Målsætningen skal nås via en fortsættelse af den markedsbaserede og teknologineutrale udrulning, som hidtil har fungeret godt i Danmark.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målsætningen skal nås via en fortsættelse af den markedsbaserede og teknologineutrale udrulning, som hidtil har fungeret godt i Danmark."

Transkript

1 UDKAST TIL FREKVENSSTRATEGI 26. oktober 2011 /kbo Udkast til frekvensstrategi Trådløs kommunikation er en vigtig del af nutidens og især fremtidens hverdag for både borgere og virksomheder. Derfor er det vigtigt, at der sker en effektiv anvendelse af frekvenser, som fra naturens side er en begrænset ressource. Erhvervs- og Vækstministeriet 1 administrerer de danske frekvensressourcer og er derigennem med til at sikre grundlaget for danskernes adgang til trådløse kommunikationsteknologier. Erhvervs- og Vækstministeriet har ansvaret for at udvikle og udmønte regeringens politik på frekvensområdet. Formålet er at fremme en markedsbaseret udvikling, der fører til innovation og vækst, og som sikrer alle danskere adgang til moderne trådløse kommunikationsteknologier med henblik på at gøre Danmark til et af verdens førende højteknologiske samfund. I det frekvenspolitiske rammemandat er de overordnede retningslinjer for administrationen af frekvenser fastsat politisk. Fastsættelsen sker efter inddragelse af de relevante parter, og rammemandatet opdateres jævnligt for at stemme overens med politiske beslutninger. I 2010 blev en målsætning om, at alle borgere og virksomheder i Danmark i 2020 skal have adgang til mindst 100 Mbit/s, fastsat. Målsætningen skal nås via en fortsættelse af den markedsbaserede og teknologineutrale udrulning, som hidtil har fungeret godt i Danmark. Det fremgår af det frekvenspolitiske rammemandat, at en udvikling, som understøtter udviklingen af relevante, konkurrencedygtige og velfungerende IKT-infrastrukturer, der sikrer alle danskere adgang til højhastighedssamfundet, herunder bidrager til en realisering af bredbåndsmålsætningen, skal fremmes. Frekvensstrategien skal medvirke til at skabe de bedst mulige rammebetingelser for, at trådløse bredbåndstjenester kan bidrage hertil. Det tager tid at frigøre frekvensressourcer. Dels skal der tages hensyn til eksisterende brugere, som måske skal flyttes til andre frekvenser, dels skal internationale standarder være på plads, så de konkrete frekvenser kan anvendes til relevante teknologier. Det internationale aspekt er særligt vigtigt, da udviklingen af internationale standarder gør, at der masse- 1 Varetagelsen af de opgaver, som i henhold til lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser blev varetaget af IT- og Telestyrelsen, er ved kgl. resolution af 3. oktober 2011 overført til Erhvervs- og Vækstministeriet.

2 2/13 produceres udstyr, hvilket er en grundlæggende forudsætning for, at frekvensressourcerne vil blive anvendt i større skala. En anden væsentlig forudsætning for en ændret anvendelse af frekvensbånd vil være, at de internationale regulatoriske rammer er på plads. Det sker ved at foretage relevante ændringer i det internationale radioreglement, der skal aftales mellem en lang række lande på internationale konferencer (World Radiocommunication Conferences, WRC). Førend beslutninger kan træffes på en WRC kræves et omfattende teknisk forarbejde, der ofte strækker sig over flere år. Efter en WRC-vedtagelse af ændringer i radioreglementet skal ændringerne realiseres i beslutninger på europæisk og nationalt niveau. Erfaringen har vist, at der typisk går 8-10 år fra en WRC-beslutning, inden frekvenserne konkret bliver anvendt til et nyt formål. Det har f.eks. været tilfældet i forbindelse med frekvenserne, der i dag anvendes til 3G/LTE i 2100 og 2500 MHz frekvensbåndene. En frekvensstrategi skal medvirke til at sikre, at Danmark også på frekvensområdet er godt forberedt til at deltage aktivt i den internationale udvikling vedrørende frekvenser til det mobile bredbåndsområde. Det er meget vigtigt tidligt at fastlægge en kurs for den ønskede udvikling på frekvensområdet, så Danmark kan påvirke den internationale udvikling. Ved tidligt at have fastlagt en strategi, sikres endvidere muligheden for at foretage de nødvendige ændringer af anvendelsesmulighederne for de enkelte frekvensbånd, så de kan stilles til rådighed. Ved at sikre, at der er flere anvendelsesmuligheder for de enkelte frekvensbånd, sikres også den nødvendige fleksibilitet, så der er reel mulighed for umiddelbart at implementere den anvendelse af de enkelte frekvensbånd, som politisk måtte blive besluttet på et senere tidspunkt. Behovet for frekvenser til bredbånd Som en del af grundlaget for frekvensstrategien bad den tidligere IT- og Telestyrelse konsulentfirmaet Analysys Mason vurdere og analysere det fremtidige behov for frekvenser til bredbånd i Danmark. Analysys Mason har gennemført en detaljeret analyse, hvor der efter nærmere overvejelse fastlægges bestemte antagelser om den teknologiske udvikling, ændring i brugsmønstre, databehov til nye tjenester m.v., som indgår som parametre i modellen. Efter denne detaljerede analyse, konkluderer Analysys Mason i rapporten, at der i Danmark i 2020 vil være behov for yderligere 300 MHz til bredbånd i forhold til i dag for at understøtte bredbåndsmålsætningen, mens der i 2025 igen vil være behov for yderligere 300 MHz, hvis udviklingen i forbruget finder sted som forventet. For så vidt angår 2015 vurderer Analysys Mason, at der med den mængde frekvenser, der på nuværende tidspunkt kan anvendes til bredbåndsformål, vil være frekvenser nok til at imødekomme det behov, som forventes at være til stede.

3 3/13 Rapporten konkluderer endvidere, at det på kort sigt er mest realistisk at identificere frekvensbåndene MHz og MHz som nye supplerende frekvensbånd til bredbåndsformål. Analysys Mason har i rapporten søgt at tage højde for det samlede behov for frekvenser til trådløst bredbånd i form af både fast og mobilt bredbånd. I rapporten indgår desuden en vurdering af, hvilke internationale tendenser der kan konstateres med hensyn til, hvilke frekvensbånd der anvendes eller overvejes anvendt til bredbånd. I den forbindelse bliver tendenserne i såvel Europa som relevante lande uden for Europa, herunder USA og en række større lande i vækst, f.eks. Kina, Indien og Brasilien, afdækket. Rapporten fra Analysys Mason blev sendt i høring den 19. maj 2011 med svarfrist den 1. juli Der indkom 24 høringssvar i høringen, heraf 13 med bemærkninger. Erhvervs- og Vækstministeriet har udformet et separat høringsnotat, hvori bemærkninger og ministeriets kommentarer hertil er gengivet. Dette materiale er tilgængeligt på Høringsportalen på borger.dk. Det er med dette afsæt, at nærværende frekvensstrategi til understøttelse af 100 Mbit/s bredbåndsmålsætningen er udformet. Frekvensstrategien skal således: Understøtte målsætningen om, at alle borgere og virksomheder i Danmark i 2020 skal have adgang til mindst 100 Mbit/s. Redegøre for, hvilke overvejelser der skal tages i betragtning i forbindelse med fremtidige allokeringer af frekvensbånd. Anbefale mulige konkrete ændringer af allokeringer af frekvensbånd i frekvensplanen. Understøtte og i relevant omfang føre til forslag til ændringer af det frekvenspolitiske rammemandat. Eftersom fokus er på at understøtte målsætningen om, at alle borgere og virksomheder i Danmark i 2020 skal have adgang til mindst 100 Mbit/s, vil muligheden for at anvende frekvenser til bredbånd som udgangspunkt veje tungest, når der ses på anvendelsesmulighederne for det enkelte frekvensbånd. Således vejer muligheden for anvendelse af frekvenser til bredbånd som udgangspunkt tungere, end muligheden for at anvende frekvensbåndet til f.eks. traditionelle landmobile radiotjenester, trådløse mikrofoner og satellittjenester. Dog er det væsentligt at sikre muligheder for at henvise eksisterende brugere i relevante frekvensbånd til alternative frekvensbånd, så der er mulighed for, at de hidtidige tjenester kan fortsætte. Frekvensstrategien skal revurderes med jævne mellemrum, så det derigennem sikres, at frekvensressourcerne anvendes bedst muligt i forhold

4 4/13 til målsætningen om, at alle borgere og virksomheder i Danmark i 2020 skal have adgang til mindst 100 Mbit/s. Erhvervs- og Vækstministeriets vurdering af frekvensbånd der er egnede til bredbånd Erhvervs- og Vækstministeriet har gennemgået de mulige frekvensbånd mellem 400 MHz og 4200 MHz for at identificere frekvensbånd, som det frem til 2020/2025 vil være realistisk at anvende til trådløse bredbåndstjenester. Frekvensbånd over 4200 MHz er ikke medtaget, idet udbredelsesegenskaberne på disse frekvenser gør det vanskeligt at bruge frekvenserne i et mobilt miljø. Der er indenfor frekvensområdet MHz en række delbånd, som er udeladt, da frekvenserne er omfattet af f.eks. EUkommissionsafgørelser eller ITU allokeringer, som gør en mobil anvendelse til bredbåndsformål uaktuel. Det gælder f.eks. frekvensbånd, der anvendes til den internationale luftfart, maritime formål, GPSmodtagelse, radarer og diverse satellittjenester. En oversigt over allokeringerne i frekvensområdet MHz kan ses i bilaget til dette notat. Ved vurderingen af de enkelte mulige frekvensbånds egnethed er der blevet lagt vægt på en række faktorer af betydning for anvendelsesmulighederne. For det første er der foretaget en vurdering af det enkelte frekvensbånds nuværende anvendelse i Danmark hvad det enkelte frekvensbånd er allokeret til, og hvordan det konkret anvendes. I den vurdering er også allokeringen af frekvensbåndet i det internationale radioreglement blevet inddraget. Herefter er der blevet set nærmere på, hvilke internationale tendenser der gør sig gældende for anvendelsen af frekvensbåndene. Herunder er det forhold, at det naturligvis er vigtigt, at der sker en høj grad af harmonisering af frekvensbånd til mobile bredbåndstjenester, blevet inddraget. Hvis et eller få mindre lande går enegang, er der stor risiko for, at der ikke vil blive produceret udstyr til de priser, som påkræves til et massemarked. Det er også blevet vurderet, hvilke eventuelle andre bindinger, f.eks. kulturpolitiske formål, der er i forhold til anvendelsen af de forskellige frekvenser, herunder hvor realistisk det umiddelbart er at ændre på disse. Endelig er der blevet set nærmere på mulighederne for at henvise eksisterende brugere i relevante frekvensbånd til alternative frekvensbånd, så de relevante frekvensbånd kan identificeres til brug for bredbåndsformål. Det er således væsentligt, at eksisterende brugere får mulighed for at etablere deres radiotjeneste ved brug af alternative frekvenser.

5 5/13 På baggrund af en samlet vurdering af ovenstående forhold, har Erhvervsog Vækstministeriet vurderet, om det er sandsynligt, at en række frekvensbånd inden for en kortere årrække kan anvendes til trådløse bredbåndstjenester. Det tidsmæssige aspekt er naturligvis væsentligt i forhold til understøttelsen af målsætningen om, at alle borgere og virksomheder i Danmark i 2020 skal have adgang til mindst 100 Mbit/s. Konklusionen på baggrund af ovenstående er, at følgende frekvensbånd er velegnede til trådløse bredbåndstjenester, inden for hvad der i denne sammenhæng kan betegnes som en kortere årrække. Frekvensbånd Kandidat? Kapacitet Tidshorisont MHz Ja, men nærmere 320 MHz 2020 vurderinger påkrævet MHz Ja 25 MHz MHz Ja 40 MHz MHz Ja 36 MHz MHz og Ja men ikke sandsynligt 68 MHz Ukendt 1626,5-1660,5 MHz MHz Ja 20 MHz MHz Ja 100 MHz MHz Ja 400 MHz 2020 Der henvises til en overordnet gennemgang af de enkelte frekvensbånd neden for. Hvis der strategisk arbejdes for, at ovennævnte frekvensbånd helt eller delvist kan anvendes til trådløse bredbåndstjenester og denne strategi gennemføres, vil det behov, der er for yderligere 600 MHz til bredbånd i 2025, kunne blive imødekommet allerede i 2020 forudsat de indikerede tidshorisonter overholdes. Det skal dog i den forbindelse bemærkes, at det ikke er helt ligegyldigt, hvor nye supplerende frekvenser ligger i frekvensspektret fra MHz. Der er behov for, at en del af de nye frekvenser ligger på frekvenser i den lave del af båndet for dels at sikre dækning i tyndere befolkede områder og dels for at sikre en hurtig og omkostningseffektiv udrulning. Frekvensbåndet MHz Frekvensbåndet MHz er i frekvensplanen afsat til broadcast og landmobile tjenester (sidstnævnte kun til supplerende tjenester til broadcast såsom trådløse mikrofoner). Derudover kan frekvenserne anvendes til radiostedbestemmelse og radioastronomi i en mindre del af frekvensbåndet, hvis broadcasttjenesten ikke forstyrres. Tildelingerne er identiske med tildelingerne i det internationale radioreglement. Der er i det internationale radioreglement endnu ikke en tildeling til en mobil tjeneste i Europa i båndet MHz, der kan anvendes til bredbåndsformål.

6 6/13 Frekvensbåndet anvendes i dag primært til udsendelse af digitalt tv, og båndet er omfattet af de medie- og telepolitiske aftaler, som er indgået. Ændringer af denne anvendelse kræver derfor indgåelse af nye politiske aftaler herom. Herudover er det muligt uden tilladelse at anvende ledige frekvensressourcer i frekvensbåndet MHz (såkaldte white spaces ) til laveffekt trådløse mikrofonanlæg. Det er i Danmark en politisk beslutning, om den primære allokering af frekvensbåndet MHz helt eller delvist skal ændres til andet end broadcast. At muliggøre flere tjenester i dette frekvensbånd vil, såfremt det på et tidspunkt måtte være relevant, give mulighed for en sådan politisk beslutning og vil desuden være i overensstemmelse med principperne i frekvenslovgivningen og de internationale tendenser. I Danmark er der foreløbigt indtil 2020 givet mulighed for tilladelsesfri anvendelse til trådløst mikrofonudstyr i de såkaldte white spaces, og det er derudover muligt at få en tilladelse til midlertidig anvendelse af frekvenser til reportageudstyr. Konkret er der i Danmark udstedt tilladelser til Boxer og DIGI TV (Danmarks Radio og TV 2) til udsendelse af digitalt tv. Boxers tilladelse udløber i 2020, mens der ikke er fastsat noget udløbstidspunkt for DIGI TV s tilladelse. På europæisk plan er der påbegyndt drøftelser vedrørende de fremtidige muligheder for at anvende en del af frekvensbåndet - den såkaldte digitale dividende 2 - til udbud af bredbåndstjenester. De indledende drøftelser har vist, at der er stor uenighed mellem de forskellige europæiske lande om mulighederne for en digital dividende 2. På EU-niveau indgår spørgsmålet om en digital dividende 2 i drøftelserne om frekvenspolitikprogrammet - RSPP, hvor der dog endnu ikke foreligger en afklaring. I landene i Asien og Nordamerika (ITU region 2 og 3) er frekvensbåndet MHz allerede afsat til mobile tjenester, der kan anvendes til bredbåndsformål i det internationale radioreglement. En sådan tildeling kan ikke umiddelbart overføres til Europa, da der er overlap med frekvensbåndet MHz, hvilket betyder, at man i Europa skal bruge en anden opdeling af kanalerne, hvis man skal tage frekvenserne under 790 MHz i brug til bredbåndsformål. Det er ganske uklart, hvordan udviklingen af jordbaseret tv vil forme sig både internationalt og nationalt. Et nærmere analysearbejde vil således være nødvendigt for at kunne sige noget om denne udvikling. Det er Erhvervs- og Vækstministeriets samlede vurdering, at dele af MHz-frekvensbåndet egner sig fortrinligt til bredbånd, men fre-

7 7/13 kvensbåndet eller dele af frekvensbåndet vil ikke kunne gøres tilgængeligt for trådløst bredbånd før Det er dog Erhvervs- og Vækstministeriets vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt, at der i radioreglementet gives mulighed for en mobil tildeling i frekvensbåndet MHz, så der skabes den fornødne mulighed for, at man i Danmark og resten af Europa på et senere tidspunkt, formentlig efter 2020, om nødvendigt kan træffe en beslutning om, at frekvensbåndet MHz eller dele heraf kan anvendes til trådløse bredbåndstjenester. Frekvensbåndet MHz Frekvensbåndet MHz er afsat til mobile og faste tjenester. Derudover er frekvensbåndet MHz også afsat til satellittjenester. Den danske tildeling er i fuld overensstemmelse med tildelingen i det internationale radioreglement. Der er i Danmark udstedt nogle få tilladelser til radiokædeforbindelser i Nordsøen i frekvensbåndet. Dele af frekvensbåndet er afsat til eksklusive militær anvendelse. I Danmark har man på grund af NATO-forpligtelser et behov for frekvenser til taktiske radiokædeformål i frekvensbåndet MHz. Inden for dette bånd er bl.a MHz afsat til militære formål i Danmark. Det er Erhvervs- og Vækstministeriets samlede vurdering, at MHz-frekvensbåndet egner sig til brug for bredbånd. En ændring af anvendelsesmulighederne for det eksklusive militære bånd kræver en tæt dialog med Forsvaret. Radiokædetilladelserne udløber ultimo 2012, men da anvendelsen finder sted langt ude i Nordsøen, vil denne kunne fortsætte, selvom frekvenserne evt. skal anvendes til bredbånd i Danmark. Det kan overvejes at foreslå på en kommende WRC, at der gives mulighed for, at de mobile tjenester i dette frekvensbånd også kan anvendes til bredbåndsformål. En sådan "identificering" på en WRC vil i givet fald betyde, at ITU vil kunne iværksætte tekniske undersøgelser overfor andre tjenester. Det vil også overfor udstyrsfabrikanter signalere, at båndet fremover kan anvendes til bredbåndsformål. Frekvensbåndet MHz Frekvensbåndet MHz er i frekvensplanen afsat primært til forskellige broadcastformål. Der er i 2007 indgået en mediepolitisk aftale om, at frekvenserne ,5 MHz skal anvendes til mobil-tv. Resten af båndet er afsat til digital radio (DAB) fra satellit. Der er dog på nuværende tidspunkt ikke taget

8 8/13 nogen initiativer, der indikerer interesse for hverken mobil-tv eller digital radio fra satellit. I en foreløbig rapport om udviklingen af digital radio, som Styrelsen for Bibliotek og Medier har gennemført en høring over, vurderes det, at kundegrundlaget for så vidt angår anvendelsen af frekvensbåndet ,5 MHz, er for spinkelt til en bæredygtig forretningsmodel for mobil-tv. Rapportudkastet konkluderer på den baggrund, at en anvendelse af frekvensbåndet til mobile tjenester, såsom mobilt bredbånd, vil være et reelt alternativ. I Sverige overvejes det at tildele frekvensbåndet til teknologineutral anvendelse, så det kan anvendes til bredbåndsformål. I UK har man allerede tildelt båndet til teknologineutral anvendelse. Endvidere overvejes det i nogle lande at anvende frekvensbåndet til trådløse mikrofoner og kameraer og andre anvendelser i relation til tv- og radio produktion. På grund af den manglende interesse for radio (DAB) og multimedietjenester i en række europæiske lande, undersøges det lige nu på europæisk niveau, om frekvensbåndet eventuelt kan anvendes til for eksempel mobilt bredbånd. Dette arbejde forventes afsluttet sidst i Umiddelbart vurderes det som værende sandsynligt, at man på europæisk niveau vil identificere dette frekvensbånd som et frekvensbånd, der fremover kan anvendes til bredbåndsformål. Det er Erhvervs- og Vækstministeriets samlede vurdering, at MHz frekvensbåndet egner sig til brug for bredbånd. En ændring af anvendelsesmulighederne for dette frekvensbånd forudsætter imidlertid en ændring af den mediepolitiske aftale, og der synes umiddelbart at være grundlag for at indlede en dialog med Kulturministeriet herom. Frekvensbåndet MHz Frekvensbåndet MHz er afsat til faste og mobile tjenester i frekvensplanen. Denne anvendelse er i fuld overensstemmelse med tildelingen i det internationale radioreglement. Bortset fra enkelte frekvenser, som anvendes til radiokædeforbindelser mellem platforme i Nordsøen, er frekvenserne afsat eksklusivt til militær anvendelse. Radiokædetilladelserne udløber ultimo 2012, men da anvendelsen finder sted langt ude i Nordsøen, vil denne kunne fortsætte, selvom frekvenserne evt. skal anvendes til bredbånd i Danmark. I Danmark har man på grund af NATO-forpligtelser et behov for frekvenser til taktiske radiokædeformål i frekvensbåndet MHz. Inden for dette bånd er bl.a MHz afsat til militære formål i Danmark.

9 9/13 Det er Erhvervs- og Vækstministeriets samlede vurdering, at MHz-frekvensbåndet egner sig til brug for bredbånd. En ændring af anvendelsesmulighederne for det eksklusive militære bånd kræver en tæt dialog med Forsvaret. Der er i det internationale radioreglement allerede en tildeling til mobile tjenester i frekvensbåndet. Det kan overvejes på en kommende WRC at foreslå, at der gives mulighed for, at de mobile tjenester i dette frekvensbånd også kan anvendes til bredbåndsformål. En sådan "identificering" på en WRC vil i givet fald betyde, at ITU vil kunne iværksætte tekniske undersøgelser overfor andre tjenester. Det vil også overfor udstyrsfabrikanter signalere, at båndet fremover kan anvendes til bredbåndsformål. Frekvensbåndene MHz og 1626,5-1660,5 MHz I frekvensplanen er frekvensbåndene MHz og 1626,5-1660,5 MHz afsat til bl.a. satellittjenester og radioastronomi. Tildelingerne i den danske frekvensplan er identiske med tildelingerne i det internationale radioreglement. Frekvensbåndet MHz anvendes udelukkende til modtagelse fra satellitter i den mobile satellittjeneste (maritime og mobile satellittjenester), mens frekvensbåndet 1626,5-1660,5 MHz anvendes som sendefrekvenser i de mobile satellitterminaler. Dele af frekvensbåndene indgår i det maritime nød- og sikkerhedssystem GMDSS. I USA er firmaet Lightsquared i færd med at udrulle et mobilt 4G-LTE bredbåndsnet. Der er tale om en kombination af satellit- og jordbaserede basisstationer, hvor satellitkomponenten er dominerende i store tyndtbefolkede områder, mens den jordbaserede komponent dominerer i byer og tætbefolkede områder. Derved skabes mulighed for et næsten landsdækkende net. Den amerikanske telemyndighed FCC lægger vægt på, at den mobile satellittjeneste har forrang og beskyttes, især over for den maritime og den aeronautiske anvendelse. Dele af frekvensbåndet vil derfor skulle bibeholdes til alene at kunne anvendes til mobile satellittjenester også på lang sigt. Det er Erhvervs- og Vækstministeriets samlede vurdering, at frekvensbåndene MHz og 1626,5-1660,5 MHz egner sig til brug for bredbånd, men samtidigt er det usandsynligt, at der - på grund af anvendelsen af visse frekvenser til GMDSS - vil kunne blive enighed på europæisk niveau om en sådan anvendelse indenfor en overskuelig årrække. Frekvensbåndet MHz I frekvensplanen er frekvensbåndet MHz afsat til trådløse mikrofoner uden tilladelse MHz anvendes ikke i øjeblikket.

10 10/13 Denne tildeling er i overensstemmelse med radioreglementet, hvor frekvensbåndet er afsat til faste og mobile tjenester. For så vidt angår del-frekvensbåndet MHz arbejdes der for øjeblikket på europæisk niveau, efter henstilling fra Kommissionen på en harmoniseret anvendelse. Det kan meget vel ende med, at frekvenserne harmoniseres til elektroniske kommunikationstjenester, der kan anvendes til bredbåndsformål, men der er endnu ingen klare indikationer, hvilket kan tale for at vente lidt med at træffe en beslutning i Danmark. Det er Erhvervs- og Vækstministeriets samlede vurdering, at MHz frekvensbåndet egner sig til brug for bredbånd. Frekvensbåndet MHz I frekvensplanen er frekvensbåndet MHz afsat til bl.a. faste og mobile tjenester. Tildelingerne i den danske frekvensplan er identisk med tildelingerne i det internationale radioreglement. Frekvensbåndet anvendes til reportageudstyr, som blandt andet er ENG/OB, audio-links og trådløse kameraer, samt amatørradio. Endelig er der udstedt et mindre antal tilladelser til radiokædeforbindelser mellem platforme i Nordsøen. Der er en kraftig stigende international interesse for anvendelse af frekvensbåndet til mobilt bredbånd. I flere lande både i og udenfor Europa er hele eller dele af frekvensbåndet allerede afsat til bredbåndsformål, eller påtænkes at blive det. I Indien er der udstedt LTE-tilladelser i dette bånd, og Europa-Parlamentet har i sin betænkning om frekvenspolitikprogrammet RSPP foreslået, at båndet MHz harmoniseres i Europa til elektroniske kommunikationstjenester. Der findes alternative frekvenser til de nuværende brugere, og internationale tendenser peger i retning af, at disse frekvenser i stort omfang vil blive anvendt til mobile bredbåndstjenester. Det er Erhvervs- og Vækstministeriets samlede vurdering, at MHz-frekvensbåndet egner sig fortrinligt til bredbånd og vil kunne stilles til rådighed indenfor en kort tidshorisont. Frekvensbåndet MHz I medfør af frekvensplanen kan frekvensbåndet MHz anvendes til faste og mobile tjenester, samt til faste satellittjenester. Tildelingerne i den danske frekvensplan er identisk med tildelingerne i det internationale radioreglement for ITU Region 1. Frekvensbåndet er tidligere blevet anvendt til radiokædeformål i betydeligt omfang, men

11 11/13 denne anvendelse er ophørt, idet teleforbindelserne i vidt omfang er erstattet af fiberforbindelser. Der er udstedt tilladelse til såvel FWA-formål som til satellitjordstationer (modtagefrekvenser) i frekvensbåndet. I Sverige og Norge overvejes det at give mulighed for teknologineutral anvendelse af frekvensbåndet. I en lang række lande er dette frekvensbånd, på grund af de fysiske egenskaber, et af de vigtigste satellitbånd. Frekvensbåndet er specielt velegnet til satellitkommunikation i lande med store regnmængder (tropiske områder). I Europa har frekvensbåndet mindre betydning for satellitkommunikation. I Europa, Mellemøsten og Afrika er frekvensbåndet primært afsat til satellitformål, idet satellittjenesten har prioritet over for en mobilanvendelse. I resten af verden er den mobile tjeneste sidestillet med satellittjenesten. En sidestilling af den mobile tjeneste med satellittjenesten i Europa kræver en aftale på en verdensomspændende radiokommunikationskonference en WRC. En sådan ændring vurderes tidligst at kunne komme på dagsordenen på WRC i Det skal dog nævnes, at mobil anvendelse allerede nu kan ske i Europa under forudsætning af, at satellittjenesten ikke må forstyrres, med mindre landene aftaler noget andet. Der er tale om en stor frekvensmængde, der kun i begrænset omfang anvendes til satellitkommunikation i Europa. Alene dette forhold taler for at overveje anvendelsen. Det er Erhvervs- og Vækstministeriets samlede vurdering, at MHz-frekvensbåndet teknisk set egner sig til brug for bredbånd. Det er dog også vurderingen, at en sidestilling af den mobile tjeneste med satellittjenesten på en WRC ikke vil være mulig indenfor en overskuelig fremtid.

12 12/13 Strategi På den baggrund foreslås følgende strategi: MHz Erhvervs- og Vækstministeriet skal internationalt arbejde for, at frekvensbåndet på WRC-16 bliver identificeret til brug for mobile bredbåndstjenester på lige fod med broadcasttjenester MHz Erhvervs- og Vækstministeriet skal internationalt arbejde for, at frekvensbåndet på WRC-16 bliver identificeret til brug for mobile bredbåndstjenester MHz Erhvervs- og Vækstministeriet skal på europæisk niveau arbejde for, at frekvensbåndet bliver identificeret til brug for mobile bredbåndstjenester. Erhvervs- og Vækstministeriet vil indlede en dialog med Kulturministeriet med det formål at afklare mulighederne for at få ændret den mediepolitiske aftale, som indeholder bindinger i forhold til anvendelsen af frekvensbåndet Erhvervs- og Vækstministeriet skal internationalt arbejde for, at frekvensbåndet på WRC-16 bliver identificeret til brug for mobile bredbåndstjenester MHz Erhvervs- og Vækstministeriet skal arbejde for, at det europæiske arbejde med PMSE afsluttes, inden der lægges en strategi for dette frekvensbånd MHz Erhvervs- og Vækstministeriet skal arbejde for, at frekvensbåndet anvendes til mobile bredbåndstjenester snarest muligt, og at de eksisterende brugere i båndet flyttes til andre frekvensbånd i 2 GHz området MHz Erhvervs- og Vækstministeriet skal internationalt arbejde for, at den mobile tjeneste sidestilles med satellittjenesten på WRC-16 eller WRC-20. Bilag: Oversigt over frekvensbåndet MHz.

13 Skematisk frekvensoversigt 400 MHz 406,1 MHz 430 MHz 440 MHz 470 MHz 790 MHz MET METSAT MOBIL FAST MOBIL MOBIL FAST BROADCAST Fremtid MOBIL 862 MHz 870 MHz 960 MHz 1240 MHz 1350 MHz 1400 MHz SRD MOBIL 2G/3G/4G AERONAUTISK RADIOSTED- MOBIL RADIOASTRONOM BESTEMMELSE I 1427 MHz 1452 MHz 1492 MHz 1518 MHz 1525 MHz 1559 MHz MOBIL FAST BROADCAST MOBIL FAST MOBIL FAST MOBIL AERONAUTISK SATELLIT 1626,5 MHz 1660,5 MHz 1675 MHz 1710 MHz 1785 MHz 1805 MHZ MOBIL SATELLIT MET METSAT MOBIL 2G/3G/4G MOBIL MOBIL 2G/3G/4G SATELLIT 1880 MHz 1900 MHz 1980 MHz 2010 MHz 2025 MHz 2110 MHz MOBIL DECT MOBIL 2G/3G/4G MOBIL MOBIL 2G/3G/4G SATELLIT MOBIL 2G/3G/4G SATELLIT 2170 MHz 2200 MHz 2300 MHz 2400 MHz 2500 MHz 2690 MHz MOBIL SATELLIT MOBIL FAST MOBIL FAST MOBIL 2G/3G/4G RADIOSTED- SATELLIT BESTEMMELSE 3400 MHz 3800 MHz 4200 MHz MOBIL FAST SATELLIT Til rådighed for mobilt bredbånd Vurderet og fundet egnet Vurderet og ikke fundet egnet på nuværende tidspunkt Vurderet og ikke fundet egnet på grund af internationale tjenester og bindinger

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts Se høringsliste 28. marts 2015 Sag 2015-2686 /PEMAKN Høring om udkast til nye/ændrede bekendtgørelser på radiofrekvensområdet Hermed udsendes i høring følgende udkast til nye/ændrede regler på frekvensområdet:

Læs mere

Oversigt over foreslåede ændringer Det foreslås i udkast til bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser

Oversigt over foreslåede ændringer Det foreslås i udkast til bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser 28. oktober 2011 Sagsnr. 11-117223 /anjp Høring over udkast til bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser, udkast til ændring af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat 1)

Bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat 1) BEK nr 402 af 03/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 12/02044 Senere

Læs mere

Energistyrelsens udkast til frekvensstrategi har været sendt i høring i perioden den 29. august 26. september 2016.

Energistyrelsens udkast til frekvensstrategi har været sendt i høring i perioden den 29. august 26. september 2016. HØRINGSNOTAT Kontor/afdeling Center for Tele Dato 12. december 2016 J nr. 2016-7843 /sesw Høringsnotat vedrørende udkast til frekvensstrategi 2016 Energistyrelsens udkast til frekvensstrategi har været

Læs mere

Udkast til. Frekvensstrategi Forventninger til fremtidens frekvensbehov

Udkast til. Frekvensstrategi Forventninger til fremtidens frekvensbehov Udkast til Center for Tele Frekvensstrategi 2016 Forventninger til fremtidens frekvensbehov Dato 19. august 2016 J nr. 2016-7843 1. Frekvensstrategi Energistyrelsen administrerer de danske frekvensressourcer

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 29. februar 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790

Læs mere

Hovedpunktnotat fra 10. møde i Frekvensforum den 11. oktober Dagsorden:

Hovedpunktnotat fra 10. møde i Frekvensforum den 11. oktober Dagsorden: 16. november 2012 Sag 12/02019 /pemakn-erst Hovedpunktnotat fra 10. møde i Frekvensforum den 11. oktober 2012 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Trådløse mikrofoner (indlæg fra Sennheiser Nordic A/S) 3. Liberalisering

Læs mere

Frekvensstrategi 2016 Forventninger til fremtidens frekvensbehov

Frekvensstrategi 2016 Forventninger til fremtidens frekvensbehov Center for Tele Frekvensstrategi 2016 Forventninger til fremtidens frekvensbehov Dato 12. december 2016 J nr. 2016-7843 1. Frekvensstrategi Energistyrelsen administrerer de danske frekvensressourcer og

Læs mere

Udkast. 1. Bilag H (oversigten over implementerede EF/EU-beslutninger/afgørelser) affattes som i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Udkast. 1. Bilag H (oversigten over implementerede EF/EU-beslutninger/afgørelser) affattes som i bilag 1 til denne bekendtgørelse. Bilag C Udkast Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan) 1 I bekendtgørelse nr.

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet udkast til følgende bekendtgørelser:

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet udkast til følgende bekendtgørelser: 22. maj 2015 Sag 2015-2686 /PEMAKN Høring om udkast til nye/ændrede bekendtgørelser på radiofrekvensområdet Erhvervsstyrelsen har udarbejdet udkast til følgende bekendtgørelser: 1. Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Kommenteret høringsoversigt 20. december 2011 Sagsnr. 11-117223 /anjp Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Den danske telemyndighed iværksatte den 28. oktober

Læs mere

1. Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan).

1. Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan). 4. marts 2014 Sag 14/00678 /pemakn-erst Høring om udkast til ny frekvensplan, herunder nye bekendtgørelser om frekvensanvendelse med/uden tilladelse samt om radiogrænseflader Hermed udsendes i høring følgende

Læs mere

Heraf tilkendegives det i seks af svarene, at der ikke er bemærkninger til høringen. Disse høringssvar er fra:

Heraf tilkendegives det i seks af svarene, at der ikke er bemærkninger til høringen. Disse høringssvar er fra: Notat Høringsnotat om høring af de fælleseuropæiske forslag til WRC-12 har i perioden 29. juli - 6. september 2011 gennemført en høring over de endeligt godkendte og de foreløbige fælleseuropæiske forslag

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 106 Offentligt. Redegørelse for erfaringerne med den nye frekvenslov

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 106 Offentligt. Redegørelse for erfaringerne med den nye frekvenslov Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 106 Offentligt Redegørelse for erfaringerne med den nye frekvenslov IT- og Telestyrelsen Januar 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

I de følgende afsnit beskrives afgiftsgrupperne, og der gives eksempler på konkrete beregninger.

I de følgende afsnit beskrives afgiftsgrupperne, og der gives eksempler på konkrete beregninger. Notat Beregning af frekvensafgifter Generelt om beregning af afgiftsstørrelser for frekvenstilladelser Afgiftsmodellen tager udgangspunkt i de udstedte båndbredder (samlet set for alle tilladelser) i de

Læs mere

Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K

Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K./. Til Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologis orientering vedlægges

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.9.2005 KOM(2005) 461 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 til bekendtgørelse om frekvensplanen

Bilag 1. Bilag 1 til bekendtgørelse om frekvensplanen 3. december 2012. 2 Nr. 1135. Bilag 1 til bekendtgørelse om frekvensplanen Bilag 1 1. Indledning Den grønlandske frekvensplan beskriver nuværende anvendelse og planlagt fremtidig anvendelse af det samlede

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0586 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0586 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0586 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Udvalget for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 14.2.2011 2010/0252(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Undersøgelse af behov for frekvenser til antenne-tv og mulighederne for mobilt bredbånd i 700 MHz

Undersøgelse af behov for frekvenser til antenne-tv og mulighederne for mobilt bredbånd i 700 MHz Undersøgelse af behov for frekvenser til antenne-tv og mulighederne for mobilt bredbånd i 700 MHz Orienteringsmøde i Erhvervsstyrelsen 28. juni 2013 kl. 12:30-14:00 Dagsorden 1. Velkomst ved vicedirektør

Læs mere

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum 1800 MHz-auktion Tildeling af frekvenser i frekvensbåndene 1720,1-1785,0 MHz og 1815,1-1880,0 MHz Informationsmemorandum Bilag D Udkast til tilladelser Juni 2016 Udsendt af Energistyrelsen Danmark www.ens.dk

Læs mere

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum 1800 MHz-auktion Tildeling af frekvenser i frekvensbåndene 1720,1-1785,0 MHz og 1815,1-1880,0 MHz Informationsmemorandum Bilag D Udkast til tilladelser Udkast 17. maj 2016 Udsendt af Energistyrelsen Danmark

Læs mere

Høringsnotat om den fremtidige frekvensanvendelse i frekvensbåndet MHz

Høringsnotat om den fremtidige frekvensanvendelse i frekvensbåndet MHz Notat Høringsnotat om den fremtidige frekvensanvendelse i frekvensbåndet 450-470 MHz 7. april 2006 Den 8. december 2005 iværksatte en høring over frekvensanvendelsen i frekvensbåndet 450-470 MHz. Høringsfristen

Læs mere

Kulturudvalget, Europaudvalget 2005 KUU Alm.del Bilag 123, KOM (2005) 0204 Bilag 2 Offentligt

Kulturudvalget, Europaudvalget 2005 KUU Alm.del Bilag 123, KOM (2005) 0204 Bilag 2 Offentligt Kulturudvalget, Europaudvalget 2005 KUU Alm.del Bilag 123, KOM (2005) 0204 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag B: Oversigt over det danske telemarked Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen

Læs mere

NOTAT. Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen. Den 25. oktober 2006

NOTAT. Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen. Den 25. oktober 2006 MEDIESSEKRETARIATET NOTAT Den 25. oktober 2006 Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen...1 1. Forudsætninger for DTT i Danmark...1 Antal sendemuligheder

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda Hi3G Denmark ApS Tel +45 3333 0135 Arne Jacobsens Allé 17 Fax +45 3333 0155 DK-2300 København S www.3.dk Danmark IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø København den, 6. september 2006

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 25. april 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 25. april 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 25. april 2008 23. april 2008. Nr. 272. Bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat 1) I medfør af 2 i lov om radiofrekvenser, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 23.

Læs mere

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv.

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. 11 juni 2007 Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. A: Overordnet fordeling af digitale tv-sendemuligheder Der er

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.11.2007 KOM(2007) 700 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C København den 10. januar 2006 Tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og billedprogrammer ved

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

Senest mandag den 12. februar kl. 12.00 på e-mail julhaa@mediesekretariatet.dk

Senest mandag den 12. februar kl. 12.00 på e-mail julhaa@mediesekretariatet.dk EMBEDSMANDSUDVALGET FOR DIGITALT TV København den 6. februar 2007 Høring af sekretariatsudkast til rapport fra Embedsmandsudvalget vedrørende udbud af digitalt tv Mediesekretariatets første udkast til

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv.

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. NOTAT 2. september 2015 Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. Det fremgår af tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 af 28. april 2015 om digital radio mv., at: Der gennemføres

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

Interessen for frekvensbåndene 1,5 GHz og 2300-2400 har været sendt i høring i perioden den 30. oktober 16. november 2015.

Interessen for frekvensbåndene 1,5 GHz og 2300-2400 har været sendt i høring i perioden den 30. oktober 16. november 2015. HØRINGSNOTAT Kontor/afdeling Center for Tele Dato 8. juli 2016 /hsm Høringsnotat vedrørende høring over interessen for frekvenser i frekvensbåndene 1,5 GHz og 2300-2400 MHz Interessen for frekvensbåndene

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet Erhvervs- og vækstministeriet Den danske telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø 15. december 2011 Sendt via e-mail til mob@itst.dk Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Læs mere

Konferencen afholdes i regi af FN organisationen Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU), der har sit hovedsæde i Genève.

Konferencen afholdes i regi af FN organisationen Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU), der har sit hovedsæde i Genève. Notat Høring over de fælleseuropæiske forslag til WRC-12 Indledning 29. juli 2011 Den verdensomspændende radiokommunikations konference, World Radiocommunication Conference 2012 (WRC-12) afholdes i perioden

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. 202 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 689).

Besvarelse af spørgsmål nr. 202 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 689). Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (Alm. del - bilag 705) diverse (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 202 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 689).

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om radiofrekvensoversigten

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om radiofrekvensoversigten EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.9.2014 COM(2014) 536 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om radiofrekvensoversigten DA DA 1. INDLEDNING EU's frekvensoversigt blev skabt

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Europaudvalget 2005 UVT Alm.del Bilag 131, KOM (2005) 0204 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Europaudvalget 2005 UVT Alm.del Bilag 131, KOM (2005) 0204 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi, Europaudvalget 2005 UVT Alm.del Bilag 131, KOM (2005) 0204 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag A: Definitioner og ordliste. Marts 2012

Informationsmemorandum. Bilag A: Definitioner og ordliste. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 MHz Informationsmemorandum Bilag A: Definitioner og ordliste Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Samlenotat. Europaudvalget 2016 Rådsmøde Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt. Rådsmøde (telekommunikation) den 26.

Samlenotat. Europaudvalget 2016 Rådsmøde Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt. Rådsmøde (telekommunikation) den 26. Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3468 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat Dato 25. april 2016 Rådsmøde (telekommunikation) den 26. maj 2016 Dagsorden Side 1. Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark

Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark IT- og Telestyrelsen, den 23. december 2009 Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark I GSM-tilladelsen af 23. januar

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.05.2005 KOM(2005) 204 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

3. december 2012. 8 Nr. 1135. Fodnoter til det Internationale Radioreglement

3. december 2012. 8 Nr. 1135. Fodnoter til det Internationale Radioreglement 3. december 2012. 8 Nr. 1135. Fodnoter til det Internationale Radioreglement Bilag A 5.53 Administrationer, der tillader anvendelse af frekvenser under 8,3 khz, skal sikre, at der ikke sker skadelige forstyrrelser

Læs mere

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse Dato 1. november 2016 Side 1/5 Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om parkeringsskiver Høringen Et udkast til bekendtgørelse om parkeringsskiver har i perioden fra den 26. juli til 23. august

Læs mere

Telia afgav høringssvar den 27. november 2009 med supplerende bemærkninger den 7. december 2009.

Telia afgav høringssvar den 27. november 2009 med supplerende bemærkninger den 7. december 2009. Telia Nättjänster Norden AB Holmbladsgade 139 2300 København S Afgørelse om omfordeling og ændring af Telias mobil- og frekvenstilladelser i 900 MHz-frekvensbåndet Som følge af en ændring af GSM-direktivet

Læs mere

Jørgen Abild Andersen

Jørgen Abild Andersen Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan). I medfør af 3 i lov nr. 421 af 6. juni 2002 om radiofrekvenser,

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelsen er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Kulturministeriet

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog.

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog. Notat Kommissorium for udvalg om den fremtidige finansiering af dansk, digital indholdsproduktion Problemstilling Den teknologiske udvikling og globaliseringen har stor indflydelse på medieudviklingen

Læs mere

Bilag F. Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler. Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2.

Bilag F. Implementerede ECC-beslutninger og internationale aftaler. Særlige forhold i relation til allokeringen i kolonne 2. 3. december 2012. 52 Nr. 1135. Bilag F 0-8,3000 khz Ikke allokeret 5.53 8,3000-9,000 khz 9,0000-11,3000 khz METEOROLOGI- SKE HJÆLPE- MIDLER 5.54A METEOROLOGI- SKE HJÆLPE- MIDLER 5.54A 5.54 e tjenester

Læs mere

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 31. januar 2014 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Indledning Denne vejlednings anvendelsesområde er kommunernes erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere

Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5.

Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5. Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5. Vi i bestyrelsen har siden sommeren forrige år været optaget af et længerevarende strategiarbejde, der har haft til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer i Grønland (frekvensplan)

Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer i Grønland (frekvensplan) Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer i Grønland (frekvensplan) I medfør af 2, stk. 1, og 3, stk. 4, i Anordninganordning

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark Tele Danmark A/S Reguleringsforhold Att: Peter Engsig-Karup Nørregade 21, B.216 0900 København C Vores reference: Sagsbehandler: Dato: 13154-18 Henrik Findahl Brodersen 21. december 2000 Tilladelse til

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Heraf har otte høringsparter tilkendegivet, at de ikke har bemærkninger til udkastet til ny afgiftsmodel. Disse høringsparter er:

Heraf har otte høringsparter tilkendegivet, at de ikke har bemærkninger til udkastet til ny afgiftsmodel. Disse høringsparter er: Notat Notat om resultat af høring om forslag til ny afgiftsmodel Den 13. februar 2008 iværksatte en høring over udkast til ny model til beregning af frekvensafgifter. I dette notat opsummeres hovedpunkterne

Læs mere

Høring om interessen for frekvenser i 410-430 MHz frekvensbåndet

Høring om interessen for frekvenser i 410-430 MHz frekvensbåndet Notat Høring om interessen for frekvenser i 410-430 MHz frekvensbåndet iværksatte den 10. februar 2009 en høring om interessen for frekvenser i 410-430 MHz frekvensbånder med høringsfrist den 11. marts

Læs mere

Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, København V. Udsættelse af opstartsfrist på kanal 40 Holeby

Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, København V. Udsættelse af opstartsfrist på kanal 40 Holeby RADIO- OG TV-NÆVNET Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V Udsættelse af opstartsfrist på kanal 40 Holeby I henhold til SBS TV A/S programtilladelse af 2. oktober 2006, skulle

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2003/0151(CNS) 22. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer December 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2014 om staten som selskabsejer Energi-,

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 28-78

ÆNDRINGSFORSLAG 28-78 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2010/0252(COD) 4.2.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 28-78 Udkast til udtalelse Petra Kammerevert (PE454.499v01-00) om indførelse af et radiofrekvenspolitikprogram

Læs mere

Informationsmemorandum. Marts 2012. (opdateret 24. april 2012)

Informationsmemorandum. Marts 2012. (opdateret 24. april 2012) 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 MHz Informationsmemorandum Marts 2012 (opdateret 24. april 2012) Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk Informationsmemorandum

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 102 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 102 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 102 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

I den forbindelse iværksættes en høring vedrørende en eventuel ny forsyningspligtregulering.

I den forbindelse iværksættes en høring vedrørende en eventuel ny forsyningspligtregulering. Debatoplæg Forsyningspligtanalyse 2006 Debatoplæg om en fremtidig regulering af forsyningspligt på teleområdet 10. marts 2006 Anmodning om høringssvar Den gældende lovgivning på teleområdet indeholder

Læs mere

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Se vedlagte modtagerliste Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Vedlagt fremsendes i høring Kommissions meddelelse

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af radiofrekvenspolitikprogrammet

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af radiofrekvenspolitikprogrammet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.4.2014 COM(2014) 228 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af radiofrekvenspolitikprogrammet DA DA RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

Læs mere

Frekvensplan for Grønland 2013

Frekvensplan for Grønland 2013 Frekvensplan for Grønland 2013 Den gældende frekvensplan findes i den danske bekendtgørelse nr. 1135 af 3. december 2012 om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Informationsmemorandum

Læs mere

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Fields marked with are mandatory. Felter med en skal udfyldes. 1 Deltagerens profil Jeg svarer som: Enkeltperson

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0371 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0371 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0371 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 2.7.2007 KOM(2007) 371 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET ØKONOMISKE

Læs mere

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V).

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 282 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2013 Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere