KØREPLAN FOR FREMADRETTET ARBEJDE MED FÆLLES BRØNDBY VALLENSBÆK KLIMATILPASNINGSTRATEGI OG HANDLEPLANER T: D: Sortemosevej 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØREPLAN FOR FREMADRETTET ARBEJDE MED FÆLLES BRØNDBY VALLENSBÆK KLIMATILPASNINGSTRATEGI OG HANDLEPLANER T: 4810 4200. D: 48105712 Sortemosevej 19"

Transkript

1 Memo KØREPLAN FOR FREMADRETTET ARBEJDE MED FÆLLES BRØNDBY VALLENSBÆK KLIMATILPASNINGSTRATEGI OG HANDLEPLANER Vallensbæk Kloakforsyning A/S Brøndby Kloakforsyning A/S Spildevandscenter Avedøre I/S 23. August 2013 Projekt nr Version 2 Dokument nr Version 3 JCR/CBL Indhold 1 Indledning Fremadrettede udfordringer Organisation Politisk forankring Styregruppe Dialogforum Arbejdsgrupper Arbejdsgruppe 1 : Klimatilpasningsstrategi og handleplan Arbejdsgruppe 2: Kortlægning og datagrundlag Arbejdsgruppe 3: Klimatilpasset byudvikling og rekreative sammenhænge Arbejdsgruppe 4 : Mulige vandveje og kystplanlægning Arbejdsgruppe 5: Beredskabet Arbejdsgruppe 6 : Klimasikring af transportkorridorer Faser i Årshjulet Fase 1 Indsamling af information fra borgere og beredskab Fase 2 Inputs til årlig kommunal budgetproces Fase 3 Revision af plan, oversvømmelses- og risikokortlægning Fase 4 Prioritering af indsatser Fase 5 Beskrivelse af konkrete løsningsforslag og indsatser Fase 6 Behandling i kommunal- og forsyningsbestyrelse Fase 7 Budget for kommunale og forsyningsindsatser Fase 8 Eventuelle tillæg til kommuneplan, spildevandsplan m.v Fase 9 Beskrivelse af projekter, der medfinansieres af forsyningen Fase 10 Ansøgning til Forsyningssekretariatet BILAG NIRAS A/S CVR-nr T: D: Sortemosevej 19 Tilsluttet FRI F: E: 3450 Allerød E:

2 1 INDLEDNING 1.1 Fremadrettede udfordringer Brøndby og Vallensbæk deler en række udfordringer i vandkredsløbet, herunder et delvist fælles kloaksystem og Bækrenden, der har sit udspring i regnvandsbassiner i Brøndby, hvorfra vandet ledes gennem Vallensbæk landsby til St. Vejleå. Endvidere har begge kommuner en kyststrækning mod Køge Bugt. Dokumentet beskriver et forslag til en køreplan for den fremadrettede proces med tværgående klimatilpasningsplaner i Brøndby og Vallensbæk kommuner. 2 ORGANISATION Det fremadrettede arbejde organiseres med en politisk ledelse, en styregruppe, udvalgte arbejdsgrupper og et dialogforum, jf. bilag A Organisation. 2.1 Politisk forankring Klimatilpasningsstrategien og handleplanerne skal forankres i kommunalbestyrelsen og bestyrelserne for kloakforsyningerne i henholdsvis Vallensbæk og Brøndby. Kommunalbestyrelserne sikrer den politiske forankring og prioritering, samt finansiering af klimatilpasningsindsatserne. Forsyningsbestyrelserne sikrer sammenhæng mellem klimatilpasningsindsatserne, spildevandsplanens målsætninger og forsyningens andre aktiviteter, samt medfinansiering af klimatilpasningsindsatserne. I Brøndby forankres klimatilpasningsstrategien som et tema i kommuneplan 2013, mens Vallensbæk forankrer strategien som et tillæg til kommuneplanen. Handleplaner for konkrete klimatilpasningsindsatser revideres en gang årligt og bør følge året gang i kommuner og forsyninger, jf. årshjulet bilag B. Da indsatserne skal prioriteres efter de overordnede visioner, målsætninger og den tilgængelige viden, indkaldes der årligt til et tværkommunalt dialogforum, hvor blandt andet de teknisk-faglige arbejdsgrupper præsenterer deres forslag til indsatser.. Efterfølgende indkaldes til et årligt klimatilpasningsstrategi-seminar i hver kommune og i forsyningsselskaberne, hvor forslag til prioriterede indsatser bliver fremlagt og diskuteret og prioriteret i lyset af de overordnede kommunale og forsyningsmæssige retningslinjer og prioriteter. 2

3 Efter strategiseminarerne udarbejdes konkrete forslag og budgetter for klimatilpasnings-indsatser, der skal endeligt godkendes i kommunalbestyrelser og forsyningsbestyrelser. For konkrete tværgående klimatilpasningsprojekter udarbejdes en arbejdsmæssig og finansiel fordelingsnøgle mellem parterne. Der afholdes et klimastrategiseminar i hver kommune og forsyningsselskaber i efteråret. 2.2 Styregruppe Styregruppen består af en samlet repræsentant fra kloakforsyningsselskabernes ledelse, en repræsentant fra Spildevandscenter Avedøre og en repræsentant fra hver af de tekniske forvaltningers øverste ledelse, foruden to suppleanter. Styregruppen har to vigtige funktioner: a. at styre processen m.h.t. opfyldelse af målsætninger og tidsstyring, herunder koordinere aktiviteterne i arbejdsgrupperne b. at sikre opbakning til processen på det politiske niveau. Styregruppen skal sikre arbejdsro gennem allokering af de nødvendige ressourcer til bemanding af dialogforum og arbejdsgrupper. Styregruppen skal endvidere blive enige om finansieringsmæssige fordelingsnøgler mellem kommuner og forsyninger ved implementering af tværgående indsatser og beredskab. Følgende personer er udpeget til styregruppen pr. 21. august 2013: Formand Direktør Frank Brodersen Brøndby og Vallensbæk Kloakforsyninger Medlem Medlem Medlem Driftschef Rikke Nikolajsen Miljøchef Kathleen Kjærulff Centerchef Malene Benson Spildevandscenter Avedøre Brøndby kommune Vallensbæk kommune Medlem Centerchef Asger Hansen Vallensbæk kommune Forventet mødefrekvens for styregruppen er 2-3 møder årligt 2.3 Dialogforum Samarbejde og koordinering af klimapasningsaktiviteterne i de to kommuner og forsyninger bliver støttet af et dialogforum med deltagelse fra begge kommuners organisationer omkring planlægning, natur og miljø og vej og park, samt de 3

4 tilknyttede spildevandsselskaber og kommuneservice på Spildevandscenter Avedøre. Dialogforums primære funktion er at skabe grundlag for det tværgående samarbejde ved at facilitere møder og workshops, hvor der præsenteres og diskuteres indsatser og løsningsforslag på tværs af de involverede parter. Efter behov inviteres forskellige eksterne parter, f.eks. HOFOR, Naturstyrelsen, grundejerforeninger, til at fremlægge eller diskutere konkrete problemstillinger, Dialogforums formand og næstformand er bindeled til styregruppen og arbejdsgrupperne. Følgende personer deltager i dialogforum pr. 21. august 2013: Formand Miljøchef Kathleen Kjærulff Brøndby kommune Næstforman d Centerchef Asger Hansen Vallensbæk kommune Medlem Driftschef Rikke Nikolajsen service, SCA Medlem Miljømedarbejder Connie Askløf Brøndby kommune Medlem Centerchef (Plan-, Bygge- og Miljøcenter) Hans W. Schmidt Ishøj (miljømyndighed for Vallensbæk ) Medlem Chefplanlægger Torsten Lindberg Vallensbæk kommune Medlem Byplanlægger Lars Fleng Vestergaard Vallensbæk Medlem Byplanarkitekt Hanne Riis Ketler Brøndby kommune Medlem Beredskabschef Jan Uldal Riis Brøndby kommune Medlem Ingeniør Bart van der Sprong service, SCA Medlem Landskabs- og byplanlægger Søren service, SCA Hansen Medlem Direktør Frank Brodersen Brøndby og Vallensbæk Kloakforsyninger Medlem Miljømedarbejder Kaja Bergøe Brøndby kommune Medlem Ingeniør Joshkun Yoljo service, SCA 4

5 Dialogforum mødes efter behov 1-2 gange årligt 2.4 Arbejdsgrupper Styregruppen nedsætter arbejdsgrupper efter behov. Arbejdsgruppernes primære opgave er at beskrive behovet for konkrete klimatilpasnings-indsatser, samt beskrive indsatserne med klare målsætninger, aktiviteter, ekerskab, økonomi, synergier m.v., og præsentere dem på de årlige møder med de andre arbejdsgrupper. Hver gruppe udpeger en formand og en sekretær. Mødefrekvens, samt ansvarsfordeling aftales i hver enkelt arbejdsgruppe. Der afrapporteres til styregruppen efter nærmere aftale. Den primære arbejdsgruppe (AG 1) støtter styregruppen med den årlige revision af handleplanen for indsatserne. Arbejdsgrupperne pr. 21. august 2013 er som følger: 1. Klimatilpasnings-strategi og handleplan. 2. Kortlægning og datagrundlag 3. Klimatilpasset byudvikling og rekreative sammenhænge 4. Mulige vandveje og kystplanlægning 5. Klimasikring af transportkorridorer 6. Beredskabet Arbejdsgruppe 1 : Klimatilpasningsstrategi og handleplan Målsætninger: Udarbejde en årligt revideret handleplan på baggrund af den fælles klimatilpasningsstrategi; Samle vidensgrundlaget fra de fem arbejdsgrupper; Identificere og prioritere indsatsområder i de koordinerede handleplaner, herunder udpege ansvarshavende, økonomi, tidsplan og deadlines for de enkelte aktiviteter i handleplanen; 5

6 Udvikle en fælles strategi og koordinerede handleplaner for klimatilpasning i de to kommuner; Arbejdsgruppen revidere løbende køreplanen for arbejdet, opdaterer lister over medlemmer af arbejdsgrupper og indkalder til arbejdsgruppemøder. Medlemmer af denne arbejdsgruppe er formænd (m/k) for arbejdsgrupperne 2-6 og suppleres eventuelt med et eller to medlemmer efter behov. Organisation Arbejdsgruppe 2 (AG2) Arbejdsgruppe 3 Arbejdsgruppe 4 Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 6 Formænd Frank Brodersen Lars Fleng Vestergaard / Torsten Lindberg Annie Svendsen Rikke Nikolajsen Bart van der Sprong / Søren Hansen Arbejdsgruppe 2: Kortlægning og datagrundlag Målsætninger: Skabe overblik over oplevede oversvømmelseshændelser i fortiden og potentielle oversvømmelseshændelser fremover; Skabe overblik over de værdier, der har været udsatte i fortiden og vil blive udsatte fremover; Udvikle risikokort for begge kommuner på baggrund af oversvømmelseskortlægning og værdikortlægning; Vurdere, hvilket datagrundlag, der er behov for fremover, for at kunne udvikle og prioritere klimatilpasningsaktiviteterne. Udvikle konkrete handleplaner for kortlægnings-, overvågningsog måleindsatser, herunder beskrivelser af målsætning og forventede resultater, indsatser, tidsplan, omkostninger, projektejere og deltagere, jf. handleplanskemaet, bilag D. 6

7 Arbejdsgruppen samler eksisterende erfaringer og udarbejder kort over eksisterende og potentielle oversvømmelsesproblemer i tilknytning til regnvand, kloakvand og havvand. Kort omkring oversvømmelse i tilknytning til vandløb håndteres i samarbejde med AG 4. Tilgængelige kort formidles løbende til styregruppen og de øvrige arbejdsgrupper, bl.a. via dialogforum Endelig vurderes det hvilke kort, modeller og måleprogrammer, der skal udvikles med henblik på at etablere et bedre grundlag for prioriteringen af klimatilpasningsaktiviteterne. Der tages udgangspunkt i vandets samlede kredsløb, og der koordineres løbende med AG 4. Funktion Organisation Medlem Formand Miljømedarb ejder Driftschef Brøndby-Vallensbæk Forsyninger Brøndby Vallensbæk kommune Frank Brodersen Connie Askløf Asger Hansen ingeniør SCA Bart van der Sprong/ Joshkun Yoljo GIS rne NN medarbejder Efter behov Øvrige interessenter og rådgivere inddrages efter behov Rådgiver, beredskab, borgere, Brøndby og Vallensbæk planafdelinger, ejendomsselskaber, forsikringsselskaber m.v Arbejdsgruppe 3: Klimatilpasset byudvikling og rekreative sammenhænge Målsætninger: Skabe overblik over igangværende og planlagte tværgående indsatser i forhold til udvikling af den grønne infrastruktur og klimatilpasningsaktiviteter i de to kommuner, samt de hidtidige erfaringer på området 7

8 Vurdere, hvor der kan skabes synergier og samarbejde om klimatilpasningsaktiviteter på tværs af de to kommuner, herunder udpegning af mulige indsatser; Vurdere rammebetingelser, lovgrundlag og økonomisk grundlag for et samarbejde på tværs af kommuner og forsyninger, herunder hvilke regler og redskaber, der bør ændres og udvikles. Udvikle konkrete handleplaner for klimatilpasningsindsatser med fokus på de rekreative sammenhænge, herunder beskrivelser af målsætning og forventede resultater, indsatser, tidsplan, omkostninger, projektejere og deltagere, jf. handleplanskemaet, bilag D. På tværs af kommunerne afsøges mulighederne for at grønne områder i højere grad kan fungere som bufferzoner for klimatilpasning, samtidig med at de integreres i en samlet blå-grøn infrastruktur på Københavns Vestegn. Arbejdet integreres med Vallensbæks og Brøndbys planer for natur og fritid og overordnede strategier for sundhed og bevægelse. Bevægelse på alle planer. Der tages endvidere udgangspunkt i Naturstyrelsens Fingerplan 2013, de grønne stisystemer og internationale trends om grøn infrastruktur. Arbejdsgruppen skal endvidere afdække, hvilke erfaringer der er gjort i de to kommuner med hensyn til konkrete klimatilpasningsprojekter, herunder LARprojekter, igangværende kloaksaneringsprojekter, renovering af spildevandsbassiner, klimakampagner, m.v. Der tages endvidere fat i behovet for udvikling af værktøjer for myndigheder og forsyning, herunder f.eks. prioriteringsværktøjer, ansøgningsprocedurer og kommunikationsstrategier overfor borgerne. Tegner der sig et behov for nye udviklingsindsatser omkring LAR m.v. Hvordan kobles arbejdet med kommuneplaner, de klimatilpassede lokalplaner, spildevandsplaner med de udpegede indsatsområder. Funktion Organisation Medlem Formand/sup pleant Vallensbæk Byplanlægger Lars Fleng Vestergaard / Chefplanlægger Torsten Lindberg 8

9 Ingeniør SCA Joshkun Yoljo Planlægger Brøndby Hanne Riis Ketler Landskabsog SCA Søren Hansen byplanlægge r Efter behov Øvrige interessenter og rådgivere inddrages efter behov Arbejdsgruppe 4 : Mulige vandveje og kystplanlægning Målsætninger: Skabe overblik over igangværende og planlagte indsatser i forhold vandløb, grundvand og kystbeskyttelse; Vurdere, hvor der kan skabes synergier og samarbejde om vandløbs- og kystplanlægnings-aktiviteter på tværs af de to kommuner, herunder udpegning af mulige indsatser ; Vurdere rammebetingelse, lovgrundlag og økonomisk grundlag for videreudvikling af et vandløbs- og kystplanlægningssamarbejde på tværs af kommuner og forsyninger, herunder hvilke regler og redskaber, der bør ændres og udvikles. Sikre koordination med fællesskabet omkring St. Vejle Å, om Bækrenden, Fæstningskanalen og andre relevante vandveje. Udvikle konkrete handleplaner for klimatilpasningsindsatser med fokus på vandveje og kystplanlægning, herunder beskrivelser af målsætning og forventede resultater, indsatser, tidsplan, omkostninger, projektejere og deltagere, jf. handleplanskemaet, bilag D. Arbejdsgruppen skal udpege indsatser omkring vandløb og kystplanlægning. Hvilke data, målestationer og modeller er tilgængelige omkring vandløbene og er der behov for udvikling af området?. Hvordan kan vandløbene indgå som en ressource i den fremtidige klimatilpasning i samspil med oplandets vandkredsløb og tilknyttede naturområder. 9

10 Hvorledes spiller vandløbene sammen med højvandscenarier ved kysten? Der koordineres med kortlægningsopgaven under AG 2. Ligeledes vendes behovet for revision af udledningstilladelser, vandløbsregulativ (og udfasning af landvæsenskommissionens regelsæt) med udgangspunkt i klimatilpasningsproblematikken. Funktion Organisation Medlem Formand/sup pleant Brøndby Miljømedarbejder Annie Svendsen Byplanlægge Vallensbæk Lars Fleng Vestergaard r Projektleder HOFOR Anne T. Eriksen Plan-, Bygge- og Miljø Efter behov Vallensbæk Andre rådgivere, repræsentanter fra golfklub m.v. inddrages efter behov. Centerchef Hans W. Schmidt Arbejdsgruppe 5: Beredskabet Målsætninger: Skabe overblik over beredskabsplaner på klima-området for de to kommuner; Vurdere, hvor der kan skabes samarbejde om beredskabet for klima-betingede oversvømmelser på tværs af de to kommuner, herunder udpegning af mulige indsatser ; Udpege konkrete indsatsområder, hvor der kunne skabes synergier og gevinster ved at tilbageholde vand i systemet. Bidrage med løbende erfaringer fra oversvømmelseshændelser til arbejdsgruppe 2 Kortlægning; Udvikle konkrete handleplaner for klimaberedskabsindsatser, herunder beskrivelser af målsætning og forventede resultater, 10

11 indsatser, tidsplan, omkostninger, projektejere og deltagere, jf. handleplanskemaet, bilag D. Arbejdsgruppen skal udpege relevante indsatser omkring beredskabet. Det omhandler bl.a. behovet for overordnede og detailorienterede beredskabsplaner, indsatskapacitet, øvelser m.v. Hvem har ansvaret for indsatsen og hvem skal håndtere hvad hvad er grænsefladerne mellem beredskab og daglig drift? Kan der arbejdes med prioriterede styrede oversvømmelser? De relevante scenarier knytter sig ekstrem regn og oversvømmelser af infrastruktur og beboelse, oversvømmelser af åer (koblet med højvande), oversvømmelser fra kysten, nedbrud af tekniske anlæg m.v. Erfaringer fra tidligere hændelser inddrages, og formidles til AG 2. Funktion Organisation Medlem Formand/sup SCA Afdelingschef Rikke Nikolajsen pleant Medlem Brøndby Beredskabschef Jan Uldal Riis Medlem Vallensbæk Beredskabschef Martin Jacobsen Medlem Ishøj Beredskabschef Jan Bendtzen Medlem Vallensbæk Driftschef Asger Hansen Medlem SCA Ingeniør Bart van der Sprong Efter behov Rådgivere, andre beredskaber, materielgården, HOFOR Arbejdsgruppe 6 : Klimasikring af transportkorridorer Målsætninger: Skabe overblik over igangværende og planlagte indsatser i forhold til udvikling af infrastruktur og transportkorridorer i de to kommuner; 11

12 Vurdere, hvor der kan skabes synergier og samarbejde om klimasikring af transportkorridorer på tværs af de to kommuner; herunder udpegning af mulige indsatser Sikre koordination med relevante eksterne interessenter, såsom Vejdirektoratet, Banestyrelsen, BaneDanmark, Ring 3 letbane projektet, HOFOR m.v. Udvikle konkrete handleplaner for klimatilpasningsindsatser med fokus på klimasikring af transportkorridorer, herunder beskrivelser af målsætning og forventede resultater, indsatser, tidsplan, omkostninger, projektejere og deltagere, jf. handleplanskemaet, bilag D. Funktion Organisation Medlem Formand/sup pleant SCA Søren Hansen/ Bart van Der Sprong/ Medlem Vallensbæk Chefplanlægger Torsten Lindberg Medlem SCA Bart van Der Sprong/ Joshkun Yoljo Medlem Efter behov Brøndby kommune Banestyrelsen, BaneDanmark, Vejdirektoratet, HOFOR, Ring 3 letbanen, rådgivere NN fra tværgående koordinationsudvalg 3 FASER I ÅRSHJULET Det fremadrettede arbejde med den fælles klimatilpasningsstrategi og handleplan(er) gennemføres i en række faser, jf. årshjulet, der kort er skitseret i bilag B, samt herunder. 3.1 Fase 1 Indsamling af information fra borgere og beredskab Der indsamles løbende information fra borgere og beredskabet angående klimarelaterede oversvømmelseshændelser. Disse samles i et fælles 12

13 informationssystem i beredskabet, Spildevandscenter Avedøre og sandsynligvis i HOFOR. I 1. kvartal samles denne viden til et fælles overblik over de hændelser, der er indrapporteret over året. Der udarbejdes et GIS lag under arbejdsgruppe Fase 2 Inputs til årlig kommunal budgetproces Tværgående klimatilpasningsindsatser med behov for kommunal medfinansiering, der skal igangsættes til næste år, skal identificeres, beskrives og behandles i de respektive kommuner, så de kan komme på næste års kommunalbudgetter. Projekterne er i de forudgående 6-9 måneder identificeret i det tværgående dialogforum, konkretiseret som indsatser og prioriteret af forsyningsbestyrelserne. 3.3 Fase 3 Revision af plan, oversvømmelses- og risikokortlægning I løbet af 2. kvartal skal kortgrundlaget for den kommende revision af handleplanerne gennemgås og revideres. Det drejer sig primært om oversvømmelseskort, værdikort og risikokort, men også planmæssige udlæg og prioriteringer kan komme i spil. Afhængig af konkrete tiltag i de forgange år samt forbedringer i datagrundlaget kan oversvømmelseskort og dermed risikokort forandres, og dermed rykke ved prioriteringerne i handleplanen. 3.4 Fase 4 Prioritering af indsatser Som grundlag for prioriteringen lægges en række kortlagte informationer, hvorigennem de konkrete indsatser vurderes og prioriteres - som gennem en si., jf figur i bilag C. De indsatser, som udvælges gennem processen, er de projekter, som opfylder strategiens overordnede visioner med fokus på sikring af værdier, kvalitet i bylivet og tværgående synergier, og som derfor er de projekter, der bør prioriteres. Prioriteringen foregår i en flertrins-proces i arbejdsgrupperne, dialogforum, styregruppen og endelig i det politiske system i kommunal og forsyningsbestyrelser. 3.5 Fase 5 Beskrivelse af konkrete løsningsforslag og indsatser Når indsatserne er prioriterede skal de konkretiseres med klare målsætninger, hvad der opnås med indsatserne, beskrivelse af synergierne, aktiviteter, bemanding, tidsplan og budget, ejerforhold, finansieringskilder, samt hvordan indsatserne forankres hos de involverede ejere. 13

14 3.6 Fase 6 Behandling i kommunal- og forsyningsbestyrelse Hvert år i efteråret indkaldes til et klimatilpasningsseminar i forsyningsbestyrelserne og kommunalbestyrelserne i hver af de to kommuner. Da handleplanenerne og prioriteringen af indsatserne i den sidste ende er politisk bestemt, præsenteres handleplanen med de prioriterede indsatser i de to kommuner hver for sig. Efter seminarerne tilrettes eventuelle prioriteringer og beskrivelser af konkretet indsatser førend de sendes til behandling i de Teknikog Miljø Udvalg, Økonomi Udvalg og kommunal og forsyningsbestyrelserne. 3.7 Fase 7 Budget for kommunale og forsyningsindsatser På baggrund af de kommunale budgetforhandlinger, der færdiggøres i efteråret, og det godkendte forsyningsbudget, der returneres fra Forsyningssekretariatet i efteråret, kan der lægges et endeligt budget for de konkrete klimatilpasningstiltag, herunder en endelig prioritering af hvilke aktiviteter og anlægsopgaver, der skal igangsættes først. Dette afhænger bl.a. af om der er givet tilsagn til støtte til kommunale klimatilpasningsprojekter. 3.8 Fase 8 Eventuelle tillæg til kommuneplan, spildevandsplan m.v. Afhængig af kommuneplaner og spildevandsplaner og andre relevante sektorplaner, skal der potentielt udarbejdes lokalplaner, og/eller tillæg til kommuneplanen og spildevandsplanen, der kan understøtte de prioriterede og vedtagede klimatilpasningstiltag. Dette udarbejdes af kommunen i tæt samarbejde med relevante arbejdsgrupper og rådgivere. 3.9 Fase 9 Beskrivelse af projekter, der medfinansieres af forsyningen Hvis forsyningen skal medfinansiere dele af klimatilpasningsprojekterne, skal disse beskrives i detaljer med en fordelingsnøgle mellem kommune og forsyning og en beskrivelse af økonomien i et traditionelt og alternativt projekt. Der skal ydermere foreligge en klar aftale mellem kommunalbestyrelse og forsyningsbestyrelse, jf. medfinansieringsbekendtgørelsen Fase 10 Ansøgning til Forsyningssekretariatet Hvert år d. 15 april indsendes en ansøgning fra forsyningsselskabet til Forsyningssekretariatet med anmodning om fastsættelse af vandafgift for det efterfølgende år. I forbindelse med denne ansøgning kan der ansøges om støtte til kommunale klimatilpasningsprojekter, hvor forsyningen betaler en del af projektet, jf. medfinansieringsbekendtgørelsen. 14

15 4 BILAG A. Organisation B. Årshjulet - Faser i den videre proces C. Prioriteringsfigur D. Udkast til handleplanskema for

Tværgående klimatilpasningsstrategi og handleplaner

Tværgående klimatilpasningsstrategi og handleplaner Tværgående klimatilpasningsstrategi handleplaner Brøndby- kommuner Hvordan gør vi hvad får vi ud af det? Jens Christian Riise Frank Brodersen Et behov for en tværgånede tilgang! Brøndby Kommune Hvorfor

Læs mere

VAND & KLIMATILPASNING

VAND & KLIMATILPASNING SAMARBEJDE MELLEM KOMMUNE OG FORSYNING hvordan sikres det i strategien for klimatilpasning? DANVA Temadag om vandhandleplaner Den 4. oktober 2012 Chefkonsulent Hans Chr. Jensen, Roskilde Kommune Plan-

Læs mere

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7.

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7. Tillæg nr. 7 til Odsherred Kommunes kommuneplan 2013-2025 Indhold 1. Redegørelse 2. Overordnede mål 3. Retningslinjer 4. Kort Bilag 1. Screening for miljøvurdering Tilhørende dokumenter: Klimatilpasningsplan

Læs mere

Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den?

Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den? Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den? Kristian Bransager, projektchef 1 26. FEBRUAR 2013 De nye klimatilpasningsplaner Fastlagt i aftalen om kommunernes økonomi for 2013 side 7 Kommunerne udarbejder

Læs mere

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Center for Miljø og Teknik August 2015 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Ballerups Kommunalbestyrelse godkendte i 2014 en Klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen

Læs mere

Klimatilpasning fra en vejs synspunkt Klimatilpasning i fællesskab mellem Brøndby & Vallensbæk Kommune & Forsyning

Klimatilpasning fra en vejs synspunkt Klimatilpasning i fællesskab mellem Brøndby & Vallensbæk Kommune & Forsyning Klimatilpasning fra en vejs synspunkt Klimatilpasning i fællesskab mellem Brøndby & Vallensbæk Kommune & Forsyning Vejforum 5. december 2013 Samarbejde om klimatilpasningsplanen Frank Brodersen, direktør

Læs mere

Projektbeskrivelse for Klimatilpasningsplan

Projektbeskrivelse for Klimatilpasningsplan Projektbeskrivelse for Klimatilpasningsplan Baggrund Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2013 indebærer, at alle kommuner inden udgangen af 2013 skal udarbejde en klimatilpasningsplan,

Læs mere

Tillæg nr 1. KOMMUNEPLAN 2013-2025

Tillæg nr 1. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk Telefon 4797 4000 Tillæg nr 1. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Klimatilpasningsplan Vision, mål, prioritering,

Læs mere

Kommunale klimatilpasningsplaner. Louise Grøndahl og Lone Jansson

Kommunale klimatilpasningsplaner. Louise Grøndahl og Lone Jansson Kommunale klimatilpasningsplaner Louise Grøndahl og Lone Jansson Klimatilpasningsplan hvad er kravet Kommunerne udarbejder frem mod udgangen af 2013 klimatilpasningsplaner, der indeholder en 1) kortlægning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Klimatilpasning som rygrad i arbejdet med regnvands- og fællessystemer. Birgit Krogh Paludan, Civilingeniør, hydrauliker,

Klimatilpasning som rygrad i arbejdet med regnvands- og fællessystemer. Birgit Krogh Paludan, Civilingeniør, hydrauliker, Klimatilpasning som rygrad i arbejdet med regnvands- og fællessystemer Birgit Krogh Paludan, Civilingeniør, hydrauliker, Indhold 1. Udfordringen - Fremtidig nedbør 2002, 2007, 2009 og 2010 2. Klimatilpasningsstrategien

Læs mere

Usserød Å Projektet. Klimatilpasning på tværs af kommunegrænser

Usserød Å Projektet. Klimatilpasning på tværs af kommunegrænser Usserød Å Projektet Klimatilpasning på tværs af kommunegrænser En ny vision for Usserød Å På et møde 22 marts 2011 vedtog borgmestrene fra Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg en ny Miljø og klimatilpasningsstrategi

Læs mere

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om klimatilpasning styrkes? Spørgsmål: På tværs af kommunerne i regionen? På tværs af sektorer? På tværs af afdelinger i kommunen? Besvarelser Bord 8:

Læs mere

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Indledning og baggrund 2012 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) FORSLAG Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Fremlagt i offentlig høring fra 20. december 2013-28. februar

Læs mere

Indhold 22-05-2014. Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning

Indhold 22-05-2014. Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning Samarbejde mellem kommune og forsyning - om klimatilpasning Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne Baggrund: Klimatilpasningsplanerne ind i kommuneplanen Klimatilpas/afhjælp:

Læs mere

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune.

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025 Lemvig kommunalbestyrelse har den 17. september 2014 vedtaget tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025. Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold

Læs mere

Notat. 28. februar Miljø og Teknik. Baggrund

Notat. 28. februar Miljø og Teknik. Baggrund Notat Forvaltning: Miljø og Teknik Dato: J.nr.: 28. 2013 Br.nr.: Udfærdiget af: Lars Bo Jensen Vedrørende: Projektbeskrivelse for Klimatilpasningsplan Notatet sendes/sendt til: Baggrund Aftalen mellem

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 blev vedtaget i Byrådet den 24. juni 2014.

Forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 blev vedtaget i Byrådet den 24. juni 2014. Forslag til tillæg nr 7 til Odsherred Kommunes kommuneplan 2013-2025 Indhold 1. Redegørelse 2. Overordnede mål 3. Retningslinjer 4. Kort Bilag 1. Screening for miljøvurdering Tilhørende dokumenter: Klimatilpasningsplan

Læs mere

DEBATOPLÆG. Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

DEBATOPLÆG. Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN DEBATOPLÆG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Debatoplæg - foroffentlighedsfase

Læs mere

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer Invitation til at søge om deltagelse i Vær med Lige nu kan kommuner og vandselskaber søge om 250.000 kr. til at styrke deres samarbejde. 1/9 Invitation til at søge om deltagelse i Realdania, Styrelsen

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

Vedtaget. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Vedtaget Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Vedtaget af Silkeborg Byråd den 26. maj 2014 Silkeborg Kommune

Læs mere

Vand i byer. Hvorfor og hvordan kom Glostrup Forsyning i gang med Klimatilpasning?

Vand i byer. Hvorfor og hvordan kom Glostrup Forsyning i gang med Klimatilpasning? Vand i byer Hvorfor og hvordan kom Glostrup Forsyning i gang med Klimatilpasning? Præsentation ved adm. direktør Bo Nørbjerg og projektleder Bjarne Lange Odense, 11. september 2012 Fakta om Glostrup Antal

Læs mere

Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan

Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Borgmesterens Afdeling Dato 20. oktober 2014 Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan tilpasning

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

Kommuneplantillæg Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg Klimatilpasningsplan 1 Indholdsfortegnelse Klimatilpasningsplan... 3 Indledning... 3 Oversvømmelseskortlægninger... 3 Sandsynlighedskortlægning, værdikortlægning og risikokortlægning...9

Læs mere

Ekstrem regn og oversvømmelser ATV Jord og Grundvand Århus d. 12. september 2012

Ekstrem regn og oversvømmelser ATV Jord og Grundvand Århus d. 12. september 2012 Ekstrem regn og oversvømmelser ATV Jord og Grundvand Århus d. 12. september 2012 Birgit Krogh Paludan, Civilingeniør, hydrauliker. Indhold 1. Baggrund ekstremregn og oversvømmelser 2. En køreplan for klimatilpasning

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Kommuneplan 2017. Projektnavn Kommuneplan 2017. Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen. Baggrund

Kommuneplan 2017. Projektnavn Kommuneplan 2017. Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen. Baggrund Kommuneplan 2017 Projektnavn Kommuneplan 2017 Projektejer Peer M. Rexen Direktørområde Ole Slot Projektleder Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen Baggrund - Formål Baggrund Vejen Kommune skal jf. Planloven

Læs mere

Klimatilpasningsstrategi

Klimatilpasningsstrategi Klimatilpasningsstrategi Herning Kommune Klimatilpasningsstrategi Udarbejdet i marts 2013 af Herning Kommune i samarbejde med Herning Vand Fotos: Herning Kommune To fotos på side 7, Mogens Nielsen Sdr.

Læs mere

Indsats imod oversvømmelser i Greve

Indsats imod oversvømmelser i Greve UDVALGTE REFERENCER & ALLE FIRMAREFERENCER UDVALGTE REFERENCER: Indsats imod oversvømmelser i Greve I 2002 havde Greve som en af de første byer i Danmark store skadevoldende oversvømmelser som følge af

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR KLIMATILPASNING 2014-2018 RØDOVRE KOMMUNE Indhold INDLEDNING 3 HANDLINGER Klimatilpasning i de syv udpegede risikoområder Klimatilpasning i planlægningen af de fem byudviklingsområder

Læs mere

Klimaprojekt Bogense By

Klimaprojekt Bogense By Klimaprojekt Bogense By - en del af kommunens klimahandleplan Forfatter: Teknik, Erhverv og Kultur Revideret den 3. februar 2016 Indhold Baggrund... 2 Hvad er der sat i gang i 2015?... 3 Organisering af

Læs mere

Det fremtidige samspil mellem borger, myndighed og forsyning. Chefkonsulent Jens Christian Riise, NIRAS

Det fremtidige samspil mellem borger, myndighed og forsyning. Chefkonsulent Jens Christian Riise, NIRAS Det fremtidige samspil mellem borger, myndighed og forsyning Chefkonsulent Jens Christian Riise, NIRAS Målsætning intelligente, billigere og smukkere løsninger PAGE 12 Hvordan får vi optimeret samspil

Læs mere

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden

Limfjordsrådet. Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Etablering af vandråd i oplandet til Limfjorden Samarbejde mellem 18 Kommuner. Stiftende møde 4. juni 2007. Per 1. marts 2010 er også Vandoplandsstyregruppe. Limfjorden Oplandet til Limfjorden udgør ~1/6

Læs mere

Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune

Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune Vej & Park 29-01-2013 Sags-ID: 13/1064 Sagsbehandler: temi Notat om igangsættelse klimatilpasningsprojekter i Fredericia Kommune Baggrund Fredericia Kommune og Fredericia Spildevand A/S skal i fællesskab

Læs mere

Ændrede betalingsregler spildevandsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon

Ændrede betalingsregler spildevandsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon Ændrede betalingsregler spildevandsselskabernes medfinansiering af kommunale og private projekter Anne Christine Matzon Baggrunden for loven Kommuneaftalen for 2013 Aftalen er en kæmpe sejr for vores klimatilpasning.

Læs mere

Klima i praksis. Udviklingsforum om fysisk planlægning

Klima i praksis. Udviklingsforum om fysisk planlægning Klima i praksis Udviklingsforum om fysisk planlægning Hvad er fysisk planlægning? Fysisk planlægning jf. planloven Planlovens formål Planloven skal sikre at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige

Læs mere

Klimatilpasning samspil mellem aktørerne

Klimatilpasning samspil mellem aktørerne Klimatilpasning samspil mellem aktørerne Susanne Krawack IDA den 28. oktober 2013 CONCITO Danmarks grønne tænketank CONCITO formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv og borgere. Formålet er

Læs mere

Ramme for kommunernes klimatilpasning

Ramme for kommunernes klimatilpasning Ramme for kommunernes klimatilpasning Louise Grøndahl Rejsehold for klimatilpasning SIDE 1 Forebyggelse frem for oversvømmelse Regeringen vil Etablere en Task Force for klimatilpasning, der skal udarbejde

Læs mere

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR ISHØJ KOMMUNE - KØGE BUGT 2

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR ISHØJ KOMMUNE - KØGE BUGT 2 December 2014 RISIKOSTYRINGSPLAN FOR ISHØJ KOMMUNE - KØGE BUGT 2 PROJEKT Projekt nr. 218688 Version 2 Dokument nr. 1214173068 Version 1 3. December 2014 Udarbejdet af MTL Kontrolleret af PFKL, JCR Godkendt

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

Samlet beskrivelse af ønsker til kompetenceløftopgaven i KLIKOVAND (Kompetencer, leverance 1)

Samlet beskrivelse af ønsker til kompetenceløftopgaven i KLIKOVAND (Kompetencer, leverance 1) Dato 20. oktober 2014 Samlet beskrivelse af ønsker til kompetenceløftopgaven i KLIKOVAND (Kompetencer, leverance 1) KLIKOVAND lagde i 2012 ud med at gennemføre spørgeskemaundersøgelser for at afdække,

Læs mere

-Vand i byer risikovurderinger

-Vand i byer risikovurderinger Oversvømmelse Hvorfra? Klimatilpasning -Vand i byer risikovurderinger v. 1 Vand og oversvømmelse Hvorfra? 2 Vand og oversvømmelse Hvorfra? 3 Vand og oversvømmelse Hvorfra? 4 Vand og oversvømmelse Hvorfra?

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning Spørgeskemaet blev sendt til alle kommuner i foråret 2002 for at afklare, hvor langt de enkelte kommuner var

Læs mere

Kommunernes arbejde i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon

Kommunernes arbejde i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private projekter. Anne Christine Matzon Kommunernes arbejde i forbindelse med medfinansiering af kommunale og private projekter Anne Christine Matzon Aftale om grøn omstilling Kommunerne vil i 2013: løfte investeringerne i klimatilpasning med

Læs mere

Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark. Delaftale om regnvandsafledning. mellem

Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark. Delaftale om regnvandsafledning. mellem 15. maj 2014 Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark Delaftale om regnvandsafledning mellem Roskilde Kommune og Roskilde Spildevand A/S INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1.

Læs mere

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S 2-PARTSAFTALE mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kloak A/S om koordinering af klimatilpasnings- og skybrudsprojekter i Frederiksberg Kommune. 1. AFTALEN Aftalen består udover nærværende 2-partsaftale

Læs mere

Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab. Projektplan Dragør Kommune

Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab. Projektplan Dragør Kommune Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab Projektplan Dragør Kommune 2014-2017 Indhold Indledning...3 Kommunale bevillinger og støtte...3 Statsligt bloktilskud:...4 Kortlægning - Frivillighed

Læs mere

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014

Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Mål og strategiplan for Kompetenceudvikling 2013 2014 Indledning og baggrund Juli 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten dateret 25. april 2012 mellem Region Hovedstaden

Læs mere

Klimatilpasning - organisering

Klimatilpasning - organisering Erfaringer fra Ringkøbing-Skjern Kommune Ivan Thesbjerg Huller i ozonlaget, global opvarmning, polerne smelter, havvandsstigninger, monsterregn Varmere, vildere, vådere!!! Det må vi vel også hellere gøre

Læs mere

Klimatilpasning. Louise Grøndahl

Klimatilpasning. Louise Grøndahl Klimatilpasning Louise Grøndahl Rammerne for klimatilpasning Ny Lovgivning Lovpakke 2012 - klimalokalplaner - Miljø- og servicemål -vedvarende energi Lovpakke 2012-2013 -Regnvandsbidrag -Præcisering af

Læs mere

Tjæreborg....en by med energi

Tjæreborg....en by med energi 1 Tjæreborg...en by med energi Projektbeskrivelse Tjæreborg - en by med Energi 1 Indhold Organisationsdiagram... 3 Projektstyring... 4 Styregruppe:... 4 Projektledelsen... 4 Arbejdsgrupper... 4 Tovholder...

Læs mere

Integreret Byvandsforvaltning projektrapport, resultater og anbefalinger. Palle Lindgaard Jørgensen og Miriam Feilberg

Integreret Byvandsforvaltning projektrapport, resultater og anbefalinger. Palle Lindgaard Jørgensen og Miriam Feilberg Integreret Byvandsforvaltning projektrapport, resultater og anbefalinger Palle Lindgaard Jørgensen og Miriam Feilberg Projektets formål At gennemføre af en analyse af metoder, som har været anvendt i integreret

Læs mere

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE Baggrund Gode forbindelser til arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, skoler, kultur mv. er grundlæggende elementer til at skabe gode og attraktive

Læs mere

Fra konkret klimatilpasning til tværgående samarbejde

Fra konkret klimatilpasning til tværgående samarbejde Fra konkret klimatilpasning til tværgående samarbejde Frank Brodersen Min baggrund Ingeniør 2003-2010 Teknisk forvaltning, Brøndby Kommune 2010 - Direktør for Direktør for (og rentvandselskaberne frem

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Som en hjælp/inspiration til kommunerne i forbindelse med udarbejdelsen af klimatilpasningsplanerne, har Naturstyrelsen samlet de kommunale

Læs mere

7 PARTS AFTALE. mellem

7 PARTS AFTALE. mellem 7 PARTS AFTALE mellem KØBENHAVNS KOMMUNE, FREDERIKSBERG KOMMUNE, GLADSAXE KOMMUNE, GENTOFTE KOMMUNE, HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S, FREDERIKSBERG KLOAK A/S, & NORDVAND A/S om koordinering af Fælles klimatilpasningsprojekter

Læs mere

Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen

Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen - vandkvalitet i forbindelse med regnvandshåndtering Baggrund: De seneste år er kommuner og forsyninger begyndt at implementere klimatilpasningsplanerne. I den

Læs mere

KLIMATILPASNING Klimahandleplaner

KLIMATILPASNING Klimahandleplaner KLIMATILPASNING Klimahandleplaner KLIMATILPASNINGSPLAN 2016 Læsevejledning Struer Kommunes klimatilpasningsplan består af 2 dele, et kommuneplantillæg og en klimahandleplan. Kommuneplantillægget indeholder

Læs mere

Samfundsøkonomisk screening af klimatilpasning: - Kloakker og vandforsyning. ved Camilla K. Damgaard, Chefkonsulent, NIRAS Analyse og Strategi

Samfundsøkonomisk screening af klimatilpasning: - Kloakker og vandforsyning. ved Camilla K. Damgaard, Chefkonsulent, NIRAS Analyse og Strategi Samfundsøkonomisk screening af klimatilpasning: - Kloakker og vandforsyning ved Camilla K. Damgaard, Chefkonsulent, NIRAS Analyse og Strategi Hvad er samfundsøkonomiske analyser og hvad skal vi med dem?

Læs mere

Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet. Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på?

Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet. Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på? Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på? Vand i Byer 21. januar 2015 Fra plan til handling eller? Vigtigt at have en plan Men lige så vigtigt,

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

KLIMATILPASNING. Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015

KLIMATILPASNING. Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015 KLIMATILPASNING Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015 SØREN HANSEN HOFOR A/S REGN-SPILDEVAND PLANLÆGGER KLIMATILPASNING 2 VIRKSOMHEDEN I DAG Danmarks største forsyningsvirksomhed inden for vores kerneområder

Læs mere

Kommuneplantillæg om klimatilpasning - Forslag

Kommuneplantillæg om klimatilpasning - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Borgmesterens Afdeling Dato 28. april 2014 Kommuneplantillæg om klimatilpasning - Forslag Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Fra vision til plan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan

Klimaet ændrer sig. Fra vision til plan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

PLASK. klimatilpasningsværktøj til dialog og beregning. Herning, 8. november Lars-Chr. Sørensen, NIRAS

PLASK. klimatilpasningsværktøj til dialog og beregning. Herning, 8. november Lars-Chr. Sørensen, NIRAS PLASK klimatilpasningsværktøj til dialog og beregning Herning, 8. november 2017 Lars-Chr. Sørensen, NIRAS Hvorfor udvikle et klimatilpasningsværktøj? For medfinansieringsprojekter vurderes de årlige omkostninger

Læs mere

Sillebro Ådal og Deltakvarteret I Vinge 2 gennemførte projekter -Udfordringer og synergier

Sillebro Ådal og Deltakvarteret I Vinge 2 gennemførte projekter -Udfordringer og synergier Frederikssund Kommune John Schmidt Andersen Sillebro Ådal og Deltakvarteret I Vinge 2 gennemførte projekter -Udfordringer og synergier 17/06/2015 Sillebro Ådal meget mere end klimatilpasning 1 Naturpark

Læs mere

Evaluering af regelsæt for klimatilpasning

Evaluering af regelsæt for klimatilpasning Evaluering af regelsæt for klimatilpasning Susanne Krawack KL den 22. september 2014 CONCITO Danmarks grønne tænketank CONCITO formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv og borgere. Formålet

Læs mere

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning Rikke Hedegaard Christensen, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Email: zi1e@tmf.kk.dk TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN

Læs mere

Handlingsplan Fokusområde Område Indsatsområde Beskrivelse Mål Succeskriterium Ansvar Tid Økonomi Rotter Service til borgerne og erhvervslivet

Handlingsplan Fokusområde Område Indsatsområde Beskrivelse Mål Succeskriterium Ansvar Tid Økonomi Rotter Service til borgerne og erhvervslivet Handlingsplan Fokusområde Område Indsatsområde Beskrivelse Mål Succeskriterium Ansvar Tid Økonomi Rotter Service til borgerne og erhvervslivet Badevand Service til borgere og erhvervslivet Sundhed og sikkerhed

Læs mere

Niras workshop: Klimatilpasning i praksis

Niras workshop: Klimatilpasning i praksis Niras workshop: Klimatilpasning i praksis 18. september, 2. oktober og 9. oktober 2012 1 Ny klimalovgivning. Hvis ansvar er klimatilpasningen, og hvem skal betale? v/ Søren Stenderup Jensen, advokat (H),

Læs mere

KLIMATILPASNINGSAFSNIT TIL KOMMUNEPLAN

KLIMATILPASNINGSAFSNIT TIL KOMMUNEPLAN JANUAR 2013 SAMSØ KOMMUNE KLIMATILPASNINGSAFSNIT TIL KOMMUNEPLAN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2013 SAMSØ KOMMUNE

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016

Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016 Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016 November 2012 Indhold Indledning... 3 Strategi... 5 Fokusområder... 6 Processen... 8 Planlægningshierarki... 9 Vidensdeling... 10 Afslutning...

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

PIXI-udgave af Strategi for Task Force. Opdateret september 2016

PIXI-udgave af Strategi for Task Force. Opdateret september 2016 PIXI-udgave af Strategi for Opdateret september 2016 2 Grafisk overblik over indhold Vision Kommuner og forsyninger i hovedstadsregionen tænker klimatilpasning på nye måder og har forankret en praksis,

Læs mere

Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning. - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne

Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning. - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne 1. Intro Først en række afstemninger for at lære udstyret at kende. Dernæst en runde ved bordene, hvor I lærer

Læs mere

Klimatilpasning i Københavns Kommune

Klimatilpasning i Københavns Kommune Klimatilpasning i Københavns Kommune 1 KL - Teknik og Miljø - 3.11.2011 Centerchef Jon Pape Klimatilpasning i København Planen endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 25 august 2011 Identificerer

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 5. Klimatilpasningsplan for Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 5. Klimatilpasningsplan for Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE Kommuneplantillæg nr. 5 Klimatilpasningsplan for Ærø Kommune Forord Denne plan integrerer Ærø Kommunes Klimatilpasningsplan, i Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. - En vejledning, der fortæller,

Læs mere

3. Nordsjællands Landboforening 4. Grundejerforeningen Jellerødgård

3. Nordsjællands Landboforening 4. Grundejerforeningen Jellerødgård NOTAT Karen Tommerup 22. juni 2014 Resume af høringssvar til Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-17 og Kommuneplantillæg 3 Klimatilpasning Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-2017 og det tilhørende

Læs mere

Fremtidens klimatilpasning - vi kalder det HELVA Jens Christian Riise Chefkonsulent, Klima og Miljø jcr@niras.dk

Fremtidens klimatilpasning - vi kalder det HELVA Jens Christian Riise Chefkonsulent, Klima og Miljø jcr@niras.dk Fremtidens klimatilpasning - vi kalder det HELVA Jens Christian Riise Chefkonsulent, Klima og Miljø jcr@niras.dk Berlingske Fremtidens klimatilpasning 28-08-13 1 Vandets veje Berlingske Fremtidens klimatilpasning

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne nedbør og stormflod Køge Bugt Planlægningen

Læs mere

Masterplan for LAR i Brøndby

Masterplan for LAR i Brøndby Masterplan for LAR i Brøndby Søren Gabriel sgab@orbicon.dk LAR er nyt, smukt, småt og til at forstå eller hvad? Nedsivning Fordampning Forsinkelse Rensning 1 Fra faskine til masterplan den omvendte verden

Læs mere

Der er kommet bidrag fra: Hadeslev Stift, Hadeslev Kommune, Museum Sønderjylland, Tønder Kommune og Naturstyrelsen.

Der er kommet bidrag fra: Hadeslev Stift, Hadeslev Kommune, Museum Sønderjylland, Tønder Kommune og Naturstyrelsen. Bilag 5. Miljøvurdering MILJØVURDERING AF AABENRAA KOMMUNES KLIMATILPASNINGSPLAN Miljørapport Indledning I henhold til 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer (nr. 939 af 3. juli 2013) skal der

Læs mere

Klimasikring af hundredvis af km 2 i det åbne land

Klimasikring af hundredvis af km 2 i det åbne land Klimasikring af hundredvis af km 2 i det åbne land eller Hvordan man undgår at Elling svømmer væk Side 1 Centerchef Boie Frederiksen Outline Hovedpointer Frederikshavn Kommune Klimatilpasningsplan Elling

Læs mere

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan kommunerne samarbejde om klimatilpasning på tværs af kommunegrænser?

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan kommunerne samarbejde om klimatilpasning på tværs af kommunegrænser? Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan kommunerne samarbejde om klimatilpasning på tværs af kommunegrænser? Hvilke klimarelaterede udfordringer er de største for jeres kommuner? - Lavtliggende grunde

Læs mere

INDSIGTER FRA HAVVANDSUDREDNINGEN

INDSIGTER FRA HAVVANDSUDREDNINGEN ORGANISERING OG FINANSIERING INDSIGTER FRA HAVVANDSUDREDNINGEN MARIANNE MARCHER JUHL BAGGRUNDSRAPPORTER INDHOLD Omfang af stormfloder og skader August 2017 INDHOLD Klimatilpasning i danske byer Lessons

Læs mere

HOFORs forslag til skabelon for Klimatilpasningens implementering i kommuneplanen

HOFORs forslag til skabelon for Klimatilpasningens implementering i kommuneplanen HOFORs forslag til skabelon for Klimatilpasningens implementering i kommuneplanen 1 Redegørelse... 2 1.1 Baggrund og forudsætninger... 2 1.1.1 Fremtidens klima... 2 1.1.2 Status på klimatilpasning frem

Læs mere

BRØNDBY KLOAKFORSYNING A/S VEJE OG P-PLADSER HÅNDTERING AF EKSTREMREGN

BRØNDBY KLOAKFORSYNING A/S VEJE OG P-PLADSER HÅNDTERING AF EKSTREMREGN BRØNDBY KLOAKFORSYNING A/S VEJE OG P-PLADSER HÅNDTERING AF EKSTREMREGN DANVA VandTEK 20. november 2013 Samarbejde om klimatilpasningsplanen Frank Brodersen, direktør for de to kloakselskaber Rikke Nikolajsen,

Læs mere

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Hvorfor overhovedet klimatilpasning Klimaændringerne er en realitet Temperatur Vandstand Nedbør Store værdier at beskytte

Læs mere

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering.

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering. på projekt vedr. styrket ledelse på forløbsprogrammer Regionsrådet har besluttet at igangsætte forsøg med fælles ledelse af forløbsprogrammer. Dette er benævnt Forløbsledelse og finansieret af Puljen for

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

KLIMATILPASNING I OFFENTLIG PRIVAT SAMARBEJDE

KLIMATILPASNING I OFFENTLIG PRIVAT SAMARBEJDE KLIMATILPASNING I OFFENTLIG PRIVAT SAMARBEJDE DE JURIDISKE RAMMER FOR KLIMATILPASNINGSPROJEKTER Advokat, Line Markert Den 5. marts 2014 PROGRAM side 2 15.00: Velkomst 15.10: Den juridiske ramme Line Markert,

Læs mere