Bra de-jul 983. SIIRENSEN Storegade 56 Telf. Bran de ( NFNNING. I:MI:i~1[%j Tlf JULETILBUD: E.B.~.s,p. Bogleasser 9 fra kr...,.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bra de-jul 983. SIIRENSEN Storegade 56 Telf. Bran de (07 1803 55 NFNNING. I:MI:i~1[%j Tlf. 18 11 60 JULETILBUD: E.B.~.s,p. Bogleasser 9 fra kr...,."

Transkript

1

2 Bra de-jul 983 Det er en lidt anden Brande Jul, der kom mer nd ad deren, end dem 'i har set de senere ar, bla. er formatet blevet lidt lattere at handtere. Endvidere har vi oen d ret lidt pa annan ceopstill ingen saledes, at der er kornmet mlndre annoncer og mere teks! Formalet med juleav isen er som bek end t dels at sende en hilsen med lid l smat og s tor t om Bran de f0 r og nu, og dels gennem annonceringen at s ahe penge til Brandes jule belysn ing. ar har vi gjort lidt ekstra for at s abe ju lestemning i Bra nde. idet 'i fors0 ger at g0re lidt ud af fredag eftermiddag, hvor Juletrreet pa lorvet toen des. En sadan juieavis skriver jo ikke sig selv. sa derfor en varm tak til aile, der afulg te og Eric Storel Tak til lelgende bidragsydere: Borgmester E. Rubech Rasmussen Ole Berg Mortensen Gurli & Mie ngrid Husum Kristian Kristensen Erling Koch Kr. Olte b Schmidt Hansen Arne Frederiksen Robert Nielsen Kai Husum Erna Nyborg Claus Skl3de Jens Chr. KiiEr Erik Rasmussen Karin Hansen Erling Kristiansen Hans Ml3lgaard Thorkild KiiEr Tage Bundgaard Lassen. C. Kudahl m.f. Udgiver: Brande Handelsstandsforening. Redaktion: Eric Store!. Tryk: Brande Bladet. /v\artensens FABRKA/S Side 2 - altid GARN fra NFNNNG SRENSEN Storegade 56 Telf. Bran de ( JULETLBUD: V HAR lrats laundere FOR ARB "'4...1 Bogleasser 9 fra kr ,. :1 laderfodskammel Kr dell sengelfnned (strygefri) + strrek frottelagen. fjljfdel.lfj JUL... E.B.~.s,p KJJER - RASMUSSEN BRANDE. ApS. ( Samlet pris 149 Juletilbud Varmelagner med elastik i hj0rnerne. Juletilbud NfJEN K'ETVANfJ/ -i /i ''''lu ' ""111",111 4.,,,...1 UDVA.J - SElMeE & WADET - DET E 0$ :M:i~1[%j Tlf

3 at borgmester E. Rubech Rasmussen 1983 fik en hard start, da vi fra regerin gen fik ordre til at eendre det allerede ved tagne budget, men vi kom da nogenlunde helskindet ud af del. Det var heldigvis ikke alene indteegterne, der blev mindre, vore udgifter steg ogsa med langt lavere hast. Jeg tror for0vrigt, at det er en seer deles sund kur, som hele vort samfund har veeret igennem i ar, niveauet var nok skruet for h0jt op blev ogs13. aret, da kommunens hidtil st0rste enkeltinvestering blev feerdig gjort. Radhuset blev indviet den 2. september 1983 og vi havde aben thus den 3. septem ber Der var en helt fantastisk interesse for at bese huset, sk0nsmeessigt havde vi ca geester. Savel politikerne som medarbejderne er meget tilfredse, og vi haber naturligvis, at borgerne ogsa kan se fordelene. Byggeriet var budgetteret til kr. 17,7 mio. og den endelige regning bliver ca. kr mio. disse tider er det da ogsa veerd at notere sig, at vi ved dette byggeri beskeeftigede ikke sa fa personer i ca. 1 '. ar. Det skal i forbifarten neevnes, at kommu nen k0bte SMP-Centret af den Selvejende nstitution for kr. 5 mio. Vi rader nu over kvm. i sammenheeng, hvoraf dog en del er udlejet. Der blev konstateret nitrat i vandet i Lund fod. det vakte naturligvis r0re. men ved et fortreeffeligt samarbejde imellem kartof felmelsfabrikken. vandveerket og kommu nen er dette problem nu 10St. Andre st0rre investeringer: Vi har over to ar foretaget isoleringsar bejder for ca. kr. 3,3 mio. i samtlige kom munale bygninger. Prognoserne viser, at de er tjent hjem pa 6-8 at, derefter er der ren gevinst i den sparede varme. Kommunen har samtidig indskudt ca. kr. 1,3 mio til kulfyret pa fjernvarmean leeg get, sa der er mange penge i energi i dis- se ar. Planleegning er noget, vi g0r meget ved. Kommuneplan og varmeplan er noget der er fremherskende for tiden. Vi har lagt et h0jt niveau, men regner med til gengeeld at veere pa sikker grund i fremtiden. Som noget nyt skal der nu ogsa planleeg ges for det abne land, og vi er noget speendte pa, hvad landmeendene vii sige til vores forslag i foraret. Vi har meldt os ind i natur-gasselskabet Midt/Nord, men har sveert ved altid at bli ve enige med bestyrelsen. Vi har derfor indledt et samarbejde med en reekke na bokommuner, dels for at udveksle erfarin ger, dels for at kunne tale med st0rre veegt. At amtsradet har sat sig pa en del plad ser pa 0rbeeklund vii give os nogle pro blemer en gang, for prognoserne siger meget tydeligt. at der bliver flere og flere eeldre medborgere, hvoraf en vis del vii fa brug for pleje. Amtsradet g0r ikke noget Juridisk forkert. men vi havde faktisk regnet med at dispo nere over disse pladser i lang tid endnu. Endelig skal neevnes, at byradet har bevil get st0tte til et klubhus i Uhre, samt at man fornylig godken dle en.. beskeeftigelsespakke" men stianl eeg, klubhustag, ydavis og torveplaner Disse ting skal ga stee rkt, idet midlern e fra Staten i princippel bortfalder med arets udgang. Vi prover at na mest muligl. Andre nye ting: Arrangementet pa»bondeg arden" med Mellemfolkeligt Samvirke, sp 0rgetid (som i skrivende stund endnu ikke har haft premiere) og principgodkendelsen af en erhvervschef fra 1985 pa visse betingelser. Til slut en mindre ting, som har ligget mig specielt pa hjerte' vi fandt en plads til hjemmeveernet i.. K0verhuset" pa Preestelunden. det giver et meget bedre sammenhold, nar man har sit egel. Lauge JlJrgensen Bager & konditori Storegade 32 - Tl Brande SideS

4 Blf-CU blev atter festlij!e fodbolddaj!e i Brande BF-CUP 83 - den 3. riekken - satte gen deltagerrekord, det kke mlndre end 105 hold '1ar med, og det gav et sam let del tagerantal pa omkrlng StiEvnet blev afholdt den forste uge af skolefe rlen, (24-27 jull) og deltagerne kom fra Norge. Finland, Vesttyskland og Dan mark. Der var kke fierre end 25 udenlandske hold med, hvllket var en fordobllng for hold til 1982, og det er helt slkkert tegn pa, at de udenlandske klubber har»faet 0Je pa» BF-CUP Brande. Deltagerne satte sit prieg pa byen lge fra ankomsten torsdag eftermlddag, og det herllge sommervejr var det et larverlgt skue, bade pa stadlon og byens gader. Der var abnlngskoncert og borgmester tale pa Torvet. hvorelter man sam let mar cherede til stadlon med Odense Pgegar de spldsen. Her kom laldskiermsudsprln gere dalende ned ra hlmlen med de bol de, der skulle bruges BF-CUP - en fest lg start det herllge vejr. Aftenen sluttede med Sct. Hansbal og baltale al landstriener Sepp Piontek. Der efter glk det slag slag med de over 200 kampe, der sku lie spilies nden flnaler ne s0ndag, hvor det blev til tre udenland ske forstepladser, nemllg til Lisleby FK (Norge), K Start (Norge) og Kuusysl Lahti (Finland), mens Torsted F stod for den eneste danske f0rsteplads. mellem aile kampene blev der ogsa tid tl andet end lodbold. Der var dlskoalten og trylleshow, lgesom ogsa sv0mmeba det blev bes0gt llttlgt. BF-CUP 84 er allerede lu1d gang. Udval get arbejder pa h0jtryk Tled at sammensiette programmet og i, ndbydelserne klar til udsendelse omkrlng arssklftet. Der er dog allerede udarbejdet en 10 rel0blg lolder, der er tllsendt aile de klubbel, der har deltaget tldllgere, S2 de har har vieret loresp0rgsler ra Vesttyskland, ver mere nternational end nogenslnde chancen lor at komme 10rst k0en - og le Skotland og sland - sa det tyder pa, at lor, og maske pave) til atter at siette delre har allerede meldt deres ankomst. Der BF-CUP 84 tlden ra 28.junl til 1, jull bll- tagerrekord, ERNA's BRODER &STRK Storegade 32, Brande, til Torvet, Torring, til. (05) BF-CUP r!jnsker al/e en g/rede/ig ju/ og et godt nytar. Pa gensyn til de festlige fodbolddage juni til 1. juli. -N'Tll TP TOP Brande dretsforenlng - beds t frit/de n! Side 4

5 et e r r De to stoute herrer med deres fine cykler tlr 10 medstiftere af Arvad Sportsforening, Richard S0rensen, Tykskov og Arne Erik sen, D0rslund. Aret er 1919 og de star for an huset, der lei hvor Lauge J0rgensen har bagerforretning. Nabohuset er Leo pold Thaarups, og det lille hus der skim tes bag cykllsten rummer en cykelfor retning. Her byggede senere Herning Han dels, og Landbrugsbank sin bygning. (Midtbank). Den hvide gavl til venstre er den reldste brugsforening,. afl0st af hu set, hvor nu Brande Bladet har til huse. Den lille dreng er afl0st af Torvets p0lse vogn. SKNDHANDSKER STRKHANDSKER T8RKUlDER STRKHUER ALPEHUER BUKSESTRMPER. stert udvalg i aile pri slag! Ve lkommen pa klg! hs"jeste indlansrente brug den som ls"nkonto eller opsparingskonto ha:v og indsa:t, nar du har yst attraktiv og fornuftig Aneret, nar du er fyldt 18 ar. - Lad dine penge blive til flere pi'!. Ung Nu.kontoen sa fi'lr du hurtigere opfyldt dine 0nsker. Midtbank ET GAVEKGRT ER ALTD EN GOD JULEGAVE KJOLER KO NFEKTON Side 5

6 Realskole - radbus os! bvad nul aferic Ston?l For 70 ar siden startede man den f0rste skoleklasse i den nystiftede Brande Priv3'skole - eller som den senere kom t il at hedde Brar,de Mellem- og Realskoie. Starten var under meget beskedne forhold under ledelse af cand.theol. Jens Birkedal og hans kone Marie, der bl.a. underviste i tysk. Som f01ge af, at det var en privat skole, var der naturligvis skolepenge at betale. - ikke sa meget i kroner efter vore dages priser. men dengang var en snes kroner om maneden mange penge, og skolepengene holdt sikkert ogsa mange tilbage. Naturligvis kunne der i kraft af offentlig st0tte, hvor beskeden den end var, s0ges om kvart, halv eller hel friplads. og det benyttede mange sig at. og mig bekendt har der aldrig vaeret tale om, at elever blev»moppede«af den ~rund (Brande Posten 1913)--- Brande Privatskole begynder si t Skoleaar den 19. Aug. med en Forb eredelsesklasse ag. Mellemskoleklasse ndmeldel Rejsegilde po de t /ly e skolehus ser al Barn i Aars Alderen mere over den gang, man var ikke sa lor ningslokaler i stueetagen og prlvatlejlig modlages al Skolens Bestyrer dringsfulde. hed pa f0rste sal. En halv snes ar senere Cando Birkedal ag undertegnede Allerede en halv snes ar efter starten var skete det tragiske, at skolebestyreren man i vanskeligheder med undervisnings Jens Birkedal d0de under en rejse i Nor Skolepenge 8 10 Kr. pro.-\\aaned. lokaler, og vedtog bygningen af en stor ge, og der stod sa hans kane med et stort Sogneprll'st E. Thomsen. flot skole med facade til vejen, og her ansvar overfor skolen, som hun bestemte holdt man rejsegilde i 1923, - undervis- sig for at f0re videre. Det gjorde hun med Sam gymnastiksa l fungerede Brandes aeldste skole, der ~es v aerre blev revet ned for mange fir siden for at give parkeringsplads for en halv snes bi ler, som abenbart den gang blev anset for vigtigere end bevaringen af et litle stykke Brande-historie, men Sada~l er det jo gaet overalt. Gymnastikforholdene var de darlig st taenkelige Et omklaedningsrum uden nogen som heist bademuligheder, sa det har ofte vaeret nogle»rekkert«duftende unger, der kom lige fra gymnastik til den f0rste sidde-stille-time. Na, - det var der nu ingen der taenkte naer- DE BLDE PAKKER ER V EKSPERTER Julegaver dar glcedar! C Nyebriller Kikkerter Lseglas, lupper. sylupper o BrlllekEQder sportsbrillesnore Skjsportsbrilier o Plejeartikler til briller :) FrimlllrkeluPp8r mlly. t1 Brilleetuier stort udvalg o. eller kom ind og fa en god de ved vores store gavebord ANDERSEN.;'.. DRLLER.,. nh"o(!1 V&! flf.f nul

7 Se vor udsendte brochure' Gaven ii ffnd.r hende,: n=t Jalagaver born kober man hos BENTES LEGETOJ Sloregade 19, 7330 Brande,, By... peelanon. ",.,md. r, uncert8l konetterinl, nattel. tlu..r &.trlk, killer m.m. stor dygtighed, - hun var en myndig da realskolen og dells lrerere, som nu aile er me, som vi - og lrererne lorresten ogsa - borte pa et par stykker nrer. havde en vreldig respekt for. Hvad hun Apropos det sidste - vi fik ca. hvert andet sagde var lov, og der var ingen der tur ar en nyudklrekket lrerer fra seminariet, de mukke, geledderne. Skolen var for og de havde det ikke allesammen sa let. skoletlden og ikke noget selskabslokale Medstifter af skolen i 1913 var den davreog fritidshjem, som man til tider kan fa rende prrest i Brande, pastor Thomsen, ndtrykket af grelder for skoler af i dag. Af lidet anende, at hans nevqj Hjalmar Thomfestiighed kan jeg kun mindes ru Birke sen skulle fa sin debut som lrerar ved skodais fqjdselsdag, hvor vi fik fl 0dekager len en snes ar senere. Hjalmar Thomsen allesammen. A "srerundervisning«min gjorde i QJvrigt stor karriere indenfor skodes jeg kun, at vi, da England en gang i levresenet og endte som skoledirektqjr i 30'erne fik en ny konge, i hendes store Alborg. r"dio transporteret ned i det stmste klas Men intet varar evigt, - i 1941 over tog komsevrerelse, hvor vi sa harte pa den store munen realskolen og efterhanden gled begivenheds forl0b, - tekstet til dansk na den ind i det almindelige skolesystem i turligvis af vor engelsklrerer Herr Oro kommunen, hvorefter bygningerne kom til sting. at gme tjeneste som radhus, en funktion Et spagfrerdigt forsqjg pa at fa lov til at de havde i ndtil Brandes nye radhus stod spfl le badminton i gymnastiksalen blev omgaende fejet af bordet, indtil der var en fornuftig sjrel, der fik den rigtige ide ' Fru Birkedals krereste elev gennem tiderne var Erling Kristiansen (vor forhenvrerende ambassadqjr i London, hvis Brandeminder man kan lrese om pa side 40). Han havde taget den stqjrste realeksamen i skolens historie og senere den starst trenelige studentereksamen fra gymnasiet i Herning, en prrestation der naturligvis ~ raldt l ilbage pa fru Birkedals skole, sa ha n -& blav under et Brande-bes (llg sendt op som 1;' forha!1dler, og han ma allerede pa det tids- '" punkt have haft diplomatiske ev ner, for ] pludselig blev gymnastiksalen abnet for '" ~ee~ a~:~n~~~-t~~~~ennddees b;:rns~~tt~~dmin_ onhal er for lrenge siden revet ned. ;;; Der k unne skrives side op og side ned om A frerdigt i september ar. Sa er sp0rgs ma let, hvad der nu skal ske med de store og gode bygning r. Mange planer og l anker har vreret fremme, - pensionistcenter. medborgerhu s og meget andet. Hvad der Komm er ud af del hele, er der vist ingen der ved i ojeblikke t, men det sidste er, at borgmester Rubech R smussen har henvend l slg ti underv isningsminister Bertel Haarder for at fa e ableret en EFG-skole i det gam le radhus. og det ville del vrere den allerbed ste QJsning, for det forste skalfer det arbejdspl adser til Brande, og for det andet ander man ved begyndelsen, - det, der start ede sam en skole, fortsretter sorn en skale. Den der lever vi i fa at se! Si de 7

8 SREJBER~' S DFCEN RA' EN R. BRAN DT ANDERSEN Tlf. (07) Torvet. Brande h All i bflrnelflj soll!ardqns o 8 cir -~udstyr ~.'.'.'.'.'.'~.'.1'.1'.1'.'~~ ~ ~ Billig beton. ~ ra Brande ~ Jll ~ ~ ~ ~ ~ ~ Dasuden kan vi tilbyda Dam ~ ~ udlejning al: ~ ~ GUMMGED - LASTVOGN ~ ~ Salg al: ~ ~ SAND - MULDJORD - STEN og ~ ~ STABLGRUS tillavorable vilklk ~ ~ sora"nee BETON ~ ~~ NDUTR - VLLA" - LAN~"UQ ~ o.o",et"on t07) 18 D6 18 ~...1'.1'.1'.1'.1'.1'.1'.1'.1'.1'.1'1... General nstruments ApS ELECTRONC E N GNEERNG OK 7330 BRANDE TLF(07) ~ M E S ~ Tlf en! 0 e Et liue teaterminde af Eric Storel Det r begynd te jul en allered e der' 1. november, da en ha lv snes mennesker tramtede op ad trapperne til en lille fo rsamlingssa l i Vendersgade i K0benhavn. Pa vej op ad trappen var vi ganske almindelige menn esker, der hed sadan noget som Severin Hansen, Aksel Tr0jborg, Martin Jens en, Astrid Kraa, John B0gvald, J0rgen Lang ebaek - og mig selv, sagde hunden - Jens Erik Pedersen (det var in den det fine navn med»cu og accent blev erhvervet)_ Men sa snart vi kom ind i den grimme, tomme og halvkolde sal, var vi helt andre mennesker, - Pastor Blicher med frue, praes tegard skarlen Lars, degnen, de tre muntre studenter, de k0nne praested0tre, og»spille-fister«! A nemheds grunde blev kapelmesteren og det samlede orkester - begge dele var ogsa mig - tituleret sadan. Regiss0ren, der ordnede alt det praktiske, var»scene-fister«og buschauff0ren. der senere dukkede op i billedet hed»k0re-fister«. Sa var man fri for at huske navne. Side 8 Vi var nemlig pi! vej til den f0rste pr0ve pa den uopslidelige julekomedie " N0ddebo Praestegard.., som vi under teaterdirekt0r Harald Stabehl s ledelse skulle berige det ganske land med fra 15_ november til 20. december det herrens at Harald Stabehl kunne det der med provinsteater. snart en menneskealder havde han bes0gt samtlige k0bstaeder og stationsbyer med sin teaterbus og opf0rt alverdens stykker fra muntre soldaterkomedier til Elverh0j, og selvf01gelig havde han ogsa mange gange vaeret i Brande og spillet pa H0jskolehjemmet. Og da han h0rte hvorfra hans nye spillefister kom, stod der naesten tarer i 0jnene pa ham ved at mindes Fru Laursens ber0mte kogekunst pa Brande Hotel, den gik der ry om over hele landet. Selv med garvede tourneskuespillere tager det sin tid at fa en forestilling sat op, men efter en halv snes ihaerd ige pr0vedage var vi faerdige og kunne m0de op pa Jarmers P ads, hvorfra den gang sa at sige aile provinstourneer startede. Bussen hol dt klar - laesset med kostumer bagi og dekorationerne rullet sammen ovenpa taget sammen med et halvstort grantrae, - for hvad er en praestegardsjul uden juletrae! Placeringen i bussen var sa vidt jeg husker efter rang og stand pa rollelisten, - hovedrollerne f0rst og nedad, til spille-fister og scene-fister, og sa gik det ellers deruda, - laenge f0r dette raedselsfulde udtryk blev opfundet. Malet for f0rste dag var Casinb i Roskilde, hvor man if01ge gammel tradition altid havde premiere. Vi ankom ved m iddagstid og fik laesset af, og sa startede ellers pr0verne i»kost og mask.. - oversat kostumer og maskering - og i de rigtige dekorationer, som vi i Vendersgadesalen havde mattet taenke os til. Premiere kl , - direkt0rens frue ved billetkassen, k0re-fister og jeg solgte programmer, og sa var det hele i gang. Der var ikke noget der hed premierefest, det kunne budgettet ikke baere, men vi boede aile sammen pa samme billige ho

9 tel, sa lidt skulle der da ske, - og det sam me skete hver aften under hele tourne en - vi "filejtrede«. Ordet kunne maske lede tanken hen pa vilde natteorgier med afsluttende gruppe sex eller lignende, - "man ved jo nok, hvor dan de skuespillere er«, men det hele var sameend meget uskyldigt og byggede pa tourneens mest uundveerlige rekvisitter vore "filejter-kufferter«. Sadan en havde vi allesammen, og den in deholdt et lille spritapparat, en kasserol e, en kaffekande og sa aile naturalier. kaffe, the, br0d, sm0r, ost, poise o.s.v. alt hvad der skulle til for at tilberede et be skedent festmaltid pa hotelveerelset, hvil ket naturligvis var strengt forbudt. Men vi glorde det alligevel og aile pa hotellet vidste, at vi gjorde det, og det fungerede glimrende. Vi havde jo ikke stjernegager, sa der mat te spares, hvor spares kunne. nogle by er var forestillingen kc'jbt af en eller anden forening, og sa "var der bal bagefter«! sadant tilfeelde kunne det forekomme, at bestyrelsen gav smorrebrc'jd til "kunst nerne«eft r forestillingen, og det var selv f01gelig aftenens oplevelse. Vi spillede ofte to gange om dagen, - om eftermiddagen for b0rnene og om afte nen for de voksne, ellers havde direkt0 ren vist ikke haft nogen chance for at fa det til at heenge sammen, - vi var jo trods alt mand plus en bus, der skulle ha ve gage hver dag. Men det gik' Vi spillede og sang os gen nem det meste af Danmark med lante preestegardsm0bler og nissebc'jrn, hvor vi kom frem - og haner' Hanen var det besvrerligste, for den skulle veere brun, - og det var den udstoppede vi havde med. Den var vi nemlig tvungen til at have, for hvem havde rad til at ofre en rigtig levende hane et par gange om dagen? Og en levende matte vi ogsa have, - det var altid et festligt indslag i forestillingen, nar Nicolai for scenen rundt efter den. Senere kom han sa skamfuld ind og prresenterede den udstoppede, mens scene-fister afleverede de lante fjer til ejerman den ved bagindgangen, sa den ikke pludselig skulle seette i med at gale og 0delregge stemningen for sin hedengangne kollega. Vidste De det? 45 gange jublede viforestillingen af, "Vejen gar til N0ddebo.. - "Sa kom velsignede drenge.. - "Er ej du flygtet som ung student.. - "B0rn og voksne i herlig krans.. og hvad de nu hed aile de keere og kendte sange. Otte juletreeer sled vi op, og sa vidt leg husker, var der ikke en af os der 0nskede "Gleedelig jul.., da vi skiltes pa Jarmers Plads - vi havde faet ju nok' Men hyggeligt var det alligevel, og da juleaftenen endelig kom, dukkede julestemningen sam,;nd ogsa op, - og n u havde vi jo rutinen! "N0ddebo Prrestegard«har i arevis vreret fast juleforestilling i Danmark. Aile mennesker kender preestegarden og dens beboere og grester, men hvor ligger N0ddebo? Det er en landsby ved Esrom S0 i Nordsjeelland ikke langt fra Fredensborg. Det pudsige ved sagen er, at da Scharling skrev sin julekomedie var der slet ingen preesteg.hd i N0ddebo, den kom f0rst en halv snes ar efter. Efterhanden har mange byer - ogsa Brande - faet sit eget julemrerke, og det er ganske givet gaet ud over salget af de "rigtige... De "rigtige.. har 80 ars jubilreum nreste ar, - det f0rste julemeerke kom i 1904 efter en ide af post mester Einar Holb01. Meerket kostede dengang 2 0re og gay allerede det f0rsle fir en indtregt p c! kroner. Den slore trekantede Paran0d, som vi ikke lrengere kan k0be her i landet, fordi regeringen tror, vi d0r af de stykker, vi spiser en gang om aret, kommer fra Brasilien, - fra indtil 30 meter h0je treeer. Trreerne har store runde frugter, og indeni ligger de trekantede n0dder som kl0fterne i en appelsin n0dder i hver frugt. SPDRT{lSFRiTiDfY Storegade. Brande. Tt 't,, Rll BRRNDE, 1 Ejlif Andersen TORVESALONEN Torvegade 1 TL J. Kirstein 0vig ((Jvigs glarmesterforretning Brande. tl f God hjemmelavet mad,smerrebred, grillkyllinger m.m.. ogsa ud af huset! Volmerhus Cafeteria (0 7) DOGNKlOSKEN TORV GADE 16 7JJO BRAND[ N.~~hll _ 1eelltrvln...,...rnt ll' 'N Byens Z kiosker.nsker gledellg jul! Side9

10 e - e e f En ruk med Gurlifra Uhre og Miefra B rande Damelod bol d eller pigelodbold. hvad man nu vii var altid t sikkert indslag i ugebladets vittighed spalter,. nog et som ngen nogensinde roed e skull e l ages al vorligt. Hvornar begyndte det igrunden her pi! ego nen? Ja. i Uhre for ar siden med el enkell flold, og da havde vi virkeli g t el problem med at fln de hold ra andre byer. vi kun ne spille imod. Der var et damehold i Bil tum, men ellers var vi sa al sige henvisl ii at trrene mod vore egne junior drenge, men det gik jo da ogsa. Brande begyndle man et ars tid efler, og sa kunne de to nabobyer da spille mod hinanden, og det var nalurligvis sjovere end al spille mod drengene. Eflerhanden kom der flere hold. el par seniorhold og sa juniorholdene og derunder helt ned til 7 8 ar, sa der er male riale nok at tage ai, nar de vokser i. beg yndelsen va t damefodbold ikke aner hndl al Jydsk Boldspil Union hvad sa? Ja sa havde vi en periode vor egen union, men det varede nu ikke sa mange at, in den damelodbold blev anerkendl, og det manglede da ogsa bare l Og hvor bellnder jer sa i landsturne ringen? Ja for Uhres vedkommende har vi faklisk vreret i den aller0verste ende, nemlig i 1. division, men desvrerre rykkede vi ned i ar og spiller nu i Dan marksserien. Ja, der kan vi ikke vrere med i Brande,. vi har al drig drevet del til mere end Dan marksserien, fwor vi forreslen heller ikke er mere,. vi spiller i jyllandsserien. Spiller ude hele aret? Nej da, kun ra januar ii oktober, reslen af liden spiller vi i hallen, men del er ef ler et andel spillesyslem, der er vi kun 4 pa hverl hold, og der er der ikke noget med at spille hardt, tackle og den slags. Er del el hardl spil. vanker der bill plet ler rundl omkring? Hardt og hardt. jo, del er blevet hardere med liden. Da vi slartede var vi nok ikke sa voldsomme, lordi vi ikke kunne aile knebene, men nu hvor mange har spillet ra de var 7 8 ar, har de nok faet lrert en del om, hvordan man bedsl»jorder«en modslander. Men selvom vi ii lider kan spille hardt, spiller vi fair! Hvor laenge kan man hoide til at spille fodbold. er del kun for folk under de 30? Ork nej, vi har en spiller pa over 40- og ik ke nok med del, hun har fire b0rn hjemme og fik flidsprremie for flest rreningsda ge hvad siger herrerne ii del? Men hvad sa, nar en dag ikke kan spille pa eillehoidene? Ja sa ma vi vel lave en»old girls klub«, hvor vi kan ga og mimre lidl ii hinanden og jalle lidl ii bolden, og der bliver mi nimumsalderen omkring de 60 at. Opad bliver der ingen aldersgraense. vi lod boldpiger holder os godt! HANDBOLDKLUBBEN ARVAD/LYN Brande drmtsforening f?jnsker aile en rigtig god jul 0nsker gamle og nye medlemmer en glgedelig jul! Tl Brande Badminton Clu b BRANDE SVHMMEKLUB f?jnsker sine medlemmer en rigtig glredelig jul...! Til. (07) Brande Handvcerker &Borgerforening ftjnsker aile en god jul og et godt nytar! Si de 10 Brande Antenneforening Brande Pensionistforening. 1lJnsker aile i Brande kommune en glredellg jul...!

11 Her er dommeren ene "hare«i kurven! SU!Jt Nordisk samarbejde - bliv medlem at FORENNGEN NORDEN Form.: Nancy Nielsen - (07) Brande Brande Tennisklub - en bette go' klub for aile der ka' ' at sp ille tennis._. Kontakt Kay laursen, Sportsvcenget 23. T t Kulturelt Samrad JlfDEUJ JUL.. 0nsker A.O.F. Brande Husholdningsforenings A TENSKOLE Formand: Britte Overgard Aftenskole: Sigrid Mortensen Brande Handellsstilnds,foreining 8nsker glcedeug jul...1 Side 11.

12 n e a ba nasi -!ade Forst 1930'erne blev FDF i Brande st iftet. og inden ret laenge var korpset sa stort. at man sa muligheden for at fa dan net et FDF-orkester. Takket vae re ra dioforhand ler Arnold Hansens deallsme som instrukl0r og leder ykkedes det all erede i 1934 al fa el 17-mands blaeseorkester til at fungere. og det blev et fes tligt in d sl ag Brandes byliv. nar orkestret gik gennem gaderne, og det gj ord e de t ti t. Det er desvaerre en saga blot. men mange reld re bran dllter vii sikkerl nlkke genken dende til de raske drenge fra dengang. Handel med fast ejendom Ba gerste r CA'kke ra v nst r e Hol ge r E ri.k se n, Vi/helm LOrv ig. Peter R asmussen,., Radio-Hansen". HenlZi ng K uhdahl. aurits Gandrup. NC?ste rcl?k ke: K aspar- Jorgense n, Bor ge Feldborg, Evald Ped ersen. Werner R a lm, ( rne Duedahl. Kri.-;/iall SOl' r se n, Verner Niels n. Forr(l s t <! rcl?hlw: Vagn J ensen. Orla Madsen, B orge Winther, Hugo Nie lsen, P eter POll lslll. Keb - salg radgivning. " ' -<).-.~-~ brenda rnusik TORVEOAOE 1ft BRAN DE TELEFON (07) Hvis vi sk ru er tiden omkrlng 30 ar ti lbage. sa er det et he lt andet billede end i dag, vii vi fa at se: Fra smedjen yder klingren de hammeslag. 09 gar vi ind hos smed Mikkelse n. sa kan vi. afh eengig af hvilket hum l1l r han er i, enten fa en hyggelig snak eller bl ive m0dt med tavs hed, ligegyldigt hvilket emne V bri nger pa bane. Der er ogsa mulighed for. hv is vi medbrlnger noget. vi skal have lavet. at V kan fa en hvas besked om at k0re det skidt Husum mergelgrav. det er f.. hu... ikke bedre vaerd Ved samme mergelgrav er der livlig aktivitet. mergel bil erne k0fer til og fra og ee lter vejen op til pl0re, gravkoen ryster med keebe rne og der rabes, bandes og grines. Side 12 a v et B0rnene fra Dran tum og omegn render i ve jen og pr0ver at fa en tur med Peder traegas, Kris tian Slartsving, Ejnar Lyn chauff0r eller Karl K0bmand: han bor forresten i et skur lige i naerheden og der ka n ga ystigt til i pausern e. Kjeer pr0ver ellers at holde b0rnene veek, det er )0 ikke helt ufarligt ved mergel graven. Til formalet har han opfundet et uhyre,.. Morten Bjerrum". som bor nede i vandet og kommer op og snupper de b0rn, der kommer for neer. For at holde liv udyret smider han en gang imel lem en star s te n vandet. nar de ikke ser det - og sa raber han' " Nu kommer Morten Bjerrum. skynd jer og rend,, 1 Kjeer render salv forrest og aile b0rnene bener ef ter. Men det yarer ikke laenge for de er der igen, de l er all for spaendende l 0stlra kommer en kone tra:kkende med sin cykel. Det er " Laura ni er fra ee mues". som hun selv siger. Hun skal hen i forsaml ingshuset og g0re rent og fyre op i kakkelovnen. sa der er va rmt nar SlTapi " geme ska l gore gy mnastik. Hun skal og sa have noget bagt. for der skal vae re aftenh0jskole i alten. Hu n ka n ikke na hjem. for hun skal jo lave kaffe am af tenen. ja. hvad var forsamlingshuset u en laura. Men hun ka n da fi'! tid til at ga hen ti l Li ll e n ger og Age Skomager, inden hu n skal i gang igen. D t er altid sa hyggeligt, og hun skat ogsa have noget altalt med nger, hun hjee lper gerne Laura, nar der er st0rre t ing pa prog rammet - Mens de sidder over kaflen, kommer Sine Smed. Hun har ellers travlt hun skal hjem og lave mad til srneden, m n har da lige tid til en kop kaffe og en hurtig snak. Pa vejen hjem smu tter hun ind i Brugsen. Da hun kommer ud derfra far hun 0je pa et par, der kommer nord fr a. Det ligner grangivelig t Fyrtarnet og Bivognen, men det er altser. Martin Feldborg og Karl Nielsen. De star s tille ind imellem, sa ivrigt snakker de, nu slar de i handen, ja, sa er de enten ved at handle eller ogs8 er det et vaeddemal de laver. Ja, sa ma smeden finde sig i at maden bliver forsinket, for de to herrer vi i Sine ikke ga glip af - hun f01ger med nd i Brugsen igen. Der star Sigurd S0nderholm, han har heller ikke urimeligt travl t, sa der bliver en livlig snak, men Karl som de t naturlige midtpunk t. Det er samaend ikke fordi han vii veere del, sadan er de t bare. Endelig sk illes flokken og gar hver til sit og roen seenker sig over Drantum City - men kun til det bliver tid iii aftenh0jskolen, sa Kommer folkene cyklende. gaende 09 k0rende, nogen pa en lille gra Ferguson, - der kan sag tens veere en tre stykker pa sadan en. Glaedellg jut allesammen ngrid

13 AiK r. Kristiansen AOALE lor enden af B0geveeenget ligger som en perle Brande med mange gode libud og muiigheder for neesten aile arler af fritidsaktiviteter. Araalet pfl kvm, hvor 2fJ at arealet kan bebygg~s. og ligger som et flbent, neesten plant areal med jerbanen mod nord og Adalen mod syd og eg nar sig fortrindeligt til en samlet tee t lav bebyggelse, med god konlakl til Adalen. NATUAAREA LET vii blive resultatet efter fa Ar med en sam let beplantningsplan efter denne egns l opografi, moo tilplantet skraning mod nord og mod 0St og vest bllver de grae nser, der t landsbyen til at abne sig mod syd til Adalen, som er indgangssiden til Landsbyen. Adalen, et levende feellesareal med gangstier til og fra andre boligomrader og indbyrdes sma feellesarealer og selve boligomradet med natu r-, brugsarealer, kolonihaver, klynged ri vh use, smatorve festpladser m.m. LA NDSBYE N heever sig efter en kurve pa veien som en samlet harmonisk enhed pa 36 stk. huse med 105 lejligheder og 3 stk. serviceenheder. Hus med serviceenheder bestar af feellesrum, tekn knu m, vaskerum, toilet og gang samt 2 lejligheder. Udnyttelsesgrad er holdt pa mellem 20 25%. Vejbredde 6 m., forhave dybde 2.5-3,0 m, friareal pr o hus ca. 200 kvm. 10vrigt udforme l som 40. BEBYGGELSEN er opdelt i 3 grupper, som hver iseer er centreret om sma gr0n ne pladser, feellesareal m.m., hvor hver gruppe en der i en gardsplads, med mu lgheder for ophold og leg. De tre grupper har stiforbindelse til hinanden og til kolonihaverne, klyngedrivhusene, torvene og festpladsen samt til Adalen med feelies voliete, foderhuse til mindre dyrehold, da Adalen sa heldigt er beliggende i land zo ne. Det fors0ges med de lokale forretninger at skabe torvedage med biler fra slagter-bager fiske-gmnt- og ostehand ler m.m. Pa tingstedet kunne en bolig anven des som feelleshus, kiosk og ev!. kondi tori m.m. styret og pas set af pensionist med b0rn sam hjeelpere, for at fa en velfun gerende by i byen. FO RB LLEDET er de game, hyggelige forsteeder og landsbyer med sneevre, snoede gader og streeder, rned rnennesket og de egen tlige naturlige krav sam det alt afg0rende. Denne landsby med fa sma funkt ioner vii give aile den kontakt de 0nsker til gadesi den og rra feellesarealer ne og den ro man seger til havesiderne. En oplevel se fra hj 0rne til hj0rne, fra feel lesareal til fee llesareal, fra bolig til bolig og skulle gerne henvende sig til hvert in divid, give den frihed vi aile inders s0ger. i bestreebelsen pa at leve et ykkeligt lv nu, det ville vcere mest praktisk. EN UDFORDRNG for hver familie til at tage noget af den gamle arv op igen og fors0ge at bidrage denne landsby noget af den atmosfeere, som vi gleeder os over, nar vi feerdes i f.eks. "Oem gamle By«i Arhus, Ribe, T0nder, Ringk0bing m.fl., med aile de iderigdomme, "funktionsri g domme«de indeholder, styret med et bestemt an tal muligheder, for at oplcere, og for at opna harmonisk helhed og anspore retningen. BETTE N(2JK Pensionisler her til laver ting der egner sig ii gaver! BETTE N(2JK ''''e/, lu/ tjg gljilnylir! * '0/ Landinspektlr HENNNG JENSEN Storegade Brande. Telefon (07) Side 13

14 BLAAH((JJ SMED Aage Jensen Blah0j, tl f (05) SHELL SERVCE v/eigil Lau ridsen Sdr. Ommevej 71. Blah0j 7330 Brande. Tl. (05) Has Mona Tit Birkehegnet 24. B~h0j Alt i moderne harpleje for HAM og HENDE Set ra lahei of E rling Koch Det er med gl ~ d e, at vi fra Bl ah0j kan v~r e med til at give et bidrag til Juleavi sen 1983, Derfor ma del v~ r e na turligt at skrive li dt om den nys ta rtede beboerforening, som er opstaet for at varetage beboer nes interesser. deen et slaet godt an, men selv f0 1gelig et der sma skavanker sam skal ~n d r es, men vi er pa vej, og foreningen er pa bedste made blevet ae eepteret a byrad og myndiglleder i Bran de, sam V haber fortsat at m,'ltte have et godt forhold til. Beboerforeningen for Blah0j og omeg n har ti l form at samle borgern t~ i Blah0j og omegn til dr0ftelse og orientering i faellesskab. Foreningen skal virke for landsbysamfundets beslaen, trivsel og udvikling, - for 50ge at sa ml befol kningen i omradet om f~les opgaver pa tv~ rs af aile religi0se og politiske opfattelser. Denne form alsparagraf er det bestyrel sens h0jeste mal a leve op til ved at bruge foreningen som et redskab pa forn uftig og saglig made, a t fremf0re 0nsker og planer, samt at fa disse udfmt i praksis til bl.a. offentlige myndigheder, men ogsa til os selv, for at vi ikke skal blive en gl emt afkrog i amt og kommune. Sk o le ;dr~ t ss t~ vne i B /~ h{fji.. Set. Hans ahen havde foreningen forn0 jelsen a f en godt bes0gt balaften med borg mester Rubeeh Rasmussen som aftenens taler. Samtidig indviedes legepladsen pa det game stationsareal, og vi hliber at resten af banearealet inden ~nge vii blive ry ddel til gl~de for byen. Mange planer ligger pa bord et sma som store - og et stort 0nske er at fa ndustri til Blah0j og at fa opf0rt ungdoms- og pensionis tbol iger. 10vrigt kan vi gl~de os over de mange dygtige fod bold- og handboldspillere, sam udfolder sig i idr~tsanl~gget. Blah"l dr.tsforenlng T l. (05) Filskovvej 21. Blah0]. (05) Aile mine kunder (!Jnskes en rigtig g/~del ig iul Fns0r ada L ND Tell. (05) Kjeldsen.. maskiner Side 14 Smedemes ter Bent Kjeldsen Aut. VVS installat0r, landbrugsmaskiner. Bl ah0j. tlf. (05) KOlUNl l l SENK AAM BLAAH0 J 7330 BRANDE. TELEFON \

15 eve e AfKr.Otte Efter at foreningen Nordens lokalafdeling for Brande og omegn var blevet stiftet i januar 1950, fik den valgte bestyrelse en lang rrekke opgaver at arbejde med. Man skulle bl.a. s0ge nrermere kontakt med Norden foreninger i de byer i de nor diske lande, som hovedforeningen havde udpeget. Bestyrelsen delte sig i nogle grupper, og hver gruppe fik sit 0mrade at arbejde med. Korrespondancen kom hurtigt i gang, men sk0nt posttermina erne endnu ikke var sa store, var det al ligevel noget besvrerligt med brevgangen. Vi besluttede as derfor i foraret 1950 til ved sommertid at sende nogle reprresentanter til de byer, vi havde en ret sa fore 10big kontakt med. Vi var nogle, sam frivilligt patog as at ofre tid, krrefter og penge pa dette formal, og mandag den 17. juli startede et selskab pa 4 personer fra Brande prrestegard. Det Var skoleinspekt0r A.J. Knudsen og frue, lrerer S0ren Nielsen fra Skrerlund og undertegnede. Arnborg fik vi pastor N. Lund med. Som medlem af bestyrelsen for Norden i Herning havde han allerede visse kontakter, som nu skulle benyttes_ Sk0nt det var en gammel Ford (model 1930), vi k0rte i, var vi egentlig optimistisk indstillede og nrerede fra begyndelsen store forventninger til vort forehavende. Vejret var godt, sommerligt, forel0bigt ikke alt for varmt. Men da vi havde passeret Karup, blev der pludseligt sa mrerkeligt varmt i det gamle k0ret0j, og hurtigt sporedes en ubehagelig lugt af brrendt gummi. Vi standsede omgaende pa den ikke srerlig strerkt befrerdede, heller ikke srerlig gode vej. S0 ren Nielsen var praktisk, greb hurtigt ind og greb et par bu ndbrredder, der var ved at ga ild i, :hevet ud. Sa var vi ellers lige ved allerede at opgive det hele, men modet er noget af det sidste, man skal tabe. Vi fik sa bilen slrebt pa vrerksted i Karup. Mens de forn0dne reparationer blev foretaget, gjorde vort lille selskab det f0rste indgreb i den medbragte madkurv. Vi, fik en kop kaffe pa et hotel, og da der efter et par timers forl0b indl0b en gunstig mel ding fra vrerkstedet, varede det ikke lrenge, inden vi med fortr0stning atter begav os pa vej nord pa. Vi kiggede meget ofte pa klokken. Bilen var ikke af de srerligt hurtiggaende, vejene var langt fra gode. Vi skulle absolut nit Frederikshavn kl. 18 for at komme med»sessan«til G0teborg. nrerheden af Alborg blev vi indhentet af en kraftig tordenbyge med dito regn, men gay os ikke tid til at standse. Sa klarede det heldigvis ret hurtigt op, og nord for limfjorden var vejret virkelig sommerlig\. Sreby mente vi at turde tage as tid til en kop kaffe pa et hotel. Cafeteria be grebet var endnu ikke rigtigt opfundet. Noget nerv0se var vi nok. Sp0rgsmalet var jo stadig, am vi kunne na baden, som vi havde billet til. Det gjorde vi altsa, endda i ret god tid, fik aile formaliteter klaret, t0mte madkurven, fik en kop kaffe pa baden, da sejlturen var begyndt og n0d livet om bordo Vi havde faet kahytspladser pa den be tingelse, at vi sku lie vrere fra borde kl. 4_30, da baden lidt senere skulle returne re til Frederikshavn. Vejret var srerdeles gunstigt hin sommermorgen, da vi startede ind gennem G0teborg. Chauff0ren, der nu skulle 0ve sig i at vrere venstremand, var glad for, at trafikken i Sveriges nrestst0rste by i den arle morgen var sa beskeden_ Heldigvis indtraf intet uheld, men efterhanden kom vi nok til ret jrevnligt at minde hinanden om, at det egentlig havde vreret rart at fa noget at spise. pa. baden havde det ikke vreret muligt, og al e cafeer og hotelier, vi 'hidtil havde passeret pa vejen, var»strengte«. F0rst ved 9 tiden ykkedes det os at finde et lille grestgiveri, hvor morgenmad kunne fas. Et beskedent maltid, men ogsa til en beskeden pris, nemlig 14 svenske kroner for morgenmad til 5 danske turister. Vort f0rste mal var Vanersborg, Hernings svenske venskabsby. Her havde vi lrert ~,\HOJ S1A.iONSVEJ <\ t 7 :J30 8 AtHH felefo'j (i~ 34 ~l QC - elektronik til industrien prrestefamilien Friden at kende. Det ske te under et bes0g, disse svenske venner havde aflagt i Herning. Nu var vi indbudt til dette grestfri hjem. Lidt sent pa eftermiddagen naede vi frem, men vi fik et par hyggelige timer hos Fridens, inden de fire femtedele af selskabet k0rte videre. Den sidste femtedel var Niels Lund, som skul e vrere grest her, men vi andre skulie fortsrette til Skoger i Norge. Vi havde en dej Jig tur op gennem det vidunderlige Dalsland, boede pa et godt hotel i den ille turistby Ed, naede den f01gende dag den norske grrense ved Kornsj6, fortsatte ti l BLAH8J EL SERVCE v/j0rgen Hansen Aut. E i nstallat0r 8uelundvej 5, til. (05) alahflj arugs Sdr. Ommevej Brande Tf. (05) din e,en lokale blltlk GLASFBER FLAGMASTER BLAH0J GLASFBER ApS v/bent BERTELSEN BLAHOJ K RK EVEJ BRAND rlf O&j J' ~J18 OANMAAK *RAN KEM * Sdr. Ommevej 42 G. Blilh"j Brande Tit Skal fri suren holde mere end en dag, sa ga til.. Salon ANNA G. Blah0j Tl. (05) Side 15

16 Halden, sejlede over Oslofjorden 'led den for denne komite os velkommen og tid. Efterh{mden som vi k0rte med det Moss Horten om kom til Drammen, hvor udtrykte habet om, at vi matte fa god ud Jangsomme, nedslidte tog den lange, an vi skulle trrelle folk fra Skoger, som vi bytte af de fa dage. vi havde kunnet afse ge vej til Oulo og siden af den sidebane havde brevvekslet med. til bes0get. Kyrkoherden Gunnar Wikmark ud til Utajarvi, Hernlngs finske venskabs Pa restaurant»globus" m0dte vi sa for og frue b0d' pa kaffe prrestegarden. omrade, var de t, som om noget tungt, 'e f0rs te gang nordmrend, som hurtigt blev Niels Lund og jeg skulle vrere grester i modigt srenkede sig over landskabel. 'lore gode venner. prrestehjemmet, der var meget rummelig. Vejret var ellers ret godt, om end k0ligt, Her havde vi et hyggeligt samvrer med gen ma jeg afsta fra at ga i enkeltheder da vi en tidlig formiddag kom til Utajarvi sogneprrest A. Birkeland og fru Solveig, Men Wikmark var utrrettelig, nar det gjaldt station, en lille trrebygning, nogenlunde fami lien Christiansen fra garden Gulliks at f0re os rundt i staden. Det hele var plan central! beliggende den spredte bebyg rud, Solveig og James Aaserud, ngrid lagt meget stiligl. Med frokost hos borg gelse. Fremmed forekom det hele os at Brunsell. Kirsten Hansen og mange flere. mesteren, middag pa Stora Hotellet O.S.V. veere, men meget venlige var de menne Sent pa kvrelden k0rte vi rundt og afleve Til sidst en mponerende biltur omeg sker, der kom for at tage imod os. Det rede grester prrestegarden, pa Gulliks nen med afslutning pa det uforglemme var lrerer Laitinen med sine to s0nner, rud og hos familien Aaserud, hvor S0ren lige.. Varvsberget" med den vidunderlige begge studenter, De tog os med ti lrerer Ni elsen skulle bo i gardens stabbur, der udsigt over by og egn, fjord, bjerg og dal. boligen, hvor vi fik frokost og efter en kort rummede et fint grestevrerelse. Her m0dtes vi sam men med 'lore veerts pause prresenteret for de f0rste par da de f01gende dage kom ' meget rundt i par med redakt0r, riksdagsmand Ander ges program. Her skulle vi allerf0rst op det vidtstrakte sogn, bes0gte skoler, kir son og frue, arkitekt Thule og frue, lee leve den finske badstue. Sa ville'll rigtlgt ker, Danvig h0jskole og flere grestfrie rer Eri c Frederiksen og frue og mange kunne fornemme, at'll var kommet til hjem. Det var utroligt, at vi kunne over flere. Af og til var der pa turene sma pau Finland. Og det var vlrkellg en oplevelse! komme det store program, man havde ser, hvor vi havde lejlighed til hos Gunnar Lidt besvrerllgt kunne det forekomme, n lagt, men det ykkedes, og 'led et aften Wikmark, der var dr. theol, at fa mange den hele ritualet var opfyldt, men en dej m0de pa Herredshuset, hvor vi var indo sp0rgsmal om svensk kirkeliv grundigt lig fornemmelse havde man derpa. Sa var budt til kaffebord. kunne vi fastsla, at det belyst. Ligesom han var flittig ti l at ud det tid til aftensmad, en lille spadsere havde vreret et meget vetlykket bes0g. sp0rge os om»problemer inom dansk tur langs den smukke Utajarvi S0 og sa Vi mod tog forskellige baggaver, der skul kyrkoliv". Og var vi ikke kvikke nok til a t ellers til roo e hjrelpe os til nrermere bekendtskab fremstille sadanne, havde han humor pa Men det blev kun en meget kort hvile. med norske forhold. Vi brag te naturlig rat til at drille os med et:»n i har kanske Nreppe en times S0vn. Sa blev jeg vrek vis 'lore vrertsfol k en hjertelig tak for god lost dom alla,, '1 - Problemerme altsa l De ket og kaldt til telefonen, hvor den finske modtagelse, for storslaet grestfrihed, og i aftenlige samvrer havde vreret prreget af sogneprrest Kaupinen mddelte, at han den hyggelige aftens gode stemning var musik, sang og forn0jelig passiar. Hele havde f et et telegram med anmodnlng det meget naturligt for f0rste gang at bes0get, som jeg endnu mindes med glee om at forklare mig, at min far var blevet indbyde til Nordisk strevne i Brande i de, var meget udbytterig, mycket givan meget syg. Endnu h0rer jeg den finske 1951 Planerne for et sadant st0rre m0de de for at bruge et svensk udtryk. prrest slge pa sit besvrerllge svensk: Te var allerede ventileret i 'lore hjemlige be En meget tidlig fredag morgen skulle vi legram er detta: Far mycket allvarsam styrelse, sa det gik an at fremkomme rejse med tog til Umea for derfra at sejle sjuk! Kom genast!. Der blev de f01gende med denne indbydelse, selv om tidspunk til Vasa i Finland. At feerdes i Norge og timer kke ret megen ro det lle leerer tet for steevnet endnu ikke var fastsal. Sverige var jo nok at veere i det fremme hjem. Famillen Kaltl nen var straks klar Fra Skoger relste Grete og Aksel Knud de, men noget hjemligt f01te man stadig. over, hv or magtpaliggende det matte vee sen videre pa bes0g hos norske venner, Det var neesten som at m0des med sleegt re for mig at komme afsted, De hjalp pa S0ren Nielsen og jeg fortsatte til Oslo og ninge, man i lang tid ikke havde haft lej bedste made med at tllretteleegge turen siden videre ti l Vanersborg. Her lod ' lighed til at tale med. Pa baden»kors til Helslngfors, Efter en reekke telefon bllen, der nu treengte til eftersyn, bllve holm", pa vej til Vasa oplevede man straks oprlngninger var det klart, at jeg skulle staende i Fridens garage. S0ren Nielsen noget andet, noget helt fremmed. Sproget rejse med et tog fra Utajarvl kl, 4,00, g0re tog toget til K0benhavn. Niel s Lund og jeg frem for all. Men pa det overfyldte skib ophold Oulu, fortsrette den lange vej valgte nu Svenska Jarnvagan. V skulle var der tililge noget, som gang pa gang fik til Helslngfors, og derfra fa f lyforbindelse nft Ornskbldsvik snarest mulig. en til at teenke: Nu er du 'list kommet 10'1' tl K0ben havn. Alt kom til at klappe, men Ornskoldsvik blev vi modtaget pa sam lig langt bort. det var en streng rej se at vrere ude pa. me hjertelige og grestfri made. Her var en Foruden alt det fremmede var det nok 1 '/, d0gn efter afrejsen fra den lille flnske li lle komi te m0dt op pa stationen. Med tanken om de store lidelser, det finske station naede jeg mit hjem pa Falster aile formaliteter overholdt, b0d forman folk havde vreret ude for i krigens onde og fl k her at vide at d0den var Codan Forsikring Assurand0r Evald Christensen Lars Nielsensvej 58. Brande Privat tlf (bedst inden kl og eher kl. 17.(0) Kontor: Bredgade 43, 7400 Herning (kl (0) Side 16 dis center Kn. E. H. Kristensen ARKTEKT Svindbaekvej 2 Kredltforeningen Danmark 7323 Give Aim. Brand a' 1792 Tlf. (05) Johs. Hansensvej 11 Tl Vore kunder 0nskes en g/cede/ig jul og el godl nylar.. Malermesler JYDSK HEGN i!clknrtmtanb N0rregardsvej 2 ~HPn Sandfeldt Vedligeholdelsesarbejde for Bra nde kan allerede planlregges nu, evl. med en snak og et ti lbud...! (07)

17 CYK.ER & KNA..ERTER STOREGADE 29 - BRANDE - (07) Konfektureforretningen Ulla Storegade 44. Brande HVAD ER BEJRE END EN NY DVHE? fjo' JUl r,ne Burll", Crill",u" Torvet. Tlf fjl."lig jul...! M...'midtjysk kontormontering STOREGADE BRANDE - TLF rst. Niels Lund opholdt sig endnu et par da ge i det geestfrie leererhlem og lik sin vi dere relse til Aanekoski og Helsingfors godt planlagt. Aanekoski, som var valgt til Brandes finske venskabsby, fik N. Lund en meget venlig modtagelse og godt bud med hjem til Brande. Helsingfors holdtes i dagene f0rst i au gust et stort nordisk preestem0de, som vi begge, N. Lund og jeg, var indmeldt til. Nu rejse N. Lund alene til m0det, fik godt udbytte deraf og relste sa tilbage til Va nersborg, hvor jeg den 10. august m0dte ham, da jeg kom dertil for at hente min bil. Det var altsa blevet en noget beveeget rejse. Rig pa gode oplevelser, med mange interessante tilskyndel'ser, med virkelig godt indhold. For mit vedkommende dog med en skyg ge over sig, som fornemmes igen, nar disse rejseminder tages frem - selv efter sa mange ars forl0b. Gleedeligt var det jo, at rejsens egentli ge formal var naet: God kontakt til 3 nor diske venskabsbyer ykkedes det i Brande at gennemf0re vort f0rste ven skabsbysteevne "Flagfest«kaldet. Vi hav de da repreesentanter fra de byer, vi hav de bes0gt. sland var endnu ikke repree senteret i vor kreds, men direkt0ren i Nor d n. Fr. Wendt, der under aile forberedel sern e havde ydet en veerdifuld hjeelp,, om til Brande for at veere med til en del ar vort m0de og havde den gleedelige meddelelse at bringe, at Brande nu havde 'Aet Hveragerdi pa sland sam venskabsby holdtes et lignende steevne i Sko ger i Norge. Ved den lejlighed havde re preesentanter fra Brande suppleret sig med gode venner fra vor sydslevigske fadderskabskreds i Tarp, og det blev ind ledningen til, at vi turde regne Tarp med i vor nordiske keede, en begivenhed, som vist t0r siges ikke at have veeret uden be tydning, nar vi sen ere har kunnet se til bage pa sydslevigsk medleven i nordisk feellesskab. En lang reekke nordiske steevner har vi. nu at se tilbage pa. Savidt undertegnede kan sk0nne, har de aile veeret vellykkede holdtes det store steevne i Sigdal, sam siden 1968 har veeret vor norske venskabsby. det neevnte ar "indkorporeredes«skoger nemlig Drammen kommune, og Skoger Nordenforeningen gled ind i den st0tre forening i Drammen. Det viste sig hurtigt, at Sigdal faldt godt til i vor kreds af nordiske venskabsbyer. Sigdal har allerede pa udmeerket made veeret veert ved store steevner og der har desuden pa en reekke omrader veeret god kontakt til de andre venskabsbyer, nok ikke mindst til Brande. For den game Norden-kreds i Brande har det veeret en seerlig gleede, at man stadig har bevaret kontakt til gode venner i Skoger. Det neeste store steevne skal veere i Aanekoski i Finland f0rst i august For 5. gang skal vort store nordiske steevne veere i Finland. Der skal nok veere mange, som gerne vii tage turen til det sk0nne Aanekoski. Kr.Olte Side 17

18 Det 3re radhus af lb Schmidt-Han en Der har i de sidste halve snes ar vceret arbejdet med planerne om at bygge et nyt radhus gav byradet tilladelse til at lade udarbejde et byggeprogram. Opgaven blev l1st af Laursen & Wille, Planlcegningsfirma A/S i samarbejde med radhusets medarbejdere. Rammen om det hele er skabt af arki tektfirma Domo, v/arkitekt Kristian Kri stiansen, Brande, og radgivende inge nimfirma Torkil Laursen lis, Brande. Haveanlcegget er projekteret af Plania, v/havearkitekt Poul Erik Johannesen, Brande. Byggeriet blev pabegyndt i foraret i 1982 og den 15. august 1983 blev radhuset tao get i brug. Socialforvaltningen blev samtidig om bygget, saledes at den i dag er en integreret del af savel SMP centret som radhus, idet den forbinder de to huse til et rus. Administrationen rader over kvm. hvoraf 847 er kcelderlokaler. Hele byggekomplekset. der er pa kvm, og scerdeles handicapvenlig indret tet, ejes af Brande kommune, efter man i 1983 overtog SMP centret for ca. 5 mil lioner kroner. De samlede udgifter for bygning af nyt radhus samt ombygning af socialforvalt ningen var budgetteret til ca , kr. og forventes at ville andrage ca mijlioner kroner. Det nye radhus bliver en god arbejdsplads for de ca. 80 mennesker, der i dag er an sat administrationen. Ligeledes har byradets medlemmer med en veludbygget m0defl0j faet tidssvaren de arbejdsvilkar, og alt i alt hllber byra det, at radhuset kan leve op til de forvent ninger, der stilles til det, og blive et hus, hvor kommunens borgere vii fa en god betjening og hurtigt finde sig hjemme. - vi du undga denne situation? sa kontakt Frydensbjergs Turist- &Bustrafik v/ K. Frydensbjerg. Ejstrupholmvej 6. Brande Tell. (On og Turistk0rsel savel i indland som udland! SEND DN JUliNUEN tjj ",, ~ - S,O', UDYA/.O l fsekoratloner...! NYT SO let MED BlOMS1Ef' CNOKDAE,UEUfJ JUt.. Moderne klipning i tidens stil fiu man hos herrefris0r Jacob o. Madsen Storegade Brande Tlf. (07) BALLES BLOMSER Storegade EE! ~"t SHEll SERVCE JENS CHR. BRXEN Vejlevej. Brande Telefon (07) G/redel/g jul... Arkitekt Kristiansen SOREN PEDERSEN ENTREPRENOR ~-]ts8b~ 7330 BRANDE TLF. (07) ORMANN Vejlevej Brande Side 18

JennySko. og TJEPPE M0B. yttegave f a JE. os Bra nde. Tit. 18 O. " begynder. , kr. fra kr. D JUL. IwESTON CONTI NA KOM INDOG SE.

JennySko. og TJEPPE M0B. yttegave f a JE. os Bra nde. Tit. 18 O.  begynder. , kr. fra kr. D JUL. IwESTON CONTI NA KOM INDOG SE. 1UllillUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII M0B og TJEPPE Det er ganske enkelt aile tiders treppe-sensation. Utroligt slidstrerk luv af 100 % nylon. Skal meblerne

Læs mere

de-borgere i forskellige aldre skre har r0rt sig.

de-borgere i forskellige aldre skre har r0rt sig. Brande Jul 1989 Brande Jul 1989 0nsker lreserne en Pa opfordring har en rrekke Bran tilbage i Brandes historie for at beskrive, hvad der mrte sig i det gamle rigtig glredelig jul. Med dette nummer af Brande

Læs mere

tv10bler OG TfEPPE Ingen jul uden et par nye sko eller pelsst0vler Y SKO Gram tmpper Uldne vendetmpper

tv10bler OG TfEPPE Ingen jul uden et par nye sko eller pelsst0vler Y SKO Gram tmpper Uldne vendetmpper U I ET F DE H F tv10bler OG TfEPPE Skat mobierne ski/tes ttd til jttl, da Je 'vort store udljalg Vi har: Dagligstuer fra kr. 570,00 Spisestuer ".,.,','"...... fra kr. 560,00 Lrenestoie. poistrede,.,.,

Læs mere

Ernst Borgaard EL-JULEGAVER. Laadervarer Indk0bstasker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fra Svingtasker 0 Visittasker 0 Mapper 0. Legett?Jj. F i\. JOH.

Ernst Borgaard EL-JULEGAVER. Laadervarer Indk0bstasker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fra Svingtasker 0 Visittasker 0 Mapper 0. Legett?Jj. F i\. JOH. Laadervarer Indk0bstasker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fra Svingtasker 0 Visittasker 0 Mapper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-11,50 kr. 15,00 Legett?Jj Byens st0rste udvalg.

Læs mere

68,00. Gram tm per. 400 x 300... kr. 766,00 350 x 250... kr. 556,00 300 x 100... kr. 383,00. ngen jul uden et par nye sko eller pelsst8vler

68,00. Gram tm per. 400 x 300... kr. 766,00 350 x 250... kr. 556,00 300 x 100... kr. 383,00. ngen jul uden et par nye sko eller pelsst8vler MOB ER OG TIE E Skal moblerne ski/res tid til jul, da se vort Jtore ttdvalg Vi har: Dagligstuer............... fra kr. 840,00 Spisestuer............... fra kr. 960,00 La:nestole, polstrede....... fra kr.

Læs mere

Brande Hotel. ",- '" n _ f,,_ 1'\, _, ~ Brande Jul paa Brande Hotel. Handels- og Landbrugsbanken

Brande Hotel. ,- ' n _ f,,_ 1'\, _, ~ Brande Jul paa Brande Hotel. Handels- og Landbrugsbanken J'r ) Brande Hotel ",- '" n _ f,,_ 1'\, _, ~ y~,' - 0-; oy-t' >I! ~ I ~,...-- afholder Julematine fm N. til 21. December, OMdag, ~dag, Fredag, btlr ~ fen Jul, hver Dag Kl. 15. - I den store Sal spiller

Læs mere

Man kan sige og mene, h

Man kan sige og mene, h nde.rj-~- 9..., HANDELS- OG DBRUGS BRANDE Filial at Heming Handels- og Landbrugsbank, Aktleselskab TELEFON 90 Kontortid Kl. 10-12og 14-16, L0rdage Kl. 9-12 Kontorer i BLAAH0J og THYREGOD Bankens Aktiekapital

Læs mere

tv10bler OG TkPPER , ".' ~ Y SKO Volstedlund Brande - T elf. 111 ngen iul uden et par nye sko eller pelsstevler Gram-tmpper Uldne vbnd etmpper

tv10bler OG TkPPER , .' ~ Y SKO Volstedlund Brande - T elf. 111 ngen iul uden et par nye sko eller pelsstevler Gram-tmpper Uldne vbnd etmpper tv10bler OG TkPPER Skal?noblerne ski/tes tid til jttl, da se vort store tidvalg Gram-tmpper Vi h a r : DagJigstuer.. fra kr. 570,00 Spisestuer fra kr. 560,00 Lrenestole, polstrede fra kr. 98,00 Sofaborde

Læs mere

Spis SM0R. Btager. J aiegatjcr. Kan De huske. "polo robaks-essclls. JI~ud~aRlt ~ II;!,.jiIut. qi.". 07'z/(Sen. Brande Bog- & Papirhandel. i Julegal'e!

Spis SM0R. Btager. J aiegatjcr. Kan De huske. polo robaks-essclls. JI~ud~aRlt ~ II;!,.jiIut. qi.. 07'z/(Sen. Brande Bog- & Papirhandel. i Julegal'e! "polo robaks-essclls Stort Lager i ptllekorl Ira,00!:S,OO Kr. V. B9RSTING. Srorcgacil: Spis SM0R {ra L H RE MEJERf 'anr De til Io.:ommemle H Jlid o\wvejer K",b~l af J aiegatjcr o~ D e!;tlller Dem selv

Læs mere

i luften... Der er noget

i luften... Der er noget Der er noget i luften... Der er noget i luften, jeg ved ikke hvad, som forår, skønt skoven har mistet hvert blad; der er noget i luften som rosernes duften, som fuglenes fryd, skønt rosen er falmet, og

Læs mere

Stig Guldberg ET LIV UDEN HJENDER K0BENHAVN CHR. ERICHSENS FORLAG

Stig Guldberg ET LIV UDEN HJENDER K0BENHAVN CHR. ERICHSENS FORLAG Stig Guldberg ET LIV UDEN HJENDER K0BENHAVN CHR. ERICHSENS FORLAG 1959 Fotografiet pa omslaget er af Mogens von Haven. Forordet af cand. psych. J0rgen Hviid. Bogen er sat med lntertype Baskerville og trykt

Læs mere

Personskifte. 1--f~~/ UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND

Personskifte. 1--f~~/ UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND M3fitHtt' A.. /. UDGIVET AF DANSK MASKINBESETNINGSFORBUND ' Personskifte Normalt beskreftiger Faklen sig ikke med begivenheder i andre organisationer, men dette er en undtagelse. Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Nr. 126 15. januar 2014 22. årgang. Nytårsturen den 1. januar

Nr. 126 15. januar 2014 22. årgang. Nytårsturen den 1. januar Nr. 126 15. januar 2014 22. årgang mb-foto Nytårsturen den 1. januar Menighedsrådets nytårstur gik forbi skoven med væltede træer, der var resultatet af Bodils hærgen - nej ikke præstens - stormen den

Læs mere

Nr. 15 17. juli 1995

Nr. 15 17. juli 1995 Nr. 15 17. juli 1995 REDAKTIONEN. Vi sidder netop her en lun sommeraften og har nydt Bjarne Riis' fantastiske indsats i dagens enkeltstart i Tour de France. Og nu sidder vi og disskuterer om der skulle

Læs mere

Forord om : Tre vigtige anledninger. 1. Kapitel: En dreng, født for at tjene. 2. - : En pige, født for at tjene

Forord om : Tre vigtige anledninger. 1. Kapitel: En dreng, født for at tjene. 2. - : En pige, født for at tjene Indholdsfortegnelse: Forord om : Tre vigtige anledninger 1. Kapitel: En dreng, født for at tjene 2. - : En pige, født for at tjene 3. - : Gensynet 4. - : Syv brogede år 5. - : Ingen tilfældigheder 6. -

Læs mere

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os.

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os. ubilæ Budstikken 25 års jubilæums nummer! Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe Bestyrelsen: Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059 Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852

Læs mere

GRINDSTED KOST- OG REAl J SKOLE

GRINDSTED KOST- OG REAl J SKOLE -- --- -- - -- --- ------ -------~-- GRINDSTED KOST- OG REAl J SKOLE 1984 GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE Beretning om skoleåret 1983-84 82. SKOLEÅR Erling Frederiksen .' Grindsted Kostog Realskole II l.

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank

for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank Fastelavn - Gadespejl - Udkantsområder - Dagplejen

Læs mere

Låsbybladet. Nr. 37 August 2008 Årgang 10. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nr. 37 August 2008 Årgang 10. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nr. 37 August 2008 Årgang 10 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

RUNE STENEN. Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang. 7 på plinten

RUNE STENEN. Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang. 7 på plinten Nr. 97 18. januar 2009 17. årgang 7 på plinten Der var masser af gode indslag ved årets gymnastikopvisning i Grønbjerg. Og så var der også masser af talent og noget at bygge videre på. RUNE STENEN Redaktionen

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor?

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor? STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007 Indhold: side 3 aktiviteter side 4 Hårbyvej i Skanderhvor? side 5 aktiviteter side 6 Benny s

Læs mere

Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006

Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006 Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006 Redigeret af Niels Nørgaard Nielsen i samarbejde med jubilæumsudvalget at samle ungdommen til god og sund idræt Ved et møde der er afholdt i byen af idrætsinteresserede,

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

På Uglbjergvej20 hos Fam ilien Vang Andersen harviogså noglefaste traditioneriforbindelse m ed julehøjtiden...

På Uglbjergvej20 hos Fam ilien Vang Andersen harviogså noglefaste traditioneriforbindelse m ed julehøjtiden... På Uglbjergvej20 hos Fam ilien Vang Andersen harviogså noglefaste traditioneriforbindelse m ed julehøjtiden... Det starter egentlig allerede i slutningen af november, hvor mor Nina og hendes små hjælpenisser

Læs mere

juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle

juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle 2015 juni 2015 Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie sports- og kulturlivet i Brylle se vores hjemmeside www.brylleby.dk INDLÆG til næste blad skal være redaktionen

Læs mere

33. årgong. Nr. 2. Februor 1975

33. årgong. Nr. 2. Februor 1975 33. årgong Nr. 2 Februor 1975 T. H. ERRITZ'2JE INTERNATIONAL SPEDltlON ÅRHUS TLF. (06) 13 23 55 Jsrgen Krislensen A/s ISH0J GODSTRANSPORT SPECIALE: FRUGTTRANSPORTER Baldersbcekvej 37 - Tåstrup Tlf. 46

Læs mere

VOERSÅ BLADET 5. ÅRGANG NR. 3 NOVEMBER 2011

VOERSÅ BLADET 5. ÅRGANG NR. 3 NOVEMBER 2011 VOERSÅ BLADET 5. ÅRGANG NR. 3 NOVEMBER 2011 BILLIGERE VARME I VOERSÅ Midt i sommertiden modtog forbrugerne af Voerså Varmeværk årsopgørelse og en ekstra glædelig meddelelse. Varmen var blevet billigere,

Læs mere

Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM :

Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM : Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM : Landsbytossen - Skolefest - Rejsebrev - kartoffeltysker - Ungdomsklub aktiviteter - Lokal Brugsen - KIRKENYT - Møbelfabrik - TV stjerner - Nyt spejder område - Ældreråd

Læs mere