R E G U L A T I V. For. Værebro å. Frederiksborg Amt Roskilde Amt Københavns Amt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E G U L A T I V. For. Værebro å. Frederiksborg Amt Roskilde Amt Københavns Amt"

Transkript

1 Side 1 R E G U L A T I V For Værebro å Frederiksborg Amt Roskilde Amt Københavns Amt

2 Side 2 Udgivet af: Frederiksborg Amt Teknisk Forvaltning Kongens Vænge Hillerød Tlf.: Roskilde Amt Teknisk Forvaltning Amtsgården Køgevej Roskilde Tlf.: Københavns Amt Teknisk Forvaltning Stationsparken 27 Postbox Glostrup Tlf.: Udgivelsesår: Marts 1993 ISBN:

3 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Grundlaget for regulativet 4 2. Betegnelse af vandløbet 4 3. Afmærkning og stationering 6 4. Vandløbets vandføringsevne 7 5. Bygværker Administrative bestemmelser Bestemmelser om sejlads Bredejerforhold Vedligeholdelse Tilsyn Revision Regulativets ikrafttræden 33 Side Appendiks 1: Kort over Værebro å i 1: Bilag 1: Redegørelse vedrørende regulativ for Værebro å

4 Side 4 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET Værebro Å er optaget som amtsvandløb i Frederiksborg, Københavns og Roskilde amter i henhold til vedtagelse i de respektive amtsråd. Regulativet er udarbejdet på grundlag af lovbekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992 om vandløb (vandløbsloven), samt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om klassifikation og registrering af vandløb og om regulativer for offentlige vandløb. De hidtil gældende skikkelseskrav ophæves, og i stedet er der fastsat krav til vandløbets vandføringsevne. Regulativet er udarbejdet under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, der er fastsat i vandområdeplanen samt øvrige sektorplaner for området vedrørende bebyggelse, fredninger, vandindvinding m.m. Angående disse forhold henvises til den vedlagte planredegørelse (Bilag 1). Dette regulativ erstatter det hidtil gældende regulativ for Værebro Å af 13. marts 1963, tillægsregulativ af 5. september 1966, Roskilde amts tillægsregulativ af 10. maj 1988, for så vidt angår Værebro Å, samt Frederiksborg Amts fællesregulativ af 28. marts 1989.

5 Side 5 2. BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT Regulativet omfatter strækningen af Værebro Å fra st. 0 ved sammenløbet mellem Bunds Å og Jonstrup Å, til udløbet i Roskilde Fjord, i alt ca meter, se kortet appendiks 1. Oplandsgrænse samlet opland 151,7 km 2.

6 Side 6 Værebro Å udgør hovedløbet i et opland på i alt ca. 153 km². Sideløbene fremgår af nedenstående skema. Navn Udløb i Værebro Å, Vandløbsmyndighed station, meter Jonstrup å 0 Københavns amt Bunds å 0 Københavns amt Damvad å 1136 Frederiksborg amt Søsum Rende 2707 Frederiksborg amt Engagerrenden 2989 Københavns amt Sørup Rende 4362 Københavns amt Veksø Rende 4966 Frederiksborg amt Vejle å 6487 Københavns amt Landdiget 6572 Frederiksborg amt Avnsørenden 7487 Roskilde amt Helledemose Vandløb 9240 Frederiksborg amt Stenløse å 9851 Frederiksborg amt Falkærrenden Gundsø kommune Salsmosegrøften Frederiksborg amt

7 Side 7 3. AFMÆRKNING OG STATIONERING Vandløbet er afmærket med 37 stationeringspæle jævnt fordelt fra station 0 til udløbet i Roskilde Fjord. Stationeringspælenes placering er angivet i nedenstående tabel: Skalapæl Station Teoretisk bundkote Bemærkninger nr. m (cm, DNN) tilløb Jonstrup å, Bunds å Knardrup bro tilløb Damvad å Engagerrenden tilløb Sørup Rende tilløb Veksø Rende tilløb Vejle å Lunde bro målestation tilløb Helledemose Vandl tilløb Stenløse å Stenløse bro målestation Øvre Værebro bro Nedre Værebro bro målestation 52.38

8 Side 8 Fikspunkter De anførte koter refererer til Dansk Normal Nul (DNN), Geodætisk Institut (GI), idet følgende fixpunkter er anvendt ved opmåling af vandløbet Punkt nr. Kote meter Station meter 0 Lokalitet Bolt, "Kildegård" Kirke Værl., V gavl Bolt, Gammelvad bro, Ø brovange Bolt, banebro over vej til "Friheden" Bolt, "Friheden" stuehus, V gavl Bolt, "Kastholm", V gavl Fikspunkt Rundjern, Kbh.vandf. pumpest., gavl Bolt, "Gulddyssegård", stuehus, gavl Bolt, stuehus S gavl Punkt Top pejlerør, Kbh. vandf Bolt, Rådalsvej 71, stuehus

9 Side 9 4. VANDLØBETS VANDFØRINGSEVNE Vandløbsmyndighederne har besluttet, at vandløbets vedligeholdelse skal ske med henblik på at sikre de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten og vandløbets vandføringsevne. Vandføringsevnen beskrives ved en teoretisk skikkelse og fald gældende for vinterperioden, 1. januar til 30. april. Skikkelsen og faldet angiver den vandføringsevne, der mindst skal være til stede i vandløbet. Vandløbet kan antage en vilkårlig skikkelse, blot vandføringsevnen er mindst lige så stor, som den ville have været, hvis vandløbet havde haft den angivne teoretiske skikkelse og fald. Vandføringsevnen kontrolleres mindst hvert tredje år ved opmåling eller pejling af vandløbets skikkelse. På strækninger hvor der erfaringsmæssigt er risiko for aflejringer foretages kontrollen af vandføringsevnen hvert år. Der skal foretages oprensning af vandløbet, hvis den opmålte skikkelse ved en vilkårlig vandføring giver anledning til en højere vandstand end den ville have været, hvis vandløbet havde haft den angivne teoretiske skikkelse og fald. Vandføringsevnen beskrives ved følgende teoretiske dimensioner og fald: Station meter "Fald" o/oo "Bundkote" cm "Bundbredde" cm "Anlæg" Anmærkning , *Jonstrup å/bunds å , skalapæl , Damvad å , indløb stryg , udløb stryg , indløb stryg , udløb stryg , Sørup Rende , Vejle å , Stenløse å , skalapæl Roskilde Fjord * Bundkoten for Jonstrup Å og Bunds Å ved sammenløbet med Værebro Å er henholdsvis 5 og 10 cm lavere end den teoretiske bundkote for Værebro Å i st. 0. Dette giver dog ikke anledning til problemer, da der i Jonstrup Å og Bunds Å først skal foretages oprensning når der er op til 10 cm's aflejringer over bundkoten. I Værebro Å derimod skal der foretages oprensning når vandføringsevnen er reduceret til mindre end det, den teoretiske bundkote/skikkelse beskriver.

10 Side BYGVÆRKER Broer og overkørsler Station Art Opmålt Ejerforhold bundkote cm 5-41 Vejbro, elementrør 343 Frederiksborg amt Knardrup bro, beton 358 Kommunebro arbejdsbro, beton 342 Privat arbejdsbro træ (gangbro) 301 Privat arbejdsbro træ (gangbro) 228 Privat Snyde bro, beton 195 Københavns amt jernbanebro, granit 215 DSB arbejdsbro træ (gangbro) 201 Frederiksborg amt Lunde bro, beton 100 Kommunebro arbejdsbro træ (gangbro) 102 Frederiksborg amt grødeoptagningsplads Frederiksborg amt Veksø bro, beton 68 Kommunebro Stenløse bro, beton 45 Kommunebro arbejdsbro træ (gangbro) 57 Frederiksborg amt arbejdsbro træ (gangbro) 24 Frederiksborg amt arbejdsbro træ (gangbro) 0 Privat Øvre Værebro bro, beton 4 Frederiksborg amt Nedre Værebro bro, btn. -28 Frederiksborg amt arbejdsbro træ (gangbro) -38 Roskilde amt

11 Side 11 Krydsende kabler og ledninger Nedenstående liste rummer oplysninger om krydsende ledninger og kablers omtrentlige placering i forhold til vandløbets stationering. For oplysninger om ledningers nøjagtige krydsningssted henvises til ejeren. Listen er baseret på oplysninger, der løbende er tilgået amtets vandløbsarkiv. Station Art Ejerforhold 720 Naturgasledning HNG 1350 Vandledning Københavns Vandforsyning 2815 Telefonkabel KTAS 3562 Lyslederkabel KTAS 3577 Naturgasledning HNG kv kabel NESA Vandledning Københavns Vandforsyning El kabel NESA Vandledning Københavns Vandforsyning Naturgasledning HNG El kabler, 2 stk. NESA El kabler, 2 stk. NESA Lyslederkabel KTAS El kabler, 2 stk. NESA Vandledning Vandværk matr. nr. 22 a, Jyllinge El kabel NESA El kabel NESA

12 Side ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 1. Vandløbsmyndigheden for Værebro å er fordelt på følgende strækninger: Station m Vedligeholdelsesansvarlig Københavns Amtsråd Frederiksborg Amtsråd Roskilde Amtsråd 2. Vandløbet med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at vandløbets vandføringsevne ikke ændres. 3. Vandløbets vedligeholdelse påhviler vandløbsmyndigheden. Med hensyn til de fastlagte vedligeholdelsesbestemmelser henvises til kapitel Bygværker - såsom styrt, stryg og skråningssikringer, der er udført af hensyn til vandløbet, vedligeholdes som dele af vandløbet. Vedligeholdelsen af øvrige bygværker, - broer, stemmeværker, overkørsler, bolværker m.v., påhviler de respektive ejere eller brugere. Bygværker der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan på vandløbsmyndighedens foranstaltning fjernes eller istandsættes på ejerens bekostning. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage den slam, grøde m.v., der samler sig ved bygværkerne, jfr. vandløbslovens 27, stk. 4.

13 Side BESTEMMELSER OM SEJLADS 1. Det er tilladt at sejle på vandløbet med ikke-motordrevne småfartøjer som robåde, kajakker og kanoer. Hjemmehørende motordrevne småfartøjer har tilladelse til sejlads, med maksimal hastighed på 3 knob, på strækningen Nedre Værebro til udløbet. Sejladsen må ikke være til skade eller ulempe for vandløbet eller andres jagt, fiskeri eller rørskær. 2. Udlejning af robåde, kanoer m.v. i erhvervsmæssigt øjemed, er kun tilladt efter forudindhentet tilladelse hos vandløbsmyndigheden. 3. Den, der lovligt spærrer for sejlads som nævnt i pkt. 1, skal anvise anden adgangsvej over sin ejendom. 4. Retten til sejlads giver ikke adgang til at betræde andres ejendom. 5. Begrænsningerne i sejladsretten (pkt.ne 1-4) gælder ikke for vandløbsmyndighedens sejlads i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse. 6. Både eller andre fartøjer må ikke fortøjes i vandløbet uden forud indhentet tilladelse fra vandløbsmyndigheden, idet der henvises til de eksisterende havne: Station Matr. nr. Ejer/grundejerforening meter ki, Jyllinge Bodshøjgård d, Jyllinge Enggården gu, Jyllinge 10b Jyllinge cb, Jyllinge Lupinengen cb, Jyllinge Lupinengen bk, Jyllinge privat 7. Tilladelse til anlæg af nye havne, eller udvidelse af eksisterende, indhentes hos vandløbsmyndigheden.

14 Side BREDEJERFORHOLD Friholdte banketter. 1. På to meter brede banketter langs vandløbets øverste kant må der ikke dyrkes, foretages jordbehandling, plantes, foretages terrænændring, eller opføres bygværker. Banketbestemmelserne er gældende for vandløb i landzone. Arbejdsbælte langs åen. 2. Ejere eller brugere af ejendomme der grænser op til vandløbet er pligtige til at tåle udførelsen af de nødvendige vedligeholdelsesarbejder. Herunder er bl.a. transport af materialer og maskiner, og disses arbejde langs vandløbets bredder. Arbejdsbæltet bliver normalt ikke over 8 meter bredt. Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art, må ikke anbringes nærmere end 8 meter fra vandløbets øverste kant uden vandløbsmyndighedens tilladelse. Afgræsning langs vandløbet. 3. Arealer der grænser op til vandløbet må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse benyttes til løsdrift, medmindre der sættes forsvarligt hegn op langs med vandløbet, en meter fra vandløbets øverste kant. Sådanne hegn er ejerne pligtige til at fjerne inden 2 uger efter tilsynets meddelelse om, at det er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet. 4. De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbene til kreaturvanding med mulepumpe eller evt. vindpumpe. Vandløbsmyndigheden kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder. Anden vandindtagning må ikke finde sted uden tilladelse, jfr. vandforsyningslovens bestemmelser. Bortledning af vand. 5. I henhold til vandløbslovens 6 må ingen bortlede vand fra vandløbet, eller foranledige at vandstanden i vandløbet forandres eller vandets frie løb hindres.

15 Side 15 Regulering m.m. 6. Regulering, rørlægning af vandløbet, faskinsætning, etablering af broer og overkørsler, udførelse af rørledninger, lægning af kabler m.m. må kun finde sted efter vandløbsmyndighedens godkendelse. I det hele taget må ingen uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden foretage foranstaltninger ved vandløbet med anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i dette regulativ eller vandløbsloven. Forurening m.v. 7. Vandløbet må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der kan foranledige aflejringer i vandløbet eller forurene dets vand, jfr. miljøbeskyttelsesloven. Drænudløb og grøfter. 8. Nye tilløb og tilløb der reguleres, skal forsynes med en 5 meter bred overkørsel ved udløbet, til brug ved transport af materiel der anvendes til vandløbets vedligeholdelse. 9. Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbets skråninger. Udførelse af andre rørledninger må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vandløbsmyndigheden. 10. Nye drænudløb må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse placeres med underkanten af røret dybere end 20 cm over den teoretiske bundkote som er angivet i afsnit For at skåne drænudløb og andre udløb i vandløbet under vedligeholdelsen, kan ejerne markere disse med en træpæl på mindst en meters højde, anbragt på vandløbets øverste kant. Skade på bygværker m.v. 12. Beskadiges vandløbet, diger, bygværker eller andre anlæg ved vandløbet, eller foretages foranstaltninger i strid med vandløbsloven eller med bestemmelserne i dette regulativ, kan vandløbsmyndigheden meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

16 Side 16 Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jfr. vandløbslovens 54. Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jfr. vandløbslovens Afmærkningen med kantpæle, skalapæle og bundpæle må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette er skadevolderen pligtig til at bekoste retableringen. Træer og buske. 14. Træer og buske på vandløbets skråninger og banketter må ikke fjernes uden vandløbsmyndighedens tilladelse. Vandløbsmyndigheden kan træffe beslutning om ny beplantning langs vandløbet for at øge beskygningen af vandløbet, jvf. vandløbslovens 27 stk. 2. Udgiften til ny beplantning og vedligeholdelse påhviler vandløbsmyndigheden. Fiskeredskaber. 15. Fiskeredskaber, såsom ruser m.v., skal afmærkes med en 1,5 meter høj pæl, anbragt på vandløbets øverste kant. Fiskeredskaberne skal fjernes i forbindelse med grødeskæring i vandløbet. Det påhviler ejerne af fangstredskaberne selv at holde sig underrettet om tidspunkterne for grødeskæring. Overtrædelse af bestemmelserne. 16. Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bøde, jvf. 85 i vandløbsloven.

17 Side VEDLIGEHOLDELSE Vandløbsmyndigheden har med udgangspunkt i regulativets redegørelse besluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte vandløbsstrækninger skal udføres således, at vandløbets fysiske tilstand er i overensstemmelse med de krav den målsatte anvendelse stiller hertil. Værebro Å er målsat som B3-vandløb i hele sin udstrækning, jvf. bilag 1, redegørelsen. Vandløbsmyndigheden har i konsekvens heraf besluttet følgende vedligeholdelsesprincipper: Generelle bestemmelser. 1. Vandløbsmyndigheden afgør om vedligeholdelsen skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning. 2. Vandløbet foranstaltes vedligeholdt af amternes tekniske forvaltninger på amtsrådenes vegne. 3. Lodsejere, eller andre med interesse i vandløbet, der måtte finde vandløbets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbet utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til vandløbsmyndigheden. Vedligeholdelse. 4. Strømrendebredder Station Grødeskæring juni - aug. cm Grødeskæring sept. - okt. cm Oprensning cm Oprensning. 5. Oprensning foretages ud fra krav til vandløbets vandføringsevne, som angivet i kap. 4. Når det efter opmåling eller pejling af vandløbet er konstateret at vandføringsevnen er blevet for lille, foretages oprensning såvidt muligt i førstkommende 1. august oktober.

18 Side 18 Oprensningen begrænses til vandløbets naturlige strømrende i en bredde som angivet i ovenstående tabel under punkt 4. Det skal tilstræbes at placere strømrenden så dræn og andre rørudløb friholdes for aflejringer. Det påhviler ejeren af disse at underrette vandløbsmyndigheden, hvis aflejret sand i vandløbet forhindrer frit udløb. Oprensningen må kun omfatte sand og mudderaflejringer. Sten og grus, herunder gydebanker må ikke graves op, og overhængende brinker, trærødder m.m. må ikke beskadiges. Ved oprensningen forbedres vandføringsevnen ikke mere end hvad der svarer til en sænkning af den angivne bundkote i kap. 4 med 20 cm. Grødeskæring. 6. Grødeskæring foretages op til tre gange årligt i grødeperioden; normalt juni, juliaugust og september-oktober. På strækninger med begrænset grødevækst kan grødeskæring udelades. Ved unormal høj vandstand kan der iværksættes ekstra grødeskæring, hvis der fremsættes ønske herom fra lodsejere, og vandløbsmyndigheden skønner at en ekstra grødeskæring vil kunne afhjælpe problemet. Grøden skal skæres i et slynget forløb, således at der fremkommer eller bibeholdes en eventuel eksisterende strømrende i en bredde som angivet i ovenstående tabel under punkt 4. Slyngningerne skal såvidt muligt forløbe således at drænudløb og andre udløb munder ud i den grødefri strømrende. Grødeskæringen skal foretages så skånsomt som muligt, og under arbejdet må vandløbsbunden ikke forstyrres. Slåning af skråninger og banketter. 7. Vegetationen på vandløbets skråninger og banketter skal henligge uslået medmindre særlige forhold gør sig gældende. Ved særlige forhold skal forstås følgende: - pleje af nyetableret skyggegivende træbeplantning. Slåning må foretages hele sommerperioden.

19 Side 19 - risiko for skade på grund af is, der skønnes at kunne ødelægge kanterne ved træk i vegetationen. Slåning må foretages på de udsatte steder, dog først efter 1. oktober. - stivstænglet vegetation på skråningerne, der væsentligt forringer vandføringsevnen. Slåning må først foretages efter 1. oktober. - vækst af arten kæmpe-bjørneklo, brændenælde og rød hestehov. Disse arter skal så vidt muligt bekæmpes hele sommerperioden. - situationer, hvor grødeskæring fordrer et vist udsyn ned i vandløbet. I sådanne tilfælde tillades den nødvendige afpudsning af vegetationens top, idet det bemærkes, at behovet i reglen først opstår ved de senere klipninger i løbet af grødesæsonen. Grøde og oprenset fyld. 8. Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, jvf. vandløbslovens 28, søges fordelt ligeligt på begge sider af vandløbet. Hvor der foretages maskinel grødeskæring flere gange årligt, kan disse foretages fra samme side af vandløbet et år ad gangen. 9. Afskåren grøde skal samles op, og placeres udenfor vandløbets banket, eller samles sammen og tages op på dertil indrettede grødeoptagningspladser. Grøden der er taget op på grødeoptagningspladser skal vandløbsmyndigheden fjerne senest 3 dage efter optagning. 10. Sand og mudder m.m. der graves op af vandløbet ved den regulativmæssige vedligeholdelse, skal placeres udenfor vandløbets banket. Det opgravede sand og mudder skal ejerne eller brugerne af de tilstødende jorder udjævne langs vandløbet senest seks uger efter opgravningen. Hvis der er uhøstede afgrøder på de pågældende arealer kan udjævningen udsættes til efter høst. 11. Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er gravet sand og mudder op som skal udjævnes. Undlades dette, kan vandløbsmyndigheden efter forudgående varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning. 12. Grøde m.v. der samler sig ved stemmeværker, broer og andre bygværker, skal ejerne tage op, se også pkt. 6.4.

20 Side 20 Udbedring af bygværker m.m. 13. Udbedring af bygværker og skråningssikringer foretages fortrinsvis udenfor perioden maj - oktober.

21 Side TILSYN 1. Tilsynet med vandløbet udøves af vandløbsmyndigheden. 2. Vandløbsmyndigheden foretages offentligt syn over vandløbet hvert efterår. 3. De, der har ønske om at deltage i dette syn, kan træffe nærmere aftale herom med vandløbsmyndigheden.

22 Side REVISION Dette regulativ skal senest optages til revision 10 år efter dets vedtagelse..

23 Side REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 2. december Ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet 10 indsigelser og bemærkninger til regulativforslaget. Ændringer og tilføjelser er indarbejdet i regulativet. Amtsrådenes behandling heraf er omtalt i vedlagte redegørelse afsnit 8. Regulativet er herefter vedtaget af Frederiksborg Amt, Københavns Amt og Roskilde Amt: For Frederiksborg Amt den 2. februar Ole Retoft Udvalgsformand Finn Hansen Teknisk direktør For Københavns Amt den 10. marts Bent Høi Jensen Teknisk direktør Peter Malmolin Funktionsleder For Roskilde Amt den 15. februar Kirsten Jensen Udvalgsformand Ove Eriksen Forvaltningschef Regulativet træder i kraft den 15. marts 1993.

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET

REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Lemming å systemet, der omfatter: Lemming å ( nr. 25 ) Skægkær bæk ( nr. 29 ) Sinding bæk ( nr. 28 ) Sejling

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet.""."""".""""""""""""""".""""""""""".. ""."".. ""."".. "... "... ""...

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet"... "".".. ""... """.. "".. ".".. """... ".... """.. "".. "... ""."...

Læs mere

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online.

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. Notat Bemærk venligst Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. For yderligere oplysninger om dette vandløb kontakt venligst Teknik- og Miljømyndigheden i Lolland

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet..".".. "... "."... ".""".. "."."."... "".. "..... "... ".... "..

Læs mere

FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE

FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsingeniørens Kontor September 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDLIGEHOLDELSESBESTEMMELSER 1.1 Udførelse og omkostninger

Læs mere

AARS KOMMUNE. Vandløb mellem Havbro og Grårup. Regulativ 2005

AARS KOMMUNE. Vandløb mellem Havbro og Grårup. Regulativ 2005 AARS KOMMUNE Vandløb mellem Havbro og Grårup Regulativ 2005 Kommunevandløbet VANDLØB MELLEM HAVBRO OG GRÅRUP Vandløb nr. 861-6.1 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af 8 ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 HOLEBY KOMMUNE REGULATIV FOR ( KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 I HOLEBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

Ballerup Kommune Herlev Kommune. Regulativ for Sømose Å

Ballerup Kommune Herlev Kommune. Regulativ for Sømose Å Ballerup Kommune Herlev Kommune Regulativ for Sømose Å Side 0. Generelt...1 1. Grundlaget for regulativet...2 1. 1. Lovgrundlag...2 1. 2. Tidligere regulativ....2 1. 3. Fredning...2 1. 4. Regulering....2

Læs mere

Regulativ for Værebro Å

Regulativ for Værebro Å Roskilde Amt Regulativ for Værebro Å Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. REGULATIV FOR VÆREBRO Å... 5 1.1. Grundlaget for regulativet...

Læs mere

AARS KOMMUNE. Herredsbækken Gislum bæk. Regulativ 2006

AARS KOMMUNE. Herredsbækken Gislum bæk. Regulativ 2006 AARS KOMMUNE Herredsbækken Gislum bæk Regulativ 2006 Kommunevandløbene HERREDSBÆKKEN Vandløb nr. 861 1.0 GISLUM BÆK Vandløb nr. 861 1.4 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET

Læs mere

Regulativ for Damvad Å

Regulativ for Damvad Å Regulativ for Damvad Å Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. REGULATIV FOR DAMVAD Å... 5 1.1. Grundlaget for regulativet... 5 1.2.

Læs mere

Regulativforslag for vandløbet Stampestrømmen i høring

Regulativforslag for vandløbet Stampestrømmen i høring Regulativforslag for vandløbet Stampestrømmen i høring Holstebro Kommune har opklassificeret vandløbet Stampestrømmen og har jf. vandløbslovens kapitel 5 udarbejdet et regulativ for dette vandløb. Regulativet

Læs mere

Generelt om vandløbsregulativer

Generelt om vandløbsregulativer Bilag til dagsordenspunkt den 12. august 2013. Generelt om vandløbsregulativer Ifølge vandløbsloven skal vandløbsmyndigheden udarbejde et regulativ for alle offentlige vandløb. Regulativet skal blandt

Læs mere

Regulativ for Nivå og Dageløkke vandløbet

Regulativ for Nivå og Dageløkke vandløbet Regulativ for og Dageløkke vandløbet Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. REGULATIV FOR NIVÅ OG DAGELØKKEVANDLØBET... 5 1.1. Grundlaget

Læs mere

Regulativ for Stenløse Å

Regulativ for Stenløse Å Regulativ for Stenløse Å Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. REGULATIV FOR STENLØSE Å... 5 1.1. Grundlaget for regulativet... 5

Læs mere

Side 1 Københavns Amt Revideret 2000 Regulativ for St. Vejleå R E G U L A T I V. For. St. Vejle å. Københavns Amt

Side 1 Københavns Amt Revideret 2000 Regulativ for St. Vejleå R E G U L A T I V. For. St. Vejle å. Københavns Amt Side 1 R E G U L A T I V For St. Vejle å Københavns Amt Side 2 REGULATIVETS VIGTIGSTE BESTEMMELSER I FORHOLD TIL LODSEJERNE 1. Københavns Amt er vandløbsmyndighed for den del af St. Vejleå. ser omhandles

Læs mere

Gjern Å. Regulativ. Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT

Gjern Å. Regulativ. Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT Gjern Å Regulativ Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ SEPTEMBER 1988 og JUNI 1993 Opdateret i Februar 2006 2 Forord Dette regulativ er retsgrundlaget for administrationen

Læs mere

Regulativ for kommunevandløbet. Værngrøften. Vandløbsområde: Ringkøbing Fjord, Syd. Ringkøbing-Skjern Kommune

Regulativ for kommunevandløbet. Værngrøften. Vandløbsområde: Ringkøbing Fjord, Syd. Ringkøbing-Skjern Kommune Regulativ for kommunevandløbet Værngrøften Vandløbsområde: Ringkøbing Fjord, Syd Ringkøbing-Skjern Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Side Forord 1. Grundlaget for regulativet 2. Betegnelse af vandløbet

Læs mere

Regulativ for Havelse Å

Regulativ for Havelse Å Regulativ for Havelse Å Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. REGULATIV FOR HAVELSE Å... 5 1.1. Grundlaget for regulativet... 5

Læs mere

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FÆLLESREGULATIV - FORSLAG FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV For 85 OFFENTLIGE VANDLØB I LEMVIG KOMMUNE 2015 NIRAS A/S Herningvej 34A, Stuen 4800 Nykøbing F, CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI www.niras.dk T: +45

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Alslev Å Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 Kvl. nr. A 1 Alslev Å ESBJERG KOMMUNE - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE... Side 0.

Læs mere

Amtsvandløb nr. 104 Viborg Amt

Amtsvandløb nr. 104 Viborg Amt REGULATIV FOR NØRREÅ (Non Mølleå, Vedsø med Spangsund og Nørreå) Amtsvandløb nr. 104 Viborg Amt Amtsvandløb nr. 1 Århus Amt Side 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1 FORORD...3 2 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET...4

Læs mere

Regulativ for. Hestetangs Å og Fiskebæk Å. Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød

Regulativ for. Hestetangs Å og Fiskebæk Å. Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Regulativ for Hestetangs Å og Fiskebæk Å Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. REGULATIV FOR HESTETANGS Å OG FISKEBÆK Å... 5 1.1.

Læs mere

I De anførte koter er i G.I. system.

I De anførte koter er i G.I. system. Lall.J.brugn:ni.nla.erle!s sieupu 1:papir til 'h:rug /;::r lan :ivæ:senel'ett'.lr ~!1 af.tancllj:tg11lrnmm.lujone2 ~ 1 ~ '\fe!l ud.tær d.igelu af udøkrlfte r og til dobn1en1u m.v., dez i::al 11ohre11 l

Læs mere

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund Regulativ for Mademose å Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET... 4 2. BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT...

Læs mere

Regulativtillæg. Skjern Å. Rørbæk Sø - Borris

Regulativtillæg. Skjern Å. Rørbæk Sø - Borris Regulativtillæg for sejlads på det offentlige vandløb Skjern Å Rørbæk Sø - Borris Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Grundlaget for tillægsregulativet... 3 Ændringer i sejladsbestemmelserne

Læs mere

Forslag. Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune

Forslag. Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune Forslag Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune Offentlighedsperiode Forslag til Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune er offentliggjort den xxxx 2015. Eventuelle

Læs mere

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å.

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Restaureringsprojekt - Damvad Å. Station 5695 6383 INDLEDNING... 3 BAGGRUND... 3 NUVÆRENDE OG FREMTIDIG SKIKKELSE.... 3

Læs mere

Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000

Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000 Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000 Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000 Viborg Amtsvandløb nr.: 105 i Viborg amt 78 i Århus amt O 10 km 20 Indholdsfortegnelse side Forord 4 1. Grundlag

Læs mere

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR DE OFFENTLIGE VANDLØB I FREDENSBORG KOMMUNE

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR DE OFFENTLIGE VANDLØB I FREDENSBORG KOMMUNE FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR DE OFFENTLIGE VANDLØB I FREDENSBORG KOMMUNE FÆLLESREGULATIV FOR DE OFFENTLIGE VANDLØB I FREDENSBORG KOMMUNE 3 INDHOLD 1 Indledning 6 2 Grundlaget for regulativet 7 2.1

Læs mere

Regulativ for Usserød Å

Regulativ for Usserød Å Regulativ for Usserød Å Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. REGULATIV FOR USSERØD Å... 5 1.1. Grundlaget for regulativet... 5

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Fovrfelt Bæk vandløbssystem

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Fovrfelt Bæk vandløbssystem OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Fovrfelt Bæk vandløbssystem Hovedopland 3000 omfattende de mindre tilløb til Vesterhavet og Ho bugt Afstrømningsområde 3029, 3030 og 3031 Kvl. nr. G 1 Fovrfelt Bæk - -

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandløbsområdet

Administrationsgrundlag for vandløbsområdet Godkendt i Udvalget for Klima og Miljø 20. december 2011 Administrationsgrundlag for vandløbsområdet 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MÅL... 2 4 MÅLGRUPPE... 2 5 POLITISK

Læs mere

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Udkast Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Teknik og Miljø Naturkontoret december 2003 2 Naturkontoret Indholdsfortegnelse: Side: 1. Grundlag for tillægsregulativet... 5 2. Betegnelse

Læs mere

A) Brinkvegetation og beplantning langs vandløb

A) Brinkvegetation og beplantning langs vandløb Den 22. maj 2013 Møde i dialogforum for vandløb d. 8. april 2013 om forslag til fællesregulativ for de offentlige vandløb. Mødet blev holdt for at afklare uenigheder mellem administrationen og kommunens

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

Trend å til Røjbæk. Tillægsregulativ 2007

Trend å til Røjbæk. Tillægsregulativ 2007 Trend å til Røjbæk Tillægsregulativ 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET Side 3 2.0 BETEGNELSE AF VANDLØBET - 3 3.0 DIMENSIONER OG GRØDESKÆRING - 4 4.0 BYGVÆRKER - 4 5.0 VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

REGULATIV FOR MØNSTED JORDBRO Å. Amtsvandløb nr. 112 og 115 Viborg Amt

REGULATIV FOR MØNSTED JORDBRO Å. Amtsvandløb nr. 112 og 115 Viborg Amt REGULATIV FOR MØNSTED JORDBRO Å Amtsvandløb nr. 112 og 115 Viborg Amt Side 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1 FORORD...3 2 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET...4 3 BETEGNELSE AF VANDLØBET...6 3.1 Plankort

Læs mere

Kontrolopmåling 2012. Rekvirent. Rådgiver. Faxe Kommune Att. Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon.

Kontrolopmåling 2012. Rekvirent. Rådgiver. Faxe Kommune Att. Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon. Rekvirent Faxe Kommune Att. Rådgiver Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon.dk Sag 3691200053-03 Projektleder SGSC Kvalitetssikring SGSC Revisionsnr. 1.0 Godkendt

Læs mere

Regulativ for amtsvandløb nr. H 6, Sønderjyllands amtskommune, amtsvandløb nr. 17, Ribe amtskommune, Gelså, nedre del, ved Årup, gennem Gram og Ribe

Regulativ for amtsvandløb nr. H 6, Sønderjyllands amtskommune, amtsvandløb nr. 17, Ribe amtskommune, Gelså, nedre del, ved Årup, gennem Gram og Ribe Regulativ fr amtsvandløb nr. H 6, Sønderjyllands amtskmmune, amtsvandløb nr. 17, Ribe amtskmmune, Gelså, nedre del, ved Årup, gennem Gram g Ribe kmmuner, Sønderjyllands g Ribe amtskmmuner. I Regulativ

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk.

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. Bilag 2 Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. AAL 40. Her ligger en rørledning på 214 m med en diameter på Ø 60 cm. Rørledningen ligger med et fald på 9,1 0/00. Rørlægningen blev gennemført

Læs mere

Side 2 Københavns Amt Revideret 1996 Regulativ for Mølleåen REGULATIV FOR MØLLEÅEN

Side 2 Københavns Amt Revideret 1996 Regulativ for Mølleåen REGULATIV FOR MØLLEÅEN Side 2 REGULATIV FOR MØLLEÅEN Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET. 5 2. BETEGNELSE AF VANDLØBET 6 2.1 Betegnelse af vandløbet 6 2.2 Særlige forhold omkring Mølleåen 6 2.3 Oversigtskort

Læs mere

Hvad er ændret? Begrundelse Konsekvens. Almindeligt med bestemmelser om

Hvad er ændret? Begrundelse Konsekvens. Almindeligt med bestemmelser om Bilag 4. Ændringer, begrundelser og uddybning af konsekvenser ved fællesregulativet Hvad er ændret? Begrundelse Konsekvens Grødeskæringsmetoder Fremgår af specifikt regulativ Grødeskæringsterminer + 14

Læs mere

Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg Kommuner. November 2015 FORSLAG TIL REGULATIV FOR USSERØD Å

Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg Kommuner. November 2015 FORSLAG TIL REGULATIV FOR USSERØD Å November 2015 FORSLAG TIL REGULATIV FOR USSERØD Å Forslag til regulativ for Usserød Å INDHOLD 1 Introduktion... 1 2... 1 2.1 Grundlaget for regulativet... 1 2.1.1 Planmæssige forhold... 2 2.2 Betegnelse

Læs mere

Det er projektets mål: At begrænse transporten af kvælstof til delvandopland Stege Bugt

Det er projektets mål: At begrænse transporten af kvælstof til delvandopland Stege Bugt Udbud på forundersøgelse på Vådområde Dyndshave enge v. Røddinge og Askeby Sø. Baggrund Med udgangspunkt i regeringens plan for Grøn Vækst /høringer til vandplaner, har Vordingborg Kommune i VandOplandsPlanen

Læs mere

Viborg Amt. Nordjyllands Amt

Viborg Amt. Nordjyllands Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt LERKENFELD Å 2004 Regulativ for amtsvandløb nr: 101 i Viborg Amt 135 i Nordjyllands Amt 2 REGULATIV FOR LERKENFELD Å Amtsvandløb nr. 101 Viborg Amt Amtsvandløb nr. 135 Nordjyllands

Læs mere

Vandløbsloven omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Vandløbsloven omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. PRIVATE VANDLØB - PLIGTER OG RETTIGHEDER Vandløbsloven omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvorfor kan jeg opleve oversvømmelser? Alle

Læs mere

Til berørte lodsejere m.v. (se forsendelsesliste) Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087

Til berørte lodsejere m.v. (se forsendelsesliste) Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087 TEKNIK OG MILJØ Til berørte lodsejere m.v. (se forsendelsesliste) Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087 ngoal@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.00-K01-2-13

Læs mere

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam Stampedam Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam UDFØRT AF ENVICLEAN/NHJ 29-05-2012 Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Møde med Det Grønne Råd den 11. april 2012 Miljøtekniker Lene Strøm Pedersen Indhold Vandløbsloven Formål Vandløbsregulativ Vandløbsvedligeholdelse Vedligeholdelse,

Læs mere

Lov om Private Fællesveje

Lov om Private Fællesveje Lov om Private Fællesveje Istandsættelse og Vedligeholdelse 17. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at en privat fællesvej skal istandsættes eller vedligeholdes, eller om at ændre en tidligere

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Regulativ for Jonstrup å og Bunds å med tilløb

Regulativ for Jonstrup å og Bunds å med tilløb Side 1 MILJØSERIE NR. 92 Side 2 Udarbejdet af: KØBENHAVNS AMT Teknisk Forvaltning Stationsparken 27 2600 Glostrup Telefon 4322 2222 Deceber 2000 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Regulativets vigtigste besteelser

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Odsherred Kommune har i 2007 modtaget mange henvendelser omkring vedligeholdelse af vandløb

Odsherred Kommune har i 2007 modtaget mange henvendelser omkring vedligeholdelse af vandløb Information om vandløbsvedligeholdelse Odsherred Kommune har i 2007 modtaget mange henvendelser omkring vedligeholdelse af vandløb og dræn. For at mindske risikoen for vand på grundene anbefaler Odsherred

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

M10 KØGE BUGT MOTORVEJEN 1052 GREVE S SOLRØD S ENTREPRISE 1052.100 VANDSYNSPROTOKOL

M10 KØGE BUGT MOTORVEJEN 1052 GREVE S SOLRØD S ENTREPRISE 1052.100 VANDSYNSPROTOKOL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25.juni 2012 M10-5123-007-0 Søren Ungstrup svu@ramboll.dk 5161 6255 M10 KØGE BUGT MOTORVEJEN 1052 GREVE S SOLRØD S ENTREPRISE 1052.100 VANDSYNSPROTOKOL ST. 126.30

Læs mere

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden Høring Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 59 Rudkøbing Tlf. 63 51 6 Tlf. 63 51 6 42 direkte Fax 63 51 6 1 E-mail: annjen@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 20 4700 Næstved mrk. fællesregulativ for Vandløb

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 20 4700 Næstved mrk. fællesregulativ for Vandløb Næstved Kommune Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 20 4700 Næstved mrk. fællesregulativ for Vandløb ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 politik@gefion.dk www.gefion.dk

Læs mere

Agroplan aps Løvelbrovej

Agroplan aps Løvelbrovej Agroplan aps Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16 Projekt for åbent vandløb og stenstryg i Kølsen Møllebæk ved Kølsen Mølle Viborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning....2 2. Forundersøgelse...2

Læs mere

Bebyggelsen skal anbringes i en afstand på mindst 4 meter fra vandløbets øverste kant.

Bebyggelsen skal anbringes i en afstand på mindst 4 meter fra vandløbets øverste kant. Christa og John Christiansen Fjordglimt 2 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 20 00 teknikmiljoe@haderslev.dk www.haderslev.dk 5. november 2013 Sagsident:

Læs mere

Fra faunaspærring til. Faunapassage. En guide til bedre tilstand af vores vandløb. Af Emil Blichfeldt, Flemming Nygaard Madsen og Torben Sune Bojsen

Fra faunaspærring til. Faunapassage. En guide til bedre tilstand af vores vandløb. Af Emil Blichfeldt, Flemming Nygaard Madsen og Torben Sune Bojsen Fra faunaspærring til Faunapassage En guide til bedre tilstand af vores vandløb Af Emil Blichfeldt, Flemming Nygaard Madsen og Torben Sune Bojsen Du kan læse om: Styrt Rørunderføringer Stryg Omløbsstryg

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af åbent privat vandløb til erstatning for rørlagt strækning m.m.

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af åbent privat vandløb til erstatning for rørlagt strækning m.m. Hedebo I/S v. Peder Steen Andersen Phillipp Lustrupvej 41 6760 Ribe Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 22. marts 2013 Sagsbehandler Tine Nielsen Telefon direkte Mail

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Vordingborg Kommune, Land og Miljø, Vandløbsmyndigheden, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk

Vordingborg Kommune, Land og Miljø, Vandløbsmyndigheden, Østergårdstræde 1A, 4772 Langebæk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 13/6225 Land og Miljø Sagsbehandler: Jimmi Spur Olsen Dir. 55 36 24 96 jso@vordingborg.dk Reguleringsprojekt

Læs mere

F Æ L L E S R E G U L A T I V. for. Hessemose å med sideløb Møllebækrenden med sideløb Nejlingevandløbet med sideløb.

F Æ L L E S R E G U L A T I V. for. Hessemose å med sideløb Møllebækrenden med sideløb Nejlingevandløbet med sideløb. F Æ L L E S R E G U L A T I V for Hesseose å ed sideløb Møllebækrenden ed sideløb Nejlingevandløbet ed sideløb Helsinge Koune Regulativ, Hesseose å, Møllebækrenden og Nejlingevandløbet ed diverse sideløb.

Læs mere

Natur og Miljø Forslag til Restaureringsprojekt i Bunds å st. 1760-3398

Natur og Miljø Forslag til Restaureringsprojekt i Bunds å st. 1760-3398 Natur og Miljø Forslag til Restaureringsprojekt i Bunds å st. 1760-3398 RESTAURERING AF BUNDS Å 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Bunds Å, forløb og tilstand... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 4.

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

REGULATIV RIBE KOMMUNE FOR RIBE VESTERÅSYSTEM SYD. Hovedopland 3800 omfattende Ribe Å s vandsytem Afstrømningsområderne 3813 (Syd for Ribe å) 3815

REGULATIV RIBE KOMMUNE FOR RIBE VESTERÅSYSTEM SYD. Hovedopland 3800 omfattende Ribe Å s vandsytem Afstrømningsområderne 3813 (Syd for Ribe å) 3815 DECEMBER 1997 REGULATIV FOR RIBE VESTERÅSYSTEM SYD I RIBE KOMMUNE Hovedopland 3800 omfattende Ribe Å s vandsytem Afstrømningsområderne 3813 (Syd for Ribe å) 3815 RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé

Læs mere

Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb.

Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb. Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb. Vejledning i etablering af vade - og vandingssteder ved vandløb. 1 Titel: Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb. Forfatter:

Læs mere

Bådklubben Vidå v/ Formand Henrik Marcussen Strucksalle 58 A 6270 Tønder. Udkast - Tilladelse til uddybning af havnebassin i Vidå ved Lægan

Bådklubben Vidå v/ Formand Henrik Marcussen Strucksalle 58 A 6270 Tønder. Udkast - Tilladelse til uddybning af havnebassin i Vidå ved Lægan Bådklubben Vidå v/ Formand Henrik Marcussen Strucksalle 58 A 6270 Tønder Teknik og Miljø Team Natur og Vandløb Direkte tlf.: 74929196 Mail: ninjoh@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-17-13 KS: KK dd-mm-åååå

Læs mere

Høringssvar. Forslag til Fællesregulativ. For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune. Vandløbslauget GST. 24. november 2015

Høringssvar. Forslag til Fællesregulativ. For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune. Vandløbslauget GST. 24. november 2015 Vandløbslauget GST 24. november 2015 Høringssvar Forslag til Fællesregulativ For visse offentlige vandløb i Silkeborg Kommune Vandløbslaug for Gudenå-systemet Silkeborg Tange sø CVR-nr. 32498701 Klostergårdsvej

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Michael Vammen Bisgård Furvej 31. 7800 Skive. 16. april 2015. Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk

Michael Vammen Bisgård Furvej 31. 7800 Skive. 16. april 2015. Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk Michael Vammen Bisgård Furvej 31 7800 Skive 16. april 2015 Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk Du har søgt om tilladelse til at etablere en bro over Hagensmølle Bæk på matrikel

Læs mere

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune

Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune Dato Ansvarlig Sags ID. 19. juni 2012 Tins / sulu Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke i Kalundborg Kommune 1 Formål. Kalundborg Kommune har indført obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke

Læs mere

Michael Vammen Bisgård Furvej 31. 7800 Skive. 13. november 2014. Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk

Michael Vammen Bisgård Furvej 31. 7800 Skive. 13. november 2014. Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk Michael Vammen Bisgård Furvej 31 7800 Skive 13. november 2014 Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk Du har søgt om tilladelse til at etablere en bro over Hagensmølle Bæk mellem

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL Til Næstved Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli, 2010 NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL VANDSYNSPROTOKOL Revision 1 Dato 2010-07-15 Udarbejdet af ADAS Kontrolleret af SVU Godkendt af MTV Beskrivelse

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

Vandteam VANDLØBSREGULATIVER

Vandteam VANDLØBSREGULATIVER natur, NATUR, miljø MILJØ og OG trafik TRAFIK Vandteam VANDLØBSREGULATIVER overskrift LÆS MERE OM VANDLØBSREGULATIVER ET VANDLØBSREGULATIV BESKRIVER HVORDAN TILSTANDEN I OFFENTLIGE VANDLØB OPRETHOLDES.

Læs mere

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende:

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende: Alle lodsejere og interessenter 26-06-2015 Sags id.: 13/181 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Høring af forslag til vandløbsrestaurering, Studsdal Bæk Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Forslag til reguleringsprojekt af privat grøft, Mademose Bæk, ved Nørreholmvej 11, 7490 Aulum.

Forslag til reguleringsprojekt af privat grøft, Mademose Bæk, ved Nørreholmvej 11, 7490 Aulum. Forslag til reguleringsprojekt af privat grøft, Mademose Bæk, ved Nørreholmvej 11, 7490 Aulum. Oversigtskort Maj 2015-1 Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN

KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN Kolding Kommune Dokumenttype Dimensioneringsnotat Dato Juni 2015 KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN INDHOLD 0. Generelt 1 0.1 Alment 1 1. Vandløb og tilløb 2 1.1 Eksisterende vandløb og tilløb

Læs mere

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Lejemålet omfatter stuehus, samt garage /staldbygning og have som vist på det vedhæftede

Læs mere

Skovning i Pulverbæk skoven ved Gammelgaard, med ødelæggende konsekvenser for det beskyttede vandløb Pulverbækken.

Skovning i Pulverbæk skoven ved Gammelgaard, med ødelæggende konsekvenser for det beskyttede vandløb Pulverbækken. DN Afd. for Sønderborg Kommune Formand: Andreas Andersen, Midtkobbel 73, 6440 Augustenborg Telefon: 74 472234, 61341931, 29404452, e-mail: a-andersen@mail.dk Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen i Guldvangen

AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen i Guldvangen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2014 J.nr.: NMK-43-00448 Ref.: CATGK/KENKN AFGØRELSE i sag om Varde Kommunes afgørelse om vedligehold af grundvandssænkningen

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup december 2009 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Offentlig høring af restaureringsprojekt i Gammelby Mølleå Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere

Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet 1)

Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet 1) Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet 1) I medfør af 51, stk. 1, 70, 73, stk. 3, 78, stk. 5, og 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere