R E G U L A T I V. For. Værebro å. Frederiksborg Amt Roskilde Amt Københavns Amt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E G U L A T I V. For. Værebro å. Frederiksborg Amt Roskilde Amt Københavns Amt"

Transkript

1 Side 1 R E G U L A T I V For Værebro å Frederiksborg Amt Roskilde Amt Københavns Amt

2 Side 2 Udgivet af: Frederiksborg Amt Teknisk Forvaltning Kongens Vænge Hillerød Tlf.: Roskilde Amt Teknisk Forvaltning Amtsgården Køgevej Roskilde Tlf.: Københavns Amt Teknisk Forvaltning Stationsparken 27 Postbox Glostrup Tlf.: Udgivelsesår: Marts 1993 ISBN:

3 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Grundlaget for regulativet 4 2. Betegnelse af vandløbet 4 3. Afmærkning og stationering 6 4. Vandløbets vandføringsevne 7 5. Bygværker Administrative bestemmelser Bestemmelser om sejlads Bredejerforhold Vedligeholdelse Tilsyn Revision Regulativets ikrafttræden 33 Side Appendiks 1: Kort over Værebro å i 1: Bilag 1: Redegørelse vedrørende regulativ for Værebro å

4 Side 4 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET Værebro Å er optaget som amtsvandløb i Frederiksborg, Københavns og Roskilde amter i henhold til vedtagelse i de respektive amtsråd. Regulativet er udarbejdet på grundlag af lovbekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992 om vandløb (vandløbsloven), samt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om klassifikation og registrering af vandløb og om regulativer for offentlige vandløb. De hidtil gældende skikkelseskrav ophæves, og i stedet er der fastsat krav til vandløbets vandføringsevne. Regulativet er udarbejdet under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, der er fastsat i vandområdeplanen samt øvrige sektorplaner for området vedrørende bebyggelse, fredninger, vandindvinding m.m. Angående disse forhold henvises til den vedlagte planredegørelse (Bilag 1). Dette regulativ erstatter det hidtil gældende regulativ for Værebro Å af 13. marts 1963, tillægsregulativ af 5. september 1966, Roskilde amts tillægsregulativ af 10. maj 1988, for så vidt angår Værebro Å, samt Frederiksborg Amts fællesregulativ af 28. marts 1989.

5 Side 5 2. BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT Regulativet omfatter strækningen af Værebro Å fra st. 0 ved sammenløbet mellem Bunds Å og Jonstrup Å, til udløbet i Roskilde Fjord, i alt ca meter, se kortet appendiks 1. Oplandsgrænse samlet opland 151,7 km 2.

6 Side 6 Værebro Å udgør hovedløbet i et opland på i alt ca. 153 km². Sideløbene fremgår af nedenstående skema. Navn Udløb i Værebro Å, Vandløbsmyndighed station, meter Jonstrup å 0 Københavns amt Bunds å 0 Københavns amt Damvad å 1136 Frederiksborg amt Søsum Rende 2707 Frederiksborg amt Engagerrenden 2989 Københavns amt Sørup Rende 4362 Københavns amt Veksø Rende 4966 Frederiksborg amt Vejle å 6487 Københavns amt Landdiget 6572 Frederiksborg amt Avnsørenden 7487 Roskilde amt Helledemose Vandløb 9240 Frederiksborg amt Stenløse å 9851 Frederiksborg amt Falkærrenden Gundsø kommune Salsmosegrøften Frederiksborg amt

7 Side 7 3. AFMÆRKNING OG STATIONERING Vandløbet er afmærket med 37 stationeringspæle jævnt fordelt fra station 0 til udløbet i Roskilde Fjord. Stationeringspælenes placering er angivet i nedenstående tabel: Skalapæl Station Teoretisk bundkote Bemærkninger nr. m (cm, DNN) tilløb Jonstrup å, Bunds å Knardrup bro tilløb Damvad å Engagerrenden tilløb Sørup Rende tilløb Veksø Rende tilløb Vejle å Lunde bro målestation tilløb Helledemose Vandl tilløb Stenløse å Stenløse bro målestation Øvre Værebro bro Nedre Værebro bro målestation 52.38

8 Side 8 Fikspunkter De anførte koter refererer til Dansk Normal Nul (DNN), Geodætisk Institut (GI), idet følgende fixpunkter er anvendt ved opmåling af vandløbet Punkt nr. Kote meter Station meter 0 Lokalitet Bolt, "Kildegård" Kirke Værl., V gavl Bolt, Gammelvad bro, Ø brovange Bolt, banebro over vej til "Friheden" Bolt, "Friheden" stuehus, V gavl Bolt, "Kastholm", V gavl Fikspunkt Rundjern, Kbh.vandf. pumpest., gavl Bolt, "Gulddyssegård", stuehus, gavl Bolt, stuehus S gavl Punkt Top pejlerør, Kbh. vandf Bolt, Rådalsvej 71, stuehus

9 Side 9 4. VANDLØBETS VANDFØRINGSEVNE Vandløbsmyndighederne har besluttet, at vandløbets vedligeholdelse skal ske med henblik på at sikre de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten og vandløbets vandføringsevne. Vandføringsevnen beskrives ved en teoretisk skikkelse og fald gældende for vinterperioden, 1. januar til 30. april. Skikkelsen og faldet angiver den vandføringsevne, der mindst skal være til stede i vandløbet. Vandløbet kan antage en vilkårlig skikkelse, blot vandføringsevnen er mindst lige så stor, som den ville have været, hvis vandløbet havde haft den angivne teoretiske skikkelse og fald. Vandføringsevnen kontrolleres mindst hvert tredje år ved opmåling eller pejling af vandløbets skikkelse. På strækninger hvor der erfaringsmæssigt er risiko for aflejringer foretages kontrollen af vandføringsevnen hvert år. Der skal foretages oprensning af vandløbet, hvis den opmålte skikkelse ved en vilkårlig vandføring giver anledning til en højere vandstand end den ville have været, hvis vandløbet havde haft den angivne teoretiske skikkelse og fald. Vandføringsevnen beskrives ved følgende teoretiske dimensioner og fald: Station meter "Fald" o/oo "Bundkote" cm "Bundbredde" cm "Anlæg" Anmærkning , *Jonstrup å/bunds å , skalapæl , Damvad å , indløb stryg , udløb stryg , indløb stryg , udløb stryg , Sørup Rende , Vejle å , Stenløse å , skalapæl Roskilde Fjord * Bundkoten for Jonstrup Å og Bunds Å ved sammenløbet med Værebro Å er henholdsvis 5 og 10 cm lavere end den teoretiske bundkote for Værebro Å i st. 0. Dette giver dog ikke anledning til problemer, da der i Jonstrup Å og Bunds Å først skal foretages oprensning når der er op til 10 cm's aflejringer over bundkoten. I Værebro Å derimod skal der foretages oprensning når vandføringsevnen er reduceret til mindre end det, den teoretiske bundkote/skikkelse beskriver.

10 Side BYGVÆRKER Broer og overkørsler Station Art Opmålt Ejerforhold bundkote cm 5-41 Vejbro, elementrør 343 Frederiksborg amt Knardrup bro, beton 358 Kommunebro arbejdsbro, beton 342 Privat arbejdsbro træ (gangbro) 301 Privat arbejdsbro træ (gangbro) 228 Privat Snyde bro, beton 195 Københavns amt jernbanebro, granit 215 DSB arbejdsbro træ (gangbro) 201 Frederiksborg amt Lunde bro, beton 100 Kommunebro arbejdsbro træ (gangbro) 102 Frederiksborg amt grødeoptagningsplads Frederiksborg amt Veksø bro, beton 68 Kommunebro Stenløse bro, beton 45 Kommunebro arbejdsbro træ (gangbro) 57 Frederiksborg amt arbejdsbro træ (gangbro) 24 Frederiksborg amt arbejdsbro træ (gangbro) 0 Privat Øvre Værebro bro, beton 4 Frederiksborg amt Nedre Værebro bro, btn. -28 Frederiksborg amt arbejdsbro træ (gangbro) -38 Roskilde amt

11 Side 11 Krydsende kabler og ledninger Nedenstående liste rummer oplysninger om krydsende ledninger og kablers omtrentlige placering i forhold til vandløbets stationering. For oplysninger om ledningers nøjagtige krydsningssted henvises til ejeren. Listen er baseret på oplysninger, der løbende er tilgået amtets vandløbsarkiv. Station Art Ejerforhold 720 Naturgasledning HNG 1350 Vandledning Københavns Vandforsyning 2815 Telefonkabel KTAS 3562 Lyslederkabel KTAS 3577 Naturgasledning HNG kv kabel NESA Vandledning Københavns Vandforsyning El kabel NESA Vandledning Københavns Vandforsyning Naturgasledning HNG El kabler, 2 stk. NESA El kabler, 2 stk. NESA Lyslederkabel KTAS El kabler, 2 stk. NESA Vandledning Vandværk matr. nr. 22 a, Jyllinge El kabel NESA El kabel NESA

12 Side ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 1. Vandløbsmyndigheden for Værebro å er fordelt på følgende strækninger: Station m Vedligeholdelsesansvarlig Københavns Amtsråd Frederiksborg Amtsråd Roskilde Amtsråd 2. Vandløbet med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at vandløbets vandføringsevne ikke ændres. 3. Vandløbets vedligeholdelse påhviler vandløbsmyndigheden. Med hensyn til de fastlagte vedligeholdelsesbestemmelser henvises til kapitel Bygværker - såsom styrt, stryg og skråningssikringer, der er udført af hensyn til vandløbet, vedligeholdes som dele af vandløbet. Vedligeholdelsen af øvrige bygværker, - broer, stemmeværker, overkørsler, bolværker m.v., påhviler de respektive ejere eller brugere. Bygværker der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan på vandløbsmyndighedens foranstaltning fjernes eller istandsættes på ejerens bekostning. Ejerne eller brugerne har pligt til at optage den slam, grøde m.v., der samler sig ved bygværkerne, jfr. vandløbslovens 27, stk. 4.

13 Side BESTEMMELSER OM SEJLADS 1. Det er tilladt at sejle på vandløbet med ikke-motordrevne småfartøjer som robåde, kajakker og kanoer. Hjemmehørende motordrevne småfartøjer har tilladelse til sejlads, med maksimal hastighed på 3 knob, på strækningen Nedre Værebro til udløbet. Sejladsen må ikke være til skade eller ulempe for vandløbet eller andres jagt, fiskeri eller rørskær. 2. Udlejning af robåde, kanoer m.v. i erhvervsmæssigt øjemed, er kun tilladt efter forudindhentet tilladelse hos vandløbsmyndigheden. 3. Den, der lovligt spærrer for sejlads som nævnt i pkt. 1, skal anvise anden adgangsvej over sin ejendom. 4. Retten til sejlads giver ikke adgang til at betræde andres ejendom. 5. Begrænsningerne i sejladsretten (pkt.ne 1-4) gælder ikke for vandløbsmyndighedens sejlads i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse. 6. Både eller andre fartøjer må ikke fortøjes i vandløbet uden forud indhentet tilladelse fra vandløbsmyndigheden, idet der henvises til de eksisterende havne: Station Matr. nr. Ejer/grundejerforening meter ki, Jyllinge Bodshøjgård d, Jyllinge Enggården gu, Jyllinge 10b Jyllinge cb, Jyllinge Lupinengen cb, Jyllinge Lupinengen bk, Jyllinge privat 7. Tilladelse til anlæg af nye havne, eller udvidelse af eksisterende, indhentes hos vandløbsmyndigheden.

14 Side BREDEJERFORHOLD Friholdte banketter. 1. På to meter brede banketter langs vandløbets øverste kant må der ikke dyrkes, foretages jordbehandling, plantes, foretages terrænændring, eller opføres bygværker. Banketbestemmelserne er gældende for vandløb i landzone. Arbejdsbælte langs åen. 2. Ejere eller brugere af ejendomme der grænser op til vandløbet er pligtige til at tåle udførelsen af de nødvendige vedligeholdelsesarbejder. Herunder er bl.a. transport af materialer og maskiner, og disses arbejde langs vandløbets bredder. Arbejdsbæltet bliver normalt ikke over 8 meter bredt. Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art, må ikke anbringes nærmere end 8 meter fra vandløbets øverste kant uden vandløbsmyndighedens tilladelse. Afgræsning langs vandløbet. 3. Arealer der grænser op til vandløbet må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse benyttes til løsdrift, medmindre der sættes forsvarligt hegn op langs med vandløbet, en meter fra vandløbets øverste kant. Sådanne hegn er ejerne pligtige til at fjerne inden 2 uger efter tilsynets meddelelse om, at det er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet. 4. De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbene til kreaturvanding med mulepumpe eller evt. vindpumpe. Vandløbsmyndigheden kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder. Anden vandindtagning må ikke finde sted uden tilladelse, jfr. vandforsyningslovens bestemmelser. Bortledning af vand. 5. I henhold til vandløbslovens 6 må ingen bortlede vand fra vandløbet, eller foranledige at vandstanden i vandløbet forandres eller vandets frie løb hindres.

15 Side 15 Regulering m.m. 6. Regulering, rørlægning af vandløbet, faskinsætning, etablering af broer og overkørsler, udførelse af rørledninger, lægning af kabler m.m. må kun finde sted efter vandløbsmyndighedens godkendelse. I det hele taget må ingen uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden foretage foranstaltninger ved vandløbet med anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i dette regulativ eller vandløbsloven. Forurening m.v. 7. Vandløbet må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der kan foranledige aflejringer i vandløbet eller forurene dets vand, jfr. miljøbeskyttelsesloven. Drænudløb og grøfter. 8. Nye tilløb og tilløb der reguleres, skal forsynes med en 5 meter bred overkørsel ved udløbet, til brug ved transport af materiel der anvendes til vandløbets vedligeholdelse. 9. Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbets skråninger. Udførelse af andre rørledninger må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vandløbsmyndigheden. 10. Nye drænudløb må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse placeres med underkanten af røret dybere end 20 cm over den teoretiske bundkote som er angivet i afsnit For at skåne drænudløb og andre udløb i vandløbet under vedligeholdelsen, kan ejerne markere disse med en træpæl på mindst en meters højde, anbragt på vandløbets øverste kant. Skade på bygværker m.v. 12. Beskadiges vandløbet, diger, bygværker eller andre anlæg ved vandløbet, eller foretages foranstaltninger i strid med vandløbsloven eller med bestemmelserne i dette regulativ, kan vandløbsmyndigheden meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

16 Side 16 Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jfr. vandløbslovens 54. Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jfr. vandløbslovens Afmærkningen med kantpæle, skalapæle og bundpæle må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette er skadevolderen pligtig til at bekoste retableringen. Træer og buske. 14. Træer og buske på vandløbets skråninger og banketter må ikke fjernes uden vandløbsmyndighedens tilladelse. Vandløbsmyndigheden kan træffe beslutning om ny beplantning langs vandløbet for at øge beskygningen af vandløbet, jvf. vandløbslovens 27 stk. 2. Udgiften til ny beplantning og vedligeholdelse påhviler vandløbsmyndigheden. Fiskeredskaber. 15. Fiskeredskaber, såsom ruser m.v., skal afmærkes med en 1,5 meter høj pæl, anbragt på vandløbets øverste kant. Fiskeredskaberne skal fjernes i forbindelse med grødeskæring i vandløbet. Det påhviler ejerne af fangstredskaberne selv at holde sig underrettet om tidspunkterne for grødeskæring. Overtrædelse af bestemmelserne. 16. Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bøde, jvf. 85 i vandløbsloven.

17 Side VEDLIGEHOLDELSE Vandløbsmyndigheden har med udgangspunkt i regulativets redegørelse besluttet, at vedligeholdelsen af de enkelte vandløbsstrækninger skal udføres således, at vandløbets fysiske tilstand er i overensstemmelse med de krav den målsatte anvendelse stiller hertil. Værebro Å er målsat som B3-vandløb i hele sin udstrækning, jvf. bilag 1, redegørelsen. Vandløbsmyndigheden har i konsekvens heraf besluttet følgende vedligeholdelsesprincipper: Generelle bestemmelser. 1. Vandløbsmyndigheden afgør om vedligeholdelsen skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning. 2. Vandløbet foranstaltes vedligeholdt af amternes tekniske forvaltninger på amtsrådenes vegne. 3. Lodsejere, eller andre med interesse i vandløbet, der måtte finde vandløbets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbet utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til vandløbsmyndigheden. Vedligeholdelse. 4. Strømrendebredder Station Grødeskæring juni - aug. cm Grødeskæring sept. - okt. cm Oprensning cm Oprensning. 5. Oprensning foretages ud fra krav til vandløbets vandføringsevne, som angivet i kap. 4. Når det efter opmåling eller pejling af vandløbet er konstateret at vandføringsevnen er blevet for lille, foretages oprensning såvidt muligt i førstkommende 1. august oktober.

18 Side 18 Oprensningen begrænses til vandløbets naturlige strømrende i en bredde som angivet i ovenstående tabel under punkt 4. Det skal tilstræbes at placere strømrenden så dræn og andre rørudløb friholdes for aflejringer. Det påhviler ejeren af disse at underrette vandløbsmyndigheden, hvis aflejret sand i vandløbet forhindrer frit udløb. Oprensningen må kun omfatte sand og mudderaflejringer. Sten og grus, herunder gydebanker må ikke graves op, og overhængende brinker, trærødder m.m. må ikke beskadiges. Ved oprensningen forbedres vandføringsevnen ikke mere end hvad der svarer til en sænkning af den angivne bundkote i kap. 4 med 20 cm. Grødeskæring. 6. Grødeskæring foretages op til tre gange årligt i grødeperioden; normalt juni, juliaugust og september-oktober. På strækninger med begrænset grødevækst kan grødeskæring udelades. Ved unormal høj vandstand kan der iværksættes ekstra grødeskæring, hvis der fremsættes ønske herom fra lodsejere, og vandløbsmyndigheden skønner at en ekstra grødeskæring vil kunne afhjælpe problemet. Grøden skal skæres i et slynget forløb, således at der fremkommer eller bibeholdes en eventuel eksisterende strømrende i en bredde som angivet i ovenstående tabel under punkt 4. Slyngningerne skal såvidt muligt forløbe således at drænudløb og andre udløb munder ud i den grødefri strømrende. Grødeskæringen skal foretages så skånsomt som muligt, og under arbejdet må vandløbsbunden ikke forstyrres. Slåning af skråninger og banketter. 7. Vegetationen på vandløbets skråninger og banketter skal henligge uslået medmindre særlige forhold gør sig gældende. Ved særlige forhold skal forstås følgende: - pleje af nyetableret skyggegivende træbeplantning. Slåning må foretages hele sommerperioden.

19 Side 19 - risiko for skade på grund af is, der skønnes at kunne ødelægge kanterne ved træk i vegetationen. Slåning må foretages på de udsatte steder, dog først efter 1. oktober. - stivstænglet vegetation på skråningerne, der væsentligt forringer vandføringsevnen. Slåning må først foretages efter 1. oktober. - vækst af arten kæmpe-bjørneklo, brændenælde og rød hestehov. Disse arter skal så vidt muligt bekæmpes hele sommerperioden. - situationer, hvor grødeskæring fordrer et vist udsyn ned i vandløbet. I sådanne tilfælde tillades den nødvendige afpudsning af vegetationens top, idet det bemærkes, at behovet i reglen først opstår ved de senere klipninger i løbet af grødesæsonen. Grøde og oprenset fyld. 8. Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, jvf. vandløbslovens 28, søges fordelt ligeligt på begge sider af vandløbet. Hvor der foretages maskinel grødeskæring flere gange årligt, kan disse foretages fra samme side af vandløbet et år ad gangen. 9. Afskåren grøde skal samles op, og placeres udenfor vandløbets banket, eller samles sammen og tages op på dertil indrettede grødeoptagningspladser. Grøden der er taget op på grødeoptagningspladser skal vandløbsmyndigheden fjerne senest 3 dage efter optagning. 10. Sand og mudder m.m. der graves op af vandløbet ved den regulativmæssige vedligeholdelse, skal placeres udenfor vandløbets banket. Det opgravede sand og mudder skal ejerne eller brugerne af de tilstødende jorder udjævne langs vandløbet senest seks uger efter opgravningen. Hvis der er uhøstede afgrøder på de pågældende arealer kan udjævningen udsættes til efter høst. 11. Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er gravet sand og mudder op som skal udjævnes. Undlades dette, kan vandløbsmyndigheden efter forudgående varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning. 12. Grøde m.v. der samler sig ved stemmeværker, broer og andre bygværker, skal ejerne tage op, se også pkt. 6.4.

20 Side 20 Udbedring af bygværker m.m. 13. Udbedring af bygværker og skråningssikringer foretages fortrinsvis udenfor perioden maj - oktober.

21 Side TILSYN 1. Tilsynet med vandløbet udøves af vandløbsmyndigheden. 2. Vandløbsmyndigheden foretages offentligt syn over vandløbet hvert efterår. 3. De, der har ønske om at deltage i dette syn, kan træffe nærmere aftale herom med vandløbsmyndigheden.

22 Side REVISION Dette regulativ skal senest optages til revision 10 år efter dets vedtagelse..

23 Side REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 2. december Ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet 10 indsigelser og bemærkninger til regulativforslaget. Ændringer og tilføjelser er indarbejdet i regulativet. Amtsrådenes behandling heraf er omtalt i vedlagte redegørelse afsnit 8. Regulativet er herefter vedtaget af Frederiksborg Amt, Københavns Amt og Roskilde Amt: For Frederiksborg Amt den 2. februar Ole Retoft Udvalgsformand Finn Hansen Teknisk direktør For Københavns Amt den 10. marts Bent Høi Jensen Teknisk direktør Peter Malmolin Funktionsleder For Roskilde Amt den 15. februar Kirsten Jensen Udvalgsformand Ove Eriksen Forvaltningschef Regulativet træder i kraft den 15. marts 1993.

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ

REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Thorsø ( nr. 93 ) og Gravbæk ( nr. 90 ). Thorsø opfattes i denne forbindelse som et vandløb. Regulativet

Læs mere

REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET

REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Lemming å systemet, der omfatter: Lemming å ( nr. 25 ) Skægkær bæk ( nr. 29 ) Sinding bæk ( nr. 28 ) Sejling

Læs mere

REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT.

REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT. REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT. FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Linå ( nr. 5 ) og Linå Grøft ( nr. 13 ). Regulativet indeholder bestemmelser om vandløbenes vedligeholdelse

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19

R E G U L A T I V. for. Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19 R E G U L A T I V for Vandmose å m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19 Regulativ, Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17

R E G U L A T I V. for. Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17 R E G U L A T I V for Stokkeruprenden m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17 Regulativ, Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet"... "".".. ""... """.. "".. ".".. """... ".... """.. "".. "... ""."...

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet.""."""".""""""""""""""".""""""""""".. ""."".. ""."".. "... "... ""...

Læs mere

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online.

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. Notat Bemærk venligst Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. For yderligere oplysninger om dette vandløb kontakt venligst Teknik- og Miljømyndigheden i Lolland

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet..".".. "... "."... ".""".. "."."."... "".. "..... "... ".... "..

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 57.1 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... ".................... 3 2. Betegnelse af vandløbet"........ "....

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 2. HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af NDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... "".""... ".""... ""... """."".. "... """."".. """.. ""."".. ""... "...

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 35.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet.... "...... 3 2. Betegnelse af vandløbet... "...... 3 3. Vandløbets

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER KOMMUNEVANDLØB

GENERELLE BESTEMMELSER KOMMUNEVANDLØB MAJ 1997 GENERELLE BESTEMMELSER FOR KOMMUNEVANDLØB I RIBE KOMMUNE RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé 2, 6760 Ribe, tlf. 7989 8989, fax 7989 8992 Generelle bestemmelser for kommunevandløb i Ribe

Læs mere

FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE

FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsingeniørens Kontor September 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDLIGEHOLDELSESBESTEMMELSER 1.1 Udførelse og omkostninger

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af 8 ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

AARS KOMMUNE. Vandløb mellem Havbro og Grårup. Regulativ 2005

AARS KOMMUNE. Vandløb mellem Havbro og Grårup. Regulativ 2005 AARS KOMMUNE Vandløb mellem Havbro og Grårup Regulativ 2005 Kommunevandløbet VANDLØB MELLEM HAVBRO OG GRÅRUP Vandløb nr. 861-6.1 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET

Læs mere

IISilkeborg Kommune REGULATIV FOR VANDLØB MED STOR MILJØMÆSSIG INTERESSE

IISilkeborg Kommune REGULATIV FOR VANDLØB MED STOR MILJØMÆSSIG INTERESSE REGULATIV FOR VANDLØB MED STOR MILJØMÆSSIG INTERESSE IISilkeborg Kommune ~ Teknisk forvaltning ~ Søve 1, 8600 Silkeborg - Tlf. 86822000 - Giro 2 0091 10 ~,. _ Eksp.tid: Mandag-fredag kl. 10-14 - Torsdag

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Møngegrøften. Helsinge Kommune

R E G U L A T I V. for. Møngegrøften. Helsinge Kommune R E G U L A T I V for Møngegrøften Helsinge Kommune Regulativ, Møngegrøften. Helsinge Kommune, 1998. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET...4 2 BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT...5

Læs mere

REGULATIV. Kommunevandløb nr. K 33 FOR. April Nakskov Kommune Storstrøms Amt

REGULATIV. Kommunevandløb nr. K 33 FOR. April Nakskov Kommune Storstrøms Amt REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. K 33. 1 Nakskov Kommune Storstrøms Amt April 2004 2 1. Grundlaget for regulativet. Vandløbet er optaget som kommunevandløb nr. K 33 i Nakskov Kommune. Regulativet er udarbejdet

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 HOLEBY KOMMUNE REGULATIV FOR ( KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 I HOLEBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 37.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af JO INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... "..... 3 2. Betegnelse af vandløbet... "... "... " ".. "".. " "...

Læs mere

Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø 26. november 2009 Regulativ for Krusebæk

Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø 26. november 2009 Regulativ for Krusebæk Regulativ for Krusebæk Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for regulativet 2 2. Betegnelse for vandløbet 2 3. Vandløbets vandføringsevne 2 4. Bygværker, tilløb m.v. 3. Administrative bestemmelser 3. Bredejerforhold

Læs mere

REGULATIV. Kommunevandløb nr. 27 FOR. Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM

REGULATIV. Kommunevandløb nr. 27 FOR. Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. 27 Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM 1. Grundlaget for regulativet 2 Vandløbet er optaget som kommunevandløb i Ravnsborg kommune i henhold til beslutning

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3

R E G U L A T I V. for. Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3 R E G U L A T I V for Ellebækken Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3 Regulativ, Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET 7 2.

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 HOLEBY KOMMUNE REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 I HOLEBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Indledning Bestemmelserne fastlægger, hvordan private vandløb i Silkeborg Kommune skal vedligeholdes på en miljømæssigt forsvarlig måde samtidig med

Læs mere

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr. K 10. I Nakskov Kommune Storstrøms Amt

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr. K 10. I Nakskov Kommune Storstrøms Amt REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. K 10 I Nakskov Kommune Storstrøms Amt April 2004 2 1. Grundlaget for regulativet. Vandløbet er optaget som kommunevandløb nr. K 10 i Nakskov Kommune. Regulativet er udarbejdet

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 56

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 56 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 56 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

VANDLØBSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE I VANDLØBSSYSTEMET

VANDLØBSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE I VANDLØBSSYSTEMET VANDLØBSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE I VANDLØBSSYSTEMET 837-27... HOVED- og REFSBJERGGRØFTEN I SDR. KONGERSLEV SEJLFLOD KOMMUNE FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere

Læs mere

Vandløbsregulativ for. Stenstrup-Lumsåsløbet. Odsherred Kommune

Vandløbsregulativ for. Stenstrup-Lumsåsløbet. Odsherred Kommune Vandløbsregulativ for Stenstrup-Lumsåsløbet Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for regulativet... 3 2. Betegnelse af vandløbet... 3 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner... 4 4. Tilløb...

Læs mere

Regulativ for. Værebro Å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund

Regulativ for. Værebro Å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund Regulativ for Værebro Å Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. REGULATIV FOR VÆREBRO Å... 5 1.1. Grundlaget for regulativet...

Læs mere

Ballerup Kommune Herlev Kommune. Regulativ for Sømose Å

Ballerup Kommune Herlev Kommune. Regulativ for Sømose Å Ballerup Kommune Herlev Kommune Regulativ for Sømose Å Side 0. Generelt...1 1. Grundlaget for regulativet...2 1. 1. Lovgrundlag...2 1. 2. Tidligere regulativ....2 1. 3. Fredning...2 1. 4. Regulering....2

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Annissevandløbet med sideløb. Helsinge Kommune

R E G U L A T I V. for. Annissevandløbet med sideløb. Helsinge Kommune R E G U L A T I V for Annissevandløbet med sideløb Helsinge Kommune Regulativ, Annissevandløbet med sideløb. Helsinge Kommune 1999. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET...4 2 BETEGNELSE

Læs mere

SVENSTRUPGRØFTEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 4 KALUNDBORG KOMMUNE. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90

SVENSTRUPGRØFTEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 4 KALUNDBORG KOMMUNE. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90 REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 4 SVENSTRUPGRØFTEN KALUNDBORG KOMMUNE Kalundborg kommune Teknisk forvaltning Klosterparkvej 7 4400 Kalundborg. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Maglemose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 9

R E G U L A T I V. for. Maglemose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 9 R E G U L A T I V for Maglemose å m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 9 Regulativ, Maglemose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET

Læs mere

Regulativ for Værebro Å

Regulativ for Værebro Å Roskilde Amt Regulativ for Værebro Å Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. REGULATIV FOR VÆREBRO Å... 5 1.1. Grundlaget for regulativet...

Læs mere

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / )

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / ) Pixi-udgave af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune 2012 Side 1 af 33 Indhold Bilag nr. Indhold Bilag nr. Indhold 3 Vandløbenes dimension og/eller vandføringsevne. Oversigt

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 40,0 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 40,0 HOLEBY KOMMUNE REGULATV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 40,0 HOLEBY KOMMUNE ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften By & Miljø - Miljøafdelingen Regulativ for kommunevandløb nr. 4.43 August 2003 Råkildegrøften FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere og myndighed om - vandløbets fysiske

Læs mere

AARS KOMMUNE. Mosbækken. Regulativ 2005

AARS KOMMUNE. Mosbækken. Regulativ 2005 AARS KOMMUNE Mosbækken Regulativ 2005 Kommunevandløbet MOSBÆKKEN Vandløb nr. 861-2.0 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET Side 3 2.0 BETEGNELSE AF VANDLØBET

Læs mere

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU Vandløb nr. 817 2.0 St. 1835 St. 2049 m Juli 2006 Tillægsregulativ for Renden i Hou, 2006 1 Forord Dette tillægsregulativ og regulativ af 15.9.2006

Læs mere

TRANEMOSEGRØFTEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 5 KALUNDBORG KOMMUNE. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90

TRANEMOSEGRØFTEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 5 KALUNDBORG KOMMUNE. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90 REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 5 TRANEMOSEGRØFTEN KALUNDBORG KOMMUNE Kalundborg kommune Teknisk forvaltning Klosterparkvej 7 4400 Kalundborg. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

BODHOLT BÆK, NR ALMINDELIGE BESTEMMELSER

BODHOLT BÆK, NR ALMINDELIGE BESTEMMELSER 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER BODHOLT BÆK, NR. 53 De "Almindelige bestemmelser" gælder generelt for samtlige kommunevandløb i Ikast kommune med afløb til Fjederholt Å/Skjern Å, Karup Å og til Storåen inkl.

Læs mere

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE Regulativ for kommunevandløbene Nr. 108 Rytlebæk Nr. 110 Lerbæk Regulativ 1999 FORORD Et vandløbsregulativ er populært

Læs mere

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger.

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger. SMEDEGÅRD GRØFT NR. 14 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER De "Almindelige bestemmelser" gælder generelt for samtlige kommunevandløb i Ikast kommune med afløb til Fjederholt Å/Skjern Å, Karup Å og til Storåen

Læs mere

RØDBY. Vandløbsregulativ. Vandløb nr.: 34.5 ( 15 TSV) for. Vandløbsregulativ. 9. april 200 I. Rødby Ko mmune. Tlf S Fax S I SJSJ

RØDBY. Vandløbsregulativ. Vandløb nr.: 34.5 ( 15 TSV) for. Vandløbsregulativ. 9. april 200 I. Rødby Ko mmune. Tlf S Fax S I SJSJ RØDBY for Vandløb nr.: 34.5 ( 15 TSV) R dby Kommune Fruegade7 4970 RIHlby Tlf S4 67 01 00 Fax S4 67 0 I SJSJ Rødby Ko mmune 9. april 200 I Indholdsfortegnelse Vandløb nr. 34.5 ( 15 TSV) I. Grundlag for

Læs mere

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger.

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger. LILLEÅ NR 19 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER De "Almindelige bestemmelser" gælder generelt for samtlige kommunevandløb i Ikast kommune med afløb til Fjederholt Å/Skjern Å, Karup Å og til Storåen incl. grænsevandløbene.

Læs mere

Regulativ for Langstrup Mosevandløb

Regulativ for Langstrup Mosevandløb April 2014 Regulativ for Langstrup Mosevandløb INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Regulativ for Langstrup Mosevandløb 3 1.1 Vandløbet 3 1.2 Klassifikation 3 1.3 Lovgrundlag 3 1.4 Grundlaget for regulativet 4 1.5 Regulativet

Læs mere

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr Nakskov Kommune Storstrøms Amt

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr Nakskov Kommune Storstrøms Amt REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. 4 1 Nakskov Kommune Storstrøms Amt April 2004 2 1. Grundlaget for regulativet. Vandløbet er optaget som kommunevandløb nr. K 4 i Nakskov Kommune. Regulativet er udarbejdet

Læs mere

Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN

Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet - 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. - 5 3.1 Afmærkning og stationering

Læs mere

R E G U L A T I V. St. Vejle å. Albertslund kommune. Høje-Taastrup kommune. Kommunevandløb nr. 10

R E G U L A T I V. St. Vejle å. Albertslund kommune. Høje-Taastrup kommune. Kommunevandløb nr. 10 R E G U L A T I V for St. Vejle å Albertslund kommune Høje-Taastrup kommune Kommunevandløb nr. 10 Regulativ, St. Vejle å. Albertslund kommune/høje-taastrup kommune, december 1993. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT

Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. 5 3.1 Afmærkning og stationering

Læs mere

RØDBY. Vandløbsr egulativ. Vandløb nr.: ( 19 TSV) for. 9. apr il 200 I. Fruegade7 4970R9dby. Rødby Kommune. Tlf S Fax

RØDBY. Vandløbsr egulativ. Vandløb nr.: ( 19 TSV) for. 9. apr il 200 I. Fruegade7 4970R9dby. Rødby Kommune. Tlf S Fax RØDBY for Vandløb nr.: 34.1. 1.2 ( 19 TSV) R dby Kommune Fruegade7 4970R9dby Tlf S4 67 01 00 Fax 146701 99 Vandløbsr egulativ 9. apr il 200 I Indholdsfortegnelse Vandløb nr. 34. 1.1.2 ( 19 TSV) I. Grundlag

Læs mere

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune

Tillægsregulativ for. Ringsted Kommune og Holbæk Kommune Tillægsregulativ for Damrenden, 8 Egerupvandløbet, 5c Fjællebroløbet, 2f Frøsmose Å, 4a Grønbæksløbet, 5a Høm Lilleå, 1a Skee Å, 14 Vigersdal Å - Kværkeby Bæk, 2d Vigersdal Å - Bedsted Bæk, 2a Ågårdsløbet,

Læs mere

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR 380 OFFENTLIGE VANDLØB I GULDBORGSUND KOMMUNE UDKAST Februar 2015 Forslag til Fællesregulativ - UDKAST Offentlige vandløb i Guldborgsund Kommune 2015 Ophavsret. Skabelonen

Læs mere

Vedligeholdelse af offentlige vandløb

Vedligeholdelse af offentlige vandløb Vedligeholdelse af offentlige vandløb Lidt baggrund om vandløb Vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Bredejer: Ejer af

Læs mere

AARS KOMMUNE. Herredsbækken Gislum bæk. Regulativ 2006

AARS KOMMUNE. Herredsbækken Gislum bæk. Regulativ 2006 AARS KOMMUNE Herredsbækken Gislum bæk Regulativ 2006 Kommunevandløbene HERREDSBÆKKEN Vandløb nr. 861 1.0 GISLUM BÆK Vandløb nr. 861 1.4 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET

Læs mere

Regulativ for Damvad Å

Regulativ for Damvad Å Regulativ for Damvad Å Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. REGULATIV FOR DAMVAD Å... 5 1.1. Grundlaget for regulativet... 5 1.2.

Læs mere

Opmålingsrapport Værebro Å Egedal Kommune januar Egedal Kommune. Værebro Å - opmålingsrapport

Opmålingsrapport Værebro Å Egedal Kommune januar Egedal Kommune. Værebro Å - opmålingsrapport Egedal Kommune Værebro Å - opmålingsrapport Januar 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OPMÅLING... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Arbejdsbeskrivelse... 5 2.3 Bemærkninger til opmålingen... 6 3. FELTOBSERVATIONER...

Læs mere

Standardregulativ for offentlige vandløb, jfr. vandløbslovens 12

Standardregulativ for offentlige vandløb, jfr. vandløbslovens 12 Standardregulativ for offentlige vandløb, jfr. vandløbslovens 12 - retsinformation.dk Page 1 of 1 Den fulde tekst REG nr 23 af 20/07/1984 Gældende Offentliggoreisesdato: 23-05-1985 Milja- og F devareministeriet

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 210 NØRHALNE NORDLIGE KLOAKGRØFT

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 210 NØRHALNE NORDLIGE KLOAKGRØFT REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 210 NØRHALNE NORDLIGE KLOAKGRØFT AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 2 4.0

Læs mere

ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK

ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK Regulativ for kommunevandløbene Nr. 136 Kanal fra Lundergårds mose Nr. 138 Vandengsvandløbet Nr. 153 Lundergårds bæk

Læs mere

Regulativforslag for vandløbet Stampestrømmen i høring

Regulativforslag for vandløbet Stampestrømmen i høring Regulativforslag for vandløbet Stampestrømmen i høring Holstebro Kommune har opklassificeret vandløbet Stampestrømmen og har jf. vandløbslovens kapitel 5 udarbejdet et regulativ for dette vandløb. Regulativet

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 202 BYRBÆKKENS ØVRE DEL INDHOLDSFORTEGNELSE

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 202 BYRBÆKKENS ØVRE DEL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 202 BYRBÆKKENS ØVRE DEL INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 3 4.0 Vandløbets skikkelse og

Læs mere

NEDRE TILLØB TIL RY Å

NEDRE TILLØB TIL RY Å PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup NEDRE TILLØB TIL RY Å Regulativ for kommunevandløbene Nr. 117 Skødsholmsvandløbet (nedklas. privat) Nr. 118 Voldkærsvandløbet Nr. 119 Holmsgårdsvandløbet

Læs mere

Kommunevandløb nr. 312 KLITHUSE - SNEVRE VANDLØB

Kommunevandløb nr. 312 KLITHUSE - SNEVRE VANDLØB Kommunevandløb nr. 312 KLITHUSE - SNEVRE VANDLØB 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet - 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. - 5 3.1 Afmærkning

Læs mere

Regulativ for Nivå og Dageløkke vandløbet

Regulativ for Nivå og Dageløkke vandløbet Regulativ for og Dageløkke vandløbet Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. REGULATIV FOR NIVÅ OG DAGELØKKEVANDLØBET... 5 1.1. Grundlaget

Læs mere

Side 1 Københavns Amt Revideret 2000 Regulativ for St. Vejleå R E G U L A T I V. For. St. Vejle å. Københavns Amt

Side 1 Københavns Amt Revideret 2000 Regulativ for St. Vejleå R E G U L A T I V. For. St. Vejle å. Københavns Amt Side 1 R E G U L A T I V For St. Vejle å Københavns Amt Side 2 REGULATIVETS VIGTIGSTE BESTEMMELSER I FORHOLD TIL LODSEJERNE 1. Københavns Amt er vandløbsmyndighed for den del af St. Vejleå. ser omhandles

Læs mere

FORSLAG Fællesregulativ for kommunevandløbene i Egedal kommune

FORSLAG Fællesregulativ for kommunevandløbene i Egedal kommune FORSLAG 10.08.2015 Fællesregulativ for kommunevandløbene i Egedal kommune Indhold 1 Indledning 3 2 Regulativets opbygning 4 3 Baggrund for fællesregulativet 6 4 Oversigt over kommunevandløbene 7 5 Administrative

Læs mere

Generelt om vandløbsregulativer

Generelt om vandløbsregulativer Bilag til dagsordenspunkt den 12. august 2013. Generelt om vandløbsregulativer Ifølge vandløbsloven skal vandløbsmyndigheden udarbejde et regulativ for alle offentlige vandløb. Regulativet skal blandt

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE FJERRITSLEV KOMMUNE Teknisk forvaltning Danmarksgade 3 9690 Fjerritslev REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE Nr. 14 Sønderkærgrøften Nr. 21 Mejlhedegrøften Nr. 25 Gøttrup bæk Nr. 60 Skivergrøftens nedre del

Læs mere

Regulativ for Stenløse Å

Regulativ for Stenløse Å Regulativ for Stenløse Å Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. REGULATIV FOR STENLØSE Å... 5 1.1. Grundlaget for regulativet... 5

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 261 SKELGRØFTEN MED TILLØB

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 261 SKELGRØFTEN MED TILLØB REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 261 SKELGRØFTEN MED TILLØB AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 3 4.0 Vandløbets

Læs mere

Gjern Å. Regulativ. Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT

Gjern Å. Regulativ. Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT Gjern Å Regulativ Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ SEPTEMBER 1988 og JUNI 1993 Opdateret i Februar 2006 2 Forord Dette regulativ er retsgrundlaget for administrationen

Læs mere

Kommunevandløb nr. 318 SKELGRØFTEN

Kommunevandløb nr. 318 SKELGRØFTEN Kommunevandløb nr. 318 SKELGRØFTEN 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet - 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. - 5 3.1 Afmærkning og stationering

Læs mere

Regulativ for kommunevandløbet. Værngrøften. Vandløbsområde: Ringkøbing Fjord, Syd. Ringkøbing-Skjern Kommune

Regulativ for kommunevandløbet. Værngrøften. Vandløbsområde: Ringkøbing Fjord, Syd. Ringkøbing-Skjern Kommune Regulativ for kommunevandløbet Værngrøften Vandløbsområde: Ringkøbing Fjord, Syd Ringkøbing-Skjern Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Side Forord 1. Grundlaget for regulativet 2. Betegnelse af vandløbet

Læs mere

NEDRE TILLØB TIL HUNE BÆK

NEDRE TILLØB TIL HUNE BÆK PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup NEDRE TILLØB TIL HUNE BÆK Regulativ for kommunevandløbene Nr. 139 Kvorupkærvandløbet Nr. 140 Kærsiggrøften Nr. 145 Ilsig Regulativ 1999 FORORD

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Alslev Å Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 Kvl. nr. A 1 Alslev Å ESBJERG KOMMUNE - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE... Side 0.

Læs mere

Fællesregulativ for 10 offentlige vandløb i Halsnæs Kommune

Fællesregulativ for 10 offentlige vandløb i Halsnæs Kommune Fællesregulativ for 10 offentlige vandløb i Halsnæs Kommune Marts 2015 Arrehedegrøften, Arrenakkegrøften, Bokildegrøften, Fladvandsgrøften, Gartnergrøften, Kalvehavegrøften, Liselejegrøften, Lisevanggrøften,

Læs mere

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FÆLLESREGULATIV - FORSLAG FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV For 85 OFFENTLIGE VANDLØB I LEMVIG KOMMUNE 2015 NIRAS A/S Herningvej 34A, Stuen 4800 Nykøbing F, CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI www.niras.dk T: +45

Læs mere

Regulativ for Ålebæksrenden og Holmegrøften

Regulativ for Ålebæksrenden og Holmegrøften Regulativ for Ålebæksrenden og Holmegrøften Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. REGULATIV FOR ÅLEBÆKSRENDEN OG HOLMEGRØFTEN...

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 227 BOVSTBÆKKEN

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 227 BOVSTBÆKKEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 227 BOVSTBÆKKEN AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 2 4.0 Vandløbets skikkelse

Læs mere

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund Regulativ for Mademose å Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET... 4 2. BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT...

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 217 SKELGRØFTEN OG NEDRE DEL AF HORSBÆKKEN

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 217 SKELGRØFTEN OG NEDRE DEL AF HORSBÆKKEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 217 SKELGRØFTEN OG NEDRE DEL AF HORSBÆKKEN AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet

Læs mere

Regulativ for. Hestetangs Å og Fiskebæk Å. Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød

Regulativ for. Hestetangs Å og Fiskebæk Å. Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Regulativ for Hestetangs Å og Fiskebæk Å Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. REGULATIV FOR HESTETANGS Å OG FISKEBÆK Å... 5 1.1.

Læs mere

Regulativ for Havelse Å

Regulativ for Havelse Å Regulativ for Havelse Å Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. REGULATIV FOR HAVELSE Å... 5 1.1. Grundlaget for regulativet... 5

Læs mere

Regulativtillæg. Skjern Å. Rørbæk Sø - Borris

Regulativtillæg. Skjern Å. Rørbæk Sø - Borris Regulativtillæg for sejlads på det offentlige vandløb Skjern Å Rørbæk Sø - Borris Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Grundlaget for tillægsregulativet... 3 Ændringer i sejladsbestemmelserne

Læs mere

Amtsvandløb nr. 104 Viborg Amt

Amtsvandløb nr. 104 Viborg Amt REGULATIV FOR NØRREÅ (Non Mølleå, Vedsø med Spangsund og Nørreå) Amtsvandløb nr. 104 Viborg Amt Amtsvandløb nr. 1 Århus Amt Side 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1 FORORD...3 2 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET...4

Læs mere

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å.

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Restaureringsprojekt - Damvad Å. Station 5695 6383 INDLEDNING... 3 BAGGRUND... 3 NUVÆRENDE OG FREMTIDIG SKIKKELSE.... 3

Læs mere

I De anførte koter er i G.I. system.

I De anførte koter er i G.I. system. Lall.J.brugn:ni.nla.erle!s sieupu 1:papir til 'h:rug /;::r lan :ivæ:senel'ett'.lr ~!1 af.tancllj:tg11lrnmm.lujone2 ~ 1 ~ '\fe!l ud.tær d.igelu af udøkrlfte r og til dobn1en1u m.v., dez i::al 11ohre11 l

Læs mere

ØVRE TILLØB TIL RY Å. PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej Pandrup. Regulativ for kommunevandløbene

ØVRE TILLØB TIL RY Å. PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej Pandrup. Regulativ for kommunevandløbene PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup ØVRE TILLØB TIL RY Å Regulativ for kommunevandløbene Nr. 102 Banegrøften Nr. 105 Munkholtvandløbet Nr. 107 Ilbækken Regulativ 1999 FORORD Et

Læs mere

Bilag 21. Ordliste. Beskrivelser af. (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bestemmelser for

Bilag 21. Ordliste. Beskrivelser af. (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bestemmelser for Bilag 21. Ordliste. Arbejdsbælter Beskrivelser af (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bestemmelser for (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bundkote Ejendomsforhold Bælter

Læs mere

Mere om vedligeholdelse

Mere om vedligeholdelse Mere om vedligeholdelse Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb har været i EU udbud over en 4 årig periode 2012 2016. Vedligeholdelsen forestås af 4 private entreprenører og opgaven er inddelt i 10

Læs mere

Tillægsregulativ for Storå - Sejladsbestemmelser

Tillægsregulativ for Storå - Sejladsbestemmelser Tillægsregulativ for Storå - Sejladsbestemmelser GRUNDLAGET FOR TILLÆGSREGULATIVET Tillægsregulativet er udarbejdet i henhold til Vandløbslovens 4, stk. 3, der omhandler vandløbsmyndighedens mulighed for

Læs mere

Forslag. Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune

Forslag. Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune Forslag Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune Offentlighedsperiode Forslag til Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune er offentliggjort den xxxx 2015. Eventuelle

Læs mere

REGULATIV. Rejsby Åsystem

REGULATIV. Rejsby Åsystem OKTOBER 1997 11 REGULATIV FOR Rejsby Åsystem I RIBE KOMMUNE Hovedopland 3900 omfattende Tilløb til Vadehavet Afstrømningsområde 3908 3909 RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé 2, 6760 Ribe, tlf. 79

Læs mere

Regulativ for Pøle Å med sideløb 1

Regulativ for Pøle Å med sideløb 1 Regulativ for Pøle Å med sideløb 1 Regulativ, Pøle Å - Hillerød og Gribskov Kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Grundlaget for regulativet...4 2 Betegnelse af vandløbet og oversigtskort...5 2.1 Betegnelse

Læs mere

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR DE OFFENTLIGE VANDLØB I FREDENSBORG KOMMUNE

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR DE OFFENTLIGE VANDLØB I FREDENSBORG KOMMUNE FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR DE OFFENTLIGE VANDLØB I FREDENSBORG KOMMUNE FÆLLESREGULATIV FOR DE OFFENTLIGE VANDLØB I FREDENSBORG KOMMUNE 3 INDHOLD 1 Indledning 6 2 Grundlaget for regulativet 7 2.1

Læs mere