FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT"

Transkript

1 LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen København V Tlf Fax CVR FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT Disse forretningsbetingelser gælder for advokatopgaver, som LETT Advokatpartnerselskab (LETT) påtager sig for klienter. Forretningsbetingelserne kan kun fraviges, såfremt dette er skriftligt aftalt. Forretningsbetingelserne er gældende fra 1. maj Advokatopdragets omfang og indhold 1.1 LETTs advokatopdrag omfatter juridisk rådgivning, som følger naturligt af opgavens karakter og klientens eventuelle særlige instrukser. Den juridiske rådgivning omfatter alene indholdet af dansk lovgivning og fællesskabsret. 1.2 LETT er forpligtet til at yde kvalificeret, samvittighedsfuld juridisk bistand tilpasset opdraget med respekt for klientens økonomiske interesser. Advokatrådgivningen leveres i aftalt omfang til den aftalte tid, medmindre det under udførelsen af opdraget bliver tydeligt for LETT, at forholdene kræver hurtigere levering, hvilket i givet fald tilstræbes videst muligt. LETT sikrer, at den advokat, der udfører opdraget, har den fornødne kompetence, herunder eventuel påkrævet specialistviden. Klienten holdes underrettet om sagens forløb. 1.3 Alle opgaver udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende advokatetiske regler. LETT respekterer også anden offentligretlig lovgivning, herunder reglerne om hvidvask. LETT er berettiget til at afslå imødekommelse af instrukser fra klienten, hvis LETT vurderer, at gennemførelse af instruksen vil være i strid med nærværende bestemmelse. 1.4 LETT arkiverer alle sagsakter betryggende i mindst 3 år regnet fra advokatopdragets afslutning. Betroede originale dokumenter arkiveres dog tidsubegrænset indtil eventuel overdragelse til klienten.

2 1.5 Klienten har alle rettigheder til modtaget skriftligt materiale, der er nødvendig for klientens anvendelse heraf på baggrund af advokatopdraget. Alle øvrige ophavsrettigheder og andre rettigheder forbliver hos LETT. 1.6 LETT kan til enhver tid bringe et advokatopdrag til ophør med respekt af de forpligtelser og begrænsninger, der følger af de advokatetiske regler, hvorefter klienten ikke må afskæres fra rettidigt og uden anden skadevirkning at søge anden juridisk bistand. 2. Salær 2.1 LETTs salær beregnes på grundlag af retsplejelovens regler og de advokatetiske regler. Salæret er derfor altid rimeligt og fremkommer ved inddragelse af kriterier som sagens betydning for klienten, dens kompleksitet, det opnåede resultat og den med arbejdet anvendte tid. LETT registrerer anvendt tid på udførelsen af advokatopdraget og tager ved salærberegningen udgangspunkt i den medgåede tid på grundlag af de af vores bestyrelse til enhver tid fastsatte timesatser. 2.2 Ud over salæret refunderer klienten LETT udlæg og visse direkte omkostninger, hvilket bl.a. omfatter retsafgifter, registreringsgebyrer, kurérservices, rejse- og opholdsudgifter og kopiering. Direkte omkostninger og udlæg fremgår af fakturaen. Udlæg vil som hovedregel af LETT blive opkrævet særskilt forud for afholdelsen af udlægget. 2.3 LETT giver gerne overslag om det forventede salær forud for et advokatopdrags iværksættelse. Hvor omstændighederne ikke på forhånd muliggør overslag over det samlede forventede salær, giver LETT i muligt omfang overslag over de forventede faser, herunder i takt med sagens udvikling og oplysning. I eventuelle advokatopdrag for forbrugere giver LETT altid klienten oplysning om salæret inden advokatarbejdets iværksættelse. 2.4 LETT fakturerer ved udgangen af hvert kvartal for det i kvartalet udførte advokatarbejde. Kvartalsafregningen begrænser dog ikke LETT fra når som helst at fakturere for udført arbejde. Det udførte arbejde beskrives på fakturaen af LETT. 2.5 LETTs betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregner LETT morarenter efter rentelovens regler. Ved forsin- Side 2

3 ket betaling må klienten påregne automatisk rykning fra LETTs regnskabsfunktion. 2.6 Uanset tidspunktet for advokatopdragets ophør er LETT berettiget til at beregne salær for arbejdet udført frem til ophørstidspunktet, jf. pkt Tavshedspligt 3.1 LETT og alle advokatvirksomhedens medarbejdere behandler alle oplysninger, der modtages som led i den professionelle virksomhed, fortroligt. Tavshedspligten omfatter også andre oplysninger, som LETT eller advokatvirksomhedens medarbejdere på andet grundlag bliver bekendt med i dette øjemed. LETT har gennemført sikkerhedsprocedurer for at beskytte fortrolighedsforpligtelsen. 3.2 Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning og dermed også efter advokatopdragets afslutning. 3.3 Tavshedspligten begrænses af de særlige undtagelser, der følger af offentligretlig lovgivning, herunder reglerne om hvidvask. 3.4 Med respekt af tavshedspligten er LETT i markedsføringsøjemed berettiget til at bruge offentligt kendte oplysninger om klienten, når dette kan ske uden gene for klienten. LETT er også med respekt af tavshedspligten berettiget til at videregive anonymiserede oplysninger, der ikke er offentligt kendte, til internationale rankinginstitutter og lignende i markedsføringsøjemed. 4. Interessekonflikter 4.1 LETT er underlagt detaljerede advokatetiske regler om interessekonflikter. LETT er over for klienten ansvarlig for, at advokatopdraget til enhver tid udføres i overensstemmelse med de advokatetiske regler om interessekonflikter. 4.2 LETT har til internt brug og som led i advokatvirksomhedens målsætninger fastsat etiske regler, der på visse punkter går videre end de advokatetiske regler. Indholdet af disse videregående forpligtelser kan ikke påberåbes af klienter over for LETT. LETT har et etisk udvalg, der ledes af en af bestyrelsen udpeget partner. Klienter kan til enhver tid rette henvendelse til denne med forespørgsler om interessekonfliktregulering. Side 3

4 4.3 Med respekt af de advokatetiske regler om interessekonflikter kan LETT uden klientens samtykke rådgive andre virksomheder inden for samme branche. 4.4 Med respekt af tavshedspligten efter pkt. 3 gennemfører LETT undersøgelser om risiko for interessekonflikter, før advokatopdrag accepteres. Klienten inddrages i fornødent omfang. 5. Kreditoplysninger 5.1 LETT er berettiget til at gennemføre sædvanlige kreditværdighedsundersøgelser af klientens økonomiske forhold, herunder gennem indhentelse af oplysninger fra kreditoplysningsbureauer. 6. Kommunikation 6.1 LETT tillægger sikkerhed, herunder it-sikkerhed, stor betydning, men LETT kan ikke indestå for opretholdelse af fortrolighed ved ekstern kommunikation gennem etc. Efter anmodning fra klienten anvender LETT kryptering eller digital signatur. 7. Ansvar og ansvarsbegrænsning 7.1 LETT er ansvarlig for sin rådgivning i forbindelse med advokatopdrag i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, herunder reglerne om erstatningsansvar for professionel rådgivning. 7.2 Uanset pkt. 7.1 er LETT dog ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af goodwill, drifttab, tab af data og mistet fortjeneste. Derudover gælder, at erstatningsansvaret er begrænset til DKK for hvert advokatopdrag. 7.3 Såfremt en advokat hos LETT påtager sig bestyrelsesarbejde, falder selve bestyrelsesarbejdet udført efter selskabslovgivningen uden for LETTs advokatvirksomhed og er dermed LETT uvedkommende, herunder også i ansvarsmæssig henseende. Eventuelle advokatopdrag videregivet til advokaten i tilknytning til dennes bestyrelsesarbejde omfattes derimod fuldt ud af LETTs advokatvirksomhed. Side 4

5 7.4 Erstatningsansvar kan kun rejses mod LETT i advokatvirksomhedens egenskab af advokatpartnerselskab. Klienten kan således ikke rejse erstatningskrav direkte mod LETTs partnere eller medarbejdere vedrørende eventuelle tab som følge af LETTs varetagelse af advokatopdrag. 7.5 LETT er ikke ansvarlig for fejl begået af eventuelle andre professionelle rådgivere, selvom disse rådgivere måtte være anbefalet klienten af medarbejdere hos LETT. 7.6 LETT er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab. 8. Lovvalg og værneting 8.1 Klienter tilskyndes til at kontakte LETTs bestyrelsesformand uden ugrundet ophold i tilfælde af utilfredshed med eller ønske om fremsættelse af kritik af LETTs advokatvirksomhed, herunder udførelse af advokatopdrag. 8.2 LETTs advokatrådgivning og nærværende forretningsbetingelser er undergivet dansk ret. 8.3 Eventuelle tvister skal afgøres ved Københavns Byret som aftalt værneting. Eventuelle forbrugere kan dog altid vælge at sagsøge LETT ved deres eget hjemting, forudsat at dette er i Danmark, bortset fra Grønland og Færøerne. Side 5

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING 2014 Generelle Betingelser for Industrirådgivning, GBI 14 Forord Generelle Betingelser for Industrirådgivning (GBI 14) er udarbejdet af Foreningen af

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE

EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN MELLEM OG OG OG FAXE KOMMUNE NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13-05 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING Indholdsfortegnelse 1 Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen....3 2 Hvilke tvister er dækket

Læs mere