Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010"

Transkript

1 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 41% (/9) Fortroligt

2 Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater og anbefalinger til det videre arbejde - Tilvalgsmoduler i spørgeskemaet - Del III: Del IV: Del V: Appendiks Uddybende datagrundlag - Spredningsmål Resultater i tabelform Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering, Ressourceregnskab og handlingsplan Generel information om undersøgelsen og læsevejledning Baggrund I forlængelse af styringsanalysen, som Undervisningsministeriet gennemførte forud for de amtskommunale uddannelsesinstitutioners overgang til statslig selveje, blev det af folketinget besluttet, at uddannelsesinstitutionerne skal udarbejde et årligt ressourceregnskab, der skal give et overblik over den enkelte institutions ressourceallokering og de heraf opnåede resultater. Én af de 18 indikatorer som ressourceregnskabet skal omfatte er brugertilfredshed. Brugertilfredshed er en resultatindikator i forhold til den uddannelsespolitiske målsætning om at have uddannelser af høj kvalitet. Indikatorens formål er i Manualen for institutionernes udarbejdelse af ressourceregnskab forklaret således: Brugertilfredshed er en central indikator for den kvalitet, den enkelte institution møder brugerne med. Den er en grundlæggende forudsætning for et godt læringsmiljø og for fastholdelse af brugerne i uddannelsen. På grund af tilfredshedsmålingers subjektive karakter kan de ikke stå alene som resultatindikator. Tilfredshed vurderes dog i samspil med andre indikatorer at være et godt input for institutionen, som kan sammenlignes fra år til år. Termen Brugertilfredshed bruges ofte, når der er et decideret kundeforhold. Uddannelse er mere end et kundeforhold. Det er et samspil mellem skole og elev/kursist, hvor der skabes rammer for læring, og derfor har vi valgt at kalde målingens hovedindikator for Elevtrivsel. Elever/Kursister der trives, er alt andet lige bedre disponeret for læring, og dermed drejes fokus i målingen væk fra kun at handle om tilfredshed, til også at handle om trivsel og læring. Det er håbet, at denne rapport - udover at være input til Ressourceregnskabet - også kan være et brugbart dialogværktøj til lokalt på uddannelsesstedet at arbejde med trivslen. Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S Ennova A/S. Alle rettigheder til metoder, tal og grafisk formidling forbeholdes. [2]

3 Sammenfatning af undersøgelsens resultater Svarprocent på VUC Djursland Svarprocenten på er på 41% Svarprocenten er lav til sammenligning med lignende undersøgelser. Det er derfor vigtigt at man drøfter hvorfor svarprocenten er så lav. En drøftelse af svarprocenten er en givtig diskussion i sig selv. Selvom svarprocenten er lav, er resultaterne i rapporten stadig et godt udgangspunkt for det videre arbejde. Hvor høj er den overordnede trivsel? Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole I figuren ser du hovedresultatet af Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 på. Her kan du desuden se hvordan I ligger i forhold til det samlede resultat og den bedste skole indenfor sektoren. Elevtrivsel Sådan kan der skabes større trivsel på VUC Djursland. Analysen af undersøgelsens svar på viser, at nogle områder er vigtigere at forbedre end andre, for at trivslen bliver så høj som mulig. PRIORITER jeres indsatsområder Følgende områder bør prioriteres. De vurderes lavt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen: Organisering Undervisning VEDLIGEHOLD jeres styrker Følgende områder bør vedligeholdes. De vurderes højt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen. Gør mere af de, I er gode til: Undervisere Analysen er et input til dialog For at gøre ovenstående analytiske databearbejdning så pædagogisk som muligt, benyttes der igennem rapporten de såkaldte Prioriteringskort. Kortene viser, hvordan fokusområderne og spørgsmålene fra spørgerammen kan bestemmes som hhv. Indsatsområder, Styrker, Muligheder eller Svagheder i forhold til at forbedre den overordnede trivsel på. Når I skal udvælge indsatsområder, kan undersøgelsen og Prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Der er sjældent tid og ressourcer til at prioritere alt. Prioriteringskortene er med andre ord et dialogredskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. Målet med den analytiske databearbejdning er således, at stille de sammenhænge, der kan findes i data til rådighed for den efterfølgende lokale dialog om hvor indsatsen fremadrettet skal lægges. Rapportens opbygning Rapporten behandler først de overordnede resultater, derefter uddybes de enkelte emner. Rapporten viser vurderingerne af de enkelte emner og spørgsmål vha. indeks, som går fra -. Betydningen af de enkelte emner og spørgsmål angives vha. såkaldte prioriteringskort. Du kan læse mere i læsevejledningen bagerst i rapporten. [3]

4 Del II: Resultater og anbefalinger til det videre arbejde [4]

5 Elevtrivsel Elevtrivsel er et gennemsnit af følgende spørgsmål: "Hvilken karakter vil du give skolen som helhed?" "I hvilken grad kan du anbefale skolen til andre?" "I hvilken grad lever uddannelsen op til dine forventninger?" Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole Elevtrivsel HF-Enkeltfag AVU FVU [5]

6 Hvordan spiller trivsel sammen med demografi, selvopfattelse og adfærd? Graferne på denne side giver dig et indblik i hvordan trivsel spiller sammen med nedenstående spørgsmål: Køn NB: I parantesen kan du se hvor mange svar, der falder i den pågældende kategori. "Er du kvinde eller mand?" Kvinde (%) Mand (33%) Eget faglige niveau Oplevet sværhedsgrad "Hvordan oplever du dit faglige niveau i klassen/på holdet?" "Hvordan oplever du sværhedsgraden på din uddannelse?" En af de bedste (1%) Få, der er bedre (37%) Mange, der er bedre (5%) For svært (2%) Svært, men jeg klarer mig (43%) Passende (48%) For Let (3%) Har du pjækket? Undladt at aflevere opgaver? Overvejet at droppe ud? "Har du pjækket fra undervisningen indenfor den seneste måned?" "Har du undladt at aflevere obligatoriske opgave indenfor den seneste måned?" "Har du i dette skoleår seriøst overvejet at droppe ud af skolen?" VUC Djursland Nej Slet ikke (%) Ja, nogle få timer (18%) Ja, 1-3 dage (5%) Ja, 4 dage eller mere (3%) Nej (%) Ja, en gang imellem (13%) Ja, flere gange (2%) Ja (9%) Nej (%) [6]

7 Elevtrivsel Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af Elevtrivsel som helhed? Lever op til forventning Anbefale VUC Djursland til andre? AVU Grenaa Hold1 * 83* 83* * Hold2 Hornslet Hold1 Hold Ebeltoft (flere uddannelser) FVU Grenaa Hornslet HF-enkeltfag Grenaa Hornslet >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasse [7]

8 Elevtrivsel og Motivation på tværs af sektorer og regioner Ekstern benchmarking - Skoleniveau I grafen til højre kan du se hvor som helhed er placeret mht. trivsel og motivation i forhold til andre skoler Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) 3. Landsgennemsnit VUC 4. Bedste resultat for skole Øvrige skoler 4 1 EGEN MOTIVATION 3 2 ELEVTRIVSEL [8]

9 Trivsel og Risiko for frafald Segmentering Figuren viser, hvordan eleverne kan inddeles i typer ud fra samspillet mellem deres trivsel og overvejelser om at droppe ud. Du kan læse mere om de fire typers karakteristika under figuren. Lav ELEVTRIVSEL Høj 4% 5% % 13% Ja HAR DU SERIØST OVERVEJET AT DROPPE UD? Nej AMBASSADØR Ambassadører kendetegnes ved høj tilfredshed og høj loyalitet. Deres yderst positive holdning bevirker, at de bidrager positivt til skolens virke, og at de formentlig anbefaler skole og uddannelse til venner og bekendte. PÅ-VEJ-VÆK På-vej-væk elever er generelt kendetegnet ved at være utilfredse, og de er i tvivl om deres valg af uddannelse og/eller uddannelsessted. TROFAST De Trofaste udtrykker lav trivsel, men høj loyalitet. Når de - trods den lavere trivsel - ikke ønsker eller overvejer at forlade uddannelsen/skolen, vil det typisk være begrundet i de betragtelige personlige omkostninger, der kan være ved at skifte uddannelse og/eller skole. TROLØS De Troløse er meget kritiske og ikke afskrækkede ved tanken om at skifte uddannelse/skole, såfremt et markant bedre alternativ tilbyder sig. Ambassadør Trofast Troløs På-vej-væk % 13% 4% 5% Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) % 17% 4% 1% Landsgennemsnit VUC % 19% 4% 1% [9]

10 af overordnede fokusområder Ennova har på baggrund af spørgeskemaet udviklet en undersøgelsesmodel (se figur), hvilket garanterer for den bedst mulige beskrivelse af, hvordan trivslen skabes på de skoler, der er med i målingen. Nedenfor kan du se hvordan eleverne bedømmer de 7 fokusområder. Grafen viser resultaterne for de overordnede fokusområder. Fokusområderne er de "håndtag", der kan drejes på for at skabe højere trivsel. Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer [1]

11 af overordnede fokusområder Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer AVU Grenaa Hold Hold Hornslet Hold1 9 Hold Ebeltoft (flere uddannelser) 9 94 FVU Grenaa Hornslet 83 HF-enkeltfag 64 Grenaa Hornslet >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasse [11]

12 Hvor skal der sættes ind for at forbedre trivslen? Prioriteringskortene viser vejen Det overordnede prioriteringskort viser vurdering af fokusområderne i kombination med den effekt, en forbedring vil have på trivslen. Når I skal udvælge indsatsområder, kan prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Prioriteringskortet er med andre ord et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. VURDERING 9 TILPAS VEDLIGEHOLD Udstyr & materialer Socialt miljø Undervisere Egen motivation Undervisning Fysisk miljø Organisering OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER Organisering Undervisning VEDLIGEHOLD Undervisere TILPAS Socialt miljø Egen motivation Udstyr & materialer OBSERVER Fysisk miljø Sådan tolker du Prioriteringskortet Rapporten har indtil nu vist niveauet i trivslen. Prioriteringskortene på de følgende sider kan hjælpe med at udpege de områder, hvor en forbedring vil have den største EFFEKT på trivslen. Det er nemlig ikke nok kun at kigge på vurderingen af fokusområderne. Det er også nødvendigt, at sammenholde vurderingen med, hvor stor en betydning fokusområderne har for trivslen: PRIORITER Indsatsområder Høj betydning + Lav vurdering: De områder, hvor vurderingen er relativ lav, samtidig med at området er af stor betydning for trivlsen bør prioriteres i det omfang det er muligt. Ethvert forbedringsarbejde bør tage afsæt i indsatsområderne, da en indsats her vil give det største afkast og dermed stø rre trivsel. VEDLIGEHOLD Styrker Høj betydning + Høj vurdering: Dette område kan betragtes som en styrke. Det har stor betydning for trivslen, samtidig med at vurderingen på området er relativ høj. Hvis den høje vurdering fastholdes eller forbedres vil man vedligeholde eller endda forbedre den nuværende trivsel. Området bør - trods den gode vurdering - derfor ikke nedprioriteres, da dette vil få stor negativ effekt på trivslen. Find de ting I gør rigtigt og gør mere af det. TILPAS Muligheder Lav betydning + Høj vurdering: I dette område er vurderingen relativt høj, og en yderligere forbedring vil ikke have den store effekt på den overordnede trivsel. Her kan det være relevant enten at nedjustere ressourceforbruget eller i højere grad kommunikere den høje vurdering, så området får større betydning og dermed i højere grad vil påvirke deres opfattelsen af den overordnede trivsel. OBSERVER Svagheder Lav betydning + Lav vurdering: Områder med begrænset betydning for trivslen og lav vurdering skal kun prioriteres, hvis der er en forventning om, at området i fremtiden vil få større betydning for trivslen eller at det er et strategisk vigtigt område. Følg udviklingen på området. [12]

13 Organisering Gennemgang af de syv fokusområder De syv fokusområder er dem du aktivt kan arbejde med for at forbedre den samlede trivsel. Derfor gennemgår vi på de følgende sider fokusområder hver for sig. Vi viser en vurdering af hvert spørgsmål, der er stillet for at vurdere forholdet. Prioriteringskortene på de følgende sider er kun gældende for det enkelte fokusområde. For at du kan vide, hvilken placering forholdet har i det overordnede prioriteringskort kan du kigge øverst til højre på siden. Der har vi angivet, hvor du er i kortet og hvad du derfor bør gøre. Organisering Her ser du vurderingen af de specifikke spørgsmål under Organisering på VUC Djursland. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Organisering Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole Organisering Uddannelsens administration/kontor Uddannelsens ledelse Skolens skemaplanlægning De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Organisering på VUC Djursland Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister [13]

14 Organisering Prioriteringskort for Organisering TILPAS VEDLIGEHOLD 1 Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Organisering, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Organisering på. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 116. Uddannelsens administration/kontor 117. Uddannelsens ledelse 118. Skolens skemaplanlægning VEDLIGEHOLD 121. Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst TILPAS 1. Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen OBSERVER 119. Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for 122. Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister [14]

15 Organisering HF-Enkeltfag AVU FVU [15]

16 Organisering Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og LevelNum UnitName V47 V48 ber resultater på tværs af V49 Langkær Gymnasium og HF Organisering 62,223 Uddannelsens administration/ko ntor, Uddannelsens ledelse, Skolens skemaplanlægnin g Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisninge n Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursi sterne seriøst Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursiste r årgang AVU Grenaa Hold1 * * * Hold Hornslet Hold1 Hold Ebeltoft (flere uddannelser) 68 89* FVU Grenaa * Hornslet 83* 83* * HF-enkeltfag Grenaa 68 3 Hornslet >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasse [16]

17 Undervisere Undervisere Her ser du vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisere på VUC Djursland. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Undervisere. Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole Undervisere Lærernes/undervisernes faglige dygtighed Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisere på VUC Djursland. Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 68 Lærerne/underviserne er godt forberedte Lærerne/underviserne anvender opdateret viden og materialer Lærerne/underviserne motiverer mig Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole Lærerne/underviserne overholder aftaler Lærerne/underviserne kommer til tiden Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen [17]

18 Undervisere Prioriteringskort for Undervisere 95 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Undervisere, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Undervisere på. VURDERING 9 OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER. Lærerne/underviserne anvender opdateret viden og materialer. Lærerne/underviserne motiverer mig VEDLIGEHOLD. Lærerne/underviserne er godt forberedte. Lærerne/underviserne overholder aftaler. Lærerne/underviserne kommer til tiden. Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen TILPAS. Lærernes/undervisernes faglige dygtighed. Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen. Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet OBSERVER. Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats [18]

19 Undervisere HF-Enkeltfag AVU FVU [19]

20 Undervisere Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og LevelNum UnitName V47 V48 V49 ber resultater på tværs af 6 Langkær Gymnasium og HF 1. årgang AVU FVU Grenaa Hold1 Hold2 Hornslet Hold1 Hold2 Ebeltoft (flere uddannelser) Grenaa Hornslet HF-enkeltfag Grenaa Hornslet 62, * 83 Lærernes/u ndervisernes Lærernes/u Lærernes/u engagement ndervisernes i evne til at undervisnin formidle gen stoffet ndervisernes faglige Undervisere dygtighed, *, * * Lærerne/un derviserne er godt forberedte * Lærerne/un derviserne anvender opdateret viden og materialer 83 * Lærerne/un derviserne motiverer mig * Lærerne/un derviserne giver ofte tilbagemeldi nger på mine præsentatio ner og min arbejdsindsa ts * 68 Lærerne/un derviserne overholder aftaler * Lærerne/un derviserne kommer til tiden * 9 94 Lærerne/un derviserne giver plads til humor i undervisnin gen 9 91* >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasse []

21 Undervisning Undervisning Her ser du vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisning på VUC Djursland. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Undervisning. Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole Undervisning Den undervisning du modtager Variationen i de undervisningsformer du modtager Jeg oplever sammenhæng mellem fagene i min uddannelse Vi har indflydelse på undervisningen Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisning på VUC Djursland. NB: I spørgsmålet "Jeg bliver forstyrret, når andre elever/kursister bruger bærbar pc i timerne" indikerer en lav score, at det IKKE er et problem Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole Der er arbejdsro i undervisningen Undervisningen forbereder mig til at læse videre Lærerne/undervisere koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet Vi bruger skolens læringsplatform i forbindelse med undervisningen Jeg bliver forstyrret, når andre elever/kursister bruger bærbar pc i timerne [21]

22 Undervisning Prioriteringskort for Undervisning Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Undervisning, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Undervisning på. VURDERING TILPAS VEDLIGEHOLD 83 OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER. Undervisningen forbereder mig til at læse videre VEDLIGEHOLD. Jeg oplever sammenhæng mellem fagene i min uddannelse. Vi har indflydelse på undervisningen 83. Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse TILPAS. Den undervisning du modtager. Variationen i de undervisningsformer du modtager. Der er arbejdsro i undervisningen OBSERVER. Lærerne/undervisere koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer. Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet. Vi bruger skolens læringsplatform i forbindelse med undervisningen [22]

23 Undervisning HF-Enkeltfag AVU FVU [23]

24 Undervisning Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og LevelNum UnitName V47 ber resultater på tværs af NB: I spørgsmålet "Jeg bliver forstyrret, når andre elever/kursister bruger bærbar pc i timerne" indikerer en lav score, at det IKKE er et problem. Variationen Jeg oplever i de sammenhæ Den undervisnin ng mellem undervisnin gsformer fagene i Undervisnin gdu du min g modtager modtager uddannelse Langkær Gymnasium og HF 62,224,331947, årgang AVU FVU Grenaa Hold1 Hold2 Hornslet Hold1 Hold2 Ebeltoft (flere uddannelser) Grenaa Hornslet HF-enkeltfag Grenaa Hornslet 62 * V * V49 * * Vi har indflydelse på undervisnin gen * Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse * Der er arbejdsro i undervisnin gen 9* Lærerne/u ndervisere Undervisninkoordinerer gen tidspunkter for forbereder mig til at læse videre * opgaveafle veringer 68 * Vi drøfter resultatern eaf undervisnin gsevaluerin ger i klassen/på holdet * Vi bruger skolens læringsplat form i * Jeg bliver forstyrret, når andre elever/kursi forbindelse med ster bruger undervisninbærbar pc i gen timerne * 27 >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasse [24]

25 Socialt miljø Socialt miljø Her ser du vurderingen af de specifikke spørgsmål under Socialt miljø på VUC Djursland. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Socialt miljø Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole Socialt miljø Det sociale sammenhold i klassen/på holdet Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af tolerance og respekt for hinanden Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Socialt miljø på Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole Skolens sociale miljø Skolen er et rart sted at være Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Jeg har god kontakt med elever/kurister fra andre klasser/hold [25]

26 Socialt miljø Prioriteringskort for Socialt miljø TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Socialt miljø, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Socialt miljø på. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD 18. Skolen er et rart sted at være 19. Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen 111. Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold 112. Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af tolerance og respekt for hinanden 113. Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister TILPAS 13. Skolens sociale miljø 15. Det sociale sammenhold i klassen/på holdet OBSERVER 114. Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden 115. Jeg har god kontakt med elever/kurister fra andre klasser/hold [26]

27 Socialt miljø HF-Enkeltfag AVU FVU [27]

28 Socialt miljø Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og LevelNum UnitName ber resultater på tværs af V47 V48 V49 6 Langkær Gymnasium og HF 1. årgang AVU Grenaa Hold1 Hold2 Hornslet Hold1 Hold2 Ebeltoft (flere uddannelser) FVU Grenaa Hornslet HF-enkeltfag Grenaa Hornslet Skolen gjorde meget for at vi skulle føle Jeg føler Det sociale os godt migtrygi sammenhold Skolen er et tilpas, da vi min Skolens i klassen/på rart sted at startede på klasse/på Socialt miljø sociale miljø holdet være uddannelsen mit hold 62,224,331947, * * * * * * Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af tolerance og respekt for hinanden * Jeg kan få hjælp og støtte fra mine * Skolen laver gode arrangemen ter fx fester, café, frivillig Jeg har god idræt eller kontakt med klassekamm andet uden elever/kurist erater/medk ursister for skoletiden er fra andre klasser/hold * * >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasse [28]

29 Fysisk miljø Fysisk miljø Her ser du vurderingen af de specifikke spørgsmål under Fysisk miljø på VUC Djursland. Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole Fysisk miljø Skolens fysiske undervisningsforhold (bord, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) Skolens vedligeholdelse og rengøring Skolens indretning og udseende Prioriteringskort for Fysisk miljø Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Fysisk miljø, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Fysisk miljø på. VURDERING TILPAS VEDLIGEHOLD PRIORITER 127. Skolens indretning og udseende VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS 126. Skolens vedligeholdelse og rengøring OBSERVER Lav 125 EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj OBSERVER 125. Skolens fysiske undervisningsforhold (bord, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) [29]

30 Fysisk miljø 64 HF-Enkeltfag AVU FVU [3]

31 Fysisk miljø Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og LevelNumb UnitName er resultater på tværs af V47 V48 V49 6 Langkær Gymnasium og HF 1. årgang AVU Grenaa Hold1 Hold2 Hornslet Hold1 Hold2 Ebeltoft (flere uddannelser) FVU Grenaa Hornslet HF-enkeltfag Grenaa Hornslet 62, * Skolens fysiske undervisning sforhold (bord, stole, Skolens klasselokaler, vedligeholdel se og rengøring laboratorier, Fysisk miljø værksteder), * , * 62 Skolens indretning og udseende 61 83* >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasse [31]

32 Egen motivation Egen motivation Her ser du vurderingen af de specifikke spørgsmål under Egen motivation på Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Egen motivation. 68 De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Egen motivation på VUC Djursland. Egen motivation 83 Din egen indsats i undervisningen Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne 83 Jeg kommer til tiden Jeg afleverer mine opgaver til tiden Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 83 Din motivation til at lære nyt Jeg er med til at skabe arbejdsro [32]

33 Egen motivation Prioriteringskort for Egen motivation Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Egen motivation, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Egen motivation på VUC Djursland. VURDERING 95 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 66. Jeg afleverer mine opgaver til tiden 68. Jeg er med til at skabe arbejdsro VEDLIGEHOLD 64. Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne. Jeg kommer til tiden. Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne TILPAS [Ingen punkter] OBSERVER 62. Din egen indsats i undervisningen 63. Din motivation til at lære nyt Forberedelsestiden på VUC Djursland [33]

34 Egen motivation HF-Enkeltfag AVU FVU [34]

35 Egen motivation Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og LevelNum UnitName V47 ber resultater på tværs af V48 V49 6 Langkær Gymnasium og HF 1. årgang AVU Grenaa Hold1 Hold2 Hornslet Hold1 Hold2 Ebeltoft (flere uddannelser) FVU Grenaa Hornslet HF-enkeltfag Grenaa Hornslet Egen motivation 62, * Din egen indsats i undervisning en, * 68 Din motivation til at lære nyt, * Jeg har relevant undervisning smateriale fx bøger og notater med til timerne * Jeg kommer til tiden * 94 Jeg afleverer mine opgaver til tiden 83 89* Jeg overholder aftaler med lærerne/und erviserne * 9 Jeg er med til at skabe arbejdsro * >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasse [35]

36 Udstyr & materialer Udstyr & materialer Her ser du vurderingen af de specifikke spørgsmål under Udstyr & materialer på. Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 64 Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige itudstyr, når jeg har brug for det Skolens it-udstyr fungerer godt NB: Der er ikke noget prioriteringskort for Udstyr & materialer, da der kun er 2 spørgsmål under fokusområdet. [36]

37 Udstyr & materialer HF-Enkeltfag AVU FVU [37]

38 Udstyr & materialer Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og LevelNumb UnitName er resultater på tværs af V47 V48 V49 6 Langkær Gymnasium og HF 1. årgang AVU Grenaa Hold1 Hold2 Hornslet Hold1 Hold2 Ebeltoft (flere uddannelser) FVU Grenaa Hornslet HF-enkeltfag Grenaa Hornslet Udstyr & materialer 62, * Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det, * Skolens itudstyr fungerer godt, * 68 >: Særdeles god vurdering -: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasse [38]

39 Del II (fortsat): Resultater og anbefalinger til det videre arbejde - Tilvalgsmoduler i spørgeskemaet - [39]

40 Erhvervsarbejde I høj grad I nogen grad Slet ikke I hvor høj grad er dit erhvervsarbejde studierelevant? 17% 22% % I hvor høj grad er dit erhvervsarbejde fleksibelt i forhold til skolen? 3% 25% 44% I hvor høj grad er dit erhvervsarbejde med til at strukturere din tid bedre? % 3% 51% I hvor høj grad er dit erhvervsarbejde positivt for din samarbejdsevne? 32% 27% % I hvor høj grad er dit erhvervsarbejde med til at øge dit fravær på skolen? 13% 17% % I hvor høj grad er dit erhvervsarbejde med til at påvirke dine karakterer negativt? 7% 19% % Hvordan indvirker dit erhvervsarbejde på din uddannelse? % % % % % % 29% 3% % Stimulerende/udviklende Ingen indvirkning Belastende/hæmmende []

41 Baggrund for valg af skole Skolen havde den bedste beliggenhed i forhold til mit hjem % Uddannelsen på skolen passer til, hvad jeg vil i fremtiden % Skolen har ry for at have et højt fagligt niveau % Andet 56% Skolen har ry for at have et godt socialt miljø 54% Der er gode muligheder for videreuddannelse % Skolens udbud af linjer/studieretninger 35% Skolens hjemmeside 28% Mine kammerater skulle også begynde/gik på skolen 21% Der er gode muligheder for senere beskæftigelse 11% Godt åbent hus-arrangement og informationsmateriale 8% Studievejlederen i min folkeskole anbefalede mig skolen 7% Præsentationskurser 7% Der er tradition i min familie for at gå på gymnasiet (stx, hhx, htx, hf) 6% Mine forældre anbefalede mig skolen 6% Brobygningskurser 3% % 1% % 3% % 5% % % % 9% Procent [41]

42 Fremtidsplaner Hvad er dine planer efter afslutningen af din nuværende uddannelse på % 3% 34% 34% Procent % 23% 1% % Læse videre 4% Få en uddannelsesaftale 2% 1% 3% Få en læreplads Tage et arbejde Tage sabbatår Andet Ved endnu ikke % Hvilken af disse uddannelser har du overvejet at vælge? (kortere-, mellem-, længerevarende uddannelse eller andet) Procent 3% % 31% 25% 31% 1% 13% % KVU MVU LVU Andet [42]

43 Udvidet IT Hvor tit bruger du computeren til Altid Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole Aldrig At tage noter i undervisningen Underholdning i timerne, fx chat, Facebook, film, mv. Informationssøgning Individuelt arbejde Gruppearbejde Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole Brug af computere og Internettet i undervisningen forbedrer mig fagligt Lærere/undervisere er gode til at bruge computere og teknologi i undervisningen Lærere/undervisere er gode til at afgøre, hvornår vi skal bruge computere og Internettet i undervisningen Det er vigtigt for mig at kunne chatte, maile m.m. med mine venner/skolekammerater/ medkursister, når jeg er i skole Der er hurtig hjælp ved problemer med skolens it-udstyr [43]

44 Del III: Uddybende datagrundlag - Spredningsmål [44]

45 Uddybende datagrundlag - Spredningsmål Spredningsmål I de kommende tabeller er der bl.a. opstillet såkaldte spredningsmål. Spredningsmålet en re-skalering af den bagvedliggende statistiske standardafvigelse - er et udtryk for i hvor høj grad, der er svaret ens på spørgsmålene. Hvis spredningsmålet er, betyder det, at der er svaret så forskelligt på et spørgsmål som overhovedet muligt. Hvis spredningsmålet er, betyder det, at der er svaret det samme på spørgsmålet. Eksempel på spredningsmål på hhv., middel og : I den midterste figur fordeler svarene sig jævnt hen over skalaen, hvilket er det mest almindelige billede. I denne situation vil spredningsmålet typisk ligge mellem og. STØRST MULIG SPREDNING MIDDEL MINDST MULIG SPREDNING % 5% 5% Her er man hhv. mest enige, mest uenige i vurderingerne af de forskellige udsagn Spredningstal De 1 spørgsmål, hvor man svarer mest forskelligt Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Jeg har god kontakt med elever/kurister fra andre klasser/hold Lærerne/undervisere koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister Jeg bliver forstyrret, når andre elever/kursister bruger bærbar pc i timerne Undervisningen forbereder mig til at læse videre Vi bruger skolens læringsplatform i forbindelse med undervisningen Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats Dererarbejdsroi undervisningen De 1 spørgsmål, hvor man er mest enige Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen Lærernes/undervisernes faglige dygtighed Den undervisning du modtager På en skala fra 1 til 1, hvor 1 er dårligst og 1 er bedst, hvilket karakter vil du give skolen som helhed? Din motivation til at lære nyt Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet Din egen indsats i undervisningen Variationen i de undervisningsformer du modtager Skolens sociale miljø Det sociale sammenhold i klassen/på holdet [45]

46 Uddybende datagrundlag - Spredningsmål Spredningstal Elevtrivsel På en skala fra 1 til 1, hvor 1 er dårligst og 1 er bedst, hvilket karakter vil du give skolen som helhed? På en skala fra 1 til 1, hvor 1 er mindst og 1 er mest, i hvilken grad lever uddannelsen/kurset op til dine forventninger? I hvilken grad anbefaler du skolen til andre? Organisering Uddannelsens administration/kontor Uddannelsens ledelse Skolens skemaplanlægning Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister Undervisere Lærernes/undervisernes faglige dygtighed Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet Lærerne/underviserne er godt forberedte Lærerne/underviserne anvender opdateret viden og materialer Lærerne/underviserne motiverer mig Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats Lærerne/underviserne overholder aftaler Lærerne/underviserne kommer til tiden Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen Undervisning Den undervisning du modtager Variationen i de undervisningsformer du modtager Jeg oplever sammenhæng mellem fagene i min uddannelse Vi har indflydelse på undervisningen Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse Dererarbejdsroi undervisningen Undervisningen forbereder mig til at læse videre Lærerne/undervisere koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet Vi bruger skolens læringsplatform i forbindelse med undervisningen Jeg bliver forstyrret, når andre elever/kursister bruger bærbar pc i timerne Socialt miljø Skolens sociale miljø Det sociale sammenhold i klassen/på holdet Skolen er et rart sted at være Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Jegfølermigtrygi min klasse/påmithold Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af tolerance og respekt for hinanden Jegkanfåhjælpogstøtteframine klassekammerater/medkursister Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Jeg har god kontakt med elever/kurister fra andre klasser/hold Fysisk miljø Skolens fysiske undervisningsforhold (bord, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) Skolens vedligeholdelse og rengøring Skolens indretning og udseende [46]

47 Uddybende datagrundlag - Spredningsmål Spredningstal Egen motivation Din egen indsats i undervisningen Din motivation til at lære nyt Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne Jeg kommer til tiden Jeg afleverer mine opgaver til tiden Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne Jeg er med til at skabe arbejdsro Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det Skolens it-udstyr fungerer godt [47]

48 Del IV: Resultater i tabelform [48]

49 Resultater i tabelform Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Elevtrivsel På en skala fra 1 til 1, hvor 1 er dårligst og 1 er bedst, hvilket karakter vil du give skolen som helhed? 389 % % % 1% 8% 7% 19% 34% 17% 13% På en skala fra 1 til 1, hvor 1 er mindst og 1 er mest, i hvilken grad lever uddannelsen/kurset op til dine forventninger? 394 % 1% 1% 3% 6% 9% 13% 27% 18% 21% I hvilken grad anbefaler du skolen til andre? 39 2% 1% 1% 3% 5% 6% 8% % 13% 41% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Organisering Uddannelsens administration/kontor 292 1% 1% 3% 3% 15% 4% 15% 23% 13% 22% Uddannelsens ledelse 256 1% 1% 4% 3% 14% 7% 14% 21% 13% 21% Skolens skemaplanlægning 2 2% 3% 3% 4% 1% 7% 13% 21% 15% 22% Total Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Organisering Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for % 49% 1% 4% Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen % 25% 7% 3% Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst % 38% 11% 2% Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister % 32% 21% 12% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Undervisere Lærernes/undervisernes faglige dygtighed 3 % % % 1% 2% 4% 8% 21% 25% 39% Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen 3 % % % 1% 2% 3% 7% 17% 27% 42% Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet 3 % 1% % 1% 2% 7% 9% % 24% 37% Total Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Undervisere Lærerne/underviserne er godt forberedte 3 % 18% 1% 6% Lærerne/underviserne anvender opdateret viden og materialer 3 61% 3% 3% 6% Lærerne/underviserne motiverer mig 3 59% 31% 5% 5% Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats 35 42% 37% 16% 6% Lærerne/underviserne overholder aftaler 3 % 14% 2% 6% Lærerne/underviserne kommer til tiden 39 % 11% 2% 6% Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen 3 % 12% 3% 7% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Undervisning Den undervisning du modtager 3 % % 1% 1% 3% 3% 14% 3% 24% 23% Variationen i de undervisningsformer du modtager 3 % % 1% 3% 6% 7% 13% 25% 23% 21% [49]

50 Resultater i tabelform Total Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Undervisning Jeg oplever sammenhæng mellem fagene i min uddannelse 2 43% 43% 9% 5% Vi har indflydelse på undervisningen % 42% 11% 2% Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse % 33% 5% 4% Dererarbejdsroi undervisningen % 37% 11% 6% Undervisningen forbereder mig til at læse videre % 38% 9% 9% Total Altid Ofte Sjældent Aldrig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Undervisning Lærerne/undervisere koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer % 31% 16% 14% Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet 2 28% % 24% 8% Vi bruger skolens læringsplatform i forbindelse med undervisningen % 47% 13% 1% Jeg bliver forstyrret, når andre elever/kursister bruger bærbar pc i timerne 2 8% 11% 21% % Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Socialt miljø Skolens sociale miljø 337 % % 1% 1% 1% 9% 1% 27% 18% 23% Det sociale sammenhold i klassen/på holdet 363 % 1% 2% 2% 6% 9% 1% 26% 16% 29% Total Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Socialt miljø Skolen er et rart sted at være 3 % 26% 1% 3% Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen % 36% 8% 3% Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold 3 % 21% 2% 3% Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af tolerance og respekt for hinanden 3 % 27% 4% 3% Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister 3 % 24% 3% 3% Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden % 29% 16% 27% Jeg har god kontakt med elever/kurister fra andre klasser/hold 2 % 26% % 33% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Fysisk miljø Skolens fysiske undervisningsforhold (bord, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) 3 4% 4% 4% 3% 13% 9% 12% % 14% 16% Skolens vedligeholdelse og rengøring 3 % 2% 2% 2% 7% 5% 1% 25% 19% 28% Skolens indretning og udseende 3 2% 2% 3% 2% 11% 9% 16% 22% 13% % Total Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Egen motivation Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne 383 % 21% 2% 4% Jeg kommer til tiden 392 % 9% 1% 5% Jeg afleverer mine opgaver til tiden 353 % 24% 5% 5% Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne 3 % 14% 1% 5% Jeg er med til at skabe arbejdsro 3 58% 31% 6% 4% [5]

51 Resultater i tabelform Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Egen motivation Din egen indsats i undervisningen 39 % 1% 2% 3% 9% 15% % 27% 12% 11% Din motivation til at lære nyt 39 % % % 1% 5% 5% 8% 26% 24% 3% Total Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det 325 % 21% 6% 2% Skolens it-udstyr fungerer godt 347 % 26% 5% 2% Total Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Æstetisk Miljø Undervisningslokalerne er indrettet så de virker inspirerende % 43% 19% 9% Fællesarealerne er spændende at opholde sig i % 46% 22% 7% Der er mange hyggekroge på skolen 39 17% 45% 21% 17% Skolen er flot udsmykket % 37% 27% % Elever/kursister har indflydelse på skolens indretning og udseende % 35% 3% % Total Altid Ofte Sjældent Aldrig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Udvidet IT At tage noter i undervisningen % % 23% 44% Underholdning i timerne, fx chat, Facebook, film, mv % 8% 24% 62% Informationssøgning % 43% 19% 17% Individuelt arbejde 37 26% 43% 15% 16% Gruppearbejde % 29% 29% 3% Total Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Udvidet IT Brug af computere og Internettet i undervisningen forbedrer mig fagligt % 31% 7% 5% Lærere/undervisere er gode til at bruge computere og teknologi i undervisningen % 27% 4% 3% Lærere/undervisere er gode til at afgøre, hvornår vi skal bruge computere og Internettet i undervisningen % 26% 6% 4% Det er vigtigt for mig at kunne chatte, maile m.m. med mine venner/skolekammerater/medkursister, når jeg er i skole % 12% 15% % Der er hurtig hjælp ved problemer med skolens it-udstyr 2 5% 34% 9% 7% [51]

52 Resultater i tabelform Antal Svar Procentvis fordeling Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand Eget faglige niveau Jeg er en af de bedste Derernoglefå, dererbedreend mig Derermange, dererbedreend mig Har du pjækket fra undervisningen inden for den seneste måned? Nej, slet ikke Ja, nogle få timer Ja, 1-3 dage Ja, 4 dage eller mere Har du undladt at aflevere obligatoriske opgaver indenfor den seneste måned? Nej Ja, en enkelt gang Ja, flere gange Har du i dette skoleår seriøst overvejet at droppe ud af skolen? Ja Nej Hvordan oplever du sværhedsgraden i din uddannelse? For svært Svært, men jeg klarer mig Passende For let Fremtidsplaner Læse videre Få en uddannelsesaftale Få en læreplads Tage et arbejde Tage sabbatår Andet Ved endnu ikke Hvilket af disse uddannelsesforløb har du overvejet at vælge Korte videregående uddannelser, KVU (fx erhvervsakademier) Mellemlange videregående uddannelser, MVU (fx seminarier, tekniske højskoler, bacheloruddannelser Lange videregående uddannelser, LVU (fx universitet og handelshøjskoler, kandidat og masteruddannelser) Andet % 33% 11% 38% 51% % 19% 5% 3% 83% 15% 2% 9% 91% 2% 44% 5% 3% 23% 4% 1% 2% 3% 34% 34% 13% 31% 25% 31% [52]

53 Del V: Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering, Ressourceregnskab og handlingsplan [53]

54 Undervisningsmiljøvurdering af det psykiske/sociale miljø, det fysiske miljø og det æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen) Socialt miljø Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole Socialt miljø Det sociale sammenhold i klassen/på holdet Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af tolerance og respekt for hinanden Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister Skolens sociale miljø Skolen er et rart sted at være Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Jeg har god kontakt med elever/kurister fra andre klasser/hold Fysisk miljø Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole Fysisk miljø Skolens fysiske undervisningsforhold (bord, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) Skolens vedligeholdelse og rengøring Skolens indretning og udseende Æstetisk Miljø Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole Undervisningslokalerne er indrettet så de virker inspirerende Fællesarealerne er spændende at opholde sig i Der er mange hyggekroge på skolen Skolen er flot udsmykket Elever/kursister har indflydelse på skolens indretning og udseende [54]

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 10 VUC Fyn og Fyns HF-kursus Svarprocent: 89% (13/1903) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: % (6/122) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 99% (4/4) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 VUC Kolding Svarprocent: 87% (546/631) Elevtrivsel 1 VUC Kolding Regionsgns. VUC (Region Syddanmark) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 7 71 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 21 Svarprocent: 88% (9/176) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 211 Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 82% (662 besvarelser ud af 7 mulige) Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Uddannelsescenter Holstebro Svarprocent: 81% (7 besvarelser ud af 911 mulige) Elevtrivsel 1 Uddannelsescenter Holstebro Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit HHX/HTX

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: % (7/9) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Roskilde Tekniske Skole Svarprocent: 84% (392 besvarelser ud af 466 mulige) Elevtrivsel Roskilde Tekniske Skole Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: % (124/11) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: ikke oplyst (553 besvarelser) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 88 73 76 75 [] Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 87% (154 besvarelser ud af 178 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 76 73 84 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 88% (564 besvarelser ud af 639 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 88 76 73 75 Elevtrivsel

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (335 besvarelser ud af 346 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 62% (2/1141) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 211 Elevtrivselsundersøgelsen December 211 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 87% (1145 besvarelser ud af 1319 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 938 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Kursisttrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser VUC Djursland Svarprocent: 56% (183 besvarelser ud af 327 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Kursisttrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser HF og VUC FYN Svarprocent: 84% (13 besvarelser ud af 2149 mulige) Elevtrivsel 1 HF og VUC FYN Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 95% (41 besvarelser ud af 432 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (922 besvarelser ud af 949 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 4 [-3] 76 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Holstebro Gymnasium og HF Svarprocent: 99% (733 besvarelser ud af 737 mulige) Elevtrivsel Holstebro Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (518 besvarelser ud af 523 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Selandia - CEU Svarprocent: 53% (387 besvarelser ud af 727 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Regionsgns. (Region Sjælland) Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 97% (2/2) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Thisted Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: % (523 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 21 Svarprocent: 18% (996/5671) Elevtrivsel 1 Regionsgns. VUC (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 71 71 71 78 2 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 211 Elevtrivselsundersøgelsen December 211 For de gymnasiale uddannelser Campus Bornholm (Bornholms Gymnasium) Svarprocent: 9% (9 besvarelser ud af 743 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Paderup gymnasium Svarprocent: ikke oplyst (482 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 56% (6/1213) Fortroligt Indhold Del I Del II Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Skive Tekniske Skole Svarprocent: 82% (1 besvarelser ud af 197 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: 72% (443 besvarelser ud af 612 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: % (6 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 86% (9 besvarelser ud af 1119 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (528 besvarelser ud af 532 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9 besvarelser Elevtrivsel 1 4 76 89 2 Elevtrivsel Elevtrivsel på tværs af de deltagende skoler 95 1. Øvrige skoler 9 85 ELEVTRIVSEL

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (414 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 89% (111 besvarelser ud af 1134 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Københavns åbne Gymnasium Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 8 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 79% (561 besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 98% (294 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: 79% ( besvarelser ud af 314 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Svarprocent: 74% (234 besvarelser ud af 318 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser HHX / HTX Campus Bornholm Svarprocent: 9% (19 besvarelser ud af 212 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: % (1115 besvarelser ud af 14 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Kursisttrivselsundersøgelsen 16 December 16 For de gymnasiale uddannelser Skive-Viborg HF & VUC Svarprocent: 38% (357 besvarelser ud af 935 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (1 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen STV Svarprocent: % (387 besvarelser ud af 387 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 (3 besvarelser ud af 3 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 44% (1253/2) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Espergærde Gymnasium og HF Svarprocent: 99% (936 besvarelser ud af 6 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (446 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (844 besvarelser ud af 954 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (5 besvarelser ud af 8 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser STX Campus Bornholm Svarprocent: 9% (61 besvarelser ud af 675 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Rybners (STX) Svarprocent: 84% (424 besvarelser ud af 506 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9% ( besvarelser ud af 22 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 ( besvarelser ud af 3 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 216 December 216 For de gymnasiale uddannelser Solrød Gymnasium Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 662 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 21 Svarprocent: % (9343/118) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9% (1 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Selandia - CEU Svarprocent: 86% (701 besvarelser ud af 812 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 662 besvarelser Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Vordingborg Gymnasium og HF Svarprocent: % (5 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 216 December 216 For de gymnasiale uddannelser Vordingborg Gymnasium og HF Svarprocent: 98% (539 besvarelser ud af 552 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 For de gymnasiale uddannelser Herningsholm Erhvervsskole Svarprocent: 90% (1015 besvarelser ud af 1128 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (9 besvarelser ud af 9 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (1 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: 90% (934 besvarelser ud af 1035 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 For de gymnasiale uddannelser Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 89% (903 besvarelser ud af 1017 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II:

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser HF og VUC FYN Svarprocent: % (11 besvarelser ud af 2124 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Svarprocent: 87% (9 besvarelser ud af 4 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II:

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: 92% (324 besvarelser ud af 352 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 21 Frederiksværk Gymnasium og HF Svarprocent: 85% (468/552) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: % (2 besvarelser ud af 317 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: % (7 besvarelser ud af 991 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 82% (59/622) Elevtrivsel 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Regionsgns. (Region Nordjylland) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole

Læs mere

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1]

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1] 21-2-14 Kursisttrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 63% (1 besvarelser ud af 947 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit VUC 12 2 årig HF 13 på almene gymnasier Elevtrivsel 1 21-2-14 Elevtrivsel 1 [+3]

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Skive Tekniske Gymnasium Svarprocent: 89% (162 besvarelser ud af 182 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Skive Tekniske Skole Svarprocent: % (217 besvarelser ud af 27 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (992 besvarelser ud af 126 mulige) Elevtrivsel 1 Bedste resultat for skole [+7] 78 88 Elevtrivsel Elevtrivsel 1 [+7] [+7] 78

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Selandia - CEU Svarprocent: 7% (545 besvarelser ud af 777 mulige) Elevtrivsel 1 Selandia - CEU Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Kolding HF og VUC Svarprocent: 67% (317 besvarelser ud af 470 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 95% (5 besvarelser ud af 4 mulige) Elevtrivsel Bedste resultat for skole 88 78 2 Elevtrivsel Elevtrivsel 78 78 73 72 2 Frederiksberg

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (281 besvarelser ud af 321 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Horsens Statsskole - Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 88% (683 besvarelser ud af 773 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Kursisttrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 76% (13 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: % (8 besvarelser ud af 9 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (115 besvarelser ud af 1153 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Svarprocent: 85% (669 besvarelser ud af 784 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole 79 74 76 [+2] 88 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9% (3 besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 98% (7 besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (3 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 14 Januar 15 Rapporten er baseret på 13228 besvarelser Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (9 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 216 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1224 besvarelser Elevtrivsel 1 Bedste resultat for skole 84 4 71 73 2 Elevtrivsel Hvordan spiller trivsel sammen med demografi,

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 For de gymnasiale uddannelser VUC Vest Svarprocent: 90% (644 besvarelser ud af 713 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 85% (277 besvarelser ud af 327 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Solrød Gymnasium Svarprocent: 1 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst ( besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere