tidsrum udøver almindelig hjælpsomhed, så som at tørre op efter spild, uden særskilt afregning herfor. 3. Krav og rettigheder Skriftlig aftale med hjemmehjælpsmodtageren samt afbud. Leverandøren skal indgå skriftlig aftale med modtageren af hjælpen om, på hvilket tidspunkt opgaven vil blive udført (dag og klokkeslæt i cirkatider). Borgeren skal melde afbud til leverandøren senest 24 timer før det aftalte besøg. Ved besøg mandag skal der dog meddeles afbud fredag. Leverandøren er forpligtet til at kontakte pårørende, ved begrundet mistanke om at der er noget galt. Dette er af hensyn til borgeren. 5

34 Fredericia Kommune. Godkendelsesmateriale. Revideret august 2013 Begrænsninger i ydelsesviften (indhold og tid) Den eksterne leverandør har mulighed for at begrænse sit servicetilbud til alene at gælde praktiske opgaver eller personlig hjælp og pleje både praktisk hjælp og personlig hjælp og pleje Leverandøren skal kunne levere praktiske opgaver i tidsrummet til fra kl. 07. til kl Personlig hjælp og pleje skal kunne leveres hele døgnet. Arealbegrænsninger Leverandøren er forpligtet til at levere ydelser i hele kommunen. Dvs. at leverandøren ikke kan begrænse sine tilbud til visse geografiske områder. Forpligtigelser i øvrigt Leverandøren er forpligtet til at stille afløsere til rådighed for udførelse af opgaverne, og afbud fra leverandørens side accepteres som udgangspunkt ikke. Hvis leverandøren i ganske særlige tilfælde bliver tvunget til at melde afbud, skal leverandøren, inden næste faste aftalte besøg, yde en ny tid. Ved ydelser der leveres hver 14. dag, skal der aftales en ny tid, som skal ydes indenfor 3 dage. Såfremt den aftalte dag falder på en helligdag, skal leverandøren tilbyde hjemmehjælpsmodtageren erstatningstid, så vidt muligt inden for samme uge. Leverandøren skal sikre, at der ydes en kundevenlig betjening. Leverandøren skal sikre, at personalet optræder velsoigneret og præsentabelt og til hver en tid optræder velorienteret i det job, de udfører. Passende påklædning kræves, ligesom der ikke må bæres fingerringe, armbånd eller ur. Personalet skal kunne kommunikere på dansk, og på et niveau, der er afpasset kompleksiteten i arbejdet. Herudover skal medarbejderen kunne legitimere sig i overensstemmelse med Fredericia Kommunes almindelige regler herom. Leverandøren skal kunne dokumentere, at virksomheden og medarbejderne er dækket af en ansvarsforsikring. Ejeren af firmaet skal kunne fremlægge en fri straffeattest med ansøgningen. Personlig hjælp og pleje, hos den enkelte borger, skal kunne leveres fra dag til dag. 6

35 Fredericia Kommune. Godkendelsesmateriale. Revideret august 2013 Praktisk hjælp hos den enkelte borger forventes igangsat inden for en uge efter leverandørens modtagelse af visitators bestilling, dog senest efter 14 dage, hvis hjælpen gives hver 14. dag. Leverandøren kan som hovedregel ikke opsige aftalen med borgeren. Et eventuelt ophør skal godkendes af visitationsafdelingen. Leverandøren er forpligtet til at løse opgaven, hos de borgere der har valgt leverandøren. Medarbejderne skal underskrive en tavshedspligtserklæring, hvoraf det fremgår, at medarbejderne har tavshedspligt jævnfør borgerlig straffelovs 152. Da opgaven udføres på vegne af Fredericia Kommune, er leverandøren forpligtet til at acceptere, at arbejdet udføres inden for rammerne af offentlig forvaltning i henhold til dansk lovgivning. Herunder fremhæves specielt lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven samt Arbejdsmiljøloven. Dette indebærer, at der er dokumentationsforpligtigelse, at der er ret til aktindsigt, at opgaven er omfattet af klageadgang. Dokumentationen skal foregå i borgerens elektroniske journal. Alle observationer og forandringer i borgerens situation noteres i journalen inden afslutning af vagten. Såfremt der ingen anledninger er til notater, skal der minimum hver tredje måned noteres ex: ingen forandringer hos borgeren. Desuden er leverandøren forpligtet til at videregive oplysninger til visitator, såfremt der skal handles på oplysningerne. Borgeren har mulighed for at få adgang til egne journaloplysninger i Care. Kommunens visitationsafdeling udfører kvalitetskontrol efter et kvalitetssikringskoncept. Tilsynet udføres som en del af revurderingen af visitatorerne. Kvalitetskonsulenten har ansvaret for opfølgning. Leverandøren skal være indforstået med, at der udføres stikprøvevis kvalitetskontrol ud over den almindelige kvalitetskontrol, der blandt andet gennemføres ved registrering af antal klagesager, brugeranalyser m.v. Dette indebærer blandt andet, at leverandøren skal være indforstået med at levere nødvendige oplysninger, til brug for særskilte analyser inden for fagområderne, hvilket også omfatter oplysninger om f.eks. tilkøbsydelser og lignende. I forbindelse med indgåelse af en aftale mellem en privat leverandør og en hjemmehjælpsmodtager forpligter leverandøren sig til at sikre, at en erfaren vejleder medvirker ved påbegyndelsen af opgaven. Der stilles ikke særlige uddannelseskrav for personale, der skal udføre praktisk hjælp, men det forventes, at medarbejderne har et kendskab til den målgruppe, der modtager hjælp. Da praktisk hjælp i henhold til serviceloven udøves som hjælp til selvhjælp, og derfor betragtes som en både aktiverende og forebyggende indsats, er medarbejderne forpligtet til at inddrage borgeren aktivt i arbejdet. Fredericia Kommune arbejder med trænende hjemmehjælp og alle leverandører forpligtes til at følge denne indsats. Leverandøren forpligter sig til at følge visitationsreglerne i forhold til den særlige rehabiliterende indsats der ydes i Fredericia Kommune 7

36 Fredericia Kommune. Godkendelsesmateriale. Revideret august 2013 Leverandøren forpligter sig til at oprette godkendte praktikpladser til elever på Social- og sundhedsuddannelsen i et antal, som svarer til firmaets andel af den samlede opgavemængde på området i kommunen, jfr. gældende lovgivning på området. Medarbejderen er endvidere forpligtet til egenhændigt eller via leverandøren at meddele visitationsafdelingen - visitatorerne, såfremt medarbejderen observerer ændringer i borgerens helbredstilstand eller andre uregelmæssigheder. Det forventes endvidere, at medarbejderne er i stand til at henvise hjemmehjælpsmodtagerne til relevante medarbejdere/afdelinger, såfremt hjemmehjælpsmodtageren tilkendegiver at have sundhedsproblemer, eller hvis medarbejderen observerer akutte og generelle problemer leverandøren ikke er i stand til at løse. Det sociale medansvar. Den private leverandør forpligter sig til at medvirke til, at beskæftige arbejdskraft omfattet af Det rummelige Arbejdsmarked i samme omfang som de kommunale leverandører, beregnet efter deres forholdsmæssige andel af de samlede ydelser. Samtidig forpligter de private leverandører sig til at efterleve den kommunale politik vedr. Det rummelige Arbejdsmarked i forholdsmæssig samme omfang som de kommunale leverandører er forpligtet. Rengøringsmidler og udstyr. Det forudsættes, at borgeren selv stiller miljømæssige godkendte rengøringsmidler og forsvarligt udstyr til rådighed. Såfremt leverandøren har særlige ønsker/krav til rengøringsmidler/udstyr, er udgifterne hertil uvedkommende for borgeren og Fredericia Kommune. Tilkøbsydelser. Tilkøbsydelser defineres som opgaver, der ikke er visitationsberettigede, og som borgeren betaler for egen regning. Tilkøbsydelser gælder desuden, hvis 'kunderne' ønsker at købe merydelser ud over den bevilling, visitator har givet, f.eks. ekstra rengøring, havearbejde og lignende. Såfremt leverandøren indgår aftale med en visiteret borger om tilkøbsydelser, gøres der opmærksom på, at denne aftale ikke må indgås i forbindelse med besøget for udførelse af hjemmehjælp. Dette vil være i strid med lov om visse forbrugeraftaler (dørsalgsloven), og leverandøren er således forpligtet til at indgå en særskilt aftale med kunden om eventuelle tilkøbsydelser. Tilkøbsydelserne dokumenteres i leverandørens særskilt system og afregnes direkte med borgeren. 8

37 Fredericia Kommune. Godkendelsesmateriale. Revideret august 2013 Arbejdsmiljøregler. Det forudsættes, at opgaverne udføres inden for rammerne af arbejdsmiljøloven. Arbejdsredskaber i forbindelse med udførelse af plejen stilles gratis til rådighed af Fredericia Kommune i borgernes hjem. Der skal være foregået en APV, som skal foretages af Fredericia Kommune. Dette indebærer blandt andet, at opgaver af arbejdsmiljømæssige årsager kan begrænses, såfremt løsningsmuligheder i forhold til opgaven findes uforsvarlige. Såfremt Leverandøren eller Leverandørens medarbejdere af disse årsager nægter at udføre en opgave, er Fredericia Kommune indforstået hermed, under forudsætning af at betingelserne for afståelse er opfyldt. Kvalifikationskrav til personalet. Fredericia Kommune har besluttet, at der skal arbejdes udfra den rehabiliterende tilgang. Borgerens egen mestringsevne skal inddrages i opgaveløsningerne, således det sikres, at der er mulighed for udvikling. Borgerens evner til at løse egne behov skal understøttes. Alle leverandører er forpligtet til at tage afsæt i den rehabiliterende tilgang i opgaveløsningen. Praktisk hjælp: I forbindelse med indgåelse af en aftale mellem en leverandør og en modtager af hjælp, forpligter leverandøren sig til at sikre, at en erfaren vejleder medvirker ved påbegyndelsen af opgaven. Der stilles ikke specifikke uddannelseskrav for personale, der skal udføre praktisk hjælp, men det forventes, at medarbejderne har erfaringer med den særlige målgruppe. De hygiejniske retningslinjer skal overholdes, ligeledes uniformsetikken. Medarbejderen er endvidere forpligtet til egenhændigt eller via leverandøren at meddele til visitationsafdelingen - visitatorerne, såfremt medarbejderen observerer ændringer i hjemmehjælpsmodtagerens helbredstilstand eller andre uregelmæssigheder i hjemmet. Det forventes endvidere, at medarbejderne er i stand til at henvise modtagerne af hjælp til relevante medarbejdere/afdelinger, såfremt modtageren tilkendegiver at have problemer, eller hvis medarbejderen observerer problemer leverandøren ikke er i stand til at løse.. For at kunne opfylde den sidste del af opgaven, stiller Fredericia Kommune krav om, at medarbejdere hos private leverandører gennemfører en introduktionsdag, som den kommunal pleje gennemfører Introduktionsdagen meldes ud når det løbende planlægges. Der stilles ikke krav om, at medarbejderen skal have deltaget i introduktionsdagen for at kunne påbegynde arbejdet, men der stilles krav om, at nye medarbejdere gennemfører introduktionsdagen, ved først kommende lejlighed efter ansættelse, med det formål at udføre praktisk hjælp for Kommunen. 9

38 Fredericia Kommune. Godkendelsesmateriale. Revideret august 2013 Kommunen afholder udgifterne til introduktionsdagen, men dækker ikke frokost og tabt arbejdsfortjeneste. Nedenstående relaterer sig til ydelsespakkerne i afsnit 7 Pleje: Ydelser: C 1 + C 2 + C 2.b Det er et krav, at den private leverandørs medarbejdere har enten Social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH) eller Anden relevant uddannelse, uddannelseserfaring fra uafsluttet uddannelse af mindst samme varighed som SSH-uddannelsen, relevante kurser, der tilsammen giver kompetence til arbejdet svarende til SSH. Ydelser: C 3 + C 4 Det er et krav, at den private leverandørs medarbejdere har enten Social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA) eller tilsvarende kompetencegivende uddannelse, eller Anden relevant uddannelse, uddannelseserfaring fra uafsluttet uddannelse af mindst samme varighed som SSA-uddannelsen, relevante kurser eller erhverv, der tilsammen giver kompetence til opgaverne svarende til SSA. Social- og sundhedshjælpere kan udføre opgaver omfattende tungere pleje, såfremt der er mulighed for hurtig/omgående råd og vejledning fra sygeplejeansvarlig fagperson. Øvrige krav i relation til personale Værdighedskrav: Leverandøren skal forud for ansættelsen af medarbejdere indhente straffeattest. Virksomhedsoverdragelse: For hver gang den private leverandør udvider sin opgaveportefølje svarende til en udvidelse af den vejledende tidsnorm med 180 timer pr. måned, udløser det en ret for Fredericia Kommune til at overføre en medarbejder (fuldtids) til den private leverandør. 10

39 Fredericia Kommune. Godkendelsesmateriale. Revideret august 2013 Krav til legitimation Fredericia Kommune stiller krav om, at leverandøren, samt leverandørernes medarbejdere har en fri straffeattest. Skal leverandørens medarbejder arbejde i husstand med børn, stiller kommunen krav om en børneattest. At medarbejderne bærer synlig legitimation. Legitimationskortet skal som minimum indeholde firmanavn, foto og navn. Leverandøren er forpligtet til at inddrage legitimationskort ved en medarbejders ophør. 4. Krav til information og kontrolsystem Der stilles stadig større krav til dokumentation for udførte opgaver inden for den offentlige sektor, og Pleje- og Sundhedsområdet er ikke nogen undtagelse herfra. Dette medfører, at Fredericia Kommune stiller krav til muligheden for at registrere besøg i borgerens eget hjem og forskellige informationer i den forbindelse. Fredericia Kommune ønsker ikke at indføre et stregkodesystem eller lign. der registrerer samtlige besøg og udførte ydelser. Til gengæld forventes, at leverandøren meddeler afvigelser fra det bestilte (visiteret). Det vil sige besøgets varighed, flytning af besøg, aflysning af besøg, bytteydelser ved fleksibel hjemmehjælp, nødkaldsbesøg og akut besøg. Afvigelser kan endvidere anvendes i forbindelse med klagesager, idet forvaltningen ved hjælp af disse data er i stand til at fremlægge data, hvor leverandørens indberetninger i Care sammenlignes med borgerens oplysninger. Det kræves endvidere, at væsentlige observationer og lign. i borgerens hjem straks meddeles kommunen (visitator) via advis oprettet i Care. Det kræves desuden, at utilsigtede hændelser indberettes til den i kommunen udpegede person. Den leverede tid i Care, danner desuden grundlag for afregning med leverandørerne. Under normale forhold forventes det, at der levers ca 95% af det bestilte. Visitationsafdelingens chef vil tage kontakt til leverandøren ved større afvigelser fra dette niveau. Fredericia Kommune anvender KMD Care s IT platform. Da de opgaver, som private leverandører udfører på vegne af Fredericia Kommune, er en integreret del af hjemmeplejen og dermed det kommunale rapporteringssystem, forudsætter Fredericia Kommune, at leverandøren anvender det samme system, som kommunen anvender. Krav herom ledsages af en tilkendegivelse af, at Fredericia Kommune er indforstået med at stille udstyr vederlagsfrit til rådighed. Krav til IT er beskrevet på side 36 11

40 Fredericia Kommune. Godkendelsesmateriale. Revideret august 2013 Kommunen vil, sammen med leverandøren, sørge for undervisning af det nødvendige antal medarbejdere. Kommunen dækker dog ikke eller yder tilskud til tabt arbejdsfortjeneste og frokost i forbindelse med kursets gennemførelse. Ved evt. kontraktophør leveres det udlånte soft- og hardware tilbage til Kommunen. 12

41 Fredericia Kommune. Godkendelsesmateriale. Revideret august Udkast til kontrakt KØB AF VISSE OPGAVER PÅ ÆLDREOMRÅDET I Fredericia Kommune. Mellem Fredericia Kommune Rådhuset 7000 Fredericia (i det følgende benævnt "Kommunen") og Leverandør XX (i det følgende benævnt "Leverandøren") er d.d. indgået følgende kontrakt: 0. Formål Formålet med aftalen er at give hjemmehjælpsmodtagere mulighed for et frit valg mellem kommunen og en privat Leverandør på området for praktisk hjælp og/eller personlig hjælp og pleje, jfr. Servicelovens Aftalens genstand a) Leverandøren påtager sig udførelsen af visse opgaver for Kommunen på ældreområdet. Det drejer sig om: Rengøring og visse andre praktiske opgaveløsninger. Personlig hjælp og pleje m.m. b) Opgavernes omfang og udførelse heraf er beskrevet i ansøgningsmaterialet. c) Det forudsættes, at opgaverne udføres inden for rammerne af arbejdsmiljøreglerne. Dette indebærer blandt andet, at opgaverne af arbejdsmiljømæssige årsager kan begrænses, såfremt opgaven findes uforsvarlig. Såfremt Leverandøren eller Leverandørens medarbejdere af disse årsager nægter at udføre en opgave, er Fredericia Kommune indforstået hermed, under forudsætning af at betingelserne for afståelse er opfyldt. 13

42 Fredericia Kommune. Godkendelsesmateriale. Revideret august Kontraktgrundlaget a) For kontrakten, herunder den nærmere beskrivelse af Leverandørens ydelser, gælder følgende dokumenter, som udgør en integreret del af aftalen mellem parterne: Nærværende aftale Godkendelsesmaterialet Leverandørens ansøgning med tilhørende bilag b) I tilfælde af uoverensstemmelser mellem et eller flere af ovennævnte dokumenter, har disse indbyrdes forrang i den ovenfor angivne rækkefølge. 3. Betaling og pristalsregulering a) De udmeldte priser er udtryk for Fredericia Kommunens aktuelle omkostningsniveau. Priserne justeres som minimum en gang pr. år. Fredericia Kommune kan dog til enhver tid indenfor Servicelovens rammer - ændre på de i aftalen indeholdte priser. b) Leverandøren har ved prisnedsættelser mulighed for umiddelbart at udtræde af godkendelsesordningen, med en måneds varsel. I alle andre forhold sker opsigelsen jf. side 20 pkt. 20 (d. Faktura fremsendes elektronisk til Fredericia Kommune seneste den 5 hverdag i måneden efter levering af ydelserne. Forfaldsdag er den 20 i måneden efter levering af ydelserne. Det skal fremgå af fakturaen, hvad der er leveret af timer i måneden opdelt på afregningskategorierne praktisk hjælp, personlig pleje hverdag og personlig pleje øvrig tid, og timeprisen pr. afregningskategori skal være påført fakturaen. Dokumentationen for månedens leverede timer skal fremgå af Fredericia Kommunes Omsorgssystem KMD CARE. c) Hvis Leverandøren eller en af dennes medarbejdere i akut opståede situationer af sikkerhedsmæssige årsager eller lignende bliver hos hjemmehjælpsmodtageren i en periode ud over det aftalte tidsrum, er Leverandøren berettiget til at oppebære betaling for den medgåede tid ud over det aftalte. Sådanne situationer afregnes særskilt på baggrund af en redegørelse/dokumentation fra Leverandøren i omsorgssystemet Care. 4. Kontraktændringer Leverandøren er ikke garanteret en vis mængde opgaver. En hjemmehjælpsmodtager har altid ret til at ændre sit leverandørvalg. Ændringer skal varsles med minimum 14 dages varsel eller efter aftale mellem visitator og Leverandøren. Ved dødsfald og stop af hjælpen ophører hjælpen fra den ene dag til den anden. Kommunens forlanger, at der ikke opstår ventetider (ventelister) for leverandørens opgaveløsninger. 5. Sikkerhedsstillelse 14

43 Fredericia Kommune. Godkendelsesmateriale. Revideret august 2013 a) Til sikkerhed for Leverandørens opfyldelse af kontrakten skal denne gennem et anerkendt pengeinstitut/kautionsforsikringsselskab stille en garanti på kr b) Garantien skal stilles senest 14 dage efter, at Fredericia Kommune endeligt har godkendt aftalen og indestår indtil 3 måneder efter kontraktens udløb, med mindre der forinden er rejst krav mod garantien. Garantien skal kunne frigives på Fredericia Kommunes anmodning og uden rettergang eller voldgift (anfordringsgaranti). c) Det skal fremgå af garantien, at den er stillet i overensstemmelse med nærværende aftale, og at garantistilleren med hensyn til forhold vedrørende garantien accepterer behandling af eventuelle tvister efter pkt. 23 i nærværende kontrakt. 6. Leverandørens nøglepersoner/ fælles møder a) Der skal som minimum afholdes et årligt møde mellem den kommunale ledelse og Leverandøren samt et medlem fra Leverandørens ledelse med henblik på drøftelse af overordnede spørgsmål f.eks. evaluering af ordningen, ligesom der drøftes fastlagte strategier og mål m.v. 7. Underleverandører a) Såfremt Leverandøren finder anledning til benyttelse af underleverandører, skal dette forudgående aftales med Visitationsafdelingen. Aftalen skal være skriftlig. b) Der stilles samme betingelser til en underleverandør som til leverandøren i forbindelse med udførelse af opgaver for Fredericia Kommune. c) Leverandøren hæfter for underleverandørens opfyldelse af kontrakten på samme måde, som hvis leverandøren ikke havde overdraget udførelsen til en underleverandør, men egenhændigt udført opgaven. d) Fredericia Kommune er berettiget til at nægte godkendelse af en underleverandør. e) En underleverandør kan ikke rejse krav af nogen art overfor kommunen. 8. Overdragelse af rettigheder og pligter a) Ingen af parterne kan overdrage deres forpligtelser i henhold til nærværende aftale til tredjemand uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke. 15

44 Fredericia Kommune. Godkendelsesmateriale. Revideret august 2013 b) Leverandøren kan alene overdrage sin ret til vederlag i henhold til aftalen til et pengeinstitut, og alene såfremt der sker overdragelse af det samlede vederlag i henhold til aftalen. 9. Ændringer i ejerforhold a) Såfremt der i kontraktperioden sker ændringer i det oplyste ejerforhold, herunder aktie/anpartsbesiddelse, skal dette omgående meddeles skriftligt til Kommunen. b) Såfremt der i kontraktperioden sker væsentlige ændringer i ejerforholdene til aktierne/anparterne, herunder såfremt den bestemmende indflydelse i selskabet skifter hænder, er Kommunen berettiget til at opsige kontrakten med 3 måneders skriftligt varsel, forudsat at opsigelsen sker senest 1 måned efter, at Kommunen er blevet gjort bekendt med de omstændigheder, der begrunder opsigelsen. c) Kommunen er dog alene berettiget til at opsige kontrakten i henhold til denne begrundelse, såfremt vægtige grunde taler herfor. 10. Oplysningspligt a) Leverandøren er forpligtet til af egen drift at give Kommunen oplysninger om samtlige væsentlige forhold, der kan hindre, forstyrre eller true Leverandørens opfyldelse af den indgåede kontrakt. b) Leverandøren har pligt til uopholdeligt at underrette Kommunen om alle driftsuregelmæssigheder, forsinkelser o.l., som har væsentlig betydning for aftalens planmæssige udførelse. Endvidere skal Kommunen omgående underrettes om alle større uheld eller ulykker af hensyn til besvarelse af forespørgsler fra pårørende, presse o.s.v. c) Leverandøren har en forpligtigelse til at observere og meddele forhold om ændrede funktionstilstande m.v. hos borgerne tilknyttet Leverandørens opgaveløsning. d) Kommunen skal af Leverandøren sikres adgang til oplysninger om borgerne af hensyn til Kommunens myndighedsansvar. e) Leverandøren har pligt til at orientere Kommunen om forhold, der kan have eller vil få væsentlig betydning for planlægningen af de i kontrakten omhandlede opgaver. Tilsvarende er Kommunen forpligtet til tidligst muligt at orientere Leverandøren om ændringer af betydning for dennes arbejdstilrettelæggelse, politiske beslutninger mv. f) Senest samtidig med, at Leverandøren indsender sit årsregnskab til Erhvervsog Selskabsstyrelsen efter årsregnskabslovens regler, sender Leverandøren et eksemplar heraf til Kommunen. g) Henvendelser fra Kommunens borgere eller andre til Kommunen vedrørende Leverandøren eller dennes medarbejdere skal øjeblikkelig videregives til Leverandøren og herefter besvares af Kommunen efter indhentelse af udtalelse fra Leverandøren. Henvendelser direkte til Leverandøren om konkrete driftsforhold og hændelser besvares af Leverandøren, og Kommunen 16

45 Fredericia Kommune. Godkendelsesmateriale. Revideret august 2013 underrettes ved fremsendelse af kopi heraf og af Leverandørens svar. Henvendelser direkte til Leverandøren af generel eller principiel karakter fremsendes til Kommunen til besvarelse efter samråd med Leverandøren. h) Leverandøren skal i denne forbindelse være opmærksom på, at opgavens udførelse er omfattet af klageadgang dette medfører, at Leverandøren eller dennes medarbejdere har pligt til at informere hjemmehjælpsmodtagerne herom og behandle eventuelle klager i overensstemmelse hermed ved at videresende dem chefen for visitationsafdelingen. 11. Fortrolighed m.v. a) Kommunen forpligter sig til inden for rammerne af forvaltnings- og offentlighedslovens bestemmelser ikke at videregive oplysninger om Leverandørens drifts- og forretningshemmeligheder. b) Leverandøren og dennes medarbejdere er underlagt tavshedspligt med hensyn til oplysninger, som Leverandøren eller dennes medarbejdere får kendskab til gennem udførelse af opgaverne. Dette gælder både forhold omhandlende den enkelte borger og forhold omhandlende Kommunen. c) Leverandøren og Kommunen er gensidigt forpligtet til at behandle oplysninger om hinandens forretningsforhold samt om andre forhold, hvorom der med rimelighed kan kræves diskretion, fortroligt. Denne pligt består også efter, at kontrakten er bragt til ophør, uanset årsagen hertil. 12. Personaleforhold a) Kommunen lægger vægt på, at Leverandøren kan sikre en god kvalitet i udførelsen af opgaven, herunder en god og effektiv borgerbetjening og - service målrettet ældre og handicappede. b) Kommunen forventer, at medarbejderne udøver almindelig hjælpsomhed over for borgerne, også uden at det medfører krav om ekstra betaling. c) Af hensyn til trygheden for hjemmehjælpsmodtagerne stilles krav om, at det i videst muligt omfang tilstræbes, at opgaverne hos den enkelte hjemmehjælpsmodtager udføres af den samme medarbejder, og at det ligeledes tilstræbes, at eventuelle afløsere så vidt muligt er de samme. d) Såfremt en medarbejder giver anledning til alvorlig eller gentagen kritik, som berettiger til alvorlig påtale, er Fredericia Kommune berettiget til at kræve, at Leverandøren iværksætter de nødvendige foranstaltninger til løsning heraf, herunder i givet fald at fjerne den pågældende medarbejder fra opgaven. Dette begrænses ikke i forhold til en enkelt borger, men kan udstrækkes til at gælde alle opgaver, der varetages for Kommunen inden for den indgåede kontrakt. e) Af sikkerhedsmæssige årsager stiller Kommunen krav om, at såvel Leverandøren som dennes medarbejdere skal kunne legitimere sig, som minimum med billedlegitimation, navn og firmanavn. 17

46 Fredericia Kommune. Godkendelsesmateriale. Revideret august 2013 f) Leverandøren sikrer, at der sker kompetence udvikling i forhold til arbejdet med den rehabiliterende tilgang i opgaveløsningen. g) Faglige kvalifikationskrav til personalet fremgår af godkendelsesmaterialet. 13. Skadevoldende adfærd, handlinger og undladelser. a) Såfremt Leverandøren eller dennes medarbejdere under udførelse af sine pligter i henhold til kontrakten ved handlinger eller undladelser forårsager skader på personer eller gods, er alene Leverandøren eller dennes medarbejdere ansvarlige for sådanne skader. b) Såfremt skadelidte rejser krav mod Fredericia Kommune i anledning af skader beskrevet ovenfor i pkt. 13(a, skal leverandøren friholde Fredericia Kommune for et hvert krav og enhver udgift, herunder tillige sagsomkostninger, renter m.v., som et sådant krav måtte påføre Fredericia Kommune. Kommunen accepterer ingen begrænsninger af ansvar. c) Leverandøren bærer ansvaret for evt. udleverede nøgler. Såfremt en nøgle bortkommer, kan kommunen træffe beslutning om at udskifte/omstille samtlige låsesystemer, der er tilknyttet nøgleordningen. De herved forbundne udgifter påhviler leverandøren. 14. Knowhow og projekter m.v. a) Kommunen og Leverandøren underretter gensidigt, løbende hinanden om indvundne erfaringer om varetagelsen af opgaverne inden for kontraktens område samt om indførelsen af administrations- og informationssystemer, forretningsgange, serviceplaner, koncepter, edb-løsninger m.v. b) Leverandøren dokumenterer løbende data i Care, ligesom det sikres at brugen af kommende teknologi implementeres i egen organisation. c) Med henblik på anvendelsen af projekterfaringer og knowhow m.v. stiller parterne hver for sig uden særskilt vederlag den nødvendige dokumentation til rådighed for hinanden, herunder beskrivelse af forretningsgange, planer, rapporter, edb-programmer. d) Leverandøren skal påtage sig et uddannelsesmæssigt ansvar i forhold til sine medarbejderes kompetence. Uddannelsens omfang reguleres i takt med opgavens størrelse. e) Kommunen stiller basisuddannelse i Care til rådighed for leverandøren ved opstart. Efterfølgende undervisning er mod honorering. f) Leverandøren forpligtes til at stille ressourcer til rådighed og deltage i tværfaglige teams med medarbejdere der har en relevant kompetence. Alternativt kan ydelsen leveres fra Kommunen mod betaling 15. Leverandørens misligholdelse m.v. 18

47 Fredericia Kommune. Godkendelsesmateriale. Revideret august 2013 a) Fredericia Kommune er til enhver tid og uden forudgående anmeldelse berettiget til at føre kontrol med Leverandørens opfyldelse af de indgåede aftaler, blandt andet ved kontrolbesøg hos hjemmehjælpsmodtagerne. En sådan kontrol fritager ikke Leverandøren fra ansvaret for at opfylde de aftalte betingelser. Leverandøren er forpligtet til uden vederlag at bistå i forbindelse med sådanne kontrolbesøg. b) Såfremt Leverandøren væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til kontrakten, er Kommunen berettiget til straks helt eller delvis at hæve kontrakten. Gentagne misligholdelser er at sidestille med væsentlig misligholdelse. Ved delvis ophævelse af kontrakten forstås, at Leverandørens ydelser i henhold til kontrakten reduceres, fx ved at Leverandøren forpligtes til at afstå fra at indtage nye kunder eller lign. c) Som misligholdelse opfattes ud over tilsidesættelse af Leverandørens forpligtelse i henhold til kontrakten tillige, at Leverandøren undlader at informere Kommunen om driftsuregelmæssigheder, uheld eller ulykker, der sker hos hjemmehjælpsmodtagere, eller principielle klager. d) Såfremt Leverandøren standser betalingerne, tages under konkursbehandling, indleder forhandlinger om tvangsakkord eller træder i likvidation, er Kommunen berettiget til at hæve aftalen. Såfremt Leverandøren er organiseret som en personligt drevet virksomhed, er Kommunen derudover berettiget til at hæve kontrakten, såfremt Leverandøren afgår ved døden. e) Leverandøren er over for Kommunen ansvarlig for dokumenterede økonomiske tab, forårsaget af misligholdelse af kontrakten, med mindre denne misligholdelse af kontrakten skyldes force majeure. f) En ophævelse af kontrakten eller et bortfald af kontrakten er ikke til hinder for, at Kommunen tillige kan kræve erstatning. Leverandøren er over for Kommunen erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler, med mindre denne misligholdelse skyldes force majeure, jf. pkt. 18, i nærværende kontrakt. 16. Leverandørens forsikringer a) Leverandøren er forpligtet til at tegne og betale sædvanlig arbejdsskadeforsikring, sædvanlig tingsforsikring samt sædvanlig erhvervsog produktansvarsforsikring, herunder driftstabsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Leverandøren skal på anmodning dokumentere, at forsikringerne er i kraft og overgive Kommunen kopi af forsikringspolicer samt kvittering for præmiens betaling. 17. Kommunens misligholdelse m.v. a) Såfremt Kommunen gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af sine forpligtelser over for Leverandøren i henhold til nærværende aftale, er Leverandøren berettiget til at hæve aftalen, dog forudsat at Kommunen ikke efter forudgående, rimeligt varsel har rettet op på misligholdelsen. b) Kommunen er over for Leverandøren ansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Kommunens erstatningsansvar kan dog samlet ikke overstige DKK kr. 19

48 Fredericia Kommune. Godkendelsesmateriale. Revideret august Force majeure a) Hverken Leverandøren eller Kommunen skal i henhold til nærværende aftale anses for ansvarlig over for den anden part for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for partens kontrol, herunder arbejdskonflikter, og som parten ikke ved aftalens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller kunne have undgået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af 1. afsnit, i nærværende kontrakt og som Leverandøren ikke kunne have undgået eller overvundet. Leverandøren er forpligtet til staks at meddele Kommunen om sådanne forhold. b) I det omfang force majeure midlertidigt medfører reduktion af de ydelser, som Leverandøren til enhver tid har påtaget sig at præstere over for Kommunen, reduceres Leverandørens vederlag forholdsmæssigt. c) Såfremt Leverandøren helt eller delvis hindres i udførelse af sine opgaver i henhold til kontrakten som følge af force majeure, og dette medfører væsentlige skadevirkninger for Kommunen eller for Leverandøren, kan den af parterne, der rammes af sådanne skadevirkninger, ophæve kontrakten helt eller delvist. d) Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 10 kalenderdage efter, at force majeure er indtrådt. Leverandøren skal i tilfælde af arbejdskonflikter omgående underrette Kommunen om årsagen hertil, således at Kommunen eventuelt kan bistå med forslag til løsning af konflikten. 19. Samarbejdsrelationer a) I kontraktperioden forudsættes det, at der er en gensidig informations- og orienteringspligt mellem Leverandøren og Fredericia Kommune om forhold, der har relation til udførelsen af praktisk/personlig hjælp. Begge parter skal være indforstået med at deltage i fællesmøder/samarbejdsmøder, og såvel Leverandøren som Fredericia Kommune har ret til at indkalde til fællesmøde/samarbejdsmøde, hvis man finder, der er behov herfor. b) Alle spørgsmål vedrørende forhold for leverandørerne rettes til chefen for Visitationsafdelingen. c) I situationer hvor borgeren, modtager både personlig hjælp/ pleje og praktisk hjælp, og hvor dette ikke varetages af en og samme leverandør, er begge parter forpligtet til at indrette sig efter hinanden og at indgå i et samarbejde om tilrettelæggelsen af de respektive opgaver. d) Leverandøren er forpligtet til at følge de angivne principper for Pleje og Sundheds afdelingens udmøntning af den rehabiliterende tilgang til opgaveløsningerne samt udmøntning af nye teknologiske tiltag. 20

49 Fredericia Kommune. Godkendelsesmateriale. Revideret august Kontraktens løbetid og opsigelse a) Kontrakten træder i kraft 1. september b) I forbindelse med ophør af aftalen skal al information, der er nødvendig for at Kommunen kan udføre pleje m.v. returneres til Kommunen. Leverandøren skal positivt medvirke til, at evt. ændring af leverandørforholdet kan ske enkelt og uden gene for brugerne. c) Fortrolighedsforpligtelserne i henhold til pkt. 11 i nærværende kontrakt skal også være gældende efter aftalens ophør. Leverandøren er forpligtet til at destruere alle informationer i form af personhenførbare data og lign. d) Aftalen kan inden for rammerne af Serviceloven opsiges med 3 måneders varsel. Dog jf. side 13 pkt. 3 (a vedr. prisnedsættelser. 21. Genforhandling m.v. a) Såfremt der i kontraktens løbetid gennemføres lovindgreb, der medfører væsentlige økonomiske ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund for ansøgningen, har hver af parterne ret til at kræve forhandling om justering af priserne. b) Såfremt Leverandøren og Kommunen ikke kan blive enige om, hvorvidt betingelserne for en justering af priserne er til stede, eller såfremt Leverandøren eller Kommunen ikke kan blive enige om resultatet af en prisjustering, kan hver af parterne indbringe dette spørgsmål for en voldgiftsret. Der henvises i den forbindelse til pkt. 23 i nærværende kontrakt. 22. Orientering til offentligheden a) Tidspunktet for og indholdet af den nærmere orientering til Kommunens borgere og offentligheden i øvrigt om den mellem parterne indgåede aftale gøres til genstand for nærmere aftale mellem Kommunen og Leverandøren. b) Leverandøren og Kommunen skal ved meddelelser til offentligheden, herunder udtalelser til nyhedsmedierne, optræde loyalt overfor hinanden. c) Kommunen kan til enhver tid iværksætte brugerundersøgelser og offentliggøre disse med henblik på at give brugeren bedre mulighed for valg. 23. Voldgift a) Eventuelle uoverensstemmelser mellem Kommunen og Leverandøren om ethvert spørgsmål omfattet af nærværende aftale afgøres efter dansk ret. b) Eventuelle tvister skal i videst muligt omfang søges løst i mindelighed mellem parterne. c) Kan eventuelle tvister ikke løses i mindelighed, skal de afgøres ved voldgift. Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og bindende for parterne. 21

50 Fredericia Kommune. Godkendelsesmateriale. Revideret august 2013 d) Voldgiftsretten, som skal have sæde i Danmark, sammensættes således, at hver af parterne vælger to medlemmer. Voldgiftens opmand udpeges af Retten i Kolding. e) Voldgiftsmændene skal udpeges senest 14 dage efter beslutningen om voldgift og være meddelt opmanden inden udløbet af denne frist. Foreligger en sådan meddelelse ikke, udpeger opmanden de manglende voldgiftsmænd. f) Voldgiftsretten fastsætter selv proceduren for behandling af den enkelte sag. Omkostninger i forbindelse med sagens behandling, herunder til fornøden sagkyndig vurdering, fordeles mellem parterne efter voldgiftsrettens bestemmelse. g) Såfremt Kommunen bliver sagsøgt ved de almindelige domstole, eller der bliver indledt syn og skøn ved de almindelige domstole vedrørende forhold, der har relation til Leverandørens opfyldelse af den indgåede aftale, kan Kommunen - uagtet ovennævnte voldgiftsbestemmelse - vælge at adcitere Leverandøren under et sådant søgsmål eller syn og skøn. Borgervendt information: Leverandøren udarbejder eget informationsmateriale der udleveres til nye ansøgere ved visitationsbesøget af Fredericia Kommunes visitator. Kommunen er ansvarlig for, at relevant information om leverandørerne er på kommunens hjemmeside. Hver part bærer egne omkostninger i forbindelse med indgåelse af kontrakten. Nærværende kontrakt underskrives i to enslydende eksemplarer, hvoraf Kommunen og Leverandøren hver modtager et eksemplar. Fredericia Kommune, den... For Fredericia Kommune: For Leverandøren: 22

51 Fredericia Kommune. Godkendelsesmateriale. Revideret august Bilag: 23

52 Fredericia Kommune. Godkendelsesmateriale. Revideret august Disposition for ansøgning Fredericia Kommune Ansøgning vedr. Praktisk og/eller Personlig pleje. Ansøgningsliste. Undertegnede ansøger om indenfor rammerne af godkendelsesmaterialet at udføre praktiske opgaver personlig hjælp og plejeopgaver praktiske opgaver og personlig hjælp og plejeopgaver (sæt kryds) (sæt kryds) (sæt kryds) i Fredericia Kommune Undertegnede ønsker endvidere alene at løse opgaver i tidsrummet mellem Praktiske opgaver Kl (sæt kryds) Pleje opgaver Kl (sæt kryds) Anfør evt. andre kommuner, hvor virksomheden er godkendt som leverandør efter nærværende regelsæt (L.130) Dato: Virksomhedsnavn: 24

53 Fredericia Kommune. Godkendelsesmateriale. Revideret august 2013 Referenceperson: Adresse: Telefon: Fax: Cvr nr: Underskrift: 25

54 Fredericia Kommune. Godkendelsesmateriale. Revideret august 2013 Disposition for ansøgning Disposition 1. Fritvalgsblanket fra Socialministeriet. ( incl. erklæring. Ingen gæld til det offentlige. 2. Supplerende oplysninger (incl. forsikringer) 3. Erklæring vedr. Sikkerhedsstillelse på kr ,- afgivet af kreditinstitut. Vejledning. Fritvalgsblanketten udfyldes og sendes sammen med ansøgningsskema og supplerende oplysninger. 26

55 Fredericia Kommune. Godkendelsesmateriale. Revideret august 2013 BEKRÆFTELSE på modtagelse af ansøgning vedrørende udførelse af praktisk hjælp og/eller personlig pleje i Fredericia Kommune. *********************************************************** Visitationsafdelingen bekræfter herved at have modtaget ansøgning fra: (Ansøger) Ansøgningsgivers navn: Ansøgningsgivers adresse: Ansøgningsgivers tlf.nr.: (Udfyldes af Visitationsafdelingen): Dato for modtagelsen: Navn: 27

56 Fredericia Kommune. Godkendelsesmateriale. Revideret august Ydelsesspecifikationer Gældende pr. 1.september 2013 Revideres i forbindelse med nye politiske beslutninger i forhold til det gældende serviceniveau. Ydelse Tid Vejledende serviceniveau Ydelseshovedgruppe 01 Personlig pleje C1 Pleje Gives som udgangspunkt på hverdage i dagtimerne afhængig af borgerens behov C2 Pleje Dagligt,1 besøg pr. dagvagt Ydelsens indhold Bevillings SEL Hjælp til bad 83, 84 Personlig pleje- - Hjælp til bad - Øvre toilette - Nedre toilette - Hårvask, frisering - Tandbørstning/protesepleje/ mundpleje - Negleklipning på fingrene - Barbering - Ordne/rengøre høreapparat - Skift af sengetøj ved uheld Påklædning- - Påklædning - Afklædning - Kropsbårne hjælpemidler - Støttestrømper Hudpleje Katheter pleje/stomipleje Undervisning/rådgivning Hjælp til doseret medicin 83, 84 C2b pleje 40 min 2 besøg dagligt Personlig pleje- - Hjælp til bad - Øvre toilette - Nedre toilette - Hårvask, frisering - Tandbørstning/protesepleje/ mundpleje - Negleklipning på fingrene - Barbering - Ordne/rengøre høreapparat - Skift af sengetøj ved uheld Påklædning- - Påklædning - Afklædning - Kropsbårne hjælpemidler - Støttestrømper Hudpleje Undervisning/rådgivning 83, 84 28

57 Fredericia Kommune. Godkendelsesmateriale. Revideret august 2013 Ernæring- - Anretning af måltider - Varme tilberedt mad - Hjælp til indtagelse af mad og drikke Hjælp til doseret medicin C3 Pleje Dagligt, 2 besøg dagligt Personlig pleje- - Hjælp til bad - Øvre toilette - Nedre toilette - Hårvask, frisering - Tandbørstning/protesepleje/ mundpleje - Negleklipning på fingrene - Barbering - Ordne/rengøre høreapparat - Skift af sengetøj ved uheld Påklædning- - Påklædning - Afklædning - Kropsbårne hjælpemidler - Støttestrømper Hudpleje Toiletbesøg- - Hjælp til at komme til og fra toilet - Tømning af urinkolbe/bækken og pose - Skiftning af ble - Katheter pleje/stomipleje Undervisning/rådgivning Ernæring- - Anretning af måltider - Varme tilberedt mad - Hjælp til indtagelse af mad og drikke Hjælp til doseret medicin 83, 84 C3+ Pleje Der beregnes tid så det matcher det aktuelle forbrug hos borger Afgørende for C+ pakkerne er hvilken typer opgaver borgeren har brug for hjælp til, hvilket vil sige hjælp til at blive vasket, hjælp til at komme i og af tøjet, hjælp til forflytninger, hjælp til toiletbesøg, hjælp til mad og drikke. Afgørende er også om borgeren f.eks. Ikke selv kan hjælpe til med opgaverne f.eks. på grund af lammelser, fordi borgerne modarbejder hjælperens opgaver, fordi borgeren skal guides tæt gennem alle opgaver, borgere med latenstid som derfor behøver tid til at modtage besked og gennemføre den. Det kan i forbindelse med hjælp til mad og drikke være borgere der skal mades, har synkebesvær og behov for personale tilstede under måltidet, borgere der skal nødes meget, borgere 83, 84 29

58 Fredericia Kommune. Godkendelsesmateriale. Revideret august 2013 der skal guides verbalt eller fysisk under måltidet, borgere der skal gives drikkevarer enten fordi de ikke fysisk kan selv eller fordi de glemmer at drikke. Der vil typisk være opgaver hos disse borgere der nødvendiggør 2 personaler. Det er dog ikke udelukkende 2 personer til forflytninger der udløser + pakker. C4 Pleje Dagligt, ca. 3 besøg og derover Personlig pleje- - Hjælp til bad - Øvre toilette - Nedre toilette - Hårvask, frisering - Tandbørstning/protesepleje/ mundpleje - Negleklipning på fingrene - Barbering - Ordne/rengøre høreapparat - Skift af sengetøj ved uheld Påklædning- - Påklædning - Afklædning - Kropsbårne hjælpemidler - Støttestrømper Hudpleje Forflytninger Toiletbesøg- - Hjælp til at komme til og fra toilet - Bækkengivning - Tømning af urinkolbe/bækken og pose - Skiftning af ble - Katheter pleje/stomipleje Psykisk støtte/hjælp Observationsbesøg Undervisning/rådgivning Ernæring- - Anretning af måltider - Varme tilberedt mad - Hjælp til indtagelse af mad og drikke Hjælp til doseret medicin 83, 84 C4+ Pleje Som c4+ Som c 4 83, 84 C5 Pleje Der gives det antal pakker der matcher tiden der er bevilget ubetinget tilstedeværelse Der kan leveres hjælp i form af alle opgaver omkring personlig pleje, der er nødvendige. Der kan f.eks. laves aktiverende opgaver, med det formål at skabe ro og hverdagsrytme for borgeren 83, 84 C6 Pleje - aften 15 Hver aften, uanset Som C 4 83, 84 antallet af besøg C6+ Pleje - aften 25 Som c3+ Som c 4 83, 84 C7 Pleje - nat 15 Hver nat, uanset Primært til toiletbesøg, observation af 83, 84 30

59 Fredericia Kommune. Godkendelsesmateriale. Revideret august 2013 antallet af besøg f.eks. søvnmønster D Nødkaldsbesøg 0 Besøg kun ved kald Til akutte besøg f.eks ved fald Kan også være sygeplejersken der leverer opgaven f.eks. ved akutte livstruende anfald som årsag til nødkald. 83 Ydelseshovedgruppe 02 Psykisk pleje og omsorg E Støttende besøg 15 gives max 1 gang i dag og/eller aftenvagt. Kan gives alle ugens 7 dage. Gives ikke hvis der samtidig er hjælp til personlig pleje Ydelseshovedgruppe 03 Målrettede pædagogiske opgaver Støttende besøg f.eks. hjælp til struktur på dagens aktiviteter eller hjemlige praktiske opgaver. Støtte til at komme af sted til konkrete aftaler f.eks. Lægebesøg eller aktiviteter. Der ydes ikke hjælp til personlig pleje eller praktiske opgaver. 83, 84, Ku Kommunikation, døve ude min. Pr. pakke i alle vagter. O Opstartspakke 60 Personlig pleje 60 min 1 gang Praktisk hjælp 30 min 1 gang Tidstillæg til ydelser leveret hos borgere der kommunikerer med tegnsprog Bruges hos borgere der bevilges hjælp første gang efter 83 Ydelseshovedgruppe 07 Praktisk bistand - rengøring A Praktisk hjælp - rengøring 50 1 gang hver 2. uge Støvsugning, gulvvask, aftørring, skift af sengetøj A½ 25 1 gang hv er 2. Uge Pakken bruges når rengøring bevilges til ægtepar hvor begge er berettiget til hjælp. Det betyder at der sættes en pakke på til begge ægtefæller således at der samlet set leveres svarende til A pakken. ½ pakker skal leveres i forlængelse af hinanden i det enkelte hjem. Denne opdeling er lavet for at sikre hjælp i hjemmet når den ene ægtefælle eks. Vis indlægges og dermed sættes i fravær. Ydelseshovedgruppe 08 Praktisk bistand - tøjvask B+ Praktisk hjælp tøjvask fællesvaskeri B1 Praktisk hjælp - tøjvask egen maskine 40 1 gang hver 2. Uge Planlægge tøjvask, Sortering, sætte vask i gang, tørre tøj (i tumbler eller hænge op) lægge tørt tøj sammen, lægge tøj på plads 20 1 gang hver 2. uge Sortering, sætte vask i gang, tørre tøj (i tumbler eller hænge op) lægge tørt tøj sammen, lægge tøj på plads B+ ½ 20 1 gang hver 2. uge Pakken bruges når tøjvask bevilges til ægtepar hvor begge er berettiget til hjælp. Det betyder at der sættes en pakke på til begge ægtefæller således at der samlet set leveres svarende til (83, 84) (83,84) 83, 84, 83,84 83,84 83,84 83,84 31

60 Fredericia Kommune. Godkendelsesmateriale. Revideret august 2013 B+ pakken. ½ pakker skal leveres på samme tidspunkt i det enkelte hjem. Denne opdeling er lavet for at sikre hjælp i hjemmet når den ene ægtefælle eks. Vis indlægges og dermed sættes i fravær. B1 ½ 10 1 gang hver 2. uge Pakken bruges når tøjvask bevilges til ægtepar hvor begge er berettiget til hjælp. Det betyder at der sættes en pakke på til begge ægtefæller således at der samlet set leveres svarende til B1 pakken. ½ pakker skal leveres på samme tidspunkt i det enkelte hjem. Denne opdeling er lavet for at sikre hjælp i hjemmet når den ene ægtefælle eks. Vis indlægges og dermed sættes i fravær. 83,84 Ydelseshovedgruppe 09 Praktisk bistand indkøb B2a Praktisk hjælp bestille varer 10 B2b Praktisk hjælp handle, sætte på plads 15 B2a ½ 5 B2b ½ 7½ 1 gang hver uge 1 gang hver uge 1 gang hver uge 1 gang hver uge Lave indkøbsliste, bestille varer i butik, Handle i nærmeste dagligvarebutik, sætte varer på pla Pakken bruges når indkøb bevilges til ægtepar hvor b begge ægtefæller således at der samlet set leveres sva det enkelte hjem. Denne opdeling er lavet for at sikre sættes i fravær. Pakken bruges når indkøb bevilges til ægtepar hvor b begge ægtefæller således at der samlet set leveres sva det enkelte hjem. Denne opdeling er lavet for at sikre sættes i fravær. B3 Praktisk hjælp - i øvrigt Hjælp til at åbne officielle breve og læse dem højt gang hver uge Afsendelse af breve /pakker på posthus og i postkasse I særlige tilfælde at betale regninger. At hæve penge i bank Varebestilling 10 1 gang pr.uge Fasthold/lindre og støtte Særlig indsats 15 1 gang pr. uge Fasthold/lindre og støtte 83 Ydelseshovedgruppe 11 Aktivitet F5 Ledsagelse 30 Skal matche det faktiske behov Ydelseshovedgruppe 13 Trænende hjemmehjælp Afhængig af kommende Ydelsesbeskrivelserne vil Ledsagelse til f.eks. undersøgelse på sygehus, læge eller andet. Kun til borgere der intet netværk har og hvor det er nødvendigt fordi borger ikke selv kan finde ud af f.eks. at gennemføre undersøgelsen, at give relevante informationer o.l

61 Fredericia Kommune. Godkendelsesmateriale. Revideret august 2013 skulle bruges til såvel regr. Af trænende hjemmehjælp samt afregning af leverandører. Målsætninger for leverancerne: At yde den nødvendige og tilstrækkelige hjælp i tæt samarbejde med brugeren for at bevare dennes livskvalitet. Under tilrettelæggelsen af leverancerne, skal brugerens samlede ressourcer medinddrages i de enkelte funktioner efter selvhjælpsprincippet med henblik på udvikling/træning for vedligeholdelse eller generhvervelse af yderligere færdigheder. At tilbyde borgeren den nødvendige og tilstrækkelige hjælp til at opretholde en personlig hygiejne og en fremtræde, der understøtter personens sundhed, selvrespekt og integritet. At borgeren, under hensyntagen til egne samlede ressourcer medinddrages i de enkelte opgavers løsning m.h.p. vedligeholdelse og/eller generhvervelse af færdigheder. Profiler: Rengøring: Rum: entre, soveværelse, opholdsrum, køkken, toilet. Det rengøringsberettigede areal udgør som udgangspunkt i gennemsnit 1 ca m2. Sover ægtefæller/samlevende i hvert sit soveværelse, kan der blive tale om rengøring i begge rum. Kvalitetskrav: Rengøring der er i meget høj grad er afhængig af brugerens individuelle behov/ressourcer, og pludseligt opståede situationer udfra den givne bevilling. Forventet besøg: Sker efter behov, dog oftest hver fjortende dag. Kan tillige udføres i tilknytning med plejeopgaven. Kompetencekrav: Som minimum skal udøveren være gjort bekendt med Fredericia Kommunes kvalitetsmål og beskrivelse af ydelsens omfang og indhold. Redskaber: Brugeren skal stille det nødvendige udstyr til rådighed. Har brugeren ikke indvendinger, kan leverandøren - for egen regning - benytte andre redskaber, rengøringsmidler mv. end det, der forefindes i brugerens hjem. Gældende regler om arbejdsmiljø m.v. skal overholdes. B. Praktisk hjælp tøjvask/indkøb/ordne post 33

62 Fredericia Kommune. Godkendelsesmateriale. Revideret august 2013 Profiler: Tøjvask Brugeren har krav på hjælp til at få vasket tøj, hvis der skønnes at være et behov herfor. Enten skal tøjet vaskes v.h.a. brugerens egen maskine eller et vaskeri tilknyttet til boligen. Findes en sådan ikke, foretages tøjvask ikke. Leverandørens alternative vaskeordning (evt. central vask) skal godkendes af Visitationsafdelingen. Støttestrømper og visse bind/bandager skal håndvaskes. Tøjet skal lægges i skabe/hylder/skuffer efter brugerens behov. Indkøb Brugeren har i gangske særlige tilfælde krav på hjælp til opgaver i forbindelse med indkøb i forhold til egne muligheder for at lave indkøbsseddel, klare indkøb, sætte varer på plads Visse praktiske opgaver i øvrigt Ordne post, pengesager og lign. (kun ganske få tilfælde) Kvalitetsmål: Tildeling af hjælp senest 14 dage efter anmodning. Brugeren skal have besked ved afvigelse på mere end 60 min. fra det aftalte tidspunkt. Kompetencekrav: Minimumskravet for personalet er, at de er bekendt gjort med opgavens karakter og dens kvalitetsmål, overholder de hygiejniske retningslinjer samt uniformsetikken. Kvalitetsparametre: a) Oplevet kvalitet Resultat: Rent og nydeligt. Medarbejderne opleves kvalificerede og behagelige. Tonen i dialogen er ligeværdig og tillidsskabende og afstemt til efter borgerens gemyt. Passer kemien ikke mellem borger og medarbejder, kan borgerens altid fravælge denne, jfr. L Borgeren skal opleve at omsorg og nærvær er en integreret del af udførelsen af opgaverne. Opgaverne skal udføres på en sådan måde, at brugeren i videst muligt omfang inddrages i arbejdet for ad den vej at fastholde 34

63 Fredericia Kommune. Godkendelsesmateriale. Revideret august 2013 og udvikle vedkommendes færdigheder (selvhjælpsprincippet/ den rehabiliterende tilgang), hvilket i øvrigt også fremgår af Fredericia Kommunes informationsfolder jf. beskrivelse af den trænende hjemmehjælp. b) Beskreven kvalitet Se vedlagte administrative standarder for Fredericia Kommune. De vejledende retningslinjer for rengøring i brugerens hjem er udgangspunktet for rengøringsstandarden. Brugeren kan dog fravælge dele af disse ydelser, ligesom der efter nærmere retningslinjer skal være mulighed for at veksle ydelser - indenfor visitationsrammerne.(fleksibel hjemmehjælp). Det rengøringsberettigede areal udgør i gennemsnit ca m2. c) Målbar kvalitet Ydelsen skal leveres på det tidspunkt, der er aftalt. Opgaverne udføres i videst mulig udstrækning af samme person, medmindre andet er aftalt med borgeren. Ændringer skal altid meddeles borgeren forud for besøget - og senest kl. 09 samme dag. Afvigelse fra det aftalte på +/- 60 minutter accepteres. Personlig hjælp og pleje Kvalitetskrav: Tildeling af hjælp kan ske indenfor 1 døgn og senest 5 hverdage efter bestillingen. Borgeren skal have besked ved afvigelser fra det aftalte på +/- 60 min. Kompetencekrav: Til udførelse af plejeydelser C1, C2 og C2b som udgangspunkt Social- og sundhedshjælper. Til udførelse af plejeydelser C3 og C4 som udgangspunkt socialog sundhedsassistent. Kvalitetsparametre: 35

64 Fredericia Kommune. Godkendelsesmateriale. Revideret august 2013 a) Oplevet kvalitet Borgeren skal opleve kompetence og forståelse fra personalet. Brugeren skal opleve at omsorg og nærvær er en integreret del af udførelsen af opgaverne. Opgaverne skal udføres på en sådan måde, at at borgeren i videst mulig omfang inddrages i opgaveløsningen for ad den vej at fastholde og udvikle vedkommendes færdigheder (selvhjælpsprincippet og med afsæt i den rehabiliterende tilgang) Hvilket i øvrigt også fremgår af Fredericia Kommunes informationsfolder jf. beskrivelse af den trænede hjemmehjælp Medarbejderne skal opleves kvalificerede og behagelige. Plejen skal gives efter de gældende principper for god pleje. Tonen i dialogen skal være ligeværdig og tillidsskabende og afstemt efter borgerens gemyt. Passer kemien ikke mellem borger og medarbejder, kan borgeren altid fravælge denne. Jf. L.130. b) Målbar kvalitet Hjælp til personlig pleje skal udføres til den aftalte tid. Til tiden vil sige indenfor +/- 60 min. Hjælp til daglig toilette, tandbørstning og påklædning udføres normalt i tidsrummet kl til kl der skal ved arbejdstilrettelæggelsen altid tages hensyn til særlig individuelle behov hos borgeren. Evt. afvigelser udover +/- 60 min. skal altid meddeles borgeren inden det aftalte besøgstidspunkt. Opgaverne udføres i videst muligt omfang af samme medarbejder. 8. Prissætning af praktisk hjælp og personlig hjælp Gældende priser kan findes på Fritvalgsdatabasen. Andre bemærkninger Den 1. juli foretages der efterregulering af afregningen på basis af foregående Års regnskab. Fredericia Kommune stiller arbejdsredskaber til rådighed for leverandørerne i borgernes hjem, jf. den af kommunen udførte APV. 9. Krav til IT 36

65 Fredericia Kommune. Godkendelsesmateriale. Revideret august 2013 Opkobling til Care ved anvendelse af Citrix: 1. Kommunen understøtter pt. kun Windows XP på egne maskiner (her gives support) 2. Leverandøren skal have bestilt en Citrixadgang fra IT Afdelingen via Visitationsafdelingen. Tlf Adgangen bestilles gennem Servicedesksystemet. 3. Ved bestilling skal anføres følgende oplysninger: Navn CPR NR. Virksomhed Mobiltelefonnummer (anvendes af sikkerhedsløsningen) 4. Følgende skrives i browservinduet: a. https://citrix.fredericia.dk b. Citrixløsningen skal derefter installeres på egen maskine. 5. I billedet indtastes brugernavn og password. 6. Citrix løsningen virker også på andre operative systemer, men der gives ikke support (Windows Vista, Windows 7, m.v) 37

66 Fredericia Kommune. Godkendelsesmateriale. Revideret august 2013 a. Det kan være nødvendigt at installeret JAVA, hvis det ikke er på maskinen: 38

67 Bilag: PIXIE - Potentialeafklaring - PDF.pdf Udvalg: Social- og Omsorgsudvalget Mødedato: 09. april Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 20963/14

68 Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013 trådte nye regler for udbud og frit valg i kraft. I forhold til det frie valg er der ingen ændringer. Kommunen vil stadig være forpligtet til at tilvejebringe et frit valg af leverandører for de borgere, der er visiteret til hjemmepleje, jf. 83 i Serviceloven. Det frie valg betyder, at borgerne skal kunne vælge mellem minimum 2 leverandører, hvoraf den kommunale leverandør kan være den ene. De nye regler giver dog i langt højere grad end tidligere kommunerne mulighed for at bruge udbud som redskab i effektiviseringen af hjemmeplejen. Potentialet i de nye regler er beregnet til 132 mio. kr. for kommunerne under et. Potentialet vil variere for den enkelte kommune. For Fredericia Kommune er der vurderet et relativt potentiale på ca. 1,3 mio. kr. Formålet med denne potentialeafklaring er at afdække, om det er muligt for Fredericia Kommune at realisere kommunens relative andel af det beregnede potentiale ved at gennemføre et udbud af hjemmeplejen. I forlængelse af ovenstående er det hensigten, at potentialeafklaringen danner grundlag for en politisk beslutning om, hvordan de nye regler skal anvendes i Fredericia Kommune. De politisk vedtagne rammer for Potentialevurderingen i Fredericia kommune. De politisk vedtagne rammer for potentialevurderingen blev drøftet på et udvalgsmøde d. 27. august 2013 og danner grundlag for vurderingen på følgende måde: Kommunens rolle som leverandør Det er Fredericia Kommunes ønske, at bevare den kommunale udførerrolle. Årsagen til dette er et hensyn til forsyningssikkerheden og fastholdelsen af viden. Antallet af private leverandører Det er Fredericia Kommunes ønske, at antallet af leverandører i hjemmeplejen efter et eventuelt udbud minimeres til 3-4, hvoraf kommun4en er den ene. Årsagen hertil er, at give de private leverandører optimale forudsætninger for at kunne byde ind med skarpe priser. En vigtig sideeffekt heraf er ar det administrative arbejde med servicering af og tilsyn med leverandører nedbringes. Indeholdt i udbuddet - hjemmeplejen Det er Fredericia Kommunes ønske, at et eventuelt udbud af fritvalgsområdet (Servicelovens 83) alene omfatter praktisk hjælp og personlig pleje. Årsagen til dette er, at der ikke umiddelbart vurderes at være nogle synergieffekter ved at udbyde madservice sammen med resten af hjemmeplejen. Det skal i øvrigt bemærkes at praktisk hjælp her alene dækker over rengøring og tøjvask. Der er allerede via udbud etableret en ordning for så vidt angår indkøb.

69 Indeholdt i udbuddet ældreområdet i øvrigt Det er Fredericia Kommunes ønske, at det eventuelle udbud af hjemmeplejens ydelser medtager de til hjemmeplejepersonalet uddelegerede sygeplejeydelser. Sygeplejeydelser hører under sundhedsloven LBK nr. 913 af 13/07/2010. En sygeplejeydelse, der er videredelegeret via rammedelegation, hører stadig under sundhedsloven. Delegerede sygeplejeydelser drejer sig om mindre komplekse sygeplejeydelser, fx hjælp til doseret medicin, hjælp til kropsbårne hjælpemidler mv. Det er ikke Fredericia Kommunes ønske at medtage andre dele af ældreområdet (Plejecentre og træningsområdet) Fritvalgsbeviser udstedes ikke Det er ikke Fredericia Kommunes ønske, at anvende fritvalgsbeviser. Årsagen hertil er, at brugen af fritvalgsbeviser kan være forbundet med nogle udfordringer af økonomisk og styringsmæssig karakter. Det skal i øvrigt bemærkes, at borgerene i Fredericia Kommune ved de tidligere regler havde mulighed for at vælge servicebeviser. Dette var imidlertid ikke efterspurgt. Madservice er ikke omfattet Hjemmeboende borgere i Fredericia kommune modtager madservice fra kommunens eget produktionskøkken eller det danske madhus. Madservice er således heller ikke omfattet af udbuddet Markedsanalyse generelle betragtninger En væsentlig forudsætning for at en konkurrenceudsættelse bliver en succes er, at der er eller kan skabes en god konkurrencesituation. I KL s rapport fremhæves det, at der ikke nødvendigvis altid er tilfældet, at de private leverandører kan løse hjemmeplejeopgaven billigere end kommunen, men at en række faktorer formentligt giver det private leverandørmarked bedre forudsætninger for at løse opgaven til en mere konkurrencedygtig pris end kommunen. Af disse faktorer er nævnt: Stordriftsfordele de private leverandører har muligheden for at levere ydelser i flere kommuner og at løse opgaver for private Mersalg de private leverandører kan sælge tillægsydelser til de visiterede borgere Både stordriften og mersalget giver muligheden for optimal udnyttelse af arbejdskraften/ressourcerne. Erfaringer med offentligt-privat samarbejde Erfaringer med offentligt-privat samarbejde er beskrevet i rapportens kap 3.4. (s ) hvor mange konkrete eksempler er beskrevet. Her kan særligt fremhæves at gennemførelse af et udbud kan betyde at:

70 1. Kommunen får testet priserne på kommunens opgaveløsning i konkurrence med private leverandører. På den måde kan kommunen sikre, at kommunen får ydelserne leveret bedst og billigst. 2. Hvis antallet af leverandører begrænses til 1 (eller 2), vil den leverandør, som vinder udbuddet, få mulighed for at opnå forretningsmæssige fordele og kan dermed give kommunen en bedre pris. 3. Ydelserne bliver grundigt beskrevet og alle relevante krav bliver fastlagt i kontrakten. Kommunen tager aktivt stilling til de ydelser, som leverandøren skal levere. Eventuelle overflødige delopgaver og uhensigtsmæssigheder kan skæres bort. 4. Udbud af kontrakten skaber tydelighed og gennemsigtighed omkring ydelser, kvalitet og service. 5. Der kan arbejdes med at skabe større fokus på effekt gennem kommunens kvalitetskrav, opfølgning og kontraktstyring. Medtagelse af Plejecentre eller ikke: Plejecentre er ikke omfattet af reglerne om frit valg og skal derfor ikke nødvendigvis medtages i et udbud. Når det kan give god mening at udbyde et eller flere plejecentre sammen med hjemmeplejen, skyldes det, at leverandøren på den måde kan opnå en base i form af et plejecenter og dermed et fast kunde- og indtjeningsgrundlag, som kan gøre det rentabelt at have et usikkert antal borgere at levere hjemmepleje til. Det må alt andet lige forventes at føre til, at leverandøren kan skærpe prisen på hjemmeplejeydelserne. Derved kan det at pulje et plejecenter og ydelserne i hjemmeplejen i ét samlet udbud både føre til lavere priser og gøre det attraktivt for private leverandører at byde ind i kommuner, der med de hidtidige regler har haft svært ved at tiltrække private leverandører og dermed tilvejebringe borgerne et frit valg. Hvor lang skal kontraktperioden være? For at sikre kontinuitet både i forhold til borgerne og medarbejderne men også af hensynet til den private leverandør anbefaler KL at der aftales en kontraktperiode på 3-5 år. Særligt vedr. Fredericia kommune. I Fredericia Kommune har de private leverandører en markedsandel på 17,6 pct. af den personlige pleje og 42,3 pct. af den praktiske hjælp målt på antal leverede timer i Til sammenligning har de private leverandører en markedsandel på 5 pct. af den personlige pleje og 45 pct. af den praktiske hjælp på landsplan. I Fredericia Kommune har de private leverandører altså en markant højere markedsandel på personlig pleje sammenlignet med gennemsnittet på landsplan. Hvorimod markedsandelen for praktisk hjælp er på ca. samme niveau som landsgennemsnittet. I Fredericia Kommune udfører hjemmeplejen også sygeplejeopgaver, som er uddelegeret af sygeplejersker. I 2012 leverede hjemmeplejen timer indenfor sygeplejeopgaver, der svarer til 37,8 %.af sygeplejeopgaverne. I Fredericia Kommune udfører de private leverandører ikke delegerede sygeplejeopgaver.

71 Arketyper og betydningens for indfrielse af det relative potentiale. På Udbudsportalen i KL og i rapporten s kan man se en beskrivelse af 4 kommunale arketyper, baseret på variationen i kommunernes forudsætninger. I Rapporten har KL defineret Fredericia kommune som Arketype 2. Kendetegnende for Arketype 2 og Fredericia kommune er følgende: Udbuddet af hjemmeplejen kan med fordel suppleres med rehabiliterings- og hjemmesygeplejeydelser. I øvrigt bør der ikke undtages for mange hjemmeplejeydelser, når hjemmeplejen udbydes. 75 pct. af leverandørerne mener, at tøjvask og indkøb skal være en del af udbuddet. Udbud, der vedrører omkring 200 borgere, vil som udgangspunkt være interessant for leverandørerne. Kommunen bør ikke opdeles i distrikter. Men ved distriktsopdeling bør der være fokus på antallet af borgere og afstanden mellem dem. Rene landdistrikter opfattes af leverandørerne som urentable, hvis oplandet er for stort og langt væk fra en by, hvilket vil afspejle sig i prisen. Udbydes hjemmeplejen sammen med et plejecenter bliver landdistrikter også rentable. Omkring 50 pct. mener, at et plejecenter (20-50 pladser) bør være omfattet af udbuddet. Størstedelen af leverandører mener, at hovedleverandørrollen bør være omfattet af udbuddet, altså at kommunen skal trække sig som leverandør. Samtlige leverandører mener dog at hele eller dele af kommunens nuværende markedsandel bør være omfattet. Hovedleverandørrollen kan evt. opdeles distriktsvist. Leverandørerne tenderer til at være uenige i, at udbuddet er interessant, hvis kommunen forsætter som hovedleverandør og med udgangspunkt i sin nuværende markedsandel KL s konklusion og anbefalinger rapportens kap. 6 (s 33-40). Kort opsummering. De ændrede regler for frit valg og udbud indgår i Moderniseringsaftalen 2013, der er en del af aftalen om kommunernes økonomi for Potentialet i de nye regler er beregnet til 132 mio. kr. samlet set for alle kommunerne. I beregningen af potentialet indgår bl.a., at det for alle landets kommuner under et vil være muligt at sænke timeprisen pr. hjemmeplejetime med 20 kr. i gennemsnit som følge af priskonkurrence. Formuleret anderledes svarer de 132 mio. kr. til at alle privat leverede hjemmeplejetimer blev sænket med 20 kr. Hvorvidt det er muligt at realisere et fald i timeprisen på 20 kr. vil variere fra kommune til kommune. Det vil bl.a. afhænge af kommunens nuværende timepriser, markedssituationen og tilrettelæggelsen af udbuddet. Med henblik på at prøve at forudsige noget om de enkelte kommuners muligheder for at indhente potentialet/besparelsen er der beskrevet tre forskellige idealtyper Idealtypebetragtningen tager udgangspunkt i en vurdering af flere forhold: Hvordan ser befolkningstætheden/geografien ud? Hvor mange private leverandører er der?

72 Hvor stor markedsandel har de private leverandører? Hvordan ser timepriserne ud? Potentialet er vurderet ved hjælp af farvekoder. Farvekoderne er indgående beskrevet på rapportens side 33 og 34 men overordnet set betyder den røde farve dårligt udgangspunkt, gul betyder rimeligt udgangspunkt og grøn et godt udgangspunkt for at indfri det forventede potentiale. KL har i rapporten foretaget følgende kategorisering af Fredericia Kommune: I Fredericia Kommune leverede de private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp timer i Hvis disse timer blev leveret efter et udbud og dermed priskonkurrence, og ikke efter en godkendelsesmodel med en kommunalt fastsat timepris, ville det give Fredericia Kommune en årlig effektiviseringsgevinst på kr., hvis det antages, at timeprisen derved ville være 20 kr. lavere. Spørgsmålet er så, om det forventes at være muligt for Fredericia Kommune at sænke timeprisen med 20 kr. (gns.) ved at skabe priskonkurrence om de privat leverede timer. Som idealtype er det på baggrund af potentialeafklaringen Udbudsportalen i KL s vurdering, at Fredericia Kommune har følgende farvekoder: Befolkningstæthed/geografi Antal private leverandører (praktisk hjælp Antal private leverandører (personlig pleje) Privat leverandørandel (praktisk hjælp) Privat leverandørandel (personlig pleje) Timepriser (praktisk hjælp) Timepriser (personlig pleje) Dette betyder, at Fredericia Kommune ligger tættest på den grønne idealtype (ud fra en form for gennemsnitlig betragtning), dvs. den idealtype, der har gode muligheder for at realisere potentialet i de nye regler Om udbud af hjemmeplejen i Fredericia kommune konkluderer og anbefaler KL s rapport følgende: Når Fredericia Kommune vælger at fortsætte som leverandør, må det forventes, at det kun vil være den del af timerne, der i dag leveres af private leverandører, der vil blive udsat for priskonkurrence. Det forventes ikke, at de borgere, der i dag har valgt en kommunal leverandør, vil vælge om, blot fordi kommunen gennemfører et udbud. Udbuddet vil således omhandle timer. Af de timer vedrører personlig pleje, mens de resterende timer vedrører praktisk hjælp.

73 Udbuddet forventes at have interesse for det private marked, herunder for de lokale leverandører, eller de leverandører, som i dag er godkendt i kommunen, idet disse vil få øget deres markedsandel betydeligt, såfremt de vinder opgaven. Det er også forventningen at de potentielle leverandører kan løfte opgaven. Som nævnt ovenfor er det forventningen at Fredericia Kommune kan realisere en effektiviseringsgevinst, som mindst svarer til kommunens andel af det beregnede potentiale, altså ca. 1 mio. kr., ved et sådan udbud. Potentialeafklaringens konklusioner og anbefaling Potentialeafklaringen indeholder konkret en drøftelse af fordele og udfordringer ved at udbyde hjemmeplejen i Fredericia Kommune. Det er vurderingen, at udbuddet vil realisere en effektiviseringsgevinst, der mindst svarer til kommunens andel af det beregnede potentiale. På baggrund af potentialeafklaringen er det Udbudsportalen i KL s anbefaling, at Fredericia Kommune udbyder hjemmeplejeydelserne.

74 Bilag: Potentialeafklaring for Fredericia Kommune.pdf Udvalg: Social- og Omsorgsudvalget Mødedato: 09. april Kl. 8:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 20912/14

75 Potentialeafklaring for hjemmeplejen Fredericia Kommune December 2013 Forord Udbudsportalen.dk Weidekampsgade København S 1

76 Forord Potentialeafklaringen er udarbejdet af Udbudsportalen i KL i regi af projektet Strategisk forankring af konkurrenceudsættelse. Projektet Strategisk forankring af konkurrenceudsættelse er igangsat af KL, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Erhvervs- og Vækstministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet. Formålet med projektet er, at bidrage til at sikre et politisk ejerskab og en strategisk forankring af konkurrenceudsættelse i kommunernes topledelser. Som led i projektet tilbydes vederlagsfri assistance til et fremadrettet strategisk arbejde med konkurrenceudsættelse af kommunale serviceopgaver, herunder udarbejdelse af en potentialeafklaring. Potentialeafklaringen er et oplæg til politisk drøftelse og en analyse af, om en konkret opgave i en kommune er udbudsegnet, og hvilket potentiale, der er. Gennem potentialeafklaring belyses det, hvordan der ved et udbud kan tages hånd om relevante problemstillinger ved en eventuel konkurrenceudsættelse. Udbudsportalen i KL, december

77 Potentialeafklaringen kort Baggrund og formål Den 1. april 2013 trådte nye regler for udbud og frit valg i kraft. De nye regler giver i langt højere grad end tidligere kommunerne mulighed for at bruge udbud som redskab i effektiviseringen af hjemmeplejen. Potentialet i de nye regler er beregnet til 132 mio. kr. for kommunerne under et. Potentialet vil variere for den enkelte kommune. Formålet med denne potentialeafklaring er at afdække, om det er muligt for Fredericia Kommune at realisere kommunens relative andel af det beregnede potentiale ved at gennemføre et udbud af hjemmeplejen. I forlængelse af ovenstående er det hensigten, at potentialeafklaringen danner grundlag for en politisk beslutning om, hvordan de nye regler skal anvendes i Fredericia Kommune. Potentialeafklaringens konklusioner og anbefaling Potentialeafklaringen indeholder konkret en drøftelse af fordele og udfordringer ved at udbyde hjemmeplejen i Fredericia Kommune. Det er vurderingen, at udbuddet vil realisere en effektiviseringsgevinst, der mindst svarer til kommunens andel af det beregnede potentiale. På baggrund af potentialeafklaringen er det Udbudsportalen i KL s anbefaling, at Fredericia Kommune udbyder hjemmeplejeydelserne. 3

78 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Nye regler for udbud og frit valg Afgrænsning af potentialeafklaringen Organisering af ældreområdet Levering af hjemmepleje i Fredericia Kommune Fredericia Kommunes Hjemmepleje Serviceafdelingen Madservice Ældreområdet i øvrigt Plejecentrene Hannerup Pleje- og Rehabiliteringscenter ( HPR ) Aktivitetscenter Genoptræning Markedsanalyse Hvorfor er de private leverandører billigere? Det lokale leverandørmarked Det regionale og nationale leverandørmarked Et leverandørperspektiv Resume af DI s rundspørge Erfaringer med offentligt-privat samarbejde Erfaringer med offentligt-privat samarbejde inden for hjemmepleje Erfaringer med offentlig-privat samarbejde om drift af ældrecentre Erfaringer med udbud af hjemmeplejen og et plejecenter Virksomhedsoverdragelse Virksomhedsoverdragelsesloven forskellige situationer og virksomhedsoverdragelse Kommunen fastholder sin leverandørrolle, når hjemmeplejen udbydes Kommunen trækker sig som leverandør, når hjemmeplejen udbydes Et plejecenter udbydes sammen med hjemmeplejen Medarbejdertilfredshed ved udlicitering Kontinuitet for medarbejderne Økonomi den indirekte vej Kommunens nuværende timepriser Konklusion og anbefaling Kommunale idealtyper Kategorisering af Fredericia Kommune Udbud af hjemmeplejen i Fredericia Kommune Bemærkninger Anbefaling

79 1 Indledning Denne potentialeafklaring er en del af Fredericia Kommunes grundlag for beslutningen om, hvorvidt og hvordan der skal ske et udbud af hjemmeplejen. Potentialeafklaringen er udarbejdet af konsulenter fra Udbudsportalen i KL i samarbejde med afdelingen for Pleje og Sundhed i Fredericia Kommune. Desuden har der været bidrag fra KL s økonomiske sekretariat, KL s juridiske kontor, KL s kontor for Social og Sundhed samt Dansk Industri (DI). 1.2 Nye regler for udbud og frit valg De nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet trådte i kraft den 1. april I forhold til det frie valg er der ingen ændringer. Kommunen vil stadig være forpligtet til at tilvejebringe et frit valg af leverandører for de borgere, der er visiteret til hjemmepleje, jf. 83 i Serviceloven. Det frie valg betyder, at borgerne skal kunne vælge mellem minimum 2 leverandører, hvoraf den kommunale leverandør kan være den ene. De nye regler giver imidlertid kommunerne langt bedre mulighed for at benytte udbud som et redskab i organiseringen af en effektiv ældrepleje. Fremover kan kommunalbestyrelsen nemlig tilvejebringe det frie valg gennem udbud efter de almindeligt gældende udbudsregler (Udbudsdirektivet). De nuværende særregler på fritvalgsområdet ophører dermed. Lovforslaget følger af Moderniseringsaftalen 2013, som indgår i Aftalen om kommunernes økonomi for Lovforslaget indgår i Finansloven for Potentialet i de nye regler er beregnet til 132 mio. kr. Kommunen kan også med hjemmel i de nye regler fortsætte med godkendelsesmodellen, som den kendes i dag, eller tilvejebringe det frie valg ved udstedelse af fritvalgsbeviser til borgerne. Men hverken et fortsat brug af godkendelsesmodellen eller udstedelse af fritvalgsbeviser, som det eneste redskab i tilvejebringelsen af det frie valg, vil realisere det økonomiske potentiale, der forventes at være. Potentialet realiseres kun gennem udbud. Udbudsportalen i KL driver frem til udgangen af 2013 et projekt, der har til formål at sikre en politisk forankring og et strategisk arbejde med konkurrenceudsættelse i kommunerne. Projektet er finansieret af globaliseringsmidler. Inden for projektets rammer tilbyder Udbudsportalen i KL gratis assistance til en afklaring af, hvad de kommende regler for frit valg og udbud på ældreområdet har af potentialer. 1 Lovændringerne som vedtaget kan findes her: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=

80 Knap 40 kommuner har valgt at takke ja til den gratis assistance, herunder Fredericia Kommune. For så vidt angår Fredericia Kommune er det aftalt, at der udarbejdes en potentialeafklaring ultimo Afgrænsning af potentialeafklaringen Det er Udbudsportalen i KL s afsæt, at potentialeafklaringen: Omhandler potentialet for kommunen i at tilvejebringe det frie valg gennem udbud, evt. suppleret med fritvalgsbeviser. Potentialeafklaringen omhandler således ikke kommunens fortsatte brug af godkendelsesmodellen og heller ikke udstedelsen af fritvalgsbeviser, når de benyttes som det eneste redskab i tilvejebringelsen af det frie valg. Indeholder anbefalinger i forhold til spørgsmålet, om kommunen forventes at kunne realisere det beregnede potentiale ved at udbyde hjemmeplejen, evt. kombineret med et udbud af andre dele af ældreområdet. Konkret vil potentialeafklaringen resultere i en række forskellige scenarier med forskellige potentialer. Potentialeafklaringen vil være centreret omkring en beskrivelse af følgende 4 emner: Figur 1: Potentialeafklaringens indhold På baggrund af drøftelser i Socialudvalget i Fredericia Kommune er der endvidere sat følgende rammer for potentialeafklaringen: Kommunens rolle som leverandør Det er Fredericia Kommunes ønske, at bevare den kommunale udførerrolle. Årsagen til dette er et hensyn til forsyningssikkerheden og fastholdelsen af viden. 6

81 Antallet af private leverandører Det er Fredericia Kommunes ønske, at antallet af leverandører i hjemmeplejen efter et eventuelt udbud minimeres til 3-4, hvoraf kommunen er den ene. Årsagen hertil er, at give de private leverandører optimale forudsætninger for at kunne byde ind med skarpe priser. Indeholdt i udbuddet - hjemmeplejen Det er Fredericia Kommunes ønske, at et eventuelt udbud af fritvalgsområdet (Servicelovens 83) alene omfatter praktisk hjælp og personlig pleje. Årsagen til dette er, at der ikke umiddelbart vurderes at være nogle synergieffekter ved at udbyde madservice sammen med resten af hjemmeplejen. Det skal i øvrigt bemærkes at praktisk hjælp her alene dækker over rengøring og tøjvask. Der er allerede via udbud etableret en udmærket ordning for så vidt angår indkøb. Indeholdt i udbuddet ældreområdet i øvrigt Det er Fredericia Kommunes ønske, at det eventuelle udbud af hjemmeplejens ydelser medtager de til hjemmeplejepersonalet delegerede sygeplejeydelser. Sygeplejeydelser hører under sundhedsloven LBK nr. 913 af 13/07/2010. En sygeplejeydelse, der er videredelegeret via rammedelegation, hører stadig under sundhedsloven. Delegerede sygeplejeydelser drejer sig om mindre komplekse sygeplejeydelser, fx hjælp til doseret medicin, hjælp til kropsbårne hjælpemidler mv. Det er ikke Fredericia Kommunes ønske at medtage andre dele af ældreområdet. Fritvalgsbeviser udstedes ikke Det er ikke Fredericia Kommunes ønske, at anvende fritvalgsbeviser. Årsagen hertil er, at brugen af fritvalgsbeviser kan være forbundet med nogle udfordringer af økonomisk og styringsmæssig karakter. Det skal i øvrigt bemærkes, at borgerene i Fredericia Kommune ved de tidligere regler havde mulighed for at vælge servicebeviser. Dette var imidlertid ikke efterspurgt. 7

82 2 Organisering af ældreområdet Når det skal vurderes, hvorledes en konkurrenceudsættelse optimalt skrues sammen, er det væsentligt at have en god indsigt i opgaven og i snit- og samarbejdsflader til andre opgaver. Nedenfor beskrives organiseringen af ældreområdet i Fredericia Kommune. Hjemmeplejeområdet har potentialeafklaringens primære fokus. Tilstødende opgaver på ældreområdet beskrives kort med henblik på at belyse sammenhængen mellem disse og hjemmeplejeområdet. I Fredericia Kommune hører Ældreområdet under Socialudvalget. Udvalget sekretariatsbetjenes blandt andet af staben for Pleje og Sundhed. Pleje og Sundhed hører sammen med Voksenservice og Arbejdsmarkedsafdelingen under direktøren for Pleje, Sundhed og Arbejdsmarked. Pleje og Sundhed ledes administrativt af Pleje og Sundhedschefen. Udover stabsfunktionen udgøres Pleje og Sundhed af hhv. Plejen (plejecentre, sygepleje og udedistrikter), Sundhed (Genoptræningscenter, hjælpemiddelafdeling mm.), Rehabiliteringsafdelingen og en Myndighedsafdeling Den ene underafdeling Visitationsafdelingen varetager kommunens myndighedsfunktion på ældreområdet, herunder kvalitetssikring, tilsyn og visitation. Afdelingen består af medarbejdere, der er sammensat med henblik på både at garantere faglig viden, faglig udvikling og administrative kompetencer til bl.a. sagsbehandling. Hjælpemiddelafsnittet under Rehabiliteringsafdelingen har myndighedsfunktionen på hjælpemiddelområdet inkl. bevilling af støtte til biler. De andre underafdelinger varetager samlet set kommunens udførerolle på ældreområdet. Disse sektioner står således for kommunens leverance af personlig pleje og praktisk hjælp, hjemmesygepleje og træning i såvel borgerens eget hjem, på genoptræningscentret og på kommunens plejecentre. Alle underafdelinger har en afdelingschef i spidsen. Ved organiseringen af ældreområdet følger Fredericia Kommune den klassiske BUM-model, således at udførerdelen holdes adskilt fra myndighedsdelen. 2.2 Levering af hjemmepleje i Fredericia Kommune Kommunerne har jf. Servicelovens 83 pligt til at levere hjemmepleje til borgere i eget hjem. Hjemmepleje udgøres af: 1) personlig hjælp og pleje [Personlig pleje] 2) hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og [Praktisk hjælp] 3) madservice 8

83 De forskellige ydelser indenfor personlig pleje er blandt andet personlig hygiejne, hjælp til indtagelse af medicin, og hjælp til at indtage mad og drikke. Praktisk hjælp omfatter hjælp til indkøb, rengøring og tøjvask. I Fredericia Kommune leveres den personlige pleje af den kommunale leverandør og 4 godkendte private leverandører. Den praktiske hjælp leveres af den kommunale leverandør og 13 godkendte private leverandører. Hjemmeboende borgere i Fredericia Kommune modtager madservice fra kommunens eget produktionskøkken eller Det Danske Madhus Fredericia Kommunes Hjemmepleje Fredericia Kommunes Hjemmepleje står for den kommunale leverance af personlig pleje. Endvidere er hjemmesygeplejen forankret i denne underafdeling. Den integrerede ordning skal sikre et relevant samarbejde mellem de forskellige faggrupper. Der er i alt knyttet 317,5 medarbejdere til Hjemmeplejen, heraf 267 social- og sundhedsassistenter og hjælpere samt 50,5 sygeplejersker. Hjemmeplejen er geografisk opdelt i 4 distrikter 2 : Distrikt 1 - City, Distrikt 3 Hyby, Distrikt 4 Vest og Distrikt 6 Erritsø-Taulov. Hvert distrikt har en række hjemmeplejeteams. Om aftenen og natten dækkes hele kommunen af et hjemmeplejeteam. Ledelsesmæssigt er Hjemmeplejen organiseret med en leder af hvert distrikt. Distriktslederen har bl.a. økonomi- og personaleansvaret for distriktet. I Fredericia Kommune udfører hjemmeplejen også sygeplejeopgaver, som er uddelegeret af sygeplejersker. I 2012 leverede hjemmeplejen timer sygepleje, hvilket svarer 37,8 pct. af sygeplejeopgaverne. Hjemmeplejedistrikternes geografiske placering er angivet i figuren nedenfor. 2 Oprindeligt var der 6 distrikter, men nogle af distrikterne er lagt sammen, hvorfor der er spring i nummeringen 9

84 Figur 2: Fredericia Kommunes hjemmeplejedistrikter Distrikterne i Fredericia Kommune varierer en del arealmæssigt. Distrikt 4 og 6 er de 2 største distrikter (distrikt 4 størst), mens distrikt 1 City udgøres af et meget begrænset geografisk område, men distriktet består til gengæld udelukkende af by. Distrikt 3 Hyby og distrikt 6 Erritsø-Taulov dækker ligeledes over et byområde, men kun for ca. ½-2/3 af det geografiske areal. Distrikterne arbejder sammen om bl.a. udveksling af personale ved ferie, sygdom mv. Men der findes intet formaliseret samarbejde distrikterne imellem. Aften og nat dækker alle distrikter Serviceafdelingen Den kommunale praktiske hjælp leveres af Serviceafdelingen. Leveringen af de 2 ydelser personlig pleje og praktisk hjælp er således organisatorisk adskilt i Fredericia Kommune. Det kommunale omsorgssystem KMDCare er omdrejningspunkt for samarbejde mellem Hjemmeplejen og medarbejderne i Serviceafdelingen. Herudover er der ikke noget formaliseret samarbejde mellem enhederne. 10

85 2.2.3 Madservice I Fredericia Kommune er der ét produktionskøkken (Fælleskøkkenet Elbo), der producerer mad til hjemmeboende pensionister og borgere. Fælleskøkkenet Elbo producerer også mad til plejecentrenes modtagerkøkkener. Fælleskøkkenet Elbo producerer desuden til Kolding Kommune, Haderslev Kommune og Middelfart Kommune. Herudover er det private firma Det Danske Madhus godkendt til at levere madservice til hjemmeboende visiterede borgere i Fredericia Kommune 2.3 Ældreområdet i øvrigt Plejecentrene Fredericia Kommune har 7 plejecentre, hvoraf der findes demenspladser på 5 af dem. Tabellen nedenfor angiver, hvor mange pladser det enkelte plejecenter har, herunder pladser til demensramte samt antal ansatte på plejecentrene. Tabel 1: Størrelse på Fredericia Kommunes plejecentre Plejecenter Antal boliger Demenspladser Antal ansatte 3 Beliggenhed Stævnhøj Distrikt 6: Erritsø-Taulov Øster Elkjær Distrikt 6: Erritsø-Taulov Hybyhus Distrikt 3: Hyby Ulleruphus 45 41,5 Distrikt 4: Vest Othello Distrikt 1: City Rosenlunden Distrikt 1: City Madsbyhus Distrikt 4: Vest I alt ,5 Kilde: Fredericia Kommune Note: antal boliger på Hybyhus er inkl. testpladser. Demenspladser på Hybyhus er inkl. gerontopsykiske pladser Plejecentrene varierer meget i størrelse. Plejecentret Othello er med sine 108 pladser kommunens største, hvorimod kommunens mindste er Plejecentret Madsbyhus med kun 14 pladser de 14 pladser, er udelukkende demensboliger. Den geografiske placering af plejecentrene fremgår af figur 3. 3 Antal ansatte i alt for både demensafsnit samt somatisk afdeling og dækker over både SOSU-personale og sygeplejersker. 11

86 Figur 3: Den geografiske placering af Fredericia Kommunes plejecentre De fleste af Fredericia Kommunes plejecentre ligger i den østlige ende af kommunen. Et enkelt plejecenter er placeret udenfor Fredericia by, nemlig i byen Taulov. Der findes intet formaliseret samarbejde mellem hjemmeplejen og plejecentrene forstået således, at de fx ikke udlåner personale til hinanden ved sygdom, ferie mv. Dog kan plejecentrene i aften og nattevagterne rekvirere sygeplejersker fra det udekørende team Hannerup Pleje- og Rehabiliteringscenter ( HPR ) Fredericia Kommune har et afsnit med 8 pladser til døgnrehabilitering og 14 aflastningspladser fordelt på 8 stuer. Døgnrehabiliteringspladserne er for borgere over 18 år, hvis funktionsevne er nedsat og som har potentiale til at blive genoptrænet, samt borgere der er færdigbehandlet på sygehuset, men endnu ikke har genvundet deres optimale funktionsniveau. 12

87 2.3.3 Aktivitetscenter Fredericia Kommune har 3 aktivitetscentre; I.P. Schmidts Gård, Tavlhøjcentret og Øster Elkjær. Der er fastansat en aktivitetsleder samt 2 aktivitetsmedarbejdere til de 3 centre.. De fastansatte dækker først og fremmest behovet for koordinering, regnskab og administration, rengøring og funktioner i caféen. Arbejdet udføres i samarbejde med frivillige Genoptræning GenoptræningsCentret er en del af Fredericia Kommunes Rehabiliteringsafdeling sammen med Hjælpemiddelafsnittet og den forebyggende afdeling. For borgere i Fredericia Kommune er GenoptræningsCentret den samlede indgang til genoptræning, vedligeholdende træning og patientrettet forebyggelse. GenoptræningsCentret bidrager til tværgående rehabiliterende indsatser. 13

88 3 Markedsanalyse En væsentlig forudsætning for at en konkurrenceudsættelse bliver en succes er, at der er eller kan skabes en god konkurrencesituation. Nedenfor belyses dels, hvilke private leverandører Fredericia Kommune i dag samarbejder med, og hvorvidt disse ville være potentielle leverandører efter et udbud, dels hvorledes leverandørsituationen ser ud på regionalt og nationalt plan. Det private marked inden for praktisk hjælp og personlig pleje udvikler sig hastigt i disse år. Der findes i dag mange lokale virksomheder på fritvalgsområdet, men flere og flere større danske og udenlandske virksomheder, der kan favne både personlige pleje, praktisk hjælp og madservice, viser samtidig interesse for at komme ind på markedet. I de skandinaviske lande findes store virksomheder som Attendo, Aleris, Carema, Forenede Care og Norlandia, hvoraf flere allerede er trådt ind på det danske marked. Fx driver Forenede Care et plejecenter i Syddjurs Kommune og fra maj 2013 også et i Holbæk Kommune. 3.1 Hvorfor er de private leverandører billigere? Det umiddelbare svar på ovenstående spørgsmål er, at det heller ikke altid er tilfældet. Altså: de private leverandører kan ikke nødvendigvis løse hjemmeplejeopgaven billigere end kommunen! Men en række faktorer giver formentligt det private leverandørmarked bedre forudsætninger for at løse opgaven til en mere konkurrencedygtig pris end kommunen. Af disse faktorer skal nævnes: Stordriftsfordele o de private leverandører har muligheden for at levere ydelser i flere kommuner og at løse opgaver for private Mersalg o de private leverandører kan sælge tillægsydelser til de visiterede borgere Både stordriften og mersalget giver muligheden for optimal udnyttelse af arbejdskraften/ressourcerne. I forlængelse af ovenstående skal det nævnes, at nylige sager på rengøringsområdet har skabt et fokus på og en uro for social dumping 4. Social dumping kan forebygges ved at regulere rammerne for løn, arbejdsvilkår mv. via kontrakten mellem kommunen og den private leverandør. 4 Betegnelsen social dumping bruges til at beskrive de forhold på arbejdsmarkedet, hvor udenlandske virksomheder opererer i Danmark uden at iagttage danske love og regler eller hvor udenlandske medarbejdere beskæftiges i Danmark uden de fornødne tilladelser eller under vilkår, der er lovstridige for danske medarbejdere. d

89 Fredericia Kommune 3.2 Det lokale leverandørmarked Fredericia Kommune har 13 godkendte private leverandører til personlig pleje og/eller praktisk hjælp, jf. figuren nedenfor. Figur 4: Private leverandører på det lokale marked 5 Praktisk hjælp - Danren Hjemmeservice, DustA Rengøring, Elite Miljø, Solo Rengøring, Focus People, Top Fritvalg, Totalregngøring, TT Clean og Fr. Stampe Personlig pleje og Praktisk hjælp - Caregruppen, KærePleje, Fæstningsplejen og Falck Kilde: Fredericia Kommune Borgerne har valgt at få leveret personlig pleje og praktisk hjælp af 13 af de godkendte leverandører, jf. nedenstående tabel, der også viser, hvor mange visiterede timer de enkelte leverandører leverer. 4 af leverandørerne leverer både personlig pleje og praktisk hjælp, mens 9 af leverandørerne udelukkende leverer praktisk hjælp. 5 Falck ophørte ca. 1. juli 2012 og der foregik en virksomhedsoverdragelse af medarbejdere til Caregruppen. Focus People ophører pr. januar

90 Tabel 2: De godkendte leverandørers leverede timer i 2012 Leverandør Personlig pleje antal leverede timer Praktisk hjælp antal leverede timer Danren Hjemmeservice DustA Rengøring Elite Miljø Solo Rengøring Focus People - 7 Top Fritvalg Totalrengøring TT Clean Fr. Stampe - 76 Caregruppen KærePleje Fæstningsplejen Falck I alt Kilde: Fredericia Kommune Samlet set leverer de private leverandører praktisk hjælp og personlig pleje til knap borgere, jfr. nedenstående tabel, der samtidig viser, hvorledes borgerne fordeler sig på leverandørerne. Tabel 3: Antal borgere (gns. pr. måned) de private leverandører har leveret til i 2012 Leverandør Personlig pleje antal borgere Praktisk hjælp antal borgere Danren Hjemmeservice 22 DustA Rengøring 40 Elite Miljø 99 Solo Rengøring 6 Focus People 1 Top Fritvalg 6 Totalrengøring 5 TT Clean 114 Fr. Stampe 4 Caregruppen KærePleje Fæstningsplejen 5 9 Falck I alt Kilde: Fredericia Kommune Der er stor forskel på, hvor mange borgere de forskellige leverandører har i gns. pr. måned, og dermed hvor mange timer leverandørerne leverede i alt i KærePleje er den private leverandør med den største markedsandel blandt leverandørerne med knap 240 borgere og leverede timer, hvorimod Focus People kun har 2 borgere og alene leverede 7 timer i

91 Landsdækkende Region Syd I Fredericia Kommune har de private leverandører en markedsandel på 17,6 pct. af den personlige pleje og 42,3 pct. af den praktiske hjælp målt på antal leverede timer i Til sammenligning har de private leverandører en markedsandel på 5 pct. af den personlige pleje og 45 pct. af den praktiske hjælp på landsplan. I Fredericia Kommune har de private leverandører altså en markant højere markedsandel på personlig pleje sammenlignet med gennemsnittet på landsplan. Hvorimod markedsandelen for praktisk hjælp er på ca. samme niveau som landsgennemsnittet. 3.3 Det regionale og nationale leverandørmarked Nedenfor er det illustreret, hvor mange leverandører, der opererer nationalt og regionalt (i minimum 3 kommuner i regionen) ud fra Fredericia Kommunes perspektiv. Figur 5: Private leverandører på det nationale, regionale og lokale marked Praktisk hjælp - Elite Miljø Praktisk hjælp - Danren Hjemmeservice, Elite Miljø, TT Clean, Focus People Personlig pleje og Praktisk hjælp - Falck Hjemmepleje Personlig pleje og Praktisk hjælp - Top Fritvalg, Caregruppen, Falck Hjemmepleje og Idérent Kilde: Fritvalgsdatabasen, november 2013 Oversigten viser, at der er et velfungerende regionalt marked i forhold til både den personlige pleje og praktiske hjælp. Flere af leverandørerne, der leverer til Fredericia Kommune, leverer også ydelser i nabokommunerne. 3.4 Et leverandørperspektiv DI Service har i september 2012 formuleret nogle konkrete politiske anbefalinger i relation til udbud af hjemmeplejen. Den primære anbefaling til kommunerne er, at de udbyder hovedleverandørrollen for henholdsvis praktisk hjælp og personlig pleje i hvert distrikt. Dette vil give de private og selvejende leverandører 17

92 mulighed for at opnå en større markedsandel. Udbud efter en sådan model vil, ifølge DI, gøre det attraktivt for virksomhederne at investere i udviklingen af løsninger 6. DI har i øvrigt primo 2013 forhørt deres medlemmer via en elektronisk rundspørge, hvad der skal til for at gøre et udbud af hjemmeplejen attraktivt at byde på 7. I rundspørgen tages der udgangspunkt i 4 kommunale arketyper, som forsøger at skildre variationen i kommunernes forudsætninger. Arketyperne er defineret af Udbudsportalen i KL og kan beskrives som følger: Figur 6: Kommunale arketyper Nedenfor gives et resume af rundspørgen Resume af DI s rundspørge Som udgangspunkt mener leverandørerne at alle udbud er interessante, hvis der er muligheder for de private leverandører. I sidste ende er det udbudsmaterialet, der er afgørende for, om udbuddet er interessant for leverandøren. 6 d virksomhedsrepræsentanter har deltaget i rundspørgen. 18

93 Af generelle betragtninger fra leverandørerne kan nævnes, at enkelte af dem vil være interesseret i udbud, der udelukkende omfatter praktisk hjælp uanset kommunetype. De resterende finder udbud, der samler praktisk hjælp og personlig pleje, mest attraktive. I øvrigt fremhæver virksomhederne nogle forhold, der gør sig gældende i større eller mindre grad inden for den enkelte arketype af kommune. Her gengives alene de forhold, som leverandørerne har nævnt gør sig gældende for arketype 2, idet det er denne arketype Fredericia Kommune vil blive kategoriseret under. Ad arketype 2 Udbuddet af hjemmeplejen kan med fordel suppleres med rehabiliterings- og hjemmesygeplejeydelser. I øvrigt bør der ikke undtages for mange hjemmeplejeydelser, når hjemmeplejen udbydes. 75 pct. af leverandørerne mener, at tøjvask og indkøb skal være en del af udbuddet. Udbud, der vedrører omkring 200 borgere, vil som udgangspunkt være interessant for leverandørerne. Kommunen bør ikke opdeles i distrikter. Men ved distriktsopdeling bør der være fokus på antallet af borgere og afstanden mellem dem. Rene landdistrikter opfattes af leverandørerne som urentable, hvis oplandet er for stort og langt væk fra en by, hvilket vil afspejle sig i prisen. Udbydes hjemmeplejen sammen med et plejecenter bliver landdistrikter også rentable. Omkring 50 pct. mener, at et plejecenter (20-50 pladser) bør være omfattet af udbuddet. Størstedelen af leverandører mener, at hovedleverandørrollen bør være omfattet af udbuddet, altså at kommunen skal trække sig som leverandør. Samtlige leverandører mener dog at hele eller dele af kommunens nuværende markedsandel bør være omfattet. Hovedleverandørrollen kan evt. opdeles distriktsvist. Leverandørerne tenderer til at være uenige i, at udbuddet er interessant, hvis kommunen forsætter som hovedleverandør og med udgangspunkt i sin nuværende markedsandel 3.5 Erfaringer med offentligt-privat samarbejde Reglerne om frit leverandørvalg betyder, at samtlige kommuner skal have et samarbejde med en eller flere private virksomheder om levering af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. Greve Kommune har gennemført et udbud på fritvalgsområdet, mens de resterende 97 kommuner tilvejebringer det frie valg i hjemmeplejen ved brug af godkendelsesmodellen. Ved brug af godkendelsesmodellen kan borgeren, efter at være blevet visiteret til hjælp, vælge mellem de leverandører, som er godkendt til at udføre opgaven i kommunen. Kommunen er til gengæld frit stillet med hensyn til at vælge, om kommunen selv vil stå for personlig pleje og praktisk hjælp, sygepleje mv. i kommunens plejecentre, eller om kommunen vil samarbejde om opgaverne med en privat leverandør. 19

94 3.5.1 Erfaringer med offentligt-privat samarbejde inden for hjemmepleje Brugen af godkendelsesmodellen har nogle udfordringer. Først og fremmest ligger det i godkendelsesmodellen, at priserne afregnes på baggrund af den kommunale timepris. Der har således ikke været en afprøvning af markedet med en priskonkurrence til følge. For en række kommuner er det desuden en udfordring at få private leverandører til at lade sig godkende, fordi leverandørerne især i de tyndtbefolkede områder ikke kan opstille en holdbar business case på grund af det usikre kundegrundlag. Det gælder specielt i forhold til den personlige pleje, der er mere kompleks og stiller flere krav til medarbejdernes kompetencer end den praktiske hjælp. På landsplan leverede de private leverandører i forlængelse heraf kun 5 pct. af timerne inden for personlig pleje i 2011, mens det tilsvarende tal var 45 pct. inden for praktisk hjælp. Andre kommuner oplever omvendt overvældende interesse for opgaven hos de private leverandører, hvilket er en administrativ og tilsynsmæssig stor opgave, ligesom det kan være en udfordring i forhold til det faglige samarbejde om borgerne. Et udbud af hjemmeplejen kan tage hånd om udfordringerne. Jf. nedenstående punkter udsættes opgaven for priskonkurrence, det er muligt at begrænse antallet af leverandører, og gennem sammensætningen af udbuddet kan det gøres attraktivt for leverandørerne at byde på opgaven: 1. Kommunen får testet priserne på kommunens opgaveløsning i konkurrence med private leverandører. På den måde kan kommunen sikre, at kommunen får ydelserne leveret bedst og billigst. 2. Hvis antallet af leverandører begrænses til 1 (eller 2), vil den leverandør, som vinder udbuddet, få mulighed for at opnå forretningsmæssige fordele og kan dermed give kommunen en bedre pris. 3. Ydelserne bliver grundigt beskrevet og alle relevante krav bliver fastlagt i kontrakten. Kommunen tager aktivt stilling til de ydelser, som leverandøren skal levere. Eventuelle overflødige delopgaver og uhensigtsmæssigheder kan skæres bort. 4. Udbud af kontrakten skaber tydelighed og gennemsigtighed omkring ydelser, kvalitet og service. 5. Der kan arbejdes med at skabe større fokus på effekt gennem kommunens kvalitetskrav, opfølgning og kontraktstyring. Som konkrete eksempler kan flere kommuner nævnes: Det seneste eksempel er fra Kolding Kommune, som i år udbød praktisk hjælp og personlig pleje. Kommunens ønske var, at gå fra at have 14 8 godkendte leverandører til kun at have 4 leverandører ud over kommunen selv. Kolding Kommune opnåede ved udbuddet en markant lavere timepris. 8 Kilde: Fritvalgsdatabasen 20

95 Seniordirektør i Kolding Kommune, Lone Vesterman Rasmussen har forsigtigt skønnet at kommunen med de billigere leverancer kan opnå en årlig besparelse på 5-6 millioner kroner 9 Et andet nyligt eksempel er Greve Kommune Byrådet i Greve Kommune valgte på årets sidste møde i 2012 at sende hjemmeplejen i den nordlige del af kommunen i udbud i Baggrunden er en forventning om, at et udbud kan give grundlag for yderligere kvalitetsudvikling af hjemmeplejen og en årlig besparelse på 1 mio. kr. Udbuddet vil blive gennemført sådan, at visiterede borgere i det nordlige område af kommunen fremover kan vælge mellem 2 leverandører af hjemmepleje. De 2 leverandører vil enten være den kommunale leverandør og en privat leverandør eller 2 private leverandører. Efter udbuddet vil der være færre leverandører at vælge imellem i den nordlige del af kommunen end der er i dag. Til gengæld vil der hos den enkelte leverandør være mere at vælge imellem. Det skyldes, at kommunen har valgt, at de private, udover praktisk hjælp og personlig pleje, også skal løse nogle typer af sygepleje- og rehabiliteringsopgaver. Derudover skal de tilbyde forskellige muligheder for tilkøb af ydelser Erfaringer med offentlig-privat samarbejde om drift af ældrecentre Som det fremgår af kapitel 5 (om økonomi), er det for usikkert entydigt at fastslå, at det er billigere at lade private drive plejecentre, selvom en række erfaringer peger i den retning. Kommunernes hidtidige inddragelse af private leverandører i driften af plejecentre har dog heller ikke kun været økonomisk motiveret. Kommunerne er også motiveret af, at de private plejeøjne kan bidrage til kvalitetsudvikling og videndeling, skabe synergieffekter og øge fleksibiliteten og variationen i kommunens tilbud. 11 Syddjurs Kommune er en af de kommuner, der har de nyeste erfaringer, efter at kommunen i 2011 udbød plejecentret Søhusparken. Formålet med udbuddet var at få en privat samarbejdspartner ind, der kunne være med til at sikre den gode service og til en god pris. Opgaven blev udbudt som et servicepartnerskab, der indebærer en samarbejdsform, hvor den kommunale institution og den valgte partner samarbejder og udnytter hinandens viden til beboernes bedste. Det blev Forenede Care, der vandt opgaven, og virksomheden har drevet plejecentret siden 1. februar Erfaringer med udbud af hjemmeplejen og et plejecenter Når det kan give god mening at udbyde et eller flere plejecentre sammen med hjemmeplejen, skyldes det, at leverandøren på den måde kan opnå en base i form af et plejecenter og dermed et fast kunde- og 9 Kilde: d Kommunale erfaringer med private leverandører i ældreplejen, KL,

96 indtjeningsgrundlag, som kan gøre det rentabelt at have et usikkert antal borgere at levere hjemmepleje til. Det må alt andet lige forventes at føre til, at leverandøren kan skærpe prisen på hjemmeplejeydelserne. Derved kan det at pulje et plejecenter og ydelserne i hjemmeplejen i ét samlet udbud både føre til lavere priser og gøre det attraktivt for private leverandører at byde ind i kommuner, der med de hidtidige regler har haft svært ved at tiltrække private leverandører og dermed tilvejebringe borgerne et frit valg. Som et konkret eksempel fra nyere tid kan Holbæk Kommune nævnes. Holbæk Kommune valgte som tidligere nævnt at sende et plejecenter samt et hjemmeplejedistrikt i udbud i Holbæk Kommune har indgået en kontrakt med Forenede Care som pr. 1. maj 2013 skal stå for Plejecentret Kastanjely i Svinninge og Hjemmeplejen Øst. Sammenlagt forventer Holbæk Kommune en økonomisk gevinst på op mod 5 mio. kr. årligt. 12 Baggrunden for udbuddet var at få flere forskellige modeller i spil for at udvikle den kommunale service. Leverandøren skal leve op til de politisk vedtagne kvalitetsstandarder, men har ellers fået relativt frie hænder til at finde nye måder at levere servicen på. 13 Gribskov Kommune er lige nu i gang med det største kommunale udbud på velfærdsområdet, der er set i Danmark. Baggrunden for udbuddet er, at kommunen på linje med næsten alle andre kommuner står over for en markant demografisk udfordring og samtidig er underlagt begrænsede økonomiske rammevilkår. Formålet med udbuddet er at få inddraget den private sektor i nytænkningen og innovationen på området med henblik på fx færre indlæggelser blandt ældre borgere, øget hjælp til selvhjælp gennem den rette indsats og højere værdighed og livskvalitet for borgere med fysisk handikap ved anvendelse af fx velfærdsteknologiske løsninger i botilbud. Udbuddet forventes at indeholde følgende portefølje: 14 Hjemmepleje, hjemmesygepleje, træning og relaterede ydelser for borgere i eget hjem Genoptræning efter sundhedsloven Socialpædagogisk støtte til borgere med handikap og stærkt nedsat funktionsniveau i eget hjem Deltagelse i et udviklingspartnerskab med Gribskov Kommune og andre samarbejdspartnere 12http://www.holbaek.dk/Service/Nyheder/2013/Kommunikationssekretariatet/HolbaekFaarNyLeverandoerPaaAeldreom raadet.aspx d d http://www.gribskov.dk/gribskov/Serviceydelser.nsf/0/58639a86ce682309c1257b0b b/$FI LE/Visioner%20og% 20forventede%20omfang%20v.%20Mette%20Bierbaum%20(Centerchef).pdf d

97 4 Virksomhedsoverdragelse Der gælder en række regler for information og inddragelse af medarbejdere i forbindelse med gennemførelse af et udbud og en efterfølgende udlicitering. Nedenfor skitseres, hvilke regler der gælder ved en konkurrenceudsættelse for så vidt angår medarbejderne, i hvilke situationer der vil være tale om virksomhedsoverdragelse af medarbejdere, og hvad effekten af en overdragelse kan være i forhold til medarbejdertilfredshed. I tilfælde, hvor medarbejdere påvirkes af en udlicitering eller skal overdrages til en ny leverandør, skal kommunen sikre information af ledelse og berørte medarbejdere samt inddrage samarbejdsudvalgene efter gældende regler og retningslinjer. Kommunen skal bl.a. være opmærksom på, at SU/MED skal inddrages, inden der træffes endelig beslutning om udbud af opgaven, og at de i øvrigt skal inddrages løbende i processen. Generelt er det en god idé, at kommunen informerer både medarbejdere, der er direkte og indirekte berørte af udbuddet. Det anbefales derfor, at kommunen tidligt i processen fastlægger en informationsstrategi, der sikrer, at medarbejderne løbende bliver informeret om udbudsprocessen og eventuelle følger heraf. 4.1 Virksomhedsoverdragelsesloven Forud for et udbud skal kommunen vurdere, om medarbejderne er omfattet af Lov om virksomhedsoverdragelse (VOL). Hvis loven finder anvendelse, har medarbejderne ret og pligt til at følge med opgaven og overgå til ansættelse hos den/de eksterne leverandør/leverandører. Kort fortalt er der tre betingelser for, at loven finder anvendelse: overførslen skal indebære et arbejdsgiverskifte, overførslen skal ske ved aftale, og overførslen skal vedrøre en virksomhed eller en del heraf, dvs. der skal ske overførsel af en økonomisk enhed, der har bevaret sin identitet VOL regulerer vilkårene for medarbejdernes overgang til en ny leverandør og kommunens informationspligt over for de berørte medarbejdere. Loven beskytter bl.a. medarbejderne mod afskedigelse med begrundelse umiddelbart i udliciteringen og sikrer, at den enkelte medarbejder tager sine individuelle løn- og ansættelsesvilkår med sig over til den nye leverandør. Medarbejderen bevarer som udgangspunkt disse rettigheder i den periode, der resterer i den kommunale kollektive overenskomst. Den eksterne leverandør vil kunne ændre i vilkårene i samme omfang, som kommunen kunne have gjort. For leverandøren gælder det her, at denne skal respektere de varsler, der gælder ved gennemførelse af ændringer i løn- og arbejdsvilkårene. Når overenskomstperioden er udløbet, er det udgangspunktet, at medarbejderen overgår til leverandørens kollektive overenskomst. Loven pålægger kommunen en pligt til at indlede forhandlinger med lønmodtagerrepræsentanten, hvis der i forbindelse med overdragelsen sker væsentlige vilkårsændringer for medarbejderne. Det kan fx være en væsentlig ændring i arbejdsopgaverne eller arbejdstid, eller væsentlig ændring i løn- og 23

98 ansættelsesforhold i øvrigt. Medarbejderen er ikke forpligtet til uden varsel at tåle sådanne vilkårsændringer, og kan efter omstændighederne afslå at blive overdraget til den eksterne leverandør og fratræde med det individuelle opsigelsesvarsel. Kommunen har desuden en informationspligt over for medarbejderne. Det betyder, at kommunen i rimelig tid inden overdragelsen skal informere repræsentanter for medarbejderne om: dato for overdragelsen, årsagen til overdragelsen, overdragelsens juridiske, økonomiske og sociale følger og eventuelle foranstaltninger for medarbejderne, fx omlæggelse af arbejdstid De nærmere krav til leverandørerne med hensyn til overtagelse af medarbejdere fastlægges som led i udarbejdelse af udbudsmaterialet. Kommunen skal være opmærksom på, at tjenestemænd ikke er omfattet af VOL, og ikke har pligt til at følge med over til en privat leverandør. Kommunen vil derfor skulle finde en ordning for eventuelle tjenestemænd, fx i form af en udlånsaftale. I øvrigt skal det bemærkes, at medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår ikke er et konkurrenceparameter, som leverandørerne kan konkurrere på i forbindelse med en udlicitering. Lønog ansættelsesvilkår fastlægges nemlig i kontrakten. Kommunen kan derimod godt lade forhold som samarbejde og processen for overdragelse af medarbejdere indgå i tilbudsvurderingen forskellige situationer og virksomhedsoverdragelse Hvorvidt der skal ske virksomhedsoverdragelse af de kommunale medarbejdere i forbindelse med udliciteringen afhænger af, hvilke opgaver der udliciteres, og hvad kommunens rolle fremadrettet vil være. Generelt kan man tale om 3 forskellige situationer: Kommunen fastholder sin leverandørrolle, når hjemmeplejen udbydes Kommunen trækker sig som leverandør, når hjemmeplejen udbydes Et plejecenter udbydes sammen med hjemmeplejen Nedenfor skitseres kort de forpligtelser, kommunen har over for de berørte medarbejdere/medarbejderrepræsentanter i de forskellige situationer Kommunen fastholder sin leverandørrolle, når hjemmeplejen udbydes Fortsætter kommunen som leverandør, vil de kommunale medarbejdere som udgangspunkt ikke skulle overdrages til nye leverandører i forbindelse med udliciteringen. Det må nemlig forventes, at de borgere, der allerede har valgt den kommunale leverandør, ikke vælger en ny ekstern leverandør, og at den kommunale opgaveløsning og volumen derfor er uændret. 24

99 Opstår der en situation, hvor en række borgere efter endt udbud vælger at overgå fra kommunen til en privat leverandør, således at kommunen evt. må reducere i antallet af medarbejdere, opstår spørgsmålet om, hvorvidt medarbejderne har krav på at blive overdraget til den private leverandør efter reglerne i VOL. Svaret afhænger af de faktiske forhold. Dog vil det kræve, at størstedelen af de borgere, som en medarbejder er tilknyttet, skal vælge en ny leverandør. Hvis der alene er en mindre procentdel af borgere, der skifter til en ekstern leverandør, vil medarbejderen ikke være omfattet af VOL. Ovenstående gælder også, hvis en gruppe af borgere skifter fra en privat leverandør til kommunen. Dvs. at kommunen kan blive forpligtet til at overtage en medarbejder fra en privat virksomhed, hvis opgavevolumen skifter som følge af det frie leverandørvalg. Dette kan være tilfældet, hvis en leverandør opsiger kontrakten (hvis kontrakten giver mulighed for det), eller hvor leverandøren misligholder kontrakten, så kommunen kan opsige samarbejdet og borgerne skal vælge ny leverandør. Situationen kan i øvrigt også opstå med den nuværende organisering, hvis der er private godkendte leverandører Kommunen trækker sig som leverandør, når hjemmeplejen udbydes Ønsker kommunen ikke fremadrettet at være leverandør, vil de kommunalt ansatte medarbejdere være omfattet af VOL s bestemmelser, hvis de er fuldt eller væsentligst beskæftiget med den udbudte opgave. Hvis udbuddet alene omfatter et distrikt, vil vurderingen bygge på, hvorvidt der er medarbejdere, der primært er tilknyttet borgere i det udbudte distrikt. Hvis der er tale om virksomhedsoverdragelse efter VOL, vil medarbejderne efter endt udbud skulle fordeles til de private leverandører. Fordelingen kan imidlertid først ske, når borgerne har valgt leverandør, og der er klarhed om, hvordan opgaven fordeles mellem leverandørerne. Udbudsprocessen kan imidlertid tilrettelægges, så medarbejderne ved kontraktstart har vished for, hvem der bliver deres nye arbejdsgiver Et plejecenter udbydes sammen med hjemmeplejen Hvis et plejecenter udbydes sammen med hjemmeplejen, vil medarbejderne på plejecentret være omfattet af VOL, hvis de er fuldt eller væsentligst beskæftiget med det arbejde, der skal overdrages til den private leverandør. Dette vil typisk være tilfældet for de fleste medarbejdere på et plejecenter. Undtagelsen kan fx være ledere eller grupper af medarbejdere (fx sygeplejersker), der er tilknyttet andre plejecentre end det udbudte. I forhold til de kommunale medarbejdere i hjemmeplejen, vil håndteringen af medarbejderne afhænge af, hvorvidt kommunen fortsætter som leverandør eller ej. 4.3 Medarbejdertilfredshed ved udlicitering Set i et medarbejderperspektiv kan en udlicitering føre til usikkerhed om fremtiden, og rejse en række spørgsmål om bl.a. løn- og ansættelsesforhold, jobsikkerhed samt trivsel og arbejdsmiljø. Selvom medarbejdere ofte er berørte ved udliciteringer af serviceopgaver, er der relativt få analyser af 25

100 konsekvenserne for medarbejderne. Dette gælder navnligt på ældreområdet, hvor erfaringerne med udlicitering er begrænsede. Gribskov Kommunen hører til en af de få kommuner, der har erfaringer med at udlicitere ældreplejen (plejecentre). På 2 plejecentre i kommunen er der gennemført et studie af medarbejderforholdene. Studiet sammenholder medarbejderforholdene før 1999 og efter udliciteringen i Resultaterne viser bl.a., at medarbejdernes løn ikke er blevet forringet som følge af udliciteringen, men at lønnen i langt højere grad end tidligere bygger på et lavere fast timetal kombineret med merarbejde. Der er sket en forskydning fra 37-timers fuldtidsansættelser til deltidsansættelser, primært i form af 28-timers deltidsansættelse. Deltidsansættelsen kan for mange kombineres med mulighed for merarbejde. De mere negative følger af udliciteringen er et stigende arbejdspres som følge af større plejetyngde og stigende krav til medarbejdernes fleksibilitet. Herudover har overgangen fra den offentlige FOA/KLoverenskomst til den private FOA/DI-SBA-overenskomst ført til en forringelse af medarbejdernes arbejdsforhold i forhold til barsel, ferie og barns sygdom. 15 Da studiet fra Gribskov alene omhandler 2 plejecentre, kan det være vanskeligt at sige, hvorvidt det vil være generelt gældende. På andre serviceområder er der lavet studier, der omfatter flere kommuner og medarbejdere, jf. nedenfor. I 2012 undersøgte Udbudsrådet medarbejderforhold i forbindelse med udlicitering af rengøringsopgaver cases/kommuner indgik i undersøgelsen. Undersøgelsen viser, at medarbejdertilfredsheden efter en udlicitering generelt er steget i 2 cases, faldet i 4 cases og uændret i 2 case. I 1 case var det ikke muligt at måle medarbejdertilfredsheden. Medarbejderne har oplevet såvel forbedringer som forringelser som følge af udliciteringen. Af forbedringer nævner medarbejderne bl.a.: Højere uddannelses- og kompetenceniveau som følge af uddannelse og kompetenceudvikling Nye muligheder, fx nye arbejdsopgaver eller forfremmelser Tættere kontakt til nærmeste leder Af forringelser nævner medarbejderne bl.a.: Højere arbejdstakt, dvs. at medarbejderne skal arbejde hurtigere Ændrede arbejdstider, fx fra dagstimer til morgen- eller eftermiddagstimer Forringede løn-, pensions- og barselsvilkår De ændrede lønvilkår skyldes bl.a., at medarbejderne er gået fra fast løn til timeløn. På rengøringsområdet har dette bl.a. betydning for rengøringspersonale på skoler, der i skolernes sommerferie ikke har arbejdstimer og derfor må søge offentlig forsørgelse. Samme sæsonudsving vil 15 KORA: Fra fuldtid til deltid medarbejderkonsekvenser ved udlicitering, OPP-nyt 2. halvår Udbudsrådet: Effekterne af konkurrencen om kommunal rengøring,

101 ikke opleves på ældreområdet, hvor behovet for arbejdskraft må anses som mere eller mindre konstant over året. Undersøgelsen viser også, at medarbejderne i udgangssituationen ikke er positivt indstillede over for ufrivilligt at skulle skifte arbejdsgiver. Utilfredsheden skyldes bl.a. en usikkerhed om og mangel på information om ændringerne, udsigten til nye arbejdsforhold og en ny arbejdsgiver, samt følelsen af at blive omgået i en beslutningsproces. På længere sigt viser 4 ud af 5 målte cases derimod, at medarbejderne opnår samme eller højere niveau af tilfredshed med jobbet. Tilfredsheden skyldes bl.a. mere varierede arbejdsopgaver og mulighed for flere timer og højere timeløn, bedre styring af opgaverne, og tættere kontakt til nærmeste leder, jf. også ovenstående. En undersøgelse 17 foretaget af det daværende Udliciteringsråd i 2006 viser samme tendens som Udbudsrådets undersøgelse. Udliciteringsrådets undersøgelse tager udgangspunkt i 5 brancher; bustransport, catering, ældrepleje, rengøring og vaskerier, og er en måling på, hvordan en udlicitering påvirker medarbejdernes tilfredshed med deres arbejdssituation, trivsel, arbejdsmiljø og personaleforhold, såsom løn- og ansættelsesforhold 18. Undersøgelsen viser, at medarbejderne i udgangspunktet er negative over for at skulle overgå til en ny leverandør, og helst vil undgå det. Denne undersøgelse viser imidlertid også, at den gruppe af medarbejdere, som stadig er ansat hos de private arbejdsgivere, de overgik til, i det store og hele er lige så tilfredse med deres nuværende job og ansættelsesforhold som med deres tidligere ansættelse. Medarbejdernes tilfredshed må betegnes som høj, idet 74 procent svarer, at de er meget tilfredse eller tilfredse med deres arbejde alt i alt. 4.4 Kontinuitet for medarbejderne Medarbejderne kan desuden opleve en usikkerhed i forhold til det faktum, at de kan risikere at skulle overgå til en ny arbejdsgiver, når kontrakten udløber og skal genudbydes. For at sikre stabilitet og kontinuitet i ansættelsesforholdet kan kommunen overveje en kontraktlængde af en vis varighed, fx 3-6 år. Hensynet til borgerne kan også tale for et relativt langt kontraktforhold, selvom borgerne formentlig ikke vil opleve samme ændringer som medarbejderne, da det personale de møder, som udgangspunkt vil være det samme. Leverandørerne vil typisk også være interesserede i så lang en kontraktperiode som muligt for at sikre deres indtægtsgrundlag og komme godt i gang med opgaven. På den anden siden kan kommunen have et ønske om, at se leverandøren an og ikke være bundet i en lang årrække, såfremt samarbejdet ikke kører optimalt. De modsatrettede hensyn i forhold til et langvarigt, stabilt samarbejde og muligheden for at ændre eller komme ud af kontrakten, kan bl.a. 17 Udliciteringsrådet: Undersøgelse af medarbejdertilfredshed ved udlicitering, Undersøgelsen blev foretaget for Udliciteringsrådet, HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen, 3F, HK/Privat, RBF, Sanitørerne under DFF-S, Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros samt Branchearbejdsmiljørådet for service og tjenesteydelser. 27

102 håndteres ved, at en del af kontraktperioden gøres til en option på forlængelse, som kommunen først undervejs i kontraktperioden skal beslutte, om den vil benytte. Kommunen skal dog være opmærksom på, at meget lange kontrakter kan være i strid med hensynet til åbeningen af konkurrence, der ligger til grund for udbudsreglerne. Desuden begrænser en lang kontrakt kommunens mulighed for at teste markedet i forhold til. pris, kvalitet, velfærdsteknologi mv. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fastsat en tommelfingerregel om, at kontrakter ikke bør løbe i mere end 3-5 år af hensyn til konkurrencen på det pågældende område. Længere kontakter er dog set på de blødere områder og kan accepteres ud fra særlige forhold ved den konkrete opgave. Holbæk Kommunes udbud af et hjemmeplejedistrikt samt et plejecenter i 2012 er med en kontraktlængde på 6 år samt option på op til 2 års forlængelse, som kommune har mulighed for at vælge til. 28

103 5 Økonomi den indirekte vej I et økonomisk perspektiv er et udbud en succes, hvis udbuddet fører til, at en opgave løses på en mere effektiv måde. Det vil sige, at opgaven løses på det samme kvalitetsniveau med lavere omkostninger (til forskel fra en besparelse, hvor der sker en serviceforringelse for at nedbringe omkostningerne). Økonomiske nøgletal og kommunens timepriser på hjemmehjælpsområdet kan bidrage til at tegne billedet af, hvilken form for udbud, der må formodes at rumme det største økonomiske potentiale. I 2012 fik Socialudvalget i Fredericia Kommune bevilget et årligt budget på knap 878 mio. kr. Ældreområdet står for ca. 392 mio. kr. og udgør dermed næsten halvdelen af det bevilgede budget. Samlet set blev der leveret ca hjemmeplejetimer i Kommunens nuværende timepriser Nedenfor er Fredericia Kommunes timepriser sammenlignet med timepriserne på landsplan og i forskellige grupper af kommuner. Timepriserne angives inklusiv moms. Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at der knytter sig en række forbehold, når man sammenligner de kommunale timepriser. Eksempelvis kan det variere, hvad en leveret time indeholder. Tabel 7: Fredericia Kommunes timepriser sammenlignet med timepriserne på landsplan. Kategori Pris pr. time i Fredericia Kommune Fredericia Kommunes placering på landsplan i forhold til den billigste kommune Kommune med billigste pris pr. time Kommune med dyreste pris pr. time Praktisk hjælp 408,75 42 Dragør: 311,25 Samsø: 576,00 Personlig pleje, hverdagstimer Personlig pleje, øvrig tider Kilde: Fritvalgsdatabasen, oktober 2013 Note: timepriserne er inklusiv moms 518,75 85 Dragør: 316,25 Solrød: 610,00 622,50 60 Dragør: 402,50 Kalundborg: 815,00 Sammenligningen af Fredericia Kommunes timepriser med de øvrige timepriser i landet viser, at kommunen med hensyn til praktisk hjælp befinder sig i den billigste halvdel af kommunerne, om end i den dårlige ende. Kommunen ligger således nummer 42 på landsplan i forhold til den billigste kommune. For så vidt angår personlig pleje på både hverdagstimer og øvrig tid, ligger Fredericia Kommune i den dyreste halvdel af kommunerne med en placerings om henholdsvis nummer. 85 og nummer 60 i forhold til den kommune med den laveste timepris. 29

104 Tabel 8-11: Fredericia Kommunes timepris på praktisk hjælp sammenlignet med andre kommuner Nabokommuner Kommune Timepris i kr. Fredericia 408,75 Kolding 441,25 Vejle 452,50 Middelfart 477,50 Hedensted 525,28 Kommuner med lignende indbyggertal Timepris i Kommune Indbyggertal kr. Skive ,00 Lolland ,00 Fredericia ,75 Kalundborg ,00 Hvidovre ,00 Kommuner med lignende areal Kommune Areal i km 2 kr. Timepris i Helsingør ,00 Egedal ,75 Fredericia ,75 Hillerød ,00 Kerteminde ,75 Kilde: Fritvalgsdatabasen og Danmarks Statistik, oktober 2013 Note: timepriserne er inklusiv moms Kommuner med lignende andel +65-årige Timepris i Kommune Andel i pct. kr. Vejen 18,73 342,50 Næstved 18,79 391,11 Fredericia 18,80 408,75 Fredensborg 19,03 422,50 Greve 19,19 403,75 Når Fredericia Kommunes timepris på praktisk hjælp sammenlignes med timeprisen i kommuner, der har en tilsvarende andel af +65årige, et tilsvarende areal og lignende indbyggertal placerer kommunen sig i den halvdel, der har de højeste priser. Kommunens timepris ligger over gennemsnitstimeprisen. Når der sammenlignes med nabokommuner, ligger kommunens timepris dog markant under gennemsnittet for gruppen på 461 kr.. Gennemsnittet for samtlige 16 kommuner (dvs. ekskl. Fredericia), der er nævnt i tabellerne, er knap 412 kr. Fredericia kommune har altså en timepris, der ligger knap 3 kr. under gennemsnittet af de sammenlignelige kommuners priser på praktisk hjælp. 30

105 Tabel 12-15: Fredericia Kommunes timepris på personlig pleje i hverdagstimerne sammenlignet med andre kommuner Nabokommuner Kommune Timepris i kr. Kolding 497,50 Middelfart 502,50 Fredericia 518,75 Hedensted 553,58 Vejle 556,25 Kommuner med lignende areal Kommune Areal i km 2 kr. Timepris i Helsingør ,50 Egedal ,75 Fredericia ,75 Hillerød ,75 Kerteminde ,75 Kilde: Fritvalgsdatabasen og Danmarks Statistik, oktober 2013 Note: timepriserne er inklusiv moms Kommuner med lignende indbyggertal Timepris i Kommune Indbyggertal kr. Skive ,25 Lolland ,50 Fredericia ,75 Kalundborg ,00 Hvidovre ,00 Kommuner med lignende andel +65 årige Timepris i Kommune Andel i pct. kr. Vejen 18,73 408,75 Næstved 18,79 437,50 Fredericia 18,80 518,75 Fredensborg 19,03 460,00 Greve 19,19 457,50 Det samme billede gør sig gældende, når Fredericia Kommunes timepriser på personlig pleje i hverdagstimerne sammenlignes med andre grupper af kommuner. For så vidt angår nabokommunerne, ligger Fredericia Kommunes timepris under gennemsnittet på knap 526 kr., hvorimod den ligger over gennemsnitstimeprisen for kommuner, der har henholdsvis et lignende areal, et lignende indbyggertal eller en lignende andel af +65årige. Gennemsnitsprisen for samtlige af de 16 kommuner (dvs. ekskl. Fredericia), der er nævnt i tabellerne, er ca. 475 kr. for personlig pleje i hverdagstimerne. Fredericia kommunes timepris ligger altså knapt 44 kr. over gennemsnittet af de sammenlignelige kommuners priser. 31

106 Tabel 16-19: Fredericia Kommunes timepris på personlig pleje på øvrige tider sammenlignet med andre kommuner Nabokommuner Kommune Timepris i kr. Middelfart 567,50 Fredericia 622,50 Kolding 636,25 Hedensted 643,09 Vejle 663,75 Kommuner med lignende areal Kommune Areal i km 2 kr. Timepris i Helsingør ,25 Egedal ,50 Fredericia ,50 Hillerød ,12 Kerteminde ,50 Kilde: Fritvalgsdatabasen og Danmarks Statistik, oktober 2013 Kommuner med lignende indbyggertal Timepris i Kommune Indbyggertal kr. Skive ,25 Lolland ,00 Fredericia ,50 Kalundborg ,00 Hvidovre ,25 Kommuner med lignende andel +65 årige Timepris i Kommune Andel i pct. kr. Vejen 18,73 555,00 Næstved 18,79 638,00 Fredericia 18,80 622,50 Fredensborg 19,03 548,75 Greve 19,19 513,75 Ved personlig pleje i øvrig tid ligger Fredericia Kommune tæt på gennemsnitstimeprisen blandt nabokommunerne. Fredericia Kommuner placerer sig dog i den dyreste halvdel, når der sammenlignes med kommuner der har henholdsvis et lignende indbyggertal, et lignende areal samt en lignende andel af 65+årige. Gennemsnitsprisen for samtlige af de 16 kommuner (dvs. ekskl. Fredericia), der er nævnt i tabellerne, er 601 kr. Fredericia Kommune har altså en timepris, der ligger knapt 22 kr. over gennemsnittet af de andre sammenlignelige kommuners priser. 32

107 6 Konklusion og anbefaling De ændrede regler for frit valg og udbud indgår i Moderniseringsaftalen 2013, der er en del af aftalen om kommunernes økonomi for Potentialet i de nye regler er beregnet til 132 mio. kr. I beregningen af potentialet indgår bl.a., at det for alle landets kommuner under et vil være muligt at sænke timeprisen pr. hjemmeplejetime med 20 kr. 19 i gennemsnit som følge af priskonkurrence. 20 Formuleret anderledes svarer de 132 mio. kr. til at alle privat leverede hjemmeplejetimer blev sænket med 20 kr. Hvorvidt det er muligt at realisere et fald i timeprisen på 20 kr. vil variere fra kommune til kommune. Det vil bl.a. afhænge af kommunens nuværende timepriser, markedssituationen og tilrettelæggelsen af udbuddet. 6.2 Kommunale idealtyper På idealtypeplan kan man tale om 3 forskellige kommuner i relation til muligheden for at indhente potentialet: Figur 7: Idealtyper Meget begrænsede muligheder for at realisere potentialet i de nye regler, hvis udbuddet kun omfatter de timer, der i dag leveres af private leverandører. Begrænsede muligheder for at realisere potentialet i de nye regler, hvis udbuddet kun omfatter de timer, der i dag leveres af private leverandører Gode muligheder for at realisere potentialet i de ny regler. Det handler primært om at begrænse antallet af private leverandører Idealtypebetragtningen tager udgangspunkt i en vurdering af flere forhold: Hvordan ser befolkningstætheden/geografien ud? Store landområder med spredte småbyer og en hovedby => rød 19 De 20 kr. er inkl. moms, svarende til 16 kr. ekskl. moms. 20 Da reglerne om frit valg blev indført i 2003, skønnes det, at prisen pr. hjemmehjælpstime steg med 20 kr. i de kommuner, der havde udbudt opgaven, men som konsekvens af de nye regler valgte at overgå til godkendelsesmodellen og dermed afregne de private leverandører efter den kommunale timepris. 33

108 Landkommune med spredte småbyer og en større hovedby => gul Bykommune med få eller ingen landområder / Storbykommune med landområder => grøn Hvor mange private leverandører er der? Der er så få private leverandører, at det ikke er muligt at tilvejebringe borgerne et frit valg inden for alle ydelser => rød Borgerne har i dag et frit valg inden for alle ydelser, men antallet af private leverandører er begrænset, og det er svært at tiltrække nye leverandører => gul Der er et velfungerende marked med flere godkendte leverandører inden for alle ydelser => grøn Hvor stor markedsandel har de private leverandører? De private leverandører har en markedsandel, der samlet set ligger markant under landsgennemsnittet på fem pct. på personlig pleje og 45 pct. på praktisk hjælp => rød De private leverandører har en markedsandel, der samlet set ligger omkring landsgennemsnittet på fem pct. på personlig pleje og 45 pct. på praktisk hjælp => gul De private leverandører har en markedsandel, der samlet set ligger markant over landsgennemsnittet på fem pct. på personlig pleje og 45 pct. på praktisk hjælp => grøn Hvordan ser timepriserne ud? Kommunen har timepriser, der ligger blandt den laveste tredjedel af timepriserne på landsplan inden for personlig og/eller praktisk hjælp => rød Kommunen placerer sig i den tredjedel af kommunerne med de laveste timepriser inden for personlig og/eller praktisk hjælp => gul Kommunen har timepriser, der ligger blandt den øverste tredjedel af timepriserne på landsplan inden for personlig og/eller praktisk hjælp => grøn Der vil formentlig ikke være mange af Danmarks kommuner, der kan beskrives som en af idealtyperne, jf. ovenstående. Altså nogle kommuner, som over hele linjen kan kategoriseres som rød, gul, eller grøn. Fredericia Kommune kategoriseres nedenfor. 6.3 Kategorisering af Fredericia Kommune I Fredericia Kommune leverede de private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp timer i Hvis disse timer blev leveret efter et udbud og dermed priskonkurrence, og ikke efter en godkendelsesmodel med en kommunalt fastsat timepris, ville det give Fredericia Kommune en årlig effektiviseringsgevinst på kr., hvis det antages, at timeprisen derved ville være 20 kr. lavere. Spørgsmålet er så, om det forventes at være muligt for Fredericia Kommune at sænke timeprisen med 20 kr. (gns.) ved at skabe priskonkurrence om de privat leverede timer. Som idealtype er det på baggrund af potentialeafklaringen Udbudsportalen i KL s vurdering, at Fredericia Kommune har følgende farvekoder: 34

109 Figur 8: Fredericia Kommunes farvekoder Befolkningstæthed/geografi Antal private leverandører (praktisk hjælp) Antal private leverandører (personlig pleje) Privat leverandørandel (praktisk hjælp) Privat leverandørandel (personlig pleje) Timepriser (praktisk hjælp) Timepriser (personlig pleje) Dette betyder, at Fredericia Kommune ligger tættest på den grønne idealtype (ud fra en form for gennemsnitlig betragtning), dvs. den idealtype, der har gode muligheder for at realisere potentialet i de ny regler. Det er Udbudsportalen i KL s vurdering, at Fredericia Kommune vil kunne indhente en effektiviseringsgevinst ved at udbyde hjemmeplejen, der mindst svarer til kommunens andel af det beregnede potentiale. Nedenfor konkretiseres argumenterne for denne vurdering. 6.4 Udbud af hjemmeplejen i Fredericia Kommune Når Fredericia Kommune vælger at fortsætte som leverandør, må det forventes, at det kun vil være den del af timerne, der i dag leveres af private leverandører, der vil blive udsat for priskonkurrence. Det forventes ikke, at de borgere, der i dag har valgt en kommunal leverandør, vil vælge om, blot fordi kommunen gennemfører et udbud. Udbuddet vil således omhandle timer. Af de timer vedrører personlig pleje, mens de resterende timer vedrører praktisk hjælp. Udbuddet forventes at have interesse for det private marked, herunder for de lokale leverandører, eller de leverandører, som i dag er godkendt i kommunen, idet disse vil få øget deres markedsandel betydeligt, såfremt de vinder opgaven. Det er også forventningen at de potentielle leverandører kan løfte opgaven. 35

110 Som nævnt ovenfor er det forventningen at Fredericia Kommune kan realisere en effektiviseringsgevinst, som mindst svarer til kommunens andel af det beregnede potentiale, altså ca. 1 mio. kr., ved et sådan udbud. Forklaringen hænger både sammen med niveauet for timepriserne og fordelingen af de privatleverede hjemmeplejetimer på praktisk hjælp og personlig pleje. Timepriserne i Fredericia Kommune ligger for så vidt angår praktisk hjælp 3 kr. lavere end den gennemsnitslige timepris for de sammenlignelige kommuner. For personlig pleje, hverdag, er timeprisen i Fredericia Kommune 44 kr. højere end gennemsnitstimeprisen for sammenligningskommunerne. For personlig pleje, øvrig tid, er skellet mindre, da kommunens timepris ligger 22 kr. højere end gennemsnitstimeprisen. Worst-case for Fredericia Kommune vurderes at være den situation, hvor timeprisen for praktisk hjælp stiger til gennemsnitstimeprisen for de sammenlignelige kommuner og timeprisen for personlig pleje er den samme efter endt udbud. Worst-case resulterer naturligt i et merforbrug. Imidlertid vil et udbud altid kunne annulleres med en saglig begrundelse, som fx at udgiften overstiger hjemmeplejens budget. Såfremt Fredericia Kommune udsættes for worst-case vil kommunens udgift til hjemmepleje således være status quo, dog vil kommunen have haft transaktionsomkostninger i forbindelse med afholdelse af udbudsforretningen. Et Worst-case, som beskrevet ovenfor, opfattes i øvrigt heller ikke som meget sandsynlig. Personlig pleje-timerne skal alene falde med 33 kr. i timen i gennemsnit for både at opveje merudgiften på praktisk hjælp og indhente kommunens andel af det beregnede potentiale. Og i lyset af at timeprisen på personlig pleje i dag ligger 44 kr. højere end gennemsnitstimeprisen for sammenlignelige kommuner med hensyn til hverdagstimer og 22 kr. højere end gennemsnitstimeprisen for sammenlignelige kommuner i forhold til øvrig tid og der leveres nogenlunde det samme antal timer i hverdag og øvrig tid 21, vurderes en mere realistisk worst-case at være netop den situation, hvor kommunens andel af det beregnede potentiale dvs. ca. 1 mio. kr. realiseres som effektiviseringsgevinst. Vurderes situationen fra en mere optimistisk vinkel best-case kan man argumentere for at Fredericia Kommune kan opnå samme timepris, som den kommune, der har den laveste timepris, af de sammenlignelige kommuner for hver ydelse. For så vidt angår praktisk hjælp er det Egedal Kommune med en timepris på 338,75 kr., der ligger i bunden timeprismæssigt. Såfremt Fredericia Kommunes timepris på praktisk hjælp blev reduceret med 70 kr. til 338,75 kr. ville det betyde en effektiviseringsgevinst på ca. 1,3 mio. kr. 22 Med hensyn til personlig pleje i hverdagstimer er det Hvidovre Kommune, der ligger lavest med 400 kr. i timen 23. Hvis Fredericia Kommunes timepris på personlig pleje hverdag blev reduceret med 118,75 kr. til 400 kr. ville det betyde en effektiviseringsgevinst på ca. 2 mio. kr Det er oplyst af Fredericia Kommune at 50,3 pct. af timerne leveres på hverdage og 49,7 pct. af timerne leveres på øvrige tider 22 Svarende til 70 kr. ganget med timer 36

111 Kerteminde Kommune ligger med en timepris på 507,50 kr. lavest af de sammenlignelige kommuner med hensyn til personlig pleje i øvrig tid. Såfremt Fredericia Kommunes timepris på personlig pleje øvrig tid blev reduceret med 115 kr. til 507,50 kr. ville det betyde en effektiviseringsgevinst på knap 2 mio. kr. 25 Samlet set ville best-case således generere en effektiviseringsgevinst på knap 5,3 mio. kr. Eftersom Fredericia Kommunes timepris på personlig pleje ikke ligger i den billigste ende, vurderes det ikke helt usandsynligt at den kan sænkes yderligere, som fx best-case forskriver. Flere af de sammenlignelige kommuner har lavere timepris end Fredericia Kommune. Og tillægges nabokommuner særlig vægt ligger timeprisen i både Kolding og Middelfart Kommuner under Fredericia Kommunes timepris for personlig pleje hverdag. Middelbart Kommunes timepris ligger tillige under Fredericia Kommunes for personlig pleje i øvrig tid. Imidlertid betinger en reduktion i prisen, som best-case forskriver, formentlig en optimal konkurrencesituation hvilket igen betinger at leverandøren har udsigt til både et kundegrundlag af en vis volumen og et kunde-/indtjeningsgrundlag, der er sikkert. I det omhandlende udbud garanteres den private leverandør principielt ingen af delene. I sig selv har udbuddet godt nok en volumen der formentlig er tilstrækkelig til at opnå en form for stordrift, men den enkelte leverandør vil alene have udsigt til halvdelen eller en tredjedel af denne volumen, givet at der skal vælges 2-3 leverandører. Best-case vurderes således at være behæftet med stor usikkerhed og forventes ikke at være meget realistisk. Samlet set er det Udbudsportalen i KL s vurdering, at der kan indhentes en effektiviseringsgevinst i intervallet 1 5,3 mio. kr., hvor intervallet afgrænses nedadtil af worst-case og opadtil af bestcase. 26 I figuren nedenfor er Fredericia Kommunes forventede effektiviseringsgevinst symboliseret ved den blå cirkel, mens den røde stiplede linje angiver kommunens andel af det beregnede potentiale. 24 Svarende til 118,75 kr. ganget med timer, som er halvdelen af de leverede personlig pleje-timer 25 Svarende til 115 kr. ganget med timer, som er halvdelen af de leverede personlig pleje-timer. 26 Eksklusiv moms er effektiviseringsgevinsten i intervallet 0,8-4,2 mio. kr. 37

112 Figur 9: Illustration af forventet effektiviseringsgevinst inclusive moms. Forventet effektiviseringsgevinst = 1-5,3 mio. kr. Fredericia Kommunes andel af det beregnede potentiale = 1 mio. kr. I forlængelse af ovenstående skal det dog bemærkes, at det ikke er forventningen at Fredericia Kommune vil mangle interesserede tilbudsgivere, såfremt kommunen fastholder at der skal være flere end 1 privat leverandør på opgaven. I dag deles opgaven af mere end 2-3 leverandører. De leverandører, der fortsætter i kommunen efter et udbud (om nogen), vil da forventeligt opnå en lidt større markedsandel end den de har i dag. Det er således også muligt, at der kan realiseres en effektiviseringsgevinst ved at involvere mere end 1 privat leverandør. Et udbud, der omfatter 2-3 private leverandører forventes bare ikke at medføre en effektiviseringsgevinst, der nærmer sig bestcase, idet det tilnærmelsesvis karakteriserer situationen i dag i kommune, hvor der er 4 godkendte leverandører, som både leverer personlig pleje og praktisk hjælp. I øvrigt skal det bemærkes, at udbud, der involverer mere end 1 privat leverandør, kan skrues sammen på 2 måder: 1) Kommunen kan kåre vinderen af udbuddet og efterfølgende vælge/godkende én (eller flere) leverandør på samme vilkår som vinderen 2) Kommunen kan vælge leverandørerne samtidigt Model 1 indebærer, at den pris, udbudsprocessen resulterer i, bliver afregningsprisen for det antal leverandører, der efterfølgende godkendes. I model 2 vil der være en afregningspris for hver af leverandørerne, baseret på den pågældende leverandørs pristilbud. Leverandøren, der bliver nummer 2 i konkurrencen, vil som udgangspunkt have budt ind med en pris, der er højere end nummer 1. 38

113 Hvilken model, der skaber den bedste priskonkurrence, afhænger af antallet af leverandører der vælges, og hvordan udbudsprocessen skrues sammen. I model 1 vil leverandørerne formentlig byde ind med en skarp pris, hvis de får en slags forrang overfor borgerne, og har en fredningsperiode i udsigt inden, at en eller flere leverandører godkendes/vælges. Modellen stiller imidlertid krav til udbudskonstruktionen. Konkret skal der på forhånd tages stilling til, hvordan kommunen efterfølgende vil udvælge de øvrige leverandører udover vinderen. Modellen giver formentlig kun mening i praksis ved brug af tildelingskriteriet laveste pris, idet det ellers vil være udfordrende at godkende de efterfølgende leverandører. Endelig vil en fredningsperiode af leverandøren være uhensigtsmæssig i forhold til såvel borgere som medarbejdere.. Ved model 2 vælges alle leverandørerne samtidig. Hvor skarp en konkurrence, der bliver om opgaven, afhænger derfor bl.a. af antallet af leverandører, kommuner vil indgå kontrakt med. Hvis leverandørerne skal kæmpe om fx 2 pladser, vil det alt andet lige kunne give en mere intens konkurrence, end hvis de blot skal sikre, at de er blandt de fx 5 bedste. Af andre potentialer end økonomiske ved udbuddet, særskilt ved at reducere antallet af leverandører er muligheden for at sætte et større fokus på udvikling og gensidig læring. Færre leverandører med hver især en større andel af markedet afhængig af hvor mange borgere der vælger dem, eller hvor mange borgere de har i forvejen - betyder forventeligt, at leverandørerne er indstillet på et udviklingssamarbejde med kommunen. Dette navnlig, hvis leverandørerne kan se frem til en relativ lang kontraktperiode. Man kan således benytte udbudsprocessen til at signalere, at et udviklingsfokus er vigtigt for kommunen og samtidig forpligte de private leverandører på at levere nogle timer på et formaliseret samarbejde. Afslutningsvist skal det nævnes at en reduktion i antallet af private leverandører også forventes at nedbringe udgifter og ressourceforbrug til administrations- og tilsyn. Dette mindreforbrug er ikke medregnet i potentialet. Omvendt er transaktionsomkostninger ved afholdelse af udbudsforretningen heller ikke medregnet. Fordele og udfordringer ved scenariet kan opsummeres som følger: 39

114 Figur 10: Fordele og udfordringer Kommunen forventes at realisere en effektiviseringsgevinst, der ligger over kommunens andel af det beregnede potentiale Mulighed for at fokusere mere på udvikling Gensidig læring Administrations- og tilsynsopgaven reduceres Kun en mindre andel af opgaverne udsættes for priskonkurrence Transaktionsomkostninger (engangsbeløb) Evt. øget kontrolopgave i forhold til økonomi Bemærkninger Med henblik på at øge den andel af markedet der konkurrenceudsættes, kan det overvejes i forbindelse med udbuddet at bede borgerne på ny om at vælge leverandør. Således er det principielt muligt for de private leverandører at sætte sig på en større andel af markedet end den, der i dag ligger hos de private. Erfaringer viser dog, at de fleste borgere vil forblive hos den kommunale leverandør. I øvrigt vil det betyde, at borgeren bliver forstyrret. Det kan naturligvis også overvejes at inddrage andre dele af ældreområdet i udbuddet, fx et plejecenter eller de kommunalt leverede hjemmeplejetimer. Med sidstnævnte forstås at kommunen trækker sig som leverandør af hjemmepleje (men evt. byder ind via et kontrolbud). 6.5 Anbefaling I relation til en vurdering af, hvorvidt og hvorledes Fredericia Kommune kan realisere en effektiviseringsgevinst på ca. 1 mio. kr., svarende til kommunes andel af det beregnede potentiale i Moderniseringsaftalen anbefaler Udbudsportalen i KL: - at Fredericia Kommune udbyder hjemmeplejeydelserne. 40

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune.

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune. Indledning Baggrund Private virksomheder har efter Lov om Social Service mulighed for at søge om at blive godkendt som leverandør af hjælp på ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune. Opgaverne omfatter ikke

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. maj 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:30-21:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 23. april 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-14:00 Medlemmer: Formand: Jacob

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 16. december 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 17. september 2013 kl. 9.00-9.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 6 Mødelokalet er reserveret til formøde for

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Socialudvalg Referat Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.15. Indkaldte: kl. 13.15 - Britta Rasmussen vedr. punkterne 161-163 kl. 13.45 - Irene Kristensen

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

1. Generelle krav til leverandøren

1. Generelle krav til leverandøren 1. Generelle krav til leverandøren Leverandøren forventes at kunne levere ydelser til hele kommunen. Leverandøren skal være kendt med gældende lovgivning på området. Leverandøren skal være bekendt med

Læs mere

Tilberedning og anretning af mad

Tilberedning og anretning af mad Tilberedning og anretning af mad efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendte leverandør: Omsorgsplejen Dato for tilsynsbesøg: 26. marts 2015 Start- og sluttidspunkt for tilsynet:

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Til borgere i Middelfart Kommune

Til borgere i Middelfart Kommune Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8832 4401 Fax +45 8888 5501 Dato: 22. februar 2012 Sagsnr.:

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendte leverandør: Den Kommunale Hjemmepleje, Glostrup Kommune Dato for tilsynsbesøg: 16. marts 2015 Start-

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20151020t093147.672/20151020t093147.859/9eef1565-d45...

file:///c:/adlib%20express/work/20151020t093147.672/20151020t093147.859/9eef1565-d45... Page 1 of 2 From: John Christensen Sent: 20-10-2015 09:23:11 To: Bente Dvinge Subject: VS: Svar på spørgsmål, som blev stillet på det seneste udvalgsmøde Attachments: Kvalitetsstandard - personlig pleje.doc;

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune.

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Lolland Kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse side 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 3 1.1

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel Information

Kvalitetsstandard Generel Information Kvalitetsstandard 2016 Generel Information INDHOLDSFORTEGNELSE VISION OG MÅLSÆTNING MED DIN HJÆLP... 3 REHABILITERING: DIN SELVHJULPENHED VORES FOKUS... 3 VELFÆRDSTEKNOLOGI EN STØTTE I HVERDAGEN... 4 SÅDAN

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask 2013 Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 Hvilke behov dækker ydelsen Hjælp/støtte/guidning til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, som borgeren ikke

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015 Visitation og levering Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for visitation og levering Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for visitation og levering af ydelser i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Solkystens rengøring og pleje ApS Dato for tilsynsbesøg: 24. februar 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Start kl.

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 08-12- 2010 TILSYNET Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Statsforvaltningen Midtjylland, fører i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Center for Sundhed og Velfærd, 12.08.2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Resultater fra de udførte tilsyn... 4 Samlet

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune

Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune Hjemmehjælp til pleje og praktisk bistand i Odder Kommune I Odder Kommune er vores mål, at flest mulige borgere er selvhjulpne og bevarer en aktiv og selvstændig hverdag. Du kan her læse om vores tilbud

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune C. RENGØRING 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83 2. Formål At medvirke til at holde borgerens hjem rent. At styrke borgerens egenomsorg og mestring af eget liv. At styrke det sundhedsfremmende

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 27-01-2015 kl. 13:00

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88 Ældreområdet Kvalitetsstandard Visitation i henhold til Lov om social service 88 01/September 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. 3 2. Forudsætning for at kunne modtage hjælp... 3 3. Visitation..5

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard 2015 Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvem kan få hjælpen? 3 Hvad

Læs mere

Generel Information. Servicelovens 83, 83a, og 86

Generel Information. Servicelovens 83, 83a, og 86 Generel Information Servicelovens 83, 83a, og 86 Indholdsfortegnelse Vision og målsætning med din hjælp 3 Rehabilitering: din selvhjulpenhed vores fokus 3 Velfærdsteknologi en støtte i hverdagen 4 Sådan

Læs mere