KØREPLAN FOR FREMADRETTET ARBEJDE MED FÆLLES BRØNDBY VALLENSBÆK KLIMATILPASNINGSTRATEGI OG HANDLEPLANER T: D: Sortemosevej 19

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØREPLAN FOR FREMADRETTET ARBEJDE MED FÆLLES BRØNDBY VALLENSBÆK KLIMATILPASNINGSTRATEGI OG HANDLEPLANER T: 4810 4200. D: 48105712 Sortemosevej 19"

Transkript

1 Memo KØREPLAN FOR FREMADRETTET ARBEJDE MED FÆLLES BRØNDBY VALLENSBÆK KLIMATILPASNINGSTRATEGI OG HANDLEPLANER Vallensbæk Kloakforsyning A/S Brøndby Kloakforsyning A/S Spildevandscenter Avedøre I/S 23. August 2013 Projekt nr Version 2 Dokument nr Version 3 JCR/CBL Indhold 1 Indledning Fremadrettede udfordringer Organisation Politisk forankring Styregruppe Dialogforum Arbejdsgrupper Arbejdsgruppe 1 : Klimatilpasningsstrategi og handleplan Arbejdsgruppe 2: Kortlægning og datagrundlag Arbejdsgruppe 3: Klimatilpasset byudvikling og rekreative sammenhænge Arbejdsgruppe 4 : Mulige vandveje og kystplanlægning Arbejdsgruppe 5: Beredskabet Arbejdsgruppe 6 : Klimasikring af transportkorridorer Faser i Årshjulet Fase 1 Indsamling af information fra borgere og beredskab Fase 2 Inputs til årlig kommunal budgetproces Fase 3 Revision af plan, oversvømmelses- og risikokortlægning Fase 4 Prioritering af indsatser Fase 5 Beskrivelse af konkrete løsningsforslag og indsatser Fase 6 Behandling i kommunal- og forsyningsbestyrelse Fase 7 Budget for kommunale og forsyningsindsatser Fase 8 Eventuelle tillæg til kommuneplan, spildevandsplan m.v Fase 9 Beskrivelse af projekter, der medfinansieres af forsyningen Fase 10 Ansøgning til Forsyningssekretariatet BILAG NIRAS A/S CVR-nr T: D: Sortemosevej 19 Tilsluttet FRI F: E: 3450 Allerød E:

2 1 INDLEDNING 1.1 Fremadrettede udfordringer Brøndby og Vallensbæk deler en række udfordringer i vandkredsløbet, herunder et delvist fælles kloaksystem og Bækrenden, der har sit udspring i regnvandsbassiner i Brøndby, hvorfra vandet ledes gennem Vallensbæk landsby til St. Vejleå. Endvidere har begge kommuner en kyststrækning mod Køge Bugt. Dokumentet beskriver et forslag til en køreplan for den fremadrettede proces med tværgående klimatilpasningsplaner i Brøndby og Vallensbæk kommuner. 2 ORGANISATION Det fremadrettede arbejde organiseres med en politisk ledelse, en styregruppe, udvalgte arbejdsgrupper og et dialogforum, jf. bilag A Organisation. 2.1 Politisk forankring Klimatilpasningsstrategien og handleplanerne skal forankres i kommunalbestyrelsen og bestyrelserne for kloakforsyningerne i henholdsvis Vallensbæk og Brøndby. Kommunalbestyrelserne sikrer den politiske forankring og prioritering, samt finansiering af klimatilpasningsindsatserne. Forsyningsbestyrelserne sikrer sammenhæng mellem klimatilpasningsindsatserne, spildevandsplanens målsætninger og forsyningens andre aktiviteter, samt medfinansiering af klimatilpasningsindsatserne. I Brøndby forankres klimatilpasningsstrategien som et tema i kommuneplan 2013, mens Vallensbæk forankrer strategien som et tillæg til kommuneplanen. Handleplaner for konkrete klimatilpasningsindsatser revideres en gang årligt og bør følge året gang i kommuner og forsyninger, jf. årshjulet bilag B. Da indsatserne skal prioriteres efter de overordnede visioner, målsætninger og den tilgængelige viden, indkaldes der årligt til et tværkommunalt dialogforum, hvor blandt andet de teknisk-faglige arbejdsgrupper præsenterer deres forslag til indsatser.. Efterfølgende indkaldes til et årligt klimatilpasningsstrategi-seminar i hver kommune og i forsyningsselskaberne, hvor forslag til prioriterede indsatser bliver fremlagt og diskuteret og prioriteret i lyset af de overordnede kommunale og forsyningsmæssige retningslinjer og prioriteter. 2

3 Efter strategiseminarerne udarbejdes konkrete forslag og budgetter for klimatilpasnings-indsatser, der skal endeligt godkendes i kommunalbestyrelser og forsyningsbestyrelser. For konkrete tværgående klimatilpasningsprojekter udarbejdes en arbejdsmæssig og finansiel fordelingsnøgle mellem parterne. Der afholdes et klimastrategiseminar i hver kommune og forsyningsselskaber i efteråret. 2.2 Styregruppe Styregruppen består af en samlet repræsentant fra kloakforsyningsselskabernes ledelse, en repræsentant fra Spildevandscenter Avedøre og en repræsentant fra hver af de tekniske forvaltningers øverste ledelse, foruden to suppleanter. Styregruppen har to vigtige funktioner: a. at styre processen m.h.t. opfyldelse af målsætninger og tidsstyring, herunder koordinere aktiviteterne i arbejdsgrupperne b. at sikre opbakning til processen på det politiske niveau. Styregruppen skal sikre arbejdsro gennem allokering af de nødvendige ressourcer til bemanding af dialogforum og arbejdsgrupper. Styregruppen skal endvidere blive enige om finansieringsmæssige fordelingsnøgler mellem kommuner og forsyninger ved implementering af tværgående indsatser og beredskab. Følgende personer er udpeget til styregruppen pr. 21. august 2013: Formand Direktør Frank Brodersen Brøndby og Vallensbæk Kloakforsyninger Medlem Medlem Medlem Driftschef Rikke Nikolajsen Miljøchef Kathleen Kjærulff Centerchef Malene Benson Spildevandscenter Avedøre Brøndby kommune Vallensbæk kommune Medlem Centerchef Asger Hansen Vallensbæk kommune Forventet mødefrekvens for styregruppen er 2-3 møder årligt 2.3 Dialogforum Samarbejde og koordinering af klimapasningsaktiviteterne i de to kommuner og forsyninger bliver støttet af et dialogforum med deltagelse fra begge kommuners organisationer omkring planlægning, natur og miljø og vej og park, samt de 3

4 tilknyttede spildevandsselskaber og kommuneservice på Spildevandscenter Avedøre. Dialogforums primære funktion er at skabe grundlag for det tværgående samarbejde ved at facilitere møder og workshops, hvor der præsenteres og diskuteres indsatser og løsningsforslag på tværs af de involverede parter. Efter behov inviteres forskellige eksterne parter, f.eks. HOFOR, Naturstyrelsen, grundejerforeninger, til at fremlægge eller diskutere konkrete problemstillinger, Dialogforums formand og næstformand er bindeled til styregruppen og arbejdsgrupperne. Følgende personer deltager i dialogforum pr. 21. august 2013: Formand Miljøchef Kathleen Kjærulff Brøndby kommune Næstforman d Centerchef Asger Hansen Vallensbæk kommune Medlem Driftschef Rikke Nikolajsen service, SCA Medlem Miljømedarbejder Connie Askløf Brøndby kommune Medlem Centerchef (Plan-, Bygge- og Miljøcenter) Hans W. Schmidt Ishøj (miljømyndighed for Vallensbæk ) Medlem Chefplanlægger Torsten Lindberg Vallensbæk kommune Medlem Byplanlægger Lars Fleng Vestergaard Vallensbæk Medlem Byplanarkitekt Hanne Riis Ketler Brøndby kommune Medlem Beredskabschef Jan Uldal Riis Brøndby kommune Medlem Ingeniør Bart van der Sprong service, SCA Medlem Landskabs- og byplanlægger Søren service, SCA Hansen Medlem Direktør Frank Brodersen Brøndby og Vallensbæk Kloakforsyninger Medlem Miljømedarbejder Kaja Bergøe Brøndby kommune Medlem Ingeniør Joshkun Yoljo service, SCA 4

5 Dialogforum mødes efter behov 1-2 gange årligt 2.4 Arbejdsgrupper Styregruppen nedsætter arbejdsgrupper efter behov. Arbejdsgruppernes primære opgave er at beskrive behovet for konkrete klimatilpasnings-indsatser, samt beskrive indsatserne med klare målsætninger, aktiviteter, ekerskab, økonomi, synergier m.v., og præsentere dem på de årlige møder med de andre arbejdsgrupper. Hver gruppe udpeger en formand og en sekretær. Mødefrekvens, samt ansvarsfordeling aftales i hver enkelt arbejdsgruppe. Der afrapporteres til styregruppen efter nærmere aftale. Den primære arbejdsgruppe (AG 1) støtter styregruppen med den årlige revision af handleplanen for indsatserne. Arbejdsgrupperne pr. 21. august 2013 er som følger: 1. Klimatilpasnings-strategi og handleplan. 2. Kortlægning og datagrundlag 3. Klimatilpasset byudvikling og rekreative sammenhænge 4. Mulige vandveje og kystplanlægning 5. Klimasikring af transportkorridorer 6. Beredskabet Arbejdsgruppe 1 : Klimatilpasningsstrategi og handleplan Målsætninger: Udarbejde en årligt revideret handleplan på baggrund af den fælles klimatilpasningsstrategi; Samle vidensgrundlaget fra de fem arbejdsgrupper; Identificere og prioritere indsatsområder i de koordinerede handleplaner, herunder udpege ansvarshavende, økonomi, tidsplan og deadlines for de enkelte aktiviteter i handleplanen; 5

6 Udvikle en fælles strategi og koordinerede handleplaner for klimatilpasning i de to kommuner; Arbejdsgruppen revidere løbende køreplanen for arbejdet, opdaterer lister over medlemmer af arbejdsgrupper og indkalder til arbejdsgruppemøder. Medlemmer af denne arbejdsgruppe er formænd (m/k) for arbejdsgrupperne 2-6 og suppleres eventuelt med et eller to medlemmer efter behov. Organisation Arbejdsgruppe 2 (AG2) Arbejdsgruppe 3 Arbejdsgruppe 4 Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 6 Formænd Frank Brodersen Lars Fleng Vestergaard / Torsten Lindberg Annie Svendsen Rikke Nikolajsen Bart van der Sprong / Søren Hansen Arbejdsgruppe 2: Kortlægning og datagrundlag Målsætninger: Skabe overblik over oplevede oversvømmelseshændelser i fortiden og potentielle oversvømmelseshændelser fremover; Skabe overblik over de værdier, der har været udsatte i fortiden og vil blive udsatte fremover; Udvikle risikokort for begge kommuner på baggrund af oversvømmelseskortlægning og værdikortlægning; Vurdere, hvilket datagrundlag, der er behov for fremover, for at kunne udvikle og prioritere klimatilpasningsaktiviteterne. Udvikle konkrete handleplaner for kortlægnings-, overvågningsog måleindsatser, herunder beskrivelser af målsætning og forventede resultater, indsatser, tidsplan, omkostninger, projektejere og deltagere, jf. handleplanskemaet, bilag D. 6

7 Arbejdsgruppen samler eksisterende erfaringer og udarbejder kort over eksisterende og potentielle oversvømmelsesproblemer i tilknytning til regnvand, kloakvand og havvand. Kort omkring oversvømmelse i tilknytning til vandløb håndteres i samarbejde med AG 4. Tilgængelige kort formidles løbende til styregruppen og de øvrige arbejdsgrupper, bl.a. via dialogforum Endelig vurderes det hvilke kort, modeller og måleprogrammer, der skal udvikles med henblik på at etablere et bedre grundlag for prioriteringen af klimatilpasningsaktiviteterne. Der tages udgangspunkt i vandets samlede kredsløb, og der koordineres løbende med AG 4. Funktion Organisation Medlem Formand Miljømedarb ejder Driftschef Brøndby-Vallensbæk Forsyninger Brøndby Vallensbæk kommune Frank Brodersen Connie Askløf Asger Hansen ingeniør SCA Bart van der Sprong/ Joshkun Yoljo GIS rne NN medarbejder Efter behov Øvrige interessenter og rådgivere inddrages efter behov Rådgiver, beredskab, borgere, Brøndby og Vallensbæk planafdelinger, ejendomsselskaber, forsikringsselskaber m.v Arbejdsgruppe 3: Klimatilpasset byudvikling og rekreative sammenhænge Målsætninger: Skabe overblik over igangværende og planlagte tværgående indsatser i forhold til udvikling af den grønne infrastruktur og klimatilpasningsaktiviteter i de to kommuner, samt de hidtidige erfaringer på området 7

8 Vurdere, hvor der kan skabes synergier og samarbejde om klimatilpasningsaktiviteter på tværs af de to kommuner, herunder udpegning af mulige indsatser; Vurdere rammebetingelser, lovgrundlag og økonomisk grundlag for et samarbejde på tværs af kommuner og forsyninger, herunder hvilke regler og redskaber, der bør ændres og udvikles. Udvikle konkrete handleplaner for klimatilpasningsindsatser med fokus på de rekreative sammenhænge, herunder beskrivelser af målsætning og forventede resultater, indsatser, tidsplan, omkostninger, projektejere og deltagere, jf. handleplanskemaet, bilag D. På tværs af kommunerne afsøges mulighederne for at grønne områder i højere grad kan fungere som bufferzoner for klimatilpasning, samtidig med at de integreres i en samlet blå-grøn infrastruktur på Københavns Vestegn. Arbejdet integreres med Vallensbæks og Brøndbys planer for natur og fritid og overordnede strategier for sundhed og bevægelse. Bevægelse på alle planer. Der tages endvidere udgangspunkt i Naturstyrelsens Fingerplan 2013, de grønne stisystemer og internationale trends om grøn infrastruktur. Arbejdsgruppen skal endvidere afdække, hvilke erfaringer der er gjort i de to kommuner med hensyn til konkrete klimatilpasningsprojekter, herunder LARprojekter, igangværende kloaksaneringsprojekter, renovering af spildevandsbassiner, klimakampagner, m.v. Der tages endvidere fat i behovet for udvikling af værktøjer for myndigheder og forsyning, herunder f.eks. prioriteringsværktøjer, ansøgningsprocedurer og kommunikationsstrategier overfor borgerne. Tegner der sig et behov for nye udviklingsindsatser omkring LAR m.v. Hvordan kobles arbejdet med kommuneplaner, de klimatilpassede lokalplaner, spildevandsplaner med de udpegede indsatsområder. Funktion Organisation Medlem Formand/sup pleant Vallensbæk Byplanlægger Lars Fleng Vestergaard / Chefplanlægger Torsten Lindberg 8

9 Ingeniør SCA Joshkun Yoljo Planlægger Brøndby Hanne Riis Ketler Landskabsog SCA Søren Hansen byplanlægge r Efter behov Øvrige interessenter og rådgivere inddrages efter behov Arbejdsgruppe 4 : Mulige vandveje og kystplanlægning Målsætninger: Skabe overblik over igangværende og planlagte indsatser i forhold vandløb, grundvand og kystbeskyttelse; Vurdere, hvor der kan skabes synergier og samarbejde om vandløbs- og kystplanlægnings-aktiviteter på tværs af de to kommuner, herunder udpegning af mulige indsatser ; Vurdere rammebetingelse, lovgrundlag og økonomisk grundlag for videreudvikling af et vandløbs- og kystplanlægningssamarbejde på tværs af kommuner og forsyninger, herunder hvilke regler og redskaber, der bør ændres og udvikles. Sikre koordination med fællesskabet omkring St. Vejle Å, om Bækrenden, Fæstningskanalen og andre relevante vandveje. Udvikle konkrete handleplaner for klimatilpasningsindsatser med fokus på vandveje og kystplanlægning, herunder beskrivelser af målsætning og forventede resultater, indsatser, tidsplan, omkostninger, projektejere og deltagere, jf. handleplanskemaet, bilag D. Arbejdsgruppen skal udpege indsatser omkring vandløb og kystplanlægning. Hvilke data, målestationer og modeller er tilgængelige omkring vandløbene og er der behov for udvikling af området?. Hvordan kan vandløbene indgå som en ressource i den fremtidige klimatilpasning i samspil med oplandets vandkredsløb og tilknyttede naturområder. 9

10 Hvorledes spiller vandløbene sammen med højvandscenarier ved kysten? Der koordineres med kortlægningsopgaven under AG 2. Ligeledes vendes behovet for revision af udledningstilladelser, vandløbsregulativ (og udfasning af landvæsenskommissionens regelsæt) med udgangspunkt i klimatilpasningsproblematikken. Funktion Organisation Medlem Formand/sup pleant Brøndby Miljømedarbejder Annie Svendsen Byplanlægge Vallensbæk Lars Fleng Vestergaard r Projektleder HOFOR Anne T. Eriksen Plan-, Bygge- og Miljø Efter behov Vallensbæk Andre rådgivere, repræsentanter fra golfklub m.v. inddrages efter behov. Centerchef Hans W. Schmidt Arbejdsgruppe 5: Beredskabet Målsætninger: Skabe overblik over beredskabsplaner på klima-området for de to kommuner; Vurdere, hvor der kan skabes samarbejde om beredskabet for klima-betingede oversvømmelser på tværs af de to kommuner, herunder udpegning af mulige indsatser ; Udpege konkrete indsatsområder, hvor der kunne skabes synergier og gevinster ved at tilbageholde vand i systemet. Bidrage med løbende erfaringer fra oversvømmelseshændelser til arbejdsgruppe 2 Kortlægning; Udvikle konkrete handleplaner for klimaberedskabsindsatser, herunder beskrivelser af målsætning og forventede resultater, 10

11 indsatser, tidsplan, omkostninger, projektejere og deltagere, jf. handleplanskemaet, bilag D. Arbejdsgruppen skal udpege relevante indsatser omkring beredskabet. Det omhandler bl.a. behovet for overordnede og detailorienterede beredskabsplaner, indsatskapacitet, øvelser m.v. Hvem har ansvaret for indsatsen og hvem skal håndtere hvad hvad er grænsefladerne mellem beredskab og daglig drift? Kan der arbejdes med prioriterede styrede oversvømmelser? De relevante scenarier knytter sig ekstrem regn og oversvømmelser af infrastruktur og beboelse, oversvømmelser af åer (koblet med højvande), oversvømmelser fra kysten, nedbrud af tekniske anlæg m.v. Erfaringer fra tidligere hændelser inddrages, og formidles til AG 2. Funktion Organisation Medlem Formand/sup SCA Afdelingschef Rikke Nikolajsen pleant Medlem Brøndby Beredskabschef Jan Uldal Riis Medlem Vallensbæk Beredskabschef Martin Jacobsen Medlem Ishøj Beredskabschef Jan Bendtzen Medlem Vallensbæk Driftschef Asger Hansen Medlem SCA Ingeniør Bart van der Sprong Efter behov Rådgivere, andre beredskaber, materielgården, HOFOR Arbejdsgruppe 6 : Klimasikring af transportkorridorer Målsætninger: Skabe overblik over igangværende og planlagte indsatser i forhold til udvikling af infrastruktur og transportkorridorer i de to kommuner; 11

12 Vurdere, hvor der kan skabes synergier og samarbejde om klimasikring af transportkorridorer på tværs af de to kommuner; herunder udpegning af mulige indsatser Sikre koordination med relevante eksterne interessenter, såsom Vejdirektoratet, Banestyrelsen, BaneDanmark, Ring 3 letbane projektet, HOFOR m.v. Udvikle konkrete handleplaner for klimatilpasningsindsatser med fokus på klimasikring af transportkorridorer, herunder beskrivelser af målsætning og forventede resultater, indsatser, tidsplan, omkostninger, projektejere og deltagere, jf. handleplanskemaet, bilag D. Funktion Organisation Medlem Formand/sup pleant SCA Søren Hansen/ Bart van Der Sprong/ Medlem Vallensbæk Chefplanlægger Torsten Lindberg Medlem SCA Bart van Der Sprong/ Joshkun Yoljo Medlem Efter behov Brøndby kommune Banestyrelsen, BaneDanmark, Vejdirektoratet, HOFOR, Ring 3 letbanen, rådgivere NN fra tværgående koordinationsudvalg 3 FASER I ÅRSHJULET Det fremadrettede arbejde med den fælles klimatilpasningsstrategi og handleplan(er) gennemføres i en række faser, jf. årshjulet, der kort er skitseret i bilag B, samt herunder. 3.1 Fase 1 Indsamling af information fra borgere og beredskab Der indsamles løbende information fra borgere og beredskabet angående klimarelaterede oversvømmelseshændelser. Disse samles i et fælles 12

13 informationssystem i beredskabet, Spildevandscenter Avedøre og sandsynligvis i HOFOR. I 1. kvartal samles denne viden til et fælles overblik over de hændelser, der er indrapporteret over året. Der udarbejdes et GIS lag under arbejdsgruppe Fase 2 Inputs til årlig kommunal budgetproces Tværgående klimatilpasningsindsatser med behov for kommunal medfinansiering, der skal igangsættes til næste år, skal identificeres, beskrives og behandles i de respektive kommuner, så de kan komme på næste års kommunalbudgetter. Projekterne er i de forudgående 6-9 måneder identificeret i det tværgående dialogforum, konkretiseret som indsatser og prioriteret af forsyningsbestyrelserne. 3.3 Fase 3 Revision af plan, oversvømmelses- og risikokortlægning I løbet af 2. kvartal skal kortgrundlaget for den kommende revision af handleplanerne gennemgås og revideres. Det drejer sig primært om oversvømmelseskort, værdikort og risikokort, men også planmæssige udlæg og prioriteringer kan komme i spil. Afhængig af konkrete tiltag i de forgange år samt forbedringer i datagrundlaget kan oversvømmelseskort og dermed risikokort forandres, og dermed rykke ved prioriteringerne i handleplanen. 3.4 Fase 4 Prioritering af indsatser Som grundlag for prioriteringen lægges en række kortlagte informationer, hvorigennem de konkrete indsatser vurderes og prioriteres - som gennem en si., jf figur i bilag C. De indsatser, som udvælges gennem processen, er de projekter, som opfylder strategiens overordnede visioner med fokus på sikring af værdier, kvalitet i bylivet og tværgående synergier, og som derfor er de projekter, der bør prioriteres. Prioriteringen foregår i en flertrins-proces i arbejdsgrupperne, dialogforum, styregruppen og endelig i det politiske system i kommunal og forsyningsbestyrelser. 3.5 Fase 5 Beskrivelse af konkrete løsningsforslag og indsatser Når indsatserne er prioriterede skal de konkretiseres med klare målsætninger, hvad der opnås med indsatserne, beskrivelse af synergierne, aktiviteter, bemanding, tidsplan og budget, ejerforhold, finansieringskilder, samt hvordan indsatserne forankres hos de involverede ejere. 13

14 3.6 Fase 6 Behandling i kommunal- og forsyningsbestyrelse Hvert år i efteråret indkaldes til et klimatilpasningsseminar i forsyningsbestyrelserne og kommunalbestyrelserne i hver af de to kommuner. Da handleplanenerne og prioriteringen af indsatserne i den sidste ende er politisk bestemt, præsenteres handleplanen med de prioriterede indsatser i de to kommuner hver for sig. Efter seminarerne tilrettes eventuelle prioriteringer og beskrivelser af konkretet indsatser førend de sendes til behandling i de Teknikog Miljø Udvalg, Økonomi Udvalg og kommunal og forsyningsbestyrelserne. 3.7 Fase 7 Budget for kommunale og forsyningsindsatser På baggrund af de kommunale budgetforhandlinger, der færdiggøres i efteråret, og det godkendte forsyningsbudget, der returneres fra Forsyningssekretariatet i efteråret, kan der lægges et endeligt budget for de konkrete klimatilpasningstiltag, herunder en endelig prioritering af hvilke aktiviteter og anlægsopgaver, der skal igangsættes først. Dette afhænger bl.a. af om der er givet tilsagn til støtte til kommunale klimatilpasningsprojekter. 3.8 Fase 8 Eventuelle tillæg til kommuneplan, spildevandsplan m.v. Afhængig af kommuneplaner og spildevandsplaner og andre relevante sektorplaner, skal der potentielt udarbejdes lokalplaner, og/eller tillæg til kommuneplanen og spildevandsplanen, der kan understøtte de prioriterede og vedtagede klimatilpasningstiltag. Dette udarbejdes af kommunen i tæt samarbejde med relevante arbejdsgrupper og rådgivere. 3.9 Fase 9 Beskrivelse af projekter, der medfinansieres af forsyningen Hvis forsyningen skal medfinansiere dele af klimatilpasningsprojekterne, skal disse beskrives i detaljer med en fordelingsnøgle mellem kommune og forsyning og en beskrivelse af økonomien i et traditionelt og alternativt projekt. Der skal ydermere foreligge en klar aftale mellem kommunalbestyrelse og forsyningsbestyrelse, jf. medfinansieringsbekendtgørelsen Fase 10 Ansøgning til Forsyningssekretariatet Hvert år d. 15 april indsendes en ansøgning fra forsyningsselskabet til Forsyningssekretariatet med anmodning om fastsættelse af vandafgift for det efterfølgende år. I forbindelse med denne ansøgning kan der ansøges om støtte til kommunale klimatilpasningsprojekter, hvor forsyningen betaler en del af projektet, jf. medfinansieringsbekendtgørelsen. 14

15 4 BILAG A. Organisation B. Årshjulet - Faser i den videre proces C. Prioriteringsfigur D. Udkast til handleplanskema for

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT Vallensbæk Kommune RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT PROJEKT Vallensbæk Kommune Projekt nr. 218359 Dokument nr. 1212733689 Version 1 Udarbejdet af HGE/MTL/PFKL Kontrolleret af JCR/PFKL

Læs mere

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning Evaluering af regelsættet for klimatilpasning August 2014 RAPPORT Forfatter: Susanne Krawack Rapporten er støttet af: Realdania Tel: +45 29 89 67 00 info@concito.dk www.concito.dk Indledning Efter voldsomme

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Forslag til Strategi for Klimatilpasning

Forslag til Strategi for Klimatilpasning Forslag til Strategi for Klimatilpasning 2014 INDHOLD 1 Resume 2 Indledning og baggrund 3 En strategi for klimatilpasning i Hvidovre DEL I 4 Klimaændringer 5 Klimatilpasning - mål og strategier 5.1 Overordnede

Læs mere

Handlingsplan Fokusområde Område Indsatsområde Beskrivelse Mål Succeskriterium Ansvar Tid Økonomi Rotter Service til borgerne og erhvervslivet

Handlingsplan Fokusområde Område Indsatsområde Beskrivelse Mål Succeskriterium Ansvar Tid Økonomi Rotter Service til borgerne og erhvervslivet Handlingsplan Fokusområde Område Indsatsområde Beskrivelse Mål Succeskriterium Ansvar Tid Økonomi Rotter Service til borgerne og erhvervslivet Badevand Service til borgere og erhvervslivet Sundhed og sikkerhed

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

UDKAST. Forslag til. Klimatilpasningsplan 2014-2017

UDKAST. Forslag til. Klimatilpasningsplan 2014-2017 UDKAST Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-2017 1 Indhold Forord... 3 Hvorfor klimatilpasning?... 4 Regeringens handlingsplan for klimasikring... 4 Forventede klimaændringer... 4 Hvad har vi gjort indtil

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 KPT1 Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan FORSLAG Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 Forslag til tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

Klimatilpasning af Sørup som pilotprojekt

Klimatilpasning af Sørup som pilotprojekt Rebild Kommune Klimatilpasning af Sørup som pilotprojekt TILBUD PÅ TILVEJEBRINGELSE AF GRUNDLAG FOR ANSØGNING OM MEDFINANSIERING AF KLIMAPROJEKTER I SØRUP SAMT POTENTIALEANALYSE OG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

Læs mere

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Vejledning Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse 2014 Titel: Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Redaktion: Kystdirektoratet og Naturstyrelsen Udgiver:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan KPT1 Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Forslag til tillæg 1, Klimatilpasningsplan, til Stevns Kommuneplan 2013 er fremlagt

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By Udarbejdet af Plan, Byg og Miljø 2014. Forsidebilledet viser Nørre Allé i Kalundborg

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2014-2017

Klimatilpasningsplan 2014-2017 Lemvig Kommune Klimatilpasningsplan 2014-2017 Klimatilpasningsplanen henvender sig til boligejere, virksomheder og institutioner i Lemvig Kommune, som vil opleve en øget risiko for oversvømmelse af sin

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025

KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 12.06.2014 1 TITEL: KLIMATILPASNINGSPLAN FOR GULDBORGSUND KOMMUNE 2014 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 UDGIVET AF: GULDBORGSUND

Læs mere

Skabelon til klimatilpasningsplan. Et led i realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland

Skabelon til klimatilpasningsplan. Et led i realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland Skabelon til klimatilpasningsplan Et led i realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland Netværket bag skabelonen har været uundværlig for resultatet. Bidragyderne kommer fra følgende

Læs mere

Kvalitativ analyse af udvalgte kommuners klimatilpasningsstrategier

Kvalitativ analyse af udvalgte kommuners klimatilpasningsstrategier Baggrundsrapport til: Klimatilpasning i de danske kommuner et overblik Kvalitativ analyse af udvalgte kommuners klimatilpasningsstrategier ARBEJDSRAPPORT Dorthe Hedensted Lund SKOV & LANDSKAB 120 / 2010

Læs mere

KLIKOVANDs juridiske hovedspørgsmål. ret og vrang i klimatilpasningen

KLIKOVANDs juridiske hovedspørgsmål. ret og vrang i klimatilpasningen s juridiske hovedspørgsmål ret og vrang i klimatilpasningen December 2014 Indhold 1. Indledning og læsevejledning... 4 2 Introduktion til klimatilpasning... 6 2.1 Hvem har ansvaret for klimatilpasning?...

Læs mere

Borgere i klimatilpasning

Borgere i klimatilpasning ditregnvand Borgere i klimatilpasning - Økonomi, organisation og konkrete eksempler Intelligent brug af regnvand - Haveselskabet Kolofon Folderen er udarbejdet af Haveselskabet og NIRAS som led i projektet

Læs mere

Den klimaberedte kommune

Den klimaberedte kommune Den klimaberedte kommune Udgivet af KL Teknik og Miljø 2 Indhold Pjecen består af tre dele, hvilket er illustreret med farver. De blå afsnit giver en introduktion og et overblik, de orange afsnit handler

Læs mere

Handleplan for klimatilpasning

Handleplan for klimatilpasning Handleplan for klimatilpasning g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere

$ " & " " " $ "' '! "! % " " ' $ % " & % & % ' ### " "

$  &    $ ' '! ! %   ' $ %  & % & % ' ###  % " & " " Fra viden til virksomhed Kortlægning af vidensmiljøer inden for Klimatilpasning Omslag: 2+1 Typografisk design: Klahr Denne tryksag er sat med Sabon samt Pluto Sans og trykt hos Rosendahls ISBN:

Læs mere

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund IGN Rapport November 2013 Titel Ti klimatilpasningsplaner: Hvad

Læs mere

RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013

RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013 RAPPORT HOFOR VAND OG SPILDEVAND 2013 Indhold Forord 3 Bestyrelse og direktion 4 Årets udvikling HOFOR Vand og Spildevand 6 Vand 11 Spildevand 15 Netselskaber Albertslund 20 Brøndby 24 Dragør 26 Herlev

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand

Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 1 Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand 2 bilag SAG 4 BILAG 1 KLIKOVAND

Læs mere

Forslag til Spildevandsplan 2015

Forslag til Spildevandsplan 2015 Høringsudkast 20-04-2015 ROSKILDE KOMMUNE Forslag til Spildevandsplan 2015 TEKSTDEL Maj 2015 Byrådets forord På vej mod det klimatilpassede kloaksystem Dette er forslag til ny spildevandsplan for Roskilde

Læs mere

Klimatilpasningsplan

Klimatilpasningsplan Klimatilpasningsplan For Ishøj Forsyning Oktober 2013 Udgivelsesdato : 28. oktober 2013 Projekt : 30.6666.89 Udarbejdet : Alvaro Fonseca og Uffe Gangelhof Kontrolleret : Mikas Schmidt Christiansen Ishøj

Læs mere

Klimatilpasningsplan. For Ishøj Forsyning. Januar 2011. Udgivelsesdato : 31. marts 2011 Projekt : 30.6666.69

Klimatilpasningsplan. For Ishøj Forsyning. Januar 2011. Udgivelsesdato : 31. marts 2011 Projekt : 30.6666.69 Klimatilpasningsplan For Ishøj Forsyning Januar 2011 Udgivelsesdato : 31. marts 2011 Projekt : 30.6666.69 Udarbejdet : Uffe Gangelhof og Alvaro Fonseca Kontrolleret : Mikas Schmidt Christiansen Side 1

Læs mere