Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby"

Transkript

1 Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby 1

2 2 Indhold 1 Administration 3 2 Gadernes indretning og anvendelse Færdselsforhold Indretning 4 3 Udstilling Hvilke arealer kan lejes? Gadeinventar 6 4 Udeservering Periode Afgifter for udeservering Betingelser for udeservering Særlige forhold Forsikrings- og ansvarsforhold 7 5 Arrangementer på vejareal Arealer der kan benyttes Generelle bestemmelser 8 6 Torvehandel/stadehandel Torvetid Produkter som må sælges Fordeling af stadepladser Lejeperiode for pladserne Stadeleje Forudsætninger for handel på torvene Torvemesterens opgaver 10 7 Vedligeholdelse af gadearealet Renholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse Anden vedligeholdelse 11 8 Særlige bestemmelser Undtagelser Påtaleret Dispensation Revision af regulativet 12 Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby

3 Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby 3 1 Administration Nærværende regulativ er vedtaget af Roskilde Kommunes Teknikog Miljøudvalg og tiltrådt af Politidirektøren i Midt- og Vestsjælland i henhold til lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999, lov om offentlige veje 102, færdselslovens 92, samt Bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger 16. Dette regulativ omhandler følgende: Gaderne: Skomagergade - Karen Olsdatters Stræde - Gullandsstræde - Algade - Sankt Ols Gade - Rosenhavestræde - Hersegade - Sankt Peders Stræde - Lille Gråbrødrestræde - Biblioteksgangen Torvene: Stændertorvet og Hestetorvet Af kortet fremgår det, hvilke dele af gaderne og torvene, der er omfattet af regulativet. Den daglige administration af bestemmelserne i regulativet varetages af Roskilde Kommunes Park- og Vejafdeling i samarbejde med Lokalpolitiet i Roskilde. Gader og torve der er omfattet af regulativet.

4 4 Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby 2 Gadernes indretning og anvendelse 2.1 Færdselsforhold Al færdsel i gaderne skal foregå i henhold til gældende love og foreskrifter. Skomagergade, Karen Olsdatters Stræde, Gullandsstræde og Algade er forbeholdt gående færdsel. Cykling er dog tilladt i det ved skiltning fastsatte tidspunkt. I alle gader gælder dog, at cyklister skal vige for og respektere fodgængere. Vare-, patient- og invalidekørsel i de ovennævnte gader må finde sted i det ved skiltning fastsatte tidspunkt. De enkelte gaders opdeling Algade Gadearealet er opdelt i facadezone, gangzone, mellemzone og færdselszone. Skomagergade Gadearealet er opdelt i facadezone, gangzone, mellemzone og færdselszone. Anden kørsel må kun finde sted i nedennævnte tilfælde: Kørsel med brandvæsenets køretøjer, redningskøretøjer samt politiets køretøjer. Lægers kørsel i livsvigtigt ærinde. Færdselszone Nødvendig kørsel med kommunale og institutioners servicevogne ved udbedring af indtrufne skader på lednings- og forsyningsnet. Nødvendig kørsel for renholdelse, glatførebekæmpelse og snerydning. Mellemzone Gangzone Facadezone Kørsel, hvortil der af politiet eller Roskilde Kommune er meddelt særlig skriftlig tilladelse. 2.2 Indretning Gaderne er principielt opdelt i forskellige zoner: facadezone, gangzone, mellemzone og færdselszone - dog er det forskelligt, hvilke zoner den enkelte gade opdeles i. Princippet i zoneopdelingen af Algade og Skomagergade. Karen Olsdatters Stræde og Gullandsstræde Gadearealet er opdelt i facadezone og færdselszone. Facadezone Facadezonen kan benyttes til vareudstilling og udeservering. Gangzone Gangzonen må kun benyttes af gående og skal friholdes for enhver form for udstilling med videre. I Skomagergade må gangzonen dog også benyttes til udeservering. Mellemzone Mellemzonen anvendes til fast gadeinventar som belysning, flag, træer, blomsterkummer, cykelstativer, bænke med videre. Facadezone Færdselszone Facadezone Mellemzone kan endvidere efter bestemmelserne i dette regulativ benyttes til vareudstilling, gadeinventar, musikudøvelse, udeservering med mere. Færdselszonen Færdselszonen skal altid friholdes til den tilladte gående og kørende færdsel, herunder redningskøretøjer. Princippet i zoneopdelingen af Karen Olsdatters Stræde og Gullandsstræde. Rosenhavestræde Gadearealet er opdelt i facadezone, gangzone og mellemzone. Biblioteksgangen Gadearealet er opdelt i facadezone og gangzone.

5 Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby 5 Sankt Ols Gade, Hersegade, Sankt Peders Stræde og Lille Gråbrødrestræde Gadearealet er opdelt i gangzone og færdselszone. Vareudstilling og skiltning må kun foretages på arealer, hvor der er indgået aftale med Roskilde Kommune, og kun indenfor butikkernes åbningstid. Erhvervsdrivende, der ønsker at leje udstillingsarealer, skal være medlem af Vejlauget Gågaderne. Erhvervsdrivende, der ikke har tegnet lejekontrakt med Roskilde Kommune, må ikke anvende udstillingsareal på nogen måde. Gangzone Færdselszone Gangzone Princippet i zoneopdelingen af Sankt Ols Gade, Hersegade, Sankt Peders Stræde og Lille Gråbrødrestræde.

6 6 Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby 3 Udstilling 3.1 Hvilke arealer kan lejes? I Skomagergade og Algade kan de erhvervsdrivende leje arealet i facadezonen og mellemzonen ud for egen facade. Arealet kan benyttes til vareudstilling, skiltning og lignende. Det er dog muligt kun at indgå lejeaftale for arealet i mellemzone. I Karen Olsdatters Stræde, Gullandsstræde og Biblioteksgangen kan de erhvervsdrivende leje arealet i facadezonen ud for egen facade. Arealet kan benyttes til vareudstilling, skiltning og lignende. I Sankt Ols Gade, Rosenhavestræde, Hersegade, Sankt Peders Stræde og Lille Gråbrødrestræde må de erhvervsdrivende benytte gadearealet efter nærmere aftale med vejmyndigheden. Bredden af mellemzonen og facadezonen kan indskrænkes, hvis udnyttelsen er til gene for trafikken i færdselszonen eller forhindre tværgående passage. Dette afgøres af Roskilde Kommune efter forhandling med politiet. Som udgangspunkt skal de erhvervsdrivende leje hele udstillingsarealet ud for forretningen, men i de tilfælde, hvor udstillingsarealet i alt overstiger 20 m 2, kan der med Roskilde Kommune indgås aftale for et mindre areal. I disse tilfælde skal der dog minimum lejes 10 m 2. Roskilde Kommune markerer udstillingsarealets omfang i belægningen. De erhvervsdrivende må ikke fremleje arealerne foran forretningen til andre. Udstilling af varer skal være i overensstemmelse med varesortimentet i den tilhørende forretning. Er der erhvervsmål i flere etager, skal de enkelte erhvervsdrivende aftale den indbyrdes fordeling af udstillingsarealet, idet stueetager med facade mod gaden har fortrinsret til at benytte arealerne. Ansvaret for skader, der eventuelt måtte påføres enten de udstillede genstande eller forbipasserende som følge af tilstedeværelsen af udstillingsgenstandene, påhviler fuldt ud ejeren af de pågældende genstande eller subsidiært vedkommende forretningsdrivende. Der må opsættes borde og stole på udstillingsarealer beliggende ud for detailforretninger. Angående inventarets udseende skal reglerne i Regulativ for etablering af fortovsrestauranter følges. Opstilling af borde og stole på arealer beliggende ud for cafeer og restauranter har karakter af udeservering og behandles efter reglerne i 4 samt Regulativ for etablering af fortovsrestaurant i Roskilde Kommune. Ansøgning om leje af arealer til udstilling stiles til Roskilde Kommune. Roskilde Kommune kan frit råde over de arealer, hvor der ikke er indgået lejeaftale. Afgift for udstilling Enhver butik, der ønsker at benytte de offentlige vejarealer til udstilling, skal indgå en kontrakt med kommunen, hvori størrelsen og prisen på det lejede areal fremgår. Afgiften er fastsat ud fra en fast kvadratmeterpris på udstilling på de offentlige vejarealer og betales forud for ét år ad gangen. 3.2 Gadeinventar Fast gadeinventar på vejareal Roskilde Kommune opsætter, renholder og vedligeholder fast gadeinventar (affaldsbeholdere, bænke, lygter, cykelstativer, pullerter, blomsterkummer og lignende) Fast gadeinventar på facade Med hensyn til markiser, baldakiner, skilte og belysning henvises der til lokalplan nr Facader i bymidten. Løst gadeinventar De erhvervsdrivende skal selv bekoste løst gadeinventar så som udstillingsstativer, parasoller med videre. Udstillede varer og gadeinventar må ikke anbringes foran cykelstativer, bænke og andet fast gadeinvetar. Ligeledes skal indgange friholdes. Højden af gadeinventar - inklusiv prisskilte - må max være 1,60 meter. Desuden skal gadeinventaret være hævet mindst 40 cm over gadeniveau og være understøttet i hjørnerne. Der må opstilles max. ét fritstående skilt på udstillingsarealet pr. forretningsfacade. Skiltets højde og bredde må ikke overstige henholdsvis 120 cm og 80 cm. Rammen på skiltet skal være i én af følgende farver: grøn, hvid eller galvaniseret. De erhvervsdrivende i sidegaderne til Skomagergade og Algade må ikke anbringe fritstående skilte eller anden form for forretningsreklame i Skomagergade og Algade. På Roskilde Kommunes foranledning opsættes henvisningsskilte. Roskilde Kommune bekoster skilterammen, og de erhvervsdrivende bekoster skiltepladen. Det er dog kun medlemmer af Vejlauget Gågaderne, der kan opsætte henvisningsskilte. Parasoller må placeres i mellemzonen. Parasolskærmens underkant skal være minimum 2,20 meter over gaden, således at besøgende i gaden ikke generes. Parasolskærmen må ikke hænge ud over gang- eller færdselszonen. Parasoller skal placeres i bøsninger i vejbelægningen. Bøsningerne etableres af Roskilde Kommune og bekostes af de erhvervsdrivende. Vedligeholdelse af bøsningerne bekostes af de erhvervsdrivende. Parasollerne skal være markedsparasoller og parasolskærmen skal være råhvid. Der må ikke være tekst på parasollen - undtaget er dog forretningens logo. Levende lys i form af olielamper, fakler og lignende skal sikres, således at de ikke kan væltes eller på anden måde være til fare for de forbipasserende. Desuden skal det sikres, at de holdes uden for rækkevide af børn og synshandicappede. De erhvervsdrivende må ikke foretage ændringer i gadens belægning, herunder fjerne eller beskadige dele af belægningen samt ramme genstande ned i belægningen. Der må ikke opsættes flagstænger og lignende i gaderne med henblik på reklame for de enkelte butikker. Gadeinventar skal være fjernet fra udstillingsarealet senest 1 2 time efter butikkernes lukketid.

7 Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby 7 4 Udeservering Reglerne i denne er uddrag af Regulativ for etablering af fortovsrestaurant i Roskilde Kommune og for uddybende oplysninger henvises til det regulativ. Restaurationsvirksomhed på gadearealet må kun finde sted efter særlig tilladelse fra Teknik- og Miljøudvalget og politiet. 4.1 Periode Udeservering kan ske i perioden 1. april til 1. november. April og november måned er omkostningsfrie. Tilladelsen gælder kun for det år, hvor den er søgt, og skal fornys hvert år. 4.2 Afgifter for udeservering Enhver restaurant, der ønsker at benytte de offentlige vejarealer til udeservering, skal indgå en kontrakt med kommunen. Af kontrakten vil arealets omfang, perioden for udeservering samt prisen for det ønskede areal fremgå. Lejen betales forud og opkræves i 2 rater - 1. maj og 1. juli. Desuden betales der et depositum som sikkerhed for eventuelle udgifter i forbindelse med lukning af fortovsrestauranten. 4.3 Betingelser for udeservering Der kan kun etableres fortovsrestaurant i direkte tilknytning til en eksisterende restaurant. Undtaget herfra er Stændertorvet og Hestetorvet, hvor der er indgået lejekontrakt på særlige vilkår. Der kan kun lejes areal, der ligger ud for ejendommens facade. Naboforretningens arealer kan ikke lejes. Arealer ud for porte samt indgange til andre forretninger og boliger kan ikke lejes. Brandhaner, telefon- og elskabe med videre skal til enhver tid være let tilgængelige. Der må ikke skiltes på vejareal uden for restaurationsarealet. Roskilde Kommunes facadeudvalg skal godkende alt udeserveringsinventar inden opstilling. Åbningstider Udeservering må kun finde sted i den tilknyttede restaurants åbningstid. Dog med de begrænsninger, at der tidligst må lukkes op kl , og at der senest skal lukkes kl , eller efter nærmere anvisning fra politiet. Ved lukketid skal inventaret pakkes sammen, så det ikke kan anvendes. Midlertidig lukning Hvis fortovsrestauranten lukkes midlertidigt for en periode på mere end 14 dage, skal lejeren fjerne indhegning og inventar fra vejareal. Overskrides denne frist, vil kommunen fjerne fortovsrestauranten for lejerens regning uden varsel. 4.4 Særlige forhold Midlertidig inddragelse af arealet Kommunen kan midlertidigt inddrage tilladelsen for en kortere periode (max 14 dage) uden reduktion af lejen. Herudover reduceres lejen forholdsmæssigt. Dette gælder, hvis arealet skal bruges til et andet formål, for eksempel ledningsarbejder eller ved andre specielle forhold. Kommunen dækker ikke lejerens eventuelle indtægtstab i den forbindelse. Lejeren skal afholde udgifterne til hel eller delvis fjernelse af restauranten. Permanent inddragelse af arealet Ved permanente ændringer på vejarealet kan arealet efter kommunens skøn helt eller delvist inddrages uden, der kan kræves erstatning. Lejen reguleres i overensstemmelse med dette. Misligholdelse Hvis lejeren ikke overholder regulativets bestemmelser, herunder betalingsfristerne for indbetaling af leje, og en henstilling ikke efterkommes umiddelbart, vil det blive betragtet som brud på lejeaftalen, og kommunen vil opsige lejemålet uden yderligere varsel. Hvis fortovsrestauranten giver anledning til gener og klager, vil det blive betragtet som misligholdelse af lejeaftalen, og kommunen kan ligeledes opsige lejemålet. Hvis kommunen opsiger lejemålet med baggrund i misligholdelse, vil indbetalt leje ikke blive refunderet. Kommunen erstatter ikke mistede indtægter. Ved opsigelse på grund af misligholdelse skal lejeren fjerne indhegning og inventar indenfor 14 dage. Overholdes denne tidsfrist ikke, fjerner kommunen fortovsrestauranten for lejerens regning uden yderligere varsel. 4.5 Forsikrings- og ansvarsforhold Ansvaret for ting- og personskader, der er pådraget tredjemand af udeserveringsinventar, påhviler alene den lejer, der har fået tilladelse til udeservering. Musik Der må ikke spilles forstærket musik på fortovsrestauranten. Færdselsmæssige forhold Det skal generelt sikres, at udeservering fungerer uden gener for trafikkens afvikling. Renholdelse Der påhviler lejeren til enhver tid at holde rengjort i og omkring fortovsrestauranten. Ved lukketid skal arealet rengøres, og de omkringliggende arealer skal rengøres for affald. Der må ikke oplagres varer herunder ølkasser og lignende på arealet.

8 8 Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby 5 Arrangementer på vejareal Enhver, der ønsker at benytte vejareal til arrangementer af enhver art, skal søge tilladelse hos Teknisk Forvaltning. 5.1 Arealer der kan benyttes Stændertorvet Foran Rådhuset (1) - arealet kan benyttes til optræden med musik, sang, dans og lignende kulturelle arrangementer. Springvandshellen (2) - arealet kan benyttes til arrangementer af kulturel, humanitær eller politisk oplysende karakter, samt opstilling af tombola til velgørende formål. Arealet øst for pavillonen (3) - arealet kan benyttes til større arrangementer, såfremt der ikke er ledige pladser på Hestetorvet. Hestetorvet (4) Torvet kan benyttes til arrangementer af samme karakter som på Stændertorvet. Desuden kan torvet benyttes til kommercielle arrangementer, eksempelvis arrangementer hvor private firmaer udstiller med henblik på salg og formidling af salg. Gågaderne (5) Der er mulighed for at benytte arealer i Algade til optræden med musik, sang, dans og lignende kulturelle arrangementer. Desuden er der mulighed for at afholde arrangementer af kulturel, humanitær eller politisk oplysende karakter, samt opstilling af tombola til velgørende formål. Musik og optog Optræden med musik og sang i gaderne og på torvene må ikke finde sted uden Teknisk Forvaltnings tilladelse. 5.2 Generelle bestemmelser Arrangører kan afholde arrangementer på de viste steder maksimalt 12 dage indenfor et kalenderår. Arrangementerne kan gentages med minimum én måneds mellemrum. Dog må hvert arrangement maksimalt have en varighed på 6 dage. Arealernes omfang

9 Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby 9 6 Torvehandel/stadehandel med henblik på skabe kundekontakt og formidling af efterfølgende leverancer af varer og tjenesteydelser. Der må ikke handles med levende dyr. Torvehandel foregår på Stændertorvet og Hestetorvet, og må kun ske med vejmyndighedens tilladelse. Ansøgning om torveplads sker til Torvemesteren eller dennes stedfortræder. Der er ikke mulighed for at etablere stadeplads andre steder i midtbyen end på de to torve. Dog kan der i forbindelse med den årlige Roskilde Festival etableres stadepladser i Algade på ubenyttede udstillingsarealer. Salg fra håndvogne og lignende må ikke finde sted i de gader og torve, der er omfattet af dette regulativ. 6.1 Torvetid Stændertorvet Torvetid på Stændertorvet er hele året hver onsdag og lørdag kl Ingen torvehandlende må tage plads på torvet tidligere end 1 time før torvetidens start. Ligeledes må ingen torvehandlende tage plads på torvet uden forudgående aftale med torvemesteren. Torvehandlende skal forlade torvet ved torvetids ophør, dog tidligst kl Hestetorvet Torvetid på Hestetorvet er hele året onsdag kl og lørdag kl Ingen torvehandlende må tage plads på torvet tidligere end 1 time før torvetidens start. Torvehandlende skal forlade torvet senest 30 min. efter torvetids ophør. I hele december måned må der være julemarked og sælges juletræer samt gran hver dag. I forbindelse med den årlige Roskilde Festival må der i ugen op til og indtil festivalens slutning være torvehandel alle ugens dage fra kl Til disse arrangementer skal der indhentes særlig tilladelse hos Torvemesteren. 6.2 Produkter som må sælges Stændertorvet Fra staderne må der primært sælges frugt, grønt og blomster. Brugte genstande, kunsthåndværk med mere kan sælges. Erhvervsmæssig handel med brugte genstande (som er opkøbt andre steder med videresalg for øje) må kun ske, hvis den handlende har bevilling til handel med brugte genstande. På Stændertorvet må der endvidere sælges produkter fra husdyrhold, fiskeri og husdyr. I bekendtgørelse nr. 185 af 25. marts 1988 af næringslov 14 fremgår det, hvilke varer, der kan sælges ved torvehandel uden at betingelserne for at drive næring som handlende, håndværker og industridrivende er opfyldte. Fra stadepladserne må der alene ske salg og ikke opkøb Godkendte foreninger og enkeltpersoner må sælge egne brugte eller hjemmelavede genstande, men ikke genstande, der er købt med videresalg for øje. Staderne kan ikke benyttes til kommerciel udstillinger og lignende Hestetorvet Fra staderne må der sælges frugt, grønt, blomster, brugte genstande, kunsthåndværk med mere. På Hestetorvet må der sælges fastfood, men varesortimentet må ikke konkurrere med det, der sælges i torveboden og på torvets fortovsrestauranter. Dog er torvehandel i forbindelse med Roskilde Festival-ugen undtaget. Foreninger og enkeltpersoner må sælge egne brugte eller hjemmelavede genstande, men ikke genstande, der er købt med videresalg for øje. Staderne kan benyttes til kommerciel udstillinger og lignende med henblik på skabe kundekontakt og formidling af efterfølgende leverancer af varer og tjenesteydelser. Der må ikke handles med levende dyr. 6.3 Fordeling af stadepladser Stændertorvet Torvepladserne er primært forbeholdt grønt og blomster. Pladser for grønt og blomster udlejes i videst muligt omfang som faste pladser. I torvets nordøstlige hjørne er placeret stader for fisk, ost og slagtervarer. Loppetorvet har normalt faste pladser mod vest på kørearealet - op mod Rådhuset. Hvis der i»tyndt belagte perioder«er ledige pladser inde på torvet, kan der placeres kunsthåndværk, loppetorv med videre efter nærmere aftale med Torvemesteren. I princippet disponerer torvehandlende kun over én plads. Dog kan to faste handlende dele tre pladser imellem sig efter aftale med Torvemesteren. Hestetorvet Til den normale torvehandel er der 5 stadepladser, som hver har et areal på 4*6 m. I forbindelse med Roskilde Festival samt ved andre store arrangementer er der yderligere et antal stadepladser. Teknisk Forvaltning kan i særlige tilfælde oprette og udleje yderligere stadepladser. 6.4 Lejeperiode for pladserne Faste pladser udlejes for ét kalenderår ad gangen. Ledige pladser eller faste pladser, som ikke er taget i brug kl kan anvises for en dag ad gangen. Pladser anvises i den rækkefølge, stadeholderne kommer. 6.5 Stadeleje Torvehandlende skal betale leje for stadepladserne. Lejen fastsættes af Roskilde Byråd.

10 10 Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby Lejen for en stadeplads fastsættes under hensyn til den almindelige prisudvikling. Hvis en torvehandlende, der har fået anvist fast stadeplads, ikke inden for et tidsrum af fire måneder har benyttet pladsen, kan pladsen anvises til anden torvehandlende. Den betalte leje refunderes ikke. Afgiften for faste stadepladser betales halvårligt forud. Regningen tilsendes den torvehandlende, og betales efter kommunens almindelige praksis. For de øvrige pladser betales afgift til Torvemesteren ved begyndelsen af hver torvedag. 6.6 Forudsætninger for handel på torvene Enhver torvehandlende skal forsyne sit stade med sælgers navn. Udlån og fremleje må ikke finde sted. Torvehandlende skal til enhver tid kunne oplyse, hvorfra varerne stammer. Hvis loppehandel drives som erhverv, skal politiets tilladelse foreligge. Loppehandel, der ikke drives som erhverv, kan have stadeplads på torvet maksimum 5 gange i et kalenderår. Torvehandlende er ansvarlige ved overtrædelse af dette regulativ og øvrig gældende lovgivning. Erhvervsmæssigt salg fra staderne må kun foretages af torvehandlende, der er momsregistrerede. Dokumentation skal på forlangende altid kunne vises frem. Hestetorvet Det er tilladt i forbindelse med torvehandel, at parkere én bil ved hver stadeplads. Kørende adgang til stadepladserne skal ske via Store Gråbrødrestræde. Opstilling af stade med mere må ikke hindre kørende adgang til og fra Gråbrødre Kirkegårds østlige port. 6.7 Torvemesterens opgaver Torvemesteren har den daglige administration af torvene og træffer herunder aftaler om tildeling af pladser. Torvemesteren skal også sørge for, at de regler, der er sat for torvehandel, bliver overholdt. Torvemesteren kan nægte at anvise stadepladser til torvehandlende, hvis betingelserne for handel på torvet ikke overholdes, eller der skyldes torveafgift. Torvemesteren har ansvar for samarbejde med øvrige myndigheder. Torvemesteren opkræver leje for løse pladser. Torvemesteren kan træffes onsdag og lørdag i torvenes åbningstid på telefon

11 Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby 11 7 Vedligeholdelse af gadearealet 7.1 Renholdelse Renholdelse af gadearealerne skal foretages af grundejeren eller dem, som har overtaget grundejerens forpligtelser. Kommunen udfører dog fejning af færdselszonen sammen med den almindelige renholdelse af byen. Kommunen foretager tømning af affaldsbeholdere én gang om dagen alle ugens dage. 7.2 Snerydning og glatførebekæmpelse I gaderne foretager grundejerne eller dem, som eventuelt har fået overdraget deres forpligtelser, snerydning og glatførebekæmpelse i facadezonen, gangzonen og mellemzonen. Kommunen udfører snerydning og glatførebekæmpelse i færdselszonen. Ved større snefald holder kommunen brandvejen farbar ved at skrabe sneen ind på mellemzonen. Snerydning og glatførebekæmpelse skal foretages snarest muligt efter snefald og indtrædelse af glat føre. 7.3 Anden vedligeholdelse Vedligeholdelse af gadebefæstelse samt rensning af rendestensbrønde udføres og bekostes af Roskilde Kommune.

12 12 Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby 8 Særlige bestemmelser 8.3 Dispensation Dispensation fra bestemmelserne i 3, 4, 5 og 6 kan efter skriftlig ansøgning gives af Teknik- og Miljøudvalget. 8.1 Undtagelser Teknisk Forvaltning kan i kortere perioder råde over udstillingsarealerne til større arrangementer uden erstatning til de erhvervsdrivende. 8.4 Revision af regulativet Regulativet kan tages op til revision, når Roskilde Kommune eller Politidirektøren i Midt- og Vestsjælland ønsker det. Regulativet erstatter Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby af januar Kommunen har fuld råderet over hele gadearealet til udførelse af forefaldne vedligeholdelse/udskiftning af belægning, inventar og ledningsanlæg. Krav om erstatning for gener af arbejder i gaderne eller skader på de udstillede genstande kan ikke rejses overfor Roskilde Kommune. Grundejeren har pligt til at tegne en ansvarsforsikring, som dækker skader, der måtte forekomme som følge af benyttelse af udstillingsareal. Forsikringen skal ligeledes holde Roskilde Kommune skadeløs, såfremt denne ved retssag eller på anden måde måtte blive indblandet i sagen. 8.2 Påtaleret Påtaleberettiget efter regulativets bestemmelser er Roskilde Kommune og Politidirektøren i Midt- og Vestsjælland. Tilladelser og rettigheder, der er givet i henhold til regulativet, kan til enhver tid tilbagekaldes eller ændres, hvis regulativet ikke overholdes, eller det af færdselsmæssige grunde eller andre årsager, herunder vej- og ledningsarbejder, skønnes Roskilde nødvendigt. Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, den Torben Jørgensen Udvalgsformand Ole Møller Teknisk direktør Politidirektør i Midt- og Vestsjællands Politi, den Anders Linnet Politidirektør

Indhold. 1 Administration 3. 2 Gadernes indretning og anvendelse 4 2.1 Færdselsforhold 4 2.2 Indretning 4

Indhold. 1 Administration 3. 2 Gadernes indretning og anvendelse 4 2.1 Færdselsforhold 4 2.2 Indretning 4 Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby 1 Indhold 1 Administration 3 2 Gadernes indretning og anvendelse 4 2.1 Færdselsforhold 4 2.2 Indretning 4 3 Udstilling 6 3.1 Hvilke arealer kan lejes? 6 3.2

Læs mere

Regler for gader og torve i Roskilde midtby.

Regler for gader og torve i Roskilde midtby. Regler for gader og torve i Roskilde midtby. 1 Indhold Indledning:... 3 1 Gadernes indretning og anvendelse:... 4 2 Udstilling på gadearealer:... 6 3 Udstilling i gågadestykket... 8 4 Fortovsrestauranter

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade December 2013 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der

Læs mere

Gågaderegulativ. for Frederiksværk kommune. Nyttige adresser. Frederiksværk Kommune. Rådhuset 3300 Frederiksværk Telefon:

Gågaderegulativ. for Frederiksværk kommune. Nyttige adresser. Frederiksværk Kommune. Rådhuset 3300 Frederiksværk Telefon: Nyttige adresser Frederiksværk Kommune Rådhuset 3300 Frederiksværk Telefon: 47 77 10 22 Åbningstid: Man - ons 9.30-15.00 Torsdag 9.30-18.00 Fredag 9.30-13.00 Telefontid: Man - ons 8.00-15.00 Torsdag 8.00-18.00

Læs mere

Revideret regulativ for Birkerød Hovedgade og Stiholmsvej

Revideret regulativ for Birkerød Hovedgade og Stiholmsvej Revideret regulativ for Birkerød Hovedgade og Stiholmsvej Formål Formålet med dette reviderede regulativ er at understøtte et godt og aktivt byliv i Birkerødbymidte gennem klare og enkle regler for, hvordan

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade Januar 2015 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der på

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade september 2013 Forord Regulativet skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der på

Læs mere

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade.

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade. Gågaden i Hørsholm Kommune - regler for indretning, anvendelse og vedligeholdelse Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handelsog byliv, sikker og tryg færdsel for alle og

Læs mere

REGULATIV FOR UDSTILLINGSAREALER I HOVEDGADEN I HØRSHOLM

REGULATIV FOR UDSTILLINGSAREALER I HOVEDGADEN I HØRSHOLM REGULATIV FOR UDSTILLINGSAREALER I HOVEDGADEN I HØRSHOLM Med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999 om offentlige veje, 102,, nr. 1, fastsætter Hørsholm Kommune i samråd med politimesteren

Læs mere

REGULATIV FOR BENYTTELSE AF VEJE OG GRØNNE OMRÅDER I ODSHERRED KOMMUNE

REGULATIV FOR BENYTTELSE AF VEJE OG GRØNNE OMRÅDER I ODSHERRED KOMMUNE 1. Lovgrundlag og administration... 2 2. Vejarealer... 2 2.1 Gadernes indretning og anvendelse... 2 2.2 Generelt for facadezoner og mellemzoner... 3 2.3 Udformning og placering af gadeinventar... 4 2.4

Læs mere

ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE

ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE Side 2 Gågaderegulativ for Skive er udarbejdet af Skive Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med COWI A/S Januar 2007 Fælles spilleregler

Læs mere

REGULATIV FOR TORVET.

REGULATIV FOR TORVET. REGULATIV FOR TORVET. INDLEDNING. Regulativet danner grundlag for Nykøbing Sjælland Handel & Erhvervs administration af Torvet. Det er udarbejdet på grundlag af 14, stk. 2 i næringsloven og 102, stk. 1

Læs mere

Regulativ for benyttelse af gadeareal i Allerød Kommune

Regulativ for benyttelse af gadeareal i Allerød Kommune Regulativ for benyttelse af gadeareal i Hjemmel for bestemmelserne i dette regulativ findes i Lov om offentlige veje 102, og i Lov om private fællesveje 66. Regulativet omfatter offentligt tilgængelige

Læs mere

Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune

Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune Juni 2014 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Forord De offentlige vejarealer skal bruges til færdsel, men vejarealerne kan også indgå i bymiljøet

Læs mere

FOR OFFENTLIGE VEJAREALER

FOR OFFENTLIGE VEJAREALER STEVNS KOMMUNE Forslag til REGULATIV FOR OFFENTLIGE VEJAREALER STORE-HEDDINGE BYCENTER 1997 REGULATIV FOR RÅDEN OVER OFFENTLIG VEJAREAL I STORE-HEDDINGE BYCENTER INDHOLD 1. Administrative bestemmelser...

Læs mere

Odder Kommune 2006 Teknisk Afdeling Sag nr Dok. nr Polititorvet. sivegade. gågade

Odder Kommune 2006 Teknisk Afdeling Sag nr Dok. nr Polititorvet. sivegade. gågade Tillæg nr. 1 til Regulativ for vej og gade i Odder bymidte - 1. udgave Sivegadestrækningen fra Torvet til Polititorvet samt den sydlige del af Aabygade gågade sivegade Polititorvet Odder Kommune 2006 Teknisk

Læs mere

Gågaderegulativ for Fredericia Kommune

Gågaderegulativ for Fredericia Kommune Gågaderegulativ for Fredericia Kommune Indhold 3 Regulativets område 4 Fredericia for alle 5 Almindelige bestemmelser 5 Administration 5 Vareudstilling 6 Gadesælgere 7 Ledeliniesystemet 8 Skilte 8 Parasoller

Læs mere

HILLERØD Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008

HILLERØD Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008 HILLERØD KOMMUNE Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Regler for færdsel og handel... 3 Orienteringskort... 4 Kapitel 2 Gadernes indretning... 5 Kapitel 3 Færdsel

Læs mere

Regulativ for gade og plads i Odder bymidte Generelle bestemmelser - 3. udgave

Regulativ for gade og plads i Odder bymidte Generelle bestemmelser - 3. udgave Regulativ for gade og plads i Odder bymidte Generelle bestemmelser - 3. udgave Odder Kommune August 2005 Plan Sag nr. 727-2009-65534 Dok. nr. 727-2014-80873 Dette regulativ omhandler i første udgave centrum

Læs mere

Regulativ for pladser, gade og vej i Odder bymidte

Regulativ for pladser, gade og vej i Odder bymidte Regulativ for pladser, gade og vej i Odder bymidte 1.udgave, Plan oktober 2014 1 2 Dok. nr. 727-2014-117770 Indhold Regulativet... 4 Fælles bestemmelser... 6 Administration og ansøgning om tilladelse...

Læs mere

Regulativ for Brug af fodgængerarealer mv. i Randers bymidte

Regulativ for Brug af fodgængerarealer mv. i Randers bymidte Regulativ for Brug af fodgængerarealer mv. i Randers bymidte 1 Indledning Randers Byråd har med det nye regulativ for Randers bymidte, ønsket at få tilvejebragt et tidssvarende regelsæt. Det nye regulativ

Læs mere

GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE

GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handels- og byliv, sikker og tryg færdsel for alle og gode aktiviteter

Læs mere

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Oktober 2013 1 Kapitel 1 Hvorfor skal der være et regulativ? Regulativet er med til at sikre, at der skabes indbydende byrum

Læs mere

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune.

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Indledning Anvendelsen af vej- og fortovsarealerne i kommunen skal først og fremmest sikre gode og sikre færdselsforhold, dog er det ofte

Læs mere

Gader & Pladser. Til glæde for alle. Vejledning

Gader & Pladser. Til glæde for alle. Vejledning Gader & Pladser Til glæde for alle Vejledning Spilleregler 3 Gadeindretning og trafik 5 Udstilling 6 Fortovsrestaurenter 8 Facadeudstyr 9 Arrangementer 10 Rene gader og pladser 12 Der skal altid søges

Læs mere

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING 1) Stadepladser I Ringkøbing er der mulighed for torvehandel følgende steder: på Torvet og på Havnen. Se vedhæftede kort. 2) Vareudvalg På stadepladserne kan der

Læs mere

REGULATIV FOR BRUG AF DET OFFENTLIGE RUM

REGULATIV FOR BRUG AF DET OFFENTLIGE RUM REGULATIV FOR BRUG AF DET OFFENTLIGE RUM Byen er til for at blive brugt INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 TORVEHANDEL Varer og lovgivning Stadepladser Torvedage og tidspunkter Betaling El og vand m.v.

Læs mere

Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune

Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune 1 Kapitel 1 Hvorfor skal der være et regulativ? Regulativet er med til at sikre, at der skabes indbydende byrum i kommunens

Læs mere

Regulativ for brug af gågadearealet SKOLEGADE

Regulativ for brug af gågadearealet SKOLEGADE Regulativ for brug af gågadearealet SKOLEGADE 3 Fælles spilleregler er nødvendige! Dette regulativ for brug af gågadearealet er vedtaget på mødet i Teknik og Forsyningsudvalget den 03.08.09. Udarbejdelsen

Læs mere

Hvad gælder på veje og stier i Svendborg Kommune?

Hvad gælder på veje og stier i Svendborg Kommune? Brug af vejarealet - Opgravning - Arrangement - Container, skurvogn, stillads m.m. - Flagstænger, flagallé - Plakat, banner, juleudsmykning m.m. - Vareudstilling - Udeservering - Stadepladser - Brug af

Læs mere

Byg og Miljø. Vilkår for brug af vejareal til udeservering i Køge Kommune

Byg og Miljø. Vilkår for brug af vejareal til udeservering i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Dato Sagsnummer Dokumentnummer Vilkår for brug af vejareal til udeservering i Køge Kommune I Køge Kommune kan der i særlige tilfælde gives tilladelse til at vejarealer benyttes til

Læs mere

Regulativ for Køge Torv

Regulativ for Køge Torv Regulativ for Køge Torv Indholdsfortegnelse Side Indledning 2 Torvehandel 3 Tildeling af stadepladser 4 Faste stadepladser 4 Løse stadepladser 4 Tidspunktet for torvehandel 5 Hvad må sælges? 5 Fælles bestemmelser

Læs mere

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN GÅGADE REGULATIV Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN Regulativets bestemmelser m.h.t. gadeinventarets omfang og udformning herunder parasoller, afskærmninger,

Læs mere

Regulativ for brug af offentlige områder i Sorø Kommune

Regulativ for brug af offentlige områder i Sorø Kommune Regulativ for brug af offentlige områder i Sorø Kommune Sorø Kommune 2016 Forslag INDHOLD 1. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 4 Tilladelser... 4 Ansøgning... 5 Aflysning... 5 Ansvarsforhold... 5 Udstilling

Læs mere

Regulativ for Lyngby Torv

Regulativ for Lyngby Torv Regulativ for Lyngby Torv 5. september 2013 Side 1 Forord Regulativets formål er at sikre, at Lyngby Torv benyttes på en måde, der er i overensstemmelse med Lyngby Taarbæk Kommunes visioner og mål for

Læs mere

Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger

Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger - Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger Kopi af tilladelse skal altid være tilgængelig og kunne fremvises ved tilsyn. Indgangspartier, opgange, porte, cykelstativer og lignende må ikke blokeres,

Læs mere

Regulativ. Lemvig Bymidte

Regulativ. Lemvig Bymidte Regulativ for benyttelse af offentlig vejareal i Lemvig Bymidte LEMVIG KOMMUNE Regulativ for benyttelse af offentlig vejareal i Lemvig Bymidte Indhold Indledning 1 Almindelige bestemmelser 2 Vareudstilling

Læs mere

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail:

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail: Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand Mellem: Hørsholm Kommune Hørsholm Rådhus Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm (i det følgende kaldet kommunen) Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.:

Læs mere

BY OG MILJØ. Regulativ for gågaderne og Torvet Hillerød Kommune 2014 UDKAST

BY OG MILJØ. Regulativ for gågaderne og Torvet Hillerød Kommune 2014 UDKAST BY OG MILJØ Regulativ for gågaderne og Torvet Hillerød Kommune 2014 UDKAST Indholdsfortegnelse Nordsjællands bedste handelsby Kapitel 1 Regulativets Formål 1 Kapitel 2 Færdsel i gågaderne 2 Kapitel 3

Læs mere

Gaderegulativ for Ballerup Kommune Regulativet gælder for alle offentlige vejarealer dvs. veje, gågader, torve samt pladser i Ballerup Kommune.

Gaderegulativ for Ballerup Kommune Regulativet gælder for alle offentlige vejarealer dvs. veje, gågader, torve samt pladser i Ballerup Kommune. MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 13. maj 2013 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: byggesag@balk.dk Kontakt: Majbritt Marfelt Sagsnr: 2013-4906 Dok.nr:

Læs mere

Cityguide - Hjørring

Cityguide - Hjørring Cityguide - Hjørring 1 Cityguide Denne cityguide omfatter gågader og sivegader i Hjørring. Gågaderne er Stokbrogade, Strømgade og Østergade. Sivegaderne er: Søndergade, Jernbanegade og den sydligste del

Læs mere

BESTEMMELSER FOR BRUG AF VEJ- OG PARKAREAL I DRAGØR KOMMUNE

BESTEMMELSER FOR BRUG AF VEJ- OG PARKAREAL I DRAGØR KOMMUNE 4. juli 2008 BESTEMMELSER FOR BRUG AF VEJ- OG PARKAREAL I DRAGØR KOMMUNE Myndighed 1. Tilladelse til brug af vej- og offentligt parkareal kræver kommunens tilladelse. Området hører under Teknik- og Miljøudvalget,

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune

Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune Omhandler: Vareudstillinger Renholdelse Skiltning Plakater, ophængning Udeservering fra erhvervsvirksomhed Udstillingsmulighed på

Læs mere

Regulativ. for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel TEKNIK OG MILJØ. Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008

Regulativ. for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel TEKNIK OG MILJØ. Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008 Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008 TEKNIK OG MILJØ Regulativ for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

GÅGADE REGULATIV gældende fra den 04. juni 2003

GÅGADE REGULATIV gældende fra den 04. juni 2003 GÅGADE REGULATIV gældende fra den 04. juni 2003 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN Regulativets bestemmelser m.h.t. gadeinventarets omfang og udformning herunder parasoller, afskærmninger,

Læs mere

Regulativ for benyttelse af offentlige vejarealer 1. Regulativ for benyttelse af offentlige vejarealer i Holstebro City

Regulativ for benyttelse af offentlige vejarealer 1. Regulativ for benyttelse af offentlige vejarealer i Holstebro City Regulativ for benyttelse af offentlige vejarealer 1 Regulativ for benyttelse af offentlige vejarealer i Holstebro City HOLSTEBRO KOMMUNE 2016 Regulativ for benyttelse af offentlige vejarealer 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for Axeltorv og Kampergade i Helsingør 1998

Vedtægter for Axeltorv og Kampergade i Helsingør 1998 Axeltorv set gennem et vindue i Bjergegade 18 omkring 1860. På torvet står byens første jernpost og yderst til højre i billedet ses en del af den olsenske brænderigård. Tegning af August Schwartz Vedtægter

Læs mere

Regulativ for råden over vej-, torve- og parkarealer i Jammerbugt Kommune

Regulativ for råden over vej-, torve- og parkarealer i Jammerbugt Kommune Regulativ for råden over vej-, torve- og parkarealer i Jammerbugt Kommune Indhold: Kapitel 1 Indledning 1.1 Formål 1.2 Regulativets vedtagelse og ikrafttræden Kapitel 2 Generelle bestemmelser 2.1 Ansøgning

Læs mere

Der må kun sælges dagligvarer. Herved forstås varer som forsvinder ved forbrug (fx mad- og drikkevarer).

Der må kun sælges dagligvarer. Herved forstås varer som forsvinder ved forbrug (fx mad- og drikkevarer). Generelt I Faaborg-Midtfyn Kommune gives der tilladelse til mobile salgsenheder, der dækker over en mindre vogn, fx en ladcykel, kaffeknallert, Christiania Cykel og lign. på 2,5 m 2. Der må kun sælges

Læs mere

Gaderegulativ for Rudkøbing by

Gaderegulativ for Rudkøbing by Gaderegulativ for Rudkøbing by Rammer for vareudstilling og varehandel på gadearealer i Rudkøbing by 1. Kørebanen - må ikke benyttes til: Udstilling af varer Placering af reklameskilte og parasoller Opstilling

Læs mere

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv.

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv. Regulativ for benyttelse af s arealer mv. Generelle bestemmelser Dette regulativ gælder for brug af offentlige arealer - veje, pladser, torve, skove, grønne områder mv. i til offentlige arrangementer,

Læs mere

Regulativ for fodgængerområdet i områder i Odense Bymidte. Revideret 2011

Regulativ for fodgængerområdet i områder i Odense Bymidte. Revideret 2011 Regulativ for fodgængerområdet i områder i Odense Bymidte. Revideret 2011 Indholdsfortegnelse Forord...2 Del 1 Almindelige bestemmelser for brug af gadearealerne...3 Træer, kunst og byinventar...3 Færdselsforhold...3

Læs mere

Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune Offentlige arealer i dette regulativ er veje, fortove, torvepladser og lignende som ejes af Vesthimmerlands Kommune. Dette regulativ

Læs mere

Regulativ. for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel T E K N I K O G M I L J Ø. Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008

Regulativ. for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel T E K N I K O G M I L J Ø. Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008 Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008 T E K N I K O G M I L J Ø Regulativ for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Vilkår for mobilt gadesalg

Vilkår for mobilt gadesalg Vilkår for mobilt gadesalg Halsnæs Kommune Marts 2017 Vilkår for mobilt gadesalg Der skelnes mellem: En lille mobilvogn under 2,5 m² - f.eks. ladcykel, kaffeknallert En større mobilvogn over 2,5 m² - f.eks.

Læs mere

for indretning af gågader i Skomagergade, Karen Olsdatters Stræde og for Gullandsstræde på strækningen mellem Borchsgade og Skomagergade.

for indretning af gågader i Skomagergade, Karen Olsdatters Stræde og for Gullandsstræde på strækningen mellem Borchsgade og Skomagergade. l Lokalplan nr. 188 for indretning af gågader i Skomagergade, Karen Olsdatters Stræde og for Gullandsstræde på strækningen mellem Borchsgade og Skomagergade. Redegørelse for lokalplanen: Kort fortalt kan

Læs mere

Regulativ for offentlige arealer og pladser

Regulativ for offentlige arealer og pladser Marts 2015 Regulativ for offentlige arealer og pladser Definition af vejareal Vejarealer er veje, fortove, cykelstier, cykelbaner, rabatter, pladser og torve, der er åbne for almindelig færdsel, og som

Læs mere

Udarbejdet af www.oxoreklame.dk & Kofoed&Co.

Udarbejdet af www.oxoreklame.dk & Kofoed&Co. Udarbejdet af www.oxoreklame.dk & Kofoed&Co. Indholdsfortegnelse Torveregulativet... 5 Information nye stadeholdere... 6 Information stadeholdere... 7 Torvehandlerforeningen...13 Informationsstadepladsen...14

Læs mere

Vilkår for udendørsservering

Vilkår for udendørsservering - Vilkår for udendørsservering Kopi af tilladelse og evt. tegning skal altid være tilgængelig og kunne fremvises ved tilsyn. Åbningstider - Du må opstille inventar såsom borde, stole, parasoller og godkendte

Læs mere

Gaderegulativ for Ballerup Kommune

Gaderegulativ for Ballerup Kommune MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. september 2013 Sagsid: 05.01.30-P24-1-13 Gaderegulativ for Ballerup Kommune Regulativet gælder for alle offentlige

Læs mere

Husorden afdeling 14 - Tuestensvej

Husorden afdeling 14 - Tuestensvej Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder også, at der er en række love, vedtægter og regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. I din afdeling er der desuden af beboerne

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Vejledning. vedr. brug af offentlige arealer i Gentofte Kommune

Vejledning. vedr. brug af offentlige arealer i Gentofte Kommune Vejledning vedr. brug af offentlige arealer i Gentofte Kommune Indholdsfortegnelse Formål... 3 Administration... 3 Kommunale vejarealer... 4 Generelle bestemmelser... 4 Ansøgning om tilladelse... 4 Tilladelsens

Læs mere

Regulativ for benyttelse af offentligt areal i Haderslev Kommune

Regulativ for benyttelse af offentligt areal i Haderslev Kommune Regulativ for benyttelse af offentligt areal i Haderslev Kommune 2. udgave 2010 Regulativ for benyttelse af offentlige arealer i Haderslev kommune er udfærdiget i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 893

Læs mere

Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår.

Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår. Punkt 9. Retningslinjer for udendørsservering supplement til eksisterende vilkår. 2014-21716. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender nedenstående udkast til regler

Læs mere

Midlertidige retningslinjer for Storegade

Midlertidige retningslinjer for Storegade Randers 20. august 2015 Midlertidige retningslinjer for Storegade Formål Formålet med de midlertidige retningslinjer for gågaden Storegade er at fastsætte rammer for anvendelsen og brugen af byrummet i

Læs mere

REGULATIV for gader, veje, torve og pladser. Regulativ for fodgængerområder i Sæby, Skagen og Frederikshavn bymidte

REGULATIV for gader, veje, torve og pladser. Regulativ for fodgængerområder i Sæby, Skagen og Frederikshavn bymidte REGULATIV for gader, veje, torve og pladser Regulativ for fodgængerområder i Sæby, Skagen og Frederikshavn bymidte 1 Udgiver: Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø. Interessenter: Teknisk Udvalg.

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

TIL GLÆDE FOR ALLE VEJLEDNING OM BRUG AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE. Aalborg Kommune 1999

TIL GLÆDE FOR ALLE VEJLEDNING OM BRUG AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE. Aalborg Kommune 1999 GADER & TIL GLÆDE FOR ALLE PLADSER VEJLEDNING OM BRUG AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE Aalborg Kommune 1999 Fælles spilleregler nødvendige! Det nye regulativ og folderen Aalborg Byråd har i 1999 vedtaget

Læs mere

LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg

LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg mellem Assens Kommune (udlejer) Rådhus Allé 5 5610 Assens og Glamsdalens Idrætsefterskole (lejer) Langbygårdsvej 86 5620 Glamsbjerg

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknisk Afdeling 2006. Gaderegulativ for Nyborg bykerne. - brug af gader og pladser

NYBORG KOMMUNE Teknisk Afdeling 2006. Gaderegulativ for Nyborg bykerne. - brug af gader og pladser 1 NYBORG KOMMUNE Teknisk Afdeling 2006 Gaderegulativ for Nyborg bykerne - brug af gader og pladser 2 Nyttige adresser Teknisk Afdeling Rådhuset 5800 Nyborg Email: teknisk-afdeling@nyborg.dk Tlf. 63 31

Læs mere

Regulativ for Råden over vejareal og offentlige pladser i Frederiksberg Kommune

Regulativ for Råden over vejareal og offentlige pladser i Frederiksberg Kommune Regulativ for Råden over vejareal og offentlige pladser i Frederiksberg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 - Indledning 1. Formål 2. Retningslinjernes vedtagelse og ikrafttræden Kapitel 2 - Generelle

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Finmarken, Chr. 4 vej 44, 6000 Kolding

LEJEKONTRAKT. Finmarken, Chr. 4 vej 44, 6000 Kolding HAVEFORENINGEN FINMARKEN Revideret 20/2-14 LEJEKONTRAKT 50.- Depositum andrager: Betalt tidligere ejer 800.- 0.- Kontingent Vand 300.- 125.- Havens areal udgør 350 m² a 1.00 kr. pr m² 350.- Forsikring

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver)

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver) Fremlejekontrakt Mellem Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M CVR.nr. 2928 3958 (i det følgende kaldet fremlejegiver) og [Leverandørens navn] [Adresse] [CVR-nummer] (i det følgende kaldet fremlejetager)

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Indhold 1. Indledning... 3 2. Offentlige veje og stier... 4 3. Vejmyndighedens forpligtigelser på offentlige veje og stier... 4 3.1 Snerydning...

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Regulativ for fodgængerarealer i Kolding Bymidte

Regulativ for fodgængerarealer i Kolding Bymidte REGULATIV 2012 Regulativ for fodgængerarealer i Kolding Bymidte Regulativ for fodgængerarealer i Kolding Bymidte 2012 21 Indhold 1.0 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL OG HENSIGT 4 1.2 Vedtagelse og ikrafttræden

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG -STIER MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

BIRKERØD HOVEDGADE OG STIHOLMSVEJ GÅGADEREGULATIV

BIRKERØD HOVEDGADE OG STIHOLMSVEJ GÅGADEREGULATIV BIRKERØD HOVEDGADE OG STIHOLMSVEJ GÅGADEREGULATIV SSøn ønde derv rvan ange genn Vej rs Vej Cours la Cou elm la Vilhelm Vilh 22 22 6AI 77 6AI 19 19 FORMÅL N N 55 77 6EA 77 6EA 20 20 24 24 LLaa CCoo uurr

Læs mere

AFTALE OM SALGSSTADER

AFTALE OM SALGSSTADER Vadehavet J.nr. Ref. Anhra Den 26. februar 2015 AFTALE OM SALGSSTADER AFTALENS PARTER Følgende aftale om opstilling af salgsvogn på Lakolk Strand (Sønderstrand), Rømø, indgås mellem: Miljøministeriet,

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Indholdsfortegnelse LOVGRUNDLAG:... 3 I. OFFENTLIGE VEJE OG STIER.... 3 A. SNERYDNING... 3 Vejbestyrelsens opgaver... 3 Grundejernes forpligtelser....

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ Vinter- og renholdelsesregulativ 1. Alment I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat føre og at sørge for renholdelse

Læs mere

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer.

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer. Retningslinier for benyttelse af Silkeborg Kommunes parkområder til arrangementer, gældende fra 01.01.2008 1) Politik Alle borgere har fri adgang til kommunens parkområder. Silkeborg Kommune ønsker derudover

Læs mere

6. & 7. SEPTEMBER 2014

6. & 7. SEPTEMBER 2014 6. & 7. SEPTEMBER 2014 REGLER OG PRISER M.V. FOR RYTTERMARKED Store Hestedag i Roskilde arrangeres af: Roskilde Dyrskue, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Tlf. 46 74 06 20 www.storehestedag.dk Store Hestedag afholdes

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune Udarbejdet af Nyborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Vej og trafikgruppen, Nørrevoldgade 9 5800 Nyborg

Læs mere

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE RENHOLDELSE

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE RENHOLDELSE Teknik- og Miljøforvaltningen Vej-, Park- og Forsyningsafdeling Dato: oktober 2007 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE for de af kommunalbestyrelsen bestyrede veje og stier samt de i kommunen

Læs mere

PLADS GUIDE VESTERBRO OG KONGENS ENGHAVE

PLADS GUIDE VESTERBRO OG KONGENS ENGHAVE PLADS GUIDE VESTERBRO OG KONGENS ENGHAVE 1 2 GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE

VINTERVEDLIGEHOLDELSE REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE OG STIER I FREDERIKSSUND KOMMUNES Dette regulativ træder i kraft den 31. oktober 2007. 1. Udgave Vedtaget af Frederikssund Byråd 30. september

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Kommunens pligter Offentlige veje og stier mv., der administreres af kommunen...4 2.1 Snerydning...4

Læs mere

Regulering af mobile salgsenheder i Blåvand

Regulering af mobile salgsenheder i Blåvand Regulering af mobile salgsenheder i Blåvand Sagsfremstilling Der har i flere år været en diskussion omkring mobile salgsenheder og deres berettigelse i Blåvand. Denne diskussion tog til i omfang i 2013.

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

udeservering I DEN HVIDE KØDBY

udeservering I DEN HVIDE KØDBY udeservering I DEN HVIDE KØDBY Principper for anvendelse og indretning af udearealer 2015 Infotekst Velkommen som restauratør Velkommen som restauratør i Den Hvide Kødby. Hvis du ønsker at have udeservering

Læs mere