Referat generalforsamling for Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat generalforsamling for Grundejerforeningen Det ny Jyllinge"

Transkript

1 Referat generalforsamling for Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Den 16. april 2009 kl afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Det ny Jyllinge på Hotel Søfryd, Jyllinge. Der var 33 fremmødte grundejere, samt 5 bestyrelsesmedlemmer ud af foreningens 505 medlemmer. Formand, Morten Aagreen, bød velkommen til generalforsamlingen, og der behandledes herefter følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år, herunder a) Visning af visionsfilmen Jyllinge anno 2020 b) Status på vores fokusområder som blev fastlagt i ) Aflæggelse af regnskab for ) Indkomne forslag. Der er modtaget et forslag stillet af bestyrelsen a) Kriterier for snerydning 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleant jf. vedtægternes 12. a) På valg er Morten Aagreen (genopstiller) og Jørgen Jensen (genopstiller) b) Ole Luthman, Inger M. Siemsen og Mette Boe udtræder før tid efter eget ønske. 6) Valg af revisor jf. vedtægternes 15 a) På valg er Statsaut. revisor Erik Nilsson RIR Revision, Roskilde (genopstiller) 7) Fremlæggelse af budget for 2009 samt fastlæggelse af kontingent 8) Debat: Ideer til en temaaften efteråret 2009 og hvilke fokusområder skal prioriteres? 9) Eventuelt Ad. 1) Valg af dirigent Eskild Kyhn blev valgt som dirigent. Han takkede for valget, konstaterede at der var indkaldt til generalforsamlingen rettidigt, dvs. senest 14 dage før afholdelsen, samt at generalforsamlingen, ifølge vedtægterne, blev afholdt rettidigt og var beslutningsdygtig. Ad. 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år Formand Morten Aagreen aflagde bestyrelsens beretning: Indledningsvist vil bestyrelsen gerne rette en stor tak til deltagerne på sidste års generalforsamling for engagementet, inspirationen og opbakningen til bestyrelsens oplæg til udvalgte fokusområder. Tilbagemeldingerne gav bestyrelsen lyst og energi til at planlægge bl.a. den stort anlagte og succesfuldt gennemførte temaaften om Roskildes planer med Jyllinge. Visionerne og de konkrete ideer frembragt har været taget med i bestyrelsens arbejde på alle Tak for jeres opbakning! 1/12

2 områder. Tak for det! Bestyrelsen håber på jeres fortsatte engagement samt deltagelse i vores arrangementer fremover. Bestyrelsens beretning er delt op i følgende hovedafsnit: 1) Henvendelser til/fra grundejerne 2) Vedligehold af vores arealer 3) Trafikplanhøring 4) Fokusområder for ) Fokusområder Til slut nogle generelle afsluttende bemærkninger. Ad 1) Henvendelser til/fra grundejerne Der har været forskellige telefoniske og skriftlige henvendelser. Bl.a.: Enkelte grundejere har rettet henvendelse omkring hurtig knallertkørsel ad Skibsvej, og ud over marken mod Gundsømagle. Bestyrelsen bad på denne baggrund politiet om at kigge på sagen. De har derfor i efteråret 2008 patruljeret nogle gange i vores område dog uden at støde ind i knallertkørerne. Der er desuden af flere grundejere, blevet spurgt til reglerne for høje træer : Af lokalplan 1.18, som regulerer grundejerforeningens område, fremgår det af 10, at fire udstykningsdeklarationer ophæves, med undtagelse af bestemmelsen om beplantningshøjde i alle 4 deklarationer. Af udstykningsdeklarationerne fremgår det, at beplantningens højde ikke må overstige 3 meter med et tillæg af ¼ af afstand til skel. Knallertkørsel Høje træer Står et træ således på grunden, at den korteste afstand til skel er 6 meter, må træet ikke være højere end 3meter + ¼*6meter = 4½ meter. Bestyrelsen følger en praksis som tidligere, hvor vi ikke ønsker at gå direkte ind som part i enkeltsager mellem grundejerne. Bestyrelsens holdning er, at deklarationen faktuelt er gældende, og at den enkelte derfor bør rette sig efter deklarationens regler, såfremt en nabo udtrykker at være generet af det pågældende træ. Vi værdsætter generelt træer og beplantning i vores område, men de bør ikke være til gene for naboer eller andre. Træer som ikke er til gene for nogen bør fortsat være en del af vores område. Men det er bestemt udtryk for Godt naboskab, hvis man imødekommer klager over enkelte Bestyrelsens praksis mht. høje træer 2/12

3 træer/beplantninger ved at beskære de pågældende træer/beplantninger. I disse situationer sætter deklarationen en god regel for, hvornår noget er for højt. Bestyrelsen vil tilføje dette til reglerne om Godt naboskab. I tilfælde af tvist: Af deklaration af , tinglyst den og med allonge lyst den fremgår, at Gundsø kommune giver som enepåtaleberettiget i henhold til ovennævnte deklaration grundejerforeningen Det ny Jyllinge ved den til enhver tid værende bestyrelse medpåtaleret vedrørende de af deklarationens 4-10, begge inklusive, omhandlede forhold. Påtaleret Det er således Roskilde Kommune (tidl. Gundsø Kommune) og grundejerforeningen, der er påtaleberettiget. Igen i år har vi fået flere klager over utroligt mange hundeejeres fuldstændige ligegyldige holdning til børn og voksne. De lader nemlig bare deres hunds afføring ligge på fortovet, stier og fælles græsarealer sågar i indkørsler så dagplejemødre og forældre kan få det med hjem under egne og børnenes sko, støvler og tøj. Dét er i hvert fald ikke Godt naboskab. Det er trist, at de ikke påtager sig det ansvar, det er, at have en hund. Bestyrelsen har desværre ingen løsninger på problemet, da det kræver en grundlæggende holdningsændring fra ligegyldighed til at udvise ansvar. Det er jo ikke et uheld eller tilfældigt, at de kigger den modsatte vej, når hunden sætter sig til rette. Så saml nu op også når det er sønnike, som lufter hunden! Hundeafføring skyldes ejerens grundlæggende forkerte indstilling og manglende ansvarsfølelse. Bestyrelsen henstiller til at hundeejeren samler op efter sin hund. Derudover opfordrer bestyrelsen generelt til, at vi i første omgang selv tager fat i naboer, hvor der er en uoverensstemmelse i stedet for at rette henvendelse til bestyrelsen. En forudsætning for at løse potentielle konflikter er at tale sammen med udgangspunkt i først at forstå modpartens situation og derefter fortælle sin egen version af sagen. Naboproblemer? Tag en snak! Ad 2 Vedligehold af vores arealer Istandsættelse af beplantningen på østsiden af Veststien: For enden af Evertvej mangler fire træer, som er i restordre. Kometvej: Bestyrelsen har afholdt en ekstraordinær engangsomkostning til beskæring af buske i højden og fældning af træer mellem Bygaden og 3/12

4 Kometvejrækkehusene, samt fældning af noget stedsegrøn beplantning ved parkeringspladserne. Vedligeholdelsesaftalen for Kometvej inkluderer fremadrettet buskene mellem Bygaden og Kometvejrækkehusene. Bestyrelsen gennemgår én gang årligt beskæring af beplantning mod skel. Beplantningen må ikke gå ud over skel og der skal være en frihøjde på minimum 2,75 meter over fortovet. Grundejere med skel mod andre offentlige arealer, f.eks. Veststien, skal huske også at beskære beplantningen ind til skel hér! Se desuden uddrag af mødet med kommunen under Samarbejde med kommunen nedenfor for bl.a. fortovsrenovering og udnyttelse af området syd for lystbådehavnen. Husk at jeres beplantning ikke må gå udover skellet ikke kun mod vejen men også andre offentlige arealer - f.eks. Veststien. Ad 3) Trafiksikkerhedsplanhøring Roskilde Kommune har fra 14. januar til 13. februar 2009 sendt en ny trafiksikkerhedsplan i høring. Formålet med trafiksikkerhedsplanen er primært, at målrette Roskilde Kommunes arbejde med at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Høringssvar afgivet af bestyrelsen. Trafiksikkerhedsplanen kortlægger følgende hovedområder: a) Klacificering af kommunens veje b) Mangler ved stisystemer c) Mangler ved skoleveje d) Sorte kryds/strækninger (pba. mange uheld) e) Utrygge kryds/strækninger (pba. oplevet utryghed) f) Mål og indsatser Indgående elementer i trafiksikkerhedsplanen. Trafiksikkerhedsplanen findes i sin helhed på: Bestyrelsen har afgivet høringssvar med fokus på forholdene omkring Baunegårdsvej, herunder etablering af en overgang ved Tornhøj børnehave/cykelstiens udmunding, forbedring af trafiksikkerheden i svinget hen mod skolen samt sanering af fartchikaner i sammenhæng med etablering af 40 km/t zone i hele området. Derudover har vi foreslået, at kommunen arbejder med en sikker krydsning ved Jyllinge Parkvej og A6, som en bro eller tunnel til Gulddysseskoven og at kommunen kigger på etablering af cykelstier og stisystemet generelt ud af kommunen mod nord i dialog med Egedal Kommune. Høringssvarets fokus: Forbedring af Baunegårdsvej, etablering af 40km zone, krydsning af A6 mod Gulddysseskoven og cykelstier mod Ølstykke og Stenløse. Høringssvaret finder du i sin helhed på 4/12

5 Ad 4) Fokusområder Som fortalt på sidste års generalforsamling har bestyrelsen arbejdet med følgende tre fokusområder: a) Samarbejde med kommunen b) Temaaften c) Færdiggøre arbejdet med definition, fastlæggelse og prioritering af bestyrelsens fokusområder 3 fokusområder i det forgangne år. Ad a) Samarbejde med Roskilde kommune Som forklaret på generalforsamlingen i 2008 er bestyrelsens ønske til samarbejdet med Roskilde Kommune, Park og vej: a) Samarbejde med Roskilde Kommune - Årligt møde og løbende kommunikation - Fungere som den lokale indsigtsfulde partner fx vedr. prioriteringer af anlægsopgaver - At få information ved nye tiltag og ændringer Vi deltager på det årlige møde sammen med grundejerforeningerne Vestbo (dækker vejene fra Veststien og ned mod lystbådehavnen) og Lindebjerg (dækker ædelstenskvarteret mellem Møllevej, Værebrovej og Jyllinge Park vej). Som opfølgning på sidste års møde med kommunen har de nu afsluttet analysen omkring legepladsfaciliteter. Det har indtil videre resulteret i en ny legeplads mellem planetvejene og Jyllingeparken, samt en ny legeplads ved biblioteket. I første omgang har kommunen prioriteret små børn. Fra dette års møde med Park og vej d. 26. februar vil vi fremhæve følgende tre elementer: 1) Det ny Jyllinge fremsatte ønske om etablering af naturlegeplads og picnicområde på arealet syd for havnen i overensstemmelse med resultatet af arbejdet på sidste års generalforsamling om fokusområder og med inspiration i filmen fra Temaaftenen. Årligt møde Forslag om naturlegepladser ved havnen. Kommenens svar: Grf. Det ny Jyllinge motiverede et forslag om at etablere faciliteter til et picnic område for foden af kælkebakken ved havnen. Fra grundejerforeningens side var man ked af, at bænkene står meget tilfældigt og man ser mange uudnyttede rekreative muligheder i arealet tæt ved havnen, strandengen og boligerne. Park og Vej tager forslaget til efterretning og er parate til at undersøge mulighederne nærmere. I første omgang er kommunens natur- og miljøkyndige kolleger blevet kontaktet med henblik på en høring om juridiske og 5/12

6 naturmæssige muligheder og begrænsninger. 2) Bestyrelsen har efter aftale med kommunen gennemgået vores fortoves stand og prioriteret behovet for deres renovering. På den baggrund forventer kommunen i år at renovere fortovene på Evertvej og Kajakvej (Vestbos første prioritet). Renovering af fortove i 2009 Renoveringen vil foregå som reparation af eksisterende fortove med udskiftning af knækkede fliser og udjævning af store niveauforskelle mv. 3) Grundejerforeningerne fremsatte ønske om bænke og skraldespande langs Veststien. Kommunens svar: Kommunen forklarede, at mange har ønske om flere skraldespande, men at de sjældent kan efterkommes. De koster penge i indkøb, men især tømning af dem, er et problem, da der ikke er mandskab til det. Det prioriteres at have skraldespande ved bænke, busskure og ved stationerne altså på steder, hvor der færdes mange mennesker. Flere skraldespande og bænke langs Veststien Efter mødet med kommunen har bestyrelsen kunnet konstatere at kommunen har renoveret de eksisterende bænke og opsat nye skraldespande på Veststien og andre steder i nærområdet. Næste møde med Park og vej er aftalt til 25. februar Bestyrelsen er meget tilfreds med dialogen med Roskilde Kommune, Park og vej. Vores samarbejde med Vestbo har desuden i juli 2008 udmøntet sig i en fælles indsigelse i en principiel sag om opførelse af en terrasse i tagrendehøjde i Vestbos område. Sagen ligger lige nu i Naturankenævnet. Ad b) Temaaften Bestyrelsen har som bekendt afholdt en temaaften om Roskildes planer med Jyllinge 9. oktober 2008 kl på Jyllinge skole. Deltagelse var gratis og alle kunne deltage ikke kun grundejerne i Det ny Jyllinge. Der var ca. 180 fremmødte Jyllinge-borgere. Der var en god dialog og debat. Ikke mindst vores visionsfilm Jyllinge anno 2020 fik stor ros. Dækningen i lokalpressen var før og efter enestående positiv og meget omfattende. b) Temaaften 9. oktober 2008 Roskildes planer med Jyllinge Vi sendte umiddelbart efter temaaftenen en DVD med filmen til paneldeltagerne. Teknik og miljøudvalget så desuden vores film på deres udvalgsmøde i starten af december. Grundejerforeningen Vestbo viser filmen 6/12

7 på deres generalforsamling d Filmen Jyllinge anno 2020 blev nu vist og efterfulgt af klapsalver. Filmfremvisning Efter filmen blev den store pressedækning, der var i forbindelse med temaaftenen, vist på skærmen. Herefter fortsatte formanden med bestyrelsens beretning: Grundejerforeningen har konkret fået følgende ud af aftenen: a) Rigtig god personlig konktakt til politikerne og forvaltningen b) En plan for det videre arbejde indenfor hhv. udenfor rammerne af grundejerforeningen c) Rigtig god personlig kontakt til lokalpressen Filmen, præsentationer og pressedækning kan ses på vores hjemmeside under Temaaften Hvis ikke du har set filmen, opfordrer bestyrelsen til at se den fra vores hjemmeside. Temaaftenen tog størstedelen af bestyrelsens ressourcer i det forgangne bestyrelsesår. Ad c) Definition, fastlæggelse og prioritering af fokusområder På baggrund af temaaftenen og den overvældende positive dækning i medierne arbejdes der videre ud fra prioriteringen nedenfor. c) Prioritering af fokusområder Ad 5) Fokusområder Overskriften for det kommende bestyrelsesårs arbejde er Eksekvering. Med det mener vi, at vi ikke vil søsætte nye ideer eller tænke nye tanker. Med udgangspunkt i de to sidste års forarbejde er der rigeligt med aktiviteter at tage fat på. Eksekvering er fokus i det ny bestyrelsesår. Vi vil derfor arbejde videre med: - Færdiggørelse af velkomstpakke til nye grundejere og opdatere hjemmesidens design - Fortsætte dialogen og samarbejdet med kommunen, herunder arbejde for etablering af 40 km/t zone og yderligere renovering af fortove. - Forsøge at nå planlægge en ny spændende temaaften. Forslag og interesserede arrangører modtages! 7/12

8 Afsluttende bemærkninger Det har igen været et travlt år, men også et år hvor vi har været meget mere synlige. Den store opmærksomhed og megen ros primært bundet op på temaaftenen har givet bestyrelsen blod på tanden til at fortsætte arbejdet i samme høje gear. Bestyrelsen fortsætter i samme høje gear! Det er bestyrelsens ambition at fortsætte denne synlighed i lokalområdet. Dirigent Eskild Kyhn spurgte om der var bemærkninger til beretningen. Der fremkom følgende bemærkninger: Krydservej 29, Flemming Kummerfelt spurgte til hvorfor grundejerforeningen var begyndt at beskæftige sig med at producere film og at det måtte være dyrt! Formand Morten Aagreen svarede, at arbejdet med temaaftenen og filmen er gjort på baggrund af dialogen og opbakningen på sidste generalforsamling til, at bestyrelsen engagerer sig i nærområdet ud fra at Bestyrelsen vil arbejde for, at Jyllinge Syd opleves som ét af kommunens mest attraktive villakvarterer, og ikke kun fokusere på grundejerforeningens eget fysiske område. Kasserer Jørgen Jensen kommenterede, at han ville gennemgå økonomien under aflæggelse af regnskabet. Krydservej 30, Henrik Strauss roste bestyrelsen for arbejdet i forbindelse med temaaftenen og filmen. Henrik udtrykte glæde over at grundejerforeningen blandede sig i det politiske arbejde. Snekkevej 59, Fini Høyer-Olsen var enig i, at at dette initiativ var positivt og godt. Flådevej 49, Louise Nielsen: Kan man gøre noget ved den høje fart på Flådevej, da nogen tror det er en motorvej, og folk med børn er utrygge. Vi kan desværre kun henstille til at folk respekterer gældende fartgrænser. Flådevej 9, Stensballe påpegede, at den østlige del af fortovet på Flådevej trænger voldsomt til renovering. Næstformand Lars Bai Jensen svarede til dette, at bestyrelsen prøver på dels at få størst mulig andel i den begrænsede reparationspulje kommunen råder over og dels at få indflydelse på prioriteringen af reparationer. Gondolvej 7, Anni Bang bemærkede, at hun ikke håber, at vores fortove bliver renoveret som det er tilfældet i Gundsømagle, med kun en række fliser. Lars svarede, at kommunen vil af omkostningsmæssige grunde helst kun anlægge en række flise modellen, og at bestyrelsen har gjort kommunen opmærksom på, at bestyrelsen ikke ønsker denne model. Der ønskes så hellere, at reparationerne sker som udskiftning af fliser og nødvendig lapning af asfalt. Fortovene rettes op, hvis niveauforskellen overskrider kommunens retningslinier (der hvor kommunen kan blive erstatningsansvarlig). Vi får så ikke helt nye fortove, da dette vil medføre så mange omkostninger, at der ikke er penge til det i kommunens budget. 8/12

9 Der var ikke flere kommentarer til beretningen, hvorfor Eskild konstaterede, at den dermed var godkendt. Ad. 3) Aflæggelse af regnskab 2008 Jørgen Jensen aflagde på bestyrelsens vegne regnskabet for 2008, der havde været udsendt til medlemmerne. Jørgen fremhævede specielt, at temaaftenen inkl. udgifter til filmen Jyllinge anno 2020 kun havde kostet ca ,- kr. ud over det budgetterede, idet bestyrelsen har ansøgt kommunen om støtte og fået bevilget ,- kr. til arrangementet. Dirigent Eskild Kyhn spurgte, om der var bemærkninger til regnskabet, hvilket ikke var tilfældet, hvorfor regnskabet for 2008 blev godkendt af generalforsamlingen. Ad. 4) Indkomne forslag Næste punkt på dagsordenen var indkomne forslag. Dirigent Eskild Kyhn gav ordet til næstformand Lars Bai Jensen, der gennemgik bestyrelsens forslag til præcisering af Kriterier for snerydning : Baggrund for snerydningen Bestyrelsen har indgået en snerydningsaftale, som senest er godkendt på generalforsamlingen d. 23. april Ordningen skal ses som et supplement til grundejernes egen snerydning. Det er GARTNERGÅRDEN, der varetager snerydningen. Bestyrelsen har indgået en aftale med GARTNERGÅRDEN på følgende grundlag: Der ryddes sne på fortove med kost eller skrabeblad i perioden 1. november til 31. marts således at der sikres en god fremkommelighed på fortovene i grundejerforeningen. Ordningen inkluderer kun snerydning og ikke glatførebekæmpelse (altså ingen saltning) Grundejerforeningen betaler per snerydning. Der betales ingen faste gebyrer. Den kollektive snerydningsordning fritager ikke grundejeren for ansvaret for snerydning og glatførebekæmpelse. Den kollektive snerydningsordning er alene et supplement til grundejerens egen snerydning og glatføre-bekæmpelse. Den kollektive snerydningsordning omfatter kun fortove i grundejerforeningen som angivet på kortet nedenfor. Kortet ligger også på Der ryddes kun på selve fortovet. Sneen fejes / skubbes til placering på kanten mellem fortov og vej. Der ryddes ikke, hvor der holder parkerede biler på kanten af eller oppe på fortovet grundet pladsforhold og risiko for stenslag på bilerne. Derfor bedes grundejerne tænke på at parkerede biler skal holde på selve vejen. Forslag På baggrund af de første års erfaringer med snerydningsordningen foreslår bestyrelsen, at der fremadrettet vedtages følgende kriterier for snerydning af foreningens fortove: 1. Hvis der er faldet mere end cirka 3 centimeter sne i løbet af natten iværksættes snerydning samme morgen senest kl Det tilstræbes, at alle fortove er ryddet for sne inden kl /12

10 Der gives dog ikke garanti for, at fortovene er ryddet på et bestemt tidspunkt, da snefaldet jo kan være startet sent på morgenen. 2. Hvis der er yderligere snefald, således at der igen ligger mere end cirka 3 centimeter sne ca. kl , aftaler bestyrelsen med entreprenøren, hvorvidt der skal ryddes sne igen samme dag, eller om der først vurderes igen den følgende morgen. Bestyrelsen vurderer dette på basis af vejrudsigt og de til enhver tid foreliggende økonomiske midler til snerydningen (snekontoen). 3. Der gives skriftlig besked til samtlige grundejere såfremt, der gennem en sæson har været ryddet sne således, at snekontoen er opbrugt eller snerydningsordningen af anden årsag ophører. Der kom følgende kommentarer til forslaget: Neptunvej 8, Hanne Høyer Pedersen stillede spørgsmål ved, om det er en ordning grundejerne ønsker; samtidig fritager ordningen ikke den enkelte grundejer for ansvaret for at rydde sne eller salte. Næstformand Lars Bai Jensen svarede, at hensigten med ordningen er at skabe fremkommelighed i vores område hvilket er en realitet. Såfremt grundejerne ikke ønsker ordningen, skal budgettet for det kommende år ikke godkendes af generalforsamlingen. Lars understregede, at vi kun har en omkostning til ordningen, når der ryddes sne. Vi betaler ikke for at have ordningen til rådighed. Dragevej 38, Inge Kolle udtrykte stor tilfredshed med snerydningsordningen. Gondolvej 7, Anni Bang stillede spørgsmål ved om 3 cm ikke var meget sne der skulle falde før der ville blive ryddet. Hertil svarede Lars, at denne grænse er sat for at markere, at der skal falde lidt sne, inden der bliver ryddet, og Lars fortalte, at det var den grænse, der har været anvendt indtil nu. Dirigent Eskild Kyhn kommenterede at forslaget mest henhørte under præcisering af en eksisterende ordning, som bestyrelsen selv kan fastlægge, hvorfor han ikke fandt det nødvendigt med en egentlig afstemning. Der blev ikke fremsat ønske om afstemning af de fremmødte grundejere, og forslaget blev derfor taget til efterretning uden afstemning. Ad. 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleant jf. vedtægternes 12 Der blev valgt to nye medlemmer til bestyrelsen: 1) Michael Brundin, Flådevej 29. 2) Kurt Schou, Korvetvej 19. samt én suppleant 3) Henrik Strauss, Krydservej 30. Bestyrelsen består herefter af: Morten Aagreen Formand Korvetvej Lars Bai Jensen Næstformand Skibsvej Jørgen Jensen Kasserer Lystbådevej Michael Brundin Bestyrelsesmedlem Flådevej Kurt Schou Bestyrelsesmedlem Korvetvej Henrik Strauss Suppleant Krydservej /12

11 Ad. 6) Valg af revisor jf. vedtægternes 15 RIR Revision v. revisor Erik Nilsson blev genvalgt. Ad. 7) Fremlæggelse af budget for 2009 samt fastlæggelse af kontingent Budgettet, der var udsendt sammen med indkaldelsen, blev gennemgået ved kasserer Jørgen Jensen. Der kom følgende kommentar til budgettet: Fregatvej 10, Per Chrøis spurgte til, om det var realistisk, at kopiudgifterne blev sat væsentligt ned. Hertil svarede Jørgen ja. Krydservej 29, Flemming Kummerfelt spurgte til kontingentforhøjelsen fra 350,- kr. til 370,- kr. Kometvej 23, Birger Thillerup forslog at kontingentet forblev på 350,- kr. Ved håndsoprækning stemte 2 grundejere for at bevare kontingentet på de 350,- kr; de øvrige fremmødte bakkede op om de af bestyrelsen foreslåede 370,- kr, hvilket derfor blev vedtaget. Budgettet blev hermed godkendt. Ad. 8) Debat: Ideer til en temaaften efteråret 2009 og hvilke fokusområder skal prioriteres? Næstformand Lars Bai Jensen indledte punktet og inviterede til at de fremmødte kom med forslag. Der kom følgende forslag frem: Fregatvej 10, Per Chrøis foreslog, at stisystemet langs fjorden prioriteres højt Korvetvej 19, Kurt Schou, sagde, at det var godt, at der er gadebelysning døgnet rundt. Et tema om sikkerhed var måske aktuelt, da der bl.a. har været flere biltyverier i det forgangne år. Gondolvej 7, Anni Bang nævnte, at der tidligere var nabohjælpskilte man kunne få til opsætning på døre og vinduer. Formand Morten Aagreen svarede, at man kan rekvirere nabohjælpklistermærker ved henvendelse til politiet. Snekkevej 59, Fini Høyer-Olsen kommenterede, at det ville være en god ide at holde fast i nogle af indsatsområderne, der blev nævnt i filmen. På opfordring fra formand Morten Aagreen, gav Finn udtryk for, at han forventeligt gerne vil deltage i dette arbejde. Neptunvej 8, Hanne Høyer Pedersen bakkede op om en prioritering af en sikker mulighed for at komme over hovedvej A6 ved Jyllinge Parkvej/Gulddysseskoven. 11/12

12 Flådevej 49, Louise Nielsen påpegede vigtigheden i en fartnedsættelse i hele grundejerforeningens område, og udtrykte undren over, at det på Skibsvej og Flådevej er tilladt at køre hurtigere end i andre områder. Snekkevej 59, Fini Høyer-Olsen opfordrede alle til at parkere på egen grund, ikke på vejen, dette vil øge trafiksikkerheden. Lars rundede punktet af med at takke for alle de gode forslag. Ad. 9) Eventuelt Der var en kommentar: Gondolvej 7, Anni Bang udtalte, at det ville være dejligt med en Ålefest igen i Jyllinge. Formand Morten Aagreen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats, og en specielt stor tak til Ole Luthmann, der efter mere end 20 års indsats i bestyrelsen, takkede af. De afgående bestyrelsesmedlemmer fik hver 3 flasker vin, Ole dog også en flot brugsgenstand til terrassen. Generalforsamling hævet. Som dirigent signeret Som formand signeret Eskild Kyhn Morten Aagreen Efter den ordinære generalforsamling hørte de fremmødte to engagerede og spændende indlæg om Vores haver ved Thomas Jarrels, gartner og ejer af Gartnergården, som gav gode råd om anlæggelse og pleje af nemme og pæne forhaver og, gode råd om hvordan og hvornår, man kan beskære hvilke træer i haven, ved Klaus David Jensen, træ- og beskæringsekspert fra Skovfyren.dk. Der blev stillet mange spørgsmål til de 2 havekyndige. 12/12

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge. Generalforsamling Torsdag d. 19. april 2012

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge. Generalforsamling Torsdag d. 19. april 2012 Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Generalforsamling Torsdag d. 19. april 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Valg til bestyrelsen 5. Valg af revisor

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge april 2011. Referat af Generalforsamling på Hotel Søfryd den 12. april 2011. Med 55 fremmødte parceller var der over 80 personer tilstede ved årets generalforsamling. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Velkommen! Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Jyllinge Skov Jyllinge Skole tirsdag 28. marts 2017

Velkommen! Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Jyllinge Skov Jyllinge Skole tirsdag 28. marts 2017 Velkommen! Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Jyllinge Skov Jyllinge Skole tirsdag 28. marts 2017 Generalforsamling 28.03.2017-1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for 2016

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19. Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Valg af referent b. Afgørelse om

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 8. februar 2012 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 23, 25, 29, 33, 39, 55, 59,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 12. juni 2014 kl. 19.00 på Himmelev Sognegård Fynsvej 69, 4000 Roskilde Generalforsamlingen tilstræbes afholdt indenfor tidsrummet

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 27. april 2006, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 27 husstande, 26 stemmeberettigede: 5, 12, 13, 14, 20, 30,

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Grundejerforeningen, matrikel. nr. 1DO. Baastrup Referat af ordinær generalforsamling. Generalforsamling blev afholdt den 28.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ny Hammersholt 21. marts 2016

Ny Hammersholt 21. marts 2016 GRUNDEJERFORENINGEN HAMMERSHOLT VILLABY e-mail: hammersholt.villaby@gmail.com Hjemmeside: http://sites.google.com/site/hammersholtvillaby/ Cvr.: 34747431 Ny Hammersholt 21. marts 2016 Referat fra ordinær

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015

Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015 Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling, og gik derefter over til første punkt på dagsordenen: 1.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 25.03.2015 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken onsdag den 26. marts 2008.

Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken onsdag den 26. marts 2008. Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Syren-, Jasmin- og Gyvelparken onsdag den 26. marts 2008. Foreningens formand Hans-Arne Lauridsen bød velkommen til de 12 fremmødte medlemmer (inkl.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 22. marts 2012 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Rikke Olesen/Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08 Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d 290608 19 parceller var repræsenteret Alle bilag til generalforsamlingen kan ses på vores hjemmeside wwwguldkysten-sjdk Ad punkt 1:

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder mandag den 16. marts 2015 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder mandag den 16. marts 2015 i Fårup-Sabro Sognegård. Hjemmeside: www.damgaardens jorder.dk Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder mandag den 16. marts 2015 i Fårup-Sabro Sognegård. 1. Valg af dirigent Efter at de fremmødte var budt velkomne af

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Mandag den 20. februar 2017, Møllevangsskolens festsal

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Mandag den 20. februar 2017, Møllevangsskolens festsal Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Mandag den 20. februar 2017, Møllevangsskolens festsal Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling.

Referat generalforsamling 28.05.13. Gug plejehjem. Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Referat generalforsamling 28.05.13 Gug plejehjem Der var 30 personer og 21 parceller repræsenteret ved årets generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde taget

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014. Fremmødte: 15 husstande af 57. Formanden Leif Elken bød velkommen i fællesarealet på Gadstrup skole. 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere