Syvende Dags Adventistkirken Danmark. Årsrapport Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syvende Dags Adventistkirken Danmark. Årsrapport 2009. Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk"

Transkript

1 Syvende Dags Adventistkirken Danmark Årsrapport 2009 Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR

2 Den nafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i Syvende Dags Aclventistkirken Vi har revideret årsregnskabet for Syvende Dags Adventistkirken for regnskabsåret 1. januar december 2009, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet og ledelsesberetningen aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighedeme. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med god regnskabsskik. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for kirkens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for at udarbejde en ledelsesberetning, der giver en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighedeme, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkens inteme kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen, er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, der er udøvet af ledelsen, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Syvende Dags Adventistkirkens aktiver, passiver og fmansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af kirkens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med god regnskabsskik samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med god regnskabsskik. Supplerende oplysninger Kirken har afviklet sine udækkede pensionsforpligtelser over for tidligere ansatte i begyndelsen af Resultatet heraf er indarbejdet i årsregnskabet. Dansk Bogforlag har tabt sin egenkapital. Syvende Dags Adventistkirken indestår for gæld til andre og eventuelle yderligere tab. Roskilde, den 31. marts 2010 RIR REVISION statsautoriserede revisorer 1/S Bent Jalving statautoriseret revisor

3 3 Syvende Dags Adventistkirken, Danmark Syvende Dags Adventistkirken Danmark blev dannet 1. juli 1992 efter en fusion af Adventistsamfundet Vestdanmark og Adventistsamfundet Østdanmark. Trossamfundet, som ved årets afslutning havde døbte medlemmer, er en del af en verdensomspændende frikirke med over 16 mio. medlemmer. Syvende Dags Adventistkirken Danmark er en selvstændig juridisk enhed med ordinær generalforsamling hvert tredje år (næste gang i 2010). Trossamfundet har hjemsted i Rudersdal kommune og er tilknyttet Adventistkirkens verdensorganisation, General Conference of Seventh-day Adventists. Danmark hører under den Trans-Europæiske Division (region) med hovedsæde i St. Albans, England. Trossamfundets formål er at forkynde Guds bud og vor Herre og Frelser Jesu Kristi evige evangelium, som det er symboliseret ved de tre engle i Johannes Åbenbaring 14. De associerede virksomheder, hvis regnskaber indgår som afdelingsregnskaber i trossamfundets samlede regnskab, er Adventisternes Hjælpearbejde (AHA), Historisk Arkiv for Syvende Dags Adventisterne i Danmark (HASDA), og Dansk Bogforlag (se yderligere under anvendt regnskabspraksis). Ud over Adventistkirkens engagement i de associerede virksomheder har kirken investeret i bygninger, der benyttes af seks friskoler, en grund- og efterskole og gymnasium samt to plejehjem. Endvidere samarbejdes med Adventistspejderne i Danmark samt ADRA Danmark. Disse selvejende organisationer aflægger selvstændigt regnskab. RIR Revision, Roskilde (Statsautoriserede revisorer), reviderer trossamfundets regnskaber.

4 4 Bestyrelsespåtegning Årsrapporten for Syvende Dags Adventistkirken, Danmark, herunder regnskaberne for Dansk Bogforlag, HASDA og Adventisternes Hjælpearbejde, er godkendt af bestyrelsen: Daugård, den 11. april 2010 Bjør Ottesen Formand Thomas Müller Sekretær Daniel Birch økonomichef Carl David Andreasen Allan Jensen Peter Larsen Pia Lindquist Nielseq Jan Nielsen John Rasmussen Thomas Rasmussen Ivan Rechter Lise Rechter Carsten Wærn

5 5 Årsberetning for 2009 Adventistkirken har ikke som mål at skulle give økonomisk overskud. Derimod ønsker vi at maksimere vores indtægter med henblik på at forvalte og anvende de indkomne midler best muligt efter kirkens formålsparagraf, nemlig at forkynde evangeliet om Jesus Kristus til mennesker i Danmark. Adventistkirkens formål er, som nævnt, at forkynde det kristne evangelium i Danmark. Dette sker i høj grad gennem de lokale menigheder, som er fordelt ud over landet og på Færøerne. Hertil kommer landsdækkende aktiviteter, som organiseres fra hovedkontoret og understøtter det lokale arbejde, bl.a. ungdoms-, spejder- og velfærdsarbejde. Adventistkirken er organiseret således, at de ansatte præster, som betjener landets menigheder, aflønnes af kirkens landsorganisation. Kirken har herudover udgifter til fælles administration af regnskab og finansielle opgaver samt administration af kirkens bygninger. En del materiale til brug i menighederne udarbejdes centralt og stilles til rådighed. Bestyrelsen har vedtaget en handlingsplan for perioden Kirkens arbejde har overordnet været tilrettelagt efter denne plan. Der har i bestyrelsen været løbende opfølgning på handlingsplanen og målopfyldelsen. Fra og med 2007 er der endvidere udarbejdet 5-årsbudgetter, som medvirker til at give overblik over den forventede udvikling i kirkens økonomi på længere sigt end blot indeværende år. Økonomiske nøgletal Hovedindtægtskilden, som er indbetalinger af tiende fra vore medlemmer, faldt i 2009 med 0,8% i forhold til 2008 ( tkr. til tkr.). Gaver fra medlemmer faldt med 515 tkr. (fra tkr. til 703 tkr.), et fald på 42%. Dette skyldes store, enkeltstående gaver i Den generelle givervilje blandt kirkens medlemmer er fortsat stor. Nettoarveindtægterne i 2009 udgjorde 585 tkr. mod tkr. året før. I 2009 var der i Adventistkirken ansat 39,7 personer (omregnet til fuld tid), hvoraf 1,1 var ansat i de associerede virksomheder. Personaleomkostninger steg med 886 tkr., hvilket især skyldtes ansættelse af en yderligere præst samt flere projektmedarbejdere. En stor del af denne omkostning er dækket af ekstraordinære gaver. Den såkaldte gavebrevspulje, som tidligere gav os en indtægt på godt 1 mio. kr. årligt, bortfaldt i Vi modtager fortsat midler fra lignende puljer, men også her er beløbet faldende. I 2009 modtog vi i 539 tkr. mod 668 tkr. året før. Til gengæld er momskompensationsordningen, som blev indført i 2007, ændret til vores fordel. I 2009 modtog vi således en indtægt på tkr. (806 tkr, i 2008). Det meget høje beløb skyldes ekstraordinære udgifter til kirkebyggeri i Silkeborg. I 2010 må beløbet derfor forventes at falde noget, men vi forsøger naturligvis at udnytte denne ordning bedst muligt. Vi har i 2009 solgt den gamle kirke i Silkeborg, som er erstattet af en nyopført kirkebygning. Vi har endvidere haft udgifter til indretning af den nye kirke i Esbjerg (købt i 2008) samt

6 6 udbygning af kirken i Lille Nørlund. Kirkebygningerne er, jf. regnskabsprincipperne, nedskrevet til nulværdi og påvirker således driften negativt med i alt tkr. Der er foretaget en del renoveringsarbejde vedrørende både kirker, kontorer og tjenesteboliger. De kommende år må der fortsat påregnes ganske store vedligeholdsudgifter. Alternativt kan man vælge at afhænde nogle ejendomme, hvis de vil være for dyre at sætte i stand eller ikke længere opfylder sit formål. Øvrige forhold Arbejdet med afklaring af Adventistkirkens pensionsforpligtelse til tidligere medarbejdere den såkaldte sustentation-ordning er fortsat i Vi har modtaget tilbud på afdækning af forpligtelsen fra Nordea Liv & Pension, hvilket indebærer, at der skal afregnes en éngangssum på 87 mio. kr. Det har vist sig uhyre vanskeligt at finansiere dette beløb. I januar 2010 er det imidlertid lykkedes at opnå finansiering af 60 mio. kr. i Handelsbanken, med sikkerhed i en række af kirkens ejendomme. Lånet er nu etableret. I forbindelse hermed er indeståendet på ca. 13 mio. kr. afregnet med Divisionen. Adventistkirken i Norge og Sverige har afregnet forholdsmæssigt deres andel af summen til Nordea. Beløbet vedrørende alle nuværende pensionister er afregnet til Nordea Liv & Pension. Vi mangler fortsat finansiering for ca. 5 mio. kr. for at kunne afregne det fulde beløb vedr. endnu ikke pensionerede medarbejdere. Vi forventer at have dette på plads i løbet af foråret Prisen for afdækning i Nordea Liv & Pension, inklusiv omkostninger forbundet med finansieringen, er lavere end den bogførte pensionsforpligtelse. Der er derfor i 2009 foretaget en regnskabsmæssig regulering heraf, hvilket påvirker driften positivt med tkr. Sammenfatning Resultat af ordinær drift i 2009 er et underskud på tkr. I 2008 var underskuddet 749 tkr. En stor del af dette underskud er dækket af tidligere modtagne gaver, se nedenfor. En række ekstraordinære poster påvirker resultatet: Nedskrivning af kirkebygninger tkr. Salg af ejendom tkr. Regulering af pensionsforpligtelsen tkr. Regulering af tilgodehavende -192 tkr. Årets driftsoverskud bliver således tkr. mod et underskud på tkr. i Der sker en væsentlig regulering af resultatet, idet store dele af indtægterne er øremærket til bestemte formål og hensættes til gæld. Til gengæld tilbageføres hensættelser eftersom øremærkede beløb anvendes efter deres formål. Endvidere reguleres afskrivninger af allerede nedskrevne kirkebygninger samt afskrivninger, som er dækket af tidligere års opskrivning af ejendomsværdien. Nettopåvirkningen af egenkapitalen bliver således tkr. i 2009, hvor den i 2008 var negativ tkr. Vi ønsker at takke alle, som har bidraget til Adventistkirkens arbejde i Indtægterne

7 7 fra kirkens medlemmer udgør 71% af de samlede indtægter og er således altafgørende for kirkens økonomi, både nu og fremover. Associerede virksomheder Nogle af de associerede virksomheder modtager bevillinger fra Adventistkirken. Virksomhederne kan være tabsbehæftede, men da Adventistkirken ønsker at støtte op om aktiviteterne, vil kirken dække eventuel negativ egenkapital. Den samlede egenkapital for de associerede virksomheder, som er bogført i Adventistkirkens regnskab, er negativ tkr. Adventisternes Hjælpearbejde (AHA) modtager, sorterer og klargør tøj og udstyr. I samarbejde med ADRA Danmark sendes dette til nødlidende forskellige steder i verden. Støtte til AHAs arbejde modtages fra Adventistkirken, fra Økonomistyrelsen og fra diverse fonde. Historisk Arkiv for Syvende Dags Adventisterne i Danmark (HASDA) samler, organiserer og opbevarer primært skriftlige arkivalier, som er af historisk værdi for Adventistkirken. Økonomisk støtte modtages fra Adventistkirken og i begrænset omfang fra Økonomistyrelsen. HASDAs aktiviteter er centreret på Vejlefjordskolen. Endvidere haves et fjernlager i Adventkirken i Århus. Dansk Bogforlag er primært et serviceorgan for Adventistkirken og dets associerede virksomheder i forbindelse med fremstilling og salg af bøger, blade og anden form for litteratur og tryksager. Der må forventes årligt underskud på forlagets aktiviteter. Underskuddet dækkes af Adventistkirken.

8 8 Anvendt regnskabspraksis Der er i 2007 ændret i regnskabsopstillingen, således at vi anser, at det giver et mere retvisende billede. Herunder beskrives den anvendte regnskabspraksis. Indtægter Indtægter og løbende bidrag medtages i den periode, de vedrører. Arvebeløb indgår, når der foreligger endelig boopgørelse. Ekstraordinære poster Væsentlige indtægter eller udgifter, der klart adskiller sig fra den ordinære drift, opføres som ekstraordinære poster. Betroede midler Disse midler er gaver mv., der modtages og videresendes til særlige formål uden for Adventistkirken i Danmark, herunder også associerede virksomheder og samarbejdspartnere. Øremærkede midler Gaver, som modtages øremærket til bestemte formål, hensættes som gæld i regnskabet. Hensættelsen tilbageføres, når beløbet anvendes efter sit formål. Beløb, som ikke er øremærket af giver, men reserveret af bestyrelsen til bestemte formål, betragtes som fri egenkapital. Skat Adventistkirken er ikke skattepligtig. Adventistkirken er godkendt til at modtage fradragsberettigede ydelser/gaver under Ligningslovens 8A og 12, stk. 3, og er fritaget for at svare boafgift i forbindelse med arv. Materielle anlægsaktiver Grunde afskrives ikke. Bygninger afskrives lineært over 75 år med 1,33% p.a., dog undtaget kirkebygninger, som straksafskrives, jf. nedenstående. Der er pr sket en værdiregulering af kirkens ejendomme, som herefter er værdiansat som følger: Ejendomme, som er omfattet af den offentlige vurdering, dvs. institutioner og boliger, er optaget til denne værdi (oktober 2006), med fradrag af afskrivninger. Kirkebygninger er ikke omfattet af den offentlige vurdering. Her er grundene værdisat ud fra kvadratmeterprisen på naboejendomme, mens bygningerne ikke er værdiansat. Det er vores vurdering, at ejendommene i 2007 blev opført til en passende lav vurdering, som kan holde i forbindelse med evt. salg. Fornyede vurderinger i 2008 og 2009 efter samme principper betyder, at vi stadig anser, at ejendommenes værdiansættelse ligger inden for, hvad de kan indbringe ved salg.

9 9 I forbindelse med lånefinansiering i Handelsbanken har Nybolig i 2009 foretaget belåningsvurderinger af en række ejendomme. Disse vurderinger ligger pånær enkelte undtagelser og samlet set over den regnskabsmæssige værdiansættelse. Opførte institutioner efter 2007 er optaget til anskaffelsesværdi. Nye kirker er derimod nedskrevet i lighed med øvrige kirkebygninger, således at bygningsværdien er sat til 0, mens grundværdien følger den offentlige vurdering. Det medfører en ekstraordinær udgiftspost i 2009 på tkr., fordelt på følgende måde: Kirkebyggeri Silkeborg Indretning af ny kirke Esbjerg Opførelse af tilbygning Ll. Nørlund I alt kr kr kr kr. Som følge heraf sker der i 2009 ingen regulær afskrivning af kirkebygninger. Inventar optages til kostpris med fradrag af afskrivninger over forventet levetid: Edb-udstyr... 3 år Kontorinventar...10 år Udstyr til udlån... op til pr. år Værdipapirer Obligationer optages til laveste værdi af henholdsvis anskaffelsespris eller dagskurs. Pantebreve optages til pari-værdi med reservation for risici. Pensionsforpligtelser Kirken hæfter for pension til tidligere og nuværende ansatte under den såkaldte sustentation-ordning. Beløbene udbetales af Adventistkirken til pensionsmodtagere i Danmark. Herudover betaler vi til andre enheder i Adventistkirken, som på vores vegne udbetaler pension til personer bosat i disse geografiske områder. I 2007 er der udarbejdet en omhyggelig beregning af pensionsgældens størrelse. Da der er tale om en livsvarig pensionsydelse, afhænger det reelle beløb naturligvis af levetiden. Vi har derfor anvendt de senest kendte levetidstabeller fra Danmarks Statistik. Forpligtelsen er genberegnet pr. ultimo 2008 med opdaterede persondata samt oplysninger fra Danmarks Statistik. Pensionsforpligtelserne afdækkes i 2010 gennem Nordea Liv & Pension, og de samlede udgifter hertil er lavere end den bogførte gæld, hvilket medfører, at differencen indtægtsføres i 2009 som ekstraordinær indtægt på tkr. Associerede virksomheder En del af de associerede virksomheder blev opløst i 2007 og fremgår nu som afdelinger i Adventistkirkens regnskab. Herefter resterer kun AHA, HASDA og Dansk Bogforlag som associerede virksomheder.

10 10 Syvende Dags Adventistkirken, Danmark RESULTATOPGØRELSE Note 2009 i kr i kr. Indtægter fra medlemmer Andre indtægter Bruttoresultat Personaleomkostninger Administration Evangelisk arbejde og afdelingsarbejde Ejendommes driftsudgifter Afskrivninger Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Associerede virksomheders resultat Resultat af ordinær drift Ekstraordinære poster Resultat af ejendomssalg Resultat før øremærkede Hensat til gæld vedr. øremærkede gaver Tilbageført hens., anvendt øremærkede gaver Afskrivninger dækket af tidl. opskrivning Årets resultat netto

11 11 Syvende Dags Adventistkirken, Danmark BALANCE PR. 31. DECEMBER Aktiver Note 2009 i kr i kr. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Inventar og udstyr Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Egenkapital associerede virksomheder Depositum i lejemål Pensionsfond TED Langfristede udlån Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Kortfristede udlån (personale) Debitorer Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer 0 0 Likvide midler Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Fri kapital (incl.associerede virksomheder) Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Negativ egenkapital associerede virks Hensættelser af øremærkede gaver Øvrige hensættelser Prioritetsgæld Pensionsforpligtelser, langfristet Deposita Langfristede gældsforpligtelser i alt Pensionsforpligtelser, kortfristet Kreditorer Betroede midler Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

12 12 NOTER Note 1. Indtægter fra medlemmer Tiende Gaver Arv Gaver videreført til menigheder Øremærket arv videreført Af indkommet tiende og gaver, inkl. justeringer fra forrige år, udgør ifølge forpligtelseserklæringer under ligningslovens 12, stk. 3: Der er vedr. gaver under ligningslovens 8A udstedt kvitteringer på: Note 2. Andre indtægter Bevillinger fra TED/GC Lejeindtægter ejendomme Offentlige tilskud Afdelingers indtægter Diverse indtægter Note 3. Personaleomkostninger Antal fuldtidsansatte i gennemsnit 39,7 33,5

13 13 Note 4. Ejendommes driftsudgifter Faste udgifter Lejeudgifter Vedligehold Opdelt pr. art, resultat 2009 Kirker Institutioner Boliger og kontorer Faste udgifter Lejeudgifter Vedligehold Note 5. Afskrivninger Bygninger (kirker) Bygninger (institutioner) Bygninger (boliger og kontorer) Bygninger (kirker) opskrivninger Bygninger (institutioner) opskrivninger Bygninger (boliger og kontorer) opskrivninger Udstyr og inventar heraf tidligere hensat Avance v/salg driftsmidler Note 6. Associerede virksomheders resultat Adventisternes Hjælpearbejde (AHA) Dansk Bogforlag Historisk Arkiv (HASDA) Note 7. Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter

14 14 Note 8. Grunde og bygninger Kirker Institutioner Kontorer/boliger Opdelt pr. art, balance 2009 Kirker Institutioner Kontorer/boliger Grunde: Kostpris primo Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris ultimo Opskrivninger primo Årets regulering af opskrivninger Tilbageførsel afhændet Opskrivninger ultimo Bogført værdi af grunde ultimo Bygninger: Kostpris primo Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris ultimo Akk.afskr.primo Årets afskrivninger Tilbageførsel af afskr. afhændet Akk.afskr.ultimo Bogført værdi af bygninger (anskaffelse) Op- og nedskrivninger primo Årets regulering af op- og nedskrivninger Tilbageførsel afhændet Op- og nedskrivninger ultimo Akk. afskrivninger primo på opskrivninger Årets afskrivninger Tilbageførsel af afskr. afhændet Akk.afskr.ultimo på opskrivninger Bogført værdi af bygninger ultimo (total) Ejendomme i alt ultimo

15 15 Note 9. Inventar og udstyr Ultimo 2009 Kontorinventar Udstyr Inventar og udstyr til udlån i ejd. Kostpris primo Årets tilgang Årets afgang Kostpris ultimo Akkumulerede afskrivninger primo Årets afskrivninger Tilbageførsel af afskrivninger afhændet Akkumulerede afskrivninger ultimo Bogført værdi Note 10. Associerede virksomheders egenkapital Adventisternes Hjælpearbejde (AHA) Dansk Bogforlag Historisk Arkiv (HASDA) Note 11. Egenkapital Fri egenkapital primo Disponeret af årets resultat Regulering af øremærkede midler Regulering af ejendomsværdi Fri egenkapital ultimo Note 12. Prioritetsgæld Afdrag næste år Restgæld efter 5 år Gæld til penge- og realkreditinstitutter Pensionsgæld

Syvende Dags Adventistkirken Danmark. Årsrapport 2010. Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk

Syvende Dags Adventistkirken Danmark. Årsrapport 2010. Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk Syvende Dags Adventistkirken Danmark Årsrapport 2010 Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Revisionspåtegning... 4 Syvende Dags Adventistkirken...

Læs mere

Syvende Dags Adventistkirken Danmark. Årsrapport 2014. Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk

Syvende Dags Adventistkirken Danmark. Årsrapport 2014. Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk Syvende Dags Adventistkirken Danmark Årsrapport 2014 Concordiavej 16, 2850 Nærum CVR 11924913 www.adventist.dk SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN ÅRSRAPPORT 2014 (forkortet) - SIDE 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Selskabsoplysninger... 2. Ledelsespåtegning... 3. Resultatopgørelse... 16. Balance... 17-18. Noter... 19-25

Selskabsoplysninger... 2. Ledelsespåtegning... 3. Resultatopgørelse... 16. Balance... 17-18. Noter... 19-25 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning... 4-5 Ledelsesberetning Ledelsesberetning... 6-11 Årsregnskab

Læs mere

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2012 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor... 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger... 5 Koncernoversigt...5

Læs mere

ÅRSRAPPORT. CVR. nr. 11 39 49 14

ÅRSRAPPORT. CVR. nr. 11 39 49 14 ÅRSRAPPORT 21 CVR. nr. 11 39 49 14 Hoved & nøgletal 21 Resultatopgørelsen 21 29 28* 27* 26* Nettoomsætning Resultat af finansielle poster, netto Resultat af primær drift Årets resultat 86.6 2.448 35.828

Læs mere

Årsrapport 2014. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2014. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2014 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor...4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...5 Koncernoversigt...5

Læs mere

K/S DIFKO LVII (57) CVR nr. 24 25 10 71. Årsrapport 2009/10

K/S DIFKO LVII (57) CVR nr. 24 25 10 71. Årsrapport 2009/10 K/S DIFKO LVII (57) CVR nr. 24 25 10 71 Årsrapport 2009/10 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Hoved og nøgletalsoversigt 8 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr. 21 25 93 14 Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/4 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2008 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsregnskab 2006

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsregnskab 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Den selvejende institution Rudolf

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2013 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor...4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2008 BALLERUP KOMMUNE

ÅRSREGNSKAB 2008 BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2008 BALLERUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 4 3. Revisionspåtegning 5 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 7 5. Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2009 5. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB

DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 DEN KRISTNE FRISKOLE I HOLSTEBRO ÅRSREGNSKAB 2012 SKOLEKODE

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Brande Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapport 2009/10. CVR-nr. 58 17 66 13

Brande Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapport 2009/10. CVR-nr. 58 17 66 13 Indhold Generalforsamling 2 Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Beretning 7 Årsregnskab 1. juni 31. maj 13 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. marts 2014. Dirigent

Læs mere

hêáëíéäáö=^jâ~ëëé= hêáëíéäáö=c~öñçêéåáåö=

hêáëíéäáö=^jâ~ëëé= hêáëíéäáö=c~öñçêéåáåö= = = = = = = üêëê~ééçêí=ñçê=omms= = hêáëíéäáö=^jâ~ëëé= hêáëíéäáö=c~öñçêéåáåö= Side 1 af 20 fåçüçäçëñçêíéöåéäëé= Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger

Læs mere

Odder Gymnasium CVR-nr. 29 54 27 67 Årsrapport 2007

Odder Gymnasium CVR-nr. 29 54 27 67 Årsrapport 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Odder Gymnasium CVR-nr. 29 54 27 67 Årsrapport

Læs mere

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008 Deloitte S1a1sau!oriseret Revisionsaktiesb CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Virum Gymnasium CVR-nr. 29553831 Årsrapport

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2010 6. regnskabsår TREKRONER REVISION A/S Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere