Efter Danmark fik ny regering i 2011 har der været nok at se til.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efter Danmark fik ny regering i 2011 har der været nok at se til."

Transkript

1 Nordisk netværk Redegørelse 2013, Danmark: Efter Danmark fik ny regering i 2011 har der været nok at se til. Arbejdsløse i DK er ca tusinde og efterlønsreformen hvor dagpengeperioden er nedsat til 2 år har betydet, at der siden nytår er tusinde personer der har mistet dagpengene, prognosen er på ca t i Skolereformen gennemføres ved hjælp af frigjorte ressourcer som følge af dels normalisering af lærernes arbejdstid, forudsætningen for at timetallet i folkeskolen kan øges som forudsat, er en ændret anvendelse af lærernes arbejdstid. Overenskomstforhandlingerne på det private område var meget smalle 2013 på det offentlige område ansatte i staten, regioner og kommuner skal have fornyet deres overenskomst den 1. april. Stigning 1 januar ,81 % på det kommunale område. Om den danske energipolitik Omstillingen til et Danmark med en energiforsyning dækket af vedvarende energi hviler på troværdige, stabile og langsigtede rammer om den danske energipolitik. Aftalen fastlægger konkrete energipolitiske initiativer for perioden Aftalen vil understøtte fælles EU-målsætninger. Et energieffektivt samfund med mindre energispild Realisering af målet om en energiforsyning dækket af vedvarende energi forudsætter en øget energieffektivisering, som minimerer energispildet og energiforbruget i alle sektorer. Der er med finansloven besluttet at indføre en tilskudspulje for energirenovering i boliger i 2013 og Der udarbejdes en samlet strategi for energirenovering af den eksisterende bygningsmasse, herunder undersøges muligheder for stramning af kravene til bygningskomponenter, samt en samlet analyse af området, herunder initiativer for bedre overholdelse af kravene i bygningsreglementet samt anvendelse af ESCO-modeller. Minimumskravene til bygningskomponenter i bygningsreglementet fremtidssikres, så de afspejler de fremtidige udfordringer og de forventede energipriser. Der afsættes i alt 30 mio. kr. i til at understøtte energirenovering af den eksisterende bygningsmasse. 1

2 Der afsættes i alt 20 mio. kr. i til videreførelse af indsatsen i Videncenter for Energibesparelser. Den kommunale CO2-beregner til kommunernes årlige CO2-opgørelser videreudvikles og opdateres. En grøn og bæredygtig energiforsyning baseret på vedvarende energi Med udbygning af vindkraft og andre VE teknologier Frem mod 2020 øges udbygningen med vindkraft på havet med MW havmøller og 500 MW kystnære havmøller. Der afsættes i alt 25 mio. kr. i til støtte til anlæg og demonstration af bølgekraftprojekter. Fremme af kraftvarme, fjernvarme, biomasse mv. Der gennemføres ændring af varmeforsyningsloven med henblik på at fremme omlægning til biomasse på de centrale kraftvarmeværker. El- og varmeproducenter og varmeaftagere får mulighed for at indgå frivillige aftaler, hvor den afgiftsmæssige fordel ved at skifte fra fossile brændsler til biomasse til varmeproduktion kan fordeles mellem de to parter. Der oprettes en pulje på samlet 19 mio. kr. i til at fremme partnerskaber om strategisk energiplanlægning mellem kommuner, lokale virksomheder og energiselskaber samt forbedre samspillet mellem statens, regionernes og kommunernes indsatser. Der udarbejdes og fremlægges en analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning inden udgangen af Der udarbejdes en analyse af anvendelsen af bioenergi i Danmark. Analysen skal fokusere på, om der er de rette vilkår for en effektiv og miljømæssig bæredygtig anvendelse af biomasseressourcer i den danske energiforsyning. Analysen skal endvidere belyse CO2-fortrængningen. Omstilling til VE i bygninger og erhverv Der understøttes udfasning af oliefyr i eksisterende bygninger, da der findes økonomisk rentable alternativer. På den baggrund iværksættes følgende initiativer: Fra 2013 indføres et stop for installering af olie- og naturgasfyr i nye bygninger. Der vil være mulighed for undtagelse, hvor der ikke er egnede alternativer til rådighed. Fra 2016 ikke længere skal være muligt at installere oliefyr i eksisterende bygninger i områder med fjernvarme eller naturgas som alternativ, og at det fortsat skal være muligt at installere oliefyr i eksisterende bygninger i områder uden disse alternativer. Der udarbejdes en analyse af mulighederne for bedre udnyttelse af overskudsvarme fra industri. 2

3 Smarte elnet mv Der udarbejdes i 2012 en samlet strategi for etablering af smarte elnet i Danmark. På baggrund af strategien drøftes eventuelle nye initiativer. Der søges indgået aftale med netselskaberne om udrulning af fjernaflæste timeelmålere. Der udarbejdes en analyse af muligheder og effekter af udvekslingsforbindelser, herunder kobling til udbygninger i nabolandene. Der etableres en såkaldt engrosmodel, der skal fremme konkurrencen på elmarkedet, herunder sikre at elforbrugere modtager én samlet regning via elhandelsvirksomhederne. Engrosmodellen stiller ikke krav om ændringer i forbrugernes priser og betalingsvilkår, der er konkurrence-parametre. Der etableres en obligatorisk forsikringsordning, der sikrer fastholdelse af statslige afgiftsindtægter. Bedre rammebetingelser for biogasudbygningen Der skal gennemføres en ambitiøs udbygning med biogas. Med henblik på at skabe fremdrift i denne skal de økonomiske vilkår for biogasproduktionen forbedres, og biogas skal i højere grad end i dag kunne anvendes uden for kraftvarmesektoren. De kommunale naturgasselskaber får mulighed for at engagere sig i biogasproduktion som en tilknyttet aktivitet til deres kommercielle aktiviteter. Der nedsættes en taskforce, der skal undersøge og understøtte konkrete biogasprojekter med henblik på at sikre den forudsatte biogasudbygning frem mod El og biomasse i transportsektoren På længere sigt skal transportsektoren gennemgå en radikal omstilling fra fossile brændsler til nye drivmidler som el og biomasse. Som de første skridt i denne omstilling er parterne enige om følgende: Der udarbejdes en strategi for fremme af energieffektive køretøjer som hybrid plug-in, elbiler mm. der udmønter en pulje på i alt 70 mio. kr. i årene til understøttelse af udrulningen af ladestandere til elbiler, infrastruktur til brint samt infrastruktur til gas i tung transport. Der gennemføres ændring af biobrændstofloven med henblik på at sikre iblanding af 10 pct. biobrændstoffer i Gennemførelsen afventer dog en analyse af alternative initiativer til at leve op til EU's forpligtelse ift. VE i transport. Analysen færdiggøres i Øget forskning, udvikling og demonstration Investeringer i forskning, udvikling og demonstration er forudsætninger for, at danske virksomheder også på længere sigt kan udvikle og sælge grønne løsninger og skabe grønne jobs i Danmark. 3

4 Der arbejdes for et fortsat højt niveau for FUD i energiteknologi, der kan støtte en fortsat effektivisering af energianvendelsen og fremme omkostningseffektive VE-teknologier, hvor der også er et erhvervs- og eksportpotentiale. Finansiering af aftalens energipolitiske initiativer Aftalens nye energipolitiske initiativer frem mod 2020 forudsætter finansiering. Samtidig er der behov for at sikre langsigtet statsfinansiel holdbarhed, herunder at afgifts- og tilskudssystemet også fremadrettet kan bidrage til at understøtte den grønne omstilling. Rammevilkårene skal understøtte grønne investeringer og gøre det attraktivt for forbrugerne at vælge grønt. Aftalen skal implementeres omkostningseffektivt og med hensyn til forbrugerne og virksomhedernes konkurrenceevne. Meromkostninger for energiselskaberne Aftalen skal implementeres omkostningseffektivt og med hensyn til forbrugerne og virksomhedernes konkurrenceevne. Meromkostninger for energiselskaberne som følge af de forøgede energibesparelsesforpligtelser finansieres over selskabernes tariffer. Dong Energy Therminal Power kraftværker Et år der ligner alle andre, en skidt lønforhandling, som i mæglingsmøde med 1,26% som resultat. Ellers et år præget af Anders Eldrups afgang. Ny ung direktør. Med resulterende nedskæringer i hele Dong også i TPD vind er udskilt i et særskilt selskab, og vi har oplevet at skulle i gennem en lang proces som ikke er færdig endnu med outsourcing af vores havne og mandskab, der skulle nu kun være to interesserede deltagere tilbage, navne ukendt. en rigtigt træls ting for os der bliver tilbage også vi mister begge vores slagstyrke i konflikt øjemed, så det er nok en saga for kraftværkerne. Selvfølgelig også for de der skal væk fra Dong er dette træls mange spekulationer om hvordan det bliver osv. Men det kan jo være at de kommer i et selskab der er glad for at ha dem. Omkring outsourcing mister tpd også laboratorierne og her pr. 1. marts er metallaboratoriet på ssv outsourcet til Force teknologi. Dette virker de rigtig glade for Force virker som om de vil dem også i fremtiden. Derud over er der adskillelse af havnen i Ensted Åbenrå dong flytter deres aktiviteter der fra og til Stignæs havn hvilket giver noget flimmer hvem skal kører havnen i Ensted vil Vattenfall overtage eller finder de nogle andre så også der står medarbejderne i nogle trælse tider med spekulationer. Vi har gennem mere end et ½ år forhandlet lokalaftale, som endte med at vi beholdt den gamle da vi ikke kunne acceptere ledelsens krav om lønspredning, fjernelse af kørepenge ved overtid. Osv. 4

5 Vi havde så også nogle punkter de ikke ville acceptere. Så nu må vi se når vi kommer til den 1. december om de opsiger vores lokalaftale. Årsberetningen fra den sjællandske del af forsyningen: I 2012 er der sket personalereduktioner både hos SEAS/NVE og DONG Energy, vi håber at vi nu har ramt bunden og forhåbentlig kan se ind i en fremtid, hvor der skal til at ansættes nogle forsyningsoperatørlærlinge, så vi kan få flere kolleger igen og færre entreprenører. Det gode fokus der er kommet på sikkerheden og den nødvendighed det er for vores branche at den er i højsædet, med den farlige arbejdsplads vi har, vi arbejder stadigvæk med, at få et netværk på benene for vores arbejdsmiljørepræsentanter, så få nu støttet op om projektet, så vi kan lære af hinandens fejl, husk den videndeling måske kan redde en kollega i morgen. Forsyningsoperatøruddannelsen arbejdes der hele tiden på, at modernisere og udvikle så den kan stå mål med de krav og den nye teknologi der hele tiden ændrer sig, der arbejdes bl.a. med at udvikle få lavet en del nye AMU kurser der kan klæde kollegerne i branchen på til de kommende års udfordringer og nyskabelser på området, her tænkes både på sikkerhed og intelligent styring af nettet. Samarbejdet mellem TEC og Skive tekniske skole er nu blevet en realitet, så der fremadrettet vil være mulighed for, at tage første skoleophold på TEC og derefter resten af uddannelsen i Skive. Vattenfall: Årets lønforhandling endte med et resultat på 1,9% lokalaftale forhandlingerne blev skudt til hjørnespark grundet den økonomiske situation firmaet stod i, grundet den almindelige situation omkring finanskrisen, lokalaftale forhandlingerne forventes genoptages her i 2013 inden 1/7 sammen med lønforhandlingerne, der ud over er der blevet forhandlet fratrædelsesaftale på plads med de fortolkninger der har været en lille smule uenighed om, ligeledes har vi brugt meget tid på at forhandle internt stukturer af den grund at på værkerne har der tidligere været 4 afdelinger med hver der chef, i den nye struktur er der kun 3 afdelinger, dette medførte desværre også at vi måtte tage afsked med nogle af vore kollegaer. På et tidspunkt startede firmaet et større projekt op turnaround projektet der i store træk betyder en radikal ændring af hele vores sikkerhedskultur, det er der gået meget tid med rundt på værkerne, både diskussionsmæssigt, kurser,su,amu møder projektgrupper og meget mere. I skrivende stund har Vattenfall meddelt at de danske værker er sat til salg, hvorfor og hvad prisen og premisserne er kunne være interessant at diskutere på et møde med de Svenske kollegaer der sidder i Vattenfalls bestyrelse på et tidpunkt. Forsyningsselskaberne: Der bliver stadig færre elforsyningsselskaber. På grund af store forfejlede investeringer i Skyline(trådløst bredbånd) er Elro blevet tvunget til at lade sig overtage af Energimidt. Det nye selskab, stadig Energimidt, er nu godkendt af myndighederne og er et af de helt store i DK.. 5

6 En anden sammenlægning der er på vej, også i det Østjyske, foregår mellem forsyningsselskaberne.: Viby Elværk, Brabrand Elværk, Galten Elværk og Østjysk Energi. Selskaberne har allerede gennem flere år sammen drevet El handelsselskabet, Lokalenergi, der er derudover også andre samarbejdsrelationer virksomhederne imellem. En af årsagerne til dette tiltag, er at firmaerne er for små, det er svært at opnå godkendelse til at deltage i licitationer, og endelig er indførelsen af engrosmodellen, datahub med til at skubbe til læsset. Engrosmodellen ventes endeligt indført i 2014.(kort sagt medfører indførelsen, at forsyningsselskaberne udelukkende skal levere kundeoplysninger til en datahub, hvor elhandelsselskaberne så har forbindelsen til kunderne).(forsyningspligtkunderne kommer i udbud) På uddannelsesområdet går det ikke for godt, på trods af organisationernes og Skive Tec. indsats for at gøre skoleopholdet mere spiseligt for kursusdeltagere der kommer langt væk fra, altså halvering af skoleopholdenes længde samt mødetidspunkter mandag og fyraften fredag, er der ikke mange tilmeldinger udenfor det midt-nordjyske. 3 F s Energiudvalg i Danmark. 6

Aftale. om den danske energipolitik 2012-2020

Aftale. om den danske energipolitik 2012-2020 Den 22. marts 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2012. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2012. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2012 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 9. maj 2012 1. Ny ambitiøs energiaftale der skaber en grøn økonomi i vækst Den 22.

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt Redegørelse nr. R 16 (20/5 2014) Folketinget 2013-14 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Energipolitisk

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 20. maj 2014. 1. De europæiske rammer og udfordringer En ramme for EU s klima- og

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2015 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 29/4-2015 1. De europæiske rammer og udfordringer EU 2030 I oktober 2014 besluttede

Læs mere

Tema: Bæredygtig forsyning. Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning

Tema: Bæredygtig forsyning. Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning Tema: Bæredygtig forsyning Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning November 2010 Deltagere i delprojekt 3 Bæredygtig forsyning Albertslund kommune: Albertslund kommune:

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1 NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE NY VÆKST NYE JOB 1 NY OFFENTLIG INDKØBSPOLITIK 5 NY SATSNING PÅ VELFÆRDS- OG SUNDHEDSTEKNOLOGI 13 AMBITIØS ENERGI- OG KLIMAMÅL

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Energipolitisk Redegørelse 2003

Energipolitisk Redegørelse 2003 Energipolitisk Redegørelse 2003 Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse i henhold til lov om energipolitiske foranstaltninger Maj 2003 1. Et åbent og internationalt orienteret energimarked Regeringens

Læs mere

Oversigt over konkrete virkemidler i energipolitikken

Oversigt over konkrete virkemidler i energipolitikken Bilag Oversigt over konkrete virkemidler i energipolitikken En omkostningseffektiv indsats Regeringens energipolitiske udspil skal sikre en omkostningseffektiv indfrielse af de overordnede målsætninger

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Smart Grid-Strategi - fremtidens intelligente energisystem

Smart Grid-Strategi - fremtidens intelligente energisystem Smart Grid-Strategi - fremtidens intelligente energisystem Klima-, Energi- og Bygningsministeriet April 2013 Smart Grid-Strategi 3 Indhold Forord 5 Resumé af strategien og de vigtigste initiativer 7 1.

Læs mere

Smart Grid-Strategi. - fremtidens intelligente energisystem

Smart Grid-Strategi. - fremtidens intelligente energisystem Smart Grid-Strategi - fremtidens intelligente energisystem Klima-, Energi- og Bygningsministeriet April 2013 Smart Grid-Strategi 3 Indhold Forord 5 Resumé af strategien og de vigtigste initiativer 7 1.

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Ingeniørforeningens Energiplan 2030

Ingeniørforeningens Energiplan 2030 %-4)$%. %.%2') 4), &2 Ingeniørforeningens Energiplan 2030 HOVEDRESULTAT Ingeniørforeningens Energiplan 2030 Sammenfatning: Ingeniørforeningens Energiplan 2030 Visionerne i Ingeniørforeningens Energiplan

Læs mere

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 REGERINGEN GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

NYT lll. Kraftvarme. GrønGas A/S Vrå. lllll MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KRAFTVARMEV ÆRKER. Perspektiv mod øst fra Vråvej

NYT lll. Kraftvarme. GrønGas A/S Vrå. lllll MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KRAFTVARMEV ÆRKER. Perspektiv mod øst fra Vråvej Kraftvarme lllll NYT lll N U M M E R 1 2 1 F E B R U A R 2 0 1 3 GrønGas A/S Vrå Perspektiv mod øst fra Vråvej VRÅVEJ Perspektiv mod vest set fra Vrejlev Klostervej ÅLBORGVEJ MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KRAFTVARMEV

Læs mere

Ingeniørforeningens Energiplan 2030

Ingeniørforeningens Energiplan 2030 %-4)$%. %.%2') 4), &2 Ingeniørforeningens Energiplan 2030 HOVEDRAPPORT Ingeniørforeningens Energiplan 2030 Hovedrapport Omslag: Sylvester Hvid & Co. A/S Tryk: IDAs Printcenter ISBN: 87-87254-64-6 Udgivet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL STRATE- GISK ENERGIPLAN 2013

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL STRATE- GISK ENERGIPLAN 2013 Dokumenttype Rapport udkast Dato Februar 2013 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL STRATE- GISK ENERGIPLAN 2013 FORSLAG TIL STRATEGISK ENERGIPLAN 2013 1-81 Revision 1 Dato 2013-02-13 Udarbejdet af AD, BTT,

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere