ansk Revision Aben Dans Productions Revisionsprotokollat af 16. februar ãols vedrørende årsregnskab for 2OL4 CVR-nummer2OtT 657t

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ansk Revision Aben Dans Productions Revisionsprotokollat af 16. februar ãols vedrørende årsregnskab for 2OL4 CVR-nummer2OtT 657t"

Transkript

1 ansk Revision Dansk Revlsion Roskilde Godkendt revisionsaktleselskab Køgevei 464 DK{000 Roskllde Telofon: Telefaxr CVR: DK Benk: a3 42a75'a Aben Dans Productions CVR-nummer2OtT 657t Revisionsprotokollat af 16. februar ãols vedrørende årsregnskab for 2OL4

2 Revisionsprotokollat af 16. februar 2OLS vedrørende årsregnskab for 2OI4 lndholdsfortegnelse L.L lndledning t.2 Konklusion på den udførte revision - revisionspåtegning 1.3 Forhold af ledelsesmæssig interesse I.4 Revisionens omfang og udførelse 2 Den udførte revision 2.I Generelle it-kontroller 2.2 lkke-korrígeretfejlinformation 2.3 Drøftelser med ledelsen om besvigelser 3 Kommentarer til revisionen og årsregnskabet Anvendt regnskabspraksis 3.2 Resultatopgørelsen 3.3 Omsætning 3.4 Tilskud fra Roskilde Kommune tilskud 3.6 Varekøb og omkostninger 3.7 Personaleomkostninger 3.8 SWOP festival 20L4 regnskab 3.9 Finansieringsindtægter og - omkostninger 3.L0 Balancen 3.11 Materielle anlægsaktiver 3.L2 Finansielleanlægsaktiver Tilgodehavender 3.t4 Periodiseringer 3.15 Periodiseringeraf produktioner Forudbetalinger og afholdte udgifter vedrørende forudbetalinger 3.17 Gældsforpligtelser 3.18 Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og eventualposter med videre 4 Lovpligtige oplysninger med videre 5 Økonomiskkriminalitet 6 Andre opgaver 7 Forvaltningsrevision 7.I Sparsommelighed 7.2 Produktivitet og effektivitet 7.3 Administration 8 Øvrige forhold 8.L Skattemæssige forhold 8.2 Forhold der ikke er omfattet af revisionen L01_ 101 LOz LOz L LO4 LO _ (oê:;,!,.^ 93

3 Revisionsprotokollat af 16. februar zots vedrørende årsregnskab for 2Ot Erklæringer i forbindelse med revisionen Ledelsens regnskabserklæring Revisors erklæringer {ñï,!,.. 94

4 Revisionsprotokollat af 16. februar zots vedrørende årsregnskab for 2OL4 Revision af å rsregnskabet 1.1 lndledning Som foreningens generalforsamlingsvalgte revisor har vi revideret det af ledelsen årsregnskab for regnskabsåret L. januar 2OL4-3L. december 2Ot4. Årsregnskabet udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital DKK Ärets resultat Aktiver i alt Egenkapital lndeværende år _43 L.7T7 737 Sidste år 22 1_.381_ 181 1,.2 Konklusion på den udførte revision - revisionspåtegning Den udførte revision har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger til årsregnskabet. Såfremt årsregnskabet vedtages i den forelíggende form, og der ikke under ledelsens behandling og vedtagelse af årsregnskabet fremkommer yderligere, væsentlige oplysninger, vil vi forsyne årsregnskabet for 2Ot4 med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Ligeledes vil vor erklæring angående forvaltningsrevisionen være uden forbehold eller supplerende oplysninger. Vi har foretaget forvaltningsrevision således som det er aftalt. Denne revision har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. Nedenfor er redegjort for særlige forhold vedrørende regnskabsaflæggelsen. Der henvises hertil Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Dette har ikke givet anledning til bemærkninger. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 1.3 Forhold af ledelsesmæssig interesse På grund af foreningens størrelse er det ikke muligt at lave en effektiv funktionsadskillelse, hvilket svækker en effektiv intern kontrol. Vi skal dog tilføje, at vi gennem vor revision ikke er stødt på forhold, der kunne give anledning til nogen mistanke om besvigelser. {Ê$,!,"" 95

5 Åben Dans Productions Revisionsprotokollat af 16. februar 2OL5 vedrørende årsregnskab for 2Ot4 Vi er blevet oplyst af ledelsen at følgende bliver gjort: o Foreningens ledelse gennemgår månedligt bogføringen med tilhørende bilag, periodebalancer, de bitor- og kred itorliste r, løn ud beta linge r. Foreningens ledelse gennemgår dagligt kontoudtog for likvider,. samt at ledelsen attesterer bilag inden betaling og bogføring. Foreningens teaterleder samt foreningens regnskabsfører har begge enefuldmagter til foreningens konti i pengeinstitut. Enefuldmagter øger risikoen for besvigelser og vi anbefaler derfor en løbende opfølgning på foreningens bankkonti mv. Qvrige tilskud består at tilskud ud over egnsteateraftalen. Ledelsen forestår selv rapportering til relevante instanser. Vi har ikke udført arbejde i forbindelse hermed. Manglende indberetning af salg til og uden for EU. Vi anbefaler at ledelsen hurtigt muligt for rettet dette forhold. Den manglende indberetning er alene af oplysningsmæssig karakter til SKAT, denne har ingen likviditetsmæssig indvirkning. I forbindelse med vor revision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der indikerer eller vækker mistanke om besvigelser af betydning for årsregnskabet. L.4 Revisionens omfang og udførelse Revisionens formå1, tilrettelæggelse og udførelse, revisors ansvar og rapportering samt ledelsens ansvar er uændret, hvorfor vi henviser til vor ajourføring af revisionsaftalen af 24.lebruar 201,4. Revisionen af årsregnskabet har været tilrettelagt og udført i overensstemmelse med de internationale revisionsstandarder samt yderligere krav efter dansk revisorlovgivning. Revisionen skal sikre, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation, og har primært omfattet væsentlige regnskabsposter og områder, hvor der er risiko for væsentlige fejl, herunder foretagne regnskabsmæssige skøn. Som forberedelse til revisionen af årsregnskabet for 2OI4 har vi drøftet forventningerne t l den økonomiske udvikling for 201,4 med direktionen, herunder risici relateret til foreningens aktiviteter. Vi har endvidere drøftet risici forbundet med regnskabsaflæggelsen og de tiltag, direktionen har iværksat til styring heraf. Vi har på baggrund heraf udarbejdet vor revisionsstrategi med henblik på at målrette vort arbejde mod væsentlige og risikofyldte områder. Vi har identificeret følgende regnskabsposter og områder, hvortil der efter vor opfattelse knytter sig særlige risici for væsentlige fejl og mangler i årsregnskabet: {ñ$,!,." 96

6 Ãben Dans Productions Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 vedrørende årsregnskab for 20t4 a a O Omsætning/ Tilskud fra Roskilde Kommune Y arekøb / prod u ktionsom kostn i nger Kortfristede gældsfo rpl igtelser Pâ øvrige områder er risikoen for fejl i årsregnskabet vurderet som normal, og revisionens udførelse har derfor haft et mindre omfang. Revisionen er udført med henblik på at efterprøve, hvorvidt årsregnskabets oplysninger og beløbsangivelser er korrekte. Der er foretaget analyser, gennemgang og vurdering af bogholderiposteringer og dokumentation herfor. Revisionen har tillige omfattet en vurdering af, hvorvidt det udarbejdede årsregnskab opfylder lovgivningens og vedtægternes regnskabsbestemmelser. I forbindelse hermed har vi vurderet den valgte regnskabspraksis, ledelsens regnskabsmæssige skøn samt ledelsens afgivne oplysninger i øvrigt. Revisionen er udført i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet 2 Den udførte revision Under revisionen har vi gennemgået bogføringen og bilagsmaterialet samt udvalgte forretningsgange inden for regnskabsmæssige områder i det omfang, vi har anset for nødvendigt for revisionen af årsregnskabet. Vi har i året fravalgt at udføre følgende revisionshandlinger: o o Kasse- og beholdningseftersyn Saldomeddelelse debitorer Teaterlederen eller bogholderen forestår alle betalinger. Det vurderes derfor ikke, at et kasse- og beholdningseftersyn vil kunne bidrage til et stærkere revisionsbevis. Kasse- og beholdningseftersyn er derfor fravalgt. Det vurderes at revisionen af debitorer fortages mere effektivt ved kontrol til efterfølgende indbetalinger. (Ê:;,!,.^ 97

7 Revisionsprotokollat af 15. februar 2015 vedrørende årsregnskab for 2OL4 2.1 Generelleit-kontroller I forbindelse med vor revisíon har vi foretaget en overordnet gennemgang og vurdering af foreningens administrative it-kontroller, herunder af system-, data- og driftssikkerhed. Det er vor vurdering, at foreningen ikke er afhængige af it i de daglige forretningsprocesser, samtidig vurderes foreningens it-anvendelse ikke at være risikofyldt. Vi har derfor ikke foretaget revision af generelle it kontroller. 2.2 lkke-korrigeretfejlinformat on I henhold til de internationale revisionsstandarder skal vi over for foreningens øverste ledelse redegøre for ikke-korrigeret fejlinformation, som ikke er ubetydelig. Alle beløbsmæssige fejlog mangler i årsregnskabet er rettet i samarbejde med den daglige ledelse og regnska bsafdelingen. Ledelsen er af den opfattelse, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejl og mangler - både enkeltvis og sammenlagt. Vier enige med ledelsen idenne vurdering. 2.3 Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har viforespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser, og ledelsen har over for os oplyst, at der efter dennes vurdering ikke er særlig risiko for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser. Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi har under vores revision ikke konstateret forhold, der kunne indikere eller vække mistanke om besvigelser af vaesentlig betydning for informationerne i årsregnskabet. 3 Kommentarer til revisionen og årsregnskabet 2014 Der er udarbejdet en ekstern årsrapport. Arsrapporten er opstillet ud fra retningslinjerne fra Årsregnskabsloven, samt bekendtgørelsen om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Der er givet dispensation for budgettal i resultatopgørelsen, samt artsopdellng af projektindtægter og -udglfter for projekttllskud. Dlspensatlonen er lndhentet fra Roskilde Kommune, som den største tilskudsgiver, til at benytte denne anvendte opstillingsform. {Êæ,!,". 98

8 Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 vedrørende årsregnskab for 2Ot4 3.1 Anvendtregnskabspraksis Årsregnskabet for 2014 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven, samt bekendtgørelsen om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til tidligere år, er beskrevet i årsregnskabet. Vifinder den anvendte regnskabspraksis hensigtsmæssig og er enige med ledelsen i, at aflæggelse af årsregnskabet efter denne regnskabspraksis giver et retvisende billede. 3.2 Resultatopgørelsen Vor revision af resultatopgørelsen for 2OI4 er primært baseret på regnskabsanalyse af resultatopgørelsens poster sammenlignet dels med tidligere år dels med budgetterne for regnskabsåret. Vi har desuden foretaget en stikpr6vevis gennemgang af dokumentationen for regnskabsposterne, herunder påset, at eksisterende forretningsbange overholdes. 3.3 Omsætning Vi har stikprpvevis efterprøvet foreníngens omsætning. Vi har sammenholdt faktura og bogføring og efterset momsberegningen samt øvrige formalia til salgsfakturaer. Vi har endvidere stikprøvevis påset, at de i stikprøven omfattede fakturaer har medført en efterfølgende indbetaling fra kunder. Revisionen af området har ikke givet anledning til bemærkninger. 3.4 Tilskud fra Roskilde Kommune Foreningen har modtaget og indtægtsført DKK itilskud fra Roskilde Kommune. Vi har kontrolleret beløbet er tilgået foreningen samt at beløbets størrelse er i overensstemmelse med egnsteateraftalen med Roskilde Kommune. Vor revision har ikke givet anledning til bemærkninger. 3.5 Øv ige tilskud Foreningen har modtaget øvrige tilskud og indtægtsførte DKK i tilskud. Vi har kontrolleret beløbet er tilgået foreningen samt at beløbenes størrelse er i overensstemmelse med aftalerne. Vor revision har ikke givet anledning til bemærkninger. 3.6 VarekØb og omkostninger Vi har stikprøvevis efterprøvet foreningens vare- og omkostningskøb. Vi har efterset, at de modtagne fakturaer er attesteret forud for betaling. Vi har endvidere påset korrekt bogf6ring, herunder korrekt momsbehandlíng. Revisionen af området har ikke givet anledning til bemærkninger {Ë:;,!,.. 99

9 Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 vedrørende årsregnskab for 2Ot4 3.7 Personaleomkostninger Vi har stikpr6vevis gennemgået foreningens lønudbetaling, herunder beregningsgrundlag, godkendelsesprocedure, indeholdelse af skatter, samt behandling af personalegoder og skattefrie refusioner. Vi har stikprpvevis efterprøvet foreningens overholdelse af reglerne for afregning af lønninger, betaling af A-skat, feriepenge, sociale bidrag med videre. Der er afsat feriepengeforpligtelse til medarbejdere med løn under ferie. Der er afsat feriepenge med L4,4 yo svarende til 6 ugers ferie/ferie fridage. Vi har påset at løn til Lederne er i overensstemmelse med den indgåede ansættelsesaftale Revisionen af området har ikke givet anledning til bemærkninger. 3.8 SWOP festival 2014 regnskab Vi gør opmærksom på at posten SWOP festival 20L4 regnskab iht. det udarbejdet regnskab udgjorde et negativ resultat på DKK LO.767. Grundet en fejl i bogfpringen på DKK 6.843, som er rettet ved revisionen af Äben Dans regnskab, udgør denne posten SWOP festival 20L4 regnskab nu et negativ resultat på DKK Finansieringsindtægter og - omkostninger Renteindtægter og renteomkostninger er sandsynliggjort i forhold til foreningens indestående og gæld. Der er foretaget afstemning af finansielle poster til modtaget eksternt materiale. Revisionen af området har ikke givet anledning til bemærkninger Balancen Balancen udgør pr december 2014 DKK L.7L Materielleanlægsaktiver Vi har stikprøvevis årets til- og afgang. Vi har påset, at anlægsaktiverne afskrives i overertssl.emrnelse rned arrvendt regnskabspraksis. De foretagne afskrivninger er efter vor vurdering tilstrækkelige til dækning af årets værdiforringelse, og vi anser vurderingen af anlægsaktiverne som forsvarlig. Vi har endvidere afstemt årsregnskabet med oplysningerne i anlægskartoteket. (3Ê:;,!,". L00

10 Åben Dans Productions Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 vedrørende årsregnskab for 2Ot4 Materielle anlægsaktiver består pr. 31. december 201,4 af følgende nedskrevne værdier: DKK KW cases (anskaffet 2012) Til scenen(stole, madrasser mm.) (anskaffet 2012) L Til scenen(mobil publikums opbygning mm.) (anskaffet 2013) EDB(anskaffet 2013) Anskaffelsessum ialt L Afskrivninger primo L Ärets afskrivninger Materielle anlægsaktiver ialt pr. 3UL2l Overstående aktiver er erhvervet for foreningens egne midler og afskrives over en treårig periode svarende til resttiden af den indgåede egnsteateraftale. Disse aktiver har i året 2014 belastet foreningens resultat med og vil i året belaste foreningens resultat med DKK Materielle anlægsaktiver er efter vor opfattelse indregnet og målt i årsregnskabet i overensstemmelse med gældende regnskabslovgivning Finansielle anlægsaktiver Vi har gennemgået foreningens deposita. Deposita vedrørte et lejemål der er ophørt i 2Ot4, hvorfor deposita er udlignet i2074. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger 3.13 Tilgodehavender Vi har i forbindelse med revisionen af foreningens tilgodehavender pr. 31. december 2074, kontrolleret til efterfølgende indbeta linger. Tilgodehavender er efter vor opfattelse indregnet og målt i årsregnskabet i overensstemmelse med gældende regnskabslovgivning. (Ë:;,!,.^ 101

11 Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 vedrørende årsregnskab for 2OL Periodiseringer Regnskabsposten kan opdeles således DKK Forsikringer (2OI4l 3r.228 I alt Ãrstallene i parentes anfører hvilket år udgifterne er afhold/betalt. Nedenfor er for hver post specificeret hvilke omkostninger der indgår i de enkelte poster samt hvorledes de fremadrettet vil påvirke resultatet i foreningen. Forsikringer Forsikringer. vedr. perioden 2OL4 - zlts Forbrug udgiftsført i 2OL4 Aktiveret værdi pr. 31. december O22-5L.794?1.227 De aktiverede forsikringer fordeles efter deres gældende periode, som dækker over årene, 20L4 og 20L5. Kontingenter Kontigenter. vedr. perioden 2OL Forbrug udgiftsført i 2074 Aktiveret værdi pr. 31. december L -L L De aktiverede kontingenter fordeles efter deres gældende periode, som dækker over årene, 2O\4 og 201, Periodiseringer af produktioner Periodiseringen ialt på DKK fordelt på nedenstående Periodiseringen af tilskud og vedrprende IMMM på i alt DKK , som er en ny produktion 'l My Mini Me' som afuikles for første gang i Derudover er løbende afholdte udgifter vedrørende IMMM på ialt dkk , som afuikles i Netto er posten DKK {Ê$,1,". LO2

12 Aben Dans Productions Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 vedrørende årsregnskab for 2OL Forudbetalinger og afholdte udgifter ved rørende forud betalinger Forudbetaling ialt på DKK L , fordelt på nedenstående: Forudbetaling af tilskud vedrørende ROK på i alt DKK. 1.t87.43O, som er nationale projekt hvor Äben Dans er blevet dansefyrtårn i projektet Ta Fat om dansen, dette afuikles i L7. Derudover er løbende afholdte udgifter vedrørende ROK OL7 pâ i alt dkk. t37.925, som afuikles i 2Ot5-2O77. Netto er posten DKK Forudbetaling af tilskud t l ROK kommer fra Odsherred kommune på i alt dkk , CFU Sjælland med ialt dkk samt fra Danse Hallerne i alt dkk. t42.34o. Forudbetaling af kontingenter for danse hold 2015 på i alt dkk. 650, disse indtægtsføres i Gældsforpligtelser Vi har gennemgået gæld og skyldige beløb samt påset, at alle væsentlige kendte gældsposter er afstemt med oplysninger fra kreditorerne. Vi har endvidere gennemgået og vurderet grundlaget for de skyldige og afsatte beløb Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og eventualposter med videre Der er indhentet engagementsforespørgsel hos foreningens pengeinstitutter til bekræftelse af mellemværender, pantsætninger og øvrige sikkerhedsstillelser pr. 31. december I forbindelse med vor revision har vi indhentet oplysninger om sikkerhedsstillelser og pantsætninger fra tinglysningen. Vi har endvidere drøftet ovenstående med foreningens ledelse der oplyser at der ikke eksisterer sådanne 4 Lovpligtige oplysninger med videre Vi har foretaget kontrol af, at ledelsen overholder de pligter, som den ifølge selskabslovgivningen er pålagt med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller med videre. Endvidere har vi påset, at foreningens på alle væsentlige områder overholder bogføringsloven, herunder bestemmelserne om opbevaring af regnskabsmateriale. 5 Økonomisk kriminalitet Vi har i henhold til revisorloven pligt til at påse, om personer i ledelsen har begået betydelig økonomisk kriminalitet, og under visse omstændigheder rapportere herom til SøK (statsadvokaten for Kriminalitet, også kaldet bagmandspolitiet). tå:;,!,". 103

13 Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 vedrørende årsregnskab for 2Ot4 Vi er ikke under vor revision stødt på forhold eller indikationer på, at personer i ledelsen har begået økonomisk kriminalitet. 6 Andre opgaver Vi har i dette regnskabsår leveret følgende Øvrige ydelser til foreningen o assistance med udarbejdelse af årsregnskabet, herunder opstilling. o assistance med afstemninger. o Revision af SWOP Vi har vurderet at den assistance, vi har ydet med afstemninger /regnskabsudarbejdelse ikke medfører at vores uafhængighed er truet i en grad, så vi ikke kan erklære os om årsregnskabet. Uafhængighedstruslerne er minimeret ved, at foreningens ledelse har godkendt vor afstemninger forinden vor erklæringsafgivelse, ligesom foreningens ledelse selv fortager beslutning om regnskabspraksis og værdia nsættelse. 7 Forvaltningsrevision Vi har endvidere ud over den finansielle revision foretaget forvaltningsrevision i henhold til Bekendtgørelsen om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet december 207O. 7.t Sparsommelighed I vor vurdering af foreningens forbrug af offentlige midler har vi i forbindelse med revisionen ved hjælp af stikprøver foretaget undersøgelser af, hvorvidt foreningens dispositioner må anses for at være i overensstemmelse med, hvad der kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig administration ved forbrug af offentlige midler. 7.2 Produktivitet og effektivitet Med hensyn til foreníngens fastlagte krav til mål og resultater har vi gennemgået foreningens årsberetning for 2OL4 til hvilken vi henviser. Foreningen har heri nærmere beskrevet resultaterne for de enkelte projekter. (Ê:;,!,." LO4

14 Åben Dans Productions Revisionsprotokollat al L6. februar 2015 vedrørende årsregnskab for 2OL4 7.3 Administration Vi vil stadig anbefale at der fremadrettet bliver lavet månedsvis afstemninger, på følgende områder i gennem regnskabsåret: - LØnomkostninger - Skyldigelønomkostninger - Bank - Debitorer - Kreditorer - Egne aktiver Ovenstående forhold er drøftet med ledelsen, som vil implementere rutiner for udarbejdelse af månedlige afstemninger. I Øvrige forhold 8.1 Skattemæssigeforhold Der er konsulteret med skatteekspert Lars Wøldike der oplyser følgende: Foreningen er fritaget for at indgive selvangivelse. Foreningen kan vælge at udligne et eventuelt overskud med en skattemæssig hensættelse. Hensættelser til senere uddelinger skal være anvendt senest fem år efter at hensættelsen foretages, ellers indtræder der skattepligt af det hensatte beløb. Efter gennemgangen med Lars Wøld ke, kan vi konstateret at foreningen følger de oplyste skatteforhold. Vor gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger. 8.2 Forhold der ikke er omfattet af revisionen Vi gø, for god ordens skyld opmærksom på, at revisionen ikke omfatter foreningens: o Forsikringsforhold og. ansættelseskontrakter. Vi opfordrer dog ledelsen til at gennemgå disse forhold løbende, således at der sikres overensstemmelse mellem foreningens udvikling og disse forhold. 9 Erklæringer i forbindelse med revisionen 9.1 Ledelsensregnskabserklæring Som led irevisionen af årsregnskabet harviindhentet bekræftelse fra ledelsen om årsregnskabets fuldstændighed herunder, at det indeholder alle oplysninger om pantsætninger, garantistillelser, (Ê:;,!,.. 105

15 Åben Dans Productions Revisionsprotokollat af 16. februar zots vedrørende årsregnskab for 2Ot4 nærtstående parter, retssager, begivenheder efter balancedagen samt andre vanskeligt reviderbare områder. Ledelsen har endvidere erklæret, at alle fejl, som ledelsen er blevet forelagt, er korrigeret i årsregnskabet. Vi har påset, at korrektionerne er indarbejdet. 9.2 Revisorserklæringer I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder skal vi oplyse, at: Vi opfylder lovgivningens krav til uafhængighed, og o vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. Roskild e, 16. februar20l5 Revision Roskilde God sio nsa ktiese lska b s us Petersen Partner, statsautoriseret revisor Forevist bestyrelsen den 16. februar 2015 Ajs Da Formand n Schäffer and l. ( Ail 9"AN Adelaide Bentzon Anni Ehlers nne Kirstine Adriansen ansk 106 Revision.

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 139-158 ÅRSRAPPORTEN 2011

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 139-158 ÅRSRAPPORTEN 2011 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde Beretning nr. 4 (side 27-34) Revision af årsregnskabet for 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 199-217 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 199-217 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE COLLEGE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-130 ÅRSRAPPORTEN 2010

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-130 ÅRSRAPPORTEN 2010 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118 Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118 Årsrapporten for 2014 106 1. Revision af årsregnskabet for 2014 Som skolens valgte revisor

Læs mere

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379 BDO Tlf: 39 15 5200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Havneholmen 29 OK-1561 København V CVR-nr. 20222670 SOFIEHØj FRISKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat

Læs mere

Gedser Fjernvarme A.m.b.a.

Gedser Fjernvarme A.m.b.a. vedrørende Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Nykøbing

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere

ELSESMINDE ODENSE PRODUKTIONS-HØJSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 214-235 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014

ELSESMINDE ODENSE PRODUKTIONS-HØJSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 214-235 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014 Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 koldingkr@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding ELSESMINDE ODENSE PRODUKTIONS-HØJSKOLE UDSKRIFT

Læs mere

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk til årsregnskabet for 2012 004979 12001 / 2576900_1.DOC KPMG

Læs mere

Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011 vedrørende

Læs mere

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Årsrapporten 2014 Godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling den 21. marts 2015 dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer

Læs mere

Revisionsprotokollat af xx. juli 2008

Revisionsprotokollat af xx. juli 2008 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af xx. juli 2008 til årsregnskab

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013

Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Mission Afrika Revisionsprotokollat

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade10,2sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Revisionsprotokollat

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 DK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN KUL TUR- OG FRITIDSCENTER UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere