Rammebestemmelser for master og antenner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammebestemmelser for master og antenner"

Transkript

1 Tillæg nr. 6 til Kommuneplan FORSLAG Foto kommer senere Rammebestemmelser for master og antenner

2 Tillæg nr. 6 til Kommunplan er udarbejdet af Center for Teknuik og Miljø i Greve Kommune Forslag til tillæg er vedtaget af Greve Byråd den xx. xxxx til offentlig fremlæggelse i perioden xx.xx xx.xx.2010 Sags nr

3 Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 for master og antenner er udarbejdet af Teknik & Miljø i Greve Kommune. Planforslaget er den xx. xxx 2011 vedtaget af Greve Byråd til offentlig fremlæggelse i perioden fra den xx. xxxx 2011 til den xx. xxxx Eventuelle indsigelser skal sendes til kommunen senest den xx. xxxx Indholdsfortegnelse Redegørelse Side 1 Indledning 1 Formål 2 Lovgivning 2 Mobilmaster og sundhed 3 Placering af antenner og master 4 Udformning og valg af mastetyper 5 Miljøvurdering 6 Master og antenner Retningslinjer 7 15 Generelt 7

4 Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 - for master og antenner. REDEGØRELSE Indledning Det er Statens målsætning at realisere det mobile og trådløse samfund indenfor telefoni og trådløst bredbånd for datatrafik, fordi en velfungerende telesektor giver effektivitet og konkurrencekraft til det danske erhvervsliv og samfund. På grund af udviklingen inden for brugen af mobiltelefoni og trådløst bredbånd oplever vi en stadig stigende trafik på det mobile telenet. Teleudbyderne har en udfordring med at udbygge det mobile telenet, således at der er tilstrækkelig dækning og kapacitet på de steder, hvor dette efterspørges. Mast ved Jerismosevej Foranlediget af et stigende behov for opsætning af nye antennesystemer, herunder også forskellige typer master, til brug for især 3G/ 4G-mobiltelefoni har Greve Kommune udarbejdet en række bestemmelser for opstilling af nye master og antenner i Greve Kommune. 1

5 Bestemmelserne gælder for alle former for master og antenner til erhvervsmæssig brug, der opsættes i Greve Kommune. I kommuneplantillægget sættes fokus på: masternes og antennernes fysiske udformning placering og planlægningsmæssig sammenhæng tekniske muligheder og begrænsninger Antenner på kontorbygning ved Waves Formål Kommuneplantillægget for opstilling af master og antenner i Greve Kommune har til formål, at minimere belastningen fra antennesystemer og master i kommunen og samtidig at sikre borgernes krav om optimal mobildækning. Udgangspunktet for kommuneplantillægget er, at master og antenner ikke skal tiltrække sig for meget opmærksomhed i bybilledet og i det åbne land, men at der tages hensyn til de enkelte områders by- og landskabsmæssige karakteristika. Udformningen af den enkelte antenne og mast, samt valg af position bør tænkes sammen med de umiddelbare omgivelser. Lovgivning Lovmæssigt berører nyetablering, ud- eller ombygning af master og antenner flere forskellige lovområder: Planloven, som regulerer arealanvendelsen, er relevant, fordi master kan påvirke både bymiljøer og landskaber. Byggelovgivningen, som gælder ved nybyggeri og ved ombygninger, fordi master og antennesystemer i lovens forstand er bebyggelse og derfor kræver en byggetilladelse. 2

6 Mastelovgivningen, som blandt andet regulerer fælles udnyttelse af master af flere operatører og opsætning af antenner på bygninger. Mobilmaster og sundhed Hverken byggelovgivningen, planloven eller masteloven giver kommunerne mulighed for at inddrage sundhedsmæssige overvejelser i behandlingen af sager om tilladelser til mobilantenner. Dette varetages af Sundhedsstyrelsen. Uanset dette forholder borgerne sig til sundhedsaspektet, når der opstilles nye antennemaster. Den foreliggende viden om radiobølger fra mobiltelefoner og sundhed giver ikke anledning til advarsler mod at bruge mobiltelefoner. Der er dog stadig mangel på viden på visse områder, herunder vedrørende børns brug af mobiltelefoner. Påvirkningen fra en mobilmast afhænger af afstanden til masten, højden af masten, af sendestyrken og af antallet af operatører på den samme mast. Påvirkningen fra en mobilmast i en afstand af meter er 100 gange lavere end påvirkningen fra en mobiltelefon tæt på hovedet. Med en almindelig afstand til mobilmasten er påvirkningen flere tusinde gange lavere end fra telefonen tæt på hovedet. Det er vigtigt at huske, at hvis der er en mobilmast i nærheden skruer mobiltelefonen ned for sendestyrken dvs. at strålingen fra mobiltelefonen mindskes. Sundhedsstyrelsen konkluderer, at mobilmasters placering og stråling med den nuværende viden ikke er et problem for folkesundheden, når de gældende regler for sikkerhedsafstande overholdes. Antenner på taget af Karlslundehallen 3

7 Placering af antenner og master Antenner og master placeres som udgangspunkt ud fra to forskellige hensyn: De visuelle der ofte er i kommunens og borgernes interesse De tekniske som er i teleoperatørens og borgenes interesse for, at give bedst mulig dækning Teleoperatørernes opgave er at skabe et stabilt radiobølgenet, der kan give den bedst mulige dækningsgrad. Det stiller krav til den indbyrdes placering af antennepositionerne, der alt afhængig af teknologi, har forskellige krav til tæthed og placeringshøjde af sende- og modtageantennerne. Mast ved Greve Borgerhus Greve Kommune lægger stor vægt på de visuelle aspekter i placeringen af antenner og master. Dels er der et ønske om at beskytte kommunens landskabs-, kulturhistoriske og arkitektoniske værdier samt undgå placering af antenner og master i tæt bebyggede områder, dels ønskes løsninger, der indpasses omgivelserne, så de syner mindst muligt. Det kan dog blive nødvendigt at placere master og antenner i områder, med tæt bebyggelse eller bevaringsværdige miljøer, hvis kommunens bydele skal have rimelige sendeog modtageforhold. Kabler og den medfølgende teknik fra antenners sende- og modtagesystem er ofte pladskrævende og skal tages med i overvejelserne, når antenner og master placeres. Teknik- 4

8 ken skal på den ene side være let tilgængelig for teleoperatørerne og på den anden side være usynlig, integreret i bygning eller skjult og uden at optage unødvendigt meget plads. Skorsten med antenner ved Shell på Lillevangsvej Udformning og valg af mastetype Fælles for alle kommunikationssystemer er, at der på et angivet sted er behov for at placere sende- og modtageudstyr og antenner på en konstruktion i en højde, der er fordelagtig set i forhold til at få en så stor dækningsgrad som muligt. Der findes flere forskellige former for master som eksempelvis: Fritstående gittermaster (Typisk m ofte omkring 42 m høje) Fritstående rørmaster (Typisk m ofte 30 m høje) Flagstangsløsninger med indbyggede skjulte antenner (Typisk m) Pæleløsninger med indbyggede skjulte antenner (Typisk m) Masternes højde påvirkes af flere faktorer bl.a. områdets topologi. Gittermaster kan forhøjes ved påmontering af et bærerør i toppen af masten. Herved kan en eksisterende mastekonstruktion udnyttes optimalt. 5

9 En mast er ofte den løsning, som falder mindst naturligt ind i omgivelserne. Derfor tilstræbes det at benytte eksisterende master eller høje bygninger, før der gives tilladelse til opførelse af en ny mast. Som hovedregel ønsker Greve Kommune en æstetisk løsning, der så vidt muligt er visuelt neutral. Men der er tekniske forhold, der skal tages med i overvejelserne, når der skal vælges mastetype. M iljøvurdering Der udarbejdes ikke en miljøvurdering af planforslaget da planen ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet ifølge miljøvurderingsloven. Mast ved Karlslunde Industri 6

10 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24/09/2009) fastsættes herved følgende bestemmelser for hele Greve Kommune. 15 Master og antenner Retningslinjer 15 Generelt 15.1 Udgangspunktet for placeringen af nye antenner og master er, at disse skal skabe ny dækning eller forbedre kvaliteten på den mobile telekommunikation Nye antenner og master skal som hovedregel placeres i tilknytning til byerne eller i umiddelbar tilknytning til landsbyer eller tilsvarende bymæssig bebyggelse. Hvis det ud fra en rimelig hensyntagen til dækningsforhold ikke er tilstrækkeligt, kan etablering derefter ske i det åbne land og i tilknytning til anden bebyggelse eller anlæg Ved placering af nye master og antennesystemer skal eksisterende bygningsværker benyttes, hvis det er muligt. Antenner skal søges placeret på tage eller indarbejdes i bygningens konstruktion og arkitektur Der tillades kun opstillet nye master, hvor det ikke er muligt at bruge bygninger eller eksisterende master. Der kan opsættes nye antenner på eksisterende master. Det gælder også master, der benyttes af andre operatører Antenner og master skal tilpasses byens skala. Masten skal gøres så lav som muligt, uden at tilsidesætte mulighederne for at flere operatører kan anvende samme mast. Mastehøjden skal afpasses efter de omkringliggende bygninger/omgivelsers højde Langs veje skal mastens placering afpasses synsfeltet fra vejen, og oversigtsarealer ved vejkryds m.m. skal friholdes Placeringer af antenner og master skal vurderes i forhold til kulturhistoriske værdier, naturen og landskabets karakter sammenholdt med antennens betydning for dækningsgraden Master skal tages ned igen senest et år efter, at de ikke mere bruges til det formål, der er givet tilladelse til. 7

11 15.9 Godkendelsen af en masteplacering og de tilhørende vilkår kan kræves tinglyst på ansøgers regning Som udgangspunkt skal antenner og master opsættes, hvor færrest mennesker opholder sig - frem for en placering i et boligområde - eksempelvis ved idrætsanlæg, åbne arealer, offentlige bygninger eller større trafikanlæg Antenner skal placeres, så de syner mindst muligt fra gader og offentlige områder enten ved tilpasning af bærerør, indarbejdet i bygningens konstruktion, eller camoufleret som eksempelvis en flagstang, lysmast eller pæl I områder med kulturhistoriske værdier, kulturmiljøer, kirkeomgivelser og særlige landsbyer skal der vises særligt hensyn. Master og antenner bør ikke placeres hvor der i en lokalplan er bygningsbevarende bestemmelser eller bestemmelser om bevaringsværdigt miljø Af hensyn til landskabet og naturen skal antallet af master i det åbne land begrænses Antenner og master i det åbne land skal så vidt muligt opsættes på eksisterende master eller på andre høje bygninger, f.eks. kirker, industriskorstene, siloer, fabriksbygninger, højspændingsmaster og andre tekniske anlæg, der egner sig til formålet Ved placering af antenner og master skal der tages hensyn til beliggenheden af boliger i det åbne land, så genevirkninger for de omkringboende bliver mindst mulige Der tillades normalt ikke opstillet master i områder med biologiske værdier og områder med landskabelige værdier I skovområder, samt særlige værdifulde landskabligeog kulturhistoriske områder, kan master kun opstilles efter en særlig landskabsvurdering Til nye master der opføres i Greve Kommune foretrækkes slanke rørmaster. Master der placeres i bymæssig bebyggelse skal være rørmaster - eksempelvis flagstænger. Flagstangløsningen kan dog kun bære et begrænset antal antennesystemer, hvorfor det blive nødvendigt med flere flagstænger indenfor et mindre område, hvis denne løsning vælges Gittermaster tillades ikke i byområder og i særligt værdifulde landskaber. Valg af gittermaster kan tillades i erhvervsområder og landbrugsvirksomheder i det åbne 8

12 land. Alternativt til traditionelle master kan vælges eksempelvis skorstensattrap og lignende Valg af mastetype sker i samarbejde mellem Greve Kommune og ansøger med henblik på at vælge den mest hensigtsmæssige mastetype, farvevalg m.v. i forhold til funktion, omgivelser og udviklingen af mastetyper. Master kan ligeledes dækkes med afskærmende beplantning af f.eks. rådhusvin eller lignende. Der kan placeres fuglekasser på masterne for, at sikre biologisk mangfald De påmonterede antenner skal indfarves, så de falder sammen med mastens eller bygningskonstruktionens egen farve Teknikkabiner, -bokse og radioskabe skal så vidt muligt placeres i eksisterende bygninger eller tilpasses omgivelserne ved konstruktion, materialevalg og farver og indføjes i afskærmende beplantning. Hvis det er muligt kan en teknikkabine være fælles for flere operatører. Hvor der opsættes nye antennesystemer på eksisterende master skal fritstående teknikkabiner tilpasses allerede eksisterende teknikkabiners konstruktion, farver og materiale. Vedtagelsespåtegning I henhold til 24 i lov om planlægning er foranstående forslag til kommuneplantillæg vedtaget af Greve Byråd den. xx. xxxx 2011 og er offentliggjort den xx. xxxx p.b.v. Hans Barlach Borgmester Jesper Brandt Afdelingschef 9

Retningslinier for MASTER OG ANTENNER

Retningslinier for MASTER OG ANTENNER Retningslinier for MASTER OG ANTENNER MAS Retningslinier for MASTER OG ANTENNER UDGIVER Herning Kommune By, Erhverv og Kultur ÅR 2010 REDAKTION OG TEKST: Mette Wraa Nielsen, Arkitekt cand.arch. i samarbjede

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN FORSLAG TIL TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN 2009 MASTEPLAN Principper for opstilling af antennemaster og opsætning af antennesystemer Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Masteplanen er udarbejdet i 2010

Læs mere

vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.

vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs. vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N Mastepolitik 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mastepolitik. vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

Mastepolitik. vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master UDVIKLINGSFORVALTNINGEN Mastepolitik UDVIKLINGSFORVALTNINGEN vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.dk 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010

Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010 Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010 Indholdsfortegnelse Side Formål... 3 Mobile teknologier og master... 4 GSM og UMTS... 4 Andre teknologier... 4 Operatører... 4

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Placeringafmasterogantennesystemer(Mastevejledning)

Placeringafmasterogantennesystemer(Mastevejledning) Placeringafmasterogantennesystemer(Mastevejledning) 1. Baggrund Hensigten med Placering af master og antennesystemer er at fremme, at arbejdet med at udvikle god trådløs kommunikation for flest muligt

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning Skiltepolitik og administrationsgrundlag for skiltning Indhold Skiltepolitik for Viborg Kommune Forord...3 Byrådets politik... 4 Administrationsgrundlag - retningslinjer for skiltning Baggrunden for retningslinjer

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk CVR nr.: 29 18 85 05 Landzonetilladelse til opstilling af

Læs mere

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Indholdsfortegnelse 11.7 Vindmølleplan.............................................3 Indledning...............................................4

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg

Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg Opsamling af høringssvar Indhold Høringssvar fra Bavnehøj 9, 5560 Aarup:...2 Høringssvar fra Skovhusevej 10, 5560 Aarup...3

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

Økonomiforvaltningen N O T A T. (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj. Mobilmaster på kommunale ejendomme

Økonomiforvaltningen N O T A T. (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj. Mobilmaster på kommunale ejendomme Økonomiforvaltningen 9. kontor N O T A T (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj Mobilmaster på kommunale ejendomme Baggrund Dette notat er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet.

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet. Middelfart Kommune Plan og Bygningsafdelingen Østergade 21 5580 Nørre Aaby Att.: Peter Kaalund KM Telecom Danmark A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 33 64 43 37 Kenneth Grønborg Project

Læs mere

42 m høj gittermast med tilhørende teknikskab.

42 m høj gittermast med tilhørende teknikskab. Sendte til ejer, indsigere og KM Telekom. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 23. marts 2012 Sagsident:

Læs mere

Mobilantennerne og sikkerheden

Mobilantennerne og sikkerheden TI Telekommunikationsindustrien Vesterbrogade 1C DK-1620 København V Tel. +45 33 13 80 20 Fax +45 33 13 80 21 E-mail: post@teleindu.dk www.teleindustrien.dk Mobilantennerne og sikkerheden Indledning De

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 2021 for Lemvig Kommune. Solcelleanlæg syd for Kikkenborgvej. nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 nu ændret til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg syd

Læs mere

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG KAPITEL 1 Formål og anvendelsesområde 1. Loven skal medvirke til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen kan ske på

Læs mere

Tillæg nr. 25. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind

Tillæg nr. 25. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg) ved Hjortmose, nord for Røgind Ortofoto Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17.

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1111. Kommuneplantillæg nr. 10 Rammelokalplan for bæredygtigt boligområde, Tidselbjerget, Slagelse. Center for Plan og Byg

FORSLAG. Lokalplan nr. 1111. Kommuneplantillæg nr. 10 Rammelokalplan for bæredygtigt boligområde, Tidselbjerget, Slagelse. Center for Plan og Byg Center for Plan og Byg August 2014 Lokalplan nr. 1111 Kommuneplantillæg nr. 10 Rammelokalplan for bæredygtigt boligområde, Tidselbjerget, Slagelse FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN? Lokalplaner

Læs mere

Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg

Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg NOTAT Tværgående Planlægning J. nr. NST-108-00296 Ref. anrap Juni 2013 Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse

Læs mere