Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere"

Transkript

1 Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner, kost- og efterskoler samt anbragte på eget værelse. Standarden er rettet mod familieplejekonsulenter og rådgivere. Dato Marts 2011 LOVGRUNDLAG Lov om ændring af Lov om Social Service Servicelovens 70, stk. 1: Kommunalbestyrelsen skal senest 3 måneder efter, at der er iværksat en foranstaltning over for barnet, den unge eller de vordende forældre, vurdere om indsatsen skal ændres, og om handleplanen, jf. 140, skal revideres. Kommunalbestyrelsen skal herefter med højst 6 måneders mellemrum foretage en sådan vurdering. Afgørelse om revision af handleplanen træffes så vidt muligt med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år. Servicelovens 70, stk. 2: Ved anbringelse udenfor hjemmet skal vurderingen af indsatsen efter stk. 1 og af behovet for revision af handleplanen ske på baggrund af det løbende tilsyn med barnet eller den unge, jf. 148, stk. 1, og efter kontakt med forældremyndighedsindehaveren. Tilsynet efter 148, stk. 1 skal omfatte mindst to årlige tilsynsbesøg på anbringelsesstedet, hvor kommunen taler med barnet eller den unge. Samtalen skal så vidt muligt finde sted uden tilstedeværelse af ansatte fra anbringelsesstedet. Vurderingen skal omfatte en stillingtagen til, hvorvidt andre forhold end de hidtil beskrevne, jf. 140, er relevante, og i så fald skal disse indgå i en revideret handleplan. Se i øvrigt vejledning nr. 3 FORKLARINGER TIL LOVTEKSTEN For at understrege den tætte sammenhæng mellem det personrettede tilsyn og opfølgningen på handleplanen er reglerne herom samlet i 70, stk. 1-2 i Barnets Reform. I handleplanen er beskrevet den indsats, der er truffet afgørelse om, og som det personrettede tilsyn skal følge op på. Samtidigt er det løbende personrettede tilsyn og de samtaler (jf. 148, stk. 1 om løbende halvårlige tilsyn), der føres med barnet eller den unge, grundlaget for vurderingen af, om der er behov for at revidere handleplanen og eventuelt indsatsen. Sammenhængen mellem tilsynet og handleplansopfølgningen er så tæt (jf. bemærkningerne til loven), at de med fordel kan foretages samtidigt og i en arbejdsgang.

2 Side2/8 Det er nyt at den anbringende kommune skal afholde en samtale med barnet eller den unge på anbringelsesstedet mindst 2 gange om året. Samtalen med barnet skal som et led i tilsynet så vidt muligt gennemføres uden tilstedeværelse af ansatte på anbringelsesstedet uanset om barnet eller den unge er anbragt i en plejefamilie, på et opholdssted eller på en døgninstitution. Kommunalbestyrelsen skal altid vurdere, hvor ofte og hvordan, der skal føres tilsyn. Det vil i hvert enkelt tilfælde bero på det enkelte barn eller den unges behov. Formålet med tilsynet er at få indblik i barnet eller den unges trivsel på stedet, få barnet eller den unges egen vurdering af situationen samt sikre, at formålet med anbringelsen af barnet eller den unge det pågældende sted opnås, jf. vejledning nr. 3 til serviceloven. Med ændringerne om at handleplanen alene skal berøre de punkter, hvor den børnefaglige undersøgelse har afdækket problemer, opstår et behov for jævnligt at genoverveje hvilke punkter, der er relevante for et barn eller en ung. Derfor skal kommunalbestyrelsen i forbindelse med revisionen af handleplanen overveje, hvorvidt nye punkter er relevante. ARBEJDS- PROCEDURE Der føres tilsyn med anbragte børn og unge efter 14 dage og inden 3 måneder. Ved nyanbringelser afholdes handleplansmødet senest 3 måneder efter der er iværksat foranstaltninger. De efterfølgende tilsyn føres efter følgende modeller:

3 Side3/8 1) arbejdsprocedure for unge anbragt på opholdssteder, døgninstitutioner, plejefamilier samt kost- og efterskoler: 12. måned: Tilsyn af Familieplejen Ved nyanbringelser tilsyn og handleplansmøde inden 3 måneder. 12. måned 1.måne d 2. måned 10. måned: Handlepla nsmøde 11. måned 10. måned 3. måned 3. måned: Tilsyn af Familiepleje n måned måned måned måned 7. måned 6. måned 5. måned: Handleplansmøde 7. måned: Tilsyn familieplejen Standarden for tilsyn indebærer 3 årlige tilsyn. Den samtale der efter Servicelovens 148, stk. 1 skal afholdes mindst 2 gange årligt, afholdes af Familieplejekonsulenten, jf. Bilag 1 om Børnesamtaler. Der ud over afholdes 2 handleplansmøder årligt. Vejledning til dagsordenen til handleplansmøder er vedhæftet som bilag 2. Dagsordenen til handleplansmødet er vedhæftet som Bilag 3. Det første handleplansmøde afholdes på opholdsstedet eller døgninstitutionen. Er barnet eller den unge anbragt i en plejefamilie afholdes handleplansmødet på Rådhuset. Det andet handleplansmøde afholdes på Rådhuset.

4 Side4/8 Rådgiver er mødeleder på handleplansmøderne og familieplejekonsulenten er referent. Referatet skrives på mødet og indeholder mål der er til at sætte direkte ind i den reviderede handleplan. Se bilag 1 for en skabelon til dagsorden og referat af handleplansmødet. Såfremt rådgiver vurderer, at der er behov for at snakke med barnet inden handleplansmødet, kan rådgiver mødes med barnet umiddelbart før handleplansmødet. Medarbejdere fra barnet eller den unges andre foranstaltninger skal typisk deltage i handleplansmøderne. Der skal dog altid foretages en konkret vurdering i den enkelte sag. Rådgiver og familieplejekonsulent skal derfor inden mødet drøfte hvem der skal deltage. I de tilfælde, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at andre end anbringelsesstedet deltager kan mødet følges op af netværksmøde, så målet med foranstaltningen er klar for alle medarbejdere på sagen. Minimum 2 af tilsynene afholdes på anbringelsesstedet, jf. Barnets Reform. For unge der er fyldt 16 år skal handleplanen indeholde konkrete mål for den unges overgang til voksenlivet, jf. Servicelovens 140, stk. 3. Når den unge er mellem 16½ og 17 skal der ligge et handleplansmøde, således at der kan træffes afgørelse om efterværn inden den unge bliver 17½ år. Der skal altid foretages en vurdering i den konkrete sag, om der skal foretages yderligere tilsyn/opfølgning.

5 Side5/8 2) Arbejdsprocedure for unge anbragt på eget værelse Primo 12. måned: Rådgiver fører tilsyn på eget værelse Ultimo 12. måned: handleplansmøde med rådgiver, den unge og familien (evt. kontaktperson) Ved nyanbringelser tilsyn og handleplansmøde inden 3 måneder Ultimo 6. måned: handleplansmøde med rådgiver, den unge og familien (evt. kontaktperson) Primo 6. måned: Rådgiver fører tilsyn på eget værelse Tilsynet med unge på eget værelse udføres af rådgiver to gange årligt. Der ud over afholdes der årligt 2 handleplansmøder. Rådgiveren er ansvarlig for afholdelse af handleplansmøder og typisk deltager den unges kontaktperson også i disse møder. Rådgiver skal indkalde til handleplansmøderne og er samtidig referent på møderne. Referatet skrives på mødet og indeholder mål, der er til at sætte direkte ind i den reviderede handleplan. Se bilag 1 for en skabelon til dagsorden og referat af handleplansmødet. Tilsynet afholdes 14 dage før handleplansmødet for at sikre tæt sammenhæng mellem tilsynet og opfølgningen på handleplanen.

6 Side6/8 Aflastning I sager med aflastning føres det lovpligtige tilsyn 2 gange årligt. Tilsynet placeres kronologisk forud for Handleplansmødet efter samme princip som det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge FORMÅLET MED DET PERSONRET- TEDE TILSYN På baggrund af det løbende, personrettede tilsyn skal kommunen vurdere indsatsen og behovet for revidering af handleplanen i forhold til et anbragt barn/ung. For at tilvejebringe et fyldestgørende grundlag for disse vurderinger må foki for det personrettede tilsyn være barnets /den unges synspunkter og oplevelser, anbringelsesstedet og deres indsats i forhold til barnet/den unge samt samarbejdet mellem anbringelsessted og barnet/den unge. Formålet med det personrettede tilsyn med børn og unge anbragt af Roskilde kommune er derfor At sikre at der er overensstemmelse mellem formålet med anbringelsen, handleplanens mål og barnets/den unges aktuelle ressourcer og behov. At bidrage til at både anbringelsesstedet og barnet /den unge oplever anbringelsesforløbet er gavnligt og meningsfuldt, herunder at tilrettelægge tilsynet på en sådan måde at barnet/ den unge får mulighed for at være medbestemmende om forhold som har indvirkning på deres liv. At forhindre uplanlagte brud i anbringelsen At anbringelsen ophører når formålet er nået og at afviklingen sker på en for barnet /den unge konstruktiv måde herunder at der truffet beslutning om efterværn jf SEL 76. At indsatsen løbende dokumenteres, således at beslutninger vedrørende barnet /den unge træffes på et velinformeret og velargumenteret fagligt og juridisk grundlag. DET PERSON- RETTEDE TILSYN IFT. BARNET Familieplejekonsulenten eller rådgiver (eget værelse) skal tilrettelægge det personrettede tilsyn på en måde, så hun etablerer en stabil og kontinuerlig relation til det anbragte barn/ unge. Igennem denne relation skal, barnet/den unge under hensyntagen til alder og modenhed have mulighed for At være medbestemmende når der træffes beslutninger som involverer barnet/den unge. At være informeret om relevante juridiske rettigheder og pligter samt modtage den fornødne hjælp til at anvende disse rettigheder At forholde sig til handleplanens mål og egen og anbringelsesstedets indsats

7 Side7/8 At forberede sig på de to årlige handleplansmøder og de temaer som behandles på disse møder samt egen deltagelse i mødet At fortælle om sin trivsel og hverdagslivet på anbringelsesstedet At reflektere og søge hjælp og støtte Familieplejekonsulenten eller rådgiver (eget værelse) skal dokumentere, at der i udførelsen af det personrettede tilsyn er taget konkrete initiativer som er afpasset barnets/den unges alder og modenhed og som bidrager til at barnet/den unge kan anvende tilsynet i overensstemmelse med ovenstående DET PERSON- RETTEDE TILSYN I RELATION TIL ANBRINGELSESSTEDET Det forventes, at anbringelsesstedet samarbejder med familieplejekonsulenterne om at opbygge en stabil og kontinuerlig kontakt, som betyder at tilsynet anvendes til: At orientere om barnets/den unges samlede situation, herunder om arbejdet i de tværfaglige eller tværsektorielle samarbejdsfora anbringelsesstedet indgår i Faglig sparring i forhold til anbringelsesstedets konkrete indsats for at nå handleplanens mål At beskrive og fagligt vurdere barnets/den unges hverdagsliv og trivsel på anbringelsesstedet At forberede de to årlige handleplansmøder og de temaer som behandles på disse møder At sikre at anbringelsesstedets faglige praksis over for det konkret barn/ unge udføres i overenstemmelse med de regler og bestemmelser som er gældende for området og på en måde som i øvrigt vurderes forenelige med barnets tarv og formålet med anbringelsen faglige refleksioner og støtte DOKUMEN- TATION Det skal være dokumenteres i barnets/den unges journal, at tilsynet har fundet sted samt hvilke temaer, der indgik i det pågældende tilsyn. Det skal dokumenteres at de to årlige samtaler med barnet/den unge på anbringelsesstedet har fundet sted jf SEL 70 stk.2 og barnets/den unges synspunkter skal fremgå. Børn og unge anbragt i socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner Endvidere skal anbringelsesstedet hver 6. måned fremsende en skriftlig statusrapport som indeholder en redegørelse for barnets den unges hverdagsliv og trivsel på anbringelsesstedet, og barnets syn på egen situation, handleplanens mål og den faglige indsats anbringelsesstedet har planlagt og leveret i forhold til at nå målene, samt opholdsstedets samlede vurdering af den professionelle indsats og barnets/den unges trivsel og udvikling. Familieplejekonsulenten skal supplere anbringelsesstedets rapport med tilsynets vurdering af indsatsen i forhold til formålet med foranstaltningen, jf. handleplanen.

8 Side8/8 Anbringelsesstedet skal gennemgå rapporten med barnet/den unge inden udsendelsen med mindre hensynet til barnets alder og modenhed taler i mod. Anbringelsesstedet skal i rapporten gøre opmærksom på, hvorvidt rapporten er gennemgået med barnet/den unge. Materialet skal være rådgiveren i hænde en 4 uger før datoen for næstekommende handleplansmøde. Børn og unge anbragt på kost- og efterskoler Kost- og efterskoler anmodes om at sende en skriftlig statusrapport hver 6. måned. Familieplejekonsulenten udarbejder hver 6. måned en statusrapport svarende til ovenstående. Rapporten skal være rådgiver i hænde senest 4 uger før daten for næste handleplansmøde. Børn og unge anbragt i plejefamilier Familieplejekonsulenten udarbejder hver 6. måned en statusrapport svarende til ovenstående. Rapporten gennemgås med plejefamilier og med barnet/den unge inden udsendelsen med mindre hensynet til barnets alder og modenhed taler i mod. Rapporten skal være rådgiveren i hænde 4 uger forud for datoen for næstkommende Handleplansmøde Unge anbragt på eget værelse. Den unges kontaktperson udarbejder hver 6. måned en statusrapport med en vurdering af indsatsen i forhold til formålet med foranstaltningen, jf. handleplanen.. Rapporten skal gennemgås med den unge inden udsendelsen. Den skal være rådgiveren i hænde 4 uger forud for datoen for næste handleplansmøde.

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsenss undersøgelse om Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 3: Praksis sundersøgelse om anbragte børn og unge,, der flytter fra f en plejefamilie til et nytt anbringelsessted

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Januar 2015. Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Januar 2015 Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Indledning 1.1. Samarbejde 1.2. Lovgivning Afsnit 2 Myndighed og Tilsyn 2.1. Det driftsorienterede tilsyn 2.2. Myndighed

Læs mere

Del 2. Ydelseskatalog

Del 2. Ydelseskatalog Del 2 Ydelseskatalog Indholdsfortegnelse YDELSESKATALOG...3 2.1 TILVEJEBRINGELSE AF MULIGE ANBRINGELSESSTEDER...4 2.2 VISITATION...6 2.3 MATCHNING...8 2.4 IVÆRKSÆTTELSE...10 2.5 TILSYN...12 2.6 HJEMGIVELSE/OPHØR

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Udsatte børn - anbringelse

Udsatte børn - anbringelse Udsatte børn - anbringelse Bente Adolphsen cand.jur. Bilag ved Steen Juul Hansen cand.oecon., ph.d. 2011 Bente Adolphsen Udsatte børn anbringelse Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013 Handleguiden Handleguiden side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Bærende principper i det tidlige

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven)

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 296 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Vejledningen omhandler servicelovens regler

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge Kvalitetsstandarder Særlig støtte til børn og unge Udgivelsesdato: 01.01.2015 Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Forord Kvalitetsstandarderne for Center for Børn

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Indhold Velkommen til Herning Kommune... 3 Praktiske informationer... 3 Opgavefordelingen mellem familie-/handicaprådgiveren og familieplejekonsulenten... 4 Herning Kommunes forventninger

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE PAGE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPGAVEN 3 1.1 Indledning 3 1.2 Beskrivelse

Læs mere

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Børne- og FU Ungeudvalget Andre AND Børne- og U Uddannelsesudvalget Områdeleder Visitationsudvalg VIS

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Overordnede retningslinier for godkendelse af og tilsyn med botilbud og opholdssteder. Til Kopi til. Den 12. marts 2007.

Notat. Århus Kommune. Overordnede retningslinier for godkendelse af og tilsyn med botilbud og opholdssteder. Til Kopi til. Den 12. marts 2007. Notat Emne Til Kopi til Overordnede retningslinier for godkendelse af og tilsyn med botilbud og opholdssteder Den 12. marts 2007. 1. Indledning Århus Kommune har den 1. januar 2007 fra Århus Amt fået overdraget

Læs mere

Børn- og ungehåndbogen

Børn- og ungehåndbogen Erik Jappe Børn- og ungehåndbogen 2013 Servicelovens regler om børn og unge 15. reviderede udgave Frydenlund Børn- og ungehåndbogen 2013 15. udgave, 1. oplag, 2012 Frydenlund og Erik Jappe ISBN: 978-87-7118-219-4

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere