ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 Tlf: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelsespåtegning og tro og love erklæring... 2 Den uafhængige revisors påtegning Generelle oplysninger om skolen Generelle oplysninger om skolen... 5 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning... 8 Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter Særlige specifikationer BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

3 2 LEDELSESPÅTEGNING OG TRO OG LOVE ERKLÆRING Bestyrelsen og skolelederen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Roskilde private Realskole. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om regnskab for de frie grundskoler (regnskabsbekendtgørelsen). Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler, ligesom det er vores opfattelse, at vi har taget skyldige økonomiske hensyn ved skolens forvaltning. Roskilde, den 27. marts 2012 Skoleleder: Andreas Gregersen Bestyrelsen erklærer samtidig på tro og love at opfylde habilitetskravene i 5, stk. 6 og 7, i lov om friskoler og private grundskoler nr af 7. december Revisors revision omfatter ikke habilitetserklæringen. Bestyrelsens medlemmer: Peter Hartvig Formand Lisa Høj Næstformand Linda Rikke Dietrich Martin Ravn-Nielsen René Christiansen Pernille Corfitsen

4 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til ledelsen af Roskilde private Realskole Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Roskilde private Realskole for regnskabsåret 1. januar december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om frie grundskoler nr af 7. december 2011 og bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om regnskab for de frie grundskoler (regnskabsbekendtgørelsen). Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er rigtig, dvs. uden væsentlige fejl og i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler (revisionsbekendtgørelsen). Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for skolens udarbejdelse af et årsregnskab, der er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af skolens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

5 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar december 2011 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNING Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 27. marts 2012 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jens Rye Statsautoriseret revisor

6 5 GENERELLE OPLYSNINGER OM SKOLEN Skolen Roskilde private Realskole Dronning Margrethes Vej Roskilde Telefon Telefax Hjemmeside Skolekode Skolen er en selvejende institution med hjemsted i Roskilde Kommune. Formål Skolens formål er ifølge dens vedtægter ( 2): at drive privat grundskole efter de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler m.v. stk. 2. Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. stk. 3. Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Skolen skal skabe rolige og trygge rammer for eleverne og give dem faglig viden og lære dem gode arbejdsvaner og lære dem respekt og hensyntagen til hinanden. Bestyrelse Formand, Peter Hartvig, Grønningen 2, 4000 Roskilde Næstformand, Lisa Høj, Frederiksborgvej 105F, 4000 Roskilde Linda Rikke Dietrich, Frederiksborgvej 103 A, 4000 Roskilde Martin Ravn-Nielsen, Helligkorsvej 6, 1. th., 4000 Roskilde René Christiansen, Kongemarksvej 40, 4000 Roskilde Pernille Corfitsen, Egevej 44, 4000 Roskilde Skoleleder Andreas Gregersen Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen København V

7 6 HOVED- OG NØGLETAL (i hele kr.) Resultatopgørelse Indtægter i alt Heraf statstilskud Omkostninger vedr. drift i alt Driftsresultat før finansielle poster Finansielle poster i alt Årets resultat Balance Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Balancesum Egenkapital ultimo Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld i alt Pengestrømsopgørelse Driftens likviditetsvirkning i alt Investeringers likviditetsvirkning i alt Finansieringens likviditetsvirkning i alt Pengestrøm, netto Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad... 1,7 2,6 1,1 4,6 3,9 (driftsresultat før ekstraordinære poster i % af indtægter) Likviditetsgrad ,0 178,8 189,0 202,2 198,3 (omsætningsaktiver i forhold til kortfristet) Soliditetsgrad... 46,1 44,2 42,2 41,6 39,9 (egenkapital i % af aktiver ultimo) Finansieringsgrad... 52,8 55,8 60,6 63,6 64,6 (langfristet gæld i % af materielle anlægsaktiver) Samlet elevbetaling pr. årselev Antal årselever i regnskabsåret ,4 330,8 331,2 330,3 330,2 Antal årselever i skolefritidsordningen... 78,0 78,0 79,2 77,7 76,0 Antal elever i grundskolen pr. 5. september ,0 332,0 330,0 332,0 329,0 Antal elever i skolefritidsordningen pr. 5. september... 78,0 78,0 78,0 80,0 76,0

8 7 HOVED- OG NØGLETAL (i hele kr.) Antal lærerårsværk... 25,8 25,3 27,2 26,3 25,9 Antal årsværk for øvrigt personale... 10,7 10,7 8,6 8,0 8,0 Antal årsværk i alt... 36,5 36,0 35,8 34,3 33,9 Heraf procentandel ansat på særlige vilkår (sociale klausuler): Flexjob... 3,0 2,8 0,0 0,0 0,0 Årselever pr. lærerårsværk... 12,9 13,1 12,2 12,6 12,7 Lærerlønsomkostninger pr. årselev Øvrige lønomkostninger pr. årselev Lønomkostninger i alt pr. årselev Undervisningsomkostninger pr. årselev Ejendomsomkostninger pr. årselev Administrationsomkostninger pr. årselev

9 8 LEDELSESBERETNING Skolens hovedaktiviteter Skolens hovedaktivitet er at drive privat grundskole med undervisning på niveau med folkeskolen for børnehaveklassen til og med 10. klasse. Redegørelse for skolens økonomiske udvikling Årets resultat på 364 t.kr. anses for tilfredsstillende. Skolen har valgt at indregne dispositionsbegrænsningerne for 2010 med kr i regnskabet for Skolen har efter aftale med bestyrelsen leaset interaktive tavler til elleve lokaler. Tavlerne er opsat i lokalerne 1, 2, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 18 og specialundervisning. Nøgletallene viser en fremgang i soliditetsgrad og en mindre fremgang i likviditetsgrad. Resultatet må derfor alt i alt ses som tilfredsstillende. Skolens vedligeholdelsesplan er overholdt og alle arbejder udført efter aftale med bestyrelsen. Sociale klausuler Skolen har pr. 1. maj 2009 ansat en person under de sociale klausuler. Personen er ansat til at holde øje med eleverne på biblioteket og til at holde øje med elever efter skoletid. Skolen har pr. 1. december 2011 ansat endnu en person under de sociale klausuler. Personen er ansat til at holde ekstra opsyn i frikvartererne med bestemte elever og at følge disse elever i timerne i 8 lektioner. Væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud Skolen har ingen væsentlige økonomisk forbindelse med andre institutioner, ud over skolens SFO, der modtager offentlig tilskud. Skolens forventninger til fremtiden Skolen forventede at udvide bygningsmassen i løbet af 2011, købet af en ejendom blev ikke til noget. Roskilde kommune ønskede ikke at sælge ejendommen til skolen. Vi undersøger nu andre muligheder for at udvide bygningsmassen. Vi forventer ikke nogen ændringer i regnskabsåret 2012; men vi forventer en udvidelse indenfor de næste 3 år. Udvidelsen vil blive afskrevet over en lang årrække. Den regnskabsmæssige konsekvens af denne udvidelse er endnu ikke klarlagt. Udvidelsen sker hovedsageligt fordi vi mangler visse faglokaler. Skolen forventer at udvide antallet af elever til omkring 350 elever pga. udvidelsen af bygningsmassen. Skolens klassekvotient vil fortsat være på max. 20 elever pr. klasse, idet vi finder, at et større antal vil reducere undervisningens kvalitet. Derudover mener vi, at et større antal elever pr. klasse forøger risikoen for sociale konflikter. Mht. vedligeholdelse forventes at udgifterne i 2012 at være på samme niveau som i Skolen forventer positivt resultat de kommende år. Resultat og overskudsdisponering Årets resultat blev et overskud på kr. Bestyrelsen foreslår, at årets resultat overføres til næste år. Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning Der er efter bestyrelsens skøn ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsåret, som væsentligt vil kunne forrykke skolens økonomiske stilling.

10 9 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Roskilde private Realskole for 2011 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med de fravigelser, som fremgår af bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om regnskab for frie grundskoler. De væsentligste anvendte regnskabs- og vurderingsprincipper er: Generelt om indregning eller måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde skolen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå skolen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning eller måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. RESULTATOPGØRELSEN Statstilskud Statstilskuddet omfatter modtaget og beregnet tilskud, der kan relateres til perioden. Heri undgår fællesudgifts- og undervisningstilskud, som er beregnet på grundlag af dels elevtallet pr. 5. september i forrige finansår vægtet med 7/12 og dels af elevtallet pr. 5. september i finansåret vægtet med 5/12. Endvidere er der indtægtsført et grundtilskud samt et bygningstilskud, som udgør et grundbeløb samt et årselevafhængigt tilskud. Skolepenge Skolepenge resultatføres i takt med gennemførelsen af de enkelte undervisningsmåneder. Omkostninger Resultatopgørelsen er udarbejdet på grundlag af følgende formålsopdeling af omkostninger: - Undervisning. - Ejendomsdrift. - Administration mv. - Finansielle poster. Formålene omfatter udgifter såsom personaleudgifter, øvrige udgifter, afskrivninger mv. Periodisering Udgifter og indtægter er henført til det regnskabsår, de vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet. Udgifterne er således medtaget i det år, hvor ydelsen modtages eller arbejdet præsteres. Indtægterne henføres til det år, hvori retten erhverves eller optjenes.

11 10 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS BALANCEN Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi. Brugstid Restværdi Bygninger år tkr. Installationer år 0% Inventar, undervisning år 0% Inventar, administration år 0% Inventar, SFO år 0% Investeringer i samlede klassesæt af undervisningsinventar, herunder edb-anskaffelser, anses i afskrivningshenseende som et anlægsaktiv. Nyanskaffelser med en anskaffelsessum under kr. udgiftsføres i anskaffelsesåret. Udgifter til reparation og vedligeholdelse udgiftsføres i det år, de er afholdt. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Værdipapirer Værdipapirer er værdiansat til børskursen pr. årsafslutningsdagen maksimalt til kurs 100. Realiserede og urealiserede kurstab og kursgevinstere er medtaget i resultatopgørelsen under renteposterne. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til dækning af mulige tab opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Gældsforpligtelser Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld og for obligationslån svarer til restgæld beregnet på grundlag af lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet. Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

12 11 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen viser skolens pengestrømme for året samt likvider og træk på kassekredit ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet præsenteres indirekte med udgangspunkt i årets resultat, reguleret for ikke-kontante driftsposter samt ændring i driftskapitalen. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiviteter. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af og afdrag på langfristet gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger samt træk på driftskreditten.

13 12 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Note Årselever ,4 330,8 Statstilskud Skolepenge Andre indtægter INDTÆGTER Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. undervisning Andre omkostninger vedr. skolefritidsordning Undervisning Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift Ejendomsdrift Lønomkostninger Andre omkostninger vedr. administration mv Administration mv DRIFTSOMKOSTNINGER RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER M.FL Renteindtægter mv Renteomkostninger mv Finansielle poster ÅRETS RESULTAT

14 13 BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER Note Ejendomme Inventar, undervisning Materielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER PASSIVER Saldo 1. januar Årets resultat EGENKAPITAL Realkreditlån Langfristet gæld Kortfristet del af langfristet gæld Anden kortfristet gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld GÆLD PASSIVER Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 22 Eventualforpligtelser 23

15 14 PENGESTRØMSOPGØRELSE Årets resultat Afskrivninger indeholdt i resultatet Kursreguleringer, værdipapirer Ændring i tilgodehavender Ændring i periodeafgrænsningsposter, aktiver Ændring i kortfristet gæld DRIFTENS LIKVIDITETSVIRKNING Betaling for anlægsaktiver Modtaget fra salg og udtrækning af værdipapirer INVESTERINGERS LIKVIDITETSVIRKNING Tilbagebetaling af gæld FINANSIERINGENS LIKVIDITETSVIRKNING ÅRETS LIKVIDITETSVIRKNING FRA DRIFTEN, INVESTERINGER OG FINANSIERING Likvide beholdninger og kassekredit primo Likvide beholdninger og kassekredit ultimo

16 15 NOTER Note Statstilskud 1 Grundtilskud Fællesudgiftstilskud Undervisningstilskud Bygningstilskud Tilskud til skolefritidsordning Dispositionsbegrænsning finanslov 1 % Skolepenge 2 Skolepenge Søskendemoderationer Ydede fripladser Tilskud til nedbringelse af skolepenge Skolepenge netto, grundskolen Forældrebetaling, skolefritidsordningen Tilskud fra kommuner Søskendemoderationer Ydede fripladser Tilskud til nedbringelse af sfo-betaling Skolefritidsordningen Andre indtægter 3 Lejeindtægter fra lokaler mv Øvrige indtægter Ventelistegebyr

17 16 NOTER Note Lønomkostninger 4 Lønomkostninger, undervisning: Løn til leder, lærere og børnehaveklasseleder Vikarløn Pensionsbidrag, Lærernes Pension ATP-bidrag AER-bidrag Flexjobbidrag Regulering af feriepengeforpligtelse Dispositionsbegrænsning Barselsfonden Lønrefusioner Tilskud flexjob Tilskud fra vikarpuljen Lønomkostninger, skolefritidsordning: Lønninger Vikartimer Pensionsbidrag ATP-bidrag Regulering af feriepengeforpligtelse Øvrige Lønrefusioner Tilskud flexjob Andre omkostninger vedr. undervisning 5 Forbrugsmaterialer Bøger til elever og bibliotek Fotokopiering Lejrskoler og ekskursioner Inventar og udstyr, anskaffelse Befordringsudgifter vedrørende undervisning Befordring mellem hjem og skole Tilskud til befordringsudgifter Honorar tilsynsførende Afskrivninger vedr. undervisning Prøveudgifter Uddannelse af personale Tilskud til lærernes efteruddannelse Tjenesterejser Møder og arrangementer Arrangementer, elever Kontingenter og licenser Specialundervisning Skolevejleder Undervisningsmaterialer

18 17 NOTER Note Andre omkostninger vedr. skolefritidsordning 6 Materialer Mad og drikke Arrangementer Inventar og udstyr, anskaffelse Tjenesterejser Personaleuddannelse. SFO Lønomkostninger 7 Pedelløn Pedelmedhjælper Pensionsbidrag pedelløn Rengøringsløn ATP-bidrag Regulering af feriepengeforpligtelse Lønrefusioner Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift 8 Ejendomsskat mv Renovation Ejendomsforsikringer Skatter, afgifter og ejendomsforsikringer Varme El Vand Varme, el og vand Rengøringsartikler Rengøringsselskab Rengøring Bygninger og arealer Vedligeholdelse Afskrivninger vedr. ejendomme Afskrivninger vedr. ejendomme

19 18 NOTER Note Lønomkostninger 9 Løn, administration Pensionsbidrag Regulering af feriepengeforpligtelse ATP-bidrag Andre omkostninger vedr. administration mv. 10 Revision Revision reg. tidligere år Personaleuddannelse Tab på debitorer Markedsføring Kontorartikler og tryksager Gebyrer Telefon Kontorinventar, anskaffelse Personaleudgifter Repræsentation Edb-programmel inkl. konsulent Forsikringer Kontingenter Diverse Renteindtægter mv. 11 Renteindtægter pengeinstitut Renteindtægter værdipapirer Urealiserede kursgevinster Renteomkostninger mv. 12 Renter af realkreditlån

20 19 NOTER Afskrivninger 13 Note Undervis- ning Ejendomsdrift Ejendomme Installationer Undervisningsinventar EDB I alt I alt Materielle anlægsaktiver 14 Ejendomme Inventar, Inventar, undervisning administration Anskaffelsessum 1. januar Tilgang til anskaffelsespriser Anskaffelsessum 31. december Afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Afskrivninger 31. december Bogført værdi 31. december Ejendomsværdi 1. januar Inventar, SFO Anskaffelsessum 1. januar Anskaffelsessum 31. december Afskrivninger 1. januar Afskrivninger 31. december Bogført værdi 31. december

21 20 NOTER Note Tilgodehavender 15 Tilgodehavende for skoleåret Vikartilskud Tilgodehavende dagpengerefusion Beregnede renter Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter 16 Lønninger og pensionsbidrag Andre forudbetalinger Værdipapirer 17 6% Realkredit DK serie 23D % Realkredit DK serie 22D % Realkredit DK serie 23D % Realkredit DK serie 23D % Realkredit 43D 0A % Realkredit DK serie 23D Likvide beholdninger 18 Kassebeholdning Kassebeholding SFO Nordea, driftskonto Sydbank, driftskonto Sydbank, højrentekonto Sydbank, højrentekonto Nordea, højrentekonto Langfristede gældsforpligtelser 19 Langfristet 1/ / Afdrag gæld Restgæld Gæld i alt Gæld i alt næste år 31/ efter 5 år RD, Flexlån (17 år) RD, Flexlån (18 år)

22 21 NOTER Note Anden kortfristet gæld 20 Skyldig pension Skyldig FerieKonto Skyldig A-skat Skyldigt AM-bidrag Feriepengeforpligtelse Depositum Andre kreditorer Periodeafgrænsningsposter 21 Statstilskud Fripladstilskud og befordringstilskud Skolepenge Andre forudbetalinger Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 22 Til realkreditinstitutter er der afgivet sikkerhed for prioritetsgæld. Bogført restgæld 31. december 2011 udgør kr. Eventualforpligtelser Leasing - årlige ydelser den samlede forpligtelse udgør gennemsnitlig restløbetid i mdr

23 22 SÆRLIGE SPECIFIKATIONER (i hele kr.) Beregning af egendækning, jf. paragraf 6, stk. 1 i tilskudsbekendtgørelsen 2011 Elevbetaling (skolepenge) ekskl. SFO Tilskud til nedbringelse af skolepenge Andre indtægter i alt, jf. note Andre indtægter i alt Renteindtægter Egendækning i alt Årselever i alt ,4 Egendækning pr. årselev

SOFIEHØJ FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

SOFIEHØJ FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SOFIEHØJ FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2012 1. REGNSKABSÅR SKOLEKODE

Læs mere

STENLØSE PRIVATSKOLE ÅRSREGNSKAB

STENLØSE PRIVATSKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 STENLØSE PRIVATSKOLE ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE 235.006 1

Læs mere

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 AMAGER LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 101.092 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 265.019

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 163.009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Løgumkloster Friskole Skolekode 521.011 Årsrapport 2014 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Aarhus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

Løgumkloster Friskole. Årsrapport 2013

Løgumkloster Friskole. Årsrapport 2013 Løgumkloster Friskole Skolekode 521.011 Årsrapport 2013 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Aarhus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 34713022 (Hjemsted:

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2014 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg. Årsrapport 2011

Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg. Årsrapport 2011 Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg Skolekode 397.010 Årsrapport 2011 (38. regnskabsår) Fremlagt på generalforsamling den / 2012 Dirigent R, s Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45)

Læs mere

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsrapport 2014

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Den selvejende institution Rudolf

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Brøderup Ungdomsskole Skolekode 353.300 Årsrapport 2014 (148. regnskabsår) Algade 76, 1., 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk,

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE COLLEGE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 827.300

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 40 2300 København S Årsrapport 2014 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2012 8. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2011 7. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022

Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013. Skolekode 219022 Den selvejende institution KonTiki Børnenes Skole Årsrapport for 2013 Skolekode 219022 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen Påtegninger Ledelsespåtegning og habilitetserklæring 2 Den

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2009 5. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2008 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2010 6. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Jersie Privatskole Skolekode 280.467 Årsrapport 2013 (101. regnskabsår) Algade 76, 1., 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011. 1. januar 31. december 2011. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2011. 1. januar 31. december 2011. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2011 1. januar 31. december 2011 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2009 1. januar 31. december 2009 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere