INDHOLDSFORTEGNELSE. Ad punkt Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed.2"

Transkript

1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Ad punkt Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed.2 Ad punkt Poppelhus Afsnit Ad punkt og Birkehus (afsnit 31) og Toftehus (afsnit 23 og 24)...4 Ad punkt 5.2. Aflåsning, herunder skærmning, og forholdene for frivilligt indlagte...4 Ad punkt 5.5. Patienternes kontakt med læge mv...6 Ad punkt 5.7. Besøg, visitation og adgang til telefonering...6 Ad punkt 5.8. Rygepolitik...9 Ad punkt 5.9. Forplejning...9 Ad punkt Børn og unge...9 Ad punkt Opbevaring af journaler...11 Ad punkt 6.1. Tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse...12 Ad punkt 6.2. Tvangsbehandling...13 Opfølgning...17 Underretning...17

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 Den 9. oktober 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 17. november 2005 af Roskilde Amtssygehus Fjorden. I rapporten bad jeg sygehusledelsen om nærmere oplysninger og underretning vedrørende forskellige forhold. Jeg bad om at disse oplysninger mv. blev sendt gennem Roskilde Amt for at amtet kunne få lejlighed til at kommentere det som sygehuset anførte. Jeg har i den anledning modtaget et brev af 1. december 2006 med bilag fra Roskilde Amt, Psykiatriudvalget. Amtet fremsender hermed i citat psykiatriledelsens svar som psykiatriudvalget har godkendt. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad punkt Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed Jeg noterede mig at psykiatriledelsen internt arbejdede med at fastlægge nærmere retningslinjer for soigneringsniveauet på vente- og opholdsrum og andre fælles arealer og bad om underretning om (kopi af) disse retningslinjer når de forelå. Psykiatriledelsen har vedlagt Retningslinjer for soignering af venterum i skadestuen, afsnit 41, Roskilde Amtssygehus Fjorden af 14. november 2006 der er udarbejdet af afdelingsledelsen i Distrikt Øst. Det er heri anført at afdelingsledelsen for dette afsnit bedes sikre at venterummet i skadestuen gennemgås af rengøringspersonalet mindst én gang i hver vagt. Derudover skal plejepersonalet være opmærksom på venterummenes soigneringstilstand vagterne igennem,

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 særligt når der er mange personer i venterummet, eller når det er urolige personer der venter. Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg bemærkede at sygehuset kunne overveje at forsyne hospitalssengene med sengetæppe hvilket efter min opfattelse vil give sengestuerne et mindre præg af somatisk sygehus. Psykiatriledelsen har bemærket at ledelsen tager mine synspunkter til efterretning. Med den bemærkning at jeg forstår det sådan at der vil blive indkøbt sengetæpper, har jeg noteret mig det oplyste. Ad punkt Poppelhus Afsnit 43 Jeg forstod det tidligere oplyste om ventilationen sådan at den ikke ville blive forbedret. På baggrund af det ligeledes oplyste om at et rygeforbud for personalet og en begrænsning af patienternes rygning til ét sted på afsnittet forventedes at forbedre indeklimaet, foretog jeg mig dog ikke mere vedrørende dette forhold. Dog gik jeg ud fra at ledelsen ville være opmærksom på om der, uanset dette, fortsat var indeklimaproblemer. Psykiatriledelsen har oplyst at min forståelse ikke er korrekt. Det er således ved siden af indførelsen af rygeforbuddet også besluttet at forbedre ventilationsanlægget på afsnit 43. Ledelsen har oplyst at dette projekt er igangsat. Ledelsen har videre oplyst at der arbejdes med en kombination af lokale, små anlæg til fjernelse af røg og en udbygning af det ventilationsanlæg der dækker hele huset. Der er allerede etableret en midlertidig løsning i bygningens mind-

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 ste rygerum. På grund af den almindelige mangel på håndværkere foregår arbejdet i et langsommere tempo end ønsket af sygehuset. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt og Birkehus (afsnit 31) og Toftehus (afsnit 23 og 24) Jeg noterede mig bl.a. at sygehuset løbende gennemgår og oplister mulige vedligeholdelsesarbejder, og at de i rapporten nævnte arbejder blev prioriteret højt i Som opfølgning herpå har psykiatriledelsen bemærket at renoveringsarbejderne er sat i gang. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt 5.2. Aflåsning, herunder skærmning, og forholdene for frivilligt indlagte Jeg bemærkede at det forekom mig uforståeligt at vinduer på åbne afsnit (hvor yderdøren er åben) er aflåst således at de kun kan åbnes helt med en nøgle ved henvendelse til personalet. Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt låsemekanismerne udgør en integreret del af vinduet, eller om de umiddelbart kunne afmonteres. Jeg anmodede endvidere om oplysning om hvorvidt låsemekanismerne kan indstilles på åben (ulåst) position så vinduerne frit kan åbnes. I givet fald bad jeg sygehuset om at oplyse om sygehuset ville være indstillet på at lade vinduerne være uaflåste således at patienter der ikke er tvangsindlagt eller tvangstilbageholdt, selv kan åbne vinduerne hvis de ønsker det, eventuelt således at aflåsning af vinduer kun sker når der er behov for det. Psykiatriledelsen har oplyst at låsene er monteret på det enkelte vindues midterspros, og at låsemekanismen derfor kan fastlåses ved hjælp af en nøgle såle-

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 des at den monterede låsestang forbliver enten i lodret eller vandret position. Det betyder at man individuelt kan tilpasse låsen til den enkelte patients skiftende behov, herunder så patienten frit kan åbne vinduet helt. Psykiatriledelsen har videre oplyst at afdelingsledelserne er indstillet på at lade vinduerne være uaflåste for patienter der ikke er tvangsindlagte, tvangstilbageholdte eller har behov for skærpet observation. På det ungdomspsykiatriske afsnit bør vinduerne dog efter ledelsens opfattelse være forsynet med låsemekanismen så de kun kan åbnes delvis. Ledelsen har oplyst at det skyldes at det af pædagogiske grunde (så de unge ikke tilbringer natten i byparken eller andre steder) er nødvendigt at sikre at de årige er i afsnittet om natten som deres forældre forventer det. Jeg har noteret mig det oplyste og har ingen bemærkninger til undtagelsen for så vidt angår det ungdomspsykiatriske afsnit. Jeg læste det tidligere anførte sådan at døren til det skærmede afsnit altid er låst, også når der på stuerne er patienter som ikke er undergivet retslige restriktioner eller tvangsforanstaltninger. Jeg bad sygehuset om at oplyse om det var korrekt forstået. I givet fald bad jeg om oplysning om hvorfor døren er låst når patienten ikke er undergivet disse restriktioner/foranstaltninger. Psykiatriledelsen har oplyst at døren kun er låst når der på stuerne befinder sig patienter der er undergivet retslige restriktioner eller tvangsforanstaltninger. Hvis der samtidig opholder sig en patient der har brug for den ro og det stimulusfattige miljø som afsnittet også tilbyder, gøres vedkommende opmærksom på at han/hun kan forlade afsnittet efter aftale. Der laves notat i journalen herom.

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 Med den bemærkning at jeg går ud fra at efter aftale betyder hvis den pågældende patient ønsker det, har jeg noteret mig det oplyste. Ad punkt 5.5. Patienternes kontakt med læge mv. Jeg anmodede om nærmere oplysninger om kontaktpersonordningen. Psykiatriledelsen har oplyst at Fjorden har Danske Regioner/IKAS definition på en kontaktperson som udgangspunkt for arbejdet. Denne definition er følgende: En kontaktperson er: Hospitalsansat sundhedsfaglig person tilknyttet den enkelte patient, med særligt ansvar for sikring af sammenhæng i patientforløbet under indlæggelse og i ambulante forløb. Følgende krav/forventninger er gældende for kontaktpersonordningen: At der ved indlæggelse er udpeget en kontaktperson senest dagen efter indlæggelsen. At der for ambulante patienter med mere end et ambulant besøg er udpeget en kontaktperson At kontaktpersonen er direkte involveret i patientforløbet (dvs. medvirker ved levering af en eller flere sundhedsfaglige ydelser i forløbet). At navnet på kontaktpersonen er oplyst til patienten og dokumenteret i journalen. Ledelsen har i forlængelse heraf oplyst at Fjorden ikke har udarbejdet specifikke instrukser for ordningen. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt 5.7. Besøg, visitation og adgang til telefonering Jeg noterede mig at (lokale) generelle regler var under udarbejdelse og bad om en kopi af de regler som Fjorden udarbejdede.

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 Psykiatriledelsen har oplyst at der udarbejdes husorden i alle distrikter, og at nogle husordener gælder for et helt distrikt, mens andre blot gælder for et enkelt afsnit. Ledelsen har vedlagt kopi af i alt syv husordener (dog har jeg kun modtaget s. 1 af husordenen for afsnit 41 skadestuen). Der er så vidt ses i alle tilfælde tale om tidligere udarbejdede husordener. De fleste har jeg modtaget tidligere, men nogle af dem er revideret efter inspektionen. I tilslutning hertil har psykiatriledelsen oplyst at Distrikt Øst placerer en husorden i alle patientmapper på hver sengestue. Ledelsen har videre oplyst at husordenerne er forskellige fra afsnit til afsnit. Distrikt Børn og Unge udleverer et hæfte og orienterer patienterne om husordenen/indholdet af hæftet ved indlæggelsen. Også i Distrikt Midt og Distrikt Nord orienteres patienterne om husordenen. Jeg har noteret mig det oplyste om at der udarbejdes husordener for alle distrikter/afsnit. Som det fremgår af rapporten blev dette også oplyst ved inspektionen. Min henstilling i den endelige rapport om udfærdigelse af regler (retningslinjer) omfattede derfor heller ikke udarbejdelsen af husordener (der regulerer det almindelige daglige liv på de enkelte afsnit og gælder generelt for alle afsnittets patienter), men regler om de begrænsninger og indgreb der kan ske i den enkelte patients personlige frihed under indlæggelsen, fx begrænsninger i adgangen til at telefonere. I det omfang sådanne regler ikke er fastsat ved eller i henhold til lov som det nu i et vist omfang er sket ved den nye psykiatrilov, jf. 19 a og bekendtgørelse nr af 14. december 2006, er retsgrundlaget for sådanne begrænsninger den såkaldte anstaltsanordning. Jeg fastholder min henstilling til sygehuset om at overveje udfærdigelsen af lokale retningslinjer vedrørende indgreb og begrænsninger. Jeg anmoder om oplysning om hvad der sker i anledning af min henstilling.

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 Jeg går i øvrigt ud fra at husordenerne og instrukser på grund af ikrafttrædelsen af den nye psykiatrilov er eller vil blive gennemgået (på ny) med henblik på stillingtagen til om der, som følge heraf, skal foretages ændringer eller tilføjelser i husordenerne/instrukserne (fx som følge af lovens 19 a som jeg henviste til i opfølgningsrapporten i forbindelse med det oplyste om visitation af alle patienter ved indlæggelse på eller overførsel til lukket afsnit/skærmet enhed). Jeg gør i den forbindelse opmærksom på at det af forarbejderne til lovens 2 a fremgår at husordener (også) skal indeholde oplysning om konsekvenserne af at husordenen ikke overholdes. Jeg gik ud fra at de regler som Fjorden på daværende tidspunkt var i færd med at udfærdige, også ville indeholde kompetenceregler, fx med hensyn til foretagelse af visitation. Ledelsen har oplyst at kompetencen til at foretage kropsvisitation er delegeret til samtlige personalemedlemmer der går i vagt, og at det foregår inden for rammerne af psykiatriloven. Ifølge psykiatrilovens 19 a, stk. 1, har overlægen kompetencen til at træffe beslutning om bl.a. kropsvisitation (nr. 3). Efter lovens 4 a kan en beslutning dog træffes af en anden i overlægens fravær, men overlægen skal i sådanne tilfælde efterfølgende snarest tage stilling til beslutningen. Der kan således ikke ske delegation af kompetencen til at foretage kropsvisitation. Jeg henstiller på denne baggrund til ledelsen at tilbagekalde delegationen, og jeg beder om underretning om hvad der sker i den anledning. Jeg går i øvrigt fortsat ud fra at ovennævnte retningslinjer som jeg på ny har henstillet til ledelsen at overveje udarbejdelsen af, vil indeholde kompetenceregler.

9 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 9 Ad punkt 5.8. Rygepolitik Idet det i den tidligere udtalelse var oplyst at Fjorden (fortsat) arbejdede med at indføre en rygepolitik, bad jeg sygehuset om at orientere mig om hvad der videre måtte ske vedrørende dette forhold. Psykiatriledelsen har oplyst at Fjordens lokaler nu er indrettet således at patienter som udgangspunkt kun må ryge et afgrænset sted i hvert afsnit. Dette kan fraviges hvis særlige forhold, som fx tvangsfiksering, kræver at patienten gives mulighed for at ryge på egen sengestue. Jeg har noteret mig det oplyste og kan tilføje at jeg er bekendt med at Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 12. januar 2007 sendte et udkast til en ny lov om røgfri miljøer til høring med svarfrist 5. februar Ad punkt 5.9. Forplejning Jeg noterede mig at jeg ville blive orienteret om større ændringer i kostkonceptet. Psykiatriledelsen har oplyst at der ikke er foretaget større ændringer i kostkonceptet siden min inspektion, men at jeg vil blive orienteret når det sker. Ledelsen har videre oplyst at der pr. 1. december 2006 er ansat en diætist. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt Børn og unge Jeg noterede mig at der siden ibrugtagningen af det rolige afsnit i det ungdomspsykiatriske afsnit kun havde været meget få børn og unge under 18 år anbragt i voksenpsykiatrisk afsnit og kun i kort tid. Uanset dette anmodede jeg om oplysning om hvorvidt disse børn og unge havde været skærmet fra de voksne på afsnittet. Jeg henviste i den forbindelse til det oplyste om skærmning

10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 10 i 71-tilsynets rapport. Jeg anmodede endvidere om oplysning om (kopi af) det præciserende svar til 71-tilsynet. Psykiatriledelsen har oplyst at det såkaldte rolige afsnit i det ungdomspsykiatriske afsnit åbnede tidligt i Ledelsen har videre oplyst at afsnittet er en enhed med mulighed for høj skærmning af ungdomspsykiatriske patienter til og med det fyldte 17. år, og at det således forventes at behandlingen af ungdomspsykiatriske patienter til og med det fyldte 17. år således fremover vil kunne foregå i dette rolige afsnit. Ledelsen har videre oplyst at man imidlertid fortsat må forvente at ungdomspsykiatriske patienter kan blive indlagt eller overnatte i skadestuen idet det ungdomspsykiatriske afsnit ikke har akut modtagelse af patienter i vagtdøgnet. Endvidere vil det i ganske særlige tilfælde også kunne forekomme at en meget urolig ungdomspsykiatrisk patient ikke kan håndteres i det rolige afsnit og derfor må overflyttes til den skærmede enhed ved afsnit 41. Ledelsen har oplyst at den unge dog i så fald vil få tildelt en enestue, og at man vil gøre hvad der er muligt for at skærme den ungdomspsykiatriske patient fra de voksenpsykiatriske patienter der i øvrigt også er i dette afsnit. Ledelsen har i den forbindelse bemærket at der kun er fire sengepladser i den skærmede enhed ved afsnit 41. Ledelsen har tillige vedlagt kopi af svaret (af 26. juni 2001) til 71-tilsynet. I dette svar er det bl.a. anført at det er muligt i afsnit 41 at have én patient adskilt fra de øvrige patienter, og at denne mulighed som hovedregel benyttes når der er børn og unge i afsnittet. Det er videre anført at der er stor opmærksomhed på ikke at blande mindreårige og voksne, og at adskillelsen gennemføres såvel fysisk som personalemæssigt. Ledelsen har endvidere oplyst nærmere om de i opfølgningsrapporten tre nævnte unge under 18 år der efter den 1. november 2005 (og indtil ledelsens tidligere svar) havde været indlagt i afsnit 41 og 43. Det ene tilfælde fandt sted

11 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 11 før det skærmede afsnit i det ungdomspsykiatriske afsnit blev taget i brug idet det, som anført ovenfor, ikke blev taget i brug den 1. november 2005 som jeg lagde til grund i opfølgningsrapporten, men tidligt i Oplysningerne om disse indlæggelser besvarer dog ikke mit spørgsmål i opfølgningsrapporten om hvorvidt de unge under opholdet på voksenpsykiatrisk afsnit var skærmet fra de voksne patienter i afsnittet. Jeg har noteret mig det oplyste og indholdet af svaret til tilsynet i sin tid. Selv om sygehuset ikke udtrykkeligt har svaret på min anmodning i opfølgningsrapporten om oplysning om hvorvidt de pågældende reelt kun to unge under 18 år har været skærmet fra de voksne under opholdet på det voksenpsykiatriske afsnit, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette forhold. Jeg bemærker i den forbindelse at jeg forstår det generelt oplyste om at sygehuset vil gøre hvad der er muligt for at skærme eventuelle ungdomspsykiatriske patienter i afsnit 41 fra de voksne patienter i dette afsnit sådan at der som altovervejende hovedregel sker en sådan skærmning ved anbringelse af unge under 18 år i dette afsnit. Ad punkt Opbevaring af journaler Jeg bad om underretning om erfaringerne med et pilotforsøg der skulle gennemføres i foråret 2006, og om resultatet af sygehusets overvejelser i den forbindelse. Pilotforsøget angik en ny teksteditor der bl.a. bevirkede at notater kunne skrives direkte fra medicinmodulet, og det ville i den forbindelse bl.a. blive overvejet hvordan systemet kan håndtere midlertidige patientoplysninger. Psykiatriledelsen har oplyst at det nævnte pilotprojektet ikke blev gennemført. Dette skyldtes at det under forarbejdet hermed viste sig at en ændring af de eksisterende arbejdsgange ville blive en større opgave end antaget, bl.a. fordi der skulle ske en grundig koordinering med kvalitetsarbejdet på Fjorden. Desuden ville timingen ikke være hensigtsmæssig i forhold til de samordningstiltag der skulle ske på det regionale niveau. Ledelsen har i den forbindelse gen-

12 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 12 taget det tidligere oplyste om at Fjorden for tiden har et elektronisk patientjournalsystem der opfylder de krav som Amtsrådsforeningen har fastsat. Pilotprojektet der skulle havet omfattet alle tekniske, organisatoriske og arbejdsgangsmæssige forhold, var planlagt gennemført for at tage et yderligere skridt mod den papirløse journal. Psykiatriledelsen har endelig oplyst at Fjorden på grund af en nu forbedret driftssikkerhed for teksteditoren har valgt at indføre den nye teksteditor i november 2006, men alene som en teknisk erstatning af den forældede editor. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad punkt 6.1. Tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse Jeg forstod det anførte vedrørende en tvangsindlæggelse den 7. september 2005 således at den pågældende var frihedsberøvet (i hvert fald) frem til ophøret af tvangsbehandlingen den 24. november Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt det var korrekt forstået, og i givet fald om en udtalelse vedrørende efterprøvelse af frihedsberøvelsen indtil ophøret heraf. Psykiatriledelsen har oplyst at den pågældende patient var frihedsberøvet indtil den 23. januar Ledelsen har videre anført at frihedsberøvelsen blev efterprøvet efter sædvanlige regler og er tydeligt journalført. Jeg har noteret mig det oplyste om at efterprøvelser har fundet sted i overensstemmelse med reglerne frem til ophøret (der ligger efter inspektionstidspunktet), og at der er gjort notat herom. Det er beklageligt at der ikke i den udskrift som jeg har modtaget, er oplysninger om de efterprøvelser der har fundet sted frem til tidspunktet for denne udskrift (den 17. november 2005). Det bemærkes at der, som det fremgår af min rapport, i andre udskrifter er tilførsler frem til dette tidspunkt.

13 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 13 Ad punkt 6.2. Tvangsbehandling Da sygehuset ikke havde besvaret mit spørgsmål om hvorvidt skemaet i en sag vedrørende en beslutning om tvangsmedicinering af 18. juli 2005 skulle forstås således at der kunne anvendes injektion med et andet præparat hvis den pågældende patient ikke indtog det først anførte præparat, gentog jeg dette spørgsmål. Jeg anmodede endvidere sygehuset om at oplyse hvorfor der blev givet Zyprexa i tabletform i stedet for Risperdal. Over for den pågældende patient blev der dagen efter truffet en ny beslutning om tvangsmedicinering. Da sygehuset heller ikke havde besvaret mit spørgsmål i den endelige rapport om hvorvidt det anførte i skemaet vedrørende denne beslutning skulle forstås således at der alternativt kunne forsøges med det andet præparat (Cisordinol som depotmedicin) hvis den pågældende patient ikke indtog det først nævnte præparat, gentog jeg også dette spørgsmål. Psykiatriledelsen har besvaret mine spørgsmål bekræftende og har oplyst at der i et forsøg på at overholde mindste-middels-princippet og for at gennemføre behandlingen blev overvejet forskellige alternativer mellem antipsykotiske præparater såvel i depotform som i tabletform. Ledelsen har i den forbindelse oplyst at spørgsmålet om denne patients medicinering stedse har været meget kompliceret med forhandlinger med patienten med henblik på at tilgodese mindste-middels-princippet. Zyprexa blev givet fordi patienten nægtede at (fortsætte med at) tage Risperdal. At Zyprexa blevet givet i tabletform i stedet for som injektion som angivet alternativt i tvangsprotokollen, var begrundet i mindste-middels-princippet. Alternativet Cisordinol i depotform blev ordineret efter at den pågældende var bortgået tre dage senere for at sikre tilstrækkelig medicinsk behandling. Med den bemærkning at det ikke fremgår af tvangsprotokollen (eller af sygehusets tidligere svar) for så vidt angår beslutningen den 19. juli 2005 at beslutningen om den alternative medicinering først blev truffet efter at den pågældende patient var bortgået, har jeg noteret mig det oplyste.

14 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 14 Jeg gentog desuden (foranlediget af en konkret beslutning om tvangsbehandling med ECT af 11. august 2005) mit generelle spørgsmål i rapporten om tilpasning af ECT-behandling til den enkelte patient. Psykiatriledelsen har oplyst at der ikke foreligger standardprogrammer vedrørende ECT-behandling. Antallet og hyppigheden af sådan behandling afhænger af den enkelte patients kliniske tilstand. Det er en almindelig klinisk regel at behandlingens effekt vurderes nøje efter hver enkelt behandling og særligt grundigt efter højst otte behandlinger. Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg bad desuden om oplysning om hvorvidt en behandling med NAC-drop tilpasses den enkelte patient. Psykiatriledelsen har oplyst at behandlingen er tilpasset den konkrete patient, og har på ny oplyst nærmere om hvordan behandlingen er givet i det konkrete tilfælde. Denne gang er det angivet ved antal miligram pr. kilo legemsvægt i stedet for det antal gram der er givet i alt. Det er oplyst at der først er givet 150 mg pr. kilo legemsvægt over et kvarter, dernæst 50 mg pr. kilo legemsvægt over fire timer og endelig 100 mg pr. kilo legemsvægt over 16 timer. I forlængelse heraf har psykiatriledelsen oplyst at behandlingen med 100 mg NAC pr. kilo legemsvægt over 16 timer gentages så længe leverparametrene er påvirkede. Hvis PP hvorved forstås koagulationsfaktor II-VII-X analyseret efter udtagning af blodprøve er normal efter 36 timer, stopper behandlingen. Er det ikke tilfældet, fortsætter behandlingen til der er stigende tal over tre målinger med mindst seks timers interval. Jeg har noteret mig at behandlingen tilpasses den enkelte patient dels efter legemsvægt, og dels efter leverparametrene.

15 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 15 Jeg gentog desuden mit spørgsmål i den endelige rapport om hvorvidt patienten i sagen vedrørende en beslutning om tvangsmedicinering af 20. juni 2005 modtog medicinen (Zyprexa) per oral eller som injektion de 36 gange hvor medicinen ifølge skemaet blev givet. Psykiatriledelsen har fortsat ikke besvaret dette spørgsmål, men har i forbindelse med omtalen af patienten ovenfor for så vidt angår en senere beslutning om tvangsmedicinering af 18. juli 2005 oplyst at patientens tvangsmedicinering stedse har været meget kompliceret med henblik på opfyldelse af mindstemiddels-princippet. Idet jeg går ud fra at medicineringen også i de 36 tilfælde er givet ud fra dette princip, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette forhold uanset at mit spørgsmål fortsat ikke er besvaret. Jeg fastholdt min henstilling om udfærdigelse af generelle retningslinjer for hvilken ordinationsform der skal forsøges først og bad sygehuset om at oplyse hvad der skete i den anledning. Psykiatriledelsen har oplyst at Sundhedsstyrelsens retningslinjer for udfærdigelse af tvangsprotokoller følges i alle distrikter, og at Fjorden for tiden ikke har udfærdiget generelle retningslinjer for hvilken ordinationsform der skal forsøges først. Psykiatriledelsen har oplyst at det skyldes at mindste-middelsprincippet fremgår af lovgivning og praksis. Ledelsen har videre oplyst at det kan blive aktuelt at indarbejde disse retningslinjer ved sygehusets revision af tvangsinstruksen i forbindelse med ikrafttrædelsen pr. 1. januar 2007 af den nye psykiatrilov. Som en afsluttende bemærkning har psykiatriledelsen oplyst at ledelsen vil sikre at jeg fremover underrettes i forbindelse med nye regler som efterlyst i rapporten.

16 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 16 Selv om anvendelsen af mindste-middels-princippet fremgår af psykiatriloven og er almindelig kendt blandt lægerne, er det fortsat min opfattelse at det også af hensyn til udenforstående udtrykkeligt bør fremgå af tvangsprotokollen hvilken ordinationsform der skal benyttes først. For at sikre at det fremgår i alle tilfælde, bør der derfor efter min opfattelse udfærdiges retningslinjer (ikke om anvendelsen af mindste-middels-princippet, men) om at det udtrykkeligt skal fremgå af tvangsprotokollen hvilken ordinationsform der skal forsøges benyttet først. På baggrund af det oplyste om at det kan blive aktuelt at indarbejde disse retningslinjer i forbindelse med revision af sygehusets tvangsinstruks, går jeg ud fra at sygehuset vil overveje at indarbejde dette i forbindelse med denne revision. Jeg går endvidere ud fra at sygehuset i disse overvejelser vil inddrage det som jeg har anført om tydeliggørelse, også af hensyn til udenforstående. Jeg foretager mig på denne baggrund ikke mere vedrørende dette forhold ud over at bemærke at jeg forstår de afsluttende bemærkninger sådan at ledelsen vil underrette mig om resultatet af sygehusets revision af tvangsinstruksen. Jeg gentog mit spørgsmål om oplysning om ophørstidspunktet for tvangsbehandlingen i et konkret tilfælde (en tvangsbehandling der blev iværksat den 12. september 2005). Psykiatriledelsen har oplyst at tvangsbehandlingen ophørte den 24. november 2005 (dvs. efter inspektionen og det tidspunkt den 17. november 2005 hvor udskriften blev skrevet ud). Den udskrift som jeg har modtaget, omtaler konkrete behandlinger fra iværksættelsen den 12. september til og med den 29. september Der er således ikke påført behandlinger efter dette tidspunkt (og frem til den 17. november 2005).

17 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 17 I alle de øvrige tilfælde af tvangsbehandling er tvangsbehandlingen ophørt senest den 29. september Som det fremgår ovenfor indeholder skemaerne/udskrifterne om frihedsberøvelse notater om tilførsler frem til tidspunktet for udskriften (den 17. november 2005). Jeg har noteret mig at tvangsbehandlingen i det konkrete tilfælde ophørte den 24. november Jeg anmoder sygehuset om at oplyse om den behandling der har fundet sted i tiden mellem den 29. september 2005 og 24. november 2005, og om oplysning om hvorfor der ikke i den udskrift som jeg har modtaget, er notat om behandlinger frem til udskriftstidspunktet den 17. november Opfølgning Jeg afventer de oplysninger som jeg har bedt om lige ovenfor under pkt og underretning om resultatet af mine henstillinger under pkt Jeg har endvidere noteret mig at jeg vil blive underrettet om større ændringer i kostkonceptet og om resultatet af sygehusets revision af tvangsinstruksen. Underretning Denne rapport sendes til Roskilde Amtssygehus Fjorden, Region Sjælland, Folketingets Retsudvalg og Tilsynet i henhold til Grundlovens 71 og sygehusets patienter og pårørende. Lennart Frandsen Inspektionschef

Indholdsfortegnelse. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2

Indholdsfortegnelse. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 3.2.2. Poppelhus Skadestue/Modtagelse og skærmet enhed...2 Ad punkt 3.2.3. Poppelhus Afsnit 43...3 Ad punkt 5.7. Ad punkt 5.9. Besøg, visitation og

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 17. november 2005 af Roskilde Amtssygehus Fjorden. I rapporten bad jeg sygehusledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Ad pkt Patientmøder

Ad pkt Patientmøder Den 6. februar 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion af Psykiatrisk afdeling på Holstebro Centralsygehus den 14. januar 1999. Jeg har herefter modtaget et brev af 15. marts 2001 fra

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 30. august 2005 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. april 2005 af Psykiatrisk Afdeling P, Universitetsafdeling Odense. I rapporten anmodede jeg om udtalelser

Læs mere

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri.

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 8. december 2004 af Hvidovre Hospital, Psykiatrisk Afdeling. Jeg har i den anledning modtaget

Læs mere

Ad punkt 3.2.1. Sengestuer

Ad punkt 3.2.1. Sengestuer FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 19. oktober 2004 af Almenpsykiatrisk Afdeling, Augustenborg Sygehus. I rapporten der indeholdt

Læs mere

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus.

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

Afdelingsledelsen har oplyst at der på afsnit A og B er kommet et nyt låsesystem, og at patienterne således nu selv kan låse deres stuer og skabe.

Afdelingsledelsen har oplyst at der på afsnit A og B er kommet et nyt låsesystem, og at patienterne således nu selv kan låse deres stuer og skabe. O P F Ø L G N I N G N R. 2 1/1 Den 6. juni 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 20. april 2006 af Psykiatrihospitalet Dianalund. Jeg bad enkelte steder Psykiatrihospitalet

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers.

Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers. I rapporten bad jeg afdelingen om nærmere underretning

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Ringkjøbing Amtskommune har afgivet en udtalelse af 4. maj 2000 vedlagt en redegørelse af 20. marts 2000 fra afdelingen.

Ringkjøbing Amtskommune har afgivet en udtalelse af 4. maj 2000 vedlagt en redegørelse af 20. marts 2000 fra afdelingen. 1 Den 31. januar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 14. januar 1999 af Psykiatrisk afdeling i Holstebro. I rapporten anmodede jeg afdelingen og Ringkjøbing Amtskommune om udtalelser

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

I udtalelsen af 16. maj 2007 har centerledelsen anført følgende hertil:

I udtalelsen af 16. maj 2007 har centerledelsen anført følgende hertil: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. januar 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 16. marts 2006 af Psykiatrisk Børne- og Ungecenter i Næstved. I rapporten tilkendegav jeg at jeg fortsat

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg anmodede endvidere om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold.

I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg anmodede endvidere om udtalelser og oplysninger vedrørende bestemte forhold. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. januar 2005 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. oktober 2004 af Almenpsykiatrisk Afdeling, Augustenborg Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå.

Jeg bad samtidig om at modtage kopi af Kildebakkens interne, reviderede retningslinjer vedrørende medicin når disse forelå. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 17. maj 2004 af Boligerne Kildebakken. I rapporten anmodede jeg om underretning mv. vedrørende

Læs mere

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital.

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 om min inspektion den 9. december 2002 af den sikrede institution Stevnsfortet. I rapporten bad jeg Stevnsfortet om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø J.nr inspektion af Psykiatrisk Center Glostrup Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende:

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 9. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 1. marts 1999 af Pensionen Skejby. I rapporten bad jeg pensionen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Der er på Egelys lukkede afdeling et baderum med to brusere. Der er ikke forhæng for bruserne.

Der er på Egelys lukkede afdeling et baderum med to brusere. Der er ikke forhæng for bruserne. 1 Den 15. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af institutionen Egely den 30. november 1999. I rapporten bad jeg institutionen Egely og Fyns Amt om nærmere underretning mv. vedrørende

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

Adgang til telefonering

Adgang til telefonering FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. januar 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 7. juni 2001 af Psykiatrisk Afdeling i Haderslev og Gerontopsykiatrisk Afdeling, afsnittet i Haderslev.

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende: 1/1 Den 18. september 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. februar 2007 inspektion af detentionen på politistationen i Vordingborg. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 534 af 27/06/2002 Historisk Offentliggørelsesdato: 09 07 2002 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 194 af 23/03/2004 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. september 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 Den 9. november 2010 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING J.nr. 2007-3627-061/KV/PH 1/9 Den 25. september 2009 afgav jeg en endelig

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af Sikringsafdelingen den 24. januar 2008

Inspektion af Sikringsafdelingen den 24. januar 2008 Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 725 Offentligt Den 21. september 2010 Inspektion af Sikringsafdelingen den 24. januar 2008 OPFØLGNING NR. 3 J.nr. 2007-4191-424 1/13 Indholdsfortegnelse Ad punkt

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. marts 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion af bostederne Huset Lindevej og Huset Dronningensvej den 12. december 2005. I rapporten anmodede jeg om nærmere

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Ombudsmandens endelige vurdering Jeg har nu gennemgået sagen i lyset af den udtalelse, som jeg den 15. maj 2013

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede endeligt

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT ÅRSBERETNING FOR 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forord.

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: 4.

Læs mere

Ad punkt Almindelige celler

Ad punkt Almindelige celler FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. april 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 26. februar 2003 af Arresthuset i Aalborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 499 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00123-1/LBI 2/11 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Ad pkt. 7 Lommepenge/arbejdspenge

Ad pkt. 7 Lommepenge/arbejdspenge FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 429 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00073-2/PH 2/7 Den 9. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. marts 2002 af detentionen i Tønder. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet.

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet. 1/6 Den 19. marts 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 19. september 2006 af detentionen på politistationen i Skive. I rapporten bad jeg Midt- og Vestjyllands Politi og Justitsministeriet

Læs mere

Ad punkt 2.2 Cellerne

Ad punkt 2.2 Cellerne 1/6 Den 27. december 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. oktober 2007 af Arresthuset i Ringkøbing. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. juli 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at jeg

Læs mere

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt.

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt. 1/5 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. Den 24. februar 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport hvori jeg anmodede om oplysninger

Læs mere

Den 6. juli 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. september 2000 af Viborg Amt Psykiatrisk Sygehus, Søndersøparken.

Den 6. juli 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. september 2000 af Viborg Amt Psykiatrisk Sygehus, Søndersøparken. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. juli 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. september 2000 af Viborg Amt Psykiatrisk Sygehus, Søndersøparken. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere