Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser"

Transkript

1 Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser April 2010

2 Indhold 0 Indledning 3 1 Virksomheder med én regnskabsførende institution 5 1. Virksomhedens identifikationsnumre 5 2. Virksomhedens forretningsområde 6 3. Virksomhedens ansvar for hovedkonti på bevillingslovene 6 2 Virksomheder med flere regnskabsførende institutioner 7 1. Virksomhedens forretnings- og ansvarsområde og opdeling på regnskabsførende institutioner 7 2. Bevillingsudmelding m.v Aflæggelse af regnskab Virksomhedsspecifikke retningslinier omkring udarbejdelsen af regnskabs instrukser Øvrige relevante regnskabsprocedurer mellem virksomheden og de regnskabsførende institutioner 12 Bilag 15

3 0 Indledning Samtlige virksomheder skal ifølge regnskabsbekendtgørelsen ( 16-19) udarbejde en virksomhedsinstruks. Formålet med virksomhedsinstruksen er dels at beskrive virksomhedens forretningsområde, og dels at beskrive hvordan virksomheden koordinerer opgaverne på regnskabsområdet mellem de regnskabsførende institutioner. Indholdskravet til virksomhedsinstrukserne er derfor forskelligt afhængigt af, om virksomheden består af én eller flere regnskabsførende institutioner. For virksomheder med én regnskabsførende institution ( 16), skal virksomhedsinstruksen blot indeholde en beskrivelse af virksomhedens forretningsområde og de hovedkonti på finansloven, som virksomheden er ansvarlig for. Virksomhedsinstruksen for disse virksomheder kan derfor begrænses til 1-2 sider. For virksomheder med flere regnskabsførende institutioner ( 17-18), skal virksomhedsinstruksen herudover indeholde en beskrivelse af, hvordan virksomheden koordinerer opgaverne på regnskabsområdet mellem de regnskabsførende institutioner. Denne vejledning indeholder en nærmere gennemgang af de forhold, der skal beskrives i virksomhedsinstrukserne. Gennemgangen er opdelt på en beskrivelse af indholdskravene til virksomhedsinstrukserne for henholdsvis virksomheder med én- og virksomheder med flere regnskabsførende institutioner. Vejledningen indeholder ikke ændringer i regelgrundlaget i forhold til den tidligere udgave, idet der er alene er tale om en ajourføring af de anvendte betegnelser m.v., samt referencer til eventuel kundeaftale mellem virksomheden og Økonomistyrelsens økonomi service center (ØSC). Virksomhedsinstruksen er en del af regnskabsmaterialet, og skal derfor opbevares i minimum 5 år.

4 0.1 Godkendelse og distribution Virksomhedsinstruksen skal godkendes af ressortdepartementet. Den godkendte virksomhedsinstruks sendes til henholdsvis Rigsrevisionen og de under virksomheden hørende institutioner ( 19).

5 1 Virksomheder med én regnskabsførende institution For virksomheder, der kun består af én regnskabsførende institution, skal virksomhedsinstruksen indeholde en beskrivelse af virksomhedens forretningsområde og en beskrivelse af hvorledes virksomhedens ansvarsområde er opdelt på hovedkonti på bevillingslovene. 16. Hver virksomhed skal udarbejde og ajourføre en virksomhedsinstruks, der beskriver virksomhedens forretningsområde og opdeling på regnskabsførende institutioner, herunder hvilke hovedkonti virksomheden har ansvaret for. For virksomheder med én regnskabsførende institution er det primære formål med virksomhedsinstruksen at sikre, at der til enhver tid forefindes en opdateret beskrivelse af virksomhedens ansvarsområde i relation til de på bevillingslovene oprettede hovedkonti, og virksomhedsinstruksen kan derfor begrænses til et par sider med følgende disposition: Virksomhedens identifikationsnumre Virksomhedens forretningsområde Virksomhedens ansvarsområde 1. Virksomhedens identifikationsnumre Virksomhedens identifikationsnumre skal angives i virksomhedsinstruksen. Følgende oplysninger skal i den forbindelse angives: Virksomhedens navn og adresse Virksomhedens identifikationsnummer i koncernsystemet (SKSsystemet) Virksomhedens identifikationsnummer som regnskabsførende institution i koncernsystemet (SKS-systemet) Virksomhedens identifikationsnummer i CVR-registeret

6 2. Virksomhedens forretningsområde Virksomhedens forretningsområde omfatter de opgaver, som løses af virksomheden. Beskrivelsen af virksomhedens forretningsområde skal være kort og overskuelig. I den udstrækning, der er indgået en resultatkontrakt mellem virksomheden og departementet angives dette i virksomhedsinstruksen. 3. Virksomhedens ansvar for hovedkonti på bevillingslovene Virksomhedens ansvarsområde omfatter en eller flere hovedkonti på bevillingslovene indenfor ministerområdet og eventuelle fællesparagraffer. Det skal af virksomhedsinstruksen fremgå hvilke hovedkonti på bevillingslovene, samt hvilke bogføringskredse og delregnskabsnumre, virksomheden er ansvarlig for. Hver hovedkonto angives med hovedkontonummer samt navnet på hovedkontoen. Tilsvarende angives for bogføringskredse og delregnskaber. Endvidere angives det, hvorvidt bogføringskredsene er omkostnings- eller udgiftsbaserede, samt om de betjenes af ØSC.

7 2 Virksomheder med flere regnskabsførende institutioner For virksomheder, der består af flere regnskabsførende institutioner, skal virksomhedsinstruksen dels indeholde en beskrivelse af virksomhedens forretnings- og ansvarsområde og dels en beskrivelse af hvorledes de regnskabsmæssige opgaver koordineres mellem virksomhedens regnskabsførende institutioner. Beskrivelsen af hvorledes de regnskabsmæssige opgaver koordineres mellem virksomhedens regnskabsførende institutioner skal omfatte følgende forhold: 17. Består virksomheden af flere regnskabsførende institutioner, skal virksomhedsinstruksen herudover indeholde: 1. En beskrivelse af hvorledes virksomhedens regnskabsansvar er fordelt på de enkelte regnskabsførende institutioner under virksomheden. 2. En beskrivelse af proceduren for virksomhedens bevillingsudmelding og bevillingsafregning i forhold til de regnskabsførende institutioner. 3. En beskrivelse af hvornår der i året løb skal godkendes perioderegnskaber samt proceduren for de regnskabsførende institutioners godkendelse af perioderegnskaber for virksomheden. 4. En beskrivelse af øvrige relevante regnskabsprocedurer mellem virksomheden og de regnskabsførende institutioner. 18. Virksomhedsinstruksen kan endvidere indeholde virksomhedsspecifikke retningslinier til de regnskabsførende institutioner om udarbejdelsen af regnskabsinstruksen. 1. Virksomhedens forretnings- og ansvarsområde og opdeling på regnskabsførende institutioner Består virksomheden af flere regnskabsførende institutioner, skal virksomhedsinstruksen herudover indeholde: 1) En beskrivelse af hvorledes virksomhedens regnskabsansvar er fordelt på de enkelte regnskabsførende institutioner under virksomheden ( 17 nr. 1)

8 Virksomhedsinstruksen indledes med en beskrivelse af virksomhedens identifikationsnumre i koncernsystemet (SKS-systemet) og CVRregisteret samt en beskrivelse af virksomhedens forretnings- og ansvarsområde på tilsvarende måde som virksomhedsinstruksen for virksomheder med én regnskabsførende institution. Herudover redegøres for, hvilke regnskabsførende institutioner, der henhører under virksomheden. Hver regnskabsførende institution angives med institutionsnummer i koncernsystemet (SKS-systemet) samt navn og adresse på institutionen. 2. Bevillingsudmelding m.v. Består virksomheden af flere regnskabsførende institutioner, skal virksomhedsinstruksen herudover indeholde: 2) En beskrivelse af proceduren for virksomhedens bevillingsudmelding og bevillingsafregning i forhold til de regnskabsførende institutioner ( 17 nr. 2) Virksomheder der består af flere regnskabsførende institutioner skal koordinere budgetprocessen mellem de regnskabsførende institutioner, både i relation til indkaldelse og sammenstilling af budgetbidrag fra institutionerne og i relation til udmelding og opfølgning på institutionernes budgetter. Virksomhedsinstruksen skal derfor indeholde en beskrivelse af hvorledes budgetprocessen koordineres indenfor virksomhedens område. Denne beskrivelse skal som minimum omfatte en beskrivelse af hvorledes bevillingsudmeldingen og bevillingsafregningen er tilrettelagt i virksomheden ( jf. 17 nr. 2). Virksomhedsinstruksen kan herudover indeholde en beskrivelse af hvorledes udarbejdelsen af bidrag til bevillingslovene og selve budgetopfølgningen er tilrettelagt i virksomheden. Budgetudmelding Virksomheder, der består af flere regnskabsførende institutioner, skal opdele sine bevillinger i særskilte budgetter for de enkelte regnskabsførende institutioner. Virksomhedsinstruksen skal derfor indeholde en beskrivelse af hvorledes budgetudmeldingen er tilrettelagt i virksomheden, herunder en be-

9 skrivelse af de enkelte etaper i processen (udmelding af foreløbige rammer, udmelding af endelige rammer, godkendelse af budgetter mv.) Virksomhedsinstruksen skal herudover indeholde en beskrivelse af de principper, der ligger til grund for virksomhedens beregning af institutionernes budgetter, herunder retningslinier for anvendelsen af eventuelle fælles puljer, der administreres af virksomheden. Bevillingsafregning I forbindelse med den årlige bevillingsafregning opgøres størrelsen af uforbrugte bevillinger, der kan overføres til efterfølgende finansår. Selve bevillingsafregningen foretages pr. hovedkonto og omfatter henholdsvis drifts- og anlægsbevillinger, reservationsbevillinger samt bevillinger til statsvirksomheder. Det er som udgangspunkt den enkelte virksomhed, der disponerer over de uforbrugte midler, herunder hvorledes midlerne skal fordeles på virksomhedens institutioner. Virksomhedsinstruksen skal derfor indeholde en beskrivelse af hvorledes bevillingsafregningen er tilrettelagt i virksomheden. Øvrige relevante retningslinier på bevillingsområdet Øvrige retningslinier på bevillingsområdet, som det kan være relevant at beskrive i virksomhedsinstruksen omfatter henholdsvis de i virksomheden gældende procedurer for udarbejdelse af bidrag til bevillingslovene samt de i virksomheden gældende procedurer for tilrettelæggelsen af budgetopfølgningen. Med hensyn til udarbejdelsen af bidrag til bevillingslovene kan tidsfristerne for aflevering af bidrag til ressortdepartementet/finansministeriet variere fra år til år, og virksomhederne kan derfor ikke i virksomhedsinstruksen fastsætte eksakte tidsfrister for hvornår, de enkelte regnskabsførende institutioner skal aflevere bidrag til virksomheden. Virksomhedsinstruksen kan imidlertid indeholde en kortfattet beskrivelse af forretningsgangen mellem virksomheden og de regnskabsførende institutioner omkring afleveringen af bidrag til bevillingslovene, herunder skønsmæssige angivelser af, hvornår virksomheden indkalder bidrag til bevillingslovene, og hvornår bidragene skal foreligge i virksomheden. Herudover kan virksomhedsinstruksen indeholde en beskrivelse af specifikke retningslinier til de regnskabsførende institutioner omkring selve udarbejdelsen af bidrag til bevillingslovene, og de forhold som institutio-

10 nerne især skal være opmærksom på i forbindelse med deres udarbejdelse af deres bidrag til virksomheden. Med hensyn til den samlede budgetopfølgning vil virksomheden skulle koordinere og følge op på budgetopfølgningen i de enkelte institutioner, og virksomhedsinstruksen kan derfor indeholde retningslinier til de regnskabsførende institutioner om, hvorledes de skal foretage deres budgetopfølgning, herunder tidsterminer for hvornår der skal afleveres budgetopfølgningsbidrag til virksomheden samt en beskrivelse af, hvad der skal redegøres for i disse bidrag. Det skal understreges, at det ikke er noget krav, at ovenstående forhold beskrives i virksomhedsinstruksen. 3. Aflæggelse af regnskab Består virksomheden af flere regnskabsførende institutioner, skal virksomhedsinstruksen herudover indeholde en beskrivelse af: 3) Hvornår der i året løb skal godkendes perioderegnskaber samt proceduren for de regnskabsførende institutioners godkendelse af perioderegnskaber for virksomheden ( 17 nr. 3) Hver virksomhed er ansvarlig for regnskabsaflæggelsen indenfor sit område, herunder godkendelsen af virksomhedens regnskaber overfor departementet og Rigsrevisionen. Virksomhedsinstruksen skal derfor indeholde en beskrivelse af hvorledes regnskabsaflæggelsen er tilrettelagt indenfor virksomheden. Denne beskrivelse skal som minimum indeholde en beskrivelse af hvorledes den periodiske godkendelse af bevillingsregnskaberne er tilrettelagt i virksomheden. Herudover bør virksomhedsinstruksen indeholde en beskrivelse af hvorledes udarbejdelsen af årsrapporten og de interne regnskaber er tilrettelagt i virksomheden. Den periodiske godkendelse af bevillingsregnskaberne Bevillingsregnskaberne pr. virksomhed og regnskabsførende institution dannes månedligt via koncernsystemet (SKS-systemet). Hver virksomhed godkender sit årlige bevillingsregnskab overfor departementet og Rigsrevisionen. Herudover godkender virksomhederne deres perioderegnskaber overfor departementet ud fra de tidsterminer, departementet har fastsat i ministerieinstruksen.

11 Tilsvarende godkender de regnskabsførende institutioner deres årlige bevillingsregnskab overfor virksomhederne, ligesom de godkender deres perioderegnskaber overfor virksomhederne ud fra de tidsterminer, der er fastsat i virksomhedsinstruksen. Virksomhedsinstruksen skal derfor indeholde nærmere retningslinier til de regnskabsførende institutioner om, hvor ofte institutionerne skal godkende perioderegnskaber overfor virksomheden, herunder retningslinier til institutionerne omkring forhold, som de bør være opmærksom på i forbindelse med godkendelsen af regnskaberne. Årsrapporter De nærmere retningslinier for selve udarbejdelsen af årsrapporterne fremgår af Økonomistyrelsens vejledning herom. Udarbejdelsen af årsrapporter forudsætter normalt, at arbejdet koordineres mellem virksomhedens regnskabsførende institutioner. Virksomhedsinstruksen kan derfor indeholde en beskrivelse af, hvordan arbejdet med udarbejdelsen af årsrapporter er tilrettelagt i virksomheden, herunder eventuelle tidsterminer for hvornår institutionerne skal aflevere bidrag til årsrapporter samt en beskrivelse af, hvad disse bidrag skal omfatte. Interne regnskaber Det er som udgangspunkt den enkelte regnskabsførende institution, der selv afgør, hvad der skal registreres i de interne regnskaber, og dermed hvordan den interne kontoplan skal opbygges. Såfremt det imidlertid skal være muligt at sammenligne f.eks. ressourceanvendelse og produktivitetsudvikling mellem de regnskabsførende institutioner, er det nødvendigt, at der er en vis ensartethed i opbygningen af de interne kontoplaner, der anvendes indenfor virksomheden. Hvis der derfor fra virksomhedens side stilles krav til de regnskabsførende institutioner omkring anvendelsen og opbygningen af de interne regnskaber, bør dette fremgå virksomhedsinstruksen, herunder eventuelle krav til institutionerne om hvad det er, der som minimum skal registreres i de interne regnskaber.

12 4. Virksomhedsspecifikke retningslinier omkring udarbejdelsen af regnskabsinstrukser Virksomhedsinstruksen kan endvidere indeholde virksomhedsspecifikke retningslinier til de regnskabsførende institutioner om udarbejdelsen af regnskabsinstruksen ( 18) Der stilles ikke krav om, at regnskabsinstrukserne skal godkendes af en overordnet myndighed, og i den udstrækning virksomheden ønsker institutionernes instrukser forelagt til godkendelse skal det derfor fremgå af virksomhedsinstruksen. Virksomhederne kan i den forbindelse f.eks. stille krav om, der minimum en gang om året skal indsendes reviderede instrukser til virksomheden, for herved at sikre, at instrukserne løbende ajourføres. Virksomhedsinstruksen kan også indeholde en beskrivelse af arbejdsgange på regnskabsområdet, som er fælles for alle virksomhedens institutioner, og som derfor ikke behøver at være detaljeret beskrevet i de enkelte institutioners regnskabsinstrukser. Der er således ikke noget til hinder for at, at hver virksomhed udarbejder en fælles overordnet regnskabsinstruks for hele virksomhedens område, indeholdende en beskrivelse af de arbejdsgange på regnskabsområdet, som er fælles for alle virksomhedens institutioner, og som de enkelte institutioner kan henvise til i deres egne regnskabsinstrukser. I den udstrækning virksomheden har udarbejdet en fælles overordnet regnskabsinstruks for hele virksomhedens område, som de enkelte institutioner kan henvise til i deres særskilte regnskabsinstrukser, skal dette fremgå af virksomhedsinstruksen. 5. Øvrige relevante regnskabsprocedurer mellem virksomheden og de regnskabsførende institutioner Består virksomheden af flere regnskabsførende institutioner, skal virksomhedsinstruksen herudover indeholde: 4) En beskrivelse af øvrige relevante regnskabsprocedurer mellem virksomheden og de regnskabsførende institutioner ( 17 nr. 4) Følgende forhold skal som minimum beskrives i den forbindelse: Regnskabsmæssige dispositioner som skal forelægges virksomheden til godkendelse

13 Anvendelsen af eventuelle driftscenter løsninger indenfor virksomheden Afvigelser fra standardopgavesplittet, for institutioner, der betjenes af ØSC Anvendelsen af en eventuel fælles sikkerhedsinstruks indenfor virksomheden Dispositioner som skal forelægges virksomheden til godkendelse Virksomhederne kan fastsætte nærmere retningslinier overfor de regnskabsførende institutioner omkring institutionernes dispositionsanvendelse, herunder hvilke dispositioner, som skal forelægges virksomheden til godkendelse inden disponeringen kan foretages. Som eksempel på dispositioner, der kan forudsætte virksomhedens godkendelse kan nævnes ansættelse og afskedigelse af personale inden for virksomhedens område, samt indgåelse af større aftaler vedrørende lejemål, større aftaler om køb af varer og materialer m.v. samt større it-projekter og bygge- og anlægsprojekter. Virksomhedsinstruksen skal indeholde en nærmere beskrivelse af de dispositioner, som skal forelægges virksomheden til godkendelse inden den endelige udgiftsdisponering kan foretages. Anvendelsen af fælles driftscentre Virksomheder og regnskabsførende institutioner, der anvender et driftscenter, herunder ØSC, til løsning af regnskabsfunktioner, skal anføre dette i virksomhedsinstruksen. For virksomheder, der betjenes af ØSC, henvises til den indgåede kundeaftale. I den udstrækning der i kundeaftalen er permanente afvigelser fra standardopgavesplittet, anføres dette i virksomhedsinstruksen. Anvendelsen af en driftscenterløsning forudsætter, at der indgås en aftale, der entydigt angiver fordelingen af opgaver og ansvar mellem parterne. Parterne i en sådan aftale er henholdsvis de berørte regnskabsførende institutioner, virksomheden samt selve driftscenteret.

14 Anvendelsen af fælles sikkerhedsinstrukser Institutioner, der selv har systemansvaret for Navision Stat 1, skal udarbejde en sikkerhedsinstruks, der nærmere beskriver hvorledes de sikkerhedsmæssige forhold omkring institutionens edb-anvendelse er tilrettelagt. Beskrivelsen skal endvidere institutionens egne regnskabsrelaterede applikationer (f.eks. SAP, tilskuds- og opkrævningssystemer m.v.). Institutionerne er selv ansvarlige for den løbende ajourføring af sikkerhedsinstrukserne, men virksomheden kan i virksomhedsinstruksen stille krav om, at der f.eks. en gang om året skal indsendes reviderede instrukser til virksomheden, for herved at sikre, at instrukserne løbende ajourføres. Ligesom virksomheden kan udarbejde en fælles overordnet regnskabsinstruks for hele virksomhedens område, kan virksomheden også udarbejde en fælles overordnet sikkerhedsinstruks for hele virksomhedens område, indeholdende en beskrivelse af de arbejdsgange på sikkerhedsområdet, som er fælles for alle virksomhedens institutioner, og som de enkelte institutioner kan henvise til i deres egne sikkerhedsinstrukser. I den udstrækning virksomheden har udarbejdet en sådan fælles overordnet sikkerhedsinstruks for hele virksomhedens område, skal dette fremgå af virksomhedsinstruksen. 1 Det bemærkes, at for institutioner, der betjenes af ØSC, samt er overgået til Navision Stat version 5.0 eller højere, indehaves systemejerskabet af Økonomistyrelsen

15 Bilag Checkliste for forhold der skal beskrives i virksomhedsinstruksen for virksomheder med flere regnskabsførende institutioner 1. Virksomhedens forretnings- og ansvarsområde og opdeling på regnskabsførende institutioner Virksomhedens identifikationsnumre (obligatorisk) Virksomhedens forretningsområde (obligatorisk) Virksomhedens ansvar for hovedkonti på bevillingslovene (obligatorisk) Virksomhedens opdeling på regnskabsførende institutioner (obligatorisk) 2. Bevillingsudmelding m.v. Budgetudmelding (obligatorisk) Bevillingsafregning (obligatorisk) Udarbejdelse af bidrag til bevillingslovene (frivilligt) Budgetopfølgning (frivilligt) 3. Aflæggelse af regnskab Den periodiske godkendelse af bevillingsregnskaberne (obligatorisk) Årsrapporter (frivilligt) Interne regnskaber (frivilligt) 4. Virksomhedsspecifikke retningslinier omkring udarbejdelsen af regnskabsinstruksen (Det er ikke noget krav at der udarbejdes virksomhedsspecifikke retningslinier omkring udarbejdelsen af regnskabsinstrukser) 5. Øvrige relevante regnskabsprocedurer mellem virksomheden og de regnskabsførende institutioner Regnskabsmæssige dispositioner som skal forelægges virksomheden til godkendelse (obligatorisk)

16 For institutioner, der betjenes af ØSC, foretages en beskrivelse af områder, hvor virksomheden eventuelt afviger fra standardopgavesplittet, jf. virksomhedens handlingsplan.

Kulturministeriets ministerieinstruks

Kulturministeriets ministerieinstruks Kulturministeriets ministerieinstruks Oktober 2016 16/00164-10 Side 2 0. Indledning Kulturministeriets ministerieinstruks er udstedt i medfør af bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til departementerne m.fl. Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Afslutning

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv.

Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. BEK nr 70 af 27/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin. j.nr. 2010-8001-001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Ministerieinstruks August 2014

Ministerieinstruks  August 2014 Ministerieinstruks August 2014 Forord Denne instruks er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. samt i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af ministerieinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af ministerieinstrukser Vejledning om udarbejdelse af ministerieinstrukser April 2010 Indhold 0 Indledning 3 0.1 Godkendelse og distribution 3 1 Forretningsområde og opdeling på virksomheder 4 Beskrivelse af forretningsområde

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Vejledning om ændringer i nummerstrukturen

Vejledning om ændringer i nummerstrukturen Vejledning om ændringer i nummerstrukturen Økonomistyrelsen, juli 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Tidsplan og proces... 3 3. Bevillinger omfattet af omkostningsreformen...

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2009

Regnskabsafslutning for finansår 2009 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2009 17. november 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 4 2.2.

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016 Vejledning om årsafslutning 2016 Oktober 2016 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 2 Regelgrundlag Version 1 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Opdatering 3 1.2 Den økonomiske styring i staten 3 1.3 Udgiftsstyring 4 1.4 Bevillingsstyring 5 1.5 Ekstern

Læs mere

Revisionsrapport vedrørende revision i årets løb ved Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster i december 2006

Revisionsrapport vedrørende revision i årets løb ved Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster i december 2006 Januar 2007 D7 J. nr. 2006-5648-5 Revisionsrapport vedrørende revision i årets løb ved Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster i december 2006 Rigsrevisionen Tilfredsstillende instrukser 1. Rigsrevisionen

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2017

Vejledning om årsafslutning Oktober 2017 Vejledning om årsafslutning 2017 Oktober 2017 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere

Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder. August 2016

Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder. August 2016 Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder August 2016 Side 2 af 8 Indhold Vejledning om virksomhedens grundbudgetnotat... 3 1. Driftsbevilling og statsvirksomhed... 4 1.1 Budgettering af væsentlige hovedkonti...

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2007

Regnskabsafslutning for finansår 2007 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2007 6. december 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative procedurer... 2 2.1. Periode

Læs mere

Om årsafslutning 2013

Om årsafslutning 2013 Om årsafslutning 2013 Oktober 2013 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4 Tilknyttede vejledninger

Læs mere

Vejledning om årsafslutning 2015

Vejledning om årsafslutning 2015 Vejledning om årsafslutning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4 1.4

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Notat. Revision af statens regnskabsbekendtgørelse. 3. oktober 2017 STR/SRH

Notat. Revision af statens regnskabsbekendtgørelse. 3. oktober 2017 STR/SRH Notat 3. oktober 2017 STR/SRH Revision af statens regnskabsbekendtgørelse Oversigt Den nuværende regnskabsbekendtgørelse er senest revideret i 2011, hvor de statsfinansierede selvejende institutioner blev

Læs mere

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor

Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i 2012 Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor December 2011 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Målgruppe 3 1.3 Læsevejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen Kørselsplan for 2014 Version 1.0 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013

Moderniseringsstyrelsen Kørselsplan for 2014 Version 1.0 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013 Bemærkninger Opdateret 15-11-2013 Bemærkninger til kørselsplan for 2014 Informationer i kørselsplanen er inddelt i 7 emnegrupper med hver sin farve: Den overordnede regnskabsaflæggelse og godkendelse Statens

Læs mere

Vejledning om Bevillingsafregning Oktober 2016

Vejledning om Bevillingsafregning Oktober 2016 Vejledning om Bevillingsafregning 2016 Oktober 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser April 2010 Forord Gennem det seneste års tid er stadig flere institutioner overgået til Økonomistyrelsens Økonomiservicecenter (ØSC), og en væsentlig del

Læs mere

Bilag 1. Finansministeriets Koncernstyringsmodel

Bilag 1. Finansministeriets Koncernstyringsmodel Bilag 1 Finansministeriets Koncernstyringsmodel 2 Indhold 1 Formål... 3 2 Grundlag... 4 2.1 Mål og missioner... 4 2.2 Styringsgrundlag... 4 2.3 Styringsopgaver og ansvar... 5 2.4 Mål- og resultatstyring...

Læs mere

Rettet 9. september 2005

Rettet 9. september 2005 1. Indledning Dette supplement er udarbejdet som et bilag til PV6 Overgang til drift og har til formål at konkretisere og beskrive de forhold, som en institution skal være opmærksom på ved tilpasning af

Læs mere

FINANSMINISTERIET 10. februar 2003 Redegørelse om beretning 18/01 om revisionen af statsregnskabet for Indledning Statsrevisoratet har i brev

FINANSMINISTERIET 10. februar 2003 Redegørelse om beretning 18/01 om revisionen af statsregnskabet for Indledning Statsrevisoratet har i brev FINANSMINISTERIET 10. februar 2003 Redegørelse om beretning 18/01 om revisionen af statsregnskabet for 2001 1. Indledning Statsrevisoratet har i brev af 17. december 2002 fremsendt beretning nr. 18/01

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. Oktober 2013-10-31 Version 1.1.

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. Oktober 2013-10-31 Version 1.1. Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser Oktober 2013-10-31. Forord Med overgangen til betjening hos Statens Administrations Økonomiservicecenter (ØSC) koncentreres institutionernes regnskabsopgaver

Læs mere

Informationsmøde om årsafslutningen Velkomst ved Lene Lindhardtsen

Informationsmøde om årsafslutningen Velkomst ved Lene Lindhardtsen Informationsmøde om årsafslutningen 2008 Velkomst ved Lene Lindhardtsen Oplægsholdere Kontorchef Lene Lindhardtsen, Økonomistyrelsen Konsulent Birgit Gohs-Jensen, Økonomistyrelsen Fuldmægtig Søren Larsen,

Læs mere

Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. INUILI er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige institutionsbeføjelse,

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Vejledning om. bevillingsafregning og resultatdisponering

Vejledning om. bevillingsafregning og resultatdisponering Vejledning om bevillingsafregning og resultatdisponering Økonomistyrelsen, 20. januar 2009 Side 1 af 30 Vejledning om bevillingsafregning Indledning... 3 1. Proces og overordnet tidsplan... 4 2. Bevillingsafregningen

Læs mere

Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement. 15. december 2009

Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement. 15. december 2009 Rapport om løbende årsrevision ved Klima- og Energiministeriets departement 15. december 2009 RAPPORT OM LØBENDE ÅRSREVISION VED KLIMA- OG ENERGIMINISTERIETS DEPARTEMENT 1 Løbende årsrevision ved Klima-

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Vejledning om administration af satsreguleringspuljen

Vejledning om administration af satsreguleringspuljen Vejledning om administration af satsreguleringspuljen 1. Indledning Parallelt med de centrale finanslovsforhandlinger forhandles der hvert efterår særskilt om udmøntningen af satspuljen. Satspuljen administreres

Læs mere

Brugeradministration for SKS

Brugeradministration for SKS Brugeradministration for SKS Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver sammenhængen mellem brugere, roller og funktioner og sammenhængen mellem rollerne og nummerstrukturen. For at kunne anvende

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017 Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2017 Indhold 0 Indledning... 3 0.1 Baggrund... 3 0.2 Formål... 3 0.3 Målgruppe... 3 0.4 Opbygningen af vejledningen... 3 0.5 Datagrundlag... 4 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

Den færøske revisionsordning

Den færøske revisionsordning LANDSGRANNSKOÐANIN Den færøske revisionsordning Mai 2005 Traðagøta 43 Postrúm 2053 FO-165 Argir (298) 35 51 00 (298) 35 51 01 gralands@post.olivant.fo LANDSGRANNSKOÐANIN 2 Indholdsfortegnelse 1 REVISION

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2016 Indhold 0 Indledning... 1 0.1 Baggrund... 1 0.2 Formål... 1 0.3 Målgruppe... 1 0.4 Opbygningen af vejledningen... 1 0.5 Datagrundlag... 1 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten.

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten. Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten December 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Interne statslige overførsler

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter

Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter 1. Indledning Aktivering af udviklingsprojekter i balancen stiller store krav til styring og pålidelig økonomisk regnskabsopfølgning, fordi disse

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

STATENS ADMINISTRATION. Møde i kundeforum OKTOBER 2011

STATENS ADMINISTRATION. Møde i kundeforum OKTOBER 2011 STATENS ADMINISTRATION Møde i kundeforum OKTOBER 2011 Velkommen Kort præsentation Ikke mulighed for nærmere drøftelse af betalingsmodellen i dag Næste møde er tirsdag den 28. februar 2012 kl. 14.00 16.00

Læs mere

Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016

Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016 Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles August 2016 Side 2 af 9 Indhold Vejledning om det koncernfælles grundbudgetnotat... 3 1. Overblik over ministerområdet... 4 2. Driftsbevilling og statsvirksomhed...

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 48 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Regnskabskontoret

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning. Vejledning til God økonomistyring i staten

Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning. Vejledning til God økonomistyring i staten Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning Vejledning til God økonomistyring i staten November 2013 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Ændringer i cirkulære og vejledning 3 1.2 Formålet med kravene

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Arbejdsgruppe om harmonisering af det regnskabsmæssige regelsæt på selvejeområdet

Arbejdsgruppe om harmonisering af det regnskabsmæssige regelsæt på selvejeområdet Side 1 af 37 Arbejdsgruppe om harmonisering af det regnskabsmæssige regelsæt på selvejeområdet Afrapportering Økonomistyrelsen; 14. december 2009 (revideret 4.5.2010 og 9.6.2010) Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2008 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Vejledning til udlæsning af Navision Budget til SKS via ØSLDV

Vejledning til udlæsning af Navision Budget til SKS via ØSLDV Vejledning til udlæsning af Navision Budget til SKS via ØSLDV Denne vejledning henvender sig til de institutioner, der bruger Navision Stat (NS) til at udarbejde/opbevare deres budgetter. Vejledningen

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Forsvarsministeriet Den 17. januar 2007

Forsvarsministeriet Den 17. januar 2007 Forsvarsministeriet Den 17. januar 2007 Ministerredegørelse vedrørende beretningen om statsregnskabet 2005 Jeg fremsender hermed min redegørelse til beretningen om revisionen af statsregnskabet for 2005

Læs mere

Kom godt i gang med bevillingsreformen. - en vejledning for institutioner, der overgår til omkostningsbaserede bevillinger på forslag til finanslov

Kom godt i gang med bevillingsreformen. - en vejledning for institutioner, der overgår til omkostningsbaserede bevillinger på forslag til finanslov Kom godt i gang med bevillingsreformen - en vejledning for institutioner, der overgår til omkostningsbaserede bevillinger på forslag til finanslov for 2007 4. udgave - februar 2006 2 Kom godt i gang med

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. December 2017

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. December 2017 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner December 2017 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper... 3 1.4 Ansvar for regulativet...

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 14. december 2005 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Forord...3 1. Indledning...4 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...4 1.2 Regelsæt...4

Læs mere

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf.

Læs mere

Vejledning om budgettering. regnskabsopfølgning. November 2015 - 1 -

Vejledning om budgettering. regnskabsopfølgning. November 2015 - 1 - Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning November 2015 20 16-1 - Indhold 1 Indledning 3 1.1 Ændringer i cirkulære og vejledning 3 1.2 Formålet med kravene til økonomistyring i staten

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS Side 1 af 16 Vedligehold decentrale stamdata i SKS Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 1. Indledning... 3 2. Generelt om stamdata i SKS og vedligeholdelse af disse... 3 2.1. CENTRALE STAMDATA... 4 2.2. DECENTRALE

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Arbejdet med publikation om forvaltning og revision af offentlige tilskud Disposition Baggrund Publikation Revision af tilskud 2 Baggrund Tidligere arbejder

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr

Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr. 28 50 09 71 1. Præambel 1.1. Bestyrelsen for Fast Ejendom Danmark A/S har besluttet, at den samlede bestyrelse skal fungere som revisionsudvalg

Læs mere

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Region Sjælland E-mail: regionsjaelland@regionsjaelland.dk Faxe Kommune E-mail: kommunen@faxekommune.dk

Læs mere

Kundgørelse for Forsvaret.

Kundgørelse for Forsvaret. FORSVARSMINISTERIET København, den 13/02 2006 Hermed bilag B. 5-39 Kundgørelse for Forsvaret. Cirkulære om retningslinier for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Forsvarsministeriets

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere