Regionalpolitisk RedegøRelse RegeRingens RedegøRelse til Folketinget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionalpolitisk RedegøRelse 2009. RegeRingens RedegøRelse til Folketinget"

Transkript

1 Regionalpolitisk RedegøRelse 2009 RegeRingens RedegøRelse til Folketinget

2 Regionalpolitisk redegørelse 2009 regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Udgivet april 2009 Oplag: 900 Foto: Lars Skaaning/POLFOTO Tryk: Silkeborg Bogtryk ISBN-nr: (trykt version) ISBN-nr: (elektronisk version) Publikationen kan bestilles hos: Indenrigs- og Socialministeriet Lovekspeditionen Holmens Kanal København K E-post:

3 Indhold Indledning og de regionalpolitiske målsætninger... 2 Status og udfordringer for regional udvikling... 4 Bosætning og pendling... 6 Status for kommunalreformen regionale aspekter... 8 Udviklingen i den statslige regionale forvaltning...10 Regionale konsekvenser af statslige tiltag nye og aktuelle regionalpolitiske initiativer den overordnede økonomiske ramme for regional udvikling danmark i balance Regionalpolitisk udspil Aftale om en grøn transportpolitik Fast forbindelse over Femern Bælt ny sygehusstruktur og styrket akutberedskab Uddannelse Regional erhvervspolitik Grøn vækst Initiativer til fremme af regional innovation Strukturfondsindsatsen landdistrikter og fiskeri landsplanredegørelse og nye nationalparker Videreførelse af det forhøjede befordringsfradrag Informationsteknologi Kultur...19 Afslutning...20 Redaktionen er afsluttet den 16. april

4 IndlednInG og de ReGIonAlpolItISKe målsætninger Regeringen redegør årligt for den regionale udvikling i Danmark. Dette års regionalpolitiske redegørelse udkommer i en tid, hvor konsekvenserne af den internationale økonomiske krise tildeles stor opmærksomhed også i relation til den regionale udvikling. Det er dog endnu for tidligt at konkludere, om krisen har en systematisk effekt i forhold til de regionale forskelle i Danmark, men regeringen vil særskilt følge denne udvikling tæt. Sideløbende bidrager regeringens mange regionalpolitiske initiativer også til at fremme den regionale udvikling inden for en lang række politikområder. Regeringen arbejder for, at den danske befolkning skal sikres gode og ligelige vilkår, uanset hvor i landet man bor. med henblik på fortsat at sikre en sammenhængende regionalpolitisk indsats, der bedst muligt understøtter regeringens regionalpolitiske målsætninger, vil regeringen i efteråret fremlægge et samlet udspil: danmark i balance Regionalpolitisk udspil. den aktuelle situation er præget af, at finanskrisen har sat den økonomiske aktivitet og den lave ledighed under pres både i de økonomiske centre og udkantsområderne. Regeringen ser med stor alvor på denne udvikling og har derfor også taget en række initiativer for at sikre, at hele landet kommer helskindet gennem krisen. Finanslovsaftalen for 2009, bank- og kreditpakker, fremrykningen af infrastrukturinvesteringer, de vækstfremmende initiativer i Forårspakke 2.0, mulighed for øget kommunal anlægsvirksomhed mv. bidrager alle til at stimulere økonomien i 2009 og modvirke en kraftig stigning i ledigheden. på regionalt niveau er der som følge af kommunalreformen skabt en ny struktur for regional erhvervsudvikling, der er godt rustet til at tage hånd om de aktuelle udfordringer, og som kan målrette den regionale indsats. I forhold til den stigende ledighed kan det ikke udelukkes, at enkelte områder vil blive ramt forholdsvis hårdt af eksempelvis afskedigelsesrunder blandt virksomheder i lokalområdet. I disse tilfælde såvel som i resten af landet afbødes konsekvenserne bedst gennem en tidlig, effektiv og målrettet beskæftigelsesindsats, så de ramte borgere hurtigst muligt kan gå ind i job på andre områder. det enstrengede beskæftigelsessystem vil i den forbindelse bidrage til at fremtidssikre beskæftigelsesindsatsen på både kort og langt sigt. I den sammenhæng må det dog også på nuværende tidspunkt konstateres, at der endnu ikke kan tegnes et bestemt billede af de regionale mønstre i ledighedsudviklingen, herunder hvorvidt der er tale om en højere stigning i landets udkantsområder. til gengæld er det i relation til befolkningsudviklingen et faktum, at mange områder i danmark igennem en årrække har oplevet en svag eller negativ befolkningsvækst på trods af en generel 2

5 stigning i befolkningstallet. For at øge videngrundlaget om befolkningens bosætningsadfærd, har Indenrigs- og Socialministeriet til denne redegørelse fået udarbejdet en ny analyse, der bl.a. går i dybden med de faktorer, der har betydning for, hvilke kommuner de erhvervsaktive vælger at bosætte sig i. Redegørelsen indeholder herudover først og fremmest en præsentation af regeringens regionalpolitiske initiativer. endvidere gør redegørelsen status for den regionale udvikling, lokaliseringen af de statslige arbejdspladser, de regionale konsekvenser af statslige tiltag gennemført eller besluttet i 2008 samt de regionale aspekter af kommunalreformen Redegørelsen ledsages af en analyse- og baggrundspublikation, som giver en uddybende beskrivelse af disse emner. 3

6 StAtUS og UdFoRdRInGeR FoR ReGIonAl UdVIKlInG I Regionalpolitisk redegørelse 2008 blev det konkluderet, at det var på tide at gøre op med vante forestillinger om en høj ledighedsprocent i udkantsområderne. de forrige års langvarige økonomiske fremgang havde således bidraget til, at mange udkantsområder havde opnået en ledighedsprocent, der befandt sig tæt på landsgennemsnittet. I forbindelse med dette års status for den regionale udvikling er det naturligvis et vigtigt spørgsmål, hvorvidt de ændrede konjunkturer betyder, at de regionale forskelle igen vil stige. Ved den redaktionelle afslutning af denne redegørelse er antallet af fuldtidsledige (sæsonkorrigerede) på landsplan forøget fra ca i oktober 2008 til ca personer i februar 2009, hvilket svarer til en stigning på 36 pct. der er imidlertid store forskelle i forhold til stigningens størrelse i de enkelte landsdele fra 13 pct. på Bornholm til 71 pct. i Vestjylland. det er i den forbindelse vigtigt at hæfte sig ved, at stigningerne generelt sker fra et historisk lavt udgangspunkt, hvorfor relativt små bevægelser i det faktiske antal ledige kan give sig udtryk i store procentvise udsving. I faktiske tal er der f.eks. tale om en stigning på ca fuldtidsledige i Vestjylland. Udviklingen har imidlertid ikke ændret ved, at ledighedsprocenterne for de enkelte landsdele ligger relativt tæt på hinanden og landsgennemsnittet for februar 2009 på 2,5 pct. Kun Bornholm, København by og nordjylland, hvor ledigheden udgør henholdsvis 4,8, 3,4 og 3,2 pct. af arbejdsstyrken, skiller sig lidt ud, mens ledigheden i eksempelvis Vestjylland befinder sig på 2,2 pct. de foreliggende ledighedsstatistikker indikerer således ikke, at stigningen i ledigheden ændrer systematisk på de regionale forskelle. det er imidlertid endnu for tidligt at foretage konklusioner på denne udvikling, da ledigheden forventes at stige yderligere i løbet af 2009, og fordi en del af de varslede afskedigelser endnu ikke lader sig aflæse i statistikkerne. Udviklingen på de regionale arbejdsmarkeder er dog ikke nødvendigvis så entydig, som den stigende ledighed umiddelbart giver indtryk af. der er således en del brancher herunder inden for den offentlige sektor hvor der fortsat er stor efterspørgsel efter arbejdskraft. endvidere har regeringen sat en række vækstinitiativer i værk. disse vil have en modvirkende effekt på stigningen i ledigheden bl.a. inden for bygge- og anlægssektoren. Samlet set indebærer udviklingen på arbejdsmarkedet store udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i alle dele af landet i den kommende tid. det gælder både i forhold til hurtigst muligt at få omskolet og opkvalificeret de personer, der mister et arbejde, men også i forhold 4

7 til de lidt mere langsigtede rekrutteringsproblemer, der under alle omstændigheder vil opstå, når de store årgange på arbejdsmarkedet går på pension. det sætter også store krav til arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, der generelt er en afgørende faktor for skabelsen af regional vækst. I den forbindelse kan det konstateres, at der fortsat er væsentlige regionale forskelle i uddannelsesniveauet. det gælder både i forhold til andelen af årige med en videregående uddannelse og andelen af ungdomsårgangen 2006, der forventes at tage en ungdomsuddannelse. I alle regioner har der endvidere været et mindre fald fra 2004 til 2006 i andelen af en ungdomsårgang, der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse. der er som led i Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen iværksat en lang række initiativer rettet mod bl.a. at reducere frafaldet på erhvervsskolerne. I forhold til fordelingen af den skattepligtige indkomst er de regionale forskelle blevet indsnævret i løbet af de seneste år. dette blev også dokumenteret i sidste års status for den regionale udvikling, men tendensen er fortsat indtil 2007, hvorfra de seneste tal er tilgængelige. det betyder også, at en eventuel effekt af finanskrisen ikke kan aflæses på nuværende tidspunkt. Befolkningsvæksten er fortsat skævt fordelt, idet flere områder i det østlige Jylland og store dele af Sjælland oplever en høj befolkningsvækst, mens en række kommuner i bl.a. nordjylland, Sydvestjylland og på de mindre øer oplever befolkningsfald. det følgende kapitel beskæftiger sig mere indgående med, hvad der kan være årsagerne til denne udvikling. ovenstående status for den regionale udvikling har især fokus på de regionale forskelle på tværs af landet. I 2009 har oecd på foranledning af Region hovedstaden og Københavns Kommune udarbejdet en rapport om hovedstadsområdets konkurrenceevne, hvor regional udvikling i stedet betragtes ud fra et storbyperspektiv. oecd konkluderer, at hovedstadsområdet på en række områder kun klarer sig gennemsnitligt i sammenligningen med andre oecd-storbyområder. 5

8 BoSætnInG og pendling en af de største regionalpolitiske udfordringer i danmark er at understøtte en mere afbalanceret regional befolkningsudvikling. det samlede befolkningstal er vokset støt, mens en del udkantsområder i en årrække har oplevet nettofraflytning og befolkningsfald. denne udvikling er sket sideløbende med, at danmark har oplevet en øget koncentration af den økonomiske aktivitet, hvilket imidlertid ikke har skabt større regionale indkomstforskelle de er tværtimod blevet mindre. dette kan i høj grad tilskrives en øget pendling. For at øge videngrundlaget og nuancere diskussionen omkring befolkningsudvikling, økonomisk koncentration og regional balance har Indenrigs- og Socialministeriet fået foretaget en omfattende analyse af bosætningens og pendlingens betydning for den regionale udvikling i danmark. Analysen indeholder bl.a. en udførlig statistisk kortlægning af de faktorer, der har betydning for, hvilke kommuner erhvervsaktive vælger at bosætte sig i. Resultaterne kan derfor også påkalde sig stor interesse på kommunalt niveau, idet de giver en bedre forståelse af redskaberne til at tiltrække flere erhvervsaktive borgere. Regionalpolitisk redegørelse gør årligt status for den regionale fordeling af den samlede befolkningsvækst, jf. forrige kapitel, mens denne særskilte analyse er afgrænset til den erhvervsaktive del af befolkningen. Både for balance i den regionale indkomstfordeling og for balance i bosætningsmønstrene har de erhvervsaktives adfærd stor indflydelse på resultatet. Analysen viser, at det især er kommunerne omkring de fire store byer og trekantområdet, der har haft nettotilflytning i perioden 1996 til denne tendens er stærkest i den sidste halvdel af perioden. Yderområderne har samlet oplevet en nettoafvandring på ca erhvervsaktive både i perioden 1996 til 2001 og i perioden 2001 til denne udvikling skal sættes i forhold til, at der er ca erhvervsaktive, der flytter hvert år. Resultaterne viser imidlertid lidt uventet, at det ikke er en forudsætning for øget nettotilflytning, at der er stor økonomisk aktivitet i tæt afstand til bopælen. det vil sige, at det nærmest ingen betydning har for bosætningsmønstret, at en større del af produktionen sker i færre kommuner. dermed er der ikke nødvendigvis en konflikt mellem koncentration af produktion og en balanceret befolkningsudvikling. Ifølge den statistiske analyse er der derimod nogle forhold, som kommunerne har mulighed for at påvirke med henblik på at skabe mere balance i bosætningen. Fælles for disse redskaber er, at de er synlige for potentielle tilflyttere. det er faktorer som kultur og skat. For forældrene har takster for børnepasning også betydning for, om de ønsker at bosætte sig i kommunen. Faktorer, der påvirker tilflytningen positivt, er infrastruktur, tilstedeværelse af kyst, det forhøjede befordringsfradrag for en række udkantskommuner og nærhed til familie og forældre forhold som kommuner i sagens natur har mere begrænset mulighed for at ændre på. 6

9 Analysen undersøger også særskilt flyttemønstrene for de erhvervsaktive, der har de højeste indkomster, idet denne gruppes flytteadfærd har stor betydning for udjævningen i de regionale indkomstforskelle. For denne gruppe har der i perioden været en kraftig nettoafvandring fra uddannelsesbyerne, som i høj grad falder sammen med de økonomiske kraftcentre. nettotilflytningen sker hovedsageligt til kraftcentrenes oplandskommuner, men der er også nettotilflytning til yderområderne. I perioden er tendensen forstærket med højere nettoafvandring fra kraftcentrene og en nettotilflytning, der når længere ud i landet. I forhold til pendlingen kan det observeres, at den gennemsnitlige pendlingsafstand i danmark er steget med 13 pct. fra 1996 til 2006, svarende til 2 km. Stigningen betyder, at indkomsterne i højere grad bliver spredt ud fra de økonomiske kraftcentre, hvilket mindsker indkomstforskellene mellem kommunerne. pendlingen fra yderområderne er steget mere med 3 km. i gennemsnit men der kan ikke observeres en entydig effekt på yderområdernes indkomstniveau. den refererede analyse er foretaget i direkte forlængelse af de regionalpolitiske redegørelser i 2007 og 2008, som dokumenterede de indledningsvist nævnte sammenhænge mellem koncentration af økonomisk aktivitet, faldende regionale indkomstforskelle og øget pendling. Ud over balance i indkomstfordelingen bidrager pendling også til balance i bosætningen, når der sker en koncentration af den økonomiske aktivitet. det er imidlertid vigtigt at holde sig for øje, at pendling også kan have konsekvenser på andre områder især i forhold til miljøet. det tager aftalen om en grøn transportpolitik, som regeringen, Socialdemokraterne, dansk Folkepart, Socialistisk Folkeparti, det Radikale Venstre og liberal Alliance indgik i januar 2009, også højde for, idet den både har til formål at sikre en høj mobilitet og mindske forureningen og andre negative effekter af transporten. 7

10 StAtUS FoR KommUnAlReFoRmen ReGIonAle ASpeKteR Regeringen afleverer i dette forår en redegørelse til Folketinget om status for kommunalreformen og det kommunale selvstyres vilkår. I dette kapitel fremhæves de områder og konklusioner, der har særskilt betydning for den regionale udvikling. I forbindelse med aftalen om strukturreformen blev der også sat fokus på at styrke det lokale demokrati. dette emne påkalder sig også regionalpolitisk interesse, idet de fleste kommunesammenlægninger er fundet sted uden for hovedstadsområdet. Indenrigs- og Socialministeriets statusrapport for nærdemokrati tegner det overordnede billede, at kommunerne engagerer sig meget i området og bl.a. arbejder seriøst med inddragelsen af det civile samfund i kommunernes daglige arbejde såvel som i den mere langsigtede udvikling af kommunen. Regionalt samarbejde I forlængelse af kommunalreformen er der også etableret en række nye samarbejdsformer på regionalt niveau mellem de administrative regioner og de respektive kommuner. Uanset, at kommunalreformen har resulteret i en klarere opgavefordeling i den offentlige sektor, er et velfungerende samarbejde mellem de forskellige administrative niveauer en forudsætning for en effektiv offentlig opgaveløsning. det formaliserede samarbejde mellem region og kommuner foregår i Kontaktudvalget, der er sammensat af regionsrådsformanden og borgmestrene for kommunerne i regionerne. I udvalget drøftes de overordnede relationer og samarbejdstemaer. herudover er der et politisk samarbejde mellem de to parter i mange andre fælles organer som f.eks. Sundhedskoordinationsudvalget, Vækstforum, samarbejdsudvalg på sundheds-/praksisområdet, styregrupper på væsentlige samarbejdsområder mv. Blandt de væsentlige regionale samarbejdsområder er de årlige rammeaftaler på det sociale område og specialundervisningsområdet, sundhedsaftaler, de regionale udviklingsplaner og erhvervsudviklingsstrategier samt dimensioneringen af elever til SoSU- og pædagoguddannelserne. Udvikling på regionale politikområder Kommunalreformen trådte i kraft for godt to år siden, men der kan allerede nu konstateres en markant udvikling på de opgaveområder, som varetages af de administrative regioner. på sundhedsområdet skal der over de kommende år opbygges en ny sygehusstruktur med en samling af den specialiserede behandling på færre enheder, og med en samtidig styrkelse af den præhospitale indsats. 8

11 I forhold til regional udvikling har regionerne i løbet af 2008 vedtaget de første regionale udviklingsplaner, som er et nyt strategisk værktøj, der dækker overordnede og generelle aspekter af regionernes udvikling. planerne indeholder bl.a. visioner for regionernes styrkepositioner, infrastruktur og fysiske udvikling. på erhvervsudviklingsområdet har de regionale vækstfora været i funktion i knap tre år, og de har alle udarbejdet erhvervsudviklingsstrategier og handlingsplaner, som nu er ved at blive omsat i en række konkrete projekter. Gennemførelsen af erhvervsudviklingsstrategierne og handlingsplanerne understøttes af både regionale udviklingsmidler og eu s strukturfondsmidler. Ifølge en opgørelse udarbejdet af danske Regioner har de regionale vækstfora i 2008 med afsæt i erhvervsudviklingsstrategierne igangsat over 260 initiativer og prioriteret i alt ca. 2,1 mia. kr. til indsatsen til gavn for vækst og erhvervsudvikling i hele landet. I juni 2007 indgik de regionale vækstfora endvidere regionale partnerskabsaftaler med regeringen. Begge parter oplever, at aftalerne fungerer som en god ramme for at styrke sammenhængen mellem den regionale og nationale indsats. maj/juni 2008 har parterne indgået tillægsaftaler, der sætter øget fokus på bl.a. tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft og studerende, bedre vilkår for innovation og iværksætteri og en række af regionernes erhvervsmæssige styrkepositioner. Regeringen og de regionale vækstfora forventes at indgå nye tillægsaftaler i på lokalt niveau har kommunerne ansvaret for den direkte erhvervsservice til virksomhederne. Ud over de 91 lokale erhvervsserviceenheder er der også etableret 5 regionale væksthuse, der varetager den landsdækkende erhvervsservice. Væksthusene gennemførte i 2008 i alt 2242 vejledninger af nye og mindre virksomheder med vækstpotentiale. en opgørelse viser, at 83 pct. af husenes brugere er tilfredse eller meget tilfredse med den modtagne vejledning. I foråret 2009 gennemføres en samlet evaluering af væksthusene og de aktiviteter, der er igangsat for globaliseringsmidlerne til iværksætteri. 1 Finansieringsreformen I forbindelse med kommunalreformen blev der også vedtaget en reform af tilskuds- og udligningssystemet, der tager højde for den ændrede opgavefordeling mellem de administrative niveauer. Systemet skal overordnet sikre, at kommunerne kan levere et nogenlunde ensartet serviceniveau ved det samme beskatningsniveau. med finansieringsreformen er udligningen øget, og reformen har således også generelt bidraget til en større lighed i kommunernes økonomiske vilkår. 1 denne gennemgang af den erhvervspolitiske indsats tjener til opfyldelsen af Folketingsvedtagelse V 25 af 20. maj 2005: Folketinget anmoder om, at der i kommende redegørelser særskilt gøres status for virkningen af nye roller på erhvervsudviklingsområdet for kommunerne, regionerne og vækstforaene. 9

12 UdVIKlInGen I den StAtSlIGe ReGIonAle FoRVAltnInG Regeringen redegør årligt for udviklingen i lokaliseringen af de statslige arbejdspladser. de seneste 3-4 år har i den forbindelse budt på ekstraordinært mange nyetableringer og reorganiseringer af eksisterende arbejdspladser, hvilket primært kan tilskrives kommunalreformen. den ændrede opgavefordeling mellem de administrative niveauer har gjort det nødvendigt at ændre de geografiske placeringer af en række statslige institutioner, så den statslige sektor samlet set kan være bæredygtig og løse sektorens opgaver med en høj kvalitet. Ved gennemførelsen af såvel kommunalreformen som andre reorganiseringer og effektiviseringer i den statslige forvaltning har regeringen fulgt sine erklærede målsætninger om, at nye statslige institutioner som udgangspunkt skal placeres uden for hovedstaden der skal tages regionale hensyn ved effektiviseringer af eksisterende arbejdspladser. I forhold til kommunalreformen fremgår det af finanslovsaftalen for 2009 (indgået mellem regeringen, dansk Folkeparti og liberal Alliance), at en status for udflytningen af statslige arbejdspladser viser, at udflytningerne er gennemført i overensstemmelse med principperne i udmøntningsplanen, der blev besluttet i forlængelse af aftalen om en kommunalreform. Partierne er enige om, at kommunalreformen har bidraget til en afbalanceret fordeling af de statslige arbejdspladser, og at det er vigtigt fortsat at have fokus herpå. Strukturreformens udmøntningsplan fra september 2004 fastlagde bl.a. den geografiske lokalisering af en række statslige institutioner, og en rundspørge blandt de berørte ministerier i sommeren 2008 har vist, at de aftalte udflytninger/omstruktureringer er blevet implementeret fuldt ud og generelt er forløbet tilfredsstillende. I henhold til udmøntningsplanen er de byer, der udgjorde de administrative hovedsæder for amterne, og som ikke har fået en tilsvarende status for regionerne, blevet tilgodeset ved den geografiske placering af de statslige institutioner. nye opgørelser fra danmarks Statistik på baggrund af data for arbejdsmarkedstilknytningen i 2007 underbygger endvidere, at kommunalreformen og de øvrige større reorganiseringer i de seneste år har bidraget til en afbalanceret fordeling af de statslige arbejdspladser. der kan således konstateres en væsentlig geografisk spredning af de forholdsvis mange nye statslige medarbejdere. I løbet af det seneste år er der herudover besluttet eller gennemført enkelte tiltag af betydning for den regionale fordeling af statslige arbejdspladser. 10

13 den største ændring er undervejs på beskæftigelsesområdet, hvor der indføres et enstrenget system, der betyder, at hele indsatsen i jobcentrene overgår til kommunerne pr. 1. august da de nuværende statslige medarbejdere beholder deres arbejdssted, men overføres til kommunal ansættelse, vurderes ændringen ikke at have betydning for lokaliseringen af offentlige arbejdspladser. på beskæftigelsesområdet er der fra 1. oktober 2008 endvidere etableret tre Workindenmark -centre i Storkøbenhavn, odense og århus med i alt 34 nye statslige arbejdspladser. herudover kan det bl.a. nævnes, at partierne bag politireformen har besluttet at udvide den samlede politistyrke med 300 nye politibetjente gennem meroptag på politiskolen i 2009 og Betjentene bliver fordelt på alle landets politikredse. I løbet af 2009 gennemfører Forsvarsministeriet en flytning af to miljøskibe fra holmen til Frederikshavn, hvilket sammen med et par andre omplaceringer vil betyde, at ca. 28 arbejdspladser flyttes fra hovedstadsområdet til nordjylland. endelig indebærer omlægningen af Beredskabsstyrelsens skolevirksomhed, at der samlet tilføres ca. 15 arbejdspladser til tinglev, mens antallet af arbejdspladser i hovedstadsområdet reduceres med ca. 30. endelig er det mht. udviklingen i den statslige regionale forvaltning dog også vigtigt at være opmærksom på, at nye statslige arbejdspladser i et område ikke nødvendigvis skaber vækst ud over de pågældende arbejdspladser i sig selv. på foranledning af Indenrigs- og Socialministeriet har Institut for Forskning og Udvikling i landdistrikter (IFUl) udarbejdet en case-baseret analyse af tre nyligt gennemførte udflytninger/ reorganiseringer af statslige arbejdspladser: Sikkerhedsstyrelsen i esbjerg, Statsforvaltning Sjælland i nykøbing Falster og SKAt s Betalingscenter i Ringkøbing. I analysen vurderer IFUl bl.a., at de tre organisationer alle har haft fokus på driften og de medarbejdermæssige aspekter af den organisatoriske bæredygtighed og i mindre grad engagementet i det eksterne samarbejde og udvikling. I den forbindelse skal der også tages hensyn til institutionernes indtil nu relativt korte funktionstid. 11

14 ReGIonAle KonSeKVenSeR AF StAtSlIGe tiltag 2008 Regeringen redegør årligt for regionale konsekvenser af statslige tiltag, der er besluttet eller gennemført i løbet af det forudgående kalenderår. de forskellige tiltag kan have et direkte regionalpolitisk sigte, mens de regionale konsekvenser i andre tilfælde kan være afledte effekter af tiltag med andre primære formål. I 2008 er der besluttet eller gennemført i alt 27 lovgivningsmæssige eller administrative tiltag på en række forskellige politikområder, der overordnet set vurderes at have positive regionale konsekvenser. landdistriktsprogrammet og programmet for udvikling af den danske fiskeri- og akvakultursektor bidrager bl.a. til bæredygtighed og erhvervsudvikling i bestemte geografiske områder, mens de mange infrastrukturprojekter medvirker til at øge tilgængeligheden. endvidere er der gennemført en række initiativer i forhold til boliger i dårlig stand på landet, energiteknologier, sommerhusområder, undervisning, kultur, vanskeligt stillede kommuner mv. de forskellige tiltag, der er indsamlet på baggrund af en rundspørge i de enkelte ministerier, er uddybet i kapitel 7 i baggrundspublikationen til denne redegørelse. 12

15 nye og AKtUelle ReGIonAlpolItISKe InItIAtIVeR Regeringen arbejder til stadighed med at opfylde sine regionalpolitiske målsætninger. det sker via en bred, tværgående indsats, der rummer tiltag på mange forskellige ministerområder. I det følgende redegøres for en række nye og aktuelle initiativer, der har det til fælles, at de bidrager til en positiv regional udvikling. 1. Den overordnede økonomiske ramme for regional udvikling det er en central forudsætning for en positiv udvikling i levevilkår i de enkelte regioner, at der er en sund økonomisk udvikling i landet som helhed. Aktuelt er dansk økonomi dog påvirket af den finansielle uro og de svage internationale vækstforhold, og det nuværende konjunkturbillede er præget af betydelig usikkerhed. Udgangspunktet for dansk økonomi er imidlertid en historisk lav ledighed og et meget højt beskæftigelsesniveau. de overordnede mål for finanspolitikken er en stabil økonomisk udvikling og en holdbar udvikling i de offentlige finanser. med aftalen om finansloven for 2009, skattereformen og en række yderligere initiativer foretages en markant lempelse af finanspolitikken i 2009 og 2010, der til sammen udgør mere end 2 pct. af Bnp. heraf får en række vækstinitiativer allerede effekt i det gælder muligheden for udbetaling af Særlig pensionsopsparing (Sp), en pulje på 1,5 mia. kr. til privat renovering af helårsbeboelse og forøgelse af de kommunale anlægsinvesteringer med mindst 2 mia. kr. Aftalen om en grøn transportpolitik forøger endvidere trafikinvesteringerne med i alt 5 mia. kr. i 2009 og Danmark i balance Regionalpolitisk udspil med henblik på at sikre en sammenhængende regionalpolitisk indsats, der bedst muligt understøtter gode muligheder for bosætning, vækst og erhvervsudvikling, vil regeringen til efteråret fremlægge et samlet udspil: danmark i balance Regionalpolitisk udspil. 3. Aftale om en grøn transportpolitik Aftalen blev indgået den 29. januar 2009 mellem regeringen Socialdemokraterne, dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, det Radikale Venstre og liberal Alliance. med aftalen gennemføres nu en omfattende reform af infrastrukturen. I regeringens oprindelige udspil og den efterfølgende aftale har der været et nødvendigt fokus på at foretage infrastrukturinvesteringer der, hvor behovet er størst, dvs. i de områder i danmark, hvor der er størst trængsel, eksempelvis i hovedstadsområdet samt Østjylland. 13

16 Regeringen har imidlertid også lagt stor vægt på at sikre forholdene for borgere i de dele af landet, hvor den kollektive trafik er mindre udbygget end i de større byer. der investeres således i at skabe effektive forbindelser fra de enkelte landsdele og lokalområder til de centrale transportkorridorer i danmark. Aftalen tager også højde for, at der i de kommende år vil være behov for at udskifte en række af de færger, som sikrer forbindelsen til mindre danske øer. I 2009 afsættes en pulje på 200 mio. kr. til medfinansiering af kommunernes færgeinvesteringer. puljen skal ses i sammenhæng med de 60 mio. kr., der allerede er afsat til formålet i perioden som led i finanslovsaftalen for Fast forbindelse over Femern Bælt den 2. september 2008 indgik Regeringen, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og det Radikale Venstre en politisk aftale om etablering af en fast forbindelse over Femern Bælt. Forbindelsen skal styrke den samlede infrastruktur i både Øst- og Vestdanmark samt de trafikale forbindelser mellem danmark og tyskland, når forbindelsen forventes åbnet for trafik i de to lande indgik en traktat om forbindelsen den 3. september Forud for traktatunderskrivelsen blev der gennemført analyser af de mulige regionale effekter af Femern Bælt-forbindelsen. Analyserne viste, at hvis lolland-falster og Kreis ostholstein på den tyske side er i stand til at udnytte de muligheder, som forbindelsen forventes at give, kan den medvirke til vækst og udvikling inden for en lang række områder i de to regioner. 5. Ny sygehusstruktur og styrket akutberedskab I forlængelse af kommunalreformen gennemføres i disse år en gennemgribende reform af det danske sundhedsvæsen, hvor en ny sygehusstruktur er under opbygning. For at sikre kvaliteten i behandlingen for den enkelte patient samt en effektiv udnyttelse af ikke mindst de personalemæssige ressourcer vil navnlig den akutte og specialiserede behandling blive samlet på færre enheder. principperne for strukturændringerne er aftalt mellem regeringen og danske Regioner. Regeringen udmeldte den 26. januar 2009 de første 15 mia. kr. fra kvalitetsfonden til en ny sygehusstruktur på baggrund af indstillingerne fra et ekspertpanel. Investeringerne understøtter opbygningen af en moderne sygehusstruktur, hvor omdrejningspunktet er høj faglighed på specialiserede sygehuse og tryghed i nærområderne. Regeringen udmeldte samtidig et landkort med placeringen af 18 akutsygehuse og 3 sygehuse med modificerede akutfunktioner lokaliseret i udkantsområder (Bornholms hospital, Sygehus thy-mors i thisted og nykøbing F Sygehus). Finanslovsaftalen for 2009 tager også særskilte hensyn til den regionale dækning, idet der afsættes 250 mio. kr. fra kvalitetsfonden til at skabe løsninger på det præhospitale område i udkantsområder med store afstande. midlerne skal bl.a. udmøntes til organisering af nære tilbud i form af f.eks. skadesklinikker eller lægehuse i eksisterende lokaler, herunder f.eks. i et sundhedscentre. For at øge befolkningens tryghed på blandt andet øer og i udkantsområder 14

17 er der endvidere afsat 100 mio. kr. fra kvalitetspuljen i 2011 til etablering af en lægehelikopterordning. Regeringen har i foråret 2009 desuden fremsat et lovforslag, der giver kommuner og regioner mulighed for at udleje lokaler på markedsvilkår med henblik på at fremme bl.a. alment praktiserende lægers adgang til egnede lokaler i udkantsområder. lovforslaget vil medvirke til at sikre en udvikling af sundhedsvæsenet, hvor borgerne modtager effektive, sammenhængende sundhedstilbud i nærmiljøet samtidig med, at de specialiserede sygehusbehandlinger samles og kvalificeres i færre og mere bæredygtige enheder. 6. Uddannelse Inden for et andet af de store velfærdsområder, uddannelse, har regeringen ligeledes taget en række initiativer for at sikre den regionale tilgængelighed Fra skoleåret 2008/2009 blev der indført nye regler om brobygning til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse på de frie kostskoler. på finansloven 2009 er der afsat en tilskudspulje til nedbringelse af ekstraordinært høje transportudgifter mv. for efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler beliggende i udkantsområder med særlig omkostningsfuld eller tidskrævende transport til brobygningsinstitutionerne. For de almene gymnasier og voksenuddannelsescentre (VUC) er der i 2008 indført særlige tilskudsmodeller, der skal sikre, at der er økonomisk basis for uddannelserne i alle dele af landet. For erhvervsskolerne (handelsskoler, tekniske skoler, social- og sundhedsskoler mv.) skal den nuværende grundtilskudsmodel justeres med virkning fra 2010, hvilket bl.a. skal understøtte et bredt, varieret og attraktivt tilbud af erhvervsrettet uddannelse i udkantsområder. endvidere er der for udbydere af den nye uddannelse, International Baccalaureate (IB), indført et såkaldt skyggeelevtilskud, der understøtter mulighederne for at kunne oprette og fastholde udbud af en international uddannelse i tyndere befolkede områder. endelig er der i efteråret 2008 blevet oprettet 10 erhvervsakademier. Sammen med de ligeledes nyligt etablerede professionshøjskoler har akademierne til opgave at dække behovet for udbud af erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser samt efter- og videreuddannelse i den landsdel, hvor de hører hjemme. 7. Regional erhvervspolitik den danske erhvervspolitik har en solid regional forankring i kraft af de seks regionale vækstfora, de regionale partnerskabsaftaler og en række øvrige erhvervspolitiske tiltag med regionalt sigte. de seks regionale vækstfora skal inden for de nationale rammer bl.a. udarbejde en regional erhvervsudviklingsstrategi for regionen. Strategien skal tage udgangspunkt i de regionale rammevilkår og erhvervsspecialisering og have fokus på regionens yderområder. I juni 2007 indgik de regionale vækstfora og regeringen regionale partnerskabsaftaler med regeringen om vækst og erhvervsudvikling. de treårige aftaler skal bidrage til, at regeringens globali- 15

18 seringsstrategi gennemføres i tæt sammenhæng med den regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling. de fem regionalt lokaliserede væksthuse yder gratis og uvildig problemafklaring og vejledning til iværksættere og virksomheder med vækstambitioner. Væksthusene medvirker til at skabe en koordineret og sammenhængende infrastruktur for erhvervsservice, der kan understøtte vækst i nye og mindre virksomheder. erhvervs- og Byggestyrelsen har nedsat et ops-rejsehold, der besøger kommuner og regioner og orienterer om mulighederne for offentlig-privat samarbejde inden for byggeri. de nye samarbejdsformer kan styrke udviklingen af nye produkter og løsninger inden for byggeri og service. Siden 2007 har rejseholdet besøgt over 40 kommuner i hele landet. endelig har Videnskabsministeriet i 2009 afsat en projektbevilling på 5,4 mio. kr. til erhvervsfremmeinitiativer på Bornholm, der skal medvirke til at sikre Bornholms samfundsøkonomiske og beskæftigelsesmæssige udvikling på langt sigt. 8. Grøn vækst Regeringen har nedsat et ministerudvalg, der i foråret 2009 lancerer et samlet regeringsudspil til en Grøn Vækst Vision, der forener et højt niveau for miljø- og naturbeskyttelse med en moderne og konkurrencedygtig landbrugsproduktion. 9. Initiativer til fremme af regional innovation Innovation handler om at omsætte nytænkning til økonomisk værdi gennem nye serviceydelser, produkter, processer, organisationsformer mv. den regionale erhvervsindsats har bl.a. til formål at fremme de regionale vilkår for innovation, men herudover har regeringen også igangsat en række andre målrettede tiltag. tiltagene er i tråd med oecd s anbefaling om, at medlemslandenes regionalpolitik i de kommende år skal lægge meget vægt på at styrke innovation på regionalt niveau. Videnskabsministeriet administrerer bl.a. en række regionalt lokaliserede innovationsnetværk inden for bestemte fagligt eller teknologisk afgrænsede fokusområder. netværkenes hovedopgave er at styrke samspillet om forskning, innovation og teknologiudvikling mellem virksomheder, videninstitutioner, den offentlige sektor mv. Videnskabsministeriet giver endvidere tilskud til videnpiloter med det formål at få flere højtuddannede tilknyttet små og mellemstore virksomheder især i udkantsområderne samt styrke disse virksomheders samarbejde med de offentlige videninstitutioner. I forhold til de små og mellemstore virksomheder er der i maj 2007 også iværksat et pilotprojekt, der giver virksomhederne en teknologisk adgang til de såkaldte Regionale innovationsagenter. Agenterne udgør et vidensprednings- og innovationssystem og skal bidrage til at øge samarbejdet med den gruppe af små og mellemstore virksomheder, der ikke er innovative. der er forsøgsvis igangsat tre pilotprojekter i henholdsvis Region Sjælland, Syddanmark og midtjylland, som skal medvirke til at få skabt innovation og vækst i 100 små- og mellemstore virksomheder i hver af de tre regioner. 16

19 endelig igangsatte regeringen i 2007 et program for brugerdreven innovation, hvis formål er at styrke innovationen i virksomheder og offentlige institutioner ved at udvikle nye produkter, serviceydelser mv. på grundlag af et bedre kendskab til kunder og brugeres behov. programmet har et regionalt indsatsområde, der skal bidrage til, at brugerdreven innovation udbredes i hele landet. I alt 9 projekter har i 2007 og 2008 fået tilskud og er igangsat under den regionale indsats. 10. Strukturfondsindsatsen den regionale erhvervspolitik indgår også i en stærk sammenhæng med den danske udmøntning af eu s regionalfond og socialfond. 90 pct. af midlerne er fordelt som beløbsramme til de regionale vækstfora, der prioriterer midlerne under hensynstagen til de regionale erhvervsudviklingsstrategier. I alt er danmark i strukturfondsperioden årligt tildelt ca. 500 mio. kr. til initiativer under målet Regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Fra dansk side er strukturfondsindsatsen bl.a. målrettet imod menneskelige ressourcer, innovation, nye virksomheder og ny teknologi, der er blandt de vækstkilder, der understøtter regeringens globaliseringsstrategi. Fra programperiodens start i 2007 til ultimo 2008 blev der samlet disponeret 542,1 mio. kr. svarende til 15 pct. af de samlede afsatte midler for perioden mindst 35 pct. af midlerne i social- og regionalfondsprogrammerne skal i denne periode i gennemsnit komme yderområderne til gavn. danmark deltager endvidere under eu-strukturfondsmålet om europæisk territorialt samarbejde i perioden i fire grænseoverskridende, to tværnationale og fire interregionale programmer, der på forskellig vis bidrager til den regionale udvikling i danmark. til disse programmer er danmark årligt tildelt ca. 104 mio. kr. 11. Landdistrikter og fiskeri eu er også med til at finansiere det danske landdistriktsprogram, der ligeledes er fastlagt for perioden I løbet af 2008 er der igangsat en lang række støtteordninger for fremme af konkurrencekraften i fødevaresektoren, forbedring af natur og miljø samt mere attraktive levevilkår og flere job i landdistrikterne. I december 2008 blev regeringen og dansk Folkeparti enige om en aftale om udmøntningen af landdistriktsprogrammet for der afsættes i alt 760 mio. kr., hvortil kommer indsatser med anden offentlig medfinansiering. de finansielle rammer for perioden vil blive fastlagt i sammenhæng med regeringens oplæg om Grøn Vækst. I forbindelse med afvikling af eu s støtte til sukkerproduktion er der igangsat et omstruktureringsprogram for sukkersektoren, hvor danmark modtager 56 mio. kr. som kompensation for afgivelse af sukkerkvoten. det primære formål med støtten er at medvirke til en langsigtet og bæredygtig udvikling i de regioner af danmark, Region Sjælland og Syddanmark, der er hårdest ramt af omstruktureringen. 17

20 Fødevareministeriet har ydet et tilskud på ca. 20 mio. kr. til et forskningsprogram i perioden om jordbrugs- og fødevaresektorens fremtidige rolle og udvikling i et regionalt perspektiv. programmet skal bl.a. afdække, hvordan jordbrugs- og fødevaresektoren kan udvikles med henblik på at skabe grundlag for lokal og regional erhvervsudvikling og bosætning. For fiskeri- og akvakultursektoren er der også udarbejdet et dansk program for udvikling af sektoren i programmet yder bl.a. tilskud til tilpasning af fiskerflåden, akvakultur, forarbejdning og afsætning af fiskerivarer, investeringer i fiskerihavne mv. en særskilt del af programmet skal understøtte en bæredygtig udvikling af fiskeriområderne og skabe alternative udviklingsmuligheder i områder, der er ramt af nedgang i fiskerisektoren. 12. Landsplanredegørelse og nye nationalparker Regeringens forslag til en ny landsplanredegørelse udsendes i offentlig høring i foråret 2009 med henblik på udgivelse af den endelige udgave senere på året. Redegørelsen sætter en politisk retning for den fysiske planlægning i form af principper og prioriteringer, som skal lægges til grund for de regionale udviklingsplaner og kommuneplanerne. Udviklingsbetingelserne er forskellige rundt omkring i landet, og derfor sætter redegørelsen fokus på forskellige geografiske områder og deres tilsvarende forskellige planlægningsmæssige udfordringer. Redegørelsen har generelt fokus på, at planlægningen skal anvendes til at skabe balance og beskytte kvaliteterne i omgivelserne uanset hvor i landet, man befinder sig. Som opfølgning på landsplanredegørelsen vil der blive iværksat en række initiativer og projekter i samarbejde mellem lokale og regionale myndigheder og miljøministeriet og andre ministerier. I Østjylland er der allerede igangsat et samarbejde mellem miljøministeren og 17 østjyske kommuner om sikring af det åbne land og de videre perspektiver for byudviklingen. I januar 2008 indgik miljøministeren en aftale II med partierne bag nationalparkloven om udpegning af fire nye nationalparker ud over nationalpark thy, som blev indviet i oprettelsen af parkerne mols Bjerge (forår 2008) og Skjern å (efterår 2008) er igangsat, mens oprettelserne af de to resterende parker, Vadehavet og Kongernes nordsjælland, igangsættes i henholdsvis foråret og efteråret de gennemførte pilot- og undersøgelsesprojekter for hvert af områderne peger alle på, at nationalparkerne forventes at styrke det lokale erhvervsliv. 13. Videreførelse af det forhøjede befordringsfradrag Forårspakke 2.0 indebærer bl.a., at fradragsværdien for befordringsfradraget gradvist reduceres fra 33,5 pct. i 2010 til 25,5 pct. i de fleste vil blive fuldt kompenseret herfor gennem lettelserne i personbeskatningen, men for f.eks. pendlere i udkantsområder kan befordringsfradraget være betydeligt i forhold til indkomsten. Regeringen ønsker fortsat at gøre det attraktivt for personer, der arbejder i de større byer, at bosætte sig i yderområderne og at fastholde erhvervsaktive, der allerede bor der. 18

21 der indføres derfor fra 2012 en særlig kompensation for alle langdistancependlere. Samtidig forlænges den midlertidige ordning med forhøjet befordringsfradrag i udkantskommuner frem til For pendlere, der bor i en udkantskommune, beregnes befordringsfradraget for kørsel ud over 100 km. pr. dag (120 km. pr. dag fra 2012) med den fulde sats frem for den reducerede sats som for andre pendlere. Analysen af bosætning og pendling, som er sammenfattet på side 6-7, viser, at det forhøjede befordringsfradrag i praksis har fået den ønskede positive effekt, idet fradraget ifølge den statistiske analyse øger sandsynligheden for bosætning i de udpegede udkantskommuner. 14. Informationsteknologi det er regeringens målsætning, at borgere i hele landet skal have adgang til bredbånd inden udgangen af 2010 for bl.a. at sikre, at manglende dækning i bestemte områder ikke udgør en hindring før økonomisk udvikling. den seneste bredbåndskortlægning fra 2008 viser, at der kun er ca danske husstande og virksomheder, der ikke har adgang til bredbånd via faste bredbåndsforbindelser. It- og telestyrelsen afholdt i 2007 en auktion over frekvenser til trådløst bredbånd inden for geografisk angivne områder, hvilket sammen med den generelle udvikling på bredbåndsmarkedet har skabt en god ramme for, at målsætningen opfyldes inden for ganske få år. 15. Kultur Staten bidrager gennem en række tilskudsordninger til tilstedeværelsen af et bredt kulturelt grundtilbud regionalt. Regeringen har derudover taget en række initiativer til at understøtte opbygningen og styrkelsen af regionale fyrtårne på kulturområdet. Regeringens Strategi for Kultur i hele landet skal understøtte kulturlivet uden for hovedstadsområdet. For at øge det tværgående samarbejde og sikre koordinering og dialog på kulturområdet har kulturministeren fra 2009 indgået i alt 13 kulturaftaler med klynger af kommuner. Aftalerne indebærer bl.a., at de statslige driftsbevillinger til aktiviteter og institutioner i området lægges ud til de kommunale parters egen disposition inden for aftalens rammer. For 2008 er der i alt overført bevillinger på 121 mio. kr. 19

22 AFSlUtnInG Regeringen har iværksat en lang række tiltag, der sætter rammen for en positiv regional udvikling i de kommende år. Kommunal- og finansieringsreformen har skabt et grundlag for, at der overalt i landet kan leveres borgernære serviceydelser af høj kvalitet, mens den nye struktur på erhvervsudviklingsområdet sørger for, at man på regionalt niveau kan drage bedst mulig nytte at de enkelte områders særlige udgangspunkter og styrkepositioner. hertil kommer de mange aktuelle initiativer inden for transport, sundhed, uddannelse, innovation, landdistrikter, fiskeri, planlægning mv., der alle trækker i retning af skabe gode og ligelige vilkår i hele landet. Aktuelt tilgodeses den regionale udvikling også af de mange generelle foranstaltninger, der er truffet med henblik på at afbøde konsekvenserne af den finansielle krise. Regeringen vil naturligvis fortsat holde et vågent øje med udviklingen, herunder om krisen skulle vise sig at få konsekvenser for de regionale forskelle. de økonomiske konjunkturer udgør således den største udfordring på kort sigt, mens det i et lidt længere tidsperspektiv også er en væsentlig regional udfordring at sikre et tilstrækkeligt højt uddannelsesniveau. Ud over at igangsætte de fornødne politiske tiltag vil regeringen frem mod næste års regionalpolitiske redegørelse også rette analytisk fokus mod erhvervs- og beskæftigelsesudviklingen i landets udkantsområder. Indenrigs- og Socialministeriet deltager bl.a. i en analyse af, hvilke erhvervsudviklingstiltag der har den største effekt i tyndt befolkede dele af landet. endvidere agter ministeriet at sætte særskilt fokus på, hvordan konjunkturudviklingen påvirker de regionale ledighedsmønstre, herunder ledigheden i udkantsområder og andre områder, hvor erhvervsstrukturen kan være sårbar. 20

23 indenrigs- og socialministeriet Lovekspeditionen Holmens Kanal København K

Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark?

Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark? Hvor bevæger den danske regionale erhvervspolitik sig hen en vækstpolitik eller på forkant med udviklingen af Udkantsdanmark? v/ Pernille von Lillienskjold, Erhvervs- og Byggestyrelsen Regional erhvervspolitik

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Landsplanredegørelse 2013

Landsplanredegørelse 2013 Miljøminister Ida Auken nst@nst.dk U D K A S T 27-09-2013 Sag nr. 12/996 Dokumentnr. 40395/13 Landsplanredegørelse 2013 Under forhøringen til denne landsplanredegørelse i 2012 fremførte Danske Regioner

Læs mere

NOTAT. Huskeliste Oplæg ved B2B erhvervsdage d. 22. september 2015

NOTAT. Huskeliste Oplæg ved B2B erhvervsdage d. 22. september 2015 NOTAT 11. september 2015 Huskeliste Oplæg ved B2B erhvervsdage d. 22. september 2015 Indledning Jeg er rigtig glad for at være med her i dag, og glæder mig til at høre, hvor I ser mulighederne for at styrke

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

1 www.regionmidtjylland.dk

1 www.regionmidtjylland.dk 1 www.regionmidtjylland.dk Det regionale planlægningssystem i Danmark Vicedirektør Lars Vildbrad www.regionmidtjylland.dk Disposition Strukturreformen, den utænkelige reform Den nye administrative struktur

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Uddrag af resultatkontrakter mellem IFUL og hhv. Indenrigs- og Socialministeriet og Fødevareministeriet.

Uddrag af resultatkontrakter mellem IFUL og hhv. Indenrigs- og Socialministeriet og Fødevareministeriet. Bilag 02-10 Uddrag af resultatkontrakter mellem IFUL og hhv. Indenrigs- og Socialministeriet og Fødevareministeriet. Resultatkontrakt mellem Fødevareministeriet og Institut for Forskning og Udvikling i

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Væksten i Thy - det regionale perspektiv Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Disposition Generelle og globale tendenser Væksten i Region Nordjylland Væksten i Thy Vækstforums tilbud Eksempler

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Region Midtjylland. Orientering om regeringens regionalpolitiske redegørelse Bilag. til Regionsrådets møde den 20. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Orientering om regeringens regionalpolitiske redegørelse Bilag. til Regionsrådets møde den 20. august Punkt nr. Region Midtjylland Orientering om regeringens regionalpolitiske redegørelse 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 35 Notat Den regionalpolitiske redegørelse 2008 kort fortalt

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

Afgrænsning af yderområder

Afgrænsning af yderområder 11. oktober 2011 Afgrænsning af yderområder Kampagnens afgrænsning af yderområder Kampagnen tager udgangspunkt i en afgrænsning, der sammenfatter yderområderne ifølge tre officielt anvendte definitioner:

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Et helt Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Den kongelige forestilling at bestemme at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter,

Læs mere

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll Kort intro til Vækstforums arbejde 31. marts 2014 Borgmester Winni Grosbøll 1 Erhvervsfremmelov overordnet ramme Vækstforums opgaver: 1. Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst-

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

De regionale udviklingsplaner. Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007

De regionale udviklingsplaner. Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007 De regionale udviklingsplaner Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007 Planlovsystemet 2007 Regionale vækstfora Erhvervsudviklingsstrategi Landsplanlægning Regeringens

Læs mere

Politisk aftale om de videregående uddannelser

Politisk aftale om de videregående uddannelser 2.11.2006 Notat 12339 ersc/jopa Politisk aftale om de videregående uddannelser Den politiske aftale om de videregående uddannelser betyder at der over en 3 årig periode afsættes over 1/2 mia. kr. til centrale

Læs mere

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a.

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a. Udspil fra Danske Regioner: Vækst i hele Danmark - yderområdernes udfordringer og muligheder Den globale konkurrence udfordrer Danmarks konkurrenceevne. Hele Danmark risikerer at blive udkantsområde i

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 20. april 2006 Vedrørende dagsordenens pkt. 6 /lnj-ebst Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 2006-2013. Pr. 1. januar 2007 får de regionale vækstfora ansvaret for at

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark Udkast juni 00 FORSLAG TIL STRATEGI DET JYSK-FYNSKE ERHVERVSSAMARBEJDE 00-00 FORORD Vestdanmark er et dynamisk område, hvor der skabes vækst. Det er et godt udgangspunkt

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk Regional Udvikling Direktør Lars Hansson Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa www.regionmidtjylland.dk Regional Udviklings opgaver Lovgivningsbestemt Regionsrådet: Regional udviklingsplan Uddannelse

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er Regionsrådets og Vækstforums strategi for, hvordan der sammen kan skabes en attraktiv

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

REGIONALPOLITISK REDEGØRELSE 2010

REGIONALPOLITISK REDEGØRELSE 2010 REGIONALPOLITISK REDEGØRELSE 2010 ANALYSER OG BAGGRUND April 2010 Regionalpolitisk redegørelse 2010 Analyser og baggrund Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Oplag: 700 Tryk: Litotryk ISBN-nr:

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Redegørelse nr. R 10 (29/4 2010) Folketinget 2009-10 2. NYE OG AKTUELLE REGIONALPOLITISKE INITIATIVER. Skriftlig redegørelse

Redegørelse nr. R 10 (29/4 2010) Folketinget 2009-10 2. NYE OG AKTUELLE REGIONALPOLITISKE INITIATIVER. Skriftlig redegørelse Redegørelse nr. R 10 (29/4 2010) Folketinget 2009-10 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Regionalpolitisk redegørelse 2010 af 29/4 2010 (Redegørelse nr.

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Business Lolland-Falster

Business Lolland-Falster Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 54 Offentligt Business Lolland-Falster 31. oktober 2015 1 Analyse af en dobbeltsporet jernbane til Lolland-Falster 1.1 Pendlingsstrømme Pendling

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

INSTITUT FOR FORSKNING OG UDVIKLING I LANDDISTRIKTER

INSTITUT FOR FORSKNING OG UDVIKLING I LANDDISTRIKTER Den offentlige sektor, lokalisering af statslige arbejdspladser og landdistriktsudvikling Dansk regionalforsker seminar (NS-RSA), Alsion, Sønderborg, 24.-25. april 2008. Abstract: Den offentlige sektor

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

N OTAT. Hovedkonklusioner: Yderområder er attraktive for børnefamilier

N OTAT. Hovedkonklusioner: Yderområder er attraktive for børnefamilier N OTAT Yderområder er attraktive for børnefamilier D en 11. nov ember 2014 Sags I D : 1922991 D ok. ID : 1922991 Hovedkonklusioner: J N C @k l.dk D irek t e 3370 3802 Mobil 3131 1749 Befolkningsforskydningerne

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse Opfølgningsnotat på sanalyse Indledning Rådet og Beskæftigelsesregion Syddanmark fik i november 2012 udarbejdet en strukturanalyse af arbejdsmarkedet på. Dette notat er en opdatering på nogle af de udviklingstendenser,

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Vækst og valgmuligheder

Vækst og valgmuligheder N O T A T Til Folketingets Uddannelsesudvalg Vækst og valgmuligheder - regional uddannelsesdækning under fremtidig institutionsstruktur for ungdomsuddannelser 07-12-2010 Sag nr. 09/3091 Dokumentnr. 61199/10

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd UDKAST Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 8 7 Kontrakt 8 7.1 Ny kontrakt

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Effekter af den regionale vækstindsats

Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Resumé De seks regionale vækstfora igangsætter hvert år en række initiativer, som bidrager til at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Regionshuset Viborg Regional Udviklingn Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk NOTAT Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Dato 27. 03.2007 Side 1

Læs mere

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel Planlægning i europæisk perspektiv ESPON med en dansk vinkel Danmark i international sammenhæng Globaliseringen har stor betydning for Danmark, ikke mindst i form af en kraftig urbanisering. Når nogle

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

REGIONALPOLITISK REDEGØRELSE 2010

REGIONALPOLITISK REDEGØRELSE 2010 REGIONALPOLITISK REDEGØRELSE 2010 REGERINGENS REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET April 2010 1 Regionalpolitisk redegørelse 2010 Regeringens redegørelse til folketinget Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Dato: 10. marts 2015 Brevid: 2453034 Behandling i Udvalget for europæiske relationer, 16. marts

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere