Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD"

Transkript

1 Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

2 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer 8 Statistik Vandforbrug 12 Elforbrug 16 Varmeforbrug 19 Fraflytninger 22 Henlæggelser 26 Individuelle forbedringer 31 Afdelingsinformation Afdeling 1 32 Afdeling 3 32 Afdeling 4 33 Afdeling 6 33 Afdeling Afdeling Afdeling Forsidefoto: Moserne, Brøndby Layout: Karen Hedegaard Fotos: Thomas Olsen Tryk: Kailow Graphic

3 Årsberetning 2006 Da året 2006 startede, var vi i gang med at drøfte, om vi skulle sammenlægge Tranemosegårds, Vridsløselilles Andelsboligforenings (VA) og Albertslund Boligselskabs (AB) boligadministrationer i en fællesadministration organiseret i et alment andelsselskab. Bestyrelserne drøftede vedtægter og økonomi for andelsselskabet, samt leje af nogle administrationslokaler, da ingen af vores administrationsbygninger var store nok til at rumme 50 medarbejdere. Vores ønske på dette tidspunkt var, at administrationen skulle ligge i nærheden af Glostrup station, da det er et godt trafikknudepunkt. Efter at have sonderet mulighederne, faldt valget på Malervangen 1, hvor både størrelse, pris på lejen, parkeringsmulighederne og nærheden til offentlig befordring var til stede. Derefter skulle der findes en direktør. På dette tidspunkt var Danny Andersen forretningsfører for Tranemosegård og Teit Svanholm direktør for VA og AB. Efter ansættelsessamtaler med de tre boligorganisationsformænd var der enighed om at ansætte Danny Andersen som administrerende direktør og Teit Svanholm som vicedirektør (senere omstruktureret til økonomidirektør). Vedtægter og budgetter for andelsselskabet blev udarbejdet, og boligorganisationerne skulle på møder i foråret beslutte, om fællesskabet skulle være en realitet. Den 22. maj sagde ABs repræsentantskab ja til samarbejdet. Tranemosegård og VA skulle have møder d. 31. maj. Tranemosegårds repræsentantskab sagde efter en god debat ja til samarbejdet, og så kunne vi sætte os til at vente på VAs generalforsamlings afgørelse. Sent på aftenen kom så en SMS fra VA! VA har sagt ja. Den 16. juni samledes repræsentanter for de 3 boligorganisationer for at stifte det nye andelsselskab. Et barn skal jo også have et navn, vi blev enige om at sende afgørelsen ud til beboerne, ved en konkurrence. Der kom flere forslag og ved et ekstraordinært repræsentantskab blev barnet døbt BO-VEST Boligsamarbejdet på Vestegnen vedtaget. En bestyrelse skal en Andelsadministration også have og for at samarbejdet fortsat skal være i top, blev man enige om, at bestyrelsen består af de 3 formænd for boligorganisationerne, samt 3 bestyrelsesmedlemmer fra disse og 1 medarbejdervalgt repræsentant fra administrationen. 1 medarbejder fra ejendomsfunktionærerne er observatør. Vinie Hansen VA og Dorthe Larsen TMG stillede op til formandsvalg, Vinie Hansen blev valgt. Dorthe Larsen blev efterfølgende af bestyrelsen valgt til 1. næstformand og Karl Neumann AB til 2. næstformand. Senere besluttede bestyrelsen, at formandens honorar er ,- kr. og de øvrige medlemmers honorar kr , i årlige honorarer. Efter navnet var fundet, blev der nedsat et udvalg, der sammen med et designerteam, skulle komme med forslag til et logo. Efter lange og besværlige møder nåede vi frem til som blev præsenteret til vort åbne hus i Malervangen for medarbejdere og afdelingsbestyrelser. Indflytningen på Malervangen startede den 9. november 2006, hvor Tranemosegård var de første indflyttere, og i ugen efter flyttede AB og VA ind. Flytterod og lettere kaos, men en stor indsats fra alle medarbejdere betød, at den praktiske del af hverdagen relativt hurtigt kom på plads. Med hensyn til de arbejdsmæssige forhold var opstarten yderst krævende, blandt andet på grund af tre forskellige IT-systemer, tre forskellige forretningsgange for løsning af samme opgaver, vedvarende organisationsomlægninger, farvel til gamle kolleger og goddag til nye. Tranehaven 3

4 Formålet med BO-VEST samarbejdet De kommende år forventes boligmarkedet som helhed at gennemgå store forandringer, der vil stille nye udfordringer for de almene boligorganisationer om effektiv konkurrencedygtig boligadministration og drift. Boligorganisationerne skal matche de udfordringer, som nye offentlige strukturer, ændrede politiske rammevilkår og et mere konkurrencepræget boligmarked stiller den almene sektor over for. Nøgleord Effektivitet. Skridtet fra spredt samarbejde til administrativ sammenlægning vil åbne mulighed for egentlige stordriftsfordele eksempelvis i driften. Samtidig vil forretningsgange og sagsbehandling kunne effektiviseres via eksempelvis edb-platforme med venteliste/ opnoteringsløsninger (www. boviborg.dk og 4 Gillesager Kvalitet. En større organisation vil have ressourcer til at ansætte flere eksperter på områder, der enten kun dækkes af én person eller områder, der ønskes opdyrket eksempelvis udvikling, jura, kommunikation og forsikring. Sådanne eksperter vil give et kvalitetsløft i den beboerservice, og de løsninger organisationen kan tilbyde. Valgmuligheder. Fælles administration vil give mulighed for større fleksibilitet og valgmulighed i de administrative tilbud til afdelingerne og beboerne. Målet vil være at skabe flere tilbud på hylderne og til stadighed at kunne udvikle tilbuddene. Robusthed. En større organisation vil alt andet lige ikke være sårbar overfor eksempelvis uventede udgifter, ændrede konkurrencevilkår, eller at en nøglemedarbejder siger op, bliver syg eller går på barsel. Slagkraft. Argumenter og holdninger står stærkere, når de kommer fra én organisation, der repræsenterer husstande. Vi vil således som organisation få større gennemslagskraft eksempelvis i det kommunale samarbejde, i forhandling med eksterne parter og i den boligpolitiske debat. Politisk ledelse Selvom de administrative opgaver overføres til et nyt administrationsselskab, vil de eksisterende boligorganisationer fortsat bestå med deres egen identitet og hver deres politiske ledelse. Efter normalvedtægten vil administrationsselskabets øverste myndighed være et repræsentantskab, som består af administrationsselskabets bestyrelse og et nærmere fastsat antal repræsentanter fra hver af de administrerede organisationers bestyrelser. Til at forestå den overordnede politiske ledelse af administrationsselskabet vælger repræsentantskabet en bestyrelse, hvoraf mindst halvdelen skal være beboere i de administrerede organisationers bestyrelser. Der skal træffes beslutning om antallet af bestyrelsesmedlemmer et ulige antal og med hvilken indbyrdes vægt de administrerede organisationer skal være repræsenteret. Arbejdsdelingen mellem administrationsselskabets bestyrelse og organisationsbestyrelserne skal fastlægges, men som udgangspunkt forventes administrationsselskabets bestyrelse at skulle træffe beslutninger om organisation og drift i det fælles administrationsselskab, mens organisationsbestyrelserne træffer

5 beslutning om boligafdelingernes overordnede økonomiske forhold, herunder budgetter, byggeprojekter m.v. Organisationsbestyrelserne bevarer således deres prokura. Arbejdsdelingen mellem afdelingsbestyrelserne og organisationsbestyrelserne vil principielt være uændret, men en væsentlig del af kommunikationen om afdelingernes drift vil fremover blive ledet af det fælles administrationsselskab og dermed overordnet blive styret af administrationsselskabets bestyrelse. Eksperter Et fælles administrationsselskab kan opbygges med ekspert-stillinger med ekspertise inden for følgende områder HR/personaleudvikling For at tiltrække, fastholde og udvikle de bedste kompetencer stilles der stigende krav til at kunne håndtere HR/personaleudvikling. Endvidere er der en stigende kompleksitet i personalesager, der mest effektivt løses ved hjælp af intern ekspertise. Boligjura Den juridiske kompleksitet i boligadministrationen er stigende og frem for øget ekstern juridisk bistand er det mere effektivt, mindre ressourcekrævende og sikrer en bedre kvalitet, hvis den juridiske ekspertise er til stede internt. IT Omfanget af IT løsninger, deres kompleksitet og kravene til ITservices vil øges, og det samme Tranevænget vil udgifterne. Udvikling af IT kan øge kvaliteten af den service, der ydes, og på længere sigt kan en række arbejdsgange udføres mere effektivt. For at sikre dette kræves øget intern ekspertise. Udvikling Effektivisering af eksisterende forretningsgange og udvikling af nye ydelser og produkter stiller store krav til udvikling af organisationen. Videreudviklingen af en sammenlægning mellem de forskellige administrationer vil i sig selv være et omfattende udviklingsprojekt. Tilbudsgivning Ved etablering af et marked for boligadministration er det vigtigt, at administrationsselskabet kan udarbejde optimale tilbud, ligesom det er vigtigt, at prissætningen i egne afdelinger er konkurrencedygtig. Det er vigtigt, at administrationen råder over den fornødne kombination af økonomisk, driftsmæssig og juridisk 5

6 Gurrelund kompetence til at udvikle de optimale tilbud. Kommunikation og information Kravet til såvel ekstern som intern kommunikation er stigende. Der skal kommunikeres hurtigt, relevant og præcist samt i mange forskellige sammenhænge. Kravet til kommunikationen vil i sig selv være stigende i forbindelse med en sammenlægning. Byggeledelse Der er mange helhedsplaner under udarbejdelse, og det kan forudses, at flere er på vej. Det vil derfor være en stor fordel, at styrke kompetencerne på dette område, herunder sikre at byggechefen har flere forskellige ekspertiser til rådighed. Økonomi og finans Udover en den daglige økonomifunktion er der også brug for 6 strategisk økonomisk planlægning, finansforvaltning samt udredning af økonomisk jura og regler. En større økonomiafdeling kan med fordel organiseres med specialister på udvalgte områder, herunder egen forsikringsmægler. Håndtering af udlejning og venteliste Ventelisterne bør ved etableringen af en fællesadministration integreres og centraliseres så der kan anvises til samtlige afdelinger, der er knyttet til administrationsselskabet. Den tekniske integration skal ske i det overordnede administrationssystem, der vælges. VA er en forening, som giver deres medlemmer af foreningen mulighed for at få anciennitet på ventelisten svarende til deres medlemsnummer. AB, GB og TMG er selskaber, hvor boligsøgende aktivt skal opnoteres på ventelisten, og opnår anciennitet fra dette tidspunkt. Der skal tages stilling til om der i administrationsselskabet skal være fælles kriterier eller der ønskes opretholdt to forskellige principper. Fælles principper vil alt andet lige være mest effektivt, men udfordringen ligger i at beslutte sådanne fælles kriterier for indplacering på ventelisten. Der skal i givet fald vælges om der ønskes administreret efter foreningsprincip eller selskabsprincip, samt hvorledes der kan laves en hensigtsmæssig overgangsordning. Selve udlejningen bør i videst muligt omfang kunne håndteres via hjemmesiden, telefon og det overordnede administrative system, men der vil være lokalkontorer, hvor kunderne kan få personlig betjening.

7 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden Den største boligpolitiske opgave i det tilbagelagte år blev atter en kamp om at få lov til at beholde vores egne penge. Da regeringen i august 2006 lagde sit forslag til finanslov frem, havde den budgetteret med, at staten over de næste fire år skulle nappe 3,1 milliarder i Landsbyggefonden. Pengene skulle bruges til at dække halvdelen af statens udgifter til alment nybyggeri. Men da regeringen, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti den 5. november indgik forlig, var beløbet skrumpet ind til lidt over halvanden milliard. Protester og modstand gav resultat Forud for indgåelsen af aftalen lå seje forhandlinger. Finansministeriet havde forlangt, at hele 50 procent af statens udgifter til nyt byggeri fremover skulle dækkes gennem tvangsbidrag fra Landsbyggefonden, som lejerne i den almene sektor betaler til. På den måde ville regeringen pålægge de økonomisk svagest stillede lejere en skjult ekstraskat, mens ejerne af parcelhuse og ejerlejligheder væltede sig i skattefrie værdistigninger i takt med at prisen på ejerboliger forsatte deres himmelflugt. Men efter en omfattende kampagne fra Boligselskabernes Landsforening (BL), store protestmøder og talrige underskriftindsamlinger blev forligspartierne Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre så pressede, at tyveriet blev begrænset. Begge partier var dog enige i, at den almene sektor gennem Tranumparken Landsbyggefonden skulle være med til at betale til nybyggeriet. Men det skulle være betydeligt mindre end de 50 procent. Herefter indgik VK-regeringen den 5. november en aftale med de to partier om, at lejerne kunne nøjes med at betale 25 procent, af statens andel af nybyggeriet. Ingen grund til jubel Socialminister Eva Kjer Hansen der også er ansvarlig for boligområdet gav efter forliget udtryk for, at vi burde juble over forliget, fordi det betød, at den almene sektor i de kommende fire år årligt må bruge 2,4 milliarder til renoveringsarbejder. Det er 900 millioner mere end de forudgående år. Det er rigtigt, at aftalen giver Tranemosegård og andre bedre muligheder for at renovere vores byggerier. Men kendsgerningen er også, at skal alle almene boliger føres op til nutidens standard er der behov for omring seks milliarder kr. om året, og så ville arbejdet først være færdigt i år Det dokumenterer Landsbyggefondens rapport Almene boliger med fremtid. Aftalens indhold Den boligpolitiske aftale ser sådan ud: I de næste fire år skal vi over Landsbyggefonden dække 25 procent af statens udgifter til nybyggeri. Pengene opkræves på den måde, at vi fremover skal lægge 66 procent af det vi sparer ved udamortiserede lån i landbyggefonden. Det vil sige, at hver gang vi kan spare 100 kr. fordi et lån er betalt ud, så skal vi lægge 66 kr. i fonden. I dag skal vi kun lægge 50 kr. Landsbyggefonden må frem til år 2012 årlig bruge 2,4 milliarder kr. til renoveringer. Det er 0,9 milliard mere end i dag. Frem til 2012 kan der fra Landsbyggefonden årligt bruges 400 millioner kr. til bl.a. boligsocial forebyggende indsats i problemramte boligområder. Herfra har Tranemosegård afdeling 13 og 15 sammen med syv andre afdelinger i strandområdet modtaget omkring 15 millioner kr. til vores projekter. Staten nedsættes et udvalg på tværs af ministerierne som skal komme med forslag til, hvordan den almene sektor skal styres i fremtiden. Boligselskabernes Landsforening har fået to pladser i dette udvalg. 7

8 Flere og større boligorganisationer Året har budt på en fortsat udvikling mod flere større og mere robuste boligorganisationer. Herunder også vores nye fælles administration BO-VEST. Tendensen ventes at fortsætte i det nye år. Det lægger større pres på beboerdemokratiet, fordi flere og større organisationer også kan være med til at styrke de ansatte administrative lederes krav til BL som brancheorganisation. I Tranemosegård har vi den opfattelse, at BL skal gå på to ben. Det er ikke nok med at varetage branchens interesser. Vi er også en organisation, der skal tage vare på beboernes interesser ellers vil beboerdemokratiet ganske enkelt dø ud. Det er også i denne sammenhæng, at man skal se en række især større boligorganisationers ønsker om, at antallet af kredsvalgte i BL s bestyrelse halveres. Regeringens nedsættelse af udvalget, der skal se på vores fremtid vil få stor plads i de kommende aktiviteter i Boligselskabernes Landsforening. Der vil i den forbindelse også blive diskuteret kommunernes krav om færre og større boligselskaber samt ønsker om såkaldte partnerskabsaftaler, som Tranemosegård blandt andet kender fra samarbejdet i strand-området. Kisumparken 2 Tranemosegårds gamle administrationskontor som aktivitetshus måske. Ønsker og tanker går ud på, at Tranen, afdeling 13 s nuværende aktivitetshus, flyttes til et ombygget Kisumparken 2, og at Tranen omdannes til 8 selskabslokaler til udlejning. Projektet vil indgå som en del af helhedsplanen, såfremt ansøgningen endelig godkendes i Landsbyggefonden. Det er endvidere planen, at kontorer til afdelingsbestyrelsen og det boligsociale team ligeledes placeres i Kisumparken 2. Fælles indkøb af el De indledende sondringer for fælles indkøb af el gældende for alle afdelinger administreret af BO-VEST er taget, og næste år vil det blive besluttet, hvorvidt der skal arbejdes videre med dette projekt. Nyt P-anlæg i afdeling 12, Gillesager/Lindeager En henvendelse fra LIDLA/S om frasalg af et areal til opførelse af en ny dagligvareforretning stoppede midlertidigt afdelingens Tranehaven planer om opførelse af et lukket P-område til ca. 40 personvogne. LIDL A/S s tilbud var dels at købe et areal til selve dagligvareforretningen og anlægge enten en P-kælder eller et P-dæk, der ville modsvare det antal P-pladser, der skulle nedlægges som følge af frasalg af grundareal. I begyndelsen af 2007 vil det være afklaret, hvorvidt Brøndby Kommune vil tillade opførelse af en dagligvareforretning i den del af kommunen. Såfremt projektet skulle falde vil afdelingen igangsætte den oprindelige plan om et lukket P-område. BIB nyt samarbejde mellem boligorganisationerne i Brøndby Den 6. marts 2006 blev et nyt samarbejde mellem boligorganisationerne i Brøndby etableret. I Brøndby Kommune har der tidligere været fælles tiltag om-

9 kring emner, som salg af almene boliger og psykisk syge. De fremtidige emner kunne være miljøpolitik, integration og fælles info- og erfaringsudveksling. På mødet ver der enighed om at skabe et forum for fælles holdninger mellem boligorganisationerne. Et udvalg fik hurtigt udarbejdet et oplæg til vedtægter. Udgangspunkter for forslaget var vedtægterne for et lignende samarbejde i Rødovre Kommune mellem kommunen og boligorganisationerne. Den 29. maj 2006 blev der holdt stiftende møde i BIB Boligselskaberne i Brøndby. Alle 9 boligorganisationer med tilsammen lejemål deltog i mødet og de indmeldte sig også i BIB. Til tovholdere blev valgt formand John Frimann (Lejerbo), næstformand og sekretær Preben Bansemer (PAB) og kasserer Freddy Rasmussen (Brøndbyparken). Medlemsbetalingen blev fastsat til kr. 3,00 pr. lejemål. Brøndby Kommune blev orienteret om stiftelsen af BIB, hvilket kommunen tog til efterretning. Følgende forslag til samarbejdsmuligheder blev nævnt: Forslag fra Kommunernes Landsforening til reformering af den almene sektor, Miljøpolitik, Integration, Fælles information, Gadebelysning, Affald, Takstpolitik, Service for boligsøgende, Brøndby Fjernvarme, Nyt togspor i kommunen, Letbanen og Råderet. Omkring den almene sektors fremtid blev der i august måned udsendt et oplæg fra kommunernes Landsforening. På baggrund heraf besluttede BIB at indkalde til et boligpolitisk møde den 4. november Da det ikke var muligt at få KL til at deltage var temaet den aktuelle boligpolitiske situation omkring landsbyggeforden. Gert Nielsen fra Boligselskabernes Landsforening var oplægsholder. I mødet deltog udover repræsentanter fra boligorganisationerne en række kommunalpolitikere med borgmesteren i spidsen. BIB s økonomi er sund, idet der kun har været afholdt relativt få udgifter. Ifølge vedtægterne må BIB ikke opspare indtægter til et beløb større end to års medlemskontingenter. De seneste drøftelser i BIB har været de nye ejendoms- og grundvurderinger. Tranumparken 9

10 10 De 9-samarbejdet De 9 s samarbejde er bundet op på en boligpartnerskabsaftale. Den udsprang af et ønske hos både kommune og boligafdelinger om at fortsætte samarbejdet efter 2002, hvor byudvalgsarbejdet stoppede. Der var ikke længere en særlig pengekasse at gøre godt med, men der var stadig opgaver at løse. Afdelingerne ønskede at indgå en partnerskabsaftale med kommunen, men det var ikke en fremkommelig vej. I stedet lavede de otte boligafdelinger i byudvalgsarbejdet en partnerskabsaftale med hinanden. De to afdelinger uden for byudvalget blev inviteret med, og den ene gik med. En af hovedopgaverne i De 9- aftalen var at være samarbejdspartner over for kommunen i det boligsociale arbejde. Samarbejdet blev ligesom byudvalgsarbejdet godt, tæt, konkret og tillidsfuldt. Det fortsatte amarbejde nåede et højdepunkt i 2006 med udarbejdelsen af en fælles ansøgning til Landsbyggefonden om støtte til de kommende års boligsociale indsats. Grundlaget for ansøgningen var en helhedsplan Herfra og videre, der, som navnet antyder, både er en fortsættelse af gode igangværende indsatser, men også et løfte om at udvikle projektet. Helhedsplanen har tre indsatsområder: børn og unge, lokale netværk og image. Landsbyggefonden imødekom ansøgningen, og afsluttede sit gavebrev med følgende hilsen til De 9: Landsbyggefonden bifalder organisationernes ønske om koordinering af den fælles indsats i Brøndby Strand og peger på vigtigheden af, at der indgås en aftale, hvori kompetencer og ansvar præciseres Tilskuddet fra Landsbyggefonden endte med at blive godt 15 mio. kr. Hertil kommer en medfinansiering fra kommunen og afdelingerne på hhv. 8,2 og 1,3 mio. kr. I skrivende stund er Helhedsplanen på vej igennem den formelle godkendelsesprocedure og først i 2. halvår 2007 begynder der at ske noget. Også De 9 s samarbejde med Røde Kors blev udvidet i De 9 har gennem flere år drevet en genbrugsbutik, placeret ved siden af Tranen. Det kneb efterhånden med at skaffe bemanding til butikken og man spurgte derfor den lokale Røde Korsafdeling, om de var interesserede i at samarbejde om en genbrugsbutik i området. Det endte med en aftale, hvor De 9 stiller lokaler til rådighed og hvor Røde Kors står for driften af butikken. Overskuddet deles 50/50. De 9 s andel sendes direkte videre til Foreningen Børnenes Rejsebureau, der med opbakning fra De 9 arrangerer ture, feriekoloni osv. for områdets børn og unge. De nye genbrugsbutik har til huse i et af de to butikslokaler som afdeling 13 har indrettet i højhuset Ulsøparken 6. Brøndby Fjernvarme Uenigheden mellem boligselskaberne og Brøndby Fjernvarme om vedtægterne fandt sin foreløbige afslutning på efterårets generalforsamling. Generalforsamlingen vedtog en række vedtægtsændringer, der bl.a. indebar at boligafdelingerne fik en plads mere i bestyrelsen. Roen omkring vedtægterne er dog kun midlertidig. Et flertal i fjernvarmens bestyrelse har besluttet at klage til Energitilsynet over manglende stemmeretsbegrænsinger i forhold til boligafdelingerne. Brøndby Fjernvarme fik også i 2006 en afgørelse fra Energitilsynet om, at man skulle tilbagebetale et (nyt) overskud til forbrugerne. Efter en del tøven er det endt med, at bestyrelsen følger tilsynets afgørelse og tilbagebetaler 28 mio. kr. over indeværende og to følgende varmeår. DONG Dong har meddelt at nedgravning af elledninger påbegyndes i løbet af 2007, hvor Brøndbyvesterafdelingerne er omfattet. Det er ikke oplyst hvilke omkostninger, afdelingerne selv skal afholde. Tranemosegårdklubben Klubbestyrelsen er sammensat af formand Henrik Pedersen, afd. 15, næstformand Thomas Hjulmann, afd. 1og bestyrelsesmedlemmerne Allan Pedersen, afd. 15, Kim Vøttrup, afd. 3, Anette Hansen, afd. 6 og suppleant Vibeke Pharao, afd. 12. Bestyrelsen har i perioden brugt meget tid på drøftelse om fælles overenskomst for ejendomsfunktionærerne, og den faglige organisation støtter arbejdet. Det er målet, at der snarest muligt i 2007 er en fælles overenskomst. Derudover har bestyrelsen deltaget i arbejdet med at opbygge en samlet sikkerhedsorga-

11 Moserne nisation og virksomhedsnævn i BO-VEST. Samarbejdet mellem de tre faglige klubber fungerer utrolig godt, og der arbejdes frem imod et fællesmøde i 2007 for alle ejendomsfunktionærer. Afstanden til BO-VEST ansatte er blevet lidt længere, men det generelle indtryk er, at alle parter søger at styrke samarbejdet mellem central ansatte og decentralt ansatte. Formanden for Tranemosegårdklubben er valgt som observatør i BO-VEST s bestyrelse. Kursusudvalget Kursusudvalget her i året afholdt to kurser. For tredje år i træk var Hørby Færgekro rammen om beboerkurset i perioden 4. til 9. september, hvor kursusemnerne bød på beboerdemokrati, opbygning af fælles administration for Vridsløselille Andelsboligforening, Albertslund Boligselskab og Tranemosegård demens i familien, petanqueturnering og socialt samvær. Igen i år en meget positiv kursusevaluering fra deltagerne. Kursus for organisations- og afdelingsbestyrelsesmedlemmer blev afholdt på Hotel Vinhuset i Næstved i perioden 28. til 29. oktober. Etablering af fælles administration var hovedtemaet, men der var også tid til indledende besøg og rundvisning i Ørestaden samt et foredrag om Hjernevask om massemanipulation og emotionelt gruppepres. Om skolegangen i Iran og fundamentalismen blandt visse indvandrere i Danmark. Oplægsholderen var Farshad Kholghi. Personaleforeningen Personaleklubben har i året gennemført flere sociale og kulturelle arrangementer musik og teaterarrangementer, koncerter, besøg på udstillinger m.v. Personaleklubben har forberedt sig på nedlæggelse ved udgangen af året for at bruge kræfterne på opbygning af den nye personaleforening i BO-VEST. 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 Afdeling 1 Tranevænget Brøndbyvestervej indtil 122 og Park Alle 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde sammen. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 7 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, hvoraf 7 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til repræsentantskabet. 1 afdelingsbestyrelsesmedlem er hovedbestyrelsesmedlem. 3. Hvad må udføres for B-ordningen: Alle arbejder, der udføres over B-Ordningen, skal synes, før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens varmemester: Thomas Hjulmann, Brøndbyvestervej 110A, 2605 Brøndby tlf dagl. ml. kl /tlf. kl /pers. samt tillige mandag ml. kl /pers. 5. Individuelle forbedringer i boligen: Mulighed for modernisering af køkken mod en merhusleje i 10 år. Afdelingen giver et tilskud på kr ,00 + vådrumssikring og vvs-arbejdet, hvis badekar ønskes fjernet og erstattet af bruseniche, dog højst 10 stk./år. Mulighed for opsætning af altan mod en merhusleje i 20 år. Afdeling 3 Maglelund 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde hver for sig. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, hvoraf 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til repræsentantskabet. 1 afdelingsbestyrelsesmedlem er hovedbestyrelsesmedlem samt medlem af BO-VEST s bestyrelse. 3. Hvad må udføres for B-ordningen: Alle arbejder, der udføres over B-Ordningen, skal synes, før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens varmemester: Johnny Persson, Maglelund 20 st.tv, 2660 Brøndby Strand tlf dagl. ml. kl /tlf. kl /pers.. samt tillige onsdag ml. kl Individuelle forbedringer i boligen: Mulighed for modernisering af køkken mod en merhusleje i 10 år. Mulighed for modernisering af badeværelse mod en merhusleje i 10 år. Afdelingen betaler for ændring af rørføring ved nedtagning af badekar i ny afdeling. Afdelingen betaler for udskiftning af tærede rør. Mulighed for opsætning af altan mod en merhusleje i 20 år. 32

33 Maglelund Afdeling 4 Tranehaven 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde sammen. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 6 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter, hvoraf 5 er valgt til repræsentantskabet. Det er på et beboermøde besluttet, at lejerforeningens bestyrelse samtidig er afdelingsbestyrelse. 3. Hvad må udføres for B-ordningen: Alle arbejder, der udføres over B-Ordningen, skal synes, før udbetaling til lejer. 4. Afdelings varmemester: Benny Petersen, Tranehaven 19, 2605 Brøndby tlf dagl. ml samt tillige onsdag ml. kl /tlf. kl /personligt. 5. Individuelle forbedringer i boligen: Mulighed for opsætning af altan mod en merhusleje i 20 år. Mulighed for modernisering af køkken mod en merhusleje i 10 år. Mulighed for modernisering af badeværelse mod en merhusleje i optil 20 år. Afdelingen giver et tilskud på kr ,00, hvis badekar ønskes fjernet og erstattet af bruseniche. 33

34 Afdeling 6 Moserne Brøndbyvestervej fra 130 Falkemosen Fuglemosen Glentemosen Høgemosen Rylemosen Ørnemosen 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde hver for sig. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 7 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, hvoraf 7 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til repræsentantskabet. 1 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er hovedbestyrelsesmedlemmer. 3. Hvad må udføres for B-ordningen : Alle arbejder, der udføres over B-Ordningen, skal synes, før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens varmemester: Peter Hogue, Høgemosen 22 st., 2605 Brøndby tlf dagl. ml. kl samt tillige onsdag ml. kl Individuelle forbedringer i boligen: Mulighed for modernisering af køkken mod en merhusleje i 10 år. Afdelingen giver et tilskud på kr ,00, hvis badekar ønskes fjernet og erstattet af bruseniche. Mulighed for opsætning af altan mod en merhusleje i 20 år. Afdeling 12 Gillesager Lindeager 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde hver for sig. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 0 suppleanter, hvoraf 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer valgt til repræsentantskabet. Det er på et beboermøde besluttet, at lejerforeningens bestyrelse samtidig er afdelingsbestyrelse. 3. Hvad må udføres for B-ordningen: Alle arbejder, der udføres over B-Ordningen, skal synes, før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens varmemester: Leon Meldengaard, Gillesager 272, 2605 Brøndby tlf dagl. ml /pers. kl /tlf. samt tillige onsdag ml. kl Individuelle forbedringer i boligen: Afdelingen afholder udgiften, hvis badekar ønskes fjernet og erstattet af bruseniche. Mulighed for modernisering af køkken mod en merhusleje i 10 år. 34

35 Afdeling 13 Tranumparken ulige Kisumparken og Ulsøparken lige nr. 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde hver for sig. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 9 afdelingsbestyrelsesmedlemmer samt 5 suppleanter, hvoraf 11 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til repræsentantskabet. 1 afdelingsbestyrelsesmedlem er hovedbestyrelsesmedlem. Det er på et beboermøde besluttet, at lejerforeningens bestyrelse samtidig er afdelingsbestyrelse. 3. Hvad må udføres for B-ordningen: Alle arbejder, der udføres over B-Ordningen, skal synes, før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens varmemester: Erik Steen Pedersen, Ulsøparken 4C, 2660 Brøndby Strand. tlf dagl. ml. kl , onsdag tillige ml. kl Individuelle forbedringer i boligen: Afdelingen afholder udgiften, hvis badekar ønskes fjernet og erstattet af bruseniche. Mulighed for modernisering af køkken mod en merhusleje i 10 år. Afdeling 15 Gurrelund Bjerrelund 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde sammen. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 7 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, hvoraf 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til repræsentantskabet. 1 afdelingsbestyrelsesmedlem er hovedbestyrelsesmedlem samt medlem af BO-VEST s bestyrelse. Det er på et afdelingsmøde besluttet, at lejerforeningens bestyrelse samtidig er afdelingsbestyrelse. 3. Hvad må udføres for B-ordningen udover det alm.: Alle arbejder, der udføres over B-Ordningen, skal synes, før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens varmemester: Henrik Pedersen, Gurrelund 44, 2660 Brøndby Strand tlf dagl. ml og tillige onsdag ml Individuelle forbedringer i boligen: Mulighed for modernisering af køkken mod en merhusleje i 10 år. Afdelingen giver et tilskud på kr ,00, hvis badekar ønskes fjernet og erstattet af bruseniche. 35

Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008 Året der gik, 2008 3 Brøndby Fjernvarme 5 Antenneforening i udvikling 6 Turbulent tid for TV-Brøndby 7 Vi er på vej Herfra og Videre

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg KOMPETENCEAFKLARING Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg Maj 2010 Indhold side Baggrund og formål.. 3 Formål.. 3 Rapportering 3 Udvalget 3 Indhold.. 3 Den almene administrationsorganisation BO-VEST 4

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Velkommen på kursus i 2013-2014

Velkommen på kursus i 2013-2014 Kursusprogram 2013-2014 Velkommen på kursus i 2013-2014 BO-VESTs kursusudvalg ønsker at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver der skal løses, og byder hermed velkommen

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Årsberetning 2004 TRANEMOSEGÅRD

Årsberetning 2004 TRANEMOSEGÅRD Årsberetning 2004 TRANEMOSEGÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2004............................................. side 3 Kurser...................................................... side 11 Personale....................................................

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

12. Opfølgning repræsentantskabsmødet den 17. juni 2010 (bilag). - Repræsentation i BO-VEST miljøudvalg. - Repræsentation i BO-VEST kursusudvalg

12. Opfølgning repræsentantskabsmødet den 17. juni 2010 (bilag). - Repræsentation i BO-VEST miljøudvalg. - Repræsentation i BO-VEST kursusudvalg 8. Godkendelse af mødekalender for bestyrelsen i 2011. 9. Evaluering af kurser i Tranemosegård: - Beboerkurset/aktivkurset den 1.-5. september - Tranemosegårdkurset, den 18.-19. september. 10. Drøftelse

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Boligselskabet Ankerhus

Boligselskabet Ankerhus Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Boligselskabet Ankerhus Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Ankerhus. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start Møde -referat Sted Start 20. november 2014 Deltagere Mariebo-Møllen Kl. 14:00, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant Teddy

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Møde -referat Sted Start 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Deltagere Deltog ikke Referent Dirigent Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, Palle Rasmussen, Kjeld Kjeldsen og Lars

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015

Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015 Kursus- og mødekatalog 2014-2015 Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015 BO-VESTs kursusudvalg ønsker, at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver, der skal løses,

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

2. kreds. Forslag til valg af repræsentanter. Kandidatliste for 2. kreds 2010. Kandidatliste for 2. kreds 2010 1

2. kreds. Forslag til valg af repræsentanter. Kandidatliste for 2. kreds 2010. Kandidatliste for 2. kreds 2010 1 2. kreds Forslag til valg af repræsentanter Kandidatliste for 2. kreds 2010 Kandidatliste for 2. kreds 2010 1 2 Kandidatliste for 2. kreds 2010 Tryk: Quickly Tryk. Forsidefoto: Alex Tran Du kan nå det

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES

SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES BO-VEST har henover efteråret afprøvet et nyt varslingssystem, der informerer beboerne via sms. Det har vist sig at være en succes. Projektet har resulteret i mange positive

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN

BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN Flyttesynene i BO-VEST vil i fremtiden ske elektronisk. Det kommer til at gavne både medarbejdere og beboere. Nu erstattes papir og pen af tablet-pc ere. Det sker når BO-VEST

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Sager til beslutning... 4

Sager til beslutning... 4 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 3-2015 Langelandsvej 32, Køge kl. 19.00 Onsdag den 17. juni 2015 Sager til beslutning... 4 Pkt. 21. Forretningsorden og underskriftblad 4 Pkt.

Læs mere

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere.

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere. Organisationsbestyrelsens beretning 2013 Indledning Organisationsbestyrelsen har haft et år med mange udfordringer. Umiddelbart efter sidste generalforsamling valgte to medlemmer at udtræde af bestyrelsen.

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Byggeforeningen af 1933 Valdemar Sejrsvej 13 4300 Holbæk Tlf. 59 43 20 22

Byggeforeningen af 1933 Valdemar Sejrsvej 13 4300 Holbæk Tlf. 59 43 20 22 Referat fra Byggeforeningen af 1933 Generalforsamling Afholdt tirsdag den 14. maj 2013 kl. 19.00 på VANDRERHJEMMET, Ahlgade 1B., 4300 Holbæk Deltagere: 31 lejemål var repræsenteret ved 37 beboere. Organisationsbestyrelsesformand

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup

Side1 af 4. Referat. Møde for følgegruppen gårdhuse. Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Referat Møde for følgegruppen gårdhuse Dato: 11. oktober 2011 Tid: kl. 19:00 Sted: BO-VEST, Malervangen 1, Glostrup Deltagere: Beboerrepræsentanter: Lars Bremer LB(AB Syd), Niels Petersen NP (AB Syd),

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Vedtægter. for. Den almennyttige andelsboligforening VIBO

Vedtægter. for. Den almennyttige andelsboligforening VIBO Vedtægter for Den almennyttige andelsboligforening VIBO Vedtaget af repræsentantskabet Endeligt vedtaget af repræsentantskabet den 29. november 2007 den 19. december 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1.

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Målsætningsprogram 2005-2007

Målsætningsprogram 2005-2007 Målsætningsprogram 2005-2007 KAB bygger på fællesskab Forord 3 KAB s mission 5 KAB s vision 6 Grundlaget for indsatsen 7 Profil 1: Samfundsmæssige og politiske målsætninger 9 Profil 2: Byggemålsætninger

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligselskabet Domea Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere