Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD"

Transkript

1 Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

2 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer 8 Statistik Vandforbrug 12 Elforbrug 16 Varmeforbrug 19 Fraflytninger 22 Henlæggelser 26 Individuelle forbedringer 31 Afdelingsinformation Afdeling 1 32 Afdeling 3 32 Afdeling 4 33 Afdeling 6 33 Afdeling Afdeling Afdeling Forsidefoto: Moserne, Brøndby Layout: Karen Hedegaard Fotos: Thomas Olsen Tryk: Kailow Graphic

3 Årsberetning 2006 Da året 2006 startede, var vi i gang med at drøfte, om vi skulle sammenlægge Tranemosegårds, Vridsløselilles Andelsboligforenings (VA) og Albertslund Boligselskabs (AB) boligadministrationer i en fællesadministration organiseret i et alment andelsselskab. Bestyrelserne drøftede vedtægter og økonomi for andelsselskabet, samt leje af nogle administrationslokaler, da ingen af vores administrationsbygninger var store nok til at rumme 50 medarbejdere. Vores ønske på dette tidspunkt var, at administrationen skulle ligge i nærheden af Glostrup station, da det er et godt trafikknudepunkt. Efter at have sonderet mulighederne, faldt valget på Malervangen 1, hvor både størrelse, pris på lejen, parkeringsmulighederne og nærheden til offentlig befordring var til stede. Derefter skulle der findes en direktør. På dette tidspunkt var Danny Andersen forretningsfører for Tranemosegård og Teit Svanholm direktør for VA og AB. Efter ansættelsessamtaler med de tre boligorganisationsformænd var der enighed om at ansætte Danny Andersen som administrerende direktør og Teit Svanholm som vicedirektør (senere omstruktureret til økonomidirektør). Vedtægter og budgetter for andelsselskabet blev udarbejdet, og boligorganisationerne skulle på møder i foråret beslutte, om fællesskabet skulle være en realitet. Den 22. maj sagde ABs repræsentantskab ja til samarbejdet. Tranemosegård og VA skulle have møder d. 31. maj. Tranemosegårds repræsentantskab sagde efter en god debat ja til samarbejdet, og så kunne vi sætte os til at vente på VAs generalforsamlings afgørelse. Sent på aftenen kom så en SMS fra VA! VA har sagt ja. Den 16. juni samledes repræsentanter for de 3 boligorganisationer for at stifte det nye andelsselskab. Et barn skal jo også have et navn, vi blev enige om at sende afgørelsen ud til beboerne, ved en konkurrence. Der kom flere forslag og ved et ekstraordinært repræsentantskab blev barnet døbt BO-VEST Boligsamarbejdet på Vestegnen vedtaget. En bestyrelse skal en Andelsadministration også have og for at samarbejdet fortsat skal være i top, blev man enige om, at bestyrelsen består af de 3 formænd for boligorganisationerne, samt 3 bestyrelsesmedlemmer fra disse og 1 medarbejdervalgt repræsentant fra administrationen. 1 medarbejder fra ejendomsfunktionærerne er observatør. Vinie Hansen VA og Dorthe Larsen TMG stillede op til formandsvalg, Vinie Hansen blev valgt. Dorthe Larsen blev efterfølgende af bestyrelsen valgt til 1. næstformand og Karl Neumann AB til 2. næstformand. Senere besluttede bestyrelsen, at formandens honorar er ,- kr. og de øvrige medlemmers honorar kr , i årlige honorarer. Efter navnet var fundet, blev der nedsat et udvalg, der sammen med et designerteam, skulle komme med forslag til et logo. Efter lange og besværlige møder nåede vi frem til som blev præsenteret til vort åbne hus i Malervangen for medarbejdere og afdelingsbestyrelser. Indflytningen på Malervangen startede den 9. november 2006, hvor Tranemosegård var de første indflyttere, og i ugen efter flyttede AB og VA ind. Flytterod og lettere kaos, men en stor indsats fra alle medarbejdere betød, at den praktiske del af hverdagen relativt hurtigt kom på plads. Med hensyn til de arbejdsmæssige forhold var opstarten yderst krævende, blandt andet på grund af tre forskellige IT-systemer, tre forskellige forretningsgange for løsning af samme opgaver, vedvarende organisationsomlægninger, farvel til gamle kolleger og goddag til nye. Tranehaven 3

4 Formålet med BO-VEST samarbejdet De kommende år forventes boligmarkedet som helhed at gennemgå store forandringer, der vil stille nye udfordringer for de almene boligorganisationer om effektiv konkurrencedygtig boligadministration og drift. Boligorganisationerne skal matche de udfordringer, som nye offentlige strukturer, ændrede politiske rammevilkår og et mere konkurrencepræget boligmarked stiller den almene sektor over for. Nøgleord Effektivitet. Skridtet fra spredt samarbejde til administrativ sammenlægning vil åbne mulighed for egentlige stordriftsfordele eksempelvis i driften. Samtidig vil forretningsgange og sagsbehandling kunne effektiviseres via eksempelvis edb-platforme med venteliste/ opnoteringsløsninger (www. boviborg.dk og 4 Gillesager Kvalitet. En større organisation vil have ressourcer til at ansætte flere eksperter på områder, der enten kun dækkes af én person eller områder, der ønskes opdyrket eksempelvis udvikling, jura, kommunikation og forsikring. Sådanne eksperter vil give et kvalitetsløft i den beboerservice, og de løsninger organisationen kan tilbyde. Valgmuligheder. Fælles administration vil give mulighed for større fleksibilitet og valgmulighed i de administrative tilbud til afdelingerne og beboerne. Målet vil være at skabe flere tilbud på hylderne og til stadighed at kunne udvikle tilbuddene. Robusthed. En større organisation vil alt andet lige ikke være sårbar overfor eksempelvis uventede udgifter, ændrede konkurrencevilkår, eller at en nøglemedarbejder siger op, bliver syg eller går på barsel. Slagkraft. Argumenter og holdninger står stærkere, når de kommer fra én organisation, der repræsenterer husstande. Vi vil således som organisation få større gennemslagskraft eksempelvis i det kommunale samarbejde, i forhandling med eksterne parter og i den boligpolitiske debat. Politisk ledelse Selvom de administrative opgaver overføres til et nyt administrationsselskab, vil de eksisterende boligorganisationer fortsat bestå med deres egen identitet og hver deres politiske ledelse. Efter normalvedtægten vil administrationsselskabets øverste myndighed være et repræsentantskab, som består af administrationsselskabets bestyrelse og et nærmere fastsat antal repræsentanter fra hver af de administrerede organisationers bestyrelser. Til at forestå den overordnede politiske ledelse af administrationsselskabet vælger repræsentantskabet en bestyrelse, hvoraf mindst halvdelen skal være beboere i de administrerede organisationers bestyrelser. Der skal træffes beslutning om antallet af bestyrelsesmedlemmer et ulige antal og med hvilken indbyrdes vægt de administrerede organisationer skal være repræsenteret. Arbejdsdelingen mellem administrationsselskabets bestyrelse og organisationsbestyrelserne skal fastlægges, men som udgangspunkt forventes administrationsselskabets bestyrelse at skulle træffe beslutninger om organisation og drift i det fælles administrationsselskab, mens organisationsbestyrelserne træffer

5 beslutning om boligafdelingernes overordnede økonomiske forhold, herunder budgetter, byggeprojekter m.v. Organisationsbestyrelserne bevarer således deres prokura. Arbejdsdelingen mellem afdelingsbestyrelserne og organisationsbestyrelserne vil principielt være uændret, men en væsentlig del af kommunikationen om afdelingernes drift vil fremover blive ledet af det fælles administrationsselskab og dermed overordnet blive styret af administrationsselskabets bestyrelse. Eksperter Et fælles administrationsselskab kan opbygges med ekspert-stillinger med ekspertise inden for følgende områder HR/personaleudvikling For at tiltrække, fastholde og udvikle de bedste kompetencer stilles der stigende krav til at kunne håndtere HR/personaleudvikling. Endvidere er der en stigende kompleksitet i personalesager, der mest effektivt løses ved hjælp af intern ekspertise. Boligjura Den juridiske kompleksitet i boligadministrationen er stigende og frem for øget ekstern juridisk bistand er det mere effektivt, mindre ressourcekrævende og sikrer en bedre kvalitet, hvis den juridiske ekspertise er til stede internt. IT Omfanget af IT løsninger, deres kompleksitet og kravene til ITservices vil øges, og det samme Tranevænget vil udgifterne. Udvikling af IT kan øge kvaliteten af den service, der ydes, og på længere sigt kan en række arbejdsgange udføres mere effektivt. For at sikre dette kræves øget intern ekspertise. Udvikling Effektivisering af eksisterende forretningsgange og udvikling af nye ydelser og produkter stiller store krav til udvikling af organisationen. Videreudviklingen af en sammenlægning mellem de forskellige administrationer vil i sig selv være et omfattende udviklingsprojekt. Tilbudsgivning Ved etablering af et marked for boligadministration er det vigtigt, at administrationsselskabet kan udarbejde optimale tilbud, ligesom det er vigtigt, at prissætningen i egne afdelinger er konkurrencedygtig. Det er vigtigt, at administrationen råder over den fornødne kombination af økonomisk, driftsmæssig og juridisk 5

6 Gurrelund kompetence til at udvikle de optimale tilbud. Kommunikation og information Kravet til såvel ekstern som intern kommunikation er stigende. Der skal kommunikeres hurtigt, relevant og præcist samt i mange forskellige sammenhænge. Kravet til kommunikationen vil i sig selv være stigende i forbindelse med en sammenlægning. Byggeledelse Der er mange helhedsplaner under udarbejdelse, og det kan forudses, at flere er på vej. Det vil derfor være en stor fordel, at styrke kompetencerne på dette område, herunder sikre at byggechefen har flere forskellige ekspertiser til rådighed. Økonomi og finans Udover en den daglige økonomifunktion er der også brug for 6 strategisk økonomisk planlægning, finansforvaltning samt udredning af økonomisk jura og regler. En større økonomiafdeling kan med fordel organiseres med specialister på udvalgte områder, herunder egen forsikringsmægler. Håndtering af udlejning og venteliste Ventelisterne bør ved etableringen af en fællesadministration integreres og centraliseres så der kan anvises til samtlige afdelinger, der er knyttet til administrationsselskabet. Den tekniske integration skal ske i det overordnede administrationssystem, der vælges. VA er en forening, som giver deres medlemmer af foreningen mulighed for at få anciennitet på ventelisten svarende til deres medlemsnummer. AB, GB og TMG er selskaber, hvor boligsøgende aktivt skal opnoteres på ventelisten, og opnår anciennitet fra dette tidspunkt. Der skal tages stilling til om der i administrationsselskabet skal være fælles kriterier eller der ønskes opretholdt to forskellige principper. Fælles principper vil alt andet lige være mest effektivt, men udfordringen ligger i at beslutte sådanne fælles kriterier for indplacering på ventelisten. Der skal i givet fald vælges om der ønskes administreret efter foreningsprincip eller selskabsprincip, samt hvorledes der kan laves en hensigtsmæssig overgangsordning. Selve udlejningen bør i videst muligt omfang kunne håndteres via hjemmesiden, telefon og det overordnede administrative system, men der vil være lokalkontorer, hvor kunderne kan få personlig betjening.

7 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden Den største boligpolitiske opgave i det tilbagelagte år blev atter en kamp om at få lov til at beholde vores egne penge. Da regeringen i august 2006 lagde sit forslag til finanslov frem, havde den budgetteret med, at staten over de næste fire år skulle nappe 3,1 milliarder i Landsbyggefonden. Pengene skulle bruges til at dække halvdelen af statens udgifter til alment nybyggeri. Men da regeringen, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti den 5. november indgik forlig, var beløbet skrumpet ind til lidt over halvanden milliard. Protester og modstand gav resultat Forud for indgåelsen af aftalen lå seje forhandlinger. Finansministeriet havde forlangt, at hele 50 procent af statens udgifter til nyt byggeri fremover skulle dækkes gennem tvangsbidrag fra Landsbyggefonden, som lejerne i den almene sektor betaler til. På den måde ville regeringen pålægge de økonomisk svagest stillede lejere en skjult ekstraskat, mens ejerne af parcelhuse og ejerlejligheder væltede sig i skattefrie værdistigninger i takt med at prisen på ejerboliger forsatte deres himmelflugt. Men efter en omfattende kampagne fra Boligselskabernes Landsforening (BL), store protestmøder og talrige underskriftindsamlinger blev forligspartierne Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre så pressede, at tyveriet blev begrænset. Begge partier var dog enige i, at den almene sektor gennem Tranumparken Landsbyggefonden skulle være med til at betale til nybyggeriet. Men det skulle være betydeligt mindre end de 50 procent. Herefter indgik VK-regeringen den 5. november en aftale med de to partier om, at lejerne kunne nøjes med at betale 25 procent, af statens andel af nybyggeriet. Ingen grund til jubel Socialminister Eva Kjer Hansen der også er ansvarlig for boligområdet gav efter forliget udtryk for, at vi burde juble over forliget, fordi det betød, at den almene sektor i de kommende fire år årligt må bruge 2,4 milliarder til renoveringsarbejder. Det er 900 millioner mere end de forudgående år. Det er rigtigt, at aftalen giver Tranemosegård og andre bedre muligheder for at renovere vores byggerier. Men kendsgerningen er også, at skal alle almene boliger føres op til nutidens standard er der behov for omring seks milliarder kr. om året, og så ville arbejdet først være færdigt i år Det dokumenterer Landsbyggefondens rapport Almene boliger med fremtid. Aftalens indhold Den boligpolitiske aftale ser sådan ud: I de næste fire år skal vi over Landsbyggefonden dække 25 procent af statens udgifter til nybyggeri. Pengene opkræves på den måde, at vi fremover skal lægge 66 procent af det vi sparer ved udamortiserede lån i landbyggefonden. Det vil sige, at hver gang vi kan spare 100 kr. fordi et lån er betalt ud, så skal vi lægge 66 kr. i fonden. I dag skal vi kun lægge 50 kr. Landsbyggefonden må frem til år 2012 årlig bruge 2,4 milliarder kr. til renoveringer. Det er 0,9 milliard mere end i dag. Frem til 2012 kan der fra Landsbyggefonden årligt bruges 400 millioner kr. til bl.a. boligsocial forebyggende indsats i problemramte boligområder. Herfra har Tranemosegård afdeling 13 og 15 sammen med syv andre afdelinger i strandområdet modtaget omkring 15 millioner kr. til vores projekter. Staten nedsættes et udvalg på tværs af ministerierne som skal komme med forslag til, hvordan den almene sektor skal styres i fremtiden. Boligselskabernes Landsforening har fået to pladser i dette udvalg. 7

8 Flere og større boligorganisationer Året har budt på en fortsat udvikling mod flere større og mere robuste boligorganisationer. Herunder også vores nye fælles administration BO-VEST. Tendensen ventes at fortsætte i det nye år. Det lægger større pres på beboerdemokratiet, fordi flere og større organisationer også kan være med til at styrke de ansatte administrative lederes krav til BL som brancheorganisation. I Tranemosegård har vi den opfattelse, at BL skal gå på to ben. Det er ikke nok med at varetage branchens interesser. Vi er også en organisation, der skal tage vare på beboernes interesser ellers vil beboerdemokratiet ganske enkelt dø ud. Det er også i denne sammenhæng, at man skal se en række især større boligorganisationers ønsker om, at antallet af kredsvalgte i BL s bestyrelse halveres. Regeringens nedsættelse af udvalget, der skal se på vores fremtid vil få stor plads i de kommende aktiviteter i Boligselskabernes Landsforening. Der vil i den forbindelse også blive diskuteret kommunernes krav om færre og større boligselskaber samt ønsker om såkaldte partnerskabsaftaler, som Tranemosegård blandt andet kender fra samarbejdet i strand-området. Kisumparken 2 Tranemosegårds gamle administrationskontor som aktivitetshus måske. Ønsker og tanker går ud på, at Tranen, afdeling 13 s nuværende aktivitetshus, flyttes til et ombygget Kisumparken 2, og at Tranen omdannes til 8 selskabslokaler til udlejning. Projektet vil indgå som en del af helhedsplanen, såfremt ansøgningen endelig godkendes i Landsbyggefonden. Det er endvidere planen, at kontorer til afdelingsbestyrelsen og det boligsociale team ligeledes placeres i Kisumparken 2. Fælles indkøb af el De indledende sondringer for fælles indkøb af el gældende for alle afdelinger administreret af BO-VEST er taget, og næste år vil det blive besluttet, hvorvidt der skal arbejdes videre med dette projekt. Nyt P-anlæg i afdeling 12, Gillesager/Lindeager En henvendelse fra LIDLA/S om frasalg af et areal til opførelse af en ny dagligvareforretning stoppede midlertidigt afdelingens Tranehaven planer om opførelse af et lukket P-område til ca. 40 personvogne. LIDL A/S s tilbud var dels at købe et areal til selve dagligvareforretningen og anlægge enten en P-kælder eller et P-dæk, der ville modsvare det antal P-pladser, der skulle nedlægges som følge af frasalg af grundareal. I begyndelsen af 2007 vil det være afklaret, hvorvidt Brøndby Kommune vil tillade opførelse af en dagligvareforretning i den del af kommunen. Såfremt projektet skulle falde vil afdelingen igangsætte den oprindelige plan om et lukket P-område. BIB nyt samarbejde mellem boligorganisationerne i Brøndby Den 6. marts 2006 blev et nyt samarbejde mellem boligorganisationerne i Brøndby etableret. I Brøndby Kommune har der tidligere været fælles tiltag om-

9 kring emner, som salg af almene boliger og psykisk syge. De fremtidige emner kunne være miljøpolitik, integration og fælles info- og erfaringsudveksling. På mødet ver der enighed om at skabe et forum for fælles holdninger mellem boligorganisationerne. Et udvalg fik hurtigt udarbejdet et oplæg til vedtægter. Udgangspunkter for forslaget var vedtægterne for et lignende samarbejde i Rødovre Kommune mellem kommunen og boligorganisationerne. Den 29. maj 2006 blev der holdt stiftende møde i BIB Boligselskaberne i Brøndby. Alle 9 boligorganisationer med tilsammen lejemål deltog i mødet og de indmeldte sig også i BIB. Til tovholdere blev valgt formand John Frimann (Lejerbo), næstformand og sekretær Preben Bansemer (PAB) og kasserer Freddy Rasmussen (Brøndbyparken). Medlemsbetalingen blev fastsat til kr. 3,00 pr. lejemål. Brøndby Kommune blev orienteret om stiftelsen af BIB, hvilket kommunen tog til efterretning. Følgende forslag til samarbejdsmuligheder blev nævnt: Forslag fra Kommunernes Landsforening til reformering af den almene sektor, Miljøpolitik, Integration, Fælles information, Gadebelysning, Affald, Takstpolitik, Service for boligsøgende, Brøndby Fjernvarme, Nyt togspor i kommunen, Letbanen og Råderet. Omkring den almene sektors fremtid blev der i august måned udsendt et oplæg fra kommunernes Landsforening. På baggrund heraf besluttede BIB at indkalde til et boligpolitisk møde den 4. november Da det ikke var muligt at få KL til at deltage var temaet den aktuelle boligpolitiske situation omkring landsbyggeforden. Gert Nielsen fra Boligselskabernes Landsforening var oplægsholder. I mødet deltog udover repræsentanter fra boligorganisationerne en række kommunalpolitikere med borgmesteren i spidsen. BIB s økonomi er sund, idet der kun har været afholdt relativt få udgifter. Ifølge vedtægterne må BIB ikke opspare indtægter til et beløb større end to års medlemskontingenter. De seneste drøftelser i BIB har været de nye ejendoms- og grundvurderinger. Tranumparken 9

10 10 De 9-samarbejdet De 9 s samarbejde er bundet op på en boligpartnerskabsaftale. Den udsprang af et ønske hos både kommune og boligafdelinger om at fortsætte samarbejdet efter 2002, hvor byudvalgsarbejdet stoppede. Der var ikke længere en særlig pengekasse at gøre godt med, men der var stadig opgaver at løse. Afdelingerne ønskede at indgå en partnerskabsaftale med kommunen, men det var ikke en fremkommelig vej. I stedet lavede de otte boligafdelinger i byudvalgsarbejdet en partnerskabsaftale med hinanden. De to afdelinger uden for byudvalget blev inviteret med, og den ene gik med. En af hovedopgaverne i De 9- aftalen var at være samarbejdspartner over for kommunen i det boligsociale arbejde. Samarbejdet blev ligesom byudvalgsarbejdet godt, tæt, konkret og tillidsfuldt. Det fortsatte amarbejde nåede et højdepunkt i 2006 med udarbejdelsen af en fælles ansøgning til Landsbyggefonden om støtte til de kommende års boligsociale indsats. Grundlaget for ansøgningen var en helhedsplan Herfra og videre, der, som navnet antyder, både er en fortsættelse af gode igangværende indsatser, men også et løfte om at udvikle projektet. Helhedsplanen har tre indsatsområder: børn og unge, lokale netværk og image. Landsbyggefonden imødekom ansøgningen, og afsluttede sit gavebrev med følgende hilsen til De 9: Landsbyggefonden bifalder organisationernes ønske om koordinering af den fælles indsats i Brøndby Strand og peger på vigtigheden af, at der indgås en aftale, hvori kompetencer og ansvar præciseres Tilskuddet fra Landsbyggefonden endte med at blive godt 15 mio. kr. Hertil kommer en medfinansiering fra kommunen og afdelingerne på hhv. 8,2 og 1,3 mio. kr. I skrivende stund er Helhedsplanen på vej igennem den formelle godkendelsesprocedure og først i 2. halvår 2007 begynder der at ske noget. Også De 9 s samarbejde med Røde Kors blev udvidet i De 9 har gennem flere år drevet en genbrugsbutik, placeret ved siden af Tranen. Det kneb efterhånden med at skaffe bemanding til butikken og man spurgte derfor den lokale Røde Korsafdeling, om de var interesserede i at samarbejde om en genbrugsbutik i området. Det endte med en aftale, hvor De 9 stiller lokaler til rådighed og hvor Røde Kors står for driften af butikken. Overskuddet deles 50/50. De 9 s andel sendes direkte videre til Foreningen Børnenes Rejsebureau, der med opbakning fra De 9 arrangerer ture, feriekoloni osv. for områdets børn og unge. De nye genbrugsbutik har til huse i et af de to butikslokaler som afdeling 13 har indrettet i højhuset Ulsøparken 6. Brøndby Fjernvarme Uenigheden mellem boligselskaberne og Brøndby Fjernvarme om vedtægterne fandt sin foreløbige afslutning på efterårets generalforsamling. Generalforsamlingen vedtog en række vedtægtsændringer, der bl.a. indebar at boligafdelingerne fik en plads mere i bestyrelsen. Roen omkring vedtægterne er dog kun midlertidig. Et flertal i fjernvarmens bestyrelse har besluttet at klage til Energitilsynet over manglende stemmeretsbegrænsinger i forhold til boligafdelingerne. Brøndby Fjernvarme fik også i 2006 en afgørelse fra Energitilsynet om, at man skulle tilbagebetale et (nyt) overskud til forbrugerne. Efter en del tøven er det endt med, at bestyrelsen følger tilsynets afgørelse og tilbagebetaler 28 mio. kr. over indeværende og to følgende varmeår. DONG Dong har meddelt at nedgravning af elledninger påbegyndes i løbet af 2007, hvor Brøndbyvesterafdelingerne er omfattet. Det er ikke oplyst hvilke omkostninger, afdelingerne selv skal afholde. Tranemosegårdklubben Klubbestyrelsen er sammensat af formand Henrik Pedersen, afd. 15, næstformand Thomas Hjulmann, afd. 1og bestyrelsesmedlemmerne Allan Pedersen, afd. 15, Kim Vøttrup, afd. 3, Anette Hansen, afd. 6 og suppleant Vibeke Pharao, afd. 12. Bestyrelsen har i perioden brugt meget tid på drøftelse om fælles overenskomst for ejendomsfunktionærerne, og den faglige organisation støtter arbejdet. Det er målet, at der snarest muligt i 2007 er en fælles overenskomst. Derudover har bestyrelsen deltaget i arbejdet med at opbygge en samlet sikkerhedsorga-

11 Moserne nisation og virksomhedsnævn i BO-VEST. Samarbejdet mellem de tre faglige klubber fungerer utrolig godt, og der arbejdes frem imod et fællesmøde i 2007 for alle ejendomsfunktionærer. Afstanden til BO-VEST ansatte er blevet lidt længere, men det generelle indtryk er, at alle parter søger at styrke samarbejdet mellem central ansatte og decentralt ansatte. Formanden for Tranemosegårdklubben er valgt som observatør i BO-VEST s bestyrelse. Kursusudvalget Kursusudvalget her i året afholdt to kurser. For tredje år i træk var Hørby Færgekro rammen om beboerkurset i perioden 4. til 9. september, hvor kursusemnerne bød på beboerdemokrati, opbygning af fælles administration for Vridsløselille Andelsboligforening, Albertslund Boligselskab og Tranemosegård demens i familien, petanqueturnering og socialt samvær. Igen i år en meget positiv kursusevaluering fra deltagerne. Kursus for organisations- og afdelingsbestyrelsesmedlemmer blev afholdt på Hotel Vinhuset i Næstved i perioden 28. til 29. oktober. Etablering af fælles administration var hovedtemaet, men der var også tid til indledende besøg og rundvisning i Ørestaden samt et foredrag om Hjernevask om massemanipulation og emotionelt gruppepres. Om skolegangen i Iran og fundamentalismen blandt visse indvandrere i Danmark. Oplægsholderen var Farshad Kholghi. Personaleforeningen Personaleklubben har i året gennemført flere sociale og kulturelle arrangementer musik og teaterarrangementer, koncerter, besøg på udstillinger m.v. Personaleklubben har forberedt sig på nedlæggelse ved udgangen af året for at bruge kræfterne på opbygning af den nye personaleforening i BO-VEST. 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 Afdeling 1 Tranevænget Brøndbyvestervej indtil 122 og Park Alle 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde sammen. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 7 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, hvoraf 7 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til repræsentantskabet. 1 afdelingsbestyrelsesmedlem er hovedbestyrelsesmedlem. 3. Hvad må udføres for B-ordningen: Alle arbejder, der udføres over B-Ordningen, skal synes, før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens varmemester: Thomas Hjulmann, Brøndbyvestervej 110A, 2605 Brøndby tlf dagl. ml. kl /tlf. kl /pers. samt tillige mandag ml. kl /pers. 5. Individuelle forbedringer i boligen: Mulighed for modernisering af køkken mod en merhusleje i 10 år. Afdelingen giver et tilskud på kr ,00 + vådrumssikring og vvs-arbejdet, hvis badekar ønskes fjernet og erstattet af bruseniche, dog højst 10 stk./år. Mulighed for opsætning af altan mod en merhusleje i 20 år. Afdeling 3 Maglelund 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde hver for sig. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, hvoraf 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til repræsentantskabet. 1 afdelingsbestyrelsesmedlem er hovedbestyrelsesmedlem samt medlem af BO-VEST s bestyrelse. 3. Hvad må udføres for B-ordningen: Alle arbejder, der udføres over B-Ordningen, skal synes, før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens varmemester: Johnny Persson, Maglelund 20 st.tv, 2660 Brøndby Strand tlf dagl. ml. kl /tlf. kl /pers.. samt tillige onsdag ml. kl Individuelle forbedringer i boligen: Mulighed for modernisering af køkken mod en merhusleje i 10 år. Mulighed for modernisering af badeværelse mod en merhusleje i 10 år. Afdelingen betaler for ændring af rørføring ved nedtagning af badekar i ny afdeling. Afdelingen betaler for udskiftning af tærede rør. Mulighed for opsætning af altan mod en merhusleje i 20 år. 32

33 Maglelund Afdeling 4 Tranehaven 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde sammen. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 6 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter, hvoraf 5 er valgt til repræsentantskabet. Det er på et beboermøde besluttet, at lejerforeningens bestyrelse samtidig er afdelingsbestyrelse. 3. Hvad må udføres for B-ordningen: Alle arbejder, der udføres over B-Ordningen, skal synes, før udbetaling til lejer. 4. Afdelings varmemester: Benny Petersen, Tranehaven 19, 2605 Brøndby tlf dagl. ml samt tillige onsdag ml. kl /tlf. kl /personligt. 5. Individuelle forbedringer i boligen: Mulighed for opsætning af altan mod en merhusleje i 20 år. Mulighed for modernisering af køkken mod en merhusleje i 10 år. Mulighed for modernisering af badeværelse mod en merhusleje i optil 20 år. Afdelingen giver et tilskud på kr ,00, hvis badekar ønskes fjernet og erstattet af bruseniche. 33

34 Afdeling 6 Moserne Brøndbyvestervej fra 130 Falkemosen Fuglemosen Glentemosen Høgemosen Rylemosen Ørnemosen 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde hver for sig. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 7 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, hvoraf 7 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til repræsentantskabet. 1 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er hovedbestyrelsesmedlemmer. 3. Hvad må udføres for B-ordningen : Alle arbejder, der udføres over B-Ordningen, skal synes, før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens varmemester: Peter Hogue, Høgemosen 22 st., 2605 Brøndby tlf dagl. ml. kl samt tillige onsdag ml. kl Individuelle forbedringer i boligen: Mulighed for modernisering af køkken mod en merhusleje i 10 år. Afdelingen giver et tilskud på kr ,00, hvis badekar ønskes fjernet og erstattet af bruseniche. Mulighed for opsætning af altan mod en merhusleje i 20 år. Afdeling 12 Gillesager Lindeager 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde hver for sig. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 0 suppleanter, hvoraf 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer valgt til repræsentantskabet. Det er på et beboermøde besluttet, at lejerforeningens bestyrelse samtidig er afdelingsbestyrelse. 3. Hvad må udføres for B-ordningen: Alle arbejder, der udføres over B-Ordningen, skal synes, før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens varmemester: Leon Meldengaard, Gillesager 272, 2605 Brøndby tlf dagl. ml /pers. kl /tlf. samt tillige onsdag ml. kl Individuelle forbedringer i boligen: Afdelingen afholder udgiften, hvis badekar ønskes fjernet og erstattet af bruseniche. Mulighed for modernisering af køkken mod en merhusleje i 10 år. 34

35 Afdeling 13 Tranumparken ulige Kisumparken og Ulsøparken lige nr. 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde hver for sig. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 9 afdelingsbestyrelsesmedlemmer samt 5 suppleanter, hvoraf 11 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til repræsentantskabet. 1 afdelingsbestyrelsesmedlem er hovedbestyrelsesmedlem. Det er på et beboermøde besluttet, at lejerforeningens bestyrelse samtidig er afdelingsbestyrelse. 3. Hvad må udføres for B-ordningen: Alle arbejder, der udføres over B-Ordningen, skal synes, før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens varmemester: Erik Steen Pedersen, Ulsøparken 4C, 2660 Brøndby Strand. tlf dagl. ml. kl , onsdag tillige ml. kl Individuelle forbedringer i boligen: Afdelingen afholder udgiften, hvis badekar ønskes fjernet og erstattet af bruseniche. Mulighed for modernisering af køkken mod en merhusleje i 10 år. Afdeling 15 Gurrelund Bjerrelund 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde sammen. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 7 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, hvoraf 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til repræsentantskabet. 1 afdelingsbestyrelsesmedlem er hovedbestyrelsesmedlem samt medlem af BO-VEST s bestyrelse. Det er på et afdelingsmøde besluttet, at lejerforeningens bestyrelse samtidig er afdelingsbestyrelse. 3. Hvad må udføres for B-ordningen udover det alm.: Alle arbejder, der udføres over B-Ordningen, skal synes, før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens varmemester: Henrik Pedersen, Gurrelund 44, 2660 Brøndby Strand tlf dagl. ml og tillige onsdag ml Individuelle forbedringer i boligen: Mulighed for modernisering af køkken mod en merhusleje i 10 år. Afdelingen giver et tilskud på kr ,00, hvis badekar ønskes fjernet og erstattet af bruseniche. 35

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel

Fra udsat boligområde til hel bydel Fra udsat boligområde til hel bydel November 2008 Fra udsat boligområde til hel bydel November 2008 PROGRAMBESTYRELSEN for dialog og balance i udsatte boligområder Programbestyrelsen for dialog og balance

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Livet skal leves hele livet Max Pedersen Livet skal leves hele livet jubilæumsbog 1969-2009 ok-fonden 1969-2013 Livet skal leves hele livet Udgivet af OK Fonden Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel. Sammenfatning, november 2008

Fra udsat boligområde til hel bydel. Sammenfatning, november 2008 Fra udsat boligområde til hel bydel Sammenfatning, november 2008 Programbestyrelsen Programbestyrelsen for dialog og balance i udsatte boligområder Holbergsgade 6 1057 København K www.nyidanmark.dk/programbestyrelsen

Læs mere

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 Oktober 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Layout: Svend Hansen,MDD

Læs mere

Tid nok til varige forandringer?

Tid nok til varige forandringer? Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Tid nok til varige forandringer? Udfordringer ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser Anne Stampe,

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk beretning 2008 Set i bakspejlet Sydtrafik har på årsplan ansvaret for, at omkring 25 millioner mennesker kan komme frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner Mere end 100 borgere deltog i Ballerups borgerhøring om nærdemokrati lørdag d. 2. februar 2008 på KDAS i Skovlunde. Foto: Jesper Ludvigsen

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere