Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD"

Transkript

1 Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

2 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer 8 Statistik Vandforbrug 12 Elforbrug 16 Varmeforbrug 19 Fraflytninger 22 Henlæggelser 26 Individuelle forbedringer 31 Afdelingsinformation Afdeling 1 32 Afdeling 3 32 Afdeling 4 33 Afdeling 6 33 Afdeling Afdeling Afdeling Forsidefoto: Moserne, Brøndby Layout: Karen Hedegaard Fotos: Thomas Olsen Tryk: Kailow Graphic

3 Årsberetning 2006 Da året 2006 startede, var vi i gang med at drøfte, om vi skulle sammenlægge Tranemosegårds, Vridsløselilles Andelsboligforenings (VA) og Albertslund Boligselskabs (AB) boligadministrationer i en fællesadministration organiseret i et alment andelsselskab. Bestyrelserne drøftede vedtægter og økonomi for andelsselskabet, samt leje af nogle administrationslokaler, da ingen af vores administrationsbygninger var store nok til at rumme 50 medarbejdere. Vores ønske på dette tidspunkt var, at administrationen skulle ligge i nærheden af Glostrup station, da det er et godt trafikknudepunkt. Efter at have sonderet mulighederne, faldt valget på Malervangen 1, hvor både størrelse, pris på lejen, parkeringsmulighederne og nærheden til offentlig befordring var til stede. Derefter skulle der findes en direktør. På dette tidspunkt var Danny Andersen forretningsfører for Tranemosegård og Teit Svanholm direktør for VA og AB. Efter ansættelsessamtaler med de tre boligorganisationsformænd var der enighed om at ansætte Danny Andersen som administrerende direktør og Teit Svanholm som vicedirektør (senere omstruktureret til økonomidirektør). Vedtægter og budgetter for andelsselskabet blev udarbejdet, og boligorganisationerne skulle på møder i foråret beslutte, om fællesskabet skulle være en realitet. Den 22. maj sagde ABs repræsentantskab ja til samarbejdet. Tranemosegård og VA skulle have møder d. 31. maj. Tranemosegårds repræsentantskab sagde efter en god debat ja til samarbejdet, og så kunne vi sætte os til at vente på VAs generalforsamlings afgørelse. Sent på aftenen kom så en SMS fra VA! VA har sagt ja. Den 16. juni samledes repræsentanter for de 3 boligorganisationer for at stifte det nye andelsselskab. Et barn skal jo også have et navn, vi blev enige om at sende afgørelsen ud til beboerne, ved en konkurrence. Der kom flere forslag og ved et ekstraordinært repræsentantskab blev barnet døbt BO-VEST Boligsamarbejdet på Vestegnen vedtaget. En bestyrelse skal en Andelsadministration også have og for at samarbejdet fortsat skal være i top, blev man enige om, at bestyrelsen består af de 3 formænd for boligorganisationerne, samt 3 bestyrelsesmedlemmer fra disse og 1 medarbejdervalgt repræsentant fra administrationen. 1 medarbejder fra ejendomsfunktionærerne er observatør. Vinie Hansen VA og Dorthe Larsen TMG stillede op til formandsvalg, Vinie Hansen blev valgt. Dorthe Larsen blev efterfølgende af bestyrelsen valgt til 1. næstformand og Karl Neumann AB til 2. næstformand. Senere besluttede bestyrelsen, at formandens honorar er ,- kr. og de øvrige medlemmers honorar kr , i årlige honorarer. Efter navnet var fundet, blev der nedsat et udvalg, der sammen med et designerteam, skulle komme med forslag til et logo. Efter lange og besværlige møder nåede vi frem til som blev præsenteret til vort åbne hus i Malervangen for medarbejdere og afdelingsbestyrelser. Indflytningen på Malervangen startede den 9. november 2006, hvor Tranemosegård var de første indflyttere, og i ugen efter flyttede AB og VA ind. Flytterod og lettere kaos, men en stor indsats fra alle medarbejdere betød, at den praktiske del af hverdagen relativt hurtigt kom på plads. Med hensyn til de arbejdsmæssige forhold var opstarten yderst krævende, blandt andet på grund af tre forskellige IT-systemer, tre forskellige forretningsgange for løsning af samme opgaver, vedvarende organisationsomlægninger, farvel til gamle kolleger og goddag til nye. Tranehaven 3

4 Formålet med BO-VEST samarbejdet De kommende år forventes boligmarkedet som helhed at gennemgå store forandringer, der vil stille nye udfordringer for de almene boligorganisationer om effektiv konkurrencedygtig boligadministration og drift. Boligorganisationerne skal matche de udfordringer, som nye offentlige strukturer, ændrede politiske rammevilkår og et mere konkurrencepræget boligmarked stiller den almene sektor over for. Nøgleord Effektivitet. Skridtet fra spredt samarbejde til administrativ sammenlægning vil åbne mulighed for egentlige stordriftsfordele eksempelvis i driften. Samtidig vil forretningsgange og sagsbehandling kunne effektiviseres via eksempelvis edb-platforme med venteliste/ opnoteringsløsninger (www. boviborg.dk og 4 Gillesager Kvalitet. En større organisation vil have ressourcer til at ansætte flere eksperter på områder, der enten kun dækkes af én person eller områder, der ønskes opdyrket eksempelvis udvikling, jura, kommunikation og forsikring. Sådanne eksperter vil give et kvalitetsløft i den beboerservice, og de løsninger organisationen kan tilbyde. Valgmuligheder. Fælles administration vil give mulighed for større fleksibilitet og valgmulighed i de administrative tilbud til afdelingerne og beboerne. Målet vil være at skabe flere tilbud på hylderne og til stadighed at kunne udvikle tilbuddene. Robusthed. En større organisation vil alt andet lige ikke være sårbar overfor eksempelvis uventede udgifter, ændrede konkurrencevilkår, eller at en nøglemedarbejder siger op, bliver syg eller går på barsel. Slagkraft. Argumenter og holdninger står stærkere, når de kommer fra én organisation, der repræsenterer husstande. Vi vil således som organisation få større gennemslagskraft eksempelvis i det kommunale samarbejde, i forhandling med eksterne parter og i den boligpolitiske debat. Politisk ledelse Selvom de administrative opgaver overføres til et nyt administrationsselskab, vil de eksisterende boligorganisationer fortsat bestå med deres egen identitet og hver deres politiske ledelse. Efter normalvedtægten vil administrationsselskabets øverste myndighed være et repræsentantskab, som består af administrationsselskabets bestyrelse og et nærmere fastsat antal repræsentanter fra hver af de administrerede organisationers bestyrelser. Til at forestå den overordnede politiske ledelse af administrationsselskabet vælger repræsentantskabet en bestyrelse, hvoraf mindst halvdelen skal være beboere i de administrerede organisationers bestyrelser. Der skal træffes beslutning om antallet af bestyrelsesmedlemmer et ulige antal og med hvilken indbyrdes vægt de administrerede organisationer skal være repræsenteret. Arbejdsdelingen mellem administrationsselskabets bestyrelse og organisationsbestyrelserne skal fastlægges, men som udgangspunkt forventes administrationsselskabets bestyrelse at skulle træffe beslutninger om organisation og drift i det fælles administrationsselskab, mens organisationsbestyrelserne træffer

5 beslutning om boligafdelingernes overordnede økonomiske forhold, herunder budgetter, byggeprojekter m.v. Organisationsbestyrelserne bevarer således deres prokura. Arbejdsdelingen mellem afdelingsbestyrelserne og organisationsbestyrelserne vil principielt være uændret, men en væsentlig del af kommunikationen om afdelingernes drift vil fremover blive ledet af det fælles administrationsselskab og dermed overordnet blive styret af administrationsselskabets bestyrelse. Eksperter Et fælles administrationsselskab kan opbygges med ekspert-stillinger med ekspertise inden for følgende områder HR/personaleudvikling For at tiltrække, fastholde og udvikle de bedste kompetencer stilles der stigende krav til at kunne håndtere HR/personaleudvikling. Endvidere er der en stigende kompleksitet i personalesager, der mest effektivt løses ved hjælp af intern ekspertise. Boligjura Den juridiske kompleksitet i boligadministrationen er stigende og frem for øget ekstern juridisk bistand er det mere effektivt, mindre ressourcekrævende og sikrer en bedre kvalitet, hvis den juridiske ekspertise er til stede internt. IT Omfanget af IT løsninger, deres kompleksitet og kravene til ITservices vil øges, og det samme Tranevænget vil udgifterne. Udvikling af IT kan øge kvaliteten af den service, der ydes, og på længere sigt kan en række arbejdsgange udføres mere effektivt. For at sikre dette kræves øget intern ekspertise. Udvikling Effektivisering af eksisterende forretningsgange og udvikling af nye ydelser og produkter stiller store krav til udvikling af organisationen. Videreudviklingen af en sammenlægning mellem de forskellige administrationer vil i sig selv være et omfattende udviklingsprojekt. Tilbudsgivning Ved etablering af et marked for boligadministration er det vigtigt, at administrationsselskabet kan udarbejde optimale tilbud, ligesom det er vigtigt, at prissætningen i egne afdelinger er konkurrencedygtig. Det er vigtigt, at administrationen råder over den fornødne kombination af økonomisk, driftsmæssig og juridisk 5

6 Gurrelund kompetence til at udvikle de optimale tilbud. Kommunikation og information Kravet til såvel ekstern som intern kommunikation er stigende. Der skal kommunikeres hurtigt, relevant og præcist samt i mange forskellige sammenhænge. Kravet til kommunikationen vil i sig selv være stigende i forbindelse med en sammenlægning. Byggeledelse Der er mange helhedsplaner under udarbejdelse, og det kan forudses, at flere er på vej. Det vil derfor være en stor fordel, at styrke kompetencerne på dette område, herunder sikre at byggechefen har flere forskellige ekspertiser til rådighed. Økonomi og finans Udover en den daglige økonomifunktion er der også brug for 6 strategisk økonomisk planlægning, finansforvaltning samt udredning af økonomisk jura og regler. En større økonomiafdeling kan med fordel organiseres med specialister på udvalgte områder, herunder egen forsikringsmægler. Håndtering af udlejning og venteliste Ventelisterne bør ved etableringen af en fællesadministration integreres og centraliseres så der kan anvises til samtlige afdelinger, der er knyttet til administrationsselskabet. Den tekniske integration skal ske i det overordnede administrationssystem, der vælges. VA er en forening, som giver deres medlemmer af foreningen mulighed for at få anciennitet på ventelisten svarende til deres medlemsnummer. AB, GB og TMG er selskaber, hvor boligsøgende aktivt skal opnoteres på ventelisten, og opnår anciennitet fra dette tidspunkt. Der skal tages stilling til om der i administrationsselskabet skal være fælles kriterier eller der ønskes opretholdt to forskellige principper. Fælles principper vil alt andet lige være mest effektivt, men udfordringen ligger i at beslutte sådanne fælles kriterier for indplacering på ventelisten. Der skal i givet fald vælges om der ønskes administreret efter foreningsprincip eller selskabsprincip, samt hvorledes der kan laves en hensigtsmæssig overgangsordning. Selve udlejningen bør i videst muligt omfang kunne håndteres via hjemmesiden, telefon og det overordnede administrative system, men der vil være lokalkontorer, hvor kunderne kan få personlig betjening.

7 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden Den største boligpolitiske opgave i det tilbagelagte år blev atter en kamp om at få lov til at beholde vores egne penge. Da regeringen i august 2006 lagde sit forslag til finanslov frem, havde den budgetteret med, at staten over de næste fire år skulle nappe 3,1 milliarder i Landsbyggefonden. Pengene skulle bruges til at dække halvdelen af statens udgifter til alment nybyggeri. Men da regeringen, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti den 5. november indgik forlig, var beløbet skrumpet ind til lidt over halvanden milliard. Protester og modstand gav resultat Forud for indgåelsen af aftalen lå seje forhandlinger. Finansministeriet havde forlangt, at hele 50 procent af statens udgifter til nyt byggeri fremover skulle dækkes gennem tvangsbidrag fra Landsbyggefonden, som lejerne i den almene sektor betaler til. På den måde ville regeringen pålægge de økonomisk svagest stillede lejere en skjult ekstraskat, mens ejerne af parcelhuse og ejerlejligheder væltede sig i skattefrie værdistigninger i takt med at prisen på ejerboliger forsatte deres himmelflugt. Men efter en omfattende kampagne fra Boligselskabernes Landsforening (BL), store protestmøder og talrige underskriftindsamlinger blev forligspartierne Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre så pressede, at tyveriet blev begrænset. Begge partier var dog enige i, at den almene sektor gennem Tranumparken Landsbyggefonden skulle være med til at betale til nybyggeriet. Men det skulle være betydeligt mindre end de 50 procent. Herefter indgik VK-regeringen den 5. november en aftale med de to partier om, at lejerne kunne nøjes med at betale 25 procent, af statens andel af nybyggeriet. Ingen grund til jubel Socialminister Eva Kjer Hansen der også er ansvarlig for boligområdet gav efter forliget udtryk for, at vi burde juble over forliget, fordi det betød, at den almene sektor i de kommende fire år årligt må bruge 2,4 milliarder til renoveringsarbejder. Det er 900 millioner mere end de forudgående år. Det er rigtigt, at aftalen giver Tranemosegård og andre bedre muligheder for at renovere vores byggerier. Men kendsgerningen er også, at skal alle almene boliger føres op til nutidens standard er der behov for omring seks milliarder kr. om året, og så ville arbejdet først være færdigt i år Det dokumenterer Landsbyggefondens rapport Almene boliger med fremtid. Aftalens indhold Den boligpolitiske aftale ser sådan ud: I de næste fire år skal vi over Landsbyggefonden dække 25 procent af statens udgifter til nybyggeri. Pengene opkræves på den måde, at vi fremover skal lægge 66 procent af det vi sparer ved udamortiserede lån i landbyggefonden. Det vil sige, at hver gang vi kan spare 100 kr. fordi et lån er betalt ud, så skal vi lægge 66 kr. i fonden. I dag skal vi kun lægge 50 kr. Landsbyggefonden må frem til år 2012 årlig bruge 2,4 milliarder kr. til renoveringer. Det er 0,9 milliard mere end i dag. Frem til 2012 kan der fra Landsbyggefonden årligt bruges 400 millioner kr. til bl.a. boligsocial forebyggende indsats i problemramte boligområder. Herfra har Tranemosegård afdeling 13 og 15 sammen med syv andre afdelinger i strandområdet modtaget omkring 15 millioner kr. til vores projekter. Staten nedsættes et udvalg på tværs af ministerierne som skal komme med forslag til, hvordan den almene sektor skal styres i fremtiden. Boligselskabernes Landsforening har fået to pladser i dette udvalg. 7

8 Flere og større boligorganisationer Året har budt på en fortsat udvikling mod flere større og mere robuste boligorganisationer. Herunder også vores nye fælles administration BO-VEST. Tendensen ventes at fortsætte i det nye år. Det lægger større pres på beboerdemokratiet, fordi flere og større organisationer også kan være med til at styrke de ansatte administrative lederes krav til BL som brancheorganisation. I Tranemosegård har vi den opfattelse, at BL skal gå på to ben. Det er ikke nok med at varetage branchens interesser. Vi er også en organisation, der skal tage vare på beboernes interesser ellers vil beboerdemokratiet ganske enkelt dø ud. Det er også i denne sammenhæng, at man skal se en række især større boligorganisationers ønsker om, at antallet af kredsvalgte i BL s bestyrelse halveres. Regeringens nedsættelse af udvalget, der skal se på vores fremtid vil få stor plads i de kommende aktiviteter i Boligselskabernes Landsforening. Der vil i den forbindelse også blive diskuteret kommunernes krav om færre og større boligselskaber samt ønsker om såkaldte partnerskabsaftaler, som Tranemosegård blandt andet kender fra samarbejdet i strand-området. Kisumparken 2 Tranemosegårds gamle administrationskontor som aktivitetshus måske. Ønsker og tanker går ud på, at Tranen, afdeling 13 s nuværende aktivitetshus, flyttes til et ombygget Kisumparken 2, og at Tranen omdannes til 8 selskabslokaler til udlejning. Projektet vil indgå som en del af helhedsplanen, såfremt ansøgningen endelig godkendes i Landsbyggefonden. Det er endvidere planen, at kontorer til afdelingsbestyrelsen og det boligsociale team ligeledes placeres i Kisumparken 2. Fælles indkøb af el De indledende sondringer for fælles indkøb af el gældende for alle afdelinger administreret af BO-VEST er taget, og næste år vil det blive besluttet, hvorvidt der skal arbejdes videre med dette projekt. Nyt P-anlæg i afdeling 12, Gillesager/Lindeager En henvendelse fra LIDLA/S om frasalg af et areal til opførelse af en ny dagligvareforretning stoppede midlertidigt afdelingens Tranehaven planer om opførelse af et lukket P-område til ca. 40 personvogne. LIDL A/S s tilbud var dels at købe et areal til selve dagligvareforretningen og anlægge enten en P-kælder eller et P-dæk, der ville modsvare det antal P-pladser, der skulle nedlægges som følge af frasalg af grundareal. I begyndelsen af 2007 vil det være afklaret, hvorvidt Brøndby Kommune vil tillade opførelse af en dagligvareforretning i den del af kommunen. Såfremt projektet skulle falde vil afdelingen igangsætte den oprindelige plan om et lukket P-område. BIB nyt samarbejde mellem boligorganisationerne i Brøndby Den 6. marts 2006 blev et nyt samarbejde mellem boligorganisationerne i Brøndby etableret. I Brøndby Kommune har der tidligere været fælles tiltag om-

9 kring emner, som salg af almene boliger og psykisk syge. De fremtidige emner kunne være miljøpolitik, integration og fælles info- og erfaringsudveksling. På mødet ver der enighed om at skabe et forum for fælles holdninger mellem boligorganisationerne. Et udvalg fik hurtigt udarbejdet et oplæg til vedtægter. Udgangspunkter for forslaget var vedtægterne for et lignende samarbejde i Rødovre Kommune mellem kommunen og boligorganisationerne. Den 29. maj 2006 blev der holdt stiftende møde i BIB Boligselskaberne i Brøndby. Alle 9 boligorganisationer med tilsammen lejemål deltog i mødet og de indmeldte sig også i BIB. Til tovholdere blev valgt formand John Frimann (Lejerbo), næstformand og sekretær Preben Bansemer (PAB) og kasserer Freddy Rasmussen (Brøndbyparken). Medlemsbetalingen blev fastsat til kr. 3,00 pr. lejemål. Brøndby Kommune blev orienteret om stiftelsen af BIB, hvilket kommunen tog til efterretning. Følgende forslag til samarbejdsmuligheder blev nævnt: Forslag fra Kommunernes Landsforening til reformering af den almene sektor, Miljøpolitik, Integration, Fælles information, Gadebelysning, Affald, Takstpolitik, Service for boligsøgende, Brøndby Fjernvarme, Nyt togspor i kommunen, Letbanen og Råderet. Omkring den almene sektors fremtid blev der i august måned udsendt et oplæg fra kommunernes Landsforening. På baggrund heraf besluttede BIB at indkalde til et boligpolitisk møde den 4. november Da det ikke var muligt at få KL til at deltage var temaet den aktuelle boligpolitiske situation omkring landsbyggeforden. Gert Nielsen fra Boligselskabernes Landsforening var oplægsholder. I mødet deltog udover repræsentanter fra boligorganisationerne en række kommunalpolitikere med borgmesteren i spidsen. BIB s økonomi er sund, idet der kun har været afholdt relativt få udgifter. Ifølge vedtægterne må BIB ikke opspare indtægter til et beløb større end to års medlemskontingenter. De seneste drøftelser i BIB har været de nye ejendoms- og grundvurderinger. Tranumparken 9

10 10 De 9-samarbejdet De 9 s samarbejde er bundet op på en boligpartnerskabsaftale. Den udsprang af et ønske hos både kommune og boligafdelinger om at fortsætte samarbejdet efter 2002, hvor byudvalgsarbejdet stoppede. Der var ikke længere en særlig pengekasse at gøre godt med, men der var stadig opgaver at løse. Afdelingerne ønskede at indgå en partnerskabsaftale med kommunen, men det var ikke en fremkommelig vej. I stedet lavede de otte boligafdelinger i byudvalgsarbejdet en partnerskabsaftale med hinanden. De to afdelinger uden for byudvalget blev inviteret med, og den ene gik med. En af hovedopgaverne i De 9- aftalen var at være samarbejdspartner over for kommunen i det boligsociale arbejde. Samarbejdet blev ligesom byudvalgsarbejdet godt, tæt, konkret og tillidsfuldt. Det fortsatte amarbejde nåede et højdepunkt i 2006 med udarbejdelsen af en fælles ansøgning til Landsbyggefonden om støtte til de kommende års boligsociale indsats. Grundlaget for ansøgningen var en helhedsplan Herfra og videre, der, som navnet antyder, både er en fortsættelse af gode igangværende indsatser, men også et løfte om at udvikle projektet. Helhedsplanen har tre indsatsområder: børn og unge, lokale netværk og image. Landsbyggefonden imødekom ansøgningen, og afsluttede sit gavebrev med følgende hilsen til De 9: Landsbyggefonden bifalder organisationernes ønske om koordinering af den fælles indsats i Brøndby Strand og peger på vigtigheden af, at der indgås en aftale, hvori kompetencer og ansvar præciseres Tilskuddet fra Landsbyggefonden endte med at blive godt 15 mio. kr. Hertil kommer en medfinansiering fra kommunen og afdelingerne på hhv. 8,2 og 1,3 mio. kr. I skrivende stund er Helhedsplanen på vej igennem den formelle godkendelsesprocedure og først i 2. halvår 2007 begynder der at ske noget. Også De 9 s samarbejde med Røde Kors blev udvidet i De 9 har gennem flere år drevet en genbrugsbutik, placeret ved siden af Tranen. Det kneb efterhånden med at skaffe bemanding til butikken og man spurgte derfor den lokale Røde Korsafdeling, om de var interesserede i at samarbejde om en genbrugsbutik i området. Det endte med en aftale, hvor De 9 stiller lokaler til rådighed og hvor Røde Kors står for driften af butikken. Overskuddet deles 50/50. De 9 s andel sendes direkte videre til Foreningen Børnenes Rejsebureau, der med opbakning fra De 9 arrangerer ture, feriekoloni osv. for områdets børn og unge. De nye genbrugsbutik har til huse i et af de to butikslokaler som afdeling 13 har indrettet i højhuset Ulsøparken 6. Brøndby Fjernvarme Uenigheden mellem boligselskaberne og Brøndby Fjernvarme om vedtægterne fandt sin foreløbige afslutning på efterårets generalforsamling. Generalforsamlingen vedtog en række vedtægtsændringer, der bl.a. indebar at boligafdelingerne fik en plads mere i bestyrelsen. Roen omkring vedtægterne er dog kun midlertidig. Et flertal i fjernvarmens bestyrelse har besluttet at klage til Energitilsynet over manglende stemmeretsbegrænsinger i forhold til boligafdelingerne. Brøndby Fjernvarme fik også i 2006 en afgørelse fra Energitilsynet om, at man skulle tilbagebetale et (nyt) overskud til forbrugerne. Efter en del tøven er det endt med, at bestyrelsen følger tilsynets afgørelse og tilbagebetaler 28 mio. kr. over indeværende og to følgende varmeår. DONG Dong har meddelt at nedgravning af elledninger påbegyndes i løbet af 2007, hvor Brøndbyvesterafdelingerne er omfattet. Det er ikke oplyst hvilke omkostninger, afdelingerne selv skal afholde. Tranemosegårdklubben Klubbestyrelsen er sammensat af formand Henrik Pedersen, afd. 15, næstformand Thomas Hjulmann, afd. 1og bestyrelsesmedlemmerne Allan Pedersen, afd. 15, Kim Vøttrup, afd. 3, Anette Hansen, afd. 6 og suppleant Vibeke Pharao, afd. 12. Bestyrelsen har i perioden brugt meget tid på drøftelse om fælles overenskomst for ejendomsfunktionærerne, og den faglige organisation støtter arbejdet. Det er målet, at der snarest muligt i 2007 er en fælles overenskomst. Derudover har bestyrelsen deltaget i arbejdet med at opbygge en samlet sikkerhedsorga-

11 Moserne nisation og virksomhedsnævn i BO-VEST. Samarbejdet mellem de tre faglige klubber fungerer utrolig godt, og der arbejdes frem imod et fællesmøde i 2007 for alle ejendomsfunktionærer. Afstanden til BO-VEST ansatte er blevet lidt længere, men det generelle indtryk er, at alle parter søger at styrke samarbejdet mellem central ansatte og decentralt ansatte. Formanden for Tranemosegårdklubben er valgt som observatør i BO-VEST s bestyrelse. Kursusudvalget Kursusudvalget her i året afholdt to kurser. For tredje år i træk var Hørby Færgekro rammen om beboerkurset i perioden 4. til 9. september, hvor kursusemnerne bød på beboerdemokrati, opbygning af fælles administration for Vridsløselille Andelsboligforening, Albertslund Boligselskab og Tranemosegård demens i familien, petanqueturnering og socialt samvær. Igen i år en meget positiv kursusevaluering fra deltagerne. Kursus for organisations- og afdelingsbestyrelsesmedlemmer blev afholdt på Hotel Vinhuset i Næstved i perioden 28. til 29. oktober. Etablering af fælles administration var hovedtemaet, men der var også tid til indledende besøg og rundvisning i Ørestaden samt et foredrag om Hjernevask om massemanipulation og emotionelt gruppepres. Om skolegangen i Iran og fundamentalismen blandt visse indvandrere i Danmark. Oplægsholderen var Farshad Kholghi. Personaleforeningen Personaleklubben har i året gennemført flere sociale og kulturelle arrangementer musik og teaterarrangementer, koncerter, besøg på udstillinger m.v. Personaleklubben har forberedt sig på nedlæggelse ved udgangen af året for at bruge kræfterne på opbygning af den nye personaleforening i BO-VEST. 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 Afdeling 1 Tranevænget Brøndbyvestervej indtil 122 og Park Alle 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde sammen. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 7 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, hvoraf 7 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til repræsentantskabet. 1 afdelingsbestyrelsesmedlem er hovedbestyrelsesmedlem. 3. Hvad må udføres for B-ordningen: Alle arbejder, der udføres over B-Ordningen, skal synes, før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens varmemester: Thomas Hjulmann, Brøndbyvestervej 110A, 2605 Brøndby tlf dagl. ml. kl /tlf. kl /pers. samt tillige mandag ml. kl /pers. 5. Individuelle forbedringer i boligen: Mulighed for modernisering af køkken mod en merhusleje i 10 år. Afdelingen giver et tilskud på kr ,00 + vådrumssikring og vvs-arbejdet, hvis badekar ønskes fjernet og erstattet af bruseniche, dog højst 10 stk./år. Mulighed for opsætning af altan mod en merhusleje i 20 år. Afdeling 3 Maglelund 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde hver for sig. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, hvoraf 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til repræsentantskabet. 1 afdelingsbestyrelsesmedlem er hovedbestyrelsesmedlem samt medlem af BO-VEST s bestyrelse. 3. Hvad må udføres for B-ordningen: Alle arbejder, der udføres over B-Ordningen, skal synes, før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens varmemester: Johnny Persson, Maglelund 20 st.tv, 2660 Brøndby Strand tlf dagl. ml. kl /tlf. kl /pers.. samt tillige onsdag ml. kl Individuelle forbedringer i boligen: Mulighed for modernisering af køkken mod en merhusleje i 10 år. Mulighed for modernisering af badeværelse mod en merhusleje i 10 år. Afdelingen betaler for ændring af rørføring ved nedtagning af badekar i ny afdeling. Afdelingen betaler for udskiftning af tærede rør. Mulighed for opsætning af altan mod en merhusleje i 20 år. 32

33 Maglelund Afdeling 4 Tranehaven 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde sammen. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 6 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter, hvoraf 5 er valgt til repræsentantskabet. Det er på et beboermøde besluttet, at lejerforeningens bestyrelse samtidig er afdelingsbestyrelse. 3. Hvad må udføres for B-ordningen: Alle arbejder, der udføres over B-Ordningen, skal synes, før udbetaling til lejer. 4. Afdelings varmemester: Benny Petersen, Tranehaven 19, 2605 Brøndby tlf dagl. ml samt tillige onsdag ml. kl /tlf. kl /personligt. 5. Individuelle forbedringer i boligen: Mulighed for opsætning af altan mod en merhusleje i 20 år. Mulighed for modernisering af køkken mod en merhusleje i 10 år. Mulighed for modernisering af badeværelse mod en merhusleje i optil 20 år. Afdelingen giver et tilskud på kr ,00, hvis badekar ønskes fjernet og erstattet af bruseniche. 33

34 Afdeling 6 Moserne Brøndbyvestervej fra 130 Falkemosen Fuglemosen Glentemosen Høgemosen Rylemosen Ørnemosen 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde hver for sig. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 7 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, hvoraf 7 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til repræsentantskabet. 1 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er hovedbestyrelsesmedlemmer. 3. Hvad må udføres for B-ordningen : Alle arbejder, der udføres over B-Ordningen, skal synes, før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens varmemester: Peter Hogue, Høgemosen 22 st., 2605 Brøndby tlf dagl. ml. kl samt tillige onsdag ml. kl Individuelle forbedringer i boligen: Mulighed for modernisering af køkken mod en merhusleje i 10 år. Afdelingen giver et tilskud på kr ,00, hvis badekar ønskes fjernet og erstattet af bruseniche. Mulighed for opsætning af altan mod en merhusleje i 20 år. Afdeling 12 Gillesager Lindeager 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde hver for sig. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 0 suppleanter, hvoraf 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer valgt til repræsentantskabet. Det er på et beboermøde besluttet, at lejerforeningens bestyrelse samtidig er afdelingsbestyrelse. 3. Hvad må udføres for B-ordningen: Alle arbejder, der udføres over B-Ordningen, skal synes, før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens varmemester: Leon Meldengaard, Gillesager 272, 2605 Brøndby tlf dagl. ml /pers. kl /tlf. samt tillige onsdag ml. kl Individuelle forbedringer i boligen: Afdelingen afholder udgiften, hvis badekar ønskes fjernet og erstattet af bruseniche. Mulighed for modernisering af køkken mod en merhusleje i 10 år. 34

35 Afdeling 13 Tranumparken ulige Kisumparken og Ulsøparken lige nr. 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde hver for sig. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 9 afdelingsbestyrelsesmedlemmer samt 5 suppleanter, hvoraf 11 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til repræsentantskabet. 1 afdelingsbestyrelsesmedlem er hovedbestyrelsesmedlem. Det er på et beboermøde besluttet, at lejerforeningens bestyrelse samtidig er afdelingsbestyrelse. 3. Hvad må udføres for B-ordningen: Alle arbejder, der udføres over B-Ordningen, skal synes, før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens varmemester: Erik Steen Pedersen, Ulsøparken 4C, 2660 Brøndby Strand. tlf dagl. ml. kl , onsdag tillige ml. kl Individuelle forbedringer i boligen: Afdelingen afholder udgiften, hvis badekar ønskes fjernet og erstattet af bruseniche. Mulighed for modernisering af køkken mod en merhusleje i 10 år. Afdeling 15 Gurrelund Bjerrelund 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde sammen. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 7 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, hvoraf 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til repræsentantskabet. 1 afdelingsbestyrelsesmedlem er hovedbestyrelsesmedlem samt medlem af BO-VEST s bestyrelse. Det er på et afdelingsmøde besluttet, at lejerforeningens bestyrelse samtidig er afdelingsbestyrelse. 3. Hvad må udføres for B-ordningen udover det alm.: Alle arbejder, der udføres over B-Ordningen, skal synes, før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens varmemester: Henrik Pedersen, Gurrelund 44, 2660 Brøndby Strand tlf dagl. ml og tillige onsdag ml Individuelle forbedringer i boligen: Mulighed for modernisering af køkken mod en merhusleje i 10 år. Afdelingen giver et tilskud på kr ,00, hvis badekar ønskes fjernet og erstattet af bruseniche. 35

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter.

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter. Afdeling 15, Gurrelung/Bjerrelund Steen Lippert Kurt Christensen Tove Post Mogens Bøje Andersen Dorthe Larsen bød velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens

Læs mere

Årsberetning 2005 TRANEMOSEGÅRD

Årsberetning 2005 TRANEMOSEGÅRD Årsberetning 2005 TRANEMOSEGÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2005 Administrativ sammenlægning mellem Vridsløselille Andelsboligforening (VA), Albertslund Boligselskab (AB) og Tranemosegård (TMG) 3

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Aftale om boligpartnerskab

Aftale om boligpartnerskab Bilag 3: Aftale om boligpartnerskab Side 1 af 6 Aftale om boligpartnerskab Historie De almene boligafdelinger i Brøndby Strand har i flere år haft samarbejde omkring en række forhold. Oprindelig var samarbejdet

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser Grundkursus for afdelingsbestyrelser 1 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere offentligt støttet boligbyggeri er non profit

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

Velkommen på kursus i 2013-2014

Velkommen på kursus i 2013-2014 Kursusprogram 2013-2014 Velkommen på kursus i 2013-2014 BO-VESTs kursusudvalg ønsker at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver der skal løses, og byder hermed velkommen

Læs mere

Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008 Året der gik, 2008 3 Brøndby Fjernvarme 5 Antenneforening i udvikling 6 Turbulent tid for TV-Brøndby 7 Vi er på vej Herfra og Videre

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Efter en udfordrende og spændende etablering af det nye administrationsfællesskab i BO-VEST er det nu tid til at udstikke en fælles kurs for det fremtidige

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

AB Repræsentantskabsmøde 11. maj Dagsorden. Rev. 11. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter. Repræsentantskabsmøde

AB Repræsentantskabsmøde 11. maj Dagsorden. Rev. 11. maj Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter. Repræsentantskabsmøde Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter Rev. Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Onsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST Indledning BO-VEST lægger stor vægt på, at beboerne kan deltage aktivt i beboerdemokratiet og i det frivillige arbejde i afdelingerne og dermed få mulighed

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Vi har siden sidste repræsentantskabsmøde den 21. maj afholdt 6 hovedbestyrelsesmøder, 2 byggemøder, et målsætningsmøde,

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE

EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE Møde BL s 3. kreds 30. Januar 2016 2016: Lov om effektivisering Der er aftalt, at driften af den almene boligsektor frem mod 2020 skal effektiviseres med 1,5 mia. kr.

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

Kommissorium ABC helhedsplan

Kommissorium ABC helhedsplan Kommissorium ABC helhedsplan 2017-2020 Organisationsdiagram for den boligsociale helhedsplan, ABC 2017-2020 Bestyrelsen Bestyrelsen er ABC projektets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for,

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011.

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011. Organisationsbestyrelsens beretning for perioden april 2010 til maj 2011. Der har i den forløbende periode været gang i mange ting på foreningsplan. Regeringen har besluttet ny lovgivning som i den forgangne

Læs mere

Omdannelse af almene boligområder

Omdannelse af almene boligområder Omdannelse af almene boligområder -helhedsplaner og boligsociale indsatsområder Helhedsplaner styrk samarbejdet! D. 01. december 2016 Bolig Hjørring Boligorganisationer Boligselskabet Vesterlund (afdeling

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

De implicerede afdelingsformænd skal snarest indkaldes til et fællesmøde, hvor fælles retningslinjer skal aftales.

De implicerede afdelingsformænd skal snarest indkaldes til et fællesmøde, hvor fælles retningslinjer skal aftales. 11. Orientering fra kursusudvalget. 12. Orientering om Tranemosegårdkursus 2012. 13. Orientering om Forsikringsåret 2011. 14. Fællesdatabase over dårlige betalere. 15. Orienteringssager BO-VEST, v/ Dorthe

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg KOMPETENCEAFKLARING Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg Maj 2010 Indhold side Baggrund og formål.. 3 Formål.. 3 Rapportering 3 Udvalget 3 Indhold.. 3 Den almene administrationsorganisation BO-VEST 4

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Revisionsinstituttet reviderer årsregnskaber i perioden 20. januar februar 2014.

Revisionsinstituttet reviderer årsregnskaber i perioden 20. januar februar 2014. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014, kl. 17.30. Afbud: Karen Rod Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Referat Den 15. december 2014

Referat Den 15. december 2014 Glostrup, den 16. december 2014 Referat Den 15. december 2014 Mødeart: FA09 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde Mødested: Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup Mødetid: kl. 17.45 Der vil blive serveret

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Årsberetning 2007 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2007 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2007 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2007 Et skidt år for dem, der mangler en bolig 3 Beboerdemokratiet er et grundprincip 6 Kursusudvalget 7 Antenneforeningen Brøndby 8 Det

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015 En status på mødeafholdelser siden repræsentantskabsmødet i november 2014 er et repræsentantskabsmøde, 5 hovedbestyrelsesmøder.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Dorte Radik

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Dorte Radik Bovia Bestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den 25. februar 2015 kl. 9.00 Af hensyn til mødedeltagernes planlægning tilstræbes det, at bestyrelsesmødet max. varer 2 timer. Mødested: Mødedeltagere: Afbud: Tværvej

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Blåbjerg. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Boligselskabet Blåbjerg. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Side 1 Vedtægter for Boligselskabet Blåbjerg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Blåbjerg. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Varde Kommune. Stk. 3.

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen Ringbo

Vedtægter For Boligforeningen Ringbo Vedtægter For Boligforeningen Ringbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Ringbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Glostrup Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER

SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Himmerland Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune.

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23. DIRIGENT: ERIK AD. 1 Fremmødte / Fraværende: Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Torben, Pia, Gert, Erik, Aase. Afbud, Roberto. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 11. Godkendt,

Læs mere

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER OGSÅ I FORHOLD TIL NY LOVGIVNING Konsulent Preben Jørgensen, BL BL s 1. kreds konference 2017 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje,

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Her udlejer vi boliger. Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013

Her udlejer vi boliger. Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013 Her udlejer vi boliger Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013 2013 Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V www.kab-bolig.dk Udlejningen T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 kab@kab-bolig.dk

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

12. Opfølgning repræsentantskabsmødet den 17. juni 2010 (bilag). - Repræsentation i BO-VEST miljøudvalg. - Repræsentation i BO-VEST kursusudvalg

12. Opfølgning repræsentantskabsmødet den 17. juni 2010 (bilag). - Repræsentation i BO-VEST miljøudvalg. - Repræsentation i BO-VEST kursusudvalg 8. Godkendelse af mødekalender for bestyrelsen i 2011. 9. Evaluering af kurser i Tranemosegård: - Beboerkurset/aktivkurset den 1.-5. september - Tranemosegårdkurset, den 18.-19. september. 10. Drøftelse

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Denne halvårlige beretning er en orientering om, hvad vi i hovedbestyrelsen har arbejdet og beskæftiget os med

Læs mere

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010 Vedtægter Boligselskabet AKB, København 2010 Vedtægter for Boligselskabet AKB, København Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet AKB, København med

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Tranemosegård den 19. maj 2015, Malervangen 1, Glostrup. Deltagere:

Referat af repræsentantskabsmøde i Tranemosegård den 19. maj 2015, Malervangen 1, Glostrup. Deltagere: Referat af repræsentantskabsmøde i Tranemosegård den 19. maj 2015, Malervangen 1, Glostrup Deltagere: Bestyrelsen Dorthe Larsen Allan Nielsen Stig Rasmussen Lars Jensen Afdeling 1, Tranevænget Erik Adelgaard

Læs mere

INDBYDELSE til dialogmøde

INDBYDELSE til dialogmøde INDBYDELSE til dialogmøde I kantinen på Brendstrupgårdsvej 7 MANDAG DEN 24. OKTOBER 2016, KL. 18.30-20.00. Dagsorden 1. Velkomst, præsentation og sandwich 2. Nyt fra organisationsbestyrelsen 3. Oplæg fra

Læs mere

Glostrup, den 02.05.2011 LLR/SA Referat Den 17. maj 2011

Glostrup, den 02.05.2011 LLR/SA Referat Den 17. maj 2011 Glostrup, den 02.05.2011 LLR/SA Referat Den 17. maj 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe.

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for AL2bolig

Vedtægter for AL2bolig Vedtægter for AL2bolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er AL2bolig Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Årsberetning 2004 TRANEMOSEGÅRD

Årsberetning 2004 TRANEMOSEGÅRD Årsberetning 2004 TRANEMOSEGÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2004............................................. side 3 Kurser...................................................... side 11 Personale....................................................

Læs mere

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste. VEDTÆGTER for 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligkontoret Fredericia. Organisationen har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Sager til beslutning... 4

Sager til beslutning... 4 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 3-2015 Langelandsvej 32, Køge kl. 19.00 Onsdag den 17. juni 2015 Sager til beslutning... 4 Pkt. 21. Forretningsorden og underskriftblad 4 Pkt.

Læs mere

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19.

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 30. september 2016 ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde tirsdag 11. oktober 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling

DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 22. september 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede:

Læs mere