LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 1

2 2

3 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning... side 6 6. Veje, stier og parkering... side 6 7. Ledningsanlæg m.m... side 7 8. Bebyggelsens omfang og placering... side 7 9. Bebyggelsens ydre fremtræden og udformning... side Friarealer og beplantning... side Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse... side Grundejerforening... side Servitutter... side Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder... side Retsvirkninger... side Vedtagelse... side Offentlig bekendtgørelse... side 12 Redegørelse... side 13 Eksisterende forhold... side 13 Lokalplanens hovedindhold... side 13 Forhold til anden planlægning... side 13 Kort... side 15 Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 15 Kort nr. 2 Eksisterende forhold... side 17 Kort nr. 3 Arealanvendelsesplan... side 19 Indledning. Lokalplanområdet er på ca. 96 ha og ligger mellem Stauningvej og Ringkøbing Fjord i den vestlige del af Skjern Kommune ud mod Ringkøbing Fjord. Den overvejende del af området er i dag udlagt som sommerhusområde. Lokalplanen udarbejdes for at ajourføre lokalplanens bestemmelser til nutidens krav. På arealet kan der udlægges ca. 390 sommerhusgrunde heraf er ca. 210 bebygget. Læsevejledning Lokalplanens bindende bestemmelser står i venstre spalte på de næste sider. I højre spalte - med kursiv - er der korte supplerende kommentarer til de enkelte bestemmelser. I afsnittet Beskrivelse af lokalplanens hovedindhold er nogle af planens bestemmelser kommenteret nærmere. Lokalplanen er udarbejdet af Skjern Kommune, Teknik & Miljø. Har De spørgsmål vedrørende planen, er De velkommen til at rette henvendelse til Teknik & Miljø på tlf eller Skjern- Planen kan ligeledes ses på Skjern Kommunes hjemmeside: 13. april SKJERN KOMMUNE 3

4 LOKALPALAN NR. 6A BESTEMMELSER Bindende bestemmelser I henhold til Bekendtgørelse af Lov om planlægning, Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000, fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i nævnte område. Byrådets bemærkninger Det fremgår af planlovens 15, hvad der kan træffes bestemmelse om i en lokalplan. Lokalplanens bestemmelser suppleres af bestemmelser i anden lovgivning navnlig byggeloven - herunder bygningsreglementet. 1. Lokalplanens formål at skabe et attraktivt sommerhusområde, der fremstår harmonisk og som et område af høj kvalitet, at skabe et sommerhusområde med store grønne fællesarealer, som giver mulighed for at færdes i bilfri omgivelser. at sikre arealer til offentligt tilgængelige fællesarealer. at sikre, at området beplantes og bebygges, så området kommer til at udgøre en harmonisk helhed. at åbne mulighed for anlæg af stisystemer, der skaber en hensigtsmæssig adgang til Ringkøbing Fjord. at sikre vedligeholdelse af vej-, sti-, og fællesarealer gennem grundejerforeningen. 2. Afgrænsning 2.1. Lokalplanen afgrænses som vist på kort nr. 1 og omfatter ejendommene, matr. nr. 1b, 2aa 2f, 2g, 2h, 2i, 2k, 2l, 2m, 2n, 2o, 2p, 2q, 2r, 2s, 2t, 2u, 2v, 2x, 2y, 3b, 3ad, 3ar, 3bc, 3bb, 3aq, 3ac, 3ab, 3ap, 3ba, 3bi, 3bh, 3aø, 3ao, 3aa, 3aæ, 3an, 3ø, 3az, 3am, 3æ, 3z, 3al, 3bg, 3bf, 3ax, 3ak, 3y, 3x, 3ai, 3av, 3be, 3bd, 3au, 3ah, 3v, 3u, 3ag, 3at, 3as, 3af, 3t, 3s, 3ae, 3 cv, 3bt, 3cg, 3cu, 3ct, 3cf, 3bs, 3br, 3ce, 3cs, 3cr, 3cd, 3cc, 3cq, 3cp, 3cb, 3bq, 3bp, 3ca, 3co, 3cn, 3bø, 3m, 3n, 3o, 3p, 3v, 3q, 3r, 3bo, 3bn, 3bæ, 3cm, 3cl, 3bz, 3by, 3ck, 3ci, 3bx, 3bm, 3bl, 3bv, 3ch, 3bu, 3bk, 4n, 4o, 4p, 4r, 4q, 4s, 4v, 4y, 4u, 4t, 4x, 4z, 4m, 4l, 4aa, 4ad, 4au, 4bf, 4av, 4ax, 4ay, 4bg, 4az, 4be, 4bh, 4bd, 4bc, 4bb, 4ba, 4aø, 4aæ, 4ab, 4ac, 4ae, 4af, 4ag, 4ah, 4ai, 4ak, 4al, 4am, 4an, 4g, 4h, 4i, 4k, 6af, 6a, 6a, 6h, 6x, 6i, 61, 6m, 6n, 6o, 6p, 6q, 6r, 6s, 6t, 6a, 6i, 6u, 6v, 6y, 6z, 6æ, 6ae, 7a, 7p, 7s, 7y, 7z, 7æ, 7ø 77ah, 7al, Lokalplanen omfatter et areal på ca. 96 ha i Halby ved Stauning omkring vejene Enebærvej, Brombærvej, Klitrosevej, Gyvelvej, Syrenvej og Hybenvej. 4 SKJERN KOMMUNE

5 BESTEMMELSER LOKALPLAN NR. 6A 7an, 7aq, 7at, 7ay, 7ba, 7bb, 7bc, 7bd, 7be, 7bm, 7ao, 7aø, 7bl, 7ag, 7af, 7a, 7t, 7bn, 7ae, 7ad, 7bo, 7u, 7az, 7v, 7ac, 7ai, 7ab, 7x, 7aa, 7ax, 7ak, 7av, 7au, 7am, 7bf, 7bg, 7as, 7ap, 7ar, 7bh, 7bi, 7bk, 3cy, 3cz, 46a, 9ax, 9aø, 9ao, 9ap, 9aq, 9ar, 9as, 9at, 9au, 9av, 9ai, 9ak, 9ah, 9ag, 9al, 9ag, 9am, 9af, 9an, 9z, 9ae, 9æ, 9ad, 9ø, 9ac, 9aa, 9ab, 9t, 9u, 9s, 9v, 9r, 9x, 9k, 9y, 9l, 9q, 9m, 9p, 9o, 9n, 9h, del af 10t, 15a, 15b, 15c, 15d, 15e, 15f, 15g, 15h, 15i, 15k, 15l 15o, 15m, 15n, 15b, 44e, 44f, 48, 44b, 44d, 45 og 50, Halby by, Stauning. Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den udstykkes fra disse ejendomme. 3. Område- og zonestatus 3.1. Inden for lokalplanområdet er del af matriklerne 6a, 6i, 7bo, 2aa, 15a samt hele matr. nr. 3cz beliggende i landzone Den øvrige del af lokalplanområdet er beliggende i sommerhusområde Med Byrådets offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan overføres de i punkt 3.1. nævnte matrikler fra landzone til sommerhusområde. Den øvrige del af lokalplanområdet forbliver som sommerhusområde. 4. Områdets anvendelse 4.1. Området må kun anvendes til sommerhusbebyggelse og dertil hørende fællesfaciliteter og fælles bygninger. Sommerhusene må kun bebos i tidsrummet 1. april september og uden for dette tidsrum kun i kortvarige ferier, weekends og lignende Der må ikke inden for området drives handel med nogen form for dagligvarer eller udvalgsvarer På hver selvstændig matrikuleret ejendom må der kun opføres 1 bolig med tilhørende garage, udhus og lignende. Dog må der ikke opføres ny bebyggelse inden for strandbeskyttelseszonen/linien, jf. kort nr. 2 og 3. Hvis hele grunden er omfattet af strandbeskyttelseszonen må der således ikke etableres ny bebyggelse på grunden. Hvis en del af grunden er omfattet af strandbeskyttelseszonen må der kun etableres bebyggelse på den del af grunden der ikke er omfattet af strandbeskyttelseszonen. Inden for strandbeskyttelseszonen/linien er der beliggende 4 sommerhuse. Såfremt der kan opnås dispensation fra strandbeskyttelseszonen/linien til nyopførelse af et eksiste- SKJERN KOMMUNE 5

6 LOKALPLAN NR. 6A BESTEMMELSER rende sommerhus inden for strandbeskyttelseszonen/linie er Byrådet tilsvarende indstillet på at dispensere hertil fra lokalplanen De på kort nr. 3 viste arealer udlægges til fælles friarealer for området. 5. Udstykning 5.1. Inden for lokalplanområdet må der ikke udstykkes grunde mindre end 1000 m Udstykning af sommerhusgrunde må kun finde sted efter principperne vist på kort nr. 3, dog må der sammenlægges 2 sommerhusgrunde. 6. Veje-, stier og parkering 6.1. Vejadgang til lokalplanområdet må kun etableres fra Stauningvej og Bjergvej som vist på kort nr Der udlægges areal til følgende veje med en beliggenhed efter princippet vist på kort nr. 3. Halbyvej udlægges i en bredde på 12 m og med en kørebanebredde på 6 m. Hybenvej udlægges i en bredde på 10 m og 12 m og med en kørebanebredde på 5 m og 6 m. Enebærvej udlægges i eksisterende bredde. Brombærvej, Klitrosevej, Gyvelvej og Syrenvej udlægges i en bredde på 10 m. og med en kørebanebredde på 5 m. Øvrige veje som tjener som boligveje udlægges i en bredde på 6 m og 8 m og med en kørebanebredde på 3,5 m og 4 m og afsluttes med vendepladser. Vejene forventes anlagt som grusveje. Enebærvej er offentlig vej på en del af strækningen og privat fælles vej på den øvrige del. Vendepladserne har ca. samme udstrækning som i den tidligere lokalplan Ved vejtilslutninger skal hjørnerne af de tilstødende ejendomme afskæres, jf. kort nr. 1 og Der må ikke etableres direkte vejadgang til Halbyvej Der udlægges stier med en bredde på 3 m og med en beliggenhed som vist på kort nr. 3, dog udlægges stien langs Ringkøbing Fjord i 4 m bredde. Som det fremgår af kort nr. 3, udlægges stien langs Ringkøbing Fjord som offentlig sti. Stierne er udlagt uændret i forhold til den tidligere lokalplan med undtagelse af stien langs Ringkøbing Fjord som er øget fra 3 m til 4 m på grund af 6

7 BESTEMMELSER LOKALPLAN NR. 6A det meget varierende terræn. Oversigtslinier Ved Halbyvejs og Enebærvejs udmunding i Stauningvej pålægges, som vist på kort nr. 3 et oversigtsarealer på 15x60 m. På oversigtsarealerne har grundejeren pligt til at drage omsorg for, at der hverken varigt eller midlertidigt forefindes noget af større højde end 1 m over en flade gennem de tilstødende vejes midterline. Bestemmelsen gælder ikke sne. Øvrige eksisterende tinglyste oversigtsarealer inden for området respekteres. Parkering Parkering skal foregå på egen grund, og der skal etableres mindst 2 parkeringspladser pr. sommerhus. 7. Ledningsanlæg m.m Ledninger til områdets tekniske forsyning må kun fremføres i jorden Belysning i indkørsler, haver m.v. må ikke opsættes med en højde på mere end 1 m over terræn. 8. Bebyggelsens omfang og placering Byggelinier Byggelinier pålægges således: - Halbyvej, Enebærvej, Brombærvej, Klitrosevej, Gyvelvej, Syrenvej og Hybenvej - 5 m fra vejskel. - Byggelinier langs stier 5 m fra skel - Byggelinier langs naboskel og grønne områder - 5 m fra skel Arealet mellem vejskel og byggelinie må ikke anvendes til bebyggelse, gårdsplads, oplag, ej heller de i bygningsreglementet nævnte småbygninger under 10 m Bebyggelse må ikke etableres mindre end 5 m fra nabo- og stiskel, dog må garager, carporte, udhuse, småbygninger under 10 m 2 og lignende etableres i en afstand på mindst 2,5 m fra nabo-, stiskel og grønne områder. Når garage eller carport opføres mindst 5 meter fra vejskel, betragtes området mellem byggelinie og vejskel ud for garagen som ejendommens 2. parkeringsplads. Bestemmelsen skal sikre, at arealerne ud mod vejene fremstår med en sammenhængende skovbeplantning, der ikke brydes af sommerhuse, garager, carporte m.v. Overdækkede terrasser og udestuer skal placeres min. 5 m fra skel Bebyggelsen må kun opføres i 1,5 etager med udnyttelig tagetage. Intet punkt af byggeriets ydervægge eller tagflade må gives en højde, der overstiger 6,5 m over terræn (niveauplan) målt efter SKJERN KOMMUNE 7

8 LOKALPLAN NR. 6A BESTEMMELSER reglerne i Bygningsreglementet og facadehøjden må ikke overstige 3 m målt fra terræn (niveauplan) til skæring mellem facade og overside tagflade. Garager, carporte, udhuse og lignende, der placeres nærmere naboskel end 5 m må kun opføres med 1 etage og højden, må ikke overstiger 2,5 m over terræn. En grunds niveauplan måles fra naturlig terræn som gennemsnithøjden på grundens skelhjørner Bebyggelsesprocenten på den enkelte ejendom må ikke overstige Tage skal udformes således at grundens samlede bebyggelse fremstår som en harmonisk helhed. Tage skal udføres med en taghældning på mindst 20 0 og højst 50 0 dog må garager, carporte, udhuse, udestue og overdækkede terrasser udføres med mindste taghældning i henhold til Bygningsreglementet Inden for de fælles friarealer må der ikke etableres nogen form for bebyggelse bortset fra, at der må etableres fælleshus og mindre fællesbygninger så som postkassehuse, shelters m.v. Bebyggelsen må opføres med en højde på max. 4 m. Ligeledes må der inden for lokalplanområdet opføres transformerstation med en højde på max. 3 m. 9. Bebyggelsens ydre fremtræden og udformning 9.1. Enhver bygning skal udformes, så den fremtræder harmonisk og tilpasset omgivelserne. Inden for hver ejendom skal bebyggelsen udformes, så den fremtræder som èn arkitektonisk helhed. Der lægges blandt andet vægt på, at garager, carporte, udhuse og udestuer udformes under nøje hensyntagen til, hvordan den øvrige bebyggelse på ejendommen udformes Til udvendige bygningssider samt tagflader må der ikke anvendes materialer, som virker skæmmende. Ved maling af bygningsdele må kun anvendes dæmpede farver Tage må ikke etableres med blanke og reflekterende materialer, dog må der opsættes solfangere og solceller. Bestemmelsen indebærer bl.a., at der ikke må anvendes glaserede teglsten Enhver form for skiltning skal godkendes af Byrådet bortset fra almindelig navne- og husnummerskilte. 10. Friarealer og beplantning De på kort nr. 3 viste områder udlægges til fælles friarealer for lokalplanområdet. Inden for friarealerne må der ikke opføres bebyggelse bortset fra de i 8

9 BESTEMMELSER LOKALPLAN NR. 6A pkt. 8.7 nævnte bebyggelse. Inden for området kan der etableres legepladser, boldbane, bålplads, grillplads m.v. under forudsætning af, at disse anlæg placeres og udformes, så de ikke skæmmer områdets fremtræden De på kort nr. 3 viste fælles arealer udlægges til naturområde, skovbeplantning og grønne arealer med beplantnings arter der naturligt er hjemmehørende i området. Ny beplantning skal afstemmes med den eksisterende naturlige beplantning Inden for lokalplanområdet skal hegn i naboskel og vej- og stiskel etableres som levende hegn. Levende hegn mod vej og sti skal plantes så langt bag skel, at bevoksningen til enhver tid kan holdes inden skellinien mod vej og sti. Beplantningen skal sløre bebyggelsen i landskabet og skærme i forhold til nabohusene Bestemmelsen for hegn i naboskel gælder indtil 1,75 m fra skellinien, jf. hegnsloven Ubebyggede arealer skal gives et ordentligt og ryddeligt udseende der må ikke uden Byrådets tilladelse foretages terrænreguleringer. Det naturlige terræn bør i videst muligt omfang bevares. Terrænregulering kan imidlertid være nødvendig ved terrasser, parkeringspladser m.v Bortset fra mindre brændestabler må udendørs oplag ikke finde sted På den enkelte sommerhusgrund må der ikke fjernes mere end halvdelen af træbevoksningen, dog skal mindst 1/3 af hver grund være tilplantet med træbevoksning. 11. Forudsætninger for ibrugtagen af bebyggelse Før ny bebyggelse tages i brug, skal de dertil hørende boligveje og stier til bebyggelsen være etableret Før ny bebyggelse tages i brug skal mindst 1/3 af sommerhusgrundens areal være beplantet med træbevoksning. 12. Grundejerforening Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde inden for lokalplanens område. Dog er matrikler tinglyst den 25. juni 1969 i den fælles deklaration ikke omfattet af medlemspligt af grundejerforeningen. SKJERN KOMMUNE 9

10 LOKALPLAN NR. 6A BESTEMMELSER Grundejerforeningen skal oprettes, når Byrådet kræver det, og senest, når 50 % af de udlagte grunde er solgt Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Byrådet Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af: De fælles friarealer jf. punkt Veje jr. punkt 6.2. Stier jf. punkt 6.5, dog ikke offentlig sti langs Ringkøbing Fjord, jf. punkt Grundejerforeningen har pligtig til at tage skøde på de i punkt nævnte fælles friarealer, vejene nævnt i punkt 6.2 og stierne nævnt i pkt. 6.5, dog ikke offentlig sti langs Ringkøbing Fjord, jf. punkt Servitutter Følgende servitutter er tinglyst på ejendommen inden for området: Tinglyste servitutter inden for lokalplanområdet respekteres på de arealer som indgår i lokalplanområdet. 14. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Uanset lokalplanens bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende, lovlige forhold før: Landbrugsministeriet/jordbrugskommissionen har meddelt, at landbrugspligten på del af matr. nr. 6i, og del af 2aa, Halby by, Stauning ophæves. 15. Retsvirkninger Endelige retsvirkninger Når lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet og vedtagelsen er offentliggjort, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Der kan meddeles dispensation fra lokalplanen, hvis En lokalplan medfører ikke handlepligt. Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte som hidtil. Men når ejerne eller brugerne ønsker at ændre forholdene - opføre ny bebyggelse, bygge om m.v. - så skal ændringerne være i overensstemmelse med lokalplanen. Dispensation kan kun meddeles efter forudgående 10

11 BESTEMMELSER LOKALPLAN NR. 6A dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere omfattende afvigelser kan kun foretages ved at udarbejde en ny lokalplan. naboorientering, med mindre Byrådet skønner, at en sådan orientering er af underordnet betydning for de personer og foreninger, der skal orienteres. Som altovervejende hovedregel medfører en lokalplan ikke erstatningspligt for kommunen. Men, hvis en ejendom er udlagt til et offentligt formål i en lokalplan, så kan ejeren under visse forudsætninger forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. I henhold til planlovens 47, kan der foretages ekspropriation af privat ejendom eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen er af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan. SKJERN KOMMUNE 11

12 LOKALPLAN NR. 6A BESTEMMELSER 16. Vedtagelsespåtegning Foreløbigt vedtaget af Skjern Byråd i henhold til 24 i Lov om planlægning, den 11. januar På Byrådets vegne Viggo Nielsen Borgmester Endeligt vedtaget af Skjern Byråd i henhold til 27 i Lov om planlægning, den 12. april På Byrådets vegne Viggo Nielsen Borgmester 17. Offentlig bekendtgørelse Den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort den 20. april

13 REDEGØRELSE LOKALPLAN NR. 6A Eksisterende forhold Lokalplanområdet, der er på ca. 100 ha ligger mellem Stauningvej og Ringkøbing Fjord i den vestlige del af Skjern Kommune ud mod Ringkøbing Fjord. Den overvejende del af området er i dag udlagt som sommerhusområde. På arealet kan der opføres ca. 390 sommerhuse heraf er ca. 210 bebygget. Lokalplanens hovedindhold Formålet med lokalplanen er at give muligheder for en forsat udbygning af sommerhusområdet i forhold til nutidens behov. I forhold til den gamle lokalplan hæves bebyggelsesprocenten fra 10 til 15 og der gives mulighed for at garage og carporte og lignende kan bygges 2,5 m fra naboskel. Desuden justeres udstykningsplanen for området, ligesom et areal mellem Stauningvej og Halbyvej inddrages i lokalplanen. Forhold til anden planlægning Kommuneplan I forbindelse med lokalplanlægningen er der udarbejdet et tillæg nr. 29 til Kommuneplanen, hvor det skraverede område overføres fra det åbne land til sommerhusområdet. Når Tillæg nr. 29 er vedtaget, indeholder Kommuneplan 2009 følgende rammebestemmelser for delområde 8.S.1, se kortskitse 1. Generelle bestemmelser: Varmeforsyningen fastlægges i overensstemmelse med "Skjern Kommunes varmeplan". Parkeringsforholdene fastlægges i overensstemmelse med "Vedtægt for anlæg af parkeringsarealer i Skjern Kommune". Kortskitse 1. Enhver form for skiltning skal godkendes af Skjern Kommune. "Exner-fredningerne" og de indgåede aftaler mellem Amtsrådet, de kirkelige myndigheder og Skjern kommune for kirkernes omgivelser skal overholdes. Ved lokalplanlægning skal der fastsættes bestemmelser som sikre, at de vejledende støjgrænser i forhold til større veje og jernbaner overholdes. Delområde 8.S.1: 1. Anvendelsen fastlægges til sommerhusbebyggelse. Det rasterede område kan eventuelt anvendes til alternativ feriebebyggelse i form af feriehotel, ferieby, hytteby og campingplads. Indenfor sommerhusområdet kan der åbnes mulighed for butikker til områdets daglige forsyning samt fællesfaciliteter i form af swimmingpool, tennis- og boldbaner, legeplads, cafeteria, restaurant og lignende. 2. Bebyggelsesprocenten for hver enkel ejendom må ikke overstige 15 ved sommerhusbebyggelse, 40 ved erhvervsbebyggelse og alternativ feriebebyggelse. 3. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1½ etage. 4. Bygningshøjden må ikke overstige 6,5 m. 5. Den eksisterende beplantning i området, herunder skovplantningen, skal i videst muligt omfang opretholdes. 6. De enkelte dagligvarerbutikker må etableres med et bruttoetageareal på Ringkøbing Fjord Delområde 8.S.1 Område til alternativ feriebebyggelse max. 200 m 2 og de enkelte udvalgsvarerbutikker med et bruttoetageareal på max. 200 m 2. Det samlede butiksareal i området må ved ny- og ombygninger udvides med et samlet bruttoetageareal på max. 500 m Mindst 25 % af området skal anvendes til større samlede friarealer og eksisterende udlagte offentlige friarealer skal bibeholdes. 8. Det skraverede område må kun udlægges og anvendes som fælles friareal. Regionplanen. Lokalplanen og kommuneplantillægget ligger inden for det i Regionplanen 2001 udlagte sommerhusområde i Halby. SKJERN KOMMUNE 13

14 LOKALPLAN NR. 6A REDEGØRELSE Ifølge Regionplanen er lokalplanområdet beliggende inden for registreret 3 område og der må ikke foretages indgreb i tilstanden uden, at der er meddelt dispensation fra Ringkøbing Amt. Ligeledes er lokalplanområdet i Regionplanen udlagt som Naturbeskyttelsesområde, idet området er Ramsar-, EF-fuglebeskyttelses- og Habitatområde. Jordforurening. Ringkøbing Amt har ikke noteret nogen forurenende grunde inden for lokalplanområdet. Museumslovens 26. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres. Hvis man vil have afklaret, om der er risiko for at støde på fortidsminder i forbindelse med jordarbejder med deraf følgende forsinkelser, udgifter m.v., kan man efter aftale med Skjern-Egvad Museum få foretaget en forundersøgelse af arealet. Ved gennemførelse af en større forundersøgelse afholdes udgiften af den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres. Arbejdet kan først iværksættes efter samtykke fra den pågældende. Kulturministeren kan i særlige tilfælde yde tilskud til en sådan forundersøgelse. Spildevandsplan. Lokalplanområdet er omfattet af Spildevandsplan for Skjern Kommune Varmeplan. Området er i Skjern Kommunes varmeplan udlagt til individuel opvarmning. 14 SKJERN KOMMUNE

15 KORT LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 15

16 28 SKJERN KOMMUNE

17 KORT LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 17

18 28 SKJERN KOMMUNE

19 KORT LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 19

20 20 SKJERN KOMMUNE

21

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

D E K L A R A T I O N

D E K L A R A T I O N Afskrift og sammenskrivning af deklarationer foretaget af bestyrelsen for Klyngehusenes Grundejerforening februar 2004 efter ændring af deklarationerne i maj 2004 Der tages forbehold for eventuelle fejl

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9-553. for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 9-553. for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 9-553 for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, yplan- og Miljøafdelingen 1999 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 36B SKJERN KOMMUNE 1. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 36B SKJERN KOMMUNE 1. Indholdsfortegnelse LOKALPLAN NR. 36B Indholdsfortegnelse Bestemmelser...side 2 1. Lokalplanens formål...side 2 2. Afgrænsning...side 2 3. Område- og zonestatus...side 2 4. Områdets anvendelse...side 3 5. Udstykning...side

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde

Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 3 - FOR SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen forholder sig til

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand

LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE Sommerhusområde ved Rindby Strand August 2015 Hvad er en lokalplan? Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden der igangsættes et større byggeri eller anlægsarbejde,

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Samsø Kommune...1/61. Lokalplan nr 74Sommerhusområderne på Samsø...2/61. forslag...2/61. Baggrund...3/61. Om lokalplanen...

Indholdsfortegnelse. Samsø Kommune...1/61. Lokalplan nr 74Sommerhusområderne på Samsø...2/61. forslag...2/61. Baggrund...3/61. Om lokalplanen... Indholdsfortegnelse Samsø Kommune...1/61 Lokalplan nr 74Sommerhusområderne på Samsø...2/61 forslag...2/61 Baggrund...3/61 Om lokalplanen...4/61 Lokalplanens formål...5/61 Eksisterende forhold...6/61 Lokalplanområdets

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan nr. 1.6 For et område mellem Øresund og Ndr. Strandvej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.6 For et område mellem Øresund og Ndr. Strandvej i Helsingør Lokalplan nr. 1.6 For et område mellem Øresund og Ndr. Strandvej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse pr. november 1978...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...6 LOKALPLANEN...7

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 04.12.2012-1004117603 TINGLYSNINGSDATO: 04.12.2012 08:44:30 EJENDOM: Adresse: Katkærvej 1 0320b 0320bb Adresse: Skovmærkevej 3 0320c Adresse: Katkærvej

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE J. nr. 66-14533-0-BRN Tinglysningsafgift kr. 9.600 Ejerlav: Ejby by, Glostrup Anmelder: Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 6 a, 6 ai, 6 ak, 6 al, 6 am, 6 an, 6 ao, 2860 Søborg 6 ap,

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

LOKALPLAN NR.62. Sommerhusområde for Baaring Sommerland NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR.62. Sommerhusområde for Baaring Sommerland NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR.62 Sommerhusområde for Baaring Sommerland NØRRE AABY KOMMUNE Matr.nr. 5b m.fl. Båring By, Asperup Anmelder: LIFA AIS Torvet 1, 2.sal 5500 Middelfart Telf. 64418100 J.nr. 20006145 LOKALPLAN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere