Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Jordarbejder SAB 2 Entreprise Revision 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbygning af M11, Fløng Roskilde Vest Jordarbejder SAB 2 Entreprise 1150.02 Revision 1"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE SAB 2 JORDARBEJDER 2 1 ALMENT 2 2 FORBEREDENDE ARBEJDER 8 3 MULDJORDS- OG BLØDBUNDSARBEJDER 4 TØRHOLDELSE 5 RÅJORDSARBEJDER 6 GRÆSSÅNING BILAG Bilag 2.1 Bilag 2.2 Jordhåndteringsplan Beskedseddel 1

2 SAB 2 JORDARBEJDER 1. ALMENT Særlig arbejdsbeskrivelse for jordarbejder er supplerende, særlig beskrivelse til "Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for jordarbejder". 1.1 Beskrivelse af arbejderne Lokalisering Omfang Udvidelse af motorvej ca. st (symmetrisk udvidelse ca. st og asymmetrisk udvidelse ca. st ), dog er følgende strækninger indeholdt i entreprise : mhs. og mvs. og følgende strækninger er indeholdt i entreprise mhs. og mvs. Nye ramper ved TSA 9 Hedelandsvej. Pæledæk på rampe fra Holbæk ca. st Støttevæg syd øst for Marbjergvej Støttevæg under OF af Hedelandsvej nordlige vederlag Nyt regnvandsbassin J ved Hedelandsvej., ekskl. grovudgravning foretaget under anden entreprise. Etablering af adgangsvej til regnvandsbassin. Regulering af forside af eksisterende jordvold, nord for motorvejen ca. st Borede pæle til støjskærme Afrømning af overjord og rabatjord til mellemdeponering i arbejdsdepot ved Lindenborgvej Afrømning af muld fra områdeklassificerede byzoner til mellemdeponering i arbejdsdepot ved Lindenborgvej Afrømning af muld uden for områdeklassificerede byzoner til mellemdeponering i arbejdsdepot ved Lindenborgvej Afgravning af eksisterende grusbærelag fra vej- og sti-anlæg Afgravning af vej- og råjord for nye anlæg. Afhentning og indbygning af råjord fra arbejdsdepot ved Lindenborgvej. Udlægning af rabat- og overjord inkl. græssåning, gødskning mv. Kalkstabilisering af råjord in-situ Indbygning af ikke indbygningsegnet råjord langs rampe TSA 9 fra Holbæk ved Hedelandsvej. Indbygning af ikke indbygningsegnet råjord samt overskudsmuld i genplaceringslokalitet. Indbygning af graderet sand-/grusfyld og bundsikringsgrus, BL II bag støttevægge. Afgravning ved borede pæle for støjskærme. Blødbundsudskiftning med friktionsmaterialer. Blødbundsafgravning i forbindelse med etablering af pæledæk. Levering af blødbundsmaterialer til genplaceringslokalitet TR VIII ved Køgevej Genplaceringslokaliteter mv. Jf. tegning er følgende områder udset for genplacering og deponering af jord: 2

3 TR V ved Hedelandsvej (permanent genplacering). TR VIII ved Køgevej (permanent genplacering). Arbejdsdepot ved Lindenborgvej (midlertidig deponering) 1.2 Håndtering af forurenet jord Af bilag 2.1 Jordhåndteringsplan fremgår de beregnede afgravnings- og påfyldningsmængder, ligesom det er beskrevet hvor den afgravede jord skal indbygges i det færdige anlæg, mellemdeponeres, indbygges i genplaceringslokaliteterne eller bortskaffes til godkendt modtageanlæg. Entreprisens arbejder, på strækningen fra Marbjergvej til entreprisegrænsen i st , ligger indenfor Roskilde Kommunes områdeklassificering, et forhold som betyder, at al muldholdig jord som udgangspunkt er klassificeret som værende let forurenet. Herudover findes inden for entrepriseområdet en række områder med punktkildeforurening. Punktkildeforurening består typisk af en forholdsvis velafgrænset forurening på arealer, hvor der er konstateret højere forureningskoncentrationer, som f.eks. kan stamme fra et spild af forurenende stoffer eller deponeret affald i jorden Jord fra områder uden punktkildeforurening Generelt Nødvendig og kortvarig mellemdeponering af let forurenet jord må kun foretages på nuværende og fremtidige vejarealer. På områder uden punktkildeforurening afgraves og sorteres de ubunde lag i henhold til nedenstående definitioner og krav. Med mindre andet er beskrevet, må de forskellige jordtyper ikke blandes Definition af og krav til muldholdige jordtyper Jordtypens navn Beskrivelse Opgravningsareal Opgravnings-dybde Forureningsklasse Rabatjord Overjord Muld I områdeklassificer ede byzoner Muld udenfor områdeklassificer ede byzoner Muldholdig jord mv. Muldholdig jord mv. Muldholdig jord mv. Muldholdig jord 0 1,5 m fra belægningskant Fra 1,5 m fra belægningskant ud til eksisterende vejskel Mellem eksisterende vejskel og fremtidigt vejskel Mellem eksisterende vejskel og fremtidigt vejskel Ned til laggrænse for råjord, dog min. 0,3 m Ned til laggrænse for råjord, dog min. 0,3 m Ned til laggrænse for råjord, dog min. 0,3 m Ned til laggrænse for råjord Let forurenet jord (klasse 2 efter Jordplan Sjælland) Let forurenet jord (klasse 2 efter Jordplan Sjælland) Formodentlig klasse 1 jord, men det håndteres for en sikkerheds skyld som klasse 2 jord efter Jordplan Sjælland Ren jord (klasse 1 efter Jordplan Sjælland) Note: Placering af muld indenfor områdeklassificerede byzoner fremgår af opbrydningsplanerne, områdeklassificerede byzoner fremgår af kortbilag til miljørapporten Undersøgelse af områdeklassificerede byzoner. Muldholdige jordtyper håndteres iht. Afsnit 3.1 Muldarbejder 3

4 Overjord og muld i områdeklassificerede byzoner må blandes Definition af og krav til råjordstyper. Jordtypen vejjord omfatter råjord ud til eksisterende vejskel samt ubundne materialer i vejkassen. Råjord fra eksproprierede arealer samt vejjord håndteres og sorteres som angivet nedenfor: Ikke indbygningsegnede materialer udsættes i genplaceringslokaliteterne Blødbund håndteres som blødbundsarbejder Eksisterende grusbærelag afgraves og genindbygges som BL II Indbygningsegnet kohæsionsjord indbygges i vejdæmningerne. Afhængig af logistikken kan dette ske umiddelbart efter afgravning eller efter mellemdeponering på arbejdsdepotet ved Lindenborgvej Overskydende indbygningsegnet kohæsionsjord afgraves og køres med mindre andet fremgår af bilag 2.1 Jordhåndteringsplan - til arbejdsdepot ved Lindenborgvej eller til entreprenørens godkendte midlertidige depoter. Friktionsmaterialer indbygges som råjord. For definition af begreberne indbygningsegnet og ikke-indbygningsegnet henvises til afsnit Partier af råjord og vejjord med ens geotekniske egenskaber må gerne blandes sammen. Ved kørsel til arbejdsdepotet ved Lindenborgvej, skal materialerne af geotekniske årsager opdeles i hhv. friktionsjord og indbygningsegnet kohæsionsjord (typisk moræneaflejringer) Jordtyper og jordpartier i forhold til områdeklassificerede byzoner Figur a: Jordtyper og jordpartier ved afgravning 4

5 Figur b: Jordtyper og jordpartier ved indbygning Deponering i genplaceringslokaliteter Genplaceringslokaliteter kan være enten Type I eller Type II. Overskydende jord indbygges i genplaceringslokaliteterne efter principperne som vist i Figur nedenfor: Figur Princip for opbygning af genplaceringslokalitet efter type For Type I lokaliteter gælder at evt. let forurenet råjord fra forurenede grunde kun må indbygges efter tilsynets anvisning. Genplaceringslokalitet TR V ved Hedelandsvej Genplaceringslokalitet TR V ved Hedelandsvej er Type II jf. figur TR V administreres af nærværende entreprenør. 5

6 I TR V indbygges overskudsmuld fra ikke områdeklassificerede zoner, ikke-indbygningsegnet råjord samt flisede træstød fra rydning. Som afsluttende arbejder tildækkes lokaliteten med 30cm muld fra ikke områdeklassificerede zoner. Genplaceringslokalitet TR VIII ved Køgevej Genplaceringslokalitet TR VIII ved Køgevej er Type I jf. figur TR VIII administreres af entreprenøren for entreprise Til TR VIII leveres blødbundsmaterialer fra blødbundsudskiftning. Administration af genplaceringslokaliteterne Administratorens opgave vil være at: - Sikre at materialer indbygges på arealet iht. de beskrevne principper - Udlægge markeringsnet på arealer før indbygning af let forurenede materialer finder sted (gælder kun for Type I lokaliteter) - Foretage et nivellement af overside færdig råjord/vejjord i et net på 5 x 5 m inden udlægning af muld (gælder kun Type II lokaliteter) - Regulere og indbygge den jord som leveres til lokaliteten - Dokumentere den håndterede jord ved brug af logbog og beskedsedler som anført i afsnit Bidrage til den tids- og mængdemæssige koordinering som anført i afsnit 1.3 Såfremt indkørsel til genplaceringslokaliteterne ikke sker fra eget arbejdsområde skal administratoren udforme adgangsvejen med port/låge, bom eller tilsvarende således at uvedkommende tilkørsel af materialer forhindres. For indbygning og regulering af genplaceringslokaliteterne gælder følgende: Indbygning af råjord tilrettelægges, så kørsel med hjulkøretøjer på allerede udsat jord og underlaget herfor reduceres til det strengt nødvendige. Regulering skal foretages således at jorden reguleres med mindst muligt vandindhold, og reguleringen afsluttes som angivet i pkt Der må ikke indbygges større sten i de øverste 2,0 m under færdigreguleret råjordsoverflade Områder med punktkildeforurening Generelt Håndtering af jord fra punktkildeforureninger, omfatter jord fra eksproprierede arealer og fra eksisterende vejareal Procedure ved kendt og ukendt forurening I det omfang, der påtræffes kendt og ukendt forurenet jord under arbejderne, skal følgende procedure følges: Tilsynet udarbejder nødvendige transportanmeldelser til myndighederne efter reglerne i Jordforureningsloven Forurenet jord må ikke sammenblandes med anden jord fra vejarealer Tilsynet sørger for alle aftaler med myndigheder og jordmodtagere vedr. jord, der skal afleveres til godkendt modtageanlæg 6

7 Entreprenøren bortkører forurenet jord til godkendt modtageanlæg, som anvises af tilsynet Forurenet jord, der bortkøres til godkendt modtageanlæg, dokumenteres ved vejesedler fra jordmodtageren. Mængden angives i ton Kendte forureninger Bygherren har kendskab til, at der er forurening af nedenstående arealer indenfor entreprisen. Rapporter over de udførte undersøgelser indgår i udbudsmaterialet. Tilsynet udpeger disse arealer for entreprenøren. M11 vejareal: Der er påvist et forhøjet indhold af olie (klasse 4) på delstrækningen st m.h.s. Den særligt forurenede rabatjord er beliggende fra belægningskant til 1,0 m fra belægningskant ned til en dybde på ca. 0,3 m. Jorden afgraves separat og køres til godkendt modtageanlæg. Navervej 17-25, Roskilde (Stena Jern og Metal), matr. nr. 22i, 22k, 22n, 22o, Vindinge Lillevang, Vindinge: Placering er vist på tegning Der er påvist let forurening med bly og cadmium i jorden på det areal der skal afgraves. Da der er tale om lave koncentrationer af immobile komponenter, kan jorden indbygges i vejprojektet som øvrige let forurenede materialer.. Gammel Marbjergvej 20, Roskilde (tidl. udendørs oplag), matr. nr. 60e, 60f, 60g St. Hede, Roskilde Jorder: Placering er vist på tegning Ved undersøgelsen er der udelukkende påvist meget lave indhold af cadmium i jorden, kan jorden indbygges i vejprojektet som øvrige let forurenede materialer.. Eksisterende regnvandsbassin K: Sedimentet håndteres som beskrevet under blødbundsarbejder og køres til godkendt modtageanlæg For de kendte forureninger skal entreprenøren i sit tilbud have indregnet ventetid pga. miljømyndighederne, tilsynets prøvetagning og udførelse af kemiske analyser Dokumentation af jordhåndteringen Logbog og beskedsedler Under arbejdets udførelse skal såvel administratoren af en genplaceringslokalitet som de entreprenører der leverer jord til en genplaceringslokalitet eller leverer jord til / afhenter jord fra arbejdsdepotet ved Lindenborgvej føre en logbog, hvori der noteres de faktisk håndterede jordmængder. Som grundlag for logbogen skal der benyttes de af bygherren udarbejdede beskedsedler jf. bilag 2.2. Beskedsedlerne skal benyttes for den jord, der køres til arbejdsdepotet ved Lindenborgvej hentes fra arbejdsdepotet ved Lindenborgvej køres til genplaceringslokaliteterne køres mellem to entrepriser bortskaffes til godkendt modtageanlæg Beskedsedlerne skal indeholde oplysninger om entreprise nr., jordtype og -mængde. For arbejdsdepotet ved Lindenborgvej gælder det, at for jordtyperne råjord fra eksproprierede arealer samt vejjord skal det yderligere oplyses hvorvidt der er tale om friktionsjord, 7

8 indbygningsegnet kohæsionsjord (typisk moræneaflejringer) eller ikke-indbygningsegnet kohæsionsjord. Logbogen skal føres i et regneark, som skal opdateres dagligt. Bygherren skal til enhver tid have adgang til logbogen. Entreprenøren skal inden jordkørsel påbegyndes forevise tilsynet systemet for logbog til godkendelse. 1.3 Tids- og mængdemæssig koordinering med genplaceringslokaliteter mv. Som udgangspunkt er arbejdsdepotet og genplaceringslokaliteterne åbne mellem kl og på hverdage. Ønsker om ændringer skal fremsættes overfor tilsynet med et varsel på mindst 5 arbejdsdage. Entreprenøren skal løbende udarbejde en mængdeplan der skal bruges som grundlag for tilrettelæggelsen af aktiviteterne på såvel arbejdsdepotet ved Lindenborgvej som på genplaceringslokaliteterne. Planen skal godkendes af tilsynet. Planen skal redegøre for de materialer, der forventes kørt til arbejdsdepotet hhv. genplaceringslokaliteterne i den kommende måned. Planen skal indeholde oplysninger om entreprisenr., jordtype og -mængde. Planen skal desuden redegøre for hvilke dage i hvilke tidsrum arbejdsdepotet ønskes benyttet. Planen for den kommende måned skal fremsendes til tilsynet senest i starten af den 2. uge i hver måned. 2. FORBEREDENDE ARBEJDER 2.1 Kontrolplan Entreprisen opdeles mindst i følgende kontrolafsnit: Rabatjordsafrømning Overjordsafrømning Muldafrømning Motorvejens venstre side, st Motorvejens højre side, st Motorvejens venstre side, st Københavnsvej. Motorvejens højre side, st Københavnsvej. Motorvejens venstre side, Københavnsvej ca. st Motorvejens højre side, Københavnsvej ca. st Rampe TSA 9 fra Holbæk (ved Hedelandsvej). Rampe TSA 9 til Holbæk. (ved Hedelandsvej) Regnvandsbassin J. Regnvandsbassin K Pæledæk og blødbundsarbejder på rampe fra Holbæk ca. st Blødbundsarbejder ca mvs Regulering af eksisterende jordvold, nord for motorvejen ca. st Støttevægge Borede pæle for støjskærme For støttevægge og borede pæle for støjskærme udgør et kontrolafsnit maksimum en dags produktion, dog minimum et kontrolafsnit pr. støttevæg / støjskærm. 8

9 2.2 Rydning Rydning foretages på fremtidigt vejareal og arbejdsareal for udførelse. Eksisterende vejudstyr omfatter hegn, kantpæle, skilte og autoværn. Vedhængende overjord og råjord fjernes så godt som muligt og efterlades på rydningsområdet. Ryddede materialer tilfalder entreprenøren og bortskaffes fra entrepriseområdet. På rydningsarealer kan tilsynet forlange enkelte buske og træer bevaret, hvor det efter tilsynets skøn ikke er til gene for det øvrige arbejdes udførelse Midlertidigt eksproprierede arealer skal frigives af tilsynet og ryddes først, når arbejdets fremdrift kræver det. Træstød og større rødder, der ikke oparbejdes til træflis, bortskaffes til godkendt modtageplads. 2.4 Opbrydning og optagning af belægninger Alment Arbejdet omfatter: Opbrydning af asfaltbelægninger. Fjernelse af afstribning Asfaltfræsning Affræsning af eksisterende ABÅ og ABS på de blivende belægninger på motorvejen. Asfaltskæring Opbrydning af kantsten Opbrydning af fortov Udførelse Eksisterende asfaltbelægning kan opbrydes ved fræsning og det affræsede materiale kan indbygges i entreprisen som BL II. Affræsning skal ske således at indbygningen af det affræsede materiale kan ske iht. principper jf. Ubundne bærelag af knust asfalt. Rapport 132, Vejteknisk Institut, Hvor der udføres opbrydning af eksisterende asfaltbefæstelser skal der inden opbrydning foretages skæring mod blivende belægning i dennes fulde tykkelse. Asfaltkanter skal fremstå lige, skarpe og rengjorte. På følgende vej- og stiarealer skal asfaltbelægningen opbrydes som angivet i nedenstående skema: Strækning Nødspor mvs samt mhs ca. st eksklusiv delstrækninger som er indeholdt i entreprise hhv. entreprise Interimsbelægninger udlagt i eksisterende midterrabat Kørebane mvs for etablering af ny midterrabat, ca. st Gennemsnitlig asfalt tykkelse (ca.) 0,20 m 0,7 m 0,15 m 0,7 m 0,20 m 0,7 m Gennemsnitlig tykkelse af ubundne bærelag (ca.) 9

10 Opbrydning i forbindelse med nye ledninger i eksisterende befæstelser der bevares er ikke medtaget i ovenstående liste. Efter opbrydning af asfaltbelægninger på motorvej og ramper skal entreprenøren verificere den eksisterende koblingshøjde ved udførelse af prøvegravninger. Gravningerne foretages med en afstand på 50 m eller som aftalt med tilsynet. De målte lagtykkelser rapporteres til tilsynet. Ubundne bærelag fjernes kun i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med indbygning af nye bærelag og/eller muld jf. tegningsmaterialet. På eksisterende kørebaner og nødspor hvor der skal etableres nye belægninger afgraves eksisterende grusbærelag til underside af fremtidige ubundne SG-bærelag. De afgravede materialer håndteres separat for indbygning som BL II i indeværende entreprise Annullerede ledninger og kabler frasorteres de ubundne lag og bortskaffes til godkendt modtageplads. Afstribning Fjernelse af afstribning på MV inklusive ramper og på veje, hvor der ikke skal pålægges nyt slidlag, skal udføres med planfræser, så overfladen beskadiges mindst muligt. Asfaltfræsning Ved tilslutning af nye belægninger til eksisterende belægninger skal der udføres fræsning som fortanding. På de blivende belægninger på den eksisterende motorvej affræses fra 40 til 65 mm af det eksisterende slidlag bestående af ABå eller ABS, jf. tegning Det skal her sikres, at affræsningen sker således, at den fremtidige belægningsoverflade kan udføres med et tværfald på minimum 25. Den eksisterende motorvej er udført med et minimumsfald på 20. Det skal påregnes, at det i isolerede områder kan være nødvendigt at affræse i varierende dybde fra mm af den eksisterende motorvejsbelægning (ABå) for at opnå det krævede minimumstværfald på 25. Affræsningen foretages endvidere således, at de nye asfaltbelægninger, eksklusiv slidlag, kan udføres i niveau med eksisterende tilstødende belægninger. Asfaltskæring Arbejdet omfatter renskæring af asfaltbelægning i forbindelse med opbrydning af asfaltarealer, og tilslutning til eksisterende belægninger. Alle grænser for opbrydning af eksisterende kørebanebelægninger skal kantskæres. 3 MULDJORDS- OG BLØDBUNDSARBEJDER Arbejdet omfatter afrømning af rabat- og overjord på følgende vejarealer: Langs motorvejen ca. st (eksklusive mhs ca. st og mvs ca. st som er indeholdt i entreprise , samt mhs ca. st og mvs ca. st som er indeholdt i entreprise ) Afrømning af muld i områdeklassificerede byzoner på følgende strækninger udenfor eksisterende vejskel: 10

11 3.1 Muldjord Alment Afrømning Langs motorvejen ca. st mhs (eksklusive ca. st som er indeholdt i entreprise , samt ca. st som er indeholdt i entreprise ) Langs motorvejen ca. st mvs (eksklusive ca. st som er indeholdt i entreprise , samt ca. st som er indeholdt i entreprise ) Afrømning af muld udenfor områdeklassificerede byzoner på følgende strækninger udenfor eksisterende vejskel: Langs motorvejen ca. st mhs (eksklusive ca. st som er indeholdt i entreprise ) Afrømning af muld langs eksisterende vold ved Trekroner Allé på følgende strækninger udenfor eksisterende vejskel: Langs motorvejen mhs. ca. st (eksklusive ca. st som er indeholdt i entreprise ). Rabatjord skal udlægges på følgende arealer: Langs motorvejen ca. st (eksklusive mhs ca. st og mvs ca. st som er indeholdt i entreprise , samt mhs ca. st og mvs ca. st som er indeholdt i entreprise ) Overjord skal udlægges på følgende arealer: Langs motorvejen ca. st (eksklusive mhs ca. st og mvs ca. st som er indeholdt i entreprise , samt mhs ca. st og mvs ca. st som er indeholdt i entreprise ) Ren Muldjord skal udlægges på følgende arealer: Genplaceringslokalitet TR V ved Hedelandsvej. Arbejdet omfatter afrømning af rabat- og overjord på arealer indenfor eksisterende vejskel samt muldjord på arealer udenfor eksisterende vejskel samt fra eksproprierede arealer. Al overjord og rabatjord mellemdeponeres i arbejdsdepotet ved Lindenborgvej. Hvor der afrømmes muldjord på midlertidigt eksproprierede arealer, skal jorden mellemdeponeres på samme ejendom til senere genudlægning på samme ejendom. Der regnes med en gennemsnitlig tykkelse af rabat- over og muldjord på 0,30 m, men hvor der lokalt forekommer muldholdig overjord eller muld i større lagtykkelse skal der afrømmes til laggrænsen Tørvepræget overjord samt tynde blødbundslag udsættes i nærmeste genplaceringslokalitet, type I. Udsætning af øvrig ikke genanvendelig overjord skal ske til de beskrevne genplaceringslokaliteter type I. Udlægning Rabatjord udlægges i 0,3 m tykkelse på rabatter og trug, herunder grusrabatter, indenfor 1,5 m fra asfaltkile samt som rabat mellem asfaltkile og støjskærme. 11

12 Overjord og muld udlægges i 0,3 m tykkelse på påfyldningsskråninger og øvrige arealer herunder dyrkningsarealer indenfor fremtidigt vejskel (Anvendes ikke) Udførelse Udlægningsarealer og depoter holdes fri for flyvehavre og bjørneklo ved bortlugning. Før udlægning af overjord på dyrkningsarealer (arealer inden for vejskel, der senere skal beplantes med andet end græs) grubes disse til en dybde af 0,60 m og med en afstand af maks. 0,60 m samt i to retninger vinkelret på hinanden. Udlægning af muld og overjord på dyrkningsarealer udføres i en tykkelse jf. ovenstående og udføres af køretøjer med lavt fladetryk. Der udlægges generelt i et jævnt lag med en vis overhøjde. På udlagte arealer tilvejebringes en sund struktur ved gentagne kultiveringer ved hjælp af harve eller kultivator. Under kultiveringen opsamles og bortskaffes sten > 60 mm, rødder, affald mv Kontrol Entreprenøren afleverer efter færdigregulering af udlægningsområdet, nivellement af udlægning i et net på 5 x 5 m. Entreprenøren skal udlevere 3 strukturanalyser af muld, der leveres. Strukturanalyserne skal omfatte: 3.2 Blødbundsarbejder Arbejdet omfatter: Metodenavn Standard Sigteanalyse DS/EN Hydrometeranalyse DS Kalkindhold DS/EN afsnit 18.4 Humusindhold DS/EN Etablering af spredt pæledæk Afgravning af blødbund på strækningen ca. st til mvs. Oprensning af regnvandsbassin K nord for motorvejen for forurenede sedimenter Spredt pæledæk Alment Blødbundsarbejderne beskrevet i det følgende omhandler den sydlige udvidelse af motorvejen som beskrevet på tegningerne og Det omhandler et spredt pæleværk og indbygning af geonet herover. Geonetsforstærkningen fortsætter 20,0 m mod henholdsvis vest og øst i forhold til første og sidste pælerække. Planlægning Ved konstruktion af spredt pæledæk, indbygning af geonet og tilhørende sand/gruslag, drænledning incl. brønde samt pladefundamenter for støjskærme, skal entreprenøren redegøre for rækkefølgen af de forskellige aktiviteter med henblik på at tilsigte mindst muligt gravearbejde efter udlægning af geonet. 12

13 Herunder skal det understreges, at udskæringer i geonet med tilhørende forstærkninger skal udføres inden udlægning af overliggende gruslag. Materialer Pæle For pæle og betonarbejder henvises der til SAB 9. Til asfaltering af pæle benyttes asfaltbitumen med penetration , i henhold til DS/EN Den øverste del af pæl, der indstøbes i pælehat asfalteres ikke, asfaltering af pæle fremgår af tegning Geonet Geonet dimensioneres under forudsætning af følgende styrke og deformationsegenskaber: Langtidsbrudstyrke 60 % af korttidsstyrke (langtidsstyrker svarende til 60 % af geonettets ultimale trækstyrke) Korttidstøjning for brudkraft svarende til 8-10 % Langtidstøjning (svarende til 10 år) for belastning svarende til 50 % af korttidsstyrke skal være under 6 %. Styrkekrav brugt i design: Type A: Tværgående geonet: Korttidsstyrke 250 kn/m i længderetningen, 30 kn/m i tværretningen. Type B: Langsgående geonet: Korttidsstyrke 110 kn/m i længderetningen, 30 kn/m i tværretningen. Indbygnignsmaterialer For indbygningsmaterialer henvises til SAB 5 og SAB 6. Der indbygges BL II som friktionsmaterialer. Udførelse Nødvendig afrømning fastlægges af entreprenøren, men det antages at pæleramning (delvis dykket) foretages inden yderligere afrømning af hensyn til fremkommelighed for entreprenørens rammegrej, idet der må antages reduceret bæreevne over gytje-området. Arbejdet kan udføres som følger: Udgravning af eksisterende vejdæmning indenfor det på tegning viste udgravningsprofil og etablering af arbejdsvej for rammemaskine på eksisterende nødspor og skråning. Udgravning af blødbund til overside pælehatte. Ramning af ydre pælerækker Udgravning til pælehatte. Det må forventes at ramning skal ske med fri mægler. Efter ramning af prøvepæle fastlægges længder af de resterende pæle af tilsynet og disse rammes. Afgravningen omfatter hele den eksisterende vejdæmning indenfor det på tegningerne viste areal for ny vejdæmning. Afretning af planum uden for eks. dæmning foretages med tilsvarende materialer. 13

14 Alt efterfyldningsmateriale skal opfylde kravene for de respektive materialer jf. SAB 5 og SAB 6. Kontrol: Pæle: Kontrol af pæleværk inkl. beton, jf. SAB 9 Geonet: Der skal for hver leveret geonetrulle foreligge et laboratoriecertifikat fra fabrikken, hvor trækstyrken og brudforlængelsen samt tykkelsen er anført. Der udføres geometrisk kontrol som for råjordsarbejder. Der udføres kontrol af tilfyldningsmaterialer og komprimering som for råjordsarbejder Blødbundsudskiftning ved Hedelandsvej Der er fundet blødbundsforekomster på strækningen ca. st til mvs. Såfremt der under arbejdets udførelse findes yderligere lokale blødbundsforekomster, skal tilsynet straks tilkaldes. Blødbundsforekomsterne består af blød bund og ukontrolleret fyld, som skal udskiftes. På længdeprofilerne er vist det forventede omfang til udskiftning under planum. Efter afgravning til fast bund foretages en visuel inspektion med tilsynet, hvor omfanget af eventuel yderligere udskiftning aftales. Ved udskiftning fjernes al blød bund inkl. nedskredet materiale inden for de af tilsynet angivne grænser. Det skal til et hvert tidspunkt sikres, at stabiliteten af det eksisterende vejanlæg bevares. Gravning af blød bund udføres i et tempo og omfang, der svarer til tilførsel af fornødne fyldmængder. Tilfyldning under grundvandsspejlet skal ske med friktionsmaterialer, tilfyldning herover udføres med egnet jord, der indbygges iht. bestemmelser i afsnit råjordsarbejder. Kontrol: Der udføres geometrisk kontrol som for råjordsarbejder. Der udføres kontrol af tilfyldningsmaterialer og komprimering som for råjordsarbejder Regnvandsbassin Det eksisterende regnvandsbassin K nord for motorvejen skal oprenses og størrelsen af regnvandsbassinet reduceres for etablering af ny sløjferampe. Entreprenøren indsamler evt. affald i bassinet, inden oprensningen påbegyndes. Inden arbejdet igangsættes kontrollerer entreprenøren, om der er oliefilm på vandet. Hvis det er tilfældet, ledes det oppumpede vand gennem en mobil olieudskiller, inden udledning til vandløbet. Efter opgravning af sediment og inden der foretages tilfyldning af regnvandsbassinet, skal bygherrens tilsyn foretage inspektion af bassinbunden. De opgravede materialer skal uden mellemdeponering læsses og bortkøres i lukkede containere. Der må ikke ske sammenblanding af de opgravede fraktioner. 14

15 Entreprenøren opgraver og sorterer plantedele og sediment i to adskilte fraktioner. Tilsynet kan dog beslutte, at materialerne i særlige tilfælde skal opgraves og håndteres som én samlet fraktion. De opgravede materialer placeres i tætte containere og må ikke placeres på arealerne ved siden af bassinet. Containerne overdækkes udenfor arbejdstid og under transport. Entreprenøren bortskaffer de to opgravede fraktioner fra bassinerne hver for sig. Tilfyldning under grundvandsspejlet skal ske med friktionsmaterialer og tilfyldning herover udføres med egnet jord, der indbygges iht. bestemmelser i afsnit råjordsarbejder. Kontrol: Der udføres geometrisk kontrol som for råjordsarbejder. Der udføres kontrol af tilfyldningsmaterialer og komprimering som for råjordsarbejder. 4 TØRHOLDELSE 4.1 Alment 4.2 Udførelse Tørholdelse af såvel påfyldningsområders råjordsplanum og skråninger som udgravninger, afgravninger og byggegruber påhviler entreprenøren. Tørholdelse omfatter bortledning eller bortpumpning og udledning af overfladevand, sekundært grundvand samt primært grundvand. Fra arbejdsområder ved eksisterende vej omfatter arbejdet også håndtering af overfladevand, der strømmer naturligt til recipient/nedløbsbrønd i arbejdsområdet. Ved det primære grundvand forstås den sammenhængende forekomst af grundvand under terræn. Ved sekundært grundvand forstås forekomster af vand i højere liggende permeable lag. Disse kan have et trykniveau, der er afvigende fra det primære grundvands trykniveau. Tørholdelse omfatter vandafledning langs afgravningsområdets kanter, afvanding og dræning af råjordsplanum i påfyldningsområder og skråninger, midlertidig afvanding af bygværker (brodæk, brofundamenter, fløjvægge, støttemure m.v.) indtil permanent afvandingssystem er operationelt Påfyldninger Under arbejdet og ved midlertidig standsning af arbejdet holdes jordoverfladerne regulerede og komprimerede således, at vand løber af, og fylden ikke bliver opblødt. Den færdige råjordsoverflade reguleres og afglattes til en sådan jævnhed, at der ikke kan forekomme vandansamlinger Afgravninger, udgravninger og byggegruber Der skelnes mellem 3 former for tørholdelse: simpel tørholdelse dræning grundvandssænkning. Simpel tørholdelse opnås ved, at bunden gives passende fald, så vandet kan løbe til recipient eller pumpesump, evt. gennem åbne render eller dræn af enkel konstruktion. 15

16 Dræning kan være midlertidig eller permanent og kan efter omstændighederne f.eks. omfatte et system af netdræn eller tæppedræn med fald til recipient eller pumpesump/-brønd. Grundvandssænkning kan være midlertidig eller permanent og opnås ved filterboringer, sugespidsanlæg, større drænanlæg eller en kombination af disse. Udførelsen skal i de enkelte tilfælde være som angivet i projektet eller aftalt med tilsynet. Overfladevand bortledes ved simpel tørholdelse eller dræning. Pumpesumpe anbringes fortrinsvis uden for konturer af fremtidige fundamenter o.l. Midlertidige skråninger inkl. tilstødende arealer beskyttes mod erosion fra overfladevand eller dræn, eventuelt ved afskærende dræn/grøft langs top af skråning. Tørholdelsesforanstaltninger mod primært grundvand tilrettelægges, så vandtilstrømning afskæres uden for fundamenternes konturer eller under funderingsniveau. Tørholdelsesforanstaltninger mod sekundært grundvand foretages evt. med sugespidsanlæg, alt efter beliggenheden af det sekundære grundvandsspejl, og eventuelle vandmængder i dette. Tørholdelse udføres, så jordlagenes stabilitet, styrke- og deformationsegenskaber ikke forringes. Den udføres endvidere, så den lodrette stabilitet af udgravningens bund til enhver tid er tilstrækkelig. Såfremt der sker opblødning eller løsning af udgravningens bund, meddeles dette straks til tilsynet, som kan forlange den opblødte eller løsnede jord erstattet med komprimeret sand/grusfyld af en af tilsynet accepteret kvalitet. Såfremt dette skyldes uagtsomhed fra entreprenørens side skal entreprenøren selv afholde omkostninger for denne erstatning. Entreprenøren sikrer og dokumenterer, at den nødvendige pumpekapacitet er til rådighed inkl. reservekapacitet og sikringsforanstaltninger svarende til opgavens art. Bortledt eller oppumpet vand ledes til recipient (grøfter eller eksisterende afvandingsanlæg). Inden arbejdet påbegyndes besigtiges recipienten af entreprenør og tilsyn. Bortledning udføres, så mudder, slam, sand og andre urenheder ikke ledes til permanente ledningsnet eller recipient. Ved tørholdelse af udgravning ved pæledæk, MVS st , forventes det, at der ved blotlægning af jernholdige jordlag sker en iltning, og dermed frigivelse af okker. Vandet fra dette område skal derfor iltes og bundfældes før udledning til recipient. Iltningen skal ske på iltningstrappe med samlet fald på min. 1,0 m og 4 trapper (vandret bredde min. 0,2 m) med Thomson-overfald. Vandet skal herefter bundfældes i en tank med et vandvolumen svarende til en opholdstid på 8 timer. Udledning skal ske til den rørlagte Marbjergbæk og bygherren indhenter udledningstilladelse hertil. Entreprenøren skal drive bundfældningsanlægget, herunder tømme tanken efter behov. Entreprenøren skal søge at begrænse overfladeafstrømningen til udgravningen ved pæledækket. Udover evt. overfladevand forventes det, at der tilstrømmer ca. 4 m3/h fra de jernholdige jordlag og som overfladevand i udgravningsområdet. I tanken skal der 1 gang dagligt i de første 4 uger tages ph-analyser for vurdering af evt. supplerende tilsætning af hydratkalk eller tilsvarende. Målinger kan foretages med ph-sticks beregnet til ph-området 6-8 og med en graduering på max. 0,5 ph. 16

17 4.3 Kontrol Kontrol af tørholdelsesforanstaltninger omfatter nedennævnte punkter i den udstrækning, disse er relevante for de iværksatte foranstaltninger. Udledningskontrol der sikrer, at der ikke sker aflejringer/erosion i recipient Vandspejlsænkning. Kontrolpejlinger i pejleboringer, filterboringer eller frakoblede sugespidser samt trykmålinger. Kontrol af erosion i udgravninger. Driftsforhold. Kontrol af anlæggets komponenter, måling af vakuum, afprøvning af nødstrøms- og alarmanlæg, afgangsvands mængde og karakter. De installerede anlæg indrettes, så ovennævnte kontroller kan udføres på rationel og ensartet vis uden betydende indgreb i anlæggets funktion. 5 RÅJORDSARBEJDER Ved råjord forstås mineraljord uorganiske jordarter der efter nødvendig sortering og udluftning er anvendelig til indbygning i veldefinerede jordbygværker. Overskudsjord fra afvandings- og ledningsarbejder på vejarealer indbygges i entreprisen som del af projektets jorddisponering. Arbejdet omfatter: Afgravning for motorvejsudvidelse Afgravning for regnvandsbassin J. Grovudgravning er udført under anden entreprise. Indbygning af råjord i motorvejsudvidelse. Indbygning af ikke genindbygningsegnet råjord i skråning langs rampe TSA 9 fra Holbæk. Indbygning til planum for nye ramper ved Hedelandsvej. Levering og indbygning af graderet sand-/grusfyld og bundsikringsgrus, BL II ved konstruktioner. Forbedring af planum. Afgravning ved nye støttevægge og støjskærme. Overskud af afgravede kohæsionsmaterialer køres til arbejdsdepot ved Lindenborgvej. 5.1 Afgravning Alment Afgravning og udgravning omfatter løsning og sortering, læsning, transport og aflæsning af råjord samt regulering af afgravningsstedet. Desuden omfatter arbejdet tørholdelse og nødvendig afmærkning, afspærring og afstivning Udførelse Med afgravning menes fjernelse af materialer i lille dybde fra et stort areal, mens der med udgravning menes fjernelse af materialer i stor dybde fra et lille areal. Entreprenøren skal planlægge sit råjordsarbejde, så den størst mulige mængde råjord i afgravningsområder kan indbygges direkte i vejdæmninger. Afhængig af jordarter og lagtykkelser i ud- og afgravningsområderne foretages en sortering af jorden. Ledninger og ledningsmaterialer, der er beliggende i ud- og afgravninger og som ikke skal bevares herunder omlægges, frasorteres fra jorden og bortskaffes. Afpropning af 17

18 ledningsender udføres som angivet for pågældende type i SAB 3 Afvandings- og afløbsarbejder. Træffes under arbejdet vandførende lag, kilder eller lignende, eller strømmer overfladevand fra det omgivende terræn mod anlægsområdet, meddeles dette straks tilsynet, som sammen med entreprenøren beslutter, hvilke afværgeforanstaltninger, der skal iværksættes. I afgravningsområderne er færdsel på råjordsplanum ikke tilladt, og arbejdet skal tilrettelægges, så bundsikringsmaterialer udlægges i takt med etablering af råjordsplanum. Afgravninger udføres til en dybde, der ligger så højt over det endelige niveau (mindst 0,20 m), at der kan etableres en profileret og velafvandet bund, uden at de underliggende, intakte aflejringer forstyrres Planum i afgravningsområder reguleres og komprimeres i fuld bredde som anført i AAB for indbygning. 5.2 Indbygning Alment Materialer Råjord Der foretages komprimering af planum i udgravningsområder. Tørholdelse af indbygningsområder er omfattet af indbygningsarbejdet. Overskud af jord fra afvandings- og ledningsarbejder må anvendes til indbygning i det omfang de er egnede. Arbejdet omfatter indbygning af afgravet råjord fra denne entreprise samt råjord afhentet i arbejdsdepot ved Lindenborgvej. For støttevægge og støjskærme omfatter arbejdet levering og indbygning af graderet sand- /grusfyld samt BL II. Råjord skal være anvendelig til den aktuelle indbygning. Eventuelle sten skal være mindre end halvdelen af lagtykkelsen. Indholdet af organisk materiale skal være mindre end svarende til følgende glødetab (reduceret for kalk, VD611): Kohæsionsjord 1 % og friktionsjord 1 % Friktionsfyld Friktionsfyld skal være drænende og må ikke indeholde større klumper, der ikke straks opløses i vand, og skal opfylde nedennævnte krav til kornkurven: Uensformighedstallet U 2 Gennemfald på 0,063 mm sigte < 10 % Glødetab (reduceret for kalk) 1 % Groft materiale med maksimal kornstørrelse på halvdelen af indbygningslagtykkelsen i en koncentration, der ikke medfører hulrum og materialetransport gennem fylden Bundsikringsgrus, BL II Der henvises til SAB 5. 18

19 Graderet sand-grusfyld Udførelse Materialet skal være drænende og velgraderet, det må ikke indeholde ler- eller siltklumper og indholdet af organisk materiale skal være mindre end 1 % (reduceret for kalkindhold, VD611). Sandfyld, der opfylder nedennævnte krav til kornkurven, accepteres: Middelkornstørrelse (d50) 0,4 mm Uensformighedstal 3,5 Gennemfald på 0,063 mm sigte 7 % Gennemfald på 16 mm sigte 95 % Maks. kornstørrelse 32 mm Før indbygningen påbegyndes skal der ske en afrømning af muldjord i indbygningsområdet. Endvidere skal udgravninger og terræn i påfyldningsområder oprenses for byggeaffald, udblødt jord, sne, is mv. inden indbygning påbegyndes. Konstruktioner må ikke beskadiges under indbygningen af den omgivende fyld. Ensidig ikke projekteret tilfyldning må ikke finde sted. Komprimeringsenergien skal begrænses så der ikke sker utilsigtede horisontale deformationer. Foranstaltninger mod for højt vandindhold aftales med tilsynet. Hvor der påfyldes mod en eksisterende skråning udføres trapper i takt med påfyldningen for at opnå bedst mulig sammenhæng. I påfyldningen tilstræbes en så ensartet indbygning som muligt, hvorfor færdsel fordeles jævnt over arealet under opbygning. 19

20 5.2.4 Kontrol Eksisterende jordbundsforhold Kendte mægtigheder og egenskaber af de aktuelle jordarter fremgår af de geotekniske rapporter. Entreprenøren vurderer selv i fornødent omfang jorden, herunder foretager bestemmelser af naturligt og optimalt vandindhold på repræsentative prøver. Komprimering Komprimeringskontrollen skal udføres fortløbende og for hvert kontrolafsnit og baseres på en stikprøve. Komprimeringskontrollen n skal bestå af 5 tæthedsbestemmelser og 1 bestemmelse af referencedensiteten pr m 3 indbygget jord. For konstruktioner udgør et kontrolafsnit maksimalt en dags produktion. Graderet sand-/grusfyld og BL II indbygges til 95 % af referencedensiteten (vibrationsforsøg). 5.3 Opfyldning under vandspejl Ved opfyldning under vandspejl fortsættes med friktionsjord til 0,30 m over vandspejlet. 5.4 Udsætning Alment Arbejdet omfatter udsætning i genplaceringslokaliteten af afgravningsmaterialer, som af geotekniske årsager ikke kan anvendes til indbygning i fremtidige vejdæmninger, eller som er et overskud i projektet Udførelse Jorden skal leveres til genplaceringslokaliteten. De anvisninger som administratoren angiver for placering skal følges. 5.5 Anvendelse af stabiliserende foranstaltninger Alment Befæstelsen på motorvejen er dimensioneret på basis af et overflademodul på underbunden på 45 MPa. Såfremt der ikke kan opnås en tilstrækkelig styrke i råjordsplanum i afgravning eller påfyldning, skal der udføres en forbedring af planum. Forbedring af planum skal normalt foretages ved kalkstabilisering. I denne forbindelse henvises der til Geoteknisk Datarapport, Mv. st , September 2008 Kalkstabiliseringsarbejderne er udbudt med: Arbejder i forbindelse med tilsætning af ca. 2 % kalk (vægtprocent af jordens tørrumvægt), udlægning, fræsning, komprimering, afretning mv. Særskilt betaling af den tilsatte kalkmængde. Ved tilsætning af større kalkprocenter kan det blive nødvendigt med ekstra fræsning for at sikre den fornødne ensartethed i fordelingen af kalk. Ekstra fræsning nødvendiggjort af 20

21 væsentlig forøget kalktilsætning kan instrueres af tilsynet og afregnes efter den relevante post i TBL HP 13. Kun såfremt det ikke vil være hensigtsmæssigt at anvende kalkstabilisering - f.eks. over højtbeliggende ledninger og kabler - foretages forbedring af planum ved udskiftning af øverste 200mm råjord med BL II jf. afsnit Forbedring af planum ved brug af BL II må kun foretages efter forudgående aftale med tilsynet Materialer Brændt kalk skal være af kvalitet som Faxe kalk, Proviacal RD eller tilsvarende. Der lægges vægt på, at kalken har mindst samme støvreducerende egenskaber som den anførte Udførelse: Kalkstabilisering af råjordsplanum in-situ Der foretages kalkstabilisering in-situ til 400mm under det teoretiske råjordsplanum. Før start af kalkstabilisering skal der udføres en prøvestrækning med kalkstabilisering. Prøvestrækningen skal have et areal på min. 150 m 2 og strækningen kan efter godkendelse indgå i det færdige anlæg. For prøvestrækningen gælder specielt, at bygherren vil registrere arbejdsprocedurer og gennemføre målinger af kalktilsætning, fordelingen af kalk, komprimering samt bæreevne. Entreprenøren skal påregne en periode på 10 arbejdsdage til bygherrens kontrol af prøvestrækningen. Der skal anvendes en speciel spreder til udlægning af kalken, konstrueret således at støvgener minimeres. Entreprenøren skal påregne nedfræsningen / miksningen udført med specialfræser, der skal kunne fræse til en dybde af 400mm. Spreder og fræser skal godkendes af tilsynet i forbindelse med udførelse af prøvestrækningen. Råjorden færdiggøres til kalkstabilisering således, at den er i overensstemmelse med de krav til koter, der er gældende. Synlige sten med diameter >125 mm skal fjernes fra jordoverfladen inden, under og efter stabiliseringsarbejdet. Eventuelle meget bløde områder udskiftes efter aftale med tilsynet. Entreprenøren udfører vandindholdsbestemmelse af materialet på det klargjorte planum. Ud fra det aktuelle materiale og vandindhold vurderer entreprenøren i samråd med tilsynet hvilken kalkprocent, der skal anvendes samt om strækningen skal opdeles i sektioner med varierende kalktilsætning. Kalken spredes og det påses, at der ikke sker ophvirvlen af pulver. Der fræses umiddelbart efter udlægning af kalk og det påses at en homogen fordeling af kalken opnås. Der må ikke udlægges mere kalk end at dette kan nedfræses indenfor en time. Der udføres fræsning i baner med en bredde som den valgte kalkspreders bredde. Fræsningen skal udføres til en dybde af 400mm. Der udføres komprimering af laget hurtigst muligt efter fræsning, og komprimeringen skal være afsluttet samme arbejdsdag. Entreprenøren skal forvente at det er nødvendigt at både grovafrette og finafrette arealet for at overholde krav til geometri af overflade. Ved passage af krydsende ledninger, der ligger med mindre afstand end 1.0 meter fra top rør til overside planum, påvises ledningen ved gravning og det vurderes i samråd med tilsynet om ledningen er i stand til at modstå fræsning og komprimering i forbindelse med 21

22 kalkstabiliseringen. Hvis dette ikke er tilfældet, afgør entreprenør og tilsyn i samråd om der skal foretages udskiftning med BL II jf. afsnit Dumpertransport eller transport med andet gummihjulsmateriel må ikke ske på afgravningsplanum, der ikke er stabiliseret. Der må ikke udføres transporter på det kalkstabiliserede materiale, såfremt det i regnperioder vurderes, at dette kan skade laget. Bundsikring skal indbygges umiddelbart efter tilsynets accept af råjordsplanum. Komprimering Entreprenøren skal forvente at skulle benytte både fårefodstromle og glatvalset vibrationstromle eller gummihjulstromle for at komprimere laget. Kalkstabiliseret jord skal komprimeres som beskrevet i AAB for påfyldning til 96 % standard proctor. Se endvidere AAB for råjordsarbejder. Såfremt det kalkstabiliserede lag udsættes for frost skal laget betragtes som ikke kontrolleret og fornyet komprimering og kontrol af komprimering skal foretages Udskiftning af øverste 200mm med BLII Efter forudgående aftale med tilsynet kan forbedring af planum i afgravning foretages ved udgravning af råjord til 200 mm under det teoretiske råjordsplanum, hvorefter der foretages komprimering af planum i udgravningsområdet som beskrevet i nærværende SAB. Herefter indbygges 200 mm BL ll til teoretisk råjordsplanum. Arbejdet udføres som beskrevet i SAB 5 og AAB for Bundsikring af sand og grus. Komprimering Kontrol BL II indbygget til forbedring af planum komprimeres som angivet i SAB 5 og AAB for Bundsikring af sand og grus. Kontrol af arbejder udføres i henhold til AAB for råjordsarbejder Tilsætningen af kalk vurderes og dokumenteres ved vejesedler. Komprimeringskontrol udføres med isotopsonde. Da der er bundet krystalvand i materialet skal der foretages vandindholdskorrektion baseret på ovntørring. Eftervisning af det kalkstabiliserede lags tykkelse foretages ved én opgravning pr. 150 m 2 kalkstabiliseret planum. Bygherren forestår kontrol af overflademodulet på planum, der udføres af Vejteknisk Institut med minifaldlod. Resultatet af prøvningen og godkendelse af planum, eller instruktion om yderligere foranstaltninger, foreligger senest 5 arbejdsdage efter entreprenørens færdigmelding af jordarbejdet til tilsynet. 5.6 Planum og skråninger Hvor bund af udgravninger eller påfyldningsplanum ligger mindre end 2 m under færdig vejoverflade komprimeres bund eller planum til en dybde af mindst 0,20 m iht. kravene for den øvrige til- og påfyldning. 22

23 Det enkelte lag komprimeres overalt i påfyldningens fulde teoretiske bredde, hvilket ved skråninger nødvendiggør påfyldning med overbredde svarende til lagtykkelse og påfølgende afgravning af overbredden. Koter Kotekravet anses for opfyldt, når der blandt n repræsentative målinger højst er c, der afviger mere end 40 mm fra det specificerede planum. Acceptabelt c er anført i nedenstående tabel: n c GRÆSSÅNING 6.1 Alment Udover arealer udlagt til grusrabat skal alle ikke asfalterede vejrabatter og trug tilsås med græs. Derudover tilsås skråninger og andre vejarealer, som vist på tegninger. 6.2 Materialer Midlertidigt eksproprierede arealer skal tilsås med græs. Der skal anvendes en frøblanding bestående af: Rødsvingel med korte udløbere (Festuca rubra Litoralis) 50 % Rødsvingel uden udløbere (Festuca rubra commutata) 10 % Stivbladet svingel (Festuca Durinscula) 15 % Krybende hvene (Agrostis stolonifera) 5 % Alm. hvene (Agrostis Tenuis Sibth.) 5 % Italiensk rajgræs (Lolium multiflorum) 10 %. Fåresvingel (Festuca ovina) 5 %. I ovennævnte frøblanding med undtagelse af alm. hvene og italiensk rajgræs og fåresvingel anerkendes kun græssorter, som af Plantedirektoratet afdeling for sortsprøvning, er anerkendt til plænebrug. 6.3 Udførelse For alm. hvene, italiensk rajgræs og fåresvingel gælder, at de skal stå på den seneste udgave af Plantedirektoratets eller EU s officielle sortliste. Græssåning udføres under gunstige vejrforhold, afsnitsvis og hurtigst muligt efter at arealer er klargjort, dog fortrinsvis i april-maj eller august-september måned. Forinden græssåningen udføres, foretages fornøden ukrudtsbekæmpelse. Ukrudtsplanter højere end 0,05-0,10 m slås af og fjernes før græssåning. Der udsås 1,5 kg af ovennævnte frøblanding pr. 100 m². Sammen med udsåning skal der tilføres 50 kg NPK gødning pr. ha. For at sikre fastholdelse af græsfrøene til underlaget, skal der ved sprøjtesåning endvidere tilsættes cellulose/papir. 23

24 6.4 Kontrol Vedligeholdelse af græsarealer frem til 1 år efter aflevering - 1-års eftersyn - påhviler entreprenøren. Frøblanding dokumenteres ved følgesedler med angivelse af blandingsforhold. 24

25 Bilag 2.1 Jordhåndteringsplan 25

26 , revision 1 Entreprise Bilag 2.1 Jordhåndteringsplan Bilag 2.1 Jordhåndteringsplan INDHOLDSFORTEGNELSE Side GENERELT...2 MULDAFRØMNING OG UDLÆGNING...2 Rabatjord...2 Overjord...3 Muldjord...3 BLØDBUNDSARBEJDER...4 RÅJORDSARBEJDER...4 Jord afgravning til mellemdeponering...4 Jord afgravning til direkte indbygning...5 Jord afgravning til udsætning...5 Jord til indbygning afhentet fra arbejdsdepot ved Lindenborgvej...6 Friktionsmaterialer...6 Note: Stationeringer angivet i notatet er ca. stationeringer. 1

27 , revision 1 Entreprise Bilag 2.1 Jordhåndteringsplan GENERELT Med hensyn afgrænsning af de enkelte afgravnings- og påfyldningsområder, henvises der til hhv. opbrydningsplaner, tegn. nr og Jordhåndteringsplaner, tegn nr Det skal bemærkes at jordarbejdet på strækningen st st mhs og ca. st st mvs. udføres i Entreprise , og at jordarbejdet på strækningen st st mhs og ca. st ca. st mvs. udføres i Entreprise MULDAFRØMNING OG UDLÆGNING Rabatjord Rabatjord langs motorvej afrømmes og deponeres i arbejdsdepotet ved Lindenborgvej: Motorvejen, mhs.: St : 600 m² á 0,30m total 180 m³ St : 1800 m² á 0,30m total 540 m³ Motorvejen, mvs.: St : 3600 m² á 0,30m total 1100 m³ Motorvejen, midterrabat: St : 1150 m² á 0,30m total 350 m³ Afrømning af rabatjord (post ): 2170 m³ Rabatjord langs motorvej afrømmes og bortskaffes til deponi (post ). Motorvejen, mhs.: St : 1200 m² á 0,30m total 350 m³ Rabatjord afhentes i arbejdsdepotet ved Lindenborgvej og genudlægges langs motorvejen inden for 1,5 m fra fremtidig kørebanekant, herunder udlægges rabatjord som grusrabat foran støjskærme: Motorvejen, mhs.: St : 3600 m² á 0,30m total 1100 m³ Motorvejen, mvs.: St : 3600 m² á 0,30m total 1100 m³ Motorvejen, midterrabat: St : 9000 m² 1500 m³ Total m² 3700 m³ Genudlægning af rabatjord afregnes som areal (post ) 2

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, chh@vd.dk Resume Udbudsforskriften for kalkstabilisering omfatter råjorden består af lerjord med utilstrækkelige

Læs mere

Nye udbudsforskrifter for Jordarbejder. Vejforum 3. december 2015 Caroline Hejlesen

Nye udbudsforskrifter for Jordarbejder. Vejforum 3. december 2015 Caroline Hejlesen Nye udbudsforskrifter for Jordarbejder Vejforum 3. december 2015 Caroline Hejlesen chha@vd.dk Vejregelgruppen for Jord, grus og brolægning hvem er vi Civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, formand

Læs mere

Bilag 1, Udbudskontrolplaner

Bilag 1, Udbudskontrolplaner ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 1, Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen jf. SB ad 11 stk. 1. Kontrolplanen udarbejdes i henhold til Kontrolplan, Vejledning.

Læs mere

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 1. Formål Formålet med nærværende jordhåndteringsplan er at få godkendt jordhåndteringsplanen således at opgravet materialer kan mellemdeponeres for genindbygning

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar 2014 13/23133 Christian Tolderlund cto@vd.dk 7244 3731 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1220.201 FREDERIKSSUNDSMOTORVEJENS

Læs mere

MØDE I ATV JORD OG GRUNDVAND OM PROJEKTER MED FORURENET JORD

MØDE I ATV JORD OG GRUNDVAND OM PROJEKTER MED FORURENET JORD MØDE I ATV JORD OG GRUNDVAND OM PROJEKTER MED FORURENET JORD JORDHÅNDTERING I STØRRE ANLÆGSPROJEKTER MILJØKOORDINATOR MICHAEL QUIST, VEJDIREKTORATET ONSDAG DEN 8. MAJ 2013 SCHÆFFERGÅRDEN, JÆGERSBORG ALLÉ

Læs mere

MATERIALERNES ANVENDELIGHED

MATERIALERNES ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr 5 Skanderborg, den 14-06-2012 MATERIALERNES ANVENDELIGHED ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

Notat. Plan for håndtering af forurenet jord. Etape Udbygning af E45 Østjyske motorvej mellem Skærup-Vejle N

Notat. Plan for håndtering af forurenet jord. Etape Udbygning af E45 Østjyske motorvej mellem Skærup-Vejle N Notat Plan for håndtering af forurenet jord Etape 6063 - Udbygning af E45 Østjyske motorvej mellem Skærup-Vejle N 1. Indledning I forbindelse med udførelsen af anlægsprojektet etape 6063, Skærup-Vejle

Læs mere

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE 01 ARBEJDSPLADS 01 01 ARBEJDSPLADS 01 01 01 Indretning, drift og rømning sum 1 01 01 02 Færdselsregulerende foranstaltninger til nærværende entreprise sum 1 Post 01.01 Total Hovedpost 01 Total 02 JORDARBEJDER

Læs mere

AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED

AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr. 5 Skanderborg, den 18-10-2012 AFGRAVNINGSMATERIALERS ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende formål:

Læs mere

Tekniske forhold Dansk ledningspakke

Tekniske forhold Dansk ledningspakke Tekniske forhold Dansk ledningspakke 28. Januar 2015 Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet Danmark CHHA@vd.dk Ledningspakken består af Vejloven Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Vejregler,

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. juli 2012 Per Øster pbos@vd.dk 7244 2513 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6751.200 Entreprise 6751.200 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype UKP Udbudskontrolplaner Dato Februar 0 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-00 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE UDBUDSKONTROLPLANER (UKP) ØSTLIG FORDELINGSVEJ

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej TEKNISK NOTAT Rådgivende ingeniører FRI Emil Møllers Gader 41 DK-8700 Horsens Tlf: (+45) 5251 9000 Fax: (+45) 5251 9802 michael.vosgerau@atkinsglobal.com Initialer MSV Sag 1010897 Dato 06.02.2014 Vedr.

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr: 62 / 01.03.2014 SB Geotekniske regler knyttet til tværprofiler for ballasteret spor Banenormen BN1-6-4 Tværprofiler for ballasteret spor og tidligere versioner

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. august 2011 11/09943-1 Robin Højen Madsen rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6063.201 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

DATO PARADIGME UDARBEJDET AF 31. maj 2012 Rettelsesblad Bjørn Eriksen

DATO PARADIGME UDARBEJDET AF 31. maj 2012 Rettelsesblad Bjørn Eriksen DATO PARADIGME UDARBEJDET AF 31. maj 2012 Rettelsesblad Bjørn Eriksen Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 1052.100 Broer og vej ved Karlstrup Mose Udbygning af Køge Bugt Motorvejen,

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 31.marts 2014 14/01294-5 rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmeriale vedrørende udbud H05012.20 H05012 Nord om Kolding, kørsel i nødspor ENTREPRISE

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Vejmaterialer Ubundne blandinger Specifikationer Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og andre anlægsarbejder

Vejmaterialer Ubundne blandinger Specifikationer Tilslag til ubundne og hydraulisk bundne materialer til vejbygning og andre anlægsarbejder Alment Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for stabilt grus omfatter udførelse af bærelag af stabilt grus. AAB indeholder funktionskrav til det færdige lag og krav til materialer, udførelse og kontrol.

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING UDBUDSKONTROLPLAN SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 UKP STANDARD I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING LEVERANCER Bundsikring, Leverance Sigteanalyse pr. 1000 m3 Vejdirektoratets

Læs mere

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB)

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) Jordarbejder 1. Alment Supplerende bestemmelser til AAB Jordarbejder. SIDE 1 af 29 Jordarbejdets omfang og placering fremgår af tegningsbilaget. Arbejdet omfatter afgravning,

Læs mere

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder Anlæg & Fornyelse Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder (GAB Asfalt) Filnavn: GAB Asfalt_udg 1.docx Udgave nr.: 1 Dato: 16.07.2009 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: BCA JEC LAFO GAB

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype SAB Særlige Arbejdsbeskrivelser Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SÆRLIGE

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

TILBUD side 1 Dokument nr. A Ver 2.0 April 2014 TILBUD (side 1) Samlet tilbudssum ekskl. moms (overført fra side 2) kr 0,00

TILBUD side 1 Dokument nr. A Ver 2.0 April 2014 TILBUD (side 1) Samlet tilbudssum ekskl. moms (overført fra side 2) kr 0,00 TBL: - Jord og belægning TILBUD side 1 April 2014 TILBUD (side 1) Nedenstående arbejder vedrørende entreprise: " - Jord og belægning - marts 2014" tilbydes udført på de i "Særlige betingelser og beskrivelser"

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

Vandgennemtrængelige belægninger

Vandgennemtrængelige belægninger Vandgennemtrængelige belægninger Hvad er vandgennemtrængelige belægninger? En vandgennemtrængelig eller permeabel belægning er en belægning, der ved hjælp af større knaster på belægningen tvinger større

Læs mere

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN. Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR

PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN. Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR Hovedkontor: Aarhus Kontakt: Viborgvej 1 Silkeborgvej 620 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400

Læs mere

Lermembraner i regnvandsbassiner Arbejdsprocedurer

Lermembraner i regnvandsbassiner Arbejdsprocedurer Lermembraner i regnvandsbassiner Arbejdsprocedurer - 2009 Udarbejdet for Århus Kommune Natur og Miljø, Teknik og Miljø Valdemarsgade 18 Postboks 79 8100 Århus C (ref. GEO projekt 31851) Natur og Miljø

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING GRØFTER OG RABATTER BILAG 7.6 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

UDBUDSFORSKRIFT VEJE JORDARBEJDER. Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) Juni Vejregelrådet

UDBUDSFORSKRIFT VEJE JORDARBEJDER. Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) Juni Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT VEJE JORDARBEJDER Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) Juni 2006 Vejregelrådet INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. ALMENT 3 2. FORBEREDENDE ARBEJDER 3 2.1 Kontrolplan 3 2.2 Rydning 4 2.3 Nedrivning

Læs mere

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Til de bydende Dato 9. august 2016 Sagsbehandler Leif Ole Daetz Mail lda@vd.dk Telefon 2442480 Dokument 16/05817-3 Side 1/5 RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 1128.200 Jord, belægning og bygværk

Læs mere

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Tekst Bygherre: DSB SALG Vejmyndighed: Nyborg Kommune Entreprenør: Per Aarsleff A/S Rådgiver: Carl Bro as Miljø: DGE Anlægsperiode: Juli 2004- juli 2005 Oversigtsbillede

Læs mere

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009.

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009. Banekonsortiet I/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Byggeri og miljø Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Tilladelse til etablering af midlertidig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye vejanlæg i Aalborg Syd - Egnsplanvej og Ny Dallvej. Aalborg Kommune. VVM undersøgelse - forurenet jord

Indholdsfortegnelse. Nye vejanlæg i Aalborg Syd - Egnsplanvej og Ny Dallvej. Aalborg Kommune. VVM undersøgelse - forurenet jord Aalborg Kommune Nye vejanlæg i Aalborg Syd - Egnsplanvej og Ny Dallvej VVM undersøgelse - forurenet jord COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

... ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE... JORDSTABILISERING AAB UDBUD MARTS 2013

... ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE... JORDSTABILISERING AAB UDBUD MARTS 2013 ... ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE...... JORDSTABILISERING AAB UDBUD MARTS 2013 2 Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 MATERIALER 5 2.1 Kalk 5 2.2 Cement 5 2.3 Andre bindemidler 5 2.4 Råjord 6 2.5

Læs mere

UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL

UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) Februar 2011 Vejregelrådet INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. ALMENT 3 2. MATERIALER 3 2.1 Gradering

Læs mere

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VIBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A065978 DOKUMENTNR. A065978-012 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 3 2 Tidligere undersøgelser 3 3 Mark- og laboratoriearbejde 3 4 Koter 4 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 5 6 Funderingsforhold

Læs mere

ENTREPRISE H170.02.20

ENTREPRISE H170.02.20 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H170.02.20 Jord- og belægningsarbejde H170 Rønne Åkirkeby >>> H170.02 Heller ved Vestermarievej og Stavelund JUNI 2012 UKP Indhold H170.02.20 Udbudskontrolplaner Entreprenøren

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2 Bilag 2 Generelle bestemmelser Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen, jfr. SB ad 11, stk. 1. Kontrolplanen skal udarbejdes på grundlag af: - Udbudskontrolplan for entreprisen - Resultater

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype SAB Særlige Arbejdsbeskrivelser Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SÆRLIGE

Læs mere

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse Adgange Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af adgang Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse . Kapitel : 1 Hovedentreprise Side : 1/6 Arbejdsbeskrivelse -Jordarbejde Dato : 2015-10-20 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 (10).001 Jord... 2 BPS Basisbeskrivelse jord, publikation B207,

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Banedanmark Amerikas Plads 15 2100 København Ø Sendt med mail til Thomas Bentsen (tbtn@bane.dk) Tilladelse til midlertidigt oplag og genindbygning af lettere forurenet jord ved

Læs mere

Anvisning for Perstrup Tanken

Anvisning for Perstrup Tanken Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Tanken Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer 4.

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Brønde og ledninger på strækninger og sideanlæg UDBUD 2008 - vejdrift side 40 af

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Jordarbejde, bygning Renovering af Løget By, afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 COWIsag A019647 Dokumentnr. 424.204 Udg. 1.

Arbejdsbeskrivelse Jordarbejde, bygning Renovering af Løget By, afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 COWIsag A019647 Dokumentnr. 424.204 Udg. 1. Arbejdsbeskrivelse Jordarbejde, bygning Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 sag A019647 Dokumentnr. 424.204 Udg. 1.0 Arbejdsbeskrivelse jordarbejde bygning Rev.dato : Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 ENTREPRISE H13.14.45 Støjskærm H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - H13.14.45 Nedenstående arbejder vedrørende

Læs mere

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 7br, Lyndby By, Lyndby.

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 7br, Lyndby By, Lyndby. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Steffen Bomholt Rasmussen Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E sbra@lejre.dk Dato:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210 Etablering af vandhuller Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 12810.210 Etablering af vandhuller. Udbudsbetingelser. Orientering. I forbindelse

Læs mere

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse Overkørsler Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af overkørsel. Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Anvisning for Perstrup Greenline-tank

Anvisning for Perstrup Greenline-tank Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Greenline-tank Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer

Læs mere

Jords anvendelighed til indbygning, dæmningsfast bund og planum

Jords anvendelighed til indbygning, dæmningsfast bund og planum Jords anvendelighed til indbygning, dæmningsfast bund og planum 1. Generelt I nærværende bilag er udvalgte jordarters egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende formål:

Læs mere

Til samtlige tilbudsgivere

Til samtlige tilbudsgivere Til samtlige tilbudsgivere COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Byggemodning Tune Nordøst, Rettelsesblad nr 2 Nærværende rettelsesblad nr 02 er fremsendelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej ApS November 2014 BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport PROJEKT Byggemodning Kildebuen, Svejbæk Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej

Læs mere

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals.

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. Indholdsfortegnelse 1. Projekt...2 2. Mark- og laboratoriearbejde...2 3. Jordbunds- og vandspejlsforhold...2

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

TOTALENTREPRISE 6717.002

TOTALENTREPRISE 6717.002 MÆNGDELISTE TOTALENTREPRISE 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg Holstebromotorvejen >>> Aulum Snejbjerg SEPTEMBER 2014 Bygværk 68-0-083.00 UF af Bane Holstebro Vejle (Gødstrup) samt sporarbejder, afvandingsledning

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. marts 2012 12/00724-7 Carsten Sandgaard Christensen cac@vd.dk +45 7244 2223 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Entrepriseudbud 6620.110 Broer

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL 04-09-6 Sag nr. 477 Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape og 4, 86 Hørning Parcel nr.: 5 Figur Situationsplan :000

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning Tilbudsliste (TBL) Projektnavn Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier Projektnummer Entreprise 2013-51319 Bygherre: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Ringkøbing Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern Tilbudsliste

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER R7 Ved nedlæggelse af et vejareal vil alle vejmaterialer over råjordsplanum oftest skulle fjernes, både asfaltbelægning, vejkasse og rabatjord.

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: REV: SIDE:

UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: REV: SIDE: UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: SIDE: 1 Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations Udført Godkendt af Nr. Hvad skal kontrolleres Afsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG)

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Ref R:\2013\1100004092\10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser Version 0 Dato 2013-04-17 Udarbejdet af RWJ

Læs mere

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den Hjørring Kommune HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9 9800 Hjørring Sendt på mail: rrj@hjvand.dk Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN

KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN Kolding Kommune Dokumenttype Dimensioneringsnotat Dato Juni 2015 KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN INDHOLD 0. Generelt 1 0.1 Alment 1 1. Vandløb og tilløb 2 1.1 Eksisterende vandløb og tilløb

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE. Paradigme for udbudskontrolplan (UKP-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994.

UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE. Paradigme for udbudskontrolplan (UKP-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994. UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE Paradigme for udbudskontrolplan (UKP-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994 Vejregelrådet Projektgennemgang Arbejde: AAB ledningsgrave december 2008 og Ledningsgrave

Læs mere

Projekt: Udvidelse af Viborgvej. Entreprise: Anlægsentreprisen. Udbudskontrolplaner (UKP)

Projekt: Udvidelse af Viborgvej. Entreprise: Anlægsentreprisen. Udbudskontrolplaner (UKP) ####### Projekt: Entreprise: Anlægsentreprisen Udbudskontrolplaner (UKP) ENTREPRENØR Den 22. december 2016 Hovedkontor: Aarhus Kontakt: Viborgvej 1 Silkeborgvej 620 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H206.12.20 Jord- og belægningsarbejde H206.12 Kanalisering ved Bjerreby Juni 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

PLANSILO Systembrochure

PLANSILO Systembrochure PLANSILO Systembrochure www.rc.dk Et stærkt system RC plansiloelementer er komplette silosystemer Med plansiloer fra RC Betonvarer fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri, hvor

Læs mere

Supplerende udsendelse nr. 1 til de bydende (RET1), 2011-03-17

Supplerende udsendelse nr. 1 til de bydende (RET1), 2011-03-17 Supplerende udsendelse nr. 1 til de bydende (RET1), 2011-03-17 Næstved Østlig Fordelingsvej, NØF E001 - Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv. Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende

Læs mere