RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om radiofrekvensoversigten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om radiofrekvensoversigten"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2014) 536 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om radiofrekvensoversigten DA DA

2 1. INDLEDNING EU's frekvensoversigt blev skabt som del af radiofrekvenspolitikprogrammet 1 med henblik på at gennemføre princippet om, at frekvenserne skal anvendes og forvaltes effektivt. Oversigten giver mulighed for at identificere frekvensbånd, hvor den nuværende frekvensanvendelse kan effektiviseres for at imødekomme efterspørgslen efter frekvensressourcer med det formål at støtte EU's politikker, fremme innovationen og øge konkurrencen. I april 2013 vedtog Kommissionen en gennemførelsesafgørelse 2, som fastsætter praktiske fremgangsmåder, ensartede formater og en metode i forbindelse med frekvensoversigten (i det følgende benævnt "afgørelsen om frekvensoversigten"). Det fastsættes i artikel 9, stk. 4, i radiofrekvenspolitikprogrammet, at Kommissionen skal forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om oversigten, navnlig om sin analyse af den teknologiske udvikling samt frekvensbehovene og -efterspørgslen i fremtiden. I henhold til programmets artikel 6, stk. 5, skal Kommissionen senest den 1. januar 2015 meddele Europa-Parlamentet og Rådet, om der er behov for at harmonisere yderligere frekvensbånd til trådløst bredbånd. Nærværende rapport opfylder disse to forpligtelser. Den fremhæver de fremskridt, der er sket, og de problemer, der har været i forbindelse med gennemførelsen af frekvensoversigten, samt den analyse, som Kommissionen har kunnet udføre ud fra de forhåndenværende data, og de konklusioner, som kan drages på nuværende tidspunkt. 2. STATUS FOR FREKVENSOVERSIGTEN Frekvensoversigten bygger på forskellige kilder til frekvensinformationer, som er tilgængelige via undersøgelser, og data, som enten er stillet til rådighed for analyseredskabet af medlemsstaterne, eller som er en del af gennemførelsen af radiofrekvenspolitikprogrammet, samt på arbejdet i frekvenspolitikgruppen. Kommissionens analyseredskab er baseret på data: o som medlemsstaterne har stillet til rådighed for Det Europæiske Kommunikationskontor (ECO) via frekvensinformationssystemets (EFIS) database i henhold til EFIS-beslutningen 3 o som medlemsstaterne sender direkte til Kommissionen i henhold til afgørelse 2013/195/EU. Frekvenspolitikgruppens resultater: o "Opinion on Strategic Challenges facing Europe in addressing the Growing Spectrum Demand for Wireless Broadband" 4 (udtalelse om de strategiske Afgørelse nr. 243/2012/EU (EUT L 81 af , s. 7). Kommissionens afgørelse 2013/195/EU (EUT L 113 af , s. 1). Kommissionens beslutning 2007/344/EF (EUT L 129 af , s. 67). RSPG rev1. 2

3 udfordringer, som Europa står over for i forbindelse med den voksende efterspørgsel efter trådløst bredbånd ("bredbåndsudtalelsen")), o "Report on wireless broadband and broadcasting in the frequency range 400 MHz-6GHz" (rapport om trådløst bredbånd og udsendelse i frekvensområdet 400 MHz-6GHz), 5 o "Report on Strategic Sectorial Spectrum Needs" (rapport om de strategiske sektorers frekvensbehov) 6. Europa-Kommissionens mandater til Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer (CEPT). Undersøgelser foretaget af Kommissionen i løbet af de sidste to år, som er direkte knyttet til frekvensudbud og -efterspørgsel: o "Inventory and review of spectrum use: Assessment of the EU potential for improving spectrum efficiency" (status over og revision af frekvensanvendelse: vurdering af EU's potentiale for at forbedre frekvenseffektiviteten) undersøgelse fra WIK 7 o "Analysis of technology trends, future needs and demand for spectrum in line with Art. 9 of the RSPP" (analyse af den teknologiske udvikling, fremtidige behov og frekvensefterspørgslen, jf. artikel 9 i radiofrekvenspolitikprogrammet) undersøgelse fra AM 8. Andre relevante publikationer, høringer og data Indsamling af data fra medlemsstaterne På baggrund af medlemsstaternes betænkeligheder med hensyn til den potentielle administrative byrde, der kan blive pålagt, hvis den praktiske gennemførelse er for streng og detaljeret, er bestemmelserne vedrørende indsamlingen af data som fastsat i afgørelsen om frekvensoversigten begrænset dels til data, der allerede er tilgængelige for medlemsstaterne i april 2013, og som skal fremsendes til Kommissionen i et maskinlæsbart format, og dels til den gravise fremlæggelse af yderligere data, som kan være tilgængelige ved udgangen af For at indsamle tilgængelige data fra medlemsstaterne i maskinlæsbart format har Kommissionen udviklet et dataanalyseværktøj og indgået en aftale 9 med medlemsstaterne om, at data sendes til Kommissionen senest den 30. oktober Som reaktion på medlemsstaternes betænkeligheder har Kommissionen påpeget, at data kan sendes i det format, der anvendes på nationalt niveau. Dataanalyseredskabet indsamler data fra EFIS og direkte fra medlemsstaterne, og Kommissionen har gjort en betydelig indsats for at omsætte adskillige dataformater til én enkelt database RSPG RSPG rev2. I forbindelse med RSC#44-mødet den juli

4 Der er opstået problemer i forbindelse med indsamling af data pga. de forskellige dataformater og overførselsmetoder, begæringer om fortrolighed og spørgsmål om beskyttelse af privatlivets fred. Indtil videre er data fra 24 medlemsstater 10 blevet importeret til det værktøj, som er udviklet af Det Fælles Forskningscenter (JRC), men der er stadig visse vanskeligheder med hensyn til datakvantitet og -kvalitet for en række frekvensbånd omfattet af oversigten. Medlemsstaterne og Kommissionen bestræber sig på i fællesskab at øge omfanget af tilgængelige og overførte data og er startet med data vedrørende de bånd, der er relevante for radiofrekvenspolitikprogrammets umiddelbare mål. Medlemsstaterne skal efterhånden - og inden den 31. december indsamle og levere data om alle frekvensbånd i området 400 MHz-6 GHz. En række medlemsstater har imidlertid meddelt, at de betragter det som umuligt at øge omfanget af tilgængelige data pga. nationale omstændigheder, jf. artikel 2, stk. 3, i afgørelsen om frekvensoversigten. Kommissionens tjenestegrene og medlemsstaterne har indledt drøftelser i Frekvensudvalget med henblik på at afklare spørgsmål vedrørende beskyttelse af personoplysninger og datasikkerhed. Medlemsstaterne er blevet anmodet om at meddele Kommissionen, hvordan deres databaser p.t. ser ud. Ca. 20 medlemsstater har en frekvensdatabase, men kun fire har fulgt anmodningen. I stedet fremsender mange medlemsstater data i regnearksformat, hvormed minimumskravet om et maskinlæsbart format er opfyldt. De data, der er indhentet fra medlemsstaterne ved hjælp af Kommissionens dataanalyseværktøj giver således kun et delvist billede af brugen af frekvenser i området 400 MHz-6 GHz. Dataanalyseværktøjet i sig selv gør det ikke muligt for Kommissionen at drage omfattende konklusioner om den eksisterende brug i EU af frekvenser i det samlede målområde 400 MHz-6 GHz. Derfor er andre kilder lige så vigtige for at kunne gøre status. 3. RESULTATER AF ANALYSEN AF OVERSIGTEN 3.1. Frekvensudbud Uanset ovennævnte begrænsninger i forbindelse med dataindsamlingsprocessen har den indledende analyse givet et væsentligt indblik i situationen hvad angår tilgængelige frekvenser og anvendelsen af frekvenser i EU. Disse foreløbige resultater beskrives i enkeltheder nedenfor. En række frekvensbånd, som i øjeblikket er uudnyttede eller væsentligt underudnyttede i de fleste medlemsstater, er angivet i tabel 1 på grundlag af ovennævnte kilder, om end der kan være variationer i medlemsstaterne. Visse frekvensbånd, som er identificeret i 10 Østrig, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Sverige og Det Forenede Kongerige. 4

5 undersøgelserne, fremgår ikke af nedenstående tabel, fordi de er ret smalle (5 MHz), hvilket begrænser deres anvendelighed for andre tjenester. Tabel 1 - Underudnyttede eller uudnyttede bånd Frekvensbånd MHz parret med MHz MHz MHz MHz parret med MHz MHz og MHz MHz MHz Se figur MHz Bemærkninger Disse frekvenser er uudnyttede i mindst otte medlemsstater. Seks medlemsstater anvender dem imidlertid til militære tjenester, om end omfanget er begrænset i tid og sted. Disse frekvenser er tildelt digital radiotransmission (DAB). De bliver imidlertid ikke anvendt i 21 medlemsstater. Kun én medlemsstat har anmeldt anvendelse af DAB. To andre angiver delvis anvendelse til trådløse kameraer. Dette bånd er i mange medlemsstater tilgængeligt for trådløse mikrofoner men forbliver uudnyttet pga. mangel på passende udstyr. To medlemsstater anvender dette bånd til militære tjenester og to andre har udstedt licenser til trådløse bredbåndsnet. Disse frekvenser er tildelt mobile satellittjenester over hele EU. Kun én satellit anvender p.t. disse frekvenser, og den har alvorlige operationelle begrænsninger. Nogle medlemsstater har indført håndhævelsesforanstaltninger, der omfatter en køreplan, som skal føre til, at mobile satellittjenester er i drift senest i Selvom der er udstedt brugsrettigheder til trådløse bredbåndstjenester, forbliver disse relativt smalle uparrede bånd uudnyttede pga. mangel på udstyr og den potentielle risiko for interferens med de nærliggende 3G-bånd. Foreløbige resultater viser, at dette bånd ofte anvendes ved specifik geografisk placering af radarer og således muliggør en potentiel geografisk deling med andre tjenester. Disse frekvenser er uudnyttede i adskillige medlemsstater. Mindst fire medlemsstater anvender dem til militære tjenester. En vigtig satellitforbindelse til Galileo befinder sig på MHz-båndet. 11 Disse skridt er taget indtil videre: Kommissionens beslutning 2007/98/EF om samordnet anvendelse af frekvensressourcer i 2 GHz-båndet; Europa-Parlamentets og Rådets beslutning 626/2008/EF af 30. juni 2008 om udvælgelse af og udstedelse af tilladelser til systemer, som leverer mobile satellittjenester (mobile satellite services, MSS); Kommissionens beslutning 2009/449/EF om udvælgelse af operatører; Kommissionens afgørelse 2011/667/EU af 10. december 2011 om vilkårene for en samordnet anvendelse af håndhævelsesbestemmelserne for mobile satellittjenester (mobile satellite services, MSS) i henhold til artikel 9, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 626/2008/EF ("håndhævelsesbeslutningen"). 5

6 3.2. Frekvensefterspørgsel Analysen af den teknologiske udvikling samt fremtidens frekvensbehov og -efterspørgsel viser, at mange af de forskellige typer applikationer, som er kategoriseret i 14 applikationsgrupper som vist i tabel 2 har brug for flere frekvenser og vil også få det i fremtiden. Tabel 2 giver for hver applikationsgruppe et kvalitativt overblik over efterspørgsel og den teknologiske udvikling såvel som en kvantitativ vurdering af den vækst i efterspørgslen, som kan forventes på kort, mellemlang og lang sigt for hver enkelt gruppe. De frekvensbånd, som denne type udstyr typisk bruger, er vejledende og bliver ikke nødvendigvis brugt af en applikationsgruppe i alle medlemsstater. Tabel 2 - Efterspørgselstendenser Tegnforklaring K = kort periode: , ML = mellemlang periode: , L = lang periode: betyder en stigning på mere end 50 %, + betyder en til stigning op til 50 %, = betyder en begrænset virkning, - betyder op en nedgang på op til 50 % og - - betyder en nedgang på mere end 50 %. Applikationsgruppe - bånd, som i øjeblikket anvendes i EU-28 (MHz) AMCRN Radio/tv-transmission Mobil Nøglefaktorer, som styrer efterspørgslen efter adgang til frekvenserne højhastighedsbredbånd og live-tv under flyvninger integration af RPAS i det civile luftrum fremskridt inden for radiolokaliseringstjenester gennemførelse og vedtagelse af HDTV og UHDTV teknologisk migrering udvikling og indførelse af mere avanceret udstyr omfanget af den trafik, som overføres til wi-fi-nettene (af både forbrugere og operatører) lancering af 3.5G/4Gteknologier (LTE/LTE- Advanced) Efterspørgsel efter fremtidig anvendelse af frekvenser K ML L = =/ /++ +/++ + +/++ +/++ Forsvar vækst i antallet af tilsluttet = Systemer til radiolokalisering og -navigation inden for luftfart, søfart og det civile område. 6

7 Faste forbindelser ITS Meteorologi PMR/PAMR PMSE PPDR udstyr og i mængden af udvekslede informationer udvikling og indførelse af ubemandede aeronautiske systemer begrænsede ændringer af positions- og navigationsteknologier grad af udskiftning med fibernet migrering af faste forbindelser til højere frekvenser udvikling og indførelse af nye ITS-applikationer bevaring af den nuværende frekvenstildeling til meteorologi pga. de særlige fysiske egenskaber introduktion og indførelse af intelligente net og intelligente målersystemer type og antal begivenheder udstyrstype stigning i mængden af udstyr pr. begivenhed indføring af HD og 3D-kameraer øget efterspørgsel efter datarige applikationer potentiale for, at PPDRtjenester kan anvende =/ = + ++ = = = =/ = Intelligente transportsystemer. Privat mobilradio/mobilradio med offentlig adgang. Programme making and special events. Public protection and disaster relief (civilbeskyttelse og katastrofeberedskab). 7

8 kommercielle tjenester og net Videnskab Satellit Kortdistanceudstyr (SRD) WLAN bevaring af den nuværende frekvenstildeling til meteorologi pga. de særlige fysiske egenskaber stigning i backhaul-tjenester inden for C-båndet og stigende efterspørgsel efter S-båndet vækst inden for RFDI-udstyr og vækst inden for forskellige applikationer fortsat vækst inden for wi-fi-net hvad angår rækkevide og brugeraccept = = = =/ Kilder: Final Study report of Analysys Mason; European Table of Frequency Allocations and Applications (ECA); RSPG Report on Sectoral Needs. 4. VÆSENTLIGSTE RESULTATER Der kan på baggrund af ovennævnte foreløbige resultater drages visse indledende konklusioner. Der er sjældent uudnyttede frekvenser i området 400 MHz-6GHz, men det forekommer. På efterspørgselssiden forventes den fremtidige anvendelse af frekvenserne for mange applikationers vedkommende at stige markant de kommende ti år. Denne situation gør en omfordeling 18 stadig sværere og mere omkostningsfuld. Kommissionen er af den opfattelse, at en bæredygtig måde at imødekomme frekvensefterspørgslen på mellemlang og lang sigt på er at bruge mere tid og flere Trådløst lokalnet. Flytning af en bruger ("nuværende bruger") fra frekvensen til fordel for en anden bruger ("ny bruger"). 8

9 ressourcer på at identificere og udvikle mere avancerede frekvensdelingskoncepter som angivet nedenfor under hensyntagen til beskyttelsen af en effektiv konkurrence. Tildeling af tilladelsesbetinget delt adgang Geografisk frekvensdeling med enheder, der er tilknyttet geopositionsdatabaser (når de bliver tilgængelige), og Mere effektiv brug af eksisterende net og frekvenstildelinger gennem koncentration, øget genanvendelse af frekvenser og deling af frekvenser mellem operatører. I sin udtalelse om tilladelsesbetinget delt adgang definerer frekvenspolitikgruppen konceptet som "En lovgivningsmæssig tilgang, der sigter mod at lette indførelsen af radiokommunikationssystemer drevet af et begrænset antal licenshavere under en individuel licensordning inden for et frekvensbånd, der allerede er tildelt eller forventes tildelt til en eller flere nuværende brugere. Tilladelsesbetinget delt adgang indebærer, at yderligere brugere har tilladelse til at anvende spektret eller dele heraf i overensstemmelse med reglerne for deling, som er en del af deres rettigheder til anvendelse af spektret, således at alle godkendte brugere, herunder nuværende brugere, har mulighed for at levere ydelser af en vis kvalitet", og anbefaler, at medlemsstaterne aktivt fremmer drøftelserne og fastlægger mulighederne for tilladelsesbetinget delt adgang. Geopositionsdatabaser vil muliggøre mere effektiv brug af frekvenser ved tildeling af specifikke kanaler på specifikke steder til sekundære brugere på en sådan vis, at den primære bruger af båndet ikke forstyrres. Det Europæiske Standardiseringsinstitut for Telekommunikation (ETSI) arbejder p.t. på bemyndigelse fra Kommissionen på fælles formater for dataudveksling mellem enheder og geopositionsdatabaser. Udviklingen af sådanne databaser er ikke begrænset til et specifikt frekvensbånd men kræver indgående kendskab til den nøjagtige beliggenhed og kriterier for beskyttelse af den primære bruger. En mere effektiv brug af eksisterende tildelinger og net bliver ligeledes støttet af frekvenspolitikgruppen, der i sin rapport om sektorernes efterspørgsel overvejer muligheden for at anvende harmoniserede bånd, som allerede er tilgængelige for en given sektor, kommercielle net eller eksisterende infrastrukturer. Frekvenspolitikgruppen mener ligeledes, at mange af de fremtidige frekvensbehov kan opfyldes ved at opstille de bredest mulige betingelser for frekvensanvendelse med henblik på at fremme nye applikationer under hensyntagen til den eksisterende brug. På grundlag af Kommissionens analyse og mere detaljerede oplysninger om udbud og efterspørgsel er det værd at se på følgende aspekter Frekvens for trådløst bredbånd Radiofrekvenspolitikprogrammet sætter et mål på 1200 MHz for trådløst bredbånd og fastsætter, at Kommissionen senest den 1. januar 2015 skal meddele Europa-Parlamentet og Rådet, om der er behov for at harmonisere yderligere 9

10 frekvensbånd til trådløst bredbånd. Kommissionen noterer sig i den forbindelse arbejdet udført af frekvenspolitikgruppen, som bl.a. anbefaler, at Kommissionen ser på muligheden for at vedtage foranstaltninger vedrørende frekvensbåndene MHz og MHz. Derudover har den opfordret Kommissionen til at udarbejde en strategiplan for den fremtidige anvendelse af UHF-båndet ( MHz). Kommissionens analyse viser, at presset på UHF-båndet vil vokse, fordi alle brugere forventes at få et større behov. Kommissionen har som forberedelse til en politisk beslutning om UHF-båndet og Den Verdensomspændende Radiokonference i 2015 iværksat adskillige aktiviteter. CEPT er blevet bemyndiget til at definere tekniske betingelser for trådløst bredbånd på MHz (700 MHz)-båndet, som potentielt også kan bruges til PPDR Frekvenspolitikgruppen er blevet anmodet om en udtalelse om udvikling af en langsigtet strategi for UHF-båndet Mulighederne for jordbaserede trådløse platforme og udfordringerne i forbindelse hermed skal undersøges Repræsentanter for højniveaugruppen om industri vedrørende den fremtidige anvendelse af UHF-båndet skal yde strategisk rådgivning til Kommissionen. CEPT er ligeledes bemyndiget til at undersøge de tekniske betingelser, der er nødvendige for at tillade deling af frekvenserne MHz (1.5 GHz-båndet) og MHz (2.4 GHz-båndet) mellem trådløst bredbånd og de nuværende brugere. Indtil videre er ca MHz af spektret blevet harmoniseret på EU-niveau til trådløst bredbånd som vist i figur 1. Frekvenserne MHz og MHz er, til trods for at de har været tildelt mobiloperatører siden 2000, uudnyttede, jf. tabel 1. Kommissionen har bemyndiget CEPT til at undersøge de tekniske betingelser for eventuelt at gøre disse bånd tilgængelige for anden brug. Blandt de muligheder, der undersøges, er muligheden for at tildele disse bånd til direkte luft-til-jord-kommunikation (som supplement til afgørelse 2013/654/EU 19 om mobilkommunikation om bord på fly) sammen med trådløse kameraer og kortdistanceudstyr. Harmonisering af yderligere frekvensbånd til trådløst bredbånd Kommissionen er på baggrund af analysen af frekvensudbud og -efterspørgsel af den opfattelse, at der for øjeblikket ikke er behov for en harmonisering af yderligere frekvensbånd udover 1200 MHz-målet, når det drejer sig om området 400 MHz-6 GHz for licensbaseret trådløst bredbånd. Denne konklusion underbygges af følgende betragtninger: 19 EUT L 303 af , s

11 Der er stadig en markant underudnyttelse af frekvensen for mobilt bredbånd på ca. 30 % (se figur 1), navnlig - men ikke udelukkende - i området GHz, hvilket skyldes manglende efterspørgsel 20 og/eller brugervanskeligheder 21. I 2012 vedtog Kommissionen en afgørelse 22, som harmoniserer anvendelsen af parrede 2 GHz-bånd på grundlag af teknologineutralitet, hvorved dette bånd åbnes for næste generation af teknologier såsom LTE. Begge bånd kan håndtere indførelsen af et tættere mobilnet med høj kapacitet. Foreløbige resultater af forskningen i næste generations teknologier viser, at der bliver behov for meget store kanaler for 5G-nettene. For at opfylde dette behov, i det mindste på kort sigt, bliver der brug for frekvenser over 6 GHz foruden de 1200 MHz, der allerede er opnået til mobilt bredbånd. Forbindelsen til det offentligt-privat partnerskab om 5G 23 er vigtig for at sikre, at frekvensoversigten tager højde for den videre teknologiske udvikling såvel som data fra partnerskabet vedrørende specifikke bånd. Anvendelsen af små celler til koncentration af mobilnettet (med tilladelse til frekvensanvendelse) eller mobil traffic offloading 24 (via wi-fi med tilladelsesfri frekvensanvendelse) såvel som de nyeste mobilnetteknologier har stadig et stort potentiale for yderligere trådløs bredbåndskapacitet i hele Unionen baseret på mere avanceret genanvendelse af frekvenser. Figur 1 giver et overblik over de frekvenser, der er blevet harmoniseret på europæisk niveau med henblik på anvendelse af mobilt bredbånd (ca MHz i alt). Der hvor søjlerne ikke når 1000 MHz-mærket er frekvensen ikke fuldt ud tildelt operatørerne i den pågældende medlemsstat. I visse medlemsstater er der manglende efterspørgsel "Manglende efterspørgsel" er den årsag, som 21 medlemsstater anfører for ikke at have tildelt den pågældende frekvens. Denne information blev indsamlet hos medlemsstaterne som en del af Kommissionens indsats for at gennemføre radiofrekvenspolitikprogrammet, navnlig artikel 6. Vanskeligheder som eksempelvis koordinering på tværs af grænser, særligt med tredjelande, og vanskeligheder i forbindelse med adgang til udstyr. For at afhjælpe sidstnævnte har Kommissionen ajourført sin gennemførelsesforordning vedrørende 3,4-3,8 GHz ved at indføre en anbefalet kanaliseringsplan og forbedrede betingelserne for bredbåndsteknologier såsom LTE. Afgørelse nr. 2012/688/EU (EUT L 307 af , s. 84). Den 17. december 2013 underskrev Kommissionens næstformand Neelie Kroes en aftale med 5G Infrastructure Partnership (partnerskabet om 5G-infrastruktur). Partnerskabet er en brancheorganisation med offentlige og private partnere. En undersøgelse finansieret af Kommissionen om traffic off-loading, hvor mønstrene for brug af smartphones og tablets blev målt, viser at 71 % af al trådløs datatrafik i 2012 foregik via wi-fi. Det vurderes i undersøgelsen, at dette tal vil vokse til 78 % i 2016, mens mobiltrafikken fortsat vil vokse med 66 % årligt frem til Disse bånds socioøkonomiske værdi kan sammenholdes med omkostningerne ved at stille samme mængde datakapacitet til rådighed udelukkende ved mobilteknologier: Det vurderes, at hvis EU's samlede wi-fi-datatrafik i 2012 skulle være foregået via mobilnettene, ville det have krævet infrastrukturinvesteringer i størrelsesordenen 35 mia. EUR, og frem til 2016 ville det kræve 200 mia. EUR at håndtere den forventede efterspørgsel. I forbindelse med en gensidig pilotprocedure vedrørende håndhævelsen af artikel 6 i radiofrekvenspolitikprogrammet har medlemsstaterne over for Kommissionen bekræftet manglende efterspørgsel. Det omfatter følgende tilfælde: i) en licens er returneret til den, som tildeler frekvensen, ii) den udbudte frekvens er ikke blevet solgt i løbet af auktionen, iii) der er ikke vist interesse i forbindelse med en offentlig høring. 11

12 pga. højere frekvensbånd (især 2,6 GHz og 3,4-3,8 GHz). Der er ingen mangel på efterspørgsel i området under 1 GHz. Figur 1 - Frekvenser tildelt til trådløst bredbånd inden for harmoniserede EU-bånd 4.2. Deling af radarbånd Foreløbige resultater fra JRC's analyse viser, at MHz-båndet ofte anvendes på særlige geografiske lokaliteter, hvilket indebærer uudnyttede områder til frekvensdeling. Dertil kommer, at informationer fra andre undersøgelser viser, at der er 14 medlemsstater, som driver aeronautiske radarer fra mindre end fem lokaliteter i hele landet (sædvanligvis lufthavne). Med få undtagelser har de fleste medlemsstater mindre end 20 nationale radaranlæg i drift, og i mange dele af Europa er geografisk deling med andre tjenester mulig. Som svar på Kommissionens mandat vedrørende PMSE peger CEPT-rapport 51 på dette bånd som muligt nyt bånd - på lige fod med andre - til midlertidig brug for trådløse kameraer med geografiske begrænsninger med henblik på at beskytte eksisterende radarapplikationer Trådløse mikrofoner Pga. primære tjenesters mere effektive brug af frekvenserne er det sandsynligt, at PMSE-brugere mister frekvenskapacitet på UHF-båndet og må overveje andre teknologier og/eller bånd sideløbende med anvendelsen af UHF-båndet. Den teknologiske udvikling viser, at mere effektiv brug kan opnås ved øget anvendelse af digitale mikrofoner 26. Der vil være brug for yderligere undersøgelser for at evaluere 26 Det er almindelig kendt, at ikke alt lydudstyr til PMSE kan migrere til digital teknologi, især så længe der er problemer med forsinkelser i behandlingen, hvilket giver mærkbare forsinkelser for det menneskelige øre. 12

13 muligheden for at harmonisere frekvensen omkring 1,5 GHz for lyd til PMSE som foreslået af interessenter. Kommissionen arbejder p.t. med et udkast til afgørelse om lyd til PMSE, som vil omfatte et forslag om at harmonisere kernebåndet 29 MHz inden for 800 MHz- og 1800 MHz-båndene (såkaldte "duplex gaps") og stille 30 MHz yderligere frekvenser til rådighed for brugere af lyd til PMSE for at dække det grundlæggende behov Satellitkommunikation Inmarsat Ventures Ltd og Solaris Mobile Ltd blev i 2009 udpeget som operatører af fælleseuropæiske systemer, der leverer mobile satellittjenester (MSS) 27, og blev pålagt at begynde driften af en del af MHz- og MHz-båndene inden for to år. Grundet den begrænsede brug nævnt i tabel 1 har nogle medlemsstater i henhold til beslutning 2011/667/EU 28 indført håndhævelsesforanstaltninger, som omfatter en køreplan, som skal føre til at mobile satellittjenester er i drift inden december Som svar herpå har både Solaris og Inmarsat for nyligt fremlagt planer. Skulle disse håndhævelsesforanstaltninger ikke føre til rettidig anvendelse af disse bånd i overensstemmelse med de fælles betingelser, bør det overvejes at tildele disse bånd til nye brugere som eksempelvis jordbaserede trådløse bredbåndsnet, hvilket er foreslået i frekvenspolitikgruppens udtalelse om trådløst bredbånd og i WIK-undersøgelsen. Det såkaldte C-bånd ( MHz) anvendes til satellitkommunikation i Europa. Beslutning 2008/411/EF 29 harmoniserede MHz-båndet til jordbaserede systemer, men båndets anvendelse til trådløst bredbånd er i øjeblikket begrænset. Som fremhævet i afsnit 4.1 gør muligheden for brug af små celler det usandsynligt, at det trådløse bredbånd får kapacitetsvanskeligheder inden for dette område. Samtidig viser analysen dog, at den forøgelse af satellitbåndvidden, der kræves for backhaul- og kabeltjenester, professionelle tjenester og de stadigt voksende bitrater, som anvendes til billeddistribution, vil være de hovedtendenser, som øger efterspørgslen efter satellitfrekvenser, og at de fleste af disse behov kan dækkes af C-båndet. Det er et værdifuldt bånd til satellitbrug, da det indeholder en betydelig mængde spektre med relativt lave frekvenser, som har de bedste spredningsmønstre (hvilket muliggør en meget bred dækning), og som er mindre følsomme over for regn og fugt (hvilket gør signalet modstandsdygtigt) end højere satellitfrekvenser. Der er mere end 180 satellitter, som udbyder C-båndtjenester, og mindst 50 heraf dækker Europa, hvor båndet hovedsageligt bruges af professionelle tjenester grundet de høje omkostninger forbundet med det udstyr, det kræves for at drive sådant et bånd. Der findes ca anlæg i EU, som kommunikerer i begge retninger med C-båndsatellitter. Kommissionen finder i lyset af ovenstående, at efterspørgslen efter at tillade jordbaserede trådløse bredbåndsnet på hele C-båndet (dvs. 3,8-4,2 GHz såvel som 3,4-3,8 GHz) ikke er berettiget. For at sikre væksten af satellittjenester på C-båndet og støtte satellitternes koncentrerede anvendelse af 3,8-4,2 GHz-båndet har Kommissionen Beslutning 2009/449/EF (EUT L 149 af , s. 65). EUT L 265 af , s. 25. EUT L 156 af , s

14 til hensigt at foreslå undersøgelser, som kan føre til harmoniseringsforanstaltninger for satellitbredbånd/vsat'er i området 3,8-4,2 GHz Kortdistanceudstyr Disse applikationer spiller en vigtig rolle for at sikre frekvenser til intelligente energinet, intelligente målersystemer og tingenes internet. De omfatter også RFID'er og kommunikation mellem maskiner samt maskenet. CEPT har undersøgt deling med nuværende brugere (først og fremmest militære systemer og GSM-R) på MHz- og MHz-båndene og har fastsat en række minimumsparametre for denne anvendelse og indarbejdet sine konklusioner i en anbefaling 30. Erhvervslivets vedvarende interesse i disse bånd gør båndene til et oplagt emne for den næste ajourføring af Kommissionens beslutning 2006/771/EF 31 om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr. 5. KONKLUSIONER Selvom frekvensoversigten kan give resultater som fremhævet ovenfor, er det også tydeligt, at visse data, som efter planen skulle indsamles, forbliver utilgængelige i den nærmeste fremtid i de medlemsstater, som ikke selv indsamler disse data, og som ikke ser sig i stand til at øge datatilgængeligheden. Kommissionen vil med henblik på effektiv ressourcebrug fortsat samarbejde med medlemsstaterne om indsamling af de data, som allerede er tilgængelige på medlemsstatsniveau, og om på målrettet vis at opnå yderligere data. Der stiles især mod frekvensbånd med relevans for gennemførelsen af radiofrekvenspolitikprogrammet. Derudover vil Kommissionen anmode om relevante data fra medlemsstater, der anmoder om undtagelse fra harmoniseringsforanstaltningerne pga. særlige nationale forhold. Sådanne anmodninger kan være knyttet til detaljerede anvendelsesbaserede data i maskinlæsbart format, eftersom det må formodes, at sådanne data er tilgængelige for at kunne underbygge undtagelser. Resultater fra dataanalyseværktøjet vil være nyttige, særligt der, hvor geografisk deling viser sig at være mulig. Selvom der er udfordringer med hensyn til indsamling af data som anført ovenfor, vil dataanalyseværktøjet blive suppleret med andre kilder, f.eks. undersøgelser, input fra frekvenspolitikgruppen eller direkte oplysninger fra frekvensbrugere, bl.a. via indhentning af deres synspunkter om denne rapports væsentligste resultater. Kommissionen vil fortsat udbygge oversigten for at nå dens hovedformål, nemlig at effektivisere frekvensanvendelsen. Selvom det altid er blevet set som en opgave, der kræver en trinvis tilgang, hvor der opbygges erfaring og tillid i løbet af processen, har en evidensbaseret udformning af frekvenspolitikken stadig stor betydning, da mange sektorer - som dokumenteret i denne rapport - efterspørger flere frekvenser. Oversigten ERC anbefaling EUT L 312 af , s

15 er et vigtigt værktøj, som kan hjælpe politiske beslutningstagere på nationalt niveau og EU-niveau med at træffe beslutninger om mere effektiv anvendelse af frekvenserne i fremtiden. Drøftelserne med medlemmerne af Frekvensudvalget om, hvorledes der skal indsamles data til oversigten, vil følgelig fortsætte. 15

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af radiofrekvenspolitikprogrammet

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af radiofrekvenspolitikprogrammet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.4.2014 COM(2014) 228 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af radiofrekvenspolitikprogrammet DA DA RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts Se høringsliste 28. marts 2015 Sag 2015-2686 /PEMAKN Høring om udkast til nye/ændrede bekendtgørelser på radiofrekvensområdet Hermed udsendes i høring følgende udkast til nye/ændrede regler på frekvensområdet:

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 14.2.2011 2010/0252(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Fields marked with are mandatory. Felter med en skal udfyldes. 1 Deltagerens profil Jeg svarer som: Enkeltperson

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.9.2005 KOM(2005) 461 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Udkast. 1. Bilag H (oversigten over implementerede EF/EU-beslutninger/afgørelser) affattes som i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Udkast. 1. Bilag H (oversigten over implementerede EF/EU-beslutninger/afgørelser) affattes som i bilag 1 til denne bekendtgørelse. Bilag C Udkast Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan) 1 I bekendtgørelse nr.

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K

Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K./. Til Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologis orientering vedlægges

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Målsætningen skal nås via en fortsættelse af den markedsbaserede og teknologineutrale udrulning, som hidtil har fungeret godt i Danmark.

Målsætningen skal nås via en fortsættelse af den markedsbaserede og teknologineutrale udrulning, som hidtil har fungeret godt i Danmark. UDKAST TIL FREKVENSSTRATEGI 26. oktober 2011 /kbo Udkast til frekvensstrategi Trådløs kommunikation er en vigtig del af nutidens og især fremtidens hverdag for både borgere og virksomheder. Derfor er det

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

1. Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan).

1. Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan). 4. marts 2014 Sag 14/00678 /pemakn-erst Høring om udkast til ny frekvensplan, herunder nye bekendtgørelser om frekvensanvendelse med/uden tilladelse samt om radiogrænseflader Hermed udsendes i høring følgende

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0207 (NLE) 16217/1/12 REV 1 LIMITE PUBLIC TELECOM 214 AUDIO 117 MI 730 RELEX 1040

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) 5908/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 1. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Erklæring fra Danmark, Tyskland, Finland, Litauen, Letland, Polen, Estland og Sverige om lystfiskeri af torsk

Erklæring fra Danmark, Tyskland, Finland, Litauen, Letland, Polen, Estland og Sverige om lystfiskeri af torsk Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. oktober 2015 (OR. en, es, fr) Interinstitutionel sag: 2015/0184 (NLE) 13404/15 ADD 1 PECHE 388 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

Hovedpunktnotat fra 10. møde i Frekvensforum den 11. oktober Dagsorden:

Hovedpunktnotat fra 10. møde i Frekvensforum den 11. oktober Dagsorden: 16. november 2012 Sag 12/02019 /pemakn-erst Hovedpunktnotat fra 10. møde i Frekvensforum den 11. oktober 2012 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Trådløse mikrofoner (indlæg fra Sennheiser Nordic A/S) 3. Liberalisering

Læs mere

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet udkast til følgende bekendtgørelser:

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet udkast til følgende bekendtgørelser: 22. maj 2015 Sag 2015-2686 /PEMAKN Høring om udkast til nye/ændrede bekendtgørelser på radiofrekvensområdet Erhvervsstyrelsen har udarbejdet udkast til følgende bekendtgørelser: 1. Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Energistyrelsens udkast til frekvensstrategi har været sendt i høring i perioden den 29. august 26. september 2016.

Energistyrelsens udkast til frekvensstrategi har været sendt i høring i perioden den 29. august 26. september 2016. HØRINGSNOTAT Kontor/afdeling Center for Tele Dato 12. december 2016 J nr. 2016-7843 /sesw Høringsnotat vedrørende udkast til frekvensstrategi 2016 Energistyrelsens udkast til frekvensstrategi har været

Læs mere

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. oktober 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 14949/14 FISC 181 ECOFIN 1001 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14576/14

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 29. februar 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/ Udkast

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2017 COM(2017) 227 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om fastlæggelse af Kommissionens holdning som følge af Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2007/0249(COD) 14.4.2008. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2007/0249(COD) 14.4.2008. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2004 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 2007/0249(COD) 14.4.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag B: Oversigt over det danske telemarked Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 139 final 2014/0079 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse, på vegne af Den Europæiske Union, af aftalen mellem Den Europæiske Union

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Oversigt over foreslåede ændringer Det foreslås i udkast til bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser

Oversigt over foreslåede ændringer Det foreslås i udkast til bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser 28. oktober 2011 Sagsnr. 11-117223 /anjp Høring over udkast til bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser, udkast til ændring af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0571 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.8.2013 COM(2013) 571 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

13608/16 shs/top/bh 1 DG G 2B

13608/16 shs/top/bh 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 13608/16 FISC 164 ECOFIN 948 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig Det Europæiske Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig Indkaldelse af ansøgninger til optagelse på liste over eksperter i Human Factors, der skal bistå det nationale undersøgelsesorgan i visse medlemsstater

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark Tele Danmark A/S Reguleringsforhold Att: Peter Engsig-Karup Nørregade 21, B.216 0900 København C Vores reference: Sagsbehandler: Dato: 13154-18 Henrik Findahl Brodersen 21. december 2000 Tilladelse til

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere