JUBILÆUMSSKRIFT FRA BAARING SOMMERLAND TIL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JUBILÆUMSSKRIFT 1964-2014 FRA BAARING SOMMERLAND TIL"

Transkript

1 2014 JUBILÆUMSSKRIFT FRA BAARING SOMMERLAND TIL

2 BAARING EGE ENESTÅENDE OMRÅDE SKABT FOR 50 ÅR SIDEN Hvor reder sommeren vel blomstersengen mer rigt end her ned til den åbne strand,.. De kendte linjer fra H. C. Andersens I Danmark er jeg født toner i baggrunden, når man ser ud over Baaring Ege den eksklusive sommerhusbebyggelse på Nordvestfyn ud til Kattegat. Vore forfædre havde også øje for det skønne område, der skulle blive til Baaring Sommerland. Der er fundet en del stenalderredskaber på arealerne mellem Grævlingevænget og Jensbjergvænget. Undersøgelser har vist, at her lå en boplads, og det fredede oldtidsminde midt i vores fællesareal bekræfter dette. Der var knyttet en del overtro til stedet. Udsigt til Kattegat over det offentlige areal Jenny Olsen, som sammen med sin mand, boede på Jensbjerg i 35 år, fortalte, at hvis man gravede i kæmpehøjen, døde der et dyr på gården. Kortudsnit fra området i 1866 Her lå i 1800-tallet også et dampteglværk, og der blev gravet ler i skrænterne, som vi møder mange steder i terrænet. Går vi i dag ad Grævlingevænget mod stranden og drejer til højre for enden af vejen, ses resterne af lergravningsstedet. En lærling satte ild på teglværket, som brændte ned i 1907 og aldrig blev genopført. Der var mange fiskere langs Baaring Vig. Molen, lidt længere henne af stranden, blev anlagt af fiskerne i 1907 af den stedlige fiskeriforening, så man kunne lande fangsten. Flere satte livet til under fiskeriet. På Kragelund boede en fisker, som druknede og efterlod sig sin kone Laurine og en flok børn. Det siges, at Bøjes Bande, en flok røvere, huserede på egnen. Marken ved Hermelinvænget blev kaldt hestehaven. Her samledes de heste, der blev udskrevet til militærtjeneste. For yderligere oplysninger henvises til Asperup-Roerslev Lokalarkiv 2

3 BAARING SOMMERLAND FØDES Året er Karl Randrup, en driftig forretningsmand fra København, har en plan. Han vil skabe noget helt unikt. Han er lige blevet færdig med udstykningen Horne Sommerland, som er helt traditionel med mindre grunde og sommerhuse. Nu vil han prøve noget ganske andet, som ikke er set før. Jensbjerg 1935 Ørredbækgård 1950 STOR ROS Statens Byggeforskningsinstitut skrev i en rapport fra 1970 om projektet: Planen er udarbejdet af arkitekt Axel Henriksen i 1964, og den er medtaget i denne rapport som et meget bemærkelsesværdigt eksempel på et privat initiativ, der gennemføres med usædvanlig forståelse og omsorg for kvaliteten af det fremtidige sommerhusområdes bebyggelse og miljø. A/S Baaring Sommerland blev stiftet. Gårdene Jensbjerg og Ørredbækgård blev købt, og rådgivere, arkitekter og landinspektører udarbejdede en forbilledlig plan for området, som skabte opsigt, ikke bare på egnen, men også i pressen. Udover Axel Henriksen deltog havearkitekterne Klaaborg, Lindholdt, Moos og landinspektør Lehmann Madsen og Kielberg Advokater. Egnens folk rystede lidt på hovedet over projektet. Ikke alle Karl Randrups intentioner kunne gennemføres; men han kæmpede meget for at virkeliggøre sine planer. Karl Randrup døde i foråret Uddrag af artikel fra Fyns Tidende den 6. august 1967 læs hele artiklen på 3

4 PLANERNE Oprindelig servitut af 13. april 1965 blev tinglyst på alle 111 parceller. Dette sikrede, at der kunne skabes et område af meget høj landskabs- og bygningsmæssig kvalitet. Grundene blev udstykket langs lukkede boligveje, der peger mod stranden, så de store grønne græskiler trækker kystlandskabet ind i bebyggelsen. De enkelte parceller må ikke udstykkes. De er på til m 2, nogle få parceller er væsentligt større. Samtidig sikrer beplantningslinjer, at alle har udsigt til vandet. Udstyknings- og beplantningsplan fra oktober 1964 se også planen på BYGGEMODNINGEN Længerne blev brækket ned på Jensbjerg og Ørredbækgård og brugt som generel bundsikring i vejene. El- og vandledninger blev ført frem til parcellerne, og der blev givet en tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg for spildevand på de enkelte grunde. Nedrivning af Jensbjerg

5 Det bavarede stuehus på Jensbjerg Sommerlandsvej blev overtaget af Nørre Aaby Kommune i Vængerne er private og administreres af Grundejerforeningen. Jensbjergvænget var projekteret ført helt til stranden; men kæmpehøjen blev erklæret fredet oldtidsminde med en radius på 100 m, som ikke måtte bebygges. Det samme er tilfældet på to parceller på Sommerlandsvej, hvor der blev erklæret fredskov. Karl Randrup insisterede og inviterede en delegation fra øverste myndighed over til området. Det endte med en tilladelse, dog skulle de fredede træer måles ind, og der måtte kun fældes det absolut nødvendige. Det meste af Ørredbækgårds jord blev udlagt som offentligt område og overdraget til Nørre Aaby Kommune, som havde betinget sig, at offentligheden skulle have adgang til stranden. Udstykningen set fra luften

6 MODELHUSE Karl Randrup byggede tre huse, som blev tegnet af, som han sagde, landets bedste arkitekt Halldor Gunnløgsson, professor ved Kunstakademiet og modtager af Eckersbergmedaljen. Arkitekten havde fundet inspiration i vikingeborgen Trelleborg med udvendige søjler i træ, vægge i træ og tag af strå. Husene skulle slå den eksklusive tone an og danne model for den fremtidige byggestandard. Modelhus Den daværende Nørre Aaby Kommune vedtog i 1969 en partiel byplan for området. Kommuneplanen af juni 1986 blev endelig vedtaget i Her indgik Baaring Sommerland i planen som et rekreativt område. I januar 2000 kom lokalplan nr. 62, som gælder i dag. Modelhus Modelhus Karl Randrup krævede naturmaterialer, helst danske, som strå, bornholmske Hasleklinker, sten, tegl og træ. Han var langt forud for sin tid; miljøbevidst før det ord fandtes. De første år gik Karl Randrup hver dag tur rundt i området sammen med sin hund Boy, for at sikre sig at alt gik efter planerne. Han holdt meget af Boy, som han sagde, var den bedste investering, han havde gjort. Randrup fortalte, at han rejste til Schweiz for at købe chokolade til Boy. BEPLANTNINGEN Man må ikke bygge i en skov; men man må godt bygge og så plante en skov. 50 år gamle egetræer pryder nu området med en variation af trimning og udtynding, som man ikke skulle tro mulig. Nogle grundejere mener, at et egepur var havearkitektens tanke, andre at sparekasseegen med sin markante krone var tænkt, for ikke at tale om de træer, hvor toppen er kappet af, så egene står som pælerækker. Gennem tiden har skovfolk sammen med bestyrelserne udarbejdet vejledning for vedligehold af bevoksningen med mere eller mindre held. 6

7 Også beplantningen har givet anledning til hede debatter på generalforsamlingerne. Grundejerforeningens bestyrelse kontaktede i 1989 Fyns Amt for at få hjælp til overholdelse af planerne. I 1994 ændredes bestemmelserne om påtaleretten, såfremt gældende bestemmelser ikke blev overholdt. Tidligere var påtaleretten delt mellem Fyns Amt og Nørre Aaby Kommune. Kommunen overtog hele påtaleretten. Fra området Fra området Der må kun hegnes med buskroser. Næsten alle valgte at plante hybenroser, som trives formidabelt i den gode fynske muld. Også dette har givet anledning til utallige meningsudvekslinger grundejerne imellem. Rosenhækkene bredte sig med rodskud ud i rabatterne og blev meterhøje og meget brede. Mange har valgt helt at droppe hegnet mod veje og fællesareal. Andre forsøger sig med knap så invasive rosenarter, så som æble- og klitroser. FÆLLESAREALERNE Syv hektar grønne fællesarealer ligger som dybe lommer mellem vængerne og i en stribe langs vandet. Oprindelig skulle arealerne tilsås med en rajgræs iblandet markblomster som engrapgræs, rød svingel, hvid marguerit, fioringræs, valmue, kornblomst og kællingetand. Det viste sig, at ingen af frøfirmaerne kunne levere denne blanding. Der blev sået et lille forsøgsareal, som hurtigt blev kvalt af ukrudt og kvikgræs. Der må ikke sprøjtes på arealerne, og der var mange meninger om, hvorledes vedligeholdelsen skulle foregå. Nogle grundejere ville have et tæt græstæppe, som kan tiltrække småfugle, andre ville have et højt græstæppe, som rådyr, harer og fasaner kan trives i. Et forslag om at lade får afgræsse arealet blev mødt med sønderlemmende kritik. Muldvarpe og utilsigtet bevoksning som bjørneklo har også bragt sindene i kog gennem årene. Udsigt over fællesarealer

8 VANDFORSYNINGEN Udstykningsselskabet anlagde i 1965 forsyningsledninger og førte stik ind på parcellerne. Der blev oprettet en vandforsyningsforening, som indgik en overenskomst med Baaring Asperup Vandværk om at levere vand til en målebrønd i udkanten af området. Overenskomsten sagde, at vandværket vederlagsfrit skulle overtage forsyningsanlægget efter 20 år ved udgangen af Vandforsyningsforeningen, som blev en del af grundejerforeningen, afregnede med de enkelte grundejere. I starten fordeltes forbruget ligeligt. Senere, da der var etableret målebrønde på alle grunde, efter forbrug. Da tiden nærmede kom, hvor vandværket skulle overtage forsyningen, opstod der uoverensstemmelser om betingelser for overtagelsen. Det mundede ud i, at vandværket udtog stævning mod vandforsyningsforeningen for at få en retslig afgørelse på uenighederne. Dommen gik vandværket imod; men der blev i 1988 indgået en overenskomst parterne imellem, som er gældende i dag. Vandforsyningsforeningen blev opløst, og vedtægterne for Baaring Sommerlands Grundejerforening blev ændret, således at foreningen nu er en ren grundejerforening. ELFORSYNINGEN Den projekterede elforsyning viste sig snart at være utilstrækkelig. Baaring- Asperup Transformerforening etablerede i 1974 ekstra transformerstationer i området. EFLA overtog elforsyningen, og i dag forsyner Energi Fyn området. FIBERNET Elselskaberne begyndte efter århundredeskiftet at etablere bredbånd rundt omkring i landet, og Energi Fyn startede et pilotprojekt i Baaring. Grundejerforeningen undersøgte mulighederne for at få fibernet i området; men det viste sig, at der ikke var tilslutning nok fra grundejerne. Undersøgelser viste, at trådløst bredbånd og andre løsninger med tiden ikke var tilstrækkelige, og i 2004 gav generalforsamlingen grundejerforeningen bemyndigelse til at indgå aftale med Energi Fyn om etablering af fibernet mod et tilskud til anlægsomkostningerne. Waoo.. 8

9 SIVEBRØNDENE I 1989 blev der konstateret problemer ved udløbene af de gamle markdræn i stranden, idet der blev målt coli og andre fækale bakterier i drænvandet. Dette medførte en større undersøgelse af afløbsforholdene på Hjortevænget og Egernvænget. Kommunen opsagde nedsivningstilladelserne for de to vænger og stillede krav om etablering af samletanke eller højbede. Kommunen blev opfordret til at kloakere området; men på daværende tidspunkt ville det koste 12 mio. kr., et beløb, som var helt urealistisk i forhold til den samlede tilslutningsafgift, det var tilladt at opkræve. BADEBROERNE Fredningsmyndighederne og Nørre Aaby Kommunen gav i 1970 tilladelse til at opsætte to badebroer, imod at offentligheden fik fuld adgang til at benytte broerne. Efter i nogle år at have debatteret udformning og placering har broerne nu fundet deres endelige plads, hvor de er til stor glæde for beboerne. En af områdets to badebroer GRUNDEJERFORENINGEN På den stiftende generalforsamling på Alleshave den 28. oktober 1967 blev vedtægterne godkendt, og der blev valgt en bestyrelse. Foreningen fik navnet Baaring Sommerlands Grundejer- og Vandforsyningsforening. I de forløbne år har skiftende formænd og bestyrelser varetaget de forskellige opgaver på betryggende vis. Der har været forskellige sager undervejs, som har skabt heftige, men gode diskussioner på de årlige generalforsamlinger. Marie og Karl Larsens ejendom Alleshave på Vedelshavevej 9

10 SOMMERLAND S NYT Grundejerforeningens bestyrelse tog i 1970 initiativ til at udsende et informations- og nyhedsblad, som udkom en gang om året i næsten 10 år. Emnerne var mange, fx fartbegrænsning på Sommerlandsvej, vandspild, vejrenovering, opsætning af skilte, nedgangene til stranden, ejendomsvurderingerne og fællesarealerne. Sommerlands nyt fra marts 1974 SOMMERFESTERNE Hvert år arrangerer grundejerforeningen lørdagen efter generalforsamlingen, som afholdes den første fredag i juli, en sommerfest på fællesarealet ved gravhøjen. Der spilles bold, trækkes tov og løbes orienteringsløb med opgaver på posterne. Det vindende hold får lov til at arrangere næste års løb. Foreningen giver kringle til den medbragte kaffe, og der sluttes af med grillbøffer og pølser til børnene. Boldspil til seommerfesten Indbydelse til sommerfest 10

11 HJEMMESIDE Den første hjemmeside blev klar i oktober 2004 med en forside og 10 links med bl. a. fotogalleri. Hjemmesiden er løbende blevet opdateret og giver i dag informationer om alle aktiviteter i området. SLUT MED SOMMERLAND I 2006 var det slut med et sommerland i Nørre Aaby Kommune. I mange år havde der været ønsker om at ændre navnet på Baaring Sommerland. Sommerland gav indtryk af noget forlystelsesagtigt, som man ikke syntes passede til området. Efterhånden blev man enige om et nyt navn, og det nye navn blev Baaring Ege. Alle myndigheder gav tilladelse til navneskiftet; men det vil nok vare en del år, inden navnet er slået helt igennem. Det nye skilt med stavefejl FREMTIDEN Hvordan tegner fremtiden sig for Baaring Ege? Spørgsmålet har været drøftet utallige gange i grundejerforeningens bestyrelse og grundejerne imellem. I 2008 besluttede bestyrelsen at få foretaget en uvildig analyse af de faktiske forhold i relation til lokalplan 62 og de oprindelige planer for området. Landskabsarkitekt Hanne Bat Finkes tilstandsvurdering kom i 2009, og den kan ses på hjemmesiden. 11

12 50 ÅR MED SKIFTENDE FORMÆND Jørgen Voss Gert Jensen Erik K. Madsen Rosa Holm Carl Eskildsen Niels Sandfeld Torben Bo Madsen Ove Nørgaard Mikkelsen Jørgen Rønnemoes Christensen Arne Dam Mortensen Steen G. Jensen FORMANDEN HAR ORDET Når vi i Båring Ege taler om fremtiden og den kommende udvikling i det danske samfund, er det afgørende for Båring Ege at se på fortiden, hvor kloge kvinder og mænd skabte området og dets mange værdier, der blev fastholdt i de lovbestemte krav for området. Det er derfor en dyb forpligtigelse for den til en hver tid siddende bestyrelse at fastholde lokalplanen i dens helhed: de fælles arealer, veje og anlæg samt de enkelte parceller. I fremtiden vil der være teknologiske og miljømæssige forhold, der vil påvirke grundejerforeningen: De klimatiske forandringer kan give problemer med dræn og afledning af spildevand. Det er ligeledes afgørende med opfølgning på den teknologiske udvikling for energisystemer til opvarmning, elforsyning og informationsteknologi. Strategien skal være, at grundejerforeningen til enhver tid har en fornuftig egenkapital, der vil kunne dække omkostninger af fælles karakter. Det har på det seneste været en fordel, at der kunne opnås fordelagtig pris på fibernettet og vedligeholdelse af vejanlæg, fordi vi havde penge til investering. Det er også et mål at fastholde de gode relationer, der er skabt til det offentlige, herunder Teknisk Forvaltning, der har en særdeles positiv indstilling til et konstruktiv samarbejde. Vi skal fastholde et samarbejde med de lokale entreprenører og vores viceværter, familien Edlefsen. Hjemmesiden skal fortsat være Familien Edlefsen opdateret, så potentielle nye grundejere og ejendomsmæglere kan søge relevant og faglig information om Baaring Ege. Samtidig vil hjemmesiden kunne øge kendskabet til området, som er en af landets smukkeste udstykninger. Juni 2014 Steen G. Jensen EFTERSKRIFT Nærværende jubilæumsskrift er udarbejdet af en lille gruppe af medlemmer fra Baaring Eges Grundejerforening (Steen G. Jensen, Bodil Munk Hansen og Hanne Skovbo), Grethe Marcussen fra Asperup-Roerslev Lokalarkiv og sidst men ikke mindst Peter Fribo fra Jensbjerg. Det er vores håb at skriftet har givet et lille indblik i områdets og foreningens historie. Hvis der skulle være ønske om at dykke dybere ned i historien, kan vi henvise til Baaring Eges hjemmeside og Asperup-Roerslev Lokalarkiv 12

Bodernes historie samlet sammen og beskrevet af Poul Aksel Eriksen

Bodernes historie samlet sammen og beskrevet af Poul Aksel Eriksen Bodernes historie samlet sammen og beskrevet af Poul Aksel Eriksen Hvor er navnet Boderne kommet fra Iflg. Erling Haagensens bog Hvorfor hedder det sådan? er navnet kommet af den lille havn, der i århundrede

Læs mere

Grundejerforeningen Stubbegård. 40 år. 11. marts 1974-2014

Grundejerforeningen Stubbegård. 40 år. 11. marts 1974-2014 Grundejerforeningen Stubbegård 40 år 11. marts 1974-2014 Grundejerforeningen Stubbegårds Jubilæumsskrift 2014 Redaktion: Kurt O. S. Hansen og Mogens Hansen Layout: Kurt O. S. Hansen og Pernille S. Rasmussen

Læs mere

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby.

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby. Stodderstubben. Stodderstubben grundejerforening består af 52 parceller som blev udstykket i 1976 af matrikel nr.: 11 e m.fl. ( som består af vejene Slåenvej, Syrenvej og Forsythiavej ) og 14 b. m.fl.

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Årsberetningen 2012. Bestyrelsen byder jer alle velkommen til generalforsamlingen 2012, en særlig velkomst til nye medlemmer. Traditionen tro holder

Læs mere

Vollerup-Ulkebøl Vandværk

Vollerup-Ulkebøl Vandværk Jubilæumsskrift for Vollerup-Ulkebøl Vandværk Andelsselskab 1938-2013 Andelsselskabet er stiftet den 11. februar 1938 på Spang Kro som Spang og Ulkebøl Vandværk. Protokollens 1.og 2. side fra 1938. Den

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

Forord Side 02. 1981-1982 Opstart. Side 03. 1982-1986 Nexø Golf Klub. En klub uden bane. Side 05 Halle Lou Møller formand Side 05

Forord Side 02. 1981-1982 Opstart. Side 03. 1982-1986 Nexø Golf Klub. En klub uden bane. Side 05 Halle Lou Møller formand Side 05 Forord Side 02 1981-1982 Opstart. Side 03 1982-1986 Nexø Golf Klub. En klub uden bane. Side 05 Halle Lou Møller formand Side 05 1986-1991 Nexø Golf Klub. En klub med en 9 hullers bane. Side 08 1992-2000

Læs mere

65 år. Jubilæum. Foreningen Klitplantagen Blokhus. Dramaet om vandet Se side 8. Udvikling af Blokhus Klitplantage Se side 10-15

65 år. Jubilæum. Foreningen Klitplantagen Blokhus. Dramaet om vandet Se side 8. Udvikling af Blokhus Klitplantage Se side 10-15 Jubilæum Foreningen Klitplantagen Blokhus Den første bestyrelse Se side 4-5 Dramaet om vandet Se side 8 Udvikling af Blokhus Klitplantage Se side 10-15 Ildebrand i Plantagen Se side 16 foreningen klitplantagen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus Referat af ordinær generalforsamling Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30 i Karleby Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2011/2012 3. Forelæggelse af regnskab for 2011

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

VSB 40 år og Veddelev Havn 25 år. 29. årg. nr. 6 JUBILÆUMSNUMMER Juni 2005

VSB 40 år og Veddelev Havn 25 år. 29. årg. nr. 6 JUBILÆUMSNUMMER Juni 2005 VSB 40 år og Veddelev Havn 25 år 29. årg. nr. 6 JUBILÆUMSNUMMER Juni 2005 Svajeren Indhold Udkommer i juni 2005 som jubilæumsnummer i anledning af VSB 40 års jubilæum og 25 året for indvielsen af Veddelev

Læs mere

Grundejerforeningen Granly 1950-2000

Grundejerforeningen Granly 1950-2000 Grundejerforeningen Granly 1950-2000 Da den gule bebyggelse blev opført fra 1948, hed vejen ned mod det dengang ubebyggede areal og Bagsværd Møllevej Grusgraven, mens vejen, der førte op mod den senere

Læs mere

Fonden for Træer og Miljø

Fonden for Træer og Miljø 2009 Fonden for Træer og Miljø Indholdsfortegnelse Picea breweriana, sørgegran Den gamle Park i Gerlevparken. Foto: Willy F. Hansen, 1980 Tekst til omslag: Forside: Stendyssen i Gerlevparken. Bagside:

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Nr. 1 2014 Marts 18. Årgang

Nr. 1 2014 Marts 18. Årgang Nr. 1 2014 Marts 18. Årgang Forår er lige om hjørnet!... 3 Landsmøde 2014... 4 Om afdragsfrihed efter ti succesfulde år... 5 Møde i By- og Boligudvalget... 8 Sidste nyt fra vores foretræde... 9 HUSK...

Læs mere

Driftsikker forsyning. - gennem 100 år

Driftsikker forsyning. - gennem 100 år Driftsikker forsyning - gennem 100 år Værdier: Udvikling Rummelighed Ejerskab Indhold 5 Tillykke med de 100 år 6 Det hele begyndte... 16 Overgang til fjernvarme 18 Fra Thorsgade til Europavej 26 Samarbejde

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1999 Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Lokalhistorisk Arkiv, adr. Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S 66 15 01 81 Foreningen: Formand:

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

Meget vellykket jubilæums-arrangement

Meget vellykket jubilæums-arrangement Borgerbladet Medlemsblad for Borger- og Grundejerforeningen for Espergærde og Snekkersten m.v. Meget vellykket jubilæums-arrangement Borger- og Grundejerforeningens jubilæumsarrangement den 21.august 2004

Læs mere

2015/1. Marts 2015. Leder, 2. Nyt fra bestyrelsen, 3. Interview med Jørgen Dahl Madsen, 4. Børnenes Dag, 7. Tur til det nye Nordhavn, 7

2015/1. Marts 2015. Leder, 2. Nyt fra bestyrelsen, 3. Interview med Jørgen Dahl Madsen, 4. Børnenes Dag, 7. Tur til det nye Nordhavn, 7 2015/1 Marts 2015 Leder, 2 Nyt fra bestyrelsen, 3 Interview med Jørgen Dahl Madsen, 4 Børnenes Dag, 7 Tur til det nye Nordhavn, 7 Børnefamilie i smørhullet, 8 150 års jubilæet, 9 Nabohjælp, 9 Benyt konfliktmæglerne,

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Husrum. TEMA Husrum sætter i første

Husrum. TEMA Husrum sætter i første Nr. 1 marts 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i første nummer fokus på boligforbedringer. Se den moderne tagbolig, der en gang var tørreloft, eller læs om hvordan man løfter et helt bykvarter. 4 En sømand

Læs mere

HASMARK 57. ÅRGANG JULI 2012 STRAND

HASMARK 57. ÅRGANG JULI 2012 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 57. ÅRGANG JULI 2012 STRAND 2 HASMARK STRAND Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendes hvert år i juni/juli

Læs mere

Bestyrelsen takker herved de grundejere, der har stillet billedmateriale til rådighed for dette festskrift.

Bestyrelsen takker herved de grundejere, der har stillet billedmateriale til rådighed for dette festskrift. Forord I anledning af Grundejerforeningen Hundiegårds 25 års jubilæum den 28. marts 1988 har bestyrelsen besluttet, at udsende et festskrift for at markere dagen og for at lave et resume over den forløbne

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

Vand i 100 år Fakse Ladeplads Vandværk ApS 1914-2014

Vand i 100 år Fakse Ladeplads Vandværk ApS 1914-2014 Vand i 100 år Fakse Ladeplads Vandværk ApS 1914-2014 Jubilæumsskrift, marts 2014 Oplag: 200 stk. Layout og tryk: Faxe Bogtryk/Grafisk ISBN: 978-87-997285-0-3 Vand i 100 år Fakse Ladeplads Vandværk ApS

Læs mere

Fotograf: Per Madsen. for Bigaarden, Bramsnæsvig, Ejby Strand, Grønhøj og Præstholmgårds Vænge

Fotograf: Per Madsen. for Bigaarden, Bramsnæsvig, Ejby Strand, Grønhøj og Præstholmgårds Vænge Fotograf: Per Madsen 2 0 1 0 for Bigaarden, Bramsnæsvig, Ejby Strand, Grønhøj og Præstholmgårds Vænge 1 2 En glædelig begivenhed! A. S. Augsburg For mange år siden, mens vor borgmester hed Holger Waage,

Læs mere