Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby"

Transkript

1 Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby 1

2 2 Indhold 1 Administration 3 2 Gadernes indretning og anvendelse Færdselsforhold Indretning 4 3 Udstilling Hvilke arealer kan lejes? Gadeinventar 6 4 Udeservering Periode Afgifter for udeservering Betingelser for udeservering Særlige forhold Forsikrings- og ansvarsforhold 7 5 Arrangementer på vejareal Arealer der kan benyttes Generelle bestemmelser 8 6 Torvehandel/stadehandel Torvetid Produkter som må sælges Fordeling af stadepladser Lejeperiode for pladserne Stadeleje Forudsætninger for handel på torvene Torvemesterens opgaver 10 7 Vedligeholdelse af gadearealet Renholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse Anden vedligeholdelse 11 8 Særlige bestemmelser Undtagelser Påtaleret Dispensation Revision af regulativet 12 Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby

3 Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby 3 1 Administration Nærværende regulativ er vedtaget af Roskilde Kommunes Teknikog Miljøudvalg og tiltrådt af Politidirektøren i Midt- og Vestsjælland i henhold til lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999, lov om offentlige veje 102, færdselslovens 92, samt Bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger 16. Dette regulativ omhandler følgende: Gaderne: Skomagergade - Karen Olsdatters Stræde - Gullandsstræde - Algade - Sankt Ols Gade - Rosenhavestræde - Hersegade - Sankt Peders Stræde - Lille Gråbrødrestræde - Biblioteksgangen Torvene: Stændertorvet og Hestetorvet Af kortet fremgår det, hvilke dele af gaderne og torvene, der er omfattet af regulativet. Den daglige administration af bestemmelserne i regulativet varetages af Roskilde Kommunes Park- og Vejafdeling i samarbejde med Lokalpolitiet i Roskilde. Gader og torve der er omfattet af regulativet.

4 4 Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby 2 Gadernes indretning og anvendelse 2.1 Færdselsforhold Al færdsel i gaderne skal foregå i henhold til gældende love og foreskrifter. Skomagergade, Karen Olsdatters Stræde, Gullandsstræde og Algade er forbeholdt gående færdsel. Cykling er dog tilladt i det ved skiltning fastsatte tidspunkt. I alle gader gælder dog, at cyklister skal vige for og respektere fodgængere. Vare-, patient- og invalidekørsel i de ovennævnte gader må finde sted i det ved skiltning fastsatte tidspunkt. De enkelte gaders opdeling Algade Gadearealet er opdelt i facadezone, gangzone, mellemzone og færdselszone. Skomagergade Gadearealet er opdelt i facadezone, gangzone, mellemzone og færdselszone. Anden kørsel må kun finde sted i nedennævnte tilfælde: Kørsel med brandvæsenets køretøjer, redningskøretøjer samt politiets køretøjer. Lægers kørsel i livsvigtigt ærinde. Færdselszone Nødvendig kørsel med kommunale og institutioners servicevogne ved udbedring af indtrufne skader på lednings- og forsyningsnet. Nødvendig kørsel for renholdelse, glatførebekæmpelse og snerydning. Mellemzone Gangzone Facadezone Kørsel, hvortil der af politiet eller Roskilde Kommune er meddelt særlig skriftlig tilladelse. 2.2 Indretning Gaderne er principielt opdelt i forskellige zoner: facadezone, gangzone, mellemzone og færdselszone - dog er det forskelligt, hvilke zoner den enkelte gade opdeles i. Princippet i zoneopdelingen af Algade og Skomagergade. Karen Olsdatters Stræde og Gullandsstræde Gadearealet er opdelt i facadezone og færdselszone. Facadezone Facadezonen kan benyttes til vareudstilling og udeservering. Gangzone Gangzonen må kun benyttes af gående og skal friholdes for enhver form for udstilling med videre. I Skomagergade må gangzonen dog også benyttes til udeservering. Mellemzone Mellemzonen anvendes til fast gadeinventar som belysning, flag, træer, blomsterkummer, cykelstativer, bænke med videre. Facadezone Færdselszone Facadezone Mellemzone kan endvidere efter bestemmelserne i dette regulativ benyttes til vareudstilling, gadeinventar, musikudøvelse, udeservering med mere. Færdselszonen Færdselszonen skal altid friholdes til den tilladte gående og kørende færdsel, herunder redningskøretøjer. Princippet i zoneopdelingen af Karen Olsdatters Stræde og Gullandsstræde. Rosenhavestræde Gadearealet er opdelt i facadezone, gangzone og mellemzone. Biblioteksgangen Gadearealet er opdelt i facadezone og gangzone.

5 Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby 5 Sankt Ols Gade, Hersegade, Sankt Peders Stræde og Lille Gråbrødrestræde Gadearealet er opdelt i gangzone og færdselszone. Vareudstilling og skiltning må kun foretages på arealer, hvor der er indgået aftale med Roskilde Kommune, og kun indenfor butikkernes åbningstid. Erhvervsdrivende, der ønsker at leje udstillingsarealer, skal være medlem af Vejlauget Gågaderne. Erhvervsdrivende, der ikke har tegnet lejekontrakt med Roskilde Kommune, må ikke anvende udstillingsareal på nogen måde. Gangzone Færdselszone Gangzone Princippet i zoneopdelingen af Sankt Ols Gade, Hersegade, Sankt Peders Stræde og Lille Gråbrødrestræde.

6 6 Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby 3 Udstilling 3.1 Hvilke arealer kan lejes? I Skomagergade og Algade kan de erhvervsdrivende leje arealet i facadezonen og mellemzonen ud for egen facade. Arealet kan benyttes til vareudstilling, skiltning og lignende. Det er dog muligt kun at indgå lejeaftale for arealet i mellemzone. I Karen Olsdatters Stræde, Gullandsstræde og Biblioteksgangen kan de erhvervsdrivende leje arealet i facadezonen ud for egen facade. Arealet kan benyttes til vareudstilling, skiltning og lignende. I Sankt Ols Gade, Rosenhavestræde, Hersegade, Sankt Peders Stræde og Lille Gråbrødrestræde må de erhvervsdrivende benytte gadearealet efter nærmere aftale med vejmyndigheden. Bredden af mellemzonen og facadezonen kan indskrænkes, hvis udnyttelsen er til gene for trafikken i færdselszonen eller forhindre tværgående passage. Dette afgøres af Roskilde Kommune efter forhandling med politiet. Som udgangspunkt skal de erhvervsdrivende leje hele udstillingsarealet ud for forretningen, men i de tilfælde, hvor udstillingsarealet i alt overstiger 20 m 2, kan der med Roskilde Kommune indgås aftale for et mindre areal. I disse tilfælde skal der dog minimum lejes 10 m 2. Roskilde Kommune markerer udstillingsarealets omfang i belægningen. De erhvervsdrivende må ikke fremleje arealerne foran forretningen til andre. Udstilling af varer skal være i overensstemmelse med varesortimentet i den tilhørende forretning. Er der erhvervsmål i flere etager, skal de enkelte erhvervsdrivende aftale den indbyrdes fordeling af udstillingsarealet, idet stueetager med facade mod gaden har fortrinsret til at benytte arealerne. Ansvaret for skader, der eventuelt måtte påføres enten de udstillede genstande eller forbipasserende som følge af tilstedeværelsen af udstillingsgenstandene, påhviler fuldt ud ejeren af de pågældende genstande eller subsidiært vedkommende forretningsdrivende. Der må opsættes borde og stole på udstillingsarealer beliggende ud for detailforretninger. Angående inventarets udseende skal reglerne i Regulativ for etablering af fortovsrestauranter følges. Opstilling af borde og stole på arealer beliggende ud for cafeer og restauranter har karakter af udeservering og behandles efter reglerne i 4 samt Regulativ for etablering af fortovsrestaurant i Roskilde Kommune. Ansøgning om leje af arealer til udstilling stiles til Roskilde Kommune. Roskilde Kommune kan frit råde over de arealer, hvor der ikke er indgået lejeaftale. Afgift for udstilling Enhver butik, der ønsker at benytte de offentlige vejarealer til udstilling, skal indgå en kontrakt med kommunen, hvori størrelsen og prisen på det lejede areal fremgår. Afgiften er fastsat ud fra en fast kvadratmeterpris på udstilling på de offentlige vejarealer og betales forud for ét år ad gangen. 3.2 Gadeinventar Fast gadeinventar på vejareal Roskilde Kommune opsætter, renholder og vedligeholder fast gadeinventar (affaldsbeholdere, bænke, lygter, cykelstativer, pullerter, blomsterkummer og lignende) Fast gadeinventar på facade Med hensyn til markiser, baldakiner, skilte og belysning henvises der til lokalplan nr Facader i bymidten. Løst gadeinventar De erhvervsdrivende skal selv bekoste løst gadeinventar så som udstillingsstativer, parasoller med videre. Udstillede varer og gadeinventar må ikke anbringes foran cykelstativer, bænke og andet fast gadeinvetar. Ligeledes skal indgange friholdes. Højden af gadeinventar - inklusiv prisskilte - må max være 1,60 meter. Desuden skal gadeinventaret være hævet mindst 40 cm over gadeniveau og være understøttet i hjørnerne. Der må opstilles max. ét fritstående skilt på udstillingsarealet pr. forretningsfacade. Skiltets højde og bredde må ikke overstige henholdsvis 120 cm og 80 cm. Rammen på skiltet skal være i én af følgende farver: grøn, hvid eller galvaniseret. De erhvervsdrivende i sidegaderne til Skomagergade og Algade må ikke anbringe fritstående skilte eller anden form for forretningsreklame i Skomagergade og Algade. På Roskilde Kommunes foranledning opsættes henvisningsskilte. Roskilde Kommune bekoster skilterammen, og de erhvervsdrivende bekoster skiltepladen. Det er dog kun medlemmer af Vejlauget Gågaderne, der kan opsætte henvisningsskilte. Parasoller må placeres i mellemzonen. Parasolskærmens underkant skal være minimum 2,20 meter over gaden, således at besøgende i gaden ikke generes. Parasolskærmen må ikke hænge ud over gang- eller færdselszonen. Parasoller skal placeres i bøsninger i vejbelægningen. Bøsningerne etableres af Roskilde Kommune og bekostes af de erhvervsdrivende. Vedligeholdelse af bøsningerne bekostes af de erhvervsdrivende. Parasollerne skal være markedsparasoller og parasolskærmen skal være råhvid. Der må ikke være tekst på parasollen - undtaget er dog forretningens logo. Levende lys i form af olielamper, fakler og lignende skal sikres, således at de ikke kan væltes eller på anden måde være til fare for de forbipasserende. Desuden skal det sikres, at de holdes uden for rækkevide af børn og synshandicappede. De erhvervsdrivende må ikke foretage ændringer i gadens belægning, herunder fjerne eller beskadige dele af belægningen samt ramme genstande ned i belægningen. Der må ikke opsættes flagstænger og lignende i gaderne med henblik på reklame for de enkelte butikker. Gadeinventar skal være fjernet fra udstillingsarealet senest 1 2 time efter butikkernes lukketid.

7 Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby 7 4 Udeservering Reglerne i denne er uddrag af Regulativ for etablering af fortovsrestaurant i Roskilde Kommune og for uddybende oplysninger henvises til det regulativ. Restaurationsvirksomhed på gadearealet må kun finde sted efter særlig tilladelse fra Teknik- og Miljøudvalget og politiet. 4.1 Periode Udeservering kan ske i perioden 1. april til 1. november. April og november måned er omkostningsfrie. Tilladelsen gælder kun for det år, hvor den er søgt, og skal fornys hvert år. 4.2 Afgifter for udeservering Enhver restaurant, der ønsker at benytte de offentlige vejarealer til udeservering, skal indgå en kontrakt med kommunen. Af kontrakten vil arealets omfang, perioden for udeservering samt prisen for det ønskede areal fremgå. Lejen betales forud og opkræves i 2 rater - 1. maj og 1. juli. Desuden betales der et depositum som sikkerhed for eventuelle udgifter i forbindelse med lukning af fortovsrestauranten. 4.3 Betingelser for udeservering Der kan kun etableres fortovsrestaurant i direkte tilknytning til en eksisterende restaurant. Undtaget herfra er Stændertorvet og Hestetorvet, hvor der er indgået lejekontrakt på særlige vilkår. Der kan kun lejes areal, der ligger ud for ejendommens facade. Naboforretningens arealer kan ikke lejes. Arealer ud for porte samt indgange til andre forretninger og boliger kan ikke lejes. Brandhaner, telefon- og elskabe med videre skal til enhver tid være let tilgængelige. Der må ikke skiltes på vejareal uden for restaurationsarealet. Roskilde Kommunes facadeudvalg skal godkende alt udeserveringsinventar inden opstilling. Åbningstider Udeservering må kun finde sted i den tilknyttede restaurants åbningstid. Dog med de begrænsninger, at der tidligst må lukkes op kl , og at der senest skal lukkes kl , eller efter nærmere anvisning fra politiet. Ved lukketid skal inventaret pakkes sammen, så det ikke kan anvendes. Midlertidig lukning Hvis fortovsrestauranten lukkes midlertidigt for en periode på mere end 14 dage, skal lejeren fjerne indhegning og inventar fra vejareal. Overskrides denne frist, vil kommunen fjerne fortovsrestauranten for lejerens regning uden varsel. 4.4 Særlige forhold Midlertidig inddragelse af arealet Kommunen kan midlertidigt inddrage tilladelsen for en kortere periode (max 14 dage) uden reduktion af lejen. Herudover reduceres lejen forholdsmæssigt. Dette gælder, hvis arealet skal bruges til et andet formål, for eksempel ledningsarbejder eller ved andre specielle forhold. Kommunen dækker ikke lejerens eventuelle indtægtstab i den forbindelse. Lejeren skal afholde udgifterne til hel eller delvis fjernelse af restauranten. Permanent inddragelse af arealet Ved permanente ændringer på vejarealet kan arealet efter kommunens skøn helt eller delvist inddrages uden, der kan kræves erstatning. Lejen reguleres i overensstemmelse med dette. Misligholdelse Hvis lejeren ikke overholder regulativets bestemmelser, herunder betalingsfristerne for indbetaling af leje, og en henstilling ikke efterkommes umiddelbart, vil det blive betragtet som brud på lejeaftalen, og kommunen vil opsige lejemålet uden yderligere varsel. Hvis fortovsrestauranten giver anledning til gener og klager, vil det blive betragtet som misligholdelse af lejeaftalen, og kommunen kan ligeledes opsige lejemålet. Hvis kommunen opsiger lejemålet med baggrund i misligholdelse, vil indbetalt leje ikke blive refunderet. Kommunen erstatter ikke mistede indtægter. Ved opsigelse på grund af misligholdelse skal lejeren fjerne indhegning og inventar indenfor 14 dage. Overholdes denne tidsfrist ikke, fjerner kommunen fortovsrestauranten for lejerens regning uden yderligere varsel. 4.5 Forsikrings- og ansvarsforhold Ansvaret for ting- og personskader, der er pådraget tredjemand af udeserveringsinventar, påhviler alene den lejer, der har fået tilladelse til udeservering. Musik Der må ikke spilles forstærket musik på fortovsrestauranten. Færdselsmæssige forhold Det skal generelt sikres, at udeservering fungerer uden gener for trafikkens afvikling. Renholdelse Der påhviler lejeren til enhver tid at holde rengjort i og omkring fortovsrestauranten. Ved lukketid skal arealet rengøres, og de omkringliggende arealer skal rengøres for affald. Der må ikke oplagres varer herunder ølkasser og lignende på arealet.

8 8 Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby 5 Arrangementer på vejareal Enhver, der ønsker at benytte vejareal til arrangementer af enhver art, skal søge tilladelse hos Teknisk Forvaltning. 5.1 Arealer der kan benyttes Stændertorvet Foran Rådhuset (1) - arealet kan benyttes til optræden med musik, sang, dans og lignende kulturelle arrangementer. Springvandshellen (2) - arealet kan benyttes til arrangementer af kulturel, humanitær eller politisk oplysende karakter, samt opstilling af tombola til velgørende formål. Arealet øst for pavillonen (3) - arealet kan benyttes til større arrangementer, såfremt der ikke er ledige pladser på Hestetorvet. Hestetorvet (4) Torvet kan benyttes til arrangementer af samme karakter som på Stændertorvet. Desuden kan torvet benyttes til kommercielle arrangementer, eksempelvis arrangementer hvor private firmaer udstiller med henblik på salg og formidling af salg. Gågaderne (5) Der er mulighed for at benytte arealer i Algade til optræden med musik, sang, dans og lignende kulturelle arrangementer. Desuden er der mulighed for at afholde arrangementer af kulturel, humanitær eller politisk oplysende karakter, samt opstilling af tombola til velgørende formål. Musik og optog Optræden med musik og sang i gaderne og på torvene må ikke finde sted uden Teknisk Forvaltnings tilladelse. 5.2 Generelle bestemmelser Arrangører kan afholde arrangementer på de viste steder maksimalt 12 dage indenfor et kalenderår. Arrangementerne kan gentages med minimum én måneds mellemrum. Dog må hvert arrangement maksimalt have en varighed på 6 dage. Arealernes omfang

9 Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby 9 6 Torvehandel/stadehandel med henblik på skabe kundekontakt og formidling af efterfølgende leverancer af varer og tjenesteydelser. Der må ikke handles med levende dyr. Torvehandel foregår på Stændertorvet og Hestetorvet, og må kun ske med vejmyndighedens tilladelse. Ansøgning om torveplads sker til Torvemesteren eller dennes stedfortræder. Der er ikke mulighed for at etablere stadeplads andre steder i midtbyen end på de to torve. Dog kan der i forbindelse med den årlige Roskilde Festival etableres stadepladser i Algade på ubenyttede udstillingsarealer. Salg fra håndvogne og lignende må ikke finde sted i de gader og torve, der er omfattet af dette regulativ. 6.1 Torvetid Stændertorvet Torvetid på Stændertorvet er hele året hver onsdag og lørdag kl Ingen torvehandlende må tage plads på torvet tidligere end 1 time før torvetidens start. Ligeledes må ingen torvehandlende tage plads på torvet uden forudgående aftale med torvemesteren. Torvehandlende skal forlade torvet ved torvetids ophør, dog tidligst kl Hestetorvet Torvetid på Hestetorvet er hele året onsdag kl og lørdag kl Ingen torvehandlende må tage plads på torvet tidligere end 1 time før torvetidens start. Torvehandlende skal forlade torvet senest 30 min. efter torvetids ophør. I hele december måned må der være julemarked og sælges juletræer samt gran hver dag. I forbindelse med den årlige Roskilde Festival må der i ugen op til og indtil festivalens slutning være torvehandel alle ugens dage fra kl Til disse arrangementer skal der indhentes særlig tilladelse hos Torvemesteren. 6.2 Produkter som må sælges Stændertorvet Fra staderne må der primært sælges frugt, grønt og blomster. Brugte genstande, kunsthåndværk med mere kan sælges. Erhvervsmæssig handel med brugte genstande (som er opkøbt andre steder med videresalg for øje) må kun ske, hvis den handlende har bevilling til handel med brugte genstande. På Stændertorvet må der endvidere sælges produkter fra husdyrhold, fiskeri og husdyr. I bekendtgørelse nr. 185 af 25. marts 1988 af næringslov 14 fremgår det, hvilke varer, der kan sælges ved torvehandel uden at betingelserne for at drive næring som handlende, håndværker og industridrivende er opfyldte. Fra stadepladserne må der alene ske salg og ikke opkøb Godkendte foreninger og enkeltpersoner må sælge egne brugte eller hjemmelavede genstande, men ikke genstande, der er købt med videresalg for øje. Staderne kan ikke benyttes til kommerciel udstillinger og lignende Hestetorvet Fra staderne må der sælges frugt, grønt, blomster, brugte genstande, kunsthåndværk med mere. På Hestetorvet må der sælges fastfood, men varesortimentet må ikke konkurrere med det, der sælges i torveboden og på torvets fortovsrestauranter. Dog er torvehandel i forbindelse med Roskilde Festival-ugen undtaget. Foreninger og enkeltpersoner må sælge egne brugte eller hjemmelavede genstande, men ikke genstande, der er købt med videresalg for øje. Staderne kan benyttes til kommerciel udstillinger og lignende med henblik på skabe kundekontakt og formidling af efterfølgende leverancer af varer og tjenesteydelser. Der må ikke handles med levende dyr. 6.3 Fordeling af stadepladser Stændertorvet Torvepladserne er primært forbeholdt grønt og blomster. Pladser for grønt og blomster udlejes i videst muligt omfang som faste pladser. I torvets nordøstlige hjørne er placeret stader for fisk, ost og slagtervarer. Loppetorvet har normalt faste pladser mod vest på kørearealet - op mod Rådhuset. Hvis der i»tyndt belagte perioder«er ledige pladser inde på torvet, kan der placeres kunsthåndværk, loppetorv med videre efter nærmere aftale med Torvemesteren. I princippet disponerer torvehandlende kun over én plads. Dog kan to faste handlende dele tre pladser imellem sig efter aftale med Torvemesteren. Hestetorvet Til den normale torvehandel er der 5 stadepladser, som hver har et areal på 4*6 m. I forbindelse med Roskilde Festival samt ved andre store arrangementer er der yderligere et antal stadepladser. Teknisk Forvaltning kan i særlige tilfælde oprette og udleje yderligere stadepladser. 6.4 Lejeperiode for pladserne Faste pladser udlejes for ét kalenderår ad gangen. Ledige pladser eller faste pladser, som ikke er taget i brug kl kan anvises for en dag ad gangen. Pladser anvises i den rækkefølge, stadeholderne kommer. 6.5 Stadeleje Torvehandlende skal betale leje for stadepladserne. Lejen fastsættes af Roskilde Byråd.

10 10 Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby Lejen for en stadeplads fastsættes under hensyn til den almindelige prisudvikling. Hvis en torvehandlende, der har fået anvist fast stadeplads, ikke inden for et tidsrum af fire måneder har benyttet pladsen, kan pladsen anvises til anden torvehandlende. Den betalte leje refunderes ikke. Afgiften for faste stadepladser betales halvårligt forud. Regningen tilsendes den torvehandlende, og betales efter kommunens almindelige praksis. For de øvrige pladser betales afgift til Torvemesteren ved begyndelsen af hver torvedag. 6.6 Forudsætninger for handel på torvene Enhver torvehandlende skal forsyne sit stade med sælgers navn. Udlån og fremleje må ikke finde sted. Torvehandlende skal til enhver tid kunne oplyse, hvorfra varerne stammer. Hvis loppehandel drives som erhverv, skal politiets tilladelse foreligge. Loppehandel, der ikke drives som erhverv, kan have stadeplads på torvet maksimum 5 gange i et kalenderår. Torvehandlende er ansvarlige ved overtrædelse af dette regulativ og øvrig gældende lovgivning. Erhvervsmæssigt salg fra staderne må kun foretages af torvehandlende, der er momsregistrerede. Dokumentation skal på forlangende altid kunne vises frem. Hestetorvet Det er tilladt i forbindelse med torvehandel, at parkere én bil ved hver stadeplads. Kørende adgang til stadepladserne skal ske via Store Gråbrødrestræde. Opstilling af stade med mere må ikke hindre kørende adgang til og fra Gråbrødre Kirkegårds østlige port. 6.7 Torvemesterens opgaver Torvemesteren har den daglige administration af torvene og træffer herunder aftaler om tildeling af pladser. Torvemesteren skal også sørge for, at de regler, der er sat for torvehandel, bliver overholdt. Torvemesteren kan nægte at anvise stadepladser til torvehandlende, hvis betingelserne for handel på torvet ikke overholdes, eller der skyldes torveafgift. Torvemesteren har ansvar for samarbejde med øvrige myndigheder. Torvemesteren opkræver leje for løse pladser. Torvemesteren kan træffes onsdag og lørdag i torvenes åbningstid på telefon

11 Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby 11 7 Vedligeholdelse af gadearealet 7.1 Renholdelse Renholdelse af gadearealerne skal foretages af grundejeren eller dem, som har overtaget grundejerens forpligtelser. Kommunen udfører dog fejning af færdselszonen sammen med den almindelige renholdelse af byen. Kommunen foretager tømning af affaldsbeholdere én gang om dagen alle ugens dage. 7.2 Snerydning og glatførebekæmpelse I gaderne foretager grundejerne eller dem, som eventuelt har fået overdraget deres forpligtelser, snerydning og glatførebekæmpelse i facadezonen, gangzonen og mellemzonen. Kommunen udfører snerydning og glatførebekæmpelse i færdselszonen. Ved større snefald holder kommunen brandvejen farbar ved at skrabe sneen ind på mellemzonen. Snerydning og glatførebekæmpelse skal foretages snarest muligt efter snefald og indtrædelse af glat føre. 7.3 Anden vedligeholdelse Vedligeholdelse af gadebefæstelse samt rensning af rendestensbrønde udføres og bekostes af Roskilde Kommune.

12 12 Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby 8 Særlige bestemmelser 8.3 Dispensation Dispensation fra bestemmelserne i 3, 4, 5 og 6 kan efter skriftlig ansøgning gives af Teknik- og Miljøudvalget. 8.1 Undtagelser Teknisk Forvaltning kan i kortere perioder råde over udstillingsarealerne til større arrangementer uden erstatning til de erhvervsdrivende. 8.4 Revision af regulativet Regulativet kan tages op til revision, når Roskilde Kommune eller Politidirektøren i Midt- og Vestsjælland ønsker det. Regulativet erstatter Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby af januar Kommunen har fuld råderet over hele gadearealet til udførelse af forefaldne vedligeholdelse/udskiftning af belægning, inventar og ledningsanlæg. Krav om erstatning for gener af arbejder i gaderne eller skader på de udstillede genstande kan ikke rejses overfor Roskilde Kommune. Grundejeren har pligt til at tegne en ansvarsforsikring, som dækker skader, der måtte forekomme som følge af benyttelse af udstillingsareal. Forsikringen skal ligeledes holde Roskilde Kommune skadeløs, såfremt denne ved retssag eller på anden måde måtte blive indblandet i sagen. 8.2 Påtaleret Påtaleberettiget efter regulativets bestemmelser er Roskilde Kommune og Politidirektøren i Midt- og Vestsjælland. Tilladelser og rettigheder, der er givet i henhold til regulativet, kan til enhver tid tilbagekaldes eller ændres, hvis regulativet ikke overholdes, eller det af færdselsmæssige grunde eller andre årsager, herunder vej- og ledningsarbejder, skønnes Roskilde nødvendigt. Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, den Torben Jørgensen Udvalgsformand Ole Møller Teknisk direktør Politidirektør i Midt- og Vestsjællands Politi, den Anders Linnet Politidirektør

HILLERØD Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008

HILLERØD Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008 HILLERØD KOMMUNE Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Regler for færdsel og handel... 3 Orienteringskort... 4 Kapitel 2 Gadernes indretning... 5 Kapitel 3 Færdsel

Læs mere

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune.

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Indledning Anvendelsen af vej- og fortovsarealerne i kommunen skal først og fremmest sikre gode og sikre færdselsforhold, dog er det ofte

Læs mere

Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune Offentlige arealer i dette regulativ er veje, fortove, torvepladser og lignende som ejes af Vesthimmerlands Kommune. Dette regulativ

Læs mere

REGULATIV FOR TORVET.

REGULATIV FOR TORVET. REGULATIV FOR TORVET. INDLEDNING. Regulativet danner grundlag for Nykøbing Sjælland Handel & Erhvervs administration af Torvet. Det er udarbejdet på grundlag af 14, stk. 2 i næringsloven og 102, stk. 1

Læs mere

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv.

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv. Regulativ for benyttelse af s arealer mv. Generelle bestemmelser Dette regulativ gælder for brug af offentlige arealer - veje, pladser, torve, skove, grønne områder mv. i til offentlige arrangementer,

Læs mere

retningslinjer for særlig råden over vejareal

retningslinjer for særlig råden over vejareal retningslinjer for særlig råden over vejareal Maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Vedtagelse 2 Administration, ansøgning om tilladelse 3 Bygningsfremspring 4 Flagstænger på facader 5 Flagstænger på fortove

Læs mere

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING 1) Stadepladser I Ringkøbing er der mulighed for torvehandel følgende steder: på Torvet og på Havnen. Se vedhæftede kort. 2) Vareudvalg På stadepladserne kan der

Læs mere

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1)

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 30. december 2014 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Regulativ. for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel TEKNIK OG MILJØ. Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008

Regulativ. for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel TEKNIK OG MILJØ. Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008 Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008 TEKNIK OG MILJØ Regulativ for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN Del 1. KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Kontrakter om bådpladser og skråningshuse skal indgås på vilkår, der er godkendt af Ishøj Kommune.

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Forord Nordfyns Kommune vil fastsætte nogle retningslinjer for skiltning i kommunen. Formålet med nærværende administrationsgrundlag er at skabe

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

VEDTÆGTER ORDENSREGLER FOR ESPERGÆRDE HAVN

VEDTÆGTER ORDENSREGLER FOR ESPERGÆRDE HAVN VEDTÆGTER OG ORDENSREGLER FOR ESPERGÆRDE HAVN 2011 Side 1 Den selvejende Institution Espergærde Havn Ved Havnen 3 3060 Espergærde. Post sendes til: Den selvejende Institution Espergærde Havn Postboks 127

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN HARBOUR PARK COPENHAGEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN HARBOUR PARK COPENHAGEN VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN HARBOUR PARK COPENHAGEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN... 3 2 HJEMSTED... 3 3 EJERFORENINGENS OMRÅDE... 3 4 FORMÅL... 4 5 GRUNDEJERFORENING... 4 6 MEDLEMSKAB... 5 7 FORDELINGSTAL...

Læs mere

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail:

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail: Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand Mellem: Hørsholm Kommune Hørsholm Rådhus Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm (i det følgende kaldet kommunen) Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.:

Læs mere

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning Skiltepolitik og administrationsgrundlag for skiltning Indhold Skiltepolitik for Viborg Kommune Forord...3 Byrådets politik... 4 Administrationsgrundlag - retningslinjer for skiltning Baggrunden for retningslinjer

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Parterne Baggrund og formål 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

PROJEKT ROSEN APS Tlf. 59 41 12 39 - Fax 59 41 12 40

PROJEKT ROSEN APS Tlf. 59 41 12 39 - Fax 59 41 12 40 PROJEKT ROSEN APS Tlf. 59 41 12 39 - Fax 59 41 12 40 (2013-01-11) Lejemål nr. 50-8700-xx-2 ERHVERVSLEJEKONTRAKT for lejemål nr. 50-8700-xx-2 Markedsgade/Rosen/Smedelundsgade, 4300 Holbæk Projekt Rosen

Læs mere

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4 Restaurationsplan Forord... 3 A. Målsætning... 4 B. Næringsbrev... 4 C. Bevillingsnævnet... 4 D. Behandling af bevillingsansøgninger... 5 1. Myndighederne... 6 E. Alkoholbevilling... 8 1. Begrænsninger...

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 41 Den 1. marts 2009 trådte en fælles

Læs mere

Husorden og Vedligeholdelsesreglement

Husorden og Vedligeholdelsesreglement Husorden og Vedligeholdelsesreglement Revideret: 6. marts 2015 2 Indhold - Husorden Indledning... 5 Du må Du må ikke... 5 1 Affald... 6 2 Altaner... 7 3 Antenner... 7 4 Bad og toilet... 8 5 Banke- og borestøj...

Læs mere

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby 21. august 2012 1-61722-1-4 L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede som udlejer A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby og medundertegnede som lejer Garage Made I/S Cvr. nr.

Læs mere

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er.

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er. Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 Navn, hjemsted og formål 1 1.01. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36. 1.02. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 2.01. Foreningens

Læs mere