Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer."

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. Bevillingsstyring på økonomiområdet I bilag 2 er vist en samlet oversigt over ydelser på økonomiområdet med angivelse af Koncernservice anbefaling til, om ydelsen fra 2013 bevillingsstyres eller fortsat aktivitetsstyres. Af oversigten fremgår det desuden om ydelsen vedrører en af de opgaver, som overgår til Koncernservice i Som det fremgår af bilag 2 er det Koncernservice anbefaling, at alle ydelser der vedrører opgaver, som overføres til Koncernservice i 2013 overgår til bevillingsstyring. Opgavesnittet fra administrationsplanen er dermed fulgt, og der vil således ikke være områder omfattet af administrationsplanen, hvor der fortsat afregnes pr. aktivitet fra Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Peter Thiem Klitsø Koncernservice anbefaler desuden bevillingsstyring af nogle enkelte ydelser, hvor der ikke formelt er truffet beslutning om, at opgaven skal overgå til Koncernservice. Det drejer sig bl.a. om ydelserne Apotekerafregning, Motorlån, OBS og Optikerafregning, jf. bilag 1, hvor opgaven i dag alene udføres i Koncernservice. En godkendelse af at lade opgaverne overgå til bevillingsstyring vil understøtte målet om at nedbringe antallet af interne afregninger i kommunen. Koncernservice har derudover set på muligheden for at lade en række særydelser målrettet bestemte forvaltninger samt tillægsaftalerne med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen overgå til bevillingsstyring. Koncernservice fortsætter dialogen med de konkrete forvaltninger, hvad angår særaftalerne/tillægsaftalerne for at få afklaret, hvad der fremadrettet vil kunne overgå til bevillingsstyring. Bevillingsstyring på it-området På it-området er der i dag 16 ydelser jf. tabel 1, hvorunder der ligger i alt 38 undertyper af ydelser. Tabel 1. Oversigt over ydelser på it-området. Obligatoriske it-ydelser (hovedtype) Tilkøbs-it-ydelser (hovedtype) Datalinie til hjemmearbejdsplads Mobilt bredbånd Diskplads Rapport udtræk Kopi, print og scan Tablets PC arbejdsplads Trådløst netværk Software udrulning Videokonference Serverdrift Virtuel Fax Servicedesk Brugeradministration Synkronisering af mail med mobil enhed Token Ledelsessekretariat Ottiliavej Valby Mobil EAN nummer

2 Alle ydelserne i tabel 1 er kendetegnet ved at variere i aftaget mængde afhængigt af adfærden hos kommunens i alt ca it-slutbrugere. For hovedparten af ydelserne, har slutbrugeren (eller nærmeste leder) et reelt valg i forhold til den mængde, der efterspørges og de økonomiske konsekvenser heraf for enheden. Koncernservice vurderer derfor, at der på tværs af alle disse ydelser er et væsentligt sundt adfærdsregulerende incitament ved en fortsat afregning. Samtidigt er forbruget i forskelligt omfang varierende, og stigende efterspørgsel afstedkommer tæt på 1:1 merudgifter i Koncernservice. Koncernservice anbefaler derfor, at alle ovenstående it-ydelser fortsat aktivitetsafregnes. Det bemærkes dog samtidigt, at der allerede fra 2012 er overført 69,9 mio. kr. fra forvaltningerne til Koncernservice til finansiering, af basisudgifterne til it-infrastrukturen. Fællessystemer I bilag 4 er vist en samlet oversigt over fællessystemerne med angivelse af Koncernservice anbefaling til, om systemet fra 2013 bevillingsstyres eller fortsat afregnes via intern afregning. Som det fremgår af bilag 4, er det Koncernservice anbefaling, at næsten alle fællessystemer fortsat afregnes via intern afregning i Koncernservice, anbefaler dog, at følgende fællessystemer omlægges til bevillingsfinansiering, jf. tabel 2. Tabel 2. Oversigt over fællessystemer, som foreslås bevillingsfinansieret i 2013 (kr., p/l 2012). Nr. jf. bilag 2 Fællessystem Overført bevilling 1 Kknet (inkl. web 2.0) Schultz Lovsystem Budgetweb kk.dk (inkl. Sitecore Foundry) Doc2Archive LIS driftsaftale Total ØKONOMI Koncernservice har i 1. halvår 2012 haft indtægter på 19,6 mio. kr. på de økonomiydelser, som foreslås at overgå til bevillingsstyring, jf. tabel 3. På baggrund af en lineær fremskrivning af indtægterne for 1. halvår 2012 er det Koncernservice vurdering, at Koncernservice skal have overført en bevilling på 39,2 mio. kr. (p/l 2012, varigt) til dækning af udgifterne knyttet til de ydelser, som overgår til bevillingsstyring i 2013, jf. tabel 1. Tabel 3. Forventede indtægter på økonomiområdet i Koncernservice i 2012 (kr., 2012 p/l). Side 2 af 6

3 Afregnet 1. Forvaltning halvår 2012 Indtægter 2012 i alt BIF BR BUF IRV KBS KFF SOF SUF TMF ØKF I alt For en uddybende oversigt over, hvad Koncernservice har afregnet med de enkelte forvaltninger i 1. halvår 2012 henvises til bilag 3. I bilag 3 er det desuden muligt at se, hvordan indtægterne fordeler sig i, hvad der fra 2013 foreslås at blive henholdsvis bevillings- og aktivitetsstyret. Ved beregningen af de forventede indtægter i 2012 er der, i forhold til indtægten vedr. finanspostering via selvbetjening (nr. 6.2 og 6.3) og udbetaling via selvbetjening (nr og 11.19), fraregnet den del af indtægten, som skal finansiere nye selvbetjeningsløsninger, jf. tabel 4. På 7-dir.-kredsen den 1. marts blev det således besluttet, at afsætte 7 kr. af stykprisen til at betale for de nye selvbetjeningsløsninger. Tabel 4. Oversigt over korrektioner i forhold til selvbetjeningsløsninger (kr., p/l 2012). Forvaltning Afregnet 1. halvår halvår korrigeret ift. selvbetjeningsløsninger Indtægt indregnet i bevillingsoverførsel BIF BUF IRV KBS KFF KS SOF SUF TMF ØKF I alt På 7-dir.-kredsen den 1. marts blev det desuden besluttet, at finansieringen af selvbetjeningsløsningerne fra 2013 skal overgå til bevillingsstyring. I den samlede bevillingsoverførsel på 45,0 mio. kr. til Koncernservice er der derfor indregnet 4,4 mio. kr. (2012 p/l, varigt) til finansiering af selvbetjeningsløsninger. Koncernservice har desuden indregnet, at forvaltningerne overfører 1,5 mio. kr. (p/l 2012, ikke varigt) til finansiering af det interne lån vedr. selvbetjeningsløsninger i Lånet på 1,5 mio. kr. til Side 3 af 6

4 selvbetjeningsløsninger er betalt ud i Summen af de 4,4 mio. kr. og 1,5 mio. kr. svarer til stykprisen på 7 kr., jf. Revisionsrapporten. Derved vil der ikke længere være udgifter til selvbetjening til fordeling. På de fællessystemer, som foreslås, at overgå til bevillingsstyring i 2013 har Koncernservice haft indtægter på 9,9 mio. kr. til og med august 2012, jf. tabel 5. Koncernservice forventer, at den samlede afregning for 2012 på disse fællessystemer vil blive på ca. 16,9 mio. kr. Det er på den baggrund Koncernservice vurdering, at Koncernservice skal have overført en bevilling på 17,1 mio. kr. (p/l 2012, varigt) til dækning af udgifterne knyttet til de ydelser, som overgår til bevillingsstyring i 2013, jf. tabel 5. I bevillingsoverførslen er indregnet øgede licensudgifter på ca. 0,3 mio. kr. til enkeltposteringer i Rubin under LIS driftsaftale. Tabel 5. Forventede indtægter på fællessystemer, som foreslås at overgå til bevillingsstyring (kr., 2012 p/l). Regulering Forvaltning Afregnet t.o.m. august 2012 Forventede indtægter 2012 i alt af udgiftsnivea u 2013 Bevillingsover -førsel i alt BIF BR BUF IRV KBS KFF SOF SUF TMF ØKF I alt For en uddybende oversigt over, hvad Koncernservice har afregnet med de enkelte forvaltninger til og med august 2012 henvises til bilag 5. I bilag 5 er det desuden muligt at se, hvordan indtægterne fordeler sig i, hvad der fra 2013 foreslås at blive henholdsvis bevillings- og aktivitetsstyret. Forvaltningerne er enige i ovenstående overførsler. Det er aftalt, at Koncernservice foretager en efterregulering af bevillingsoverførslen vedr. ydelserne på økonomiområdet og fællessystemerne på baggrund af regnskabsresultatet Derudover er det aftalt, at Koncernservice vil foretage rammekorrektioner, når ændringer i udgifterne medfører behov for Side 4 af 6

5 budgetændringer på +/- 5 pct. i forhold til baseline (Økonomiydelser: 39,2 mio. kr. og fællessystemer: 17,1 mio. kr.), hvilket svarer til den korrektionsmodel, som er gældende for Koncernservice bevilling til pc ere. Koncernservice genberegner årligt som opfølgning på halvårsregnskabet bevillingsoverførslen. Koncernservice har i den samlede korrektion af forvaltningernes budgetter indarbejdet de bevillingsmæssige konsekvenser af den ændrede afregningsmodel vedr. M-aftalerne, jf. tabel 6. Tabel 6. Budget 2012 samt budgetomplacering efter forbrugsbaseret model (kr., p/l 2012). Udgifter fra KS Faste Variable Grand total Total korrigeret (interim 2012) Budgetomplacering (Minus fortegn angiver, at man skal aflevere budget) BIF BUF KFF SOF SUF TMF ØKF I alt På Økonomikredsen den 10. februar blev det således besluttet, at udgifterne til centrale it-systemer, som driftes af KMD (M-aftalerne), fordeles forbrugsbaseret på forvaltningerne, jf. Borgerrepræsentationens beslutning den 10. juni 2009 og Økonomiudvalgets beslutning den 10. marts Det blev desuden besluttet, at udvalgene korrigeres for forskellen mellem den interimbaserede fordelingsnøgle og de forventede forbrugsbaserede afregninger. De samlede bevillingsmæssige konsekvenser for forvaltningerne af ovenstående ændringer er opsummeret tabel 7. De bevillingsmæssige konsekvenser vil under forudsætning af Borgerrepræsentationens godkendelse blive indarbejdet i førstkommende sag om de bevillingsmæssige ændringer. Tabel 7. Samlede bevillingsmæssige konsekvenser (kr., p/l 2012). Forvaltning * BIF BUF SUF SOF KFF TMF Side 5 af 6

6 ØKF KS I alt *Lånet på 1,5 mio. kr. til selvbetjeningsløsninger er betalt ud i 2017, hvorefter forvaltningernes overførsel til Koncernservice i 2018 vil reduceres. Side 6 af 6

Effektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

Effektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Bilag 6 Effektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med de tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2015. Der

Læs mere

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Bilag 5 Katalog med tværgående effektiviseringsforslag I efteråret 2009 blev der nedsat en styregruppe for effektiviseringsstrategi 2011 med repræsentanter fra alle forvaltninger. Styregruppen har til

Læs mere

I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret.

I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret. Til Socialudvalget Bilag 2: Katalog over tværgående effektiviseringsforslag (Bilag 5 fra ØU s punkt 2, 23. august 2011) Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med de

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE SERVICEKATALOG 2014 KONCERNSERVICE

KØBENHAVNS KOMMUNE SERVICEKATALOG 2014 KONCERNSERVICE KØBENHAVNS KOMMUNE SERVICEKATALOG 2014 KONCERNSERVICE udvalget 10. december 2013 Indholdsfortegnelse_Toc372035170 1 Indledning... 7 2 Services fordelt på områder... 7 3 Samarbejde om service... 8 4 Forvaltningernes

Læs mere

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger Intern afregning i Socialforvaltningen

Læs mere

YDELSESKATALOG IT-YDELSER

YDELSESKATALOG IT-YDELSER YDELSESKATALOG IT-YDELSER 2012 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 OBLIGATORISKE YDELSER... 5 Brugeradministrationens basisydelse... 5 Datalinie til hjemmearbejdsplads... 8 Diskplads... 10 Kopi, print

Læs mere

Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram. Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling

Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram. Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling Økonomiforvaltningen 1. kontor NOTAT 3. februar 2006 Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling Spørgsmål: Hvad er hver enkelt forvaltnings

Læs mere

Indstilling. Etablering af Fælles IT. 1. Resume. Til Magistraten Sundhed og Omsorg UDKAST, til høring i HovedMED-udvalgene 11.-25.

Indstilling. Etablering af Fælles IT. 1. Resume. Til Magistraten Sundhed og Omsorg UDKAST, til høring i HovedMED-udvalgene 11.-25. Indstilling Til Magistraten Sundhed og Omsorg UDKAST, til høring i HovedMED-udvalgene 11.-25. juni 2013 Den 6. juni 2013 Etablering af Fælles IT 1. Resume I henhold til den politiske aftale om Styring,

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

FORSLAG TIL BUDGET 2011

FORSLAG TIL BUDGET 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2011 BILAGSDEL - YDELSESKATALOG KØBENHAVNS KOMMUNES BUDGETFORSLAG 2011 YDELSESKATALOG Denne bilagsløsning indeholder de bilag som ikke er optrykt i vedtaget budget

Læs mere

YDELSESKATALOG ØKONOMIYDELSER

YDELSESKATALOG ØKONOMIYDELSER YDELSESKATALOG ØKONOMIYDELSER 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 OBLIGATORISKE YDELSER... 9 Afstemning af balancekonti... 9 Afstemning af balancekonti Kompliceret... 10 Afstemning af balancekonti

Læs mere

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag Baggrund Jf. bilag 1, Affaldsområdets udvikling,

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen

Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen Bilag 3: Forslag til ITinvesteringspuljen Økonomiudvalgets forslag til ITinvesteringspuljen ITinvesteringspuljen (1000. kr. ) Nr. Forslag 2014 2015 2016 2017 ØK IT1 ITarkitektur 800 800 ØK IT2 Ny didital

Læs mere

Spareforslag 2012-2015 Tværgående spareforslag T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015

Spareforslag 2012-2015 Tværgående spareforslag T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015 Spareforslag 2012-2015 Tværgående spareforslag T-01 Sektor: Anbefalingens betegnelse: Tværgående Digitalisering Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2012-2015 (2012-priser i 1.000 kr.) Forslag

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 6. august 2014 Sagsident: 14/18648 lb.nr. 138479 Sagsbehandler:

Læs mere

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område

- XV - Bilag 17. Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 17 Opfølgning på business case - korrekte CPR-registrering på det sociale område Regnskab 2014 Opfølgning på business case Korrekt CPR-registrering på

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016

NOTAT. 1. Indledning. 2. Kort om takstmodellen. Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016 NOTAT Socialtilsyn Hovedstadens foreløbige takster for 2016 7. september 2015 Sagsbehandler: agma Socialtilsyn Hovedstaden 1. Indledning De fem socialtilsyn i Danmark har beregnet de foreløbige tilsynstakster

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Resumé Bilaget beskriver finansieringsmodellen for varetagelse af Taleinstituttets samlede, nuværende

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 24-09-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. september 2009 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber bilag

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere