OVERSIGT OVER FORSKELLE SOM FØLGE AF NYE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERSIGT OVER FORSKELLE SOM FØLGE AF NYE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VAND"

Transkript

1 Horten Advokat Klavs V. Gravesen Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax J.nr OVERSIGT OVER FORSKELLE SOM FØLGE AF NYE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VAND Hvidovre C:\Users\lhm\AppData\Local\Temp\16\TRI11848\ _v1_Oversigt over forskelle - Hvidovre Kommune.docx.DOCX Horten Advokatpartnerselskab CVR

2 1. BAGGRUND OG INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Side 2 HOFOR har bedt Horten udarbejde en oversigt for hver af de 8 vandselskabers gældende leveringsbestemmelser for på den måde at finde og fremhæve de forskelle, der gælder i forholdet mellem det enkelte vandselskabs gældende leveringsbestemmelser og det nye udkast til enslydende leveringsbestemmelser. Forslaget til nye leveringsbestemmelser er udarbejdet med udgangspunkt i det nye normalregulativ fra Naturstyrelsen. Der er udarbejdet enslydende leveringsbestemmelser for selskaberne HO- FOR Vand Albertslund A/S, HOFOR Vand Brøndby A/S, HOFOR Vand Dragør, HOFOR Vand Herlev, HOFOR Vand Hvidovre, HOFOR Vand København, HOFOR Vand Rødovre og HOFOR Vand Vallensbæk. Forslaget til nye leveringsbestemmelser er godkendt af vandselskabernes bestyrelser den 3. september 2014 og af HOFOR Vand Holdings bestyrelse den 4. september Leveringsbestemmelserne skal godkendes i den kommune, hvor det enkelte vandselskab har hjemsted. Nedenfor fremgår de væsentlige forskelle, der er mellem HOFOR Vand Hvidovre A/S' nuværende leveringsbestemmelser og det nye forslag til enslydende leveringsbestemmelser for ovennævnte selskaber. Vi har beskrevet det således, at vi følger den systematik, der er i de nye leveringsbestemmelser og i den forbindelse anvender vi de nye leveringsbestemmelsers overskrifter. Det bemærkes, at de indledende bestemmelser om bl.a. lovhenvisninger og definitioner generelt er blevet opdateret i henhold til gældende lovgivning. 2. SELSKABETS ORGANISERING Der er indføjet et afsnit om selskabets organisering, hvori organiseringen nærmere beskrives. Det er med det nye regulativ bestemt, at forbrugerne har ret til at vælge forbrugerrepræsentanter til selskabets bestyrelse. 3. RET TIL FORSYNING MED VAND 3.1 Ret til forsyning med vand Det er præciseret at retten til forsyning med vand er begrænset af vandværkets indvindingstilladelse.

3 3.2 Forsyning af erhvervsvirksomheder Side 3 Det er præciseret, at kommunalbestyrelsen skal godkende aftaler om levering af vand til erhvervsvirksomheder, der anvender vand i større omfang. 3.3 Sprinkleranlæg Der er indsat bestemmelser, der nærmere beskriver betingelserne for levering af vand til brandslukningsformål, herunder sprinkleranlæg. 3.4 Reserveforsyning Der er indsat pligt for ejeren til at sløjfe eget vandforsyningsanlæg i forbindelse med etablering af vandindlæg fra selskabet. 4. FORSYNINGSLEDNINGER 4.1 Anlæg af forsyningsledninger Der er indføjet en bestemmelse, der beskriver muligheden for at træffe aftale med selskabet om etablering af ledningsanlæg, betaling og ejerforhold i forbindelse med større byfornyelse mv. I forbindelse med byggemodninger skal en eventuel udstykning være gennemført inden selskabet fører stikledninger frem til de nye matrikelnumre. 5. STIKLEDNINGER 5.1 Anlæg og vedligeholdelse af stikledninger Det præciseres, at installationer efter stikledningen placeret på ejerens vandinstallationer ejes og vedligeholdes af ejeren. Hvis en stophane er placeret på privat grund, har ejeren pligt til at holde dem tilgængelige. Antallet og placeringen af stikledninger fastlægges af selskabet efter drøftelse med ejendommens ejer. 5.2 Fejl på stikledninger og stophaner Der er indført bestemmelse om oplysningspligt for brugere og ejere af ejendomme vedr. indtrufne eller formodede fejl ved Stikledninger og stophaner.

4 5.3 Udstykning og omlægning Side 4 Det er præciseret, at ejer også skal afholde omkostningerne når en stikledning skal omlægges efter ejerens ønske. Ved udstykning af sokkelgrunde på en ejendom afgør selskabet, om stikledning kan føres helt frem til det nye skel (pkt. 5.3). 6. VANDFORSYNING TIL BRANDSLUKNING Der er indføjet en bestemmelse, der gør opmærksom på, at hvor brandmyndigheden kræver etableret brandhaner på privat grund skal brandmyndigheden sikre, at disse vedligeholdes og altid forefindes plomberet. Der gøres endvidere i en bestemmelse opmærksom på, at brandtekniske installationer skal etableres og vedligeholdes efter de gældende regler herfor, og at der ikke må forekomme vandspild som følge af misbrug af brandtekniske installationer. Særlige vilkår for levering af vand til brandtekniske installationer fastsættes af selskabet. Vandspild som følge af misbrug af brandtekniske installationer må ikke forekomme. 7. VANDINSTALLATIONER 7.1 Nyanlæg og væsentlig ændring Anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine skal efter de nye leveringsbestemmelser udføres i overensstemmelse med gældende Rørcenteranvisning (pkt ). Dokumentation for færdigmelding af nyanlæg og væsentlige ændringer af vandinstallationer med hvor svigtende tilbagestrømssikring kan udgøre en forureningsrisiko skal som hidtil færdigmeldes. Nu kræves dokumentation af en autoriseret VVS-installatør (pkt ) Selskabet kan kræve dokumentation for at en nyinstalleret eller ændret vandinstallation fungerer efter forskrifterne (pkt ) 7.2 Autoriseret arbejde med VVS-installationer Det er præciseret, at installationer for vand skal udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende normer og forskrifter, med mindre andet er godkendt af den kommunale bygningsmyndighed. Ved nyanlæg eller væsentlige ændringer af vandinstallationen skal der etableres en tilbagestrømssikring efter de gældende forskrifter, med mindre andet aftales (pkt ). 7.3 Fabriksfremstillede produkter godkendt til drikkevand Der er sket en opdatering af hvilke krav fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer skal opfylde. (pkt )

5 7.4 Fejl på installationer Side 5 Der er tilføjet en bestemmelse, der slår fast, at vandinstallationer skal udføres på en sådan måde at der ikke er fare for forurening af vandet, opstår utætheder eller på anden måde opstår ulemper (pkt ). 7.5 Forsvarlig funktion Efter reparation eller ved formodning om utæthed på jordledningen kan selskabet forlange at jordledningen tæthedsprøves af autoriseret VVSinstallatør for ejerens regning og risiko. Dog dækker selskabet ejerens omkostninger, hvis jordledningen viser sig at være tæt (pkt ) Selskabet kan som hidtil kræve at ejeren foretager foranstaltninger af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion. Det præciseres at dette kan omfatte tilbagestrømssikring. Herudover kan der nu kræves dokumentation fra autoriseret VVS-installatør for at foranstaltningerne er foretaget og at vandinstallationerne fungerer forskriftsmæssigt (pkt ). 7.6 Ubenyttede vandinstallationer Selskabet kan nu som alternativ til at kræve ubenyttede installationer aflukket og tømt for vand kræve et årligt minimumsforbrug på installationen (pkt ). 7.7 Lukning ved aktuel fare for forurening eller omfattende vandspild Selskabet er nu berettiget til at lukke for vandtilførslen, når forhold på en ejendom udgør en aktuel og konstateret fare for forurening i forsyningsnettet eller for omfattende vandspild efter nærmere regler, hvis ejeren ikke træffer afværgeforanstaltninger (pkt ). Selskabet foretager genåbning, når ejeren kan dokumentere at forholdet, som begrunder lukning af vandtilførslen er bragt til ophør. 7.8 Doseringsanlæg eller andre anlæg Der er som noget nyt indført regler vedrørende doseringsanlæg og andre anlæg, der ved tilbageløb kan tilføre vandet fremmede bestanddele. 7.9 Vandinstallationer i jord Ændring af jordledning ved ombygning Det er præciseret at udgiften til ændring af jordledninger afholdes af ejeren Målerbrønde Der er indført supplerende regler vedrørende målerbrønde (8.2.2).

6 7.11 Vandinstallationer i bygninger Side 6 Det er præciseret at udgiften til trykforøger eller trykreduktionsanlæg, der skal opstilles i en ejendom afholdes af ejeren. Hvis ejeren ikke etablerer trykforøger eller trykreduktionsanlæg, kan selskabet lukke for vandtilførslen, hvis forholdet er omfattet af bestemmelserne om lukning ved aktuel fare for forurening eller omfattende vandspild. 8. AFREGNINGSMÅLERE 8.1 Afregning af samlet vandforbrug Det gælder efter de nye leveringsbestemmelser, at afregningsmåleren og dens placering må kun ændres ved aftale med selskabet (pkt. 9.2). Og det er præciseret, at afregningsmålere anbringes på ejerens bekostning, ligesom det er præciseret at udskiftning af afregningsmålere pga. ændring i vandforbruget sker på ejerens bekostning. 8.2 Aflæsning Selskabet kan beslutte, at afregningsmålere skal være elektroniske og fjernaflæst. Strømforbruget hertil påhviler ejer/bruger. Selskabet har ret til elektronisk overførsel af data vedrørende afregningsmålere (pkt. 9.5). 8.3 Overgang fra fælles til individuel afregning Reglerne om overgang til individuel afregning præciseres, og selskabet er nu forpligtet til at afregne individuelt i ejendomme med mindst to leje- eller andelsenheder, når 1) hver enheds samlede forbrug af varmt og koldt vand kan måles med én måler, 2) hver enhed forsynes med én selvstændig vandledning og 3) der er adgang til en stophane til hver enhed udenfor enheden (pkt. 9.12). Beslutning om at overgå fra fælles til individuel afregning træffes i den pågældende ejendom efter de regler, der gælder for denne ejendom med virkning for alle enheder under ét (eller en klart adskilt del af ejendommen). Ejendommens beslutning skal meddeles selskabet inden for en frist på 5 måneder, og selskabet underrette ejer/brugere om tidspunktet for overgang til individuel afregning (pkt. 9.12). 8.4 Kontrol af afregningsmåleren Det er præciseret at nedsættelse eller forhøjelse af forbrug på grund af fejlvisning begrænses af forældelseslovens regler. I forbindelse med en eventuel skønsmæssig nedsættelse eller forhøjelse af det målte forbrug, sker der ikke længere forhandling med, men alene høring af ejeren (pkt. 9.15). Svarer til formulering i Normalregulativet. 8.5 Selvaflæsning Ejeren har nu pligt til at aflæse og indberette målerstanden periodisk og på selskabets opfordring (pkt. 9.16). Hvis dette ikke sker, kan selskabet sende

7 en påmindelse herom pålagt et gebyr. I sidste ende kan Fogedretten rekvireres. Side 7 Selskabet kan også fastsætte en perioderegning baseret på et beregnet forbrug, hvis ejeren ikke aflæser måleren inden for det af selskabet fastsatte tidsrum. 8.6 Fjernaflæsning Der er indsat regler om, at selskabet kan beslutte om aflæsning skal foregå manuelt eller som fjernaflæsning. Anlægsudgifter forbundet med fjernaflæsning afholdes af selskabet. Eventuelt strømforbrug til aflæser afholdes af ejer/bruger. 8.7 Tilsyn med afregningsmålere Selskabet er forpligtet til at aftale dato og omtrentligt tidspunkt for aflæsning, tilsyn eller udskiftning af afregningsmåler (pkt. 9.17). Hvis selskabet kører forgæves til en aftale om aflæsning, tilsyn, målerskifte eller plombering af vandmåler, kan selskabet opkræve et gebyr efter takstbladet (pkt. 9.17). 9. VANDSPILD Selskabet kan lukke for vandtilførslen til en ejendom, hvis ejer/bruger ikke staks iværksætter de fornødne foranstaltninger til at standse et konstateret, aktuelt vandspild (pkt. 10.3). 10. EFTERSYN AF VANDINSTALLATIONER OG OPLYSNINGS- PLIGT Det er præciseret, at Kommunalbestyrelsen som tilsynsmyndighed har adgang til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer (pkt. 11.2). 11. ANLÆGSBIDRAG 11.1 Anlægsbidrag Der er indføjet en bestemmelse, der beskriver selskabets mulighed for at overtage eksisterende ledningsnet på en udstykning. Selskabet fastsætter vilkår for overtagelsen og krav til dokumentation for dimensionering og kvalitet (pkt. 12.1) Betaling af anlægsbidrag til en udstykning Et udstykningsforetagende skal på anfordring forevise en godkendt udstykningsplanmed henblik på selskabets opgørelse og opkrævning af bidraget (pkt. 12.5).

8 11.3 Betaling af stikledningsbidrag til en udstykning Side 8 Bestemmelsen i nuværende regulativ, om selskabet kan forlange, at et udstykningsforetagende afholder udgiften til stikledninger er ændret til at selskabet kan forlange, at udstykningsforetagendet betaler tilslutningsbidrag til stikledningerne Ændrede forudsætninger Det påhviler ejeren at sandsynliggøre at en om- eller tilbygning eller en ændret anvendelse af ejendommen ikke ændrer forudsætningerne for det hidtidigt fastsatte anlægsbidrag ( pkt. 12.8). Det præciseres, at anlægsbidrag ikke tilbagebetales ved ændring i forudsætningerne f.eks. ved reduktion i antallet af boligenheder (pkt. 12.8). 12. BETALING AF ANLÆGS- OG DRIFTSBIDRAG 12.1 Betalingsbetingelser Der er herudover udarbejdet et særligt afsnit 14.2 om betalingsbetingelser, hvor procedurer ved forsinket betaling er samlet. Procedurerne ved forsinket betaling er mere udførligt beskrevet her end i tidligere regulativer. Der er fastsat samlede regler om indgåelse af en betalingsordning, herunder regler om afdrag og henstand. Det er præciseret, at SKAT er inddrivelsesmyndighed (12.2.4) Der er tilføjet en bestemmelse om, at selskabet på sin hjemmeside skal oplyse om procedurer for lukning og genåbning af vandforsyning ved manglende betaling. Der er indsat et afsnit, der indeholder generelt nye bestemmelser om efterregulering af betaling ved fejl i regningen. Ligeledes er der indsat bestemmelser indeholdende nye regler om løbende afregning, idet forbruget fordeles lineært i afregningsperioden. Der er tillige et afsnit, der samler og fastsætter særlige regler om genåbning for vandtilførslen. Endelig er der et afsnit, der samler og fastsætter nye regler om ejerskifte/brugerskifte. 13. STRAFFEBESTEMMELSER Der er foretaget en opdatering af afsnittet om straffebestemmelser i overensstemmelse med lovgivningen herom.

9 14. KLAGEADGANG Side 9 Der er foretaget tilføjelser i afsnit om klageadgang i de nye leveringsbestemmelser.

OVERSIGT OVER ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NYE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VAND

OVERSIGT OVER ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NYE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VAND Horten Advokat Klavs V. Gravesen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 161382 OVERSIGT OVER ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NYE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VAND DRAGØR 1. BAGGRUND

Læs mere

Regulativ for. I/S Vester Sottrup Vandværk. Vandforsyning

Regulativ for. I/S Vester Sottrup Vandværk. Vandforsyning Regulativ for I/S Vester Sottrup Vandværk Vandforsyning Vers. 23.11.2004 8. udgave Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledende bestemmelser....2 2. Vandforsyningens styrelse...2 3. Ret til forsyning

Læs mere

REGULATIV FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S

REGULATIV FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S REGULATIV FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S 1 INDHOLD 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...3 2. VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 4 3. RET TIL FORSYNING MED VAND...5 4 FORSYNINGSLEDNINGER...6 5 STIKLEDNINGER...7 6 VANDINSTALLATIONER...

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser...7 1.1 Formål...7 1.2 Definitioner...7 2. Selskabets organisering... 9 2.1 Oplysninger om Selskabet... 9 2.3 Takster...

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser...7 1.1 Formål...7 1.2 Definitioner...7 2. Selskabets organisering... 9 2.1 Oplysninger om Selskabet... 9 2.3 Takster...

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA netværk for leveringsbetingelser - vand Skanderborg, oktober 2015 Vedr.: Kommentering af Normalregulativet for almene vandforsyninger Netværksgruppen for

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3 Takster...

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser...7 1.1 Formål...7 1.2 Definitioner...7 2. Selskabets organisering... 9 2.1 Oplysninger om Selskabet... 9 2.3 Takster...

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser...7 1.1 Formål...7 1.2 Definitioner...7 2. Selskabets organisering... 9 2.1 Oplysninger om Selskabet... 9 2.3 Takster...

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser...7 1.1 Formål...7 1.2 Definitioner...7 2. Selskabets organisering... 9 2.1 Oplysninger om Selskabet... 9 2.3 Takster...

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3 Takster...

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 4 3. Forsyning og tilslutning...

Læs mere

Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk

Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk 1. Indledende bestemmelser 1.1. Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning m.v. med senere ændringer, af

Læs mere

REGULATIV FAXE VANDVÆRK

REGULATIV FAXE VANDVÆRK REGULATIV For FAXE VANDVÆRK s.m.b.a. 1. Indledende bestemmelser. 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lovbekendtgørelse nr. 337 af 4.7.1985 om vandforsyning m.v. af Fakse Byråd efter forhandling

Læs mere

REGULATIV For Andelsselskabet Karlslunde By s vandværk Januar 1993

REGULATIV For Andelsselskabet Karlslunde By s vandværk Januar 1993 REGULATIV For Andelsselskabet Karlslunde By s vandværk Januar 1993 1. Indledende bestemmelser 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i Bekendtgørelse nr. 337 af 4 juli 1985 af lov om vandforsyning

Læs mere

REGULATIV KLEJTRUP VANDVÆRK

REGULATIV KLEJTRUP VANDVÆRK REGULATIV For AndelsSelskabet KLEJTRUP VANDVÆRK Regulativ for KLEJTRUP VANDVÆRK AnS 1. Indledende bestemmelser 1.1. I dette regulativ er udfærdige. i medfør af 55 i lovbekendtgørelse nr. 337 af 4.7.1985

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Høring af udkast til Normalregulativ for almene vandforsyninger

Høring af udkast til Normalregulativ for almene vandforsyninger Høring af udkast til Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger 23. september 2013 Titel: Normalregulativ for almene vandforsyningerhøring af udkast

Læs mere

Fællesregulativ. for. almene vandværker. i Bramsnæs Kommune

Fællesregulativ. for. almene vandværker. i Bramsnæs Kommune Fællesregulativ for almene vandværker i Bramsnæs Kommune 1. Indledende bestemmelser. 1.1. Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lovbekendtgørelse nr. 337 af 4. juli 1985 om vandforsyning m.v.

Læs mere

1. INDLEDENDE BESTEMMELSER

1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven) jf. lovbekendtgørelse nr. 337 af 4. juli 1985, som

Læs mere

3. Ret til forsyning med vand. 2. Vandforsyningens styrelse. 4. Forsyningsledninger

3. Ret til forsyning med vand. 2. Vandforsyningens styrelse. 4. Forsyningsledninger REGULATIV FOR Andelsselskabet BJERT-STENDERUP VANDVÆRK 1. juni 2010 Indhold: 1: Indledende bestemmelse 2 2: Vandforsyningens styrelse 3 3: Ret til forsyning med vand 4 4: Forsyningsledninger 4 5: Stikledninger

Læs mere

TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S 2011

TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S 2011 TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S 2011 1 INDHOLD 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...3 2. DEFINITIONER OG GRUNDLÆGGENDE BESTEMMELSER... 4 3. TILSLUTNING OG FORSYNING MED VAND...6 4. HOVEDFORSYNINGSLEDNINGER

Læs mere

Regulativ for private/almene vandforsyninger. Gældende for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Vandværker

Regulativ for private/almene vandforsyninger. Gældende for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Vandværker Regulativ for private/almene vandforsyninger. Gældende for Gislev, Kværndrup og Ryslinge Vandværker Indhold 1. 2 3 4. 5. 7. 8. Indledende bestemmelser... 1 Vandforsyningens styrelse... 4 Ret til forsyning

Læs mere

Regulativ for. Vandforsyning

Regulativ for. Vandforsyning Regulativ for Vandforsyning ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Med rødt er forslag til ændringer i normalregulativ. Med grønt er forslag til tilføjelser. Gældende fra xx 2016 1 Indhold 1. Indledende

Læs mere

Regulativ for Store Rørbæk Vandværk A.M.B.A

Regulativ for Store Rørbæk Vandværk A.M.B.A Regulativ for Store Rørbæk Vandværk A.M.B.A Indhold 1. Indledende bestemmelser... 1 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand... 5 4. Forsyningsledninger... 6 5. Stikledninger... 7

Læs mere

Udkast. Almindelige Leveringsbestemmelser for vand. Hvidovre Forsyning

Udkast. Almindelige Leveringsbestemmelser for vand. Hvidovre Forsyning BilagKB_110426_pkt.17_02 Udkast Almindelige Leveringsbestemmelser for vand Hvidovre Forsyning 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser...

Læs mere

Visse vandværk A.m.b.a. Regulativ for Visse Vandværk A.m.b.A

Visse vandværk A.m.b.a. Regulativ for Visse Vandværk A.m.b.A Regulativ for Visse Vandværk A.m.b.A 1 Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 3 2 VANDVÆRKS ORGANISATION OG LEDELSE... 5 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 5 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 6 5 STIKLEDNINGER... 7

Læs mere

Regulativ for Ishøj Vand A/S vandforsyningsanlæg

Regulativ for Ishøj Vand A/S vandforsyningsanlæg Regulativ for Ishøj Vand A/S vandforsyningsanlæg 1 Forord Dette regulativ beskriver forholdet mellem Ishøj vand og forbrugere, der modtager vand herfra. Regulativet beskriver hvilke forventninger forbrugerne

Læs mere

Forslag Tekniske Leveringsbestemmelser Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Forslag Tekniske Leveringsbestemmelser Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Forslag Tekniske Leveringsbestemmelser Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 3 3. Tilslutning og forsyning

Læs mere

TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S

TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 3 3. Tilslutning og forsyning

Læs mere

Regulativ for vandværker i Odense Kommune

Regulativ for vandværker i Odense Kommune 2016 Regulativ for vandværker i Odense Kommune VANDFORSYNING Allesø Vandværk Bellinge Øst Vandværk Bellinge Vest Vandværk Brændekilde Vandværk Davinde Vandværk Fangel Vandværk Fraugde-Over Holluf Vandværk

Læs mere

Regulativ for vandværkerne i Thisted kommune. Tiltrådt af Hassing Vandværk

Regulativ for vandværkerne i Thisted kommune. Tiltrådt af Hassing Vandværk Regulativ for vandværkerne i Thisted kommune Tiltrådt af Hassing Vandværk Indhold 1. Indledende bestemmelser... 3 2 Vandforsyningens styrelse... 6 3 Ret til forsyning med vand... 7 4. Forsyningsledninger...

Læs mere

Standardregulativ for Strandhuse Nr. Bjert Vandværk vandforsyning

Standardregulativ for Strandhuse Nr. Bjert Vandværk vandforsyning Standardregulativ for Strandhuse Nr. Bjert Vandværk vandforsyning Indhold 1. Indledende bestemmelser... 1 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand... 5 4. Forsyningsledninger... 6

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Ørbæk Vandværk. www.orbekvand.dk. Udarbejdet efter retningslinjer fra:

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Ørbæk Vandværk. www.orbekvand.dk. Udarbejdet efter retningslinjer fra: Normalregulativ for almene vandforsyninger Ørbæk Vandværk www.orbekvand.dk Udarbejdet efter retningslinjer fra: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK- 2100 København Ø Tlf.: (+45) 72 54 30 00 www.naturstyrelsen.dk

Læs mere

REGULATIV FOR ALMENE VANDVÆRKER I GRINDSTED KOMMUNE

REGULATIV FOR ALMENE VANDVÆRKER I GRINDSTED KOMMUNE REGULATIV FOR ALMENE VANDVÆRKER I GRINDSTED KOMMUNE 1. Indledende bestemmelser 2. Vandforsyningens styrelse 3. Ret til forsyning med vand 4. Forsyningsledninger 5. Stikledninger 6-10. Vandinstallationer

Læs mere

Regulativ for Godthåb Vandværk I/S

Regulativ for Godthåb Vandværk I/S Regulativ for Godthåb Vandværk I/S 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2. VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3. RET TIL FORSYNING MED VAND... 4. FORSYNINGSLEDNINGER... 5. STIKLEDNINGER... 6.

Læs mere

Regulativ for Vester Hæsinge Vandværk A.m.b.a.

Regulativ for Vester Hæsinge Vandværk A.m.b.a. INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 5 1.1 Regulativ for Vester Hæsinge Vandværk... 5 1.1.1 Regulativet... 5 1.1.2 Fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag... 5 1.1.3 Vandmålere og betaling efter målt

Læs mere

Regulativ for Store Rørbæk Vandværk A.M.B.A

Regulativ for Store Rørbæk Vandværk A.M.B.A Regulativ for Store Rørbæk Vandværk A.M.B.A Indhold 1. Indledende bestemmelser... 1 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand... 5 4. Forsyningsledninger... 6 5. Stikledninger... 7

Læs mere

Regulativ for Egtved Vandværk

Regulativ for Egtved Vandværk Regulativ for Egtved Vandværk 1 Indledende bestemmelser 1.1 - Regulativet Dette regulativ er udfærdiget i medfør af Lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 935 af 24.

Læs mere

Emne: Standardregulativ for Havnbjerg Vandforsyningsselskab. CVR. Nr.19564614

Emne: Standardregulativ for Havnbjerg Vandforsyningsselskab. CVR. Nr.19564614 Vejledning nr. 370 03/2015 Tilpasset af Vandrådet i Sønderborg kommune Emne: Standardregulativ for Havnbjerg Vandforsyningsselskab. CVR. Nr.19564614 Indhold 1. Indledende bestemmelser... 1 2 Vandforsyningens

Læs mere

4.1 Anlæg af forsyningsledninger... 13 4.2 Tinglysning... 13 5. Stikledninger... 14 5.1 Anlæg og vedligeholdelse af stikledninger... 14 5.

4.1 Anlæg af forsyningsledninger... 13 4.2 Tinglysning... 13 5. Stikledninger... 14 5.1 Anlæg og vedligeholdelse af stikledninger... 14 5. 1 INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Regulativ for NR. SØBY VANDVÆRK... 6 1.1.1 Regulativet... 6 1.1.2 Fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag... 6 1.1.3 Vandmålere og betaling efter målt vandforbrug...

Læs mere

Regulativ for Aars Vand Gældende fra 1/1-2010 Vesthimmerlands kommune

Regulativ for Aars Vand Gældende fra 1/1-2010 Vesthimmerlands kommune Regulativ for Aars Vand Gældende fra 1/1-2010 Vesthimmerlands kommune Regulativ for Aars Vand Amba. Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED

Læs mere

Vedtægter for Guderup-Stevning Vandværk AMBA. Regulativ for Guderup Vandværk. Vedtægter for Guderup -Stevning Vandværk AMBA klik her

Vedtægter for Guderup-Stevning Vandværk AMBA. Regulativ for Guderup Vandværk. Vedtægter for Guderup -Stevning Vandværk AMBA klik her Vedtægter for Guderup-Stevning Vandværk AMBA Vedtægter for Guderup -Stevning Vandværk AMBA klik her Regulativ for Guderup Vandværk Klik på de enkelte afsnit for at læse mere. 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Almindelige Leveringsbestemmelser for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Almindelige Leveringsbestemmelser for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 4 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 4 3. Forsyning og tilslutning...

Læs mere

2. Vandforsyningens styrelse... 7 2.1 Oplysninger om vandforsyningen... 7 2.2 Afgørelser... 7 2.3 Takstblad... 7. 3.1 Ret til forsyning med vand...

2. Vandforsyningens styrelse... 7 2.1 Oplysninger om vandforsyningen... 7 2.2 Afgørelser... 7 2.3 Takstblad... 7. 3.1 Ret til forsyning med vand... Indhold 1. Indledende bestemmelser... 4 1.1 Regulativ for Oppelstrup Vandværk vandforsyningsanlæg... 4 1.1.1 Regulativet... 4 1.1.2 Fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag... 4 1.1.3 Vandmålere og betaling

Læs mere

Regulativ for Skelby Vandværk

Regulativ for Skelby Vandværk Regulativ for Skelby Vandværk Andelsselskabet Skelby Vandværk Alleen 14, Skelby 4160 Herlufmagle CVR 35365559 www.skelby-vand.dk Regulativ for Skelby Vandværk 2015 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER

LEVERINGSBESTEMMELSER FREDERIKSBERG VAND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER (VANDREGULATIV) FREDERIKSBERG ENERGI A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 1.1 LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VAND... 5 1.2 LEVERINGSBESTEMMELSERNES ANVENDELSESOMRÅDE...

Læs mere

Regulativer for Kærsholm Vandværk

Regulativer for Kærsholm Vandværk Regulativer for Kærsholm Vandværk Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 KÆRSHOLM VANDVÆRKS ORGANISATION OG LEDELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 3 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER...

Læs mere

Regulativ. for. Private Vandværker i Sæby Kommune. Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. I 1996 Normalregulativ for private vandforsyninger

Regulativ. for. Private Vandværker i Sæby Kommune. Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. I 1996 Normalregulativ for private vandforsyninger Regulativ for Private Vandværker i Sæby Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit Indhold Side 1 Indledende bestemmelser 3 2 Vandforsyningens styrelse 4 3 Ret til forsyning med vand 4 4 Forsyningsledninger 5

Læs mere

Vandforsyningerne. Almindelige Leveringsbestemmelser for Brøndby Vandforsyning A/S og Vallensbæk Vandforsyning A/S

Vandforsyningerne. Almindelige Leveringsbestemmelser for Brøndby Vandforsyning A/S og Vallensbæk Vandforsyning A/S Vandforsyningerne Almindelige Leveringsbestemmelser for Brøndby Vandforsyning A/S og Vallensbæk Vandforsyning A/S 5. marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser...3 2 Definitioner og grundlæggende

Læs mere

Regulativ. for Granly Vandværk a.m.b.a.

Regulativ. for Granly Vandværk a.m.b.a. Regulativ for Granly Vandværk a.m.b.a. Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDVÆRKS ORGANISATION OG LEDELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 3 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... 5

Læs mere

Fælles regulativ for almene private vandværker i Aarhus Kommune FORORD.

Fælles regulativ for almene private vandværker i Aarhus Kommune FORORD. Fælles regulativ for almene private vandværker i Aarhus Kommune FORORD. Dette regulativ beskriver forholdet mellem almene private vandværker i Aarhus Kommune og forbrugere, der modtager vand herfra. Regulativet

Læs mere

REGULATIV. for SØNDERSØ VANDVÆRK a.m.b.a. NORDFYNS KOMMUNE

REGULATIV. for SØNDERSØ VANDVÆRK a.m.b.a. NORDFYNS KOMMUNE REGULATIV for SØNDERSØ VANDVÆRK a.m.b.a. i NORDFYNS KOMMUNE 1. Indledende bestemmelser... 1 1.1 Regulativ for SØNDERSØ VANDVÆRK... 1 1.1.1 Regulativet... 1 1.1.2 Fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag...

Læs mere

Standard for regulativer for Almene vandforsyningsanlæg i Aalborg Kommune

Standard for regulativer for Almene vandforsyningsanlæg i Aalborg Kommune VANDPLANUDVALGET 13. september 2012 Standard for regulativer for Almene vandforsyningsanlæg i Aalborg Kommune Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDVÆRKS ORGANISATION OG LEDELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING

Læs mere

Regulativ for Skelby Vandværk

Regulativ for Skelby Vandværk Regulativ for Skelby Vandværk Andelsselskabet Skelby Vandværk Alleen 14, Skelby 4160 Herlufmagle CVR 35365559 www.skelby-vand.dk Regulativ for Skelby Vandværk 2015 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Indledende

Læs mere

Leveringsbestemmelser for TREFOR Vand A/S

Leveringsbestemmelser for TREFOR Vand A/S Leveringsbestemmelser for TREFOR Vand A/S (Regulativ) (Revideret udgave pr. 16. november 2012) Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 TREFOR Vand s organisering... 4 3 Ret til forsyning med

Læs mere

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER...

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... 5 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

Høring af udkast til Normalregulativ for almene vandforsyninger

Høring af udkast til Normalregulativ for almene vandforsyninger Høring af udkast til Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning om normalregulativ for almene vandforsyninger 23. september 2013 Titel: Normalregulativ for almene vandforsyningerhøring af udkast

Læs mere

FÆLLESREGULATIV FOR ALMENE PRIVATE VANDVÆRKER I AARHUS KOMMUNE

FÆLLESREGULATIV FOR ALMENE PRIVATE VANDVÆRKER I AARHUS KOMMUNE FÆLLESREGULATIV FOR ALMENE PRIVATE VANDVÆRKER I AARHUS KOMMUNE 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Regulativ for Sebbersund Vandværk

Regulativ for Sebbersund Vandværk Regulativ for Sebbersund Vandværk Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 SEBBERSUND VANDVÆRKS ORGANISATION OG LEDELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 3 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER...

Læs mere

Regulativ for Mosebølle Vandværk

Regulativ for Mosebølle Vandværk Regulativ for Mosebølle Vandværk Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 2 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 3 5 STIKLEDNINGER... 3 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

Vandforsyningsregulativ. for. Rødkærsbro Vandværk a.m.b.a. Viborg Kommune

Vandforsyningsregulativ. for. Rødkærsbro Vandværk a.m.b.a. Viborg Kommune Vandforsyningsregulativ for Rødkærsbro Vandværk a.m.b.a. i Viborg Kommune Revideret 2015 Indhold 1. Indledende bestemmelser... 1 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand... 5 4. Forsyningsledninger...

Læs mere

Standardregulativ for Andelsselskabet Skelde vandværk

Standardregulativ for Andelsselskabet Skelde vandværk Vejledning nr. 370 03/2015 Tilpasset af Vandrådet i Sønderborg kommune Standardregulativ for Andelsselskabet Skelde vandværk Indhold 1. Indledende bestemmelser... 1 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret

Læs mere

NORMALREGULATIV. for. Forbrugerejede almene Vandforsyninger SORØ KOMMUNE

NORMALREGULATIV. for. Forbrugerejede almene Vandforsyninger SORØ KOMMUNE NORMALREGULATIV for Forbrugerejede almene Vandforsyninger i SORØ KOMMUNE 2016 Regulativet omfatter følgende vandværker: Bjernede Vandværk Dianalund Vandværk Dybendal Vandværk Døjringe Vandværk Fjenneslev

Læs mere

FÆLLESREGULATIV 2015 LEVERINGSBETINGELSER FOR DE PRIVAT ALMENE VANDVÆRKER UDARBEJDET FOR MEDLEMMER AF VANDRÅDET I VORDINGBORG KOMMUNE

FÆLLESREGULATIV 2015 LEVERINGSBETINGELSER FOR DE PRIVAT ALMENE VANDVÆRKER UDARBEJDET FOR MEDLEMMER AF VANDRÅDET I VORDINGBORG KOMMUNE FÆLLESREGULATIV 2015 LEVERINGSBETINGELSER FOR DE PRIVAT ALMENE VANDVÆRKER UDARBEJDET FOR MEDLEMMER AF VANDRÅDET I VORDINGBORG KOMMUNE Indhold 1. Indledende bestemmelser... 7 1.1 Regulativ for de almene

Læs mere

KILDEBRØNDE VANDVÆRK

KILDEBRØNDE VANDVÆRK Vejledning nr. 370 03/2015 Emne: Standardregulativ for private vandforsyninger Indhold KILDEBRØNDE VANDVÆRK 1.Indledende bestemmelser... 1 2Vandforsyningens styrelse... 4 3Ret til forsyning med vand...

Læs mere

Regulativ for Serritslev Vandværk

Regulativ for Serritslev Vandværk Regulativ for Vandværk August 2015/ændret januar 2016 Erstatter Regulativ fra juni 2010 Side 1 af 27 Indhold 1. Indledende bestemmelser... - 3-2 Vandforsyningens styrelse... - 6-3 Ret til forsyning med

Læs mere

Normalregulativ for private vandforsyninger i. Faxe Kommune. Udarbejdet af Vandrådet i Faxe Kommune 2016.

Normalregulativ for private vandforsyninger i. Faxe Kommune. Udarbejdet af Vandrådet i Faxe Kommune 2016. Normalregulativ for private vandforsyninger i Faxe Kommune. Udarbejdet af Vandrådet i Faxe Kommune 2016. Standardregulativ for private vandforsyninger i Faxe Kommune. Indhold 1. Indledende bestemmelser...

Læs mere

REGULATIV FOR ALLESTED-VEJLE VANDVÆRK

REGULATIV FOR ALLESTED-VEJLE VANDVÆRK REGULATIV FOR ALLESTED-VEJLE VANDVÆRK INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 5 1.1 Regulativ for Allested-Vejle Vandværk... 5 1.1.1 Regulativet... 5 1.1.2 Fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag... 5 1.1.3

Læs mere

Normalregulativ For almene vandforsyninger NFS Vand A/S

Normalregulativ For almene vandforsyninger NFS Vand A/S Normalregulativ For almene vandforsyninger NFS Vand A/S Juni 2015 Indhold 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Vandforsyningens styrelse... 6 3. Ret til forsyning med vand... 6 4. Forsyningsledninger...

Læs mere

Regulativ for vandværkerne i Jammerbugt Kommune

Regulativ for vandværkerne i Jammerbugt Kommune Colourbox Regulativ for vandværkerne i Jammerbugt Kommune Indhold 1. Indledende bestemmelser...5 1.1 Regulativ for vandforsyningerne i Jammerbugt Kommune...5 1.2 Vandforsyningens anlæg m.v....8 2. Vandforsyningens

Læs mere

Normalregulativ for private vandforsyninger i. Faxe Kommune. Udarbejdet af Vandrådet i Faxe Kommune 2016.

Normalregulativ for private vandforsyninger i. Faxe Kommune. Udarbejdet af Vandrådet i Faxe Kommune 2016. Normalregulativ for private vandforsyninger i Faxe Kommune. Udarbejdet af Vandrådet i Faxe Kommune 2016. Standardregulativ for private vandforsyninger i Faxe Kommune. Indhold 1. Indledende bestemmelser...

Læs mere

Regulativ for vandforsyning fra Herstedøster Vandværk

Regulativ for vandforsyning fra Herstedøster Vandværk Regulativ for vandforsyning fra Herstedøster Vandværk Indhold 1. Indledende bestemmelser...1 2 Vandforsyningens styrelse...4 3 Ret til forsyning med vand...5 4. Forsyningsledninger...6 5. Stikledninger...7

Læs mere

Regulativ. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg

Regulativ. Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej Glamsbjerg Regulativ Glamsbjerg Vandværk Vandværksvej 2 5620 Glamsbjerg Gældende fra juni 2016 Emne: Standardregulativ for private vandforsyninger Indhold 1. Indledende bestemmelser... 2 Vandforsyningens styrelse...

Læs mere

Regulativ for vandværkerne i Jammerbugt Kommune

Regulativ for vandværkerne i Jammerbugt Kommune Colourbox Regulativ for vandværkerne i Jammerbugt Kommune Indhold 1. Indledende bestemmelser...5 1.1 Regulativ for vandforsyningerne i Jammerbugt Kommune...5 1.2 Vandforsyningens anlæg m.v....8 2. Vandforsyningens

Læs mere

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg 2015 Indhold 1. Indledende bestemmelser... 4 1.1 Regulativ for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vandforsyningsanlæg... 4 1.1.1 Regulativet...

Læs mere

Regulativ for Roskilde Vand A/S

Regulativ for Roskilde Vand A/S Regulativ for Roskilde Vand A/S August 2012 Udkast Side 2 af 26 Indhold Forord... 4 1. Indledende bestemmelser... 5 2. Vandforsyningens styrelse... 6 3. Ret til forsyning med vand... 6 4. Forsyningsledninger...

Læs mere

REGULATIV FOR LEVERING AF VAND

REGULATIV FOR LEVERING AF VAND REGULATIV FOR LEVERING AF VAND INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER... 8 1.1. Regulativ for levering af vand fra Frederikshavn Vand A/S... 8 1.1.1. Regulativet... 8 1.1.2. Fastsættelse af anlægs-

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

ISHØJFORSYNING. Regulativ for vandforsyning. Side 1 af 19

ISHØJFORSYNING. Regulativ for vandforsyning. Side 1 af 19 Regulativ for vandforsyning Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledende bestemmelser... 4 2 Ishøj Forsynings styrelse... 6 3 Ret til forsyning med vand... 6 4 Forsyningsledninger... 6 5 Stikledninger...

Læs mere

Greve landsby vandværk Regulativ

Greve landsby vandværk Regulativ Greve landsby vandværk Regulativ Indhold 1. Indledende bestemmelser... 1 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand... 5 4. Forsyningsledninger... 6 5. Stikledninger... 7 7. Vandforsyning

Læs mere

Emne: Standardregulativ for private vandforsyninger

Emne: Standardregulativ for private vandforsyninger Vejledning nr. 370 12/2015 Emne: Standardregulativ for private vandforsyninger Indhold 1. Indledende bestemmelser...1 2 Vandforsyningens styrelse...4 3 Ret til forsyning med vand...5 4. Forsyningsledninger...6

Læs mere

Regulativ for vandforsyning

Regulativ for vandforsyning Regulativ for vandforsyning Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledende bemærkninger 2 2. Vandforsyningens styrelse 4 3. Ret til forsyning med vand 4 4. Forsyningsledninger

Læs mere

Fællesregulativ for almene vandforsyninger i Næstved Kommune

Fællesregulativ for almene vandforsyninger i Næstved Kommune Fællesregulativ for almene vandforsyninger i Næstved Kommune Gældende fra den 15. januar 2009. Indholdsfortegnelse: 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED

Læs mere

Regulativ for drikkevand. Sønderborg Vandforsyning A/S

Regulativ for drikkevand. Sønderborg Vandforsyning A/S Regulativ for drikkevand Sønderborg Vandforsyning A/S November 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Vandforsyningens styrelse... 5 3. Ret til forsyning med vand... 5 4. Forsyningsledninger...

Læs mere

REGULATIV FOR RØNSHOVED VANDVÆRK

REGULATIV FOR RØNSHOVED VANDVÆRK REGULATIV FOR RØNSHOVED VANDVÆRK DECEMBER 2016 Indhold 1 Indledende bestemmelser... 6 1.1 Regulativ for Private almene vandforsyninger i Aabenraa Kommune... 6 1.1.1 Regulativet... 6 1.1.2 Fastsættelse

Læs mere

Regulativ for MOSVIG Vandværk

Regulativ for MOSVIG Vandværk 1 MOSVIG Vandværk Regulativ for MOSVIG Vandværk Indhold 1. Indledende bestemmelser... 1 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand... 5 4. Forsyningsledninger... 6 5. Stikledninger...

Læs mere

Regulativ for Forsyning Helsingør Vand A/S Vandforsyningsanlæg

Regulativ for Forsyning Helsingør Vand A/S Vandforsyningsanlæg Regulativ for Forsyning Helsingør Vand A/S Vandforsyningsanlæg Indhold 1. Indledende bestemmelser... 5 1.1 Regulativ for Forsyning Helsingør Vand A/S-vandforsyningsanlæg... 5 1.1.1 Regulativet... 5 1.1.2

Læs mere

Regulativ for Vonsild Vandværk A.m.b.a. Indhold

Regulativ for Vonsild Vandværk A.m.b.a. Indhold Regulativ for Vonsild Vandværk A.m.b.a Indhold 1. Indledende bestemmelser... 1 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand... 5 4. Forsyningsledninger... 6 5. Stikledninger... 7 6. Opretholdelse

Læs mere

Regulativ for Nr. Broby Vandværk

Regulativ for Nr. Broby Vandværk Regulativ for Nr. Broby Vandværk Indholdsfortegnelse 1 REGULATIV FOR NR. BROBY VANDVÆRK A.M.B.A.... 1 1.1 FASTSÆTTELSE AF ANLÆGS- OG DRIFTSBIDRAG... 1 1.2 VANDMÅLERE OG BETALING EFTER MÅLT VANDFORBRUG...

Læs mere

Greve Vandværk A.m.b.a.

Greve Vandværk A.m.b.a. Juli 2015 Regulativ for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1-2670 Greve - Telefon 43 90 81 00 CVR Nr. 2642 6197 Indhold 1. Indledende bestemmelser... 1 2 Vandforsyningens styrelse... 4

Læs mere

Emne: Standardregulativ for private vandforsyninger

Emne: Standardregulativ for private vandforsyninger Emne: Standardregulativ for private vandforsyninger Indhold 1. Indledende bestemmelser... 2 2 Vandforsyningens styrelse... 5 3 Ret til forsyning med vand... 6 4. Forsyningsledninger... 7 5. Stikledninger...

Læs mere

Regulativ for Lihme Vandværk a.m.b.a. CVR nr

Regulativ for Lihme Vandværk a.m.b.a. CVR nr Regulativ for Lihme Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32479790 2015 www.lihmevand.dk mail@lihmevand.dk Vejledning nr. 370 11/2014 Emne: Standardregulativ for private vandforsyninger Indhold 1. Indledende bestemmelser...

Læs mere

Regulativ for vandforsyningsanlæg i Vejen kommune

Regulativ for vandforsyningsanlæg i Vejen kommune Regulativ for vandforsyningsanlæg i Vejen kommune Indhold 1. Indledende bestemmelser... 1 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand... 5 4. Forsyningsledninger... 6 5. Stikledninger...

Læs mere

Fælles normalregulativ for private almene vandværker i Rebild Kommune

Fælles normalregulativ for private almene vandværker i Rebild Kommune Fælles normalregulativ for private almene vandværker i Rebild Kommune Billede: Hver en dråbe tæller, foto MH Udarbejdet af Rebild Vandråd i samarbejde med Rebild Kommune Gældende fra 1. oktober 2016 1

Læs mere

Regulativ for vandforsyningen i Varde Kommune

Regulativ for vandforsyningen i Varde Kommune Regulativ for vandforsyningen i Varde Kommune Gældende fra d. 21. juni 2016 Indhold 1. Indledende bestemmelser 2 2. Vandforsyningens styrelse 6 3. Ret til forsyning med vand 7 4. Forsyningsledninger 9

Læs mere

Normalregulativ for Jægerspris Vandværk

Normalregulativ for Jægerspris Vandværk Normalregulativ for Jægerspris Vandværk Indhold 1. Indledende bestemmelser... 1 2. Vandforsyningens styrelse... 2 3. Ret til forsyning med vand... 2 4. Forsyningsledninger... 3 5. Stikledninger... 3 6.

Læs mere

Regulativ for levering af vand fra Hjørring Vandselskab A/S

Regulativ for levering af vand fra Hjørring Vandselskab A/S Regulativ for levering af vand fra Hjørring Vandselskab A/S Oktober 2017 Indhold 1. Indledende bestemmelser...4 1.1 Regulativ for levering af vand fra Hjørring Vandselskab A/S...4 1.1.1 Regulativet...4

Læs mere

Regulativ for I/S Ulsted Grundejerforenings vandværk på Fur INDHOLD SIDE

Regulativ for I/S Ulsted Grundejerforenings vandværk på Fur INDHOLD SIDE Regulativ for I/S Ulsted Grundejerforenings vandværk på Fur INDHOLD SIDE 1 Indledende bestemmelser 2 2 Vandforsyningens styrelse 2 3 Ret til forsyning med vand 3 4 Forsyningsledninger 3 5 Stikledninger

Læs mere

Regulativ for. Thisted Drikkevand A/S

Regulativ for. Thisted Drikkevand A/S Regulativ for Thisted Drikkevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser... 5 1.1 Regulativ for levering af vand fra Thisted Drikkevand A/S... 5 1.1.1 Regulativet... 5 1.1.2 Fastsættelse af

Læs mere