LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 1

2 2

3 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning... side 6 6. Veje, stier og parkering... side 6 7. Ledningsanlæg m.m... side 7 8. Bebyggelsens omfang og placering... side 7 9. Bebyggelsens ydre fremtræden og udformning... side Friarealer og beplantning... side Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse... side Grundejerforening... side Servitutter... side Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder... side Retsvirkninger... side Vedtagelse... side Offentlig bekendtgørelse... side 12 Redegørelse... side 13 Eksisterende forhold... side 13 Lokalplanens hovedindhold... side 13 Forhold til anden planlægning... side 13 Kort... side 15 Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 15 Kort nr. 2 Eksisterende forhold... side 17 Kort nr. 3 Arealanvendelsesplan... side 19 Indledning. Lokalplanområdet er på ca. 96 ha og ligger mellem Stauningvej og Ringkøbing Fjord i den vestlige del af Skjern Kommune ud mod Ringkøbing Fjord. Den overvejende del af området er i dag udlagt som sommerhusområde. Lokalplanen udarbejdes for at ajourføre lokalplanens bestemmelser til nutidens krav. På arealet kan der udlægges ca. 390 sommerhusgrunde heraf er ca. 210 bebygget. Læsevejledning Lokalplanens bindende bestemmelser står i venstre spalte på de næste sider. I højre spalte - med kursiv - er der korte supplerende kommentarer til de enkelte bestemmelser. I afsnittet Beskrivelse af lokalplanens hovedindhold er nogle af planens bestemmelser kommenteret nærmere. Lokalplanen er udarbejdet af Skjern Kommune, Teknik & Miljø. Har De spørgsmål vedrørende planen, er De velkommen til at rette henvendelse til Teknik & Miljø på tlf eller Skjern- Planen kan ligeledes ses på Skjern Kommunes hjemmeside: 13. april SKJERN KOMMUNE 3

4 LOKALPALAN NR. 6A BESTEMMELSER Bindende bestemmelser I henhold til Bekendtgørelse af Lov om planlægning, Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000, fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i nævnte område. Byrådets bemærkninger Det fremgår af planlovens 15, hvad der kan træffes bestemmelse om i en lokalplan. Lokalplanens bestemmelser suppleres af bestemmelser i anden lovgivning navnlig byggeloven - herunder bygningsreglementet. 1. Lokalplanens formål at skabe et attraktivt sommerhusområde, der fremstår harmonisk og som et område af høj kvalitet, at skabe et sommerhusområde med store grønne fællesarealer, som giver mulighed for at færdes i bilfri omgivelser. at sikre arealer til offentligt tilgængelige fællesarealer. at sikre, at området beplantes og bebygges, så området kommer til at udgøre en harmonisk helhed. at åbne mulighed for anlæg af stisystemer, der skaber en hensigtsmæssig adgang til Ringkøbing Fjord. at sikre vedligeholdelse af vej-, sti-, og fællesarealer gennem grundejerforeningen. 2. Afgrænsning 2.1. Lokalplanen afgrænses som vist på kort nr. 1 og omfatter ejendommene, matr. nr. 1b, 2aa 2f, 2g, 2h, 2i, 2k, 2l, 2m, 2n, 2o, 2p, 2q, 2r, 2s, 2t, 2u, 2v, 2x, 2y, 3b, 3ad, 3ar, 3bc, 3bb, 3aq, 3ac, 3ab, 3ap, 3ba, 3bi, 3bh, 3aø, 3ao, 3aa, 3aæ, 3an, 3ø, 3az, 3am, 3æ, 3z, 3al, 3bg, 3bf, 3ax, 3ak, 3y, 3x, 3ai, 3av, 3be, 3bd, 3au, 3ah, 3v, 3u, 3ag, 3at, 3as, 3af, 3t, 3s, 3ae, 3 cv, 3bt, 3cg, 3cu, 3ct, 3cf, 3bs, 3br, 3ce, 3cs, 3cr, 3cd, 3cc, 3cq, 3cp, 3cb, 3bq, 3bp, 3ca, 3co, 3cn, 3bø, 3m, 3n, 3o, 3p, 3v, 3q, 3r, 3bo, 3bn, 3bæ, 3cm, 3cl, 3bz, 3by, 3ck, 3ci, 3bx, 3bm, 3bl, 3bv, 3ch, 3bu, 3bk, 4n, 4o, 4p, 4r, 4q, 4s, 4v, 4y, 4u, 4t, 4x, 4z, 4m, 4l, 4aa, 4ad, 4au, 4bf, 4av, 4ax, 4ay, 4bg, 4az, 4be, 4bh, 4bd, 4bc, 4bb, 4ba, 4aø, 4aæ, 4ab, 4ac, 4ae, 4af, 4ag, 4ah, 4ai, 4ak, 4al, 4am, 4an, 4g, 4h, 4i, 4k, 6af, 6a, 6a, 6h, 6x, 6i, 61, 6m, 6n, 6o, 6p, 6q, 6r, 6s, 6t, 6a, 6i, 6u, 6v, 6y, 6z, 6æ, 6ae, 7a, 7p, 7s, 7y, 7z, 7æ, 7ø 77ah, 7al, Lokalplanen omfatter et areal på ca. 96 ha i Halby ved Stauning omkring vejene Enebærvej, Brombærvej, Klitrosevej, Gyvelvej, Syrenvej og Hybenvej. 4 SKJERN KOMMUNE

5 BESTEMMELSER LOKALPLAN NR. 6A 7an, 7aq, 7at, 7ay, 7ba, 7bb, 7bc, 7bd, 7be, 7bm, 7ao, 7aø, 7bl, 7ag, 7af, 7a, 7t, 7bn, 7ae, 7ad, 7bo, 7u, 7az, 7v, 7ac, 7ai, 7ab, 7x, 7aa, 7ax, 7ak, 7av, 7au, 7am, 7bf, 7bg, 7as, 7ap, 7ar, 7bh, 7bi, 7bk, 3cy, 3cz, 46a, 9ax, 9aø, 9ao, 9ap, 9aq, 9ar, 9as, 9at, 9au, 9av, 9ai, 9ak, 9ah, 9ag, 9al, 9ag, 9am, 9af, 9an, 9z, 9ae, 9æ, 9ad, 9ø, 9ac, 9aa, 9ab, 9t, 9u, 9s, 9v, 9r, 9x, 9k, 9y, 9l, 9q, 9m, 9p, 9o, 9n, 9h, del af 10t, 15a, 15b, 15c, 15d, 15e, 15f, 15g, 15h, 15i, 15k, 15l 15o, 15m, 15n, 15b, 44e, 44f, 48, 44b, 44d, 45 og 50, Halby by, Stauning. Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den udstykkes fra disse ejendomme. 3. Område- og zonestatus 3.1. Inden for lokalplanområdet er del af matriklerne 6a, 6i, 7bo, 2aa, 15a samt hele matr. nr. 3cz beliggende i landzone Den øvrige del af lokalplanområdet er beliggende i sommerhusområde Med Byrådets offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan overføres de i punkt 3.1. nævnte matrikler fra landzone til sommerhusområde. Den øvrige del af lokalplanområdet forbliver som sommerhusområde. 4. Områdets anvendelse 4.1. Området må kun anvendes til sommerhusbebyggelse og dertil hørende fællesfaciliteter og fælles bygninger. Sommerhusene må kun bebos i tidsrummet 1. april september og uden for dette tidsrum kun i kortvarige ferier, weekends og lignende Der må ikke inden for området drives handel med nogen form for dagligvarer eller udvalgsvarer På hver selvstændig matrikuleret ejendom må der kun opføres 1 bolig med tilhørende garage, udhus og lignende. Dog må der ikke opføres ny bebyggelse inden for strandbeskyttelseszonen/linien, jf. kort nr. 2 og 3. Hvis hele grunden er omfattet af strandbeskyttelseszonen må der således ikke etableres ny bebyggelse på grunden. Hvis en del af grunden er omfattet af strandbeskyttelseszonen må der kun etableres bebyggelse på den del af grunden der ikke er omfattet af strandbeskyttelseszonen. Inden for strandbeskyttelseszonen/linien er der beliggende 4 sommerhuse. Såfremt der kan opnås dispensation fra strandbeskyttelseszonen/linien til nyopførelse af et eksiste- SKJERN KOMMUNE 5

6 LOKALPLAN NR. 6A BESTEMMELSER rende sommerhus inden for strandbeskyttelseszonen/linie er Byrådet tilsvarende indstillet på at dispensere hertil fra lokalplanen De på kort nr. 3 viste arealer udlægges til fælles friarealer for området. 5. Udstykning 5.1. Inden for lokalplanområdet må der ikke udstykkes grunde mindre end 1000 m Udstykning af sommerhusgrunde må kun finde sted efter principperne vist på kort nr. 3, dog må der sammenlægges 2 sommerhusgrunde. 6. Veje-, stier og parkering 6.1. Vejadgang til lokalplanområdet må kun etableres fra Stauningvej og Bjergvej som vist på kort nr Der udlægges areal til følgende veje med en beliggenhed efter princippet vist på kort nr. 3. Halbyvej udlægges i en bredde på 12 m og med en kørebanebredde på 6 m. Hybenvej udlægges i en bredde på 10 m og 12 m og med en kørebanebredde på 5 m og 6 m. Enebærvej udlægges i eksisterende bredde. Brombærvej, Klitrosevej, Gyvelvej og Syrenvej udlægges i en bredde på 10 m. og med en kørebanebredde på 5 m. Øvrige veje som tjener som boligveje udlægges i en bredde på 6 m og 8 m og med en kørebanebredde på 3,5 m og 4 m og afsluttes med vendepladser. Vejene forventes anlagt som grusveje. Enebærvej er offentlig vej på en del af strækningen og privat fælles vej på den øvrige del. Vendepladserne har ca. samme udstrækning som i den tidligere lokalplan Ved vejtilslutninger skal hjørnerne af de tilstødende ejendomme afskæres, jf. kort nr. 1 og Der må ikke etableres direkte vejadgang til Halbyvej Der udlægges stier med en bredde på 3 m og med en beliggenhed som vist på kort nr. 3, dog udlægges stien langs Ringkøbing Fjord i 4 m bredde. Som det fremgår af kort nr. 3, udlægges stien langs Ringkøbing Fjord som offentlig sti. Stierne er udlagt uændret i forhold til den tidligere lokalplan med undtagelse af stien langs Ringkøbing Fjord som er øget fra 3 m til 4 m på grund af 6

7 BESTEMMELSER LOKALPLAN NR. 6A det meget varierende terræn. Oversigtslinier Ved Halbyvejs og Enebærvejs udmunding i Stauningvej pålægges, som vist på kort nr. 3 et oversigtsarealer på 15x60 m. På oversigtsarealerne har grundejeren pligt til at drage omsorg for, at der hverken varigt eller midlertidigt forefindes noget af større højde end 1 m over en flade gennem de tilstødende vejes midterline. Bestemmelsen gælder ikke sne. Øvrige eksisterende tinglyste oversigtsarealer inden for området respekteres. Parkering Parkering skal foregå på egen grund, og der skal etableres mindst 2 parkeringspladser pr. sommerhus. 7. Ledningsanlæg m.m Ledninger til områdets tekniske forsyning må kun fremføres i jorden Belysning i indkørsler, haver m.v. må ikke opsættes med en højde på mere end 1 m over terræn. 8. Bebyggelsens omfang og placering Byggelinier Byggelinier pålægges således: - Halbyvej, Enebærvej, Brombærvej, Klitrosevej, Gyvelvej, Syrenvej og Hybenvej - 5 m fra vejskel. - Byggelinier langs stier 5 m fra skel - Byggelinier langs naboskel og grønne områder - 5 m fra skel Arealet mellem vejskel og byggelinie må ikke anvendes til bebyggelse, gårdsplads, oplag, ej heller de i bygningsreglementet nævnte småbygninger under 10 m Bebyggelse må ikke etableres mindre end 5 m fra nabo- og stiskel, dog må garager, carporte, udhuse, småbygninger under 10 m 2 og lignende etableres i en afstand på mindst 2,5 m fra nabo-, stiskel og grønne områder. Når garage eller carport opføres mindst 5 meter fra vejskel, betragtes området mellem byggelinie og vejskel ud for garagen som ejendommens 2. parkeringsplads. Bestemmelsen skal sikre, at arealerne ud mod vejene fremstår med en sammenhængende skovbeplantning, der ikke brydes af sommerhuse, garager, carporte m.v. Overdækkede terrasser og udestuer skal placeres min. 5 m fra skel Bebyggelsen må kun opføres i 1,5 etager med udnyttelig tagetage. Intet punkt af byggeriets ydervægge eller tagflade må gives en højde, der overstiger 6,5 m over terræn (niveauplan) målt efter SKJERN KOMMUNE 7

8 LOKALPLAN NR. 6A BESTEMMELSER reglerne i Bygningsreglementet og facadehøjden må ikke overstige 3 m målt fra terræn (niveauplan) til skæring mellem facade og overside tagflade. Garager, carporte, udhuse og lignende, der placeres nærmere naboskel end 5 m må kun opføres med 1 etage og højden, må ikke overstiger 2,5 m over terræn. En grunds niveauplan måles fra naturlig terræn som gennemsnithøjden på grundens skelhjørner Bebyggelsesprocenten på den enkelte ejendom må ikke overstige Tage skal udformes således at grundens samlede bebyggelse fremstår som en harmonisk helhed. Tage skal udføres med en taghældning på mindst 20 0 og højst 50 0 dog må garager, carporte, udhuse, udestue og overdækkede terrasser udføres med mindste taghældning i henhold til Bygningsreglementet Inden for de fælles friarealer må der ikke etableres nogen form for bebyggelse bortset fra, at der må etableres fælleshus og mindre fællesbygninger så som postkassehuse, shelters m.v. Bebyggelsen må opføres med en højde på max. 4 m. Ligeledes må der inden for lokalplanområdet opføres transformerstation med en højde på max. 3 m. 9. Bebyggelsens ydre fremtræden og udformning 9.1. Enhver bygning skal udformes, så den fremtræder harmonisk og tilpasset omgivelserne. Inden for hver ejendom skal bebyggelsen udformes, så den fremtræder som èn arkitektonisk helhed. Der lægges blandt andet vægt på, at garager, carporte, udhuse og udestuer udformes under nøje hensyntagen til, hvordan den øvrige bebyggelse på ejendommen udformes Til udvendige bygningssider samt tagflader må der ikke anvendes materialer, som virker skæmmende. Ved maling af bygningsdele må kun anvendes dæmpede farver Tage må ikke etableres med blanke og reflekterende materialer, dog må der opsættes solfangere og solceller. Bestemmelsen indebærer bl.a., at der ikke må anvendes glaserede teglsten Enhver form for skiltning skal godkendes af Byrådet bortset fra almindelig navne- og husnummerskilte. 10. Friarealer og beplantning De på kort nr. 3 viste områder udlægges til fælles friarealer for lokalplanområdet. Inden for friarealerne må der ikke opføres bebyggelse bortset fra de i 8

9 BESTEMMELSER LOKALPLAN NR. 6A pkt. 8.7 nævnte bebyggelse. Inden for området kan der etableres legepladser, boldbane, bålplads, grillplads m.v. under forudsætning af, at disse anlæg placeres og udformes, så de ikke skæmmer områdets fremtræden De på kort nr. 3 viste fælles arealer udlægges til naturområde, skovbeplantning og grønne arealer med beplantnings arter der naturligt er hjemmehørende i området. Ny beplantning skal afstemmes med den eksisterende naturlige beplantning Inden for lokalplanområdet skal hegn i naboskel og vej- og stiskel etableres som levende hegn. Levende hegn mod vej og sti skal plantes så langt bag skel, at bevoksningen til enhver tid kan holdes inden skellinien mod vej og sti. Beplantningen skal sløre bebyggelsen i landskabet og skærme i forhold til nabohusene Bestemmelsen for hegn i naboskel gælder indtil 1,75 m fra skellinien, jf. hegnsloven Ubebyggede arealer skal gives et ordentligt og ryddeligt udseende der må ikke uden Byrådets tilladelse foretages terrænreguleringer. Det naturlige terræn bør i videst muligt omfang bevares. Terrænregulering kan imidlertid være nødvendig ved terrasser, parkeringspladser m.v Bortset fra mindre brændestabler må udendørs oplag ikke finde sted På den enkelte sommerhusgrund må der ikke fjernes mere end halvdelen af træbevoksningen, dog skal mindst 1/3 af hver grund være tilplantet med træbevoksning. 11. Forudsætninger for ibrugtagen af bebyggelse Før ny bebyggelse tages i brug, skal de dertil hørende boligveje og stier til bebyggelsen være etableret Før ny bebyggelse tages i brug skal mindst 1/3 af sommerhusgrundens areal være beplantet med træbevoksning. 12. Grundejerforening Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde inden for lokalplanens område. Dog er matrikler tinglyst den 25. juni 1969 i den fælles deklaration ikke omfattet af medlemspligt af grundejerforeningen. SKJERN KOMMUNE 9

10 LOKALPLAN NR. 6A BESTEMMELSER Grundejerforeningen skal oprettes, når Byrådet kræver det, og senest, når 50 % af de udlagte grunde er solgt Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Byrådet Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af: De fælles friarealer jf. punkt Veje jr. punkt 6.2. Stier jf. punkt 6.5, dog ikke offentlig sti langs Ringkøbing Fjord, jf. punkt Grundejerforeningen har pligtig til at tage skøde på de i punkt nævnte fælles friarealer, vejene nævnt i punkt 6.2 og stierne nævnt i pkt. 6.5, dog ikke offentlig sti langs Ringkøbing Fjord, jf. punkt Servitutter Følgende servitutter er tinglyst på ejendommen inden for området: Tinglyste servitutter inden for lokalplanområdet respekteres på de arealer som indgår i lokalplanområdet. 14. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Uanset lokalplanens bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende, lovlige forhold før: Landbrugsministeriet/jordbrugskommissionen har meddelt, at landbrugspligten på del af matr. nr. 6i, og del af 2aa, Halby by, Stauning ophæves. 15. Retsvirkninger Endelige retsvirkninger Når lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet og vedtagelsen er offentliggjort, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Der kan meddeles dispensation fra lokalplanen, hvis En lokalplan medfører ikke handlepligt. Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte som hidtil. Men når ejerne eller brugerne ønsker at ændre forholdene - opføre ny bebyggelse, bygge om m.v. - så skal ændringerne være i overensstemmelse med lokalplanen. Dispensation kan kun meddeles efter forudgående 10

11 BESTEMMELSER LOKALPLAN NR. 6A dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere omfattende afvigelser kan kun foretages ved at udarbejde en ny lokalplan. naboorientering, med mindre Byrådet skønner, at en sådan orientering er af underordnet betydning for de personer og foreninger, der skal orienteres. Som altovervejende hovedregel medfører en lokalplan ikke erstatningspligt for kommunen. Men, hvis en ejendom er udlagt til et offentligt formål i en lokalplan, så kan ejeren under visse forudsætninger forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. I henhold til planlovens 47, kan der foretages ekspropriation af privat ejendom eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen er af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan. SKJERN KOMMUNE 11

12 LOKALPLAN NR. 6A BESTEMMELSER 16. Vedtagelsespåtegning Foreløbigt vedtaget af Skjern Byråd i henhold til 24 i Lov om planlægning, den 11. januar På Byrådets vegne Viggo Nielsen Borgmester Endeligt vedtaget af Skjern Byråd i henhold til 27 i Lov om planlægning, den 12. april På Byrådets vegne Viggo Nielsen Borgmester 17. Offentlig bekendtgørelse Den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort den 20. april

13 REDEGØRELSE LOKALPLAN NR. 6A Eksisterende forhold Lokalplanområdet, der er på ca. 100 ha ligger mellem Stauningvej og Ringkøbing Fjord i den vestlige del af Skjern Kommune ud mod Ringkøbing Fjord. Den overvejende del af området er i dag udlagt som sommerhusområde. På arealet kan der opføres ca. 390 sommerhuse heraf er ca. 210 bebygget. Lokalplanens hovedindhold Formålet med lokalplanen er at give muligheder for en forsat udbygning af sommerhusområdet i forhold til nutidens behov. I forhold til den gamle lokalplan hæves bebyggelsesprocenten fra 10 til 15 og der gives mulighed for at garage og carporte og lignende kan bygges 2,5 m fra naboskel. Desuden justeres udstykningsplanen for området, ligesom et areal mellem Stauningvej og Halbyvej inddrages i lokalplanen. Forhold til anden planlægning Kommuneplan I forbindelse med lokalplanlægningen er der udarbejdet et tillæg nr. 29 til Kommuneplanen, hvor det skraverede område overføres fra det åbne land til sommerhusområdet. Når Tillæg nr. 29 er vedtaget, indeholder Kommuneplan 2009 følgende rammebestemmelser for delområde 8.S.1, se kortskitse 1. Generelle bestemmelser: Varmeforsyningen fastlægges i overensstemmelse med "Skjern Kommunes varmeplan". Parkeringsforholdene fastlægges i overensstemmelse med "Vedtægt for anlæg af parkeringsarealer i Skjern Kommune". Kortskitse 1. Enhver form for skiltning skal godkendes af Skjern Kommune. "Exner-fredningerne" og de indgåede aftaler mellem Amtsrådet, de kirkelige myndigheder og Skjern kommune for kirkernes omgivelser skal overholdes. Ved lokalplanlægning skal der fastsættes bestemmelser som sikre, at de vejledende støjgrænser i forhold til større veje og jernbaner overholdes. Delområde 8.S.1: 1. Anvendelsen fastlægges til sommerhusbebyggelse. Det rasterede område kan eventuelt anvendes til alternativ feriebebyggelse i form af feriehotel, ferieby, hytteby og campingplads. Indenfor sommerhusområdet kan der åbnes mulighed for butikker til områdets daglige forsyning samt fællesfaciliteter i form af swimmingpool, tennis- og boldbaner, legeplads, cafeteria, restaurant og lignende. 2. Bebyggelsesprocenten for hver enkel ejendom må ikke overstige 15 ved sommerhusbebyggelse, 40 ved erhvervsbebyggelse og alternativ feriebebyggelse. 3. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1½ etage. 4. Bygningshøjden må ikke overstige 6,5 m. 5. Den eksisterende beplantning i området, herunder skovplantningen, skal i videst muligt omfang opretholdes. 6. De enkelte dagligvarerbutikker må etableres med et bruttoetageareal på Ringkøbing Fjord Delområde 8.S.1 Område til alternativ feriebebyggelse max. 200 m 2 og de enkelte udvalgsvarerbutikker med et bruttoetageareal på max. 200 m 2. Det samlede butiksareal i området må ved ny- og ombygninger udvides med et samlet bruttoetageareal på max. 500 m Mindst 25 % af området skal anvendes til større samlede friarealer og eksisterende udlagte offentlige friarealer skal bibeholdes. 8. Det skraverede område må kun udlægges og anvendes som fælles friareal. Regionplanen. Lokalplanen og kommuneplantillægget ligger inden for det i Regionplanen 2001 udlagte sommerhusområde i Halby. SKJERN KOMMUNE 13

14 LOKALPLAN NR. 6A REDEGØRELSE Ifølge Regionplanen er lokalplanområdet beliggende inden for registreret 3 område og der må ikke foretages indgreb i tilstanden uden, at der er meddelt dispensation fra Ringkøbing Amt. Ligeledes er lokalplanområdet i Regionplanen udlagt som Naturbeskyttelsesområde, idet området er Ramsar-, EF-fuglebeskyttelses- og Habitatområde. Jordforurening. Ringkøbing Amt har ikke noteret nogen forurenende grunde inden for lokalplanområdet. Museumslovens 26. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres. Hvis man vil have afklaret, om der er risiko for at støde på fortidsminder i forbindelse med jordarbejder med deraf følgende forsinkelser, udgifter m.v., kan man efter aftale med Skjern-Egvad Museum få foretaget en forundersøgelse af arealet. Ved gennemførelse af en større forundersøgelse afholdes udgiften af den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres. Arbejdet kan først iværksættes efter samtykke fra den pågældende. Kulturministeren kan i særlige tilfælde yde tilskud til en sådan forundersøgelse. Spildevandsplan. Lokalplanområdet er omfattet af Spildevandsplan for Skjern Kommune Varmeplan. Området er i Skjern Kommunes varmeplan udlagt til individuel opvarmning. 14 SKJERN KOMMUNE

15 KORT LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 15

16 28 SKJERN KOMMUNE

17 KORT LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 17

18 28 SKJERN KOMMUNE

19 KORT LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 19

20 20 SKJERN KOMMUNE

21

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet efter et ønske fra borgere i Borbjerg om at skabe et mere attraktivt boligområde på Vibevej. Området

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Ol.02.05:P16 ML/ak Lokaiplan nr. 45 A~6 ~23~ ~ - ~ (~4~ STEMPELMÆRKE RETTEN I MIDDELFART KUN GY~OIGTMED

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Områder...3 2 Områdets anvendelse...3 3 Vejforhold...4 4 Udstykning samt bebyggelsens omfang og placering...4 5 Byplanvedtægtens

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER i.. L 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes,

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 65C SKJERN KOMMUNE 1. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 65C SKJERN KOMMUNE 1. Indholdsfortegnelse SKJERN KOMMUNE 1 LOKALPLAN NR. 65C Indholdsfortegnelse Bestemmelser...side 2 1. Lokalplanens formål...side 2 2. Afgrænsning...side 2 3. Område- og zonestatus...side 2 4. Områdets anvendelse...side 2 5.

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

Lokalplan nr. 001 Bork Fælled

Lokalplan nr. 001 Bork Fælled Lokalplan nr. 001 Bork Fælled Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens indhold. Arealet er overført fra landzone til byzone/sommerhusområde.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Udarbejdet september 2002 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Udarbejdet september 2002 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning. SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 85A Lokalplan 85A for området ved skovtoften mellem Ringvejen og Skjern Birk Plantage, Skjern. Udarbejdet september 2002 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989)

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND. På baggrund af grundejerforeningens ønske om at sikre at områdets karakteristiske træk

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse.

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Lokalplanen baggrund og område. Lokalplanen er udarbejdet for at fastlægge/sikre området til sommerhusbebyggelse. Området, som

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

RUDBJERG KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG 23 OG LOKALPLAN 41 FOR SOMMERHUSOMRÅDET SDR. EGEBØLLE

RUDBJERG KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG 23 OG LOKALPLAN 41 FOR SOMMERHUSOMRÅDET SDR. EGEBØLLE RUDBJERG KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG 23 OG LOKALPLAN 41 FOR SOMMERHUSOMRÅDET SDR. EGEBØLLE April 2004 KOMMUNEPLANTILLÆG 23 OG LOKALPLAN 41 FOR SOMMERHUSOMRÅDET SDR. EGEBØLLE. Indholdsfortegnelse: a. Redegørelse

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 007 for et område mellem Jonstrupvej og Jonstruplejren (vedtaget april 1979)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 007 for et område mellem Jonstrupvej og Jonstruplejren (vedtaget april 1979) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 007 for et område mellem Jonstrupvej og Jonstruplejren (vedtaget april 1979) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Da kommuneplanloven den 1. februar 1977 afløste den tidligere

Læs mere

Byplanvedtægt 18. Vestervang

Byplanvedtægt 18. Vestervang Byplanvedtægt 18 Vestervang Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 18, VESTERVANG. OMRÅDET. BYPLANVEDTÆGT FOR VESTERVANG. I medfør af "byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes

Læs mere

LOKALPLAN 11-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAR 1980

LOKALPLAN 11-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAR 1980 E LOKALPLAN 11-001 KOLONIHAVER M.V., SOFIEDAL AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAR 1980 Lokalplanens baggrund og område Lokalplanen er udarbejdet dels på baggrund af aktuelle planer om at anlægge

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Lokalplan nr Dokumentnavn:Lokalplan nr Dokumentnr: Forfatter-ID: op

Lokalplan nr Dokumentnavn:Lokalplan nr Dokumentnr: Forfatter-ID: op , Lokalplan nr. 42-1 Dokumentnavn:Lokalplan nr. 42-1 1 Marstal Kommune Lokalplan nr. 42-1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens indhold:...side 3 Forholdet til den øvrige planlægning:... 3 Lokalplanens retsvirkninger:...

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr.40

Partiel byplanvedtægt nr.40 Partiel byplanvedtægt nr.40 Dønnergård Greve kommune Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A. I N D H O L D S F O R T E G N E L S E AFSNIT 1 Lokalplanens formål side 1 AFSNIT 2 Område - og zonestatus

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Supplement til Lokalplan nr. 200 For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 92 SKJERN KOMMUNE 1. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 92 SKJERN KOMMUNE 1. Indholdsfortegnelse LOKALPLAN NR. 92 Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 2 1. Lokalplanens formål... side 2 2. Afgrænsning...side 2 3. Område- og zonestatus... side 2 4. Områdets anvendelse... side 4 5. Udstykning...

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD Indholdsfortegnelse Side Hvad er en lokalplan l Hvordan læses lokalplanen 2 Indsigelsesfrist 2 Redegørelse 2 Øvrig planlægning i området 3 Midlertidige

Læs mere

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 19 - FOR EN DEL AF SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55 Lokalplan nr. 148 for Roskildevej 53-55 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59. Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, og Dalbrinken i Skjern by.

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59. Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, og Dalbrinken i Skjern by. SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59 Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, Ringvejen og Dalbrinken i Skjern by. Udarbejdet i maj 1988 af Skjern kommune, teknisk forvaltning. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 111 SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 111 SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 111 Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 4 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o Videbæk i september 1987. 27-11-48. NR. 48 FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. Teknisk forvaltning Videbæk kommune 692o Videbæk. o7 17 15

Læs mere

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold Thyholm kommune Lokalplan nr. 2.5 Sommerhusområde ved Rønhuse Indhold Lokalplanområdets beliggenhed... side 2 Lokalplanens baggrund og formål... - 2 Lokalplanens indhold... - 2 Den visuelle påvirkning

Læs mere

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Lokalplan 1.C.1.C-2 regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 108 SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 108 SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 108 Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 4 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Lokalplan 89 Merianhaven i Sarbjerg

Lokalplan 89 Merianhaven i Sarbjerg Lokalplan 89 Merianhaven i Sarbjerg Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset lokalt område. En

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Baggrunden for lokalplanen side 3 Indholdet i lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Efter vedtagelsen af lokalplan

Læs mere