Referat generalforsamling for Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat generalforsamling for Grundejerforeningen Det ny Jyllinge"

Transkript

1 Referat generalforsamling for Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Den 16. april 2009 kl afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Det ny Jyllinge på Hotel Søfryd, Jyllinge. Der var 33 fremmødte grundejere, samt 5 bestyrelsesmedlemmer ud af foreningens 505 medlemmer. Formand, Morten Aagreen, bød velkommen til generalforsamlingen, og der behandledes herefter følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år, herunder a) Visning af visionsfilmen Jyllinge anno 2020 b) Status på vores fokusområder som blev fastlagt i ) Aflæggelse af regnskab for ) Indkomne forslag. Der er modtaget et forslag stillet af bestyrelsen a) Kriterier for snerydning 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleant jf. vedtægternes 12. a) På valg er Morten Aagreen (genopstiller) og Jørgen Jensen (genopstiller) b) Ole Luthman, Inger M. Siemsen og Mette Boe udtræder før tid efter eget ønske. 6) Valg af revisor jf. vedtægternes 15 a) På valg er Statsaut. revisor Erik Nilsson RIR Revision, Roskilde (genopstiller) 7) Fremlæggelse af budget for 2009 samt fastlæggelse af kontingent 8) Debat: Ideer til en temaaften efteråret 2009 og hvilke fokusområder skal prioriteres? 9) Eventuelt Ad. 1) Valg af dirigent Eskild Kyhn blev valgt som dirigent. Han takkede for valget, konstaterede at der var indkaldt til generalforsamlingen rettidigt, dvs. senest 14 dage før afholdelsen, samt at generalforsamlingen, ifølge vedtægterne, blev afholdt rettidigt og var beslutningsdygtig. Ad. 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år Formand Morten Aagreen aflagde bestyrelsens beretning: Indledningsvist vil bestyrelsen gerne rette en stor tak til deltagerne på sidste års generalforsamling for engagementet, inspirationen og opbakningen til bestyrelsens oplæg til udvalgte fokusområder. Tilbagemeldingerne gav bestyrelsen lyst og energi til at planlægge bl.a. den stort anlagte og succesfuldt gennemførte temaaften om Roskildes planer med Jyllinge. Visionerne og de konkrete ideer frembragt har været taget med i bestyrelsens arbejde på alle Tak for jeres opbakning! 1/12

2 områder. Tak for det! Bestyrelsen håber på jeres fortsatte engagement samt deltagelse i vores arrangementer fremover. Bestyrelsens beretning er delt op i følgende hovedafsnit: 1) Henvendelser til/fra grundejerne 2) Vedligehold af vores arealer 3) Trafikplanhøring 4) Fokusområder for ) Fokusområder Til slut nogle generelle afsluttende bemærkninger. Ad 1) Henvendelser til/fra grundejerne Der har været forskellige telefoniske og skriftlige henvendelser. Bl.a.: Enkelte grundejere har rettet henvendelse omkring hurtig knallertkørsel ad Skibsvej, og ud over marken mod Gundsømagle. Bestyrelsen bad på denne baggrund politiet om at kigge på sagen. De har derfor i efteråret 2008 patruljeret nogle gange i vores område dog uden at støde ind i knallertkørerne. Der er desuden af flere grundejere, blevet spurgt til reglerne for høje træer : Af lokalplan 1.18, som regulerer grundejerforeningens område, fremgår det af 10, at fire udstykningsdeklarationer ophæves, med undtagelse af bestemmelsen om beplantningshøjde i alle 4 deklarationer. Af udstykningsdeklarationerne fremgår det, at beplantningens højde ikke må overstige 3 meter med et tillæg af ¼ af afstand til skel. Knallertkørsel Høje træer Står et træ således på grunden, at den korteste afstand til skel er 6 meter, må træet ikke være højere end 3meter + ¼*6meter = 4½ meter. Bestyrelsen følger en praksis som tidligere, hvor vi ikke ønsker at gå direkte ind som part i enkeltsager mellem grundejerne. Bestyrelsens holdning er, at deklarationen faktuelt er gældende, og at den enkelte derfor bør rette sig efter deklarationens regler, såfremt en nabo udtrykker at være generet af det pågældende træ. Vi værdsætter generelt træer og beplantning i vores område, men de bør ikke være til gene for naboer eller andre. Træer som ikke er til gene for nogen bør fortsat være en del af vores område. Men det er bestemt udtryk for Godt naboskab, hvis man imødekommer klager over enkelte Bestyrelsens praksis mht. høje træer 2/12

3 træer/beplantninger ved at beskære de pågældende træer/beplantninger. I disse situationer sætter deklarationen en god regel for, hvornår noget er for højt. Bestyrelsen vil tilføje dette til reglerne om Godt naboskab. I tilfælde af tvist: Af deklaration af , tinglyst den og med allonge lyst den fremgår, at Gundsø kommune giver som enepåtaleberettiget i henhold til ovennævnte deklaration grundejerforeningen Det ny Jyllinge ved den til enhver tid værende bestyrelse medpåtaleret vedrørende de af deklarationens 4-10, begge inklusive, omhandlede forhold. Påtaleret Det er således Roskilde Kommune (tidl. Gundsø Kommune) og grundejerforeningen, der er påtaleberettiget. Igen i år har vi fået flere klager over utroligt mange hundeejeres fuldstændige ligegyldige holdning til børn og voksne. De lader nemlig bare deres hunds afføring ligge på fortovet, stier og fælles græsarealer sågar i indkørsler så dagplejemødre og forældre kan få det med hjem under egne og børnenes sko, støvler og tøj. Dét er i hvert fald ikke Godt naboskab. Det er trist, at de ikke påtager sig det ansvar, det er, at have en hund. Bestyrelsen har desværre ingen løsninger på problemet, da det kræver en grundlæggende holdningsændring fra ligegyldighed til at udvise ansvar. Det er jo ikke et uheld eller tilfældigt, at de kigger den modsatte vej, når hunden sætter sig til rette. Så saml nu op også når det er sønnike, som lufter hunden! Hundeafføring skyldes ejerens grundlæggende forkerte indstilling og manglende ansvarsfølelse. Bestyrelsen henstiller til at hundeejeren samler op efter sin hund. Derudover opfordrer bestyrelsen generelt til, at vi i første omgang selv tager fat i naboer, hvor der er en uoverensstemmelse i stedet for at rette henvendelse til bestyrelsen. En forudsætning for at løse potentielle konflikter er at tale sammen med udgangspunkt i først at forstå modpartens situation og derefter fortælle sin egen version af sagen. Naboproblemer? Tag en snak! Ad 2 Vedligehold af vores arealer Istandsættelse af beplantningen på østsiden af Veststien: For enden af Evertvej mangler fire træer, som er i restordre. Kometvej: Bestyrelsen har afholdt en ekstraordinær engangsomkostning til beskæring af buske i højden og fældning af træer mellem Bygaden og 3/12

4 Kometvejrækkehusene, samt fældning af noget stedsegrøn beplantning ved parkeringspladserne. Vedligeholdelsesaftalen for Kometvej inkluderer fremadrettet buskene mellem Bygaden og Kometvejrækkehusene. Bestyrelsen gennemgår én gang årligt beskæring af beplantning mod skel. Beplantningen må ikke gå ud over skel og der skal være en frihøjde på minimum 2,75 meter over fortovet. Grundejere med skel mod andre offentlige arealer, f.eks. Veststien, skal huske også at beskære beplantningen ind til skel hér! Se desuden uddrag af mødet med kommunen under Samarbejde med kommunen nedenfor for bl.a. fortovsrenovering og udnyttelse af området syd for lystbådehavnen. Husk at jeres beplantning ikke må gå udover skellet ikke kun mod vejen men også andre offentlige arealer - f.eks. Veststien. Ad 3) Trafiksikkerhedsplanhøring Roskilde Kommune har fra 14. januar til 13. februar 2009 sendt en ny trafiksikkerhedsplan i høring. Formålet med trafiksikkerhedsplanen er primært, at målrette Roskilde Kommunes arbejde med at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Høringssvar afgivet af bestyrelsen. Trafiksikkerhedsplanen kortlægger følgende hovedområder: a) Klacificering af kommunens veje b) Mangler ved stisystemer c) Mangler ved skoleveje d) Sorte kryds/strækninger (pba. mange uheld) e) Utrygge kryds/strækninger (pba. oplevet utryghed) f) Mål og indsatser Indgående elementer i trafiksikkerhedsplanen. Trafiksikkerhedsplanen findes i sin helhed på: Bestyrelsen har afgivet høringssvar med fokus på forholdene omkring Baunegårdsvej, herunder etablering af en overgang ved Tornhøj børnehave/cykelstiens udmunding, forbedring af trafiksikkerheden i svinget hen mod skolen samt sanering af fartchikaner i sammenhæng med etablering af 40 km/t zone i hele området. Derudover har vi foreslået, at kommunen arbejder med en sikker krydsning ved Jyllinge Parkvej og A6, som en bro eller tunnel til Gulddysseskoven og at kommunen kigger på etablering af cykelstier og stisystemet generelt ud af kommunen mod nord i dialog med Egedal Kommune. Høringssvarets fokus: Forbedring af Baunegårdsvej, etablering af 40km zone, krydsning af A6 mod Gulddysseskoven og cykelstier mod Ølstykke og Stenløse. Høringssvaret finder du i sin helhed på 4/12

5 Ad 4) Fokusområder Som fortalt på sidste års generalforsamling har bestyrelsen arbejdet med følgende tre fokusområder: a) Samarbejde med kommunen b) Temaaften c) Færdiggøre arbejdet med definition, fastlæggelse og prioritering af bestyrelsens fokusområder 3 fokusområder i det forgangne år. Ad a) Samarbejde med Roskilde kommune Som forklaret på generalforsamlingen i 2008 er bestyrelsens ønske til samarbejdet med Roskilde Kommune, Park og vej: a) Samarbejde med Roskilde Kommune - Årligt møde og løbende kommunikation - Fungere som den lokale indsigtsfulde partner fx vedr. prioriteringer af anlægsopgaver - At få information ved nye tiltag og ændringer Vi deltager på det årlige møde sammen med grundejerforeningerne Vestbo (dækker vejene fra Veststien og ned mod lystbådehavnen) og Lindebjerg (dækker ædelstenskvarteret mellem Møllevej, Værebrovej og Jyllinge Park vej). Som opfølgning på sidste års møde med kommunen har de nu afsluttet analysen omkring legepladsfaciliteter. Det har indtil videre resulteret i en ny legeplads mellem planetvejene og Jyllingeparken, samt en ny legeplads ved biblioteket. I første omgang har kommunen prioriteret små børn. Fra dette års møde med Park og vej d. 26. februar vil vi fremhæve følgende tre elementer: 1) Det ny Jyllinge fremsatte ønske om etablering af naturlegeplads og picnicområde på arealet syd for havnen i overensstemmelse med resultatet af arbejdet på sidste års generalforsamling om fokusområder og med inspiration i filmen fra Temaaftenen. Årligt møde Forslag om naturlegepladser ved havnen. Kommenens svar: Grf. Det ny Jyllinge motiverede et forslag om at etablere faciliteter til et picnic område for foden af kælkebakken ved havnen. Fra grundejerforeningens side var man ked af, at bænkene står meget tilfældigt og man ser mange uudnyttede rekreative muligheder i arealet tæt ved havnen, strandengen og boligerne. Park og Vej tager forslaget til efterretning og er parate til at undersøge mulighederne nærmere. I første omgang er kommunens natur- og miljøkyndige kolleger blevet kontaktet med henblik på en høring om juridiske og 5/12

6 naturmæssige muligheder og begrænsninger. 2) Bestyrelsen har efter aftale med kommunen gennemgået vores fortoves stand og prioriteret behovet for deres renovering. På den baggrund forventer kommunen i år at renovere fortovene på Evertvej og Kajakvej (Vestbos første prioritet). Renovering af fortove i 2009 Renoveringen vil foregå som reparation af eksisterende fortove med udskiftning af knækkede fliser og udjævning af store niveauforskelle mv. 3) Grundejerforeningerne fremsatte ønske om bænke og skraldespande langs Veststien. Kommunens svar: Kommunen forklarede, at mange har ønske om flere skraldespande, men at de sjældent kan efterkommes. De koster penge i indkøb, men især tømning af dem, er et problem, da der ikke er mandskab til det. Det prioriteres at have skraldespande ved bænke, busskure og ved stationerne altså på steder, hvor der færdes mange mennesker. Flere skraldespande og bænke langs Veststien Efter mødet med kommunen har bestyrelsen kunnet konstatere at kommunen har renoveret de eksisterende bænke og opsat nye skraldespande på Veststien og andre steder i nærområdet. Næste møde med Park og vej er aftalt til 25. februar Bestyrelsen er meget tilfreds med dialogen med Roskilde Kommune, Park og vej. Vores samarbejde med Vestbo har desuden i juli 2008 udmøntet sig i en fælles indsigelse i en principiel sag om opførelse af en terrasse i tagrendehøjde i Vestbos område. Sagen ligger lige nu i Naturankenævnet. Ad b) Temaaften Bestyrelsen har som bekendt afholdt en temaaften om Roskildes planer med Jyllinge 9. oktober 2008 kl på Jyllinge skole. Deltagelse var gratis og alle kunne deltage ikke kun grundejerne i Det ny Jyllinge. Der var ca. 180 fremmødte Jyllinge-borgere. Der var en god dialog og debat. Ikke mindst vores visionsfilm Jyllinge anno 2020 fik stor ros. Dækningen i lokalpressen var før og efter enestående positiv og meget omfattende. b) Temaaften 9. oktober 2008 Roskildes planer med Jyllinge Vi sendte umiddelbart efter temaaftenen en DVD med filmen til paneldeltagerne. Teknik og miljøudvalget så desuden vores film på deres udvalgsmøde i starten af december. Grundejerforeningen Vestbo viser filmen 6/12

7 på deres generalforsamling d Filmen Jyllinge anno 2020 blev nu vist og efterfulgt af klapsalver. Filmfremvisning Efter filmen blev den store pressedækning, der var i forbindelse med temaaftenen, vist på skærmen. Herefter fortsatte formanden med bestyrelsens beretning: Grundejerforeningen har konkret fået følgende ud af aftenen: a) Rigtig god personlig konktakt til politikerne og forvaltningen b) En plan for det videre arbejde indenfor hhv. udenfor rammerne af grundejerforeningen c) Rigtig god personlig kontakt til lokalpressen Filmen, præsentationer og pressedækning kan ses på vores hjemmeside under Temaaften Hvis ikke du har set filmen, opfordrer bestyrelsen til at se den fra vores hjemmeside. Temaaftenen tog størstedelen af bestyrelsens ressourcer i det forgangne bestyrelsesår. Ad c) Definition, fastlæggelse og prioritering af fokusområder På baggrund af temaaftenen og den overvældende positive dækning i medierne arbejdes der videre ud fra prioriteringen nedenfor. c) Prioritering af fokusområder Ad 5) Fokusområder Overskriften for det kommende bestyrelsesårs arbejde er Eksekvering. Med det mener vi, at vi ikke vil søsætte nye ideer eller tænke nye tanker. Med udgangspunkt i de to sidste års forarbejde er der rigeligt med aktiviteter at tage fat på. Eksekvering er fokus i det ny bestyrelsesår. Vi vil derfor arbejde videre med: - Færdiggørelse af velkomstpakke til nye grundejere og opdatere hjemmesidens design - Fortsætte dialogen og samarbejdet med kommunen, herunder arbejde for etablering af 40 km/t zone og yderligere renovering af fortove. - Forsøge at nå planlægge en ny spændende temaaften. Forslag og interesserede arrangører modtages! 7/12

8 Afsluttende bemærkninger Det har igen været et travlt år, men også et år hvor vi har været meget mere synlige. Den store opmærksomhed og megen ros primært bundet op på temaaftenen har givet bestyrelsen blod på tanden til at fortsætte arbejdet i samme høje gear. Bestyrelsen fortsætter i samme høje gear! Det er bestyrelsens ambition at fortsætte denne synlighed i lokalområdet. Dirigent Eskild Kyhn spurgte om der var bemærkninger til beretningen. Der fremkom følgende bemærkninger: Krydservej 29, Flemming Kummerfelt spurgte til hvorfor grundejerforeningen var begyndt at beskæftige sig med at producere film og at det måtte være dyrt! Formand Morten Aagreen svarede, at arbejdet med temaaftenen og filmen er gjort på baggrund af dialogen og opbakningen på sidste generalforsamling til, at bestyrelsen engagerer sig i nærområdet ud fra at Bestyrelsen vil arbejde for, at Jyllinge Syd opleves som ét af kommunens mest attraktive villakvarterer, og ikke kun fokusere på grundejerforeningens eget fysiske område. Kasserer Jørgen Jensen kommenterede, at han ville gennemgå økonomien under aflæggelse af regnskabet. Krydservej 30, Henrik Strauss roste bestyrelsen for arbejdet i forbindelse med temaaftenen og filmen. Henrik udtrykte glæde over at grundejerforeningen blandede sig i det politiske arbejde. Snekkevej 59, Fini Høyer-Olsen var enig i, at at dette initiativ var positivt og godt. Flådevej 49, Louise Nielsen: Kan man gøre noget ved den høje fart på Flådevej, da nogen tror det er en motorvej, og folk med børn er utrygge. Vi kan desværre kun henstille til at folk respekterer gældende fartgrænser. Flådevej 9, Stensballe påpegede, at den østlige del af fortovet på Flådevej trænger voldsomt til renovering. Næstformand Lars Bai Jensen svarede til dette, at bestyrelsen prøver på dels at få størst mulig andel i den begrænsede reparationspulje kommunen råder over og dels at få indflydelse på prioriteringen af reparationer. Gondolvej 7, Anni Bang bemærkede, at hun ikke håber, at vores fortove bliver renoveret som det er tilfældet i Gundsømagle, med kun en række fliser. Lars svarede, at kommunen vil af omkostningsmæssige grunde helst kun anlægge en række flise modellen, og at bestyrelsen har gjort kommunen opmærksom på, at bestyrelsen ikke ønsker denne model. Der ønskes så hellere, at reparationerne sker som udskiftning af fliser og nødvendig lapning af asfalt. Fortovene rettes op, hvis niveauforskellen overskrider kommunens retningslinier (der hvor kommunen kan blive erstatningsansvarlig). Vi får så ikke helt nye fortove, da dette vil medføre så mange omkostninger, at der ikke er penge til det i kommunens budget. 8/12

9 Der var ikke flere kommentarer til beretningen, hvorfor Eskild konstaterede, at den dermed var godkendt. Ad. 3) Aflæggelse af regnskab 2008 Jørgen Jensen aflagde på bestyrelsens vegne regnskabet for 2008, der havde været udsendt til medlemmerne. Jørgen fremhævede specielt, at temaaftenen inkl. udgifter til filmen Jyllinge anno 2020 kun havde kostet ca ,- kr. ud over det budgetterede, idet bestyrelsen har ansøgt kommunen om støtte og fået bevilget ,- kr. til arrangementet. Dirigent Eskild Kyhn spurgte, om der var bemærkninger til regnskabet, hvilket ikke var tilfældet, hvorfor regnskabet for 2008 blev godkendt af generalforsamlingen. Ad. 4) Indkomne forslag Næste punkt på dagsordenen var indkomne forslag. Dirigent Eskild Kyhn gav ordet til næstformand Lars Bai Jensen, der gennemgik bestyrelsens forslag til præcisering af Kriterier for snerydning : Baggrund for snerydningen Bestyrelsen har indgået en snerydningsaftale, som senest er godkendt på generalforsamlingen d. 23. april Ordningen skal ses som et supplement til grundejernes egen snerydning. Det er GARTNERGÅRDEN, der varetager snerydningen. Bestyrelsen har indgået en aftale med GARTNERGÅRDEN på følgende grundlag: Der ryddes sne på fortove med kost eller skrabeblad i perioden 1. november til 31. marts således at der sikres en god fremkommelighed på fortovene i grundejerforeningen. Ordningen inkluderer kun snerydning og ikke glatførebekæmpelse (altså ingen saltning) Grundejerforeningen betaler per snerydning. Der betales ingen faste gebyrer. Den kollektive snerydningsordning fritager ikke grundejeren for ansvaret for snerydning og glatførebekæmpelse. Den kollektive snerydningsordning er alene et supplement til grundejerens egen snerydning og glatføre-bekæmpelse. Den kollektive snerydningsordning omfatter kun fortove i grundejerforeningen som angivet på kortet nedenfor. Kortet ligger også på Der ryddes kun på selve fortovet. Sneen fejes / skubbes til placering på kanten mellem fortov og vej. Der ryddes ikke, hvor der holder parkerede biler på kanten af eller oppe på fortovet grundet pladsforhold og risiko for stenslag på bilerne. Derfor bedes grundejerne tænke på at parkerede biler skal holde på selve vejen. Forslag På baggrund af de første års erfaringer med snerydningsordningen foreslår bestyrelsen, at der fremadrettet vedtages følgende kriterier for snerydning af foreningens fortove: 1. Hvis der er faldet mere end cirka 3 centimeter sne i løbet af natten iværksættes snerydning samme morgen senest kl Det tilstræbes, at alle fortove er ryddet for sne inden kl /12

10 Der gives dog ikke garanti for, at fortovene er ryddet på et bestemt tidspunkt, da snefaldet jo kan være startet sent på morgenen. 2. Hvis der er yderligere snefald, således at der igen ligger mere end cirka 3 centimeter sne ca. kl , aftaler bestyrelsen med entreprenøren, hvorvidt der skal ryddes sne igen samme dag, eller om der først vurderes igen den følgende morgen. Bestyrelsen vurderer dette på basis af vejrudsigt og de til enhver tid foreliggende økonomiske midler til snerydningen (snekontoen). 3. Der gives skriftlig besked til samtlige grundejere såfremt, der gennem en sæson har været ryddet sne således, at snekontoen er opbrugt eller snerydningsordningen af anden årsag ophører. Der kom følgende kommentarer til forslaget: Neptunvej 8, Hanne Høyer Pedersen stillede spørgsmål ved, om det er en ordning grundejerne ønsker; samtidig fritager ordningen ikke den enkelte grundejer for ansvaret for at rydde sne eller salte. Næstformand Lars Bai Jensen svarede, at hensigten med ordningen er at skabe fremkommelighed i vores område hvilket er en realitet. Såfremt grundejerne ikke ønsker ordningen, skal budgettet for det kommende år ikke godkendes af generalforsamlingen. Lars understregede, at vi kun har en omkostning til ordningen, når der ryddes sne. Vi betaler ikke for at have ordningen til rådighed. Dragevej 38, Inge Kolle udtrykte stor tilfredshed med snerydningsordningen. Gondolvej 7, Anni Bang stillede spørgsmål ved om 3 cm ikke var meget sne der skulle falde før der ville blive ryddet. Hertil svarede Lars, at denne grænse er sat for at markere, at der skal falde lidt sne, inden der bliver ryddet, og Lars fortalte, at det var den grænse, der har været anvendt indtil nu. Dirigent Eskild Kyhn kommenterede at forslaget mest henhørte under præcisering af en eksisterende ordning, som bestyrelsen selv kan fastlægge, hvorfor han ikke fandt det nødvendigt med en egentlig afstemning. Der blev ikke fremsat ønske om afstemning af de fremmødte grundejere, og forslaget blev derfor taget til efterretning uden afstemning. Ad. 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleant jf. vedtægternes 12 Der blev valgt to nye medlemmer til bestyrelsen: 1) Michael Brundin, Flådevej 29. 2) Kurt Schou, Korvetvej 19. samt én suppleant 3) Henrik Strauss, Krydservej 30. Bestyrelsen består herefter af: Morten Aagreen Formand Korvetvej Lars Bai Jensen Næstformand Skibsvej Jørgen Jensen Kasserer Lystbådevej Michael Brundin Bestyrelsesmedlem Flådevej Kurt Schou Bestyrelsesmedlem Korvetvej Henrik Strauss Suppleant Krydservej /12

11 Ad. 6) Valg af revisor jf. vedtægternes 15 RIR Revision v. revisor Erik Nilsson blev genvalgt. Ad. 7) Fremlæggelse af budget for 2009 samt fastlæggelse af kontingent Budgettet, der var udsendt sammen med indkaldelsen, blev gennemgået ved kasserer Jørgen Jensen. Der kom følgende kommentar til budgettet: Fregatvej 10, Per Chrøis spurgte til, om det var realistisk, at kopiudgifterne blev sat væsentligt ned. Hertil svarede Jørgen ja. Krydservej 29, Flemming Kummerfelt spurgte til kontingentforhøjelsen fra 350,- kr. til 370,- kr. Kometvej 23, Birger Thillerup forslog at kontingentet forblev på 350,- kr. Ved håndsoprækning stemte 2 grundejere for at bevare kontingentet på de 350,- kr; de øvrige fremmødte bakkede op om de af bestyrelsen foreslåede 370,- kr, hvilket derfor blev vedtaget. Budgettet blev hermed godkendt. Ad. 8) Debat: Ideer til en temaaften efteråret 2009 og hvilke fokusområder skal prioriteres? Næstformand Lars Bai Jensen indledte punktet og inviterede til at de fremmødte kom med forslag. Der kom følgende forslag frem: Fregatvej 10, Per Chrøis foreslog, at stisystemet langs fjorden prioriteres højt Korvetvej 19, Kurt Schou, sagde, at det var godt, at der er gadebelysning døgnet rundt. Et tema om sikkerhed var måske aktuelt, da der bl.a. har været flere biltyverier i det forgangne år. Gondolvej 7, Anni Bang nævnte, at der tidligere var nabohjælpskilte man kunne få til opsætning på døre og vinduer. Formand Morten Aagreen svarede, at man kan rekvirere nabohjælpklistermærker ved henvendelse til politiet. Snekkevej 59, Fini Høyer-Olsen kommenterede, at det ville være en god ide at holde fast i nogle af indsatsområderne, der blev nævnt i filmen. På opfordring fra formand Morten Aagreen, gav Finn udtryk for, at han forventeligt gerne vil deltage i dette arbejde. Neptunvej 8, Hanne Høyer Pedersen bakkede op om en prioritering af en sikker mulighed for at komme over hovedvej A6 ved Jyllinge Parkvej/Gulddysseskoven. 11/12

12 Flådevej 49, Louise Nielsen påpegede vigtigheden i en fartnedsættelse i hele grundejerforeningens område, og udtrykte undren over, at det på Skibsvej og Flådevej er tilladt at køre hurtigere end i andre områder. Snekkevej 59, Fini Høyer-Olsen opfordrede alle til at parkere på egen grund, ikke på vejen, dette vil øge trafiksikkerheden. Lars rundede punktet af med at takke for alle de gode forslag. Ad. 9) Eventuelt Der var en kommentar: Gondolvej 7, Anni Bang udtalte, at det ville være dejligt med en Ålefest igen i Jyllinge. Formand Morten Aagreen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats, og en specielt stor tak til Ole Luthmann, der efter mere end 20 års indsats i bestyrelsen, takkede af. De afgående bestyrelsesmedlemmer fik hver 3 flasker vin, Ole dog også en flot brugsgenstand til terrassen. Generalforsamling hævet. Som dirigent signeret Som formand signeret Eskild Kyhn Morten Aagreen Efter den ordinære generalforsamling hørte de fremmødte to engagerede og spændende indlæg om Vores haver ved Thomas Jarrels, gartner og ejer af Gartnergården, som gav gode råd om anlæggelse og pleje af nemme og pæne forhaver og, gode råd om hvordan og hvornår, man kan beskære hvilke træer i haven, ved Klaus David Jensen, træ- og beskæringsekspert fra Skovfyren.dk. Der blev stillet mange spørgsmål til de 2 havekyndige. 12/12

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 20. Maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM SYD Kun adgang via skolens hovedindgang, Trippendalsvej 2 DAGSORDEN: TIRSDAG

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 Orientering fra Fællesrådet Græsslåning af parker og grønne områder Julebelysning i Harlev Nyt fra Harlev- Framlev Grundejerforening Nyt fra Tåstrup Borgerforening

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus Referat af ordinær generalforsamling Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30 i Karleby Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2011/2012 3. Forelæggelse af regnskab for 2011

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Tirsdag 1. november 2011 kl.

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

SGH Årsberetning for 2012

SGH Årsberetning for 2012 SGH Årsberetning for 2012 Bestyrelsens beretning for 2012 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere