Rektor. Stillings- og personprofil. Vejen Gymnasium og HF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rektor. Stillings- og personprofil. Vejen Gymnasium og HF"

Transkript

1 Rektor Stillings- og personprofil Vejen Gymnasium og HF Marts 2015

2 Indhold 1 Overblik Om Vejen Gymnasium og HF De overordnede rammer for skolen Elevtal, linjer og medarbejdere Organisation og ledelse Bygninger og drift Om stillingen Rektors profil... 7 Bilag 1: Studieretninger

3 1 Overblik Stillingsbetegnelse Arbejdsgiver Reference Rektor Vejen Gymnasium og HF Petersmindevej Vejen Refererer til bestyrelsesformanden Tiltrædelse 1. august 2015 Øvrige vilkår Ansættelsesforløb Rektor ansættes i henhold til gældende overenskomst, jf. aftale om løn- og ansættelsesvilkår for rektorer ved private og almene gymnasier mv. Stillingen er klassificeret i lønramme 37. Der indgås desuden resultatlønskontrakt. Pluss Leadership assisterer bestyrelsen med rekrutteringen. Ansøgere skal være indstillet på at gennemgå en personprofil test. Tidsplan Ansøgningsfrist: 15. april 2015 Første samtaler: 29. og 30. april 2015 Testforløb: maj 2015 Anden samtaler: 18. maj 2015 Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger kan fås ved fortrolig henvendelse til: Tage Sørensen, bestyrelsesformand, tlf ; eller Helle Sofie Kaspersen, partner, Pluss Leadership A/S, tlf Ansøgning Ansøgning stiles til bestyrelsesformanden og sendes pr. mail til Venligst skriv Rektor i emnefeltet. 3

4 2 Om Vejen Gymnasium og HF 2.1 De overordnede rammer for skolen Vejen Gymnasium og HF er en ungdomsuddannelsesinstitution, der siden skolens etablering i august 1980 har haft solide rødder i det lokale samfund, hvor skolen spiller en stor og aktiv rolle. Missionen for Vejen Gymnasium og HF: Formålet med uddannelsen er at give højt kvalificeret almendannende og studieforberedende undervisning med lig bredde og dybde, der kvalificerer og inspirerer eleverne til videregående uddannelse. Eleverne skal gennem gymnasietiden forberedes til livet som borgere i et globaliseret demokratisk samfund gennem indflydelse, udfordringer og fællesskabsfølelse. Det er skolens vision: at eleverne lærer meget, at de udvikler sig ligt, alment og personligt og får lyst til at videreuddanne sig at skabe et udfordrende og udviklende studiemiljø for eleverne både i og udenfor undervisningen at flere unge i skolens opland får lyst til at tage en gymnasial uddannelse at vi bliver det naturlige skolevalg for elever bosiddende i Vejen kommune at skabe en udfordrende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Forventninger, værdier og strategiske målsætninger: Skolen forventer af eleverne: at de er ligt nysgerrige, interesserede i lig fordybelse og vil yde den krævede arbejdsindsats at de engagerer sig og deltager i skolens liv, f.eks. elevrådsarbejde, sport, musical eller andre af gymnasiets aktiviteter, der skaber gode kammeratskaber, personlig udvikling og glæde ved at uddanne sig ligesom eleverne kan forvente af medarbejderne: at de støtter elevernes læring, vækker deres lige nysgerrighed, udfordrer dem ligt og understøtter, at eleverne udvikler lig og personlig selvtillid at de engagerer sig i skolen og tager ansvar for, at skolens mål og visioner kan nås. Skolen ønsker et læringsmiljø præget af samtaler, hvor man opsøger og respekterer viden og indsigt, hvor man fremfører sine argumenter, lytter og udøver gensidig og konstruktiv kritik og selvkritik. Elevens lyst til at eksperimentere med og gå på opdagelse i stoffet skal understøttes. Eleverne skal lære at reflektere over læreprocesser og kompetenceudvikling og udfordres 4

5 individuelt og i samarbejde med andre, så de udvikler selvtillid og lyst til at tage en videregående uddannelse. Fagligheden er grundlaget for, at eleven udvikler sig fra elev til studerende. Eleven skal sammen med de lige mål også opnå kompetencer. Det betyder, at eleven ikke alene skal opnå stor lig indsigt, eleven skal også være i stand til at handle ud fra den viden. Kompetencer opnås, når lig viden forenes med personlig myndighed, f.eks. parathed og evne til at stille spørgsmål, tage stilling og handle ud fra opnået indsigt. Skolen ønsker at give eleverne mulighed for at opnå det bedst mulige eksamensresultat, der giver dem lyst og mulighed for at videreuddanne sig. Endvidere ønsker skolen, at gymnasiefrekvensen (andelen af unge i kommunen, der vælger gymnasiet) skal ligge på landsgennemsnittet. Skolen har iværksat en række initiativer, som har adresseret de strategiske målsætninger, og skolen lever nu i stor udstrækning op til disse målsætninger. Skolen står over for en opdatering af sin strategi. Det er besluttet at udskyde strategiprocessen, så den nye rektor får mulighed for at være involveret og udøve indflydelse på strategien fremover. 2.2 Elevtal, linjer og medarbejdere Skolen har i dag 502 elever, fordelt med 445 på STX og 57 på HF. Elevtallet er steget med ca. 20% over de sidste 5 år. Elevtallet er fordelt på 20 klasser, 18 STX- og 2 HF-klasser. Der er typisk to matematiske, to samfundslige, en sproglig og en musisk linje. Studieretningerne udbudt for skoleåret 2015/2016 vises i Bilag 1. Elevernes egen tilfredshedsmåling viser en høj tilfredshed. Frafaldsprocenten ligger meget lavt på under 3%. 2.3 Organisation og ledelse Vejen Gymnasium og HF har en bestyrelse på seks medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Bestyrelsen sammensættes således: Fire udefrakommende medlemmer: o Ét medlem, der udpeges af Vejen Kommunes skole- og børneudvalg o Ét medlem, der udpeges af Udviklingsrådet for erhverv og turisme, Vejen o Ét medlem, der udpeges af Syddansk Universitet, Kolding o Ét medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening Ét medlem med stemmeret og ét medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen Ét medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. 5

6 Der forventes en videreførelse af det gode og tætte samarbejde mellem bestyrelse og rektor, hvor rollefordelingen tydeligt afgrænser arbejds- og ansvarsområderne. Ledelsen består af rektor, vicerektor, to uddannelsesledere og administrationschef. Medarbejdergruppen udgøres af 50 lærere, vicerektor, administrationschef, to uddannelsesledere, elevadministrator, økonomiassistent, pedel, to pedelmedhjælpere, kantineleder, to kantineassistenter, en ansat på pædagogisk værksted i skånejob, fem rengøringsassistenter. Medarbejdergruppen præges af stor samarbejdsvilje og -evne samt stor lydhørhed, både indbyrdes og i forhold til ledelsen. Sygefraværet blandt lærerne ligger under 2%. Der er lagt vægt på stor grad af kommunikation og involvering, hvilket også har været tilfældet for implementeringen af OK 13, som er gennemført fuldt ud. 2.4 Bygninger og drift Skolen er bygget og indviet i august Skolen er løbende blevet udvidet og renoveret, senest er en tilbygning med forberedelseslokaler til lærerne blevet taget i brug i vinter 2014/2015, og skolens bygningsmæssige kvalitet og omfang fremstår i dag, så det fuldt ud understøtter skolens formål. Skolen ligger smukt placeret i naturskønt område. Der er 50 m til Vejen Idrætscenter, som tilbyder moderne faciliteter inden for en lang række forskellige idrætsgrene, herunder svømmehal, ligesom der er gode faciliteter til diverse kulturarrangementer mv. Skolen er meget veldrevet med en god økonomisk situation til følge. 3 Om stillingen Den selvejende institution Vejen Gymnasium og HF søger ny rektor fra 1. august 2015, da den nuværende rektor efter 19 år som rektor på skolen har valgt at gå på pension. Rektor har som daglig leder ansvar over for bestyrelsen for pædagogik, administration og økonomi på skolen. Vigtige overskrifter på jobbet som rektor er godt samarbejde og gode resultater. Godt samarbejde henviser til, at rektor forventes at opretholde og forbedre samarbejdet bredt set i forhold til bestyrelsen, medarbejderne, den øvrige ledelse, eleverne, forældrene og andre eksterne interessenter i øvrigt. Det gode samarbejde forventes bl.a. skabt og videreudbygget gennem en tæt og åben dialog, hvor involvering ses som en ønsket nødvendighed og værdiskaber. Et fortsat godt arbejdsmiljø er vigtigt. 6

7 Gode resultater henviser til, at resultaterne relateret til eleverne fastholdes og forbedres, herunder bl.a. karaktergennemsnit, elevtal, gymnasiefrekvens, fravær mv.; at medarbejderne til stadighed er yderst kompetente inden for deres hverv, samt at arbejde for at sikre, at skolen fortsat kan tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede lærere og øvrigt personale; at undervisningspædagogik, undervisningsformer mv. undergår løbende udvikling; at reformer og overenskomster implementeres inden for rammerne af disse, at de gennemføres gennem en klar ledelsesmæssig stillingtagen og retningssætning kombineret med lydhørhed over for og involvering af lærerne; at skolens omdømme løbende understøttes mere generelt gennem nye aktiviteter og tiltag, herunder bl.a. øget markedsføring; at rektor sikrer en veldrevet institution med sikring af et fortsat solidt økonomisk grundlag. Som nævnt ovenfor i afsnit 2, skal der udvikles en opdatering af vision og strategi for skolen. Denne proces forventes at foregå i efteråret 2015, og rektor vil få til opgave at styre denne proces i tæt samarbejde med bestyrelsesformanden. 4 Rektors profil Bestyrelsen søger en rektor, som besidder følgende egenskaber: Inspirerende, anerkendende, humørfyldt og motiverende ledelsesstil, som understøtter udviklingen på skolen, herunder den pædagogiske udvikling; Ambitiøs, visionær og innovativ i forhold til at udvikle skolen, dens elever og lærere og bidrage til at sikre retningen gennem strategisk lederskab; Resultatopfyldende med en tro på og evne til at indfri mål gennem iværksættelse af understøttende aktiviteter og tiltag samt opfølgning herpå; Netværksskabende og dygtig til at vedligeholde og udvikle relationer både internt og eksternt, herunder med lokale nøglespillere, politikere m.fl. Gode kommunikative evner, i små såvel som store fora, med en evne til at kommunikere klare budskaber og med en klar idé til, hvordan skolen skal markedsføres; Personligt drive, empati og engagement samt en uhøjtidelig og humørfyldt omgangstone; Økonomisk sans, som kan underbygge skolens økonomiske fundament og udvikling og sikre et godt samspil med bestyrelsen. Lovgivningen kræver, at rektor skal have undervisningskompetence i ét eller flere inden for uddannelsens række. 7

8 Bilag 1: Studieretninger 2015 Grundforløb Studieretninger: Forår 1G samt 2G og 3G: Studieretningsforløb Obligatoriske Stu- die- Fag Valg 2g Valg 3g Grundforløbet er ens for alle elever uanset studieretning bortset fra det kreative. Grundforløbet indeholder ene dansk, engelsk, 2.fremmedsprog, historie, idræt, et kreativt (musik, billedkunst, medie), biologi, matematik, fysik, samfunds, almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb. Naturvidenskab Sprog Musik Dansk A Dansk A Dansk A Dansk A Dansk A Dansk A Dansk A Almen studieforberedelse Historie A Historie A Historie A Historie A Historie A Historie A Historie A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Engelsk B Engelsk B Engelsk B Engelsk B Ita Tysk Religion Religion Religion Religion Religion Religion Religion Kreativt - Kreativt - Kreativt - Kreativt - Kreativt - Kreativt - Musik Idræt Idræt Idræt Idræt Idræt Idræt Idræt Matematik Matematik Matematik Matematik Matematik Matematik Matematik Fysik Fysik Fysik Fysik Fysik Fysik Fysik Biologi Biologi Biologi Biologi Biologi Biologi Biologi Kemi Kemi Matematik A Matematik A informationstekn. A Kemi A Naturgeografi Naturgeografi Naturgeografi Engelsk A Engelsk A Musik A Kemi A/B Biologi A Engelsk A Matematik A Spansk A Tysk A Engelsk A Fysik A/B Valg, Kemi B/Idræt B Valg, Matematik B Biologi B Psykologi B Valg B Valg, Valg, Nat.B/Ma B Valg B,A Nat.B/Ma B Valg B,A ret- nings- B Nat.B/Ma B Valg, Studieretning navn: MA - FY/KE MA - BI SA - EN SA - MA EN - SP EN - TY MU - EN MA- FY/ KE Til jul vælger eleverne mellem FY og KE. Elevernes ønsker afgør, hvilket der bliver A-, og hvilket der bliver B-. Ma B SKAL vælges i 2g 8

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15

Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15 Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15 I skoleåret 2014-15 fokuseres på følgende mål: Frafald, Løfteevne, Organisering af pædagogisk ledelse, Udvikling af undervisnings- & læringsformer, Trivsel.

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere